FALUN GONG

LI HONGZHI
Traducerea în limba română august 2012
după a cincea ediie engle!ă tradusă în iulie 200"


Despre Buddha Fa

Nimic nu este atât de pro#und ca $udd%a &a (Legea şi principiile Universului)' (in toate
în)ăăturile lumii este cea mai minunată *i cea mai înaltă *tiină' +entru a e,plora acest domeniu-
oamenii obi*nuii trebuie să. i sc%imbe în mod #undamental modul lor de gândire' /lt#el- ș
ade)ărul uni)ersului )a rămâne pentru totdeauna un mit pentru umanitate- iar oamenii obi*nuii
se )or târî mereu între limitele create de propria lor ignorană'
(eci ce este de #apt $udd%a &a0 1ste o religie0 1ste o #ilo!o#ie0 /ceasta este doar înelegerea pe
care o au 2erudiii moderni ai budismului3' 1i o studia!ă doar la ni)el teoretic- supunând.o criticii
*i a*a.!iselor cercetări- ca *i cum ar #i #ilo!o#ie' (e #apt- $udd%a &a nu se limitea!ă doar la mica
por iune coninută în sutre- care este doar ni)elul elementar al $udd%a &a' 4ai degrabă- $udd%a ț
&a este )i!iunea ce pătrunde toate misterele- de la particule *i molecule până la uni)ers- de la ceea
ce este cel mai mic până la ceea ce este cel mai mare- ea cuprinde toate misterele nu lasă nimic
nee,plicat' 1ste natura uni)ersului5a #i 6incer- $un i Tolerant5e,primată în moduri di#erite la ș
ni)eluri di#erite- este ceea ce taoi tii numesc 27alea3 *i budi tii 2Legea3' ș ș
Oricât de de!)oltată ar #i *tiina omenirii de astă!i- ea poate e,plica doar o parte din misterele
uni)ersului' (e îndată ce menionăm anumite #enomene speci#ice ale $udd%a &a- e,istă
întotdeauna oameni care spun8 26untem acum în era electronicii- *tiina este #oarte a)ansată'
Na)ele spaiale au !burat pe alte planete *i cu toate acestea )oi continuai încă să )orbii despre
aceste )ec%i superstiii3' +entru a spune lucrurilor pe nume- oricât de a)ansat ar #i calculatorul- nu
se poate compara cu creierul uman- care rămâne până astă!i un mister care.i derutea!ă pe
cercetători' Indi#erent cât de departe pot călători na)ele spaiale- ele nu reu*esc încă să !boare
dincolo de dimensiunea materială în care e,istăm noi- rasa umană' 7unoa terea dobândită de ș
omenirea de a!i este e,trem de super#icială- i este doar o mică parte din întreg . #iind departe de ș
înelegerea reală a /de)ărului uni)ersului' 9nii oameni nu îndră!nesc nici măcar să se con#runte-
să aborde!e sau să admită do)e!ile unor #enomene care e,istă obiecti)- pur i simplu deoarece ș
ace*ti oameni sunt prea îngu ti la minte *i nu doresc să.*i sc%imbe )ec%iul mod de gândire' ș
Numai $udd%a &a poate de!)ălui în totalitate misterele uni)ersului- ale spaiu.timpului *i ale
corpului uman' /ceasta ne permite cu ade)ărat să distingem între )irtute *i )iciu- între bine *i rău-
i poate elimina toate concepiile gre*ite *i da o )i!iune corectă' ș
Ideile care călău!esc *tiina umană în pre!ent nu pot decât să.i limite!e de!)oltarea *i cercetările
la această lume materială: deoarece un subiect )a #i studiat numai atunci când este cunoscut-
aceasta #iind abordarea sa' 7ât despre #enomenele intangibile *i in)i!ibile în dimensiunea noastră-
dar care e,istă obiecti)- mani#estări reale ale acelor lucruri apar aici în lumea noastră materială: ei
totu i se ab in să le aborde!e *i le consideră ine,plicabile' Oamenii încăpă âna i insistă pur i ș ț ț ț ș
simplu să pretindă- #ără do)e!i întemeiate- că acelea sunt doar #enomene 2naturale3' Oameni cu
moti)e ascunse au acionat contra propriilor lor con*tiine- respingându.le în bloc drept
2superstiii3: iar oamenii cu min i neînclinate spre căutare- e)ită aceste c%estiuni sub prete,tul că ț
*tiina nu este încă destul de a)ansată pentru a se ocupa de ele' (acă omenirea ar putea să se
reconsidere atât pe sine cât i uni)ersul- dacă ar putea să.*i sc%imbe modul rigid de gândire- ș
atunci omenirea )a a)ea o mare reali!are' $udd%a &a poate permite oamenilor să îneleagă în
întregime lumile nemăsurabile *i in#inite' (e.a lungul )eacurilor- cea care a putut e,plica per#ect
rasa umană- multiplele dimensiuni care e,istă material- tot ce e )iu *i întregul uni)ers este numai8
$udd%a &a'

