Sunteți pe pagina 1din 21

Parlamentul Romaniei

Lege nr. 188/1999 (r2)


din 08/12/1999
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din
29/05/2007
priind !tatutul functionarilor publici


"#PI$O%&% I
'i(po)itii *enerale
#rt. +. , -+. Pre)enta le*e re*lementea)a re*imul *eneral al raporturilor /uridice dintre functionarii publici (i
(tat (au admini(tratia publica locala, prin autoritatile admini(tratie autonome ori prin autoritatile (i in(titutiile
publice ale admini(tratiei publice centrale (i locale, denumite in continuare raporturi de (ericiu.
-2. !copul pre)entei le*i il con(tituie a(i*urarea, in conformitate cu di(po)itiile le*ale, a unui (ericiu public
(tabil, profe(ioni(t, tran(parent, eficient (i impartial, in intere(ul cetatenilor, precum (i al autoritatilor (i
in(titutiilor publice din admini(tratia publica centrala (i locala.
#rt. 2. , -+. 0unctia publica repre)inta an(amblul atributiilor (i re(pon(abilitatilor, (tabilite in temeiul le*ii, in
(copul reali)arii prero*atielor de putere publica de catre admini(tratia publica centrala, admini(tratia publica
locala (i autoritatile admini(tratie autonome.
-2. 0unctionarul public e(te per(oana numita, in conditiile le*ii, intr,o functie publica. Per(oana care a fo(t
eliberata din functia publica (i (e afla in corpul de re)era al functionarilor publici i(i pa(trea)a calitatea de
functionar public.
-3. #ctiitatile de(fa(urate de functionarii publici, care implica e1ercitarea prero*atielor de putere publica,
(unt urmatoarele2
a. punerea in e1ecutare a le*ilor (i a celorlalte acte normatie3
b. elaborarea proiectelor de acte normatie (i a altor re*lementari (pecifice autoritatii (au in(titutiei publice,
precum (i a(i*urarea ai)arii ace(tora3
c. elaborarea proiectelor politicilor (i (trate*iilor, a pro*ramelor, a (tudiilor, anali)elor (i (tati(ticilor nece(are
reali)arii (i implementarii politicilor publice, precum (i a documentatiei nece(are e1ecutarii le*ilor, in ederea
reali)arii competentei autoritatii (au in(titutiei publice3
d. con(ilierea, controlul (i auditul public intern3
e. *e(tionarea re(ur(elor umane (i a re(ur(elor financiare3
f. colectarea creantelor bu*etare3
*. repre)entarea intere(elor autoritatii (au in(titutiei publice in raporturile ace(teia cu per(oane fi)ice (au
/uridice de drept public (au priat, din tara (i (trainatate, in limita competentelor (tabilite de conducatorul
autoritatii (au in(titutiei publice, precum (i repre)entarea in /u(titie a autoritatii (au in(titutiei publice in care i(i
de(fa(oara actiitatea3
4. reali)area de actiitati in conformitate cu (trate*ia de informati)are a admini(tratiei publice.
-5. 0unctiile publice (unt prea)ute in ane1a la pre)enta le*e.
-5. In (en(ul pre)entei le*i, totalitatea functionarilor publici din cadrul autoritatilor admini(tratie autonome (i
din cadrul autoritatilor (i in(titutiilor publice din admini(tratia publica centrala (i locala con(tituie corpul
functionarilor publici.
#rt. 3. , Principiile care (tau la ba)a e1ercitarii functiei publice (unt2
a. le*alitate, impartialitate (i obiectiitate3
b. tran(parenta3
c. eficienta (i eficacitate3
d. re(pon(abilitate, in conformitate cu preederile le*ale3
e. orientare catre cetatean3
f. (tabilitate in e1ercitarea functiei publice3
*. (ubordonare ierar4ica.
#rt. 5. , -+. Raporturile de (ericiu (e na(c (i (e e1ercita pe ba)a actului admini(trati de numire, emi( in
conditiile le*ii.
-2. 61ercitarea raporturilor de (ericiu (e reali)ea)a pe perioada nedeterminata.
-3. Prin e1ceptie de la preederile alin. -2., functiile publice de e1ecutie temporar acante pe o perioada de
cel putin o luna pot fi ocupate pe perioada determinata, a(tfel2
a. prin redi(tribuirea functionarilor publici din corpul de re)era care indepline(c conditiile (pecifice pentru
ocuparea functiei publice re(pectie3
b. prin numire pe perioada determinata, prin concur( in conditiile le*ii, in (ituatia in care in corpul de re)era
nu e1i(ta functionari publici care (a indeplinea(ca cerintele (pecifice pentru a fi redi(tribuiti in conformitate cu
di(po)itiile prea)ute la lit. a.. Per(oana numita in ace(te conditii dobande(te calitatea de functionar public
numai pe acea(ta perioada (i nu beneficia)a la incetarea raportului de (ericiu de dreptul de a intra in corpul
de re)era al functionarilor publici.
#rt. 5. , -+. Pot beneficia de (tatute (peciale functionarii publici care i(i de(fa(oara actiitatea in cadrul
urmatoarelor (ericii publice2
a. (tructurile de (pecialitate ale Parlamentului Romaniei3
b. (tructurile de (pecialitate ale #dmini(tratiei Pre)identiale3
c. (tructurile de (pecialitate ale "on(iliului %e*i(lati3
d. (ericiile diplomatice (i con(ulare3
e. autoritatea amala3
f. politia (i alte (tructuri ale Mini(terului Internelor (i Reformei #dmini(tratie3
*. alte (ericii publice (tabilite prin le*e.
-2. Prin (tatutele (peciale prea)ute la alin. -+. (e pot re*lementa2
a. drepturi, indatoriri (i incompatibilitati (pecifice, altele decat cele prea)ute de pre)enta le*e3
b. functii publice (pecifice.
-3. In ca)ul (tatutelor (peciale aplicabile (ericiilor diplomatice (i con(ulare, precum (i politi(tilor (i altor
(tructuri ale Mini(terului Internelor (i Reformei #dmini(tratie, di(po)itiile (peciale pot re*lementa preederi de
natura celor prea)ute la alin. -2., precum (i cu priire la cariera.
#rt. 6. , Preederile pre)entei le*i nu (e aplica2
a. per(onalului contractual (alariat din aparatul propriu al autoritatilor (i in(titutiilor publice, care de(fa(oara
actiitati de (ecretariat, admini(tratie, protocol, *o(podarire, intretinere,reparatii (i de de(erire, pa)a,
precum (i altor cate*orii de per(onal care nu e1ercita prero*atie de putere publica. Per(oanele care ocupa
ace(te functii nu au calitatea de functionar public (i li (e aplica le*i(latia muncii3
b. per(onalului (alariat incadrat, pe ba)a increderii per(onale, la cabinetul demnitarului3
c. corpului ma*i(tratilor3
d. cadrelor didactice3
e. per(oanelor numite (au ale(e in functii de demnitate publica.

"#PI$O%&% II
"la(ificarea functiilor publice.
"ate*orii de functionari publici
#rt. 7. , -+. 0unctiile publice (e cla(ifica dupa cum urmea)a2
a. functii publice *enerale (i functii publice (pecifice3
b. functii publice din cla(a I, functii publice din cla(a a II,a, functii publice din cla(a a III,a3
c. functii publice de (tat, functii publice teritoriale (i functii publice locale.
-2. 0unctiile publice *enerale repre)inta an(amblul atributiilor (i re(pon(abilitatilor cu caracter *eneral (i
comun tuturor autoritatilor (i in(titutiilor publice, in ederea reali)arii competentelor lor *enerale.
-3. 0unctiile publice (pecifice repre)inta an(amblul atributiilor (i re(pon(abilitatilor cu caracter (pecific unor
autoritati (i in(titutii publice, (tabilite in ederea reali)arii competentelor lor (pecifice, (au care nece(ita
competente (i re(pon(abilitati (pecifice.
-5. 6c4ialarea functiilor publice (pecifice cu functiile publice *enerale, in conditiile le*ii, (e face prin
(tatutele (peciale prea)ute la art. 5 alin. -+. (au, la propunerea autoritatilor (i in(titutiilor publice, de #*entia
7ationala a 0unctionarilor Publici.
#rt. 8. , -+. 0unctiile publice de (tat (unt functiile publice (tabilite (i ai)ate, potriit le*ii, in cadrul
mini(terelor, or*anelor de (pecialitate ale admini(tratiei publice centrale, precum (i in cadrul autoritatilor
admini(tratie autonome.
-2. 0unctiile publice teritoriale (unt functiile publice (tabilite (i ai)ate, potriit le*ii, in cadrul in(titutiei
prefectului, (ericiilor publice deconcentrate ale mini(terelor (i ale celorlalte or*ane ale admini(tratiei publice
centrale din unitatile admini(trati,teritoriale.
-3. 0unctiile publice locale (unt functiile publice (tabilite (i ai)ate, potriit le*ii, in cadrul aparatului propriu
al autoritatilor admini(tratiei publice locale (i al in(titutiilor publice (ubordonate ace(tora.
#rt. 9. , 0unctiile publice (e impart in 3 cla(e, definite in raport cu nielul (tudiilor nece(are ocuparii functiei
publice, dupa cum urmea)a2
a. cla(a I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare (e cer (tudii unier(itare de licenta ab(olite cu
diploma, re(pecti (tudii (uperioare de lun*a durata, ab(olite cu diploma de licenta (au ec4ialenta3
b. cla(a a II,a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare (e cer (tudii (uperioare de (curta durata,
ab(olite cu diploma3
c. cla(a a III,a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare (e cer (tudii liceale, re(pecti (tudii medii
liceale, finali)ate cu diploma de bacalaureat.
#rt. +0. , -+. 'upa nielul atributiilor titularului functiei publice, functiile publice (e impart in trei cate*orii
dupa cum urmea)a2
a. functii publice core(pun)atoare cate*oriei inaltilor functionari publici3
b. functii publice core(pun)atoare cate*oriei functionarilor publici de conducere3
c. functii publice core(pun)atoare cate*oriei functionarilor publici de e1ecutie.
-2. 0unctionarii publici numiti in functiile publice din cla(ele a II,a (i a III,a pot ocupa numai functii publice de
e1ecutie.
#rt. ++. , -+. 0unctionarii publici (unt debutanti (au definitii.
-2. Pot fi numite functionari publici debutanti per(oanele care au promoat concur(ul pentru ocuparea unei
functii publice de *rad profe(ional debutant.
-3. Pot fi numiti functionari publici definitii2
a. functionarii publici debutanti care au efectuat perioada de (ta*iu prea)uta de le*e (i au obtinut re)ultat
core(pun)ator la ealuare3
b. per(oanele care intra in corpul functionarilor publici prin concur( (i care au ec4imea in (pecialitatea
(tudiilor nece(are ocuparii functiei publice de minimum +2 luni, 8 luni (i, re(pecti, 6 luni, in functie de nielul
(tudiilor ab(olite.
#rt. +2. , "ate*oria inaltilor functionari publici cuprinde per(oanele care (unt numite in una dintre
urmatoarele functii publice2
a. (ecretar *eneral al 9uernului (i (ecretar *eneral ad/unct al 9uernului3
b. (ecretar *eneral din mini(tere (i alte or*ane de (pecialitate ale admini(tratiei publice centrale3
c. prefect3
d. (ecretar *eneral ad/unct din mini(tere (i alte or*ane de (pecialitate ale admini(tratiei publice centrale3
e. (ubprefect3
f. in(pector *uernamental.
#rt. +3. , -+. "ate*oria functionarilor publici de conducere cuprinde per(oanele numite in una dintre
urmatoarele functii publice2
a. director *eneral (i director *eneral ad/unct din aparatul autoritatilor admini(tratie autonome, al
mini(terelor (i al celorlalte or*ane de (pecialitate ale admini(tratiei publice centrale, precum (i in functiile
publice (pecifice a(imilate ace(tora3
b. director (i director ad/unct din aparatul autoritatilor admini(tratie autonome, al mini(terelor (i al celorlalte
or*ane de (pecialitate ale admini(tratiei publice centrale, precum (i in functiile publice (pecifice a(imilate
ace(tora3
c. (ecretar al unitatii admini(trati,teritoriale3
d. director e1ecuti (i director e1ecuti ad/unct ai (ericiilor publice deconcentrate ale mini(terelor (i ale
celorlalte or*ane de (pecialitate ale admini(tratiei publice centrale din unitatile admini(trati,teritoriale, in
cadrul in(titutiei prefectului, in cadrul aparatului propriu al autoritatilor admini(tratiei publice locale (i al
in(titutiilor publice (ubordonate ace(tora, precum (i in functiile publice (pecifice a(imilate ace(tora3
e. (ef (ericiu, precum (i in functiile publice (pecifice a(imilate ace(teia3
f. (ef birou, precum (i in functiile publice (pecifice a(imilate ace(teia.
-2. In cadrul autoritatilor admini(tratie autonome pot fi (tabilite (i functiile publice prea)ute la alin. -+. lit. e.
(i f., precum (i alte functii publice prea)ute in re*lementarile (pecifice.
-3. 0unctiile publice prea)ute la alin. -+. lit. a. (e pot (tabili (i in cadrul autoritatilor (i in(titutiilor publice din
admini(tratia publica locala care au un numar de minimum +50 de po(turi.
#rt. +5. , -+. !unt functionari publici de e1ecutie din cla(a I per(oanele numite in urmatoarele functii publice
*enerale2 con(ilier, con(ilier /uridic, auditor, e1pert, in(pector, precum (i in functiile publice (pecifice a(imilate
ace(tora.
-2. !unt functionari publici de e1ecutie din cla(a a II,a per(oanele numite in functia publica *enerala de
referent de (pecialitate, precum (i in functiile publice (pecifice a(imilate ace(teia.
-3. !unt functionari publici de e1ecutie din cla(a a III,a per(oanele numite in functia publica *enerala de
referent, precum (i in functiile publice (pecifice a(imilate ace(teia.
#rt. +5. , 0unctiile publice de e1ecutie (unt (tructurate pe *rade profe(ionale, dupa cum urmea)a2
a. (uperior, ca niel ma1im3
b. principal3
c. a(i(tent3
d. debutant.

"#PI$O%&% III
"ate*oria inaltilor functionari publici
#rt. +6. , -+. Inaltii functionari publici reali)ea)a mana*ementul de niel (uperior in admini(tratia publica
centrala (i in autoritatile admini(tratie autonome.
-2. Pentru a ocupa o functie publica core(pun)atoare cate*oriei inaltilor functionari publici per(oana trebuie
(a indeplinea(ca cumulati urmatoarele conditii2
a. cele prea)ute la art. 553
b. (tudii unier(itare de licenta ab(olite cu diploma, re(pecti (tudii (uperioare de lun*a durata, ab(olite
cu diploma de licenta (au ec4ialenta3
c. cel putin 5 ani ec4ime in (pecialitatea (tudiilor nece(are e1ercitarii functiei publice3
d. a ab(olit pro*ramele de formare (peciali)ata pentru ocuparea unei functii publice core(pun)atoare
cate*oriei inaltilor functionari publici ori a e1ercitat un mandat complet de parlamentar3
e. a promoat concur(ul national pentru intrarea in cate*oria inaltilor functionari publici.
-3. Pentru ocuparea functiilor publice prea)ute la art. +2 lit. a., b. (i d. (e pot (tabili conditii (pecifice (au
proceduri (pecifice, in conditiile le*ii.
#rt. +7. , Pro*ramele de formare (peciali)ata pentru ocuparea unei functii publice core(pun)atoare
cate*oriei inaltilor functionari publici (e or*ani)ea)a in conditiile le*ii.
#rt. +8. , -+. Intrarea in cate*oria inaltilor functionari publici (e face prin concur( national. Recrutarea (e
face de catre o comi(ie permanenta, independenta, formata din 7 membri, numiti prin deci)ie a primului,
mini(tru. Membrii comi(iei au mandate fi1e de +0 ani (i /umatate (i (unt numiti prin rotatie.
-2. Per(oanele care au promoat concur(ul national prea)ut la alin. -+. pot fi numite in functiile publice
core(pun)atoare cate*oriei inaltilor functionari publici.
-3. !tructura, criteriile de de(emnare a membrilor, atributiile (i modul de or*ani)are (i functionare ale
comi(iei prea)ute la alin. -+. (e (tabile(c prin 4otarare a 9uernului, la propunerea #*entiei 7ationale a
0unctionarilor Publici.
#rt. +9. , -+. 7umirea, modificarea, (u(pendarea, incetarea raporturilor de (ericiu, precum (i (anctionarea
di(ciplinara a inaltilor functionari publici (e fac, in conditiile le*ii, de catre2
a. 9uern, pentru functiile publice prea)ute la art. +2 lit. a., c. (i e.3
b. primul,mini(tru, pentru functiile publice prea)ute la art. +2 lit. b., d. (i f..
-2. 7umirea intr,o functie publica prea)uta la art. +2 lit. a., b. (i d. (e face dintre per(oanele care
indepline(c conditiile prea)ute la art. +6 alin. -2. (i -3..
-3. %a eliberarea din functia publica, inaltii functionari publici au dreptul la compen(atii materiale, (tabilite
potriit le*ii priind (i(temul unitar de (alari)are a functionarilor publici.
#rt. 20. , -+. 6aluarea performantelor profe(ionale indiiduale ale inaltilor functionari publici (e face anual,
in conditiile le*ii.
-2. 6aluarea *enerala a inaltilor functionari publici (e face o data la 2 ani, in (copul confirmarii cuno(tintelor
profe(ionale, aptitudinilor (i abilitatilor nece(are e1ercitarii functiei publice.
-3. Inaltii functionari publici au obli*atia de a urma anual cur(uri de perfectionare profe(ionala, in conditiile
le*ii.
-5. 6aluarea anuala prea)uta la alin. -+. (i ealuarea *enerala prea)uta la alin. -2. (e fac de catre o
comi(ie de ealuare, ai carei membri (unt numiti prin deci)ie a primului,mini(tru, la propunerea mini(trului
internelor (i reformei admini(tratie.

