Sunteți pe pagina 1din 72

lNi: \:i

" N _
. . "
*
cosTrNE$Tr 2oo2
vol umul I I
--l
.\=
t c l r r r o r t ' r l : r r l l r t ( ' : ( ) r ' i r l i r r l l t r r r t i ; r t t : ' r
r ' o r t ' r ' l t u : ' t l c x t :
( , ; r t
t r r r t t l l r r t r ' , t : t t t t
<' ol : r l r <) r ' i r l ( ) t i : , , \ r r r c l i : r r r St i r r t oi r r . \ ' ' l r l i l k r l c z : r l r r , l ) : r r r i <' l St at t t : i t r
Infinitd este creativitatea fiecdrei clipe a uie;ii noastre,
dacd
;tim
sd alegem.
Infinitd este bogdyia MACROCOSMOSTILUI dacd am
ajuns sd descoperim cd ceea ce este in urlivesul fiintei
noastre se aIId pretutindeni in afara noastrd.
Trebui e sd nc expri nti i trt ci t rtt;ri cl ar;i cu o mare
putere dori rt
{cl c
l ttrttc.
Proccrlirtrl rtt;ti rrr(rctr itr [i:lrtl accsta aspirayiile noastre
nu vor
l)rrtca
rlct' it s;i Iic' irttplirtitc la il)omentul oportun
de D UMNI|ZL L/.
Amaraiul
gi circulagia energiei
I at i i n cel e ce ur meazi o t ehni ci de
vi zual i zare
creatoare foarte si mpl i cat-e este
f oar t e bi ne si f i e pr act i cat i l a i nceput ul
pgfl i ta$ei . Scopul si u pri nci pal este acel a de
a face energi a si ci rcul e, de a el i mi na bl ocaj el e
9i
de a vi permite s5. pistrali o legituri solidi
cu pl anul
fi zi c, peutru a nu fi cornpl et rupt de
lume in cursul meditaliei. A;eza;i-ud intr-un
ntod confortabil, cu spatele drept,
Pe Yt
scaun
sau la sol, cu picioarele incruci;ate. hchiclepi
ochii, respirayi lertt, profuttd, numdrittd inapoi
de la zece Ia unu, pind ce astfel veli atinge cu adevdrat o stare de profundd
destindere ;i
relaxare
tpaghtali-vi
acum o coardi luminoasi suficient de lungi care este ata$ati h
baza coloanei vertebrale, traversind solul gi infigAndu-se adnnc de tot in pimint.
V-o putegi
chiar imagina aidoma ridicinii unui arbore care pitrunde adinc de
tot i 1 sol . O numi m ,,coardi de amaraj ".
l pagi nagi -vi
acum cu putere ci energi a bi nefi ci toare terestri urci de-a
lu'grrl acestei coarde (trecind prin tilpile picioarelor, daci sunteli a;ezat pe
,rn !6uun), i mpregni ndu-vl fi ecare fi bri a trupul ui qi pEni nd pri n cre;tetul
capului.
Imaginagi-vi acest aspect plni ce vefi sim1.i realmente fluxul intens de
energi e
subt i l i . i n cont i nuare, i magi nal i -vi ci , de aceast i dat i , energi a
MACROCOSMOSULUI
este ceh care pitrunde in fiinfa voastri, prin cre;tetul
capului,
rispindindu-se gradat in intregul trup, pentru a ieEi in cele din urmi
pri . pi .i oai e, de-a l ungul coardei de amaraj , pi erzi ndu-se undeva adAnc i n
sot . i esi mgi pi
acegt i doi curengi bi nef i cl t ori ci rcul i nd i n di recl i i di f eri t e,
contoPindu-se
in mod armonios in trrrp.
Aceasti,
meditagie vi permite si creagi
Ei
si vi pistragi uu bun echilibru intre
energia
bineficitoare coSmici ce sus$ne viziunea, fantezia, imaginafia
9i
energia
subtii
rerestri stabili a planului frzic... acest gen de echilibru vi va amplifica
senti nentul
de butti stare gi puterea de mani festare.
EKPXT@LUL
ItEDtTAT' t
$'
AFtRMAI'
Pe ce vei pune ntdna atunci igi va izbuti,
.si
pe cdririle tale ta sa'dluci lumina.
Iov 22:28
vxx
BINEFACATOARE
-r---
Cum sd ne deschi dem pri n tl i zual i zare creatoare centri i
subt i l i energet i ci
(CHAKRA-el e
)
I : r t i : r c r ur r
( )
r n( ' ( l i t ; r t i t ' l ) ( ' nl r u: l n( ' r ' i r r r l t ' t ' : r . s i pr u' i l i c : : r t t ' t t pt t l qi pent r u a
I i r r r r r i z: r ci r r r r l : r t i ; r t ' r r cr l 3i ci sr r l r t i l t ' . l ' . . st c l i r : t t ' t r : pot t ' i vi t si o pr act i ci r n di r ni neaga
l a l l r: zi rt ' , s: rrr l : r i rr<' t ' l rrrt rrl l i ct ' i rrei peri oade de nredi t a$e, sau chi ar de f i ecare
dati cdnd vrcl i sI vi desti nde$
;i
si vI revi tal i zagi :
i nti ndel i -vi atunci pe spate, cu bratel e de-a l ungul corpul ui sau cu mi i ni l e
i ncruci gate pe abdomen. Inchi deqi ochi i , desti ndegi -vi gi respi ral i u$or, profund
qi l ent .
Imagi nagi -vi acum tot trupul i nconj urat de un hal ou mare de l umi ni i ntensi
galben-aur-ie. Inspiragi
Ei
expiragi profund gi lent de cinci ori la rind, pistrndu-vi
i rr acel agi ti mp atenfi a ferm focal i zatd, asupra atrreol ei l umi noase pe care o
si mgi gi radi i nd di n cregtetul capul ui .
I n cont i nuare, i ndrept aqi -vi at enf i a i n pl an srrbt i l asupra zonei g6t ul ui .
Imagi nal i -vi di n nou cu putere aceasti sferi l urni noasi emani nd energi e di n
regi unea gi tul ui . Inspi ragi ;i expi ral i profund de ci nci ori , pl strAndu-vi atengi a
focalizatl. asupra acelei lumini.
CoborAf apoi ci tre centnrl de l a ni vel ul pi eptul ui gi , di n nou, i magi nal i -vi
l umi na auri e i radi i nd i ntens di n aceastl , zond, a trupul ui . Respi rafi di n trou de
ci nci ori , profund, resi mgi nd i n acel agi ti mp energi a subti l i di fuzi ndtr-se di n
ce i n ce mai rnul t l a acest ni vel .
i ndreptagi -vi acum ferm atenfi a asupra pl exul ui sol ar, vi ztral i zal i ci t mai
cl ar sfera de l umi ni auri e i nconj uri nd aceasttr zon6;i , i n accl a;i ti rrrl >, respi raqi
l ent gi profund de ci nci ori .
Acum sfera de lumini aurie i nconj oari
; i
vi penet r' (' azi zot r: r rrrrrnt el ui l ui
Veuus; i nsogi l i -o <' t t <' i t t ci rcspi t at i i arnpl e
gi pr of unde r c s i nr t i n( l i r r : r c c l aEi t i mp
r i spdndi r ea r ; i ( ' xl ) : r t t si t t t t r ' : t t ' ner gi ei l a
acel ni vel .
Per t t r r r : t l ct r r r i t r ; r , i r r r ; r gi r r : r t i - vi apoi ci
o sf eri t l t r rr t i r r, r; rr; "r, r r r r i t ' r' s l r' l c>cal i zat d I a
baz u t ' ol r x r r r c i v r r t r ' l r r . r l r ' , i nl l c pi c i oar e;
t ' r ' s p i t : r 1 i r l i t r t r , ' u , r . r l r n : r i
l r r o f u n d ,
i n
c i t r <' i r r ' 1r t i r r '
$i
: r r r r r r r , r ( ' l r t r ' / r r r t . r t i v i s i r t r t r l t ar t c el e
q: r sc sl ct r ' l r r r r r nr r , . r ' , f
. , l t . r l t t r
i t t t l i r t acel agi
t i r l r ; r , r ; r
1i
, r nn l u| t r r r l r r r l \ ' ( | \ l nr : r r ' f i ungi r ag
r l t '
; r i r t t ( ' l t l
. l l ' , . t \ t l , l t l t t t t r l r l < ' < ' r l e r g i e .
l { r ' r ; r r t . t t l , t l n I . r t l t ; r l r r ,
1 r t
p f i t t l d
; i ,
l a
l i r ' , , u r ' r ' \ l r n . r l r r r r n . r t ' r l . r t i r i r ' l : r r e n e r g i a
r , , l r , , t . r r r , l , 1 , . r l r r r r l , , r r l
l r i t t i i
( ' x t e r i o a r e
I
sti ngi a trupul uf di n creEtetul capul ui pAn5. l a
pi ci oare. I nSpi rdnd prof und, si rngi l i aceasri
energi e urci nd de-a l ungul pi rgi i drepte, pi ni
i n creEt et ul capul ui . Facel i ast f el si ci rcul e
energi a subti l i i n acest fel de tl ei ori l a r6.nd.
Yi zual i zagi apoi ci t mai cl ar curenrul de
energie subtili coborAnd din creEtetul capului
citre picioare, trecdnd prin partea din faql a
trupul ui , expi rdnd l ent i n acel asi ti mp. Apoi ,
inspirdnd profund gi amplr, simqiqi acelagi curenr
,urci nd de-a l ungul spatel ui , pAni i n creEtetul
capului. Repetagi aceasti operatie de trei ori.
Acum, . i rnagi nal i -vi
ci energi a subt i l i se
acurnul eazi l a
4i vel ul
pi ci oarel or, apoi l i sagi -o
si urce l ent stri bl ti nd centrul trupul ui , de l a
pi ci oar e pi ni l a cap, unde
l i EneEt e
pr i n
cregtetul capul ui ai doma unei fhnti ni artezi ene pentru a cobori in
cel e di n urmi pri n exteri orul trupul ui .
,
Relua$ acest exercigiu de mai multe ori, sau repetafi:l cit de mult timp dorili.
DupI aceaste formi de.medi taqi e, vi vefi si mfi profund desti n;i , pl i ni de o
energie binel5citoare gi debordind de veselie.
Sd ne credm propriui sanctuar
'
Unul di ntre pri mel e exerci qi i pe care l e avem de f5cut atunci cAnd i ncepem
si practicS.m vizualizarea creatoarg este sI ne edificim in noi insine un sanctuar
unde si ne putem retrage ori de cAte' ori dori m aceasta. Acest tai ni c sanctuar
este l ocul nostru i deal de rel axare, l i ni qte
;i
si gurangi . Creagi -l i n i ntregi me
dupi propri ul gust.'
Abordagi o posturi YOGA foarte confortabili, inchidegi ochii qi destindefi-vi
ampl u gi profund. Imagi nafi -vi ci suntegi i ntr-un cadru natural de o mare
frumusefe. Aceasta poate fi nu conteazd ce loc care vi place in mod deosebit: o
ci mpi e, vdrful unui munte, i ni ma unui codru, mal ul unui ocear.. Acest l oc
mirific poate chiar sL se giseasci pe fundul mirii sau pe o alti planeti. Indiferent
uttde ar fi el , trebui e si vi si mgi gi acol o foarte confortabi l , detagat
Ei
seni n.
Expl oral i apoi cu i nci ntare i mprej uri mi l e, obserrragi bucurogi toate detal i i l e,
zgomotel e, mi rosuri l e, ori ce senza$e sau i i npresi e mi ri fi ci deosebi t[.
Acum avepi o deplind libertate pentru a.face ca.acest loc ales st d fie incd;i
nai familiar;i mai confortabil.'Puteli, dupd cum weyi, si construi;i acolo o casd
minunatd, un addpost, sau pur
;i
simplu puteli sd-I inconjura;i cn o imensd
ayrd,protectoare
;i
securizantd aurie. Crea;i
;i
aranjapi acolo toate dptdliile
dupd propriul gust;i dupd propria pldcere, sau indeplittipi un iltual sactu de
5
de
Sl l rrtrrt sti rri i tl t' Gestul tri pl ei i nmuguri ri Gestul ochi ul ui cel ui vi zl tor
rl cschi cl cl e pl enari af i i nt ei . i n cel e 3l umi
inaugutare a locului vostru preferat de retragere.
Iati ci, in felul acesta, puteli avea acum sanctuaml vostru interior; vi puteli
retrage oricdnd aici la voin$, pur gi simplu inchizind ochii qi proiectindu-vi
i nstal l taneu i n acel l oc mi ri fi c. Vi veti si ml i ai ci i ntotdeauna foarte desti ns,
reconfortat. Acesta este de asemenea un loc sublim cu o inclrclturi deosebiti
gi va fi chiar foar-te bine sI urmirigi si vi retrageF aici pentru fiecare gedin$ de
izualizare creatoare.
Di n ci nd i n ci nd, ve+i putea constata ci sanctuarul vostru se transformi
singur in mod spontan, sau atunci cind dorigi si-l modificali sau siJ completagi.
Putegi fi foarte creativ in sanctuarul vostru tainic gi vi putegi amuza cit wepi in
eI... dar, inainte de toate, amintipi-vi ci trebuie si facegi din el un loc paradisiac,
seni n, l i nfti t qi absol ut si gur.
Tehnica miraculoasd a sferei subtile roz
Aceasti izualizare creatoare este simpli gi de o eficacitate uluitoare.
Exercipiu:
Aqezali-vi sau intindefr-vi confortabil, inchidegi ochii
;i
respiragi. profund,
lent qi natural. Destindegi-vi.progresiv, din ce in ce mai complet.
Gestul stirii de reprof Gestul stirii de meditagie
t:::5n::::j:f'
aslgura protec[la
Imaginaqi-vi ceva anume care este profund benefic gi pe care v-ar plicea
siJ vedegi realizindu-se; imaginagi-vi cI s-a implinit d.j"; reprezentaqi-vi exact
aceasta cit mai clai posibil.
i nconj ur agi acum aceast l i magi ne, i n mi nt e, cu o i mensi sf er i r oz;
introducegi-vi apoi proiectul respectiv in aceast"I sferi. Rozul este asociat inimii
;i
daci vibrafa (energia) subtili de aceasti culoare inconjuri ceea ce vizualiza;i,
nu vefi ob$ne decAt ceea ce corespuude perfect fiingei voastre.
A t r ei a et api const i i n a l i sa sf er a l i ber i , i magi ni nd- o pl ut i nd i n
MACROCOSMOS, conl i ni nd i n ea vi zi unea
l el ul ui
urmi ri t . Acest aspect
simbolizeazi deia;area gmofionall fa$ de respectivul gel. Sfera este de acum
inainte liberi sI pluteasci in voie in MACROCOSMOS, atrigind qi acumulind
energia tainici care este necesari realizirii doriri;ei benefice pe care o uansporii.
Dupi aceea, nu avegi riimic altceva de fXcut.
IIIZUAL'ZARI CREATOARE CU RAT'UE
Cum sd ne tlindecdm singuri prin intermediul Uizualizdrii
creatoare
A,gezaqi-vi pe un scaun cit mai relaxagi sau intinde$-vi la sol, respiraii qi
destindellvI profund. indreptali-vi ferm atengia pe rdnd asupra.degetelor de
la picio' are, asupra gambelor, asupra bazinului gi aqa in continuare asupra
fiecirei pirgi a trupiilui, cerindu-i totodati sI se destindi qi si se debaraseze
complet de tensiuni. Simgiqi atunci intens cum fiecare tensiune se dizolvi qi
dispare in totalitate.
Penfru a favoriza circulagia energiei subtile bineficitoare, puteli practicar
izualizarca creatoare de deschidere a centrilor de energie (CHAKRA-ele).
lmaginali acum clar qi inpens in jurul trupului o lumini galben-aurie,
incircati de energie curativ5... sim1ili-o,.. pre,tuigi-o gi acumulali-o in auri...
Daci o parte oarecare a trupului a fost bolnavi sau este dureroasi, intreba;io
daci ea are ull anumit mesaj intuitiv pentru voi, intreba$o ce anume trebuie si
inplegegi sau si facegi imediat, lSsindu-vi totodati i*piop de DUMNEZEU Thdl.
Daci primipi un rispuns intuitiv, faceli tot posibilul si-l inlelegeli cu ajutorul
7
i
. !
Gestul unirii forlelor care
favorizeazi victoria
Gestul tainic al unirii
Gestul
amoioase nesfhrqite a
legimintului sacru.
masculinului cu femininul
' 6
l r r i l ) l
r l l Nl ' . Zl ' . l r
s i s i t i r r t ' t i <' or r t r k ' t ' | .
l ) ; r r ; ' r r l r ' ( ) ( ; l i l t r l l t t ; t ur l ol r l i t t c t i t t i <' i r r t t
t . i r ; r t t l l \ . | | ' l l l l l l l l . l l i l l l l t l ( ) ( l
; l c t
s c f ' t ' t t ' t t l
; r l
i l r r . r i l l
\ r i l i l r , l l i l i l r t ( ' l t 1 . r r ( . s l ( . i
P i r t i
p t c r i s r '
, r l l u l r t t l t t t , r . t r t l t t l t t t o t
l r . i r q r l r l l
( i l t ( ' : t t l
i l ( ' \ r , r ( ' , r ' i l ( ' r g i r '
1 l t
( , l t t t t r l l r c t t t ' l i < ' i t r t '
r s l c i t t r i t r ; r l : - t r l t ' r l r r g o s t ( '
S i
( l t '
l l t t l t ' t t :
( ur : r l i r ' : - r . 1i ol r st ' t ' t , i t t i sau
I ) cr ( : epeI i - i
l )r(' gl l i l nt ; i
aurPl rr vi ndecarea. hr cursul
acestui proces, putefi chema sL vi asi ste
ingerul piz[or sau urr spirit vir-rdecitor
di n l umea astral l .
Reprezentagi-vi atunci problema de
sinitate care se resoarbe gi dispare sau
folosili ol'ice imagine mentali care este foarte eficace in ceea ce ve prive$te.
Imagi nagi -vi ferm
;i
cAt mai cl ar, i n conti nuare, benefi ci i nd de o si ni tate
perfecti , car-e vA face si avel i mereu o stare stri l uci ttrare qi perfect natural i .
Yizualizagi-r'i in situalii variate, simlinclu-vi mai mereu in largtrl vostru, ptini de
vi tal i tate, di nami ci , di spunAnd nei ncetat de o frurnuspqe radi oasi
;i
di vi ni .
Afi rmapi i care sunt uti l e i n acest sens:
-*,4rt
trailscens acurn otice idee precotrceputd asupra bolii. Sunt
de uitalitate
;i
perfect sdndtost
*
De acunt inainte, radiez de sdndtate
;i
energie bineldcdtoare.
*
iini iubesc trup:ul pe care mi I-a dat DUMNEZEI/;i iI accept total.
*
Sunt foarte butt cu trupul meu
;i,
tocmai de aceea, trupul meu este foarte
bun ctt mine.
*
Suitt plin de energie binefrcdtoate
;i
debordez de
*
Fiind nereu butt
;i
foarte iubitor a'upul rneu este
armohie perfectd cu MACROCOSMOSUL.
*
Mul;,urnesc'plin de recuno;tinyd lui DUMNEZEU pentru cd md bucur de
o sdndtate, de o frumuse{e;i de o dta]itate care, pe zi ce o'ece, sunt din ce ince
mai nari.
*
Fiind rhai mereu plin de o mare iubire, sunt astfel o expresie radioasd a
iubirii neslirpite'a
fui
DUMNEZEU." Mintea pi u'upul meu exprimd astfel in
permanengd perfec;iunea diuirti.
'
Pe vi i t or, de f i ecare dat i cdnd. pract i caf i aceast i vi zual i zare creat oare,
reprezenta$-vl numai i ntr-o stare de perfecti sl ni tate, fi i nd i nconj urat de o
i mensi sferi tai ni ci de l umi ni . curati vi gal ben-auri e. Nu mai acordagi del oc
fo4i sau energie specifici ,problemei',
mai ales daci nu rnei areF nimic de
inleles in privinp acesteia.
Cum sA-i tindecdm pe algii prin intermcdial ilizaelizdrii
creatoare
Aceasti vizualizare creatoare trebuie si fie practicad de unul singur
Si
NU
in prezenta persoanei alese pe care noi urmi.rim si o vindecim- Putef erentud
informa aceasti persoani (daci ea este deschisi) de ceea ce hcbgi penaru a o
vindeca, dar daci din felurite motive gi mai ales din @rxa scepticisniului ea nu
acceptl acest dqmers, nu-i spune$ absolut nimic-
Destindegi-ni mai intii profund, folosigi apj modaliata de prryitire ane
ui se pare cea mai potriuiti pentnr aceasta;i apoi inuati fuinosatc de angtiinfr
perfect calmd.
Imaginagi-ui clar;i ferm cd sunteli un imens anal prin are re rmtfi energia
curatiui a.MACROCOSMOSULUI. Aceasti energie profiutd bnefid nu emanii
de Ia persoana voastrd, ea prouine dintro sund supriuri inepuiabiE
Ei
atunci
voi nu facepi decdt sd ochemaft prh unui prta de REZONANIA
,si
sd o dirljapi.
^
Reprezenta{i-ud acum clar
;i
fenn pemoana
F
care we{r d o. vindngi-
Intrebapi-o apoi dacd
;i
ea wea sd facegi in uizualiarea vusni 6et(nte ce%,
deosebit pentru ea. Dacd rdspunsul ei este afirmativ;t, dtd Ia consazrea
fructelor acelei,acliuni tui DUMNEZEII Tatil primigi un RLSPaNS
MVORABIL, atunci facegi ceea ce ui s-a cerut
;i
are nebuie d fre profund
benelic, cdt de bine putegi.
Daci atunci, Iiind inspiragi de DUMNEZEU Tatil, avegi
impulsul de a lucra subtil asupra unei pir,ti specifre a mtpului
persoanei respective, sau asupn uneia_dintre problemele ei,
fiice;i imediat aceasta. Reprezenagi+d atunci clar;i foarte ferm
toate problemele'ca fiind rezolvate,"toate bolile ei a frind
uindecate, totul Ia ea funcgionind peffect.
Reprezentafi-vd apoi persoana respectivd indluiti intro
intensd lumini curativd galben-aurie..., radioasi, finitoafi
Ei
foarte fericitd.'Vorbigi-i atunci in mod subtil, direct (mentel)
;i
amintigi-i cd ea este cu aderdnt o fiingd prfectd, are degine o
esenld divind,
;i
cd tocmai de aceea nici o boald si nici o
problemd nu mai poate avea weo influenfi malefid asupn ei-
Spunegi-i apoi cd o susyine;i chiar;i dufi aceea a si fieprfet
fedtid, perfect sinitoasd
;i
ci 49 de zile vepi continrn Ia fel ffi
triqitegi multd dragoste;i energie benefrd.
Atunci cdnd consideragr cd agt terminat, dachidegi futcet
ochii;i apoi intoarceli-d la ocupatiile voastre, reimprufitapi,
plin
t
uitalitate.
echilibat pi ie aIId in
sinitqi, revitaliagi,
Fntnt
ci TODEAUNA ne
yom
simp asfel atunci aend
vont urmiri si vindecin Ia distanti pe cineua
;i
vom face aceasta cu
CONS/ICRARE.
De acum i nai nte, i n rnedi ta$i l e voastre, reprezental .i -vi
intregime restabiliti, nu mai acorda$ energie mentali gi nici
continuaq.i pur qi sirnplu si vedegi prsoana complet vindecati.
Uindccerce
Frin
nizualizare ereatoare care este
la unison dc un inacg qrnp
$edingele
de vindecare de acest gen care sunt pfacticate in grup sunt foarte
puternice g pot frce si aparn vindeclri aproape miraculoase.
Daci are trebuie uiadecati este prezenti in sald, ea w fr atunci
aEmtd ib centru, ittti& Ia nI (at apul orientat da-e Nordul magnetic), satr
chiar aryti pe rpra starnr (cit mai confortabil cu putingi), iar togi ceilalpi care
vor d o gjute ft voF esea im cerc in juruI ei. hnediat dupd CONSACRARE,
freare trebuie si fuIchidd trhii
$i
fr wmdreasd sd fre calm
;i
profund destins.
incepegi api si
yi
imaginafi ctar
fi
cu putere ci rrimitepi energie cuntitd ALB
ST'RALUCITOARE persoamei din centrul cercuJui. Amintiti-d ci este vorba
de energia DIUINA de uindecare a MACROCOSMOSULUI care este astfel
camliati de frinp vustri: Vdegi
Frsaana
rrepctiui cd este inco4iunti de
lumina AI-B SIRALUCLTOARE, sim;indu-se bine
;i
in peafecti sindtate.
Dad dori;i, fieczre pate ridica atunci miinile, cu palmele u;or relaxhte
orientate cdtre persoaaa care tyebuie uindecati, sim;ind in flux continuu
energiz sabtili ALB ,flIRALUCITAARE cutgdnd dae ea prin mdini.
Inainte'a
Eedin;ei
de uindecare, uneoi este faane bine ca fiecare participant
sd repete Ia unircn cu ceilald mantra
AUM' cu voce tare timp de 5 minute,
aceasti acgiune pregitind
;i
accentuind puterea procesului prin addugarea
energiei subtile curative a sunetului MANTRA-ic AUM.
Daci persoana care trebuie si
fie-vindecati nu este prezenti in
i nci per e, ar i t api i n pr eal abi l
t ut ur or
' par t i ci panl i l or
o
fotografie in costum de baie sau
nud a acest ei a gi apoi f acegi
fiecare vinalizarea creatoare ca qi
cum ea ar fi prezenti. Distanfa,
oricare ar fi, nu afecteazi cu nlmic
put er ea ener gi ei cur at i ve. i n
felul acesta se vor putea produce
multe vihdeciri miraculoase care
vor putea fi efectuate atit asupra unor persoarle abeente cfu
Si
asupra url.or
persoane care $.rnt prezenLe in sali.
Ui zuali zarea
darerilor
Iati o tehnici de vizualizare creatoare
pe care o puteli efectua cu o persoani
care tocmai suferi de o migreni sau de
orice alt gen de durere:
Dupd ce afr realizat CONSACRARH,
fructelor acelei acgiuni lui DUMNEZEU
;i
api primit rispunsul pozitig ceregi-i
persoanei respective sd se intindd la rcl
cu capul orientat citre NORD
;i
sd
inchidi ochii. Apoi, ea trebuie sd se
re]axeze profund
;i
sd se concentreze
citeva clipe asupra sullului, respirind
profund
;i
lent dar cu toate acestea
natural. Ceregi-i aploi si nutnere inapoi de la zece h urtu, Ient, Iifindu*e
totodati sd alunece treptat intro sare dt nai profindi de rehnrc.
Atunci cind persoana respectiui este foarte destins,i) spune;i-i ti-;i
imagineze o culoare intensi;i sailucitoa.re are ii phe {oarte mult (ea dintii
care ii uine in minte). Gregi-i apoi d;i-rt reprezinte sbfotan uaei derc nari
de lumini uie
;i
strilucitoare de tiv 4 metri io diamennt si, dqfr
aceea, gtadat, sd o wdi rcnind dft.e ea pini re
4jmge
di iane fu AtlRifl slt
ocupe futregul ecran al con;tiin,tei- C.eregi.i api fi uizalirere aea sferi intens
coJorati care deuine din ce in ce mai mid, pAni ce
4ju4ge
Ia mirimea de
aproximativ 15 cm diameau, api si o miqoreze;i nni mult, pfini 6s sfera
colorati respectid w
{unge
sn aiM ann 3 un in diametru si fi rcntinue tot aF,
pun,i ce sfera w dispirea in ina'egime.
Reincepegi apoi din nou ac6t exerci;iu de uizualiare, dar de acasd dad
persoana w trebui si-;i imagineze d sfera colorad de lumini ane dis!"are fs,te
insiqi durerea ei.
ARTA CEA TAIN/, CA A
//N,t/OCATtEt
CARE 4OATE Fl
ANGRENATA CU UtUR'NTA
pR'N
'ltrEsilEDrUL
U'ZUAL'ZAR" CREATOARE
A invoca inseamni
,ahce si intre in tine" sau altfel spus .a frce apel la"- Inrocaqia
utiliz^ti in vizualizarea creatoa.re este o tehnici c:rre o si d permiti si solicitati
indiferent ce gen de energie subtili benefici sau aptitudine Lineficitoare
_creatoere
ef icientd rca{iztt& inpotri0a
persoana i n
putere bolii,
realizatd
11
in n;aegt thii
fi
datindegi+d profund. Efectuad o uizualizare creatoare de
indzre in stare, arm ar fi uizualiarea a'eatoare care este legatd de circula;ia
energiei sau uizualiarea de deschidere a centrilor de enbrgie (CI{AKRA-
ele), nu, pur
$
simplu, reuage{id fu sanctuar-ul vostru interior pentt-u a ud
rehn
;i
a rapin profind timp de cfitera nhtute (7-10).
Atunci dnd rd simgigi sulicient de destin;i
Si
plini de energie, spunepi-ud
interio4, dar ferzt
;i
clar:
,rnvoc acum, cu
Eiutorul
lui D|IMNEZEU Tatdl,
aptitudinea prfecti de a iubi'- Percepegi atunci foarte clar energia iubirii
rcnind t-
voi itr wluri imenre, nu venind de undeta din MACROCOSMOS in
vui, intiluind*td
Ei
ndiind cu o putere uria;d cdtre exterion 7h;iipi total gi
p!:fund exprieng timp de dteua minute (7-10 minute). Putegi apoi
dtip amfr aeryie profimd bnefrd
si
elewtd dne un scop precis,
4iutandu-d
de vianliana creatqre
E
de afumapie.
Puterea tainici a invocaliei vi poate-permite si facefi fulgerltor apel Ia
orice aptitudine binefiicitoare sau inergie subtili benefici p" iur. doriqi si o
treziEi
$l
sii o amplificagi in microcosmosul fiinpi voasrre:
-
fofd binef;icitoare
-
dlduri sufleteasci
-
in.telepciune
-
claritarc mentali
-
1lrrtere
de pitrundere a min+u
-
seninitate
-
inteligen$ creatoare
-
buniwin,ti
-
compasiune
-
iubire
-
creativirate
-
umilinti
-
blindep
-
bunitate
-
putere de vindecare
.
-
um()r
-
fericire
-
ribdare
-
genialihls
'
Cea c este f@rte imporant in acest c2" este si vn afirmagi ferrn gi clar ci, de
acum inainte, calitatea respectivi care este invocati vine gi rimine dupi aceea la voi.
Un alt mod minunat de a folosi puterea tainici a invocaliei este acela de a
cherna ajutorr.l unei persoane foarte dotate cu calitilile extraordinare pe care
le dorili- Atunci cand invocagi un mare maesrru spiritual YOGHIN, cum ar fi
L2
l 3
BALAYOGHI, YOGA
SWAMI, SHIVA" SWAMI
VIVEKANANDA etc,
chemali totodati ful-
ger i t or gi cal i t i gi l e
spirituale universale pe
care le simbolizeazd,
aceqt i a
; i
car e sunt
pr ezent e i n st br e
latenti in fiecare din
noi. Daci, de exemplu,
i l i nvocal i pe
DUMNEZEU Tatil si lucreze in voi
$
prin voi, apela$ astfel intrrrn mod foarte
puternic propriile voastre calidf ale iubiril compasiunii, ingelepciunii, diinriiii
de sine, omnisciengei, atotputerii gi vindecirii miraculoase-
'
Daci simgiqi o profundi afinitate cu un mare maestru YOGA" invigitor
spiritual sau un erou spiritual faimos, face$ astfel apel la el de fiecare dati
ci.nd aveli nevoie ca el si manifeste in voi calitittle s"le proprii $i,
in felul
acesta, vegi declanga in voi procese tainice de REZONANIIL .
Aceasti modalitate secreti este foarte eficace pentm trezirea
Ei
cultivarea
unui talent sau a unei aptitudini binefici,toare precise. Daci, spre exemplu,
studiagi cu frenezie muzica sau arta, hce$ adeseori apel la,ro *. firaestm
genial in acest domeniu, care vi suscid la cel rnai inalt gmd adnimtb; i--F.-p.a
apoi cu putere ci el vi ajuti
Si
\d sfi.tuiegte, gi
lrcrcepegii
energia benefici
subtil createare gi geniul cuprinzindu-rd gi riminind in At RA rnasrril Nu rli
p{eocupagi atunci de problemele personale sau de sUibiciunile pe care el a
putut si le aibi, daci il transfiguragi cu o mare putere gi il inmgi sub aspectul
lui CEL MAI ELEVAT. Aceasti meditagie sistematic realizati poate da rezultate
uluitoare pentnr cei care vor indrizni si ac.tionere ^?. clrm rrn indicar
Ittilizarea afirmagiei crcatoare benetice
Afirmagiile creatoare, benefice pot fi utilizete in multe moduri" crre sunt
unele mai puternice gi mai eficace decit altele, pentru a rd oferi o viziune net
'
superioari asupra oamenilor gi a lucrurilor. Totodati", ele v'i pot qiuta si vi
implinipi doringele bineficitoare.
Amintigi-vi insi ci este foarte important si fif RELA)(ATI in tirnpul
a{irmafilor benefice. Nu fi$ niciodax[ atalati de fructele practicii voastre-
AmintiEi-vl ci in microcosmosul fiinpi voastre (in sare latenti) SUD.ITEp deja
tot ceea ce avegi nevoie. Orice imbunitigire nu ftce decit sii uezeasci gi si
amplilice ceea ce deja avegi
I
in cnrcsl nclitegici
f. Rctiti afirmatiile bineficitere in gend, in cursul medita;iei realizate
sau a relaxirii profrmde este in d speciit recorrandat si realizegi aceasta fie
imediat irrrinrc dc culcare, fie h trezire-
Afirmagii carc srff rostitc cn cocc terc
f- Rsrifi{e dmr in minte in tlcere sam cu voce tare, in timpul zilei, de
fiecare dari cind vi aducti rrninte, indecebi atunci cind conduceli ma;ina
ori in timpul aaUAginr men4tere slu a trehrrilor 6s rurini.
2- RNitiJe cu v(rc tare rnai ales anmci cind
"i
privitt complit NUD (NUDA)
in cglindi, in spcciat atrmci cfud e vorba de afirmafii binefrcitoare ce vlzee-\
rrneliorarea respecmfui de sine
;i
acceptarea
Pregnant
transfiguratoare a
imaginii pensonale. Priyiti{i anrnci drept in ochi si afirmagi ci, prin ajutorul
TAtrhIIC ce rri vine de le DIJMNEZEU, srmte;i frumos (frumoasi), demn de a fi
iubfo (iubitl), interesant (interesanti)- Daci nu vi apa.r imediat traruformiri,
continua;i pAni ce rtF depi$ toate aceste ba.riere
F
vetr ajunge si fi$ capabil
(capatili) si ri privitr in htr
S
si vi iubiti profund
9j
total, Vegi remarca probabil
ci acest proces p@te deterrrina prin REZONANTA retrezirea anumitor emogii
ascurye, pentru ca, drnpA acesa, efe si le elimine complet.
3- Inregistragi+i crr
liutoml
unui casetofon afirma+iile bine{Icitoare gi apoi
ascuftagile de multe ori ecasi, in rna!in:, etc- Folosigivi de prenumele vostru gi
practica;i afmatiite tfnef;icitoare la persoana intai, a doua qi a treia singular.
De exemptu: f,u, AI^INA sunt o rninunati Shakti,
;i
de aceea sunt mereu
profurid datind;i
Fffect
rchilibrati- Tu, Alina, frind o minunatd Shakti, e;ti
mereu profund d*ind
;i
prfect echilifuati. Alina este o minunad Shakti
;i
er, c,r;te mereu profund datinsi
;i
perfrct echilibnti.
Puteg de asemenea inregistra pe caseti un mic di.s61115 bineficitor de trei
sau patru fteze care si descrie viziunea ideali pe care o ave1.i despre voi sau
asqpra unei situalii anumite. S, i in aaest a4 o putef hce la t<rrtc cele rrei
persoane singular, inspirindu{A dryi modelul ce a focr oferit rnzi 5g5-
Afirnapii bineficdtoare scrisc
l. Alegegi o anumiti afirma1.ie
bineficitoare, apoi scriegi-o de zece-
douizeci de ori h ren4 fiind CU CA}IOUI.
REALMENTE FOARTE AIENT la toate
cuvintele pe care le scrie,ti. Poteg modifica
foarte bine afirmatra in cursul rcdaoirit daci rld
vine cumla in minte o formulare muh mai potrivid-
Aceasta este una dintre tehnicile cele rrrri puterni,e peffru
cei care sunt slabi, cu toatr d, a, este ruur dintre cele rnai simde.
I-am consacrat tocrnai de aceea un capitol specinl in aceasti hogrd-
2. Scriegi sau bategi la magini cu litere MARI afrmatii pnofimd binefiicitoare,
apoi afta.tiJe drept
AfUTOR
PEI{TRU MEJI{ORE" in diferite locuri in casi
sau, daci se poate, la serviciu.-. Amplasamente foartr hrne in acest serls sunt
frigiderul, telefonul, oglinda (pentru femei), biroul, deasupra patului, sub
sticli pe masa unde mincagi.
AfirnaEii profund bincfdcdtoarc cerc saat rcelizatc
impreund cu o
fiingi
de ser opas
l. Daci unul dintre prietenii voqti sarr rna
diilre pdetenele rustre vrea
$n
el (sau ea) s5, lucreze cu afirmaliile binefiicitere, 6ce$ aceast4 in doi (in
cuplu polar opus); veli redea astfel ci acest procedeu simplu este foarte eficace-
A'tezaFvi atunci complet nuzi fa$ in hg"" priviqi{d drept in ochi
$i,
cend unul
cand alnrl, pe rind, facegi afir,magii profirnd bineficitqre;i ecceptaqile btal.
Dan: Monica, tu egti o minnnzd, foane efutoed
Ei
profund
creativi-
Monica: Da,
;tiu $t
eu d sunt astel
Repqtagi cu rriulti corrvingere acest aspect de rece sau cinciryrezece ori in
acelagi mod gi apoi inversa$ rolurile, astfel incat acum Monica siLi dectare
alirmagia binefrcitoare lui Dan, iar Dan si o aprobe. Foloeigi in continuare
persoana intii:
Dan: E u, Dan, s un t o pwani rninrn
^6,
fante afuM
i Fonmd
aatiri
Monica: Oh, da,chiar zfl qti!
Relua$ aceste afirmatii bineficitoare de rnai multe orl
Asiguragi-vi insi ci faceg acriste afirma,tii profrnd binef;icitoare h nod
sincer, llsindu-vi
"i
fif cit mai pitrun+i de sensul lor, chiar d^ri la inceput o si
vi sirnp,tr un pic ridicoli. Aceasta ese o foane buni ocazie de a ld exprima'
I
l 5
drasctea Si sustinerea moralii fa$ de o alti persoani de sex oPus (care vi este
.r.iorat funfffnfgffAl gi de a o ajuta cu aderrirat si.gi transforme convingerile
gi concep.tiile negative in convingeri gi concep;ii pozitive.
Acest exercitiu"simplu realizzat incrrplu polar opus vi garanteazi totodati datoriti
nuditi4ii elor doi (rm birbat;i o femeie) un sclrimb afectiv f,oarte profund...
2-. \E puteF ruga prietenii apropia;i sau
Pfietenele
apropiate si vi faci
frecrent
"iir-"tii
ULeficitoare. Daci, de exemplu, wefr si afirma$ cn invita;i
se vi exprimagi mult mai ugor, cereEi:j unui
Prieten
sau unei prietene si vI'
spunf
"les."cu
colrlurgerez l@na, ate evident d fur ultima weme tu vorbe;ti
gi te qrimi mult mai lim@e!
Face-ti din asta un joc spumos
+
rrcg vedea ci o si vi ajute surprinzitor de
mult Mul.ti dinrre
,t11i
"o-
in mod natural tendin!^ de a acorda mai multi
greutate spuselor prietenilor nos,tri sau prietenelor noastre,'fie ci este vorba
de critici, Ae ci este v'orba de complimente; mintea noastri tinde sI accepte
a6mci rnai u;or ceea ce sPun algii despre noi; tocmai de aceea, o-reaclie pozitivi
Ei
fermi" ce va n exprimaA sub forma unei afirma$i bine{icitoare, din partea
apropia;ilor nogrri, o|r o iilenia si dea roade coniiderabile.
3. incepegi si introduce+i afirmafii bineficitoare in conversagie
-
facegi astfel
rmele AeAaragii abeolut pozitire la adresa oamenilor
9i
lucrurilor pe care dorili
si le nedegi profrrnd r-"rf""-"t ,
ca atare (inclusiv Ia adresa voastri). Este de
multe ori snrpefiant si consta;i transformlrite sPectaculoase care pot surveni
16
doar incepind si vorbim cit
mai conqtient intr-o manieri
ci t mai pozi t i vi i n cur sul
conversa$i l or noast re cot i -
di ene, car e decl anEeazi i n
f el ul acest a
Pr ocese
de
REZONANTA prof und be-
nefi ce.
Vi pun totuEi in gardi: NU
FOLOSI TI NI CI ODAI A
aceasti tehnici simPli atunci
ci nd ea ar put ea acl i ona'
impotriva adeviratelor voastre
sentimente, nu o practicafi de
asemeni atunci cAnd vi simgili
bri l versat sau ave[ i o st are
\ . . .
put er ni c r ea, ca si nu vi
generagi cumva imPresia ci in
fel ul acesta vi repri ma[i anurni te tri i r i . Practi cal i aceste afi mral i i bi nefi ci toare
i n mod constr-ucti r' , r,rrai al es pentru a pernri te rnodal i ti qi l or voastre i nconsti ente,
negati ve de expri mare qi i dei l or voastl ' e preconcepute se se transforme.
Afirmagii binefdcAtuare care sunt canturc gi psalmodiate
l . i nvi l agi si cAntaqi unel e carl tece care descri u real i tatea bi nel Sci toare pe
care agi dori in felul acesta si o creali prin REZONANTA. Asculta$-le;i c6.nta1i-le
cu o mare convi ngere, deseori . St area noast ri de congt i i nf i a f ost , i n r] ] are
part e, model at i de cAnt ecel e noast re popul are care ne pr-ezi nt i o real i t at e
strani e, i n care noi ne si ml i rn di sperat de deper-rdenti de.fi i nta i ubi ti : sul l tern
gata si mul i m daci ea ne abandoneazi l , ne i ntrebi nr daci vi afa meri ti si mai fi e
t ri i t i daci nu put em , , avea"
o anumi t i persoani de care l l e i ndri gost i m
nebune;te,
;i
asa rnai departe.
2. Compunefi propri i l e voastre cantece i ncorpori nd i n el e afi rmal i i profund
bi nefi ci toare asupra ci rora dori gi si l ucraqi i n fel ul acesta pri n decl an$area
anumi tor procese benefi ce de REZONANTA.
CArcua afirnagii binefdcAtuare nodel
Aeceptare de sine
*
Md accept total benelic, aici pi acurn.
*
Md iubesc ata cunl sunt, ntanifestat de DUMNEZEU si itni merge din ce fit
ce mai bine.
*
imi accept toate sentimentele binelicdtoare ca Iicdnd parte din ntine.
*
Are o mare importan;d sd nd sintt fericit, penu'u cd astfel sunt Irumos si
merit sd fiu iubit.
*
De acum i nai nte, sunt di spus si -ni tri i esc toate senti nentel e
binefilcdtoare.
*
Este foarte bine sd-;i exprimi sentinentele binefrcdtoare; de acum inainte,
pe toate acestea o si tni Ie exprim.
*
Imi place foarte nult de mine atunci cind imi exprim sentimentele
bineldcdtoare.
L7
Pentru a ne sinEi nai bine
*
Este foarte bine szi ntd antuz pi sd nd bucut'cit nai nult si fac cdt nai des
aceasta !
.
. , ;
*
Ini place sii fac tot ceea ce este benelic si care nd face sd ni simt bine.
.
*
Sunt rr)ereu profiutd destins gi perfect echilibtat.
*
Resintt de acunt fitainte o star-e de pace interioat-d pt'ofundd.
*
Sunt fericit sd liu plin de itrbit-e.
Re lagii
*
Md iubesc din ce fit ce ntai ntult apa cun ilr-a nanifestat D\LMNEZEL/;i, itt
felul acesta, auag fut nod rratual relagii care surrt pline de chagoste.
*
.Atn relagii profiutde pi afectuoase.
*
Pentnt cii sttttt bwt, nteit din plin dragostea si pldcerea anoroasd.
*
Sunt futtotcleauna gata sd accept o relayie profitnd irnplinitoare;i fericitd.
*
Sutrt gata sd ant rela;ii annonioase cu toatd luntea.
*
Cu cAt nti iubesc ntai mult, cu atdt o iubesc mai mult pe iubita mea.
*
Cu cAt ni iubesc ntai ntult, cu atit il iubesc nai nult pe iubinil nleu.
*
O i ubesc mul t pe .....
;i ....... nfi i ube;te.
*
i l i ubesc ntuk pe .....
;i
....... md i ube;re.
*
Tbate dificultdyile dintre si nine sunt de aclrn funinte elininate
iar relatia noastti este ninunatd.
, l
\ l
I r
+
li!
AI
{
t
x
lubirea divind
;i
profuhd transligut'atoare actioneazd acum in
pentnr a srabi l i o rel ayi e perfectd cu ............... .
*
fitdlnesc acurn exict tipul de rcIagie antot-oasd pe care ni-o
*
Sunt de acum intt.un rttod dit,in irezistibil/it'ezistibild pentru
perfect/iu bi ta nea pet'fectd.
;i
prin mine
dotesc.
iubitul meu
Creatiuitate
*
Suttt de acunt funinte un canal rnereu deschis pentnr energia creatoare
benelicd.
*
in liecare zi, ini vin multe idei
;i
irtspinyii cr-eatoar-e benefice.
*
Cu ajutot'ul lui DLIMNEZEU, sunt arhitectul inspint at vieyii mele.
18
*
Imi ot'ientez de acunt hnhtte iata la unison ctr t,ctintit fui Dt/Ml{EZELi.
-Afirmagii
pentru a trezi dragostea gi pentru ajutorul dittin
*
fubirea divind tainicd acyioneazd acun) intr--trn nod perfbr:t in aceastii
situapie, pentru binele tutut'ot'.
x
Lunina
;i
iubirea fui DUMNEZEL| lucreazi de actttrt funinre ht si prin
ntine.
*
fubirea didtti nd precede, ni inspird pi irni desclticle clntrttttl.
*
De acunt inainte, pennar)erlt Durnrrezeu funi antd clntmul h iatrii.
*
Acunt sunt gltidat de htelepciunea tainici a lui Dt/i,[NEZEti Tatil.
*
Acurtt sutlt ghidat de DLTMNEZEU cu inyelepcitnte ciu'e t'ezolt'area
perfectd a acestei problente.
*
Lurnina atotputerLticd a lui DL/MrYEZEL| care este rnereu prezentd fut
ni ne i ndepl i ne;te nti racol e i n trupul rneu, i n ni ntea neA si i tt toate
preocupzit'ile mele binelicdtoare, aici gi acun.
19
l
etrrPXT@LUL VXXX
TEHNICI SPECIALB
Dacd acunr w'egi sd find;ayi secretul relatiilor perfecte,
cduta[i printro perfecti u ansfigutare diuirtu]
care este ascuus in liecare otn pi fut liecare nanifestat-e
pi ldsayii restul hi DtlMhrEZEt/.
J.
Al l en Boone, ci tat di n poezi a ,,Suntern i n permanenfi una cu tot ceea ce
este vi u"
UN CAIET AL UIZTTAL' ZAR' LOR CREATOARE
Ar fi ceva foarte bun si ave[i un caiet in care si putefi consernna unele impresii
referitoare la vizualizarea voastri creatoare. in acest capitol, vI oferim anumite
exerci l i i si rnpl e pe care l e puteti face
Ei
l e putegi scri e i ntrun asernenea cai et.
Putefi trece irt el afirmagii profund bineficitoare pe care le-ati auzit sau car-e v-au
vetrit iu rninte, pentru a avea la ce sI recurgefi atunci cAnd aveti nevoie. Existi
rnulte moduri cr-eatoare de a vi folosi de acest caiet: de exemplu, pentru a vi nota
vi sel e profund semni fi cati ve, i deal uri l e, aspi ragi i l e, pentru a ti ne un j umal al
progresel or fXcute i rt vi zual i zarea creatoare, pentru gL copi a i dei sau gi nduri
divin inspiratoare, citate geniale din cirpi sau cintece care sunt foarte bogate in
semni f i ca$i spi ri t ual e pent ru voi . Put egi de asemenea copi a, sau compune
propri i l e cantece si poeme care vi refl ecti
eler,area gradati a congtiintei.
Iali citeva sugestii care vi vor fi de ajutor
i n real i zarea acestui cai et:
I . AFI RMATI I PROFUND BI NE-
f ACAf OARE. Scr i et i - vi af i r mat i i l e
bi nefi ci toare cel e mai favori te. Puteti al ci tui
o l i sti pe o pagi ni , puteti de asernenea fol osi
ci t e o pagi nS. i nt reagi pent ru o si nguri
afi rmal i e,^cu ul l cadru decsrati v
Ei
cu unel e
i l ustragi i . In acest fel , r' e[i a\/ea o experi enl i
di n ce i n ce rnai frumoasi ci nd vefi reci ti
$i
vi veqi opri si rnedi tagi asupra acel or rAnduri .
2. LISTA UTILA PENTRU O DEPLINA
nAnul nE cATRE DUMNEZEU. Facet i o
l i sti cu toate mi j l oacel e pri n care pure$ radi a
energi e di vi ni ci tre i ntreaga l urne
Ei
ci tre
ant uraj
, at at i rt rnod gl obal cAt gi i nt r-o
rnani er-i persor-ral i . Treceqi i u aceasti l i sti toate
moduri l e i n care vi putel i fol osi i tr acest scop de
bani , de ti mp, de i ubi re, de afecl i utte, de etl ergi a
ps i hi c i , de pr i et eni e, de anumi t e c ont ac t e
di recte, ci t
;i
de apti tudi ni l e
;i
tal entel e voastl e
speci fi ce. i mbognfgi qi conrpl eta[i l i sta resPecti vi
de fi ecare dati cAnd vi vi ne o noui i dee.
3. LISTA SUCCESULUL FaceIi Ii sta tuturor'
domeni i l or i u care credegi ci put e! i si reuqi qi
sau afi reuqi t i n trecut, a tuturor succesel or pe care l e-aqi putut avea i ntr-un
mornent sau al tul , nu numai l a servi ci u, ci i n ansambl ul vi egi i '
Scri el i acol o tot ceea ce al -e un sens spi ri tual profund
Pel l tru
voi , chi ar daci
cei l al f nu vi i mpi rti Eesc pi rerea. Compl etal i -r' i apoi l i sta pe mi sura ami nti ri l or
qi a' noi l or voast re succese. Aceast i l i st i urmi rest e t ot odat i si vi f aci si vi
recunoagt ef i cal i t i gi l e gi capaci t at ea de a vi ampl i f i ca energi a benef i ci i n
vederea vi i toarel or real i zi ri .
4. LISTA APRECIERII. Facegi l i sta tuturor aspectel or pentru care i i suntefi
recunosci tor l ui DUMNEZEU, pe care sunte$ feri ci t ci l e avegi i n vi agi . Iati un
mi j l oc excel ent. pentru a vi trezi astfel l a ni vel afecti v;i pentru av6 trezi con;ti i nga
fagi de numeroasel e bogi l i i l i untri ce pe care cu tol i i l e avetn i n vi aqi ;i pe care
l e consi deri m de foarte mul te ori ca fi i nd ni gte drepturi normal e. Acest demers
vi va accentua i n acel agi ti mp con;ti i nfa prosperi ti $i qi a abundengei l a toate
nivelurile fiingei
;i
vi va trezi astfel capacitatea de a manifesta aceste valori.
5. LISTARESPECTULUI DE SINE. Al ci tui qi o l i sti cu tot ceea ce este benefi c
Ei
vi place la voi, o listi a tuturor caliti"$lor voastre. Nu e vorba aici de a ,,11e
umfla
i n pene", ci de a real i za cI, i n real i tate, cu ci t ne si mgi m mai bi ne i n pi el ea
noastri gi cu ci t ne recunoagtem cal i ti gi l e mi nunate pe care l e avel n, cu atat
mai mul t suntem mai feri ci l i
;i
mai capabi l i de a i ubi , pentru ci atutrci radi em
o mare energi e creatoare
;i
astfel cu ati t mai mare este col l tri bugi a noastri
bi nefi ci toare i n MACROCOSMOS.
6. LISTA APRECIERII DE SINE. Recenzagi toate modalitilile binelicltoare
posi bi l e pentru a vi face cdt mai mul t bi ne, enumeral i tot ceea ce putel i sl vi
oferili, doar voui, pentru bucuria sau fericirea voastri personali. Acolo poate fi
vorba despre aspecte mai rnari sau mai mi runte; dar facel i i n a;a fel i nci t unel e
si fie uqor realizabile in viaga de zi cu zi gi mai ales urmiri$ sl le realizaqi cu
adevirat! Aceasta vi va amplifica mult sentimentul de bunistare
;i
de bucurie
;i,
totodati, vi va ajuta si vi organizagi viaga pe o temelie mai buni.
7. VI NDECARE
$I
AJLf TOR SPI RI TUAL. Scr i egi numel e t ut ur or
persoanelor pe care le cunoagtefi
Ei
care considerali cl au cu adevirat nevoie
de vindecare sau.de ajutor spiritual. Consacrati-le niEte afirmagii bineficitoare
speci al e
Ei
de fi ecare dati ci nd deschi degi acest cai et, el e vor pri rni di n partea
2r
20
\ ' ( ) : t s l t : r o i r r r < ' r r s i . s l c r i r
( i r \ ND
c l c :
<' t t t ' t gi r ' I r i r r t ' l i - r r ' : - r l ol r r t ' .
S. , \ Sl ' l R, \ ' l ' l I f . S11N' l ' I ALE
SI
l l ) l ' , 1
( l l l l . r \ l ' ( ) ARL, .
Not at i ol i ce i dee
qt ' rri : rl i r,
1rl : rn
sau aspi rat i e cl e vi i t or' ,
ori c' c i cl ee spi r-i t t ral i creat oare care vi
vi nc i n l l ri nt e. Facel i aceast a chi ar
; i
cl acl suntegi convi ngi ci n-o s-o pul teti
ni ci odati i n pl acti ci . Aceasta o si vi
aj ute foarte rnul t si vi rafi nal i
;i
si vi
st i nr ul al i i nr ap; i nat i a
; i 96. ndi r ea
creat oare.
Poate cI trneori vi reti confi ' unta
cu o oarecare cl i fi cul tate rrrrni r-i nd si
vi facel i ti mp pentru a nota cera i n
errergi a subt i l i bl ocat i se depl aseazd. $ noi put enr, t ot odat i , observa at i t udi ni l e
sau col l cept i i l e negat i ve subi acent e cal ' e sLr nt l - esPonsabi l e pent l ' u acea
probl emi . O dat i ce l e-i rnr col rst i el l t i zat ast f el f oar t e cl ar, put em, i nrecl i at drrpi
aceea, si l e l i si rn si se di zol ve de l a si ne.
S-ar put ea spune, aspect care est e rri nri t or, ci i nsu; i proccsul t ai ni c pri n
car e noi ne pr - eci zi m asa cur n t r ebr r i e concepl i i l e r est r i ct i ve
Ei
acccpt i nr ,
t ot odat i , sent i nr ent el e negat i ve car e l e sunt cor espunzi t oar - e est e cel car e
at t rnci ac(i oneazi i nt r-t rn urod nragi c: di f i cul t at ea respect i vi (BLOCAJI I L) se
resoar-be aproape i nevi tabi l perl tnl a di spi r-ea i n cel e di n urmi i n total i tate,
odatl ce am i ntel es-o si am acceptat-o. Acest aspect estb chi ar rnai si nrpl u deci t
r.afi putea i rnagi na.
Modal i t at ea opri rni consri i n A NE I UBI PE NOI i Ngt XE
$I
A NE ACCEPTA,
cu compasi une, descopel i nd ci
l )ut enl
avea ui r asenl el l ea pul rct rest r-i ct i v de
vedere, REALI ZAND FOARI ' E CLAI T i n acel aqi t i nrp CA ACLI M SUNTEM
DISPLISI SA RE,NTINTAM LA E,L, i ntrucAt el este' l i nri tati r' , di srnrcri r' , fi _i ncl o
sursi de egec;i rnai al es pentrtr ci acest punct cl e vedere NU EST' E ADEVARAT.
Iati cAteva pl ej udeci qi cornune, pr-i ntre cel e rnai frecvente qi rnai peni bi l e
cu care ne confnrnti rn:
*
Nu suttt asa cun) ar trebui si liu ... ceta rrrr Dtqrge fut ntine ... Eu ntt ntet'it ca
cineta sd se irttereseze de tnhte.
*
An fdcut tnulte htct'ttt'i rele (sau un Iucru foarte rdu) fut riayd pj, tocnai de
aceea, acurn eu nerit sd sufdr (si litt pedepsit).
*
Toti oanenii (inclusit,eu furcunti) sunt fut ntod furtdanental rii, egoi;ti,
ct'uzi, profti, nedenui de furcrederq absut'zi, etc.
*
Noi, oanenii, sunteilt iltereu h pericol in aceasti lune.
*
Nu existd desmli dtagoste (fet'icit'e, Iucnu'i bune) peiltru tofi, prin unnare:
-
trebuie sd nd lupt ca sd-ni obyitt
;i
eu
Par'rca
nrca dirt toale acestea,'
-
nu am nici o spenrr[d, xutt sigLu-
cd nu voi avea niciodati desml:
-
daci an eu destul, aceasta priveazi
fut ntod obligatot'iu pe altcineta.
*
Via;a este ttuillai sufet'itttd, durere,
rrtttnci din greu... rl'eilturile bune de
al td dati nu-si nai gdsesc l ocul pe
aceastd planetd.
*
Sexual i tatea este uri ti s1
degtadanti peiltru on.
*
I]'ebuie sd Iiu fu gardi pentnr ci
iubirea, Iiind periculoasi... eu a ptrtea
si sufir:
cai et, dar chi ar
Ei
cu 45 rni ntrte pe zi , \/efi constata ci , i rt real i tate, cea
Parte
a acestei acti vi dfi se i ndepl i neEte i n i r-rteri or
Ei
ci adeseori ar fi
chel t ui t i de o st rt i de or-i rnai mt rl t t i rnp si nrai nrul t i energi e i n sf era
pentru a obti ne ni gte reztrl tate comparabi l e.
l nal mal -e
trebui t si
exteri oari
est e posi bi l si vi
atillgerea
lelurilor
sA iuuATAM sA cuRATAw AgA cu/tt TREBU,E LlcuL
i rrvi l i nd si ut i l i zat i si st ernat i c vi zual i zat ' ea crearoare,
confruntati cu unel e bl ocaj e i nteri oare care o si vi i ntArzi e i n
voastre super i oal e.
IJn
,,bl ocaj " este un pul l ct "nevral gi c" i n care energi a subti l i nu ci rcul i
l i ber sau chi at' stagneazi . Aceste bl ocaj e se datoreazd., de mul te ori , l a ori gi ne,
unor el nol i i rel e sau ul l or tenreri repri mate, unor senti l nente de ctrl pabi l i tate,
de furi e (resenti mente) care, cel nrai acl esea, fac persoana i n cauzi si se cri speze
si si se i nchi di i tr sfera spi ri tual i , emol i onal i , rnental i
Ei
chi ar fi zi cl .
Atunci ci nd ue confi ' unti m cu ul l bl ocaj , i n ori ce sferi a fi i ntei , trebui e si
urnti ri tn si restabi l i m ci l cul a$a l i beri a energi ei subti l e care este i mobi l i zati
i tr acea zotri . Iati punctel e chei e care trebui e si fi e urnri l i te i n aceasti acti une:
l . Accept are prof undi ; i det asat i ment al i qi emof i onal i (ceea ce se t raduce,
cel tnai adesea, l a ni vel fi zi c pri n stare de rel axare
Ei
pri n desti ndere).
2. Observarea cAt mai cl ari
Ei
l uci di care, pri ntre al tel e, ne permi te i ntui rea
cauzei profur-rcl e a probl emei
-
care este aproape i ntotdeaul l a o ati tudi ne gregi ti
sau url punct de vedere restri cti v.
Pri u ur-mare, at unci cdnd act i oni m asa cum t rebui e asupra unei zone a
fi i n;ei noastre i n care se gi seste un bl ocaj energeti c, trebui e si experi menti m
rrl ai i nti i , i n ni sut' a posi bi l ul ui gi cu o ati tudi ne pl i ni de dragoste gi acceptare,
emofi a rea pe care uoi am i nchi s-o i n respecti va zond.. Proceddncl i n acest fel ,
99
23
*
Puterea este foarte pet'iculoasd... penau cd, in felul acesta, af putea sd-i fac
t' ti tt ctti tn.
*
BauuJ este futtotdeauna sursa tuturor re]e]or. Banul, ht oice situa;ie,
coIupe.
*
Roata hunii ntr se hn,it'te, eu sunt sigur cd totdeauna ra Ii Ia fel; de altfel,
eu sunt cotttitts cd totul nerge din ce fut ce nai prost.
*
Nu xtnt gi rlu pot Ii n'eodati stdpinul destittului meu... in realitate eu nu
an nici tttt nljloc pentru a-ni uansforLna tiaga sau pentru a ilailsforna lumea.
Citind cu nrulti atenfie aceste idei in mod evident negative, vedefi daci nu
cuillva unele clin ele nu col'espund turui postulat mai rnult sau tnai pufirr inconqtient
al propriului vostru sistem de valori satr al structurii voastre emogionale.
Chi ar daci acest e punct e de vedere negat i ve asupra vi egi i pot pi rea mai
depr i mant e at unci ci nd l e ci t i m di nt r - o dat i , el e suut cu t oat e acest ea
i mpi rti qi te de rnul qi di ntre noi , i ntr-o mi suri sau al ta. Daci am fi sci pat i n
total i tate de el e, anr fi cu tol i i ni qte fi i nte pe depl i n real i zate spi ri tual , i ntruci t
doar gradul accept i ri i de ci t re noi a unor asemerrea i dei eronat e mi soari
di stanga care ne separi i n real i tate de real i zarea naturi i noastre di vi ne.
Ni ci nu-i cl e mi rare ci . noi arn i ntrodus aceste concepfi i greEi te i n percepl i a
noastri asupra real i ti l i i , i ntl ucAt ai ci este vorba despre ni ste i dei gregi te care
sunt ext rern de ri spi ndi t e i n l urnea noast ri col l t emporanl . De f apt , unel e
di nt re el e chi ar o gl rverneazi . I nsi , di n f eri ci re, pent ru cei care sunt t rezi gi
spi ri tual , si tuagi a este i n curs de evol ufi e foarte rapi di .
Trebui e si i nqel egem foarte bi ne ci ai ci este vorba despre ni gte convi ngeri
i nri di ci nate fi ri ni ci o real i tate obi eci i vi . Ceea ce l e dI de cel e mai mul te
APARENTA adevirtrlui este mai ales faptul ci majoritatea fringelor umane din
j urul nostru cred cu ti ri e i n el e si se comporti i n couseci ufi .
Modalitatea cea mai elicace pe care
o putem angrena pentru a transforma
lumea (;i care este intr-adetdr foat-te
eficace) este aceea de a ne transforma
profund pe noi in;ine
;i
propriile
noastre concepyii referitoare la uiapd,
la iubire, la oameni, la DUMNEZEU,
la naturi, la realitate, Ia rezonanyd, Ia
MACROCOSMOS, pentr-u a le face sd
fie profitnd pi integral beneIice...
;i,
binein{eles, de a acpiona dupd aceea
in consecinti.
Aceast i br o; ur i vi of er i mul t e
met ode si mpl e
; i
ef i ci ent e pent ru a
ati nge acest
1el .
Exercipii sinple de clarilicare interivard
DacI avel i di fi cul ti $ i n a ati nge un anumi t gel sau obi ecti v, daci si mgi gi
cumva in voi o anumiti rezistenli. in ceea ce privegte realizarea cu succes a ceea
ce v-a!i propus gi care este profund benefic, folosigi urmitorul exercigiu:
1. Lua$ o foaie de hirtie
Ei
scriepi in partea de sus a paginii: Motivele pentru
care eu deocamdatd nu pot sd ating succesul in ceea ce weau sant Apoi
i ncepegi i m' i di at si al ci tui gi l i sta tuturor gi nduri l or care vi vi n spontan i n
minte pentru a completa aceasti frazd,. Nu consacra$ insi prea mult timp.acestui
aspect gi iiu-l luagi prea
jn
serios. Scriegi imediat de gapte sau opt ori douizeci
sau treizeci de motive care vi trec chiar atunci prin minte, indiferent daci ele
vi se par bizare sau prostegti. Iati aici un exemplu al unei asemenea liste:
Motivele pentu care eu deoCamdatd nu pot sd ating succesul fut ceea ce
weau sunt:
-
sunt prea lene;
sunt inconsecvent
!
-
nu am destuld engrgre uiuld
-
nu se poate
-
am urmdrit deja, dar nu a mers
niciodatd
-
mama mi-a spus adeseori cd nu o
sd pot
-
nu weau cu adetdrat
-
pentru mine este prea dilicil
'
-
imi este frici
-Monicdi,
iubita mea, nu i-arpldcea
de]oc aceasta
-
este prea caraghios
,
.;i
a;a mai departe.
2. Reluagi apoi din nou acela;i exerciEiu, dar de aceasti dati precizagi foarte
clar tot ceea ce dorigi si care este benefic; spre exemplu: Motivele perrtru care
eu deocamdatd nu pot avea seruiciul pe care-l weau sunt...
$i
continuafi intocrfiai ca prima oari.
Imediat dupi aceea, in continuare, priviti-vi cu multi atenlie
Ei
in linigte
lista timp de citeva minute gi urmiripi si vedegi daci toate aceste ginduri care
au fost notate pe hirtie par indreptilite, daci'intr-un fel sau altul credefi cu
tirie in ele
;i
facepi-vi in felul acesta o idee de ansamblu asupra genului de
limite pe cafe actualmente vi le impuneli voui ingivi;i lumii voastre interioare.
