Sunteți pe pagina 1din 62

STUDIU DE FEZABILITATE

INFIINTAREA UNITATII DE CARMANGERIE


PRIN ETAJARE PARTIALA IMOBIL SPATIU
COMERCIAL,
la S.C. GIGI S.R.L., din localitatea
Contanta, !"det"l Contanta
S.C. GIGI S.R.L.
Contanta, J"d. Contanta
CUPRINS
I. Pa#tile c#ie
$. Date %ene#ale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
1.2 Scurt istoric al solicitantului
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului
&. Dec#ie#ea '#oiect"l"i
2.1 Denumirea investitiei
2.2 laborator
2.3 Obiectivele investitiei/prioritati
2.4 Descrierea investitiilor ce urmea!a a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu"
sanitar#veterinare" sanitare" fitosanitare ale $niunii uropene" cu preci!area standardului/standardelor la
care se adaptea!a.
2.% &undamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.
2.' (n ca!ul in care beneficiarul este o forma asociativa" se va descrie modul in care investitia deserveste
membrii acesteia" conform prevederilor fiselor masurilor.
2.) Piata de aprovi!ionare/desfacere" concurenta si strate*ia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului
(. Date te)nice ale in*etitiei
3.1 Date *enerale
3.1.1 +ona si amplasamentul investitiei" suprafata si situatia juridica ale terenului care urmea!a sa fie
ocupat ,definitive si/sau temporar- de lucrare
3.1.2 .aracteristicile *eofi!ice ale terenului din amplasament
3.2 .aracteristicile principale ale constructiilor
3.2.1 Pentru cladiri
3.2.2 Pentru retele
3.2.3. Pentru cladirile care se moderni!ea!a experti!a te/nica de specialitate asupra constructiei
existente
3.3 Structura constructiva
3.4 Principalele utilaje de dotare ale constructiilor
3.% (nstalatii aferente constructiilor
3.' Situatia existenta a utilitatilor si anali!a acestora
3.) 0vi!e si acorduri
3.1 .aracteristici te/nice si functionale ale utilajelor/ec/ipamentelor te/nolo*ice/ ec/ipamentelor de
transport/ dotarilor ce urmea!a a fi ac/i!itionate prin proiect si pre!entarea te/nica a constructiilor in care
urmea!a a fi amplasate utilajele/dotarile.
+. D"#ata de #eali,a#e -l"ni. i eta'e '#inci'ale
/. Cot"l eti0ati* al in*etitiei
1. Finanta#ea in*etitiei
2. Date '#i*ind 3o#ta de 0"nca
).1 2otal personal existent
).2 stimari privind forta de munca ocupata prin reali!area investitiei
).3 3esponsabil le*al
II. Pa#tile deenate
# Plan de amplasare 4n !ona
# Plan *eneral
# Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati" surse de apa si receptori ape u!ate
# Planuri de ar/itectura # planurile nivelurilor" sectiuni pentru principalele obiecte de constructii
# Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul te/nolo*ic
III. P#oiectii 3inancia#e i indicato#i 3inancia#i
1. Pro*no!a veniturilor
2. Pro*no!a c/eltuielilor
3. Proiectia contului de profit si pierdere
4. 5ilant sintetic previ!ionat
%. &lux de numerar
'. (ndicatori financiari
INFIINTAREA UNITATII DE CARMANGERIE PRIN
ETAJARE PARTIALA IMOBIL SPATIU COMERCIAL,
la S.C. GIGI S.R.L., din localitatea Contanta, !"det"l
Contanta
I. Pa#tile c#ie
$. Date %ene#ale
$.$ Sc"#t ito#ic al olicitant"l"i
S... 6(6( S.3.7. este o societate comerciala cu raspundere limitata" din cate*oria microintreprinderilor
cu capital social 188 9 privat.
0ceasta si#a inceput activitatea in anul 1::2" .onstanta" judetul .onstanta" cu nr. inre*istrare la
3e*istrul .omertului" fiind repre!entata de d#nul" d#na in calitate de asociati si d#nul in calitate de
administratori. 0cestia exercita toate activitatile ce decur* din obiectele de activitate cuprinse in actul
constitutiv al societatii si o repre!inta in fata or*anelor abilitate.
0dministratorii au urmatoarele drepturi si obli*atii;
- intocmesc re*ulamentul de Ordine (nterioara al societatii
- /otarasc cu privirea la majorarea sau reducerea capitalului social si cu privire la cooptarea de noi
asociati
- intocmesc bu*etul de venituri si c/eltuieli" bilantul si contul de profit si pierdere
- an*ajea!a pe ba!a de contract de munca sau conventie civila personalul societatii
- an*ajea!a si descarca societatea de toate obli*atiunile financiare ce#i revin sau de orice alta
operatiune comerciala si financiara ce priveste societatea
- repre!inta societatea in relatiile cu tertii.
S. 6(6( S37" in afara sediului nominali!at mai sus" detine si sedii secundare;
- punct de lucru; .onstanta" P#ta Pescarus" judetul .onstanta
- punct de lucru; .omplex 0*roalimentar 2omis (((" judetul .onstanta
- punct de lucru; P#ta 0*roalimentara 2omis Nord" judetul .onstanta
- punct de lucru; Str. 6/. 7a!ar" nr" )" judetul .onstanta
.apitalul social subscris este 2).:28 lei" inte*ral varsat" nr. parti sociale 2.):2" valoare parte sociala
18 lei.
# <emet r=al > asociat" aport la capital social 1'.)%8 lei" nr. parti sociale > 1.')%" cota de participare
la beneficii si pierderi '89.
# <emet Denis > asociat" aport la capital social 11.1)8 lei" nr. parti sociale > 1.11)" cota de participare
la beneficii si pierderi 489.
Pe ba!a situa?iilor financiare ,bilan? @i contul de profit @i pierdere- pre!entate de S... 6(6( S.3.7." s#a
putut anali!a evolu?ia societA?ii. 0stfel au fost studiate prin metode @i te/nici specifice" conturile de
patrimoniu active @i pasive" precum @i conturile de venituri @i c/eltuieli" re!ultatele fAcBnd referire la;
1. Columul" structura @i evolu?ia cifrei de afaceri
2. 5ilan?ul
3. .ontul de Profit @i Pierdere
4. (ndicatori economico#financiari
(nceputul activitatii S... 6(6( S.3.7. s#a limitat la activitatea de comert" capatand o de!voltare
semnificativa cand capitalul social s#a majorat de la '88 lei la 2).:28 lei pe seama incorporarii in activul
societatii a unor active nominali!ate la anali!a existentului de mijloace fixe.
7a data de 31.12.2818 S... 6(6( S.3.7. pre!inta o situatie economico#financiara ec/ilibrata in
care se distin*;
- 0ctive imobili!ate 1.8)'.'8)
- 0ctive circulante 3)%.:'1
- .asa si conturi la banca %.8)1
- ./eltuieli in avans 32.)31
- Datorii; care trebuie platite 1.%1%.)3)
- .apital si re!erve :.818
- Profit exercitiu financiar 11.'13
Din datele financiar#contabile reiese cA societatea are profit" ceea ce demonstrea!A viabilitatea
economicA a acesteia. Dntr#un mediu economic extrem de dinamic" societatea identificA noi necesitA?i care
trebuiesc satisfacute @i care implicit se re*Asesc 4n pre!entul proiect. (ndicatorii de rentabilitate > exprimA
reu@ita societa?ii de a reali!a vBn!ari care depA@esc costurile implicate pentru ob?inerea lor" costurile
activitA?ilor.
Societatea are potential considerabil pentru a evolua spre standarde mai ridicate.
S... 6(6( S.3.7. se or*ani!ea!a si functionea!a pe principiul autonomiei economico#financiare prin
inc/eierea de contracte cu beneficiarii si furni!orii interni" intocmirea bu*etului de venituri si c/eltuieli.
(nvestitiile efectuate pana in pre!ent au fost suportate din c/eltuielile societatii" aducand un aport
considerabil la de!voltarea potentialului existent dar si pentru crearea de perspective de de!voltare
pentru viitor.
Prin acest proiect S... 6(6( S.3.7. isi propune trecerea intr#o noua etapa de de!voltare prin infiintarea
activitattii de carman*erie" concomitent cu asi*urarea unei calitati superioare a produselor la nivelul
standardelor europene.
$.& O4iecte de acti*itate ale olicitant"l"i - 'ent#" ca#e olicitant"l a#e ce#ti3icate
contatatoa#e de la O3ici"l Re%it#"l"i Co0e#t"l"i in en"l ca de3aoa#a #e'ecti*ele
acti*itati.
0ctivitatea principala conform codificarii .0N este 4)11# E.omert cu amanuntul in ma*a!ine
nespeciali!ate" cu van!are predominanta de produse alimentare" bauturi si tutunF
0ctivitatea secundara conform codificarii .0N este 1811# EPrelucrarea si conservarea carniiF
si 1813 &abricarea produselor din carne ,inclusiv din carne de pasare-.
$.( P#inci'alele 0i!loace 3i5e a3late in 'at#i0oni"l olicitant"l"i6 #e"#e 3"ncia#e -c"
'#eci,a#ea #e%i0"l"i '#o'#ietatii., cont#"ctii, "tila!e i ec)i'a0ente, ani0ale,etc.
Den"0i#e 0i!loc 3i5 Data
ac)i,itiei
7aloa#e neta la data
intoc0i#ii "lti0"l"i 4ilant
8Lei8
B"cati
$.CLADIRI TOTAL &&9.22:,$; (
$.$ S'ati" co0e#cial n#. $:,
To0i (, Sdc < 91 0'
3).'1'":: 1
$.& S'ati" co0e#cial,
Ci#eica, Sdc < /: 0'
23.1%3"1: 1
$.( S'ati" co0e#cial n#. /,
1':.888 1
To0i (, Sdc < &2&,/ 0'
&.UTILAJE TOTAL +9$.1+1,;2 $1
&.$ 7it#ina 3#i%o#i3ica (1= 1%.818 1
&.&.7it#ina 3#i% $& = ).)18 1
&.(. La,i 3#i%o#i3ice o#i,ontale 4.281"'1 2
&.+. Ca0e#a 3#i%o#i3ica 1:.)4'"3) 1
&./. 7it#ina 3#i%o#i3ica (1 = 14.2%:"%8 1
&.1. 7it#ina 3#i%o#i3ica $;= 1.112"% 1
&.2. 7it#ina 3#i% o#i,ontala 12.:%1"1' 1
&.;. 7it#ina 3#i% o#i,ontala 1.:)8")1 1
&.9. 7it#ina 3#i% o#i,ontala :.)11"'2 1
&.$:. A"to"tilita#a Dacia $(:+ 1.%%8"') 1
&.$$. A"tot"#i0 >?"nda?
Santa Fe
:4.%:2":) 1
&.$&. Maina t#an'o#t 0a#3a
==
48.)48 1
&.$(. A"tot"#i0 Po#c)e
Ca?ene
22:.1)3"%% 1
&.$+. Mo4ilie# 'iata Peca#" 2.142"14 1
&.$/. Ta0'la#ie P7C 14.2:8 1
(.ANIMALE N" ete ca,"l
(.$ detaliati@@@@@..
(.n detaliati@@@@@@
+.ALTELE 8 detaliati N" ete ca,"l
TOTAL 2&$.+$2 $9
TERENURI
N#.
c#t
A0'laa#e
J"detALocalitate
S"'#a3ata totala
-0'. A Cate%o#ia
de 3olointa
7aloa#ea conta4ila
8 Lei8
Re%i0 !"#idic
1. .onstanta" 2omis
3" nr. %" judetul
.onstanta
34: mp/
intravilan
318.''3")2 Proprietate
2. .onstanta" 2omis
3" nr. 18" judetul
.onstanta
11: mp/
intravilan
1'2.%1' Proprietate
/+(.&+9,2&
&. Dec#ie#ea '#oiect"l"i
&.$ Den"0i#ea in*etiBiei
(N&((N2030 $N(202(( D .03<0N63( P3(N 20G03 P032(070 (<O5(7 SP02($ .O<3.(07"
70 S... 6(6( S.3.7." din localitatea .onstanta" judetul .onstanta
&.& Ela4o#ato# -coo#donate de identi3ica#e, cod CAEN, etc..
&.( O4iecti*ele in*etitieiA'#io#itatiC e *a dec#ie ce e do#ete a e #eali,e,e '#in '#oiect,
#e'ecti* c#ea#ea de noi ca'acitati de '#od"ctie e3iciente i co0'etiti*e, '#od"e c"
*aloa#e ada"%ata cat 0ai 0a#e, "tili,a#ea o'ti0a a #e"#elo# e5itente, '#od"cti*itate
'o#ita a 0"ncii, i0'le0enta#ea tanda#delo# co0"nita#e etc . Se *a dec#ie
con3o#0itatea o4iecti*elo# in*etitiei "#0a#ite '#in '#oiect c" o4iecti*ele 0a"#ii i e *a
'#eci,a ca'acitatea e5itenta i ca'acitatea '#o'"a a e #eali,a la 3inali,a#ea in*etitiei.
(nvestitia propusa spre implementare in cadrul <asurii 123 > ECreterea competitivitii
sectorului agricol i forestierF > urmareste imbunatatirea performantei firmei prin indeplinirea
obiectivelor te/nice" economico#financiare si de mdiu. 0cestea se pot reali!a prin infiintarea unei noi
capacitati de productie" respectiv a unei "nitati de ca#0an%e#ie 4ntr#o construc?ie nouA" reali!ata in
conformitate cu standardele in vi*oare" folosind utilaje performante la 6(6( S.3.7. prin introducerea
activitatii de procesare a produselor din carne.
Proiectul anali!ea!a oportunitatea infiintarii unitatii de productie pentru procesarea carnii de vaca"
oaie" pasare si porc" pentru obtinerea produselor finite la calitatea si si*uranta alimentara a normelor
$niunii uropene. (n acest scop firma are in vedere producerea si utili!area de ener*ie re*enerabila prin
ac/i!itia unui sistem panouri solare pentru centrala termica si incal!ire apa te/nolo*ica.
0ceasta noua investitie va contribui la atin*erea urmatoarelor o4iecti*e ale Ma"#ii $&( care
coincid cu cele ale firmei 6(6( S.3.7.6
Obiective te/nice;
- Dimensionarea si optimi!area fluxurilor de productie prin asi*urarea unui randament
de procesare fin functie de complexitatea si performanta productiei ce vor fi asi*urate
prin; evaluare de eficienta in puncte de transfer" de!osare" impac/etari" etic/etari"
con*elare/refri*erare" pastrare" amnipulare
- (mbunatatirea competitivitatii carnii si a produselor din carne" imbunatatirea sistemului
de monitori!are si control al lantului de receptie" prelucrare" depo!itare si mar=etin* al
produselor sub aspect calitativ si cantitativH
- imbunatatirea pre!entarii carnii si a produselor din carne pe piata ,din punct de vedere
al calitatii si comercial- # prin introducerea de te/nolo*ii performante de fabricatie si
control al calitatii pe tot parcursul fluxului te/nolo*ic" mentinerea si diversificarea
*amei sortimentale propuse H
Obiective economico > financiare;
- (mbunatatirea veniturilor intreprinderii si orientarea productiei in functie de tendintele
previ!ionate ale pietei si incurajarea unor piete noi pentru produsele a*ricoleH
3eali!area unei capacitati de productie de '22 tone anual si a unei cifre de afaceri de
aproximativ 2.888.888 euro asi*urand astfel eficienta economica a activitatii
intreprinderii H
- aparitia si consolidarea unor a*enti economici privati competitivi # productivitatea
sporita a muncii" adaptarea la cerintele pietei" formarea si consolidarea unei retele
stabile de furni!ori de carne > materie prima din judet" formarea si consolidarea unei
clientele stabile pentru activitatea de comerciali!are a preparatelor de carman*erie"
- cresterea valorii adau*ate brute a intreprinderii anual;
C05 I .ifra afaceri I Cariatia stocurilor I venituri din productia reali!ata in scopuri
proprii si capitali!ate > ./eltuieli materiale total > alte c/eltuieli de exploatare
C05 in anul 8 J 2.28%.121 # 1.:48.1%' # 132.)43 J 131.%22 lei
C05 in anul 1 J 1.23%.182 > 4.1':.8:1 > 2.1:'.'1: J 1.1':.31% lei
C05 in anul 2 J :.8:'.%21 > 4.)'4.'1% > 2.1:'.'1: J 2.13%.224 lei
C05 in anul 3 J :.:%).:%4 > %.3'8.2)1 > 2.1:'.'1: J 2.481.8'4 lei
C05 in anul 4 J 18.311.'') > %.'%1.8'4 > 2.1:'.'1: J 2.%33.:14 lei
C05 in anul % J 18.11:.318 > %.:%%.1%) > 2.1:'.'1: J 2.'''.:84 lei
- cresterea viabilitatii economice cu respectarea indicatorilor din proiectiile financiare
capitolul (((.
Obiective de mediu si si*uranta alimentara;
- imbunatatirea calitatii produselor din carne si controlul calitatii cu respectarea
cerintelor securitatii alimentare cerute de $niunea uropeana # cu respectarea
cerintelor de si*uranta alimentara" precum si a trasabilitatii" implementarea
standardului (SO :881.
- cresterea eficientei prin utili!area de te/nolo*ii moderne" aplicarea masurilor de
protectia mediului # prin ac/i!itia de utilaje si ec/ipamente performante" producand si
utili!and ener*ie re*enerabila prin ac/i!itia unui sistem de panouri solare in
conformitate cu normele de poluare $.
- (mbunatatirea si*urantei la locul de munca si a conditiilor de i*iena in productie"
an*ajarea si formarea de personal ,12 noi locuri de munca- la toate nivelurile de
calificare si in diverse calificari.
- imbunatatirea si controlul conditiilor sanitare si sanitare veterinare# asi*urarea
conditiilor necesare pentru aplicarea normelor sanitare veterinare din domeniu" norme
armoni!ate cu cele din $niunea uropeanaH
Produsele reali!ate vor fi competitive" pe piata specifica" atat din punct de vedere al *radului de
calitate" cat si din punct de vedere al nivelului inalt al valorii adau*ate.
2e/nolo*iile ce vor fi implementate prin reali!area acestui proiect" simultan cu optimi!area
consumurilor de utilitati necesare reali!arii unei tone de produs finit" vor permite optimi!area resurselor
existente in !ona judetului .onstanta.
+ona judetului .onstanta este plina de traditii din punct de vedere culinar" S... 6(6( S.3.7.
urmarind sa produca diverse produse traditionale.
2oate aceste aspecte vor repre!enta un atu al S. 6(6( S37" pe pietele specifice" inteni3icand
cla# conc"#enta c" ceilalti !"cato#i ai 'ietelo# ,onale de '#o3il" concurenta din care consumatorul va
avea de casti*at" avand astfel acces la *ame de produse de inalta calitate" la preturi accesibile.
(nstalatiile te/nolo*ice ac/i!itionate prin proiect si altele dKjL detinute de solicitant sau urmand a
se ac/i!itiona prin contributia proprie a beneficiarului dupa reali!area investitiei" vor permite reali!area de
produse inalt calitative" in conformitate cu standardele comunitare" in ceea ce priveste si*uranta
alimentara si calitatea acestora" linii te/nolo*ice cu un inalt *rad de automati!are" de inalta productivitate.
Prin pre!entarea succinta a tuturor acestor coordonate ale noii investitii pe care S. 6(6( S37
doreste sa o reali!e!e sublinia!a conformitatea obiectivelor urmarite" prin implementarea acestui proiect"
cu obiectivele Planului National de De!voltare 3urala 288) > 2813" directia prioritara A5a I Cresterea
competitivitatii sectorului agricol si forestier , masura 123, avand ca o4iecti* %ene#al cresterea
competitivitatii 4ntreprinderilor de procesare a*roalimentare si forestiere" prin 4mbunatatirea performantei
*enerale a 4ntreprinderilor din sectorul de procesare si mar=etin* a produselor a*ricole si
.apacitatea existenta de procesare este !ero si prin implementarea proiectului capacitatea
propusa pentru investitie este de '22 tone anula de carne si preparate din carne produse in unitatea de
carman*erie.
Prin reali!area acestei investitii" se asi*ura si crearea a 12 noi locuri de munca > atin*and unul
din obiectivele specifice ale sc/emei C c#ete#ea i%"#antei oc"'ationale .
O4iecti*"l o'e#aBional este de a infiinta o unitate de carman*erie prin etajarea partiala a
imobilului din .omplexul comercial Piata 2omis (((" de a ac/i!i?iona utilaje noi" performante si a
dimensiona fluxului te/nolo*ic" promovBnd astfel investi?iile 4n sectorul de procesare al carnii in vederea
infiintarii unitatii de carman*erie.
&.+ Dec#ie#ea in*etitiilo# ce "#0ea,a a 3i e5ec"tate in *ede#ea ada'ta#ii "nitatii la
tanda#dele de 0edi", anita#8*ete#ina#e, anita#e, 3itoanita#e ale Uni"nii E"#o'ene, c"
'#eci,a#ea tanda#d"l"iAtanda#delo# la ca#e e ada'tea,a. -'ent#" '#oiectele ca#e
*i,ea,a ada'ta#ea "nitatii la tanda#dele 'eci3ice.
Nu este ca!ulM
&./ F"nda0enta#ea neceitatii i o'o#t"nitatii in*etitiei.
2ema proiectului este infiintarea unitatii de carman*eriei prin rete/nolo*i!are si conformarea intre*ii
investitii la standardele europene. Desi industria alimentarA a beneficiat 4n perioada de preaderare de
sprijin financiar prin Pro*ramul S0P03D @i pro*rame na?ionale" acest sector continuA sA se confrunte cu
lipsa conformitA?ii cu standardele comunitare" cu sistemele interna?ionale de mana*ement al calitA?ii
produselor @i de 0nali!A a Pericolelor @i Punctelor .ritice de .ontrol.
(nvesti?ia constA 4n construirea unei sectii de carman*erie" 4ntr#o construc?ie nouA" folosind utilaje
performante" in acord cu cerintele de protectie a mediului. 0mplasarea acesteia este in cea mai mare
piata 2O<(S 3" cu vad comercial si numeroase spatii de desfacere. 2inBnd cont de tendintele de consum"
piata romBneasca are un important potential de exploatat si ca pe viitor importurile vor lua amploare" 4n
conditiile 4n care consumatorii vor 4nceta sa alea*a produsele dupa pretul sca!ut" devenind mai exi*enti
4n ceea ce priveste calitatea lor.
.onsumatorii din ce 4n ce mai mult se orientea!a catre produsele de calitate" iar securitatea 4n
alimentatie si alimentatia sanatoasa devin elemente tot mai pronuntate ale modului de viata al
consumatorului romBn. Sectorul de procesare a*ro#alimentar joacA un rol foarte important nu numai 4n
crearea de noi oportunitA?i pentru ocuparea for?ei de muncA" dar @i 4n nutri?ie @i sAnAtate publicA.
Dn conditiile 4n care societatea devine tot mai dinamica si timpul tot mai pretios" tot mai multi romBni
vor tinde sa 4nlocuiasca preparatele pre*atite 4n casa cu cele ac/i!itionate 4n ma*a!ine.
7ipsa te/nolo*iilor moderne necesare procesului de fabricatie si accesul limitat la materia prima de
calitate" fac ca productia auto/tona de preparate sa fie tot mai mica pe an ce trece si tot mai putin
competitiva. Preferintele consumatorilor sunt orientate catre produsele cu textura similara celor preparate
4n casa" ceea ce 4nseamna ca pentru a avea succes pe piata este obli*atorie 3a4#ica#ea '#e'a#atelo#
d"'a #etetele t#aditionale 'eci3ice ,onei.
0stfel" 'lan"l de de,*olta#e al ocietatii i0'"ne de,*olta#ea "nei ca'acitati de '#od"ctie ca#e
a 'e#0ita o %a0a de '#od"e di*e#i3icata, accei4ila ca '#eB 'ent#" toate cate%o#iile ociale,
ca#e ai%"#D condiBiile i%ienico8anita#e in con3o#0itate c" no#0ele e"#o'ene.
$nicitatea" tradi?ionalitatea preparatelor de carman*erie se eviden?ia!A prin dimensiuni" consisten?a
lor" tradi?ia localA" opera?iunile te/nolo*ice" afumare" ustensilele utili!ate" precum @i proprietA?ile
or*anoleptice specifice" mult diferen?iate de produsele industriale" care prin pasteuri!are pierd din
consisten?A" aromA" iar *ustul este unul comercial.
S... 6(6( S.3.7.. are in vedere reali!area unor investitii ce constau in infiintarea unei unitati noi de
produse din carne si or*ani!are te/nolo*ica de procesare cu indeplinirea prevederilor specifice ale
normelor sanitare veterinare din 3omania" armoni!ate cu directivele $niunii uropene.
<ana*ementul societatii este constient de faptul ca" intr#o piata puternic concurentiala" cum este
piata romaneasca de carne si produse din carne" numai mentinerea unui inalt nivel de calitate al
produselor si a unei productivitati ridicate a muncii pot asi*ura succesul si" de asemenea" pot crea
premisele pentru de!voltarea ulterioara a societatii.
0plicand principiul fluxurilor te/nolo*ice liniare" pentru a preveni contaminarea produselor prin
intersectari nepermise" au fost stabilite a se efectua investitii pentru; prevenirea poluarii mediului"