"#PI$O%&% I:
Mana*ementul functiilor publice (i al functionarilor publici

!6";I&76# +
#*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici
#rt. 2+. , -+. Pentru crearea (i de)oltarea unui corp de functionari publici profe(ioni(t, (tabil (i impartial (e
infiintea)a, in (ubordinea Mini(terului Internelor (i Reformei #dmini(tratie, #*entia 7ationala a 0unctionarilor
Publici, or*an de (pecialitate al admini(tratiei publice centrale, cu per(onalitate /uridica.
-2. #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici e(te condu(a de un pre(edinte, cu ran* de (ecretar de (tat,
numit de catre primul,mini(tru, la propunerea mini(trului internelor (i reformei admini(tratie. In e1ercitarea
atributiilor care ii rein, pre(edintele #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici emite ordine cu caracter
normati (i indiidual.
-3. #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici e(te finantata de la bu*etul de (tat.
#rt. 22. , -+. #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici are urmatoarele atributii2
a. elaborea)a politicile (i (trate*iile priind mana*ementul functiei publice (i al functionarilor publici3
b. elaborea)a (i ai)ea)a proiecte de acte normatie priind functia publica (i functionarii publici3
c. monitori)ea)a (i controlea)a modul de aplicare a le*i(latiei priind functia publica (i functionarii publici in
cadrul autoritatilor (i in(titutiilor publice3
d. elaborea)a re*lementari comune, aplicabile tuturor autoritatilor (i in(titutiilor publice, priind functiile
publice, precum (i in(tructiuni priind aplicarea unitara a le*i(latiei in domeniul functiei publice (i al
functionarilor publici3
e. elaborea)a proiectul le*ii priind (tabilirea (i(temului unitar de (alari)are pentru functionarii publici3
f. (tabile(te criteriile pentru ealuarea actiitatii functionarilor publici3
*. centrali)ea)a propunerile de in(truire a functionarilor publici, (tabilite ca urmare a ealuarii performantelor
profe(ionale indiiduale ale functionarilor publici3
4. colaborea)a cu In(titutul 7ational de #dmini(tratie la (tabilirea tematicii (pecifice pro*ramelor de formare
(peciali)ata in admini(tratia publica (i de perfectionare a functionarilor publici3
i. intocme(te (i admini(trea)a ba)a de date cuprin)and eidenta functiilor publice (i a functionarilor publici3
/. aproba conditiile de participare (i procedura de or*ani)are a recrutarii (i promoarii pentru functiile publice
pentru care or*ani)ea)a concur(, ai)ea)a (i monitori)ea)a recrutarea (i promoarea pentru celelalte functii
publice, in conditiile pre)entei le*i3
<. reali)ea)a redi(tribuirea functionarilor publici carora le,au incetat raporturile de (ericiu din motie
neimputabile lor3
l. acorda a(i(tenta de (pecialitate (i coordonea)a metodolo*ic compartimentele de re(ur(e umane din
cadrul autoritatilor (i in(titutiilor admini(tratiei publice centrale (i locale3
m. participa la ne*ocierile dintre or*ani)atiile (indicale repre)entatie ale functionarilor publici (i Mini(terul
Internelor (i Reformei #dmini(tratie3
n. colaborea)a cu or*ani(me (i cu or*ani)atii internationale din domeniul (au de actiitate3
o. elaborea)a anual, cu con(ultarea autoritatilor (i in(titutiilor publice, Planul de ocupare a functiilor publice,
pe care il (upune (pre aprobare 9uernului3
p. intocme(te raportul anual cu priire la mana*ementul functiilor publice (i al functionarilor publici, pe care il
pre)inta 9uernului3
=. con(tata contraentii (i aplica (anctiuni, in conditiile le*ii.
-2. #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici indepline(te orice alte atributii (tabilite prin le*e.
-3. #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici are le*itimare proce(uala actia (i poate (e(i)a in(tanta de
contencio( admini(trati competenta cu priire la2
a. actele prin care autoritatile (au in(titutiile publice incalca le*i(latia referitoare la functia publica (i
functionarii publici, con(tatate ca urmare a actiitatii proprii de control3
b. refu)ul autoritatilor (i in(titutiilor publice de a aplica preederile le*ale in domeniul functiei publice (i al
functionarilor publici.
-5. #ctul atacat potriit alin. -3. e(te (u(pendat de drept.
-5. Pre(edintele #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici poate (e(i)a (i prefectul in le*atura cu actele
ile*ale emi(e de autoritatile (au in(titutiile publice locale.
#rt. 23. , -+. Planul de ocupare a functiilor publice (tabile(te2
a. numarul ma1im al functiilor publice re)erate promoarii functionarilor publici3
b. numarul ma1im al functiilor publice care or fi re)erate in (copul promoarii rapide3
c. numarul ma1im al functiilor publice care or fi ocupate prin recrutare3
d. numarul ma1im al functiilor publice care or fi infiintate3
e. numarul ma1im al functiilor publice care or fi (upu(e reor*ani)arii3
f. numarul ma1im de functii publice pe fiecare cla(a, cate*orie (i pe *rade profe(ionale3
*. numarul ma1im al functiilor publice de conducere (i al functiilor publice core(pun)atoare cate*oriei
inaltilor functionari publici.
-2. Planul de ocupare a functiilor publice (e elaborea)a anual, cu con(ultarea (indicatelor repre)entatie ale
functionarilor publici, a(tfel2
a. de catre #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici, pe ba)a propunerilor ordonatorilor principali de
credite, pentru autoritatile (i in(titutiile publice din admini(tratia publica centrala3
b. de catre primar (au, dupa ca), de catre pre(edintele con(iliului /udetean, prin aparatul de (pecialitate,
pentru autoritatile (i in(titutiile publice din admini(tratia publica locala.
-3. Planul de ocupare a functiilor publice (e intocme(te centrali)at, pe fiecare ordonator principal de credite
(i pe fiecare in(titutie din (ubordinea ace(teia (au finantata prin bu*etul (au.
-5. In (ituatia prea)uta la alin. -2. lit. a., planul de ocupare a functiilor publice (e aproba prin 4otarare a
9uernului. In (ituatia prea)uta la alin. -2. lit. b., planul de ocupare a functiilor publice (e aproba prin
4otarare a con(iliului local, re(pecti a con(iliului /udetean.
-5. Pentru autoritatile (i in(titutiile publice din admini(tratia publica locala, proiectul planului de ocupare a
functiilor publice (e tran(mite #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici cu 55 de )ile inainte de data
aprobarii. In (ituatia in care #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici con(tata nere*ularitati in (tructura
ace(tuia, autoritatile (au in(titutiile publice au obli*atia de a modifica proiectul planului de ocupare a functiilor
publice, pe ba)a ob(eratiilor #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici, in conformitate cu preederile le*ale.
#rt. 25. , 9e(tiunea curenta a re(ur(elor umane (i a functiilor publice e(te or*ani)ata (i reali)ata, in cadrul
fiecarei autoritati (i in(titutii publice, de catre un compartiment (peciali)at, care colaborea)a direct cu #*entia
7ationala a 0unctionarilor Publici.

!6";I&76# a 2,a
6identa functiilor publice (i a functionarilor publici
#rt. 25. , -+. #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici admini(trea)a eidenta nationala a functiilor publice
(i a functionarilor publici, pe ba)a datelor tran(mi(e de autoritatile (i in(titutiile publice.
-2. 6identa functiilor publice (i a functionarilor publici (e tine in cadrul fiecarei autoritati (au in(titutii publice,
potriit formatului (tabilit de catre #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici. #utoritatile (i in(titutiile publice au
obli*atia de a tran(mite #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici toate informatiile cuprin(e in eidenta
functiilor publice (i a functionarilor publici din cadrul ace(tora.
-3. In (copul a(i*urarii *e(tionarii eficiente a re(ur(elor umane, precum (i pentru urmarirea carierei
functionarului public, autoritatile (i in(titutiile publice intocme(c do(arul profe(ional pentru fiecare functionar
public.
-5. 0ormatul (tandard al eidentei functiilor publice (i a functionarilor publici, precum (i continutul do(arului
profe(ional (e (tabile(c prin 4otarare a 9uernului, la propunerea #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici.
#rt. 26. , -+. #utoritatile (i in(titutiile publice ra(pund de intocmirea (i actuali)area do(arelor profe(ionale ale
functionarilor publici (i a(i*ura pa(trarea ace(tora in conditii de (i*uranta.
-2. In ca)urile de tran(fer (au de incetare a raporturilor de (ericiu, autoritatea (au in(titutia publica
pa(trea)a o copie a do(arului profe(ional (i inmanea)a ori*inalul functionarului public, pe ba)a de (emnatura.
-3. #utoritatile (i in(titutiile publice au obli*atia de a comunica #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici, in
termen de +0 )ile lucratoare, orice modificare interenita in (ituatia functionarilor publici.
-5. Per(oanele care au acce( la datele cuprin(e in eidenta nationala a functiilor publice (i a functionarilor
publici, precum (i la do(arul profe(ional al functionarului public au obli*atia de a pa(tra confidentialitatea
datelor cu caracter per(onal, in conditiile le*ii.
-5. %a (olicitarea functionarului public, autoritatea (au in(titutia publica e(te obli*ata (a elibere)e un
document care (a ate(te actiitatea de(fa(urata de ace(ta, ec4imea in munca, in (pecialitate (i in functia
publica.

"#PI$O%&% :
'repturi (i indatoriri

!6";I&76# +
'repturile functionarilor publici
#rt. 27. , -+. 'reptul la opinie al functionarilor publici e(te *arantat.
-2. 6(te inter)i(a orice di(criminare intre functionarii publici pe criterii politice, de apartenenta (indicala,
conin*eri reli*ioa(e, etnice, de (e1, orientare (e1uala, (tare materiala, ori*ine (ociala (au de orice alta
a(emenea natura.
#rt. 28. , 0unctionarul public are dreptul de a fi informat cu priire la deci)iile care (e iau in aplicarea
pre)entului (tatut (i care il i)ea)a in mod direct.
#rt. 29. , -+. 'reptul de a(ociere (indicala e(te *arantat functionarilor publici.
-2. 0unctionarii publici pot, in mod liber, (a infiinte)e or*ani)atii (indicale, (a adere la ele (i (a e1ercite orice
mandat in cadrul ace(tora.
-3. In (ituatia in care inaltii functionari publici (au functionarii publici de conducere (unt ale(i in or*anele de
conducere ale or*ani)atiilor (indicale, ace(tia au obli*atia ca in termen de +5 )ile de la ale*erea in or*anele
de conducere ale or*ani)atiilor (indicale (a opte)e pentru una dintre cele doua functii. In ca)ul in care
functionarul public optea)a pentru de(fa(urarea actiitatii in functia de conducere in or*ani)atiile (indicale,
raporturile de (ericiu ale ace(tuia (e (u(penda pe o perioada e*ala cu cea a mandatului in functia de
conducere din or*ani)atia (indicala.
-5. 0unctionarii publici (e pot a(ocia in or*ani)atii profe(ionale (au in alte or*ani)atii aand ca (cop
prote/area intere(elor profe(ionale.
#rt. 30. , -+. 0unctionarilor publici le e(te recuno(cut dreptul la *rea, in conditiile le*ii.
-2. 0unctionarii publici care (e afla in *rea nu beneficia)a de (alariu (i alte drepturi (alariale pe durata
*reei.
#rt. 3+. , -+. Pentru actiitatea de(fa(urata, functionarii publici au dreptul la un (alariu compu( din2
a. (alariul de ba)a3
b. (porul pentru ec4ime in munca3
c. (uplimentul po(tului3>.
d. (uplimentul core(pun)ator treptei de (alari)are.>.
-2. 0unctionarii publici beneficia)a de prime (i alte drepturi (alariale, in conditiile le*ii.
-3. !alari)area functionarilor publici (e face in conformitate cu preederile le*ii priind (tabilirea (i(temului
unitar de (alari)are pentru functionarii publici.
???????????
>. In perioada 2005,2006, preederile referitoare la (uplimentul po(tului (i (uplimentul core(pun)ator treptei
de (alari)are au fo(t (u(pendate prin Ordonanta de ur*enta a 9uernului nr. 92/2005 priind re*lementarea
drepturilor (alariale (i a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, aprobata cu modificari (i
completari prin %e*ea nr. 76/2005, (i prin Ordonanta 9uernului nr. 2/2006 priind re*lementarea drepturilor
(alariale (i a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, aprobata cu modificari (i completari prin
%e*ea nr. 5+7/2006.
#rt. 32. , 0unctionarii publici care, potriit le*ii, (unt obli*ati (a poarte uniforma in timpul (ericiului o
prime(c *ratuit.
#rt. 33. , -+. 'urata normala a timpului de lucru pentru functionarii publici e(te, de re*ula, de 8 ore pe )i (i
de 50 de ore pe (aptamana.
-2. Pentru orele lucrate din di(po)itia conducatorului autoritatii (au in(titutiei publice pe(te durata normala a
timpului de lucru (au in )ilele de (arbatori le*ale ori declarate )ile nelucratoare functionarii publici de e1ecutie
au dreptul la recuperare (au la plata ma/orata cu un (por de +00@ din (alariul de ba)a. 7umarul orelor platite
cu (porul de +00@ nu poate depa(i 360 intr,un an.>.
???????????
>. Pana la data de 3+ decembrie 2005, preederile referitoare la acordarea orelor (uplimentare au fo(t
(u(pendate prin Ordonanta de ur*enta a 9uernului nr. 92/2005 priind re*lementarea drepturilor (alariale (i
a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, aprobata cu modificari (i completari prin %e*ea nr.
76/2005.
#rt. 35. , -+. 0unctionarii publici pot fi ale(i (au numiti intr,o functie de demnitate publica, in conditiile le*ii.
-2. Inaltii functionari publici (i functionarii publici de conducere pot fi numiti in functii de demnitate publica
numai dupa incetarea, in conditiile le*ii, a raporturilor de (ericiu.
-3. Inaltii functionari publici (i functionarii publici de conducere pot candida pentru functii de demnitate
publica numai dupa incetarea, in conditiile le*ii, a raporturilor de (ericiu.
#rt. 35. , -+. 0unctionarii publici au dreptul, in conditiile le*ii, la concediu de odi4na, la concedii medicale (i
la alte concedii.
-2. 0unctionarul public are dreptul, pe lan*a indemni)atia de concediu, la o prima e*ala cu (alariul de ba)a
din luna anterioara plecarii in concediu, care (e impo)itea)a (eparat.>>.
???????????
>>. Pana la data de 3+ decembrie 2006, preederile referitoare la acordarea primelor cu oca)ia plecarii in
concediul de odi4na au fo(t (u(pendate (ucce(i prin le*ile bu*etare anuale, precum (i prin actele normatie
anuale de (alari)are a functionarilor publici.
#rt. 36. , In perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate (i a celor pentru cre(terea (i
in*ri/irea copiilor, raporturile de (ericiu nu pot inceta (i nu pot fi modificate decat din initiatia functionarului
public in cau)a.
#rt. 37. , #utoritatile (i in(titutiile publice au obli*atia (a a(i*ure functionarilor publici conditii normale de
munca (i i*iena, de natura (a le ocrotea(ca (anatatea (i inte*ritatea fi)ica (i p(i4ica.
#rt. 38. , 0unctionarii publici beneficia)a de a(i(tenta medicala, prote)e (i medicamente, in conditiile le*ii.
#rt. 39. , 0unctionarii publici beneficia)a de pen(ii, precum (i de celelalte drepturi de a(i*urari (ociale de
(tat, potriit le*ii.
#rt. 50. , -+. In ca) de dece( al functionarului public, membrii familiei, care au, potriit le*ii, dreptul la pen(ie
de urma(, prime(c pe o perioada de 3 luni ec4ialentul (alariului de ba)a din ultima luna de actiitate a
functionarului public decedat.
-2. In ca)ul in care deci)ia pentru pen(ia de urma( nu a fo(t emi(a din ina autoritatii (au a in(titutiei publice
in termen de 3 luni de la data dece(ului, acea(ta a ac4ita in continuare drepturile prea)ute la alin. -+. pana
la emiterea deci)iei pentru pen(ia de urma(.
#rt. 5+. , -+. 0unctionarii publici beneficia)a in e1ercitarea atributiilor lor de protectia le*ii.
-2. #utoritatea (au in(titutia publica e(te obli*ata (a a(i*ure protectia functionarului public impotria
amenintarilor, iolentelor, faptelor de ultra/ carora le,ar putea fi ictima in e1ercitarea functiei publice (au in
le*atura cu acea(ta. Pentru *arantarea ace(tui drept, autoritatea (au in(titutia publica a (olicita (pri/inul
or*anelor abilitate, potriit le*ii.
-3. Ma(urile (peciale de protectie pentru functionarii publici cu atributii de control (i in(pectie, e1ecutare
(ilita a creantelor bu*etare, precum (i pentru alte cate*orii de functionari publici care de(fa(oara actiitati cu
*rad ridicat de ri(c profe(ional (e (tabile(c prin acte normatie, la propunerea #*entiei 7ationale a
0unctionarilor Publici (au de catre autoritati (i in(titutii publice, cu ai)ul #*entiei 7ationale a 0unctionarilor
Publici.
#rt. 52. , #utoritatea (au in(titutia publica e(te obli*ata (a il de(pa*ubea(ca pe functionarul public in (ituatia
in care ace(ta a (uferit, din culpa autoritatii (au in(titutiei publice, un pre/udiciu material in timpul indeplinirii
atributiilor de (ericiu.