3. Facegi acum o listi cu toate atitudinile cele mai negative pe care le av.eqi,
atat in ceea ce vi prive;te, cit gi cele relative la prieteni, la oamenii care v5,
inconjoarl, la lume, la viagi, la DUMNEZEU.
Examinagi-vi din nou lista foarte atent;i cu multi deta;are, la rece, gi gisigi
25
*
$
,l
24
acum, printre toate
ideile
scrise, mai ales pe cele care
pot , congt i errt sau i ncongt i ent , si ai bi o i nf l uent i
emotionali profundi asupra voastrd.
-
Daci in nu conteazi ce moment, in cursul realizirii
acestor exercilii, simjiji ci apar brusc in. voi anumite
emoqii benefice intense
;i
profunde, lisagi-le si vini gi
atunci triigiJe pe cit vi sti in putingi, amplu qi plenar,
accepdndu-le in totalitate. In acele momente, poate
apirea o reactivare fulgeritoare a unei experienle.
trecute, sau a weunui aspect pe care piringii, prietenii
sau profesorii aveau obiceiul si vi-l spuni
;i
care, intr-un
anume fel, v-a programat intr-un mod greEit percep;ia asupra lumii.
- Atunci cind consideragi cI a$ terminat cu acest proces de clarificare, mai ales
daci agi regisit unul sau mai multe dintre principiile voastre negative, rupeli
lista gi aruncagi-o. Acest mod de a proceda simbolizeazi astfel lipsa de influen$.
pe care aceste idei trebuie si o aibi de acum inainte asupra viegii voastre.
Rimineli apoi agezafi in liniqte, destinde$-vi profund qi practicagi de mai
multe ori afirmagiile profund bineficitoare, pentm a inlocui aceste idei strAmte,
inchistate gi invechite cu altele mult mai bune, inlelepte, mult mai construc-
1
tive gi in mod superior cuprinzitoare.
Iati, in aceasti direcg.ie, citeva afirmagii de clarificare interioari care sunt
posi bi l e:
*
Md eliberez acum pentru totdeauna de tot trecutul meu malelic. S-a
terminat cu el, sunt perfect liber!
*
Dizolv acum in totalitate tbate prejudecdgile prosteSti, rele gi limitatoare.
Ele nu mai au nici un fel de putere esupn mea.
*
fert;i absolv de acum inainte pe toati lumea care mi-a frcut weodatd nu
conteazd ce rdu. Suntem astfel cu togii fertcigi
Si
liberi.
*
Nu trebuie sd urmdresc sd fiu pe placul tuturor. Sunt manifestat de
DUMNEZEIl;i, de aceea, sunt demn de a fr iubit;i apreciat, orice ag face bun!
*
Md debarasez acum pentrlr totdeauna de tot ceea ce am putut acumula
;i
care este rdu: sentimente de culpabilitate, frici, resentimente, decep;ii
;i
ranchiuni. Sunt total liber
Si
ldrd piedici!
*
Toate imaginile
;i
atitudinile mele negative in ceea ce md prive;te sunt
acum dizolwte pentru totdeauna. Mi iubesc;i md apreciez pentru cd weau sd
fac foarte mult bine!
*
Toate obstacolele din calea exprimdrii mele plenare
Si
a deplinei mele
bucurii in viagd sunt acum dizolvate pentru totdeauna, cu ajutorul lui
DUMNEZEU.
*
Este atAt de bine si trdie;ti fiind mereu imbrdpigat de DUMNEZEU cu o
dragoste nesfrr;itd, pe acest pdmdnt!
*
Atunci cdnd mai mereu suntem buni si iubitori, MACROCOSMOSIJL ne
vine intotdeauna in
1jutor
Ia momentul potriuit.
Alte exercryii simple de clarilicare interioard
1. A ierta qi a absotvi pe tofi cei care ne-au ficut weodati riu.
Scriegi pe o foaie de hirtie numele tuturor celor care v-au maltratat cdndva,
v-au rinit, au fost nedrepli cu voi sau fagi de carC avegi sau ali avut un resentiment,
o ranchiuni ascunsi sau pe care sunte$ sau aqi fost furio;i. In dreptul fiecirui
nume, notagi clar gi succint natura ofensei suferite sau a resentimentului care
a api rut i n voi .
in continuare, inchidef ochii, destindefvi profund gi vizualizafi, r6nd pe
,rind,
fiecare persoani, una cite una. Discutafi atunci pu,tin cu fiecare din ele
in imaginatie
;i
explica$-le clar gi foarte sincer ci in trecut afi fost furioEi pe ele
sau ci le-aqi gindit de riu, dar ci de acum inainte ve$ face tot posibilul pentru
a le ierta in totalitate, pentru a dizolva qi a elibera in felul acesta toati energia
subtili malefici. ce a rimas prizonieri intre voi gi a generat dupi aceea multe
procese de REZONANTA rea. Bi ne-
cuvintafi apoi de 7 ori fiecare persoani
gi spunegi-i: Te iert pentru totdeauna;i
te eliberez de orice uind. Tiiie;te in
pace
;i
lii fericit!
Odati acest proces incheiat, scriegi
apoi pe foaia de hirtie: Acum ui iert in
totalitate
;i
d eliberez pe toSi de orice
uind!, apoi ard'e$ incet hirtia, ca simbol
evident al detagirii voastre complete fa,ti
de t oat e exper i enqel e r el e al e
trecutul ui .
\
Numerogi vor fi cei care vor gisi acest
proces de i ertare mi racul os mai al es
at unci ci nd est e vor ba de a sci pa
i medi at gi pentru totdeauna de acest
bagaj vechi de uri , osti l i tate gi toate
resentimentele acumulate. Este uimitor
si qt i l i ci i n f el ul acest a qi cel el al t e
persoane care sunt implicate vor primi
i medi at i ertarea voastrl , l a un ni vel
subtil, iar dupi aceea viap lor va fi de
26 27
asemenea compl et l i mpezi ti , chi ar daci .
nu l e mai revedegi ul teri or del oc.
Cu anumi t e per soane, exper i enl a
intensi gi profundi- a stirii de ugurare qi
de eliberare nu se va face poate simgiti
imediat. Aceasta este valabil in special in
ceea ce privegte piringii, solul sau sofia,
iubitul sau iubita sau orice alti persoani
car e est e f oar t e i mpor t ant d i n vi al a
voastri . Mai al es i ntr-un asemenea,caz,
cont i nuagi procesul di n ci nd i n ci nd,
continuafi si binecuvinta.gi de 7 ori acele
fiinfe umane
;i
urmirili si iertali pe cit
posi bi l profund gi total , pi ni ci nd vegi
sim$ cu adevirat ci totul se va sfhrqi. (Amintili-vi, daci inci mai avegi retineri in
acea. st e di r ecgi e, ci f acegi aceast a i n PROPRI UL vost r u i nt er es, pent r u
bunistarea, pacea
;i
bucuria voastrl.)
Au fost observate numeroase cazuri de vindec5.ri miraculoase ale unor grave
tulburiri frzice sau boli in urma aplicirii perseverente a acestui proces, intrucAt
se
ftie
la ora actuali ci numeroase maladii fizice cum ar fi cancerul sau artrita,
sunt strdns legate de o mare acumulare de mAnie gi de ranchiuni.
2. Scrieli acum numele tuturor persoanelor pe care credegi la rindul vostru ci
le-aqi rinit cindva, sau fali de care agi fost nedrept, riu ori plin de uri gi specificagi
cit mai clar;i foarte sincer natura ofensei sau a riului pe.care l-agi flcut.
'Din
nou, inchide$ ochii, destindegi-vi profund qi imaginagi-vn in fap voastri
fiecare persoani, rind pe rdnd. Spunegi-i in mod sincer fieclreia ce
4nume
i-a;i
ficut riu gi apoi rugagi-o si vi ierte
;i
dupi aceea, binecuvintapi-o de 7 ori;
reprezentafl-d in final persoana respectivi iertindu-vi pentru tot ce i-agi {icut riu.
Odati procesul terminat, scriegi in josul paginii (sau de-a curmezigul): M;d
iert;i md absolv'cu
4jutorul
lui DUMNEZEU de orice cplpabilinrc, aici, acum
;i
pentru totdeaunal Apoi luagi foaia de hirtie
;i
ardegi-o incet.
Pent ru a t ermi nd agr- cuy t rebui e, marea curApni e
interioard"
Faceli un tur atent
;i
detagat al dulapurilor, sertarelor, cimirilor, garajului
sau al biroului, al tuturor colgurilor prin care ali ingrimldit tot felul de
mirunl$uri inutile gi apoi aruncagi-le sau
-
CEL MAI BINE
-
da$-le pomani.
Acest demers concret gi energic care este realizat asupra planului material
este totodati profund simbolic in ceea ce prive;te activitatea care este depusi
la nivel mental, emogional gi psihic
-
debarasarea de tot ceea ce este vechi gi
2S
i nuti l pentru a l i sa astfel energi a subti l i si ci rcul e l i ber
;i
pentnl ,,a ne face
curat ir-r propriul nostru univers interior". Vi vegi sirnli in felul acesta extraordinar
de bi ne, mai al es daci i n acel aqi ti mp veti face afi rma1i i , curn ar fi :
*
Cu cdt ddruiesc celor care au nevoie nai nult, cu atdt imi fac ntai ntu]t loc
in uttiversul meu lduntric pentru a primi tot ceea ce este bun
;i
(i'untos.
*
imi place foarte mult sd ofer;i, cle asemenea, ini place sd primesc.
*
Curiydnd cAt mai bine
;i
degajdndu-mi aa cum trebuie ntediul
ittcoryiurdtot'Iizic, inti curdg astfel
;i
inti limpezesc uiala h futtregine.
*
Imi pttn acum viaga in perfectd ordine, pregitirtdu-nd in felul acesta sd
primesc tot binele
;i
fi'umosul care ni se cuuine.
*
Mulgumesc acum plin de recurto7tinfii;i dragoste lui DUMNEZEU pentnt
tot binele pe care il am
;i
pentnr tot binele care neincetat ini uine.
cuttt si scrEM AFtRr,tATilLE
pK0FuND
BTNEFACATnARE
Tehni ca ce este oferi td ai ci va produce i n scurt ti rnp i n vi al a mul tor oameni ,
transformi ri extrem de profunde;i spectacul oase. Ea combi ni i n mod armoni os
af i rmapi i l e bi nef i ci t oare scri se gi procesul de cl ari f i care i nt eri oari i nt r-un
amal gam f oar t e ef i ci ent . Aceast i t ehni ci est e t ot odat i r emar cabi l i pr i n
si mpl i tatea
;i
accesi bi l i tatea ei care, a$a cum vel i vonstata, nu-i ri pesc ni mi c di n
profunda ei efi caci tate.
Scri erea afi rma$i l or bi nefi ci toare este o tehni ci foarte di nami ci , i ntrucat
cuvi ntul scri s gi mental i zat cu putere are un i mpact enorm asupra mi nl i i noastre.
In acest proces, noi scri em gi totodati ci ti m cuvi ntel e i n acel aEi ti mp, astfel s-ar
putea spune ci noi pri ndem si mul tan doi i epuri :
Luaqi o afirmalie bine{icltoare cu care dorigi si lucrafi si scrieqi-o de zece-
douizeci de ori la rind pe o foaie mare de hir-tie. Folosigi-vi atunci de propriul
rl ume de botez gi urmi ri l i si scri egi l a persoana i ntAi , l a persoana a doua
;i
l a
persoana a treia singular: Eu, Citdlitt,
sunt un genial compoziter plin de
talent. Cdtdlin, tu e;ti un genial
compozitor plin de talent. Cdtdlin este
un genial compozitor plin de talent.
Nu vi mul l ur ni l i at unci doar si
scri egi rha;i nal , gi ndi gi -vi i ntens
;i
cu
adevi rat l a semni f i cagi a compl exi a
cuvi nt el or , scr i i ndu- l e. Daci at unci
si ml i gi cea mai mi ci rezi stengi , cea mai
mi ci i ndoi al i sau remarcal i gi nduri
negati ve referi toare l a ceea ce scri e;i ,
i nt oarcef i i medi at f oai a de hArt i e qi
scriegi pe verso acele ginduri negative
29
sau motivul pentru care crede$ ci afirmalia
bineficitoare nu poate fi adevirati sau nu
poate genera rezul tate. (De exempl u: ,,Eu
nu sunt cu adevirat la inilgime",
,,Sunt prea
i mpr i gt i at " , , , N- o
s5. mear gi " ) . Reveni gi
i medi at dupi aceea l a afi rmagi i l e voastre
bi nefi ci toare.
Cind a$ terrninat, privili verseul foii. Daci
agi fost foarte sincer atunci, vegi avea in felul
acesta o buni perspectivl a motivelor care vi
impiedicl si reugigi tot ceea ce vi dorili gi care
este bun in aceasti situagie precisi.
Gandi gi -vi atunci l a anumi te afi rmagi i
bi nefi ci toare care ar putea si vi aj ute si
neut ral i zal i compl et acest e t emeri , acest e
prej udeci gi negati ve, gi scri e$-l e. Putegi de
asemellea si folosili in continuare afirmatia
bine{icitoare originali, dacl ea vi apare a fi eficace, sau eventual putefi si o
modificali pentru a o face sL fie c6.t mai adecvati.
Pr act i caqi mai al es ci nd est e nevoi e aceast i t ehni ci a af i r maf i i l or
bineficitoare scrise micar o dati, de doui ori pe zi, timp de mai multe zile.
Atunci cind credefi ci aqi inpeles foarte bine elementele programirii voastre
negative, nu le mai scrieli deloc
Ei
continuafi sI punegi pe hirtie doar afirmagiile
bi nefl ci toare.
Gragie acestui proces realizat a;a cum trebuie in mod sistematic, vegi remarca
cum afirmafiile voastre binef5citoare se pot concretiza uneori in interval de
citeva zile. In plus, vegi obqine astfel o viziune profundi qi interesanti asupra
propri i l or scheme de funcgi onare al e subcongti entul ui .
CUM SA NE FIXAM OBIECT'UELE BENEFICE
El ementul cel mai del i cat i n real i zarea dori ngel or noastre bi ne{i ci toare
este poate acela de a gti ce anume ne dorim cu adevirat. Acesta este aspectul
cel mai i mportant al procesul ui .
Putem constata cu u;urin1^i acest aspect in propria noastri viali: incepind
di n momentul i n care noi suntem foarte hoti ri ti si concreti zi m ceva, acel
aspect sau fenomen se poate produce aproape imediat (deseori chiar in orele
sau i n zi l el e care urm eaz6, aceasta mai al es daci avem o i mensi energi e
sublimati cu ajutorul CONTINENTEI SEXUALE) cu foarte pufine eforturi.
Atunci ci nd noi experi menti m ful gerl tor
;i
foarte puterni c ceea ce vrem,
resi m$nd i n acel a;i ti mp cu aceea;i for$ ci vom avea ceea ce ne dori m, se
produce intocmai ca un
,,declic" magic la nivelul congtiinfei. Dar inainte de a
ati nge acest stadi u de for$ i mensi gi cl ari tate mental i , este nevoi e i n general
de un anumi t ti mp de practi ci adecvati , consacrAndu-i , pri ntr-un antrenament
perseverent , suf i ci ent i energi e. Foart e f recvent , acest
, , decl i c
de cl ari t at e
i nteri oari " este precedat de unel e senti mente de confuzi e, di sperare etc., pe
care noi trebui e neapi rat si l e depfui m. Deci , nu vi demoral i zal i ... nu ui tagi ci
pentru uni i , momentul cel mai i ntunecat este exact acel a de di nai ntea zori l or.
Descoperirea a ceea ce vi dorigi cu adevS.rat in viagi poate fi rnult rqurati
daci vi fixa1i ferm obiective benefice. in acest scop, vi propun citeva exercilii
scrise care vi vor fi foarte utile. Atunci cdnd vI stabiligi obiectivele benefice,
este foarte bine si aveli clare in minte unele elemente:
Ami nti gi -vi ci a ne fi xa unel e scopuri benefi ce NU i nseamni ci trebui e
obl i gatori u si l e gi ducem l a bun sfArgi t. Putel i sI l e modi fi cagi de ci te ori dori gi
dupi nevoi sau atunci c6.nd si mgi l i ci aceasta este neapi rat necesar.
Nu uitati de asemenea ci atunci cind ne-am fixat un obiectiv bineficitor,
aceasta NU i nseamni ci trebui e si urmi ri n si -l real i zi m cu eforturi foarte
chinuitoare, cu o mare inclpilAnare sau cu o curnpliti lupti. Aceasta nu inseamni
ci trebuie neapirat si fim dependenfi emolional de reugiti. Dimpotrivl, a ne
fixa obiective bineficitoare ne poate permite si evoluim mult rnai uEor in vi"fi,
aproape firi efort
Ei
intr-un mod plicut. Natura viegii este transformarea, cresterea,
crealia, iar un obiectiv benefic ne oferi un punct focar;i o direcgie precisi pentru
a ne canaliza u;or
;i
firesc energia creatoare. in acert fel, noi putem dirui rnai
u$or, putem face ca i ntreaga l ume si progreseze gi i n acel a;i ti mp ne putem
amplifica bunistarea gi bucuria. Obiectivele bineficitoare au rolul de a ne ajuta
;i
de a ne susgine in intengia noastri veritabili.
Ne putem astfel fi xa obi ecti ve bi ne{i ci toare i n i deea ci vi al a este un j oc
tainic qi agreabil, care in plus poate fi;i profund recompensator. Nu trebuie si
ne l ui m obi ect i vel e bi nef l ci t oare
prea in serios, nici sI nu le acordim
suf i ci ent i i mpor t anl i . Cu t oat e
acestea, este foarte bine si le acordim
o armonioas5. importanll, pentru ca
aceste obidctive bineficltoare si aibi
o valoare reali pentru noi.
Si mpl ul fapt de a ne al ege unel e
obi ecti ve bi nefi cl toare poate trezi
uneor i i n noi anumi t e r ezi st enf e
emof i onal e care se pot t raduce i n
di f er i t e modur i : ne put em si ml i
depr i mal i , di sper agi , copl e; i 1i de
ideea ci acum trebuie si ne stabilim
un scop pr eci s. Est e de asemenea
30
31
posi bi l si ci uti m, i n rnod i r-rcon;ti ent, si ne l ui m
gAndul de l a aceste obi ecti ve mi nci nd, dormi nd
sau l i sdndu-ne devi al i pri n ori ce al ti formi de
cl i versi une a demoni l or di n noi . Acest e reacl i i
emol i onal e (daci apar cut nva) sunt t ot at at ea
semne care pot arunca o l umi ni tai ni ci asupra
mi j l oacel or pri n care evi t al i i n real i t at e si vi
real i zapi dori nfel e benefi ce. Este i nsi i mportant
si mergefi i nai nte, si experi mentafi cu l uci di tate
L \
,fJ
-a)
- \
gi detagare toate aceste senti mente, si remarca[i
aceste ac[i uni , si l e obserrragi cu mul ti atenl i e, i n i r-rtregi me
;i
sl conti nuagi
procesul . Atunci cAnd, l a un moment dat, o si J sti pi ni gi mai bi ue, i i vegi apreci a
a;a cum trebuie intreaga valoare.
Vef constata atunci cu bucuri e ci acest proces l S"untri c deschi de' ori zonturi
noi, o si vi placi astfel mult partea lui amuzanti
;i
adeseori el o si vi lumineze
intr-un rnod specific viala. Este exact ceea ce aveli nevoie!
Nu facegi din alegerea obiectivelor voastre benefice o problemi rnult prea
complicati
;i
nici una extrem de serioasi. incepeli
-
cel mai bine- cu obiective
sirnple gi evidente
;i
amintili-r,i totdeauna ci scopurile voastre benefice se pot
rnoclifica la un moment dat sau pot evolua in decursul timpului dupi cum wegi.
Exercipii simple
1. Aqezaqi-vi la o masi, "inannali" cu un stilou gi cu o foaie de hirtie, apoi
copi agi rubri ci l e urmS.toare:
Servi ci u, / Domeni ul prof esi onal
Mi j l oace materi al e i ndi spensabi l e
Sti l de wat6/Ori enti ri
Rel aqi i cu cei l al gi
Creati vi tate
Ti mp l i ber/ Ci l i t ori i
Evol ul i e spi ri tual i /Educal i e
Acum, avind in acelagi timp cdt mai clari in minte situagia voastri actuali,
scrieli sub fiecare rubrici ce anume af dori si reugigi, si transformali sau si
ameliorali in viala voastri intr-un viitor apropiat. Nu facegi insi din asta o obsesie,
scri el i pur
Ei
si mpl u pe hi rti e, i ntocmai ca i ntr-un j oc, toate i dei l e bi nefi ci toare
care vi se par posibile.
Scopul esenf i al al acest or exerci gi i est e acel a de a vi of eri o mai mare
deschidere interioarl gi de a vi determina si vi gindigi aga cum trebuie la ceea
ce dorigi si atingegi in diferitele domenii ale vieqii voastre.
2. Lua$ apoi o alti foaie de hdrtie
;i
scrieli in partea de sus: Dacd af putea
sd fiu, dacd a putea sd fac;i dacd a; putea sd am tot ceea ce imi este stringent
32
. - )
' i ' . : l ' : . . i t :
i ' ; 1; i 1- . , ; . 7- . . "
' ! ; - i : , ' i ; ; ' : - v, . 1' : . r l . , i , f
l , r l , , ; . ; . , ;
i
, ' 1; 1, . . , , r . '
i . ; l r : i t i i ' j i i i l i i l i
t \ ' , r N ' : . ' , " , . , ) . . , i i ; r ' 1 ' ; r r ' : l , : l f i , , , l l i : i . i . - , . r . ) , l i l , : S i t - i i : , t l i , r r , i i . 1 , ' . , i
r l : t .
. t ; , ; i : . . . i r . , t l - - , r f l ' r . : , i 5l i r i i i t ; l , . i r i i i . , , : 1, ; i i i : r ; i l t , : t ; , : i i r . . l ' . t i ; i ) : i l i t . i : . ; , 1 r r i , _. - : . ' .
.
, , . :
r i : ; r : i i ; r i t i r ' : t : i i r ' . a; ; i t
, ' , . '
i ' i , . " . r ! ' i
i r i : '
j ' i : -
. - i ;
l ) . ; 1i
i i i i l , : i : . ' '
- r
l i r ' ; i i ; i i l ecLr st r r i i ' . . ; i " ; ' < i ! i u si r r i : i i l r
. : si e
a, : r ] : r Ce r t : ' i ci r . : sci r i i i c si , ; r : r i i , r ' i ] t
{. r{)rl i i i i r}t a r; i cl e a r, : i i acr. ' : s; l vi rJel -; I ; : i i i ri f ei ul accsra t oat e l i nt i t el e. LI sari -ri
at' .rni :i i rrl agi nati a {:r' eatoar-er si se desfi soax:;i zrcorci al i -i ' i ctr ader' 5rat Lot ceea
r:c r' :i putefi cl ori gi c:1i ' e es{e profurrcl berrr:fi c.
At t r r r ei cAnd at i t et ' t ni nat exel ci t i r i l , adi ugat i acunl o noui . nr br i ci i n
r-espectiva listi: szrrra
lia
nea sau ROSTI.IL nteu in lunter/irt me,liul incotyiurdtor-.
Descl i eqi apoi acoi o toate transfol urSri l e fundarnental e Ia care agi cl ori si fi f
rnar-t.or satr chi ar un l actor acti v i n cursui vi egi i , dacl ati putea transforrna ceea
ce este de transformat: pacea rnondi al i , eradi carea si ri ci ei , trezi rea l a starea de
conqti i ngi di vi ni ,
Ecol i
care sunt transfbrrnate i n centre de studi u spi ri tual e,
spitalele care stint transformate in veritabile a;eziminte de vindecare naturisti
etc. Aceasti rubrici vi permite si vi exprimali in mod liber intreaga creativitate
gi si descoperi l i ascunse i n voi tot fel ul de i dei geni al e i nteresante pe car-e ni ci
mi car nu l e-agi bi nui t pi nl atunci .
In continuare, recitigi totul qi apoi meditali 15-20 minute asupra ROSTULUI
vostru i u aceasti exi stenfi ; creafi apoi mental i magi nea unei vi egi spi ri tual e
ideale, minunate intr-o lume divini, paradisiaci.
3. Luaf apoi o noui foaie de hirtie
Ei
faceli o listi cu zece sau douizeci-de
obi ect i ve prof und benef i ce pri mordi al e i n care vef i
f i ne
cont de t oat e
elementele spirituale semnificative care reies din cadrul ideal pe care tocmai
I t
l-agi schi,tat. Facegi aceasta in funcgie de dispozigia voastri benefici de moment.
Amintili-vi insi ci putefi modifica orici.nd aceasti listi (de altfel chiar va trebui
si faceqi aceasta di n cl nd i n ci nd).
4. Scriegi acum: Obiectivele mele
profund benelice pentru urmdtorii
tapte
ani gi enumerati-le mai intii pe
acelea cirora le acordati o foarte mare
i mportanEi spi ri tual i
;i
pe care v-ar
pl5cea si le atingefi in gapte ani.
Este foarte bine si acorda$ atunci
obi ect i vel or benef i ce pe care vi l e
propuneli o turnuri de afirmagie, ca gi
cum ele ar fi deja atinse; acest aspect
l e of er i un i mpact mai mar e. De
exempl u:
Am atins acum revelarea SINELUI
SUPREM (AT-MAN) in propria mea
$N
)!!l
a
I I
I
I T
K
33
frinf;
;i
asfel L-am descoperit p DUMNEZEU in mine.
Am atins astfel o inalti
;i
profundd stare de ingelepciune
;i
urmdresc sd-i
$ut
p. algi oameni sd ajungil
;i
ei dt mai repede Ia DLIMNEZEU.
Ci nd vi scri egi scopuri l e profund benefi ce, asi guragi -vi ci enumerafi
obiective benefice reale, care sunt profund semnificative in ochii vogtri gi la
care aspiragi cu adevirat gi NU unele la care AR TRJ,BUI si aspira,tr. Nu-i nevoie
si vi vadi nimeni aceasti listi, cel pufln daci voi nu wegi aceasta. Acest proces
presupune insi din partea voastri o sinceritate absoluti fa$ de voi ingivi-
Rel uagi procesul numai daci event ual consi deraf i ci est e necesaq
aplicindu-l obiectivelor voastre benefrce pentru un an. Nu vi fi*"!t un numir
prea mare de obiective. Daci, notindu-le la inceput pe hirtie, rri ies prea multe,
triagi-le, astfel incit si vi rirnini doar cinci sau gase, care sunt cele mai
importante. Verificagi apoi daci ele (OBIECTIVELE)se gisesc printre cele
pentru viitorii;apte ani; adici, in felul acesta, asigurali-vi ci ele (OBIECTI/ELE)
urmeazi aceea;i direcgie generali, in a;a fel incit obiectivele pe care le ave$ de
indeplinit in primul an si vi apropie de scopul care este urmirit in ansamblul
celor qapte ani care rri as,teapti. De exemplu, daci unul dintre obiectivele
voastre pentrx cei
;apte
ani este de a rd revela SINELE SUPREM (ATMAN),
unul dintre cele pentnr un an ar putea fi acela de a vi trezi plenar sufletul,
pentru a fi mai ugor, drp" aceea, si incepegi focalizarea liuntrici in vedbrea
revelirii SINELUI SUPREM (ATMAN).
Ocupagi-vi apoi de obiectivele voastre benefice pentru viitoarele gase luni,
apoi de cele pentru o luni gi in final de cele pentru o siptitnini. Proceda$ de
fiecare dati cit mai simplu;i nu alegegr decit cele trei sau patru scopuri benefice
mai importante. In ceea ce prive;te obiectivele benefice pe tennen scurt, fili
rea\ti in ceea ce priveqte posibilitilile
voastre de a le atinge;i, inainte de toate,
aveli gnji ca ele sn aibn acelasj sens cu
scopurile voastre pe termen lung.
Poate ci uneori vi se pare dificil si
f ormul agi cu at i t a preci zi e ni gt e
obiective benefice atit de indepirtate
i n t i mp; uni i di nt re voi put ef i f i
incurcali ci trebuie si vI planificali in
acest fel via1a. Dar
-
nu uitagi ci
-
a face
un plan nu inseamnl a fr obligat siJ
urmezi: in realitate, cu siguranli ci iI
putel i transforma foarte mul t i ntre
ti*p. Acest exerciliu urmlregte insir
a) si vi faci si vi manifestafi in ceea
ce priveqte practica alegerii obiectivelor benefice;
b) si vi f aci si descoperi gi cu ui nl i re ci unel e di nt re
vizualizirile voastre creatoare POT deveni realitate daci intr-adevir
dorigi cu putere acest lucru;
c) si vi facl si luagi astfel cunogtinfi de anumite scopuri
pr of und benef i ce i mpor t ant e, de anumi t e t endi nt e
fundamentale ale viegii voastre.
De ce atunci si nu vi mengiona$ obiectivele benefice in acest
caiet? Din cind in cind, cam o dati pe luni sau atunci cind
simqigi in mod imperios nevoia, agezagi-rd cu caienrl in fa$ gi reluagi
cu tenacitate anumite exercilii, reconsideri.nd gi reformulAndu-
vi dupi cum simgigi ci este necesar scopurile benefice. Aveqi insi
grijl si vi datagi corect foile gi si le pistragi in ordine in caiet. Este
dupi aceea foarte instructiv gi interesant si aruncati o privire
retrospecti vi
Ei
si vedegi cum anume au evol uat dupi aceea
l ucruri l e.
Cdteua reguli generale in aceastd direc[ie
l. Pentru obiectivele benefrce pe termen scurt (o siptimini, o luni), figi cu
adevirat simplu
;i
realist. Alegeli acele aspecte pe care suntefi practic siguri ci
le putegi reahza., daci nu cumv:l dorigi si vi lansa,ti o provocare serioasi (ceea ce
poate fi uneori foarte pozitiv, mai ales atunci cind practicaqi FOARTE BINE
CONTINENTA SEXUALA qi di spunel i astfel de o foarte mare energi e
interioari). Cu cit scadenta scopului este mai indepirtatil, cu atit veli putea
manifesta o vizualizare creatoare qi o deschidere mentali mai mare, astfel inc6.t
orizontul liuntric si vi se lirgeasci necontenit.
2. Atunci ci nd deocamdati nu agi reu;i t si ati ngel i anumi te obi ecti ve
benefice (ceea ce uneori poate surveni), nu vi blamagi qi nu vi spunegi ci ali
equat: pur gi simplu recunoagteli in mod sincer
;i
detaqat ci nu agi indeplinit
aga cum trebuie ceea ce v-agi fixat
;i,
mai ales atunci, intrebati-vi daci acel
aspect mai este in continuare un obiectiv pentru voi; cu alte cuvinte, rebuie si
vi intreba$ daci vregi si-l urmirigi in continuare, sau daci vregi si il da$ uitirii.
Este de CEA MAI MARE IMPORTANTA si recunoa$teF in acest fel ci un scop
benefic nu a fost atins; daci nu, aceste obiective benefice ratate vi se vor acumula
in minte gi velr ajunge astfel si crede$ in mod incongtient ci agi,eguat', ceea ce
vi va face in cele din urmi si evitagi acest gen de exercigii, care pe
"l+"
ii ajuti
foarte mult.
3. Atunci cind considerali ci obiectivul benefic (oricit de modest ar fi el)
este AIINS, ave1.i de asemenea griji sI recunoagtegi acest lucru. Felicitali-vi
sincer gi acorda$-vi citeva zile in care este foarte bine si savurati, plini de
bucurie, victoria. Destul de des, unii dintre noi ne realizim dorin.tele benefice
34 35
WN TABLOU IDEAL CARE NE POATE
.F'
DE AN REAL FOLOS
Vizualizarea creatoare se poate realiza sub forma unor imagini mentale clare
gi putemice, a conversaliei interioare, se pot utiliza de asemenea anumite cuvinte
rostite (afrrmapii bine{icitoare), cuvinte scrise sau se poate crea o imagine frzicd
(o a;a-zisi harti a comorii). Tot ceea ce vi poate ajuta la stabilirea unui,,plan" cdt
mai ciar de pus in practici este totdeauna aliatul vostm in vizualizarea creatoare.
Acest exerciliu simplu o si vi ajute foarte mult si creafi o imagine c6t rnai
preci si cl atori ti cuvAntul ui spri s.. Practi ci nduJ, vel i avea astfel o vi zi une rnai
limpede a dorinlelor: r'oastre benefice, r'eritabile qi, in feiul acesta, o si vi fie
rnai usor si l e concreti zati .
Exercipiu
GAildili-vI ferni si cu putere la ul"l obiectiv profunctr benefic care vi sti la
i l . i i ri i , i i e ci ci esi e i -i rl rl pe t erl rl erl l ung, f i e ci . el est e ri l ni l pe t el ' l nen scul -t .
Dt:sci ' l eti -l ;rpcr i ntr-o frazl ., cdt mai
i tr-eci s
posi bi l .
5L-r' j t i j : i r: r' r
, 16' r' ' q
rk1 Thbl ou {Cea. i si cout i nuat r i i i j ()i sa descl t i eqi si t r, ra[ i a
: , -. i -ci ?1: , {r : ' t i . . . , . , . 1 t . ; . : r: i i t . l 1 ca o si . ' -i Se ai -at e Ce i ucl l -: i -: i i c r. ; bi ec{i t t rl . bet ref i c Va f i
atins. Descrieqio atunci la timpul prezent, ca gi cum ea ar exista deja, cu oricite
detalii dorili, care rrebuie SA RAMANA DUPA ACEEA MEREU ACELEA$I.
Cind agi terminat, scrie$ apoi in partea de jos a foii:
Acest aspect, sau cera cu mu]t mai bun, se rea]izeazd acum, dupd cum este
VOIA lui DLIMNEZE(J, pentru mine, intr-un mod pe deplin satisldcitor pi
armonios pentru topi.
Adiugali eventual
;i
alte afirmagii, apoi semnagi, fiind foarte siguri ci totul
se v3 petrece afa cum afi vizualizat.
In continuare,a+ezagi confortabil, profund relaxal.i, intr-o stare preponderent
meditativl, izualizagi-vi dupi aceea tabloul ideal gi apoi rostigi-vi afirmagiile.
Plstragi apoi aceasti descriere ideali in caiet, pe birou, aproape de pat sau,
eventual , agi l al i -o pe perete. Reci ti gi -o deseori gi , numai daci este cazul ,
modificagi-o in funclie de nevoi. Acordagi-i o mare atenlie in cursul vizualizirilor
voastre creatoare-
Atengie... daci uitaqi cumva descrierea ideali intr-un sertar, riscagi si constatafi
intr-o zi c5, deja ea s-a manifestat... chiar daci voi nu i-aqi mai oferit. in mod
con$t i ent energi e.
Se pot relua adeseori obiectivele benefice mai vechi, tablourile ideale vechi
gi harti comorii gi atunci se remarci, spre marea noastri surprizi cii de;i noi
uitasem de ele aproape complet, ele au cipitat o formi ca prin minune qi s-au
concretizat aproape exact a;a cum le concepusem.
HARTA COIUOR'I
Tehni ca
"hi r$i
comori i " este foarte puterni ci , mai al es pentru cei care
dispun de o foarte mare energie (datoriti practicii CONTINENTEI SEXUALE)
gi, in plus, ea este foarte amuzanti.
Este vorba de o reprezentare aproape concreti, fizicd a tot ceea ce vi doriti.
Valoarea ei este considerabili, intmcit ea creeazi. o imagine foarte limpede care
poate atrage prin REZONANTA
;i
concentra
energia subtili asupra gintei. Este aproape
exact acelagi lucru cu faptul de a stabili cu
exactitate planurile unei construcfii.
Chiar pute(r desena aceasti hart[,, o putegi
picta, putegi de asemenea realiza un montaj
cu i magi ni
;i
l i tere care sunt decupate di n
revi st e, di n ci r1i , cu aj ut orul unor hi rgi ,
fotografii, desene etc... Daci rezultatul final
nu vi se pare suf i ci ent de est et i c, nu vi
neci j i l i . O harti a comori i foarte si mpl i gi
chiar copilireasci este la fel de eficace ca pi o
mare operi de arti!
l--- -:--
-r.--..-'-
---l
| ,/;r"::;.p?i.',. I
lh,..-fsMriz",::5i
li
i[.r-
r/i
lK*t1ffi1
|
''\:I
iil"f
i:',//
|
i
--'
.. :- -
_j _:r)-)'i,''
'
i
i fli;;' ;;,,:,;;J;"
-*
i , . f t {-f : : l i Li , qf l . t : , i r: l t ' l i a5a CUI I t ; t l ; i i rf i l i ,
; S?r t l eS1e. ( : i r h5, t : l l l Cl f Cr a, pi , si i - r t l sl t t u
ri qi , pri n ul rnai e, si nu avcf i o i rrt enqi e
ni ai de aceea, scopuri profi rnri benel i ce
si fi e autenti ce. f)bi ecti vel e benefi ce
.otodati el e tl ebui e si vi ex1;ansi oueze
sI cc'nstituie uneori o provocare.
37
Harta comorii ar trebui si vi reprezinte pe voi
-
trunrpr$i perfect
-
in tabloul
ideal, ca
;i
cum deja v-agi atins in totalitate scopul benefic.
Iati acum citeva linii directoare care vi vor ajuta si realizali hl4i ale comorii
foarte eficiente:
l . Al ci tui gi o harti a comori i pentru un obi ecti v i zol at (sau pentru un
domeniu individual al viegii voastre), astfel incnt si puteli include cu ugurinti
in ea aproape toate detaliile. Acest aspect va permite mingii si se concentreze
asupra hnrgii mult mai ugor decit daci ar figura in ea toate scopurile voastre
benefi ce. Putel i face o harti pentru domeni ul rel afi l or de dragoste, una
pentm serviciu, alta pentru evolu$a spirituali,
;i
aga mai departe.
2. Nu are prea mare importanli dimensiunea hIr$i, totul este si avem griji
ca ea si fie cit mai practici. O puteqi insera undeva in caiet, o puteli agila pe
perete, o putefi purta in buzunar ori o putegi gine in portmoneu.
3. Asiguragi-vi in prealabil ci sunteqi foarte bine reprezentat in respectiva
imagine. Pentru mai mult realism, folosigi cel mai bine o fotografie proprie,
NUD. In aceasti imagine trebuie si fi1i, si faceli sau si aveli exact ceea ce face
obi ectul scopul ui vostru benefi c (sI api rel i cl l i tori nd i n INDIA sau ca un
fericit autor al unei cir$ despre YOGA gi spiritualitate).
4. Reprezentali insi atunci situalia in aspectul ei ideal, implinit, ca gi cum
ea este deja realizati. Nu avefi dsloc nevoie si indicali CUM ANUME se vor
derul a pi ni l a urmi l ucruri l e. In acest caz, este vorba de utr produs fi ni t.
Eliminagi STRICT din respectiva reprezentare orice detaliu negativ sau care
este i ndezi rabi l .
5. Punegi in respectiva reprezentare multi culoare pentru a amplifica, in
felul acesta, puterea
Ei
impactul hir$i comorii asupra con;tiinfei voastre.
6. Facegi, tocmai de aceea, o harti
care si vi apari cit rnai credibili
Ei
i n car e voi vi gi si gi ( pr i n
i nt er medi ul POZEI NUD) i nt r - o
si tuati e cAt rnai real i sti .
7. I nt r oducef i , evet r t ual , i n
respecti va reprezentare, YANTRA-
e al e Mari l or Puteri Cosmi ce (al ese
dupi nec es i t i l i ) , s i mbol ur i al e
i nf i ni t ul ui
; i
ori ce al t e si mbol uri
car e sunt pr of und evocat oar e
; i
put er ni ce pent r u voi . Poat e f i
si mbol ul MANTRA- ei , , AuM" , o
cruce, url soare radi i nd sau ori ce
al tceva care reprezi nti i ntel i genfa
uni versal i sau pe DUMNEZEU. O
asemenea r ePr ezent ar e
si mbol i ci est e, t ot odat i , o
ml r t ur i e a r ecuno$t i ngei
voastre citre DUMNEZEU
;i
o evocare a ori gi ni i mi st e-
r i oase a t ut ur or f i i ngel or ,
l ucruri l or si fenomenel or.
8. Scr i egi chi ar unel e
afi rmagi i pe harta comori i :
Aici eu sunt foarte fericit,
pentru ci am publicat prima
mea carte despre spiri-
tualitate. imi place foarte
mult ceea ce am
(dcut
pentru
deschiderea celorlalgi oameni cdtre DUMNEZEU.
Nu uitali nici afirmagia esoterid, Acest aspect eu cera cu mult mai bun se
realizeazd acum dupd cum este VOIA |ui DUMNEZEU penuu mine, intr-un
md pe deplin satisfrcdtor;i armonios penou to{i.
Elaborarea individuali a acestei hirgi a comorii este o etapi foarte puternici
in vederea implinirii doringelor voastre profund benefice. O dati ce ag.i terminat
harta, consacragi-i minim cite qapte minute zilnic, privindo in liniqte gi din cand
in cind, in timpul zilei, trimiteti-i cite un gand. Atunci cind practicagi cu mult
succes CONTINENTA SEXUALA gi subl i magi i n mod armoni os energi a
benefici rezultanti, sunteli in cea mai buni formi pentru a trimite o energie
uriaqi HARTII COMORII.
Cdteua idei utile pentru realizarea hdrgii comorii
Iati clteva sugestii care vi vor putea stimula imaginagia:
SANATATE: Reprezentafi-va intr-o fotografie complet NUD gi radios, in
plini sinitate, activ, vital, frumos, fiind angrenat intr-o activitate care reflecti o
stare de sinitate perfecti.
GREUTATE CORPORALA SAU O CONDITIE FIZICA SI EROTICA
EXCELENTA: Reprezentafi-vl NUD cu un trup perfect (decufafi eventual
dintr-o revisti o fotografie nud care reprezintl un trup foarte frumos pe care agi
dori si-l aveqi intr-o condigie fizictr ideali
;i
apoi lipil.i o fotografie a voasrri in
locul capului). Trebuie imediat dupi aceea si manifestafi o pirere foarte buni
despre voi, din punct de vedere corporal. Pute[i afirma atunci anumite aspecte
folosindu-vi de nigte bule, ca in benzile desenate; de exemplu: Acum cintdresc
75 kg;i md simt mereu plin de uitaliate
;i
foarte bine, am o siluetd perfecti
;i
condigia mea fizicd
$i erotici este excelenti-
f
l
}
*
I
#
*
, , !
i
, +
v
f
38
39------------v
IMAGINE DE SINE, FRUMUSEIE: Reprezentagi-vi NUD intr-o pozd, exact
a$a cum v-ar plicea si figi... frumos, destins, bucuros, plin de fericire in via1i,
cilduros gi foarte afectuos. Introducegi apoi in HARTA COMORII simboluri
adecvate qi cuvinte care evoci cel mai bine in voi aceste calitiqi pe care weqi si
le trezigi gi si le amplifica$.
REI-ATII FERICITE
$I
ARMONIOASE: Facegi o harti a comorii cu fotografii
ale voastre nuzi;i ale prietenilor vo;tri, ale celor pe care ii iubigi, ale iubitului,
ale iubitei, ale sogului vostru sau ale sogiei qi ale copiilor. Adiugagi imagini,
simboluri adecvate, YANTRA-e qi afirmaqii care aratA ci suntefi foarte fericit,
plin de dragoste, senzual, deschis gi disponibil, angajat intr-o relalie amoroasi
-
sexuali minunati si intensi, in care CONTINENTA SEXUALA este mereu
perfecti etc.
Daci suntefi cum\ra in ciutarea unei noi relatii de dragoste, gisigi imagini gi
cuvinte care reprezinti.caliti$le ideale pe care ioriti si lJgisiqitu dirrgr i. ..*
opus in cauzi
Ei
in relagia voastri. Reprezentagi-vi folosind o fotografie NUD
intr-o posturi amoroasi, impreuni cu persoana iubiti care este ideali pentru
voi.
SERVICIU, CARIERA: Repre-zentagi-vi imbricat, intr-o fotografie, la serviciul
pe care afi dori cu adevirat sl-l avegi, fiind inconjurat de colegi interesantr gi
agreabili, chiar in locul pe care il dorifi qi cu toate detaliile necesare.
CREAIIUTATE: Utilizagi atunci simboluri adecvate, culori;i imagini care
sunt de naturi si traduci i ntr-un mod i deal i nfl ori rea creati vi ti ti i voastre.
Figuragi-vi, nud fiind, angrenat in crearea unor lucruri foarte frumoase qi
extrem de interesante, faceli in a;a fel incit si reiasi bucuria intensi pe care v-
o procurl activitatea pe care o realizafi atunci.
FAMI LI E $I
PRI ETENI :
Repr ezent al i pe acei membr i ai
f ami l i ei voast r e sau pe uni i
pri eteni , avi nd ati t cu voi , ci t qi
intre ei relalii care debordeazl de
drago-ste, fericire gi armonie.
CALATORII : Re prezentafi -vi
lipind poza voastri NUD pe o carte
po; t al i i l ust rat i exact acol o (i n
oragul) unde dorigi si figi, dispunind
de tot ceea ce aveli atunci nevoie
pentm a fi foarte fericifi acolo.
$i
aga mai departe. Speri m ci
dej a a1i i ngel es, pe baza acest or
exempl e, despr e ce est e vor ba.
Actionati cu curaj!
SAUATATE
S,
FRunusETE PRIN ,NTERTIED'UL
U' ZUA LIZARI I CREATOARE
, Yizualizarea creatoare oferl numeroase
mijloace simple
Ei
eficiente pentr-u a ne
i ntregi ne sau amel i ora si .n5.tatea, forma
frzic6, I'italitatea erotici, senzualitatea
;i
f r umusef ea. Ca
; i
t ot ul i n gener al ,
sinltatea noastri qi capacitatea noastri de
a dirui bucurie
;i
plicere depind intr-o
foarte mare misuri de atitudinile noastre
rnentale; tocmai de aceea, meriti si gtim
ci , t r ansf or mi ndu- ne, ment al i t at ea Ei
relafile cu iroi ingine si cu lumea exterioari, putem dedanga cu uqurin$ ^rri
transformiri la nivel fizic.
in acest domeniu cu totul deosebit, am examinatdejarnaloareahi4iicomoril
Iati acum gi alte tehnici simple care or sn rri phcn mult daci o si lg practicagi-
Exercipiul
fizic
gi tehnicile de HA|HA
$OCA
Oricare ar fi antrenamentul fizic benefic, indusiv toate tehnicile de IIllffIA
YOGA pe care le practicafi, vizualizarea creatoare qi afirmagia binefiicitmre rd rnor
ajuta si ob$neqi un maximum de beneficii gi bucurii- F,tt
.tt
utiliza astfel cu
succes vintalizarea creatoare la fel de bine.in tinapul efecmirii exerci$ului fi"ic
ca atare, cit qi in alte momente, cum ar fi de exemplu in cursut meditaqieiYOcA,
a relaxirii sau a angrenirii dSAlrtrAcloq MUDRAcIoT sau a BAtTtrDFIA+rrilor.
Daci, de exemplu, vi place sI alergali, imaginagi,vi foarte clar anrnci ci
alergali foarte rapid, cu multi, ugurinli, firn si obosigi- i," timp.rf alergirii,
imaginaqi-vi cu putere ci la fiecare pas facglr un salt imens, alergind pe mari
distanle firi pic de efort, aproape zburind. In cursul relaxirii, afirma$i ci acum
cu fiecare zi ce trece cttigafr in viteza in fo4i
+i
in condi.tie fiffi- Reprezenta$+6
cdgtigind iocul I la concursuri
de
alergiri, daci acesta ste curmrra unul dintre
obiectivele voastre.
Daci dansali, dacl facegi STRIPTE^{SE; daci practicali IIAII{A YOGA" sau
TANTRA YOGA in cursul exercigiilor specifice sau chiar a amonrlui cu
CONTINENTA indreptagi-vi ferm gi focalizat congtiinga asupra mpulur" asrpra
muEchilor, imaginali-vi atunci,cu putere ci aceqtia se relaxeazi gi se intind,
astfel inc6t devenigi din ce in ce mai supli qi mai arrronioqi-
Utilizagi vizualizarea creatoare pentru a vi perfe<Fom toate aptinrdinile in
HATHAYOGA. Imaginagi-vi de asemeni cI devenigi din ce in ce rnai 13pr6{s 6r
maestri TANTRA sau un maestru YOGA desirdrqit, pAni ce vegi atinge cu
adevirat perfecgiunea supremi
;i
starea de indumnezeire-
t
if,
rj
*
l
40
41
Tratament de
frumusege
Facel i i n rnod regul at tot ceea ce este l l ecesar pentl ' u a vi cot-tvi nge si aveqi
grl j i de voi gi de trupul vostru. Vi ztral i zarea cr-eatoare poate tratrsforttra o t-ttti ni
coti di anl i ntr-un veri tabi l ri ttral de frumusel e.
De exernpl u, atunci c6.nd faceti un dtrE sau o bai e cal cl i , i magi nal i -r' i cl al gi
cu putere val oarea r-el axanti a apei cal de
;i
vi rtuqi l e ei cahnaute si crtr-ati ve.
Reprezentafi -vi mai al es atunci toate probl emel e di zol vAndtt-se, sau fi i nd l trate
ca pr i n farurec de api , l i si nd l a sti rgi t si se expri me energi a voastri proftrnd
benefi ci gi natural i .
Uneel i -vi trupul ;i fata cu o l oqi une natur-al i (rni ere + smi nti nl ) sau cu ul ei
presat l a rece de mi sl i ne, acordi ndu-r' i mul ti atenl i e, afi mri nd ci , i n fel trl acesta,
pielea voastri devine din ce in ce rnai fir-ri
Ei
rnai fmnroasi in fiecare zi. Atrrtlci
ci nd vi spi l a$ pi nrl , fi $ foarte con$ti enl i de tot ceea ce facel i qi afi rrnal i ci , i n
fel trl acesta, pi rul vostm devi ne mai des, rnai stri l uci tor gi mai pl i n de vi tal i tate.
Clnd vi spilaqi pe dinqi, vizualizati mental ci dinlii vostri sttttt rezistenli, slnitosi
;i
foarte frunrogi .
$i ,
puteti proceda aga mai departe.
Ritualul mesei gi lizualizarea creatoare
Nur ner oase per soane i nt r el i n concepqi i negat i ve i n ceea ce pr i veqt e
alirnenta[ia, ternindu-se adeseori si nu se ingraEe sau si nu se irrtbolniveasci.
Cu toate acestea, de multe ori noi nu ne putem irnpiedica si mincitn aceleagi
alimente lactovegetariene pe care adeseori le sfidirn, creirtd astfel tetrsitrni gi
confl i cte i nteri oare gi provoci nd i n cel e di n urmi tocmai efectel e tel nute:
obezitatea gi boala.
Pe de al ti parte, mul f oameni
sunt at at de i nconst i enl i i nci t ,
at unci ci nd mi ni nci , ocupal i
f i i nd si vor beasci sau si se
gi ndeasci l a al tceva, mai ci nu
ajung sI perceapi gustul delicios
;i
hrinitor al rnincirii qi, de altfel,
ei ni ci nu aj ung si sesi zeze
aspectul nutri ti v al acestei a.
A minca este cu adevirat uu
ritual magic pentru cel care este
capabil si realizeze aceasta. Actul
rnincirii este un uimitor proces
de t ransf ormare a di f eri t el or
f or me de ener gi e subt i l l al e
MACROCOSMOSULUI i n erter-
42
43
gi e f i zi ci , r' i t al i necesari t rupul ui . Tot ceea ce
gAndi nr i n ti rnpul nresei genereazi i nter-ferenl e
t ai ni ci al chi nri e i nt eri oari .
Iati acurn un ri tual si nrpl u care trebui e si fi e
cel put i n o dat i pe zi , i ndi f erent ce mdncat i
VEGETARI AN:
Asezati-t'd h pt'ealabil in faya ntincirii. fitchirte;i
ochii petttru cdtera ntomente, interiorizagi-t,i cit mai
bi ne, desti ndeti -vi
;i
respi ragi apoi profi tnd.
Mulguni;i in tdcere lui DLTMNEZEU Tatdl;i
MACROCOSMOSLILUI pentru aceastd hrani aleasd
si tnultuntiti cle asentenea tuturor- celor care au /icut ca
acea hrand sd ajungi in linal in faya voastri, adicd atdt
plantelot' cit
;i
aninalelor
;i
de asemeni chiar persoanelot'
care au cultiwt-o;i dupd aceea au pregdtit-o.'
Deschideti ocltii
;i
privi;i cu multd atentie nAncarea, obsen,a;i-o deta;at pi
lucid, percepegi-i apoi arorna,
;i
futcepe;i sd nfinca{i lent, mestecdnd cdt se
poate de incet, cdt mai cottstient, degustind-o cu o maximd intintare. in timp
ce mdncati, spune;i-ui mental ci sintulun aceastd hrand pe care o ingurgitati
atunci este apoi transformatd pentru voi in energie subtild uiuld. Spuneti-ud tot
atunci cd trupul vostru foloseste tot ceea ce are nevoie;i elimind dupd aceea cu
u;urintd tot ceea ce ii este inutil. Vizualizapi-ud in final devenind mult rnai
sdnitos;i mai frumos dupd ce alt absorbit aceasti ltrand. Facelt aceasta frrd si
aveli in tedere rn eo idee anterioard referitoare la calitatea
;i
la alte efecte ale
alimentelor lacto-vegetariene pe care Ie minca;i.
Pe c'it posibil, unndriyi si mdncapi cit mai lent;i, atunci cdnd ad terminat,
apreciayi cAteta nornente cdldura tainicd agreabild care emand din stornacul
vostru profund satisldcut
;i
mul;umit. Sesizagi totodati actiuarea armonioasi a
lui MANIPURA CHAKRA. Gindigivd apoi ci hrana ingurgitatd este asimilatd
fu funciie de necesitd;i;i vi creeazi un tntp arntonios pi plin de uigoare.
Cu cit vefi comunica mai mult cu hrana, cu atit ea vi va f,ace si fi$ mai
si ni toqi gi mai frumoEi .
IatI acum i nci un ri tual mul t mai si mpl u:
fitainte de a merge Ia culcare, sau atunci cind d ueziyi, ori in cursul zilei,
tunnti-ti un pahar mare cu apd proaspdtd minerali (ui sugerdm in aceastd
direcpie sd utilizayi apa de Vilcele). A;ezagi-ud apoi, destindeti-d cdt mai bine;i
be;i dupd aceea foarte incet respectiw apd. Intimp ce be;i, spunegi-ud cd aceastd
minunatd apd este pentru voi elixirul uiegii care izvoriste din frntina tinere{ii.
Intagina;i-vd de aseneni cd simultan aceastd apd spali prin intermediul
energiilor ei tainice orice impuritate
;i
ud oferd o mare energie interioari,
uitalitate, frumuseye
;i
sdndtate perfecti.
spunem sau
cu aceasta
practi cat
LACTO-
' --l
I
latd acam cdtena afirmagii referitoare la sdndtate gi
framascge
aare 0d pot
fi
de un real
folos:
*
in fimre zi, sunt din ce in ce mi fiumos
;i
mai sdndtos pelltru ci sunt
fun gi fune iubitor!
*
Tot ceea ce fac bun
;i
frumos imi spore;te considerabil sdndtatea
;i
^:ffi'h
* ; ;;;;";;^r' imi orerd mai m urri rrumuse':ye
gi dniaq hre d zn o silued perfecti
;i
imi conferd mult farmec.
*
fuIii pn fiumu cu trupul meu
;i
atunci tntpul meu se poartd Ia rindul sdu
fiumu cu mine-
*
Ib ac-lrm inzinte sunt melt, puternic
;i
intr-o condi;ie perfectd, atunci
dnd hc caa bun gi arutoniu-
*
frmre zi imi aduce mai multi fo4n
;i
putere bineldcdtoare, pentru cd
DAMNEZEA mi imbiti#ad netutcetat.
*
Cu dt nti iufu
$i
nri aprrciez mai mult, cu atit deuin mai frurnos
;i
mai bun.
II'ZUAL'ZAREA CREATOARE REALIZATA iIII GRUP
{-nn mare numir de tehnici care sunt descrise in aceasti broguri pot fi uEor
adaptare pentru o practici eficientiin grup. Vizualizarea creatoare este deosebit
de purcrnici in grup, intmcit anmci energia subtili colectivi uriagi ii conferi
amtorrat o rnai mare amplitudine- Atunci, energia fiecirui
om care participi tinde si o suslini prin declangarea
anumitor fenomene de REZONANTA
Pe
a celorlalgi
;i
anrnci inrregul rezultant devine cu mult mai mare si mai
puternic decit surla p'ir,tilor sale.
trtru are importan$ natura gmpului in care vi gisi$; fie
ci este rorba de hmilie, fie ci este vorba de un grup de
prieteni, fie ci esrc vorba de un gnlp esoteric de lucru sau
chiar de o echip6 de acti, une sociali, de un gruP spiritual
sau religios, de un seminar sau de o clasi de YOGA,
vtnalinrea,creatocrre vi va oferi mijloace uriale de a atinge
ohiectiriele vfiate, sru pur;r simplu de a stabili un profund
Ei
vast.dimat de inplegere munralii-
latd ecan, cArcla tehnici de 0izualizare
creatoarG cere
Pot fi Pructicate
in grup:
CAIrI.IAIUL VOCALELOR CIASICE. Alegeli cele 7
vocale (A,EJ,O,U'Aj) .rna cite una qi apoi emitegi-le cu
\fi(re tare- Sunetelevocalice produc, atunci cind sunt emise
chiar cu voce tare timp de cite 3
sau 5 minute fiecare, modificiri
r eal e qi pr of unde de nat ur i
benefi ci .
MEDITATIA
$I
IMAGINA-
REA. Alegegi un qel nobil sau o
anumiti imagine
9i
dupi aceea
atunci fiecare va medita la unison
i n t i cer e, vi zual i zi nd sau
af i r mi nd benef i c i mpr euni
anumite afirmagii care au fost
stabi l i te i n preal abi l . Rezul ta-
tele care vor apirea astfel vi vor
surprinde prin amploarea lor bineflcitoare.
AFI RMATI I BI NEFACATOARE. Pr act i caqi si st emat i c af i r magi i l e
binefEcitoare cu colegii de grup sau chiar cu o clasi de practicanti YOGA, aEa
cum am prezentat deja in capitolul in care am tratat despre efectele afirmagiilor
bi nef i ci t oar e. Gr upul r qspect i v poat e f ace at unci gi unel e af i r magi i
bineflcitoare colective, care vor fi rostite cu voce tare la unison.
VINDECARI. Vindecarea realizati prin acfiuni care se realizeazl. ir-r grup
este o experienl"i minunati. Vi sugerim si consultagi in aceasti direcgie capitolul
referitor la vizualizirile creatoare curative.
u,zuALtzAREA CREAT0ARE
g' RELAI"LE'NTERULANE
Vizualizarea creatoare poate ameliora mult rela$ile noastre umalle, acesta
fiind unul dintre beneficiile sale majore. Un mare numir de senzagii;i impresii
trec de la o fiin;i umani la alta gi noi suntem deosebit de sensibili gi receptivi
la formele tainice gind pe care, indiferent ci
;tim,
indiferent ci nu gtim, le
emi tem uni i fa;i de cei l al j i ci nd acl i oni m l a uni son. Rel a$i l e noastre sunt
al ci tui te i ntr-un mod tai ni c de aceste forme gi nd gi de toate ati tudi ni l e
subiacente pe care ele le reflecti, iar reugita sau e$ecul raporturilor noastre cu
ceilal$ depind intr-o foarte mare misuri de ele.
In rela$ile noastre cu ceilalgi, ca peste tot dealtfel, noi ob$nem cel mai adesea
exact ceea ce credem, ceea ce agteptim qi ceea ce ,cerem" profunzimilor fiingei
noastre. Cei cu care ne invecinim au mereu nigte suigeneris (in felul lor) oglinzi
tainice care ne reflecti gAndurile, iar noi ingine suntem pentru ei, indiferent daci
gtim sau nu, oglinzi care le trimit inapoi aproape instantaneu, propria lor imagine.
Relagiile noastre sunt de asemenea unul dintre mljloacele de evolugie cele mai
puternice atrjlnci cind ele sunt la unison angrenate cu legile universale ale lui
DUMNEZEU. Daci avem o perspectivi cinstiti qi sinceri asupra raporturilor noastre
.u 6gilalli, putem invila foarte multe despre modul in care le-am creat.
45
f
.l
n
+
f,
44
Asumagi -vi . i n i ntregi rne responsa-
bi l i t at ea rel agi i l or voast re. Accept al i ,
chi ar
Ei
pent ru ul l mornent , i nt reaga
responsabi l i t at e a cal i t i gi i
; i
a nat uri i
r el al i ei pe car e o t r i i l i , f 5. t - l , si vi
pr eocupe del oc par t ea de r esponsa-
bilitate care ii revine celuilalt. Daci, din
anumi t e punct e de vedere, rel al i a pe
car e o avel i cu ci neva nu est e i n
i nt regi me sat i sf i ci t oare, i nt rebal i -vi
inainte de toate de ce ati ficut-o si fie
aga cum este. Ci utafi apoi i n voi care
sunt pri nci pi i l e fundamental e care vi
i mpi ng si t r i i pi o
. r el al i e
f oar t e
sat i sf i ci t oare, f eri ci t i , debordi nd de
dr agost e. Gi ndi l i - vi ce obgi negi i n
schi mb i nt regi ndnd i n j urul vost r-u un
cl i mat de nef er i ci r e? ( Tr ebui e de
as emenea s i
$t i t i
c i noi obpi nem
i ntotdeauna ceva di n tot ceea ce facem.
tocrnai de aceea trebuie sI fim con;tienfi ci, daci vom face riu, riu vom primi
;i
daci vom face bi ne, bi ne vom pri mi ).
Daci DORITI si ncer si aveqi rel aqi i profund sati sfXci toare gi feri ci te, daci
i urR-eoEVAR CREDETI ci esre posi bi l , daci suntel i gara SA ACCEPTATI
feri ci rea;i sati sfacgi a, atunci real i zal i ci avefi ori ci nd l a di spozi gi e tot ceea ce vI
trebuie pentru a angrena rela$i interumane reugite
;i
veli realiza cu uEurinpi
aceasta.
latd, in cele ce urmedzA, cAteua sfaturi pentru a tlA aiuta
in acest sens:
1. Analizagi lucid gi cu multl detagare scopul relagiei voastre cu celilalt. Ce
wefi sI obginegi cu adevlrat in aceasti relafie? Luaf atunci in considerare toate
nivelurile
-
ftzic, emofional, mental qi spiritual. Detaliali in scris un tablou ideal
sau eventual elabora$ o harti a comorii pentru a vi. exprima viziunea perfecti
asupra acestei rel agi i .
2. Facegi cu toati sinceritatea qi detaEarea bilanlul tuturor prejudeciflor gi a
atitudinilor care vi impiedici si creagi ceea ce dorili intr-o relagie. Procesul de
clarificare interioari vi poate uj.rt^ mult si. vi scoategi la iveali atitudinile restrictive.
De exemplu, putegi scrie: Motivul pentru care nu pot avea o rela;ie perfectd cu
.............esle... sau: Motiwl pentru care nu pot avea ceea ce aspir sd an fut aceastd
relayte este.......,;i scriefi atunci toate rispunsurile care vi vin spontau in minte.
46
3. Practi cafi afi nnal i a bi nefi cS.toare'
;i
vi zual i zal ea creatoare peutru a vI
transforma profund convi ngeri l e negati ve qi pentru a i ncepe si coucepefi qi si
ar r gr enaf i r el al i i pr of und i r npl i ni t oar e, f r umoase, bazet e pe dl agost e
; i
tttT!:;'rli;
ce consra ir-r a practica afirmagile bineficitoare cu o fiinpi iubiti
poare adeseori contri bui l a amel i orarea unei rel afi i i ntr-un mod spectacul os.
besi gur ci este de cea mai mare i rnportangi si comuni cagi si ncet, recunoscAnd
cu franchel e tot ceea ce vi pl ace sau nu vi pl ace l a cel i l al t;i mai al es spuni nd
ceea ce dori gi . Dar, decAt si vi i rnpotmol i l i i n cri ti ci fi ri de sfi rqi t asupra
sl i bi ci ul i l or gi def ect el or unui a sau al e al t ui a, couveui gi mai bi ne si vi
AFIRMATI benefic reciproc faptul ci plogresali in procesul vostru de dezvoltare
irr cuplu. De exemplu, in loc si spunefi: Geotge, de ce imi tai tu itttotdeallna
torba imediat ce deschid gua sd spun;i eu ceva2cottvenili mai bine si spullefi,
la momentul potrivit: Geotge, md bucursd dd cd tu
;tii
dfut ce fut ce maf'bine si-i
asculpi pe ceilalgi. Procedir-rd in acest mod, nu numai ci ii veli atrage cu tact
aten{i a:respecti vei pel ' soane ci trebui e si faci eforturi si -i ascul te pe al 1i i , dar
totodati veli incepe de asenlenea si-l priviqi cu al$ ochi pe omul in cauzi qi sI-i
oferi gi astfel o al ti i magi ne asupra l ui i nsuqi .
Ami l ti gi -vi ci , ai doma fi eci rui i r^rdi vi d, fi ecare rel a$e i nterumani conl i ne
i 1 ea i nsi qi posi bi l i tatea de a fi perfecti . Tot potenfi al ul l atent se afl i permanent
i 1 ea. Nu mai ri mdne deci t ca acest pot engi al si f i e t rezi t
9i
descope' ri t ,
i ndepi rti nd ,,praful "
care i l gi nea ascurl ' s pi ni atunci .
Mult prea des, irt rela.tiile noastre cu ceilal$ ue in,tepenim intr-un rol sau irltr-o
imagine ori ipostazi pecetluiti, iar dupi aceea noui ne vine foarte gr-eu si scipim
de ea. Este ci
Ei
cum fiecare s-ar inchide pe el insu;i gi i-ar inchide
9i
pe ceilalgi in
ni qte cuti uge peste care sunt l i pi te, pe fi ecare di ntre aceste cuti ufe, o eti cheti
anume. Noi considerim aceasti situatie foarte restrictivi, dar nu;tim intotdeauna
cum anume si iesim ditr ea.