Li Hong!%i
2 iunie 1;;2Cuprins

(espre $udd%a &a
7apitolul I < Introducere
1' Originile =iGong.ului
2' =i *i Gong
>' +uterea gong.ului *i capacită ile supranaturale ț
?' Oc%iul 7elest @/l treilea oc%iA
B' Tratamentul prin Cigong *i tratamentul în spital
"' =igong.ul de *coală budistă *i religia budistă
D' 7ăi de culti)are drepte *i căi male#ice
7apitolul II < &alun Gong
1' Eolul Eo ii Legii ț
2' 7on#iguraia Eo ii Legii ț
>' 7aracteristicile culti)ării &alun Gong
?' 7ulti)area atât a minii cât *i a corpului
B' Gândul
"' Ni)elurile culti)ării în &alun Gong
7apitolul III < 7ulti)area caracterului @,in,ingA
1' 6emni#icaia caracterului @,in,ingA
2' +ierdere *i câ*tig
>' 7ulti)ând simultan /de)ăr- 7ompasiune i Toleran ă @Z%en.6%en.EenA ș ț
?' 1liminarea in)idiei
B' Eenun area la ata*amente ț
"' Farma
D' Inter#eren a entită ilor rele ț ț
G' 7alitatea înnăscută *i calitatea de iluminare a cui)a
;' O minte clară *i lini tită ș
7apitolul IH < 6istemul de practică &alun Gong
1' $udd%a /rătând O 4ie (e 4âini
2' +o!i ia &alun în +icioare ț
>' 6trăpungerea 7elor (ouă 1,treme 7osmice
?' 7ircuitul 7elest &alun
B' Intărirea +uterilor supranaturale
7apitolul H < Intrebări *i Eăspunsuri
1' &alun *i &alun Gong
2' 4etodele i principiile e,erci iilor ș ț
>' 7ulti)area caracterului
?' Oc%iul celest
B' Greută i ț
"' (imensiunile *i omenirea


Capitolul I – Introducere

In 7%ina- arta qigong.ului[1] are o lungă istorie ce datea!ă din timpuri stră)ec%i' 7%ine!ii au
ast#el un a)antaJ natural în practicarea qigong.ului' 7ele două sisteme ortodo,e de practicare a
qigong.ului- sistemul budist *i sistemul taoist- au #ăcut publice multe metode remarcabile de
culti)are care înainte erau predate în particular' 7ăile taoiste de culti)are sunt unice- în timp ce
sistemul budist î i are metodele sale de culti)are' &alun Gong ș [2] este o metodă a)ansată de
culti)are ce aparine sistemului budist' In timpul acestei serii de lec ii )ă )oi aJusta corpul până la ț
o stare adec)ată pentru culti)are a)ansată *i apoi )oi instala în corpul )ostru o Eoată a Legii (Fa-
lun) i mecanisme energetice- *i )ă )oi în)ăa e,erciiile noastre' In plus- eu am 7orpuri ale Legii ș
(Fa-shen) care )ă )or proteJa' (ar nu este su#icient doar să deinei aceste lucruri- deoarece ele nu
pot îndeplini elul de!)oltării de ț gong[3]' +e lângă acestea trebuie să înelegei principiile
culti)ării la ni)eluri înalte' La acestea se )a re#eri această carte'
1u predau sistemul de practică la ni)eluri înalte a*a că nu )oi discuta despre culti)area )reunui
meridian[4]- punct de acupunctură sau pasaJ energetic' 1u predau o mare cale de culti)are- 4area
7ale pentru culti)are ade)ărată către ni)eluri înalte' La început asta ar putea suna oarecum
misterios- dar pentru culti)atorii dedicai de qigong- dacă )ei încerca să #ii ateni *i să în)ăai
din propria e,perienă- )ei descoperi toate minunăiile *i toate situa iile comple,e pe care le ț
conine'