!6";I&76# a 2,a
Indatoririle functionarilor publici
#rt. 53. , -+. 0unctionarii publici au obli*atia (a i(i indeplinea(ca cu profe(ionali(m, impartialitate (i in
conformitate cu le*ea indatoririle de (ericiu (i (a (e abtina de la orice fapta care ar putea aduce pre/udicii
per(oanelor fi)ice (au /uridice ori pre(ti*iului corpului functionarilor publici.
-2. 0unctionarii publici de conducere (unt obli*ati (a (pri/ine propunerile (i initiatiele motiate ale
per(onalului din (ubordine, in ederea imbunatatirii actiitatii autoritatii (au in(titutiei publice in care i(i
de(fa(oara actiitatea, precum (i a calitatii (ericiilor publice oferite cetatenilor.
-3. 0unctionarii publici au indatorirea de a re(pecta normele de conduita profe(ionala (i ciica prea)ute de
le*e.
#rt. 55. , -+. 0unctionarilor publici le e(te inter)i( (a ocupe functii de conducere in (tructurile (au or*anele
de conducere, ale(e (au numite, ale partidelor politice, definite conform (tatutului ace(tora, ale or*ani)atiilor
carora le e(te aplicabil acela(i re*im /uridic ca (i partidelor politice (au ale fundatiilor ori a(ociatiilor care
functionea)a pe lan*a partidele politice.
-2. Inaltilor functionari publici le e(te inter)i( (a faca parte din partide politice, or*ani)atii carora le e(te
aplicabil acela(i re*im /uridic ca (i partidelor politice (au din fundatiile ori a(ociatiile care functionea)a pe
lan*a partidele politice.
-3. 0unctionarii publici au obli*atia ca, in e1ercitarea atributiilor ce le rein, (a (e abtina de la e1primarea
(au manife(tarea publica a conin*erilor (i preferintelor lor politice, (a nu faori)e)e reun partid politic (au
reo or*ani)atie careia ii e(te aplicabil acela(i re*im /uridic ca (i partidelor politice.
#rt. 55. , -+. 0unctionarii publici ra(pund, potriit le*ii, de indeplinirea atributiilor ce le rein din functia
publica pe care o detin, precum (i a atributiilor ce le (unt dele*ate.
-2. 0unctionarul public e(te obli*at (a (e conforme)e di(po)itiilor primite de la (uperiorii ierar4ici.
-3. 0unctionarul public are dreptul (a refu)e, in (cri( (i motiat, indeplinirea di(po)itiilor primite de la
(uperiorul ierar4ic, daca le con(idera ile*ale. 'aca cel care a emi( di(po)itia o formulea)a in (cri(,
functionarul public e(te obli*at (a o e1ecute, cu e1ceptia ca)ului in care acea(ta e(te adit ile*ala.
0unctionarul public are indatorirea (a aduca la cuno(tinta (uperiorului ierar4ic al per(oanei care a emi(
di(po)itia a(tfel de (ituatii.
#rt. 56. , 0unctionarii publici au obli*atia (a pa(tre)e (ecretul de (tat, (ecretul de (ericiu, precum (i
confidentialitatea in le*atura cu faptele, informatiile (au documentele de care iau cuno(tinta in e1ercitarea
functiei publice, in conditiile le*ii, cu e1ceptia informatiilor de intere( public.
#rt. 57. , -+. 0unctionarilor publici le e(te inter)i( (a (olicite (au (a accepte, direct (au indirect, pentru ei (au
pentru altii, in con(iderarea functiei lor publice, daruri (au alte aanta/e.
-2. %a numirea intr,o functie publica, precum (i la incetarea raportului de (ericiu, functionarii publici (unt
obli*ati (a pre)inte, in conditiile le*ii, conducatorului autoritatii (au in(titutiei publice declaratia de aere.
'eclaratia de aere (e actuali)ea)a anual, potriit le*ii.
#rt. 58. , -+. 0unctionarii publici au obli*atia de a re)ola, in termenele (tabilite de catre (uperiorii ierar4ici,
lucrarile reparti)ate.
-2. 0unctionarilor publici le e(te inter)i( (a primea(ca direct cereri a caror re)olare intra in competenta lor
(au (a di(cute direct cu petentii, cu e1ceptia celor carora le (unt (tabilite a(emenea atributii, precum (i (a
interina pentru (olutionarea ace(tor cereri.
#rt. 59. , 0unctionarii publici au obli*atia (a re(pecte intocmai re*imul /uridic al conflictului de intere(e (i al
incompatibilitatilor, (tabilite potriit le*ii.

!6";I&76# a 3,a
Perfectionarea profe(ionala a functionarilor publici
#rt. 50. , 0unctionarii publici au dreptul (i obli*atia de a,(i imbunatati in mod continuu abilitatile (i pre*atirea
profe(ionala.
#rt. 5+. , -+. #utoritatile (i in(titutiile publice au obli*atia (a preada in bu*etul anual propriu (umele
nece(are pentru acoperirea c4eltuielilor de perfectionare profe(ionala a functionarilor publici or*ani)ata la
initiatia ori in intere(ul autoritatii (au in(titutiei publice.
-2. Pe perioada in care functionarii publici urmea)a forme de perfectionare profe(ionala, beneficia)a de
drepturile (alariale cuenite, in (ituatia in care ace(tea (unt2
a. or*ani)ate la initiatia ori in intere(ul autoritatii (au in(titutiei publice3
b. urmate la initiatia functionarului public, cu acordul conducatorului autoritatii (au in(titutiei publice.
-3. 0unctionarii publici care urmea)a forme de perfectionare profe(ionala, a caror durata e(te mai mare de
90 de )ile intr,un an calendari(tic, or*ani)ate in tara (au in (trainatate, finantate din bu*etul de (tat (au
bu*etul local, (unt obli*ati (a (e an*a/e)e in (cri( ca or lucra in admini(tratia publica intre 2 (i 5 ani de la
terminarea pro*ramelor, proportional cu numarul )ilelor de perfectionare profe(ionala, daca pentru pro*ramul
re(pecti nu e(te prea)uta o alta perioada.
-5. 0unctionarii publici care au urmat forme de perfectionare profe(ionala, in conditiile alin. -3., ale caror
raporturi de (ericiu incetea)a, potriit di(po)itiilor art. 97 lit. b., d. (i e., ale art. 98 alin. -+. lit. f. (i *. (au ale
art. 99 alin. -+. lit. d., inainte de implinirea termenului prea)ut (unt obli*ati (a re(tituie contraaloarea
c4eltuielilor efectuate pentru perfectionare, precum (i, dupa ca), drepturile (alariale primite pe perioada
perfectionarii, calculate in conditiile le*ii proportional cu perioada rama(a pana la implinirea termenului.
-5. Preederile alin. -5. nu (e aplica in ca)ul in care functionarul public nu mai detine functia publica din
motie neimputabile ace(tuia.
-6. In ca)ul in care per(oanele care au urmat o forma de perfectionare, dar nu au ab(olit,o din ina lor, (unt
obli*ate (a re(tituie in(titutiei (au autoritatii publice contraaloarea c4eltuielilor efectuate pentru perfectionare,
precum (i drepturile (alariale primite in perioada perfectionarii, calculate in conditiile le*ii, daca ace(tea au
fo(t (uportate de autoritatea (au in(titutia publica.
#rt. 52. , 7u con(tituie forme de perfectionare profe(ionala (i nu pot fi finantate din bu*etul de (tat (au din
bu*etul local (tudiile unier(itare (au (tudiile de doctorat.
#rt. 53. , #utoritatile (i in(titutiile publice au obli*atia (a comunice anual #*entiei 7ationale a 0unctionarilor
Publici, in conditiile le*ii, planul de perfectionare profe(ionala a functionarilor publici, precum (i fondurile
prea)ute in bu*etul anual propriu pentru acoperirea c4eltuielilor de perfectionare profe(ionala a functionarilor
publici, or*ani)ate la initiatia ori in intere(ul autoritatii (au in(titutiei publice.

"#PI$O%&% :I
"ariera functionarilor publici

!6";I&76# +
Recrutarea functionarilor publici
#rt. 55. , Poate ocupa o functie publica per(oana care indepline(te urmatoarele conditii2
a. are cetatenia romana (i domiciliul in Romania3
b. cunoa(te limba romana, (cri( (i orbit3
c. are ar(ta de minimum +8 ani impliniti3
d. are capacitate deplina de e1ercitiu3
e. are o (tare de (anatate core(pun)atoare functiei publice pentru care candidea)a, ate(tata pe ba)a de
e1amen medical de (pecialitate3
f. indepline(te conditiile de (tudii prea)ute de le*e pentru functia publica3
*. indepline(te conditiile (pecifice pentru ocuparea functiei publice3
4. nu a fo(t condamnata pentru (aar(irea unei infractiuni contra umanitatii, contra (tatului (au contra
autoritatii, de (ericiu (au in le*atura cu (ericiul, care impiedica infaptuirea /u(titiei, de fal( ori a unor fapte de
coruptie (au a unei infractiuni (aar(ite cu intentie, care ar face,o incompatibila cu e1ercitarea functiei publice,
cu e1ceptia (ituatiei in care a interenit reabilitarea3
i. nu a fo(t de(tituita dintr,o functie publica (au nu i,a incetat contractul indiidual de munca pentru motie
di(ciplinare in ultimii 7 ani3
/. nu a de(fa(urat actiitate de politie politica, a(tfel cum e(te definita prin le*e.
#rt. 55. , Ocuparea functiilor publice acante (i a functiilor publice temporar acante (e poate face numai in
conditiile pre)entei le*i.
#rt. 56. , Ocuparea functiilor publice (e face prin2
a. promoare3
b. tran(fer3
c. redi(tribuire3
d. recrutare3
e. alte modalitati prea)ute e1pre( de pre)enta le*e.
#rt. 57. , -+. Recrutarea in ederea intrarii in corpul functionarilor publici (e face prin concur(, in limita
functiilor publice acante re)erate in ace(t (cop prin planul de ocupare a functiilor publice.
-2. "onditiile de participare (i procedura de or*ani)are a concur(ului (e (tabile(c potriit le*ii.
-3. "oncur(ul are la ba)a principiile competitiei de(c4i(e, tran(parentei, meritelor profe(ionale (i
competentei, precum (i cel al e*alitatii acce(ului la functiile publice pentru fiecare cetatean care indepline(te
conditiile le*ale.
-5. #nuntul priind concur(ul (e publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III,a, (i intr,un cotidian de
lar*a circulatie, cu cel putin 30 de )ile inainte de data de(fa(urarii concur(ului. In mod e1ceptional, termenul
de 30 de )ile poate fi redu(, in conditiile le*ii, pentru concur(ul or*ani)at in ederea ocuparii functiilor publice
de e1ecutie temporar acante.
-5. "onditiile minime de ec4ime in (pecialitatea (tudiilor nece(are participarii la concur(ul de recrutare
or*ani)at pentru ocuparea functiilor publice de e1ecutie (e (tabile(c a(tfel2
a. un an in (pecialitatea (tudiilor nece(are e1ercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de
e1ecutie de *rad profe(ional a(i(tent din cla(a I, 8 luni pentru ocuparea functiilor publice de e1ecutie de *rad
profe(ional a(i(tent din cla(a a II,a (au 6 luni pentru ocuparea functiilor publice de e1ecutie de *rad
profe(ional a(i(tent din cla(a a III,a3
b. 5 ani in (pecialitatea (tudiilor nece(are e1ercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de
e1ecutie de *rad profe(ional principal3
c. 9 ani in (pecialitatea (tudiilor nece(are e1ercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de
e1ecutie de *rad profe(ional (uperior.
-6. "onditiile minime de ec4ime in (pecialitatea (tudiilor nece(are participarii la concur(ul de recrutare
or*ani)at pentru ocuparea functiilor publice de conducere (e (tabile(c a(tfel2
a. 2 ani in (pecialitatea (tudiilor nece(are e1ercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de
conducere de2 (ef birou, (ef (ericiu (i (ecretar al comunei, precum (i a functiilor publice (pecifice a(imilate
ace(tora3
b. 5 ani in (pecialitatea (tudiilor nece(are e1ercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de
conducere, altele decat cele prea)ute la lit. a..
-7. Pentru participarea la concur(ul de recrutare or*ani)at pentru ocuparea functiilor publice de conducere,
candidatii trebuie (a fi ab(olit (tudii de ma(terat (au po(tunier(itare in domeniul admini(tratiei publice,
mana*ement ori in (pecialitatea (tudiilor nece(are e1ercitarii functiei publice.
#rt. 58. , -+. "oncur(ul de recrutare pentru functiile publice acante din autoritatile (i in(titutiile publice
centrale e(te or*ani)at, in conditiile le*ii, a(tfel2
a. de catre comi(ia prea)uta la art. +8 alin. -+. pentru inaltii functionari publici. !ecretariatul te4nic al
comi(iei (e a(i*ura de #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici3
b. de catre #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere
*enerale (i (pecifice3
c. de catre autoritati (i in(titutii publice, cu ai)ul #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici, pentru ocuparea
functiilor publice de e1ecutie *enerale (i (pecifice.
-2. "oncur(ul de recrutare pentru functiile publice acante din autoritatile (i in(titutiile publice din
admini(tratia publica locala e(te or*ani)at, in conditiile le*ii, a(tfel2
a. de catre #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici, pentru functiile publice de conducere din urmatoarele
domenii2 protectia copilului, eidenta informati)ata a per(oanei, audit public intern, financiar,contabilitate,
urbani(m (i ar4itectura, re(ur(e umane, inte*rare europeana, pentru (ecretarii unitatilor admini(trati,
teritoriale, precum (i pentru functiile publice de e1ecutie din domeniul auditului public intern3
b. de catre autoritati (i in(titutii publice, pentru ocuparea functiilor publice acante, altele decat cele
prea)ute la lit. a..
-3. In (ituatia prea)uta la alin. -2. lit. b., autoritatile (i in(titutiile publice din admini(tratia publica locala au
obli*atia de a informa #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici inainte cu +0 )ile de demararea procedurii de
or*ani)are (i de(fa(urare a concur(urilor. In (ituatia in care #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici con(tata
ca nu (unt indeplinite conditiile le*ale priind or*ani)area (i de(fa(urarea concur(urilor di(pune amanarea
(au (u(pendarea or*ani)arii (i de(fa(urarii concur(ului.
-5. #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici poate dele*a autoritatilor (au in(titutiilor publice, in conditiile
le*ii, competenta de a or*ani)a concur(uri de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de conducere
*enerale (i (pecifice.
#rt. 59. , "oncur(ul pentru admiterea la pro*ramele or*ani)ate in conditiile le*ii pentru obtinerea (tatutului
de mana*er public (e or*ani)ea)a (i (e *e(tionea)a de in(titutiile abilitate potriit le*ii (a or*ani)e)e a(tfel de
pro*rame, cu ai)ul #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici.