Yintalizarea creatoare oferl un mijloc
extraordinar pentru a lle elibera rapid
di n aceste rol uri gi stereoti pi i . i ncepel i
si vi zual i zal i gi si af i r mal i i magi ni
bi nef i ci t oar e di f er i t e despr e voi
; i
despre ceilalgi. Tiebuie si
;tili
ci .existi
in fiecare dintre noi
;i,
prin urmare, itt
fi ecare si tual i e, tot poten$al ul necesar
pentru o transformare pozi ti vi ; uu vi
rimine decit s[ amorsati qi si suslinegi
aceast i t ransf ormare, f urt t i zi ndu-i o
mare energie benefici, grafie vizualizirii
creatoare.
*
:
J
t
.f
{
I
47
fl
l
I
Doar nanifestarea proftutd benelicd este capabild
sd detennine o fiansfot-mare
sau, altfel spus, o dilatare a constiin[ei;
ea este fi'uctttoasi,
inttucdt ea entani de la DLTMNEZEL/
;i
il rereleazd futtr-un nod tainic
;i
deplin,
nanifes tind u-L fut tro anunitd formd...
David Spangler, Manifestate
cLN$r, tNTA cREATnAKE PR' N
C REATOA RE
Vi zual i zarea creatoare l l u se rezuml doar l a o tehni ci . In ul ti ml i nstanti , ea
est e o st are compl exi de congt i i ngi . Vi zual i zat ea creat oare are ca rezul t at
consti i rtfa pl ofundi ci noi suntem i n fi ecare cl i pi cl ' eatori i n propri ul nostru
uni vers
;i
totodati ea ne perrni te si ne asumi rn pl enar responsabi l i tatea i n
fi ecar-e moment.
Nu exi sti rti ci odati o separare i ntre noi ;i DUMNEZEU; noi suntem expresi i
di vi tre al e pri nci pi ul ui creator mani festat l a acest ni vel parti cul ar al exi sterrl ei .
Li psuri l e
;i
sl ri ci a apr-oape ci nu exi sti cu adevi rat; noi l l u avem aproape
nevoie si urmirim si atingem sau si atragent nu conteazi. ce. Totul este in stare
potenl i al i i n noi .
Atunci ci nd noi mani festi rn ceva pri n vi zual i zarea creatoal e, l tu facem
al tceva deci t si real i zi m gi si facem vi zi bi l i n pl anul fi zi c potengi al ul nostru
cl ' eator de naturi di vi ni .
,N CAUTAREA SCOPULUI NOSTRU SUPRETT
Fi i nfa umani feri ci ti qi armoni oasi resi mte o l l evoi e fundamental i de a
aduce l umi i o contri bu$e real i , de a-gi aj uta aproapel e, dupi posi bi l i ti pi l e sal e,
gi de a-qi imbogiqi existenF pentru
a trii in bucurie
Ei
pace profundi.
Avem cu tofii, fiecare in felul siu,
ceva parti cul ar gi uni c. Noi avem
foarte multe aspecte bune de oferit
lumii gi fiafilor noqtri, oamenii. iutto
foarte mare mi suri , senti mentul
nost r u de f er i ci r e per sonal l se
manifesti in funcgie de gradul in
care noi ajungem si ne exprimdm
in mod plenar acest aport.
Noi avem cu to$i un ROST sau,
altfel spus, o menire precisi in timpul
acestei viegi. Poate fi'vorba de o sarcini complexi sau. de una foarte modesti. Unii
numesc aceasta o contribuqie la scopul nostm suprem. Acest scop suprem implici
intotdeauna si fim pe deplin gi in mod natural noi ingine gi si facern mai ales
acpiuni pe care ne place cu adevirat si le facem, aproape flri efort.
Acest scop suprem sau ROST DMN i l cunoagt em cu t of i i i n adi ncul
sufl etul ui , numai ci adeseori noi nu-l recunoagtem con$ti ent, ba uneori rri -l
ascundem chiar gi noui ingine. La drept vorbind, majoritatea oamenilor fac
totul pentru a-l disimula qi aJ indepirta de privirea lumii. Teama ii impinge
pe mulgi si evite puterea, responsabilitatea gi lumina divini care se nasc in noi
atunci cind adeviratul sens al viegii este recunoscut
;i
exprimat. .
Practicind vizualizarea creatoare, vefi constata ci scopul vostru suprem vi
devi ne mul t mai evi dent gi ci , aproape fi ri si vrefi , i ncepe;i si -l urmi ri qi .
Reperagi el ementel e' profund si mbol i ce care au adeseori tendi npa si revi ni
mai ales in vise, gelurile, caliti$le particulare care se regisesc in tot ceea ce
faeegi gi in tot ceea ce creafi. Iati tot atatea indicii prefoase pentru a scoate
rapid la lumini sensul
;i
raliunea profundi a viegii voastre.
Veji vedea c{, prin practica vizualizirii creatoare, succesul vostru.va depinde
in mare misuri de capacitatea voastri de a ft in deplin acord cu scopul vostru
suprem. Daci in tentativa de a manifesta cqva s-ar pi.rea ci deocamdati a1i
intilnit egecul, este foarte.probabil ci deocamdati nu sunteli in acord deplin
cu sensul veritabil al viegii voastre. Fiji, tocmai de aceea, ribditor, asculrdgi-vi
vocea tainici'a sufletului gi urmafi-i constant indemnurile. Atunci cind vefi
ajunge si privigi evenimentele in perspectiva eternitigii, veli vedea ci absolut
totul se desllqoari in mod perfect.
r
.
Pl aneta noastri , Pi mi ntul , se confrunti actual mel l te cu o pdri oadi de
profundi transformare, in care ayem cu tofii tin rol benefic dejucat. Este suficient
si acceptim si fim noi ingine, in adevirul qi miretia
-pe
care clipi de clipi
DUMNEZEU le'manifest^l in qi prin noi.
O CALE PR'U'LEG'ATA PENTRU A ACCEDE LA
REALTTATEA' TA\N' CA A Fi l NTE/, NnASTRE
Uiz:ualizdri speeiale
Cu ciq vei fi mai aproape de Naturi,
cu atit fiinfa b se w manifesta mai profund gi pe deplin.
Datoritd tapacittigii tale de a te minuna,
vei. putea astfel sesiza Simplitatea,
Frumusepea
Si
Adedrul.
,
(Ci obi nagul )
49
t
UIZUAL' ZARE
|i
6
I
I
l r
't
,t
,.!
&
I
Culegerea de vizualiziri creatoare care urmeazi wea si vi faci si profitali de
bogi Ei a i nepui zabi l i a Ni t ur i i , ds o ver i t abi l i comoar i de Fr umusef e,
l nl el epci une
. ; i
Pace, care est e t ot odat i un i nef abi l semn al Operei l ui
Dumnezeu, din care facem gi noi, in mod intrinsec, parte.
Triim intr-un univers tainic
Ei
complex de sunete, de imagini, de culori, de
forme, de arome
;i
de savori, care transmit fiecare sute de vibra,tii creatoare.gi
profund transformatoare. Gral i e cel or ci nci si mfuri al e noastre, noi putem
capta aceste unde misterioase qi binefrcitoare, dititoare de via1i, ne putem
tonifica qi astfel putem face si se nasci in noi un sentiment de pace;i abundenli.
I n acest mod, f rumusegea unui apqs de soare, cal pul cl arul ui de l uni qi
transparenqa limpede a.unui piriu, pot reduce foarte mult in fiinF noastri
nivelul anxietigii. Ascultdnd liniqtea unui boboc de trandafit' care se deschide
la viali sau a unui fulg de nea in cidere, ne reducem la ticere preocupirile
obignuite qi penetrim astfel in'zona sacri a linftii noastre interioare.
Cui se adreseazd aceste tlizualizdri creatoare?
Aceste izualiziri creatoare se adreseazd in mod esengial capilului divin gi
pur carO doarme in, interiorul nostru, al fiecImia. Nu este vorba aici de o operi
literari, intrucit forma adoptati in cele ce urmeazi nu vizeazi decdt efectul scoRtat.
-
Culegerea aceasta a folt realizatA.; inainte de toate, pentru orice persoani
care doreqte slqi ame.lioreze gradat calitateavietu. Aceste scurte meditagii, corelate
cu-vizualizin creatoare, ne ujrtn totodati sine centrim in rriomentul prezent qi
f,ac si ne recontactim la potenlialul irnens de bucurie care este conlinut in eu-l
nostru interior profund. Aceste meditagii care sunt corelate cu vizualizdri creatoare
fac mintea si fie mai vie, amelioreazd considerabil concentrarea, trezesc intuigia,
dinamizeazi performanEele intelectuale gi creativitatea.
Yoghinii nu vor avea decit de cdqtigat utilizdndu-le pentru a genera astfel
intrarea in stare profundi de REZONANTA cu energiile subtile paradisiace
di n MACROCOSMOS.
, l
Ghid praqtic de utilizare
-
Pentru o utilizare personali, vi ritom4ndim:
-
Inregistrafi in prealabil vizualizarea creatoare cu ajutorul unui casetofon.
Audiaf apoi caseta res'fiectivi^lent, respectind timpii de
pat zd. car e sunt suger agi . ' I n moment ul ' pe car e i l
consideiatr a fi cel mai potrivit, letragegi-vi intr-un loc foarte
lin$tit gi abandonagi-vi plin de incintare acestor meditalii
care sunt corelate cu anumite vizualiziri creatoare.
+.
-
Ii puteli de asemenea cere si vi citeasci tex.tul, unui
prieten foarte apropiat, a ciruivoce melodioasivi faciliteazi
concentrarea mentali qi relaxarea pr6fundi.
50
-
Ci ti ti voi i ngi vi vi zual i zarea
cr eat oar e, cu voce ar moni oasi ,
suficient de lent pentru a permite
imaginilor care sunt evocate si apari;
facegi totodati pauzel e care sunt
necesare emergenlei unor emolii
binellcitoare profunde.
Cum se folosesc aceste vizualiziri
creatoare
f.tttt,t
ajutorarea altor
f i i nge umane, sau i nt r - un gr uP
esoteric de cregtere
Spirituali:
-
Dupi ce a1i selec$6nat o anumiti
vizualizare creatoare, faceii pur
;i
simplu o lecturl plicuti, expresivi gi
foarte lenti, respectAnd toate pauzele
care sunt sugerate in text
.
-
Putegi de asemenea preinregistra vizualizarea creatoare aleasi, pe care cei
in cauzi or si o foloseasci, audiihd-o dupi aceea in grup.
P REZENTA RE
'Toate
yi2salizirile creatoare care vor fi expuse in textul cafe urm eazd' au
drept'scop esen$al relaxarea, deaoltarea concentririi qi a creativitifii mentale;
amoniarea unei'noi in,telegeri bineficitoare asuPra yeFl. Cu toate acestea, a$a
cum veli obsenra, inainte de fiecare text, apar unele note explicative referitoare
la :ispectele ceva mai specifice ale fiecireia. Vi putegi deci irspira in prealabil din
aceste note pentm a vi alege cea mai buni modalitatea de relaxare profundi.
Pentru a permite mingii sise focalizeze intr:un mod creator asupra imaginilor
.sugerate,
declanqind astfel fenomene de REZONANTA, este recomandati o
.pauzl'care se poate intinde d9 la 7 pinl la 15 secunde, de fiecare dati cind
apare semnul # in text.
FLOARE DE PAPAD'E
:
Minunare, ris, plicere, simplitatea fericirii, sentimerr, a. aPartenenti tainici la
inreaga umanitate.
dfere-1i aceasti clipi binemeritati ae altampir # opregte timpul
Ei
acgiunea lui #
di-ivoie tihnei si prindi ridicini-n tine # Cu fiecare inspiragie, seninitatea'se-ntroneazi
din ce in ce mai mult in fiint" ta, # Cu fiecare expiralie # stresul, oboseala
9i
rielinigtile
# se mistuie ca prin farmec in vizduh #,{jungi asfel, incetul cu incetul, si.fii inviluit
de o lumini fmmoasi, alb strilucitoare, ce di na$tere.in tine unei stiri de destindere
euforici # pi unei liniqti nemaiintAlnite #'
Irragineazi-gi ci este q minunati primtrvari # Plecind # iarna a uitat in urmi #
a .
l
5l
. +
par{umurile ei purificatoare # Aerul este acum de o mare
puritate #
$i
o limpede luminozitate alb strilucitoare redi
viaga si cildura # intregii suprafege a pimintului #
Ar-borii au reinceput deja si absbarbi # sucul hrinitor al
Pimdntului-Mami # distribuindu-l in roate ramificagile lor #
pentru a atinge la capitul pimintului # togi mugurii # care se
vor umfla # gi se rrcr deschide apoi plipi de voluptate #
Zipada abia s-a topit incet in pimint, # qi o iarbi verde
si proaspi ti a gi i nceput si i ncol geasci i n aerul ci l dut #
Apoi, intr-o'buni dimineati, # pitrunzind misterele aurorei, # o zdnS,superbi imbricati
in vegminte eterate # cu o singurd miqcare a baghetei sale magice # a ficilt si se nasgi,
# prin peluze, # pe cimpii # qi bordirri # o mulgime de floricele # de culoarea mirifici
a' sbarel ui ! # Poate pentru ci au i egi t di n patul l or umed, # copi l agi i l e-au numi t
,,pipidii" # Pentru ci aici, trebuie s-o spunem, # doar inimile pure- de copii # pot si le
aprecieze, la justa lor valoare,-frumuse[ea! #
Acum, tu cobori pe firuIvArstei # qi ai din nou trei aniqori # Minunindu-te de atitea
cadouri rnici care gi.au fost diruite intr-o singuri dimineati # ajungi qi tu la rindul tiu
# si fii cuprins de o mare generozitate # Afectuos qi tandru # tu culegi un buchet
superb de pipidii # pe care alergi sil oferi # persoanei iubite,care nu triieqte decit
penjru tine, # reinviind asfel o alti inimi de copil! #
Igi iei acum micul dejun la iarbi verde # inconjurat de alf copii # pe aceasti cimpie
fermecati # plini de promisiuni mirifice pentru ziua ce incepe # Aceasti gridini
improvizati # exerciti asupra ta o magie indescriptibiln # Te simli investit acum cu o
minunati energie a vielii debordante # care, mai apoi, se transformi in creativitate # in
cagcade nea:teptate de r6s # Dupi ce ai examinaq srudiat gi analizat ctr multi atenlie una
dilrtre aceste\ mici capodopere ale naturii # culegi un buchet dintre ace$ti fermecitori
butoni de aur #
9i
ili im@obeqti cu ei pe{ul # Igi sim6 mintea limpezindu*e # regenerAndu*e
# Totul gi se lumineazi acum in cap # ipi imaginezi acum propriul cap # ." p. o urirli
floare de pipidie # oferiti soarelui # primind tainica sa energie MACROCOSMICA #
care acum este in intregime reinnoiti de primivari #
Un vint paradisiac de tinerege te reimprospiteazi acum in toati fiinfa # iar inima
ta bate la unison # cu inima lui DUMNEZEU gi cu inimile tuturor copiilor pimintului #
igi dai seama
fpoi
ci din tulpinile pe care tocmai le gii in rnini #se scurge un lapte
magic # Si acumiu ingelegi db unde igi trage pipidia # puterea ei magici #Tulpina ei
este ca un pai # prin care ea suge laptele # Pimintulur-Mami # dceasti sevi hrinitoare
# care face si creasci floarea cea tainice a tuturor copilagilor! # Atunci, impletinduJe
una dupi altz # tu igi faci un
;irag
# pe care gi-l pui fericit la git #
$i
te simli inviluit #
de o reconfortanti tandrege materni # care iqi incilzegte pini la incandescen$ inima
#;i totodati i$ alini sufletul # Stii acum ci nu vei fi niciodati singur pentru ci il simli
pe DUMNEZEU.caTe te imbrigiseaz|# Cineva tainic, care in realitate e.te iNGERUL
tiu PAZITOR, vegheazi meieu asupra ta # Simgi acum plenar ci faci parte din aceasti
mare Omenire # care igi oferi meFeu # fericire #'cilduri # dragoste # gi ocrotire #
La cintecul armonios al brot^iceilor # florile mirifice de pipidie # igi acoperi
capul in pelerini # pentm ci, aidoma copiilor, # intunericul le face si se ascundi # in
zori # cele dintii raze ale soarelui # le vor reinvia culoarea # iar prea scurta lor
, , 52
existenti va fi din nou inveseliti de risete cristaline de bucurie #
implinindu-si pe deplin menirea # floarea lor se preface acum # ingo mul,time de mici
zburitoare # aidoma unor minuscule paragute # Purtate de vint # ele oferi un ultim
spectacol de basm # inainte de a se duce si se odihneasci # termininduli valsul # penn:u
a rimine linistite la un alt sin # Primivara urmitoare # o singuri floare # va da nelterb de
una singuri # unei noi gr{dini incintitoar-e # care va fi presirati de o intreagi constelalie
de sori miruntei # gi astrel merge inainte viaF # in marea ei dirnicie! #
Spiritele tainice ale Bucuriei gi ale Minunirii # sunt acum in comuniune direcd cu
inima ta puri de copil # Unul singur dintre hohotele tale de ras # di ca prin firmec na$tere
unei multitudini de Gridini ale Fericirii # and aceeali putere de contaminare cu cea a
unei singure floricele de pipidie # Rezi # surizi # amluzil-tte acum odad cu Viala # E 4tit de
fmmos totul! # Bucuria ta coplegitoare este pe misura Grandorii Suflenrlui tiu #
irr..tiqo. # in ritmul tiu enigmatic # r"rnii l" corpul fizic # inc-onjurat in continuare
de o intensi lumini alb strilucitoare # Inspiri acum profund # $a instalat ad6.nc in
tine # un sentiment intens de calm # si de seninitate # Mai rimii cAteva clipe in contact
cu acest spagiu paradisiac de intimi armonie
9i
fericirc# Cind simlr ci egti gata # migci-gi
incet, incet bragele
# picioarele # capul #
;i
deschide plin de bucurie ochii #
A
BARCUTA DE HART,E
Fantezie senzoriali care invoci puterile tainice purificatoare qi regeneratoare ale apei
Instalat confortabil, respirind lejea te pregitepti acum si intri intr-un vis mirific #
in deplin acord cu. sufletul tiu de copil, elti agezat in apropierea unui piriu
cristalin, pe iarba verde care este incilziti de razele generoase dle soarelui intr-un
sfirgit de dupi-amiazi de la jumitatea lunii august #
Ai pe genunchi o carte gria$n # pe care o risfoiqti cu multi incintare gi curiozitate
# Este'caitea vielii tale # pou.rt." ta frumoasi # Treci acum in revisti fotografiile,
mirturii ale vdrstelor tale # sugar, copilas fragil, adulaq inconjurat de iubire # copil
turbulent, magic, receptry inventiv # adolescent curios, curajos, rebel # tinir adult,
frumos, mindru, puternic # Primele tale iubiri, zbuciumate, dititoare de via$, inaripate
# Primele mari responsabilitili # emogiile tale # suferingele # intristirile # succesele # si
atAtea alte amintiri #
A fost parcurs un drum lung # au fost infE.gurate
i nt r - un pr el i os per gament , exper i engel e t al e #
succesele # bucuriile # durerile # mindria # decep$ile
# aspiraliile # legiturile tale de dragoste # fricile #
toate intregesindu+e magic unele in altele # penurr a1i
oferi magnifica persoanS. care ai ajuns acum si fii #
I$ datorezi mult respect # qi i1i faci o reverengi #
Pentru tine, aceasta este ziua cadourilor # Hotirfuti
si -i i of eri i n aceast i zi excepqi onal i un repaus
binemeritat # iar acest repaus se va desfr;ura intr-un
fel cu.,totul qi cu totul special # Nu egti tu in fond o
persoani foarte speciali?
53
in -"tet carte aviepi tale, rimin inci multe paglni albe # rimine mult loc penrm
liberul tiu arbitm # pog si pui in ele tot ce dorqti # pogi prin acgiunile tale si-1i
hotiris"ti prrezcnnrl
;i
viitorul # ALgt atunci o pagini in intregime albi # Noteazi bine,
undeva" numirul paginii # S"u cu stiloul in mini, i$ descarci sufletul, mintea si trupul
de tot ceca ce i;i pare prea greu de purtat pentru acest moment # griji, # tensiuni #
dureri mor:ale
9i
fizice # frici # inccrtiurdini qi indoieli # slibiciuni # nu-ti fie deloc
tearni $ prclungesti lista # e:ste momennrl ddspoviririi # (30 secundg)
F':tl Pagina ta s.e umplut # O rupi acum din carte # o impiture$ti'in doui, # apoi
inci o d'ti h doui # apoi in dionati# hci asdel din ea o bircugi de hirtie # pe care
o
ryi
in celc din urmi in apa riului # ii urezi drum bun # if iei adio de la ea #
Impovirati crr o rrit de importand misiune, bircute la inceput eziti si-gi croiasci drrm
pnintre treslii # Flirteazi un moment cu domnisoarele pl'$tinilor,
# di inapoi din fata
i brmste care casci ochii la ea # Lnn vinticel o desprinde in sfirqit si o antreneazi urrc| Ixlxr$e G[e casca oclr
intr-un vefiej ugor # qi iat-o : rnoHrnItrfieJ u$or acum tuad de curennrl apei # lin #
O lihetuli verde cu aripi impestripate # o insoleqte in vulnerabilitatea ei # aidgma
unui inger
lfrzitor
# Ruliurile si angqiul o clatini, dar iati ci ea plute;te in continuare
# plini de curd # Abia o rnai nezi acum # apoi bmsc, dispare cu totul, ducind cu ea,
undcva f@rtc departe, tcrte obcelile vietii tale #
$tim
acum ci
Si-a
incheiat cunra # I-a ciderea serii, o ploaie multicolori, profund
binefiicitmre avenitsi reimprospiteze florile si gridinile # si si curele riul # Bircuga,
obciti de lunga ei cilitorie, desfficendu+.i indoiturile muiate de api # s-a intins cit
,
Piimint Apn Foc Aer
54
era de lungi # deschizind acum intreaga pagini # Hsendu{c leginad de apc # Riipdbla
ploii a sfir;it prin a spila totul # nelisind nici o urmi din mesqicle
;re
care i Ic
incredinpse stiloul tiu # Natura a absorbit gi a rFetamortozat acum bml #
Foaia de hirtie # a adormit in cele din urmi pe md #
$ia
indeplinit misiunea #
Curind o vor gnsi fulsii de zirpadi # qi o vor acopri cu o mantie
Ftr@si
* perml$ndri
astfel si mai doarmi acolo inci multi, multi weme #
Timpul este aidoma unui riu tainic care curge # punind in el amintirile #
Ircare
noi wem si le uitim # si durerile pe care vrem si le
;tergem
# Apa manifesti acum
asupra ta o uri"qi putere eliberatoare gi vindecitoare # care ili spali tere impuritifle
# igi dizolvi complet oboseala # igi metamortozead. prinro hinici dchimie durerile
# if stimuleazi.la maxim energia
!i
igi regenerafr, enorrn vitalitatea-
Atunci cAnd vei simti ploaia clzinduli pe umeri # anrnci cind wi ziri'fulgii de nea
zburdind in vizduh # sau cind vei auzi un p6riu urminduqi curgerea # sar putea ca
in tine si se faci brusc o mare curigenie de sirbitoare #
;i,
in felul accsta" nr sA
experimentezi o profundi stare de destindere # gi aceasta chiar in mod incugtient #
;i
automat # eliberindu-$ asfel complet mintea # care igi va redea, in fehl accste,
toate percepfiile rafinate # gi realizirile mult usurate #
,
Iar acum, complet u$utat de griji gi necazuri # elibcrat de obmeli # re{iri calm
$i
plin de seninilate # In aceasti clipi prezentl" sinsui cu tine futslrti # sarnrrczi din plin
toate binefacerile acestui contact intim gi profund cu cul tiu interior * Poli prelungi
rnai^departe, cit wei, aceasti gedin,ti daci dores-ti aceasta #
inainte de a reveni la activititile tale obignuite, respiri profrrnd de cinci ori #;i apoi
deschide fericit ochii #
r )
,
FLUTURE TT'NUNAT
Eliminarea completi a tristeFii, sfeottpa fecunditatea uluitmre a ticerii intcrirnre,
stare
Pregnanti
de libertate
Instaleazi-te cit mai confortabil # inchide ochii
;i
interiorizeazi.te"
Ircnru
+!i
regdsi spapiul interior # Respiri profund #
9i
calm # Ficcare dintrre ace:rtc eryiralii # te
invS,luie din ce in ce mai mult # intrlrn abur luminoq alb srrilucitor care cste f@rtc
agreabil # pini ce acest abur mirific te acoperi in intregime # cu o auri protectmre
imensi # la adipost de orice fel de indiscre;ii #;i influengc excriore neplicurc #l\i
devenit acum o imensi sferi luminoasi ALB STPdLIJCITOARE, foarte frum@sn #
care di nattere in tine # picii # seninitigii # qi linisJii #
$i
intocmai ca gi cum ai fr.o crisalidn # gisctte-ti acnm un adipct penru cocon #
pe creanga infloriti a.unui copac # pentru a lisa si sc ioacl ala cum rrrebuie noua ta
"i"g
+
.'ilH lJnT,:'5J;."*
;"**
a fluturetui # pentru ci ca este ., minunari
poveste care seamini cu a ta. # Flunrrele is.i petrece m4ioriatea
"iep
# in sare lervari
# urmirindu-gi in mod gradat de la nas-tere # pini la nimf,ozi, crisalidarea #inainrc s1.i
creasci aripi # el devine omidi # peltnr ca si exploreze asfel p6mf,nml # se rbntelezc
conturul frunzelor # # guste nectarul fructelor # si se
?dape
din nrua d. p. flori # si
se machieze juciug cu polen # pentnr a permite astfet speciilor vegctale si fer;
55
cunostinli #;i si se inmulleasci # Se hrineste cu energia pdmintului-mami # pe care
in drumul ei o rispindegte #
Toate aceste frumusegi pe care le culege # el le imbraci intr-o luxurianti mantip
catifelati # care ne face si-i uitim # ionditia sa umili #
Omida igi datoreazi mersul ondulator # libutelor sale, care sunt previzute cu
ventuze # cu care ea se agagi de orice fir de via$ # qi care fac din ea un pCrfect acrobat
# Aceasti fiin.ti mititici, ce nu preluiefte prea mult pentru noi # se giseste totugi
adeseori # intre cer gi plmint # in corola unui trandafir # pe un spic de griu # in virful
unui falnic mesteacin alb # Be$a inil$milor # di nastere in ea # unei irezistibile
doringe # de a cerceta acestq spatii vaste # de a conracta astfel infinitul # de a face
nestingheriti dragoste cu vintul #
Ea igi alege atunci un loc unde si se agate # pe o creangi unduitoare # isi gese o mitase
cu reflexe perlate # in care se inl4oari # se inlfuoari # se infisoari # pini ce nu mai vede
deloc lumina # si nu mai aude nici un zgomot # Doar inimioara ei de omidi # ii va tine
atunci toviris.ie # Se manifesti anrnci in ea transformiri importante # Visand ci se bucuri
de paradisul pisirilor # micului trup ghemuit # ii cresc asdel aripi gi anrene #
-{iuns la strimtoare in inveligul lui de nimfi # fluturele il sfigie #
9i
igi intinde aripile
umede # pe care vintul catrti si le imblinzeasci # Arborind culorile pe care i le-a
atribuit soarele # el stie ci este gata si-gi ia zborul # Arunci Eol, zeul Vinturilon.. il
invitn si ia in stipinire spatiul # cu agilitatea pe care o cunoscuse Icar # acest personaj
mitic care si.a lipit aripi pe umeri # ca si poati imbri$ga asfel imensiratea #
Pentm fluturele nostru atunci timpul nu mai conteaze# O zi sau doui de beatitudine
# fac pentru el cit o intreagi Eternitate # El exploreazdastfel sferele celeste # cu nouzi
sa libertate # care ii oferi o viziune cu totul noui # asupra realitilii # Iar acest fluture
minunat # reflectAnd lumina orbitoare a soarelui pe aripile sale strilucitoare # imparte
bucurie.# zbur6.nd din floare in floare # gidilind frunzele copacilor # agezindu-se
uneori in pletele blonde ale weunui copil #
'
Acest fluture minunat # gi'a atins asfel scopul ultim # El se lasi, in cele din urmi,
absorbit in Lumini # pentru a-i intilni dematerializindu-se # pe toti cei care au fost
deja fluturi! #
Aceasti frumoasi poveste
-
ia aminte -
cici seamini cu a ta + infiqurandu-te in ticerea
eului tiu suprem interior # te regisesti #
9i
se manifesti in tine o transformare singulari #
Igi cresc aripi # care te apropie de Lumini # Aceasti Lumini divinn fascineazi inimile brave
cum este aceasta a t^ # O impani si altora # cu surisul # si scinteierile ochilor tii #
$i
daci intr-o zi # o si
!i
se a$eze un fluture pe mini # inseamni ci el wea, in
realitate, si-1i arate calea spre Libertate # igivei reaminti # atunci # ci el a dtins Lumina
# dupi o lungi trecere prin obscuritate #
Tiiiegte acum bunistarea tainici a coconului tiu intim # respiri in voie mulgurnirea
#
9i'
aidoma fluturelui # intinde-fi membrele # ca si poti iegi din crisalidi # Apoi # c6nd
vei fi gata # deschide ochii # la Lumini #
O TT'R'FICA PL'TTBARE AER'ANA
Experien{a tainici a greutifii
9i
a imponderabilitigii, libertat'ea alegerii, pute.re
benefici imensi, incredere in sine
5t)
Inchi de ochi i # Ascul ti cu mul ti atenti e ti cerea i n j ur-ul ti u # Aceasta este ceea ce
ili permite si contactezi tlcerea misterioasi a eu-lui tiu interior # Urmireste acum si
-si ml i
atracl i a pi mAntul ui asupra trupul ui # ca qi cum ai avea ri di ci ni i mense care
pitrund in sol # Aceasti atraclie este pregnant resimgiti prin intermediul greut^igii tale
# prin apisarea trupului tiu asupra solului # Egti astfel atras citre centnrl pimAntului
# aqa cum eqti atras citre centrul eului tiu profund #
Imagineazi-gi acum ci egti un copac foarte inalt, # cu un tr-unchi.puternic # si cu
crengi numeroase # Multiplele tale ramificagii se indreapti citre cer # Frunzele tale
nenumirate sunt aidoma unor tainice plici receptoare # care capteazd energia benefici
subtili din MAC,ROCOSMOS # Ridicinile tale puternice # aidoma unor tentacule
mi nci ci oase # penetreazi , undeva adi nc, pi mAntul # El e se i nti nd atAt de departe ci t
pot # pentrul a obgine astfel un maximum de energie # Egti, astfel, bine ancorat in viali
# intr-un loc gi intr-un spatiu care nu-!i apartine decit gie #
^
Exigti acum pentru tine insu$ # entitatea ta este unici, dar a fost creati de DUMNEZEU
# I$ datorezi mult respect, iubire si atenlie # Te gisegti in aceasti viali pentru a invila,
pentru a experimenta ceea ce este bun qi pentru a evolua spiritual # pe acest pirnint
care este o imensi
;coali
de formare qi de transformare # in aceasti" scoali vasti care
este viaga # Cu excepgia lui DUMNEZEU Thtnl tu nu datorezi nimic niminui altcuiva #
Egti inainte de toate aici pentru A PRIMI # De aceea, nu uita gi mereu cere # Cere si asfel
gi se va da # Tot ceea ce te inconjoari. este, totodati; o imensi OFRANDA # pimintul,
timpul, oamenii, celelalte creaturi, lucrurile # experienqele # Ai toate puterile penefige
pe care le ceri # Aproape totul igi este posibil, dar nu orice igi este permis # nu ai decAt
si hotirfuti, si alegi, CERE gi atunci ai SA PRIME$TM
Avind toate puterile benefice # ajutat fiind de DUMNEZEU # poti acum si triie;ti
experienga trecerii de la greutate la starea de imponderabilitate #
Imagineazi-pi acum ci pe o creangi a acestui copac al vielii, care e$ti chiar tu,
tocmai s-a a$ezat un fluture # Tu devii atunci acest fluture #.ii'vezi foarte clare mirimea,
culorile, fqrma # Fhrturele care egti tu acum, se desprinde de pe creangi # si isi ia
zborul # El .este aj utat de vi nt i n pl i mbarea l ui aeri ani # El este el i berat de ori ce
obstacol # El este liber # Se inal[i # se inalli
# se i nal gi , r ot i ndu- se, zbur di nd gi
zbenguindu-se! # Pe misuri ce se inal$ tot
mai mult, dedesubt totul se micgoreazi, se
minimalizeazi, se relativizeazd # De la acea
i ni l gi me i mensi , casel e par ni st e cuburi
pentm copii #
palinile
pe strizi sunt aidoma
unorjucirii electrice sau a unor qoricei care
miguni de colo-colo # Iar tu ai, din ce in ce
mai mul t, senti mentul ci exi sti pentm ti ne #
ci nu exigti decnt pentru tine # Capegi astfel
mirime # importanfi # pe misuri. ce cregte
distanta fagi de sol, fali d9 pimint, fagi de
preocupirilb tale obiqnuite # In afara ta # in
afara eu-lui tiu profund # totul devine foarte
relativ # cu cit te inalti mai mult, cu atit-te
DI
eliberezi mai mult # te desprinzi astfel de obstacole # de
feluritele legituri # materiale # emoiionale # Tot ceea
ce exi sti # j os, sus... gi i n j ur # se qfl i acol o mai al es
pentru tine # Nu ai nevoie decit si plimegti # Tocmai
de aceea, nu ui ta
+i
CERE # Nu ai ni ci un angaj ament
sau vr eo dat or i e deci t f at d de t i ne si f at i de
DUMNEZEU # Devenirea ta spirituali este scopul ultim
al existengei tale prezente #
$i
acum iei hotirirea, ru, un mic fluturas, si te la;i
si intri in vid # aidoma unei fiunze de roamni # zig-
zagi nd # zburdi nd # i rt voi a vi nrul ui # cobori nd
aproaPe lipsit de greutate # gi intrAnd usurel, din nou, in atracpia terestri #
$i
te alezi
di n nou pe o frunzS, # a arborel ui vi el i i care egti # Pi strezi acum i n mi nl e noi l e
proportii # noile ordini dititoare de importan$ # pe care suflerul tiu deja le-a inregistrat
# Stii acum ceea ce este relativ pentru tine #
;i
ceea ce este esential #
Te reintegrezi printr-o tainici osmozi ridicinilor tale # care sunt bine ancorate in
Pi mi ntul -Mami hri ni tor # care este pl i n cu resurse i nepui zabi l e # Nu ai deci t si
primegti ceea ce ai nevoie din el # si si te hrinegti # Totul este aici gi penrru rine #
Tocmai de aceea, nu ui ta gi CERE #
Calea cea mai siguri pentru tine # pentru a nu te pierde in zi!-zaguri infructuoase
# este aceea de a-gi identifica dorinlele bineflcitoare in mod corect # Ele sunt, de fapt,
chemirile tainice ale sufletului tiu # qi au scopul de a-gi balizadrumul # Sufletul riu are
un limbaj deosiibit # ale cirui coduri sunt sentimenrele # Emotiile tale # sunt invigitorii
care igi arati dmmul drept # Egti tu insuli, educindu-te astfel pe rine # Cdnd nu dai
suficienti atentie dolingelor tale bineficitoare # sau atunci cdnd le limitezi exprimarea
# sau expansiunea # e;ti, la scurt timp dupi aceea, invadat de frustrare # de insatisfactie
# si de tristege # Dar atuncj cdnd le dai ascultare # le respecfi #
9i
le hrineqti cu energie
# iatA ci Fericirea si Bucuria de a trni i9i umplu complet zilele # Alegerea esre, prin
urmare, intotdeaun^ata # Tir eqti cel care este # si tot tu devii ceea ce hotirSgti si devii
# Itinerarul ciii tale # al propriei tale cregteri # se dezviluie clipi de clipi # prin
ascultarea atenti a vocii tale interioare #
Astizi # iei hotirArea si obgii un maximum de la aceas tA zi # Te uigi in jur gi socotegti
# alegi tot ceea ce ai pofti gi care esre pentru tine foarte bun # (pauzi lungi) #
Alegerea iti apargine #
fine
doar de tine si fii.foarte generos cu rine insu.ti # De
aceea; nu uita gi CERE #
Vnfa ig apartine # Tot ceea ce te inconjoarl igi apa4ine qi ge # De aceea, nu uira gi CERE #
Poten$al, tu eqti foarte bogat # gi esti un adevirat magician bun # in deplini posesie
a mijloacelor tale # Totul nu-i decit negociere cu tine insufi # Tu esti marele maesrru al
viegii tale # al experienlelor tale # al evolugiei tale # De aceea, nu uita si CERE-I ajutorul
lui DUMNEZEU ca sI te ghideze #
Miqci-li acum trupul # Iasil si ocupe tot spaliul care igi sti in putinti sdJ ocupi #
pe deplin deschis fati de energia subtili care vine la tine din MACROCOSMOS #
Aceiisti energie este profund benefici # Numiri pini la cinci qi apoi deschide ochii,
# proaspit # bine dispus # si in deplina posesie a miiloacelor tale bineficitoare #
58
DAtltA CU PASTELUR,
Bucuri e de a tri i , i ubi re de si ne, energi e i mensi , frumusel e
Te agezi acum intr-o pozigie cAt mai confortabili # cezr care iti convine
1ie
cel mai
mult, in care te simti cel mai bine # Aduci acum la ticere toate zgomotele din tine # Te
invilui intr-o ticere # care este asemenitoare aceleia a pimintului adormit # sub o
plapumi groasi de zipadi # Totul se petrece acum domol # intrucnt Natura intreagi
a i ntrat i n repaus #.
Faci acum bilangul lunilor de iarni: # feeriile lui decembrie # ve;mAntul alb al lui
ianuarie # gerurile zgribulite ale lui februarie # aerul usor cildut al lui martie #
O dulci cilduri te inviluie # respiragia ta devine calmi
;i
hrinitoare # igi simgi
i ni ma cum bate i ncet gi regul at # gi si ngel e cum ci rcul i armoni os i h ti nq # ai doma unei
seve tainice a vielii # plini de promisiuni de sinltate # de fericire # si de energie #
.
Deranjati in somnul ei de niqte zgomote mai putin inibugite # si de o anumiti
luminozitate cu care ea nu era obiqnuiti # marmota ri,sci o privire gi apoi face cigiva
pasi in afara vizuinei ei # Di o dati tircoate # gi revine imediat, si profite de ultimele
zile
9e
lene pe care qi le mai poate oferi #
.in
inaltul cerurilor # Zeul Soare, situl de odihni # incepe si-;i ridice capul si sl-gi
intindi lungi brafele # O lumini caldi # ii arati zilpezli ci poate 3i inceapi si-si ia rimas
bun de la iarni # Dar aceasti mireali ocrotitoare nu pleaci firi si-i ofere pimintului
un cadou imens # transformAndu-se in generozitate # Pe misuri ce se imbuibi de soare,
ea udi solul adormit cu un fluid magic, bineflcitor qi abundent # care, infiltrindu-se
acolo, readuce apoi la viati plantele
;i
copacii # Curind se vor umfla mugurii # gi se vor
deschide plicerilor primiviratice #
Dupi ce gi.-a impiturit
lortul
cel alb # Doamna Naturi igi etaleazi acurn pastelurile #
St i ast f el si i ncei pi o adevi rat i capodoperi ! # Ea descompuhe o razi ALB
STRALUCITOARE de soare intr-un spectru infinit de culori mirifice # alegind, pentru
inceput, tonurile cele mai blinde # ca qi cum n-ar wea si ne trezeaici prea brusc din
torpoarea iernatici # Albastrul de azur # e tare poetic, igi spune ea # haide si acoperim
acum cu el tot firmamentul! # gi si adiugim, dupi aceea, gi nigte nori mai pufogi # pentru
cei care inci mai viseazi! #
Si verde-deschi s # e ati t de cal m qi romanti c # si l
intindem, va si zici, pe toad faqa pimintului # si fie drept
fond # A Ilrimilat apoi o creti galbeni, sclipitoare # si a
aprins o mulgime de sori # impodobind peluzele noinoup #
ii vom vedea curind transformindu-se intr-o constela-tie de
paragute minuscule # ce vor fi seminate in toate vinturile! #
-
Ci t ai cl i pi di n ochi # aceast i mi nunat i art i st i #
desf i goar i , i nt r - o gr af i e zemoas5' # ener gi i l e ei
bi nefi ci toare i nmagazi nate i n bul bi i dezmorl i gi # Iar
spectacolul se umple apoi de culoare! # Gridinile mai ci
nu mai prididesc si infloreasci # Iar copacii se transformi
in niqte imense gi promilitoare buchete #
Atunci, pulverizindu-gi inci una dintre-aceste crete #
59
DUMNEZEU Tati l #
suflul tainic al vietii tale #
i rr care ea a concentrat toate parfumuri l e uni versul ui #
Marea Arti sti se amuzi copi os.si i mparti mi resme pe
mi sura cul ori l or # Vi ori ul ui # o aromi de l i l i ac # Al bul ui
l l cri mi oarei # un adevi rat bal sam # Fl ori l or de mi r # un
el i xi r i mbi ti tor # i ncredi nti nd unei adi eri ci l duge #
acest dulce tmnsport parfumpt # ea se aslgqre acum de o
contagiune care nu ar-e deloc de gand si se sffirscasci #
Pisirile sunt cuprinse gi ele de toati aceasti magie
bi nefi ci toare # gi deseneazl ctt penel e l or arabescuri
zburdabnice # cintAnd, pe limba lol imnul primiverii # Si
cum belgugul inviti la ospit # ele se pregitesc acum de nunti
# cici vor avea ce aduce la cuiburi #
Lacurile si riurile au iegit din matci dintr.un singur
salt # gi se umfli de ambigia de a ajunge din urmi oceanele
# Atita viati mluni in ele # ir-rcit trebuie neapirdt sI se
mi reasci ! # I esi nd di n prof unzi mea somnul ui l or #
brotdcei i # aceste mi ci broscute muzi cante # revi n i n
mijlocul lumii # p.r-rt., a slivi cu cintecele lor erotice qi delicate, viata # Faceli acum loc
dragostei # Se lasi seara! #
\
Fi-ti timp si impirtigesti si tu toati aceasti frumusefe mirifici # cu vitalitatea pe
care tot ea o hri neqte i n ti ne # Pe mi sura Darnei cu pastel uri , di rui e acestei energi i o
culoare # o culoare cal-e si-ti semene # Din respiragia ta cildu$ # se formeazi acum un
nori gor l umi nos ALB STRALUCITOR # Cu fi ecare expi rati e # acest nori gor ALB
STRALUCITOR te firviluie din ce in ce mai mult # pdni ce el te acoperi in intregime
# Iar aceasti sferi frumoasi, strilucitoare # i1i reflecti firrmusetea # armonia # iubirea
# energia benefici # Este ceva divin! #
$tiind
toate a-cestba, poarti-1i cu o mare incintare
divinitatea # Cici ea este un imn de slavi adus Celui care te-a creat cu atAta dragoste,
De fiecare dati cdnd vei vre-a si regisegti pacea profundi # gi seninitatea # care
silisluies.c in tine in acest moment # nu vei avea decit si te invilui din nou, cit mai
profund, in aceasti culoare luminoasi ALB STRALUCITOARE # pe care ti-o inspiri
Acum, inima qi s-a incilzit deja # Egti foarte fericit si participi la aceasti mare
aventuri care este viaqa # Te bucuri nespus simgind s'eva tainici care circuli in tine #
Mi qcarea este' pentru ti ne acum o i mensi pl i cere # Igi mi qti bucuros pi ci oarel e #
miinile # capul # Iti legeni intregul trup # Surizi acum gi te privegti intocmai ca pe un
copil ciruia i s-a ficut cel mai mare dintre cadouri! #
,ZUORUL CEL MAG'C CU APA IlIE
'
Rapiditatea manifestirii momentului prezent, incredere deplini in sine insuqi gi abandon
fa$ de ror ceea ce este divin si superior, vindecare morali qi fizici, participare tairlicl la
memori a col ecti vi
Fi acum o mare liniste in tine # intri intim in legituri cu eu-l tiu interior # care este
60
i zvorul pi ci i profunde # si al seni ni ti ti i depl i ne # Rel axar-ea te cupri nde i nceti ;or #
Inima iti bate calm gi regulat # cu o mare armonie # Suflul ti se linistegte # si simti ci
aproape nu mai ai de fi cut ni ci un efort # Te abandonezi i n fata aspectel or cl i vi ne
superi oare # Si m$ ci egti acum respi rat de i ntreaga energi e bi nefi ci toare, tai ni ci ,
hrinitoare gi ocrotitoare a Naturii #
in u.ert mirific spa$u nou pe care
1i-l
creezi # te a{li doar tu singur # pentnr tine insuti
# Totul aici este calm profund gi seninitate #;i eqti in perfecti annonie, in aceste clipe, ctt
eu-l tiu interior- # gi cu tot ceea ce te.inconjoari.
Te regi segti acum undeva, pe o ci mpi e i nverzi ti # care este l umi nati de un soal ' e
cal d, mati nal # si presi rati de fl ori mul ti col ore care mi ros foarte frumos # Amestecul
suav al mi resmel or i erbi i cu cel e al e fl ori l or # i ti ri sfati i n mod extati c nl ri l e # care
sorb atunci cu nesag aerul pl i n de arome paradi si ace # Di n aceasti l i ni ste care te
i nvi l ui e # se i sci acum un murmur dul ce, ri cori tor #
Auzi cl i poci tul unui i zyor # care curge l eneg # i n al bi a l ui strdmti # i nverzi nd i n
trecere # toate i erburi l e, pe care l e mdngi i e cu l uci ri l e l ui furi se #
Sar zice ci izvoml duce cu el mulgimi de diamante # care se aprind in razele rnirifice
ale soarelui # Acest izvorag # chiar micug cum o fi # este totuqi dititor de vigoare si
i nti neri tor # Atunci tu te apropi i # qi i gi cufunzi adAnc mdi ni l e i n api # l dsAndu-te,
totodati, cuprins de aceasti mirifici prospelime # Dupi ce
[i-ai
umplut ciugul palmelor
cu aceasti api, iqi apleci capul # iti limpezesti ochii # gi igi ricoresti cu cigiva stropi pirul
# Fata igi este acum plini de picituri # care se evapori incetigor in razele superbe ale
soarelui # si in adierea ugoarl a vAntului # Ingenunchezi # gi bei direct din acest izvor # Iqi
i nmoi dupi aceea gi gl eznel e # si mgi nd, totodati , cum i ntreaga oboseal i a drumul ui
dispare # fiind ripiti de curgerea izvomlui # care o duce cu el # Toate tensiunile se
risipesc in tine ca prin farmec! # Arunci-ti acum pe aceasti api toate suferinlele fizice
;i
morale # Aceasta este o api puri # transparenti # qi vindecitoare #
Mingiind pietricelele # apaigi urmeazi neobositi drumul # ddnd viati la tot ceea ce
ea intAlnegte in cale #
$i
se tot duce # intr-o necurmati curgere # firi intoarcere #
aidoma timpului # ce trece # luAnd cu el trecutul # care nu mai revine dupi aceea #
lisind loc prezentului # pentru o clipi! # Iar tot ceea ce vine # va fi prezentul de miine
# in marea trecere #
Lagi si cadi o fi-unzi # simbol al grljilor tale #
9i
te uigi cum o ia firiqorul de api # si
o duce cu el # undeva departe # foarte departe de tine # Apoi un fir uscat de iarbi #
si mbol al obosel i i tal e.# apoi o margareti # mesageri a dori ngel or tal e.benefi ce #
Aceasti migcare regulati # eterni # intr-un murmur
;opotitor
# exerciti asupra ta un magnetism straniu ce-gi
di viati # qi, totodati, te regenereazi # Aceasta este o
veritabili curi de reintinerire! #
At unci t u t e met amorf ozezi # si devi i aceast i
margareti # care este aqezati pe firigoml argintiu de api
# te l"!i astfel dus de timp # in dulcele clipocit al undelor
# Eqti complet fermecat # leginat uqor de valuri # intr-o
iluzie de imponderabilitate delicioasi # Te simti ugor, te
sim$ foarte u$or # te simgi de o suple[e care te face si
dansezi # la cea mai uqoari respiratie a vdntului # Egti
61
cuprins de o divini betie in aceasti curgere rotitoare # Natura toati defileazi prin fala
ochilor t^ii extaziagi # ofelir-rdu-gi in fiecare clipi alt si alt spectacol paradisiac # Ceea ce
trece azi, nu se mai intoarce # Iar ceea ce vine n-a mai existat weodat^i # Totul trece
acum si se creeazi la nesfirsit # aidoma derulirii existentei tale #
Ajttgr
si vezi, in sfirgit, unde te duce acest izvor miraculos # intr-un riu imens # care,
el insusi se revarsi apoi intr-trn fluviu # iar acesta, la rndul lui, se va virsa in ocean # Aqa se
scurge viala noastri # ducindu-ne cu ea acliunile # experien.tele bune # gi invilimintele #
pentm a le consemna in Memoria cea rnare a lui DUMNEZEU # ce se va rdsfringe intr-o
multinrdine de izvoare de inspiratie divini # hrinind asfel virtejul evolutiei spirituale #
Ai doma i zvorul ui , si tu mergi i nai nte odati cu ti mpul # i mbogi ti ndu-te cu tot ceea
ce i ntdl nesti bun i n trecere # Omeni rea i ntreagi te sal uti gi i qi mul gumeqte pentm
parti ci parea ta i mportanti si bi nefi ci toare l a progresul ei # Ceea ce tu e$ti gi ceea ce
tu devii in fiecare clipi # este un bun important, care s51s 6i$tigat pentru Omenire #
$i
aidoma unui izvor cristalin # limpede si transparent # tu aduci, astfel, in jurul tiu viagi #
Mi cuga margareti care egti # se agati de i erburi l e al tui mal # gi , dusi de vdnt #
aj unge si se a;eze i ntr-un strat de fl ori # care sunt i ngri j i te cu dragoste #
Esti cupri ns acum de un val nesfi rsi t de pace gi seni ni tate # esti i nundat, aproape
i n total i tate, de verdel e di n j ur # si de un roz di afan i n i nteri or # Natura toate te
indrigeste si i9i vrea mult bine # Ea se giseste peste tot # pentru a-ti inflori si regenera
astfel intreaga viali # Nu ai altceva de fictrt decit si te abandonezi fericit in bragele ei
# cu toat^l dragostea si i ncrederea #
De fiecare dati # cdnd vei lisa apa si-1i curgl in palme # vei putea regisi in tine #
aceasti i nefabi l 5 putere tai ni cd de a fi una cu toati Omeni rea # si vei deveni capabi l de
a resi mti pl enar aceaste pace profundi care si l i gl ui egte i n ti ne i n acest momenr #
Iei di n nou cunosti ngi de bi ti i l e armoni oase al e propri ei tal e i ni mi #_verde # roz#
verde # roz # verde # roz # verde # roz # Te legeni acum extaziat in propria respiragie
# Pi eptul si abdomenul ti se ri di ci # apoi coboari # se umfl i # se dezumfl n #
$i
i n
aceasti stare de total i i ncredere i n naturi # si i n mani festarea atotputerni cl a l ui
DUMNEZEU # rei ei foarte bucuros contactul cu l umea exteri oari # fi i nd profund
al i nat, odi hni t # cal m si foarte seni n #
DUHUL CEL TA' NIC AL CULORILOR
Creativitate miriti, control armonios asupra propriei vie1i, controlul atitudinilor
i n fap vi eti i si a eveni mentel or, fantezi e bi nefi ci toare debordanti .
inchide acum ochii # asculti foarte atent toate miscirile viegii in jurul tiu #;i in tine
#Fi l i ni ste pri ntre zgomote#si i nconj oari -te acum cu ti cerea ta i nti mi #Este momentul
rnagi c bi nefi ci tor # al desti nderi i gi al repausul ui # al regi si ri i i nteri oare profunde #
Ne gisim acum in ziua a gaptea # Marele Stipin al Vie$i, DUMNEZEU Tatil # simte
ttevoia si faci o pauzi si si-qi priveasci detasat Opera # Din ochiul lui divin qAqnegte o
strifulgerare mirifici # care arunci o misterioasi lumini asupra intregii frumusegi pe
care El tocmai a creat-o # El insusi este acum uluit gi incintat! Astrele hoiniresc toate
i ntr-un cer care s-a despi rti t de acum de si nguri tate # respectAnd toate trai ectori i l e
care le-au fost programate cu strictete # Fiecare reflecti o strilucire a sa # Neantul,
i nvi ns, a fost aproape aneanti zat! # Uni versul a fost creat astfel # di n Infi ni t #
Pl i mbdndu-9i pri vi rea asupra i ntregi i crea[i i # Sti pdnul ui Suprern, DUMNEZEU, i i
vi ne arunci o i dee gei i i al i # aceea de a cr-ea vi ata # adi ci de a-gi fragmenta i ntel i ger-r|a
# iar din aceste fragmente # si faci apoi r-riste fiinge care si-i poad contitrtta opera # si
o perfecgi oneze # si o transforme #
$i
i ati ceva care depi geqte ori ce i magi nal i e posi bi l i
# El a creat astfel creativitatea!
Pl i n de sati sfacqi e # cu un suspi n profund # El i gi desfi soari tni steri oasa
Prezenti
i n t ot acest uni vers #
$i
cu un gest ampl u de semi ni t or # di n mi i ni l e Lui emaui un
numi r i ncal cul abi l de sci ntei l umi noase ALB STRALUCITOARE # A fost creat astfel
si sufl etul ti u #
Sti pdnul a adormi t # Di n mi na dreapti i i scapi acum o pensul S # Tu o ri di ci # o
exarni nezi # gi obsen' i ci se degaj l di n ea un fel de magi e bi nefi ci toare, cu o mi e
;i
utl a
de i nfi l i qi ri # care transformi aspectul vi zual al l ucruri l or si al fi i ntel or # Aceastl
magi e bi nefi ci toare o numesti ,cul oare # qi , ai doma unui spi ri du; bi nefl ci tor zburdal ni c
# te amuzi treci nd mi tasea penel ul ui peste fi rmameut # care se face al bastnr # satt roz
# dupi fantezi a ra # O tusi de verde gi de al bastru transformi oceanel e i n smaral de #
Ferti l i zezi pi mdntul di ndu-i cul oarea ci ocol atei # Puri fi ci aerul i nverzi nd ful geri tor
copaci i # Faci si ri di toate pei saj el e, desendnd fl ori mi nunate de toate cul ori l e # Poti
chi ar si schi mbi cul oarea ti mpul ui # di n gri i n al b # di n verde i n portocal i u # nu ai
nevoi e decdt de o usoari ati ngere cu penel ul si ai creat astfel un nou anoti mp #
Nici penele pisirilor nu scapi acum capriciului tiu juciug # iar blinurile animalelor
imbraci tonurile cele mai calde #
$i
nr mergi din surprizi in surprizi # Acest penel magic,
bine{icitor, poate chiarsi-1i transforrne viziunea asupra evenimentelor# asupra experienqelor
pe care le ai # Devii astrel stipinul percepliilor tale # in functie de statea de spirit cu care raei
si te pigmentezi # Tu egti de fapt singurul artist care poate adiuga nuanfe noi # Fiecare tu$e
pe care o faci # creeazA in tine o magie bineficitoare deosebiti # intrucit fiecare dintre
culori poarti in ea o frecven$ de vibrztie cu totul speciali # care te pune in contact, ptin
REZONAI\[,[A" cu o anumiti faqeti a fiingei tale # Atitudinile tale se acordi toate cu fiecare
oglindire # si te fac si experimentezi efecte absolut inedite
9i
profund bineficitoare # Viala
este acum plini de secrete fascinante # care iti soliciti cudozitatea # si ingeniozitatea #
Pentn-r a-1i pistna vie amintir-ea acestei puteri
magi ce bi nefi ci toare # cu un gest l arg de
curcubeu # i nt rupezi i nt regul spect acol al
cul ori l or # i ntr-o frescl stri l uci toare # care
traverseazi cerul # Acestei gigantice panglici
multicolore # ii dai o programare speciali # aceea
de a se ivi # de fiecare dati cind gmPul se bosumlli
# ca si risipeasci astrel # intristarea si plictiseala #
Desenezi apoi ni gte nori # moi
;i
pufogi #
pe care te i nti nzi al ene ca si te odi hnesti # gi
si-qi pictezi visele cele mai sclipitoare #
$i
chiar
i n t i mp ce dor mi # acest penel magi c
bi nef5ci tor # care este ani mat de neobosi ta
ta i magi nagi e creatoare # conti nui si creeze
via$ # migcare # gi transformare # Iar fiinp
63
f
t
*
*
62
rninurrat^i care tu e;ti # devine constant ceea ce ea insiti creeazi # metamorfozAndu-se
i u fi ecare di ntre aceste opere # Tu parti ci pi astfel l a pl anul tai ni c al Creatorul ui # gi ,
acti onAnd i n fel ul acesta, ai deveni t tu i nsul i un creatol ' #
CAnd vei vedea ttn curcubeu # care face si surAdi di n nou # ti mpul pl eosti t de
pl oai e # i ti vei recontacta i n ti ne puterea bi nefi ci toare tai r-ri c5. de a-gi rransforma
ful geri tol vi zi unea asupra l ucruri l or si a fi i ntel or #
;i
percepl i a asupra real i ti gi i si a
eveni tnentel or # Se va i nstal a atunci i n ti ne o pace profundi # si va api rea astfel o
nemi rgi ni ti i ncredere i r-r vi ati #
Aceasti viati pe care nl o porfi in tine # este toati inzestrati cu o putere si cu o
magie bineficdtoare #
1>e
care tu n-o si sfirse;ti niciodati si le descoperi # Tu egti, intr.un
anume fel # un duh bi nefi ci tor al cul ori l or #
Percepi acurn dest i nderea prof undi care s-a i nst al at compl et i n t i ne # respi ri
proftrnd si l i ni sti t #Yezi defi l i ndu-1i i n mi nte # i n sens i nvers # cul ori l e curcubeul ui ti u:
#vi ol et #i ndi go#al bast r u#ver de#gal ben#por t ocal i u#r osu#Apoi #deschi zi f er i ci r
ochi i # si admi ri , pl i n de i ncdntare toate aceste nuante mi ri fi ce care se i rfi ti seazi i n
real i tatea ta actual i #
UN BALON lITAGIC DE SAPUN
Far-rtezie benefici debordanti, relativitatea pirerilor altora, raportare inteleapti
l a ti ne i nsuti , ur-ri ci tatea Si nel ui nostru Suprem (AfMAN)
i nchi de acum ochi i # Ne vom i ntoarce, pentru o cl i pi , i n l umea cea mi racul oasi
a copiliriei tale # Pentru a te relaxa cAt mai bine # respiri profund de cAteva ori #
ampli{icindu-gi astfel inspiratiile si expiratiile # Ia astfel cunostin(i de aerul care re
pitrunde in mod tainic # de abdomen gi de piept# care se ridici s,i se lasi # intr-o miscare
ritmati # care i$ aduce, cu fiecare ciclu, mai multi pace # mai mult calm # si seninitate
# Acest timp magic pe care tu ti-l acorzi acum, este o hrani aleasi pentru sufletul tiu #
este pentn-r tine o mare imbogitire # si este o sursi importanti de bunistare #
Srtntem l a sfdrsi t de mai # i ntr-o zi foarte frumoasi , i nsori ti # i nmi resmati cu
dul cel e par{um al l i cri mi oarel or si al l i l i acul ui # RAndunel el e zburdi pe cer # i n
arabescuri care anunti anoti mpul i ubi ri i # CAteva pai e adunate di n zbor # l e vor serui
si -gi teasi un cui b mol cut pentru oui l e pe care el e l e vor cl oci #
Fermecat de pi ui ttrl l or i nci nti tor # te amuzi tri mi tl ndu-l e bal oane de si pun pe
care l e faci si se nasci sufl i nd i ntocmai ca un copi l ce te afl i i n i nel ul cu spumi # Le
vezi urcdnd # ri ti ci nd l ene;e pe cer # unel e urmAnd, ca i n j oaci , zborul pi si ri l or #
al tel e spdrgAndu-se # Cel e mai fantezi ste urci atunci dansAnd l a soare # i n ri tmul
neregul at al adi eri i cl l duge a vdnt ul ui # Un j oc mi ri f i c de cul ori gi l umi nn ALB
STRALUCITOARE se reflecti in aceste stranii globule transparente, oglindind astfel
real i tatea i ntocmai ca i ntr-o a patra di mensi une #
Din aceasti lume feerici prinde brusc viagi, in mintea ta, o idee uluitoare # aceea
de a face acum un bal on de si pun gi ganti c # si de a te strecura i ni untml l ui # pri n
Puterea
magi ci a sufl ul ui ti u creator # O i nspi rati e foarte profundi # gi hop! i ati -te
acum i ni unt rul bal onul ui de si pun #
ingreunati de prezenta ta in rnijlocul ei, sfera cea superbi si alunecoasi se plimbi
acum mai aproape de pimint # Din interiourl
bal onul ui ti u de si pun, l umea i ti apare acum
mult diferiti # TU devii astrel miezul acestei scene
uria:e care sejoaci dejur imprejuml tiu # in mai
multe tablouri misterioase care' atunci, se supra-
pun unul peste celilalt, pentru a-ti oferi asfel un
spectacol nou, circular # demldndu-se intocmai
ca o bandi desenati care este geuetati de v6'nt #
Totul se invdrte acum in jun-rl tiu # Au-borii 1i
se
prezinti penuu inspecgie # imaginile se succed
intr--o m\care perPetui # aidoma unui ansamblu
de obiecte mobile care evolu eazd toate intr-o
aceea$i direclie # intocmai ca un camsel! #
La ureche i qi aj ung acum coment ari i di n
|
'
afari # Mai ci nu-!i vine a crede ce auzi acum # Se come nteazd ceva asupra siluetei tale
#
$
se spune, de asemenea, cd ai un caracter schi mbi tor # esti acuzat de i ndeci zi e # qi
,. ,prrrr. ci egti un cameleon # Auzi chiar ci ai avea ochii prea *if
I
ci e;t! cu gura
,,'ui. # ci figura qi se deformeazl# unii vid in tine chiar nigte nori # Dar, din interior,
tu e$ti u.r* departe de a te indoi ci ceilalf nu vid, in realitate, propria ta persoani'
ci refl ectarea propri ei l or l umi i n bal onul t5u cel l uci tor ... #
Bal onul Au gganti c de si pun se opreqte, i n cel e di n urmd, i ntr-un desi s de cedri #
O ati ngere ,go.i e, asemenea unei mAngi i eri i nmi resmate # i l face si se spargi pentru
a te lisa, in felul acesta, sd iegi #
Experienla profundi pe care tocmai ai triit-o, te invaqi ci, de fapt, totul trece
Pe
lAngi
tine, timpul, evinimenrele, persoanele # dar qi ci totul este aici
Pentru
tine #
Pentru
ca tu
si inveti, sn evoluezi spiritual, si te dezvolti asa cum trebuie # Iar ceea ce al$i vid in tine #
nu este adeseori decit reflecarea propriei lor realitigi interioare # Tocmai de aceea, se
spune ci noi iijudecim adeseori pe algii dupi propria noastri perlersitate #
De fiecare dati cind iti vei face timp # si te destinzi #
9i
si te relaxezi # vei putea
intra din nou in balonul de sipun cel uriaq # pentru a lua din nou contact cu eu-l tiu interior
profund # care igi va revela astrel # ceea ce tu egti # cu adevimt # un Sine divin incarnat #
percepi
acum conractul trupul ui cu sol ul (pernel e, fotol i ul ) # i ti consti enti zezi
asfel g...rot.u # realizezifaptul ci pimdntul te atrage # I-asi aerul si circule liber in
phmnnii tii, care sunt acum regenerali # Este timpul si revii la o alti realitate # aceea
obiqnuitn a treburilor tale zilnice # si a lumii fizice care te inconjoari # Dupi cinci
respiragii profunde # vei deschide fericit ochii # iti vei migca mimbrele #
9i
vei surAde
ptin de diagorte fiinqei care e$ti ru # cu tot respectul pentru tot ceea ce sunt ceilalgi #
UN B0B0C tl t,Rl F,C DE TRANDAF,R
Tandrege, deschi dere depl i ni fagi de ceea ce este suPeri or 9i
di vi n, dragoste'
prietenie, perechea z dlnti/{ primi'
Aceasti vi zual i zare speci al i urmi regte si trezeasci i n ti ne senti mentel e subl i me
si tandre #
pentru
u..urr", tu te vei desti nde profund l a sol # i ti vei l i ni sti profund
J
t
{
,i!
