Sunteți pe pagina 1din 2

.

( SOC. COMERCIALA, PF, AF.)


.
.
. A.P.M. ALBA
.
(adresa, nr. tel., fax, e-mail) r. ..!"#$$
.
(nr. inre%istrare!data)
CA&RE
A'E&IA PE&R( PRO&EC&IA ME)I(L(I ALBA
Cerere pentru eliberarea
- A*t+ri,atiei de medi*
- Re-i,*ire
Subsemnatul in calitate de
(Director, administrator, inputernicit,
A.F., P.F.,), solicit eliberarea Autorizatiei de mediu, in conformitate cu art. 12 si art. ! lit a
din "#$ nr. 1%&2''%, pri(ind protectia mediului si a )e*ii nr. 2+%&2''+ care aproba "#$ nr.
1%&2''% si declar pe propria raspundere urmatoarele,
Societatea desfasoara urmatoarele acti(itati&cod CA-.,
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
- acti(itatea&acti(itatile se desfasoara la sediul social&secundar situat in
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
- persoana le*al inputernicita in relatia cu AP0 Alba (nume, prenume, telefon, fa1,
e-mail).
/////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////
Ane1am la prezenta cerere urmatoarele documente,
2 Fisa de prezentare si declaratia
si urmatoarele documente do(editoare in sustinerea fisei de prezentare si declaratia,
2 Certificat de inre*istrare&certificat constatator (dupa caz)3
2 Acte do(editoare ale dreptului de folosinta&proprietate a amplasamentului3
2 Plan de situatie3
2 Plan de incadrare in zona3
Acte do(editoare ale ser(iciilor pri(ind asi*urarea utilitatilor,
2 alimentare cu apa,
2 canalizare,
2 salubritate,
2 contracte pentru ser(icii specifice.
2 Do(ada platii tarifului de autorizare3
2 Do(ada ca s-a facut publica solicitarea3
2 Proces (erbal de constatare pentru (erificarea respectarii tuturor conditiilor impuse prin
Acordul de mediu nr. //////////////..(dupa caz).
2 .ota pri(ind stadiul de realizare a Pro*ramului de conformare e1istent (dupa caz).
2 Autorizatia de mediu e1istenta in cazul solicitarii re(izuirii Autorizatiei de mediu.
/////////////////////////////////////...
Procedura pentru obtinerea Autorizatiei de 0ediu nu se supune "#$ nr. 24&2''5
pri(ind procedura aprobarii tacite, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul de
emitere a actului de re*lementare solicitat fiind cel pre(azut prin "rdinul 00DD nr.
146&2''4 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.
Data, Semnatura,