!6";I&76# a 2,a
Perioada de (ta*iu
#rt. 60. , -+. Perioada de (ta*iu are ca obiect erificarea aptitudinilor profe(ionale in indeplinirea atributiilor
(i re(pon(abilitatilor unei functii publice, formarea practica a functionarilor publici debutanti, precum (i
cunoa(terea de catre ace(tia a (pecificului admini(tratiei publice (i a e1i*entelor ace(teia.
-2. 'urata perioadei de (ta*iu e(te de +2 luni pentru functionarii publici de e1ecutie din cla(a I, 8 luni pentru
cei din cla(a a II,a (i 6 luni pentru cei din cla(a a III,a.
#rt. 6+. , -+. %a terminarea perioadei de (ta*iu, pe ba)a re)ultatului ealuarii reali)ate, functionarul public
debutant a fi2
a. numit functionar public de e1ecutie definiti in cla(a core(pun)atoare (tudiilor ab(olite, in functiile
publice prea)ute la art. +5, in *radul profe(ional a(i(tent3
b. eliberat din functia publica, in ca)ul in care a obtinut la ealuarea actiitatii calificatiul Anecore(pun)atorA.
-2. In ca)ul prea)ut la alin. -+. lit. b. perioada de (ta*iu nu con(tituie ec4ime nece(ara pentru ocuparea
unei functii publice.

!6";I&76# a 3,a
7umirea functionarilor publici
#rt. 62. , -+. 7umirea in functiile publice din cate*oria inaltilor functionari publici (e face in conformitate cu
di(po)itiile art. +9 alin. -+..
-2. 7umirea in functiile publice de conducere pentru care (e or*ani)ea)a concur( in conditiile art. 58 alin. -+.
lit. b. (i alin. -2. lit. a. (e face prin actul admini(trati emi( de conducatorii autoritatilor (au in(titutiilor publice
din admini(tratia publica centrala (i locala, la propunerea #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici.
-3. 7umirea in functiile publice pentru care (e or*ani)ea)a concur( in conditiile art. 58 alin. -+. lit. c. (i alin.
-2. lit. b. (e face prin actul admini(trati emi( de conducatorii autoritatilor (i in(titutiilor publice din
admini(tratia publica centrala (i locala.
-5. #ctul admini(trati de numire are forma (cri(a (i trebuie (a contina temeiul le*al al numirii, numele
functionarului public, denumirea functiei publice, data de la care urmea)a (a e1ercite functia publica,
drepturile (alariale, precum (i locul de de(fa(urare a actiitatii.
-5. 0i(a po(tului aferenta functiei publice (e ane1ea)a la actul admini(trati de numire, iar o copie a
ace(teia (e inmanea)a functionarului public.
-6. %a intrarea in corpul functionarilor publici, functionarul public depune /uramantul de credinta in termen de
3 )ile de la emiterea actului de numire in functia publica definitia. Buramantul are urmatoarea formula2 ABur (a
re(pect "on(titutia, drepturile (i libertatile fundamentale ale omului, (a aplic in mod corect (i fara partinire
le*ile tarii, (a indepline(c con(tiincio( indatoririle ce imi rein in functia publica in care am fo(t numit, (a
pa(tre) (ecretul profe(ional (i (a re(pect normele de conduita profe(ionala (i ciica. #(a (a,mi a/ute
'umne)eu.A 0ormula reli*ioa(a de inc4eiere a re(pecta libertatea conin*erilor reli*ioa(e.
-7. 'epunerea /uramantului prea)ut la alin. -6. (e con(emnea)a in (cri(. Refu)ul depunerii /uramantului (e
con(emnea)a in (cri( (i atra*e reocarea actului admini(trati de numire in functia publica. Obli*atia de
or*ani)are a depunerii /uramantului apartine per(oanei care are competenta le*ala de numire.

!6";I&76# a 5,a
Promoarea functionarilor publici (i ealuarea performantelor profe(ionale
#rt. 63. , In cariera, functionarul public poate promoa in functia publica (i poate aan(a in treptele de
(alari)are, in conditiile le*ii. Promoarea in cla(a, promoarea in *rade profe(ionale (i aan(area in trepte de
(alari)are nu (unt conditionate de e1i(tenta unui po(t acant.
#rt. 65. , -+. Promoarea e(te modalitatea de de)oltare a carierei prin ocuparea unei functii publice
(uperioare.
-2. Promoarea in *radul profe(ional imediat (uperior celui detinut de functionarul public (e face prin
concur( (au e1amen, or*ani)at anual, prin tran(formarea po(tului ocupat de functionarul public ca urmare a
promoarii concur(ului (au e1amenului. 0i(a po(tului functionarului public care a promoat in functia publica
(e completea)a cu noi atributii (i re(pon(abilitati.
#rt. 65. , -+. 61amenul de promoare in *radul profe(ional (e or*ani)ea)a de autoritatea (au in(titutia
publica, cu ai)ul #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici, in limita functiilor publice re)erate promoarii, cu
incadrarea in fondurile bu*etare alocate.
-2. Pentru a participa la e1amenul de promoare in *radul profe(ional imediat (uperior celui detinut,
functionarul public trebuie (a indeplinea(ca cumulati urmatoarele conditii2
a. (a aiba cel putin 5 ani ec4ime in *radul profe(ional al functiei publice din care promoea)a3
b. (a aiba cel putin 2 ani ec4ime in treapta de (alari)are din care aan(ea)a3
c. (a fi obtinut cel putin calificatiul AbineA la ealuarea performantelor indiiduale in ultimii 2 ani3
d. (a nu aiba in ca)ierul admini(trati o (anctiune di(ciplinara neradiata in conditiile pre)entei le*i.
-3. 0unctionarii publici care nu indepline(c conditiile de ec4ime prea)ute pentru promoarea in *radul
profe(ional imediat (uperior celui detinut pot participa la concur(ul or*ani)at, in conditiile le*ii, in ederea
promoarii rapide in functia publica.
#rt. 66. , Pentru a participa la concur(ul de promoare intr,o functie publica de conducere, functionarii
publici trebuie (a indeplinea(ca cumulati urmatoarele conditii2
a. (a fie ab(olenti de ma(terat (au de (tudii po(tunier(itare in domeniul admini(tratiei publice,
mana*ement (au in (pecialitatea (tudiilor nece(are e1ercitarii functiei publice3
b. (a fie numiti intr,o functie publica din cla(a I3
c. (a indeplinea(ca cerintele (pecifice prea)ute in fi(a po(tului3
d. (a indeplinea(ca conditiile prea)ute la art. 57 alin. -6.3
e. (a nu aiba in ca)ierul admini(trati o (anctiune di(ciplinara neradiata in conditiile pre)entei le*i.
#rt. 67. , #an(area in trepte de (alari)are (e face in conditiile le*ii priind (i(temul unitar de (alari)are a
functionarilor publici.
#rt. 68. , -+. In urma dobandirii unei diplome de (tudii de niel (uperior in (pecialitatea in care i(i de(fa(oara
actiitatea, functionarii publici de e1ecutie au dreptul de a participa la e1amenul or*ani)at pentru ocuparea
unei functii publice intr,o cla(a (uperioara celei in care (unt incadrati, in conditiile le*ii.
-2. Promoarea in conditiile alin. -+. (e face prin tran(formarea po(tului ocupat de functionarul public ca
urmare a promoarii e1amenului.
#rt. 69. , -+. 6aluarea performantelor profe(ionale indiiduale ale functionarilor publici (e face anual.
-2. In urma ealuarii performantelor profe(ionale indiiduale, functionarului public i (e acorda unul dintre
urmatoarele calificatie2 Afoarte bineA, AbineA, A(ati(facatorA, Ane(ati(facatorA.
-3. "alificatiele obtinute la ealuarea profe(ionala (unt aute in edere la2
a. aan(area in treptele de (alari)are3
b. promoarea intr,o functie publica (uperioara3
c. eliberarea din functia publica.
-5. In cadrul proce(ului de ealuare a performantelor profe(ionale ale functionarilor publici (e (tabile(c
cerintele de formare profe(ionala a functionarilor publici.
-5. Metodolo*ia de ealuare a performantelor profe(ionale indiiduale ale functionarilor publici (e aproba
prin 4otarare a 9uernului, la propunerea #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici, dupa con(ultarea
or*ani)atiilor (indicale ale functionarilor publici, repre)entatie la niel national.

!6";I&76# a 5,a
!i(temul de promoare rapida in functia publica
#rt. 70. , -+. Pot beneficia de (i(temul de promoare rapida in functia publica2
a. per(oanele care au ab(olit pro*rame or*ani)ate, in conditiile le*ii, pentru obtinerea (tatutului de
mana*er public3
b. functionarii publici care au promoat concur(ul prea)ut la art. 65 alin. -3..
-2. Pot participa la concur(ul prea)ut la alin. -+. lit. b. functionarii publici care indepline(c cumulati
urmatoarele conditii2
a. au cel putin + an ec4ime in *radul profe(ional al functiei publice din care promoea)a3
b. au obtinut calificatiul Afoarte bineA la ealuarea performantelor profe(ionale indiiduale din ultimul an3
c. nu au in ca)ierul admini(trati o (anctiune di(ciplinara neradiata in conditiile pre)entei le*i3
d. au urmat cel putin o forma de perfectionare profe(ionala in ultimul an.
-3. "oncur(ul pentru promoarea rapida prea)ut la art. 65 alin. -3. (e or*ani)ea)a anual, de catre #*entia
7ationala a 0unctionarilor Publici, in limita numarului de functii publice re)erate promoarii rapide.
#rt. 7+. , -+. Perioada in care o per(oana a urmat pro*rame or*ani)ate, in conditiile le*ii, pentru obtinerea
(tatutului de mana*er public e(te a(imilata perioadei de (ta*iu.
-2. In ca)ul nepromoarii pro*ramelor prea)ute la alin. -+., perioada de (ta*iu nu con(tituie ec4ime in
(pecialitatea (tudiilor nece(are ocuparii functiilor publice (i nici ec4ime in functia publica.

"#PI$O%&% :II
#corduri colectie. "omi(ii paritare
#rt. 72. , -+. #utoritatile (i in(titutiile publice pot inc4eia anual, in conditiile le*ii, acorduri cu (indicatele
repre)entatie ale functionarilor publici (au cu repre)entantii functionarilor publici, care (a cuprinda numai
ma(uri referitoare la2
a. con(tituirea (i folo(irea fondurilor de(tinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca3
b. (anatatea (i (ecuritatea in munca3
c. pro*ramul )ilnic de lucru3
d. perfectionarea profe(ionala3
e. alte ma(uri decat cele prea)ute de le*e, referitoare la protectia celor ale(i in or*anele de conducere ale
or*ani)atiilor (indicale.
-2. In ca)ul in care (indicatul nu e(te repre)entati (au functionarii publici nu (unt or*ani)ati in (indicat,
acordul (e inc4eie cu repre)entantii functionarilor publici din re(pectia autoritate (au in(titutie publica,
de(emnati in conditiile le*ii.
-3. #utoritatea (au in(titutia publica a furni)a (indicatelor repre)entatie (au repre)entantilor functionarilor
publici informatiile nece(are pentru inc4eierea acordurilor priind raporturile de (ericiu, in conditiile le*ii.
#rt. 73. , -+. In cadrul autoritatilor (i in(titutiilor publice (e con(tituie comi(ii paritare.
-2. In alcatuirea comi(iei paritare intra un numar e*al de repre)entanti de(emnati de conducatorul autoritatii
(au in(titutiei publice (i de (indicatul repre)entati al functionarilor publici. In ca)ul in care (indicatul nu e(te
repre)entati (au functionarii publici nu (unt or*ani)ati in (indicat, repre)entantii lor or fi de(emnati prin otul
ma/oritatii functionarilor publici din re(pectia autoritate (au in(titutie publica.
-3. Modul de con(tituire, or*ani)are (i functionare a comi(iilor paritare, precum (i componenta, atributiile (i
procedura de lucru ale ace(tora (e (tabile(c prin 4otarare a 9uernului, la propunerea #*entiei 7ationale a
0unctionarilor Publici.
#rt. 75. , -+. "omi(iile paritare (unt con(ultate in urmatoarele (ituatii2
a. la (tabilirea ma(urilor de imbunatatire a actiitatii autoritatilor (i in(titutiilor publice pentru care (unt
con(tituite3
b. la (tabilirea oricaror ma(uri priind pre*atirea profe(ionala a functionarilor publici, daca co(turile ace(tora
(unt (uportate din fonduri bu*etare3
c. la (tabilirea pro*ramului de lucru de catre conducatorul autoritatii (au in(titutiei publice3
d. alte (ituatii prea)ute de le*e.
-2. In e1ercitarea atributiilor, comi(iile paritare emit ai)e con(ultatie.
-3. "omi(iile paritare urmare(c permanent reali)area acordurilor (tabilite intre (indicatele repre)entatie (au
repre)entantii functionarilor publici cu autoritatile (au in(titutiile publice.
-5. "omi(ia paritara intocme(te rapoarte trime(triale cu priire la re(pectarea preederilor acordurilor
inc4eiate in conditiile le*ii, pe care le comunica conducerii autoritatii (au in(titutiei publice, precum (i
conducerii (indicatelor repre)entatie ale functionarilor publici.