{
I
I
t
I
Ji
$
*
I
64
65
mi nt ea, debar as 6nd- o, pe c dt pos i bi l , de t oat e
preocupi ri l e i mpovi ri roare # gi , totodati , o vei el i bera
nragi ci bi nefi ci toare # care cre$te i ntre mi ntea
tai ni ci unde i si dau i ntAl ni re sufl etel e al ese! #
de numerosi i ei parazi gi #
Inchi de acum ochi i pentru a-1i aduce astfel cal mul
profund in suflet # ImagineazS-$ acum ci esti inviluir tot
i nt r-o l umi ni i nt ensi , magi ci , bi nef i ci t oar-e, de un
al bastru deschi s # care se i nchi de gradat # pi ni c6nd
ajunge si fie de culoare indigo # Acest albastru profund
# ti se infiltreazi apoi, in mod gradat, in roate membrele
# care se rel axeazd # si i n toate organel e # care se
|
---'-
| relaxeazi astfel qi ele # La rdndul lui,
;i
capul igi este
cupri ns i n odi hna cea i nvi l ui toare de l umi ni i ndi go # (pauzi r l ungi ) #
Zi ua a adormi t # totul acum este l i ni gte si repaus profund # Se mai pot auzi doar
sunetele respiragiilor profunde # dind nastere viselor minunate ce fac si infloreasci
doringele profund bineficltoare # gi care hrlnesc activititile noasrre de a doua zi #
In tot acest ti mp, spi ri dugul bi nefl cdtor al noppi i , aj utat de ani mal el e noptati ce #
pune totul i n ordi ne pentru marea ri di care a corti nei ! # La semnal ul l umi nos al
aurorei , noaPtea se treze$te # Al bi stri ul crepuscul ar # este curdnd urmat de ci ri pi tul
pisirilor# Vin apoi la rind liciririle violete qi roz # care, gidilind vegetalele # rispdrd.r.
mi resmel e secretate sub vi l ul mi steri os al nopgi i # U; cucuri gu srri denr vesre;re i n
sfirsit aparitia triumfali a soarelui # si iati ci marea sceni a viegii se lumineazi! #
In gridini # din imbriligarea lui Eros cu o zei1i, a fir:musegii, care este superbi gi
nudi # s-a niscut acum un boboc mirific de trandafir # Acest bobocel minuscul, care
este ai doma unei i ni mi oare # este i nci i nvi l ui t i n scutecel e sal e verzi # afectuoase si
ocrotitoare # si el agteapti lumina gi cildura penrru a inflori #
Roua diminelii, cu o drdgistoasi mAngdiere # i-a aruncat bobocului cel mirific de
trandafir cAtiva stropi pe ochigori# ca si-i ureze astfel bun venit! # qi ca si-i uqureze
sosirea # Piciturile
Proaspete
de roui # incilzite de astrul zilei # rocmai l-au inmuiat si
l-au pregitit si se deschidi # Cuvintele pline de dragoste ale gridinarului # gi privirea lui
uluiti # I-au ajutat mult si se deschidi # Lumina cea caldi exerciti asupra irri o ut.u.gie
aproape irezistibili # iar atunci petalele pe care gi le strAnge remitor la piept # se desfac
incetigor # penuu a primi asfel toate binefacerile # si, totoduti, toate binecuvdntirile #
Datoriti acliunii miraculoase a dragostei # si a tandregii # a grifii cu care el esre
inconjurat # acest mugure discret se impurpureazi sfielnic #
$i
apoi # el infloreqte in
toati splendoarea lui # ficind si apari astfel o mindrege de trandafir # catifelat si
voluptuos # Parfumul lui ame titor # exerciti acum o putere magici bine{Icitoare # care
este hiriziti si inmoaie inimile # si deseneze surAsuii # si si pr.rur. lacrimi de fericire #
Copi cel ul di n care s-a ni scut # ca un bun tati .. .ri . # i si ocroteste comoara
i ubi ti de ori ce ati ngere # Mai mereu i n al erti # spi ni i si i # ai doma unor spade care\
sunt scoase din teaci # apilrl, asa cum trebuie trandafirul impotriva oricirui nepoftit
care este lipsit de resPect # Gragia lui este delicati gi l'rrlnerabili # Doar tandre,tea gi
i ubi rea se pot apropi a de el #
Trandafir-ul cel mirific este invitat la toate evenimentele fericite # pentru ci toati
l umea sti e cd el aduce acol o mul ti bucuri e, pl i cere gi dragoste # El gi ne Lcul cuvi ntel or
# el evoci ami nti ri # el di nastere unor noi l egi turi de i ubi re # Este, al tfel spus, o fl oare
66
nragi ci bi nefi ci toare # care cre$te i ntre mi ntea si i ni ma omul ui ! # i ntr-o gri di ni
tai ni ci unde i si dau i ntAl ni re sufl etel e al ese! #
Tu egti asemenea acestui boboc mirific de trandafrrr #;i cunoqti, la rindul tiu, secretul
# De cAte ori nu ai lisat si se iveasci aceasti incredere # a sufletului tiu intr-un alt suflet
# si izvorasci acest parfum ales al initiatilor # care scute$te de cuvinte # Poate ci un gest
necugetat te-a ficut si pe tine uneori si dai inapoi # si si te inchizi # sau o apropiere plini
de dragoste te-a ficut brusc si infloreqti
$i
si te bucuri nespus de mult # Tu gtii totul
despre delicategea acestor sentimente alese, care sunt dragostea # sau prietenia # De
aceea, bragele tale se deschid sau se aduni atit de u;or deasupra inirnii tale # pentru a
primi # sau pentm a te proteja de rdniri #
Parfumeazi-te acum cu acest elixir # care iti pregitegte inima pentru acest cadou
mi nunat #
$i
cAnd trandafi rul , cu un gest de total i generozi tate # i si va di stri bui
petalele sale inmiresmate # rispAndindu-gi imbelsugarea extazului siu # asiguri-te ci
vei fi principalul lui moEtenitor #
Vei qti astfel # ci intr-un pimint roditor si bine ingrijit # vei putea face si se nasci
acest mi nunat senti ment # care i mpi rti gegte tuturor dragostea # pri eteni a # feri ci rea
# si l i bertatea #
Prospetimea sufletului tiu # intocmai ca si roua dimineqii # are atuuri de prim rang
# pentm a crea legituri privilegiate # Adu-gi la rindul tiu omagiul # si imbiiazi-te cit
poti de mult in aceasti aleasi fericire! #
Te vezi acum inconjumt de o cea$ luminoasi # roz la culoare # care degaji un
delicios si subtil.parfum de trandafir # Aceasti sferi plicut mirositoare # este un mediu
de schimb intre toate fiinpele umane # care sunt locuite de acelali sentiment al Iubirii #
in iubire , cu cit oferi mai mult # cu atAt primegti mai mult # gi cu cAt primegti mai multi
iubire # cu atAt ai tendinta sI oferi mai multi iubire # Acest schimb delicios se face intr-o
migcare spiralati ascendenti # in aga fel incAt suma darurilor care sunt primite # depileste
cu mult suma celor care sunt oferite # Acesta este miracolul tainic al iubirii #
Tocmai de aceea, daci weodati te vei simpi lipsit de dragoste # incepe tu prin a te
deschide gi a surdde, plin de iubire, celorlalpi # Acordi-le asfel mai multi aten[ie celor care
te inconjoarn # gi vei vedea ci totdeauna magia aceasta benefici funcpioneazS! Se va stahrili
in felul acesta o foarte plicuti interac.tiune cu ceilal$ # care te la coplegi cu bucurie #
Fi-ti acum plinul cu aceasti tandrege # care ipi vine din partea Omenirii # Aburul
roz este i nspi rat # apoi el este redi stri bui t i n i ntregul trup # i n sufl et # i n mi nte #
Cind te vei simli gata # vei deschide calm ochii # surizind fericit vietii # si Fratilor
ti i . oameni i ! #
ZlltEU L
Provocare si deplsire, fericire copleqitoare
i n ti mp ce te desti nzi compl et # i n ti mp ce sufl ul tdu
regenerator i ti i ndepi rteazd. toatd. oboseal a # i ar si ngel e
purificat igi irigi intregul organism # o magnifici lumini intensi
de un galben deschis # i1i inviluie in intregime tot trupul # Ea
este culoarea cea tainici a curajului pi a perspicacitigii # Ea este
YI
J'
67
f
* o cul oar e di t i t oar e de vi aqi # pr of und
inspiratoare # si ELIBERATOARE # Aspiri
at unci cu nesat aceast i . l umi ni gal beni
intensi # si apoi o vezi cum se infiltreazi, putin
ci t e pugi n, i n pl i mAni # di n ce i n ce mai
mul t i , cu f i ecare respi rat i e # si apoi se
rl spdndest e i n i nt regul si st em sangui n #
I nt r egul t i u t r up devi ne ast f el f oar t e
strilucitor # gi transparent # Te simti complet
despovdrat # plin de viali # si alert #
VAntul adie, iti susurl la ureche # si
$
se
j oaci pri n pi r # i l vezi l egi n6nd copaci i #
vilurind lanurile de grAu #VAntul este, pentr-r-l
tine, simbolul tainic al Libertitii# Itivine atunci
fulgeritor ideea si te joci cu vintul # si te
rotegti si sI dansezi in acela;i ritm cu el # pentr-u a-ti desci.tuga asdel si mai mult via{a #
Atunci, cu sprinteneala degetelor tale de copil # din niste bege usoare de lemn #
sfoari # si hirtie de mitase # iti construieqti un zmeu imens # care va putea si se avdnte
# si si se ridice cdt de sus o si wei nr # Adaugi in final stmcturii lui fragile o coadi
decorativi # care ii va asigura stabilitatea miscirii # Foarte ir-rcintat de opera ta # si cu ochii
plini de zimbet # te prezingi cu el in fata vAntului # care, la inceput, nu face altcela decit
si-l sAc6ie # frrd siJ ia deloc in serios # Din eqec in egec # ti se trezeste asdel curiozitatea #
gi acum tu cau[i si dejoci capriciile lui Eol # Iei atunci brusc hotirirea si vii gi tu cu o
importanti contributie, care si nu mai poati fi evitati # Te a+ezi atunci cu fata in vint # si
apoi alergi din toate puterile # vizAndu-ti in sfirqitjuciria # urcAnd piez\ # intocmai ca o
sigeati # descriind arabescuri gratioase # urmind toanele fanteziste ale vintului #
Venind cu capul in jos si fiind intr-o inspiimintitoare pirueti # iatA ci zmeul tiu
naufragiazi # qi ili alungi imediat bucuria # incilcindu-se intr-un tufig de mices # Si
atunci # din aventuri in aventuri # qi prin felurite tentative repetate # ai multe de
invilat asupra artei de a face si zboare un zmeu # Thebuie inainte de toate sI inveli limba
vAntului # si te adaptezi a$a cum trebuie miscirilor # puterii # si impulsurilor lui # Este
necesar si-ti pui inreaga atentie gi sensibilitate la conributie # si urmiregti si compensezi
pierderile de vitezi # trigind energic de sfoari #;i alergind uneori contra vintului #
Gragie perspicacitn.tii # rapiditilii reacliilor # qi rela$ei tale intime cu marele tiu
aparat de zbor # ii oferi acestuia viata # energie # si Libertate # Ceea ce atunci il
fne
legat
de pimint # gi pare si-i subjuge elanurile # ii este paradoxal necesar pentrr depiqirea
obstacolelor # gi pentru iniltarea citre necunoscut # Daci aceasti ancori iar lipsi #
zmeul ar fi inhitat aproape imediat de ochiul furtunii # care, intr-o asemenea situalie,
nu va intirzia si-l zdrobeasci # si sl-l impriltie bucigi #
Imagi neazi -gi acum # ci . tu el ti un asemenea zmeu gragi os # care este perfect
controlat # cu migcirile bine sincronizate cu forga vintului # hoinirind prin vizduh #
cu toati siguranta si libertate a # lar copilul tiu interior # infEgoari agale sfoara pe
i nchei etura mni ni i # pentru a te aduce astfel , i ncet\or # l a real i tatea ta.terestri #
Copilul care se giseste atunci in interiorul tiu # gtie cum anume si se joace cu
vdnturile #
9i
este astfel capabil si dea viali viselor lui bineficitoare # Ai insi deplini
68
i r-rcredere i n el # ci ci el este cel mai bun ghi d al ti u # el este, l a modul esen[i al vorbi nd,
centrat asupra ci uti ri i feri ci ri i # i ar marea l ui i ngel epci une i 1i di cteazi uneori # si te
debarasezi # i ndi ferent de preg # de tot ceea ce te i nj osegte gi i gi l i mi teazi sufl etul #
Aidoma zmeului tiu # qi tu esti potenlial liber # Dar aceast^i libertate trebuie si,fie
cuceri ti # pri n fel uri te i ncetci ri gi eror-i # pri n refl ecqi e # pri n experi engi # si pri n
anumi te observagi i # Drumul ci tre l i bertate i gi este bal i zat de bucuri i gi de decepl i i #
iar ca indicatoare mereu fidele, tu ai rdsul gi durerile # Vei gti astfel ci eqti pe calea cea
buni # atunci ci nd chi pul ti se va l umi na de un strrds # si mai al es ci nd ceea ce faci #
sau ceea ce iti oferi # te face foarte fericit #
,A.mintegte-gi acum de calea cea tainici a fericirii # cici ea este cea care te elibereazi
# Ea este presirati cu dorigrge implinite # cu provociri depisite # si cu plicer-i acordate
#
!ine,
prin urmare, de tine ca si fii fericit.# Singura bucurie pe care, de fiecare dati, tu
o poli cunoa+te este aceea pe care gi-o faci tu singur # depagindu-gi toate provocirile # in
acest scop, tu trebuie si qtii si tragi de sfoar-a cea buni # tu trebuie si gtii si profitiy'e
feluritele obstacole pentru a te inilga # tu tr-ebuie si experimentezi cu mult curaj pentn:
a invila # tu trebuie si-gi controlezi bine temerile # tu trebuie si-ti stiplneqti emogiile #
tu trebuie si te comporli cu tine ca un stipdn ingiduitor qi generos #
Vei putea cunoafti astfel aceasti bucuri e i mbi ti toare # a l i berti gi i al egeri i si a
exprimirii # in toati amploarea ei # realizinftu adevirat ceea ce esti in profunzimea
# in Adevirul #
9i
in Realitatea ta #
$i
acum tu te regisegti destins # foarte odihnit # si.linistit # Spatiul tiu interior s-a
mlrit considerabil # Respiri lent, profund qi generos # Aura ta intens luminoasi, de
c\rloare galbeni strilucitoare # vireazi acum gradat intr-un verde luminos # ceea ce igi
accentueazi mult starea-de relaxare #
Pogi prel ungi acest mom.ent mi ri fi c # ati ta ci t doregti # Ci nd vei fi gata, vei
deschi de feri ci t ochi i #
STRAFUNDUR' LE TAIN' CE ALE ATAR"
Linigtea furtunii interioare, seninitatea fascinant{ a Sinelui profund, nemuritor;
purificdre interioari
Acordi-gi aci:asti clipi bineveniti de rigaz # acest scurt moment care, de fapt, nu-1i
aparline decit
$e
# Inchide ochii # pentru aauzi, astfel, mai bine toate sunetele exterioare
pe care le poti capta # Alege-1i apoi unul dintre ele, pe care trebuie sd-l asculgi cit mai
^t..,t # Reipiri piofund # qi asculti atunci trecerea suflului # intr-un neobosit du-te
-
vino # ritmat qi automat # Trupul
$
se destinde # gi apoi se elibereazi de toate oboselile
9i
tensiunile # Pogi si-ti dai asdel mai bine seama de activitatea febrili a mingii # care
aleargl imediat acolo unde o antreneazi preocupirile tale # Ei ii vine foarte greu si stea
locului # Ea se nelinigteqte #;i se zbate plini de tumult # aidoma unei miri agitate #
Mergem impreuni # ca si asistim la o furtuni care tocmai s-a declangat in plini
mare # Imaginedzd-gi ci atunci auzi bubuiturile surde gi amenin[itoare ale valurilor
furioase # care se sparg pe
firm
#.in nigte izbituri violente # Ajutati de transparenla lunii
care este in cre;tere #
9i
de v6nturile furtunoase care miturd orice murdirie # inarea se
agiti furioasi # qi face un tiriboi inspiimflntitor # care ii va curila mimntaiele # de
l
69
toate impurititile # Aceasti revolti ii este insi salutari # pentru
ci ea ii permite si dea afari aproape toare mizeriile # pe care
ea a fost ficuti si le inghiti # impotriva voinlei ei #
.Ai
zi ce ci ai ci este vorba de o rurmi de oi i nnebuni te #
care al eargi i n toate sensuri l e # pe o i mensi i nti ndere ca de
cerneali # fiind zipicite cu totul # Pescarii abia izbutesc sI-gi
croiasci drumul cu barca # printre talazurile devoratoare #
fol osi ndu-se de toare pri ceperea l or # pentru a l e dej uca
migcirile imprevizibile #
9i
impulsive #
Egti surprins zirind uudeva in depirtare # un gnlp de delfini # care se folosesc au
mul ti abi l i tate de energi a feroce a val uri l or # pentru a qi scoci noi j ocuri # i i vezi
atulrci trecind pe sub un val # pentru a putea siri apoi cit mai sus cu urmitorul #
despicdnd aerul cu elanurile lor vesele # Lor nu le pasi deloc de furtuni # pentru ci,
explorind profunzimile oceanului # ei stiu ci totdeauna furtuna este doar la suprafali
# Unul dintre ei se desprinde atunci de tovari$ii lui # gi vine citre tine # propunindu-ti o
miraculoasi odisee # Cu un fluierat magic # el te transformi astfel inrr-un delfin vioi #
si te ir-rviti apoi si-l insotesti undeva in adincul mirii #
Intilnesti acolo pe$ti magnifici # de toate mirimile # deplasindu-se in bancuri #
onduldnd astfel plantele marine # care\i fac prietenoase reverenle # Tu inoti acum
impreuni cu delfinul intr-un adevirat firmament oceanic # la adipost de orice vint #
;i
de ori ce furtuni # acol o unde domnegte un cal m absol ut #
Aici constaqi incintat ci viaga se des{Eqoari in totali sigurangi # intr-o somptuozirare
aproaPe flri egal # Coralii arborescengi # se armonizeiz|. acolo perfect cu plantele
carnivore # care adaugi astfel peisajului dans qi miqcare # Acest peisaj srraniu este insi
cri stal i zat pentru totdeauna # Broagte testoase gi ganti ce # evol ueazi l ene; pri ntre
aricii qi stelele de mare # profitAnd nonsalante de o perpetui clipi prezenti # care nu
admi te ni ci odati ni ci i eri , ni ci mi i ne # Beati tudi nea tai ni ci ocupi ai ci tot spagi ul # i ar
eternitatea umple acolo timpul intreg #
Fundul oceanului este, totodati, un imens cuflr cu bijuterii # care este plin din
abundenl i cu perl e, si defuri gi mi nunate scoi ci i mpodobi te # El e sunt roar; ascunse
sub o magici mantie de lumini albastru inchis # Unele dintre ele sunt luminate doar
de animalele acvatice fosforescente # Acest spagiu abisal este, in acelagi timp, locul cel
mai intim al universului nostru fizic # unde sunt riinuite de mii de ani niste fascinante
secrete # Acolo este ririmul Seninitigii, al Calmului si al Pdcii # .
Prietenul tiu # delfinul # te invali acum si inoli fericit pe verticali # pentru a
reveni la suprafati # Tu ii mirturisegti recunostinta ta profundi, imit6ndu-i cu candoare
fluieratul siu strident # Acum voi vorbiti aceeafi limbi # el te invafi, plin de ingelepciune,
ci zonel e adi nci al e mi ri i # sunt i ntru totul asemi ni toare di feri tel or ni vel uri al e
mental ul ui ti u # La cei mai mul gi oameDi ,.stratul superfi ci al al mi nti i este,mai mereu
intr-o perpetui agitatie # zbitAndu-se # gi frimAntdndu-se # in timp ce interiorul
foarte profund este, in eternitate, foarte calm gi perfect linistit # Sinele Suprem interior
este i n vesni ci e pl i n de o i ndescri pti bi l i si mi steri oasi bogi pi e # El este penrru ori ci ne
izvorul unei invdtituri inepuizzbile # Aceasti zoni tainici de pace # esre rordeauna la
adi post de ori ce furtunS. # Pe ea ni mi c qi ni meni nu o poare ni ci odati perturba # Ai ci
totul este absolut clar qi mereu senin # Acum, nimeni altcineva in afara ta nu poare
70
pitrunde aici # Aici tu elti totdeauna in perdecti qi deplini sigurangi # Acolo este eul tiu
cel mai profund # care este un depozitar fidel al marilor tale secr-ete #
9i
al secretelor
supreme al e l ui DUMNEZEU Tati l # El cupri nde o i mensi mi ni de aur de i nvi gi mi nte
compl et i nedi te # l a care tu si ngur
Poti
avea acum acces #
Asculti cu foarte lnare atengie qi transfigurare mesajele enigmatice pe cal'e spiritul
tiu interior
!i
le transmite in aceste momente #I.asn inspiratia lui sacri si te cuprindi in
totalitate pentm a-L cunoagte asfel intim pe DUMNEZEU Thdl # (pauzi lungi) #
Fi ci ndu-gi adeseori ti mp pentru acest gen de medi tagi e # i .ti favori zezi astfel
extraordinar de mult deplasur.u .orrgtiintei # citre spapiul tiu tainic interior # in felul
acesta, tu te ancorezi solid acolo # pentru a obgine astfel inqelepciunea ultimi a lui
DUMNEZEU gi Pacea beatifici # Vei atinge din ce in ce mai des aceasta # cu condilia de
a-[i putea calm'a momentan mintea superficiali # Este eiact ceea ce [u tocmai faci in
acesre momente # Tu pogi deja si fii perfect sigur ci ai si mai faci aceasta qi altidati #
Atengia ta va putea trece atunci cu ugurinti de la o stare de congtiinli agitati gi efernerd
# citre o stare divind de seninitate deplini s.i fericire constanti # care existi,
Pelltr-tl
totdeauna, acolo in profunzimile misterioase ale fiingei tale interioare #
AAqindu-gi acum in intregime energia ta de aceea a unui val euorm # tu-
tAsneqti
exraziar, in cele din urmi, din addncimile oceanului # intr-o magnifici pirr.reti
Pe
care
te-a invitat s.o faci prietenul tiu, delfinul # Cu o m\care juciugi din aripioari # el if face
asfel semn ci, pentru moment, odiseea ta mirifici a luat sfArqit # si apoi el te ia afectuos pe
spinare # ducAndu-te apoi citre
firmul
realitiqii tale #
'
Observi , i n fi nal , ti toate i mprej uri mi l e mi ri i au fost dej a per{ect curi qate #
Acol o, val uri l e de ni si p # au sters compl et urmel e precedentel or acti vi ti ti # si au
acoperi r, pentru totdeauna, toate ami nti ri l e nepl i cute # Pe depl i n l i ber de vechi l e
vestigii # acest g.irm care acum este nou si foarte frumos # iti aSteapti viitoarele ut-me #
Profund fericit, ai fulgeritor revela$a ci, in realitate, tu te afli in ziua cea dintAi a
Viefi ce
$-a
mai rimas!
PECETEA CEA lTTINUNATA DE CEARA
Abandon fap de aspectele superioare divine, efect profund de transi superioard,
concentrare mentall excelenti
intinde-te acum la sol # instaleazi-te cit mai confortabil # in,
ferm atenpia citre toate sunetele exterioare agreabile pe care
le pogi capta atunci # Concentreazi-te acum cu putere $l
continuu asupra unui singur sunet dintre toate acestea # Ii
auzi acum din ce in ce rnai bine si clar # Gradat, acest
sunet se confundi cu acela al respiragiei tale # si cu acela
al bitiilor inimii tale # care, totodatA, te leagini cu plicuta
lor miqcare ritmati gi oarecum automati #
Imagineazi-1i acum, cit mai clar gi ferm cu putinfi #
esti NUD
;i
intins pe un strat de ceari care este gros de ci
un
Pe
metru, lung de doi metri qi lat de un metru gijumdtate #
misuri ct trupul tiu NUD incilzeqte blocul de ceari, se
7r
.:
# inchide ochii # Indreapti-gi
formeazi astfel in el o amprenti perfecti a formei trupului
ti u NUD # Atunci , tu hu ai de fi cut ni ci un efort, ci doar
trebui e si resi mti pl enar starea ampl i si profundi de confort
care este creati de ci l dura tmpul ui ti u NUD# Pi ci oarel e
fi
se ctrfundi i nceti qor # i nceti gor i n stratul gros de ceari care
se i nci l zegte #i nceti qor # i nceti ;or # l e si mgi cufunddndu-sd
usor # un centi metru # doi ' centi metri # trei centi metri # apoi
tu si mgi pregnant zona gambel or # percepi tot atrmci foarte
clar cildura coapselor # care exerciti o acgiune progresivi
de i nmui ere asupra stratul ui gros de ceari # si apoi l e si mgi
afundi ndu-se i ncet-i ncet i n stratul gros de ceari astfel i nci l zi ti # un centi metm # doi
centi rnetri # trei centi metri # Fesel e
;i
sol duri l e degaj n atunci o ci l duri ugoari # si mgi
astfel cum ceara le imbritiseazi gradat forma # Te simti atunci foarte bine # Aceasta
este o senzal i e extrem de r-econfortanti # de ci l duri foarte pl i cuti # de armoni e # de
usuri tate #.de mare si guranl i # Un centi metru # doi centi metri # trei centi metri #
Este rdndul spatel ui si coboare acum # l ent # l ent # i n aceasti ceari profund
bineficitoare # foarte lent # resimgi atunci pregnant actiunea cildurii # incetigor # incetigor
# un centimetrrr # doi centimetri # u'ei centimetri # Umerii # penetreazi incet in ceari #
si pe rnisuri ce tu te abandonezi complet, toati oboseala acumulati se tope$te # dispare
# sub efectul profund bineficitor al cildurii care este degajati de umeri # Ii'sim,ti acum
cum si ei coboari usor, ugor in ceari # un centimetrrr # doi centimetri # trei centimetri #
Braqele tale se relaxeazi acum comple.t # le imagin ezi cdsunt foarte grele, ca de plumb #
"
Toate tensitrnile ce au fost acumulate dispar atunci # le simgi pregnant greuptea #
;i,
totodati, resimgi ceara care se topegte sub efectul cildurii gi al greutigii lor # Totul atunci
este extlem de agreabil # Un centimetm # doi centimetri # uei centimetri #
Acum resimti foarte bine capul # capul tiu se abandoneazi complet # ii resimti mai
intii intreaga greutate ftzicd # Uigi de orice griji qi savurezi, plin de incAntare, plicerea
aleasi a acestei cilduri plofund inviluitoare # capul gi se afundi incet[or, incetigor in
aceasti ceari minunati si intens reconfortanti # Totul este foarte plicut # deosebit de
primitor # gi extrem de odihnitor # igi simgi acum capul foarte destins gi foarte relaxat #
iar el se afundi incet, incet, in ceara cildufi qi foarte plicuti # este din ce in ce mai bine
# apoi, totul devine exuzordinar de bine # un centimeuu # doi centimetri # trei centimetri #
Te dest i nzi at unci compl et # i nt regul t i u t rup se af l i i nt r-o st are de t ot al i
abandonare # Acest spal i u tai ni c pe care atunci tu i l ocupi este numai al ti u # El nu
aparti ri e ni mi nui al tcui va # Si aceasta i gi creeazi o stare del i ci oasi de i nti mi tate #
Acesta este cuibul tiu paradisiac # Este atAt de bine si ai un cuib tainic care este numai
al tiu! # Amprenta adinci ce este creati in aceasti ceari de trupul tiul gol # este
atunc.i doar a ta # Tu eqti invlluit din toate perdle, adinc, in ea # Toate formele tale
corporale uude au fost asfel copiate in toate detaliile # Acolo domneqte mereu intr-o
armonie totalS # pe care o simgi pregnant ci se manifesti intre tine gi mediul tiu
inconjuritor imediat # Respiri calm si foarte rar # dar, totodati, profund # gi igi simqi
acum trupul NUD afundflndu-se din ce in ce mai mult # cu fiecare respirapie, in stratul
gros cl e ceari # Gusti di n pl i n aceasti stare extraordi nari de bi ne # i ntreaga ta
oboseal i acumul ati se ri si pegte tompl et # toate tensi uni l e tal e vechi gi noi di spar
pentru totdeauna # te simti beatific #
72
Per{ect mulat in ceea ce privegte propriile tale forme nude # te simgi acum extraordinar
de bine in propria ta formi # experimentezi astfel plenar armonia totali dintre tine si
intreaga lume care te inconjo.ari # Confortul intens resimlit este de o aga naturi incAt
remarci cu bucurie cI poti uita, pentru momenq toate constringerile fizice # Tmpul i9i
este foarte odihnit acum # ala inc6t gi gindurile iti sunt cu mult mai uqoare #
Imagineazi-1i acum; in continuare, ci te g;isesti mulat exact in acelagi fel, NUD #
dar, de data aceasta, intr-un nor # care se afli deasupra unei lumi care este mereu in
miqcare # gi faga de care tu devii, in mod gradat, din ce in ce maiindiferent # Atunci tu
te depl asezi cu o l entoare extremi pe care ni ci mi car nu o poi i percepe # nerhai avdnd
atunci nici un punct de referinti # Timpul pare a se fi oprit in loc # Ai vrea ca acest
moment profund extatic si se eternizeze # te sirngi atit de bine # atit de linistit #
l
$i
actm # iatA ci a sosit timpul si revii din nou "pe pimAnt" # Dar nu uita si iei,
pentru totdeauna, cu ti ne # seni ni tatea cu totul extraordi nari pe care tu dej a ai
obl i nut-o # Respi ri acum l ent qi profund # pentru ca, astfel , aceaste seni ni tate
paradisiaci si se incmsteze profund qi cit mai bine # in trupul tiu NUD # in mintea ta
# gi in sufletul tiu # Amintegte-li ci pogi retrii oricind, la voin!5; aceasti stare de bine
nemai pomeni ti , ori de ci te ori doregti # De exempl u, seara # i n pat # i nai nte si te
inviluie dulcile vise # imagineazi-gi din nou ci egti intins NUD pe un blbc de ceari # 9i,
procedind astfel # incetiqor # incetigor # te vei simgi din nou inviluit si vei trii astfel
intr-o profundi stare de destindere #
Este chiar foarte bine si rimdi in aceasti stare atit timp cit doregti # inainte insi
si revii la celelalte activititi obilnuite ale tale # Aminteste-ti # ci, in realitate, viala ta ili
aparl i ne # Tu ai , l i sat de l a DUMNEZEU,l ocul ti u i n ti mp #
9i
i n spal i u # Dupi ci nci
respiragii profunde # vei deschide ochii # si te vei simli mai departe foarte fericit #
FRUNZE DE TOAMNA
Li bertate-mani festati pl enar,.afi rmare de si ne, stare de pri eteni e i ntensi fi cati ,
fecunditate tainici
Urmeazi acum o pauzi binemeritad # Tu gtii ci ai lucrat atit de mult! # Acordi-gi in
momentele care urmeazi timpul de a respira a$a cum trebuie # de a fi gi de a rimine
una cu viaqz care circuli misterioasi in tine # de a-gi elibera complet organismul de
toati oboseala # A sosit ora mult a$teptati de repaus profund #
O razd de lumini ALB STRALUCITOARE vine si te invlluie
pentru ca, astfel, in tine si se instaleze un calm beatific profund
rel axeazi , pugi n ci te pugi n, di n ce i n ce mai mul t # toate
' acum
compl et
_#
# Membrel e ti se
tensiunile din tine se gterg din ce in ce mai mult # cu fiecare
respiragie # Circulafa ta sanguini te asiguri ci in timpul acestei
relaxiri foarte profunde, tu vei elimina toate toxinele din trup
# si ea igi va regenera astfgl, complet gi profund, tot trupul #
Lumina intensi ALB STRALUCITOARE ili mituri acum din
minte toate grijile # toate temerile # gi toate nelinigtile # Mintea
igi devine asdel de o transparenli absolut sclipitoare # Ea este
acum aidoma unui cristal extre m de pur # care qste, in intregime,
h
'
' { .
st l
;t
,x" I
73
di sponi bi l gi f oart e recept i v # si pri n care # t raversi ndu-l # l umi na cea ALB
STRALUCITOARE se descompune intr-un spectru larg de culori vii, paradisiace # Egti
p_erfect destins # complet relaxat # si total abandonat #
Este toamni # Prin cuiburile care sunt risipite printre fiunze, o frenezie cu totul
'neobfunuiti
anunli acum marea plecare # Pisirelele cirora le-au crescut aripile # si
care au zburiticit de jur imprejuml cuibului # viseazi deja la o mare cilitorie # pe
acele meleaguri fabuloase a ciror amintire tainici este deja inscrisi in memoria lor
genetici # Sedentarele asisti la toate pregitirile de cilitorie cu o mare uqurare #
mul gi mea aceast a de oaspegi l or l e-a cam st at pe suf l et ! # Fi ecare pl ecare est e
supravegheati gi apoi urmati de o foarte atenti scotocire prin micile apartamente
abandonate # care sunt cuiburile # in ciutarea eventualelor comori uitate #
it felul ei, natura iqi exprimi atunci toati triste,tea # Pe neobservate # intocmai ca o
mami foarte iubitoare # ea ascunde la sdnul ei # toati aceasti cilduri care a fost atit de
generos distribuiti # pentru primivara urmdtoare # Soarele coboari anrnci din ce in ce mai
jos # de parci ar indemna tot pimAnnrl la o binemeritati odihni #
Cu lumina aceea din ce in ce mai rarefiati gi indirecti # copacii cu greu reugesc si-qi
mai pistreze fnrnzele # care sunt lipsite acum de clorofili # Codigele lor secreti atunci o
substanli aproape miraculoasi # care le prelungegte mult viaqa # dar care # in acelali timp,
exerciti asupra lor o surprinzitoare metamorfozi! # Pline parci de orgoliu, ele isi etaleazi
atunci toati gama culorilor, rivalizand parci unele cu celelalte # in frumuselea spectaculoasi
a toaletelor lor # Fiecare dimineagi dezviluie asdel vizita secreti a pictomlui divin # care a
mai adiugat asfel inci o tuqi acestor splendide acuarele # Spilind ultimele straturi de
praf ale verii # ploaia oferi acestui tablou mirific o strilucire cu totul aparte # pregi-
tindul parci pentru un inedit vemisaj #
Suflind nostalgic printre trestii # zeul vAntului inigiazi acum o magnifici simfonie
de sunete gi culori # In cele din urmi # parci magnetizate de acest flaut fermecai #
frunzele 3e desprind una dupi aha# rostogolindu-se intr-un tainic vals magnific # inainte
se se.2:eze pe pimintul # pe care, dupi aceea, il vor proteja de un ger.niprasnic #
De frunzele nehotirAte qi de cele intArziate vor avea griji, dupd. aceea, primele
grindine # Astfel dezgoligi # arborii iqi dezviluie in sfArgit ospitalitatea # Peste tot
printre crengi # cuiburile, acum pirisite, agteapti intoarcerea pislrilor migratoare #
care vor reveni si cloceasci un alt rind de oui # chiar in puful in care s"au niscut ele #
Aproape peste tot la
1aie
# se inalli suluri gri gilbui de fum # rispindind arome
'naturale
indefinite ce lasi in guri un gust plicut qi uqor ingepitor # Situi acum de
joaci printre grimezile de frunze uscate # oamenii aprind focuri de sirbitoare # care
pun asfel capit indelungatei perioade de munci # Toate inimile tresalti de veselie #
pentru ci, deja, printre ei s-au innodat atAtea prietenii # Natura a fost atit de darnici
# incit gi noui, la rindul nostru, ne vine cheful si facem la fel #
Dupi un ul t i m
; i
nesperat dar de cdl duri undui t oare # v6nt uri l e veri i gi -au
impachetat canicula # pentru ca s-o poat^i lua citre miazlzi # Noplile au inceput
acum si fie reci # gi ele sunt din ce in ce mai lenevoase # prelungindu-gi parci un pic
mai mult, in fiecare dimineali, odihna #
Homurile arunci deja nori de fum aromat# Pim6nnrl, aceasti. mami hrinitoare # a dat
deja na;tere fructelror; legumelor si grAnelor # i.t rXt riti intr-un pufos mantou regal # ea va intra
curind intr-o fazA de gestatie indelungi # purtind in taina sinului ei seminple prim{verii #
74
tn depl i ni comuni une cu ci cl uri l e
rraturi i # gi tu, l a ri ndul ti u, dezvol ti i n
ti ne o mare i ngel epci une # Di n repausul
si destinderea pe care
[i
le oferi acum #
viafa
1i
se regenereazl,# si, in felul acesta,
iti izvorisc in minte cele mai bune idei #
sau i gi ron$t i ent i zezi ast f el dori ngel e
benefi ce cel e mai profunde #gi , i n unel e
cazur i , i t i descoper i i n f el ul acest a
adevi rata' ta meni re # De fi ecare dati
cAnd tu te intorci, deschis pi foarte atent
la tine # te hrinesti astfel cu aceasti sevi
tainici a vietii care te recreeazi in mod
constant # Acesta este secretul nebinuit
al rodni ci ei tal e! #
Fal sel e sol i ci r i r i au f osr acum
ani hi l at e i n t i ne # Egt i , pri n urmare,
profynd ancorat in absolutul fiingei tale divine # Ai recreat din nou in tine armonia #
Chiar daci egti antrenat in marea spirali a Evoluliei # ciclurile tale # se deruleazi gi se
succed i ntr-un mod cu totul deosebi t # i ntruci t tu e$ti uni c # tai ni ci si uni ci este
pentru tine gi calea ta spirituali # Prezentul i$ aparline # iar devenirea ta va depinde
mereu numai de alegerile tale # Egti o fiinti perfect liberi # care este inzestrati cu liber
arbitru # cu libertate # eqti chiar gi tu aidoma frunzelor, eare asculti de acelea$i cicluri
# Sub impulsul aceluiagi vdnt # ele realizg azi. cite o cilitorie aparre # in stilul fantezist
Pe
care qi-l alege fiecare # ftri nici o consrnngere # Ai insl o mare grli de libertarea
ta # cici ea este cea care re consacri drept un Copil al lui D.,mneze., # r
$i
acum # inainte de a iegi complet din aceasti foarte plicuti stare de meditatie #
ttrmS'reqte si te revezi # su{lucitor;i transparent ca up cristal curat # radiind intens o
puternici lumini ALB STRALUCITOARE # Pacea s-a incrusrat deja profund in tine
#
9i
te-a imbogitit mult in ticerea ta interioari # Totodari, ea gi-a
-Iicut
plinul de
vitalitate # Suflul tiu # aidoma unui generos mesager # igi aduce din abunden,ti oxigen
si PRANA gi, totbdati, iti elibereazi complet organismul de roxine #
$ti
acum foarte
odihnit # Membrele tale # cirora le redai din nou miscarea # s-au elasticizat foarte
mult gi s:au incdlzit # Reiei gradat contactul cu zgomotele obignuite ale vietii din jurul
tiu # Curind # reintrdnd in ritmul tiu # vei deschide foarte fericit ochii, ."i.
",, devent mult mai selectivi fati de stimulii exteriori #
STEAITA TA CEA NOROCOASA
Fantezi e bi nefl ci toare, gi ndi re pozi ti vi , di nami zarea puteri i dori nqel or bune,
abandon fa$ de realitatea superioari, contactul cu inima noasre de copil
Te destinzi acum profund # calmul se instaleazd, grad,atin tine # aproape in ritmul
respi ragi ei tal e bi nefEci toare # ochi i
$
se i ngreuneazi # acti vi tatea ta-mental i se
incetinegte considerabil # ea lasi acum loc fanteziei bineficitoare # lumii rriiraculoase
I
t 5
a imaginarului care este specifici, pentru noi, copiliriei #
Atenlia igi este acum atrasl de clinche tul melodios al unei baghete magice # Sose;te
penrm rine, chiar acurn ZAna Stelelor # Migcarea diafani a miinii ei este urmati de o
dari ir',t.rrs luminoasi, aiComa unei constelagii de steluge ALB STRALUCITOARE
minuscule # care i1i exalti la maxim privirea qi igi cigtigi, in totalitate, increderea # Ea te
inviti apoi si te agezi pe trena cea lungi a mantiei superbe pe care o poarti # mipcindu-gi
aripile ei gragioase se ipalli lin cu tine #
$i.acum,
iati-vi prin vizduh, la dmm, prin
galaxie # Ca si uigi complet pimintul penuu un timp #Zdna Stelelor a
lesut
un vil negr-u
imens # prin care nu poate pitrunde decnt tainica lumina stelari # Bolta celesti se
etaleazi.itunci pentru tine in toati splendoarea ei # lisind si scinteieze din plin toati
bijuteriile ei sublime # precum pi voalurile care sunt bitute in aur si in diamante # Tot
ceea ce se desfIgoari atunci i$ fata ochilor tii uimili este de o miregie neasemuiti #
Timpul parci nu mai existi, iar toate limitele au displrut #
Acol o, aceasti somptuozi tate regal i este toati i nvi l ui ti de o l i ni gte tai ni ci gi '
grandioasi # O stea aparte prirrtre toate celelalte pilpAie atunci intr-un mod special #
ca gi cum gi-at face in mod gigalnic cu ochiul.# Aceea este o stea foarte speciali care ,
.totodati, este foarte, foarte strilucitoare # vie # iradiind o extr-aordinar de-puternici
energie benefici de pace # de dragoste # qi de fericire # Coplegit de acest tainic lgnUlj
# limbajul misterios al stelelor # tu i1i indrepgi atunci admirativ atenlia asuPra ei # gi,
fiind ajutat de acea Z6'n1# afli, in cele din urmi, ci aceasti stea minunati # este, in
realitate, steaua ta # steaua ta cea norocoasi! # Impregneazi-te din plifi atunci cu
energiile ei bineflcitoare tainice # qi abandoneaz6-te comple t chemirii divine a acestei
stele misterioase # L,asi liniqtea ei siderali si-gi cuprindi, in totalitate, mintea gi sufletul
# lasi-te fascinat, in totalitate, de aceasti extraordinari energie binevoitoare #
Zina Stelelor igi indreapti apoi bagheta ei magici drept in fa1i, citre aceasti stea
superstrilucitoare
;i
foarte insistenti # Apoi, ea incepe si bati ceva mai repede din
aripi # pentru ca si te duc[ chiar pe acea stea, cu mult inainte de ivirea zorilor #
inainte ca visele mirifice si se risipeasci # Atunci, luna vegheazd ca aterizarea
Pe
acea
stea minunati si se faci foarte lin # .
O poarti qia;i # alcituiti din cercuri vii, luminoase, concentrice, care sunt mereu
in migcare # aidoma unor cercuri pe api # vl anunli sosirea # Un gest u$or cu bagheta
magici in centml porgii #
Ei
iati-vi acum pitrunzind in inima tainici a stelei # Printr-un
fenomen enigryatic inci necunoscut pe pimint # acolo toate doringele bineficitoare
if apar imediat in fa$ # asemenea unorjucirii formidabile care igi sunt la indemini
# Acol o totul se concreti zeaz5. ca pri n farmec # gi se real i zeazi ful geri tor,# Te-ai
reniscut de acum inainte sub influenta miraculoasi a acestei stele # steaua ta cea
norocoasi # Drept cadou de bun-venit acolo, tu primegti imediat un important dar
magic # puterea formidabili de a-,ti transforma visele # doringele benefice # in impliniri
# Desigur, ca un copil minune ce acolo te gisegti # tu wei si-9i pistrezi anumite doringe
benef i ce doar i n st area de dori ngi # pent ru a permi t e ast f el i magi nagi ei # si
infrumusegeze realitatea # cu multe culori paradisiace gi podoabe #IatAdeci ci dorinlele
benefice pe care wei si le vezi realizindu-se astizi # mai intAi le izualizezi #-;i apoi le
actualizezi fulgeritor in planul concret # Fi-gi, tocmai de aceea, timp s,i definegte-gi, dd
acum inainre, foarte bine obiectivele pe care tu wei si le atingi # s,i gindegte-te, de
asemeni, chiar la forma pe care wei ca ele si o capete # in prezentul actual # (pauzi) #
76
?
Pl eci apoi di n notl l a dmm #pentm a reveni
pe pimdnt # cu bralele ir-rcircate de uluitoare
cadouri # de promi 5i uni ce se vor i mpl i ni # si de
tal i smane di vi ne 621e sunt aduci toare de rnul t
ltoroc # Singunrl secret Pe
care tu l-ai afiat chiar
aturrci # era acela de
a crede ci, oricAnd, totul
este cu puti nl i , dar'
nu ori ce i ti este permi s #
Pentrr-r aceasta, este Suficient si crezi cu o foarte
mar e t i r i e si si f i i f oar t e r ecept i v f a; i de
realitatea divini # Toate aceste binecuvintiri
rl u al teptau, i n fond, deci t ca tu si te deschi zi
compl et fa$ de s1s
# El e nu atteptau, i n fond,
decit si apari o brefi pdn care, dtrpi aceea, si
se poati strecura ipediat, in fiinta ta, toate ! #
Pentru a-;i proteja
secretele noptii # Zdna
Stelelor iti oferi apoi
o lur-rgi razi. de lumini ALB STRALUCITOARE # pe care, in final,
tu al uneci reveni nd rapi d i n aura pi mi r-rtul ui # fi ri gti rea zori l or ce tocmai vor si , apari
# Si apoi tu te gribesti si-ti ascunzi de cei nepregi.tiqi toate comorile primite # in cutele
albe ale cearsafuril4r tale #
si i .ai nte, adesori # profi ta' d de sornn,l ti u ada' c # zana Srel el or te_a tr_i mi s i n
secret ci tre acest 6i ni c astru l umi nos # La rrezi r-e, o odi hni profundi si bi nefi ci toare
i gi i nspi ra i dei l e porri vi te care, dupi aceea, i qi ransfonnau rnul te di ntre eforturi l e ral e
i n succese ri suni toare # fi ri ca tu si te i ndoi e;ti vreodati de compl i ci tatea pl i ni de
i ubi re a zei l or # Aci l m, tu sti i foarte si gur ci esti un orn protej at, ci l i uzi t si i nspi rat de
steaua ta cea n6196:oas5 #
Tocmai de aceea, tu trebui e si crezi i ntotdeauna i n Steaua ca cea norocoasi #
i ncepi nd de asti zi
# tu i ti vei ami nti mereu # ci undeva, i n MACROCOSMOS # o
stea rainici scinteiazi in eternitate pentr-u tine # Aminteste_ti deci ci aceasti srEA
NOROCOASA vegh eazl, f5;ri incetare asupra doringelor tale bineficiroare # Ea nu
agteapti decit ca tu
si te deschizi complet fa$ de ea # pentru ca ea si-ti lumileze si si-ti
susl i ni cu mul ti
Putere
hoti rAri l e # Ea poate, de asemenea, si -gi i nspi re i n mod
i ntel ept toate al egdri l e #
Aqadar # seara f atunci cAnd firmamentul isi va imbrica fascinantul siu v'l albasu-u
# intinde-te plin de
transfigurare pe pimAnt # si apoi lasd-te din plin impregnat # de
atmosfem cea rnisticd # ce te inviluie atunci inrr.o sublimr ricere # Mai ales atunci,
razel e eni gmati ce al e stel ei tal e uorocoase te vor i mbi i a # si , i r-r fel ul acesta, tu vei
consti enti za di n ce i n ce mai mul t i mportanl a faptul ui de a fi un om i ni gi at # i mportanta
entititii superioare care esti # Astfel, stdletul tiu trezit o si ti se lumineze # umbrincl
Penuu
o clipi, toate celelalte asPecte banale, inferioare, ale existenlei tale # fiind astfel
profund transforrn2t # gi reincircat cu o misterioasi energie divind #
Iar dori ngel e tal e benefi ce cel e mai secrete # cel e care se armoni zeazi , pe depl i n
cu veri tabi l a ta 66:ni re
# i ti vor fi totodati o sursi nebi nui ti de i nspi ragi e gi te vor
ci l i uzi i n evol uti a ta spi ri tual i accel erati #
Mul tumegte-i i fl
fi nal l ui DUMNEZEU Tadl pentru acest momenr bi necuvAnrat pe
care El
f
l -a acordat # respi ri pacea si cal mul Lui # care re i nvi l ui e # ai doma unei
l l
nl i rl unzrte aul ' e de sfi trteui e # Mi ntea 1i
s-a odi hni t
1>r of t r ncl
# S- a i nst al at act t l n i n t i ne o mar e
i rrcrecl et ' e i rr at ot put erni ci a l t ri DUMNEZLU #
Respi ri , i tr fi nal , profund de ci tera ori # Si ci nd vei
dori si i1i reiei fericit activitilile obistruite # repu-
ne-ti i ncet.i sor trupul i n mi scare #
C,lnd tu rc vei uita uneot'i foarte atettt Ia
rroaptea,
pentnr cd eu voi locui irttr'-ttna dintre stele,
pentru ci eu voi rilde intr-una dinu'e stele,
atur)ci pcntt'tt tine v'a fi ca si cun
ar ride fit hohote toate stelele la unisort.
(lVIirtr I Prfu t t, St-ExuperY)
BOEUL DE GRAU
I -i pi st e i l t eri oari prof undi , crest ere spi ri t ual i , st are de f ecundi t at e, st at ' e de
i rtrl ti trti si r-e, stal ' e cl e sol i dari tate cl l tot ceea ce este bun si frumos
poate
ci ru dej a
;ti i
ci l ucruri l e i mportante nu pri nd ri di ci ni deci t i n l i ni stea
i ni rl i i tal e # Acorcl i -ti acurn un asernerl ea rnoment de si nguri tate i nteri oat' i # Redu-{i
l a t i cere roare preocupi ri l e obi qnui t e # Le vei put ea rel ua i medi at dupi aceast i .
pr-ofi rrrcl :i r:el axui ' e # avi ncl i nsi o vi zi une ttotti # gi fi i nd i ntr-o noui stare d spi ri t #
Pentru acest mol nent, bucuri -te cl e cel mai bun aspect cu puti nti # pe care numai trt
ti -l poti oferi # Tri i esti i rl rr-o l trme afl at^i i n conti nui mi scare # i n care tu i ti trasezi
pr oi rr-i ul ri rr scenari u # pri n ceea ce faci # qi uneori creezi armoni a # care te
Pune
astfel
i n stare cl e t' ezouanti ctl i ntreaga armoni e care exi sti i n uni vers #
Oferi -ti acl n1 sufi ci ent ri rnp pentru a respi ra di n pl i n # pentru a-!i regenera astfel
orgal i srnul #
;i
perl rm a-ti cl ari fi ca mi ntea # ProcedAnd i rt acest fel , tu devi i di sponi bi l
1r"i rt..,
o experi euti strperi oari de total abandon fa$ de DUMNEZEU #
l nagi l eazi -ti u.r.rl .e esti Lrn botr mi cut de gri u # care tocmai se l eagi ni i n vArful
r,1.,i ,pi c # car-e esre auri t de cl l dura soarel ui l uni i august # El a
Petrecut
mul te noPti
# pe aceasti ci mpi e l i ni sti ti # care uneori este vi zi tati de gurmanzi f.ari somn # Luna
l -a i mtri i at de mul te ori i n l uci ri l e ei tai ni ce # pe care si l e-au di sputat # romanti ci i #
pi ct ori i # si poe t i i #
Gri ul # aceasti mani a zei l or # poarti i n el un mi steri os
Potenfi al
i nepui zabi l # Ca
cl e al rfel ori ce el ement al Creagi ei # si el este programat # pentru mul ti pl i carea energi ei
noasrr-e vi tzrl e # Aceasti grami nee este si mrtl tan si di ti toare de vi al i
9i
hri ni toare # In
acel asi ri r1p, ea creeazi gi aprovi zi oneazd # Seceri sul este un i nefabi l i mn de Gragi e #
care este i ni l tat perpetui ri i vi eti i #
Dupi trei eri s # cat' e el i bereazi boabel e magi ce de pl eavi
pri rni t ca pe o perl i rari # si apoi te-au adi posti t l a l oc si gur #
# pAni Ia semi "ni turi l e vi i toare # O i arni l ungi # l a adi post
apoi i n l i ni ste
Potel l ti al trl
ti u octrl t de vi agI #
Ime diat ce larufa pr imiviratici se trezegte la viali # un magician bun # cu o pilirie de
78
# ei te-au ales # si te-au
care semi na cu un scri n,
de i ntemperi i #
!i -a
coPt
paie cu bomr-i largi # se plimbi prin
larine
# cu so4rrl plin cu acesre pcpirc s,o.,..-' #
l)c
cal.c
el le distribuie apoi cu gesuti generoase # in br-azclele proirspete # Are apoi loc un lrir-acol
# Micul bob de grAu # invdluit in ticere # gi intuneric # se va rlansforma ir-r cur-ircl # Gratie
unei mi nunate col abor-i ri # a tuturor el ementel or tai ni ce al e natur-i i # accst bob rni crrt #
ingropat gi uitat # va avea dupi aceea parte de un destin clenrn de invidiar #
Hri ni ndu-se pe si turate cu l i coarea magi ci # pe care el o descoperi i 1 humpssl
i rnbel sugat # l ui i i vi ne apoi i deea # si o cl i stri bui e i n tot uni versul # Lui arul ci i ncepe
si i se umfl e mi ezul # gi , mai i ntAi , i i apare o ri di ci ni pl ?i pAncl i # care i l ppqe i p
l egi turi cu Pi mdntul -Mami # Apoi bobul nostru i zbucneste tai ni c l a soar.e # i l tr-o
tul pi nd fal ni ci # ce poarti i n i nfl orescenti # de o suti de ori mai nrul t cl eci t fusese el
i nsusi # Mi racol ul a fost astfel i ndepl i ni t #
Mul ti pl i ci ndu-se l a i nfi ni t # bobul nostru devi ne cl upi aceea fi i na pe car.e l rorarul
o va i mpi rfi # ca si hri neasci tol i copi i i pi mdntul ui # Pdi nca cal cl i # cu ar-omi rl e
dragoste materne # va pecetl ui cel e mai mari pri eteni i # i ntre cei car-e o vol - fi .i rrge
i mpreuni # Aceasti pi i ne # si mbol al ospi tal i tngi i gi al i nrpi rti si ri i # esrc, rorodari i ,
purt^i toare de bi necuvdnti ri di vi ne # ci ci ea se gi segte i n cenrrul trrzel i i unei resi rrrri
# care i i trnegte pe tol i oameni i #
Ai doma acestui ml cug bob de grAu # trr i nsuti egti l a rAndrrl ri u l rrani i peprr-p
i ntreaga Umani tate # Ceea ce tu dezvol ti i n ti ne # transmi l i apoi , chi ar-si fi r-i r si vrei #
ast f el ci , de mul t e ori , chi ar si f i ri st i rea t a # mi racol ul i e i ncl epl i ne. sre # To: rre
transformi ri l e tal e # i ntreaga ta i mbogi l i re spi ri tual i # toate i nvi l i i ni ntel e brrne pe
care l e-ai acumul at # sunt perrnanent si pentru totdeauna i n i nteracl i une cl epl i pi cp
MACROCOSMOSUL # Li ni gtea ta # medi tagi i l e profrrncl e # descoperi ri l e tal e # strnr
astfel purti toare de o vi tal i tate gi de o ene rgi e ascunsi # care se i nsi rci l e azi si di stri b' i e
celorlalti adevirul #
Tu esti astfel, totodati, Viati qi Adevir # gi tot ceea ce impirtisesti bun si fi-urnos crr
semeni i ti i # devi ne dupi aceea un el ement ocul t generator cl e pri eteni e # La scari
pl anet ari # poat e t u nu t e vezi mai mare decAt un bob de gri u # Dar l a scara
macrocosmi ci a Creati ei # tu efti i nstrumentul subl i m al Creatonrl ui , DUMNI,ZELI
Tati l # si nu mai tre.bui e si te i ndoi esti ni ci odati de acesr aspecr #
De acum inainte # atunci cind o si te hrinesti cu piine # tu o si te sirnli intim unit cu
intreaga Omenire # Atunci tu te vei simti integrat, intoclnai ca un fir intr-o vast^l gesituli
in aceasti vasti intrelesere a solidarititii din care gi tu faci, in rnod intrinsec, parre #
Viap care circuli in tine # transmite gi ea viata # Esti regenerat # gata si comur1ici ip
juml tiu # aceasti noui vitalitate # Asa inclt tu trebuie si respili prof,pd # si, aiclorna unui
bob de grdu # tu trebuie sI iti reiei contactul cu ridicinile # iar membrele tale trebuie si
se intindi incet citre soarele mirel care este viata # Cind vei fi pe deplin pregitit, tu vei
deschide ochii # scildindu-$ privirea in filmusetile care iti impodobesc yiata
#
ITA RGA RETE LE
Stare de mi nunare, trezi rea respectul ui de si ne
Abordagi acum pozigia in care vi simtiti cel mai bine si cel mai confortabil # Acest
moment vi este consacrat i n i ntregi me # El este marel e cadou al zi l ei # Ati l uat hoti ri rea
79
I
s.l vi-l oferigi # qi, cle asemenea, ali hotirdt ca daml pe care vil faceti si fie unul de calitate #
Vi regisigi acum in sufletul vostl-u de copil # Un copil curios si pur # care se miri in fata
oricirei filmuseri # la care are acces prin interrnediul celor cinci simnrri # Simturile sunt
ferestr-ele lui citre lume # gi prin aceste ferestre se descoperi el insusi in fmmusegea lui de
copil # in simplitatea # in candoarea # si in toati prospegimea lui #
Ajutali de fotografiile care vi reamintesc de anii vostri fragezi # vi reintegrali acum
gradat i n trupul copi l ul ui care ati fost #
Vi zual i zai i mai i ntAi vesmi ntel e pe care l e purtaqi pe atunci # Ami nti l i -vi cum erau
el e col orate # Botoqei i cu cafe eragi i nci l tal i # pi rul # mutri goara de gtrengar # Pe
atunci , fi i ncl copi l , voi vi acordati ori ce l i bertate # i u afara control ul ui pi ri nti l or # Si
i ati ci a i nceput recreal i a mare #
Vi regi si pi acum pe un ci mp uri aq cu margarete # Mi cut fi i nd, fl ori l e vi aj ung abi a
l a i ni l ti mea pi eptul ui # Cul egel i o margaretn #
9i
i i facegi curi os o anal i zi mi nugi oasi #
i i mi rosi l i -ui i "Ai parfumui # al chi mi zat i n l i bertatea naturi i # care l asi si se si mti o
aromi dul ce-amdrui e # care este i nrudi ti cu aceea a fi nul ui uscat # Apoi #
$ndnd-o
i n
pal mel e pdtate de propri ul ei gal ben # vi mi ngai af cu ea chi pul # Indepi rtandu-i
petal n dJpn petal i # enumera[i unel e di ntre cal i ti ti l e mi ci i voastre
Persoane
# sunt
candi d # suut pur # suntj uci uq #
9i
procedati asa mai departe cu fi ecare pebl e # Cea
mai mi ci di ntre -orgur.t. are cel
Pul i n
ci nci sprezece, doui zeci de petal e! # Aqa
i nci t, fi gi generos # (pauzi ) #
Adi ugagi dupi u...u # mi i ubesc # mi i ubesc mul t, mul t, mul t, mul t # ci te un mul t
penrru fiecare margareti din nesfirgita cirnpie infloriti #
O aleg apoi p. ..u care mi se pare a fi cea mai frumoasi # qi dupi acee^ mi-o ofer
# Este margarera mea # nu va apartine niciodati altcuiva # Me salut dupi aceea cu
respecr # Aium, eu mi plimb prin aceast"i magnifici gridini infloriti # Simt cum toate
noi i te i mi mi ngi i e pi ci oarel e # Di n ci nd i n ci nd mai cul eg cdte una # Imi dau seama
ci impart acesL tirim cu fluturii gi cu pisirile # care sporesc reveria acestui univers
fermecat # Florile glumesc atunci cu vdntul # care le face si danseze in cea mai mare
armonie # intr-o tainici miqcare de ansamblu care este ciliuziti de bagheta magici #
a unui vi rtuoz sef de orchestri #
imi imaginez ci m-am transforrnat pentm moment intr-una dintre aceste margarete #
care esre le[inati de l'Ant # bine ancorari in sol # Soliditatea mi-o asiguri ridicinile #
9i
suplegea tulpinei # Mi abandonez acestei misclri arnonioase #
Mi recunosc in simplitatea margaretei # aceasti frumusele albi # Atunci, dind
asculare spontaneiti$i mele de copil # mi culc in acest paradis # pentm a mi lisa furat
si mai bine de mireasma margaretelor, a finului, a uifoiului # Am
Parte
asdel de o
rafinati senza[ie de plicere si de bine in acelali timp # bucurindu-mi ci mi pot invilui
in abundenla crealiei #
Vreau acum sI cul eg un i mens buchet de margarete #
$i
cul eg # qi cul eg # si i ati ci
brafele mi se umplu # Me simt astfel bogat qi atotputernic # in acest t-irim de basm
care esre al meu # Atunci eu devin un magician bun # Eliberez toate aceste flori #
trimilAndu-le acum citre soare # Iar ele se transformi in porumbei alb-i # care iqi iau
zborul ci tre cer # ducl nd cu ei toate vi suri l e mel e cel e mai dragi # astfel i ncdt aceste
vi se dragi si aj ungi si se real i zeze #
DUMNEZEU sa-mi ajure pentru ca doringele mele benefice si-mi fie implinite! # Un
80
firarte important aspect este ca eu si fiu mai mer.eu in
('ontact
cu sufletul meu de copil # care
Srie
si rAdi #
(' are gti e sd se amuze # si car-e
$ti e si i mpi rti seasci
fnrrnusegile # care sunt atAt de generos manifestate de
t' i tre naruri # Atunci , pri n si nrpl i tatea # i ubi r-ea #
pr-ospetimea ...
$i
transparenta rnea # voi veclea aproape
totul cu ni gte ochi i nnoi ti #
Ci nd voi fi gata # voi deschi de feri ci t ochi i # si voi
i r nbr i t i s a c u al t i pr i v i r e # r eal i t at ea c ar e mi
i nconj oar i #
STAPANUL CHEILOR
Eliberarea rzpidi de temeri si ftici prin narxforrnara lor in provociri generatoar-e cle cur4j
i ti agezi acum capul i ntr-un l oc foarte confortabi l # ci ci el esre foarre obosi t # si
tctrsi onat # i ti i magi nezi ci i l pui i ntr-un cui b tai ni c pl i n de ptrf # moal e # usor # si
vaPoros # i i asi guri astfel acol o o oazd de pace # si de l l ni ste # besfi sor-i acol o i ntreaga
l l tni ' tate de care tu egti , i n prezent, capabi l # pentru odi hna mi nti i # i l depi rtAri d
i rnedi at toate constr1ngeri l e # gi toate i ndi spozi ti i l e # Expui fi i nta mi nunari care esti #
i rrf l uengei bi nef i ci t oare ^ armoni ei si a euf ori ei macrocosmi ce # Lumi ' i i di vi . e
rlititoare de viati # inspiratie # si rransformare #
Respi ri acum l ent # cal m # si foarte usor # t1i dai seama, pe rndstrri ce respi ri # ci
esti i nvi l ui t i ntr-un hal ou l umi nos ALB STRALUCITOR # car-e esre, rorodati , pi -otector
# Aceast"i orbi toare l umi ni mi steri oasi # te condrrce ci tre sufl etul ti u # gardi an al
1>ersoanei
care tu esti i n aceasti vi ati # i n mu.eu l ui i ntel epci une # sufl etul ti u esre
i uzestrat cu un col aborator mi nunat # strbconqti entul # Si rbconqti entul are un rol
cl i ntre cel e mai subl i me # i ntrucAt el degi ne chei l e tuturol -sertera$el or tal e i l ti me si
tai rl i ce # Onoreazi J acum cu o mare admi raqi e # pentnr ci el este cel mai bun al i at al
ti u # un pri eten adevi rat # si un compl i ce fi del *r
De-a l ungul ti mpul ui # al ani l or # si experi engel or tal e # pnrden(a ra excesi vi s-a
schi mbat gradat i n fri ci # si i n i nchi stare # i n cel e di n urmi # di ntre roare provoci ri l e
I)e
care
1i
l e-a oferi t marea aventurl a Vi eti i # au rezul tat unel e decepti i # gi durer-i # Iar
l )entru
a te protej a # tu ai tri dat adeseori hotdri ri i ndrepti ti te si aspi rati i l egi ti me #
Partea ta cea mai intimi # cea mai nobili # iti cere astAzi# si realizezi o introspectie
itrsti
si sinceri # pentru a te elibera, in felul acesra, de toate obstacolele car-e re impiedici
si mergi acum inainte # Acum, ca inegalabil elibelator gi educator # suflerul tiu te inviti
'sil utmezi neintArziat intr-un tirim imens # ciruia doar el ii qunoaste marea bogitie #
Dupi ce te-a acoperi t i n manti a l ui protectoare # perl ati cu aur si cl i amante # el te
conduce acum pe al ei l e unei magni fi ce gri di ni # care este bri zcl ati de generoase
cursuri de apd # fremitAnd de viati # si care este impodobiti cu flor-i de o indelcriptibili
firtmusete # Mersul tiu lentcitre eliberare este infiumusetat de unele sunete melodioase
# inspirate de nigte ingerasi voiogi # care se amuza de corn plicitatea vintur-ilor # cu supla
<lisponibilit^te a unor trestii # Pisiri galbene # cintezoi # sticleti # gi canari # igi ofern
triluri amuzante # care te inveseler. # gi te fac, in cele din urmi, sd zdrnbeqti # Te surprinzi
8 1
I
chi ar supraveghi ndu-l e zborul #
Penfi u
a rePera' dupi aceea'
mai bi ne # orfui nea concerrel or l or # curaj ul l or te surpri nde #
si te inspiri totdati # Aceasti virtute # nu vine cu sigurauti din
robusteiea tr-'pului #
9i
'ici dintr-o prestanti a perso.alititii #
ci di n vesel i a l or seni ni # si di n i ncrederea l or depl i ni i n vi a$
# Fiecare secuncli le umple de o mare bucurie # Aceste pisiri,
in melodioasa lor fragilitate # stiu si trezeasci interesul inimilor
celor rnai indiferent. + o.rtii si urechile $
se deschid atunci la
acesre frrrmusegi irezistibile # sub influenla subtill a puterii lor
fermecitoare #
Sufletul tiu # marele tiu protector # te conduce, itt cele din urnti' citre un castel
magnific # care este numit de tbicei acolo "castelul Temetilor" # O miscare de recul este
utrr"' ,.i repede el i mi nati de ci ntecul unei ci oci rl i i # care gi a fi cut cui bul deasupra
prirnultri porti. # Puisorii ei ciripesc indriznegi # pe aceste metereze # la adipost de
o.i.. ^rrenintare # O suti de poili
Puternic
zivorite # ti se ivesc acum in fata #
Mul te di .tre el e au fost probabi l i ni l tate ca u' mare a unor traumati sme
j uve.i l e #
i ar al tel e au api rut mai recent # O a1i t de ri gi dd
Protecl i e
nu mai este acum del oc
necesari # pentru ci ea te priveazi astfel de marile pliceri ale vie$i #
prive;te
acum qi citeste cu multi atentie inscripgiile de pe fiecare poart'i': # teama
de a nu fi ri di col # teama de tri dare # teama de boal i # teama de abuzuri l e fi zi ce #
teama de abuzuri l e sexual e # sau psi hol ogi ce # teama de nebuni e # teama de a-gi
pi ercl e control ul # teama de a-1i l i psi cel e ,t..t' u" # teama de ri sc # teama de cei l al ti
# teama de aventuri # teama de a nu te i ngel a # teama de a experi menta # teama de
i ubi re # teama de # teama de # teama de #
Stl pi nul chei l or i $ i ndi ci acum
Porl i l e
care au ri mas i nuti l i nchi se # de ani de zi l e
# Te hoti ri sti atunci pe care vrei si b deschi zi # O ari ti cu degetul #
9i
ea se deschi de
# ci tre o l umi nl orbi toare # gal beni # sau chi hl i mbari e # Descoperi astfel ci i n spatel e
acesrei porli se ascunde tot odorinti # o invitatie privilegiati la depiqire # o provocare
# Atu.ci , sufl et' l ti u i ti face un cadou # acel a de a te el i bera compl et de teama cu
pri ci na # astfel i nci t tu si i ndri znesti i medi at sd-1i faci pri eteni dori nga benefi ci # In
zi l el e ce vor urma, tu vei qti cum anume si o recunosti #
Ugurat fii'd # te odihneqti acum in tihni # Capul iti este alinat # iar mintea ti s-a limpezit
# Eqti astfel eliberat # Multumeqte-i acum u*ubil.tl.ti tiu protector #
9i
fa-i o adinci
pleciciune # Respiri acum mai vioi # intregul tiu trup este acum mult mai suplu #
9i
mai
liber in misciri # De voie # atunci cind veidori aceasta # vei deschide fericit ochii #
zAPeoA
$,
c+tctuaA
Stare de .r.u,iuio,., stare de minuuare, stare de veselie interioari, interacliune
fericiti cu rlatura
inchide acum ochii # Oferi trupului qi minlii tale acest moment de pauzi # pentru a
regisi asfel zona cle pace #
Pe
care numai linistea interioari profundi te
Poate
flce
f
o cuno$ti # Zgomotele se estom peaz|'gradat # ca qi cum totul in jurul tiu s-ar invilui in
nori pufoqi # Egti cuprins de o dulce ,i..r. # aeml proaspit
Pe
care il inspiri # iese cald
si umed # Simgi cum plim6nii
1i
se revigoreazi # Fiecare dintre acesre inspiragii ipfiltr-eazi
irl tmp vitalitate # energie binefici.toare # si sinitate # iar fiecare dinue expir-arii #
t:limini complet toxinele # stresul # gi preocupirile r-ele # Acum, tnrpul ,. odihr-r.rt.
profund # iar mintea se elibereazi si se clarifici #
Imagineazi-gi acum ci te odihnesti # bine infofolit # pe un par de zipadi # moale #
ctr ochii inchisi # Fulgii care vin lenes la vale # ifl mAngAie tandnr obrazul + Unii
1i
se aga$
de pl eoape, l i si nd i n urmi fi ne pi ci turi de api p. g.n. # Al ti i , ai doma unor mi ci
bulgirasi de vati # vin si-ti improspiteze buzele # DeschizAnd ugor gura # limba ra
Pri nde
mi ci l e cr-i stal e i mprudente # care devi n apoi una cu sal i va i nci de l a pri mul
contact # Aerul este pur # proaspit # qi intens dititor de viati #
Deschi zi ochi i # Neaua care cade i ti oferi acum un specracol foarte speci al # Ea
pare si pl ece di ntr-un
Punct
central al cerul ui # deschi zdndu-se i n evantai pe mi suri
ce se apropi e de ti ne # mereu # mereu # fd,rd, i ntrerupere # Aceasti contempl are
subl i mi exerci ti asuPra ta un magneti sm tai ni c care te face si -ti ui ti i medi at roare
grijile # toate frimdntirile # gi toati oboseala # Esti astfel eliberat de roare constrdngerile
pi mi ntul ui # fi i nd i nvi l ui t i n acest cal m monahal # Doar rdsetel e copi i l or .u.e ,.
joaci in depirtare # aduse de vdnt la ristimpuri # te abat, intr-o our..ur. misuri. din
aceasti stare de medi tal i e profundi # Te i ntorci acum cu fap i n zi padi # i i si mti
aroma si prospeti mea pe obraj i # i ti umpl i gura ca s-o pofi gusra mai bi ne #
Are o savoare deosebiti # pentru ci, in fond, aceasti tainici mani vine direct din
cenrri # Ea a parcurs un drum lung # si a suferit mai multe me tamorfoze # Absorbiti direct
din oceane # ea s-a transformat in lapori # si s-a concentrat in nori # pentru a aduna in
cilitoria ei la iniltime # toate visele # toate sperantele # si toate aspiraliife inimilor de copil
# care sunt aidoma inimii tale # Tiecindu-ti pe deasupra capului# ea a devenit un roi de
minuscule stelule imaculate # r'aspindindu-se pe pimhnt # ca tor atAtea binecuv6ntiri # si
dorinte bineficitoare implinite # Prime;te si tu aceasri multime de mici cadouri nebinuite
# treze;te-te asdel din plin la generozitatea Naturii # care te acoperi putin c6te pu$n # cu
un v5'l
Protector
imaculat # scogindu-$ astrel in evidenli toati puritatea sulletului #
Ridici-te # arunci acum o privire roati # asupra acestei incantitoare opere a natudi
# asupra acestui peis4j imaculat # desenat de viati # Si aidoma unui mare pictoq sarisficur
de ceea ce ai creat # decizi acum si-ti pui semnitur-a # iti scoti minugile # si igi deser-rezi
numele pe zipadi # cu degetul #
.