asi*urarea protectiei sanitare" protectia produselor inainte de tratare termica etc." asi*urand conditiile
necesare pentru incadrarea in normele $niunii uropene cu referire la procesarea carnii.
(n numeroase tari s#a le*ali!at obli*ativitatea reali!arii evaluarilor privind impactul produs asupra mediului
inconjurator datorat functionarii unor obiective economice in vederea reducerii la minim a efectelor
nefavorabile pe care acestea le pot produce.
ndo*eni!area problemelor de mediu si asi*urarea unei de!voltari economice durabile sunt
aspecte fundamentale care" in contextul reformei economice dau noi dimensiuni proceselor la nivel de
firma. $rmare implementArii directivelor europene" in 3omania se continua introducerea normelor
europene care pun un mare accent pe utili!area te/nolo*iilor nepoluante" pe respectarea re*ulilor de
i*iena si protectie a mediului" astfel incat sa se evite contaminarea mediului si a produselor reali!ate.
0ctivitatea propusa respecta standardele de mediu incadrandu#se in limitele admise privind
instalatiile pentru retinerea" evacuarea si dispersia poluantilor" pre!inta separator de *rasimi" pe conducta
de evacuare ape u!ate" privind *estiunea deseurilor > deseurile menajere sunt preluate de operatorul de
salubritate" deseurile animale fiind preluate de S. <ineral Protan" *estiunea amblajelor fiind conform
le*islatiei in vi*oare" nefiind ca!ul *estiunii substantelot toxice sau periculoase. 0plicarea cu succes a
le*islatiei in domeniul protectiei mediului depinde in mare masura si de *radul de pre*atire profesionala"
precum si de alocarea resurselor financiare necesare dotarilor te/nice.
Proiectul propus spre finantare este in conformitate cu le*islatia in vi*oare pentru domeniul sanitar
veterinar si pentru si*uranta alimentelor" respectiv cu 3e*ulamentul .omisiei . 1%2/2884H . 1%3/2884
unitatea va fi de asemenea in concordanta cu le*islatia in vi*oare Ord. %)/2818" Ord. 111/2881. Proiectul
respecta normele i*ienico#sanitare preva!ute de le*islatia sanitara veterinara O$6 42/2884" 7e*ea
21%/2884" le*ea 1%8/2884 si 3e*ulamentele Parlamentului uropean si al .onsiliului 112/2884"
1%2/2884" 1%3/2884" 1%4/2884" asi*urand premisele reali!arii investitiei in conformitate cu re*lementarile
$ in domeniu.
Proiectul prevede infiintarea unei UnitDBi din ectoa#ele '#io#ita#e respectiv carne" produse din
carne obtinand la acest criteriu 3' puncte.
P#oiect"l '#e*ede in*etiBii En ene#%ie #e%ene#a4ilD deci va obtine punctaj suplimentar 11.1%3
euro ,valoarea sistemului de panouri solare- / 2:1.2:3 euro ,valoarea totala eli*ibila aproiectului-N18 J
8"48': puncte
S. 6(6( S37 utili!ea!a in activitatea procesare materie prima minim %89 provenita din jude?ul 4n
care este amplasatA investi?ia obtinand pe ba!a acestui criteriu % puncte.
5eneficiarul n" 0ai 3i 4ene3iciat de alt '#i!in SAPARDA FEADR pentru acela@i tip de activitate >
18 puncte.
S. 6(6( S37 4@i propune sA procese!e mai multe '#od"e t#adiBionale; pastrama vita" oaie"
*/iudem" babic" carnati turcesti" carnati Plescoi in cantitate ttala de 1'.188 =* anual / '22.288 =* total
productieN3 J 8"811 puncte.
(nsumand criteriile de selectie mai sus mentionate" se estimea!a un total de %1"41): puncte.
&orta de munca va creste cu 12 persoane in unitate dupa terminarea investitiei.
Principalele produse de carman*erie vor fi; mici" carnati" pastrama" carne tocata"etc.
Preparatele sunt *rupate pe cate*orii; carne" mici" carnati" pastrama si alte specialitati traditionale
si carne tocata.
0ripi
.abanos
5abic
.arnati traditionali turcesti vita" .arnati de casa"
.arnati oaie" .arnati *ratar picanti"
.arnati Plescoi
.oasta afumata
.remOursti vita
6/iudem Dobro*ea
Pai!er afumat
Pari!er
Pasta mici vita" oaie" porc
Pastrama armeneasca vita
Pastrama curcan
Pastrama de oaie
Pastrama porc
Pulpa de curcan
Piept pui
Pulpe pui
3asol
Salam vita
Salam pasare
Salam curcan
3etetele intrunesc toate calitatile necesare pentru a avea succes; *ust de neuitat. S... 6(6( S.3.7.
imbina in mod armonios retetele traditionale cu te/nolo*ia moderna" folosind numai materie prima ,carne
de vita" pasare" porc si oaie- de cea mai buna calitate. 0ceasta alaturare permite obtinerea unor produse
care satisfac cele mai diverse *usturi si in acelasi timp cel mai avantajos raport pret/calitate.
0tasam documentul de la D0D3 .onstanta care justifica disponibilitatea de materie prima si
numarul capacitatilor de procesare / taiere.
P#in no"a in*etitie e #a'"nde la neceitatea ada'ta#ii int#e%"l"i ite0 a%#o8ali0enta# la
#anda#dele co0"nita#e i totodata la '#o0o*a#ea in*etitiilo# inte%#ate, a*and ca 4ene3icii
c#ete#ea co0'etiti*itatii IMM i de,*olta#ea a#0onioaa a econo0iei 0ode#ne.
Studiul de piata arata clar oportunitatea si necesitatea de!voltarii acestei afaceri.
Prin sprijinul acordat se va contribui substantial la reali!area produsului intern brut si la crearea
de 12 noi locuri de munca.
(n concl",ie, '#in #eali,a#ea acet"i '#oiect" utili!and te/nolo*ii moderne" ec/ipamente
performante si prelucrand materii prime de cea mai buna calitate" "nitatea a#e ce#tit"dinea ca va obtine
produse finite in conformitate cu standardele $niunii uropene" apreciate si cautate pe piata. (n plus"
folosirea utilajelor noi va duce la o imbunatatire a performantei economice a societatii si a masurilor de
protectie a mediului.
3eali!area capacitatii de procesare va avea si un efect po!itiv asupra de!voltarii !onei" prin
extinderea microfermelor si cresterea veniturilor producatorilor de carne. De asemenea" o parte a
populatiei din !ona isi va *asi un loc de munca ca urmare a reali!arii acestei investitii.
.
&.1 In ca,"l in ca#e 4ene3icia#"l ete o 3o#0a aociati*a, e *a dec#ie 0od"l in ca#e
in*etitia dee#*ete 0a!o#itatea 0e04#ilo# aceteia -!"0atate 'l" "n" din 0e04#i.,
con3o#0 '#e*ede#ilo# 3ielo# 0a"#ilo#.
Nu este ca!ulM
5eneficiarul doreste in sc/imb" sa devina membu a unei Or*ani!a?ii (nterprofesionale pentru Produsele
0*roalimentare ,O(P0-.
&.2 Piata de a'#o*i,iona#eAde3ace#e, conc"#enta i t#ate%ia de 'iata ce *a 3i a'licata 'ent#"
*alo#i3ica#ea '#od"elo#Ae#*iciilo# o4tin"te '#in i0'le0enta#ea '#oiect"l"i
Piata '#e'a#atelo# din ca#ne ete o 'iata elatica" foarte sensibila la modificarile de pret.
lasticitatea cererii cu raport de preturile practicate la preparatele din carne" masoara modificarea cererii
determinata de sc/imbarea preturilor" urmare a patrunderii pe piata a unor cantitati mai mari sau mai mici
de carne si de produse din carne.
Piata interna este o piata favorabila pentru preparatele din carne" consumul mediu pe cap de locuitor
,urban si rural- situandu#se sub media de consum din tarile $niunii uropene.
.ercetarile de piata nu indica tendinte de crestere semnificativa a pietei 4n ansamblul ei ,de numai 4#
%9 4n 2811" comparativ cu 2818-. (n ceea ce priveste calitatea insa" tendinta este de crestere
semnificativa.
P#e'a#atele #o0aneti din ca#ne sunt apreciate si din ce in ce mai cautate de consumatori
datorita calitatii #idicate a acestora fata de produsele de import. Sunt considerate 0ai nat"#ale ,fara sau
cu mai putini conservanti- si 0"lt 0ai '#oa'ete ,deoarece sunt produse local- si sunt ada'tate la
%"t"#ile i '#e3e#intele #o0anilo#.
Ca#nea i '#od"ele e0i'#e'a#ate sunt produse alimentare con"0ate in 0a!o#itatea
%o'oda#iilo# din Ro0ania. (n urma unui studiu s#a constatat ca ala0"l ete c"0'a#at in
a'#o5i0ati* 2$F dint#e %o'oda#ii, 'a#i,e#"l in a'#o5i0ati* /9F, c#e0G"#tii i ca#natii "nt
con"0ati 3ieca#e in +;F din %o'oda#ii.
(nformatiile statistice arata ca 4a#4atii con"0a 0ai 0"lt ala0"#ile i 'ecialitatile, 3e0eile '#e3e#a
"nca, ia# co'iii c#e0G"#tii, 'a#i,e#"l i 'ate"#i.
De asemenea" ca#nea c#"da ete c"0'a#ata in 1:F dint#e %o'oda#ii, ia# ca#nea tocata in (9F
dint#e acetea.
7a nivel national" $:F din 'o'"latie n" c"0'a#a deloc ca#ne a" '#od"e din ca#ne. .ei mai
multi din aceasta cate*orie sunt persoanele cu varste peste '8 de ani ,219-.
Doar 49 din persoanele din cate*oria de varsta de '8 de ani si peste cumpara carne si produse din
carne din supermar=et#uri" comparativ cu o medie de 149 in celelalte cate*orii.
xista diferente semnificative in privinta 3acto#ilo# ca#e ta" la 4a,a deci,iei de c"0'a#a#e de
ca#ne i '#od"e din ca#ne. 0stfel" te#0en"l de *ala4ilitate ete c#ite#i"l cel 0ai i0'o#tant, 0ai ale
in #and"l tine#ilo# -'ent#" 2:F din cate%o#ia de *a#ta $/ 8 &9 de ani 3ata de n"0ai (9F in
cate%o#ia 1: de ani i 'ete.. 7a cate*oria de *a#ta de 1: de ani i 'ete, cel 0ai i0'o#tant c#ite#i"
ete '#et"l, in /:F din ca,"#i, 3ata de n"0ai $/F in cate%o#ia $/ 8 &9 de ani. O e5'licatie a
di3e#entelo# e5itente 'e cate%o#ii de *a#ta, 'oate 3i di3e#enta de *enit"#i dint#e cele do"a
cate%o#ii; populatie tanara" activa si populatie de peste '8 de ani" formata in cea mai mare parte din
pensionari.
(n ultima perioada romanii au inceput sa consume carne si preparate din carne mai slabe" mai sca!ute in
colesterol" cautand sa evite consumul preparatelor bo*ate in *rasimi.
Pe 'iata inte#na e contata o c#ete#e a '#e3e#intelo# con"0ato#"l"i 'ent#" '#od"e c#"de
"cate i 3ie#te a3"0ate. De ae0enea, con"0ato#ii '#e3e#a '#od"e a04alate, 0a#cate i
etic)etate in 0od co#e'"n,ato#, ca#e a 'e#0ita o in3o#0a#e co0'leta a"'#a calitatii, '#et"l"i i
te#0enelo# de *ala4ilitate etc.
(n ceea ce priveste 'iata '#od"elo# "4tit"t, repre!entata in principal de oia, se pot face
urmatoarele preci!ari;
8 ali0entele din oia "nt la 0a#e 0oda in Occident, atunci cand se discuta de diete sanatoase
,precum si in alte state din intrea*a lume-.
8 oia ete con"0ata i in Ro0ania, 3iind o ol"tie 'ent#" *e%eta#ieni, 'ent#" 'e#oanele c"
di*e#e '#o4le0e de anatate, da# i in ti0'"l 'ot"l"i.
8 oia e con"0a dato#ita '#et"l"i 0ai 0ic, 0ai accei4il decat cel al ca#nii, a*and a'#o5i0ati*
acelai %"t.
8 li'ita de colete#ol si cu un contin"t 3oa#te ca,"t de %#ai0i at"#ate" dar e5t#e0 de 4o%ata in
'#oteine" soia este indicata in primul rand pentru sanatatea inimii ,scade considerabil riscul aparitiei
bolilor cardiovasculare-.
3omania are cea mai mare suprafata de culturi modificate *enetic din uropa" conform 6reenpeace.
.irca 148.888 de /ectare au fost cultivate cu soia in 288%" din care mai mult de jumatate sunt inre*istrate
oficial ca fiind modificate *enetic" dublu fata de 2884. <odificarea *enetica necontrolata este periculoasa"
pentru ca poate deveni daunatoare pentru mediu si pentru sanatatea umana si animala. $niunea
uropeana permite importul de soia modificata *enetic" dar nu accepta cultivarea ei.
P#oce"l de a'#o*i,iona#e, atat cu 0ate#ii '#i0e, cat si cu 0ate#ii a"5ilia#e, este conceput ca
fiind "n cicl" co0'let, de la ce#e#ea de o3e#ta 'ana la #ece'tia '#od"elo# a'#o*i,ionate. valuarea
si selectarea furni!orilor este reali!ata pe ba!a aptitudinii acestora de a furni!a un produs in concordanta
cu cerintele or*ani!atiei. &urni!orii sunt selectati in ba!a capabilitatii lor de a livra produsele" pe ba!a
criteriilor de selectie" evaluare si reevaluare pe domenii de produse aprovi!ionate.
Mate#ia '#i0a este ac/i!itionata pe ba!e contractuale" de la firme si abatoare autori!ate sa faca
export ,detin numar de a*reere-" acest fapt dovedind calitatea ridicata" in conformitate cu normele $niunii
uropene" a materiei prime folosita de solicitant.
(ntre S.C. GIGI SRL si furni!orii de materii prime exista contracte de livrare ferme. Pentru a se
asi*ura ca produsele aprovi!ionate satisfac cerintele de aprovi!ionare specificate" este stabilita si
implementata verificarea acestora.
Principiile @i re*ulile ce *uvernea!A rela?iile cu furni!orii sunt;
Q Deoarece de furnituri depinde 4n mare mAsurA calitatea produselor firmei" furni!orii trebuie
cointeresa?i ,prin pre?ul ne*ociat" prin stabilitatea contractelor @i prin propa*area ima*inii de firmei
lor- 4n livrAri de calitate" prompte @i conforme specifica?iilorH
Q Ne*ocierea pre?ului trebuie sA lase loc pentru ob?inerea unui profit suficient @i pentru furni!or
,principiu valabil dacA for?a de ne*ociere a firmei este superioarA celei a furni!orului-H
Q 3enun?area" din diverse motive" la o comandA" trebuie fAcutA cu suficient timp 4nainte" astfel 4ncBt
furni!orul sA poatA cAuta clien?i de substitu?ieH
Q Plata datoriilor la furni!ori se face 4n termenele prevA!ute de le*e sau 4n conformitate cu
4n?ele*erile stipulate 4n contractH
Q (ncapacitatea temporarA de platA a datoriilor la furni!ori trebuie ne*ociatA cu ace@tia @i" eventual"
compensatA prin alte facilitA?i acordate partenerilor din amonte ,termene ulterioare" cantitA?i
comandate" rabaturi de pre? etc.-H
Q $tili!area pentru inte*rarea verticalA 4n amonte a informa?iei te/nolo*ice @i comerciale ce este
procuratA prin rela?iile cu furni!orii este o opera?ie riscantA" mai ales dacA existA brevete" licen?e
sau alte protec?ii similareH
Q (nforma?ia te/nolo*icA @i comercialA livratA furni!orilor despre produsele firmei trebuie limitatA la
strictul necesar asi*urArii calitA?ii materiilor prime" pentru a preveni tenta?ia inte*rArii verticale 4n
aval ,preluarea produselor de cAtre furni!or-H
Q Dn ac?iunile de promovare a produselor este recomandabilA men?ionarea furni!orilor
,subcontractan?ilor- principali" dar numai cu acordul acestoraH
Q Sc/imbarea prea frecventA a furni!orilor @i a subcontractan?ilor dA o tentA de neserio!itate @i
instabilitate ima*inii de firmAH
Q Dn ca!ul deci!iilor de sc/imbare strate*icA a evantaiului de produse al firmei" sc/imbare ce
presupune @i modificarea structurii" trebuie men?inut ec/ilibrul dintre nevoia de a nu desconspira
prea devreme op?iunile firmei @i necesitatea de a pune 4n *ardA furni!orii privind modificArile
specifica?iilor.
.u furni!orii auto/toni de materie prima s#a stabilit ca livrarea sa se faca in maxim 24 ore de la
lansarea comen!ii" tinandu#se cont de distanta relativ mica dintre 6(6( si furni!or.
(n activitatea curenta sunt utili!ate ca materii prime principale si secundare o *ama lar*a de
componente. (n ceea ce priveste retelele de aprovi!ionare si lo*istica folosita" societatea urmareste" ca
mod de operare" stabilirea de contracte ferme" avand drept criterii de selectare a furni!orilor pretul"
calitatea materiilor prime" termenele de plata si livrari" inclusiv modul de transport al acestora.
(ndustria alimentarA @i a bAuturilor este una din cele mai importante ramuri ale industriei
prelucrAtoare" prin ponderea semnificativA pe care o are 4n cadrul acesteia. (n conditiile unei productii
a*ricole normale" aportul intern de materii prime va creste. De asemenea" interesul investitorilor pentru
acest sector este sporit constant.
Prin acordarea de sprijin financiar intern producatorilor a*ricoli din sectorul ve*etal" respectiv
pentru le*ume si fructe destinate prelucrarii industriale" ramura productiei de conserve promite o crestere
substantiala. ./iar in conditiile actuale ale evolutiei pietei" cererea de produse alimentare se mentine
relativ constanta" beneficiind si de o promovarea mai puternicA la export a produselor tradi?ionale.
PO2N2(07(( &$3N(+O3( 0( SO7(.(20N2$7$(
Denumire furni!or de
materii prime/materiale
auxiliare/produse/servici
i
0dresa Produs furni!at si
cantitate
aproximativa
Caloare
aproximativa
#7ei#
9 din total
ac/i!itii
S... uroavi S.3.7. .onstanta pasare 148.888 2)"839
S... 7(2 S37 .onstanta porc 28.888 3"1'9
S. (O0S .O<P0NR
S37
.onstanta porc 18.888 1%"449
S. P3OD .03N
30.03( S37
.onstanta PO3. %8.888 :"'%9
S. 0N2ON(O P3OD
S37
Nuntasi"
.onstanta
.arcasa pui si
piese
18%.888 28"2)9
S. .03NO5 S37 .onstanta Cita" oaie %4.888 18"429
S. P0S.03N
C03D0 S37
.onstanta curcan '4.888 12"3%9
S. 07<(3O< S37 .onstanta <aterii prime
.ondimente
3.888 8"%19
.033&O$3"
S763OS" 307"
P0$&70ND
.onstanta <ateriale
curatenie
0lte produse
2.888 8"49
2O207 %11.888 1889
Succesul unei afaceri nu este determinat de producAtor" ci de client.
Piata produselor S.C. GIGI S.R.L. va fi locali!ata in 3e*iunea de De!voltare Sud#st.
Produsele vor fi comerciali!ate in principal pe piata interna" judetul .onstanta fiind al doilea
consumator national de carne si produse din carne.
Produsele din carne ce se vor obtine in noua unitate se adresea!a in principal pie?ei din
Re%i"nea de De,*olta#e S"d8Et a Ro0aniei, c" '#ecade#e in Do4#o%ea.
Produsele E6(6(F se vor comerciali!a aproximativ '89 in puncte de desfacere proprii" diferenta
se va adresa bacaniilor" cantinelor" spitalelor" armatei" restaurantelor si bufetelor de pe litoral" navelor
acostate in portul .onstanta" altor producatori si comercianti.
ClienBii 'otentiali sunt 'e#oanele de toate *a#tele, 4ncepBnd cu copiii si pBnA la oamenii 4n
vBrsta. 2otu@i" 'iata Binta o contit"ie 'e#oanele a ca#o# *H#ta ete Ent#e $/8+/ ani.
Preturile produselor 6(6( vor fi cu %#)9 mai mici decat preturile practicate de concurenta.
Principalele cau!e care conduc la preturi instabile pentru produsele solicitantului sunt datorate;
- c"#"l"i *al"ta#, pentru produsele din importH
- e5cedent"l"i a" de3icit"l"i de 0ate#ie '#i0a de 'e 'ietele e5te#ne datorate la
randul lor inc/iderii sau desc/iderii unor piete traditionale ,din punct de vedere sanitar
veterinar-H
De asemenea" conc"#enta neloiala a unor societati mici limitea!a stabilirea preturilor pentru
anumite produse din carne.
St#ate%ia de '#o0o*a#e a '#od"elo#.
SC GIGI prin repre!entantii sai este informata in le*atura cu tot ceea ce se intampla pe piata" atat
la nivel local cat si national" consolidandu#si po!itia pe piata" 4mbinBnd solutiile traditionale de distributie
cu cele moderne;
- 0cordarea de discount#uri suplimentare pe o perioada limitata de timp pentru
reali!area obiectivelor propuse; van!ari cantitative" pre!enta pe piata" introducerea de
noi produse pe piata.
- 0ctiuni de publicitatea prin reteaua mass#media" folosirea pliantelor" standurilor
luminiscente @i pe autove/iculele care livrea!A produsele firmei. ./eltuielile cu
publicitatea repre!inta cca. 8"1 9 din cifra de afaceri.
- <a*a!inele de pre!entare si desfacere a produselor proprii" situate in !one cu vad
comercial" contribuie la reali!area strate*iei de promovare a produselor.
Ne%ocie#ea '#et"l"i i a te#0enelo# de 'lata se face n"0ai c" clientii 0a#i" clienti carora" de
la pretul de lista" in functie de cantitatile vandute si de termenul de plata" li e aco#da dico"nt.
PO2N2(07(( .7(N2( 0( SO7(.(20N2$7$(
Nr.crt .lient ,Denumire si
adresa-
Caloare
#7ei #
9 din van!ari
1 Sanatoriul <an*alia 18.888 29
2 Sotel Parc 2%.888 %9
3 3estaurant Cene!ia 18.888 29
4 S. <arco Polo 18.888 29
% 3etea 3estaurante
S.O(.0
%8.888 189
' Port .onstanta %8.888 189
) 3estaurant .asa Olt 4.888 8"19
1 Penitenciarul Poarta 0lba 18.888 29
: 2erasa 2araneasca > sat
vacanta
23.888 4"'9
18 S. 63O$P .70$D($
2884
1.888 1"'9
11 <a*a!ine proprii 388.888 '89
2otal %88.888 1889
Int#8"n o#i,ont de ti0' 0edi" de ;8$: ani, e int#e*ede o c#ete#e a n"0a#"l"i de
'#od"cato#i de '#e'a#ate din ca#ne, atrasi de *radul ridicat de profitabilitate al acestui sector
comparativ cu celelalte activitati de productie a*ricola si de posibilitatile oferite de piata" privind
desfacerea produselor obtinute" precum i o e5'ani"ne 'e 'iata e5te#na a '#e'a#atelo# din ca#ne
#o0aneti.
.aracteristici de se!onalitate
Produsele din carne sunt foarte cautate in perioada sarbatorilor specifice musulmane Purban 5aTram"
3ama!an 5aTram si a sarbatorilor crestine de iarna sau sarbatorilor Pascale" cand volumul de van!ari
atin*e cele mai inalte cote.
(n aceste perioade" foarte solicitate sunt sortimentele din *ama specialitatilor" a salamurilor crud
uscate" a" carnatilor proaspeti etc.
Principalele orientari de ordin calitativ ale cererii.
Principalii factori care determina orientarile calitative si cantitative ale cererii sunt;
- pretul produselorH
- continutul de *rasime al produselor ,fiind cautate preparatele din carne slaba" cu
continut mai mic de colesterol-H
- prospetimea produselor si termenul lor de valabilitateH
- pre!entarea produselor.
.aracteri!area competitiei.
(n 3omania" circa 188 de firme produc 189 din preparatele din carne reali!ate. &irme mari" cu o
po!itie solida pe piata" sunt la ora actuala in acest domeniu" aproximativ 28. 0*reate sa faca export in
$niunea uropeana sunt doar cateva firme cu activitate de export;
- .icalex # 0lexandria"
- .ontim # 2imisoara"
- 0*ricola (nternational # 5acau"
- &acos # Suceava"
- Principal .onstruct > Salonta
- sca &oods # 5ucuresti.
Conc"#enta ti'ica; intreprinderi particulare si de stat producatoare de carne in carcasa si
preparate din carne.
Producatorii particulari mici si mijlocii se concurea!a intre ei atat pe piata de desfacere cat si pe
piata de materii prime. .alitatea produselor este buna insa capacitatile de productie sunt mici ceea ce le
micsorea!a productivitatea si le mareste pretul de van!are.
Producatorii mari" fostele intreprideri de stat detin capacitati de prelucrare invec/ite" pricipalul
inconvenient este calitatea slaba.
<ai exista fabrici care sunt apropiate de acest nivel sau satisfac in principiu cerintele impuse" dar