"#PI$O%&% :III
!anctiunile di(ciplinare (i ra(punderea functionarilor publici
#rt. 75. , Incalcarea de catre functionarii publici, cu inoatie, a indatoririlor de (ericiu atra*e ra(punderea
di(ciplinara, contraentionala, ciila (au penala, dupa ca).
#rt. 76. , -+. Orice per(oana care (e con(idera atamata intr,un drept al (au (au intr,un intere( le*itim (e
poate adre(a in(tantei /udecatore(ti, in conditiile le*ii, impotria autoritatii (au in(titutiei publice care a emi(
actul (au care a refu)at (a re)ole cererea referitoare la un drept (ubiecti (au la un intere( le*itim.
-2. In ca)ul in care actiunea (e admite (i (e con(tata inoatia functionarului public, per(oana re(pectia a
fi obli*ata la plata daunelor, (olidar cu autoritatea (au in(titutia publica.
-3. Ra(punderea /uridica a functionarului public nu (e poate an*a/a daca ace(ta a re(pectat preederile
le*ale (i procedurile admini(tratie aplicabile autoritatii (au in(titutiei publice in care i(i de(fa(oara actiitatea.
#rt. 77. , -+. Incalcarea cu inoatie de catre functionarii publici a indatoririlor core(pun)atoare functiei
publice pe care o detin (i a normelor de conduita profe(ionala (i ciica prea)ute de le*e con(tituie abatere
di(ciplinara (i atra*e ra(punderea di(ciplinara a ace(tora.
-2. "on(tituie abateri di(ciplinare urmatoarele fapte2
a. intar)ierea (i(tematica in efectuarea lucrarilor3
b. ne*li/enta repetata in re)olarea lucrarilor3
c. ab(ente nemotiate de la (ericiu3
d. nere(pectarea in mod repetat a pro*ramului de lucru3
e. interentiile (au (taruintele pentru (olutionarea unor cereri in afara cadrului le*al3
f. nere(pectarea (ecretului profe(ional (au a confidentialitatii lucrarilor cu ace(t caracter3
*. manife(tari care aduc atin*ere pre(ti*iului autoritatii (au in(titutiei publice in care i(i de(fa(oara
actiitatea3
4. de(fa(urarea in timpul pro*ramului de lucru a unor actiitati cu caracter politic3
i. refu)ul de a indeplini atributiile de (ericiu3
/. incalcarea preederilor le*ale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de intere(e (i interdictii
(tabilite prin le*e pentru functionarii publici3
<. alte fapte prea)ute ca abateri di(ciplinare in actele normatie din domeniul functiei publice (i
functionarilor publici.
-3. !anctiunile di(ciplinare (unt2
a. mu(trare (cri(a3
b. diminuarea drepturilor (alariale cu 5,20@ pe o perioada de pana la 3 luni3
c. (u(pendarea dreptului de aan(are in *radele de (alari)are (au, dupa ca), de promoare in functia
publica pe o perioada de la + la 3 ani3
d. retro*radarea in treptele de (alari)are (au retro*radarea in functia publica pe o perioada de pana la un
an3
e. de(tituirea din functia publica.
-5. %a indiiduali)area (anctiunii di(ciplinare (e a tine (eama de cau)ele (i *raitatea abaterii di(ciplinare,
impre/urarile in care acea(ta a fo(t (aar(ita, *radul de inoatie (i con(ecintele abaterii, comportarea
*enerala in timpul (ericiului a functionarului public, precum (i de e1i(tenta in antecedentele ace(tuia a altor
(anctiuni di(ciplinare care nu au fo(t radiate in conditiile pre)entei le*i.
-5. !anctiunile di(ciplinare (e aplica in termen de cel mult + an de la data (e(i)arii comi(iei de di(ciplina cu
priire la (aar(irea abaterii di(ciplinare, dar nu mai tar)iu de 2 ani de la data (aar(irii abaterii di(ciplinare.
-6. In ca)ul in care fapta functionarului public a fo(t (e(i)ata ca abatere di(ciplinara (i ca infractiune,
procedura an*a/arii ra(punderii di(ciplinare (e (u(penda pana la di(punerea neinceperii urmaririi penale,
(coaterii de (ub urmarire penala ori incetarii urmaririi penale (au pana la data la care in(tanta /udecatorea(ca
di(pune ac4itarea (au incetarea proce(ului penal.
-7. Pe perioada cercetarii admini(tratie, in (ituatia in care functionarul public care a (aar(it o abatere
di(ciplinara poate influenta cercetarea admini(tratia, conducatorul autoritatii (au in(titutiei publice are
obli*atia de a inter)ice acce(ul ace(tuia la documentele care pot influenta cercetarea (au, dupa ca), de a
di(pune mutarea temporara a functionarului public in cadrul altui compartiment (au altei (tructuri a autoritatii
ori in(titutiei publice.
#rt. 78. , -+. !anctiunea di(ciplinara prea)uta la art. 77 alin. -3. lit. a. (e poate aplica direct de catre
per(oana care are competenta le*ala de numire in functia publica.
-2. !anctiunile di(ciplinare prea)ute la art. 77 alin. -3. lit. b.,e. (e aplica de per(oana care are competenta
le*ala de numire in functia publica, la propunerea comi(iei de di(ciplina.
-3. !anctiunile di(ciplinare nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei (aar(ite (i dupa
audierea functionarului public. #udierea functionarului public trebuie con(emnata in (cri(, (ub (anctiunea
nulitatii. Refu)ul functionarului public de a (e pre)enta la audieri (au de a (emna o declaratie priitoare la
abaterile di(ciplinare care i (e imputa (e con(emnea)a intr,un proce(,erbal.
#rt. 79. , -+. Pentru anali)area faptelor (e(i)ate ca abateri di(ciplinare (i propunerea (anctiunii di(ciplinare
aplicabile functionarilor publici din autoritatile (au in(titutiile publice (e con(tituie comi(ii de di(ciplina.
-2. 'in comi(ia de di(ciplina face parte (i un repre)entant al or*ani)atiei (indicale repre)entatie (au, dupa
ca), un repre)entant de(emnat prin otul ma/oritatii functionarilor publici pentru care e(te or*ani)ata comi(ia
de di(ciplina, in ca)ul in care (indicatul nu e(te repre)entati (au functionarii publici nu (unt or*ani)ati in
(indicat.
-3. "omi(ia de di(ciplina poate de(emna unul (au mai multi membri (i, dupa ca), poate (olicita
compartimentelor de control din cadrul autoritatilor (au in(titutiilor publice (a cercete)e faptele (e(i)ate (i (a
pre)inte re)ultatele actiitatii de cercetare.
-5. "omi(ia de di(ciplina pentru inaltii functionari publici e(te compu(a din 5 inalti functionari publici, numiti
prin deci)ia primului,mini(tru, la propunerea mini(trului internelor (i reformei admini(tratie.
-5. Modul de con(tituire, or*ani)are (i functionare a comi(iilor de di(ciplina, precum (i componenta,
atributiile, modul de (e(i)are (i procedura de lucru ale ace(tora (e (tabile(c prin 4otarare a 9uernului, la
propunerea #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici.
#rt. 80. , 0unctionarul public nemultumit de (anctiunea aplicata (e poate adre(a in(tantei de contencio(
admini(trati, (olicitand anularea (au modificarea, dupa ca), a ordinului (au di(po)itiei de (anctionare.
#rt. 8+. , -+. Pentru eidentierea (ituatiei di(ciplinare a functionarului public, #*entia 7ationala a
0unctionarilor Publici a elibera un ca)ier admini(trati, conform ba)ei de date pe care o admini(trea)a.
-2. "a)ierul admini(trati e(te un act care cuprinde (anctiunile di(ciplinare aplicate functionarului public (i
care nu au fo(t radiate in conditiile le*ii.
-3. "a)ierul admini(trati e(te nece(ar in urmatoarele ca)uri2
a. de(emnarea unui functionar public ca membru in comi(ia de concur( pentru recrutarea functionarilor
publici3
b. de(emnarea unui functionar public in calitate de pre(edinte (i membru in comi(ia de di(ciplina3
c. de(emnarea unui functionar public ca membru in comi(ia paritara3
d. ocuparea unei functii publice core(pun)atoare cate*oriei inaltilor functionari publici (au cate*oriei
functionarilor publici de conducere3
e. in orice alte (ituatii prea)ute de le*e.
-5. "a)ierul admini(trati e(te eliberat la (olicitarea2
a. functionarului public intere(at3
b. conducatorului autoritatii (au in(titutiei publice in care i(i de(fa(oara actiitatea3
c. pre(edintelui comi(iei de di(ciplina3
d. altor per(oane prea)ute de le*e.
#rt. 82. , -+. !anctiunile di(ciplinare (e radia)a de drept, dupa cum urmea)a2
a. in termen de 6 luni de la aplicare, (anctiunea di(ciplinara prea)uta la art. 77 alin. -3. lit. a.3
b. in termen de un an de la e1pirarea termenului pentru care au fo(t aplicate, (anctiunile di(ciplinare
prea)ute la art. 77 alin. -3. lit. b.,d.3
c. in termen de 7 ani de la aplicare, (anctiunea prea)uta la art. 77 alin. -3. lit. e..
-2. Radierea (anctiunilor di(ciplinare prea)ute la alin. -+. lit. a. (i b. (e con(tata prin act admini(trati al
conducatorului autoritatii (au in(titutiei publice.
#rt. 83. , -+. Ra(punderea contraentionala a functionarilor publici (e an*a/ea)a in ca)ul in care ace(tia au
(aar(it o contraentie in timpul (i in le*atura cu (arcinile de (ericiu.
-2. Impotria proce(ului,erbal de con(tatare a contraentiei (i de aplicare a (anctiunii functionarul public (e
poate adre(a cu plan*ere la /udecatoria in a carei circum(criptie i(i are (ediul autoritatea (au in(titutia publica
in care e(te numit functionarul public (anctionat.
#rt. 85. , Ra(punderea ciila a functionarului public (e an*a/ea)a2
a. pentru pa*ubele produ(e cu inoatie patrimoniului autoritatii (au in(titutiei publice in care functionea)a3
b. pentru nere(tituirea in termenul le*al a (umelor ce i (,au acordat necuenit3
c. pentru daunele platite de autoritatea (au in(titutia publica, in calitate de comitent, unor terte per(oane, in
temeiul unei 4otarari /udecatore(ti definitie (i ireocabile.
#rt. 85. , -+. Repararea pa*ubelor adu(e autoritatii (au in(titutiei publice in (ituatiile prea)ute la art. 85 lit.
a. (i b. (e di(pune prin emiterea de catre conducatorul autoritatii (au in(titutiei publice a unui ordin (au a unei
di(po)itii de imputare, in termen de 30 de )ile de la con(tatarea pa*ubei, (au, dupa ca), prin a(umarea unui
an*a/ament de plata, iar in (ituatia prea)uta la lit. c. a aceluia(i articol, pe ba)a 4otararii /udecatore(ti
definitie (i ireocabile.
-2. Impotria ordinului (au di(po)itiei de imputare functionarul public in cau)a (e poate adre(a in(tantei de
contencio( admini(trati.
-3. 'reptul conducatorului autoritatii (au in(titutiei publice de a emite ordinul (au di(po)itia de imputare (e
pre(crie in termen de 3 ani de la data producerii pa*ubei.
#rt. 86. , -+. Ra(punderea functionarului public pentru infractiunile (aar(ite in timpul (ericiului (au in
le*atura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa (e an*a/ea)a potriit le*ii penale.
-2. In ca)ul in care functionarul public e(te trimi( in /udecata pentru (aar(irea unei infractiuni de natura
celor prea)ute la art. 55 lit. 4., per(oana care are competenta le*ala de numire in functia publica a di(pune
(u(pendarea functionarului public din functia publica pe care o detine.
-3. 'aca in(tanta /udecatorea(ca di(pune ac4itarea (au incetarea proce(ului penal, (u(pendarea din functia
publica incetea)a, iar functionarul public re(pecti i(i a relua actiitatea in functia publica detinuta anterior (i
ii or fi ac4itate drepturile (alariale aferente perioadei de (u(pendare.
-5. In (ituatia in care nu (unt intrunite conditiile pentru an*a/area ra(punderii penale, iar fapta functionarului
public poate fi con(iderata abatere di(ciplinara, a fi (e(i)ata comi(ia de di(ciplina competenta.
-5. 'e la momentul inceperii urmaririi penale, in (ituatia in care functionarul public poate influenta
cercetarea, per(oana care are competenta numirii in functia publica are obli*atia (a di(puna mutarea
temporara a functionarului public in cadrul altui compartiment (au altei (tructuri fara per(onalitate /uridica a
autoritatii ori in(titutiei publice.