Intorci apoi capul din mers # si iti imprimi in amintire urrnele trecerii tale prin acest
peisj # urme
Pe
care zdpadace cade a qi inceput deja si le esrompeze # gi pe care primul
viscol va reugi si le steargi cu totul # Dar nu uira ci aceasti inefanin exp.rien6 igi ua
rimine gravati adinc in suIlet # Iar daci mintea iti va fi uneori agitati de unele probleme
# t e pot i reconect a, mereu si mereu, l a aceast i experi engi
minunati, pentru a regisi asdel pacea profundi # indiferint unde
ai si te gisegti # qi aceasta in orice momenr aI anului #
Inainte de a te intra in casi # arunci acum o privire iniuntn-r
pe fereastri # in cimin te agteapti un foc zdravdn #yezilimbile
mari de fliciri care se inalli din jarul bustenilor # o aromi
cildu$ igi mingiie acum nirile, din care izvoriqte un o abur
usor, ce se cristalizeazd, pe geamul ferestiei # Aceasti chiciuri
devine o adevirati operi de arti # un cristal cizelat # Fiecare
B3
82
expi rari e di nastere acol o unui nou efect # si tu te amuzi si faci si apari arborescenfe
noi care l e acoperi pe cel e vechi # Aceasti broderi e efemeri te farmeci qi te bucuri
# Datori ti rrmi di ti ti i generate de respi ragi e, tu c^tahzezi astfel ri ceal a aenrl ui # care
di nagtere, i n f' el ul acesta, vi egi i si creati vi ti ti i #
Iama este recreatia mare # care cristalizeazl.ia\a # pentrrr a o putea face si izbucneasci
mai bine dupi aceea # inviluind natura cu o fmmusege in intr-egime albi # si in intregime
puri # Ztrpada, gheata, promoroaca # te fac si reintri asfel in legituri cu copilul din tine
# oferindu-ti o intreagi feerie scAnteietoare # Aceasti magie bineficitoare, irezistibili, te
transporti fulgeritor in lumea bucuriei interioare si a minunerii #
Cdnd, i n fantezi a ei , neaua i si va cer-ne di n uort manti a pufoasi # ai doma unor stel e
ce se vor aprinde sub astrele noptii # vei putea resimgi din nou aceasti liniste profundi #
Si poate iti vei oferi # din observatonrl tiu intim # acest spectacol tainic si fascinant! #
Respi ri nd cal m gi profund, i magi neazi -ti acum un abur umed # ri spAndi ndu-se i n
atmosferi # pAni ce devi ne un i mens nor # Acest nor se transformi i ntr-o mul qi me de
cri stal e mi cure # care cad apoi asupra ta # i ntocmai ca o nea bi nefi ci toare # Ti upul
# i ti i ese # i nceti sor # di n amorgeal i # si se pregl tefte si -si rei a di n nou acti vi ti ti l e
obisnuite # Mintea iti este acum alerti # degajati # si dispusi la o efervescenti creativitate
# i ti i nti nzi acum toate membrel e # i 1i mfti ugurel capul qi deschi zi feri ci t ochi i #
PLoAtA CA BALSAL PENTRU TRTSTETE
El i berare rapi di de tri stel e, i ncredere mul t mi ri ti i n vi agi , puterea tai ni ci a ri sul ui
Acest momenr i ti eJte consacrat i n i ntregi me # ai fi cut atAtea pentru al l i i # Asti zi
# acum # este rAndul ti u # si te l a;i i nvi l ui t de tandreqe # si de o prezengi ci l duroasi
# Esti acurn i nconj urat i n i ntregi me # de o l umi ni subti l i roz # acel roz bl dnd gi
mingAietor # care inviti la abandon, la diruireafagil de DUMNEZEU # Tensiunile
1i
se
ri si pesc roate # Ci l dura i ti pi trunde puti rl cAte pugi n membrel e # pi ci oarel e # bragel e
# Capul , pe care tu
ti -l
i magi nezi apezat pe o perni roz, de cati fea # este al i nat # gi se
l i ni steste profund # Ascrrl ti -gi acum bi ti i l e i ni mi i i n tAmpl e # pentm ci asti zi , capul i i
face l oc i ni mi i # el i i ascul ti astfel bi tai a # si o i nl el ege #
Rcspi ri odati cu.aceasti ti cere ri tmati # i ntocmai ca un metronom # care i gi
pi streazi ternpoul # cu o i ndestructi bi l i fi del i tate #
De-a lungul timpului # s-a acumulat o tl-istele grea in strifundul sufletului tiu # a
sufletului tiu de copil # pe care prea des tu l-ai dat uitirii # Acordi-i acum intr-eaga
atentie # Aceste tristegi # sunt suferinge vechi #
9i
poate mai noi # pe care le-ai pistrat
captive # ele sunt niste prizoniere ale conventiilor # ale rolurilor pe care tu le-ai jucat
cAndva # ale logicii tale chinuitoare # Ele nu cer acum dec6t si fie in sfirgit eliberate! #
Pentr-u ca, in felul acesta, tu insuti si fii complet eliberat de ele! #
Afari # intreaga naturi s-a posomorit # Soarele s-a ascuns indiritul unui vil de
culoarea tristepii # Timpul este inclrcat de melancolie # de o ceati stranie a sufletului #
Norii atirni greoi # tirind in nebulozitatea lor # toate plinsetele pe care gi le-au refinut
copiii pimintului # Natura se pregite;te;i ea si-gi plAngi lacrimile # lacrimi calde # care
iti vor spila toate tristetile # qi vor spila, totodati, gi tristefle pimintului! #
O si l ueti i mensi cu un aer foarte reconfortant te i nvi l ui e acum i n tandrete, i n
B4
compasi une # cu afecti une # si i nl el egere # Recunogti bi ne aceasti prezenl i # Este cea
rnai buni dintre toate mamele pe care le-ai avut sau le-ai putea avea in numeroasele
tale irlcarniri # Iat-o aici # este MAMATARA (Marea Putere CosmiciTARA) primitoare,
Iniloasi # pentru tine # doar pentru tine # Abandon eaztr-te acum in inuegime ei # E
at6t de bine astfel! # Este atit de eliberator si faii asri! #
Cu ajutorul MAMEI TARA" cerul incepe acum s5-qi elibereze inima # Din preaplinul
trorilor # scapi c6teva pigituri de ploaie # Respiralia ta. # este insogiti de un sunet ce igi
exprimi durerea # suferinla interioari # aidoma unei lamentagii #
$i
iati ci acum # incet
# incet # piciturile vin una dupi alta # intr-un ritm sacadat # pianotAndu-gi notele umede
# pe acoperi$urile caselor # pe trotuare # gi grndini # pe drumuri # si trecitori # Curind, se
dezlinguie un adevirat torent de ploaie # |ari- nici o retinere # asupra sufletului tiu
indoliat# [,asi acum aceste lacrimi ale ploii si te spele # de tristeli # Lacrimile tale # aidoma
pl oi i #bunt omareusurare#oel i berare#oregenerare#Te-ai ret i nut at 6t at i mp!
#
Rafalele ploii sunt profund benefice # gi tonifiante # Rigolele se umplu # si dau pe
dinafari in torente vijelioase # care vor umfla piraiele # si riurile # ducind cu ele
frimAntiri # tristeti # si necazuri #
Noua strilucire a florilor # a frunzelor # si a gridinilor # pirfumurile mai vii care
se degaji din naturi # curigi complet aceasti. atmosferi inci intunecati # care se
pregitegte acum si suridi din nou la viati # Timid, soarele risci si arultce o privire #
care se transformi intr-o magnifici panglici multicolori # ce se desfE$oari in toati
splendoarea ei # Un curcubeu! # Aceasti bucurie colorati # vine acum din nartea lui
DUMNEZEU # pentru a-gi lumina existenta # qi pentru a-ti infrumusefa zilele #
Atunci # cu inima ta de copil pe care tocmai gi-ai regisit-o in adincul fiintei # te
caleri voios in vArful acestui curcubeu #;i cu un hohot triumfitor de ris # te lasi si
aluneci # vioi # pe acest tobogan impunitor # citre roare surprizele bineficitoare #
care i1i coloreazi viaga #
9i
pe care le primegti acum # cu ochii tii mirati #
Igi imaginezi acum ci tocmai a venit la tine un inger plin de iubire # al cirri ris
exerciti o irezistibili magie bineficitoare asupra t + O. fiecare dati cind rizi cu
pofti, necazurile se risipesc # durerile dispar #
9i
obstacolele parci se estom peazi, #
futfel, tu pofi face chiar si apari soarele in zilele cu ploaie # Viap devine in felul
acesta un j oc magi c # de i ndati ce i ncepi sI rAzi # Astfel , i ntreaga exi stenti
[i
se
dezviluie ca fiind o uluitoare avenruri #
Multumegte-i acum Mamei tale Bune TARA
pentru ci ea este lingi. tine # si-gi primeasci
abandonul # i nfi goari -te acum i n mhnti a ei
pr ot ect oar e # i mbr i ( i geazi , de asemenea,
copilul din tine pe care tocmai l-ai recunoscur #
gi acum fr-i o pleciciune # pentru ci, dintr-un
anumit punct de vedere, el este Maestrul tiu #
in aceasti viali care qia fost dati si o triiegti #
Inpel epci unea nu poate veni , mai al es l a i nceput,
decit de la el # si consolirile, de asemenea, vor
veni adeseori tot de la acest copil intbrior #
Cand o si wei si revii # numiri pini la cinci
9i
apoi desclridefericit ochii # 1
-
2
-
3
-
4
-
5 #
85
UALSUL TRESTI'LOR
Stare profundi de armonie, echilibru, simplitate, forti bine{icitoare
Cal meazd.ti acum tumul tul i nteri or # meri ti di n pl i n aceste momente pl i cute care
vol ' urma # Acesta este cadoul pentru cdt de mul t ai munci t # Lasi acum vi afa si ci rcul e
l i ber i n ti ne # pri n respi ral i a ta # care te regenereazd gi te rei nsufl egegte #
Imagineazi-1i ci aerul pe care il inspiri si apoi il expiri # produce un sunet melodios #
ca si cum el ar trece prinu-un flaut care este flcut dintr-o nrlpini de trestie # Acest sunet
este proaspit ca v6nrul # gi igi incAnti profund urechile # Parci ar veni din interior # El este
foarte armonios si in acord perfect cu starea sufletului tiu # Aceste sunete enigmatice
provin din propriile tale vibrapii liuntrice # gi sunt ins5gi expresia unicitilii tale #
ImagineazS-1i ci mergi acum degr lungul unei mlastini # Eqti profund mirat acolo
de intreaga via$ care freamiti in jur # Tiestiile cresc acolo din abundehti # intr-o
colonie aproape compact^i # Acesti mici arbugti de balt^il # cu picioarele bine infipte in
pimintul mocirlos # nu se tem de vijelii # fiind foarte obiqnuite si se plece in faga
oricirei ameningiri # Supletea lor le carnufleazd foarte bine fragilitatea # gi tocmai de
aceea, ele nu se lrrp niciodati # Capul lor pletos se leagini vioi in toate pir,tile'# dupi
fantezia zeului vdnturilor # care le-a invilat acest dans armonios #
Pisirile de api se bucuri de acest licag primitor gi sigur # in care ele igi petrec
noptile # si isi clocesc ouile # O umezeali bogati # favorizeazi ecloziunea larvelor #
cl i n care se hri neste i ntreaga comuni tate # Broa;tel e fac ai ci casi buni cu ra[el e
silbatice # Miciitul gi oriciitul se inscriu aici pe acelagi portativ muzical # care este
agrementat in surdini # de zborul elegantelor libelule # Auzim aici cintAndu-se fdricirea
# pe mai multe voci # care, toate sunt acordate intr-un acelagi unison # Aceasti solidaritate
pluralisti # intre toate organismele # acest paradis # care pe nedrept este privit piezis #
este asigurat de o armonie perfecti #
Aceste locuri mliltinoase au o putere cu totul misterioasi # intrucit ele sunt pliminii
pimintului # Ele asiguri acolo un constant echilibru ecologic # Ele metabolizeazi
vegetalele pentru a le transforma apoi in gaz gi intr-un humus bogat # qi pentm a purifica
aeml # l,a ciderea intunericului, putem ziri pe ici,pe colo fliciri zglobii # luciri slabe"
care apar pe deasupra mlagtinilor # dansindu-qi asfel bucuria # la adipost de priviri
indiscrete # Aceste. iazuri cari par stititoare # freamiti totu;i de viali qi chiar sunt
generatoare de sinitate #
Multi poeti au crezut # ci forla se misoari in
5nirime
# qi in prestinli # Asdel a ajuns
stejar-ul # un simbol al robuste$i # si priveasci de sus simplitatea trestiei # cire se
fnvecineazi cu specii mai umile # qi se bi.liceste prea de aproape in realitate # Cu toate
acestea, datoriti trestiilor qi habitatului lor se purifici pimintul # Ele rezisti la toate
vinturile # supravieguiesc furtunilor # qi adipostesc o mulgime de vie$ #
JucAndu-se
adeseori cu vintul'# pe care il imblinzesc # ele compun dulci melodii #
care seduc broa$tele # magnetizeazi pisirile #
9i
inveselesc insectele # Intr-una din zile #
muz muzicii (pe nume Euterpe) a venit si wijeasci trestiile # gi si ascundi in ele secretul
sunetelor # De atunci, se degaji din bil$ o intreagi magre muzicali # care, transmisi din
ecou in ecou # face si vibreze coardele sensibile # De aceerau ajuns lutierii sI constmiasci
flaute # care fac bucuria copiilor # si a celor mai umili dintre artirti #
Imagineazi-gi acum ci egti un flaur fermecar # ficut dintri rresrie # pe car-e fiecare
respfu:a$e il animi # d5'ruindu-i o voce melodioasi # Aceasti magle benefici atunge din tine
toate zgomotele # Aceasti muzici fermecitoare # te inviluie in tandreqe si bur-ritate #
Aceasti ticere muzicali # exerciti asupra ta o imensi putere relaxanti # iar. tu te lagi
fennecat # Te abahdonezi incetigor # incetisor # incetigor # Sar.ur.ezi astfel calmul #
linigtea gi pacea din tine # si din jurul tiu # Totul esre in echilibru gi in ar.monie acolo #
Respiragia ta lenti gi ritmati # i$ asiguri odihna qi controlul perfect # Forta benefici si
Putereaigivin
din interior#darele suntcaptate prinREZONANTAdin MACROCOSMOb
# Aqa incit, lasi-1i acum suflul si te regenereze # qi si-1i diruiasci intreaga energie
benefici de care tu ai nevoie # penuu a fi in acord deplin cu lumea exrerioari # Cnnd
vetwea si iegi din aceasti stare de beatitudine muzicali # pentm a te intoarce la actMtitile
tale # nu ai decAr si numeri de la I la 5 qi apoi si deschizi fericit ochii #
Doamne, DUMNEZETILE,
.fr, te implot; din uiata mea
ceua simplu pi drept
precum este un llaut de trestie,
pe care sd-l poti umple chiar Tu
cu muzica Ta
(Thgore)
UN SURAS
Stare de abandon i n fal a a
-ceea ce este subl i m, di vi n; randrete, auro-apreci ere
transfiguratoare' recunoasterea valorii qi a specificului propriu, triirea momentului
Prezent,
bucuri e
in prealabil, vi instalagi cit mai confortabil # Acesr momenr pe care viJ daruiqi acum
nu vi aPar{ine decit voui # care sunteli niste fiinte unice # O sn vi oferiti acum roati
atenlia
Pe
care o meritali # Rbspirapi calm # destinde$-vi # relaxati-vi roate tensiunile #
Inchideti ochii # Vi percepeli acum inconjurat de o lumin[ frumoasi # roz sau
albas tri, aceas ra, eviden g dupi cum dori gi, la ale ge re
# Aceasti lumini yi
inviluie # si creeazi un sentimenr
de completi siguran$ # Apbi vi imaginagr ci auziti
o muzici foarte plicuti # venind de nicdieri si de
pretuti ndeni i n acel agi ti mp # ai doma muzi ci i
ingerilor sau a muzicii sferelor # Acestea sunt nigte
sunete foarte melodioase # care vi farmeci si vi
bucuri # incet # incet # vi se risipesc roare tensiunile
# Acum ve Hsati cuprins de o rafinati beatirudine #
Vi si mgi gi cupri ns de ni qte bral e ci l dui oase #
iubitoare # qi protecroare # Vi simtili inviluit in
continuare in aceasti luminozitate magnificn # qi vi
'lisati
transporrat in al nouilea CER de aceasti
muzici paradisiaci # vi simgiti leginat # gi inconjurat
de o t andr ege t oni ci # Const i ent i zat i acum
87 86
importanta fiin1ei care sunte{i # o fiin$ unici # care este diferiti de toate
celelalte # Aduceti.vi acum un omagiu # Privili-vn apoi cu veneralie
$i
consideragie # Nu sunteli oare voi oPela Creatotului? # Pe huze vi se na$te
atunci un suris # Primifi cu bragele deschise
Per5oana
care sunte$ #
persoana mi nunati care suntel i # Daci de-a l ungul vi el i i .agi fost
desconsidera$ de unii sau de algii # o si vi oferili voi inqivi chiar acum
aceasti tandrege care v-a lipsit atAt de mult # Ceilal$ nu
Pot
si vi perceapi
intotdeauna la adevirata voastri valoare # deoarece sunteli unic # qi
di feri t # Cum, cel mai adesea, noi nu recunoaqtem i n cei l al gi , pri n
REZONAN,IA decit ceea ce suntem noi insine # ceea ce noi avem difer-it
i n noi nu poate fi , pri n urmare, recunoscut # Dar si urmi ri m si
recuno2ltem chiar noi aceasti diferen$ #
Astizi este prima zi a restului yiegii voastre # Capiti formi acum o
f oart e agreabl l i -st are de t andrege f a1i de propri a persoani #
Recunoasteti ci in viati # a$ fost adeseori tratat nu a$a cum trebuie #
afi fost subapreciat # qi unii chiar au abuzat de voi # Cu exceptia lui
DUMNEZEU, sunteli singura persoani abilitati si vi tratagi intr-adevir
cu echitate # si inlelegere # qi acum vi luagi angajamentul fa$ de voi
ingivi si vi primigi mai mereu cu bralele deschise # gi si vi acceptali exact a$a cum
sunteti #
SurAdegi-vi acum interior # Nu uitati ci sunteti pentru voi inqivi o
Persoane
foarte
importanti din lume # Apreciali acum tot ceea ce a$ ficut # gi tot ceea ce sunteli # Voi venili
din adincul nestiut al erelor # acumulind mertu exPerienF # pentru a indg, pentru a
evolua spiritual, pentru avi transforma profund # Suntegi asfel din ce in ce mai aproape de
Lumini # vi realizrlr din ce in ce mai mult # $untefr asfel intro armonie perfecti cu tot ceea
ce vi inconjoari # gu universul # cu intreaga creagie # Sarmragi acum aceasti armonie #
aceasti lumini care vi inconjoari # aceste sunete melodioase care vi f;armeci #
Eliberagi acurfcopilul care este in voi # copilirl fericit care a fost prea des ginut in
fri u # Vi si mgi l i acum ugor, ul or, foarte uqor # qi compl et abandonat del i ci i l or
binelicitoare ale momentului prezent #
Emiregi interior sunete # care se confundi cu melodiile angelice
Pe
care le auzigi #
iar trupul vostru rispunde, alintindu-se, plicerii de a fi alintat #
lintregul
vostm trup, intreaga voastri fiinli # vi soliciti atenlia # piezenla amabili #
9i
generoasi # pe care aproape nimeni altcineva nu o
Poate
inlocui # FirAmele afec$unii
# qi apreiierii altora # v-au oferil intr-o anumiti misuri gustul eternititii # Sti acum in
purerea voastri si le imortzlizali# Voi trebuie.si vi creali paradisul # pentru ci ceilal$
sunr uneori atit de ocupaqi, incit nu-i intereseazi si gil construiasci nici micar pe al lor!
# Fericirea voastri nu le aparline #
Ei
nici voi nu avegi timp si vi ocupagi intotdeauna de
fericirea lor # Fiecare se preocupi cel mai adesea de existen!" gi fericirea lui # Intoarcegi-vi
citre voi in;ivi # acest aspect are o valoare siguri # Este atit de bine, in fond, si fii in
acord cu tine insuti #
Congtientizati acum toate nedreptigile pe care ceilal,ti vi le-au impus # umilinlele
hejustificate # contaminirile pe car le-api mogtenit # Idehtificali-le cit mai exact #
pentru a le putea numi dupi aceea # qi ea si vi eliberati de ele # aldel spus, ca si le
exorcizagi # (pauzi) # Facegi, de asemenea, bilanlul tuturor darurilor fundamentale ale
88
existentei voastre: via.q # prezenla piringilor # qcoala # cunogringele exceplionale pe
care le-ati acumulat# si-invitimintele spirituale #experienfele care se referi la cunoagrerea
lui DUMNEZEU # bucuriile cele mai mari # surprizele esenliale # qi descoperirile geniale
# Vi revine acum sarcina si desivdrgiti toate tceste acumuliri de naturi rpi.i,ruu #,si si
vi eliberagi cat mai repede de tot ceea ce vi inruneci bucuria #
Inviluit in continuare la nivelul AUYI in lumina plicut colorati, mirifici # gi leglnat
de o dulce rnelodie # contactal.i acum in voi bucuria voastrd profundi # si seninitatea
divini a sufletului vostru # Suntegi pentru voi insivi o p.rrourri foarte i-po.t rrJ t
--
Sunteti aidoma unei stele divine # in intreagu .onrtela$e a creafiei # strilucili cu
propria voastri luminozitate generati de o maie iubire de DUMNEZEU # Faceli-vi
acum o pleciciune plini de respect # Respipati cu o mare bucurie qi mulgumire #
si m$f energi a benefi ci ci rcul dnd l i ber i n i ntregul trup #;i chi ar i n mi nte #
Gustati acum din plin fe ricirea de a vi ."prrrr.t rpul in miscare # incetiqor # incetiqor
# incepind cu extremitigile # cu memtrrele # Migcati-vn lent capul # savurati extaziali
aceste momente atit cAt weli # Si cAnd veti dori # deschicleti profund fericit ochii #
cAtlToRtE iN WU,|A UNU' CURCUBEU
Abandon fa$ de tot ceea ce este sublim, divin, puterea benefici tainici a culorilor,
fantezi e creatoare profundi
'
a
Este momentul binevenit al unei pauze binemeritate # Instale azd-te acum cat mai
confortabi l # ca si te pogi odi hni cdt mai bi ne # Apoi i nchi de ochi i # vi zual i ze az6. un
cerc ALB STRALUCITIR imens # pe care il vezi upoi -i.rorandu-se gradat ca suprafali
#
qAnn
ce el ajunge s1fie doar un punctulef micur, foarre intens strilucitor, orbitor #
abia vizibil # (pauzl de 20 secunde) #
Peste cdteva clipe, Natura igi va incredinga
9i
gie multe dintre secretele ei # pentru
ca si te cur.e.ti complet de slibiciuni # de tulburiii # si de neliniqti #
privegte-li
cdt.mai
detaqat grijile cum
d
se plimbi prin minte # aidoma unor trecitori + ii t r"rf"rmi acum
in tot atatea frunze de copac # pe care le ia vintul # gi le duce departe # pAni ce locul
ri mi ne compl et curat # (pauzd 30 secunde) #
Iinagine?zi-gi acum ca- auzi cum ploaia cade-n cascade # pianotindu-si piciturile ei
muzicale # pe o gami nesfirgiti de instrumente
de percugie #
pe.
acope.6,rriti de ardezie
vibreazi note grave # iar pe cele de tabli # in armonici sincrone # risuni sunete metalice
# Aceasti simfonie incAntitoare a ficut si amuteasci roare zgomotele # vegetalele.
rispindesc o aromS tare # a esentei lor # Iar in curAnd, va api.rea gi soarele # si-si
imparti din nou strilucirea asupra narurii # desfr;urindu-si cel
r-
mai grandios spectru paradisiac de culori #
.Ingerul tiu pizitor te inviti # inviti copilul care se afli in
tine # si-l iei de mini # si.si merged impreuni si asistati la
na$terea unui curcubeu # Plini de ardoare
, o razd, de soare
despici un nor # Vi prindegi bucuro;i de ea # si iatFvi acum
lransporragi la castelul mirific al culorilor.#
Tti
i ntampi nat acol o de un snop i rnens de rumi ni ALB
STRALUCITOARE #-ca un du9 purificaror # care-ti curiti
B9
Aici, fie ci ai ochii deschiqi sau inchigi # totul igi apare in aceeaqi culoare mirifici #
indigo # Sim$ intens cL ea te pune in legituri. cu eu-l tiu
jnterior
# cu sinele tiu
*
qirasar
-
sursi puternici de radiagii luminoase $i
electromagnetice, identificati cu ajutorul
toate dureri l e gi oboseal a # si i ti spal i compl et
ori ce necuri geni e # Capul i gi i radi azi atunci o
foarte mare l unr:i nozi tate # si resi ml i cu
Putere
prin vcne circulind un fluid intens regenerator #
Trupul NUD igi este inviluit acum intr-o tunici
de atlaz scinteietor #
Se ri di ci acum un vi l depcoperi nd o scari
imensi # cu 8 (opt) paliere # de cplori diferite #
care'coboari spre Pimint # Tu te gisegti deci la
cel de-al opt ul ea pal i er,
cel al energi ei di vi ne
supreme ALB STRALUCITOARE # Uluit si plin de
ardoare, nu te pofi stipini si nu sari pe primul
palier # care iti umple intens viziunea de un rogu
scanGiebr # Inima iti bate acum armonios si energic pentru tot ceea ce te pasioneazd
in viali # VegmAntul tiu devine gi el stacojiu # Dupi ce culegi un rubin # urci foarte
fericit pe cea de-a doua treapti #
Aidoma unui magnific apus de soare # nuangele subtile ale focului se descompun
# intr-o maiestuoasi fresci de tonuri portocalii # Ili treci acum in revisti toati gama
dorinfelor benefice # Te opreqti mai ales asupra emoliilor profund bineficitoare # gi
sim,ti acum cum inima i$ bate mai calm # Trupul tiu gol i$ este acoperit acum de o
gesituri carifelati # de culoarea caisei # care tu simgi ci te inviti la plicere # gi la o
elevati senzualitate # Urci acum incet pe cea de-a treia treapti #
Orbit penrru o clipi # de o limpezime prea brusc revelati # te lagi acum tot piurrns
de aceasti inspiratoare culoare galben intensi # GAndurile igi devin acum din ce in ce'
mai clare # qi brusc vezi viala intr-o noui gi frumoasi lumini # Comunici astfel cu
Inteligenla Universului # Egti invegmintat intr-o magnifici auri luminoasi # si acum ai
in mini un quasar* # Te simgi foartq linistit, mulpmit si profund senin # If pui atunci
piciorul, agale, pe cea de-a patra treapti #
Aici intri intr-un veritabil paradis de verdeali # ceea ce igi declanqeazi o mare pofti
si te odihne;ti # si si te improspdtezi # Inima pi se umple de o intensi generozitate # Iar
aceasti pace euforici profundi pe care o guqti o trimili tuturor Fra-tilor.tii de'pe
pimAnt # Respiragia devine mai lenti, mai grei# migcirile parci
,ti
se incetined # Te simgi
din ce in ce mai destins # mai. destins # Ai acum pe umeri o pelerini verde # gi culegi un
ram de mislin # inainte si urci si si te a;ezi languros # pe cea de-a cincea treapti #
Toropit de profunda destindere # vezi lumina indulcindu-se # pAni ce ajunge si fie
inrens albistruie # Te simgi bine # te simti foarte bine # Umplut de un albastru pur si
stri l uci tor fi ri fronti ere # eqti cupri ns acum de un i mens senti ment de dragoste
pentru tine insugi # care te une$te cu intreaga Creagie, cu DUMNEZEU # Ai la deget un
safir # care se armonizeazi perfect cu delicatul voal azuriu care te acoperl # Te simli
expansionat # foarte expasionat # gi foarte, foarte destins # AtAt de destins incdt urci
foarte lent pe treaPta a
Easea
#
radiotelescoapelor prin detectarea emisiei radio
90
profund # pe care nici o furtuni nu-l poate perturba # gi unde dornnegte o pac.e
dumnezeiasci absoluti # Trupul tiu este foarie relaxat acum # pleoapele tale sunt
grele # Te simti atit de destins # incit nu mai pofi rezisra si nu te iniinzi cit e;ti de lung
#_p-e aceasti treapti pufoasi # care te inviti la o extraordinari stare de reculegere #
Noi l e tal e hai ne # dercul oare i ndi go # te i nci ti l a un abandon total i n fJga l ui
DUMNEZEU
9i a mi sterel or Sal e i nsondabi l e # Te si mti deveni nd atat de profund
relaxat # incit abia.mai poti si te rostogole$ri pe cea de-a gaptea treapti #
$i
ai ci al uneci i ntr-un somn foarte odi hnl tor # care te cufundi i ntr-o mi ri fi ci
atmosfgri violeti # oarecum asemindtoare profunzimilor marine # imbiiat acum, in
aceasti paradisiaci lumini, eqti in contact cu toate invitimintele spirituale pe care le-ai
acumulat # cu aptitudinile si cunogtingele tal.e ideale # pe care le pui plin de ^b".gui;
l a di spozi ti a i ntregi i omeni ri # Aceasta i ti permi te,
i n schi mb, si ai ori cand acces l a
comorile nesecate ale Creatiei lui DUMNtinV # Deoarece faci parre din Marele TOT
Divin, egti si tu imbricat acum in mantia mirifici violeti care invelegte intreaga naturi
# pentru ci i ntre ti mp, pe pi mAnt s-a fi cut noapte! #
o razd, de soare ALB STRALUCITOARE.iti
incilze$re acum membrele profund
relaxate # Te gisegti in zorii unei zile noi # si tu esti profund extaziat penrm ci ai acum
i n ti ne toate cul ori l e curcubeul ui # ori ci nd tu pol i l a voi nti si chemi ful geri tor i n
ti ne ori ce cul oare sau nuanl .i car.e i ti pl ace #
Pentrrr o trezire viu colorati, vom evoca clar l0-15 secunde fiecare, in sens invers,
truantele curcubeului # VJ?1.:# indigo # albastru # veide # galben # po;tocaliu # rogu #
Acum deschide fericit ochii #
coPAcuL uRAltr
For t i benef i ci i mensi , vi at i ar moni oasi , put er e di vi ni . , aut o- apr eci er e
transf,l guratoare
.,.
Te instalezi acum cAt mai confortabil # inchizi ochii # Respiri profund # iasi in
conti nuare ca vi at' a si ci rcul e l i ber i n si pri n ti ne # si te l egeni i ncantai i n ri tmul regul at
al respi rati ei # i pi auzi i ni ma cum.bate # pentm ti ne # numai penrm ti ne # Te poti l i sa
i n voi e, rel axat pentru un ti mp, pentru cd eavegheazi +i i se ocupi de cal i tatea
singelui tiu regenerator # pe care il distribui. g..r.ro^i in toate celulele trupului #
itrtr-un mod perfect autornat gi natural # Inima bate bine, cu o mare regularitate # Te
destinzi si mai mult # lisdndu-ti mintea # care a devenit foarre clari si alerti # sub
i mpul sul creator al nrombntul ui #
'Vom pleca acum impretrni intr-o minunanti aventuri # vom explora astfel viata #
energi a tai ni ci a vi eti i ! # Mani festarea bi nef1ci roare a
vi eti i # frumusefea vi eti i ! #
'
Exi sti acum i n mi j l ocul unei cdmpi i un arbore i mens #
pe care l -ai observat de mul te ori de departe # Mare, ,
maiestuos # cu toate ramurile intinse, ca pentru a primi,
di n t oat e p*r qi l e, ener gi a subt i l i bi nef i . ci t ou. . .
" MACROCOSMOSULUI
# Fr unzel e i se desf i soar i ,
f5cAndu-gi loc la soare # sau se intorc aidoma unor palme
9 l
f i cpt e ci uq, ca si pri measci
,binecuvdntarea
ploii # Pare un eremit
in neintrerupti medita;ie profundi #
impirgindu-qi solitudinea cu marele
si u pri eten, DUMNEZEU Tati l i n
linigtea interioari! #
.
Ne apropiem de el firi sd facem
zgomot # Recunoqt i acum un
put erni c st ej ar cent enar # mart or
f i del al mai mul t or gener af i i #
. Tr unchi ul l ui poar t i st i gmat el e
numeroaselor anotimpuri # oferind
vederii mai multe amintiri care au fost
lisate de pisirile migratoare # care l-au
f ol osi t dr ept cui b t r eci t or # De
aproape # observi acum un piianjen
gesi ndu- qi magni f i ca dant el i de
mitase # cu eleganga unei balerine #
ce par'ci danseazi intr.un ritm cadenfat # Ceva mai serioase, furnicile se agiti si
decupeze gi si transporte comorile descoperite in scoarla copacului # intr-un du-te-
vino aglomerat, ca la o ori de virf # Ele igi croiesc drurnul cu o mare eficacitate # Mici
fluturagi vin in vtzitA la coconii pe care i-arl pirisit de cur6.nd # gi care au ri.mas lipipi
acolo, sub pedunculul frunzelqr #
Mai sus, printre crengi gi printre frunze, se amuzi nigte pisiri # se seduc # si se pupi
# in fata ciocurilor larg deschise ale puigorilor # ugor scandalizaqi de exuberanfa lor #
afla;i in aqteptarea pofticioasi a mAncirii #,Omizi pletoase # si.-au instalatgolonia
viermuitoare la incheie tura a doui crengi # inveliti intr-o enorml muselini # ce a fost
tesuti din mitasea lor moale # la adipost de licomia amenintitoare a priditorilor #
O mulgime de insecte zboari de colo-colo.prin inghesuiali # sub influen,ta unui
magnetism tainic care le face si-gi uite.vulnerabilitatea prezenfei # Viap lor nu este
decit o himeri # pe care pisirile o inhafi din zbor #
Ghinde dolofane, uitate in ascunzitoar:ea lor de stringitoarele veverige # vor
prinde rldicini intr-un alt regat # pentru ci,;tim cu tofii ci un stejar nu-gi poate
desfigura crengile qi ridicinile la umbra unui alt stejar # Intocmai ca un mare maestm
spiritual, el viefuieste in singuritate #
O razd de soare, aidoma unei sigeli de luminn ALB STRALUCITOARE, stribate
printre ramuri # Atuhci, fascinat, tu cuprinzi stejarul cu bragele # ca si comunici astfel
cu energia lui bine{icitoare tainici # care te transformi si te re$enereazi totodati #
Apoi, rupind virful unei rimurele # sorbi cu nesaf seva viegii arborelui tiu fermecat #
care reuneste atAtea alte vieti # intr-o atAt de armonioasi comunitate #
$i
conqtientizezi atunci faptul ci qi tu aparfii acestui magnific univers al echilibrului
# in caie totul se aJIi in interrelatie cu totul # inzestrindu-te cu o imensi inteligen6'#
Sti pi nul Suprem, DUMNEZEU, te-a fi cut si parti ci pi
9i
tu l a opera Lui #
fi -a
incredin,tat-o uneori # pentru ca tu s-o ingrijegti qi si o faci atfel si gvolueze # Ocupi o
pozigie privilegiati #
9i
de neinlocuit # pe b tainici scari #
Deoarece egti o personal i tate uni ci si compl exi # uneori tu-te si mgi nei ngel es # gi
singur # mai ales daci iesi in afara rinduielilor convenlionale # Dar amintegte-$ mereu
ci tu faci
Parte
dintr-o imensi Fraternitate # care leagi intre ele toare fiinpele vii #
of icind vei vedea un arbore uria.! # asemenea unui stejar # vei putea reintra imediat
in legituri cu aceasri. benefici apartenen$ #
Imagi neazi -1i acum ci te hri negti , cu o.mare pofti ., cu energi a benefi ci a
MACROCOSMOSULUI # Totul in
iurul
tiu este o nisecati abunderig # Natura te
inviluie in generozitatea ei # Inspiri profund #
9i
expiri lent # MiEci-gi miinile
9i
pi ci oarel e # Numi ri pi ni l a ci nci si deschi de feri ci t ochi i # profund regenerat gi
odihnit # 7-2-3+5 #
BALONUL CU HELITT
Eliberarca completi de un traumatism, eliberarea de obsesia fagi de o persoani sau
de o suferinli; doliu, iertat-e (se va adapta a{a cum trebuie, in funcpie de situalia respectivl)
Acest moment pe care tu
!i-l
acorziiti apartine # i1i apargine gie * in int igime #
Aceasta este ci zoni de pace profundi. pe care tu gi-o creezi acum # Te dqsprinzj de
intregul tumult al viegii # Inspiri profund # si apoi expiri # Suflul tiu a devenit cald qi
umed # inspiri aerul proaspit # qi expiri un abur diafan ugor, luminos si cald # care se
acumul eazd cu fi ecare expi ral i e # i nvi l ui ndu-te puri n ci te pugi n i n l umi ni ALB
STRALUCITOARE # aidoma unui cocon de cristal # Fiind pro;jar astfel in intregime
# sufletul tiu este la adipost de toate pericolele # Nimeni nu re poare tulbura # nici un
gind malefic nu te mai poare atinge acum #
Te-ai impermeabilizat in intregime # fati de toate prezen.tete indezirabile # Entitigile
divine ale luminii te protejeazi. # Acum te poti abandona fericit # in brafele vie$i # gi
fa$ de tot ceea ce i,ti oferi ea mai bun # in acest moment, te afli ir{tr-un puternic
contact telepatic # cu persoanele care i,ti sunt apropiate
9i
cu experienlele profund
spirituale pe care ai ales si.le ai in aceasti viagi # Tu egti cel care face alegerea cea mai
buni de acum inainte # Acesta este dreptul tiu fundamental #
Acest drept va i ncepe pri n excl uzi une* # adi ci vei face ca aceasti ' prezenl i
indezirabili # care te binnrig de atigia ani # si-gi dispar'i definitiv din minte # nelisindu-i
astfel nici o posibilitate si te mai atingi # Poarta mingii tale # obloanele casei tale # ii
vor rimine definitiv inchise #
itt
".ett
scop # te invit acum si faci o vizualizare creatoare eliberatoare # Imagineazn4i
un balon imens cu heliu #in care tu insu{li toate amintirile urite # toate experiengele triste
# toate plictiselile # toate culpabilizirile # toate riutigile # toate mahipulirile # toate
dependenple maladive # toate amestecurile nedorite in viala ta # toate deraniurile # toate
abuzurile # inueaga lipsi de respect # care gine de respectiva plrsoani # Tolte sechelele
gi traumele care ti-au rimas de pe urrna ei # fricile # teroarea # neputinp # gafele #
tensiunile dureroase in stomac # grijile # Pune, prin urmare, totul intr-un balon imens cu
heliu # Po$ adiuga pe deasupra chiar persoana in cauzi # Umfln balonul cu roare aceste
asPecte de care wei si scapi # umflil cit di tare wei # nu exlsti penu-u el nici o limiti # Nu
'
*
excluziune -
exgludere, interdictie
{
92 93
uita aceasta # Popi continua lista cu tot ceea te
crezi tu ci estb riu sau traumatizant #
Acest. balon # tu il qii legat de incheietura
miinii de ani in gir # frrl,si ai totuqi prt.re" #
nici mljloacele # si nici curajul # si-i dai drumul
si se duci pentru totdeauna # Dar' asti zi ai
hotirit si-l l,a+i si plece # Igi iei acum adio de la
el # nu te mai leagi nimic de aceasti persoani
'#
Nu mai a;tepgi nimic de la a # s-a TERMINAI
# s-a SFARSIT totul # GATA # a sosit momentul
ca totul si se intoarci in neant #
Desfaci cu mult cirraj nodul # qi privesti
bbl onul i mens cu hel i u cum se i nal ti # se
inal$ # si iar se inalgi # clitinat un pic de vdnt
# eclipsat un timp de-un nor # vizitat acolo
departe de niste rAndunele curioase # care se indepirteazl# vizind ci nu-i nimic care
si le intereseze # privit in treacit de nigte vulturi # care nu gisesc nici ei nimic atractiv
la el #
$i
balonul urci # gi urci #;i iar urci # Se incrucbeaz| chiar cu niEte avioane #
clrb i;i cohtinui # cu indiferen$ # drumul spre stele # Balonul urci mereu # iar tu #
de pe pimdnt #.practic aproape ci nu-l mai vezi # l-ai pierdut din vedere datoriti
distangei #
9i
datoriti albastrului intens al noului tiu paradis #
Dar, cu toate acestea, se qtie absolut sigur ci balonul gi-a continuat dmmul # El a
continuat si se inalge # si se inalge # si iar si se inalge # L-a prins pe drum noaptea # apoi
risiritul de soare # amiezi la rind # qi apusuri# Zile pi nop{i # Fiind mult mai uqor decAt
aerul # in cele din urmi el s-a smuls din atracgia terestri #
$i-a
continuat apoi zborul #
;i
a intrat pe orbiti # in jurul unui asteroid mirungel # care s-a insircinat si-l tini captiv
# pentru toati viala # Pdni cind membrana nu [-a
mai rezistat #
$i
atunci, intregul s5.u
conl i nut s-a i mpri $t i at # s-a t ransf ormat i n at omi i nof ensi vi # i n vast i t at ea
MACROCOSMOSULUI # Si uite e$a, Planeta noastri a fost eliberat"i # iar sufletul tiu,
la rihdul siu, a fost definitiv
Ei
peritru totdeauna dezrobit #
El nu mai esre acum pe Plane ti cu tine # in mod sigur, el nu mai este # fU.iNSA egU
#
$i
te bucuri acum din plin denoua ta daF # de tot ceea ce va fi bun qi frumos rniine #
;i
in celelalte zile .u.. oi si vini # Alegerea aceasta este acum in intregim e a ta #
Respiri mulpmit gi t9 simti foarte in largul tiu de acum incolo # in intgriorul
strilucitorului tiu cocon de cristal # inci
li
mai luminos ALB STRALUCITOR # ii
trimiti raze benefice de Lumini divini # acestei fiinge care nu mai este acirm aici # care
a plecat din viala ta # oferindu-i astfel toate binecuvintiriJe pe care singur tu nu puteai
si i le oferi # Yeziraze mirifice pline de stelule multicolore # inviluind-o acolo unde-se
gisegte # inviluindu-i cu dragoste
Ei
compasiune'sufletul #
Inspiri profund # Fiecare inspiragie te umple acum din ce in ce mai mult de o
profundi pace # de o divini seninitate # de o imensi libertate interioari # Imagine^za-tt
acum # ci iei fericit de mini.copilul din interiorui tiu # gi ci ii spui: "Acum
f
ne vom
urma netul buragi cal ea i mpreu.ni # ci ci feri ci rea oceani ci este mereu cu noi # i ar
Lumina lui DUMNEZEU este, la fel, cu noi" #
De fiecare dati cAnd vei wea si regiseqti din nou aceasti pace profundi # acest
t'or-ltact sublim
Pe
care il ai cu cealalti parte ideali din tine # rrricupl copil pua care \4-ea
sa fie fericit # nu
I
d._.3. si te opregti cdteva minute # qi si recreezi, prin vizualizare
('r'eatoare,
Iumina ALB STRALUCITOARE de cristal aidorna unui cocon # Si
"t_,r,"i
totul
r';r reveni # automat si natural #
CAnd vei fi gata # mi qci -te i ncet # i ncet # i n ri i mul ti u # apoi deschi de feri ci c si
<' al m ochi i #
O LUMANARE iN IUTUUEWC
Magneti sm.ul bi nefi ci tor al l umAni ri i , l i ni ste profundi ,,' puterea energeri ci
l>ineficitoare a focului
,.
Astrul zilei, care pare si-gi fi terminat cursa # este deja pe c4le si inceapi o noui
dimineali # intr-un alt cer # in weme ce, in alti parte, via[a abia se trezeqte # pentru tine
cste ora magici a crePusculului # in care toate formele se estompeazi tranifigurator #
se deformeaz|# se transfoimi in ceva sublim # Putin iate pugin, ,e inrtrleuzi intunericul
# si invitat de adAncurile noptii # rigisesti ticerea misterioasi a sinelui tiu suprem
interior # in inueaga esengi a realitigii tale # Respiragia
9i
se ingreu neazd# invecinindu-se
oarecum cu respira$a din starea de somn # iti relaxezi acum toate tensiunile # gi uili
t oat egri j i l e#Ci cl ul acest ei zi | eval uasf f i rsi t pri nt r-unrePaust ot al si prof und#
Pentru a te destinde cAt mai bine # imagineazi-gi o lumdnare imensi # cu flacira
vie qi treinuritoare # a$zatilpe o masi # in intunericul camerei tale # Tu te a;ezi acum
in fafa ei # penlru a o observa atenr, cit mai bine # Un fitil plipAnd pare si poarre acest
stindard intens luminos # agintit mereu cltre cer # omagiu Stepanutui Luminii, care
cste DUMNEZEU Thdl #
O usoari nuanF superb albistruie # iradiaziparci din centrul ei intr-o magnifici
fl aci ri de un gal berr stri l uci tor, puti n ro$cat# care se ani mi gi danseazd.#l afi ecare
dintre respira$ile t)lle # Egti aproape pe deplin fernecar #
9i
profund magnetizar # Se
stabileste astfel o intensi intimitate intre tine gi aceasti lumdnare # care ieaclioneazi.
ca o fiingi vie la manifesrarea viegii si a prezengei tale #
Te ui$ in jurul tiu # Toate obiectele familiare # cu o aparengi de obicei inerti #
sunt acuryr parci animate gi transfigurate # Rododendronul de lAngl fereasri # a iesit
parci din starea lui de rigiditate # lis6ndu-si frunzele late gi mingiLtoare # si danseze
incetigor # Plafoniera # aidoma unei balerine # reverbereazi gi ea # dar{sAnd pe un
f undal cu conrururi ' di f uze # Fot ol i i l e # par l ocui t e de
prezenl e angel i ce,".di afane # ci re reacti oneazd. cu mul ti
afecgiune la cele mai mirunte migciri ale tn.rpului tiu #
Cu cit te apropii mai mult de aceasti sursi fascinanti de
l umi ni # cu atat mai mul t i i resi mgi cu' purere i ntensi tatea
cildurii # care igi incilzegte plicut mAinile #
si
faF # si ar purea
chiar si-gi usuce pnrul # Lumanarea este un enigmatic simbure
energetic # atat de important # incdt el ar putea si aprindi
pimAntul # intrucit este un sdmbure divin de foc! #
O fermeciroare mireasml de ceari topiti # participi la
95
94
magia sublimi a acestui spectacol mirific # qi face si se nasci in '
tine imagini fantasmatice minunate # i9i imaginezi atunci ci
devii, prin identificare perfecti, aceasti lumAnare # care se
bdihnegte acolo # pe masi # in fap ta # Capul
1i-e
acum
inconjurat de radiapia foarte puternici a flicirii # nutriti din
acel"li cordon at vieqii # care te leagi de PimAntul-Mami # Nu
ai de ficut aproape nici un efort #
Pentru
a r{spindi cit mai
'departe
in jurul tiu lumina # Secretul consti in a te hrini din
plin din Energia divini a creagiei # de a primi ieea ce igi oferi
bun gi frumos Natura # Viap # Omenirea'# Nu uebuie decit si
ai griji de izvorul divin al viefi din centrul fiinpei tale # de eu-l tiu hemuritor profund
* gi, pi".edAnd mai mereu asfel, igi vei rispindi din.plin toati srilucirea #
Peste
tot
ceea ce te inconjoarl #!
Eqti permanent o divini Lumini # te hrineqti cu Lumini # iradiezi Lumini # egti
mirturia vie gi emolionanti a existengei Luminii # Egti, la rindul tiu, o pirticici din
Marea Lumini a lui DUMNEZEU # care lumineazi intreaga Omenire # Spiritul'tiu
este scinteia dumnezeiasci a fiin.tei tale # Este lumina vegnici ce i$ inconjoari trupul
# Tu eqti astfel o scinteie a ingelepciunii divine # Poart-o, tocmai de aceea, cu mult
respect # in mod divin # intocmai ala cum lumAnarea i9i poarti flacira #
Iegind din acest paradisiac vis eterat # vezi reflexele mirifice care danseazi # qi animi
intr-un mod tainic pini gi pietrele ciminului # Inima gi s.a incilzit foarte mult #
9i
sa
muiat #
$tii
acum foa-rte bine ci ticerea nopgii # nu este tonrna cu singuritatea # ci este,
printre altele, comuniunea misterioasi intre toate aceste fliciri care sunt fiingele vii #
Asculd cu multi aten$e ac:um dcerea care ea creat iir juruI tiu # respiri din plinpacea
adinci a atestui moment magrc # Umple-te in totalitate cu aceasd energie benefici nesecati
# pe care o vei impirdgi dupi aceea qi fraFlor tii #
Nu uita ci permanent, tu eqti Lumini divini # Cilduri # Energie #
Cind wei si regdsegti din nou aceasti pace extaticl gi aceasji liniqte interioari
profundi # nu ai decit si aprinzi chiar in realitate o luminarE #.Aceasti flaciri
uemuritoare te va reintroduce apoi gradat in starea inalti pe care tu o experimentezi
in aceste momente gi poate chiar mai mult #
.