nu au fost interesate sa parcur*a procedura de licentiere ,nu au in portofoliu activitate de export-. 0lte 48#
%8 de fabrici au demarat 4mpreuna cu 0*entia Nationala Sanitara Ceterinara" un pro*ram de restructurare
si sunt pe lista unitatilor ce au solicitat o perioada de tran!itie de 3 ani ,pana 4n 288:- pentru a se pune la
punct cu normele $niunii uropene in domeniu.
07D(S .07030S( si 205.O .0<PO&3(O 07(<N20.(ON 2$7.0 sunt exemple in ceea ce
priveste valoarea si calitatea investitiilor reali!ate si care se incadrea!a in standardele $niunii uropene.
Pe lan*a aceste companii" mai exista si alti lideri pe piata in domeniul procesarii carnii" cum ar fi: CRIS
2(< 5$.$3S2(" .03O7( 5$.$3S2(" <D0 P3OD 5$.$3S2(" <D$S 5$.$3S2(" 3O<(2
2$7.0.
O data cu aderarea la $niunea uropeana 3omaniei i s#au impus o serie de conditii privind
si*uranta alimentelor" conditii ce trebuie respectate in toate etapele procesului de fabricatie si
comerciali!are si care nu pot fi atinse in pre!ent de majoritatea producatorilor datorita" in principal"
limitarilor te/nice si te/nolo*ice.
Principalele amenintari care pot afecta intrarea societatii pe o piata noua sunt;
- Di3e#entie#ea '#od"elo# # este necesara desfasurarea de activitati de promovare a
produselor care presupun c/eltuieli semnificative cu publicitateaH
- P#od"ele 3a4#icate 8 cu cat un nou intrat pe piata are un volum mai mare de
productie cu un cost mediu" cu atat va atra*e o reactie puternica a competitorilor deja
existenti pe piataH
- Re%le0enta#ile i noile te)nolo%ii in do0eni"l '#e'a#atelo# din ca#ne 8 este
necesar sa se efectue!e investitii prin linii te/nolo*ice noi" de ultima *eneratie" in
conformitate cu re*lementarile $niunii uropene.
P#inci'alii conc"#enti ai S.C. GIGI S.R.L.
(n judetele .onstanta si 2ulcea existA 'at#" '#od"cDto#i de '#od"e din ca#ne6
- Ta4co Ca0'o3#io Ali0entacion T"lceaI
0c/i!itionarea pac/etului majoritar de actiuni 205.O S.0. de catre *rupul alimentar spaniol
.0<PO&3(O 07(<N20.(ON S.0. a determinat ridicarea standardelor calitative ale produselor si a
desc/is perspective internationale companiei.
- Ca#ni'#od T"lcea
- Ro0it T"lcea
- Eda Con I0'e5 Contanta
@i mai multi concuren?i indirec?i;
- Aldi Cala#aiI
Societate cu capital inte*ral privat" cu peste 1.888 de an*ajati. 0 investit masiv in utilaje.
3eali!ea!a o *ama bo*ata de sortimente de produse din carne pe care le distribuie prin depo!itele
amplasate in aproape toate judetele" precum si prin ma*a!inele proprii. <ateria prima este adusa din
strainatate. 07D(S S.3.7. dispune de un parc" detine un laborator u!inal autori!at.
- C#i8Ti0 B"c"#eti;
.ris#2im este unul dintre principalii producatori de me!eluri din 3omania.6rupul dispune de cele
mai noi te/nolo*ii din domeniu si are unele dintre cele mai moderne fabrici din uropa .entrala si de st.
- Ca#oli B"c"#etiI
.ompania a finali!at investitiile de moderni!are a fabricii de la Pitesti. S#a investit in marirea si
moderni!area depo!itului de livrare" cu scopul de a asi*ura un flux de livrare continuu" eficient" la nivelul
standardelor impuse de $niunea uropeana. .ompania .aroli este una dintre cele mai mari companii de
me!eluri proaspete din 3omania ce beneficia!a de o distributie proprie la nivel national.
- Meda P#od B"c"#etiH
lementul definitoriu care detasea!a competitorii pe o astfel de piata 4n miscare" cum este cea
romBneasca" sunt investitiile.
Strate*ia de mar=etin* a firmei" completata cu o atenta si permanenta observare si suprave*/ere
a concurentilor si a tendintelor si modificarilor pietei vor conduce la indeplinirea obiectivelor si pro*ramului
preva!ut in cadrul studiului
Obiectivul de mar=etin* pe care S... UR+l#a stabilit este detinerea unei cote de piata constanta"
obiectiv reali!abil in conditiile indeplinirii intre*ului pro*ram de investitii" cladirea unei bune reputatii si
mentinerea unei calitati constante a productiei.
Piata potentiala estimata este in de!voltare" mentinerea cotei de piata si satisfacerea cererii
clientilor se poate reali!a mai bine decat concurentii identificati prin;
1. &lexibilitate la cererea clientilor
2. (nalta calitate a productiei executate si a materialelor utili!ate
3. 6arantia calitatii constante
4. 3espectarea termenelor de livrare
%. <entinerea preturilor la nivel competitiv
PARTEA GRAFICA A STUDIULUI DE PIATA
* baza: total respondeni
** baza: respondenii care solicita produse de carmangerie
A'elati la '#od"ele "n"i '#od"cato# 'eciali,at in P#el"c#a#ea i cone#*a#ea ca#niiJ
Segmentare n funcie de pozitia pe piata a MERK! "R! %
Se*mentare in functie de *radul de multumire a clientilor
Se*mentare in functie de nivelul preturilor noilor locuinte
<otive pentru care N$ apelea!a ,sau foarte rar- la produsele !R"#$ SR$
baza: repondenii care au ne%oie se acest tip de produse
& o singur' meniune &
baza: respondenii C$I!()I obisnuiti
Ca#e ete 0oti*"l '#inci'al 'ent#" ca#e a'elati la '#od"ele SC MERKAL SRLJ
.are este parerea dvs. despre produsele reali!ate de <3P07 S37V
baza: respondentii care au apelat la respecti%ele produse
& o singur' meniune &
Segmentare n funcie de %arsta celor inter%ie%ati
baza: total respondenti persoane fizice dar si agenti economici
Moti*eL 'ent#" ca#e '#e3e#D
'#od"e #o0HneMti
<ai ieftine 1:9
<ai bune 1%9
<ai usor de obtinut 1%9
Produse de calitate 19
<ai si*ure '9
6ust traditional '9
0m 4ncredere 4n ele %9
NW / N3 119
Prefera?i produsele romBne@ti sau produse straine @i de ceV
baza: total respondenti & * r'spuns liber* cu o singur' meniune &
Prefera?i produsele romBne@ti sau din importV
Segmentare n funcie de se+
Se*mentare 4n func?ie de educa?ie si varsta
Moti*eL 'ent#" ca#e '#e3e#D 3i#0ele de
i0'o#t
Produse de calitate %49
0spect 2:9
<ai si*ure '9
Sortiment mai variat %9
(nformatia completA pe ambalaj 29
0m 4ncredere 4n ele 19
NW / N3 39
(. Date te)nice ale in*etitiei
3.1 Date %ene#ale
9&
;;
;;
;/
22
2(
:
$
+
&
1
2
;
$$
9
$(
$2
&:
89 289 489 '89 189 1889
1/ de ani Mi 'ete
// 8 1+ de ani
+/ 8 /+ de ani
(/ 8 ++ de ani
&/ 8 (+ de ani
$; 8 &+ ani
romBne@ti de import indiferent
Prefera?i produsele cu te/nolo*ie noua sau cele traditionaleV
(.$.$ Zona Mi a0'laa0ent"l -#e%i"nea, !"deB"l, localitatea. in*etitiei, "'#a3aBa Mi it"aBia
!"#idicD ale te#en"l"i ca#e "#0ea,D D 3ie oc"'at -de3initi*e MiAa" te0'o#a#. de l"c#a#e
Obiectivul propus a se reali!a" va fi amplasat in re*iunea de sud#est a 3omaniei" in judetul
.onstanta. 2erenul in suprafata de 2322"32 mp ,conf. <asuratori cadastrale- se afla in intravilanul
<unicipiului .onstanta in !ona E2omis 3F" una dintre cele mai mari piete cu vad comercial. intre 5#dul
2omis" Str. Soveja si 5#dul 0l. 7apusneanu conform planului de incadrare in !ona si planului de situatie.
Spatiul comercial nr.% face parte din complexul a*roalimentar EPiata 2omis 3F" iar proprietatea
asupra imobilului este dovedita de actele de proprietate si apartine S... 6(6( S.3.7.
Pe amplasamentul situat in !ona 2omis ((( din municipiul .onstanta" judetul .onstanta este
ridicata constructia a carei re*im de inaltime este parter. .onstructia a fost ridicata in anul 1141 si
actualmente nu pre!inta de*radari structurale ,fisuri" crapaturi ale peretilor si *rin!ilor- sau de*radari
ar/itecturale ,crapaturi ale tencuielilor" desprinderi de tencuiala de pe pereti-.
0ctuala constructie se va mari prin extinderea pe verticala cu un etaj si se va crea o scara
exterioara de acces spre etaj.
(.$.& Ca#acte#iticile %eo3i,ice ale te#en"l"i din a0'laa0ent -t"di" %eote)nic, t"dii
to'o%#a3ice, ni*el"l 0a5i0 al a'elo# 3#eatice, date cli0atice. C daca in*etitia o i0'"ne
Date con3o#0 t"di"l"i %eote)nic ,0nexa 1-
(n conformitate cu codul de proiectare seismica a cladirilor" P188 > (/288'" constructia se
incadrea!a in clasa (C de importanta si expunere la cutremur" fiind amplasata in !ona caracteri!ata prin
acceleratia de varf a terenului a* J 8"1' * pentru (<3 ,intervalul mediu de recurenta- J 188 ani" si
perioadele de control 2c J 8") s" 2b J 8"8)s si 2d J 3s.
Proiectul se va verifica la exi*enta 0 de re!istemta si stabilitate.
.ercetarea *eote/nica a terenului de fundare s#a executat in conformitate cu;
- Normativ privind principiile" exi*entele si metodele cercetarii *eote/nice a terenului de
fundare > indicativ NP > 8)4/288)H
- S20S 1242/4/1% > 2eren fundare. .ercetari *eote/nice prin foraje executate in
pamanturiH
- S3 N (SO 14'11 > 1;2888/0./288' > .ercetari si incercari *eote/nice.
(dentificareaa si clasificarea pamanturilor.
Din punct de vedere *eomorfolo*ic" amplasamentul cercetat este aproximativ ori!ontal.
Pe amplasament nu se semnalea!a fenomene de alunecare sau prabusire care sa periclite!e stabilitatea
constructiei.
Din punct de vedere *eolo*ic" terenul amplasament apartine platformei Dobro*ei de Sud"
cuprinsa intre <asivul Dobro*ei centrale" platforma vala/a" !ona de self a <arii ne*re si frontiera de stat
cu 5ul*aria.
Din '"nct de *ede#e al ei0icitatii, suprafata cercetata se afla in !ona de seismicitate" are
un o acceleratie seismica Ps J 8.12" perioada de colt 2c J 8") s ,cu o perioada de recurenta de 188 ani -.
Din '"nct de *ede#e cli0atic, Do4#o%ea pre!inta arealul din tara noastra cu clima cea mai
arida > temperat continentala excesiva" ierni relativ blande si scurte" precipitatii foarte variabile.
Adinci0ea de in%)et a !onei este de 18cm conform S20S '8%4/)).
Date )id#o%eolo%ice ;&orajele *eote/nice reali!ate nu au interceptat ori!ontul acviferH acesta se
*aseste in !ona la peste 18.8m adancimeH
(.& Ca#acte#iticile '#inci'ale ale cont#"cBiilo#
(.&.$ Pent#" clDdi#i6 dec)ide#i, t#a*ei, a#ia cont#"itD, a#ia de3DM"#atD, n"0D#"l de ni*el"#i Mi
EnDlBi0ea aceto#a, *ol"0"l cont#"it
.onstructia ce se va extinde si supraetaja are un re*im de inaltime parter si este reali!ata din
!idarie portanta. &undatiile continue sub !iduri sunt executate din bolovani din calcar cu mortar din var si
nisip. Planseul de peste parter este reali!at din beton armat.
S(2$02( U(S2N20;
Sc totala J Sd J 1121":: mp
Sc spatiu nr. % J 2)2"%2 mp
S(2$02( P3OP$S0;
Sc Espatiu nr.%F J 2)2"%2 mp
Sd Fspatiu nr.%F J %4%"84 mp
S(2$02( 3+$72020;
Sc totala J Sd J 1121":: mp
Sc spatiu nr. % J 28:4"%1 mp
PO2 J )1"4'9 # U(S2N2
.$2 > 8")1 > U(S2N2
PO2 J )1"4'9 # P3OP$S
.$2 > 8":8 > P3OP$S
S$P30S23$.2$30
7a nivelul parterului se vor camasuii peretii exteriori" iar deasupra camasuirii se va reali!a o
*rinda din beton armat" d epeste care se va pleca structura etalica de la etaj. 7a camasuirea peretilor se
va desface inte*ral tencuiala existenta" etapele de camasuire reali!andu#se pe etape de maxim cate 1 m
inaltime pe toata suprafata peretelui" evitand astfel deformarea !idariei datorita impin*erilor betonului de
camasuire.(nc/iderile exterioare se vor reali!a din panouri usoare cu bentonip si vata minerala la exterior
si *ips carton la interior.
0coperisul va fi reali!at din structura metalica tip ferma.
Scara va fi metalica cu fundatii din beton armat. Structura acesteia va fi independent de cea a
cladirii existente.
&$ND02((7
Se vor efectua ucrari de sub!idiri la nivelul fundatiilor peretilor de inc/idere exterioara pentru
marirea capacitatii portante a structurii" conform planului de fundatii 3#81.
(n eventualitatea existentei unor accidentede teren pe amplasament > fantani" /rube" fose
septice astupate etc >se va anunta proiectantul pentru a decide in consecinta.
.onductele de apa ale instalatiilor se vor pune in canale de protectie.
Dupa executarea sapaturilor si atin*erea cotei de fundare stabilite se va solicita in*inerul proiectant
pentru a intocmi procesul verbal asura naturii terenului d efundare si posibilitatea turnarii betonului.
0coperirea cu beton a armaturilor din fundatii va fi d eminimum 4"% cm.
(ntrea*a structura se va reali!a cu beton 5c 2%" otel O5 3) si P. %2.
7ocurile de parcare vor fi asi*urate in limita *an*ului si pe latura sud#estica a complexului
a*roalimentar.
(.&.& Pent#" #eBele6 l"n%i0i, lDBi0i, dia0et#e, 0ate#iale, condiBii de 'o,a#e etc.
0limentarea cu apa rece > se va reali!a de la reteaua existenta" printr#un racord 8 32x1":mm
PSD" po!at in canal de protetie pana la caminul apometric exterior.
Canali,a#ea 0ena!e#a6
vacuarea apelor u!ate menajere se va face la reteaua existenta in incinta" printr#un racord 8
118 PC. P6 po!at in canal de protectie pana la caminul exterior .<.
0pele provenind de la spatii preparari si spalator vor fi trecute printr#un separator de *rasimi
autoportant inainte de a fi evacuate de la reteaua de canali!are menajera.
Canali,a#ea 'l"*iala6
vacuarea apelor pluviale se va face prin j*eaburi si burlane la trotuar si de aici prin
sistemato!area pe verticala la ri*ola stra!ii.
Necea#"l de a'a calda6
Se va asi*ura de la o sursa locala > boiler solar. 5oilerul va fi ec/ipat cu or*ane de inc/idere
si robineti de trecere cu sfera" clapet de retinere" ventil de si*uranta.
Pentru umplerea instalatiei de incal!ire s#a reva!ut un racord" clapet de retinere" filtru"
dispo!itiv anticalcar.
Sistemul de panouri solare va fi compus din; .entrala termica I (nstalatie solara I 3adiatoare
2oate circuitele electrice se vor executa in cablu cu conducte din cupru protejate in tuburi din
material plastic montate in*ropat sub tencuiala" sub pardoseli" peste placa iar in rest in tuburi metalice
P7 ,pe portiunile cu suport combustibil-.
(nstalatiile electrice tin seama de destinatia fiecarei incaperi. Pentru limitarea incendiilor de
ori*ine interna a instalatiilor electrice" fiecare circuit este protejat la scurt circuit si suprasarcina prin
si*urante calibrate" cu protectie diferentiala acolo unde este ca!ul si determinate conform normativ.
(.&.(. Pent#" cladi#ile ca#e e 0ode#ni,ea,a e *a '#e,enta ca 'a#te co0'onenta din t"di"l de
3e,a4ilitate e5'e#ti,a te)nica de 'ecialitate a"'#a cont#"ctiei e5itente, intoc0ita, datata,
e0nata i ta0'ilata de "n e5'e#t te)nic atetat 'ent#" '#oiectele ca#e '#e*ad
0ode#ni,a#eaAconolida#eaA e5tinde#eaA de3iinta#ea 'a#tialaA l"c#a#i de #e'a#atii, '#ec"0 i
3inali,a#ea cont#"ctiilo# a ca#o# e5ec"tie a 3ot int#e#"'ta inainte de 3inali,a#ea co0'leta a
aceto#a.
(nstalatiile electrice" sanitare si de incal!ire se vor racorda la cele deja existnte.
(.( St#"ct"#a cont#"cti*D
Suprateajarea va avea un sistem constructiv din stalpi de beton armat cu !idarie usoara din
panouri tip sandOic/ si *eamuri termoi!olante pentru fatade vitrate.
Plastica ar/itecturala va conferi acestei constructii un caracter adecvat functiunii propuse si
esteticii ar/itectural volumetrice a !onei.
&inisajele vor fi de calitate" ale*erea acestora fiind in concordanta cu cele existente la
constructiile apropiate !onei propuse.
S$P30S23$.2$30
7a nivelul parterului se vor camasuii peretii exteriori" iar deasupra camasuirii se va reali!a o
*rinda din beton armat" d epeste care se va pleca structura etalica de la etaj. 7a camasuirea peretilor se
va desface inte*ral tencuiala existenta" etapele de camasuire reali!andu#se pe etape de maxim cate 1 m
inaltime pe toata suprafata peretelui" evitand astfel deformarea !idariei datorita impin*erilor betonului de
camasuire.(nc/iderile exterioare se vor reali!a din panouri usoare cu bentonip si vata minerala la exterior
si *ips carton la interior.
0coperisul va fi reali!at din structura metalica tip ferma.
Scara va fi metalica cu fundatii din beton armat. Structura acesteia va fi independent de cea a
cladirii existente.
&$ND02((7
Se vor efectua ucrari de sub!idiri la nivelul fundatiilor peretilor de inc/idere exterioara pentru
marirea capacitatii portante a structurii" conform planului de fundatii 3#81.
(n eventualitatea existentei unor accidentede teren pe amplasament > fantani" /rube" fose
septice astupate etc >se va anunta proiectantul pentru a decide in consecinta.
.onductele de apa ale instalatiilor se vor pune in canale de protectie.
Dupa executarea sapaturilor si atin*erea cotei de fundare stabilite se va solicita in*inerul proiectant
pentru a intocmi procesul verbal asura naturii terenului d efundare si posibilitatea turnarii betonului.
0coperirea cu beton a armaturilor din fundatii va fi d eminimum 4"% cm.
(ntrea*a structura se va reali!a cu beton 5c 2%" otel O5 3) si P. %2.
(.+ P#inci'alele "tila!e de dota#e ale cont#"cBiilo# ,centrale termice" /idrofoare" ascensoare etc.-
Pentru accesul la etaj se va monta lift de persoane /idraulic" capacitate 1 persoane cu butoane de
comanda" alarma" interfon cu vite!a variabila. 0scensoul va avea usi automate cu desc/idere laterala in
doua foi.
Necesarul de apa calda;Se va asi*ura de la o sursa locala > boiler. 5oilerul va fi ec/ipat cu or*ane de
inc/idere si robineti de trecere cu sfera" clapet de retinere" ventil de si*uranta.
Pentru umplerea instalatiei de incal!ire s#a reva!ut un racord" clapet de retinere" filtru" dispo!itiv
anticalcar. Dotarea cu instalatii sanitare consta in ec/iparea *ruurilor sanitare cu X." lavoar.
S#au preva!ut spalatoare la spatiu tronson si spalator. Pentru i*ieni!area spatiilor s#au preva!ut
robineti dublu serviciu.
(n spatiile de preparare s#au preva!ut sifoane de pardoseala inox.
Se vor folosi urmatoarele materiale; teava PP#3 > pentru alimentarea cu apa rece si calda" tuburi si piese
de le*atura din polipropilena i*nifu*ata pentru canali!area menajera. Obiectele sanitare sunt din portelan
sanitar" acrTlat" ec/ipate cu or*ane de inc/idere" robineti de trecere cu sfera" baterii monocomanda.
.onductele vor fi i!olate cu bete le*aturi la obiecte sanitare" coc/ilii din vata minerala 28mm" caserate cu
folii aluminiu coloanele si cu coc/ilii din vata minerala 38 mm caserate cu folii aluminiu > distributie.
(nstalatiile electrice tin seama de destinatia fiecarei incaperi. Pentru limitarea incendiilor de
ori*ine interna a instalatiilor electrice" fiecare circuit este protejat la scurt circuit si suprasarcina prin
si*urante calibrate" cu protectie diferentiala acolo unde este ca!ul si determinate conform normativ.
Pentru a preveni in ca! de incendiu" tabloul este preva!ut cu intrerupator *eneral. Pentru a putea scoate
sub tensiune intrea*a incinta se va putea interveni si la firida de bransament care va fi amplasat pe fatada
cladirii. (n funcite de scenariul la foc" se va stabili necesitatea introducerii instalatiei de averti!are
incendiu" instalatie care nu va face obiectul proiectului.
S#a preva!ut ca acest tablou sa fie alimentat din tabloul *eneral al spatiului comercial" prin reamenajarea
acestuia" inclusiv coloana electrica *enerala.
Pentru incal!irea spatiului se va ec/ipa imobilul cu o centrala termica proprie. <ontarea corpurilor de
incal!ire s#au facut in special sub *olul ferestrelor" pentru a creea perdeaua de aer cald necesara.
3eteaua de distributie se va executa la plafonul parterului" din care vor pleca pe verticala coloane pentru
racordarea corpurilor de incal!ire.
Pentru satisfacerea necesarului termic in centrala termica" se va monta un ca!an mural" pentru
preparare apa calda menajera" cu cos coaxial ori!ontal.
Sistemul de panouri solare va fi compus din; .entrala termica I (nstalatie solara I 3adiatoare
.irxuitul a*entului termic in instalatie se va face cu ajutorul pompelor de circulatie de linie iar si*uranta se
va reali!a prin montarea pe ca!an a supapelor de si*uranta.
(./ IntalaBii a3e#ente cont#"cBiilo#
(nstalatia de apa si canali!are
0limentarea cu apa rece se va reali!a de la reteaua existenta printr#un racord po!at in canal de protectie
pana la caminul apometric exterior.
vacuarea apelor u!ate menajere se va face la reteaua existenta in incinta printr#un canal de protectie
pana la caminul exterior .<. 0pele provenind de la spatii preparari si spalator vor fi trecute printr#un
separator de *rasimi autoportant inainte de a fi evacuate la reteaua de canali!are menajera.
vacuarea apelor pluviale se va face prin j*/eaburi si burlane la trotuar si de aici prin sistemati!area pe
verticala la ri*ola stra!ii.
Necesarul de apa calda se va asi*ura de la o sursa locala# sistem panouri solare format din . Pentru
umplerea instalatiei de incal!ire s#a preva!ut un racord" clape de retinere" filtru" dispo!itiv anticalcar.
(nstalatii de incal!ire
Pentru incal!irea spatiului se va ec/ipa imobilul cu o centrala termica proprie. <ontarea corpurilor de
incal!ire s#au facut in special sub *olul ferestrelor" pentru a creea perdeaua de aer cald necesara.
3eteaua de distributie se va executa la plafonul parterului" din care vor pleca pe verticala coloane pentru
racordarea corpurilor de incal!ire.
7a fiecare corp de incal!ire s#au preva!ut or*ane de inc/idere si re*laj. 0erisirea instalatiei se va face
local la fiecare radiator in parte prin montarea robinetilor de aerisire si prin montarea aerisitoarelor
automate. .ombustibilul
(nstalatii electrice
(nstalatiile electrice vor cuprinde;
- instalatii de iluminat
- instalatii de pri!e si racorduri monofa!ice
- instalatii de protectie impotriva electrocutarilor accidentale
- instalatii de paratrasnet
- instalatii de pri!a de pamant
Proiectul va fi intocmit conform normativelor si standardelor in vi*oare fara dero*ari.