"#PI$O%&% IC
Modificarea, (u(pendarea (i incetarea raportului de (ericiu

!6";I&76# +
Modificarea raportului de (ericiu
#rt. 87. , -+. Mobilitatea in cadrul corpului functionarilor publici (e reali)ea)a prin modificarea raporturilor de
(ericiu, a(tfel2
a. pentru eficienti)area actiitatii autoritatilor (i in(titutiilor publice3
b. in intere( public3
c. in intere(ul functionarului public, pentru de)oltarea carierei in functia publica.
-2. Modificarea raporturilor de (ericiu ale functionarilor publici de e1ecutie (i functionarilor publici de
conducere are loc prin2
a. dele*are3
b. deta(are3
c. tran(fer3
d. mutarea in cadrul altui compartiment (au altei (tructuri fara per(onalitate /uridica a autoritatii (au in(titutiei
publice3
e. e1ercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere.
-3. 'aca mobilitatea functionarilor publici de e1ecutie (i a functionarilor publici de conducere (e di(pune in
intere( public, in conditiile le*ii, functionarii publici nu pot refu)a aplicarea ma(urilor prea)ute la alin. -2. lit. b.
(i d., cu e1ceptia ca)urilor prea)ute la art. 89 alin. -3., (ub (anctiunea eliberarii din functia publica. In ace(te
ca)uri, modificarea raportului de (ericiu (e di(pune de catre per(oana care are competenta de numire in
functia publica, cu ai)ul (au la (olicitarea #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici.
#rt. 88. , -+. 'ele*area (e di(pune in intere(ul autoritatii (au in(titutiei publice in care e(te incadrat
functionarul public, pe o perioada de cel mult 60 de )ile calendari(tice intr,un an.
-2. 0unctionarul public poate refu)a dele*area daca (e afla in una dintre urmatoarele (ituatii2
a. *raiditate3
b. i(i cre(te (in*ur copilul minor3
c. (tarea (anatatii, doedita cu certificat medical, face contraindicata dele*area.
-3. 'ele*area pe o perioada mai mare de 60 de )ile calendari(tice in cur(ul unui an calendari(tic (e poate
di(pune numai cu acordul (cri( al functionarului public.
-5. Pe timpul dele*arii functionarul public i(i pa(trea)a functia publica (i (alariul, iar autoritatea (au in(titutia
publica care il delea*a e(te obli*ata (a (uporte co(tul inte*ral al tran(portului, ca)arii (i al indemni)atiei de
dele*are.
#rt. 89. , -+. 'eta(area (e di(pune in intere(ul autoritatii (au in(titutiei publice in care urmea)a (a i(i
de(fa(oare actiitatea functionarul public, pentru o perioada de cel mult 6 luni. In cur(ul unui an calendari(tic
un functionar public poate fi deta(at mai mult de 6 luni numai cu acordul (au (cri(.
-2. 'eta(area (e poate di(pune daca pre*atirea profe(ionala a functionarului public core(punde atributiilor
(i re(pon(abilitatilor functiei publice, cu re(pectarea cate*oriei, cla(ei (i *radului profe(ional al functionarului
public. 'eta(area (e poate di(pune (i pe o functie publica de conducere, cu aplicarea di(po)itiilor art. 92 alin.
-2., daca functionarul public indepline(te conditiile de (tudii (i ec4ime in (pecialitatea (tudiilor (i daca nu
e1i(ta in cadrul autoritatii (au in(titutiei publice functionari publici care (a e1ercite cu caracter temporar functia
publica. 0unctionarul public poate fi deta(at pe o functie publica inferioara, numai cu acordul (au (cri(.
-3. 0unctionarul public poate refu)a deta(area daca (e afla in una dintre urmatoarele (ituatii2
a. *raiditate3
b. i(i cre(te (in*ur copilul minor3
c. (tarea (anatatii, doedita cu certificat medical, face contraindicata deta(area3
d. deta(area (e face intr,o localitate in care nu i (e a(i*ura conditii core(pun)atoare de ca)are3
e. e(te (in*urul intretinator de familie3
f. motie familiale temeinice /u(tifica refu)ul de a da cur( deta(arii.
-5. Pe perioada deta(arii functionarul public i(i pa(trea)a functia publica (i (alariul. 'aca (alariul
core(pun)ator functiei publice pe care e(te deta(at e(te mai mare, el are dreptul la ace(t (alariu. Pe timpul
deta(arii in alta localitate autoritatea (au in(titutia publica beneficiara e(te obli*ata (a,i (uporte co(tul inte*ral
al tran(portului, du( (i intor(, cel putin o data pe luna, al ca)arii (i al indemni)atiei de deta(are.
#rt. 90. , -+. $ran(ferul poate aea loc dupa cum urmea)a2
a. in intere(ul (ericiului3
b. la cererea functionarului public.
-2. $ran(ferul (e poate face intr,o functie publica pentru care (unt indeplinite conditiile (pecifice prea)ute in
fi(a po(tului.
-3. $ran(ferul in intere(ul (ericului (e poate face numai cu acordul (cri( al functionarului public tran(ferat.
In ca)ul tran(ferului in intere(ul (ericiului in alta localitate, functionarul public tran(ferat are dreptul la o
indemni)atie e*ala cu (alariul net calculat la nielul (alariului din luna anterioara celei in care (e tran(fera, la
acoperirea tuturor c4eltuielilor de tran(port (i la un concediu platit de 5 )ile. Plata ace(tor drepturi (e (uporta
de autoritatea (au in(titutia publica la care (e face tran(ferul, in termen de cel mult +5 )ile de la data aprobarii
tran(ferului.
-5. $ran(ferul in intere(ul (ericiului (e face intr,o functie publica de aceea(i cate*orie, cla(a (i *rad
profe(ional cu functia publica detinuta de functionarul public (au intr,o functie publica de niel inferior.
-5. $ran(ferul la cerere (e face intr,o functie publica de aceea(i cate*orie, cla(a (i *rad profe(ional (au intr,
o functie publica de niel inferior, in urma aprobarii cererii de tran(fer a functionarului public de catre
conducatorul autoritatii (au in(titutiei publice la care (e (olicita tran(ferul. In ace(t ca), tran(ferul poate aea
loc numai intre autoritati (au in(titutii publice din admini(tratia publica centrala, intre autoritati admini(tratie
autonome ori, dupa ca), intre autoritati (au in(titutii publice din admini(tratia publica locala.
-6. In ca)ul functionarilor publici de conducere tran(ferul (e poate reali)a pe functii publice de conducere ale
caror atributii (unt (imilare cu atributiile functiei publice de pe care (e efectuea)a tran(ferul, cu re(pectarea
preederilor alin. -2., -5. (i -5..
-7. #utoritatile (au in(titutiile publice au obli*atia de a a(i*ura publicitatea functiilor publice acante care pot
fi ocupate prin tran(fer la cerere. In (ituatia in care doi (au mai multi functionari publici (olicita ocuparea unei
functii publice acante prin tran(fer la cerere, (electia (e face pe ba)a de interiu.
#rt. 9+. , -+. Mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii (au in(titutiei publice poate fi definitia (au
temporara.
-2. Mutarea definitia in cadrul altui compartiment poate aea loc in urmatoarele (ituatii2
a. cand (e di(pune de catre conducatorul autoritatii (au in(titutiei publice in care i(i de(fa(oara actiitatea
functionarul public, pe o functie publica acanta de aceea(i cate*orie, cla(a (i *rad profe(ional (au cu
reparti)area po(tului core(pun)ator functiei publice detinute, cu re(pectarea pre*atirii profe(ionale a
functionarului public (i a (alariului ace(tuia. In ace(t ca) e(te nece(ar acordul (cri( al functionarului public3
b. la (olicitarea /u(tificata a functionarului public, cu aprobarea conducatorului autoritatii (au in(titutiei
publice, pe o functie publica de aceea(i cate*orie, cla(a (i *rad profe(ional, cu re(pectarea pre*atirii
profe(ionale a functionarului public3
c. in alte (ituatii prea)ute de di(po)itiile le*ale.
-3. Mutarea temporara in cadrul altui compartiment (e di(pune motiat, in intere(ul autoritatii (au in(titutiei
publice, de catre conducatorul autoritatii (au in(titutiei publice, pe o perioada de ma1imum 6 luni intr,un an, cu
re(pectarea pre*atirii profe(ionale (i a (alariului pe care il are functionarul public.
-5. Mutarea temporara (au definitia in cadrul altui compartiment poate fi (olicitata de functionarul public in
ca)ul in care (tarea (anatatii, doedita cu certificat medical, nu ii mai permite de(fa(urarea actiitatii in acel
compartiment. Mutarea (e poate face pe o functie publica core(pun)atoare, daca functionarul public in cau)a
e(te apt profe(ional (a indeplinea(ca noile atributii care ii rein.
-5. 'aca mutarea (e di(pune in alta localitate, functionarul public beneficia)a de drepturile prea)ute la art.
90 alin. -3..
-6. 0unctionarul public poate refu)a mutarea in cadrul altei (tructuri a autoritatii (au in(titutiei publice in alta
localitate, daca (e afla in una dintre (ituatiile prea)ute la art. 89 alin. -3..
#rt. 92. , -+. 61ercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere (e reali)ea)a prin
promoarea temporara a unui functionar public care indepline(te conditiile (pecifice pentru ocuparea ace(tei
functii publice (i care nu are in ca)ierul admini(trati (anctiuni di(ciplinare neradiate in conditiile pre)entei le*i.
-2. 'aca functia publica e(te acanta, ma(ura prea)uta la alin. -+. (e di(pune de catre per(oana care are
competenta numirii in functia publica, pe o perioada de ma1imum 6 luni intr,un an calendari(tic, a(tfel2
a. cu ai)ul #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici, pentru functiile din cadrul autoritatilor (i in(titutiilor
publice din admini(tratia publica centrala3
b. cu obli*atia in(tiintarii inainte cu cel putin +0 )ile a #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici, pentru
functiile publice din cadrul autoritatilor (i in(titutiilor publice din admini(tratia publica locala. In (ituatia in care
#*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici con(tata ca nu (unt indeplinite conditiile le*ale priind e1ercitarea
cu caracter temporar a unei functii publice de conducere, di(pune neefectuarea ma(urii (au, dupa ca),
incetarea ace(teia.
-3. In mod e1ceptional, perioada prea)uta la alin. -2. poate fi prelun*ita cu ma1imum 3 luni, cu ai)ul
#*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici, daca autoritatea (au in(titutia publica a or*ani)at concur( de
recrutare (au promoare (i functia publica nu a fo(t ocupata, in conditiile le*ii.
-5. 'aca functia publica e(te temporar acanta, ma(ura prea)uta la alin. -+. (e di(pune de catre per(oana
care are competenta numirii in functia publica, pana la data incetarii (u(pendarii din functia publica, a deta(arii
titularului functiei publice (au, dupa ca), a radierii din ca)ierul admini(trati al titularului functiei publice a
(anctiunii di(ciplinare prea)ute la art. 77 alin. -3. lit. d..
-5. 'aca (alariul core(pun)ator functiei publice pe care o e1ercita cu caracter temporar e(te mai mare,
functionarul public are dreptul la ace(t (alariu.
#rt. 93. , -+. Inaltii functionari publici (unt (upu(i mobilitatii in functie (i pre)inta di(ponibilitate la numirile in
functiile publice prea)ute la art. +2, cu re(pectarea preederilor art. +6 alin. -3..
-2. Refu)ul neintemeiat al numirilor prea)ute la alin. -+. atra*e eliberarea din functia publica.
-3. #utoritatile (i in(titutiile publice au obli*atia de a a(i*ura decontarea c4eltuielilor oca)ionate de
mobilitate, precum (i locuinte de (ericiu, in conditiile le*ii.

!6";I&76# a 2,a
!u(pendarea raportului de (ericiu
#rt. 95. , -+. Raportul de (ericiu (e (u(penda de drept atunci cand functionarul public (e afla in una dintre
urmatoarele (ituatii2
a. e(te numit (au ale( intr,o functie de demnitate publica, pentru perioada re(pectia, cu e1ceptiile
prea)ute la art. 353
b. e(te incadrat la cabinetul unui demnitar3
c. e(te de(emnat de catre autoritatea (au in(titutia publica (a de(fa(oare actiitati in cadrul unor mi(iuni
diplomatice ale Romaniei ori in cadrul unor or*ani(me (au in(titutii internationale, pentru perioada re(pectia3
d. de(fa(oara actiitate (indicala pentru care e(te prea)uta (u(pendarea in conditiile le*ii3
e. efectuea)a (ta*iul militar>., (ericiul militar alternati, e(te concentrat (au mobili)at3
f. e(te are(tat preenti3
*. efectuea)a tratament medical in (trainatate, daca functionarul public nu (e afla in concediu medical
pentru incapacitate temporara de munca, precum (i pentru in(otirea (otului (au, dupa ca), a (otiei ori a unei
rude pana la *radul I inclu(i, in conditiile le*ii3
4. (e afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, pe o perioada mai mare de o luna, in
conditiile le*ii3
i. carantina, in conditiile le*ii3
/. concediu de maternitate, in conditiile le*ii3
<. e(te di(parut, iar di(paritia a fo(t con(tatata prin 4otarare /udecatorea(ca ireocabila3
l. forta ma/ora3
m. in ca)ul in care (,a di(pu( trimiterea in /udecata pentru (aar(irea unei infractiuni de natura celor
prea)ute la art. 55 lit. 4.3
n. pe perioada cercetarii admini(tratie, in (ituatia in care functionarul public care a (aar(it o abatere
di(ciplinara poate influenta cercetarea admini(tratia, la propunerea motiata a comi(iei de di(ciplina3
o. in alte ca)uri e1pre( prea)ute de le*e.
-2. In termen de +5 )ile calendari(tice inainte de data incetarii motiului de (u(pendare de drept, dar nu mai
tar)iu de data luarii la cuno(tinta de motiul incetarii (u(pendarii de drept, functionarul public e(te obli*at (a
informe)e in (cri( per(oana care are competenta le*ala de numire in functia publica de(pre ace(t fapt.
7einformarea per(oanei care are competenta le*ala de numire in functia publica atra*e incetarea de drept a
raportului de (ericiu al functionarului public, cu e1ceptia ca)urilor prea)ute la alin. -+. lit. f., 4., i., <. (i l..
-3. Per(oana care are competenta le*ala de numire in functia publica are obli*atia (a a(i*ure, in termen de
5 )ile de la e1pirarea termenului prea)ut la alin. -2., conditiile nece(are reluarii actiitatii de catre functionarul
public.
???????????
>. # (e edea %e*ea nr. 556/2006 priind pre*atirea populatiei pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, nr. 990 din +2 decembrie 2006, le*e care a abro*at %e*ea nr. 56/+996 priind
pre*atirea populatiei pentru aparare.
#rt. 95. , -+. Raportul de (ericiu (e (u(penda la initiatia functionarului public in urmatoarele (ituatii2
a. concediu pentru cre(terea copilului in ar(ta de pana la 2 ani (au, in ca)ul copilului cu 4andicap, pana la
implinirea ar(tei de 3 ani, in conditiile le*ii3
b. concediu pentru in*ri/irea copilului bolna in ar(ta de pana la 7 ani (au, in ca)ul copilului cu 4andicap
pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea ar(tei de +8 ani3
c. de(fa(urarea unei actiitati in cadrul unor or*ani(me (au in(titutii internationale, in alte (ituatii decat cele
prea)ute la art. 95 alin. -+. lit. c.3
d. pentru participare la campania electorala3
e. pentru participarea la *rea, in conditiile le*ii.
-2. Raportul de (ericiu (e poate (u(penda la cererea motiata a functionarului public, pentru un intere(
per(onal le*itim, in alte ca)uri decat cele prea)ute la alin. -+. (i la art. 95 alin. -+., pe o perioada cuprin(a
intre o luna (i 3 ani.
-3. "ererea de (u(pendare a raportului de (ericiu (e face in (cri(, cu cel putin +5 )ile calendari(tice inainte
de data cand (e (olicita (u(pendarea, cu e1ceptia (ituatiei prea)ute la alin. -+. lit. e., cand cererea de
(u(pendare (e face cu 58 de ore inainte de declan(area *reei.
-5. !u(pendarea raportului de (ericiu (e con(tata in ca)urile prea)ute la alin. -+. (i la art. 95 alin. -+.,
precum (i in alte ca)uri re*lementate prin le*i (peciale, re(pecti (e aproba in ca)ul prea)ut la alin. -2., prin
act admini(trati al per(oanei care are competenta numirii in functia publica.
-5. 'i(po)itiile art. 95 alin. -2. (e aplica in mod core(pun)ator (i pentru ca)urile prea)ute la alin. -+. (i -2..
#rt. 96. , -+. Reluarea actiitatii (e di(pune prin act admini(trati al per(oanei care are competenta le*ala de
numire in functia publica.
-2. #ctul admini(trati prin care (e con(tata, re(pecti (e aproba (u(pendarea raportului de (ericiu, precum
(i cel prin care (e di(pune reluarea actiitatii de catre functionarul public (e comunica #*entiei 7ationale a
0unctionarilor Publici, in termen de +0 )ile lucratoare de la data emiterii.
-3. Pe perioada (u(pendarii raportului de (ericiu autoritatile (i in(titutiile publice au obli*atia (a re)ere
po(tul aferent functiei publice. Ocuparea ace(tuia (e face, pe o perioada determinata, in conditiile le*ii. Pe
perioada (u(pendarii, raporturile de (ericiu ale functionarilor publici nu pot inceta (i nu pot fi modificate decat
din initiatia (au cu acordul functionarului public in cau)a.
-5. Perioada (u(pendarii raporturilor de (ericiu in conditiile art. 95 alin. -+. lit. c. (i art. 95 alin. -+. lit. c. (e
con(idera ec4ime in functia publica.