Din profund cum era, ritmul tiu respirator devine mult mai ugor # pliminii
9i
se
umfli qi se dezumfli # intr-o migcare armonioasi gi regulati # iti migti incet membrele #
te intinzi #
Qnd
te siingi gata # deschizi fericit ochii # gi iei din nou contacrul cu realitatea
frzici inconjuritoare #
ALEEA TRANDAFI R' LOR
Auto-apreciere profund transfiguratoare, bunitale, tandrege, recunoagterea valorii
proprii
InstaleazS-te acum cit mai confortabii * esiguri-te ci nu o si fii deloc deranjat #
Creeazi-gi o,oazA paradisiaci de pace # gi de repaus profund # de care vei putea apoi
profita in linigte # fi-d o marc liniqte in inimi # qi in minte # intrucit vom cobori acum
i ni nci nt asacr i aeu- l ui t i ui nt er i or #5- 4- 3- 2- 1- #I nf apt aobser vi acum, f asci nat , o
rrragtrifici alee, care este mirginiti de trandafiri superbi # de toate culorile # si de toate
rrririmile # Acesta este un spectacol vizual de o frumusele cu tonrl nemaivizuti # U1
lratfum
amelitor gi suav inmiresmeaziin mod agreabil qi pitrunzitor tor aerul # Esre ca
si cum fiecare dintre acegti trandafiri sar lua la intrecere cu ceilalgi pentru a oferi cea
ntai buni aromi # Toti trandafirii sunt acoperili de o roui ugoari # ca si fie asdel apiraqi
rle prea marea ardoare a soarelui matinal #
Mergi incet pe aceasti alee # fiind condus de o pasire colibri care zboari din
floare in floare # savurindu-le nectarul intr-un mod voluptuos # Cu floarea lor usor
:rplecati, trandafirii se inclini plini de respect la rrecerea ta # Cei albi i1i saluti astfel
Puritatea
si prospetimea # cei galbeni igi saluti curiozitatea qi dorinp de a invila ceea
(-e este bun # cei roz aduc un omagiu bunitigii qi tandretii tale # cei rosii iti venereazi
:rstfel curajul qi generozitatea # hibrizii, de culori arnestecate, iti apreciazi in felul
;rcesta creativitatea, indrizneala si increderea in viali # To$ igi fac, in anumite clipe,
la unison, o maiestuoasi pi profundi reveren$ #
in timp ce tu iti continuiiericit plimbarea, o silueti feminini iubitoare, impunitoare
si profund linigtitoare i1i iese in intimpinare # gi apoi te ia de mini # acoperindu-ti
dupd aceea umerii cu mantia ei protectoare # Acest personaj misterios # este cea mai
buni dintre toate mamele pe care le-ai armt in toate incarnirile tale # Ea esre MAMA
TARA" Marea Putere Cosmici TARA# I asi-te acum impregnat de compasiunea, iubirea
si tandrefea cu care ea te inviluie # Ai primit, firi si qtii, multe de la ea # O dovadi vie
este aceasti bunitate
Pe
care tu o porli in inimi # Acum vi urmagi impreuni drumul,
acordind o atenfie cu totul deosebiti tuturor florilor care vi atrag mai mult #
Silueta profund materni gi maiestuoasi a MAMEI TARA t .otrdu.e acum intr-o
gridini absolut minunati # care este acoperiti chiar gi la aceasti ori a zilei
t de o
roul fini de culoarea zorilor # in acest fel, fiecare zi renaqte din amintirile estompate
al e aj unul ui # noaptea purti nd astfel cu ea cul ori l e
care sunt i ncrustare i n ti mp # i nti nz6ndu-gi brafel e
imense pini la orizont # prorectoarea ra divini ridici,
acest vil crepuscular # Ochii tii se fac atunci din ce in
ce mai mari # Niciodati nu
fi-ai
imaginat ci poate si
existe atita generozitate gi compasiune # Toate aceste
fructe exotice # de toate culorile # de toate gusturile #
t e ul ui esc #
Mama ta divini TARA te ciliuzegre acum, plini de
iubire, citre arborele magic # gi ipi intinde un fruct mic
si negricios # Acesta este fructul echitilii # il duci pofticios
la guri # pi iati ci arunci # totul se lumineazi! # iti revin
astfel fulgeritor in memorie toate faptele gi gesturile
care pi-au compus viala # toate realizirile qi angajamentele
# toatA implicarea # multitudinea de acfiuni # reflectiile
# deciziile # riscurile pe care le-ai avut # secundi dupi
secundi # minur dupi minut # ori de ori # zi dupi zi #
siptim6ni dupi siptimini # luni de luni # an dupi an
# Niciodati pini acum tu nu gi.ai dat seama atit de clar
96 s7
de i ntreaga bogi gi e a vi eti i tal e # de mul ti tudi nea
aspectel or bune pe care l e-ai i nvi pt #
Ti-arn diruit astizi aceasti gridini # iti spune
MAMA TARA # pentur ci ea igi aparline # Aceste
fiucte # sunt fi-uctele tale # gi fiecare soi pe care il
vezi i r - r f at a t a # r epr ezi nt i o apt i t udi ne
bine{icitoare pe care tu gi-ai dezvoltat-o progresiv
de-a lungul timpului # Fiecare dintle provocirile
tale bune # fiecare dintre succesele tale # au fost
astfel, chiar daci tu nu ai stiut, dititoare de fmcte
# Si, in felul acesta, de la o viati la alta # de-a
Iurrgul nenumiratelor tale incamiri # ai descoperit
si ai imbogift divinul pe care deja il porti in tine
# din noaptea imemoriali a timpurilor # insugeste-ti
acum, pl i n de bucuri e, tot ceea ce i ti aparti ne # pentm ci tu ai fi cut o treabi buni #
i nai nte de a pi rl si aceasti frumoasi grndi nn paradi si aci # acest eden rodi cor #
al ege unul di ntre aceste fructe # cu care tui e si mti i .n- cel mai mul t i n REZONANTA
# Acest frucr va fi pentru ti ne un si mbol el ocvent al i ncl i nal i i l or sufl etul ui ti u + i t l ei
acl m i n pal me # apoi , dupi ce l -ai cercetat pe toate pi 4i l e # i i sorbi i nceti sor par{umul
del i cat # i l dtrci , cl upi aceea, l a guri gi -l mesteci i ncet, i ncet # savurl ndu-i nectarul
del i ci os # ai doma uni ri cadou care ti -a fost oferi t de DUMNEZEIJ # i i si mqi apoi i medi at
efectel e profund benefi ce #
De fiecare dati cdnd tu vei minca din acest fmct magic # vei
Putea
experimenta din
nou qi din nou acest sentiment tainic gi profund de echitate fa$ de tine insugi # apreci-
i ndu-te mai mul t atunci ci nd egti bun # si , de asemenea, pri n tot ceea ce devi i cu
adevirat divin # radiind din ce in ce mai multi pace, iubire qi armonie in interiorul tiu #
MAMA TARA, cea invegmAntati cu nepreluita mantie a tandregii gi a compasiunii
# te conduce, dupi aceea, inapoi # trecAnd din nou printre trandafirii surdzitori # Te
si mgi acum umpl ut de o i mensi bucuri e gi vi oi ci une # Si suri zi acurn extazi at l a rdndul
ti u # penrru ror ceea ce e$ti # si pentru tot ceea ce ai i nceput si devi i # suri zi pl i n de
i ncAqtare experi enqel or tal e mi nunate # l ucruri l or bune pe care l e-ai i nvi l at # Porgi i n
ri ne o i mensi bogi gi e di vi ni pl i ni de for$ # care, pri n toate faptel e tal e bune, se
ampl i fi ci cl i pi de cl i pi #
La rAndul ti u # pl i n de o i mensi recuno$ti ngdfaq6 de DUMNEZEU # l e faci o
profundi reverenli trandafirilor # pentru ci te-au intimpinat in dmmul tiu # astfel
incit si recunosti frumusegea #;i valoarea vietii tale #
Silueta profund mar.ernd a MAMEI TARA te inviluie inr-o tandrele si o compasiune
unici # Ea te asiguri totodati de prezenqa ei fideli # oricind # gi oriunde daci tu o vei
chema # Te simgi atunci profund coplegit # Apoi, pentrll ca si i1i amplifici 9i
mai mult
credi nl a i n experi enl el e tal e spi ri tual e # ea i gi di spare ful geri tor di n fata ochi l or #
topi ndu-se pri ntre trandafi ri # ri sp6ndi nd i n acel aqi ti mp asupra ta o pl oai e de
binecuvintiri # intorcindu-te la realitatea ta frzici, simgi din plin ci eqti insolit de o
aromi delicioasi si nemaiintilniti, cu gust
Pregnant
de trandafiri #
Respiri de cdteva ori profund aeml acesta parfumat # apoi, deschizi extaziat ochii #
tl'lAl ItU LTE tllOlltENTE AGREABI LE
l ' )xperi enta abandonul ui i n fata a tot ceea ce este subl i m, i deal , di vi n, experi enta
' ri ri i de tandrete, descoperi rea bogi gi ei propri ul ui sufl et, revel area ori gi ni i di vi ne a
l i i rrtei noastr-e, deschi derea i ntui ti vi fati de vi eti l e noastre anreri oare
i nchi d ochi i # si i au acum cont act cu mi scarea ri t mat i a respi rat i ei mel e # cu
rrri sci ri l e ondul at ori i al e abdomenul ui # Vi at a ci rcul i l i beri i n
; i
pri n rni ne pri n
rrrtermedi ul respi ral i ei # Este vi aga care i mi i nsrrfl eteste acest corp # l a crearea ci rui a
,rtr contri bui t atAt DUMNEZEU cAt si pi ri nti i mei # Eu am astfel tmpul de l a ei # dar
r i ;rta i mi vi ne di n al ti parte, de l a DUMNEZEU # Err exi stam chi ar i nai nte ca l or si l e
vi rr.l i deea si md conceapi # Provi n astfel di n i nsusi Pri nci pi ul mi steri os al Vi eri i # Eu
sttttt # Ti i i esc # Eu # sunt # Eu sunt o scAntei e uni ci di n DUMNEZEU Thti l #
Ai doma unui copi l as, sufl etul meu percepe pri n i ntermedi trl tnrpul ui # Pri n ceea
( c este resi mqi t se face l egi tura i ntre trupul si sufl etul meu # aceasti consti i nl i a tot
( (:ea ce se
Petrece
i n j ur # sunetel e pe care l e aud # l urni na care i mi farmeci ochi i #
( ol l tactel e pe care l e si rnt pe pi el e # cal d, rece, moal e, aspru # mi rosuri l e pe care l e
l )erceP
ni ri l e # tot ceea ce absoarbe gura # l aptel e cal d # apa # pi ureul # mi erea #
sttcul # Toate aceste i mpresi i mi nunate care se i mpri mi # toate aceste percepti i care
rtt:i unesc cu mi ne i nsumi # Resi i nt pl enar bucuri a # marea comoarS, a emoti ei #
Mi legin in ritmul automat qi natural al respiratiei # sunt aici # cu roare simturile
<l eschi se #,hri ni ndu-mi cu toate aceste percepgi i senzol i al e mi nunare pe care l e pot
t'rtpta # Sufletul meu reactioneazi emotiv # este expresia eu-lui meu profund si nemuritor
# este reacgia individualititii mele # Da, eu sunt # eu sunt viu # pentru ci resimt # si
t' eacti onez # Percep cu cl ari tate tot ceea ce Se petrece i n j urul meu # sunt, anal ogi c
rr:rbind, aidoma unui burete care absoarbe aeml ambiant # absoarbe tensiunile, absoar,be
lrucuriile, absoarbe triste$le # absoarb.e preocupirile, absoarbe exuberanp # veselia,
tl el i catefea # osti l i ti ti l e, bmschel ea, decepti i l e # prezengel e # tandreqea # i ubi rea #
Cu toatl puterea mea de copi l , deci d ca pentru un moment si devi r-r i mpermeabi l
l a acest medi u # i ncredi nti ndu-mi i n total i tate l ui Morfeu, zeul somnul ui # Surdzi nd
i ngeri l or de l umi ni , md l as l egl nat i n brage i ubi toare si ci l duroase # Aud sunetel e
nrel odi oase al e unui ci ntec de l eagi n # cdntat de o voce dul ce, i n ti mp ce sul l t l egi nat
i nceti qor # Mi abandonez i n total i tate # acestei tandreti
copl eqi toare # Am senti mentul pl enar ci nu exi Et deci t
pentru acest moment # Nu am deci t si mi l as # da, si
mi l as l egi nat i nceti gor # ai doma unui copi l as # i ubi t #
i ngrl j i t #
$i
sn vi sez # vi se pl i cute i n roz gi i n al bastru #
vaporoase # ml ti soase # care sunt si ncroni zate i n mod
armoni os cu sufl etul merr #
Resi mt o profundi tandrel e penrru mi ne i nsumi #
Mi i ubesc si sunt pent r u mi ne o per soani f oar t e
importanti # Viata mea actuali este un rezultat al lungii
mel e i stori i # Nu pot concepe tot ceea ce am i nvdtat
bun # tot ceea ce am inteles # tot ceea ce am realizat de-a
l ungul secol el or # Exi st i n mod eni gmat i c i nci de l a
I
98
99
inceputul eternitipii # Destinul meu este indumnezeirea # prin revelarea plenari in
mine a lui DUMNEZEU # de care eu tind mereu si mi apropii # Dumnezeu m-a creat
# m-a ales # gi totdeauna m-a ingrijit cu dragoste # Sunt in fond opera Lui # port in
mine o scinteie din inlelepciunea Lui # gi sunt o manifestare a frumuselii Lui # sunt
fe.q. dupi chipul gi aseminarea Sa #
Imi recontactez oliginile misterioase # pe indepirtate planete # gi mi regisesc aici,
astizi # dupi o uluitoare odisee printre multe galaxii # Prezenta mea incarnare imi
ascunde intreaga mea grandoare # Am o palidi idee asupra splendorii mele imense pe
care o am ascunsi in mine # In singele meu circuli pnnanent o misterioasi sevi divini
# Rezervorul ascuns czrre este persoana mea # con,tine multe comori de experienF qi
evolu$e # la care pot se am acces #
Am firi indoiali o istorie # o istorie foarte interesanti # pentru ci ea este istoria
mea! # Ea consemneazl,absolut toate experien[ele ce au fost triite de mine de milenii
# Astizi # vreau si aflu mai multe despre aceasti istorie a ma # deschizind paginile
tainice ale memoriei mele emodonale # Imi vizlalizez astfel intuitiv cartea existengelor
mele anterioare # intorc pagini dupi pagini # gi mi opresc acum la cea care imi
descrie incongtientul # Imi deschid pentru aceasta complet mintea # Ceea ce voi invita
in felul acesta despre mine este magnific # gi demn de sufletul minunat care este
sufletul meu! # Prin anticipare, surid plin de incintare sufletului meu, primesc cu
brapele deschise aceasti parceli de istorie # aceasti etapi a evolugiei mele #
Aflat acum in bra,tele profund inspiratoare a lui Morfeu # acest magician bun al
viselor qi al amintirilor mele ascunse # mi se povestegte astfel un basm miraculos # care
imi insoleste cilitoria mea enigmatici in noaptea timpurilor #
IITONTGO LFIERU L*
Stipinire miriti de sine, autonomie crescuti, putere profund binefEcitoare,
liberiate interioari amplificati
lene$ # oferindu-$ simultan tablouri minunate, mer-eu reinnoite # Apare modificarea
rlirpensiunilor # apar noi orizonturi # Sunetele pe care le auzi se indepirteazA, cernute si
ttsor confuze # devenind un murrnur pe care uqorul fhsiit al nacelei ajunge si il acopere in
intregime # Si acum, acest msait aparte este singurul care iqi agrementeazi plimbarea # gi,
la un moment dat. te cufundi intr-o minunati stare de ticere #
igi dai seama ci montgolfierul t^iu urci cam greu # pentru ci ai inci prea multe
l ucruri ,cu ti ne # prea mul gi saci cu ni si p care i gi i ngreuneazi zborul # Arunci unul
dintre saci # in care ai indesat toate grijile zllei # Imediat, nacela ta face un salt
accel erat ci tre i nal turi # permi $ndu-ti si vezi gi al te frumusel i # al te cul ori # Te
apropii acum de niqte nori pufosi # si simgi cum devii mult mai ugor # indepirtindu-te
de aceasti lume tumultuoasi de unde igi vin constringerile, atagamentele, obstacolele
# Te si mgi gradat deveni nd l i ber # Dar ai l a i ndemi ni mi j l ocul de a deveni i nci ;i mai
liber # Daci ai mai arunca ceva peste bord? # De data asta, arunci un sac plin de
oboseali #
$i
iatn cum te usurezi, plin de bucurie # gi cum se instaleazi imediat o
minunati stare de bine in nacela care se plimbi pe albastrul cerului # Aceasta este
culoarea"repausului si a destinderii # Albastrul iti cuprinde privirea de peste tot #
sufletul iti este tot inviluit in albastru # Se naste atunci gradat in tine o senzafie de
imponderabilitate azurie # alcituiti. din pace #
;i
seninitate profundi #
Explorezi acum orizonturi noi # Aerul s-a purificat, plicerea libertitii se amplifici
tot mai mult, iar cimpul vederii tale se lirgeqre # intregul peisaj de sub tine iti apare
aidomaarnei hirti geografice cu impirliri bizare # pe care ai crede-o locuiti peste tot de
furnici gribite # Egti cuprins atunci de un profund sentiment de putere bineficitoare
# Lumea intreagi parci iti apartine # e ca gi cum ai fi regele acestei lumi, sau regina # O,
da # acum tu ai la dispozitie aceasti lume din ce in ce mai mult # pe misurS. ce intri in
contact cu tine insuti # Ai cipitat astfel o mare importanfi # ai totodati sentimentul ci
te apropii de cer, de DUMNEZEU # de acest loc al tuturor deliciilor gi al beatitudinii #
Sim$ deja gustul acestei beatinrdini oceanice # Si apoi, daci te gindegti bine, mai ai inci
multe de aruncat peste bord #
fi.au
mai rimas inci trei saci # de care te hotiri$ti acum
si scapi # dar nu inainte de a identifica foarte bine ce conline fiecare #
Sa ficut, poF si hildduiegti* liber in v'azduh # bucurndu-te de tot acest spaFu # Pogi si
te indrepti unde wei # nr eqti stipinul nacelei + igi faci plinul de energie vitali in acest aer in
intregime purificat # departe de orice zgomot # de orice contaminare emotirri nocivi #
*
a hilidui
-
a trii undeva in voie, in libertate, in liniste
irrcepi numiritoarea inversi # 5
-
4
-
3
-
2- I # Plecim #
r ncela se ridici incet de la sol # in6s1ilor # incetlor #
$i
rrrci, foarte incet, pentru ci suntem intr-un montgolfier
/f Te desprinzi foarte incet de la sol # Privesti acum atent
in jur # Observi modficlrile evidente de perspecdvn # Te
lidici cu mult deasupra copacilor si a activititii oamenilor
# Ai asfel o vederc mult mai vasti gi deta+ati # o vedere
sublimi de ansamblu # foarte colorati # vezi aproape
totul in acelagi timp # nu ai decit si-1i intorci capul
inrprejur # pentru a avea acces la un nou peisaj, la un
rrou unghi asupr? realitilii # Iar nacela continui si urce,
Instaleazi-te acum cit mai confortabil # Respiri
profund # Congti enti zeazi aerul proaspi t care i 1i
pi t r unde i n pl i mi ni gi aer ul ci l dug car e i ese #
Abdomenul gi se umfli gi se dezumfli # dupi placul
voingei tale # Inspiri # expiri # regii aerul # il eliberezi #
inspiri # refi aeml # il eliberezi # Intri asdel in intimi
legituri cu viaga care circuli in tine * igi faci plinul de
energie vitali, pentru ci vom face acum o importanti
cilitorie impreuni... #
Aceasti cilitorie o vom face in balon # Imagineazi-gi
cAt mai clar cu putinF acest aparat de zbor # gata si
decoleze # Verifici-1i echipamentul gi aparatele # Tu qti
stipinul la bordul lui # tu egti cel care il conduce # manetele
sunt toate in miinile tale # tu egti cel care decide totul # Sj
*
montgollier
-
balon primitiv, anterior aerostatului, umplut cu aer cald, care ii permite
ascensiunea in atmosferi
100
101
Profi ti acul l r di n pl i n de aceasti ti cere cel esti
i nai nte de a cobori # Lasi -te l egi nat i n acest zbor
maiestuos # in largul vizduhului # departe de toate
grijile cotidiene # Aceasti cilitorie este paradisiaci #
si ai wea chi ar.si o eterni zezi # Hoi ni re;ti -extazi at
printre aceste sfere tainice care sunt pu$n vizitate #
lisAndu-te acum in voia fanteziei balonului tiu # care
igi oferi o magnifici senzatie de imponderabilitate # qi
o intensi dorinli de nemurire # Realizezi acum mai
mult ca niciodati ci experienta terestri # materiali #
este doar o etapi de ucenicie # de evolugie spirituali #
gi o cale citr-e o mai vast^i cunoa$tere superioarl # Ea
este o trecere de care tu trebuie si profiti din plin #
flri si caugi si te opresti # Te simgi acum foarte bine
dispus #
9i
complet reflcut #
Dupi ce ai ef ect uat aceast i curi magi ci , i ei
hotirArea si cobori # pentru ci ai acum in fiinta ta
mul te puteri bi nefi ci toare # Pogi regi si pl i cerea
cobori ri i ci tre punctul de pl ecare # ci tre punctul
tiu de sprijin care este solul #
$i,
pentm aceasta #
deschizi valvele # si lasi aeml cald si iasi # in ritmul pe
care i l doresti tu # mai repede # sau mai i ncet #
hoinirind in continuare # bucurindu-te din plin de
aceasti libertate # lisind mai mult aer si iasi # sau
oprindu-l # dupi cum este voia fanteziei tale juciuge #
$tii
exact ce iqi inspiri aceasti
stare de joc fericit #
Nu-ti mai rimin acum decAt vreo zece metripini si atingi solul # Tiebuie si fim
atenti gi si-i numirim bine # pentru ca aterizarea si se faci totugi lin #
Unu # doi # trei # patru # cinci # gase # sapte # opt # noui # zece #
$i
gata # ne-am afezat din nou la sol # Iti intinzi bucuros membrele # te reobfunuiegti
din nou cu greutatea care te
fine
legat de pimlnt # cu un sprijin solid pentm toate
celelalte experienge pe care le mai ai de uiit # Apoi, cAnd te vei simli foarte pregitit, lin,
pentru ci nu te gribeste nimic # vei deschide ochii # fericit # multumit # si usurat #
LACUL PAC"
Singuritate profund bineficdtoare, linigte interioari, pace profundi, abandon in
falz a ceea ce este sublim, iniltitor, divin
Eqti foarte confortabil instalat # lasi relaxarea acum si-pi cuprindi intreg tmpul #
s,i mintea # Imagineazd-gi ci o dati cu fiecare respiralie # te inviluie o culoare intens
al bi strui e # puti n ci te pul i n # Absorbi i n acest fel energi a rel axanti , profund
bineficitoare qi vindecitoare a intregului MACROCOSMOS # Inima iti bate calm # qi
singele purificat # i$ irigi toate ramificafiile organismului # adun6nd la intoarcere"#
toate toxinele ce au fost create de oboseali # Pliminii le filtreazi # si le transformi
nrtr' -o energi e bi nefi ci toare, rei nnoi ti # Stresul # tensi uni l e # anxi eti ti l e # ti se cl i nri rri
r.rrte 2cum di n fi i nti # l a fi ecare respi rati e # h-rspi ri acLl m energi a subti l i bencl i <' i r;r
\1.\CROCOSMOSULUI # expi ri toate tensi uni l e # Inspi ri profund energi a berr<:l -rci -r ;r
\l /\CROCOSMOSULUI # expi ri toate tensi uni l e #
i t-r u...t cl i mat de pace si seni ni tate # i magi neazi -ti ci te pregi testi # mersi rrrl
i rrcet pri ntr-o poi eni F i nverzi ti # Parfumul subti l al fl ori l or de pe cAmpi i , adus dc <r
.t<l i ere ugoari # i ti farmeci ni ri l e # Razel e i ndri znete al e soarel ui aceste i i r-rci nti to:rrr:
,l i rni .neti # prevestesc o zi mi nunati # Acest ti rAm al sol i tudi ni i freami ti de o vi ati i
r;ti rri ci muzi cal i si l i ni sti ti i n acel asi ti mp # Ea te i nvi ti di n pl i n l a medi tati e profun<l :i
l / ,Ubi nel e # furni ci l e # pi si ri l e # zburdi i n acest spal i u fi ri fronti ere # i ntr-o perfect;-r
:rr.rnoni e # Samrezi atunci di n pl i n acest paradi s terestru # si i i mul tumesti cerul tri si l ui
l )LTMNEZEU pent ru ci i t i permi t e si gust i o asemenea beat i t udi ne #
Mergi r-rd i n conti nuare i nai nte # expl ori nd foarte atent' i mprej uri mi l e # i ti atragt:
l rnrsc atenl i a un foarte ugor cl i poci t # Este n i nvi tati e ci rei a nu-i poti rezi sta # Si descopcl i
i rr apropi ere un magni fi c l ac natural # netrrl burat si l i ni sti t # cu mal uri l e acoperi te rl c
rrrrfer-i # Te apropi i # cul egi una di ntre aceste el egante fl ori pl uti toare # care, i n fel trl ei ,
i ti trreazi bun-veni t # Si rnare i ti este atunci btrcuri a # observi ci # pri nu-e tresti i # a fost
:rscunsi o pl uti # ce este e chi pati cu vAsl e si perne # O dezl egi de l a rnal # si i ti faci cadorr
o plimbare plicuti # pe calmul mirific al apei # Iti scoti apoi toate hainele si rimii NLID
l / .si dupd ce vAsl egti pdnl i n ml j l ocul l acul rri # te i nti nzi NUD l a soare pe pl uti # si l asi phrur
si se miste numai in voia ei qi a vAntului # Egti acolo in totali siguranti #
Te deschi zi i r - r acel e monl ent e f agi de i nt r eaga ener gi e bi nef i ci t oar c
MACROCOSMICA # Razele puternice ale soarelui i1i pitmnd atunci toati pielea # si iti
i nci l zesc mul t i ni ma # Aceasta este o ci l i tori e frumoasi # pe care tu o oferi acunl
sufletului tiu # in acest decor profund meditativ # Cu privirea atintiti in inaltul cerultri
# ignori castorii care se gribesc si traverseze lacul # trigind in urma lor ramuri lungi
care le vor servi ca si-si ridice digul # Observi pescirugii, coborind in picaj # intrdnd in
api cu capul inainte # Insectele i$ respecti concentrarea si interiorizarea # ocolindu-te
rle la distanti # Cintecul vAntului # aidoma unei psalmodieri # face si fremete suprafaur
l acul ui # si te l eagi ni l anguros, acompani at de cl i poci tul apei l a margi nea pl utei # 1b
abandonezi foarte fericit acestei sublime pliceri # Sufletul tiu resimte asdel o pace si o
seninitate cu totul extraordinari # care igi trezesc gristul eternitiqii! #
Pe cer se mi qci l enes ni ste nori de vati # maegtri ai unei arte ce nu are secrete
l)entru
inimile de copil # Ei suntintocmai ca o feerie de forme in perpetui transformar-e
# Uni i di nue ei se metamortozeazi i n scene mereu rei nnoi te # al i mentAndvi sel e tal e
rninunate cele mai fanteziste # Aceasti grandioasi frumusege te magnetizeaz| profund
# si te i magi nezi pl uti nd # ai doma unui nor # i n pl i n vl zduh # i ntr-un spal i u fi ri
fi'ontiere # spre invidia pisirilor # care se avdnti bit6nd din aripi si te ajungi din urrnir
# Pe salteaua ta de aer # te sirngi total in largul tiu # gi aproape atotputernic #
Firi si-ti dai seama # vAntul a apropiat pluta de trestii # si a imobilizat-o! # Nrr
piriseqti insi acest loc fermecitor # flri o ultimi purificare! # Sirind NUD in api # t<:
cufunzi cu totul in ea # arrruzzt de curiozitatea plstrivilor tineri # A,qteptAnd apoi <':r
r-azele soarelui si te usuce # admiri fmmusegea silbatici a locurilor # Cerul intreg sc
oglinde;te in apele linistite # care in acest fel il omagiazl,# Apoi tu iti incmstezi adinc irr
102
103
regulate ale inimii # Fii atent la zgomotele exterioare
Pe
care le pofi capta #
$i,
cind vei
fi gara # vei deschide fericit ochii # avlnd o viziune in intregime reinnoiti asuPra
lucrurilor si a oamenilor #
O PANA DE RANDUNICA
Fantezie profund bineficdtoare, trezirea resPectului fa$ de sine
Savureazi acum, in momentele care urmeazi, plicerea care iqi va fi diruiti prin
inrrarea in contact cu eu-l tiu interior profund # fiind atunci cu ochii inchiqi fa$ de
stimulii exteriori # dar totodati deschigi la ceea ce se
Petrece
in tine # Mai intAi, fii
foarte atent la intreaga migcare a vielii # care circuli liber # prin intermediul respiragiei
# qi a circulaliei sanguine # aproape firi nici un efort # in aparen{i automat # Totul
merge atunci parci de l a si ne # Pri n urmare, acum tu te pol i abandona #
9i
este
minunat sI te deta;ezi gi si la;i lucrurile-si curgi de la sine #
Pentru ti ne, este momentul desti nderi i profunde # este momentul si -1i oferi
aceasti dulce nebunie # care gtie si transforme realitatea fizicl, # intr-un vis paradisiac
magni fi c # i nzestri ndu-te cu' puteri magi ce bi nefi ci toare # qi transportandu-te
instantaneu in
lara
minunilor #
Imagineazi-gi acum cit mai clar cu putinti ci e;ti inviluit in inuegime de sunetele
cel e mai armoni oase # avi nd gustul etemi ti gi i # umpl i nd i ntreaga atmosferi # qi
ddndu-1i o impresie de mare uguritate # ca gi cum tu ai fi o pani
Pe
care o ia vAntul #
cu multi deliiatege # qi o aqeaz|fie pe o floare # fie pe o frunzi de trifoi # fie apoi o
rotegte intr-un virtej liber gi fantezist # Rindunica igi recunoa$te pana #
9i
ea cauti in
van si o recupereze # pentru cuibul mo$tenitorilor ei # Copiii # atragi de tot ceea ce
migci # se impleticesc in hohote de rds # urmirind si o prindi #
# Micuga pani care tu e$ti # atiltde ugoari # atit de supli # continui si hoinireasci
# purtati de ierul parfumat # Apoi # dintr-o dati # ea se ateazi pe spatele pisicii # care
r. .m adormiti la poalele copacului unde i s-a adipostit prada # Dar aceasta n-a fost,
vai, decit o amigire # care i-a trezit mirosul ager # Si fi fost asta o recomPensi pentru
pisici, dupi o lungi gi infructuoasi vinltoare? # Si, in sunetul consolator al torsului
piri.ii care a adormit apoi din nou # pana igi continui plimbarea extravaganti #
adulmecand mirosul ie rbii uscate # degust6nd polenul florilor # incilzindu-se pe pietrele
expuse la soare #
Atingnnd o paleti d. gu"qu # uitati pentru o clipi de nigte copii # micula pann # plini
de dragoste penrru tine # decide si-gi scrie numele in vlzduh # oferindu-li asfel intreaga
104
Momentul prezent este foarte plicut pentru tine
# Eqti inviluit de toati tandrelea # pe care ai oferit-o
cindva altora # din noaptea imemoriali a timpurilor
# Astizi, aceasti tandrep revine la tine insutit # cu
acel fin parfum cu care DUMNEZEU a impregnat
trandafirii # cu atita abundenti gi generozitate # Esti
iubit de DUMNEZEU # intrucdt ai fost dorit de El #
din eternitate # Esti unic # Acest trup pe care tu il ai in
aceasti vra$ # este firi indoiali un cadou divin # care
lia
fost dat # pentm ca tu si experirrlentezi tot ceea
este minunat gi si inveli ce este bun # prin senzagiile
tale # prin emogii # qi prin realiziri spirituale #
Marea Putere Cosmi ci TRIPURA SUNDARI,
ci rei a i -au f ost de mul t t i mp at ri bui t e put erea
memorie acest moment de beatitudine # privindu-ti trupul
NUD qi chipul transfigurat # in aPa acestui lac al picii totale #
De fiecare dati cind tu vei vedea un lac # sau vei observa
j ocul nori l or # vei putea recrea ful geri tor i n ti ne aceasti
oaz| paradi si aci de pace qi de seni ni tate care
Poate,
de
asemenea, si-1i ofere linigtea meditagiei profunde #
Chiar dupl aceasti vizualizare creatoare #vei pistra mereu
nealterati legitura cu aceasti linigte profundi # Fii perfect
constient de ritmul ondulator al respirapiei tale # de bitiile
irnportangi pe care o meriti fiinta ta unici # Apoi ea mai scrie # ca pe o banderoli imensi
neslirsiti # cuvinte tainice care te caracterizeazi.# gi pe care gie iti este foarte drag si le
citesti # Este o laudi evidenti adusi frumusegii tale # inteligen,tei tale # curajului tiu #
indriznelii tale # Su{lerul intreg ti se bucuri din plin # si fie asdel inscris # pe vecie # in acest
frumos univers # Multe dintre laudele pe care le-ai iniltat lui DUMNEZEU Creatorul #
revin acum la tine # in acest grandios tablou # din care si tu faci parte #
Aceasti pani moale # vine si-1i aduci un omagiu # mingAindu-$ cu multi iub'ire
chipul # ca qi cum
F-ar
redesena in mod transfigurator [esaturile # incdntitoarei
persoane care tu e$ti # netezi ndu-ti tandru spri ncenel e # i nfl ori ndu-$ genel e #
mdngdindu-ti obrajii # relielhndu-gi buzele # conturindu-1i chipul # plimbindu-ie la
tine prin pdr # Te abandonezi in totalitate acestei alese pliceri # care te face si te
apreiiezi mai mult # Timpul nu mai conteazi acum pentru tine # in aceasti armonie
divini # de care egti cuprins in aceste momente # Egti gi tu opera lui DUMNEZEU # un
imn tainic inillat mireliei sale #
Vintul a furat din nou pana # care se va lisa acum prinse # de micii;i zburdalnicii artlti
# care o vor folosi # pennrr a-gi desenajocurile # gi pentn-r a-qi colora viap # O rindunici
aflad la pdndi # le-o va ripi curdnd # purtAndo citre dte ceruri # si-9i risfele puisorii #
Lasi destinderea aceasta si se incrusteze adinc in tine # respirind profund # Membrele
1i
rau incilzit # relaxAndu-se # gi au cAstigat mult in suplete # Le repui incetisor in
migcare # Ele sunt aidoma unor instrumente alese # pe care acum le-ai ficut ca noi #
Sal'ureazi din plin toate binefacerile acestui moment pe care ti l-ai acordat #
Sar- putea # ca atunci cAnd te uigi la cer # si-1i regisegti nurnele # profilindu-se
tainic undeva printre nori # Atunci, nu uita si-ti faci plin de dragoste cu ochiul! #
Cind te vei simgi gata # vei deschide foarte fericit ochii # reintrind apoi in ritmul
tiu obiqnuit de viati # in aceasti realitate fizicl, ce te inconjoari #.
UlzlTA tltAQll PUTERI COStltlCE TRIPURA SUNDAR,
Respect mirit de sine, auto-apreciere profund transfiguratoare, descoperirea unor
criterii de frumusele
r05
Dragostei gi a Fmmusefi # te vrziteazl in acest moment # pentm ca tu sA reugegti si
trezefti astfel in tine mai multi dragoste gi frumusege pentru tine # qi pentru fiinga ta
aleasi # Aceasti Mare Putere Cosmici a Dragostei qi a Frumusegii, care este TRIPURA
SUNDARI, te acoperi cu mantia ei protectoare # pe intreaga durati a acestei izualizdri
creatoare #
Ei
ea fe ajuti si realizezi aceasta intr-un mod cu totul special # Te poti
abandona # frrd rezervi # acestei minunate experienle #
Aceasti Mare Putere Cosmici, care este TRIPURA SUNDARI, te ia afectuoasi de
mdni #
9i
te inviti si-gi cercetezi in mod transfigurator chipul # cu pielea mitisoasi
precum aceea a unei piersici # Imagineazd-te acum mAngiindu-f transfigurat chipul
cu multi tandrete # Ochii tii sunt aidoma unor stele strilucitoare # manifest6nd
lumina tainici ce
le$negte
din sufletul tiu inteligent
9i
plin de iubire # Buzele tale, care
de atita timp impart tandrele gi dragoste # fericire # si prietenie # sunt fragede qi
umede # aidoma petalelor unui trandafir # mingiind alte chipuri # Nasultiu, drept ca
o santineli # te zvertize zL asupra celor mai mirunte pericole # El este cel care a
primit suflul Vie,tii # gi care continue si-l alimenteze # intocmai ca pe o flaciri vie #
GAtul # simbol al demnitipii # i$ inal$ asa cum trebuie capul spre cer # Pirul cu
reflexe de toamni # este ondulat parci de suflarea vAntului #
Membrele tale sunt nlte capodopere de fmmuse,te gi suplele # Admirile perfec$unea
articula$ilor # si grafia pulpelor # Ele igi asrguri mobilitatea # agilitatea #
;i
creativitatea #
Iar minunile functionirii interne a trupului scapi deocamdati pini qi celor mai
mari savan,ti sau oameni de;tiin!5 # Creierul # organ al mentalului gi al inteligengei # dn
nagtere imaterialului # gandirii # ideilor #
Inspiragiile tale cele mai sublime # geniale #
9i
cele mai spirituale # provin din
fericita conlucrare dintre mp qi minte # Impreuni cu sistemul neryos # gi sistemul
endocrin # creierul tiu administreazi celelalte sisteme # sistemul circulator # sistemul
respirator # sistemul digestiv # gi sistemul de reproducere #
Sexualitatea qi Erotismul, veritabili crainici ai Dragostei # dau naqtere Viegii # Egti
astfel purtitorul Dragostei # Picii # gi Luminii Divine # pe care le transmiti daci le ai in
j urul ti u # adeseori fl ri gti rea ta # Esti atfel o creaturi de o mare Frumusege gi
Armonie # Recunoa$te gi tu acum acest aspect #
Prezenga magnifici a Marii Puteri Cosmice TRIPURA SUNDARI este un cadou divin
# prir care nr ig oferi o invigituri privilegiati # care te ajuti si redescoperi # gi si ili
apreciezi propria divinitate gi frumusele ideald # Prin
intermediul influengei tainice a Marii Puteri Cosmice
TRIPURA SUNDARI, Frumusefea
1i
se reinnoiegte
constant # de la o virsti la akz # de la o experien$
minunati la alta # Calitifle spirinrale igi eclipseazi
asdel pulin cite pupin grafia fizicl. #
9i
te fac si te
apropi i di n ce i n ce mai mul t de DUMNEZEU
Creatorul # de Fiinta Supremi #
Trupul i gi accepti sufl etul # i ar sufl etul i gi
accepti trupul # Ele sunt unite # iar aceasti unire
di nast ere i n t i ne Frumus-e{i i , Echi l i brul ui gi
Armoniei, care sunt toate nigte expresii ale Marii
Puteri Cosmice TRIPURA SUNDARI #
106
Atunci, intr-un gest care intrece toati tandretea pe
care tu ai cunoscut-o vreodati # trupul iti primegte in
acest moment cu bratele deschise sufletul # oferindu-i
cel mai magni f i c di nt re t randaf i ri # I ar suf l et ul i qi
inviluie atunci trupul cu un parfum pe care numai zeii
il cunosc # pentru a-i multumi cd ii permite si evolueze
spiritual # si si invepe # iar # si iar #
Din acest act amoros profund care este realizat acum
intre sufletul si trupul tiu # se na$re o bucurie profundi
# o fericire plini de pace # gi o foarre mare seninitate #
Marea Putere Cosmici TRIPURA SUNDARI nu re va
pi ri si acum fi ri si i gi ofere un mi nunat cadou # O
transformare profund vindecitoare # care igi va risipi gradat trisrepile # durerile #
necazurile # bolile # Ea te inviti acum si intri sub un imens dug macrocosmic # cu
vi rtuti absol ut mi racul oase # Pri megti astfel , i n j eturi generoase, # mi i si mi i de sci ntei
l umi noase mul ti col ore # mi nuscul e stel ute pl i ne de energi e di vi ni mi racul oasi # Esti
i nvi l ui t atunci de o i mensi stare de feri ci re # Stri l ucesti i n toati fi i nta ta! # Iradi ezi
Lumina # Lumina divini ALB STRALLICITOARE esre arunci cu rine # pentru rotdeauna
# Astfel , ea se mani festi cu di n ce i n ce mai mul ti i ntensi tate si stri l uci re #
Marea Putere Cosmicd TRIPURA SUNDARI te-a invesrit astfel cu prezenta ei # gi
cu putcrea Dragostei si a Frurnuseti i # Ea te i nvafi ci toate acti uni l e pe care tu l e-ai
i ndepl i ni t at6t i n aceasti vi ati cAt si i n al tel e # sunt roate i nregi strate i n ti ne # i n
sufl etul ti u # pentru Eterni tate # Ti l esti acum pentru ti ne # o persoani foarte
important^i # pentru care tu nutregti o mare afecgiune, dragoste # gi tandrele # Fdri
i ndoi al i , tu i gi vei ami nti mereu de acest eveni ment #
Un hal ou i ntens l umi nos de cul oare roz # te acoperi acum compl et # ca o ul ti mi
I
mdngAi ere a l ui Mari i Puteri Cosmi ce TRIPLIRA SUNDARI # carr: r<' i rrvari ci l i merri I
I l u va aj unge si t e i ubeasci f oart e nrul t cl aci t u nu ai sd
4j ungi si t
rc i t rl rc. : t i l : i rl i ncl t rl t i ru
, 1
l a fel de mul t # Mat-ea experi enti a Frurnuseqi i si a Dragostci # i ncepe rnai i nti i cu ti ne
insuti # Cind te vei recunoaste foarte mult, datoriti transfiguririi profunde, in fiinfa
al tora # vei outea face foarte mul t bi ne pentru cei l al ti #
Ttt o omagi ezi acum pe Marea Putere Cosmi ci TRIPURA SUNDARI, care esre
marea magi ci ani benefi ci a Frurnuseqi i i ncamate gi a Dragostei # i i faci o profundi
pl eci ci une # adresAr-rdu-i cel mai magni fi c suri s # Nu ui ta ci , de acum i nai nte, Marea
Putere Cosmici TRIPURA SUNDARI va fi intotdeauna in spatele oglinzii, penrru a-li
reami nti de trecerea ei , atunci ci nd tu te admi ri i n ogl i nde NUD #
Ia acum contact cu acest tn-rp minunat care ti-a fost dat # cu miqcirile # gi respiralia
l ui # descoperi mai mereu frumosul # i n tot ceea ce auzi # i n tot ceea ce ati ngi # i n tot
ceea ce vezi # si fii astfel cit mai fericit #
STANCA CEA SACRA
Fecundi tatea eufori ci a tl ceri i , forti i nteri oari bi nefdci toare
Abordeazi acum o pozi ti e cAt mai confortabi l i , acti oneaz| pe i ndel ete # pentru
707
ca si te pregitesti si intri intr-o stare speciali de meditatie
profundi # Mai intAi, indreapti-f clar si ferm atengia citre
zgomotel e exteri oare # Inchi de acum ochi i # qi urmi reste si
percepi preocupi ri l e tal e i nteri oare # descoperi tumul tul
mi ngi i # toate i dei l e care i ti vi n # urmi reqte si recunoqti
aceasti viali care iti freamiti in minte # pe care o vei aduce
pentru o weme in stare de repaus, de linigte # Dupi aceasti
pauzi # daci o si wei # vei putea repune totul i n mi gcare #
ConcentreazA-te acum intens asupra respirapiei # care astfel
devine din ce in ce mai lenti si mai profundi # Tiupul gi se destinde acum # mintea
1i
se
liniqteste # Suflul tiu este aidoma unei adieri ticute de vint # care iti indepirteazi toate
grijile # gi igi improsplteazl. tot sufle tul # Acesta este un srrflu profund reparator #
hrinitor # qi purificator # care vegheazi asupra vitalititii tale # [.asi aceasti viati si
ci rcul e acum cdt mai l i ber i n ti ne #
Tiupul gi se odihnege acum in siguranti # iar mintea, liberi de toate piedicile matedale
# poate explora alte sfere net superioare # Atunci, iesind din invelisul lui trupesc, sufletul
tiu rispunde invitagiei cilduroase a unui inger inaripat si foarte luminos # care il conduce
citre o stAnci foarte singuratici # care nu are drept invltitor decit vintul # anotimpurile
# noptile instelate # luna # cildura soarelui # si ecoul risului copiilor #
Aceasti sti nci mai esttroasi i si expune fi rl rusi ne i ntreaga r-rudi tate # i nvi l ui ti
cum este i n ti cere si mi ster # Ea nu are drept podoabl # dec6t refl exel e l umi ni i #
urmel e l i sate de ti mp pe povdrni guri l e ei # stri l uci rea umezel i i # mugchi ul cati fel at # si
citeva suveniruri ce au fost lisate de pisirile cilitoare # in timptrl unor escale efemere
# StAnca iqi inalti cu mdndrie soliditatea proverbiali # infruntAnd flri si se clinteasci
# t oat e f urt uni l e # soarel e arzS. t or # vAnt uri l e vi ol ent e # Ea ri mi ne aproape
impermeabili la ploile reci care vin aici si se incilzeasci #
Ai ci si mpuri l e i si regi sesc i ntreaga l or acui tate # Ci mpul vederi i este mul t l i rgi t # el
este curi gat de ori ce obstacol tenebros # i ar spaqi i l e percepute nu au ca l i mi ti decAt
i mensi tatea # Aerul ai ci este puri fi cat de ari pi l e vAntul ui # care i mparte parfumul
rispindit de flori # de pajigti #
9i
de seva copacilor #
Zgomotele indepirtate ajung aici cu o mare limpezime # fiind purtate de unde cristaline
# Aici se intAlnesc prospefimea vintului # cildura stAncii # ricoarea noplii # si clarul de
luni # Cupola de un albastr-u inchis care ii selre$te drept adipost este presirati de stele #
Nu ne mirim aflind ci vulturul regal a ales.o ca adipost pentru popasurile lui noc-
turne # Apucind in gheare asperitigile sti.ncii # inainte si-qi ia din nou avint # in superbul
lui zbor planat # el scruteazA de acolo orizontul cu n\te priviri piurnzitoare #
Aceasti stinci # pe care noi am putea-o crede lipsiti de inimi # adiposte$te totu$i
mul te vi eti ti i n vi gi uni l e ei adi nci # Toate cavi ti ti l e ei sunt permanent l ocui te de
prezente nebi nui te # care sunt totodati compl i ce al e unor secrete bi ne pi zi te #
Plipinde plante mpestre stau de gardi # pentru a proteja intimitatea acestor birloguri
clandestine # care nu inceteazi si fremete de reinnoitele nasteri #
Stinca este aidoma unei antene tainice, captatoare a tutulor undelor;i energiilor #
inteleptilor le place si vini aici # pentru a-si realimenta inspiratiile # Goliciunea ei
neruginati # ticerea # singuritatea # fac din ea un loc propice reflecgiei # meditatiei
profunde # Artistii si ginditorii sunt binevenili aici # intrucAt ei imbogigesc creasta
108
r r ' , ; ' 1 l i # sent i ni t r d ai r : i o st ci ( f t ; t vi i i t : r si cl . { : i i t . t i ' i t ui ( . +
. i : i 1i ] , , , ' t t c: st t ' : ai r l ol t i : r t t t ' t l t i ai : . t l ' l . r ci i t r - r r <, l i ' r , . r i t i t i f , i ; i i oc t i r : i r i t i l i r i i r : l i i i i r r c i . l . r i . r . i . i c
' - . : , ' . ; t r i i
# [ : : i cst e ul t ( ) l i r : r qi l t
er i r r s Vi ct i i # i , i " uei ' i j i l i i l i r i i , r , t ei - i i i , i t r c f i i c i i t { , i i t . r , .
j l
i . _; i c st e
. ' - r l oi r r l i t ' i l eei at cl e cr i i r t act r : l : Ai l er . i r - u1 r ; i i - _r r i , . l , ; r . st . l - i r , i i . #
I i r r i el ' i t l t : ' r t t l t t mi i t os # i t i cl cz- r ' i hr i c i i i : r l . r r u: i t #, - ; ; , ; l i i uc i r r c l u, t e
1; e: r c r : a. st : i
s t ; i i * - l i
. t : i ct - : ' i # l c- a cot t ( l t l . s r l e i r 1; t i t ; . : 1; l r i i r : i r i n i i , i r t : t ( . I r - , i , i l l r i
1' r o{ i i t r r i #: i c, , _, i 9 s r r r l c i l l i r i
l t ' f . r i . i
l r l i r r r r l
cl e cnel gi c vi t al i r l " l ; si L: r r r i e r r
{ - l : l l r r l { ; r ci per - f ect i r l i r r i st r : i r r r i : r r #
1- r er r r r . i i
r l : ' ci : i st f r : l ccl l t r i ct Ll l cr r f i r r i l r i : r i ni r : r . i t . r : l l i
r r - 1' r . ; r ; ; . . , : r t i i l t , , l r
l t i i ni t t r l r : i i . i . , i t r i , ; L t ; i i e #
i l ; r ' , i r r - ' i r t : i i r i : ; j , ' , cl t : t . i i i i i t t i r r i si 1, : r - oi r r r t t t l #
j i
I i i i t ( : j , t ( i
j . f - i l t r t i i i . i r r ; i : i cx i si . <: r t t t , i t ; r i r : . #
5l i , ; r j ' : l or t r a vr r l t r r i r r l r r i r ee. t i l # : l cr j st
| ) t , 1r 115
i i i i r i r : r i i l c s: - i - t r i - r . : e. ai . scst i r : : : r t r . - ,
l ) r , . ) t . r .
. )
i . r 1t i ge r l - i ai ( l cpat t c
#. si . s: i - t i i i i t l j n r i cr r zi _, 1r 1 , r 1 / l , r i i r i i r i t r ; r , i r . r r . ul l : i u o , l i sf : i r si t : i
si
i r l r j ) ol ' t al l t : ' r sr i r si i cl r : i nsi t i r ' : r t i ' . r si i r r t i l r - r n; i i . t , i l
( - . l r q, r
i r r l l i i i
r l c, ea # nt i : t i t i t , cr i r . . ; i t e
r ; i ; l ' c. st i : r i ci # cl i n ci r r r l i n ci r r t l l i
Ci i : i r r z: r t a al t qel i ci l i t t t t i t t ol i s: =r # t . r i r , r i r : i Lr ur r . s. r r t vi i i i r i r n, t . l r sLr i t l i r i t r i r l r e. l i i , , 1_r s
cat ' r . : i l qi sest i r l csf i t l s # si f oai t t ot l i l i r r i i f ! i . . ' sPi i i
i ) r ' r - , j i r i r r l #
] - r . ' , , , t . . ,
: i i ncr r r sr : i a<i : , r r r r - si
l ) el r t j u
t ol ( - i ( r i l t ul a i r r t i r r c. r . ( : cst t l l oi l t r r t r t si r i . , l : i u
l ) i r ci i l . i r : . l , c: r . l nzi i
i _: i i t t . i i i t #
- i t ,
pl i t t i i t : . 2. : i
1>e
sr >l i cl i t ; l ( c: l act , t l t l i sl r at i i r i t i i , ' r ' i oi ' # r ' ei ' r : r r i r r qj ; , i , . i l , r
' . , , >i ' r t i ,
<- , i l r l r : cl i t r - , oi i r i t >r . est i . #
l - - ent l n
a- t i l t r r r r i r ui c: r l e; r si r i r i t r i ai t ' r i f si
1; cr r l r
u a- : i r r . r i l 1. ) l i i zu ci i nl : r i nr ul r
. , . i : r t a
l f
( ' l i r r t l
vei si r l r t i l l el ' oi a # vei r esl >i r : t
1; r ' of t "nci
r l t - ci i r ci or r # si vei ci esc6i cl e f t - - r i ci t . ci r i i #
NI SI {rUt i l LE MAKt t
Exl l er - i ent i set r zot "i al a et t f cr t ' i c: i , . i ncr - e<{ er e ur i r r - i t i l n si r r e, cr - eat i vi t at e cl ebor - cl ant i
Tirrptrl si mintea # ti se pregzrtesc acurn arndncioui perltrr-l o profuncld si cleplili stare cle
odihni # Petrtm moment # r'nr ai nirnic altcera cle ficrrt # Acest timp iti apartir)e in totalitate
# si vei pr-ofita din plin cle el # re i face aceasLe in pr opriul tiu beneficil # Esi stipi'ul casei tale
irltetioat'e sau, altfel sPus, a utriversului tiu llunnjc # Respiri profund # ilspiri # expiri # faci
o patrzi # irlspiri # expiri # Sr-rflul iti urnfia gi igi deztrnrfla abclonrelul si piepnrl # iprr.un ri[rn
Iegulat # care te face acllllt sir te destinzi ilttl--o sLare euforici cle abandori total +
Acest ri tnt otrrl ul atori tl i ti arni nteste # cl e fl rrxul si r-efl rrxui v:rl uri l or rni ri i # Imagi ' ea-
zi -ti ci auzi cl i r-r ce i n ce mai tare # zgornotrrl crestel or-cl e argi nt # care vi n si se topeasci
pe
1;l aj i
# Esti acol o, NLi D # i nti n.s pe ni si pul cal cl # f)i r-rrr.o cl ati # spunl a ul ti rnul ui val #
vi ne si -ti nrAngi i e l i n degetei e de l a pi ci oal e # apoi un al r val # gambel e # ,. al tr-rl
coapscl e # fi ecare val dtrci ncl u-ti atunci ctr ei sl i bi ci uni i e # si oboseal a # pentr-u a l e
i rri Pi ' i sti a
Pentru
totdeaun:r i n ocean # Si asa # gracl at # t;arra l a
tumeri # l i rrpul ti se i rnprospi te:i zi
1;r-i n
mai rrfest:i l ' ea fi ec:i l -ui ral #
si frearni ti i i rcet sub efectul fuqal - al r-azel cr- cal cl trte a.l c soar.el ui #
Est e f ci ar - t e pl i cut acest cont l - ast # c2r r e ai e : r sl l l ) r a t r # i r i r ef ect
pr of r r nr l bi i r ef i ci r t or - # Si r nt i cl l ui i ot t l r - r pr r l t i se l cqt : r i cr . e; r zi # si
r t r i r r t ca t i se u. sr r r eazi t l i r t r : e i n ce nt ai r nr r l t #
Lh' r r sc, r i r r l al r ; . . r ai r - i qi i r os # i t i vi ne
1; i . r r i i i ) csi ( ' . : r i . : #' I c l ' i cl i ci
at l l l l ci st l t - 1- ' t ' i t i s #: sct t t r n' At . r t l u- t i
i >; " r r r r l r i r ui at # si l i r r t i nr l u- 1i i , Ll z- ci l :
s. " l i ' ; i 1( r # ol t sct - , - i l ) { l t i r u i , cl i pi / i ar t l r l r r - i c i ' i r t r l { l i r a i i t . si : , i i sr t # el
t t t i r i i r i r , t #i : l t ' t - t t i t >i ' . si ; ( r l i l s( ' l r - l r i i i : r cr . : i l i l - ei i l ' ( ) : i { { . ' sl t , i i r , r i i 1r r 11; ; 1 1i 11g
I
gi inapoi # Rimii apoi inmirmurit de imensitatea peisajului mirii # in unire cu centl
# Eqti cuprins atunci de un puternic sentiment tainic de apartenenti la aceasti intreagi
qi somptuoasi creaPie #
Prive;tijocul pescirugilor in vizduh #
9i
NUD # cu inima voioasi # complet scildat
in aerrl salin gi iodat # te plimbi NUD agale pe nisipul fin # care
[i
se scurge fluid printre
degete # ricorindu-gi picioarele ca un balsam tonfiant#I-afiecare pas# dreptmirtude
a trecerii tale # lati cite o urmi # care corespunde cu exactitate, analogic vorbind,
tuturor ac[iunilor tale bune sau rele # ce sunt apoi inscrise in marea carte a viefi #
Inima ta de copil se trezelte atunci la viati #;i te amuzi inillild un castel de nisip #
Faci aceasta in voia fanteziei tale # Poti si-l faci pe cdt de fiumos # pe cit de mare # si pe
cit de original wei # [.asi-te acum purtat de imaginafe # gi de o puri doringi benefici
# pentru ci, in fond, acest castel # rcprezinti viziunea existenqei tale # a aspirafilor tale
# a tot ceea ce tu wei si faci din viata ta # Fiecare gest este precis # dind na+tere unei
forme originale # unui nou aspect # El aduce asdel o tugi inediti # Te simli in felul acesta
maestrul operei tale # car-e este specifici si totodati unici # (pauzi lungi) #
Pe misurl ce
[i
se concretizeazi crealia # exper-imentezi o stare de spirit absolut
delicioasi # Realizezi atunci ci, asfel, ideile
$
se intrupeazi ca prin minune in tot ceea
ce faci cu miinile # Dorinlele tale # depisindu-9i simbolul # i$ investesc astfel sufletul
cu al te pureri # Te si mqi atunci i n l egi turi tai ni ci
;i
di recti cu creatorul # cu
DUMNEZEU Thril, cu Stipinul Vie$i # E$ti asdel angr-enat intr-o extraordinar-i spirali
# Crezind ci tu dai na$tere unei opere # te creezi de fapt
Pe
tine # Formele pe care le
dai naturii # sunt in realitate reflexul a ceea ce tu ai devenit # Intr-o anumiti misuri,
intocmai divinului Creator, DUMNEZEU # tot ceea ce tu faci # este realizat aproaPe
intordeauna dupi chipul
9i
aseminarea ta # Frumusefea
li
se modeleazi # si se dezvolti
plecind de la lucrul miinilor tale # Tocmai de aceea, adeseori acliunea te satisface
intr-atit si te atrage mereu mai mult # pentru ctr ea igi permite si-1i dezvolgi astfel
potenlialul tiu infinit # Tu pogi deci si--ti inventezi viata # si-gi modelezi existenga # in
functie de ceea ce wei si-gi oferi # Nu ai aproape nici o limiti # afari de cele pe care
$
le impun Legile Divine # De aceea, tu acum i1i continui opera # pini la ciderea
noplii # Ficind aceasta, tu constafi totodati ci
te-ai transformat radical #
La orizont, cerul se desprinde din mare #
intr-un spectacol scintiietor # Fiecare minut
care trece # i1i impodobegte opera cu noi reflexe
# pentm ci ea face parte acum # din gigantica
manifestare a creagiei # Lumina # estompindu-se
gradat # o va acoperi cu vilul discregiei # Iar
valurile nopgii # o vor lua cu ele # pentm a o
i ncredi nl a adi ncuri l or secret e al e mi ri i #
eternizind-o in memoria Timpului #
Inspiri profund # I$ vizualizezi acum liuntric
sufletul # cuprinzAnd din toate pi4ile castelul #
intro magnifici lumini ALB STRALUCITOARE #
Si mti cum di n ti ne radi azi o i mensi putere
bineficitoare # care umple imensitatea mirii #
r 10
Aceasti pqtere profund bineldcitoare va reinvia de fiecare dati cind miinile tale vor face
o actiune bineficitoare #
Concentreazi-te acum, in final, asupm miscirilor ritmate ale suflului # asupra
contactelor trupului cu mediul # Mbcili incet membrele # gi cind te simti g-ata # deschide
fericit ochii # asupra unei lumi care, dupi tot ceea ce ai triit,
ti
se inf5tiSeazn diferitn! #
.c,
oBANA$U L
Meditatie profundi, stare de elevare, liniste interioari, stare de armonie euforici
cu natura
Timp de citeva momente, timpul va cur-ge mult mai incet pentru tine # asdel incit
si ajungi si te odihneqti #
Si
sfir refaci pe deplin fortele vitale #
9i
si-ti faci plinul de
energie bineflcitoarc # Este ora ticerii profunde # si a meditagiei # Agitafia, care esre
specifici acgiunii, se calmeazi # Hsand acum locul realititilor mai profunde #
Focul cul ori l or se estompeazi puti n c6te pugi n, desfi gurAnd nuante ceva mai
estompate # Pleoapele ti se ingreuneazi # agitatia amorlegte # Starea de letargie fizici
temporari iti favorizeazi acum foarte mult vioiciunea mintii # care va cunoa$te astfel
o mare claritate # Respiratia devine calmi # lenti # si bine ritmati # Totul este foartg
bine, a$a cum trebuie si fie # Inima bate calm # gi regulat fidel # Tirrpul se destinde #
qi isi relaxeazi toate tensiunile #
Vom realiza acum impreuni o vizualizare creatoare delicioasi # care iti va reaminti
probabil # de unele momente foarte plicute de altidati # care sunt adA.nc incrustate in
memoria ta genetici # Pogi avea acces la ele mai ales cu ajutorul imaginagiei creatoare #
Reprezinti-$ cit mai clar cu putind urmitoarea sceni # I-a ciderea serii # in
inaltul unui munte miret # un umil pistor # care are pe umeri o blani ingilbeniti de
vreme # cu bita in mini # s-a oprir, penrru o clipi, aproape de o colibi # fiind
inconjurat de turma lui credincioasi # care se pregiteste pentru noapte # Oile, mieii
qi berbecii se opresc si se ingrimidesc in jurul lui # cit mai strins # ca si se fereasci in
felul acesta de ricoarea noptii # dar totodati, ca si dea na$rere acestui lant tainic al
solidarititii # care le va veghea apoi somnul # si soarta #
impirta$nd aceasti caldi intimitite # terminS.ndu-gi complet treaba de peste zi #
ciobinalul i;i ia acum in primire timpul pe care el il are de acum inainte la dispozitie
# In pacea unei nopti firi luni # sub un cer de un albastru adinc # presirat cu stele
scinteietoare # sufletul lui se inalli # El se simte mai ales atunci intr-o str{nsi relagie cu
forlele bineficitoare celeste # El stie aproape totul despre limba stelelor # despre
semnificagia viselor # si despre prevestirile vinturilor # Poate inlelege ceea ce a fost ieri
# si de multe ori poate si prezici ceea ce va fi miine #
Aceste ore de ticere # care il apropie gradat de marele Adevir divin # de Esenti #
de Via$ # si de sensul Soartei lui # sunt insolite de vise semicongtiente # de ginduri
mistice # de revelafi # de reflectii inefabile profunde # Toate formele s-au topit # in
violetul nopgii # pentru a revela qi mai deplin atunci ime nsitatea Creagiei lui DUMNEZEU
# Miresmele fdnului uscat # gi
tiriitul
discret al greierilor neadormiti # care rrezesc
i ni ma de poet # Si toate acestea fac si i i urce pe buze versuri i nspi rate, pl i ne de
adoragi e # ce ci nti Frumusetea Creati ei #
I
111
1 . , , 1 i i , ' i r l , ; i l r - ' i l ' r i l l { : t ( l i l : r ' : i : . , ; i l i r " i : t l i l i ' l i i , ; r i : t i l r " . . : - i - , ; 1 , ; ' 1 1 1
f i i ' ! i ( - ' ; ' l i i
r i . I : l i : r l l :
' 2 t
, , , r l : ' i ' i ' t t t ; i ' t t i r . ' ' i
, ; - , , . ' 1 i '
r . i i ( ' \ ; i l t !
r i r sl ' r i r . l l i : i l c r , . : easu- r oi i i nr i : r i i r ' : l l l r r l , l t t r l i ' : l r : t ' l t , r i r i i c: r sr :
l l ' t 1r ! l i l i r ' ; i r r t r r i # ci r . i - r : i i r i r i r r gi i ; ' i , , i l ' t c' I t ' #: ; i i ; i ; r na oi l or i ui Jf
Si ast l i : i , r l i ol l l r ' . i r spi r r r l csr t ' l r i r r r i r ! r r ; 1r i c zol l i t l agi a i r r ef al l i l i a
i l l r i cr ' : r sr r i r r i l t r i i cr l t r t : c; r t # sni r i l i : r r i r ot or l l r t l i
i r i nr i r r t r i i
di n
i r npr ej ur i r t r i i t t ( r . o i r t i l Li t o; t r r : st : u' i : r l e con i r l l t pl : r t i c #
Nl i st er - el c l ) opt i i se ecl i pseaz; i i - , cl al : i ct r l r r ci r i l e l ' ( ) ze al e
aur or ei # r - e: r cl ucAncl nr i scar ca i r r r ] ) cnr br - el e anr ol ' t i t c al e
conf uz- ei nr ase l i i noase de oi # Bci r ai t ul si t or r i i al a i nvi or aLl
a mi ei l or car-e \/ol -si srrgl # gri beste parci l i si l i tul soarel ui # Negtrr-i l e di rni r-reti i # au
presi rat i arba si t uf i suri l e cu perl e de roui ' l uci t oare si cri st al i ne #
Li n nou ri t ual zi l ni c # senri ni ncl i n arndnunt cel ui di n aj un # dar f i i nd t ot usi , i n
mare parte, di feri t pri n l l ual tte # r' a face totusi si apari ceva nou gi di feri t pentl -u nri cul
pi stor # care i gi va conti nua astfel aprofundarea consi cl eral i i l or sal e rnedi tati ve #
;i
va
adi nci .pri n acl i une # descopcri ri l e sal e di n cursul nopti i # Turma se si mte bi ne i n
tovi ri qi a l ui # pentru ci di n el emani o pace i ntensl si profundi # care este dubl atd #
de o seni nl tate l i ni sti toare # ce genereaz| o i nefabi l i transparen$ # Si mpl i tatea sa i i
deschi de mul t sufl etul # si face di n el copi l ul Lumi ni i di vi ne #
Nu uita ci, totdeauna, cu cAt vei fi mai aproape de'Naturi, cu atit fiinta ta se va
deschi de mai mul t # si vei putea pi tmnde i n mod tai ni c Si mpl i tatea # Fmmusetea #
Adevirul # gratie capacitigii tale mult mirite de a te minuna #
Insuqeste-ti ci t mai repede aceste mari cal i ti l i # pentru c5, daci acum ai putut si
fl
l e i magi nezi # i nseamni ci , i nu-o anumi ti mi suri , Ie-ai experi mentat dej a # si atunci
ele i$ aparlin # Le cunogti bine pentru ci sunt ale tale # gi, in fond, tu nu le-ai fi ciurat
daci nu le-ai fi gisit deja #
. Fericirea ta gine'qi de elevare # de apropierea tot mai mare de Adevir # de revelarea
Sinelui tiu profund # de aspiratiile tale cele mai iniltitoare # Daci esenfa divini te
atrage qi te copleqegte # Recunoagte-o # ai experimentat-o deja # Meditagia profundi
igi permite si-ti aduci aminte gi si aprofur-rdezi # din ce in ce mai mult Marile Adeviruri
qi totodati ea ili lumineazi calea evolutivi in momentele posomorite #
Cul ori l e vi oai e al e zori l or te i nvi l ui e acum # accentudnd i nci si mai mul t pacea
extadci ce s-a instalat addnc in fiinga ta # Acest moment a fost absolut minunat pentm
tine # Poti si-l recreezi ori de cite ori vrei, prin evocarea lui la voinli # Fi aceasta mai
ales in timpul orelor de insomnie # privind de la fereastri # cerul acoperit de stele # Fi
i nci de pe acum acest pact i ni l ti tor cu ti ne i nsugi # Iesi acum i ncet di n aceasti
euf ori ci t oropeal i # i magi ni ndu-gi vi aga care rei ncepe, i mprospi t at i de l umi na
di mi nel i i # Apoi te i nti nzi # si deschi zi feri ci t ochi i #
LUNA BLONDA
Abandon in fafa aspectelor sublime, inillitoare divine, ticere interioari creatoare,
i ncredere bi nefi ci toare i n ti mpul peri oadel or de tri stete
*
melopee
-
melodie lentl, ritmici qi monotoni, care acompania in trecut o declamatie
Instaleazi-te acum cit mai confortabil # penu.rr a lua contact cu spatiul tiu interior #
Imagineazi-ti clar gi ferrn ci respir-i energia ber-refici a MACROCOSMOSULUI #
9i
ci expiri
roare grl j i l e, t oat e t ensi uni l e gi t oat i oboseal a # care di spar pent ru t ot deauna i n
MACROCOSMOS # O pace foar-te plicuti face loc # in mod gradat # agitagiei inteme #
Inspiri energie subtili benefici # expiri oboseali # Membrele si inu egul uup ti se ingr-euneazi
# Mintea ti se goleste de ginduri, incetul cu incenrl # Fste ora la care intreaga nature tace #
Soarele abia s-a ascuns in spatele orizontului in fliciri # iar astrul noplii
-
Luna # qi-a
i nceput dej a peri pl ul #
Copi i i s-au ghemui t bucurogi i n bratel e l ui Morfeu # zeul Somnul ui # care acum i i
l eagi ni i n vi se dul ci # i n aqternuturi l e abi a mototol i te # Totul nu-i deci t un mi ster
linistic la care se adaugi ceva magic # Natura in repaus este aculn cufundati intr-o
ticere profundi # Firmamentul se acoperi cu un vil indigo # care este presirat de
stel e sci ntei etoare #
Juci ndu-se
i ntr-un mod i nefabi l cu pAnzel e de nori # Luna # aceasti frumoasi
Doamn5 a l umi ni i # i mbr i gi geazi . senzual pi mi nt ul i n dr umul ei pr ot ect or #
Rerrigdndu-se # Soarele i-a impmmutat razele lui generoase # pentru ca ea si continue
si l e i mparti di scret di n i ntuneri cul nopl i i # Martor fi del , ea vegheazi asupra copi i l or
# i nsoqeste vi sel e #' gi cal meazi somnul agi tat #
Toare creaturile noptatice # profitind de discrelia tainici a tenebrelor # au iegit
dej a di n ascunzi tori # i n ci utarea pri zi l or i mprudente # Abi a se aud ugoare fdsdi turi
# care sunt decupate de glasul cucuvelelor aflate la pindi # intr-o imobilitate specifici
din care nu li se desprind decit privirile lor pitmnzdtoare #
indrigostitii, plini de iubire gi transfigurare # aflagi astfel mai mereu in luna de
miere # se iubesc mai departe # in aceasti atmosferi pregnant romantici # sub privirea
amuzati a pozna$ul ui Cupi don #
$oaptel e
l or tandre # dau na$tere' unor senti mente
foarr.e intense # care ii vor tine treji uneori pini la ivirea zorilor # Fluturii de noapte #
cu aripile fosforescente # danseazi in aceasti feerie lunari # Licuricii clipesc # ca si-;i
semnaleze prezenta # sfidindu-gi priditorii # care le pierd mereu urmele #
Bl onda veghetoare # n-a aj uns bi ne l a capi tul drumul ui # ci dej a pui gori i au gi
inceput din nou si piuie # Aceasti noapte nesfdr-siti ia infometat # Ciripitul lor trezeqte
intr-un mod delicat natura din somn # ale cirei miresme patfumeazi din plin aeml cu o
aromi intensi si catifelati # Florile arboreazi arboreazi perle strilucitoare # care sunt
impirlite de proaspita roui matinali # La cintatul coco;ului # firmamentul incepe din
nou si se lumineze incet # incet # pregitind asdel intoarcerea regelui Soare #
Strilucirea Lunii # aflate la capitul girzii ei de noapte # se estompeaz| atunci
purin cite pugin # Copii se trezesc de indati # gi se reped infometali asupra cornurilor
unse cu miere # care ii asteapti incilzite de cildura qi iubirea
materni #
c
In timp ce dormi # de multe ori se treze$te in tine sufletul tiu
de copil # mai ales atunci
1i
se incrusteazi in memorie marile
adeviruri czre au fost descoperite de tine in ajun # tot atunci se
elaboreazi noile planuri # gi uneori sunt pitrrrnse marile mistere
care ne inconjoari # Luna vegheazd,asupra ta # penuu a-gi lumina
tenebrele # gi penurr a te liniqti in innrneric # Ea igi reflecti Lumina
# care este mereu prezenti # chiar daci uneori ii mai apar in cale
l l 3
I
112
nori morocinosi # Ea este cea car-e iqi sustine credinp # si te cili.uzeste, atunci cind a venit
momentul, citre profunzimile misterioase ale Sinelui tiu Suprem #
De aceea, seara, i nai nte si adormi # di puti n l a o parte perdeaua # qi arunci o
pri vi re atenti si i ntens transfi guratoare pe cerul i nstel at # Somnul i ti va fi i nsoti t atunci
de un senti ment profund de pace si de l i ni ste # pentru ci tu vei sti ci bl onda l uni i ti
vegheazi visele # gi igi inspiri hotirArile bune # ca o prea-ingeleapti sfdtuitoare # Tu nu
sti i ci adeseori se spune ci noaptea este un sfetni c bun? #
^
$i
acurn # de parci ai i eqi di ntr-un somn ad6.nc' gi i ndel ungar # mai pi cotesti un pi c
# Ii permi ti respi ral i ei sl -si rei a un ri tm normal # i ti mi gri al ene membri l e # Ie i nti nzi #
$i
in ritmul tiu # incet # incet # reiei contactul cu viata fizicd. # Deschizi ochii # asupra
realititii tale inconjuritoare # improspitat, bine dispus gi foarte odihnit #
ENERGIA BENEFICA A PR'TTAUERII
Auto-vi ndecare rapi di , el i mi narea compl eti a obsesi i l or care sunt l egate de bol i ,
energi e profund bi nefi ci toare, i ncredere mi ri ti i n si ne, bucuri e
Instalati-vi cit mai confortabil, inchidepi ochii # Conqtientizali acum puncrele de
contact ale trupului cu solul # capul, umerii, spatele, galele # fesele # coapsele, gambele,
labele picioarelor # Resimqiti intens efecnrl greutilii # presiunea trupului la sol # I isagi-rd
Ieginati de ritmul respirator # realizagi ci acesta este ritmul natural al viepii care circuli
in si pr-in voi # nu aveti de ficut aproape nici un efort # viala din voi este at6t de purernici
gi de autonomi., incit se exprimi atunci natural qi aproape automat #
Reprezentati-vi acum, prin intermediul vizualizirii creatoare, cit mai clar gi ferm
un copac inflorit, un liliac # Vedegi cit de abundent cresc aceste flori in el # Viap
1i;ne;te
in naturi cu o generozitate firi seamin # Copacul este incircat cu multe
fl ori # care nu apar deci t pencru a ne bucura # pentru a i nmi resma # pentru a
impodobi # Uitagi-vi acum cu multi atengie in jur # totul inverzeste # Parfumurile
naturii umplu aerul # Piraiele se umfli
cu o api curati si profund regeneratoare
# ele isi urmeazi apoi un drum parci firi
sfi rsi t, i ntr-un torent de murmure care
i nci nti auzul # acesta este un concert
agr ement at nei ncet at de cAnt ecul
br oscugel or # car e par ci cheami
dragostea # Pi si ri l e pl i ne de vesel i e #
i nal ti i mnuri soarel ui # cu tri l uri l e l or
seducitoare gi neintrerupte # Ele zburdi
de parci ar vrea si impresioneze norii #
care se plimbi lenegi pe un cer firi granige
# avind mereu tot timpul inaintea lor #
Pe cimpii # viteii # fericiti ci li s-a dat
viati # culeg toati plicerea pe care le-o
oferi acest pimint at^it de generos # gi
gopi i e # sug qi pasc # i nt r - o st ar e
irtcongtienti de voie cea buni # Caii, vacile, caprele # dupi o iarri atAt de lungi # se
lrucuri din plin de libertatea pe care le-a adus-o primivara # inot6nd in abunde.tt^ ..u
tainici a mamei Natura # Iarba proaspiti este un adevirat cadou regal pentm ele #
VAntul vi ne gi se duce # i mpi rti nd fi ri rdgaz mi resme copl esi toare, pe care l e
t:ul ege i n drum # Totul este bun gi curat # abundent si generos #
Hrinili-vl
9i
voi acum din aceasti izbucnire profund bineflcitoare a vietii # din
aceasti energie puternici # amplu insuflegitoare # vindecitoare # O inspiragi # si o
respirapi o dati cu aceasti viapi plini de bogitie
;i
mereu nesecati #
Imaginati-vi acum ci vi facegi o mare provizie din aceasti energie bine{Zcitoare
primiviratici # ci. acum ingrimidipi intr-un balon urias tot ceea ce vi doriti bun si
fi'umos #
finegi
acest balon uriaq in brage # ca pe o comoari fabuloasi # Avegi totodati
Puterea
si miqorali acest balon la vointi # care atunci se face din ce in ce mai mic #
pi ni aj unge ca o bi l i de pi ng-pong # avi nd i nsi concenrrati i n el toati energi a
bineficitoare a primiverii #
$i
il puteti inci micgora gi mai mult # ficindu-l si devini
cit un bob de mazdre # pe care apoi il inghitigi cu o guri de api proaspiti luati dintr-un
pArAu # incorpordnd astfel in tiupul vostru ^.."rti minunati vitalitate primiviratici
# aceasti energie profund binbf6citoare ce gifnegte atunci din toate pirtile # Odati
inghipiti # aceasti nemaipomeniti pogiune magici are purerea de a rransforma # de a
vindeca # gi de a regenera totul # Plimbati-o deci, imediat dupl aceea, prin organism
# di n cap pi ni i n i ni mi # apoi i n pl l mi ni # apoi i n fi cat gi sromac # i n spl i na # i n
intestine gi in rinichi # in organele genitale # in membre # Vindecali astfel cu ea roare
durerile # O puteti pistra chiar foarte mult, in orice loc al trupului, la alegere # Daci
vi focalizati AIENT asupra ei, ea nu vi va pirisi niciodati # Ea va deveni atunci pactul
vostru secret cu viaga # cu abunden!" # cu sinitatea # cu energia # cu plicereh
Sinitatea voasui este aproape totdeauna in directi rezonanli cu armonia profundi
qi durabili pe care o creagi si o hrinigi in voi ingivi # cu pactul tainic de pace pe care il
incheiali cu tot ceea ce este bun
9i
care vi inconjoafi. # Relagia voasffe cu viata # cu
evenimentele # cu fiinqele din jur # se reflecti in mod fidel in starea voastri generali #
Modul vostru de a gindi gi toate atitudinile voastre # se marerializeazAapoi si se reflecti
in trup # Sciind toate acestea, putefi deveni, prin urmare, stipinii destinului vostru #
Intonafi acum in interiorul vostru # un cintec vesel # care esre acompaniat de o
muzici minunati ce freamiti de viagi # f,aceti aceasta, ascultindu-vi ritmul respirator
# Resimlili cAt mai intens seva tainici ce circuli in voi # Faceti foarte bine aceasta si vi
vefi simli plini de energie gi de sinitate # Pentru voi incepe astfel o noui zi #
^
Pentru a susfine aceasti stare de regenerare # consumati multi api minerali de
VALCELE # care este o sursi inepuizabili de viati
ji
energie # De fiecare dati cAnd beti
aceasti api. # veli reactiva astfel puterea de vindecare a potiunii voasrre magice #
Respirali acum de cAteva ori # lent pi profund # Cind o si vi vini bine # deschide$ ochii
# urmirigi si vi simgiti intr-o perfecti formi # gi foarte bucurogi de plicerea adAnci pe
care vo procuri acum simturile #
ALI NARE
Abandon in fata a tot ceea ce este ideal, sublim, divin; srare de destindere; repaus
regenerator; ticere interioari bineficitoare
t l 4
l l 5
Experi enga cu totul extraordi nari pe care te pregi testi si o tri i esti acum este,
totodati , o experi enl i a desti nderi i si al i ni ri i #
Instaleazi-te in momentele care urmeazi intr-un loc foarte linistit # care este suficient
de potrivit pentm meditalie profundi # inchide acum ochii # astfel incAt si tai contactul
cu lumea ta exterioari # Vei fi astfel mult mai atent la tot ceea ce se petrece in tine #
Con;tientizeazS-gi foarte atent suflul regenerator # Acordi-gi suficient timp ca si-gi
urmiregti atent respiralia # incetiqor # incetigor # Lasi-te apoi cuprins de ritmul ei #
Urmireqte si simgi cit mai intens aerul proaspit care intri si iti umfli pliminii # gi
aerul ci l dut care i ese aturi ci #
Rel axeazi -qi uqor maxi l arel e # i nspi ri pe nas gi expi ri pe guri # i ar l a capi tul
fi eci rei expi ragi i fi o pauzi #
9i
apoi i nspi ri di n nou #
Urmi ri ndu-l i ri tmul respi ral i ei # di rl j eazi -qi acum ferm atengi a ci tre i nteri orul
trupului # Identifici pe rind pirtile cele mai tensionate ale organismului tiu # Trimite
apoi respi rati a (SUFLUL) ci tre aceast"i parte tensi onati # Imagi neazd-t\ atunci ci
i nspi ri di n exteri or energi a bi nefi ci toare #;i ci expi ri pri n umi t-, de exempl u, care ar
putea fi una di ntre pdrl i l e tal e contractate, al e tmpul ui # Desti nde-1i i n acest mod, cat
mai profund
9i
pe i ndel ete, fi ecare di ntre tensi uni l e de l a ni vel ul mugchi l or # Atunci
inspiri energie bineficitoare # gi expiri tensiuni #
# (pauzi l ungi ) #
Imagineazd-ti acum ci aeml este cel car-e te inspiri pe tine # ci ru nu ai aproape nimic
de fdcut # pentru ci acum aeml este cel care face penurr tine totul # Lasi-te cuprins in
rotalitate de ritmul aerului care intri si iese din trup # Pro{iti din plin de aceste citeva
momente de destindere qi alinare # Ofern-gi-le ca pe un foarte prepios cadou #
Urmir-egte si simti cum intregul trup gi se ingreuneazi # Este atit de bine si te abandonezi
lui DUMNEZLU # sn hgi timpul si curgi calm # pentru ca asdel sn il gupti pe indelete #
Aceasti clipl igi apartine in totalitate # ea este numai a tA # Inima ta bate acum doar pentru
tine in aceste momente # Ea este mS.rnrria viegii ascunse care circuli in gi prin tine #
Inima ta este un minunat agent de circulagie a energiei subtile vitale # Ea di.stribuie
# i n toate zonel e trupul ui # si ngel e # l i chi dul hri ni tor qi regenerator # care este
puri fi cat de respi ragi e # Organi smul ti u, atunci cAnd este i n stare de si ni tate, se
administreazi bine # ba chiar foarte bine # de unul singur # inu-un mod aproape
automat # Tu nu ai atunci deci t si -l l aqi si -si vadi de treabi # De aceea, acum,
abandoneazl-te complet # gi gusti din plin acest moment rninunat #
E;ti inviluit acum de o cilduri foarte plicuti # de cildura aerului cildut;i umed
pe care il expiri # aidoma unui abur foarte fin care se aglutine az\, injurul tiu # si
formeazdastfel un cocon confortabil de energie subtili binefficitoare #Tu iti alcituieqti
astfel un adevirat cuibugor # primitor
;i
cildul #
Resi ml i acum o i mensi pl i cere si te regi segti i n i nti mi tate cu ti ne i nsuqi # i n
compania ticerii tale interioare # in gridina ta intimi # Totul in fiinga ta s-a alinat
acum # Acest cahn ili inspiri imaginile cele mai limpezi qi inil$toare # Imagineaz6-1i
acum un l ac # l a cdderea seri i # refl ecti nd i ntocmai ca i ntr-o ogl i ndi perfectd #
depl asarea l enti a nori l or # care par si ai bi tot ti mpul i nai ntea l or # Un freami t
inmiresmat # igi semnaleazd prezen{a in apropiere a orzului copt # leginAndu-se alene
i n"voi a adi eri i vl ntul ui # Broagtel e pot ai ci si se expri me l i ber i n cAntecul l or care l e
este propriu # firi si-ti deranjeze citugi de pugin linigtea #
116
Pisirile, plan;ind discrete pr:in r,'izduh # le astupi ciocul deschis puigolilor
[lll,tp,,1
l l crt vi ermi sori sucul engi # O adi ere bi nefi ci toare # ri coregte ri mi gi qel c:
1l e;r
l i nl rtrrl r
lf ale unei dupi-amieze arzdtoare # care pare si se eternizeze #
Ori zontul se col oreazi i n mi i de focuri # ca pentm a
!i ne,
i ntr-o perfecr:i .rt:uc rl r.