(.1 Sit"aBia e5itentD a "tilitDBilo# Mi anali,a aceto#a
0limentarea cu apa rece si evacuarea apelor u!ate se vor reali!a prin racordarea instalatiilor sanitare
la retelele existente.
0limentarea cu curent electric a obiectivului se va face prin racordarea la reteaua de ener*ie electrica
existenta in ba!a contractului semnat cu furni!orul de ener*ie.
Pentru incal!irea spatiului se va ec/ipa imobilul cu un sistem de panouri solare va fi compus din;
.entrala termica I (nstalatie solara I 3adiatoare
(.2 A*i,e Mi aco#d"#i
0vi!ele @i acordurile emise de or*anele 4n drept" potrivit le*isla?iei 4n vi*oare" privind;
0nexa 1 > Studiu *eote/nic
.ertificat de urbanism nr. 3288 din 83.11.2818
# alte avi!e de specialitate" stabilite potrivit dispo!i?iilor le*ale.
(.; Ca#acte#itici te)nice i 3"nctionale ale "tila!elo#Aec)i'a0entelo# te)nolo%iceAec)i'a0entelo#
de t#an'o#tA dota#ilo# ce "#0ea,a a 3i ac)i,itionate '#in '#oiect i '#e,enta#ea te)nica a
cont#"ctiilo# in ca#e "#0ea,a a 3i a0'laate "tila!eleAdota#ile -incl"i* "tilitati.. Se *o# '#eci,a
de ae0enea den"0i#ea, n"0a#"l i *aloa#ea "tila!elo#A ec)i'a0entelo#
te)nolo%iceAec)i'a0entelo# de t#an'o#tA dota#ilo# ca#e *o# 3i ac)i,itionate, c" 3"nda0enta#ea
neceitatii aceto#a -"tili,ati 3o#0at"l ta4ela# '#e,entat 0ai !o.. Se *a dec#ie 3l"5"l
te)nolo%ic, acti*itatea i te)nolo%ia a'licata in cad#"l '#oiect"l"i.
N#.c#t Den"0i#eATi'
"tila!Aec)i'a0ent
N"0a# 4"cati 7aloa#e 3a#a
T7A
8Lei8
T7A
8Lei8
Total c" T7A
8Lei8
1. 7ift /idraulic
persoane
1 '1.%%1 1'.4%4 1%.812
2. .elula de fierbere
si afumare
1 2'4.:)1 '3.%:% 321.%)3
3. Sistem panouri
solare
1 4:.1%4 11.:'% '1.11:
2O207 313.3:8 :2.814 4)%.484
Li3 )id#a"lic8 De*i, O4iect &
- Sidraulic
- '88 =*# capacitate 1 persoane
- Dimensiuni interioare 1'88x1188
- 2ip comanda >colectiv in jos
- .omanda cu microprocesor
- 5utoane comanda statii" alarma" interfon
- .ovor caucicuc
- $si cu desc/idere automata laterala
Cel"la de 3ie#4e#e i a3"0a#e C De*i, o4iect (
- .apacitate carucioare
- 0prox. 228#188 =*. Depinde de calibru si tipul de produs
- .ombustibil; electrica
- Sublou de vi!itare
- Panou de cntrol
- .amera de otel inox
- $tli!are pentru !vantare" afumare fierbere in aer
- 2emperatura re*labila
- $miditate relativa re*labila
- Dispo!itiv de curatare si splare
- $midificare si curatire cu aer comprimat
- 6enerator de fum
- &unctionare cu rume*us
Site0 'ano"#i ola#e6 Cent#ala te#0ica N Intalatie ola#a N Radiatoa#e De*i, o4iect +
- .a!an mural
o .u ventilator si tablou de comanda
o cran 7.D cu microprocesor
o Pit cos coaxial
- Supapa si*uranta ca!an
- Cas de expansiune
- Pompa injectie
- Sonda exterioara
- .leiotermostat
- Panou solar cu tuburi vidate
- 5oiler solar
- 0utomati!are tip electleiic cu sonde de temperatura
- Statie solara
- 3obinet si =it aerisitor automat
- 7ic/id solar
- Pit vas expansiune
- Pit de amestec termostatic
- Pompa circulatie boiler
- Cas de expansiune tan=
- Cas de expansiune boiler
- Suporti de montaj
- 3adiatoare
P#od"ele ce *o# 3i #eali,ate in "#0a e3ect"a#ii in*etitiilo# '#o'"e '#in P#oiect *o# 3i6
a. carneH
b. preparate;
i. carnati
ii. salamuri
c. preparate crud uscate
&luxul te/nolo*ic presupune receptia materiei prime" stocarea materiei prime in camerele de fri*"
transarea" tocarea" maruntirea" malaxarea si umplerea se vor reali!a pe o linie moderna de fabricatie.
&ierberea si afumarea vor fi efectuate in celule de ultima *eneratie" complet automati!ate si care vor
permite obtinerea unor produse de calitate. $ltima va fi depo!itarea la fri* inainte de livrare.
In acet en, 3i#0a *a ac)i,itiona ec)i'a0ente te)nolo%ice 'e#3o#0ante din Co0"nitatea
E"#o'eana i BD#ile candidate la Uni"nea E"#o'eana.
(. &7$U$7 2SNO7O6(. PN23$ PROCESARE PRODUSE DE CARMANGERIE
carnea lucru provine din sala de transare sau din spatiul de refri*erare" are acces in prima sala"
in care se executa tocarea si malaxarea.
operatiunile de preambalare a carnii tocate" trasul si preambalarea mititeilor" ca si umplerea
carnatilor proaspeti ,se executa in camera alaturata" amenajata in prelun*irea primului spatiu-.
fluxul este completat cu un spatiu separat" pentru con*elare rapida" destinat produselor de
carman*erie si pieselor de carne preambalata destinata pietei la care acestea au acces
amestecurile de in*rediente alimentare" membranele" pun*ile si caserolele" necesare activitatii
unei !ile de productie" se aduc ritmic in salile de procesare direct din depo!itele centrale.
((. &7$U$7 2SNO7O6(. PN23$ PROCESAREA PREPARATELOR CUPRINSE IN MEMBRANE
carnea lucru din sala de transare sau din spatiul de refri*erare" se afluieste in acest sector
procesarea are loc in trei spatii distincte;
tocare / cuteri!are / malaxareH
umplere in membraneH
in*redientele alimentare si membranele sunt aduse ritmic din depo!itele de pastrare si
conditionare
(((. &7$U$7 2SNO7O6(. PN23$ PROCESARE SALAMURI CRUDE USCATE
salamurile crude" cuprinse in membrane" dupa tocarea / malaxarea carnii si umplerea in
membrane" operatiuni reali!ate in fluxul pentru produse cuprinse in membrana" se colectea!a in
recipienti metalici mobili si trec imediat in celula de afumare la rece
dupa finali!area perioadei de maturare" batoanele de salamuri crude uscate sunt transferate in
spatiile separate de stocare din !ona pre*atitoare expeditiei
(n urma acestor procese te/nolo*ice se estimea!a obtinerea unor produse din carne de calitate si
pentru care se impune obtinerea de licente ,brevete" licente" marci" franci!e etc. aflate in
proprietatea/folosinta solicitantului si care au influenta asupra Proiectului-.
Principalul obiectiv al 'oliticii de '#od" a olicitant"l"i este obtinerea de produse cu un nivel
calitativ cat mai ridicat" care sa permita atra*erea unei cote de piata cat mai mari" precum si crearea
premiselor de!voltarii viitoare a societatii atat pe plan intern cat si extern.
Solicitant"l '#el"c#ea,a n"0ai 0ate#ie '#i0a '#oa'ata a"to)tona.
.aracteristicile calitative si de proces te/nolo*ic care reflecta t#aditia ,onei de repre!entativitate
pentru produs,e- si '#ocea#ea '#od"elo# t#aditionale.
.aracteristicile calitative specifice !onei Dobro*ea sunt produsele ba!ate pe carne de ovina"
activitatea de crestere a oilor fiind renumita in aceasta re*iune. +ona .onstanta este o re*iune cu
potential ridicat pentru cresterea ovinelor.
S...6(6( S37 fiind amplasata in aceasta !ona" are posibilitatea valorificarii productiei" practicand
o structura sortimentala de carne de oaie si preparate din carne de oaie conforma cu cerintele pietei. (n
acelasi timp" consumul produselor din carne de oaie este ridicat in aceasta !ona" datorita existentei
populatiei de reli*ie musulmana. .arnea de oaie provenita din ovinele crescute in Dobro*ea este unica si
recunoscuta in tara prin calitatile or*anoleptice deosebite; *ust" miros si un procent optim de tesut
muscular#tesut *ras. 0ceste caracteristici sunt date atat de rasa" cat si de conditiile de clima specifice"
care influentea!a po!itiv /rana" precum si de aerul usor sarat caracteristic !onei. Ovinele sunt bine
in*rasate" corpul este de forma rotunjita si musculatura bine de!voltata. 0pofi!ele spinoase ale
vertebrelor dorse#lombare sunt bine imbracate cu carne. Seul de acoperire este pre!ent la suprafata
corpului" dar maniamente evidentiate sunt cele de la ba!a co!ii" sale" re*iunea spinarii" capul pieptului.
Ca i '#od"e 3inite 'eci3ice ,onei, e 'ot en"0e#a6 %)i"de0, 4a4ic, 'at#a0a, ca#nati de
oaie. Primele doua produse > 4a4ic"l i %)i"de0"l intra in cate*oria '#e'a#atelo# din ca#ne c#"de
"cate.
Mate#ia '#i0a pentru obtinerea acestor produse o repre!inta ca#nea de oaie i de *ita, care"
spre deosebire de carnea de porc" e de)id#atea,a 0ai "o#, "ca#ea 3iind 3a*o#i,ata i de o
o'e#atie 'eci3ica aceto# '#od"e" si anume '#ea#ea. Datorita condimentarii picante a acestor
produse" acestea se servesc ca aperitiv.
Pat#a0a de oaie ete o 'ecialitate ti'ic do4#o%eana i ete con"0ata in 'ecial in
ti0'"l toa0nei, ca o *e#ita4ila delicatea.
Procesul te/nolo*ic de obtinere a pastramei de oaie cuprinde;
- ale*erea atenta a materiei prime si fasonarea acesteia din carcasa de oaieH
- materia prima se pastrea!a intr#un amestec de sarare si condimente specifice" in
anumite conditii de temperatura si umiditate" pentru un timp optim pentru a asi*ura o
maturare si fe!andare corespun!atoareH
- urmea!a un pro*ram de /i!uire si afumare la temperaturi specifice re!ultand produsul
finit; 'at#a0a de oaie c" %"t i a#o0a deoe4ite.
$n alt '#od" 'eci3ic ,onei sunt ca#natii de oaie" foarte cautati de populatia musulmana si nu
numai" si ca#e e con"0a tot ti0'"l an"l"i.
P#oce"l te)nolo%ic pentru obtinerea acestora ete 'eci3ic" incepand cu electiona#ea
0ate#iei '#i0e -ca#nea de oaie., '#e%ati#ea co0'o,itiei c" condi0ente 'eciale, "0'le#ea in
0e04#ane nat"#ale de oaie si continuand cu t#ata0ent"l te)nic" obtinandu#se ca '#od" 3init
OCa#natii de oaie P ce 'ot 3i con"0ati c#",i, '#a!iti a" la %#ata#.
P#od"ele de oaie" pe lan*a calitatile superioare date de *ust" miros si aroma" au si "n contin"t ca,"t
de colete#ol.
OAIE6
5abic
6/iudem special
.arnati Plescoi
<ici cu carne de oaie
7ITA6
Pastrama 0rmeneasca
.arnati traditionali turcesti
Salam de vita
.remOursti vita
<ici cu carne de vita
6/iudem Dobro*ea
CURCAN6
Salam de curcan
Pastrama Piept de .urcan
Pulpa de curcan afumata
PORC
.arnati proaspeti
.arnati patricieni
<ici cu carne de Porc
Sala0 de *ita
# .arne vita
# 6rasime
# 0pa
# Sare
# .ondimente
# 0midon
# Dextro!a
# Stabili!ator 4%8Y
# Sirop
# 6luco!a
# 0ntioxidante 388" &um
Ca#nati t#aditionali t"#ceti
# carne vita
# proteina din soia
# condimente
# conservant
# nitrat de sodiu 2%8
# !a/ar substance
Sala0 de c"#can
# carne de curcan
# *rasime de curcan
# sare iodata
# dextro!a
# condimente
# aroma '21
# colorant 128
# conservant
# fum
Ba4ic
# carne oaie lucru
# apa/*/eata
# peppeleii Oiener
# papri=a
# usturoi lic/id
# antioxidant
G)i"de0 'ecial
# carne oaie/capra
# carne vita
# Sare cu nitrit
# Peppeleii
# $sturoi
# 0pa
C#e0G"#ti *ita
# carne de vita
# *rasime
# amidon d ecartofi
# &ibra ve*etala
# 0pa
# Sare
# conservant
# potentiator de *ust
# 0rome
# colorant
# fum
CARNATI PROASPETI Te)nolo%ia de '#e'a#a#e a ca#natilo#
Sunt preparate pe ba!a de carne.Dupa tipurile de te/nolo*ii aplicate face parte din *rupa
P3OSP02$3(7O3.
(n aceasta *rupa" intra in *eneral preparate cu perioada scurta de valabilitate.
Reteta de 3a4#icatie a ca#natilo# '#oa'eti
<aterii prime,in =*-;
#carne de porc semi*rasa ; 288 =* H
<aterii auxiliare ,in =*- folosite la fabricarea carnatilor;
#sare ,29- ; 2/188 x 288J 4H
#piper ;8"%88H
#usturoi ; 8"%88H
#invelis ; mate subtiri de porc "cu diametru cuprins intre 32#3' mm ; 2=*.
#ieniba/arH
#boia de ardeiH
#cimbruH
#coriandruH
#ardei iute macinatH
Reteta6 Ca#nati de 'o#c
3e!ulta 24 buc.x1%8*r
# carne porc cal. (#a 3"488 =*
# usturoi 8"188 =*
# piper 8"88% =*
# cimbru 8"88% =*
# sare 8"8%8 =*
# mate 1 m
Ca#nati Plecoi
# carne oaie lucru
# apa/*/eata
# peppeleii Oiener
# papri=a
# usturoi lic/id
# antioxidant
Reteta6 Pat#icieni
3e!ulta 2' buc.x148*r
# carne de porc cal. (#a 1"'88 =*
# carne de vita cal. (#a 1"188 =*
# usturoi 8"188 =*
# piper 8"818 =*
# cimbru 8"88% =*
# arome de carnati 8"883 =*
# sare 8"8%8 =*
# mate 1 m
Reteta6 Mici c" ca#ne de *ita
3e!ulta 128 bucx%8*r
# carne de vita fara os 4")%8 =*
# prapure de vita 8")%8 =*
# bicarbonat 8"188 =*
# usturoi 8"1%8 =*
# piper 8"818 =*
# ardei iute 2 buc.
# cimbru 8"818 =*
# arome de carnati 8"828 =*
# sare 8"128 =*
Reteta6 Mici c" ca#ne de oaie
3e!ulta 128 bucx%8*r
# carne de oaie fara os 2")%8 =*
# carne de vita fara os 2")%8 =*
# bicarbonat 8"188 =*
# usturoi 8"1%8 =*
# piper 8"818 =*
# ardei iute 2 buc.
# cimbru 8"818 =*
# arome de carnati 8"828 =*
# sare 8"128 =*
(n procesul de fabricatie sunt folosite masina de tocat carne" malaxorul" masina de tras mici si
carnati" cutterul de macelarie" masina de ambalat" masina de etic/etat" butuc carne" fierastrau oase
electric" masa inox" un blat de polipropilena pentru prelucrarea carnii.
P#od"e nat"#ale
G)i"de0 de Do4#o%ea
8 carne de vita
# ardei iute
# sare
# piper
# usturoi
# apa
# cimbru
Pat#a0a A#0eneaca
# antricot de vita
# cemen
# fum
Pat#a0a Pie't de C"#can
# medalion curcan
# usturoi
# sare
# piper
# fum
P"l'a de C"#can A3"0ata
# superioara curcan de!osata
# usturoi
# cimbru
# piper" fum
Pata 0ici -$::.
# carne vita lucru > '8
# carne porc lucru > 28
# slanina lucru #28
# apa/*/eata #28
ZPasta 128
# sare > 1"1
# almi #1
# usturoi lic/id > 8"%
# antioxiant > 8"83
# papri=a > 8"4
P#oce te)nolo%ic eti0at6
SC>EMA TE>NOLOGICA
Materii auxiliare
7ift transport
carcasa *rea
(nsotita de personal
Scara intrare
personal
&iltru i*iena
.arnea este supusa operatiunii de transare re!ultand urmatoarele;
Din *ita6
.arne specialitati fara os ,musc/i" antricot" vrabioara" fleica- care se comerciali!ea!a ca
atareH
.arne calitate superioara fara os ,*reaban" capac" nuca" fricando si c/ilita- care se
comerciali!ea!a ca atareH
.arne calitatea ( fara os care se foloseste la tocaturi" capul de piept se poate comerciali!a ca
atare
Oase cu si fara valoare
Din 'o#c
.arne specialitati ,cotlet" ceafa" musc/iulet" musc/iul" pulpa-. Pulpa si musc/iul nu contin os.
0ceste specialitati se comerciali!ea!a ca atare.
.arne calitatea ( fara os ,mijloc de piept" spata" sfarc de piept si fleica- care se pot folosi
pentru reali!area tocaturilor sau sa se comerciali!e!e ca atare
.arne cal. a#((#a cu os ,piept" rasol din fata" rasol din spate" ciolan fara c/eie-. Scoase de pe
os se pot folosi la obtinerea tocaturilor sau pot fi comerciali!ate ca atare
Din oaie
.arne cal. ( ,cotlet" pulpa fara os-. Se comerciali!ea!a ca atare.
.arne cal. a ((#a care cuprinde si os sau scoasa de pe os se poate folosi la obtinerea
tocaturilor.
0ctivitatea de reali!are a pastei de mici" a micilor formatati" a carnii tocate ca atare si a carnii tocate cu
adaos de condimente" a carnatilor si carnaciorilor au la ba!a;
3eceptie cantitativa si calitativa
Materii prime
Materii auxiliare
3eceptie marfa
Depo!itare camera fri*
Pre*atirea materiilor prime
Preparare
&inisarea
Depo!itarea
0mbalarea
Depo!itare
produse finite
- tocarea
- malaxarea
- condimentarea
Dupa ce se amesteca" se lasa la rece 18 #12 ore dupa care se trece la umplerea matelor dupa ca!
sau se da forma si *ramajul mititeilor.
Modalitati de a04ala#e, etic)eta#e, 0a#ca#e, de'o,ita#e, 'at#a#e, t#an'o#t -conditiona#e..
O'e#ati"nile de a04ala#e, 0a#ca#e i etic)eta#e e #eali,ea,a in cad#"l ectiei de '#e'a#ate
din ca#ne c" #e'ecta#ea #e%"lilo# %ene#ale '#i*ind co0e#ciali,a#ea '#od"elo# i e#*iciilo# 'e
'iata.
A04ala#ea produselor se face in saci de polietilena" iar pentru transportul produselor se folosesc
navetele de plastic.
Pentru etic)eta#ea produselor se folosesc etic/ete autoade!ive pe care sunt marcate insemnele
societatii si care cuprind toate informatiile conform le*islatiei in vi*oare.
&iecare lot de produse este 0a#cat" putand fi oricand identificat pentru a i se asi*ura controlul
sanitar veterinar.
De'o,ita#ea produselor se face in spatiile fri*orifice special amenajate" avand temperaturi de
pastrare diferite pentru fiecare *rupa de produse. Pana la van!are" produsele sunt depo!itate pe
carucioare de inox" pastrandu#se intre ele distanta minima" astfel incat sa se reali!e!e o ventilatie
corespun!atoare.
+. D"#ata de #eali,a#e -l"ni. Mi eta'e '#inci'ale
6rafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.
0sa cum se observa din *raficul de reali!are a investitiei" derularea implementarii proiectului se desfasoara pe durata a 1% luni si la /otararea societatii se vor
rambursa trei transe de plata.
S.C. GIGI S.R.L.
euro 4.28'8 84/83/11
1 2 3 4 % ' ) 1 : 18 11 12 13 14 1%
Acti"nea $$ $& $ & ( + / 1 2 ; 9 $:
$$ $& $
Total
&:$$ &:$$ &:$& &:$& &:$& &:$& &:$& &:$& &:$& &:$& &:$& &:$&
&:$$ &:$$ &:$(
Semnare contract finantare
AAAAAA :
Proceduri de ac/i!itii
AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA :
0vi!are ac/i!itii
AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA :
Plata servicii
2:22 2:22 2:22 &$&(:
Plata furni!ori utilaje
+2:($ +2:(& 9+:1(
Plata furni!ori lucrari
/;112 /;112 /;112 $21:::
xec lucr si livrare ec/ip
AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA AAAAAAA :
Pre*atirea plata transa (
92:9; :
Primire ajutor neramb tr (
+;/+9 :
Pre*atire plata transa ((
$&9+1+ :
Primire ajutor neraml tr ((
+;/+9 :
Pre*atire plata transa (((
$&9+1& :
Primire ajutor neramb tr (((
+;/+; :
(nc/eierea proiectului
:
Total
2:22 /;112 : : 1/2+( +2:($ : /;112 /+$:9 : : : : : : &9$&9(
Calorile nu includ 2C0 si sunt in corelatie cu cele cuprinse in 5u*etul indicativ
/. Cot"l eti0ati* al in*etiBiei
Caloarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devi!ului *eneral" insotit de devi!ele pe obiecte"
conform le*islatiei in vi*oare ,S6 21/8:.81.2881-.
DE7IZ GENERAL
Privind c/eltuielile necesare reali!arii;
S.C. GIGI S.R.L.
(n mii lei/mii [ la cursul
1[ J +.&:1:
lei din
data :+ Ma#c) &:$$
Nr crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
c/eltuieli
7aloa#e
T7A
7aloa#e
,fara 2C0- ,inclusiv 2C0-
mii lei mii [ mii lei mii lei mii [
1 2 3 4 % ' )
Ca'itol"l $ 8 C)elt"ieli 'ent#" o4tine#ea i a0ena!a#ea te#en"l"i
1.1. Obtinerea terenului 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
1.2. 0menajarea terenului 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
1.3.
0menajari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala
8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
Total ca'itol $ :.:::: :.:::: :.:::: :.:::: :.::::
Ca'itol"l & 8 C)elt"ieli 'ent#" ai%"#a#ea "tilitatilo# necea#e o4iecti*"l"i
2.1.
./eltuieli pentru asi*urarea utilitatilor
necesare obiectivului
8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
Total ca'itol & :.:::: :.:::: :.:::: :.:::: :.::::
Ca'itol"l ( 8 C)elt"ieli 'ent#" '#oiecta#e i aitenta te)nica
3.1. Studii de teren 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
3.2.
2axe pentru obtinere avi!e" acorduri si
autori!atii
1.''44 2.8'88 2.8):4 18.)431 2.%%44
3.3. Proiectare si in*inerie 21.8128 '.''88 '.)22: 34.)341 1.2%14
3.4. Or*ani!area procedurilor de ac/i!itie 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
3.%. .onsultanta 4).18)2 11.2888 11.38%) %1.412: 13.1118
3.'. 0sistenta te/nica 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
Total ca'itol ( ;(.2;(/ $9.9&:: &:.$:;: $:(.;9$1 &+.2::;
Ca'itol"l + 8 C)elt"ieli 'ent#" in*etitia de 4a,a
4.1. .onstructii si instalatii ')3.11%3 1'8.2288 1'1.)32% 13%.'1)1 1:1.')21
4.2. <ontaj utilaje te/nolo*ice 2'.8))2 '.2888 '.2%1% 32.33%) ).'118
4.3.
$tilaje" ec/ipamente te/nolo*ice si
functionale cu montaj
183.143) 24.%238 24.)%4% 12).1:12 38.481%
4.4.
$tilaje fara montaj si ec/ipamente de
transport
2'4.:)18 '3.8888 '3.%:4) 321.%)2) )1.1288
4.%. Dotari 1.4388 8.3488 8.3432 1.))32 8.421'
4.'. 0ctive necorporale 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
Total ca'itol + $,:19./$+( &/+.&;(: &/1.1;(+ $,(&1.$922 ($/.($:9
Ca'itol"l / 8 Alte c)elt"ieli
%.1. Or*ani!are de santier; 1:.8:%2 4.%488 4.%12: 23.')11 %.'2:'
%.1.1
. 7ucrari de constructii 18.%%)1 2.%188 2.%33) 13.8:81 3.1124
%.1.2
. ./eltuieli conexe or*ani!arii santierului 1.%312 2.8388 2.84:2 18.%1)3 2.%1)2
%.2. .omisioane" cote" taxe" costul creditului 12.:%4% 3.8188 3.18:1 1'.8'3' 3.11:2
%.3. ./eltuieli diverse si nepreva!ute 3:.1381 :.4)88 :.%%:4 4:.3:82 11.)421
Total ca'itol / 2$.;;:/ $2.:9:: $2.&/$( ;9.$($9 &$.$9$1
Ca'itol"l 1 8 C)elt"ieli 'ent#" '#o4e te)nolo%ice, tete i '#eda#e la 4ene3icia#
'.1. Pre*atirea personalului de exploatare 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
'.2. Probe te/nolo*ice si teste 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
Total ca'itol 1 :.:::: :.:::: :.:::: :.:::: :.::::
Total %ene#al $,&&/.$2;+ &9$.&9(: &9+.:+&; $,/$9.&&$& (1$.&:((
din ca#e CNM 2$:./$91 $1;.9(:: $2:./&+2 ;;$.:++( &:9.+2(&
DE7IZUL OBIECT NR. $
Eta!a#e
i0o4il
S.C. GIGI S.R.L.
(n mii lei/mii [ la cursul
1[ J +.&:1:
lei din
data :+ Ma#c) &:$$
Nr
crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
c/eltuieli
7aloa#e 8 eli%i4ila
T7A
7aloa#e 8 eli%i4ila
,fara 2C0- ,inclusiv 2C0-
mii lei mii [ mii lei mii lei mii [
1 2 3 4 % ' )
I. L"c#a#i de cont#"ctii
1 2erasamente 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
2
.onstructii; re!istenta,fundatii" structura
de re!istenta- si ar/itectura,inc/ideri
exterioare" compartimentari" finisaje-
318.'438 :8.%888 :1.3%43
)'1.442
:
112.)81
' 23:.8':8 %'.1488 %).3)''
3
(!olatii
8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
4
(nstalatii electrice
2'.21)% '.2%88 '.38:8 32.%:'% ).)%88
%
(nstalatii sanitare
18.2'2' 2.4488 2.4'38 12.)2%) 3.82%'
'
(nstalatii de incal!ire" ventilare"
climati!are" PS(" radio#tv" intranet
1).'231 4.1:88 4.22:' 21.1%2) %.1:%'
)
(nstalatii de alimentare cu *a!e naturale
8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
1 (nstalatii de telecomunicatii 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
Total I 12(.;;/( $1:.&&::
$1$.2(&
/
;(/.1$2
;
$9;.12&
;