!6";I&76# a 3,a
Incetarea raportului de (ericiu
#rt. 97. , Incetarea raporturilor de (ericiu ale functionarilor publici (e face prin act admini(trati al per(oanei
care are competenta le*ala de numire in functia publica (i are loc in urmatoarele conditii2
a. de drept3
b. prin acordul partilor, con(emnat in (cri(3
c. prin eliberare din functia publica3
d. prin de(tituire din functia publica3
e. prin demi(ie.
#rt. 98. , -+. Raportul de (ericiu incetea)a de drept2
a. la data dece(ului functionarului public3
b. la data ramanerii ireocabile a 4otararii /udecatore(ti de declarare a mortii functionarului public3
c. daca functionarul public nu mai indepline(te una dintre conditiile prea)ute la art. 55 lit. a., d. (i f.3
d. la data indeplinirii cumulatie a conditiilor de ar(ta (tandard (i a (ta*iului minim de coti)are pentru
pen(ionare (au, dupa ca), la data comunicarii deci)iei de pen(ionare pentru limita de ar(ta, pen(ionare
anticipata, pen(ionare anticipata partiala ori inaliditate a functionarului public, potriit le*ii3
e. ca urmare a con(tatarii nulitatii ab(olute a actului admini(trati de numire in functia publica, de la data la
care nulitatea a fo(t con(tatata prin 4otarare /udecatorea(ca definitia (i ireocabila3
f. cand functionarul public a fo(t condamnat printr,o 4otarare /udecatorea(ca definitia pentru o fapta
prea)uta la art. 55 lit. 4. (au prin care (,a di(pu( aplicarea unei (anctiuni priatie de libertate, la data
ramanerii definitie (i ireocabile a 4otararii de condamnare3
*. ca urmare a inter)icerii e1ercitarii profe(iei (au functiei, ca ma(ura de (i*uranta ori ca pedeap(a
complementara, de la data ramanerii definitie a 4otararii /udecatore(ti prin care (,a di(pu( interdictia3
4. la data e1pirarii termenului in care a fo(t ocupata pe perioada determinata functia publica.
-2. "on(tatarea ca)ului de incetare de drept a raportului de (ericiu (e face, in termen de 5 )ile lucratoare
de la interenirea lui, prin act admini(trati al per(oanei care are competenta le*ala de numire in functia
publica. #ctul admini(trati prin care (,a con(tatat incetarea de drept a raporturilor de (ericiu (e comunica
#*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici, in termen de +0 )ile lucratoare de la emiterea lui.
#rt. 99. , -+. Per(oana care are competenta le*ala de numire in functia publica a di(pune eliberarea din
functia publica prin act admini(trati, care (e comunica functionarului public in termen de 5 )ile lucratoare de
la emitere, in urmatoarele ca)uri2
a. autoritatea (au in(titutia publica (i,a incetat actiitatea ori a fo(t mutata intr,o alta localitate, iar
functionarul public nu e(te de acord (a o urme)e3
b. autoritatea (au in(titutia publica i(i reduce per(onalul ca urmare a reor*ani)arii actiitatii, prin reducerea
po(tului ocupat de functionarul public3
c. ca urmare a admiterii cererii de reinte*rare in functia publica ocupata de catre functionarul public a unui
functionar public eliberat (au de(tituit nele*al ori pentru motie neintemeiate, de la data ramanerii definitie (i
ireocabile a 4otararii /udecatore(ti prin care (,a di(pu( reinte*rarea3
d. pentru incompetenta profe(ionala, in ca)ul obtinerii calificatiului Ane(ati(facatorA la ealuarea
performantelor profe(ionale indiiduale3
e. functionarul public nu mai indepline(te conditia prea)uta la art. 55 lit. *.3
f. (tarea (anatatii fi)ice (au/(i p(i4ice a functionarului public, con(tatata prin deci)ie a or*anelor competente
de e1perti)a medicala, nu ii mai permite ace(tuia (a i(i indeplinea(ca atributiile core(pun)atoare functiei
publice detinute3
*. ca urmare a refu)ului neintemeiat al inaltului functionar public de acceptare a numirii in conditiile art. 93.
-2. !ituatiile prea)ute la alin. -+. lit. a.,c. (i e.,*. repre)inta motie neimputabile functionarilor publici.
-3. In ca)ul eliberarii din functia publica, autoritatea (au in(titutia publica e(te obli*ata (a acorde
functionarilor publici un preai) de 30 de )ile calendari(tice.
-5. In perioada de preai), per(oana care are competenta le*ala de numire in functia publica poate acorda
celui in cau)a reducerea pro*ramului de lucru, pana la 5 ore )ilnic, fara afectarea drepturilor (alariale
cuenite.
-5. In ca)urile prea)ute la alin. -+. lit. b., c., (i e., in perioada de preai), daca in cadrul autoritatii (au
in(titutiei publice e1i(ta functii publice acante core(pun)atoare, acea(ta are obli*atia de a le pune la
di(po)itie functionarilor publici.
-6. In ca)urile prea)ute la alin. -+. lit. a.,c. (i e., daca nu e1i(ta functii publice acante core(pun)atoare in
cadrul autoritatii (au in(titutiei publice, autoritatea ori in(titutia publica are obli*atia de a (olicita #*entiei
7ationale a 0unctionarilor Publici, in perioada de preai), li(ta functiilor publice acante. In ca)ul in care e1i(ta
o functie publica acanta core(pun)atoare, identificata in perioada de preai), functionarul public a fi
tran(ferat in intere(ul (ericiului (au la cerere.
-7. 0unctionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei functii publice acante la niel inferior.
#rt. +00. , -+. In ca) de reor*ani)are a autoritatii (au in(titutiei publice, functionarii publici or fi numiti in
noile functii publice (au, dupa ca), in noile compartimente in urmatoarele ca)uri2
a. (e modifica atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50@3
b. (unt redu(e atributiile unui compartiment3
c. e(te (c4imbata denumirea fara modificarea in proportie de pe(te 50@ a atributiilor aferente functiei
publice3
d. e(te (c4imbata (tructura compartimentului.
-2. #plicarea preederilor alin. -+. (e face cu re(pectarea urmatoarelor criterii2
a. cate*oria, cla(a (i, dupa ca), *radul profe(ional ale functionarului public3
b. indeplinirea criteriilor (pecifice (tabilite pentru functia publica3
c. pre*atirea profe(ionala3
d. (a fi de(fa(urat actiitati (imilare.
-3. In ca)ul in care e1i(ta mai multi functionari publici, (e or*ani)ea)a e1amen de catre autoritatea (au
in(titutia publica.
-5. Reducerea unui po(t e(te /u(tificata daca atributiile aferente ace(tuia (e modifica in proportie de pe(te
50@ (au daca (unt modificate conditiile (pecifice de ocupare a po(tului re(pecti, referitoare la (tudii.
-5. In ca)ul reor*ani)arii actiitatii prin reducerea po(turilor, autoritatea (au in(titutia publica nu poate infiinta
po(turi (imilare celor de(fiintate pentru o perioada de un an de la data reor*ani)arii.
#rt. +0+. , -+. 'e(tituirea din functia publica (e di(pune, in conditiile art. 78, prin act admini(trati al
per(oanei care are competenta le*ala de numire in functia publica, ca (anctiune di(ciplinara aplicata pentru
motie imputabile functionarului public, in urmatoarele ca)uri2
a. pentru (aar(irea repetata a unor abateri di(ciplinare (au a unei abateri di(ciplinare care a aut
con(ecinte *rae3
b. daca (,a iit un moti le*al de incompatibilitate, iar functionarul public nu actionea)a pentru incetarea
ace(tuia intr,un termen de +0 )ile calendari(tice de la data interenirii ca)ului de incompatibilitate.
-2. #ctul admini(trati prea)ut la alin. -+. (e comunica functionarului public in termen de 5 )ile lucratoare de
la date emiterii. "omunicarea actului admini(trati trebuie (a (e faca anterior datei de(tituirii din functia
publica.
#rt. +02. , 0unctionarul public poate (a comunice incetarea raporturilor de (ericiu prin demi(ie, notificata in
(cri( per(oanei care are competenta le*ala de numire in functia publica. 'emi(ia nu trebuie motiata (i
produce efecte dupa 30 de )ile calendari(tice de la inre*i(trare.
#rt. +03. , -+. %a modificarea, la (u(pendarea (i la incetarea raportului de (ericiu functionarul public are
indatorirea (a predea lucrarile (i bunurile care i,au fo(t incredintate in ederea e1ercitarii atributiilor de
(ericiu.
-2. %a incetarea raportului de (ericiu functionarul public i(i pa(trea)a drepturile dobandite in cadrul carierei,
cu e1ceptia ca)ului in care raportul de (ericiu a incetat din motie imputabile ace(tuia.
-3. 0unctionarii publici beneficia)a de drepturi din bu*etul a(i*urarilor pentru (oma/, in ca)ul in care
raporturile de (ericiu le,au incetat in conditiile prea)ute la2
a. art. 98 alin. -+. lit. c., cu e1ceptia ca)ului in care functionarul public nu mai indepline(te conditia prea)uta
la art. 55 lit. a.3
b. art. 98 alin. -+. lit. e. (i 4.3
c. art. 99 alin. -+..
#rt. +05. , -+. Redi(tribuirea functionarilor publici (e face de catre #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici,
a(tfel2
a. in cadrul autoritatilor (au in(titutiilor publice din aceea(i localitate (au dintr,o localitate aflata la o di(tanta
de pana la 50 <m de localitatea de domiciliu3
b. in cadrul autoritatilor (au in(titutiilor publice din alt /udet (au aflate la o di(tanta mai mare de 50 <m de
localitatea de domiciliu, la cererea functionarului public.
-2. Redi(tribuirea functionarilor publici (e face intr,o functie publica de aceea(i cate*orie, cla(a (i acela(i
*rad profe(ional cu functia publica detinuta de functionarul public.
-3. Redi(tribuirea (e poate face (i intr,o functie publica inferioara acanta, cu acordul (cri( al functionarului
public.
-5. Redi(tribuirea intr,o functie publica de conducere (e face cu re(pectarea alin. -2. (au, dupa ca), a alin.
-3. numai daca functionarul public a indeplinit atributii (imilare cu atributiile functiei publice de pe care (e
efectuea)a redi(tribuirea.
-5. #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici a a(i*ura redi(tribuirea pe functii publice temporar acante,
ca urmare a (u(pendarii titularului pe o perioada de cel putin o luna, a functionarilor publici din corpul de
re)era care indepline(c conditiile (pecifice pentru ocuparea functiei publice re(pectie. In ca)ul in care e1i(ta
mai multi functionari publici care indepline(c conditiile (pecifice pentru ocuparea functiei publice re(pectie,
#*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici or*ani)ea)a, in colaborare cu autoritatea (au in(titutia publica in
cadrul careia (e afla functia publica acanta, o te(tare profe(ionala pentru (electarea functionarului public
care urmea)a (a fie redi(tribuit.
-6. Redi(tribuirea functionarilor publici din corpul de re)era (e di(pune prin ordin al pre(edintelui #*entiei
7ationale a 0unctionarilor Publici.
-7. "onducatorii autoritatilor (i in(titutiilor publice au obli*atia de a numi functionarii publici redi(tribuiti cu
caracter permanent (au temporar.
-8. In ca)ul in care conducatorii autoritatilor (i in(titutiilor publice refu)a incadrarea functionarilor publici in
conditiile alin. -7., functionarul public (e poate adre(a in(tantei de contencio( admini(trati competente.
#rt. +05. , -+. "orpul de re)era e(te format din functionarii publici care au fo(t eliberati din functia publica in
conditiile art. 99 alin. -+. lit. a.,c., e. (i *. (i e(te *e(tionat de #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici.
-2. 0unctionarii publici para(e(c corpul de re)era (i pierd calitatea de functionar public in urmatoarele
(ituatii2
a. dupa implinirea termenului de 2 ani de la data trecerii in corpul de re)era3
b. in ca)ul in care #*entia 7ationala a 0unctionarilor Publici il redi(tribuie intr,o functie publica acanta
core(pun)atoare (tudiilor ab(olite (i pre*atirii profe(ionale, iar functionarul public o refu)a3
c. an*a/area in ba)a unui contract de munca pe o perioada mai mare de +2 luni3
d. la cererea functionarului public.
#rt. +06. , -+. In ca)ul in care raportul de (ericiu a incetat din motie pe care functionarul public le
con(idera netemeinice (au nele*ale, ace(ta poate cere in(tantei de contencio( admini(trati anularea actului
admini(trati prin care (,a con(tatat (au (,a di(pu( incetarea raportului de (ericiu, in conditiile (i termenele
prea)ute de %e*ea contencio(ului admini(trati nr. 555/2005, cu modificarile ulterioare, precum (i plata de
catre autoritatea (au in(titutia publica emitenta a actului admini(trati a unei de(pa*ubiri e*ale cu (alariile
inde1ate, ma/orate (i recalculate, (i cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat functionarul public.
-2. %a (olicitarea functionarului public, in(tanta care a con(tatat nulitatea actului admini(trati a di(pune
reinte*rarea ace(tuia in functia publica detinuta.

"#PI$O%&% C
'i(po)itii finale (i tran)itorii
#rt. +07. , 0unctiile publice (e (tabile(c pentru fiecare autoritate (i in(titutie publica, in parte, de
conducatorul ace(teia ori prin 4otarare a con(iliului /udetean (au, dupa ca), a con(iliului local, pe ba)a
actiitatilor prea)ute la art. 2 alin. -+. (i -3. (i cu ai)ul #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici.
#rt. +08. , In unitatile admini(trati,teritoriale in care per(oanele apartinand unei minoritati nationale detin o
pondere de pe(te 20@ unii functionari publici din (ericiile care au contacte direct cu cetatenii or cunoa(te (i
limba minoritatii nationale re(pectie.
#rt. +09. , "au)ele care au ca obiect raportul de (ericiu al functionarului public (unt de competenta
in(tantelor de contencio( admini(trati, cu e1ceptia (ituatiilor pentru care e(te (tabilita e1pre( prin le*e
competenta altor in(tante.
#rt. ++0. , #utoritatile (i in(titutiile publice prea)ute la art. 5 alin. -+. au obli*atia de a armoni)a (tatutele
(peciale cu preederile pre)entei le*i, cu con(ultarea (i ai)ul #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici.
#rt. +++. , -+. #utoritatile (i in(titutiile publice care au prea)ute in (tatele de functii po(turi de natura
contractuala, care pre(upun e1ercitarea unor atributii dintre cele prea)ute la art. 2 alin. -3., au obli*atia de a
(tabili functii publice in conditiile art. +07.
-2. 0unctiile publice acante, functiile publice de conducere, precum (i functiile publice core(pun)atoare
cate*oriei inaltilor functionari publici, (tabilite potriit alin. -+., (e ocupa in conditiile pre)entei le*i.
-3. Per(oanele incadrate cu contract indiidual de munca pe perioada nedeterminata in po(turi de natura
contractuala care au fo(t (tabilite (i ai)ate ca functii publice or fi numite in functii publice de e1ecutie daca
indepline(c conditiile prea)ute la art. 55 (i conditiile de ec4ime in (pecialitatea (tudiilor core(pun)atoare
cla(ei (i *radului profe(ional ale functiei publice.
-5. 'repturile (alariale ale per(oanelor care ocupa functii publice in conditiile alin. -3. (e (tabile(c potriit
(alari)arii functiilor publice in care au fo(t numite.
#rt. ++2. , -+. 7umarul total al functiilor publice de conducere din cadrul fiecarei autoritati (au in(titutii
publice, cu e1ceptia functiilor publice de (ecretar al unitatii admini(trati,teritoriale (i de (ef al oficiului
prefectural, e(te de ma1imum +2@ din numarul total al functiilor publice.
-2. Prin e1ceptie, in cadrul aparatului propriu al mini(terelor, al celorlalte or*ane de (pecialitate ale
admini(tratiei publice centrale (i al in(titutiilor publice (ubordonate ace(tora, ponderea functiilor publice de
conducere (e poate (tabili, pe ba)a /u(tificarii autoritatii (au in(titutiei publice, la ma1imum +5@ din numarul
total al functiilor publice.
-3. !e e1ceptea)a de la preederile alin. -2. al art. C:I din %e*ea nr. +6+/2003 priind unele ma(uri pentru
a(i*urarea tran(parentei in e1ercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice (i in mediul de afaceri,
preenirea (i (anctionarea coruptiei, cu modificarile (i completarile ulterioare, aparatul propriu al mini(terelor,
al celorlalte or*ane de (pecialitate ale admini(tratiei publice centrale (i al in(titutiilor publice (ubordonate
ace(tora.
#rt. ++3. , Pro*ramele or*ani)ate pentru obtinerea (tatutului de mana*er public potriit art. 70 alin. -+. lit. a.
(unt pro*ramele prea)ute de Ordonanta de ur*enta a 9uernului nr. 56/2005 priind crearea (tatutului
(pecial al functionarului public denumit mana*er public, aprobata cu modificari (i completari prin %e*ea nr.
552/2005, cu modificarile (i completarile ulterioare, precum (i de %e*ea nr. +57/2005 priind in(tituirea bur(ei
(peciale A9uernul RomanieiA pentru formarea mana*erilor din (ectorul public, cu modificarile ulterioare.
#rt. ++5. , 'i(po)itiile pre)entei le*i (e aplica in mod core(pun)ator (i autoritatilor admini(tratie autonome.
#rt. ++5. , Prin e1ceptie de la preederile art. +8 alin. -+., comi(ia de recrutare (e con(tituie in termen de 60
de )ile de la data intrarii in i*oare a pre)entei le*i, a(tfel2
a. un membru numit pe o perioada de un an (i /umatate3
b. un membru numit pe o perioada de 3 ani3
c. un membru numit pe o perioada de 5 ani (i /umatate3
d. un membru numit pe o perioada de 6 ani3
e. un membru numit pe o perioada de 7 ani (i /umatate3
f. un membru numit pe o perioada de 9 ani3
*. un membru numit pe o perioada de +0 ani (i /umatate.
#rt. ++6. , "au)ele aand ca obiect liti*ii de munca in care una dintre parti are calitatea de functionar public,
aflate pe rolul in(tantelor /udecatore(ti la data intrarii in i*oare a pre)entului (tatut, or continua (a (e /udece
potriit le*ii aplicabile in momentul (e(i)arii in(tantei.
#rt. ++7. , 'i(po)itiile pre)entei le*i (e completea)a cu preederile le*i(latiei muncii, precum (i cu
re*lementarile de drept comun ciile, admini(tratie (au penale, dupa ca), in ma(ura in care nu contrain
le*i(latiei (pecifice functiei publice.
#rt. ++8. , %a data intrarii in i*oare a pre)entei le*i, orice di(po)itii contrare (e abro*a.