rrl ui t' e,' ochi i pe care pl eoapel e i ngreunate vorsi -i acopere #vi si nd dej a l a rni srr.rr.l r
rl oPti i # Degusti acum extazi at farmecul acestei atmosfere magi ce # Respi l ari a i 1i
rl evi ne cal mi gi generoasi #
Cand vei wea si regisesti din nou si din nou beatitudinea de care esti cuprins in acc.stt:
tllomente # priveste in sus # citre cer # si ur:rnire$te
Atent
si transfigura.tor mlcarea lerrcsi
a notilor # si vei simgi atunci din plin calmul acebta profund instalindu-se din nou in tine #
Mi ;ci -gi acum i nceti ;or vdrfuri l e degetel or de l a mi i ni qi de l a pi ci oar-e # gi reprrnr:1i
ttsurel trupul in miscare # respectind ritmul spe cific # care este numai al tiu #
LEBADA ALBA
'
Dupi o zi foarte plini este foarte bine # si'iei o pauzi binemeritatn # i$ incetineqti
atunci considerabil miscii-ile # atAtpentru a-gi asimila mai bine invitimintele bineficitoarc
recente # cdt si pentnr a-fi ordona mult mai bine gindurile si actiunile # Acordi-ti acunr
suficient tirnp in care si resptn profund # transforrnind astrel oboseala inu-o energie
benefici. reinnoiti # Inspiri energie benefici # si expiri tensiunile gi grijile # Firul tainic al
respiral.iei te readuce Ia tine # te centreazAin tine insugi # Calmul, p".." gi-seninitatea ta
inviluie din ce in ce mai mult # cu fiecare inspiratie gi cu fiecare expiralie # in jurul tiu
acum # natura tace gi ea # aidoma unui lac linigtit # la apusul soarelui # in limpezimea lui #
lacuf reflecti vizduhul # cu norii lui lenegi # Copacii se oglindesc perfect in el # ca ir-rrr'-o
tipsie de argint # Totul s-a linftit # qi curge tainic incetis,or #
Pe acest lac # de un calm paradisiac # se plimbd acum o lebidi mare gi albi # cu
gitul unduitor # care inainteazi alunecind pe api # frrd nici o rezistenF # cu multi
.usuringi
gi gralie # Labele ei palmate # miturind apa # o facsi fie stipAniti pe miqciri
# Ea este regina lacului # Ea verifici astfel toate vizitele # gi se asiguri ci n-o si fie
deranjati f F4 este gardianul spaliului tainic
;i
senin in care uiiegte # in marea ei
demnitate # o vedem acum afundAndu-si capul in api # ca si culeagi o algi proaspit^i
# Ritual previzibil de care ea profiti # de fiecare dati # pentru a-qi netezi uie,rnu dinue
penel e ei l ungi # cu ci ocul rotunj i t # conti ni ndu-si apoi al unecarea ti ni # ce pal ' e
aproape imobil5 #
Ultimii ei puigori # cu albeafa inci pufoasi # se plimbi in urma ei # intr-o migcare mai
degrabi febrili qi nesiguri # Cu ochiul mereu la pindi, Iebida le vegheazi siguranta #
acordinduJe insi toate libertigile # Ei au firi indoiali neveie si invege liberi # in vederea
viitoarei lor maturititi # Un cerc larg pe api # iare este desenat inodnd de mama lebicli
# le dcscrie parci zona lor de securitate # si ii aduce la ordine # gi pe cei mai zburdalnici #
gi pe cei imprudengi # Strigitele ei de trompeti # pe care puigorii le decodeazi foarrc
repede # le semnaleazAfre aparigia unui pericol # fie o chemare la masi # sau la odihni srrb
aripile materne # Deja, micutii gustn vi"p din plin # mergind din descoperire in descoperire
# in ac6st paradls acvatic care s-ar pirea ci nu le aparline decdt lor # Ei sunt fascinati dt:
zborul libelulelor # pe care adeseori cauti si le imite bitAnd din aripioare # T6nplii k:
seryesc dreptjucirii # cu qiutorul cirora ei igi pun la incercare agilitatea #
r17
Omul a imblApzit deja demulti vreme aceasti pasire migratoare # pentm a-i oferi
cel e mai frumoase zone al e naturi i # De atunci , l ebedel e al be # domnesc i n si nul unor
parcuri magl i fi ce # sau surrri ntegrate drept podoabi a bazi nel or di n gri di ni l e publ i ce
# F..r-.rr.gea l or fal l i ci # di .naqtere unei i rezi sti bi l e atracl i i # In j urul l or se face
ri cere # ci ci atunci totul esre cupri ns de l i ni ste # gragi e # qi .armoni e # Si mpl a l or
prezenli este aduciroare de pace # si de binecuvintiri # A le obserrya cu atenlie
9i
d.t4ur. i nseamni a-i permi te sufl etul ui nostru si se i nal te # si se el i bereze de necazuri
# si si reintre in coutact cu propria lui senindtate divini #
Ci l recl l Lebedei # este sunetul dul ce gi mel odi os # care este scos de l ebi di l a
ci derea i ntuneri cul ui # qi mai al es i n momentul i n care ea se avi nti spre i nfi ni t #
Aducdnd ultimul omagiu vietii # ea ne oferl astfel, prin cAntecul siu # cadoul ultim #
al i ntregi i armoni i pe care ea a
Purtat-o
mereu i rr si ne #
Daci te-a emofionat vreodati grafia acestei magnifice pisdri # inseamnl ci ea iti
ami nt e$t e asrf el de mari l e cal i t i t i al e suf l et ul ui t i u # i n pura l ui al beal i # i n
inviolabjlitatea # si in candoarea lui maiestuoasi # Din eternitate, Creatoml, Bunul
DUMNEZEU gi-a ales suflerul # pentru a infrumusela, pentru a impodobi si
Pentru
a
irirbogipi Crealia lui mireali# El i-a destinat tirimuri de paradis care existi in eternitate
i n MACROCOSMOS #
Ai doma l ebedei al be # tu nu te poti i ndoi ni ci odati de bi nefaceri l e i mense # pe
care le radiazS, tainic in jurul tiu, simpla ta prezen$ # Simplul fapt de a trezi
9i
de a
conracta in tine pacea # itipermite atunci si te manife;ti cu o mare grafie
9i
in liniste
#
$i
atunci, prinrr-o misterioasi contagiune magici binefbcitoare # tu rispindeqti o
sublimi mireasmi salutari # care aproape ci qterge orice pati malefici # Si gtii ci, de.
fiecare dati cild sufletul riu se eleveazi. # se,eleveazi in acelagi timp cu el intreaga
umanitate # Noi suntem astfel cu tolii solidari # cu armonia tainici a Universului #
Chiar qi in ultima ta clipi de viagi # toate binefacerile
Pe
care tu le vei semina # igi vor
perperua in veqnicie prezenfa # atAt in acest paradis terestru # la a cirui crealie tu vei
coltribui asdel # cit si in intregul MACROCOSMOS, care neincetat ne imbrili.geazi #
Tu iti vei putea imaginaoricind aceasti lebidi albi # evoluind pe oglinda perfect
calmi a unui lac de argint# din inima unei magnifice gridini insorite # Avind in jur #
tinere vieti acoperite inci de puf # cat'e se rotesc
Pe
urma ei # pentru a te pistra astfel
in contict cu inima ta inocenti de copil! #
GLOSAR.
BLIN SIMJ- inlelepciune morali practici ce rezulti din experienla superioari rlt'r,ilri
1i
care ne orienteaziin toate imprejuririle; facultate de a diferengia, rapid si sponran, binc,l<.rk.
riu, dreptul de nedreptqi de a gisi, intotdeauna, misura corecti gi cit mai arnronioasi irr fi.lrrl
incare te comporgi. Bunulsimgse exerciticaoricesim! (vdz, auzetc.), omul percepind, irrrtrlilt
gispontan, semnificagiamoraligispiritualiadiferitelorimprejuriri
concrere. Nu intArnpliror irr
masaPoPomluinosurr, ceilipsili debunsimgsuntapreciagi caorbisau surzi, din puncrdercrk:n.
moral. Bunul simg este reflexul unui caracter evoluat spiritual, inimos, pozitiv empatic, rnlol.os
;i
bine inchegat. A avea bun simg inseamni a fi plin de compasiune, delicat sufletegte, llrrr,
iubitor, siritor, afi modest" afi in acord cu tine insugi. Cel care, cu adevdrat, este plin de brrn sirrrl
are o ANAIIAIACFIAKRAbine dinamizati.gi armonioasi, careil face si resirnti penllallr.nr ()
empatie superioari, profundi gi spontani, cu tot ceea ce il inconjoari. El gtie;i simre ci Ct l.A
CETIENU-TIPI-{CE,AUI'I.IIANUTREBUIENICIODATASA-IFACI.Tocmai.deaceea, el (<.t.t
cu bun sirng) nu face altuia ceea ce lui nu i-ar place niciodati si i se faci.
CATALEPSIE
-sindrom
caracterizat prin suspendarea activiri.;ilorvolunrare si pistrarr.:r
neschimbati., timp indelungat, a aceleiagipoziqii i t un.hi.rlui gi membrelor; up"r. i,-, trnt.k.
boli psihice.
CONCENTRARE -
Concentrarea yoghini diferi cu mult de eforturile obiqnuite <k.
focalizare a atengiei, prin duratasa extraordinarS., profunzimea gi, in special, prin scopul s:irr,
care este acela de a transcende, cit mai repede gi PE DEPLIN, insdgi mintea concentrarir,
pentru a ne revela plenar Sinele Etern (ATMAN), care este Esenfa Divini a fiingei noastl'(..
pentru care mintea este doar un INSTRUMENI intocmai
fecum
corpul gi simlulitt..
Concentrarea mentali intensi
Ei
continui ne permite, totodati, ca yoghini, si inudm irr
rezonan{A cuanumite energiisubtile benefice din MACROCOSMOS, pe carele putem canaliza
si acumula, mult mai usor, in AURAnoasui..
CONSJIINfA -
Natura conqtiin.tei a fost o problemi. filosofici majori de-a lungul istoriei
sistemului milenarYOGA Multe scoli yoghine sunt pe depli4 de acord cu ideea ci conEtiinla
este transcendentali., cu alte cuvinte, ea nu este un produs al grupului finit minte
-
corp qi, <.rr
atAt ryai
pupin, un simplu fenomenal creierului. Natura, in mod evident, transcendelti:r
con$tiinlei se crede gi poate fi, in mod filosofic, ,,realizati" prin ea insfui gi este cel rn:ri
obiectiv,,verificabili'prin modaliti$le celei mai inalte stiri yoghine de conqtiinli cosmicir
-
extazul sr-rPracon$tient numit, in YOGA" ASAMPRAINATA SAMADHI sau NIRVIKALI'
SAMADHI. Congtiinla este permanentvizuti, in sistemulYoc,\ cafiind identitatea trltinrir
'a
fiinlei umane. Tocmai de aceea, congtiinla este numiti, in YOGA, 9i Sinele Nernuritor'
(ATMAN sau PURUSHA), care estesci.nteianepieritoaredin spiritul lui DUMNEZEUTIfIAt..
ce se afli in calitatea sa de ESENIA nfnnNA a Fiingei dincoio de corp, minte qi limbaj.
Conform gcolilor nondualiste deYOGA, aceasti Congtiin[i supremi (pirticici sau scdnrt.it.
din DUMNEZEU)'este, in totalitate, beatfici (AIIANIDA)
Ei
coplegitor de real5, (SAT). Desprt. t.a
'Iisus
spune: .Cunoaste$ ADEVARUL cici numai ader.drul r"ir"aelibera'. Ea nu poate fi cun<rsr.ru:l
in exterior; dar poate fi realizati liuntric. Realizarea plenari sau revelarea reali a Sinelui Ert'r r r
(ATI\4AI{) estealfa;iomegatuturorfornelordeYOGAgiaorici,reiciispirinraleautentice.
UN SFAT FUNDATTENTAL FINAL
inainte de a realiza oricare dintre tehnicile speciale care au
f"rr;;;;;. pa"e il;;.utu* insistent ca, INToTDEAUNA, in
prealabil, si iealizat! CONSACnenne TOTATA gi necondi$onati
i fructelor respectivei acfiuni lui DUMNEZEU TATAL s?u,:in
funcgie de a.finiti$le personale, unei Mari Puteri Cosrnice. In cazul
in care rispunsul la consacrare nu survine' vi Sugerim ca si nu
aborda$ respectiva tehnici speciall.:
, 118
119
CREDINTA- Opinie fermi., convingere puterrrici, certitudine subiectivi asupra unui fapt
sau a unei relagii, care nu este de domeniul evidengei qi, uneori, nici nu se poate demonstra,
cum este caanl in credin[a religioasi,. Credinta noasue genereazi, instantaneu, fenomene
subtile de fezonan$ cu anumite energii;i sfere de forti invizibile din MACROCOSMOS. Se
datoreazi. fenomenelor, constairte, de rezonangi specifici gi intiririi afective a unor rela$i
cognitive, in condigiile in care demonstragiile ra[ionale sunt inconsistenre sau imposibile. in
sens figurativ, credinga este orice opgiune sau opinie fermi ce determini rezonanli.
ln concluzie, credinp ebte o certitudine afectivi, sentimentali, mentali, spirituali,
non-ralionali generati datoriti fenomenelor inefabile de rezonan$ cu energii subtile gi -
asPecte din MACf.OCOSMOS, ce se produc in fiinta celui care ,,CREDE" cu putere gi care
Poate
atinge, uneori, fanatismul atunci cdnd ceea ce credem, este parlial adevirat sau fals
(neadevirat). In aceasti semnificaqie se inscriu gi iredinlele religioase
9i
spirituale, morivare
insi prin revelagie. In primul caz, credinla reprezint^i treapta inferioari a cunoa$rerii gi,
.
uneori, se opune certitudinii stiingifice. In al doilea caz, credinta este treapta cea mai inalti
a cunoasterii, superioari cunoa;terii ralionale. YOGAvede, in credinli, singura modalitate a
omului de a accede spre infinit qi o identifici cu sentimentul realitigii ultime.
EMOTIE
-
Reacgie afectivi de intensitate mijlociegi de durat^i relativ scurti, insojiti
adesea de modificiri in activiti$le organismului, oglindind atitudinea individului fa$ de
'
real i tate.
EGO
-
in.ontextele yoghine sau spirituale, ego-ul desemneazi principiutpsihologic al'
individualizirii, prin care o fiingi se con;tien azeazi,,pa4ial gi fals, ca fiind o eptitate individuali
separati de celelalte fiin1e gi de intregul MACROCOSMOS. Aceasti exisrenti egorici (pargiali,
efemeri,limitati, dureroasi) este considerati a fibazatuturor experiengelorumane (de t<rt
felul) ale suferingei (DUHKFIA) gi, tocmai din aceasti cauzi, egoarl este considerarafi principala
piedici, pe calea spirituali., care ne bare2v6, accesul citre SINELE NEMURITOR (ATMAN) qi
citre starea supremi de indumnezeire.
In rezolvarea acestei probleme, potfi distinse doui demersuri fundameritale. Primul
demers cauti si elimine, cit mai repede, ego-ul impreuni cu toate formele tipic umane (dar,
totugi, inferioare) ale exprimirii limitatoare, individuale. Aici, scopul esen$al este de arealiza,
plenar gi cit mai des, realitatea transcendenti, care este total separati de aceasti lume,
efemert gi inferioari. Aceasta implici urmi.rirea consecventi a unei intr overtiri (interioriziri)
perfecte, insopiti de o retragere radicali din lume
;i
de.renunfarea deplini de a mai participa
'
la viala sociali sau la orice formi de activitate realizati in comun crl?lti fiinli umani. Aceasta
este ideea fenunlirii depline care, adeseori, se poate dovedi profund periculoasi pentru
echilibrul mental
;i
psihic, in cazul celor NEPREGAIITI, care se PRIPESC PROSTESJE.
Al doilea demers, care reprezinti o orientare superioar-i, ingeleapti gi pe deplin integrati
urmire;te, de asemenea, realizarea Sinelui Etern (ATMAN) prin ranscenderea ego-ului dar,
ceea ce este infinit armonios in aceasti. orientare, este faptul ci ea, in mod fundamerital, nu
neagi deloc lumea. Argumentul fundamental gi plin de ingelepciune in aceasti ORIENTARE
este acela ci, daci existi doar o singuri Realitate care, prin MACROCOSMOS, integreazi
TOTUL, aceasti REALITATE trebuie, firi indoiali, si includi, in mod necesar qi aceasti
lume, efemerd gi inferioarl, in care ne aflim. Aceasta inseamni ci lumea, efemeri gi inferioari,
in care ne aflim qi, prin urmare, chiar personalitatea umani efemeri gi limitati,-trcbuie si fie
vnzud ca o manifestare-necesari, de primi treapti (evolutivi) care este, de asemenea, v.lidi
120
(adevi .rati ), a acestei Real i ti l i Ul ti me. Pri n urrnare, transcenderea depl i ni a eu-l ui egoti c,
partial si efemer, nu mai implici (DUPA ACEASTA REAI-A TRANSCENDERE A EGO-ului)
negarea efemeri a ego-ul ui pe care o i nti l ni m i n pri mul caz. Mai mul t deci t ati t, i n cazul
celei de-a doua orientiri, personalitatea individuali de care ne-am deta;at (;i pe care, acum,
o STAPANIM perfect) este fol osi ti drept i nstrument pentru acti unea (i ntel eaptS;i di vi n
i ntegrati ) i n l ume, i n ti mp ce si mtrl tan ea este, i n rnod conti nuu, transcensi pri n acte de
abandonare con$tientifa$ de inqelepciunea perfecti a Sinelui Nemuritor (ATMAN). Acest
ideal este cel mai bine exprimat gi pus in practici pe calea sistemului KARMAYOGA.
EXTM
-
,Acgiunea de a fi in afara ir-rdividualitiqii", ,,incdntar-e"
(de la grecescul EKSTASIS).
Stare elevat mental5, intens gi sublim afectivi, caracterizati prin triire beatifici oceanici si prin
sentimente paradisiace inexprimabile, inefabile de bucurie gi fericire, ce ne expansioneazd
intr-o stare de fericire extraordinari. Starea de EXT/Z este proprie comuniunii su{Ienrlui urnan
cu Dumnezeu, cu existenga infiniti, cu per{ecgitrnea divini. In aceastd stare, indir.idualitatea
egoisti, condigionati si limitati este inlocuiti de CongtiinF Cosmicd Divina. Orice cale spirituali
autentici oferi, la momentul oportun, aspirantului perseverent qi plin de fen'oare, posibilitatea
inuirii in starea de extaz divin, beatific (atunci cdnd aspirantul este plegitit si o realizeze).
Toate relati.rile sfingilor;i misticilor cre$tini despre ,,ripirile in Duhul Sfint" sunt tot atAtea
forme de EXTM. Kabalistiiintrau, uneori,in uznsi;icomunicau cu Dunnezeu prilr intermediul
Arhanghel i l or i n aceasti stare de.extaz. Termenul yoghi n echi val ent este SAMADHI,
incununarea etapei de meditagie (DFIYANA). Toate aceste modalitigi spirituale oferi extazul,
prir-r intermediul meditaqiei ticute
;i
a contemplalei, dar existi
9i
alte metode, curn ar fi cele
revelate de SUFISM, ai cirui adepgi uttlizeaztranumite melodii inspirate qi dansuri, integlate
spiritual, pentru atingerea stirii de EXTAZ. Sufitii arati gi mirturisesc, pe de alti parte ci, in
timpul experimentirii depline a EXIMTILUI, orice diferenta dintre creqtini, ewei, mahomedani
sau celelalte fiin,te umane care apargin altor religii dispare. Senzagiile fizice asociate, in general,
stirii de EXTM sunt sentimente neobignuite de inillare, senzaqia de diminuare a greutilii
(insoliti, uneori, chiar de aparigia levitagiei) sau viziunea unei lumini extraordinar de intense.
Starea de iluminare se resimte gi la nivel mental, prin senzagia de atemporalitate
;i
printr-un
intens, profund gi inefabil sentiment de calm gi pace beatifici. In EXTM, fiinta intri in contact
cu o forti divini enigmaticd de dincolo de ea gi fuzioneazi intr-un domeniu transpersonal.
Misticii cre;tini au echivalat EXTAZUL cu experienla directi a prezen.tei lui Dumnezeu
caracterizati. prin misterioasa ,,uniune misticd gi spirituali" cu Dumnezeu. In tirnpul acestei stiri
de transi spirituali, corpul poate rimine temporar inert, pirAnd a fi ca gi mort. Yoghinul sau
misticul experimenteazi atunci stiri dumnezeiegti, care gin de domeniul univenalului. O viziune
;tiinffici
moderni asupra extazului identifici starea de EXTM cu zrszr-numitele ,,Exper-ienge de
v6rf'. ,,Declanga.torii" sau ,,CATAIJZAIORII" ce pot trezi sau induce, in fiinpumani, sentimencr:l
extatic includ, prinue altele, experiengele extatice sublime, contemplarea unor minunate
peisaje sau ambianle din natur;,, iubirea coplegitoare, erotismul cu continenli, rafinat gi
extraordinar de intens, activitatea creatoare etc. Aceasti semnificagie extinsi a EXTAZULUI
zraticilacesta (EXTMUL) nu este, intotdeauna, echilalent cu starea de Iluminare spirituali
deqi, de multe ori, ele potcoincide. Uneori, iluminarea poate decurge dintr-o experienli non-
extatici, de exemplu starea iluminatorie ce suryine in fata morpii sau in cazul unei dureri
violente. Deoarece starea yoghini de transcendere a congtiinlei individuale liuritate implici,
mai curi.nd ointeriorizare, MIRCEAELIADEapropusechivalarea termenuluiyoghin SAMADHI
cu acela de ENSTMA cuvint care, de fapt, semnifici,,a sta ind.untru" inqelegirrrl, prin aceasta,
l2r
rl el l ti l tefea l tei trtrer-rrptri a col l gti i ntci I' r-i ghi rrrrl i ri i n Si nel c si tr ersenl i al strpteul . AIN{AN'
Atrrl ci cal rl cl i l fi i pta
poast;i i et-se EGO-ul , se i trstal c' azi starea cl e YOGA; care face si apara
EX'I)\ZTIL.
GANDI RE
-
Pl oc es r l l ent al c l e l ez onant i c u enel gi i s t r bt i l e t neut al e di n
\ TI ACROCOSMOS, i nsot i t r l e cont l t l exe r eJ) er cut si ut r i psi hi ce sect t ndaLe si de cunoa$t el ' e,
copst.l pcl i 1 operati i sau acte nrerrtal e cat' e fol osesc, pe <l e o pat-te, i nfornrati i l e oferi te cl e
pr-ocesel e psi hi ce pri ruare, i ar pe cl e al ti parre, i rrfor magi i rl e ti pul curl ogti nl el or achi zi ti onate
Zl e i pcl i vi cl , sgb fol rl a i cl ei l or;i el aborate soci al -i stori c. Cl andi rea este un
Proces
corl sti ent,
iltelectiv si presupulte o or-ganizar-e logici a relaliilor qi olteratiilor, cle la collcret,
Particulal-si
p1i c, l a general , Lsenti al , abstract. Gi ntl i rezr refl ecti , IVIENTAL, REALITAIEA si fol oseqte
datele ctinozrster-ii senzoriale, clal se plaseazi la rriveh-rl logic al cunoaltel'ii. Gindilea ope|eazd
p' i 1 sel ecti i , orcl oni r-i , cornbi ni rl i cl e el ernente si cl e rel ati i ; i tt cacl t-ul acestor prel ucl i ri ,
gl l di rea are ;i
o funcri e anti ci pati vi r si prospecti vi : ea se fortneazi pe pal ctrrsul tttror acfi uni
pr act i ce, pr i n i nt er i or i zar ea oper at i i l or ' ; i
act cl ol ' concl ' et e. \ OGA consi der i ci sPeci f i cul
g-i ' cl i r-i i ri u col sti i 1 reprocl ti ..,r' "o schernati cl qi nrai mul t satt nrai ptrgi rt gene|al i zati a
rl eal i ti ti i concrete, ci i rr rcconsti tui rea ;i
l cfl ecti rrea tnetrtal i , pr-i tl i nel abi l e pt-occse de
rez-o1an{i , a acesrei rc:al i ti rl i , i n rtrocl nenri j l oci t, chi ar si a acel ot' pi r1i cl i n l eal i tate care nu se
oferi direcr cplloasterii; aqaclar, dupiYOGA' garrdirea opereazi abstr-act qi geueric, in opozitie
c1 acti ul ea cc)ncretpl l i senzori al . AstJ' el , ca
l )roces
l l rental de t-ezotratl i i cl l compl exe
reper-cursi uni psi hi ce, gi ncl i rea pl ' esLrpune r ctl ect:rt.c:i genet-al i zati ,
l l ri rr
i nefabi l e procese de
REZONAN fA
rnel tal a, a obi ectcl or
;i
fenonrertei or- real trl tri , ceea ce i mpl i ci sesi zat-ea
esepti al uftri , r' apor-tarea;i i ntegral ea categt-rl i al :i a fi i tr!ei tl l ]]al l e de ctttroscut, a obi ecttrl ui sau
fel omel ul ui . Cunoa;rel -ea pri n gandi r-e este o cul toa$tet' e tretni j l oci ti pri n si rnbol i zi ri ,
col rbi ni r.i , col l stl ucti i , corei ati i etc. Gi ncl i rea stabi l e;te l el ati i categoti al e 9i
necesare i n
cl i versi tatea for-mel or cl e mani festal e al e real ul ui . I)i ncol o de aceasti di vet' si tate, gdndi rea
surpri nde ceea ce este rl rl i tar, coerel l t, necesar i tr feuomene 9i
l uct-ttri . Pri n i ntermedi ul
gal di ri i , crl noa$rern adevi rul ul ti rn;i ati ngem stal -ea de el i berare 9i
netnut-i re spi ri tual i .
HIpNOZA-Terpreutrl FIIPNOZA provi ne cl e l a fJypnos care, dtrpi cum se
9ti e,
era zeul
gr-ec al somi tul ui ;i
el a fost i mpus, abi a i n anul 1842, cl e cel ebt-l rl chi rurg engl ez,Jarnes Brai d.
prin
rrrlrlal-e, hiploza esre o sulre rreobi;nrriti de strbjtrgare a lllentalultri celui hipnotizat,
aseni r11toare c6 sorl l ul saLl crr sortrnarnbul i snrul , pt' ovocati pri n tehni ci vari ate (curn ar fi :
pri vi rea fi x[, u1 r-i tl r nronoton cl e rnani fest-are (apari ti e) al autl ni i tor cttl ori , al anumi tor
i ni scdri saLl a anLrmi ror sunete or i pr-i n sugesti e verbal i ), pri u care se prodttce o i tl tromi si une,
i n sfera col l $ti i ntei subi ectrrl ui , cl e' naturi si -i anul eze sau si -i al tereze responsabi l i tatea
peptru o alunriti perioacl)i de timp. Aceasti moclificat-e ce apal'e attrnci (in starea de hipnozi)
a fost aserni l atl cl r ul l "sol )ur cl e ti p speci al " sau cLr o di sol u$e a col l $ti i nl ei obi snui te.
Hi pl oti zatul 1i nti l e, datori ti acestei i ntronri si rtui , i ntr-o rel afe rnedi ati cu l umea, pri n
i nterrnerl i pl ntental trl ui hi pnoti zortrl ui , ci i rui a i i ttt-ureazi aProaPe toate cornenzi l e, fi ri
impotriyire. Datoriti acesreisuborcloniri in tinipul suirii de hipnozi, la cel hipnotizat slibeqte
corrsi derabi l col trol ul conqti ent, atat asupra comPol ' tatnentul ui propri u, ci t qi i n ceea ce
pri veste col l ractul cu real i tatea, apr oape toate acl i uni l e ;i
gi rnduri l e cel ui hi pnoti zat fi i nd
,,,prr" r,oi ntei ;i
mental ul ui hi pnoti zor-ul ui . Inducerea ;i
mengi nerea sti ri i de hi pr-rozi
evi denti azi , pentl rr cel i ni ti at., gener-ar-ea ttntti fenotneu compl ex de rezouatrl i , i n ul -ma
ci rui a l 11el )t;[l l pr-epol <l erent acti r, (enri si v) al hi pnoti zorul l ti se i tnpl tue, i u forgd' asuPl ' a-
r22
rttetrtal ttl tti pt-eponrl et-etrt pasi r' (recepti r' ) al hi pnoti zatrrl rri , pe car-e i l subor-r.l oncazi . ht rrrerra
: t <: est ei i dent i f i ci r i ct t nr ent al r r l l r i pnot i zat r r l t r i , cal ' e
l ) r o\ ' oaci
sr r bor - dol l ar ea acest l r i a ( a
r t t et r t al ul ui ) f a1i de t nent al ul l t i pnot i zor - r : l ui , r - ezul t i - st ar ea cl e sugest i bi l i t at e l r i pnot i ci ce
l ace posi bi l i i ndr r ct i a. pl i n i nt er l r ecl i r r l ur l ol pr occse st r bt i l e de RLZONANT' A, a st i r i i de
l ri pnozi . Avi nd i tr vedere faptul ci hi pnoza i rnpl i c.l subordonarea fortati i a nrerrral ul ui cel ui
hipnotizat.siatrtrlat'ea libenrlrti siu ar-bitrrr (a responsabilititii), cal'e afi'age rlupi sine strbjugarea
voi nl ei sal e fagi cl e voi nta hi pt-toti zortrl ui , hi pnoza este total i nterzi si pe ci i l e spi ri tual e
autenti ce deoarece, i tt m:rrea maj ori tate a cazrrr-i l or' , ea trezeste
;i
ampl i fi ci , i n hi pnoti zor,
orgol i trl si face si -i creasci egoi smtrl , i ar i n cel l ri pnoti zat face si apar-i o star-e acci l ttuati de
l ' ecepti \i tate, car-e i l face si cl evi ni mecl i unri c si sLrpus i nfl uentel or l el e di n l urni l e i nr,i zi bi l e.
Cu toate c[ provoaci cl i tni nuareavoi ntei si strborcl or]al ea l ]]el ttal trl ui cel ui l i i pnoti zatfath
t l e voi ut a gi ment al ul hi pnot i zonr l t r i . hi pr r oza a f ost , er npi r i c, f ol osi r i i n sco1, r r er apeur i c,
l l entru
pri n-ra dati , de ci tre Vl esmer, care a ntrnri t.o "nragneti snt
atri rnal ", fi ri s.l -i i r-rtel eagi ,
i n mod real , natrrra.
Cei care practi ca hi pnoza strnt foarte expusi tenueti i l pr rl ernorri :rce or-i satani ce gi , cel mai
adesea, ei devi n i nstrurnetrte i t' rcoi rsti ente al e anrrnri tor.enti ti ti ntal efi ce (cl emoni ace satr
satani ce), cat-e se fol osesc de ei , cu abi l i tate si vi cl eni e, pl ovoc:i rrtl rrl c i l trzi a c:i fortel e qi
energi i l e care sul l t al l qr-enate de ei atunci ci nd hi pnoti zeazi , l e aparti n. Practi ci nd, i n mod
consti el l t, hi pnoza, hi pnoti zonrl se.expune Ll r)or er ave pel i col e cl e natur-.1 subti l i pe care, cel
mai adesea, tri ci rni car nu l e i r-rttri este si i n el se tr ezesc si se anrpl i fi c:i , astfel , tendi ntel e
Iuci feri ce care i l vor couduce, daci nu se opl ' e$te l a ti ntp, l a l egres si cl ezastru spi ri ttral .
ILUMINARE
-
in absenla trnui termert r-orn6.nesc nrai adeo,at, acest cuvint per-rnite si fie
tradusi nogiultea sanscl-iti de BODHI ("tlezire spirituali"), car-e corespnnde curihtuhri SAIORI
(sau KENSHO), i n l i mbaj aponezi . Acest fenomen <l e rratr-rri i spi ri tr-ral i nu are absol ut ni ci o
l egi turi cu vr-eo experi enti opti ci l egata de l unri na. i n cazrrl unei experi enqe autenti ce de
iluminare spirituali, ptin acest crrrdtrt se inclici clipa extraoldinari in care fiinta umani. devine,
in mod pregnant, constienti de \{lDLfL DMN BEAIIFIC (in samcriui, SFIUNYATA" injaponezi
KU) care este, ea i nsasi (i n cal i tate de MICROCOSMOS), i ntocnrai pfecurn i ntregul Uni vers
(MACROCOSMOSUI, in care ea se afli). Aceast^i triire fundarnentali. este singura care ii
peunite fiin{ei si t-ealizeze, irtstantaneu gi si inqeleagi Aclevirata Naturi dirini a orici.rei fiin1e,
Ittcur sau feltollten. Ideea de,,ILLD{INARE"fiincl, acleseori, confrrndatii cu noliunea de,,fenornen
Iunti nos", uneori fel uri te mani festi ri l rrrni noase (fosferre) fi i nd, i n mod eronat, consi derate
drept,,ILUMINARI", s-a aj utrs si se prefel e, i n nraj ori tatea c:rzrrl i l or-, ter-nrenul de ,,TREZIRE
SPIRITUAIA", care este mrtlt mai aproape de aderir'. Dirinrrl ,,\,'lD BEAI'IFIC" de car-e devenim,
i n mod ful ger-i tor, congti enti i n acel e cl i l >e rrtr este, a.sa crul t.s-al ' putea crede, r' i dul neantul ui ,
ci al i nsesi zabi l ul ui , al i mposi bi l i ti ti i de a pri rrde si cupr i ntl e conrl ;l et, pr-i n gAncl i re ca gi pl i n
senzal i i , i nfi ni tatea i nefabi l i cal ' e este bnrsc i l c' scoperi t:i cl i rrcol o de fi i nti qi de nefi i n$. Acest
vid beatific nu este un obiect precis pe care fiirrta lrnran.l sa-l poati inlelege, decit cu condi$a
cl e a-gi depi ;i , i ntr-o anttmi ti mi strt-i , l i nri tel e EGO-trl ui fuzi ondnd, ea i nsi ;i , cu acest vi d,
clatoriti transformirii sale in acesta. Ilumiuareaperfecti a ltri BUDDHASI{AKYAIVIUNI, de
exemplu, marcheazi inceputul rerelirii a ceea ce constituie Acleld,r-ate Naturi Nemuritoare a sa
ori , cu al te cuvi nte, a DHARMA-ei sal e (i n cal i tatea sa de Lege esenti al i .natural i a
MACROCOSMOST JLI II, DHARMA este in mocl indisociabil legati de KARMI! o fiin.ti umani
rl uPoatesi -gi real i zezeDIfARMAcl eci ti nl i nri tel esi tual i ei sal eKARMA-i ce (BUDDF{Aspur}e:
,,PI-ITEREADE INT,TELEGERE
$t
ACTIUNE A FIINTEI UMANE DEPINDE, iN nAAnE V,q.SUna
123
DFKARMA SA")). Prin urmare, Iluminarea perfecti a lui BUDDHA marcheazi inceputul
DFIARMAci lui BUDDFlAsau, cu alte cuvinte, a ceea ce se va numi, mai tArziu, ,,BIJDISM",
cale
nu esre akceva decdt doctrina spirituali a lluminirii; in afara exPerienfei ingfabile a lluminS'rii,
nu se poate vorbi de budism. Cu toate ci lluminarea spirituali este, prin natura sa, o stal-e
identici, totdeauna, cu sine insagi existi, totusi, grade sau trePte diferite de Iluminare. Daci
'fenomenul
Iluminirii este, analogic, comparat cu un zid pe care wem si-l traversim, aceasti
operalie de pitnrndere ,,DINCOLO"
se poate efectua printr-o minusculi gauri sau chiat'
pulverizAnd, in totalitate, obstacolul, a;a cum avem cazul lluminirii perfecte a lui BUDDH.t
intre aceste doui extreme, se pot gisi toate gradele de intensitate posibili in ceea ce priveqte
Iluminarea. Autentica iluminare profundi ne rel'eleazi, totdeauna, ci vidul beatific qi
fenomenele, ABSOLUTUL gi relatilul nu fac decdt UNUL. Experienga unici a Adeviratei
Realitigi rrece, in mod precis, totdeauna, prin aceea a Unicitigii resimqiti in mod inefabil
liuntric. Un text strivechi al inlelepciunii ZEN spuue: ,,ACE[,ACARE,
GRA
,TIE
ILUMINARII,
MOARE INANVTN SA MOARA" T'iU TVTAT MOARE NICIODATA CHIAR DUPA CE MOARE."
Consecinla sublimd a acestei aparente anihiliri, a acestei MARI MOR
,TI,
este MAREAVIA.IA
NEMURITOARE, o viali in divin plini de pace, beatitudine
9i
deplini libertate.
IMAGINATIE
-
Proces psihic secundar, solidar
;i
analog cu gAndirea, de operare cu
imagini menrale, de combinare sau construcgie imagistici, purtAnd asupra realului, posibilului,
viitorului gi tinzind spre producerea noului in forma unor reconstinriri innritive, a unor,,tablouri"
mentale, planuri iconice (vizuale) sau proiecte. YOGA o caracterizeazd ca ,,facultatea
de a
reprezenta, in mod viu, obiectele sau facultatea de a int,enta, de a concepe". Psihologii definesc
imaginagia ca ,,proprietatea pe care o au imaginile de a se asambla in combinagii noi". In
concep,tiaYOGd imagina.tia nu mai este referiti la acnrl elementar- al reprezentirii reproductive,
deci la fixarea gi evocarea vie a unei experienge in forrna imaginiloa ci este delimitati ca
Proces
9i
produs al restmcturirii experiengei, al dep$irii ei prin imagini noi, ce nu aparlin memoriei
dqi, intotdeauna inu'o mare misuri, memoria este rezervorul imaginagiei. Chiar atunci c6.nd
imaginalia reconstituie un real, pe baza unor descrieri verbale gi a altor indicatori indirecgi, ea
nu se confundi cu amintirea concreti, intrucit nu reanlti dintro perceplie, ci este o reconstruclie,
noui cel pulrn pentm subiect. Prin imaginagie, noi abandonim cursul ordinar al lucrurilor: A
percepe gi a imagina sunt tot aga de antitetice ca,prezenta gi absenta. Construcgiile de imaginalie
se deosebesc de amintiri. Acestea sunt, intotdeauna, retrospective, pe cind compozi$ile
imaginaqiei sunt prospective sau atemporale. Imaginalia este paraleli cu inteligenla, intr-ucit
poarti asupra unui necunoscut, pe care il depi;egte compensator sau anticiptiv. Imaginagia este,
in acest sens, al depi;irii realului, sinonimi cu fairtezia. In actul creator, imaginaqia 9i
inteligenqa
se coreleazi strins. TANTRAYOGA consideri ci fantezia selegte la extinderea
9i
completarea
realului, deoarece oferi noi contacte, prin trezirea gi amplificarea REZONANI,IEI cu anumite
lumi paralele subtile. Originea imaginagiei rezidi in diferitele activitigi din care se extrag
scheme transformative, ce vor sluji mintii pentru a transforma datele experien,tei sub impulsul
unor dorinfe qi in raport cu un scop. Este un atribut specific uman, capacitatea de a constmi
ini$al in minte
;i
apoi a transpune in practici. Rolul deosebit al imaginagiei in situarea exacti in
timp se datoreazAfacultigii speciale a acesteia de a acumula gi a reconstitui timpurile. Funcqia
principali a imaginagiei este ,,preparareaviitorului".
in p.tc.pgie, obiectul este ,,intilnit" de
conqtiinti, pe cdnd in imaginaqie congtiinla este aceea care i;i ,,di un obiect". Aceasti construcfie
a irealului printr-un real mental oasiconcret implici colaborarea psihicului, in totalitatea sa;i
are, c^ax generator, interac[iunea dinue afectiv gi cognitiv. Sublimarea este, deseori, invocati
124
Pentru
a explica imaginagia creatoare in orice domeniu de arti,
;tiingi, organizare presupuld.nd,
fi'ri demonstragii' ci orice crealie igi are un prirn movens in pulsiun ibaale,ce aufost deplasate
si cotil'ertite in energie sublimi, sirnbolizdndu-se intr-trn ait mod. incercirile de a explica, i1
YOGA" expansiunea irnaginatiei creatoat'e intr-un clomeniu, prin sublimare salr prin necesitatea
compensirii si supracompensirii complexelor de inferioritate, rimAnefoarte colr,ingd,toare.
hnaginatia dispune de puter ea de a depisi prezentul printro enorma exrensiune a cimpului de
corytiinli. Sursa acestei depisiri este opozitia, in subiect, clintre imperfec$une;i corectirudine,
dintre disparitate si coerenli. TANTRAYOGA susline ci imaginatia este conduita care realize^rd
maximum de identificiri posibile intre termeni irecluctibil opugi. Actirarea organizatA a
imaginaqiei, cu ajutotul tehnicilorYOGA" nu poare fi obginuti decir prin inductie volunrari,
gralie rezonanqei qi fuziunii cu sferele gigantice de forti a celor ZECEMARI PUTERI COSMICE,
in timp ce, tladifional, erup[iile creatoare ale imaginatiei erau consiclerare a fi spontane,
dependente de stiri de inspiratie, ce nu puteau fi programare. Imaginagia egoticivoluntari
este un fenomen real dar rtu este niciodati imaginaiie pur voluritari. Imlginagia egotici
voluntar-d este superioari prin focalizare gi conduceri .ongtienti dar, dupi majoJtat.u opirriilo.,
maisiraci, schematiciprin conforrnarealamodele rationale, mai putin liLrt, ir.ip.r$r originald
in elernente, daci nu in ansamblu, decit imaginatia DETASATA neintentiorrur. (qi aceasra
relativitrvoluntari) care beneficiazi, din plin, de aporturile incongtiente. Se vorbe;te adeseori,
in YOGA" despre
,,o sintezS' specifici intre disciplina intelectuali gi abandonarea imaginatiyi,,,
despre ,,inducerea deliberati a unei stiri elevate, sublime de congtiinqi in care sructurile
obiqnuite si convenqionale ale exper-iengei sunt sfirimate". YOGA lanseazi", in legdturi cu
imaginalia creatoare, fotaltula,,tgresie voluntari si temporali in slujba Sinelui Etern (ATMAN),
in sensul de reintoarcere la procesele primare, supraconstiente, ce au un grad mai mare de
libertate
9i
flexibilitate. o lunre imaginari ert" op..u..-,biecnrlui clar este, totJatj, o modalitate
de afi (omul-proiect)
;i
un atrsarnblu ce mijlocqte relagiile cu lumea, cu MACROCOSMOSUL
(generdnd, permanent, fenomene de rezonanti cu anumite energii subtile din univer-s, in
funcgie de ceea ce ne IMAGINAM), pentru ci imaginarul esre, rotdeauna, in
yOGA
qel pugin,
un instrumenr de dirdnagie, un factor de investigatie gi de depd;ire.
INCONSJIEY -
Ansamblu de dispozitii, stiri, procese psihofiziologice gi psihice 6:re,
momentaJl sau stabil, nu sunt constiente sau, deocamdati, nu se congtien uieazir.Incon;tiennrl
este psihismul bazal sau
,,de profunzime"; fiind ac eazond.,parle, irntanqi a sferei psihice umane ce
nuinuiinferacorytiennrlui,
incorytiennrlluatinsinenuaresens,
cinumaiin rapor-tcu con;tiennrl.
In conceptia yoghini, inconstiennrl apar-e in diferite ipostaze: 1.Ca arribut al conginunrrilor psihice
sin'rate in afara cimpului de constiinft 2. C.a un aspe.rca,l itnt rlF a trerei psihice av6nd caracteristici
apa-rte
Si
exercitind un rol in determinarea (reglarea) conduitei; 3. Ca mod specific de existenli a
manifesti.rilor psihice abisale. Incongtienn l rr. ,n ,ens dinamic, fiind o bazi pulsionali si un sediu
principal al conflictelor intente. Incon;tiennrl reprezinti o alti laturi (ascunsi) aviegii psihice gi
existengei personalititii' Sistemul psihic umarl nu poare fi conceput fir-i a considera
,,ambele
reversuri ale medaliei", respectivcorytiennrl gi inconstiennrl. Constiennrl nu epuizeazi.viaga psihici
a omului, iarYOGA aratA ci este tot aqa de absurd si prezinti constientul dr-i in.o.rqtient, ca gi
incor4tiennrl firi corytienr Tiebuie insl si ne di"m seania m, prin practicayOGA" dispunem de mai
multi cladtate in studiul congtiingei
9i
in snrdiul inconstientulul ce, gradat, incete"r; si mai fie
inviluit in ceati. Tehnicile
-si
procedeeleYoGA ne oferi posibilitigile cu toul extraor-dinare penrru
arealtrzatAtinrestigareagradati;i
profundi, citqr controlul corxtiental incon;tiennrlui.Incon;tiennrl
este saturat afectiv prin gandurile r-roastre, este dinamic, dar energia libidinali" daci nu este sublimati
125
I
{F[x..**-
in mcxl adccrat. se invesleste in reprezentir-i, clanclna;tere lafi.urtasme, caunitiqi ale desfi;urililot'
incor-rstientLrltri, atit in corrrlitii onirice, cat si in slare de u'ezie. Visele pe cale le avetn repr-ezinti
,,calea r-egali" in rlesco;ter-ir ca si inr estigarea incongtientultri, fiind atit metodi, cit;i nlosu'i diu
inconstient. Instalarea, in plan ilrcongtient, a conilictelor. ia fomra fiustragiei, a contplexelor gi, irt
caztrri rnai glave, ale neu'ozei si psihozei. Ctrrn incons[ientul este consiclerat ca fiind uu sisteur
clcschis spre sine. phri la autisnr, clar inchis in rapolt cu hrnrea si rezistitrd, dacl nu sunt folosite
mctcxle adecrate, la investigatia constienti, telrnicileYOGAiqi propun s[ scoati la suplafat^i si si
cor.rstient-izcze conflictele inconsticnte pel)trr-r a le lezolra. Subcon;tieutul se situeazi, ditr acest
punct cle redel e, in zona tle colrLact clintr e incor"rqticnt gi corrstient si funcqioneazi ca un iuternediar'
rlinn'e acestea. YOGA a achnis subconstier r tul pentru a sr-rblinia mai mult inaccesibilitatea sau greaua
accesibilitate, spre congtierrl, a proceselor'primar-e ce gin de incongtient. Aparent, procesele
irrconstientc se
l)etlcc
in afara tinrptrlrri, au putini consideralie pentnr realitate qi se den'olti ca o
chrbhrli a rielii constiente. Inconstientrrl este insensibil Ia corrtradictie. l-a nivelul inconqtiennrlui
se ilnl)ture, aprtrllr totclearrrra, lt'gea,,totsau nimic", cleunclelearltiirnpulsirilateasiauspontaneitatea
inconqtierrnrhri. Su-rrctr.rrile incongtienttrlui sunt clinamice, dal nu in aceeaqi misurl gi plastice;
clirnpotrir{, rela{iile fixite in incouStjcntsunt neobisnrrit de stabile si rigide. Aproape toate couflictele
si corrrltlexcle fi>nte, in incon.stient, in co1>ilirie capitl, clupi aceea, tur loc importantin strucnrrile
de prsonalitate ale arh rltr rhri. Lristi nunreroase expelinrer rte clirecte, accesibile chiar plin przctica
YOG.\ car e clor.e<lc*c c:i, l:r orn, se
l)ot
fonna reflexe
,si
sistenre de leflexe (steleotipe, montaje), firi
palticipar easisremului rerbal si {7u:i o conqtierrtiirare ulteriorui. PracticantiiYOGAapreciazici, prin
elalxrrzirile irrrl-rlicite :rlc rrnor-mont4je, se r)asc noi, d:u-incongtiente, mecattisme de reglare a
activitiilii (Eru.NIPI,U: conlinenla sextrali). Uneor-i, atituclinile r]rar)ifestate ca OBI$NUINTE
lIR\NlClE, fixate in inconstierrt clatorita fenonrenelor preclonrir)ar)te de REZONANIA care se
l'epetir, rreagi orclinea inrpusa cle constiintzi, manifestirile lorapirnd ca irz.tionalesau inexplicabile,
ca in sitr.raqiile exprimate prin clir:tonrrl ,,cle sustibus lloll disputandum" (despre gusturi nu se
disctrti). Sesiz-er-ea fenonrenelor de r-ezonanti, in practicaYocA, ce se produc, unele dintr e ele, in
sfera inconstiennrlui ne fhce si realizi.nr, adeseod, ci,,suntem tr-iif de fo4e subtile necunoscute,
tainice, iir:i ca si ne clim, totdeaulla, seanla". Ntr intotdeaulla (aceasta este \alabil mai ales in cazul
1'oehi-nilor-ecliilibraqi
si arlroniog| car e i_si uarxnrutasi apiis.i sublimeazi, in mod armonic, poten$alul
sext.al) incor-rstientul se opune con;tientului, r-rneori el fiind
;i
subiacent lui, rimi.n6.nd intro
uhritoare siner-gie cu constientul. Incon;tientul rinrdne, dupi opinia yoghinilor, o gigantici for$
energizurti, rur factor baz:tl cle clinamizale a concluitelor, ardnd alte legi de organizare (ce se supun
legilor-REZONANTEI) clecdt congtiinta (fapt cleutonstr-at prin paradoxul viselor; prirlnun alt mod
de pr-elucr:rre a infornaqiei); incongtientul este, asdel, o verigi inteml sau o treapti a ierarhiei
sinrulLene a:rctiunii unlarle. Lr concluzie, putern spune ci incongtiennrl este totalitateafenomenelor
psihice cale scapi congtiintei si care, cleocamdati, r-ru se con$tientizeazil, tocmai carzctentl acestor
fenomene ficdndrr-.le si fie astfel. Fenomenele psihice incongtiente se manifesti in diferite
inlplejuriui: la copil, in primii ani de viati- cind congtiinta individuali nu rafotrnatinci; la adult, in
suu'e de sornn, in cursul viselor, cind se succed diferite reprezentiri, emo,tii gi alte fenomene
psihice, fZr-i o leflecuu-e constienti; in stare de veghe, in cazul unor fenomene psihice care se
pr-ocluc in afiar-a cAurpului con;tiin1ei, clrrn sullt reactiile la actiunea unor stimuli subsenzodali sau
arrtonratismele; in rrnele rnaladii care prochrc abolir-ea constiingei.
INTLIITIE- Prin clefinitie, inttritia repr-ezinti cruloaSterea directi, imediati, prin inefabili
rezonangl , a acl evi r-uhri , fi ri aj utortrl rafi uni i . Dupi Carl GustavJung, cel ebrul psi hol og gi
psi hi atnr el veqi an, i ntLri l i a este un:l di ntre cel e patru funcgi i psi hol ogi ce fundamental e al e
126
onr ul ui , cel el al t e t r ei f i i nd gi t r <I i l ea, sent i l l l ent el e si si nr l r r r - i l e. F, l t l escr - i e i r r r r r i t i a c: : r pe
funcl i a de expl orare a necul l oscutrrl ui , car-e oferi posi bi l i tati si i nrpl i cari i cl i fi r:i l , i rr al tarerrti ,
cl e a f i per ceput e i r t r uod con$t i ent . hr t r , r i t i a est e o cal i t at e l bzr l t e i r npor t ur r t i i i n anr r nr i t e
domeni i de acti vi tate gi , nrai al es, acol o urtcl e oameni i vi n i n contact neni l ;' l oci t cu al ! oanreni .
Aceasti capaci tate este prezenti , acl esea, Ia yogtri ni , l a cei care i au rl cci zi i , l a i rn' erntatol i , l a
geni i sau l a arti qti . Poate mai bi ne deci t al 1i i , acesti oameni sesi zeazri fhgr asctrnsi a l ucnrri l or,
gti u si i a cea mai buni hoti rAre l a ti mpul potri vi t, bat l a usi l e car e, si gur, l i se deschi cl si , i n
general, gtiu precis ce au de fi,cut, foarte repede. A putea si anticipezi trlrltura eveninrelrtelor
1>ermite
mai buna lor- intelegere gi folosirea intlegii ene r gii, pentl'u infrr.rn&u'ea rrnei perioade
cl i fi ci l e sau gi si rea unei sol uti i , neagteptate, i ntel i gente atunci cand totrrl pi rea pi el cl trt.
Intui ti a nu este un act de voi nti , ci o star e cl e atenti e si cl e t' eceptare i nsl ti l ati ,. Si , cu toate
ci aceastd facul tate excepl i onal i apal ti ne fi eci rui onl , sLrnt anumi te perso:rne pri ntl e car e,
mai al es yoghi ni i , care
$ti u,
mai bi ne decat al gi i , si o expl oareze.
I NTEI EpCI UNE
- ( cf . l at . i nt el l ect i o
- "sens r eal , sr : nr ni f i car i e") . Sr ar e sLr pr er ni cl c
echi l i bnr i nteri or (psi hi c, mental , spi ri tual ), de seni ni .tate beati fi ci si i nrpi car e ctr si ne, de
revelare a spirittrlui uemuritor' (ATIvIAi.,i), cle concorclanti deplini intle gancl ;i fapui, la. care
ajunge o fiin1i umani cu SAHASRARA perfect clinanrizati.. L:r stalea supr-ernzi de in telepcitrne
di vi ni se aj unge pri trtr-o bogati experi engi spi r-i tual i , a<l anci ti pri n refl exi e si accel erati ,
considetabil, prin practica consect'ertti. si corecti a tr-eptelor superioar-e ale sistenrtrhtiYOGA
Inl el epci unea presl rpune, deol >otri vi , o concel )ti e general i , ar-moni os i l l tegl ati pri rr
intuilie, asupta lumii, asupra omului, asupl a pozitiei sale in unirer-s si asrrpra realititii existentei
l ui DUMNEZEU. Ea i rnpl i ci , de asernenea, o cl ul oastere a val ori l or nroral e de bi ne cl i vi n,
adevir ultim, frurnusele perfecti, pur-itate suflete:uci, dragoste, l'espect pentl-u sine si pentfu
oametti , i ubi rea necondi qi ouati a l ui DUMNEZELJ, precrrnr qi o cr-ecl i rrti de nezrl nrnci nat, i rr
acord cu aceste pri nci pi i si val ori . i ngel epci unea este o expresi e a cruroasteri i profi rncl e gi
domi ni ri i depl i ne de si ne, a unei permanente ci l l trzi ri , i n vi ati , dLrpi pr-i nci pi i l e di vi ne,
universal valabile, ce nu conft-azic bunul simg qi ir-rteligenta creatoare. hrlelepciunea aderdrati
refl ecti respectul depl i n al l egi l or naturi i , asa cunl acestea atr fost create de i nqel epci r-rnea
perfecti a lui DUMNEZEU.
h-rgeleptul inlelege, la unison cu voin{a clivind, si acluc?i o contribtrgie efectivi, in misura
propri i l or sal e puteri , extraorcl i nar de mal i (atr:nci cAnd a ati ns stafea de i nl el epci rrne) l a
propi ;i t' ea spi ri tual i gi moral i a omeni ri i pri n acti uni , opere sau i nvi qi tur-i (ce mani festi si
refl ecti arntoni a, i ntel i genta suprenri DIVINA), i nrpi rti ;i te cel orl al l i oanreni
;i ,
nrai al es,
pri n educarea copi i l oq i n spi ri tul gi respecttrl nrari l or ral ori DIWNE; i nqel eptul este sever-cu
sine gi ingiduitor ori plin de dragoste cr-r ceilalti, atunci cancl acestia meriti; el isi construie;te
viala treptat pun6.ndu4i, mai mereu, de acorcl exper-ienta sa bosaui de viati gi rorlul rneditagiilor-
sal e profunde cu i nvi l i turi l e;i revel a$i l e pri nri te, atat (l e l a DUIVINEZEU, cl ,rsi de l a cei l al ti
oameni de l a care el i nvati di rect sau afl i pri n operel e acestora; i nl el eptul consi del i ci
ADEVARUL ULTIM ESTE TOTUL si, de aceea, nu se sLatornice$te intr'-o forrnuli rigicli si
defi ni ti vi de vi a1i , el este ca un copi l , i n fi ecare ul ornent pri mi tor de noi i nvi {i mi r-rte de l a
togi gi toate care il inconjoari, fiind oricAnd gata si se corecteze pe sine in caz de gle;eali, sub
indemn propriu sau sffAin; el unegte statornicia cleplind a lrnei pozitii spirituale qi morale, cu
receptivitatea la noi valori autentice, dir4ne; el igi cunoaste, plin cle deta;are adevirata pozigie
fati de si ne gi fa;i de cei l al gi feri ndu-se, totdeauna, de orgol i tr sau de o teatral i unri l i ngi .
h-rgel easi ca o ati tudi ne general i de di .rui l e fa$ de l ' i aga superi oari , fati cl e di vi n,
r27
t
inlelepciunea este o stare profund integrati si transfiguratoare. inqelepciunea, chiar daci nu
presupune un cod rigrd de prescripgii de conduiti, imprrne totuli un intreg qir de comportiri
practice armonioase, divine, superioare, fiind drrblatd de acqiuni binef6citoare concrete care
sunt, i nai nte de toate, desti nate si pi streze echi l i bl rrl vi tal , sufl etesc, mel l tal gi spi ri tual ,
permi $ndu-ne si ri mAnem, mai mereu, i ntr-o eufori ci seni ndtate gi i mpi care cu si ne ce
atrage, adeseori i n mod spontan, i nstal area di vi nei .feri ci ri nepi eri toare (EXTAZ) (stare
caracter-istici in cazul atingerii ingelepciunii). Toate mar-ile cii spirituale ale umanitilii, printre
care un rol de ci nste i l are YOGA, au conl i nut, au expri mat sau au condus, pe acei a cal ' e au
gti ut si l e i ngel eagi gi , i nai nte de toate, si l e apl i ce corect, practi c, l a i nl el epci une.
Religiile,YOGA" principiile divine de morald practici, filosofiile autetttice, marile creagii
nepi eri toare, geni al e, l i terare;i arti sti ce, concepl i i l e gti i nfi fi ce, obi ecti ve, general e asupra
l ui DUMNEZEU,l umi i , r' i eti i si omul ui , au al ci ttri t i ndemnuri , di recte sau i ndi recte, l a
intelepciune, uneori ele fiind, mai mult sau mai putin, o formulare expliciti a unei anutnite
i ngel epci uni .
Intelepciunea, atunci cind este o calitate iruiscuti, fiind deja dob6.nditi prin eforturile
perseverente real i zate de spi ri tul ce s-a i ncamat, i n al te exi stenqe (de exempl u, practi ca
YOGA i ncununati de succes (ati ngerea cel or mai i nal te trepte spi ri tual e) i n al ti vi ati
)
este
un dat cu care unel e fi i nte umane se nasc; i n al te cazuri , i ntel epci unea este rezul tatul unei
experi enl e personal e
;i
spi ri tual e ati nse pri n practi ca perseverenti YOGA, i n conti nui
desfi gurare
;i
i mpl i ni re. Intel epci unea este capaci tatea, net superi oari , de i ngel egere gi
judecare a lucnrrilor si aspectelor existente, implicAnd o cunoa$tere esengiali ad6.nci a realitilii,
experienli spirituali bosati, misuri, echilibru deplin intre dorinti si posibilitate, cunoa{terea
lui DUMNEZEU din care izvoriste senindtatea sufleteasci euforici;i impicarea cu sine
;i
cu
l umea, i ntel i genl i urmati de bun si mg, i n condui ti si i n apreci erea j usti , obi ecti vd a
evenimentelor si a realitilii.
Prin practicaYOGA, corect si perseverent realizati, ingelepciunea nu mai este apanajul
doar al persoanelor de vArste mai aransate care cunosc, cu anticipalie, consecingele diverselor
acte gi posedi un simg extraordinar al relativitiqii. Unii spun: ,,Viaga te inlelepleqte" dar, cu
toate acestea,
;i
la tinerii yoghini este posibili dezvoltarea inlelepciunii, dupl felul cum gtiu
si invege, foarte mult, atit din experienfa lor spirituali, cit si din aceea a altora,'dupi modul
in care ei ajungsi aprecieze faptele intr-o perspectivi armonios divini, complex-superioari,
corelati gi intui tiv-ragionali.
inlelepciunea presupune un stil existengial armonios gi integrat, care nu se raporteazi la
exigenqele imediate gi nu valorifici, in primul rind, aceste exigenge; presupune, de asemenea,
umor, deta;are, simtul relativitilii evenimentelor triite
0r.9,
de exemplu, vorbeqte despre
arheti pul Marel ui Inqel ept). Mari i i ngel epgi sunt, i n general , i nzestraqi cu certe i nsugi ri
extraordinarg
$j
transumane. Opusul stirii de inqelepciune este starea de PROSTIE sau
IGNORANfA. In timp ce starea de ingelepciune genereazi fericire qi armonie, prostia di
na{tere suferintei gi dezechilibrului.