II. Monta!
1
<ontaj utilaje si ec/ipamente
te/nolo*ice
18.18:4 2.%)88 2.%:43 13.483) 3.11'1
Total II $:.;:9+ &./2:: &./9+( $(.+:(2 (.$;1;

III. P#oc"#a#e
1 $tilaje si ec/ipamente te/nolo*ice 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
2 $tilaje si ec/ipamente de transport 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
3 Dotari 1.4388 8.3488 8.3432 1.))32 8.421'
Total III $.+(:: :.(+:: :.(+(& $.22(& :.+&$1Total -Total INTotal IINTotal III. 1;1.$&+; $1(.$(::
$1+.119
9
;/:.29+
2
&:&.&;$
&
DE7IZUL OBIECT NR.&
Li3t
S.C. GIGI S.R.L.
(n mii lei/mii [ la cursul
1[ J
+.&:1
: lei din data
:+ Ma#c)
&:$$
Nr
crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
c/eltuieli
7aloa#e 8 eli%i4ila
T7A
7aloa#e 8 eli%i4ila
,fara 2C0- ,inclusiv 2C0-
mii lei mii [ mii lei mii lei mii [
1 2 3 4 % ' )
I. L"c#a#i de cont#"ctii
1 2erasamente 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
2
.onstructii; re!istenta,fundatii" structura de
re!istenta- si ar/itectura,inc/ideri exterioare"
compartimentari" finisaje-
8.8888 8.8888 8.8888
8.8888
8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
3
(!olatii
8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
4
(nstalatii electrice
8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
%
(nstalatii sanitare
8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
'
(nstalatii de incal!ire" ventilare" climati!are"
PS(" radio#tv" intranet
8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
)
(nstalatii de alimentare cu *a!e naturale
8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
1 (nstalatii de telecomunicatii 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
Total I :.:::: :.:::: :.:::: :.:::: :.::::

