Sunteți pe pagina 1din 5

ROMNIA

JUDEUL SUCEAVA
COMUNA POJORTA
CONSILIUL LOCAL


HOTRRE
privind darea n administrare Consiliului Judeean Suceava a suprafeei de 9 ha teren, pentru construcia
obiectivului Depozit ecologic Pojorta, n cadrul Proiectului Sistem de management integrat al
deeurilor n judeul Suceava

Consiliul Local al comunei Pojorta, judeul Suceava;
Avnd n vedere :
- Expunerea de motive prezentat de domnul Codreanu Ioan Bogdan - primarul comunei Pojorta;
- Raportul Compartimentului Urbanism, cadastru, mediu, fond funciar,administrarea domeniului
public i privat al comunei, gospodrire comunal, paz i PSI, nregistrat la numrul
4479/04.08.2010;
- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-social, buget, finane,
administrarea domeniului public i privat al comunei, agricultur, gospodrire comunal, protecia
mediului i turism, nregistrat la nr. 4480/04.08.2010;
- Adresa nr. 10257/07.08.2010 a Consiliului Judeean Suceava, prin care se solicit reemiterea
unor documente necesare finalizrii aplicaiei de finanare pentru proiectul Sistem de management
integrat al deeurilor n judeul Suceava
n temeiul art.36 alin (2) lit. c) i d), alin.(5) lit. a), alin. (6) lit.a) pct.14, art.45 alin.(1) i art. 115
alin.(1), lit. b din Legea nr.215/2001 a administraiei publice locale, republicat ;

H O T R T E :

Art.1 Se aprob darea n administrarea Consiliului Judeean Suceava a suprafeei de 9 ha
teren, proprietate public a comunei Pojorta, judeul Suceava, identificat conform anexei care face parte
integrant din prezenta hotrre, pentru construcia obiectivului de investiii Depozit ecologic Pojorta,
n cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deeurilor n judeul Suceava.
Art.2 Obiectivul de investiie Depozit ecologic Pojorta se va construi pe terenul aflat n
domeniul public al comunei Pojorta, judeul Suceava, teren disponibil exclusiv pentru realizarea
obiectivului propus n cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deeurilor n judeul
Suceava.
Art.3 Se abrog Hotrrile Consiliului local al comunei Pojorta, judeul Suceava nr.
14/15.03.2007, nr. 75/25.08.2008 i nr. 30/26.04.2010, precum i art.3 din Hotrrea Consiliului Local
al comunei Pojorta, judeul Suceava nr. 70/25.08.2008.
Art.4 Primarul comunei Pojorta, prin aparatul de specialitate va duce la ndeplinire
prevederile prezentei hotrri.

Preedinte de edin Contrasemneaz:
Secretarul comunei,
Elena Smaranda LEHACI


Pojorta, 09.08.2010
Nr.
ROMNIA
JUDEUL SUCEAVA
COMUNA POJORTA
PRIMAR
-PROIECT-
HOTRRE
privind darea n administrare Consiliului Judeean Suceava a suprafeei de 9 ha teren, pentru construcia
obiectivului Depozit ecologic Pojorta, n cadrul Proiectului Sistem de management integrat al
deeurilor n judeul Suceava

Consiliul Local al comunei Pojorta, judeul Suceava;
Avnd n vedere :
- Expunerea de motive prezentat de domnul Codreanu Ioan Bogdan - primarul comunei Pojorta;
- Raportul Compartimentului Urbanism, cadastru, mediu, fond funciar,administrarea domeniului
public i privat al comunei, gospodrire comunal, paz i PSI, nregistrat la numrul
4479/04.08.2010;
- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-social, buget, finane,
administrarea domeniului public i privat al comunei, agricultur, gospodrire comunal, protecia
mediului i turism, nregistrat la nr. 4480/04.08.2010;
- Adresa nr. 10257/07.08.2010 a Consiliului Judeean Suceava, prin care se solicit reemiterea
unor documente necesare finalizrii aplicaiei de finanare pentru proiectul Sistem de management
integrat al deeurilor n judeul Suceava
n temeiul art.36 alin (2) lit. c) i d), alin.(5) lit. a), alin. (6) lit. a) pct.14, art.45 alin.(1) i art. 115
alin.(1), lit. b din Legea nr.215/2001 a administraiei publice locale, republicat ;

H O T R T E :

Art.1 Se aprob darea n administrarea Consiliului Judeean Suceava a suprafeei de 9 ha
teren, proprietate public a comunei Pojorta, judeul Suceava, identificat conform anexei care face parte
integrant din prezenta hotrre, pentru construcia obiectivului de investiii Depozit ecologic Pojorta,
n cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deeurilor n judeul Suceava.
Art.2 Obiectivul de investiie Depozit ecologic Pojorta se va construi pe terenul aflat n
domeniul public al comunei Pojorta, judeul Suceava, teren disponibil exclusiv pentru realizarea
obiectivului propus n cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deeurilor n judeul
Suceava.
Art.3 Se abrog Hotrrile Consiliului local al comunei Pojorta, judeul Suceava nr.
14/15.03.2007, nr. 75/25.08.2008 i nr. 30/26.04.2010, precum i art.3 din Hotrrea Consiliului Local
al comunei Pojorta, judeul Suceava nr. 70/25.08.2008.
Art.4 Primarul comunei Pojorta , prin aparatul de specialitate va duce la ndeplinire
prevederile prezentei hotrri.