MANDAI-A- Similar parabolei, MANDAI,A decodifici unele concepte
;i
principii universale,
unific6.ndu-le intr-o imagine holografici, care are darul de a inregistra, multidimensional,
fi-agmente din ingelepciunea milenari planetari. Fiecare element al reprezentirii simbolice,
de exernplu liter-ele sanscritesau imagini dezei gi zeige, formele geometrice utilizzte,simbolismul
culorilor, r eprezentarea unor entitiqi foarte evoluate sau maegtri spirituali vestigi, aduc cu sine
propria lor istorie, grea de fapte si sentimente asociate. Imaginea complexi, rezultati prin
128
compunerea elementelor ini$ale, reveleazivalenp spirituale noi qi treze;te stiri de congtiinli
inalte, deschide ugi uitatelor amintiri si chiar subcongtienului colectiv, numit gi
'lumina
astrali
a ocult\tilor". MANDALq5 in limba sanscriti inseamni, totodad,
'centnr'
gi "cerc" gi, de asemenea,
*ceeacecuprinde'.
Detaliind acestesimboluri primare, deducem cnMANDALAeste ostructuri
circulari (coppleti) puternic centrati. Centrul este inceputul gi originea tuturorformelorgi
proceselor, incluzind extensia lor in timp. Punctul (BINDU) este sursa, originea, eJenfa,
simbolul Congtiinlei Supreme. Cercul este simbolul cosmosului in totalitate, el congine qi
organizeazi, tot ce este plasat in el (realizarea unitigii in diversitate) fiind, totodati, simbol al
nimicului gi al tonrlui. Cercul este cea mai puri gi, totugi, cea mai cuprinf toare formf la fel cr-rm
luminaesteceamaimdimentariexperienF.si, totugi,ceamaicompleti Insenslarg, MANDALA,
este spa$ul atotcuprinzitor care gizduiegte strucnrra cosmici, radiind diferitele energii care o
creeazi., o suslin gi o disuugurmind, inefabil, legea ciclurilor cosmice. MANDAL A" desenati pe
pinzi sau hirtie, este folositi ca suport gi in meditalii. Alt rol al MANDAI-Ai este cel de
protecgie subtili. MANDAI-Apoate congine numeroase imagini de zeitigi bineflcitoare sau
terifiante, inconjurate de unul sau mai multe cercuri, precum;i diferite forme geometrice sau
alte simboluri, fiecare avAnd rolul sdu precis (cele mai simple MANDALAe suntYANTRAele,
care conlin doar figuri geometrice simple). Pdtratul care delimiteazi partea centrali a
MANDAI-A+i poate fi considerat ca simbol al planuluifizic, al "congtiingei terestre'sau, alfel
spus, al spagiului care "con1ine" celeldte simboluri. Pe laturile pitratului se alli cite o
'poarti",
iar divinititile figurate aici sunt a$a-numi1.ii "gardieni ai pragului', can'e au rolul de a apira
congtiinla impotrila forgelor dezagregante
;i
de a ajuta congtiinta si domine lumea subtili
misterioasi a incongtientului. Prin extensie, fiinga umanl este o MANDAITA, avind centml in
Sine._In diferitele momente, congtiinfa se manifesti prin MANDAI-A-e: insugi procesul
concenffArii in Sine este o MANDAI--A" Fiecare fiin$ este o MANDALA. pentru ea insi:i,
pentru ci este o focalizare a intregului Univers intr-un interval spagiu-timp; gi chiar fiecare
interval spagiu-timp este o astfel de focalizare a intregului Univers. Ttnid concret, aceasti
perspectivipermite experimentarea relaliei cu ritmurile cosmice gi, in consecingi, revelarea
intregului. Ochiul este
fi
el o MANDAI"A. Prin el se reflecti, in noi, atit experien[a, cit qi iluzia
lumii: el este intermedian-rl intre lunrina exterioari;i cea interioari. Meditagia vizuali asupra
centrului MANDAI-Aci, in special asociati, sJ)onuul, cu () stare de dinrire liuntrici;i aspiragie
ardenti, de a gisi Adevlrul, produ<'e ('fccte r rinritrxu't', <lirt'ct
llroporqional
cu practica efectivi,
asupmcorpului mbntal, cauzal, astralli <'lri;u ctt'r i<'si liz.ic. At't'ir.sti practici spirituald afost, mult
ti *p, secreti , ascunsi cel or nei ni l i al i , <l :rtorrti <:r1r:r<' i t:i ti i .sal e de a transfor-ma unranul i n
suprauman, de a transcende onrul i r r z<' rr. Irri l i crta pr <x' t' srrhri rl e fi ' ansfornate subti l d a fi i n,tei ,
i n practi ci l e sexual e tantri ce, este ural
(:ati r <k' pt' r r r' pcr t' u i rrl ri trrhri sau i ubi tei ca esenl i di vi ni ,
ca sci ntei e dumnezei ascd, de posi bi l i tatt' ;r rl r' ;r ;rrk' ur, r' orrsti t' nt si acti v, pl i n de devogi une,
ref l edaSupremul ui At rsol ut sau Drrrrrrrcz<' rr, i rr l i i rrt : r ( u ( i u(' l i rzi orrt ' az; i arnoros.
MANTRAsau MANTRAM
-
Exl rrt ' si r' ()n()nl l t opci r : i ; r ul l ()l : rnurni t e aspect e esenl i al e
al e unei Put eri Cosmi ce sau al e anurrri l or I i rr
1r' srrl rt i k'
r' osrrri <' r' , ; r<' t i orrancl i mpreuni , i n mod
di st i nct . i n
j coHe
secret e al e Ori errt t rl rrr st '
1l ; r<
t i < ; i crrri si ; r rn(' nt : rl : -r u rrnei MANTRApent ru
a ne pune l a uni son gi a fuzi ona cu nr:uri {i .stru (' i r \;r rr rl rt rl ;i ol ri r' < t i vi . I)r' i n practi cd perswerenti ,
aceast a conduce, gradat , l a o f ormi t l <' rnt ' <l i t : rt i r' . \ 1, \ N l l l , , \ <' l t ' j oaci . rrrt rol speci al , f i i nd
veri t abi l e suport uri pri n care ne i rrci rrci rrrr crr rl i l cr i t c l nt ' rrri i srrbt i l e, i n mul t e cazuri el e
avi nd, totodati , rol ul de protectori ai l i i r r qci r rrr r' L' r r I r l i zr' ;rzi r. I' r' i rr rrti l i zarea unei anumi te
MANTRAc benefice reanltio tranmfortrrar ('ll,r;r( l:rt.i r or rr or r rit<'r rt;-r, r csirntiti la nivelul corpului,
121)
psihicului
;i
min;ii. MANTRA are, de asemenea, un rol important in elelarea accelerati a
vibrafei dominante a fiinpi, provocind spontan sublimarea feluritelor energii joase
dominante, aaest proces fiind catelizet de emisia mentali a acesteia-
iln cazul cnuionantei telepatice cu una dintre cele 10 Mari Puteri Ccmice, yoghinii
avansa-ti rezlizeazi,emisia msnteli a MANTRA-ei corespondente, simultan cu ovizualizare
precisi, dari
Si
continui aYAl.[TRAei respectivei PuteriC-cmice. MANIRA este considerad"
din pnrnctderrederesonorsubtil, canefiind decitunacu aceaPutere C,Gmici, Zeu, Zeiti sau
aspect esenF l- Orice MANTRA contrne chintesen!, energiilor, tr .Sirilor gi realitigii specifice
a acelei Puteri Cosmice (Zeu, Zei$ etc.). Yoghinul iniqiat trebuie si pistreze strict secreti
orice MANTRAin care este ini.tiau Emisia acesteia trebuie insotiti liuntric de o stare de
transfigurare, sacralitate gi aspira;ie de a fuziona plenar cu esenta subtili obiectivi pe care
Iv{ANTRA o reprezinti Divufarea unei MAMIRA indiferent cui, atrage dupd sine descircarea
divulgatonrlui, anulfind disponibilitateaacesariadea intrain legahreinefabili cu respectiva
h-rtere Cosmici Infiniti
'
Practica regulati zilnici a emisiei unei MANTRA purifici gendirea, accelereazi
progresul
spiritual;i conduce la aparigia anumitor puteri paranormde care reproduc, in respectiva
fiin1i, capacititile corespondente extnordinare ale respectivei Puteri Cosmice. In fazele
cele mai a\ansate, ernisia MANTRAci conduce la descoperirea;rlenari a Con+tiintei Divine
gi la realizarea lui Dumnezeu.
tn utiliz^rsa unei MANTRA cele mai puternice gi mai rapide efecte survin in cazul unei
recitirisau emisii interioaretnuteasunenrlui, aceastaconduc6nd, cu ugurin,ti,lao instantanee
consonan.ti cu sfera de fo4i a Puterii Cosmice pe care respectira MANTRA o reprezinti
MEDITATIE- Medita;ia sau reculegerea meditativi (DFIYAI.IA) f;ace parte ain cele patru
stadii ultime al,e sistemuluiYocAal lui PAIANJALI, cunoscute sub numele de DFIARAI'{A
DFIYAIL{ SAMYAIV{A9i SAMADHI. DFIYANAeste, impreunicu SA}vfYAI\dA (identificarea
perfecd), trapta re ne permitesi atingem SAII4ADHI. Pentnr aceasta trebrie si suspendim
(OPRIM) complet gindirea in scopul de a elibera congtiinla abaoluti de orice interferenle
efernere. PAIAI.IJAIJ mrmeste media$a
'un
flux sau curent de gindire supedxri, neintrempd
care converge citre obiecnrl concentririi (DHARANIA)'. Firi o foarte profundi DHYAI.IA
(meditalie) este aproape imposibil si
{ungem
la stiri de congtiinti superioare, divine.
l
MEI-AIICOLIE
- (cf. melano; gr. chole). Termen care, in accepliunea grecilor antici,
desemna
"bilr
neagri' fiind, pentru prima dad, porne.nit in ,Corpulus Hippocratium" (secolul V
e.h.) gi ulterior, in lucririle lui HIPOCRAIE, care folosea adjectivul
'melancolic'
penu-u
desemnarea unui tip de temperament anre era caracterizat prin nesociabilitate, emotivitate,
pesimism gi oqgoliu, to:rte acestea fiind o e4presie a rela$ei cu sistemul umoral reprezentat de
secre$abiliarS- Deasemenea, termenul arnaifostfolcit, in aceea+i perioadi, cusemnifica,tialui
de .bolnav mintal" sau ,nebun-, sens in care l-a utilizat qi ARISTOTEI* Dincolo de aceasta,
MEIANICOIlAirdiciobi$nuinpdeaintrainsarederezonanti cu energiisubtilegeneratoare
de tristeqe, absenfa IUBIRII, inchistare, egoism, pesimism gi izolare de leginrra constienti cu
DT.IMNEZEU.
PERSEVEREN.IA
- (d. lar perseveranlia
='perseverenli'). C^pacitatea unei fiinge
umane de ariminefermigi constantiintro anumitiac,tiune. Termenul care este apropiat,
tenacitatea" presupune continuitate qi accentrrare a efornrlui, simultan cu rezistenlain fa.ta
obsacolelor. Este demn de re-tinut frpad ci acest efort este prtemic srslinut afectiv (indiferent
de sensrlpozitivsau negativd afectelor). Uneori,serortegtedespre
-fireahiperpersererend',
pe care o caracterizeazi persisten!" anormali a afecnrlui, in spe<ial cind sunt in cauzi.
interesele personale sau cind fiinga usrani in cauzi coruideri ci aceste interese au fost
lezare din exterkrn Perse.rrererrla se coreleazi pozitiv cr arrrbilia (ca angqiare rchrnnri puternici
in atingerea
,teluhri
profx-rs, indiferent de greutigi, ang4iare ce, uneori, poate si nu
,tini
cont
de normele morale). Perselerenpe p@te evolua in sens pozitivsau negativ; in rrisura in care
arnbi,tra persel'erentului il determini si se angajeze in activitigi benefice, utile din multiple
Puncte
de redere,
Perseverenla
este o trlsituri pozitivi; ea devioe negatird in cazul in care
f.ittt" umani respectivi, pentru atingerea scopului, nu gine seam.i de cei dinjurul siu, nu
respecti liberatea;i autonomia acestora, ba chiar ii discrediteazi pini inu-atit, incit atrage
asuPra sa rezistenga gi chiar opozilia colectivitigii. O persoani perseverenti poate fi
conqtiincioasS, energici, corecti, dreapti (cu sine gi cu ceilalgi), p@te avea un acut simg al
datoriei, rigoare in ceea ce face; se poate implica puternic in activitili benefice care necesiti
efort continuu qi rezistenti'la obstacole. Dar aceasti fiinti umani se pmte simti, in anumite
situalii, nedreptiliti" prejudiciati, ceea ce, atunci, o poate impinge spre o lupti sterili,
permanend, cu cei dinjur. Manifestati in sens negativ, accenhrarea exagerati a perserrcrenlei
degenerea'x in atitudini newotice sau in atitudini psihopatice.
SUBCON$TIENT -
Ansamblu de servomecanisme gi implicaqii nemijlocite ale
con;tientului, o rezenri de informagii gi operatii declaryate prin rezonanpr, din care se
construiesc stirile de congtiinti, fiind un sistem mediator care face parte din EU, decebin-
dtme insi de EU{ constient, intrucit persisti. intro form,i latenti sau impUciri dar, totodati"
deosebindu+e radical de incorytienl Subcongtienul reprezinti aspecnn receptiv sau feminin,
iar corqtiint^ (mentalul) reprezinti aspecnrl activ sau rnasculin, in raport cu subcon;tientul.
Subcongtientul este un fel de
"congtiinfi
latenti' gi potengiali care este inferioari, dar
coexisti cu congtiinla clari si o deservegte cu fidelitate. Subconstientul, in mod normal, este
foarte puternic;i mult mai deanoltat la femei. El este, in mare misuri, energizat;i dinamizat
prin intermediul fortelor subtile ale Lunii. Pentru subcorgtient se mai utilizeazi, termenii de
,subcorytiinti" sau ,zona marginali a conqriingei'. Totodati, subcon;tientul a fot caracterizat
ca fiind un
"incongtient
normal" sau ca o zoni superficiali gi apropiati de con;tienga
incon;tientului care, spre deosebire de sferele
,profunde'ale incon;tientului, se alli in
"
rela$i de compatibilitate cu con;tiinqa si este facil accesibil acesteia. Subconstientul a fost
calificat" uneori, ca ,preconstient', iar in conflictul dintre congtient
;i
inconstient s-a constatat
ci subcongtientul se situeazi pe poziliile corrgtiinlei, participind la refularea pulsiunilor
i ncon;ti ente. Acestea sunt fi l tr-ate pri n srrl ron.s(i ent si numai unel e aj ung l a congti i ni i . Ds
asemenea, numai unel e di ntre forrnal i rrrri k: r' orrgti i nqei , fi i nd fi l u-ate pri n subconsti ent,
aj ung si fi e asi mi l ate gi transfornratc i n .sti ' r' r' l t' i rr<' <>n.sti entul ui . Uni i , datori ti i gnorangei ,
confundi subcongti entul cu i ncongti entrrl , r' rr toatt: t' f, i rrcon;ti entul este i nzestrat cu al te
caracteri sti ci . In fi i nl 5, subconqti entul rr' Prt.zi rrti SIIAKI' I (energi a acti vi gi , i ndeosebi
generatoare sau, al fel spus, forta energcti t' i ) i rr r' ;rpor t crr <-on;ti i n[a sau mental ul . Axul
pri nci pal deforl i al subcon;ti entul ui carc pcrrrri tr' <l i rrarrri z.:u' ca acestui a este IDANADI, i n
legituri cu narastAngi (aspectul receptiv, lurriu; li'rrrirrirr,11N, (-)). Marele secrer caracteristic
geni i l or si tuturor oameni l or di n toate el rrx' i l t' , r' srr' <' :r1xr<' i r:rtr.:r l or ul ui toare de a i ntra i n
contact, fi e con;ti ent, fi e i n mod spontal l , <' rr prrtcri k' rrt.l i rrri tate al e subcongti entul ui ,
eliberindu-le. Dacivom puteaface lafef, vorrr <k'r,t'rri<':rp:rlrili rlc perforlranle extraordinare.
l 3 l 130
Subcongtientul nosrru de$ne deja, in profunzimile sale latente, solugiile la toate problemele
care nefrimintigi ne poate indeplini, directproporlional cu intensitateaincrederii, orice
dorinti. El este servitorul, constructoml qi susginitorul corpului. Daci invilim cum si ne
folosim de el qi in ce mod si-l comandim, el ne poate ridica pe culmi nebinuite asigurin-
du-ne, mereu, succesul. in aceasti direc,tie, o modalitate simpli, dar extrem de eficienti, de
a dinamiza subcongtientul .si
de a amplifica puterea de manifestare a acestuia, este sugestia.
Sugestia poate fi, deci, considerati ca fiind unul dintre procesele fundamentale ale manifestirii.
Sugestia, ca fenomen de rezonanl^i cu anumite energii, mai mult sau mai
Putrn
subtile, a
apirut odati cu Nanrragi este lafel de puterniciprecum aceasta. Fiecare migcare, de exemplu,
o facem prin sugestie. Mai intii gandim, aproape fulgeritor qi dupi aceea acgion5.m. Mai intAi
i:'"TJlil::iffi lf #,ffi ;:H:::'::::.;'#',',:ff"ff lf,
'."*"1::?:,Lf
i;i::';:i
acestor cunogtinge sau noliuni se face, pennanent, prin puterea sugestiei. Chiar gi cunoqtinpele
sau inspirafile geniale, care ni se par a fi spontane, ne sunt date, totdeauna, prin puterea
sugestiei care emani, permanent, de la Energia Divini, infrniti sau Mentalul Macrocosmic al
lui Dumnezeu.
TAIITRA-fesitr-rri, urzeali, rela$e, adunare. Aceasta este definigia cuvdnnrlui TANITRA
in conformitate cu VEDAele, UPAI.,IISFIADcIe, PURAI'{Aele
li
BFIAGAVAD'GITA TANTRA
face parte din SANAIAI.,IA-DHARMA religia eterni a hindqilor. TANTRA are drept temi
centralienergiadivinisaufor,tacreatoare SHAKTIcare, subforma unei zeip (DEVI), incarneazi
aspechrlfeminin al fiecX.rei divinitigi. Aceasti energie divinifiminini este, adeseori, cunoscuti
ca fiind contrapartia polari sau sogia lui SHIVA In deplin acord cu SHIVA" SFIAKII adopti,
adeseori, forme benefice. OriceTA}.ITRAcomporti cinci teme:1. crea$alumii;2. distrugerea
sau disolu$a acesteia; 3. adorarea frenetici a lui DUMNEZEU in aspectele sale masculin sau
feminin sau, cu alte cuvinte, fuziunea inef,abilicu una dintre nenumiratele divinitngi masculine
sau feminine;4. ob$nerea puterilor supnnaurale (SIDDHI-urilor); 5. diferitele cii
;i
modaHtnqi
penrru a ajunge la intima fuziune inefabili si unire cu Supremul prin meditagie. Adeseori,
TAMRI\-YOGA este sinonimi cu KUNDALINI-YOGA. Tratatele tantrice sunt, in general,
redactate sub forma dialogurilor intre SHIVA Absolutul divin gi o SFIAKTI a sa care incarnerzi
energia feminini subtili divini. Aceste texte au drept scop si accelereze trezirea spirituali qi si
'
eleveze fiinfa umarii in intregime, conducindo la perfecliunea divini, inviqindo cum si-gi
trezeasci qi si conduci, in sus, forta cosmici latenti (KUNDALINI-SFIAKII) care dormiteazi in
ea (o buni parte din aceasta manifestindu*e prin potenqialul sexual, specific atit la birbat, cAt
gi la femeie), cu ajutorul diferitelor exercilii specifice qi procedee meditative. Veche de citeva
. mii de ani, TAI.{TRAYOGA este o sintezi, ptini de jnlelepciune, a TRADIf,IEI
9i
a
Etiingei
yoghine, care urmiregte corelarea inefabili, intro deplini armonie, a stirilor fizice cu anumite
experienle metafizice pe care numai o fiin$ umani plenar conqtienti gi inigiati poate si le
realizeze.Practica tantrici oferi individului o garr.rd uluitoare de modalitili care il ajuti si fie in
echilibru 9i
armonie cu Universul, folosind insigi condi.tiile pe care, oricind, viaga de zi cu zi le
rezert"i. Aga-zisa TANTRA
"a
mAinii drepte" cuprinde o serie vasti de.practici, care includ
exercigii fiziee profund bine{icitoare pentru sinitate, metode respiratorii, care fac si se mlte
, lavoin,tifluxurile energiei vitale, propese de p'urificare ce armonizeazi,aspectele emogionale
ale fiintrei, tehnici mentale care disciplineazl gi focalizeazi mintea, practici meditative care
implici diagramg geometrice (YAI$TRA)
9i
sunete subtile (MAN[RA) care rafine"'i congtiinla
;i
o fac apti si ieveleze spiritul. In practica tantrici, potenfialul creator, errergia sexuali
r32
fansmutati, atunci cind este valorificat^i cu succes prin sublimare, devine o for$ extrem de
importanti' care
Poate
conduce rapid citre o transformare extraordinari afiin,tei umane. Toate
acestea
Pot
fi realizate de citre un individ care, rdmindnd abstinent, practici singur, sau pot fi
triite intr-un cuplu, plin de tandre,te;i iubitoc in care se urmireq,., p...r,*ent,"continenla gi
sublimarea superioari a energiiloL rezulr.are, precum in a$a-zisa lifrifnn
"a
miinii stdngi;.
Abordareaintimiafecnroasiaacestoraspectein
cuplu presupune oralinatigisensibiliexploire
pi valorizare a relagiei dintre birbat si femeie, iubire reciproci, respect pentru celilalt,.
transfigurarea fieciuria de citre celilalt in fiinfi ideali divini, transmutarea poteng.ialului
sexual gi sublimarea energiei t'ezultante in sferele cele mai elevate ale fiingei,.p.n*,, aatinge
impreuni, sau fiecare la un attutnit monrent dat, starea de extaz divin. Aplicarea.or..ti-u
acestor
PrecePte,
izvorAte dirt inlelepciunea milenari a Orientului conduce, grada! la o elevare
qi o amplificare a triirilor irt cazul trttirii sexuale conqtient controlate, de Ia un proces guvernat
de instincte ajungindu*e la o reritabili experienfi spirituali, in care cuplul resimte, Ia unison,
fericirea oceanici infinit trttalrtati. Aceastiltare exu'aordinari este definiti, adeseori, in textele
. fundamentaleYOGA, strb trtttnelt' rle ANANDA" beatitudine cosmici sau extaz. oincoto Je
abera$ilepecare lesusgin cei ignor;ur1i si riuvoitori, Ti{NTRAesteviati triitiplenargisuperior.
TAI{TRAbine practicati es(t: viati echilibrati gi conqtiin{i in armonie cu ceea ce apare, in mod
spontan, oricind. TAM'RAY( X )A cste practicati de citre Oameni Naturali din inteaga lume,
simplu
;i
intr'o transfigural()are st:u'(,rle respect pentru Tot ceea ce Este.
rr,trapnnauENT -
Arrsarrrrrrrr cr. r'.zona.[e predominante, in nicrocosmosul fiingei
umane' care sunt remal'cat(: sttlr {irtttut unor cal'acteristici afective care, prin preponderenfa lor
definesc,datoriticondifonirikl;i{)l}lliNtrlNIELORoindividualiad,atilin;eeaceprivegte
modul si u speci fi c de a expt' t' i tttettta arrrrrrri te trl i ri , c6t gi acel a.i n care ea reacgi oni ur1,-i n
general , l a el e. Cu al te cttvi ttt<' , p<' t' sorral i t:rt(' ,r este tot ceea ce omul a dobi ndi tsau a adoptat
dupi naltere, deci tot ceea cc otttrtt i;i irrragincazi ci este adevlrat sau ar trebui si fie ade*rat
cu privire la 3ine. Acoperi, <lc :us<'rtx'rrt'a, t():rr(. iluziile pe care.si le iace omul despre el insugi.
Modul de a reactri ona l a tri ri ri t' ott.sti l rri t' . i rr l crrrperamentul unei fi i n1e, ceea ce se cheami
ritrnulsiu psihic.Acestt'iurt st'<'xpt'irrrir l:r li'l<k'lrine in percepgiilesensibile,cit.siinma'ifestirile
mental e (i ntel ectual e) gi , i rr
Jx
i rrrrrl r:rrrrl , i rr r.i rt,za sau l entoarea mai mare sau mai mi ci a
migcirilor, ca gi in ritrnul speci:rl irr cax' a('(.sl(.:r (rnisr':irile) se desfboari.
Existi rapornrri foarte preci^se intr (' t('rnlx'r;urx'r rrul r rnei persoane gi structura ei corporali,
raporturi determi nate dC i nfl uettl <' l t' l r<,rl rrrorr;rl t, .ri .rrnoral e (ati t gl andel e endocri ne, i n
corelagie cu centrii subtili de for$, CI InKRn<'k', r';ir si nrari ganglioniintra-abdominali care,
,impreuni
cu toate gesuturile (datorit^i rezorr:rr r1r.lor' pr.r'sonale cu anumite energii subtile din
VACROCOSMOS) participl la chimisrr rr rt or g;r r r i r.
) .
TRANSA
.
Stare psihici.speciali in car'('s('
l{;is('tr(.
rlt: obicei o persoani hipnotizati,
deosebiti atAt de stal'ea de veghe cit;i de cea rlt,s()rrrn, r';rr:r<.rt'r'i:arti prin slibireasau disparitia
ati ttrdi rri i rl i sct' i ttti ttatol i i , cri ti ce, l aacti unea un()r sl l e(.sri i s;rrr ;rrrtosugesti i .
Vn(:l l l ' l )\ | l ' . (' sl l l /NYATA) -No$unefundanrt,rrt:rl :' r,
i rr rradi ti a i nl el epci uni i mi l enare,
care dtsf tttt tt'.tr.i Ncliir rt:r, N<xr-existentisau, cu alte crrrir rtr., :r<.t'le rletermina$1 opuse existenlei.
Vacui tahi l \rr | \' rr l r rl (Sl tl l M' A
vur SHUNryATA" i rr l i rrrl ri r srrrrs<' r' i ri ) este o."t"gtri e ontol ogi ci
cent ral , l l l | t t t t t l t ' ' t
' . t rt , ' nt t '
l l l ' s, f i ce; i t radi f i spi l i t rr: rk. (l >rrrl i srrrrrl , Pl at on si l eopl at oni sl i ul ,
mi sti Ca Ct f i ti l r.1
| | | | r
|
' I l rr' . I l r.rl r.l ). i rr fi l osofi a con((.nrl )or.:u r;i ,
1tr-obl emati ca Vacui ti qi i sau a
'
133
' - \
' , ' ,
{fF#-
Vidului apare, mai des, in existenqialismul lui HEIDE@ER9i SAKIRE, unde Vacuiatea (privid
'
in special, ca Neant) este definiti in raport cu existenga umani- Conqtiinga uman5, se arad aici,
dendluieVacuitateain misurain czre ezr (coqtiinqa) seafirmicacevaprit'rcipial, deosebitde
existen$ (fiinpre) qi, anume, calibertate. Prin corytientizareaprofundiapropriei salefiniurdini
qi limitiri, congtientizare generati, in primul rend, de experiengaVacuitilii (saq, aldel spus,
datoriti rezonangei inefabile cu Sfera de Fo4i a Marii Puteri Cosmice DHUMAVAII), fiinta
umani transcende, in mod gradat, aceasti existengi condigionati;i limitati identificindu+e,
p6ni la urm5" plenar cu Supremul Absolut (Dumnezeu) care, in eternitate, este Suprema
Existen$ 9i
Adevirul ce se afli dincolo de FiinF gi de Nefiinli.- Literal vorbind, termenul
SHt ll.[VATA (SHLII{YA) insearnna in limba sanscriti, ,VID
sau VACLIIA|E". E este un concePt
fundamental, atit in tradi$a budisti" c6t qi in cea tibetann- Invi$turile budiste antice afirm.i ci
roate lucmrile compuse (SAMSKMTA) din Macrocosmos sult goale, ireale, nepermanente
9i
trecitoare (ANIITYA), impersonale (ANAIMAN)
9i
generatoare de suferinti (DUHKFIA)- In
budismul qcolii HINAYAI.IA, ideea stirii de gol (neant) se aplici, in mod exclusiv, ,persoanei"
(ewlui individuat) .
$coala
MAHAYANfA extinde insi acest concePt lia toate lucmrile din creaqie
care sunt, asdel, considerate cafiind impersonale si lipsite de natura Sinelui (SVABHAVA).
Chiar;i legile, in aparenti imuabile, ale manifestirii (DFIARMA) sun! de fapt, lipsite de
substanti durabili gi auronome, neexistind in afara Vidului. Ceea ce perrnanent sus,tine qi, in
acelas,i timp, pitrunde toate lucrurile, fenomenele, aspectele
;i
fiin1ele, constituind insaqi
condi$a dearoltirii gi susginerii lor in creagie, este chiar energia VIDULUI BEATIFIC
-
SHI-II.IYATA Aceasd concep,tie a golului efemer qi iluzoriu, are aracterjzealdintreaga existenli
in MACROCOSMOS nu trebuie, totugi, si ne faci si tragem concluzia ci ea reprezinti o
atinrdine desimplu nihilism. Asdel, eanusemnificideloc ideeacilucrurile, fiinple, energiile
;i
fenomenele nu existi" ci doar ci toate acestea nu reprezinti decit aParenle. In conceplia
gcolii MAFIAYANA, termenul SHI-IIIYATA-VID BEAIFIC
-
este, in mod frecvent, asimilat
aspectului ultim, Adevlrului, Absolutului, intrucitvidul beatific se c:rracteri2sz-zi prin lipsa
completi a oricirei dualitili
9i
a oricirei forme empirice de manifestare. Pornind de la aceasti
bazicomuni" punctele devedere asupraconcepn-rlui deVacuitate, suslinute de diferitele gcoli
budiste gi tibetane diferi, totu;i, intro anumiti misuriJentru a ilustra" intrr,rn mod elocvent,
diferenfa bare separiviziunea gcolii HINAVA|.IAde conceptia gcolii MAI{AVi\}'{A" adeplii acesteia
din urmi recurg la urmitoarea comparalie: in HINAYANA toate lucrurile, fiinple qi fenomenele
manifestirii sunt aseminate cu n\te butoaie goale, pe cend MAFIAYANA neagi chiar
9i
existen,ta
acestor butoaie, ceea ce ne conduce la nogiunea de nesubstanqialitate toali. Textele
compendiului de inlelepciune budisti., PR.{NAPARAMITA" prezinti SHI-Ii'IYATA-VIDUL
BEAIIFIC ca pe ce\a. esen$al gi fundamental, ce ni se revelerti in urrna transcenderii tuturor
conrrariilor din manifestare. Ele chiarproclamilipsadiferenfei (lamodul esen,tial) intrevid gi
f ormi . Scoal a MADFryAMI KA consi deri t oat e mani f est i ri l e Uni versul ui
(MACROCOSMOSULLII) cafiind,inrealitate,goaledeoareceelesuntcondiFonate
(PRAITIYA
SAMUTPADA). Adevirata naturi a lumii, in viziunea lor este numai SHIII.IYATA- VIDUL
BEAIIFIC ceea ce, pentru ei, semnifici ,linis1irea sau calmarea prin transcenderea completi a
multiplicitn$i". Termenul de MD BEAIIFIC se referi deci, in primul rdnd, la fapnrl ci ahrnci nu
mai este posibili nici o diferentiere, nici un concept" nici o formulare infelegand, prin aceasta,
chiar qi termenul de Nefiin$ deoarece, cu exceplia nogiunii de VID BEAIFIC, nimic nu
Poate
exprima Adevirata Naturi a lumii. Pentru adeptii gcolii MADI{YAMIKA VIDUL BEATIFIC
(SH1[IYATA) prezinti trei funclii principale: el este, in acela;i timp, condi$a apariliei qi
dispariliei sufletelor in manifestare qi face posibili, de asemenea, eliberarea acestor suflete din
r34
SAMSAR4 (cidul transmigragiilorprin manifesare). Ainlelege, in mod direcgracuitateaprin
dobindirea adeviratei ingelepciuni spirituale (PRAJNA) inseamni a rbaliza si experiminta
efectiv NIRVANA (Constiinla Cosmici Divini). In gruparea YOGACF{ARA lucrurile din
manifestare sunt privite ca fiind, in esenli" una cu vidul deoarece ele, de fapt emani
-si
sunt,
clipi de dipi, sus$nute de Spiritul lui Dumnezeu. Pentru adep,tii acestei
;coIi-(YOGACFIARA),
acest Spirit al lui Dumnezeu este sinonim cu SHUNYATA-VIDUL BEAIFIC. Conceptul de
"VACUffhTE"
gi modul siu de transmitere, care conduce la transcenden(i gi, totodati, la
experienta directi
;i
nemijlociti a vidului beatifrc creator, joaci un rol fundamental in
introducereaideilorsi preceptelorgcolii MADFIYAMII(Ain Tiber Discutia memorabilicarea
avut cindra loc, intre erudinrl hindus KAMALASHIL.A.9i exponen;ii gcolii chineze de meditalie
CFfAt'{s.a a:rat, in principal, asupra problemei de a
;ti
daci-dmmul iluminirii qpirinrale sau, cu
alte cuvinte, calea trezirii fati de Realitatea Supremi Divini trebuie si fiejalonat de anumite
etaPe sau eI
Poate
face obiectul unei revela$i spirituale bruste. Alegerea" de citre partea
hindusi, a ciii care cuprinde anumite etape a condus, pornind de prin sec. al Xl-lea d.tlh., la
elaborarea diferitelor metode
;i
printipii filosofice, ale ciior argumentatii au fast, ulterior,
regrupate in ceea ce se numefte sistemul SIDDFIANIA Toate gcolile faimoasei
"Cii
a Vidului
beatific" (SfIU}{Y{TAsau
"C,alea
de Miiloc-) pomesc de la teza celor doui adryiruri firndamenale
formulate de marele in[elept;i iluminat NAGARILINA Acesrea sunu ]) adevinrl aparenr
(adevi.rul convengional, SAMVRITII-SATYA sau, cum am spune in termeni moderni,
REALITATEACONSENSUAIA), considerat cafiind real, de citri oamenii obiqnuigi, degi el nu
existi esentialmente;i nu se manifesti decit prinu-o
"producere
condigionati" (PRATTTyA
SAI\{LIPADA)
; 2) adevinn suprem (PW, care este cd aMDULtlI BEATIFIC,
baza n-rturorfenomenelorsi care se aflidincolode orice no.tiune aexisten_teisau non-existen[ei
relative, fiind imposibil de.exprimat prin cuvinte;i care nu poare fi perceput decit in mod
intuitiv gi, uneori, chiar instantaneu. Diferenlele care apar intre diferitele ramuri ale
;colii
MADFIYAMIKApTovin din neinfelegerile manifestate in interpretarea narurii acesror doui
adeviruri gi a mijloacelor prin care se poate experimenta aceastiVacuitdte..insi reatizarea
liuntriciaMDULUI BEAIIFIC, scop ultim al practicii spirinrale, nuse poaresirqi doarprin
combinarea argumentelor de nanrri filosofi@ in aceasti, direclie, inplepciunea tantrici permite,
adesea, ob$nerealui rapidi;i directi. Sistemele MAFIAMUDRA$i DZOGCHEN;in particulaa
oferi o descriere a ciii care conduce la aceasti experiegti fundamentalS- Diferenfa fati de
gcoala MADHYAIVIIKA\ tradi$onali, este aceei ci aceste noi sisteme cautisi conceapdVacuiatea
in termeni pozitivi: SHUNYATAfiind, uneori, identificati asfel cu Reaiitatea Supremi-sau
VIDUL BEATIFIC. Concepnrl de Vacuitate (SHUNYA sau SHIINYAIA) apare insi frecrent si in
afara contextului budist. El este prezent, de asemenea, in numeroase tratate secrete HAIHA
YOGA', desj poate si imbrace aici si alte conohtii. L)e exemplu, in celebra lucrare FIAIIIAYOGA
PRADIPIK,\ starea de exta" divin (SAMAI)I II) cste desclisi ca fiind, simultan, o srare de
Vacuitate (SHLTNIYA)
;i
de Plenitudine (PURNA).'li:r'rrr:nrrl SI ILINYA (SHUNIYATA) mai este
uti l i zat, uneori , gi penurr a desemna reterrti :r;l t.,,r' i rl " sau, (-u :rl tr: crrvi nte, pe gol i n cadrul
tehni ci l or compl exe de ri tmare a sufl ul ui (PRANAYAMA). i rr' l ' l .l O-BINDU UPANISFIAD,
SHUNi YAL\ care este defi ni ti ca o stare de gol l ;i urrtr i <' , r.stt. i rrl r,l t' as;r <' a fi i nd un fel de gol
l i untri c pasi ri ttecreatorSi esteprezentati ca o,,nt' ;rl r.rrti r' -.si <' ;r ,,l i psi r gl rtel i i de concentrare'
si , ca atare, este i ncadrati i n ri ndul
"obstacol ckrr' "
(Vl ( ;l l Nn
) ;x.
<' :rl ca s1>i ri tual i . Budi smul
MAFIAYANAalscolii MADIIYAMIKAinsisti, in prirrci;ral,;Lsul)r;r ,,Vll )t JLt II I}EATIFICalFiinlei
F-sen$ale" (.SV;\lilL'NA SI ITINYAIA); iarprin aceasr:r.sr'intr.k'gr.r r(.,3;rtr,;r tuturorcondifonirilor
Fri ngei gi t l t t t t r' . q: t t r' ; t l i i rrt <' i i t t . sr: . ; i , rl rrpi crun spr: <' rrl r, ; rzi r s; rrr i rrrcr pr t . t t ' az; i , i n mod eronat si
1 3 5
r -
absurd, unii orientaligti sau chiar unele gcoli budiste mai recente. Pe de alti parte, intr-un
strivechi tratat tantric secret din India, SHRICHAKR 4SAI\,IBI-IARA TANTRA se afirmi: ,,Orice
obiect al percepgiilor noastre trebuie s5,fie considerat ca o filn$ divini, a cirei naturi reali este
Vidul creator beatific (SHUI\IYA).' I-a modul general, Vacuitatea desemneazi, in cadrul inilierii
s;;irinrale, absenqa dorin,telor, atagamentelor, gandurilor parazite sau a pasiunilor inferioare
9i
chiar a tgnrror flucnraliilor menale. Ea este acea ,siricie'in_care
nu mai rimii dec6t ,cu Duhul"
(Spiritul Divin), de care vorbegte;i Iisus Cristos aceasta fiind, de alfel gi calea definitorie a
sistemuluiYOGAa;a.umeiteelfundamentatdePAT'AI$ALI:,YOGAestesuspendareacompleti
(vidarea) conqtiinlei individuale de toate fluctuagiile mentale". In acest sens se inscriu
9i
recomandirile maegtrilor taoigti:
"TAO
sefixeazl asupra (poate,fi congtientizat, cu uguringi,
prin intermediul) Vdului Creator Beatific. AcestVid Sublim este atins prin suspendarea deplini
aagitaliei mingii" (CHUAIIGTSE;IV). Referirilelaaceastivacuitatebeatificiseintilnesc, din
abundenli gi in contextul cregtin. Iati, spre exemplu, doui citate, semnificative in aceasti
direclie, dinAl.{GELUSSILESIUS (,Pelerinul heruvimic," I.8). ,DumnezeireaesteVacuitate,
SupremaVacuitate... Dumnezeu este cu adeviratVidul Sublim."
"Eu
qtiu ci,firiDumnezeu nu
potuiinici micaroclipi tocmaideaceea, dacieu devinVacuitate, atuncieu simtciDumnezeu
imi diruiegte Sufletul Siu." in strinsi legituri.cu conceptul de Vacuitate se afli gi acelea de
Nediferengiere Primordiali, preexistind inaintea intregii Creaqii: ,,Inainte de toate a fost Abisul
(Nediferengierea primordiali), dupi aceea a fost creat Piminnrl, cel cu margini indepirtate"
(HESIOD,
"TFIEOGONIA')
:VIZUlJ-lZnnnn
CREAIOARE
-
Este un proces complex prin intermediul cireia
sunt generate imagini mentale specifice care sunt create cu toate simtrurile subtile (INDRYA"
urile). Prin urmare, VIZUALIZAREA CREATOARE inglobeazi rdnd pe rind sau uneori in
simultaneitate MIROSUL SUBTIL, GUSIUL SUBTIL, VMUL SI-IBTIL, PIPAITUL SUBTIL,
AUZUL SUBTIL gi despre ea se poate spune ci nu inglobeazi in mod unic doar VEDEREA
SUBTIL.\ a+a cum ar putea crede cei care nu sunt inigiaqi in tainele sistemuluiYocA I.a
inceput, in vizualizarea creatoare, imaginea mentali serve$te drept rePre.zentare, ea este
9i
rimdne de cele mai multe ori in legiturS. cti realul care existi in lumea frzicd'. Vizualizarea
creatoare este, analogic vorbind, intocmai ca o fotografie; si nu uitim in aceasti direcgie ci
de fapt gindirea reflexivi este mai intii imaginati inainte de a fi conceptuali. I-a inceput, aga
cum am mai spus, imaginea mentali scrve;te drept rePrezentare, ea rimine in legituri cu
realul, apoi ea se detageazl sau se eliber ezzil de acesta gi di nagtere imaginarului, creativitigii,
artei.
Imaginea mentali este, s-,u putea spune, o formi primitivi naturali gi esengiali a gandirii
pentru care ea constituie elementul expresiv de bazi. Spontani, ea exprimi atunci in mod
directsau simbolic con,tinutul gi vectorii tainici ai psihicului. Ea este de asemeneavehiculul
naural al gendirii colective (artele plastice, minrrile, alegoriile). Ea de$ne func$a de neinlocuit
de a elibera expresia in orice moment. Nici un cuvint nu poate si descrie in totalitate
imaginea mentali.
in concluzie, se p6ate spune ci-vizualizarea creatoare declanqeazi totodati o inefabili
stare vibratorie liuntrici ce'soliciti toate senzagiile interioare gi, in acela;i timp, ea integreaz.d
errr-o1ia. Pentru a in,telege cit mai bine aceste aspecte dincolo de teorie, vi propun acum, in
sfera practicii propriu-zise, o primi apropiere de vizualizarea creatoare gi vi rog si urrnirili a
realiza vizualizarea mentali a unui loc ideal de relaxare. Aceasta implici si-l evocim (locul
ideal de relaxare) intr-un mod citmai global cu putinqi. Aceastivizualizare creatoare nu v:r
fi deloc o fotografie plat^d, ci ea ra fi, inainte de toate, o restituire in volum (in u-ei dimensiuni)
cu mi rosuri l e, muzi ca, sunetel e si mi gcarea car-e sunt speci fi ce acesttri l oc i deal , ce poate fi
undeva in naturi sau in interiorul fiin1ei noastre... Acesta poate fi, prin urmare, un loc real,
cunoscut sau imaginar, car-e adeseori poate fi creat din felurite buciti sau elemente constitutive.
Evocarea plin vizualizare creatoare igi manifesti intreaga sa forli prin globalitatea sa. Si
facem aici o sugestiv[ comparafie cu muzica: daci ni se pune Ia un moment dar la dispozigie
o
Pal'titurA
(imaginea mentali a muzicii) aceasta nu rafi acelaqi lucrrr cu momentul in care noi
lr-em si ascultim muzica (ceea ce, analogic vorbind, corespunde vizualizirii creatoare).
. VOINJA- Latlrd a mentalului (AJNA CHAKRA) care comandi psihicului uman
;i
se
manifest^l prin acliunile conEtiente, indreptate spre realizarea unor scopuri elaborate,
anticipativ, in sfeta menhfi. Ti'igturi de caracter care exprimi capacitatea de decizie ferrni,
perseverenla in invingerea obstacolelor. Voinla presupune un efort mental (proporgional),
care este cu atat mai iutens cu cdt sunt rnai mari greutitile de infrunt4t pentru realizarea
scopului
Propus.
Ca proces psihic, voin.ta interacgion eazA, deasemenea, cu procesele psihice
cognitive qi afective, actele de voing^i reprezen-tAnd manifestar ea unor gflnduri (mentalul) qi
sentirnente ale omului in acgiunile gi faptele sale. Degi actele de voinli ale omului depind de
ideile, hoti.r6.rile pr'oprii
Ei
de motivagia sa psihologici, ele sunt determinate, in ultiml analizi,
de KARMA proprie, de condigiile lui specifice de viagi, de nivelul de educagie, de influenga
predominanti pe care o au asupra sa relagiile sociale in care el trdiegte qi se manifesti.
Aparenta lbertate a voingei umane, cel mai adesea exprimi, de fapt, determinismul KARMA-ic.
YOGA di o rezolvare inleleapti a problemei raportului dintre libertatea de voinld
;i
necbsitate,
aritind ci adevirata libertate trebuie sd se bazeze pe cunoatterea necesititii ci voinp fiingei
umane evoluate spiritual se poate manifesta liber numai atunci cAnd se aJld in consonangi.;i
corespunde legilor eterne, divine, obiective ale realiti;ii, cici numai atunci omul ac$oneazi
"i n cunogt i nt i de c^uzdn f i i nd, mer eu, i n r ezonant i cu CON$TI I NTA DI VI NA
MACROCOSMTCA (DUMNEZEU).
Prin urmare, putem spune civointa este o importanti capacitate ce angreneazi puterea
mentalului qi face cu putinti procese psihice de conducere a activitigii, siib toate aspectele ei.
Voi nga face si i ntre i n ac;i gne un si stem de autoregl aj superi or care este efectuat,
precumpinitor, prin cel de-il doilea sistem de semnalizare qi implici deliberare, scop gi plan
elaborat congtien! organizare
3
forqelor proprii prin stipinirea unora
Ei
mobilizarea gi angajarea
convergentdnalisti a altora. In viziunea sislemului YOGA, voinga superioari igi are izvorul in
stn-rctura subtili a fiintei cunoscuti sub numele de MJNAITIAMAYA KOSFIA" care esre "vehiculul
i ntel i gengei " nunti t, de unel e gcol i ori ental e, BUDDHI. Tri si turi l e mental e
Ei
psi hi ce
distinctive ale voinfei sunt: scopul propus, constient, efortul specific, calificat ca voluntar gi
comportamentul de biruire a obstacolelor. Voinla reprezinti un nivel mental de autoorganizare
gi autoreglaj, superior celui pe care-l constituie afectivitatea. Activarea voluntari rezulti
dintr-o anume transformare gi depfuire a afectivitilii. Vointa pr-esupune o organizare mentali,.
ralionali a energiilor, fapt ce constituie o cucerire tArzie a umanitigii de car-e, cei primitivi, nu
sunt capabi l i .
Noi sptttrem ci este voinli, in cazul in care se prezinti urnd.toarele doui conditii: pri-"
corrtl i ;i r'
-
<' ottfl i c( i ntre doui tendi nqe; o si nguri tendi ngi nu genereazi un acr vol untar; a
doua cotrrl rl i r'
- r' i rtcl cel e doui tehdi nge di spun de forge i negal e, una ceddnd cel ei l al te; rar
(dar finr f l r l.r, ir r r':rzr rl yoghinilor), prin actul de voingi, are loc o inversare astfel ci, ceea ce
-efaC.U
tttlcr'it .tl I't t t t. ;tt t r tot tios, divin, fiind insi mai slab, devine mai puternic, iar ceea ce era,
r37 136
originar, mai puternic, dar riu
;i
dezechilibrant, este invins de ceea ce era, laincelut, mai
slab. Un act este cu atit mai voluntar cu cdt poate rispunde mai puternic la proprietigile slabe,
discrete ale stimulului, lisind flrd r-Sspuns insuqiri puternice, evidente. Toate acestea dovedesc
ci, din moment ce voinga poate acgiona conral emogiilor, ea reprezinti, cditativ, ce\ra mental,
superior reglajului afectiv. YOGAconsideri ci vointa este un reglaj al reglajelor. Rea'}, voinfa
poate acgiona contmr emoqiilor sau sinergic lor, ca in sentimentele superioare. Este voluntar
actul mental ce se opune celui impulsiv, el fiind deliberat qi subordonat controlului rational.
intre formarea gdndirii gi cea a voinlei este un raport de interdependenli, intrucit actele
voluntare sunt gi gindite iar procesele de gindire sunt, precumpinitor;. intengionale qi
voluntare.
Un parametru important pentru elaborarea qi funcgionarea voinlei este obstacolul sau
dificultatea. De aici necesitatea anticipirii, prin scop, a captirii energiilor necesare din
MACROCOSMOS, a organizirii mijloacelorgi aincordirii sau efortuluivoluntar. in ierarhia
conduitelor, se rezervi denumirea de
'voluntare"
celor ce corespund, la cele mai i.nalte
nivele, celor mai dificile. Se consideri ci o conduiti corespunde mai bine caractemlui voluntar,
ctt cit rezulti din predominarea mai marcati a tendingelor intelectuale gi spirituale.
In acord evident, voinla depinde de condi$ile dezvoltirii in activitate a persoanei. Vointa
nu poate fi puternici in absenla unor scopuri clare qi valoroase qi flri ia, anterior, si fi existat
perioade de antrenament in lupta cu difiCulti$le, blocajele gi obstacolele. Anu se confunda
dorin'1a cu capacitatea de efort voluntar ce se constituie gi se investe;te in activitatea efectivi.
Temeiul formirii voinqei este activitatea, luati in toate formele ei
-
fizicd, intelectuali,
psihici, spirituali,. sociali. Este semnificativ;i faptul ci, datoriti rezonan.telor predominante
cu anumite energii subtile specifice din MACROCOSMOS, dupi tipul de activitate gi efort
precumplnitor exersat, voinla se specializeazi' putind fi mult mai puternici intr-un doineniu
(sau sferi a fiingei) decit in altul. In consecingi., exersarea satisfrcitoare a tuturor formelor
de efort (in continenqi, in executarea ASANA-elor, in I,AYAYOGA etc.) este o condi$e de
bazt a dezvoltirii multilaterale a personalitilii yoghinului. Pe m4suri ce obstacolele sunt
depfiite, ele iqi diminueazi calitatea de obstacole. Aceasta pentru ci obstacolul este nu
numai un fapt obiectiv, ci o relagie subiectiv
-
obiectivi, intre posibilitigi,.energiile subtile pe
care le angrenim gi condi$i. Ceea ce, pentru cineva, este dificil poate fi facil pentru un altul,
care posedi o energie subtili gigantici, impreuni. cu cunogtingele pi deprinderile necesare.
'
Vointa apare, la yoghini, ca o trisituri a personalitiqii" Luati ca proces, voinqa implici o
gami largi de acte, demersuri, des{Iguriri de la cele mai simple, momentane, pinl la cele mai
complexe, discursive. Este act de voinli orice act intenlional, deliberat, orientat spre un scop
congtient. El poate gi si nu necesite un efort sensibil, pentru cel inzestrat cu o energie uriagi.
Este, in mod propriu, un proces de voinqi acela ce implici o confruntare cu obstacole gi se
dezvolti plurifazic. Veritabilul efort voluntar este implicat insi in ultima fazd., ceaa execugiei,
care necesiti convergenf{ de energii fizice, emoEionale, mentale, intelectuale;i spirituale, .
incordare pe misura obstacolelor (formi specifici de reflectare) gi filalizare. Pentru voinli,
executarea propriu-zisi. sau punerea in PRACTICA este definitorie. In activitatea voingei se
trezesc, se amplificl, se fiuresc gi se demonstreazd, calitd.lile voingei cum sunt: forga,
perseverenla, tenacitatea, hotirirea, consecven(a
$.a.
YANITRA- in limba sanscriti inseamni suport exterior sau instrument secret de comuniune
telepatici gi legituri spirituali.. YANTRA este o diagrami geometrici simirli, in care sunt
sintetizate caracteristicile esen$ale simbolice ale unei anumite Mari Puteri Cosmice sau Zeu.
Ea este utilizati irivederea unei cortsonanle telepatice spirituale, pentru a realiza fuziunea
cu Congtiinla sau realitatea acelei sfere de for1i, fiind un simbcil eser-r$al al divinelor sale
caracteristici, al puterilor sale sau al anumitor aspecte fundamentale ale acesteia. Fiecare
Mare Putere Cosmici are YANTRA sa caracteristici. Pentru a se realiza o cAt mai intimi
legituri subtili cu respectiva Putere Cosmici; au fost revelate inieleptilor clarvlzdtori fonnele
geometrice esengiale prin care aceste puteri pot fi contactate, telepatic, cu u;uringi. in
primele faze de
Practici,
inainte de a lucra cu oYANTRA a unei Mariputeri Cosmice, prin
focalizare vizuali completi qi concentrare asupra acesteia, este foarte bine sI se citeascl, in
prealabil, textul teol-etic cu privire la acea Putere Cosmici. YANTRA poare fi r.rtilizat^i, de
asemenea' casuPort de meditagie asupra acelei mari puteri, ade3eori ei putAnd fi iptegrat^i
prin vizualizare liun tricn (SFIAMBAVI MUDRA).
O YANITRA asupra cireia yoghinul Ee concentreazil sau mediteaziua permite si se
concretizeze, in faga ochiului siu interior spiritual, aspectele si puterile coreqpondente ale
respectivei Puteri Cosmice divine. Prin operare constant"i cu o-YANTRA (concentrare sau
meditagie asuPra acesteia) pot surveni, gradat, diferite puteri paranormale -
SIDDHI-uri -
corespu nzin d diferi tel or cardcteristici ale
pu
terii Cosmice respective.
ConcentrareavianaliasuprauneiYANTRAdea'oltiforradi
concentrare mentaliEi permite
.1!. invinse, gradat, toate relele ce rezulti din dorinpe negative, din m6nie sau din alte
defecte' OYANTRA poate fi folositi ca un'veritabil aducitor di noroc,
'porre-bonheur",
pe o
distanla de 15 m injurul acesteia. De asemenea, in anumite situatii in care ea nu ne este la
indemdni,putemdoars[oevocimmental
(SHAMBAVI-MUDRA),viaralizAndoinfapochitrhri
nostru interior. Informa$ile esengiale cu privire la oYr\NTRA trebuiesc pistrate str-ict s<'r.r.r,r.,
putAnd si comunicim neinigia,tilor doar efectele pe care le ob$nem .., u..orto,
;r[srr
irr<l srr-icr
secretul asuPra cauzelor pe care le angrenim in vederea apar igiei acelor eft:ctt'.
,,Cfi i ar
si o
cdl dtoi e de o mi e dc Ki l onrctri i nctyt,l trtoti l ttntntt rtt ytrttni l ytr,
'
l t r r l r t , ' / ' l t , ' / / . 4/ . I . t y, { _UT
,,futental ul trebui e sn' f e t1rur rtl uttn rrttul rl *t ttntotl tl .
l u
ti l t:ut ,tttn).t r ttttrl ,r i nyri i sl i t
Si ,
i n
p[u,s, e[trebui e sdfi ei 4el cs crl t ntui l ri ttt, unttn ul nl ni r
l rl tn
rl r
l ,ttrtrtrtr
(
tttttl tt ,i tt,,,rri t j oarte
cal m, nu trehui e sdJ mni nl i ti l ,n."
t 6r &1*k, l t t l ' / , / / l l / . 4., /,4',/.,1(qj-44
,{Trebuie sil ,re cercildnt
lrt,txrnttl
y r rl o fittuc ttlttslc t,rrtr ,rr
lntrtlr
perseverent (ni l omn
unnt ni l ,l ti l ttl l . vl tv
*fu,;r.rr
rrtl rLr,r ,,1,,1,r)utl
apoi i ntr-o huml zt o ul teupm yl tr htttn ,rl fuul
, * n I t t l / l / / / A' / t r . / .I'E'R-ZLE zoa
ut nr
fun.l i cdmtn
mod
trrrr t,,l l i rtzi de hronz):
Si
138
I lif
r-
euPnxRs
CAP,TnLUL Utt
-
tttEb,TATtl
$t
AFtRtttA{,, BtNEFACAr0tnr
Amaraj ul gi ci rcul agi a energi ei ........... .......:......... ................ 3
Cum si ne deschidem prin vizualizare creatoare centrii subtili eltergetici
''Hffi;i'I;;;;;ilil;il;;
:::::: :- :::: : :- ::::::: I
Tehni ca mi racul oasi a sferei subti l e roz .......... ...... ............................ 6
VIZUALIZARI CREATOARE CURAITVE ........7
Cum sI ne vindeclm singuri prin interniediul vzualizlrii creatoare
Af i rmagi i care sunt ut i l e i n acest sens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j . . . . . . . . 8
Cum si -i vi ndeci m pe al $i pri n i ntermedi ul vi zual i zi ri i creatoare ............. 9
Vindecarea prin izualizare creatoare care este realizatl la unison de un
i nt r eg gr up . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . ' . . . . . . . 10
Vzualizare creatoare eficienti realizatd.i4potriva durerilor ....... 11
ARTA CEA TAINICA A INVOCATIEI CARE POAIE FI ANGRENATA CU
U$URINTA PRIN INTERMEDIUL VIZUALIZAru CREATOARE
Utilizarea afirmagiei creatoare benefice
i n cursul medi t at i ei . . . . . . . . . . l 4
Afi rmati i care sunt rosti te cu voce tare ......... ....14
Afirmagii binefdcitoare scrise
Afirmagii profund bineficitoare care sunt realizate impreuni cu o fiinEi de
sex oPus . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afi rmagi i bi nefi ci toare care sunt ci ntate qi psal modi ate -.----..---:..17
C6t evaaf i rma1i i bi ne{Xci t oaremodel . . . . . . . . . ' . . . . . . .
CAP'TOLUL UIII
.
TEHNIC' SPEC'ALE
UN CAIET AL VIZUALIZANNON CREATOARE
sA irwAlAvt sA cunATeu AS,A cuM TREBUIE Locut. ................ ......22
Exerci gi i si mpl e de cl ari fi care i nteri oari .......... ...-............ 25
-' -
Al te exerci l i i si mpl e de cl ari fi care i nteri oari .................:........ .....-27
Pentru a termina a$a cum trebuie "marea.curilenie interioari" ................ 28
CUM SA SCruNM AFIRMATIILE PROFUND BINE-FACATOENN 29
SANATNTE sI FRI JMTTSETE PRI N I NTERMEDI TI L vI ZI J ALI ZARI I
CREATOARE .........q,
Exerci t i ul f rzi c gi t ehni ci l e de HATHA-YOGA . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ti at ament de f i umuset e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ri t ual ul t nesei ; i vi zual i zar ea cr eat oal ' e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Iati acum cdteva afi r' ma1i i referi toar e l a si ni tate si frumusefe care vi pot fi
de un r eal f ol os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
VIZUALIZAREA CRE,/\]' OARE REALIZATA IN GRUP .............. 44
Iati acum ci teva tehrri ci dc vi zual i zare creatoare care pot fi practi cate i n
gr up. . . . . . . .
VIZUALIZAREA CRTi AfOARE
$I RELATITLE INTERUMANE .......,....... 45
I at 5, i n cel e ce urnreazi cat eva sf at ul i pent ru a vi aj ut a i n acest sens . . . . . . . . 46
coN$TrrNTA CREA|OARE
pRrN
VTZUALTZARE CREATOARE .......... 48
IN CAUTAREA SCOPTILTII NOSTRU SUPREM .......... 48
O CALE PRTVILEGIATA PL,NTRLI A ACCEDE LA REALITATEA TAINICA
AFTTNTET NOASTRE .............49
Y\ualizAri speciale ............ 49
Cui se adreseazi aceste vi zual i zi ri creatoare? .................. 50
Ghi d practi c de trti l i zare .............. ...... 50
PREZENTARE ....5I
FLOARE DE PAPADTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
nAnculeDE HARTTE ............. ........b2
FLUTURE MINUNAI .......55
O MIRIFICAPLIMBAREAERIANA........ ......56
DAMACU PASTELURT............. ......... 59
r zvoRUL cEL MAGr C CU APA\ 4E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
DUHUL CELTAINIC AL CULOruLOR.......... ............... 62
UN BALON MAGIC DE SAPUN .....64
UN BOBOC MIRIFIC DE TRANDAFIR ......... 65
zMELrr, ............67
STRAI . ' I - TND( I RI I , T, I ) \ I NI CE ALE M4RI I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
PF,(]E' I' I,A
(;I1A
MINI IN/II' A DIi , CE,ARA .......7L
FRLI NZL, Dt . ' I ' ( ) r \ MNi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
STEAUA TA CL, A NOR( X l ( ) r \ sA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
BOBULDE GRAU . . . . . . . . . . 78
MARGARETELE ...........,79
s' r' ApANUL cHErLoR.............. ........8r
7,,u,,,rr)i sr CHICIURA................. ..... 82
l ' t , ( ) , \ t \ .
(
l n I I ALSAM PENTRU TRI STETE. . . . . . . . . . . . . . . . . 84
V,\t sr r I ti l ,,l i ' t]Il .oR .....96
[ f l i \ l l { \ \ . . . . . . . . . . . . . . . . 87
r 4l
--T-
cArAronrp iN TNIMA LINUI cURCUBEU ..........
coPACUrVn4pr ............91
BALONUL CU HELIU .....93
o TUUANARE iN iNruNrruc............. ....... 95
ALEEA TRANDAFIRILOR ............. 96
MAI MULIE MOMENTE AGREABILE ......... 99
MONTGOLFIERUL ....... l OO
r-ACUL
pAcrr
.................. 102
o
peNADE
RANDuNtcA... ......... 104
VIZITA MARII PUTERI COSMICE TRIPURA SUNDARI 105
STANCA CEA SACRA .....IO7
NrsrPuRrln uAruI ....... 109
cronANe;ul........... ...... lll
LUNABLoNoA. . . . . . . . . . . . . . 112
ENERGIABENEFICAIpTUAvT,TI ......... Il 4
ALINARE
LnsADeALeA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 7
UNSFATFUNDAMENTALFINAL ............... 1I8
GLOSAR. . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . 119
UN MESAJ DE LA DUMNEZEU TATAL.CARE ESTE MEREU VALABIL
PENTRU FTECARE OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Un ntr.rrrj rlt. ln l)umnez,eu Tatdl care este
ntr.r(.l r vnl nbi l pentru fi ecare om
Col l i l t t l r r r r r r
cum egt i t rrf
chi ar di n momentul acesta, aSa
Si gt i i r ' f , l t r I un, " i t , , 1 r r r , r i l r i r r c t oat e mi zer i i l e, l upt el e, suf er i nl el e,
bol i l e, t l er ' I r r r r r l ,
. . r r l l r
t r r l r r r si sl i l r i ci uni l e t r upul ui t i . u,
i $ gf i r r l n; t l r r t r ' . r . p, i r . r r r ' l l si , <' r r l ( ) : r t e u. . r t . i , i l i spun:
Dn- Mi l l l t j l . r r r r . t n, uf ' t , ; r t i r i t r i r t t : r t a, i ubegt e- Mi cel mai mul t , i ncepi nd
di n cl i pa i t ( ' ( ' i l r t , r , , r l , r . r r r r r r ' yt i t r r !
Dact r: ri rI ; r1t r' ; rl r r. r rl rvi i rrt t i nger ca si t e di rui e; t i i n t ot al i t at e i ubi ri i
pent nt Mi rrr' , rr. rr r. i \ 1. "r i rrl rr' ; t i cl ecAt f oart e t i rzi u, poat e pest e mi i de ani !
Chi ar nt ur r r r
( . r r r r l c s t i l a; i n i ndepl i ni r ea i ndat or i r i l or t al e gi i n
pract i cat ' t ' n t ' i rt rrl r| . , r, , l ri : rr : rt l rnci ci nd recazi di n nou. i n f el uri t el e pi cat e
pe care rr-:ri rrr:ri vr r.;r si l t. rnai faci , Eu te i ndemn ca nei ncetat pe Mi ne si Mi
i ubegt i . I rrl x' 1t r. Mi r i rr
1r<' r' nranenf i ,
a$a cum egt i t u!
Iubt:;tr' -MI cr' l rrr:ri nrul t, i n ori ce moment, i n ori ce si tuagi e te-ai gi si , i n
zel , i n <l r:rgostr' , i rr :rspi r.a[i e, i n credi ugi ., i n speranl i , i n bucuri e, i n pl i cere,
i n feri <' i ri ' , i rr rrsci <' i rrne, i n fi del i tate sau i n tri dare,
I ul x' qt r' -Mi rrr. i ncet at a$a cum eEt i t u!
Eu vr t::rrr sir-Mi diruieqti totdeauna cel mai mult dragostea sirmanei tale
inirni, cici cle vei agtepta pdni cind ai si devii desivir;it n-ai si Mi iubegti
deci t foarte ti rzi u, poate peste zeci de ani !
Prin atotputernicia Mea, n-a$ putea Eu oare si fac din fiecare firicel de
ni si p un serafi m care nei ncetat si stri l uceasci pl i n de puri tate, pl i n de
generozitate, de lumini gi de dragoste?
$tii
tu oare ci, in veEnicie, Eu sunt
cel Atotputernic
;i
ci misterul este totdeauna intima haini a Mea?
$i
daci Mi e i mi este drag si l as acel e fi i n1e i n Cer care sunt meni te si
f avori zc: ze i ubi rea pl i phncl i a i ni nri i t al e,
I )o1i t t r si r-1i i n<' hi prri ci r nu sr, ul t Fl u st i pan ori ci nd pe dragost ea Mea?
Oopi hrl Mt ' rr t l t : t g, t l t ' s<' l t i rl t ' -1i <' hi ar acurn ci t mai mul t i ni ma gi l asi -Ml
si t e i ubesr ' ! l . r r i 1i vr r . : r r r , : r ( ' unl si ai ci unde t e af l i , i ni ma t a!
Desi gur, cu ti rrrprrl , l ' .rr :rrn si r tt' aj rrt nei ncetat, i n fel uri te moduri tai ni ce,
ca si te transfot' nri i nsi r azi
;i
totrk' :uur:r, Eu te i ubesc aga cum egti tu qi i mi este
foarte drag ca;i tu si MI i rrl rt.;ri <l rrp:i prrteri l e tal e, i ntocmai aga cum egti .
Indreapti -1i de azi i nai rttr:, n<' i rrcct:rt, i trbi rea spre mi ne gi ni ci odati nu
Mi uita!
r43

S-ar putea să vă placă și