II. Monta!
1
<ontaj utilaje si ec/ipamente te/nolo*ice
'.1%%1 1.'388 1.'4%4 1.%812 2.8212
Total II 1.;//; $.1(:: $.1+/+ ;./:$& &.:&$&

III. P#oc"#a#e
1 $tilaje si ec/ipamente te/nolo*ice '1.)828 14.')88
14.181
%
)'.%18
% 11.1:81
2 $tilaje si ec/ipamente de transport 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
3 Dotari 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
Total III 1$.2:&: $+.12::
$+.;:;
/
21./$:
/ $;.$9:;Total -Total INTotal IINTotal III. 1;.//2; $1.(:::
$1.+/(
9
;/.:$$
2 &:.&$&:
DE7IZUL OBIECT NR. (
Cel"la de 3ie#4e#e
i a3"0a#e
S.C. GIGI S.R.L.
(n mii lei/mii [ la cursul
1[ J +.&:1:
lei
din data
:+ Ma#c)
&:$$
N
r
cr
t
Denumirea capitolelor si
subcapitolelor de c/eltuieli
7aloa#e 8 eli%i4ila
T7A
7aloa#e 8 eli%i4ila
,fara 2C0- ,inclusiv 2C0-
mii lei mii [ mii lei mii lei mii [
1 2 3 4 % ' )
I. L"c#a#i de cont#"ctii
1 2erasamente 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
2
.onstructii; re!istenta,fundatii"
structura de re!istenta- si
ar/itectura,inc/ideri exterioare"
compartimentari" finisaje-
8.8888 8.8888
8.8888 8.8888
8.8888
8.8888 8.8888 8.8888
3
(!olatii
8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
4
(nstalatii electrice
8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
%
(nstalatii sanitare
8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
'
(nstalatii de incal!ire" ventilare"
climati!are" PS(" radio#tv" intranet
8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
)
(nstalatii de alimentare cu *a!e
naturale
8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
1 (nstalatii de telecomunicatii 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
Total I :.:::: :.:::: :.:::: :.:::: :.::::

II. Monta!
1
<ontaj utilaje si ec/ipamente
te/nolo*ice
8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
Total II :.:::: :.:::: :.:::: :.:::: :.::::

III. P#oc"#a#e
1 $tilaje si ec/ipamente te/nolo*ice 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
2 $tilaje si ec/ipamente de transport 2'4.:)18 '3.8888
'3.%:4
)
321.%)2
)
)1.128
8
3 Dotari 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888 8.8888
Total III &1+.92;: 1(.::::
1(./9+
2
(&;./2&
2
2;.$&:
:DE7IZUL OBIECT NR. +
Site0 'ano"#i
ola#e
S.C. GIGI S.R.L.
(n mii lei/mii [ la cursul
1[ J +.&:1:
lei
din data
:+ Ma#c)
&:$$
Nr
cr
t
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
c/eltuieli
7aloa#e 8 eli%i4ila
T7A
7aloa#e 8 eli%i4ila
,fara 2C0- ,inclusiv 2C0-
mii lei mii [ mii lei mii lei mii [
1 2 3 4 % ' )
I. L"c#a#i de cont#"ctii
1 2erasamente 8.8888 8.8888
8.888
8 8.8888 8.8888
2
.onstructii; re!istenta,fundatii"
structura de re!istenta- si
ar/itectura,inc/ideri exterioare"
compartimentari" finisaje-
8.8888 8.8888
8.888
8
8.8888
8.8888
8.8888 8.8888 8.8888
3
(!olatii
8.8888 8.8888
8.888
8 8.8888 8.8888
4
(nstalatii electrice
8.8888 8.8888
8.888
8 8.8888 8.8888
%
(nstalatii sanitare
8.8888 8.8888
8.888
8 8.8888 8.8888
'
(nstalatii de incal!ire" ventilare"
climati!are" PS(" radio#tv" intranet
8.8888 8.8888
8.888
8 8.8888 8.8888
)
(nstalatii de alimentare cu *a!e
naturale
8.8888 8.8888
8.888
8 8.8888 8.8888
1 (nstalatii de telecomunicatii 8.8888 8.8888
8.888
8 8.8888 8.8888
Total I :.:::: :.::::
:.:::
: :.:::: :.::::

II. Monta!
1
<ontaj utilaje si ec/ipamente
te/nolo*ice
1.4128 2.8888
2.811
:
18.438
: 2.4188
Total II ;.+$&: &.::::
&.:$;
9
$:.+(:
9 &.+;::

III. P#oc"#a#e
1 $tilaje si ec/ipamente te/nolo*ice 41.441) :.1%38
:.:4'
8
%1.31)
)
12.21)
)
2 $tilaje si ec/ipamente de transport 8.8888 8.8888
8.888
8 8.8888 8.8888
3 Dotari 8.8888 8.8888
8.888
8 8.8888 8.8888
Total III +$.++$2 9.;/(:
9.9+1
:
/$.(;2
2
$&.&$2
2

DE7IZUL Financia#
S.C. GIGI S.R.L.
Con"ltanta

(n mii lei/mii [ la cursul 1[ J
+.&:1
:
lei
din data
:+ Ma#c)
&:$$

N
r
cr
t
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de c/eltuieli
7aloa#e
T7A
7aloa#e
,fara 2C0- ,inclusiv 2C0-
mii lei mii [ mii lei mii lei mii [
1 2 3 4 % ' )
1
Plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiului de fe!abilitate"
studiilor de piata" de evaluare" la intocmirea cererii de finantare
1).''%
2 4.2888
%.'88
8
21.82
1' %.2818
2
Plata serviciilor de consultanta in domeniul mana*ementului investitiei
sau administrarea contractului de executie 32.18'
1 ).1888
%.'88
8
3:.84
81 :.')28
Total
/:.+2&
: $&.::::
$$.&::
:
1:.:1
$2
$+.;;:
:
DE7IZUL FINANCIAR
P#oiecta#e