INIIATOR,
PRIMAR,
Ioan Bogdan CODREANU
Avizat pentru legalitate
SECRETARUL COMUNEI,
Elena Smaranda LEHACI
Pojorta, 04.08.2010

ROMNIA
JUDEUL SUCEAVA
COMUNA POJORTA
PRIMAR
Nr. 4481/04.08.2010


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotrre privind darea n administrare Consiliului Judeean Suceava a suprafeei
de 9 ha teren, pentru construcia obiectivului Depozit ecologic Pojorta, n cadrul Proiectului
Sistem de management integrat al deeurilor n judeul SuceavaAvnd n vedere adresa Direciei Generale AM POS Mediu din cadrul Ministerului Mediului
i Pdurilor prin care solicit reemiterea unor documente necesare finalizrii aplicaiei de
finanare pentru Proiectul Sistem de management integrat al deeurilor n judeul Suceava,
precum i adresa Consiliului Judeean Suceava nr. 10257/04.08.2010 prin care se solicit
reemiterea unei adeverine prin care se face dovada c terenul n suprafa de 9 ha, situat n
proprietatea public a comunei Pojorta pe care se va construi depozitul ecologic Pojorta din
cadrul proiectului amintit mai sus, nu au fost depuse cereri de retrocedare i nu fac obiectul nici
unui litigiu, se impune adoptarea unei hotrri de consiliu local privind darea n administrare
Consiliului Judeean Suceava a suprafeei de 9 ha teren, pentru construcia obiectivului Depozit
ecologic Pojorta, n cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deeurilor n judeul
Suceava.PRIMAR,
Ioan Bogdan CODREANUROMNIA
JUDEUL SUCEAVA
COMUNA POJORTA
CONSILIUL LOCAL

Comisia pentru programe de dezvoltare economico social, buget, finane, administrarea domeniului
public i privat, agricultur, gospodrire comunal, protecia mediului i turism


RAPORT
la proiectul de hotrre cu privire la darea n administrare Consiliului Judeean Suceava a suprafeei de
9 ha teren, pentru construcia obiectivului Depozit ecologic Pojorta, n cadrul Proiectului Sistem de
management integrat al deeurilor n judeul SuceavaComisia pentru programe de dezvoltare economico social, buget, finane, administrarea
domeniului public i privat, agricultur, gospodrire comunal, protecia mediului i turism, ntrunit n
edin de lucru n data de 06.08.2010, n temeiul prevederilor art. 54 din Legea administraiei publice
locale nr. 215/2001, a procedat la analizarea urmtoarelor documente:
1. proiectul de hotrre;
2. expunerea de motive de la proiectul de hotrre;
3. rapoartele compartimentelor de specialitate.
Analiznd documentele prezentate, comisia constat c proiectul de hotrre este avizat pentru
legalitate de ctre doamna Lehaci Elena Smaranda secretarul comunei Pojorta, fiind respectate
prevederile legale, propunerea fiind oportun i necesar.
n temeiul prevederilor art. 44 din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, comisia, cu
unanimitate de voturi, acord
AVIZ FAVORABIL

documentelor prezentate i propune prezentarea lor, n plenul consiliului local, spre dezbatere i
analiz n vederea adoptrii hotrrii de aprobare.

PREEDINTE DE COMISIE, SECRETARUL COMISIEI,
Marcel Gavril GAVRILEI Vasile LEHACI

MEMBRII COMISIEI:

Niculai ALVARI

Constantin ERHAN

Alexandru RAIAROMNIA
JUDEUL SUCEAVA
PRIMRIA COMUNEI POJORTA
COMPARTIMENTUL URBANISM, CADASTRU, FOND FUNCIAR, MEDIU, ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC I PRIVAT AL COMUNEI, GOSPODRIRE COMUNAL, PAZ I P.S.I.
Nr.4479/04.08.2010


RAPORT DE SPECIALITATE


OBIECTIV:
Proiectul de hotrre privind darea n administrare Consiliului Judeean Suceava a suprafeei de 9 ha
teren, pentru construcia obiectivului Depozit ecologic Pojorta, n cadrul Proiectului Sistem de
management integrat al deeurilor n judeul Suceava

INIIATOR PROIECT DE HOTRRE: Primarul comunei Pojorta, domnul Ioan-Bogdan Codreanu.

Compartimentul urbanism, cadastru, fond funciar, mediu, administrarea domeniului public i privat al
comunei din cadrul Primriei comunei Pojorta, primind spre analiz proiectul de hotrre iniiat de
domnul primar, privind darea n administrare Consiliului Judeean Suceava a suprafeei de 9 ha teren,
pentru construcia obiectivului Depozit ecologic Pojorta, n cadrul Proiectului Sistem de management
integrat al deeurilor n judeul Suceava, refer:

- n vederea construirii depozitului ecologic Pojorta este necesar, conform adresei Consiliului
Judeean Suceava nr.10257/04.08.2010, reemiterea unor documente necesare finalizrii aplicaiei de
finanare, fapt pentru care se impune adoptarea unei hotrri de consiliu n acest.
CONCLUZII:
Compartimentul urbanism, cadastru, fond funciar, mediu, administrarea domeniului public i privat al
comunei, consider oportun i necesar aprobarea de ctre Consiliul Local a proiectului de hotrre cu
privire la darea n administrarea Consiliului Judeean Suceava a suprafeei de 9 ha teren, pentru
construcia obiectivului Depozit ecologic Pojorta, n cadrul Proiectului Sistem de management
integrat al deeurilor n judeul SuceavaINSPECTOR DE SPECIALITATE,
Silviu LEHACI