#76CD

%I!$#
cuprin)and functiile publice
I. 0unctii publice *enerale
#. 0unctii publice core(pun)atoare cate*oriei inaltilor functionari publici
+. (ecretar *eneral al 9uernului3
2. (ecretar *eneral ad/unct al 9uernului3
3. (ecretar *eneral din mini(tere (i alte or*ane de (pecialitate ale admini(tratiei publice centrale3
5. (ecretar *eneral ad/unct din mini(tere (i alte or*ane de (pecialitate ale admini(tratiei publice centrale3
5. prefect3
6. (ubprefect3
7. in(pector *uernamental.
E. 0unctii publice de conducere
+. director *eneral din cadrul autoritatilor admini(tratie autonome, al mini(terelor (i al celorlalte or*ane de
(pecialitate ale admini(tratiei publice centrale3
2. director *eneral ad/unct din cadrul autoritatilor admini(tratie autonome, din aparatul mini(terelor (i al
celorlalte or*ane de (pecialitate ale admini(tratiei publice centrale3
3. (ecretar al /udetului (i al municipiului Eucure(ti3
5. director din cadrul autoritatilor admini(tratie autonome, din aparatul mini(terelor (i al celorlalte or*ane de
(pecialitate ale admini(tratiei publice centrale, director e1ecuti in cadrul (ericiilor publice deconcentrate ale
mini(terelor (i ale altor or*ane de (pecialitate ale admini(tratiei publice centrale, precum (i in cadrul
autoritatilor admini(tratiei publice locale (i al in(titutiilor publice (ubordonate ace(tora3
5. director ad/unct din cadrul autoritatilor admini(tratie autonome, din aparatul mini(terelor (i al celorlalte
or*ane de (pecialitate ale admini(tratiei publice centrale, director e1ecuti ad/unct in cadrul (ericiilor publice
deconcentrate ale mini(terelor (i ale altor or*ane de (pecialitate ale admini(tratiei publice centrale, precum (i
in cadrul autoritatilor admini(tratiei publice locale (i al in(titutiilor publice (ubordonate ace(tora3
6. (ecretar al municipiului, al (ectorului municipiului Eucure(ti, al ora(ului (i comunei3
7. (ef (ericiu3
8. (ef birou.
". 0unctii publice de e1ecutie
+. con(ilier, con(ilier /uridic, auditor, e1pert, in(pector3
2. referent de (pecialitate3
3. referent.
7O$D2
+. 0unctiile publice *enerale, altele decat cele prea)ute la pct. I, (e (tabile(c cu ai)ul #*entiei 7ationale a
0unctionarilor Publici.
2. 0unctiile publice prea)ute la lit. E pct. + (i 2 (e pot (tabili (i in cadrul autoritatilor (i in(titutiilor publice din
admini(tratia publica locala care au un numar de minimum +50 de po(turi.
3. 0unctiile publice de conducere prea)ute la lit. E pct. 7 (i 8, precum (i functiile publice de e1ecutie
prea)ute la lit. " pot fi functii publice de (tat, teritoriale (au locale.
II. 0unctii publice (pecifice
#. 0unctii publice de conducere
+. ar4itect,(ef.
E. 0unctii publice de e1ecutie
+. in(pector de concurenta3
2. in(pector amal3
3. in(pector de munca3
5. controlor dele*at3
5. e1pert in te4nolo*ia informatiilor (i a telecomunicatiilor3
6. comi(ar.
". #lte functii publice (pecifice
+. mana*er public.
7O$D2
0unctiile publice (pecifice, altele decat cele prea)ute la pct. II, (e pot (tabili de autoritatile (i in(titutiile
publice, cu ai)ul #*entiei 7ationale a 0unctionarilor Publici.
7O$D2
Reproducem mai /o( art. I:,CI: din %e*ea nr. 25+/2006 pentru modificarea (i completarea %e*ii nr.
+88/+999 priind !tatutul functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din
5 iulie 2006, care nu au fo(t cuprin(e in forma republicata a %e*ii nr. +88/+999 (i care (e aplica, in continuare,
ca di(po)itii proprii ale %e*ii nr. 25+/2006>.2
A#rt. I:. , -+. Prin e1ceptie de la di(po)itiile pre)entei le*i, in cur(ul anului 2006, pot participa la concur(ul
or*ani)at pentru intrarea in cate*oria inaltilor functionari publici per(oanele care indepline(c conditiile
prea)ute la art. +5 alin. -2. lit. a.,c. din %e*ea nr. +88/+999 priind !tatutul functionarilor publici, republicata,
cu modificarile ulterioare, precum (i cu modificarile (i completarile adu(e prin pre)enta le*e.>>.
-2. Pana la adoptarea 4otararii 9uernului prea)ute la art. +7 alin. -3. din %e*ea nr. +88/+999, republicata,
cu modificarile ulterioare, precum (i cu modificarile (i completarile adu(e prin pre)enta le*e>>>., concur(ul
or*ani)at pentru intrarea in cate*oria inaltilor functionari publici e(te *e(tionat de comi(ia de recrutare a
inaltilor functionari publici numita prin 'eci)ia Primului,Mini(tru nr. 38/2006 priind numirea "omi(iei de
concur( (i a "omi(iei de (olutionare a conte(tatiilor pentru recrutarea inaltilor functionari publici, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3+5 din 7 aprilie 2006.
-3. Prin e1ceptie de la di(po)itiile pre)entei le*i, pot ocupa o functie publica din cate*oria inaltilor functionari
publici per(oanele care au promoat e1amenul de ate(tare, precum (i per(oanele care au intrat in cate*oria
inaltilor functionari publici in conditiile alin. -+..
-5. 0unctionarii publici care ocupa o functie publica din cate*oria inaltilor functionari publici in conditiile alin.
-3. (i functionarii publici care ocupa o functie publica core(pun)atoare cate*oriei inaltilor functionari publici
care la data intrarii in i*oare a pre)entei le*i nu indepline(c conditia prea)uta la art. +5 alin. -2. lit. d. din
%e*ea nr. +88/+999, republicata, cu modificarile ulterioare, precum (i cu modificarile (i completarile adu(e prin
pre)enta le*e>>>>., au obli*atia de a indeplini acea(ta conditie in termen de 2 ani de la data intrarii in i*oare a
pre)entei le*i, (ub (anctiunea eliberarii din functia publica.
-5. "onditia prea)uta la art. 5+
+
alin. -7. din %e*ea nr. +88/+999, republicata, cu modificarile ulterioare,
precum (i cu modificarile (i completarile adu(e prin pre)enta le*e>>>>>., nu e(te obli*atorie, pentru recrutarea
functionarilor publici de conducere, in ca)ul e1ercitarii cu caracter temporar a unei functii publice de
conducere, precum (i pentru functionarii publici care ocupa o functie publica de conducere, pe o perioada de
5 ani de la data intrarii in i*oare a pre)entei le*i.
-6. 0unctionarii publici prea)uti la alin. -5. (unt obli*ati (a indeplinea(ca conditia prea)uta la art. 5+
+
alin.
-7. din %e*ea nr. +88/+999, republicata, cu modificarile ulterioare, precum (i cu modificarile (i completarile
adu(e prin pre)enta le*e>>>>>., in termenul prea)ut, (ub (anctiunea eliberarii din functia publica.
#rt. :. , -+. !ecretarii de comune care, la data intrarii in i*oare a pre)entei le*i, nu au (tudii (uperioare
/uridice (au admini(tratie i(i pot pa(tra functia publica, cu obli*atia ca in termen de 3 ani (a ab(ole o forma
de inatamant (uperior de lun*a durata in (pecialitate /uridica (au admini(tratie publica, (ub (anctiunea
eliberarii din functie.
-2. In ca)ul in care la concur(urile or*ani)ate pentru ocuparea functiei publice de (ecretar al comunei nu (e
pre)inta per(oane care indepline(c conditiile de (tudii prea)ute la alin. -+. (i/(au conditiile de ec4ime in
(pecialitatea (tudiilor /uridice ori admini(tratie, pot candida (i per(oane care nu indepline(c ace(te conditii. In
acea(ta (ituatie, ocuparea functiei publice de (ecretar (e face pe perioada determinata, cu obli*atia
or*ani)arii anuale a concur(ului pentru ocuparea ace(teia.
#rt. :I. , "onditia prea)uta la art. 5+
+
alin. -7. din %e*ea nr. +88/+999, republicata, cu modificarile
ulterioare, precum (i cu modificarile (i completarile adu(e prin pre)enta le*e>>>>>., (e con(idera indeplinita
pentru functionarii publici care au ab(olit, pana la data intrarii in i*oare a pre)entei le*i, pro*rame de
formare (i perfectionare in admini(tratia publica, or*ani)ate de In(titutul 7ational de #dmini(tratie, centrele
re*ionale de formare continua pentru admini(tratia publica locala, precum (i de alte in(titutii (peciali)ate, din
tara (au din (trainatate, cu durata de minimum un an, (au care, la data intrarii in i*oare a pre)entei le*i,
urmea)a una dintre formele de inatamant mentionate, cu conditia ab(olirii ace(tor (tudii in termenul
prea)ut.
#rt. :II. , -+. In termen de 6 luni de la data intrarii in i*oare a pre)entei le*i, la propunerea #*entiei
7ationale a 0unctionarilor Publici, prin 4otarare a 9uernului, (e aproba2
a. normele priind or*ani)area (i de)oltarea carierei functionarilor publici3
b. normele priind or*ani)area (i functionarea comi(iilor de di(ciplina3
c. normele priind or*ani)area (i functionarea comi(iilor paritare (i inc4eierea acordurilor colectie3
d. normele priind mobilitatea inaltilor functionari publici.
-2. In termen de +0 luni de la data intrarii in i*oare a pre)entei le*i, la propunerea #*entiei 7ationale a
0unctionarilor Publici, prin 4otarare a 9uernului, (e aproba2
a. norme priind formarea profe(ionala a functionarilor publici3
b. re*ulamentul de or*ani)are (i de(fa(urare a pro*ramelor de formarea (peciali)ata prea)ute de
pre)enta le*e.
-3. Pana la adoptarea 4otararilor 9uernului prea)ute la alin. -+. lit. a.,c. (e aplica in mod core(pun)ator
di(po)itiile Fotararii 9uernului nr. +.209/2003 priind or*ani)area (i de)oltarea carierei functionarilor publici,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003, cu modificarile ulterioare, (i
ale Fotararii 9uernului nr. +.2+0/2003 priind or*ani)area (i functionarea comi(iilor de di(ciplina (i a
comi(iilor paritare din cadrul autoritatilor (i in(titutiilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003.
#rt. :III. , Procedura de or*ani)are (i de(fa(urare a concur(urilor, procedura de numire a functionarilor
publici (i procedura di(ciplinara, aflate in derulare la data intrarii in i*oare a pre)entei le*i, (e finali)ea)a
conform di(po)itiilor in i*oare la data initierii ace(tor proceduri.
#rt. IC. , "alificatiele Ge1ceptionalH (i Gfoarte bunH obtinute de functionarii publici la ealuarea
performantelor profe(ionale indiiduale pana la data intrarii in i*oare a pre)entei le*i (e a(imilea)a cu
calificatiul Gfoarte bineH, iar calificatiul GbunH (e ec4ialea)a cu calificatiul GbineH.
#rt. C. , Preederile art. 59
3
din %e*ea nr. +88/+999 priind !tatutul functionarilor publici, republicata, cu
modificarile ulterioare, precum (i cu modificarile (i completarile adu(e prin pre)enta le*e>>>>>>., nu (e aplica
pentru c4eltuielile de/a an*a/ate la data intrarii in i*oare a pre)entei le*i.
#rt. CI. , "onditiile de ec4ime prea)ute la art. 57 din %e*ea nr. +88/+999 priind !tatutul functionarilor
publici, republicata, cu modificarile ulterioare, precum (i cu modificarile (i completarile adu(e prin pre)enta
le*e>>>>>>>., nu (e aplica in ca)ul functionarilor publici care au indeplinit conditiile prea)ute de le*e la data
numirii in functia publica.
#rt. CII. , -+. In anul 2006, promoarea intr,o functie publica (uperioara acanta (e face prin concur( (au
e1amen.
-2. Pentru a participa la concur(ul pentru promoarea intr,o functie publica de e1ecutie din *radul
profe(ional principal, functionarii publici trebuie (a indeplinea(ca urmatoarele conditii minime2
a. (a aiba o ec4ime minima de 2 ani in functiile publice de e1ecutie din *radul profe(ional a(i(tent, in cla(a
core(pun)atoare (tudiilor ab(olite3
b. (a fi obtinut, la ealuarea performantelor profe(ionale indiiduale din ultimii 2 ani, cel putin calificatiul
Gfoarte bunH3
c. (a indeplinea(ca cerintele (pecifice prea)ute in fi(a po(tului.
-3. Pentru a participa la concur(ul pentru promoarea intr,o functie publica de e1ecutie din *radul
profe(ional (uperior, functionarii publici trebuie (a indeplinea(ca urmatoarele conditii minime2
a. (a aiba o ec4ime minima de 2 ani in functiile publice de e1ecutie din *radul profe(ional principal (au 5
ani in functiile publice de e1ecutie din *radul profe(ional a(i(tent, in cla(a core(pun)atoare (tudiilor ab(olite3
b. (a fi obtinut, la ealuarea performantelor profe(ionale indiiduale din ultimii 2 ani, cel putin calificatiul
Gfoarte bunH3
c. (a indeplinea(ca cerintele (pecifice prea)ute in fi(a po(tului.
#rt. CIII. , Pre)enta le*e intra in i*oare la +5 )ile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, cu e1ceptia preederilor art. 29, 56, 57, 58
+
(i ale art. 60
+
alin. -+. lit. b. din %e*ea nr. +88/+999,
republicata, cu modificarile ulterioare, precum (i cu modificarile (i completarile adu(e prin pre)enta
le*e>>>>>>>>., care intra in i*oare la + ianuarie 2007.
#rt. CI:. , %a data intrarii in i*oare a pre)entei le*i, di(po)itiile art. C: alin. -2. (i -3., art. C:I alin. -5.,-6.,
precum (i ale art. CC din %e*ea nr. +6+/2003 priind unele ma(uri pentru a(i*urarea tran(parentei in
e1ercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice (i in mediul de afaceri, preenirea (i (anctionarea
coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 2+ aprilie 2003, cu modificarile (i
completarile ulterioare, precum (i orice alte di(po)itii contrare (e abro*a.A
???????????
>. # (e edea (i preederile art. C: alin. -+., art. C:I alin. -+.,-3., art. C:II,CIC, art. CCI (i art. CCII ale %e*ii
nr. +6+/2003 priind unele ma(uri pentru a(i*urarea tran(parentei in e1ercitarea demnitatilor publice, a
functiilor publice (i in mediul de afaceri, preenirea (i (anctionarea coruptiei, cuprin(e in 7ota finala din prima
forma republicata a %e*ii nr. +88/+999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 25+ din 22
martie 2005.
>>. #rt. +5 alin. -2. lit. a.,c. a deenit, in urma renumerotarii, art. +6 alin. -2. lit. a.,c..
>>>. #rt. +7 alin. -3. a deenit, in urma renumerotarii, art. +8 alin. -3..
>>>>. #rt. +5 alin. -2. lit. d. a deenit, in urma renumerotarii, art. +6 alin. -2. lit. d..
>>>>>. #rt. 5+
+
alin. -7. a deenit, in urma renumerotarii, art. 57 alin. -7..
>>>>>>. #rt. 59
3
a deenit, in urma renumerotarii, art. 52.
>>>>>>>. #rt. 57 a deenit, in urma renumerotarii, art. 65.
>>>>>>>>. #rt. 29 a deenit, in urma renumerotarii, art. 3+3 art. 56 a deenit, in urma renumerotarii, art. 653 art.
57 a deenit, in urma renumerotarii, art. 653 art. 58
+
a deenit, in urma renumerotarii, art. 67, iar art. 60
+
alin.
-+. lit. b. a deenit, in urma renumerotarii, art. 70 alin. -+. lit. b..