(n mii lei/mii [ la cursul 1[ J +.&:1:
lei din
data
+ 0a#tie
&:$$

N
r
cr
t
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de c/eltuieli
7aloa#e
T7A
7aloa#e
,fara 2C0- ,inclusiv 2C0-
mii lei mii [ mii lei mii lei mii [
1 2 3 4 % ' )
1 Studiu de prefe!abilitate 8.8888 8.8888
8.888
8 8.8888
8.888
8
2 Studiu de fe!abilitate/ memoriu justificativ ).8248 1.')88
1.'1%
1 1.)8:1
2.8)8
1
3 Proiect te/nic
14.11:
2 3.%488
3.%)3
4
11.4'2
)
4.31:
'
4 Detalii de executie 4.28'8 1.8888
1.88:
4 %.21%4
1.248
8
% Cerificarea te/nica a proiectarii 1.1:2) 8.4%88
8.4%4
2 2.34':
8.%%1
8
'
laborarea certificatului de performanta ener*etica a cladirii
8.8888 8.8888
8.888
8 8.8888
8.888
8
)
Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor" avi!elor si
autori!atiilor
8.8888 8.8888
8.888
8 8.8888
8.888
8
1
./eltuielile pentru experti!a te/nica efectuata pentru constructii
incepute si
neterminate sau care urmea!a a fi modificate prin proiect
,moderni!ari"
consolidari" etc.-
8.8888 8.8888
8.888
8 8.8888
8.888
8
Total
&;.:$&
: 1.11::
1.2&&
9
(+.2(+
;
;.&/;
+
1. FinanBa#ea in*etiBiei
Din valoarea totalA a investi?iei de 3'1.283 uro" ajutorul public nerambursabil este de 14%.'4' uro.
Curs Euro # leu $,2%&% lei 'i( 'ata 'e %$#%3#2%11
)roce(t fi(a(tare pu*lica +,%.-
C)elt"ieli eli%i4ile
C)elt"ieli
neeli%i4ile
Total
E"#o E"#o E"#o
A!"to# '"4lic ne#a04"#a4il $+/.1+1 $+/.1+1
S"#ele de 3inanta#e 'ent#" co0'leta#ea
necea#"l"i de 3inanta#e din ca#e6 $+/.1+2 19.9$: &$/.//2
. # autofinantare /:.::: /:.:::
# imprumuturi 9/.1+2
19.9$:
$1/.//2
TOTAL PROIECT &9$.&9(
19.9$:
(1$.&:(
Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa te/nica a masurii aferente
proiectului intocmit de solicitant.
Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de %89 din valoarea eli*ibila" se va motiva solicitarea
procentului.
2. Date '#i*ind 3o#Ba de 0"ncD 6
2.$ Total 'e#onal e5itent 9
'i( care perso(al 'e e.ecuie /
Can!atoare 4 ))8 lei
2ransatori 3 ))8 lei
.asier 1 ))8 lei
.ontabil 1 1:8 lei
2. & Eti0D#i '#i*ind 3o#Ba de 0"ncD oc"'atD '#in #eali,a#ea in*etiBiei &+
Loc"#i de 0"ncD no"8c#eate $&
./eltuielile cu personalul s#au estimat pornind de la faptul ca in urma reali!arii proiectului vor fi
an*ajate 12 persoane. 0stfel" in estimarea acestor costuri s#au luat in calcul sumele necesare asi*urarii
salariului precum si c/eltuielile cu asi*urarile si protectia sociala.
Sef carman*erie 1 1"%88.88 1"811
2e/nolo* 1 1"888.88 )41
.ontabil 1 1"%88.88 1"811
.arman*eri 3 1"888.88 )41
2ransatori 3 1"888.88 )41
<uncitor necalificat 2 1"888.88 )41
Sef carman*erie > responsabilitati; 3esponsabilitati; videnta intrarilor de marfa in departamentul
carman*eriei" evidenta materiilor prime" a produselor finite" urmarirea exacta a stocurilor" inventarierea
stocurilor" evidenta comen!ilor necesare in functie de van!are" evidenta iesirilor pe acest departament din
unitate" evidenta platilor catre furni!ori" evidenta platilor facute de clientii care cumpara cu factura"
mentinerea relatiilor profesionale cu furni!orii" raportari !ilnice si periodice si .ontrolul personalului aflat
in subordine" cat si stabilirea normei de lucru si pro*ramul acestuia.
2e/nolo*ul # respecta prevederile le*ale referitore la alimenteH depo!itarea corecta a marfii in
spatiile fri*orificeH verificarea calitativa si cantitativa a marfii la solicitarea clientilor sau a sefilor ierar/iciH
verificarea si respectarea termenelor de valabilitate a produselor. .oordonare si or*ani!are activitate
carman*erie" Suprave*/erea si or*ani!area unei linii de productie me!eluri si preparate din carne"
3eceptionarea materiei prime si controlul calitatii acesteia" Suprave*/erea si pre*atirea materiilor
auxiliare necesare productiei (ntocmirea rapoartelor de productie" Suprave*/erea tratamentului termic"
.ontrolarea calitatii produselor finite" 6estiunea productiei.
.ontabilul > 3esponsabilitati specifice postului; re*istrul de casa" extrase de cont" deconturi
deplasare" avansuri din tre!orerie" obiecte de inventar si mijloace fixe" completarea 3e*istrului Gurnal"
3e*istrul (nventar" Gurnalul de cumparari si Gurnalul de van!ari" intocmirea situatiilor financiare" declaratii
fiscale" fise fiscale" declaratii pentru asi*urari sociale si somaj" (nre*istrarea operatiunilor bancare
,instrumente si mijloace de plata-
.arman*erul/me!ear/macelar # prepararea produselor din carne proaspata" conform retetarului"
cantarirea" manipulea!a materiile prime specific" se asi*ura ca in*redientele folosite sunt la standardele
de calitate corespun!atoare si respecta termenele de *arantie impuse pentru fiecare produs" ambalarea
si etic/etarea corespun!atoare a produselor oferite"
2ransatorul > are ca atributii pre*atirea si transarea" carnii receptionate ca materie prima" in
vederea obtinerii produselor destinate van!arii" se ocupa in principal cu receptia materiilor prime"
pre*atirea transarii si transarea carnii" ciontolirea # de!osarea carnii ,separarea carnii de oase-
<uncitorul necalificat # muncitor cu experienta in carman*erie" executarea de lucrari solicitate de
catre superiorul ierar/ic" tinBndu#se seama de documentatia pentru executie primitaH cunoasterea"
4nsusirea si participarea activa la implementarea sistemului de mana*ement al or*ani!atiei" precum si a
obiectivelor stabilite de conducereH participa la respectarea prevederilor sistemului de mana*ement al
calitatiiH
Politica de personal prevede posibilitatea an*ajarii persoanelor cu di!abilitA?i" 4n acest sens
infrastructura prevede lift pentru personalul cu di!abilitA?i. Proiectul respectA politica de e*alitate de
@anse. 0stel" s#au avut 4n vedere urmAtoarele aspecte; nediscriminarea @i e*alitatea de @anse 4ntre femei
@i bArba?i. 0cest principiu al e*alitA?ii de @anse va fi respectat @i 4n cadrul perioadei de implementare a
proiectului" 4n cadrul proceselor de an*ajare ulterioarA @i 4n cadrul desfA@urArii proceselor de investi?ii.
<odalitatea principalA de motivare salarialA a an*aja?ilor S... 6(6( S.3.7. pentru munca prestata
este salariul de ba!A" luBnd 4n considerare atBt ec/itatea internA ,nivelul salari!Arii la nivelul companiei-
cBt @i ec/itatea externA ,nivelul de salari!are existent pe pia?a muncii > 4n domeniul @i 4n !ona 4n care
activAm-.
&inali!area cu succes a proiectului va determina o cre@tere a societA?ii" iar locurile de muncA nou
create vor fi accesibile 4n mod e*al femeilor @i bArba?iilor" tuturor cate*oriilor sociale" indiferent de
apartenen?a la *rupurile minoritare" rasA" reli*ie" di!abilitA?i" vBrstA sau orientare sexualA" rAspun!Bnd
astfel cerin?elor formulate 4n strate*iile europene de creare de locuri de muncA @i inclu!iune socialA.
2.( Re'ona4il le%al -n"0e, '#en"0e, 3"nctie in cad#"l o#%ani,atiei, t"dii i e5'e#ienta
'#o3eionala. , #ele*ante 'ent#" '#oiect
MEMET DENIS" domiciliat in .ONS20N20" 0leea Solidaritatii nr.12" bl. (C %" sc. 5" et. 3" ap". 2) judetul
.onstanta" posesor al 5(/.(/P0SS seria P2 nr 41'31: eliberat la data 21.82.288% de <un. .ONS20N20"
.NP 2)%8111134813" in calitate de 3epre!entant 7e*al al S.C. GIGI S.R.L. .$(; 3O 11)311:"
G13/24)2/81.8).1::1" Str. .ristea 6eor*escu" nr. 1" Gudetul .onstanta"
<emet Denis este asociat si administrator in cadrul societatii S. 6(6( S37.
Doamna <emet Denis va asi*ura mana*ementul proiectului alaturi de firma de consultanta an*ajata
pentru documentatia te/nico#economica a investitiei si consultanta in ale*erea" ac/i!itia si montajul
ec/ipamentelor ac/i!itionate.
D#na <emet Denis a absolvit &acultatea de itere $niversitatea Ovidius .onstanta anul 2881 si in pre!ent
este studenta anul (C &acultatea de Drept $niversitatea Ovidius .onstanta.
0lte cursuri absolvite; van!atori > *estionari" auditor in domeniul calitatii (SO :881"
Din anul 288% administrea!a cu succes 3 societati comerciale.
Societatea va an*aja personal cu pre*atire in domeniu.
II. PD#Bile deenate
# Plan de amplasare 4n !onA ,1;2%.888#1;%.888-
# Plan *eneral ,1;%.888#1;%88-
# Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati" surse de apa si receptori ape u!ate ,1;1.888#1;%88-
# Planuri de ar/itecturA # planurile nivelurilor".
- Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul te/nolo*ic
III. P#oiectii 3inancia#e i indicato#i 3inancia#i -Ane5ele B 'ent#" 'e#oanele !"#idice i
Ane5ele C 'ent#" 'e#oanele 3i,ice a"to#i,ate, int#e'#inde#i indi*id"ale i aociatiile
3a0ilialeAint#e'#inde#i 3a0iliale. 'ent#" inde'lini#ea o4iecti*"l"i de crestere a
via*ilitatii eco(omice
P#oiectii 3inancia#e 'e#oane !"#idice -Ane5e B.
$.$. P#o%no,a *enit"#ilo#
$.&. P#o%no,a c)elt"ielilo#
$.(. P#oiectia cont"l"i de '#o3it i 'ie#de#e
$.+. Bilant intetic '#e*i,ionat
$./. Fl"5 de n"0e#a#
$.1. Indicato#i 3inancia#i
PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII
PROIECTIILOR FINANCIARE
0vBnd 4n vedere veridicitatea situa?iilor care au stat la ba!a calculArii lor" re!ultatele ob?inute servesc
atBt anali!ei retrospective cBt @i anali!ei prospective a afacerii" ajutBnd totodatA la 4ntocmirea previ!iunilor
activitA?ii.
2otodatA" indicatorii economico#financiari constituie un sistem de referin?A pentru anali!a pertinen?ei
@i realismului pro*no!elor.
0nali!a financiara a investitiei a fost facuta pentru activitatea de productie" in conditiile de de!voltare
reali!ate prin investie" in urmatoarele ipote!e;
- Se presupune ca" indiferent de rata viitoare a inflatiei" influenta sa fie proprortionala atat asupra
costurilor" cat si asupra preturilor de van!are" nemodificand rentabilitatea afacerii
- # ori!ontul de timp pe care s#au reali!at estimarile este de % ani" in conformitate cu solicitarile 6/idului
0plicantuluiH
- # preturile de van!are pentru fiecare tip de produs au fost considerate preturile stabilite in urma
anali!ei proprii efectuate de catre S. 6(6( S37
- .apacitatea de functionare a fost considerata in mod pesimist )89 in primul ani de activitate" urmand
sa creasca pro*resiv la 18" :8" :%9 in urmatorii ani.
- ./eltuielile de reali!are a investitiei si de exploatare au fost luate in calcul la nivel maxim.
- Ceniturile au fost luate in considerare la un nivel minim ,pretul de ac/i!itie de pe piata- tinand cont de
faptul ca noua te/nolo*ie va permite reali!area unor produse de o calitate net superioara
concurentei.
- Preturile considerate sunt la limita minim obtenabila.
- 0morti!area este liniara
- Pe ba!a costurilor de investitii" capital social" credite" venituri" s#au calculat intrarile de numerar"
iesirile de numerar si cas/ la sfarsitul anului
fectele reali!arii proiectului pot fi cuantificate in urmatoarele;
- cresterea calitatii produselor obtinute prin utlii!area te/nolo*iilor avansate folosite in tarile $niunii
uropene" ceea ce conduce la desc/iderea de noi piete
- utili!area intre*ii cpacitati de productie de carne si preparate din carne
- crearea de 12 noi locuri de munca
- crearea de resurse pentru ac/i!itionarea de noi ec/ipamente si utilaje perfomante capabile sa
utili!e!e eficient resursele; materii prime" ener*ie deficitare" etc.
.resterea valorii adau*ate brute a intreprinderii anual;
C05 I .ifra afaceri I Cariatia stocurilor I venituri din productia reali!ata in scopuri proprii si capitali!ate >
./eltuieli materiale total > alte c/eltuieli de exploatare
C05 in anul 8 J 2.28%.121 # 1.:48.1%' # 132.)43 J 131.%22 lei
C05 in anul 1 J 1.23%.182 > 4.1':.8:1 > 2.1:'.'1: J 1.1':.31% lei
C05 in anul 2 J :.8:'.%21 > 4.)'4.'1% > 2.1:'.'1: J 2.13%.224 lei
C05 in anul 3 J :.:%).:%4 > %.3'8.2)1 > 2.1:'.'1: J 2.481.8'4 lei
C05 in anul 4 J 18.311.'') > %.'%1.8'4 > 2.1:'.'1: J 2.%33.:14 lei
C05 in anul % J 18.11:.318 > %.:%%.1%) > 2.1:'.'1: J 2.'''.:84 lei
P3.(+03(7 D <0( GOS S$N2 0&3N2 0NU7O3 5
$.$ P#o%no,a *enit"#ilo#
Se ac/i!itionea!a lunar carcase porc" pui" vita" curcan" oaie dupa cum urmea!a;
- Porc 1% tone/luna J 1%.888 =*/luna
- Pui 38 tone/luna J 38.888 =*/luna
- Cita 2 tone/luna J 2.888 =*/luna
- .urcan 4 tone/luna J 4.888 =*/luna
- Oaie 2 tone/luna J 2.888 =*/luna
$. Ca#caa 'o#c $/ toneA$/.:::Q%
Din care ;
82:F # ceafa" file" musc/i 1.288 =* N 11 lei/=* J 21.'88 lei
- .ostita" carne lucru" pulpa ).%88 =* N 13 lei/=* J :).%88 lei
&leica" Spata" cotlet cu os
- 3asoale 1.388 =* N )lei/=* J :.188 lei
- Oase fara valoare %88 =* # #
- Total $:,/ tone $:./:: Q% < $&;.&:: lei
8(:F 8 '#e'a#ate ca#0an%e#ie
+,/ tone A+./:: Q%
# .arnati proaspeti si afumati :88 =*N1% lei/=* J 13.%88 lei
# .arnati de *ratar si carnati cabanos :88 =*N1% lei/=* J 13.%88 lei
# .arnati picanti si .arnati patricieni :88 =*N1% lei/=* J 13.%88 lei
# <ici cu carne de Porc :88 =*N1% lei/=* J 13.%88 lei
# .osita afumata :88 =*N1% lei/=* J 13.%88 lei
- Total < +./:: Q% L$/ lei < 12./::
Po#c *enit"#i < $&;.&:: lei N 12./:: < $9/.2::
&. Ca#caa '"i (: toneA(:.:::Q%
Din care ;
89:F # Piept 1.')4 =* N 1' lei/=* J 2'.)14 lei
# Piept cu os 1.31' =* N 11 lei/=* J :1.4)' lei
- Pulpa" 0ripi" pui *rill 13.12% =* N 1"% lei/=* J 111.%'3 lei
- Spinari 3.')2 =* N ' lei/=* J 22.832 lei
- Oase fara valoare 213 =* # #
- Total &2 tone &2.::: Q% < &/$.;// lei
8$:F 8 '#e'a#ate ca#0an%e#ie
(.::: Q%
# Salam de pui :88 =*N 3' lei/=* J 32.488 lei
# Pastrama piept de pui )%8 =*N 4: lei/=* J 3'.)%8 lei
# .remOursti pui :88 =*N 32"4 lei/=* J 2:.1'8 lei
# Pierderi 4%8 =* #
8 Total ( toneA(.::: Q% <9;.($:lei
P"i *enit"#i < &/$.;// lei N 9;.($: lei < (/:.$1/ lei
(. Ca#caa *ita & toneA&.:::Q%
Din care ;
82:F # <usc/i )) =* N 18 lei/=* J '.1'8 lei
- 0ntricot" carne lucru" pulpa ')2 =* N 11 lei/=* J 12.8:' lei
Crabioara
- .arne pt tocat 112 =* N 1% lei/=* J 2.)38 lei
- .ap piept" piept" rasol" 6at 33' =* N 11"% lei/=* J 3.1'4 lei
- Oase fara valoare 133 =* # #
- Total $,+ toneA$.+:: Q% < &+.;/: lei
8(:F 8 '#e'a#ate ca#0an%e#ie
1:: Q%
- Pastrama %8 =*N ))"% lei/=* J 3.1)% lei
- 6/iudem Dobro*ea # uscat %8 =*N%8 lei/=* J 2.%88 lei
- .arnati traditionali turcesti 288 =* din care;
- Proaspeti 1%8 =* N2% lei/=* J 3.)%8 lei
- $scati %8=* N %8 lei/=* J 2.%88 lei
- Salam/Pari!er de vita 188 =*N 28"4 lei/=* J 2.848 lei
- .remOursti vita 188 =* N 32"4 lei/=* J 3.248 lei
- <ici cu carne de vita 188 =* N 1% lei/=* J 1.%88 lei
- Total :,1 toneA1:: Q% < $9.+:/ lei
7ita *enit"#i < &+.;/: lei N $9.+:/ lei < ++.&// lei
+. Ca#caa c"#can + toneA+.:::Q%
Din care ;
89:F # Piept" &ile curcan 1.288 =* N 2' lei/=* J 31.288 lei
- <edalion 1.888 =* N 1: lei/=* J 1:.888 lei
- Pulpe :%8 =* N 1' lei/=* J 1%.288 lei
- 0ripi 388 =* N 11 lei/=* J 3.388 lei
- 2acam 1%8 =* N ) lei/=* J 1.8%8 lei
- Total (,1 tone (.1:: Q% < 19.2/: lei
8$:F 8 '#e'a#ate ca#0an%e#ie
# Pastrama Piept de .urcan 1)% =* N 4: lei/=* J 1.%)% lei
# Pulpa de curcan afumata 1%8 =* N 44 lei/=* J '.'88 lei
# Salam de curcan )% =*N 32 lei/=* J 2.488 lei
8 Total :,+ toneA+:: Q% < $2./2/ lei
C"#can *enit"#i < 19.2/: lei N $2./2/ lei < ;2.(&/ lei
/. Ca#caa oaie & toneA&.:::Q%
Din care ;
8$::F 8 '#e'a#ate ca#0an%e#ie6
&.::: Q%
8 .arne de!osata 1.388 =* carne macra
8 oase )88 =* pierderi
- 5abic 2% lei/=* ,uscat %8 lei/=*-
Proaspat 3%8 =* N 2% lei/=* J 1.)%8 lei
$scat 188 =* N %8 lei/=* J %.888 lei
- 6/iudem special
Proaspat 3%8 =* N 2% lei/=* J 1.)%8 lei
$scat 188 =* N %8 lei/=* J %.888 lei
- .arnati Plescoi 288 =* N %8 lei/=* J 18.888 lei
- <ici cu carne de oaie 288 =* N 1% lei/=* J 3.888 lei
- Total $,( toneA$.(:: Q% < +:./:: lei
Oaie *enit"#i < +:./:: lei
Cent#ali,ato# *enit"#i
P#od"e Cantitati -Q%. 7alo#i -lei.
$. Po#c $/.::: $9/.2::
.arne 18.%88 121.288
.arman*erie 4.%88 ').%88
&. P"i &9.//: (/:.$1/
.arne 2).888 2%1.1%%
.arman*erie 2.%%8 :1.318
(. 7ita &.::: ++.&//
.arne 1.488 24.1%8
.arman*erie '88 1:.48%
+. C"#can +.::: ;2.(&/
.arne 3.'88 ':.)%8
.arman*erie 488 1).%)%
/. Oaie $.(:: +:./::
.arman*erie 1.388 48.%88
TotalAl"na /$.;/: 2$2.9+/
TotalAt#i0. $//.//: &.$/(.;(/
TotalAan 1&&.&:: ;.1$/.(+:
Din total '#od"ctie e *o# #eali,a '#od"e t#aditionale 0ini0 &,2F6
- Pat#a0a *ita 8 /: Q%
- Ca#nati t"#ceti 8 &:: Q% - $/: Q% proaspeti si %8 =* uscati-
- Ca#nati Plecoi &:: Q%
- G)i"de0 *ita i oaie C /:: Q% ,proaspeti si uscati- > %8 vita I 4%8 oaie proaspat
- Ba4ic oaie 8 +/: Q% din care proaspat 3%8 si 188 uscat
-
- TOTAL $.+:: Q%Al"na L $& < $1.;:: Q%Aan < $1.; tone
0vand in vedere ca in Dobro*ea traiesc alaturi de romani foarte multi turci si tatari" precum si
alte etnii care conform reli*iei nu consuma carne de porc se vor produce preparate traditionale
turcesti ca; 5abic" 6/iudem atat in stare proaspata cat si uscate" carnati traditionali turcesti" salam
de curcan" salam de vita" pastrama 0rmeneasca de vita" pastrama de curcan precum si alte
produse urmand ca productia sa poata fi diversificata in functie de cerintele consumatorilor.
O0(; 5abic proaspat si uscat" 6/iudem special proaspat si uscat".arnati Plescoi"<ici
C(20; Pastrama 0rmeneasca" .arnati traditionali turcesti" Salam/Pari!er de vita
.$3.0N; Salam de curcan" Pastrama Piept de .urcan" Pulpa de curcan afumata
P$(; Salam de pui" Pastrama piept de pui afumata
6radul de utili!are a capacitatii de productie
0n 1 / trimestru 0n
( (( ((( (C 2 3 4 % ' )
)89 )89 )89 )89 189 :89 :%9 1889 1889 1889
Ceniturile din exploatare ,Ce- J veniturile reali!ate din activitatea curenta" Se calculea!a pornind
de la fi!ic ,cantitati de produse" volumul productiei- ?inBnd cont de pre?uri pe unitatea de mAsurA
diferen?iat pe obiect de activitate.
Pentru determinarea veniturilor in perioada dupa reali!area investitiei" s#au avut in vedere urmatoarele;
# veniturile din productia vanduta; in varianta cu investitie" inre*istrea!a valori crescatoare datorita
cresterii productiei vandute. (n varianta fara investitie" am considerat ca veniturile din van!ari sunt cele din
momentul actual. 0stfel" conclu!ia fiind ca" crearea noii unitati de carman*erie si te/nolo*i!area ei" va
duce la imbunatatirea activitatii acesteia" rentabili!area ei si cresterea cifrei de afacei cu 189 anual dupa
implementarea proiectuluiH
# veniturile din prestarile de servicii vor fi nuleH
# veniturile din variatia stocurilor au fost estimate ca fiind nule la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar
intrucat societatea nu va detine stocuri de produse finiteH
# venituri din cedarea de active au fost estimate luand in calcul ipote!a ca nu vor avea loc valorificari de
activeH
# veniturile din subventii aferente mijloacelor fixe detinute de societate in varianta fara investitie si
veniturile din subventii aferente mijloacelor fixe ac/i!itionate de societate ca urmare a implementarii
proiectului de investitii au fost estimate prin reparti!area subventiilor primite pentru acele mijloace fixe
concomitent cu c/eltuielile de amorti!areH
# veniturile din diferente de curs valutar au fost considerate fixe intrucat operatiunile desfasurate de
societate in valuta sunt nesemnificativeH
# veniturile din doban!i au fost estimate in functie de evolutia cifrei de afaceriH
# venituri exceptionale au fost considerate ca fiind nule in perioada de anali!a.
$.& P#o%no,a c)elt"ielilo#
./eltuieli de exploatare ,.e-J c/eltuielile *enerate de derularea activitA?ii curente. Sunt c/eltuielile
aferente veniturilor din exploatare @i se calculea!A 4n functie de domeniul de activitate si de consumurile
specifice.
C)elt"ieli c" 0ate#ii '#i0e i 0ate#iale6
Se ac/i!itionea!a lunar carcase porc" pui" vita" curcan" oaie dupa cum urmea!a;
- Porc 1% tone/luna J 1%.888 =*/luna N 18 lei/=* J 1%8.888 lei/luna
- Pui 38 tone/luna J 38.888 =*/luna N )"2 lei/=* J 21'.888 lei/luna
- Cita 2 tone/luna J 2.888 =*/luna N 12 lei/=* J 24.888 lei/luna
- .urcan 4 tone/luna J 4.888 =*/luna N 1' lei/=* J '4.888 lei/luna
- Oaie 2 tone/luna J 2.888 =*/luna N 1% lei/=* J 38.888 lei/luna
TOTAL < +;+.::: leiAl"na
Pentru determinarea costurilor de operare aferente investitiei reali!ate prin proiect in perioada de anali!a"
s#a pornit de la estimarea costurilor" astfel;
# c/eltuielile cu materiile si materialele au fost estimate luand in calcul evolutia productiei fi!ice vanduteH
Alte c)elt"ieli 0ate#iale c"'#ind urmatoarele c/eltuieli ;
Principalele materiale auxiliare necesare in procesul de productie sunt;
Sare # .el mai important conservant" sub forma de cristale
&osfati # Stabili!atori alimentari sub forma de pulbere alba fina.
0ntioxidanti # Sub forma de cristale fine de culoare alba.
Proteine # Stabili!atori" sub forma de pulbere sau *ranule.
.onservanti # Sub forma de cristale fine de culoare alba.
<embrane # 3epre!inta invelisul produselor finite cu diferite diametre in functie de sortiment. Pot fi
artificiale sau semiartificiale ,celulo!ice sau cola*enice-
.lipsuri # 3epre!inta modul de le*are a batoanelor de preparate. 0u dimensiuni diferite in functie de
diametrul sortimentului pentru care se folosesc.
tic/ete # Sunt specifice fiecarui sortiment in parte" in functie de marimea produsului si continutul lui. Sunt
inscriptionate cu datele de identificare atat a sortimentului respectiv" cat si a producatorului" conform
le*islatiei.
2oate materiile auxiliare sunt furni!ate impreuna cu declaratia de conformitate si buletinul de anali!a.
Periodic sunt prelevate probe si sunt trimise spre anali!a laboratoarelor acreditate pentru verificare" in
vederea respectarii parametrilor calitativi.
./eltuieli cu condimente si diversi aditivi J :'.888 lei/an
.ondimente ac/i!itionate lunar sunt de aproximativ 1"2%9 din productia reali!ata in activitatea de
carman*erie respectiv la 112.288 =* preparate in valoare de 2.:11.488 lei/anual se estimea!a cca 3'.888
lei/an sau 3.888/luna-.
./eltuieli cu ambalaje" pun*i polietilena" cleme aluminiu pt pun*i" etic/ete" caserole" folii" saci" navete
PC. manipulare produse sunt estimate la 8"4 din capacitatea productie;
le se compun din;
# pun*i polietilena scrise fara etic/ete J ) 7(/=*
# cleme de aluminiu pentru pun*i J 8.88)% 7(/buc
# etic/ete pentru identificarea produsului J 8.882 7(/buc
# caserole pentru ambalarea produselor finite J 8.81 leibuc
# folie polietilena pentru ambalarea in vid J 18% lei/buc
# saci polietilena J 3.3 lei/=*
# cutii de carton pentru ambalarea si livrarea produselor finite J 8.1 lei/=*
# navete PC. pentru manipularea produselor finite J %.% lei/buc
,durata de utili!are ; 2 luniH 12 luni ; 2 J ' cicluri/an-
# materialele de ambalat au fost estimate luand in calcul evolutia productiei fi!ice vandute astfel;
112.288N8"4 J 44.418 N 8"1 lei J 4.411 lei
Alte c)elt"ieli 0ate#iale < (1.:::lei N +.+;; lei < +:.+;; lei
Alte c)elt"ieli din a3a#a
# c/eltuielile cu ener*ia electrica si cu ener*ia termica au fost estimate in functie de consumul utilajelor
folosite in procesul de productieH
# necesarul de apa s#a estimat tinand cont de consum de apa i*ieni!are personal productiv" suprafata si
utilaje implicate in procesul de productieH
#in calculul consumului de ener*ie electrica ponderea o detine ener*ia utili!ata pentru functionarea
utilajelor la care se adau*a iluminat si functionare lft.
E(ergia electrica
a- consum te/nolo*ic lunar ,ener*ie I putere varf- 34 mO/
b- tarif mediu pentru ener*ia electrica ,activa I reactiva- 8.211% lei/=O/
c- cost de ac/i!itie lunar fara 2C0 ).1:1 lei
d- costuri anuale pentru ener*ia electrica ,cN12 luni- ;1.&9& lei
pa cure(ta
1. Retea proprie
a. ta5a l"na#a 'latita la A.N. A'ele Ro0ane 'ent#" a'a "4te#ana ind"t#ie -&.::: 0R. con3o#0
O$6 nr. 18)/8%.8:.2882 H tarif 2'"4 7(/1.888 m\ %2"1 lei
b- resurse de apa potabila din retea proprie asi*urata in re*im normal !ilnic de 12 ore si la un debit de
pompare de 28 m\// ,28 m\ N 12/ N 28 !ile- 4.188 m\
2. Retea pu*lica
a- consum mediu lunar ,in ore de varf- )8 m\
b- tarif unitar pentru apa potabila ,fara 2C0- 1"34) lei/m\
c- cost lunar pentru apa din reteaua publica :4"3 lei
Costuri a(uale cu apa < -/&,; N 9+,(. L $& l"ni < $.21/,$ lei
pe u0ate
a- cost deversare in reteaua publica ,fara 2C0- 8"481% 7(/m\
b- volum anual de ape u!ate deversate in colectorul public 1).%33 m\
c- cost deversare pentru ape u!ate ).83:"% lei
d- cost reactiv pentru statia de tratare fi!ico#c/imica 8") 7(/m\
e- cost anual pentru tratarea apelor u!ate 12.2)3"3 lei
f- costul total al apelor u!ate ,cIe- $9.($&,;( lei
Cot"#i an"ale 'ent#" "tilitati < $:2.(19,;( lei
C)elt"ieli c" 'e#onal"l
# c/eltuielile cu salariile personalului au fost estimate avand in vedere modificarile de structura ale
personalului" politica salariala si de beneficii a societatiiH
Obiectivul propus are nevoie la punerea in functiune" de un total de 12 oameni an*ajati" care vor fi
an*ajati la data implementarii proiectului.
Personalul existent la data depunerii proiectului" precum si cei 12 de noi an*ajati care vor fi an*ajati la
data de implementarea proiectului" vor fi mentinuti pe o perioada de cel putin % ani de la data finali!arii
proiectului.
Functie
Nr.
sal.
Sal.
brut
CASS Soa! CAS
FNUA
SS
Fon"
risc si
acci"
Fon"
crean#e
salariale
Total sal
anual
Retineri Total cost
5.20% 0.50% 20.80% 0.85% 0.17% 0.25%
1
Sef
carmangerie
1 1,500.00 78.00 7.50 312.00 12.75 2.52 3.75 18,000.00 4,998.24 $$%&&'.$(
2 !ntabil 1 1,500.00 78.00 7.50 312.00 12.75 2.52 3.75 18,000.00 4,998.24 $$%&&'.$(
3
armangerie
3 1,000.00 15".00 15.00 "24.00 25.50 5.04 7.50 3",000.00 9,99".48 ()%&&*.('
4 2e/nolo* 1
1,000.00 52.00 5.00 208.00 8.50 1."8 2.50 12,000.00 3,332.1" +)%,,$.+*
5 2ransatori 3 1"888.88
15".00 15.00 "24.00 25.50 5.04 7.50 3",000.00 9,99".48 ()%&&*.('
"
Muncit!r
necalificat
2 1,000.00 104.00 10.00 41".00 17.00 3.3" 5.00 24,000.00 ",""4.32 ,-%**(.,$
7
S!fer
1 1,000.00 52.00 5.00 208.00 8.50 1."8 2.50 12,000.00 3,332.1" +)%,,$.+*
TOTAL +$ +,%--- *.* *) $%.-( +++ $$ ,, +)*%--- (,%,+' +&&%,+'
C)elt"ieli c" a0o#ti,a#ile i '#o*i,ioanele C amorti!area s#a calculat prin metoda lineara" luandu#se in
calcul o perioada de utilitate de 48 ani pentru cladire si 1% ani pentru utilaje si ec/ipamente te/nolo*ice.
Dec#ie#e
7aloa#e
a0o#ti,a#e an"ala
teren 8.88 #
.onstructii si instalatii )48"2%).88 11.%8'
<asini si utilaje 3:4"1:1.88 2'.218
2otal $,$(+,+//.:: ++.2;1
# c/eltuielile cu doban!ile au fost estimate in functie de volumul datoriilor si de conditiile de finantare ,rata
doban!ii" perioada de *ratie" durata de rambursare-H
Grafcul estimativ de cofnantare a investitiei - GIGI
Credit Finantare Investitie
Valoare 696,332
Dobanda 15.00%
Nr. Ani 5
Perioada de Gratie - ani 1
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dobanda/luna 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704
104,450
Principal
0
Rata lunara 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704 8,704
104,450
old !redit "#",$$% "#",$$% "#",$$% "#",$$% "#",$$% "#",$$% "#",$$% "#",$$% "#",$$% "#",$$% "#",$$% "#",$$%
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Doband/ luna 8,704 8,5%$ 8,$41 8,1"0 7,#7# 7,7#7 7,"1" 7,4$5 7,%5$ 7,07% ",8#1 ",70#
#%,48%
Principal 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507
174,08$
Rata lunara %$,%11 %$,0$0 %%,848 %%,""7 %%,48" %%,$04 %%,1%$ %1,#4% %1,7"0 %1,57# %1,$#8 %1,%1"
%"",5"5
old !redit "81,8%5 ""7,$18 "5%,811 "$8,$04 "%$,7#7 "0#,%#1 5#4,784 580,%77 5"5,770 551,%"$ 5$",75" 5%%,%4#
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dobanda/luna ",5%8 ",$47 ",1"5 5,#84 5,80$ 5,"%1 5,440 5,%5# 5,077 4,8#" 4,715 4,5$$
"",$"#
Principal 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507
174,08$
Rata lunara %1,0$5 %0,854 %0,"7% %0,4#1 %0,$10 %0,1%8 1#,#47 1#,7"" 1#,584 1#,40$ 1#,%%% 1#,040
%40,45%
old !redit 507,74% 4#$,%$5 478,7%8 4"4,%%1 44#,714 4$5,%08 4%0,701 40",1#4 $#1,"87 $77,180 $"%,"7$ $48,1""
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dobanda/luna 4,$5% 4,171 $,#8# $,808 $,"%7 $,445 $,%"4 $,08$ %,#01 %,7%0 %,5$# %,$57
40,%57
Principal 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507
174,08$
Rata lunara 18,85# 18,"78 18,4#" 18,$15 18,1$4 17,#5% 17,771 17,5#0 17,408 17,%%7 17,04" 1",8"4
%14,$40
old !redit $$$,"5# $1#,15% $04,"45 %#0,1$8 %75,"$1 %"1,1%5 %4","18 %$%,111 %17,"04 %0$,0#7 188,5#0 174,08$
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dobanda/luna %,17" 1,##5 1,81$ 1,"$% 1,451 1,%"# 1,088 #07 7%5 544 $"$ 181
14,144
Principal 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507 14,507
174,08$
Rata lunara 1","8$ 1",50% 1",$%0 1",1$# 15,#58 15,77" 15,5#5 15,414 15,%$% 15,051 14,870 14,"88
188,%%7
old !redit 15#,57" 145,0"# 1$0,5"% 11",055 101,548 87,04% 7%,5$5 58,0%8 4$,5%1 %#,014 14,507 0
# c/eltuielile cu diferentele de curs valutar au fost considerate nule intrucat operatiunile desfasurate de
societate in valuta sunt nesemnificativeH
# c/eltuielile cu serviciile executate de terti au fost au fost estimate ca fiind fixe de#a lun*ul perioadei de
anali!aH
# c/eltuielile cu alte impo!ite si taxe au fost estimate luand in calcul evolutia politicii fiscale a 6uvernului in
ceea ce priveste taxele si impo!itele locale" valoarea de inventar a cladirii si suprafata neconstruita a
terenuluiH
# c/eltuielile cu obiectele de inventar au fost considerate fixe de#a lu*ul perioadei de anali!aH
# c/eltuielile cu alte materiale consumabile au fost estimate avand in vedere o crestere a necesarului de
materiale aferente activitatii.
# c/eltuielile cu despa*ubirile si donatiile au fost estimate ca fiind nule in perioada de anali!aH
# alte c/eltuieli exceptionale au fost considerate ca fiind nule in perioada de anali!a.
# c/eltuielile cu impo!itul pe profit au fost obtinute aplicand cota de 1'9 la valoarea re!ultatului brut.
$.+ P#oiectia cont"l"i de '#o3it i 'ie#de#e
.ontul de profit @i pierdere reflectA situatia financiarA a firmei @i cuprinde veniturile @i c/eltuielile de
exploatare @i re!ultatul brut @i net ob?inut de societate.
(n coloana 0n 8 s#au completat cu valorile existente in ultimul cont de profit si pierdere inc/eiat
de societate anexat la cererea de finantare Proiec?ia contului de profit si pierdere are ca suport
pro*no!a veniturilor si a c/eltuielilor.
.ifra de afaceri" este calculata pe ba!a valorilor din Pro*no!a Ceniturilor.
./eltuielile de exploatare" sunt cele pre!entate in Pro*no!a ./eltuielilor
Societatea este micro4ntreprindere plAtitoare de impo!it pe profit" de 1'9.
Din previ!iunile efectuate se poate observa ca societatea va inre*istra profit pe intrea*a perioada ;
Re,"ltat"l net al e5e#citi"l"i 3inancia#
An $ An & An ( An + An /
$,(&/,1(9 $,/2:,;2; $,;$1,$$; $,9(9,1/& &,:/$,(:/
$.+ Bilant intetic '#e*i,ionat
# (n coloana 0n 8 s#a completat cu valorile existente in ultimul bilant inc/eiat de societate anexat
la cererea de finantareH
# Caloarea activelor imobili!ate brute" repre!intA valoarea activelor imobili!ate pe care firma le
ac/i!itionea!A prin proiect.
# Caloarea amorti!arii cumulate repre!intA valoarea amorti!arii calculate pentru activele imobili!ate
nou ac/i!i?ionate. S#a avut in vedere o amorti!are liniara pe o perioada de 1% ani la utilaje si o
perioada de 48 ani la cladiri.
# Po!i?ia bilan?ierA .asa @i conturile la bAnci cuprinde valoarea disponibilului de numerar la sfBr@itul
fiecArui an de func?ionare. 0ceste valori sunt corelate cu valorile indicatorului Disponibil de
Numerar .urent" previ!ionat in .as/#&loO.
# valoarea stocurilor ,materii prime" materiale" produse finite" etc- este corelata cu specificul
activitatii de fabricare a produselor de carman*erie.
# Datorii ce trebuie platite intr#o perioada mai mare de un an > nu sunt decat doban!ile aferente
creditului luat pentru asi*urarea cofinantarii" creditul beneficiind de o perioada de *ratie de 1 an.
# Subventii pentru investitii > s#au inscris incasarile primite prin pro*ramul &0D3
# S#a urmarit corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de
numerar.
# 3e!ultatul exercitiului financiar repre!intA profitul net obtinut de societate 4n fiecare an de
functionare. 0cest indicator este corelat cu indicatorul 3e!ultatul exercitiului financiar din .ontul
de Profit @i Pierdere.
$./ Fl"5 de n"0e#a#
&luxul de numerar este *enerat de diferen?a dintre 4ncasArile 4n numerar @i plA?ile 4n numerar din
bu*etul de casA ,numerar-.
0cesta este utili!at pentru compararea op?iunii de a investi" 4n ca!ul 4n care fluxurile de numerar
diferA 4n mod semnificativ 4n timp.
./eltuielile cu reali!area investi?iei au fost calculate conform *raficului de implementare" si au fost
completate in cate*oria E2otal iesiri din lic/iditatiF astfel;
# laborarea studiului de fe!abilitate" a cererii de finantare" a studiilor de piata si c/eltuielile cu
emiterea avi!elor necesare proiectului sunt activitati ce s#au reali!at in lunile premer*atoare depunerii
proiectului. Pentru a putea fi evidentiate ca si c/eltuieli 4n fluxul de numerar ,ca parte inte*ranta a valorii
totale a proiectului de investi?ii- ele au fost completate 4n prima luna de implementare.
# Prima luna de implementare este considerata luna in care se inc/eie contractul de finantare
# .alculul 2C0#ului a avut 4n vedere activitatea de investi?ii ,cu proiectul-. 5eneficiarului i se
rambursea!A 2C0#ul trimestrial 4n func?ie de c/eltuielile cu investi?ia.
C)elt"ielile '#i*ind '#etatiile e5te#ne cuprind c/eltuielile de administratie si mar=etin* si s#au
aproximat ca fiind in valoare de 19 din cifra de afaceri J 181.888 lei/an.
7a acestea se adau*a cele preluate din bilant la 2818 in valoare de 11'.233 lei si re!ulta un total
de 224.233 lei
C)elt"ielile c" i0'o,ite, ta5e i *a#a0inte ai0ilate c"'#ind6
# impo!itul pe teren ,O6 3'/2882- ;
2)2" %2m] N 8"1 lei/m] J 2)"2% lei
# impo!itul pe cladire ,O6 3'/2882- ;
)48.2%) lei N 1.%9 J 11.184 lei
Total c)elt"ieli c" i0'o,ite i ta5e < $$.$($ lei N 9.9;/ -din 4ilant la &:$:: < &$.$$1 lei
(n varianta in care se reali!ea!a investitia cu asistenta financiara nerambursabila se constata o crestere a
cifrei de afaceri in primii ani dupa reali!area investitiei cu 189 anual si o tendinta ascendenta a fluxului de
numerar urmare a cresterii productiei.
&luxul de numerar este po!itiv in toti anii urmariti prin anali!a" atat in fa!a de implementare cat si
in anii dupa implementarea proiectului.
Fl"5 de n"0e#a# in acti*itatea de e5'loata#e6
An $ An & An ( An + An /
9/+,1/$ $,$11,;($ $,(29,:$$ $,+;+,9&2 $,/9(,$:2
Fl"5 de lic)iditati net al 'e#ioadei6
An $ An & An ( An + An /
2$+,$99 2+&,$9$ $,$9:,2;+ $,(:2,+;$ $,/9(,$:2
$.1 Indicato#i 3inancia#i
,e baza datelor obtinute din prognozele efectuate se %or calcula indicatorii care %or rele%a
sustenabilitatea si %iabilitatea in%estitiei ce urmeaza a fi promo%ata. )oate prognozele %or fi calculate
pentru o perioada de - ani* dupa finalizarea in%estitiei* in preturi constante.
Mod"l de calc"l i 4a#e0"#ile li0ita ca#e t#e4"ie #e'ectate "nt "#0atoa#ele:
$. Caloarea investitiei ,C(- < valoarea totala a proiectului fara 12, se preia 'i( *ugetul
poiectului.
7I < $.&&/.$2; lei
&. Ceniturile din exploatare ,Ce- < ve(iturile reali0ate 'i( activitatea cure(ta, co(form o*iectului
'e activitate al solicita(tului. "e calculea0a por(i(' 'e la fi0ic 3ca(titati 'e pro'use,
volumul pro'uctiei, servicii4 i(5(' co(t 'e preuri#tarife pe u(itatea 'e msur 'ifere(iat
pe(tru fiecare o*iect 'e activitate. "e preiau valorile 'i( (e.a 61 7 )rog(o0a
2e(iturilor 8 ra('ul 7 1otal ve(ituri 'i( e.ploatare 8 afere(te perioa'elor respective 31otal
(1,9 , 1otal ( ,4.
An $ An & An ( An + An /
;,&/(,1:& 9,$$/,:&; 9,921,+/+ $:,+:2,$12 $:,;(2,;;:
(. ./eltuieli de exploatare ,.e-J c:eltuielile ge(erate 'e 'erularea activitii cure(te.
"u(t c:eltuielile afere(te ve(iturilor 'i( e.ploatare i se calculea0 ;( fu(ctie 'e 'ome(iul
'e activitate si 'e co(sumurile specifice. "e preiau valorile 'i( (e.a 62 7 )rog(o0a
C:eltuielilor8 ra('ul 7 C:eltuieli pe(tru e.ploatare < total8 afere(te perioa'elor respective
31otal (1,9 , 1otal ( ,4.
An $ An & An ( An + An /
1,1:9,;&$ 2,&:/,+:; 2,;::,99+ ;,:9;,2;2 ;,(91,/;:
+. 3ata re!ultatului din exploatare ,r3e- 8 trebuie sA fie minim 189 din Ce.
Re0ultatul 'i( activitatea cure(t 3Re4 se calculea0= 3e J Ce > .e C t#e4"ie D 3ie po!itiv"
iar rata re!ultatului din exploatare trebuie sa fie minim 189 din veniturile din exploatare pentru
anii evaluati
Rata re0ultatului 'i( e.ploatare 3rRe4 se calculea0a 'upa formula =
100
#e
#e
=
Ve
r
An $ An & An ( An + An /
$9.9&F &:.9/F &$.;$F &&.$;F &&./(F
/. Durata de recuperare a investitiei ,Dr- > trebuie sA fie maxim 12 ani H
Este u( i('icator ce e.prima 'urata 'e recuperare a i(vestitiei 3e.primat ;( a(i4.
"e calculea0a astfel =
12 $ % & exp & & & '
"
12
1
5
actualizat loatare Flux actualizat net Flux
VI
Dr

+
=
>('e=
Se conide#a ca in anii 18$& ca)83loG8"#ile din e5'loata#e "nt e%ale c" ca)83loG8"l din
e5'loata#e din an"l /.
D# < :,9/&& ani
1. 3ata rentabilitatii capitalului investit ,r3c- 8 trebuie sA fie minim %9 pentru anii evaluatiI
Se calc"lea,a at3el 6
100
exp &
=
VI
loatare Flux
r
Rc
An $ An & An ( An + An /
22.9&F 9/.&+F $$&./1F $&$.&:F $(:.:(F
2. Rata aco'e#i#ii '#in 3l"5"l de n"0e#a# -RAFN. C t#e4"ie a 3ie S$,&" pentru anii evaluati ;
R?@ . /lu+ de numerar din e+ploatare 0 1dob2nzi 3 pl'i leasing 3 rambursarea datoriilor4;
Se preiau din tabelul flu+urilor de numerar pentru perioada de prognoza #ne+a 56 randul ,
7 /lu+ de numerar din acti%itatea de e+ploatare 8 care se imparte la randul C 7 )otal iesiri de
lic9iditati prin finantare 8.
An $ An & An ( An + An /
(.92:& &.2+2; 2.(&1( ;.(1;( N" ete ca,"l T
;. 3ata indatorarii pe termen mediu si lun* ,r(- # t#e4"ie D 3ie maximum '89 pentru anii evaluati H
Este calculata ca raport i(tre total 'atorii pe terme( me'iu si lu(g si total active.
100 =
i
i
I
TA
TD
r
u('e =
1Ai+ total 'atorii pe terme( me'iu si lu(g i( a(ul i B
1i+ total active i( a(ul i B
An $ An & An ( An + An /
$+.++F ;.$&F (.&&F
9. Rata de act"ali,a#e C este de ;F, folosita pentru actualizarea flu+urilor de numerar %iitoare.
unde;
r este rata de actualizare egala cu 6% 1r.rata dob2nzii de refinanare 5C! 1:%4 3 mar;a de risc
pe ar' 1:%4 e%aluat' de c'tre #genie ca %aloare medie <i care %a fi ree%aluat' pe m'sur' ce
condiiile pietei monetare europene se sc9imb'* se impune introducerea unei apro+im'ri unitare4
$:. 7aloa#ea act"ali,ata neta-7AN. C t#e4"ie a 3ie 'o,iti*aI
ste calculata astfel6
( )
VI
r
lt FN
r
FN
VAN
i
i
i
i
i
i

+
+
+
=

= =
% 1 '
exp
1
12
"
5
1
/(i J flu+ de lic9iditati net din anul i;
/(i e+plt . flu+ de lic9iditati din e+ploatare din anul i
=I . %aloarea in%estitiei ;
7AN < ;.2:2.9/$ lei
$$. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei ,randul S " din anexa 51 ^ &lux de numerar _
trebuie sa fie po!itiv in anii de previ!ionare evaluati "e preiau valorile 'i( ra('ul " 'i(
(e.a 6C afere(te perioa'elor respective 31otal (1,9 , 1otal ( ,4.
An $ An & An ( An + An /
;$(,&+& $,///,+(( &,2+1,&$1 +,:/(,19; /,1+1,;:+
CONCLUZII
Din anali,a e3ect"ata #e,"lta ca '#oiect"l ete "tena4il e3ectele l"i '"tand 3i c"anti3icate at3el6
Se va reali!a un obiectiv investitional important pentru judetul .onstantaH
Cor fi create noi locuri de munca" existand perspective ca numarul locurilor de munca create sa
cresca in urmatorii aniH
2axele si impo!itele colectate la bu*etul local vor putea fi utili!ate in vederea finali!arii unor
obiective de infrastructura locala" care nu pot fi puse in practica din lipsa fondurilor financiareH
.ifra de afaceri si profitul net re!ultat arata posibilitatea de acoperire a costurilor de exploatare si
a costurilor financiare aratand astfel *radul de rentabilitate al afaceriiH
(ndicatorii de performanta re!ultati in varianta investitie cu asistenta financiara nerambursabila se
incadrea!a in parametrii preva!uti in 6/idul solicitantului si sunt dupa cum urmea!a;
o &luxuri de numerar nete po!itive fiind astfel indeplinita conditia de sustenabilitate a
proiectuluiH
o Caloarea neta actuali!ata financiara a capitalului si venitul net actuali!at financiar al
investitiei sunt po!itive fiind indeplinita alta conditie preva!uta de 6/idul solicitantului.
0ceste valori po!itive arata ca fluxurile de numerar *enerate de proiectul de investitii vor
asi*ura recuperarea investitiei initiale H
3eali!area investitiei" utili!and cele mai moderne si eficiente ec/ipamente de productie"
a*rementate de $niunea uropeana va repre!enta un model ce va putea fi replicat si de alti
intreprin!atori din tara in vederea reali!arii unor investitii care vor respecta normele impuse de
.omunitatea uropeana si vor putea face fata concurentei tot mai acerbe venite din partea tarilor
cu economie avansata.
(ntocmit
S... 3 Structural S.3.7. > .onstanta

S-ar putea să vă placă și