1. Originile QiGongului

Qigong.ul a*a cum îl *tim noi astă!i- de #apt- nu s.a numit iniial qigong' 1l pro)enea din căile de
culti)are solitare ale c%ine!ilor din antic%itate i din culti)area din cadrul religiilor' Termenul ș
#ormat din cele două caractere c%ine!e*ti <qi gong< nu apare deloc în te,te precum K7artea
1li,irului3- K7anonul Taoist3 sau KTripitaLa3' In timpul perioadei pre!ente de de!)oltare a
ci)ili!aiei noastre umane- qigong.ul a trecut prin perioada de început a religiilor: el e,ista înainte
de apari ia religiilor' (upă ce religiile s.au #ormat- ț qigong.ul a luat o tentă religioasă' Ini ial ț
qigong.ul s.a numit M4area 7ale de 7ulti)are a $udd%aM- M4area 7ale de 7ulti)are a TaoM' /
mai a)ut i alte nume ca M/lc%imia Internă de nouă oriM- M7alea /r%at.uluiM *i M4editaia HaJraM ș
etc' In pre!ent oamenii îl numesc qigong pentru a se con#orma mai bine gândirii noastre moderne
*i pentru a #i mai u*or de populari!at' (e #apt qigong.ul este un miJloc special de culti)are a
corpului uman pe care îl a)em în 7%ina'
Qigong.ul nu este ce)a in)entat de această ci)ili!aie' /re o istorie destul de lungă ce datea!ă cu
ere în urmă' /tunci- când a luat #iină qigong.ul0 9nii spun că qigong.ul are o istorie de trei mii
de ani- *i că a de)enit popular în timpul dinastiei Tang' /lii spun că are o istorie de cinci mii de
ani *i este la #el de )ec%i ca ci)ili!aia c%ine!ă' Nudecând după descoperirile ar%eologice- alii
spun că are o )ec%ime de *apte mii de ani' 1u nu pri)esc qigong.ul ca pe ce)a in)entat de omul
modern < el pro)ine din cultura preistorică' (in in)estigaiile #ăcute de oameni cu capacită i ț
supranaturale- uni)ersul în care locuim este o entitate care a #ost re.creată după ce a e,plodat de
nouă ori' +laneta pe care locuim a #ost distrusă de multe ori' (e #iecare dată când planeta a #ost
re.creată- rasa umană a re.început să se înmulească' /m descoperit acum că e,istă multe lucruri
pe +ământ care depă esc ci)ili!a ia noastră actuală' 7on#orm teoriei e)oluioniste a lui (arOin- ș ț
oamenii au e)oluat din maimue *i ci)ili!a ia nu este mai )ec%e de !ece mii de ani' Totu*i ț
descoperirile ar%eologice din pe*terile munilor /lpi din 1uropa au de!)ăluit e,isten a unor ț
#resce murale )ec%i de 2B0'000 de ani care dau do)adă de un ni)el ridicat de măiestrie artistică-
care depă e te cu mult abilităile oamenilor moderni' In 4u!eul 9ni)ersităii Naionale din +eru ș ș
se a#lă o stâncă mare pe care este gra)ată o #igură umană ce ine un telescop *i obser)ă stelele'
/ceastă gra)ură are o )ec%ime de peste trei!eci de mii de ani' (upă cum *tim- Galileo a in)entat
în 1"0; un telescop astronomic- cu un !oom de >0P- adică acum )reo >00 i ce)a de ani' (ar ș
cum este posibil să e,iste un telescop acum trei!eci de mii de ani0 1,istă un stâlp de #ier în India
a cărui concentraie în #ier este peste ;;Q' 7%iar *i actuala te%nologie de topire nu poate produce
#ier de o asemenea puritate- aceasta depă*ind ni)elul te%nologiei moderne' /tunci cine a creat
acele ci)ili!aii0 7um ar putea #iinele umane . care ar #i trebuit să #ie microorganisme în acele
)remuri . să cree!e aceste lucruri0 /ceste descoperiri au atras atenia oamenilor de *tiină din
toată lumea' 6unt considerate culturi preistorice deoarece sunt ine,plicabile'
Ni)elul reali!ărilor *tiini#ice a #ost di#erit în #iecare perioadă trecută' In unele perioade au atins
un ni)el destul de ridicat- depă*indu.l pe cel al omului modern' (ar acele ci)ili!aii au #ost
distruse' /*a că a* spune că qigong.ul nu a #ost in)entat sau creat de omul modern- ci descoperit
*i per#ecionat de omul modern' &ace parte din culturile preistorice'
Qigong.ul nu este e,clusi) un produs al ării noastre' 1l e,istă i în alte ări- dar ei nu îl denumesc ș
qigong' Rări )estice ca8 6tatele 9nite- 4area $ritanie etc' îl denumesc magie' In 6tatele 9nite
e,istă un magician care este un maestru al capacităilor supranaturale- i el a #ăcut odată ispra)a ș
de a trece prin 4arele Zid c%ine!esc' In momentul trecerii prin !id- a #olosit o pân!ă albă pentru a
se acoperi- s.a lipit de !id *i apoi a trecut prin el' (e ce a #ăcut el asta0 &ăcând în #elul acesta
muli oameni )or #i tenta i să considere că a #ost un spectacol de magie' Trebuia #ăcut ast#el- ț
deoarece *tia că în 7%ina sunt muli oameni cu capacităi supranaturale mari' I.a #ost #rică că )or
inter#era cu el- a*a că s.a acoperit înainte de a pătrunde înăuntru' 7ând a ie*it- a ridicat pân!a cu o
mână- *i a pă*it a#ară' 1ste o !icală8 M1,perii urmăresc trucurile pe când pro#anii a*teaptă
emoii'M &ăcând ast#el publicul a cre!ut că era un spectacol de magie' 4oti)ul pentru care ei
denumesc aceste capacităi magie este pentru că nu le #olosesc pentru a.*i culti)a corpul- ci
pentru distracia spectatorilor sau pentru a pre!enta lucruri ciudate pe scenă' (intr.o perspecti)ă
de la un ni)el coborât- qigong.ul poate sc%imba starea corporală- atingând scopul )indecării de
boli *i păstrării sănătăii' (intr.o perspecti)ă de la un ni)el mai înalt- qigong.ul se re#eră la
culti)area corpului original (ben-ti)'

!. Qi "i Gong

Qi.ul despre care )orbim acum era denumit MchiM[5] de către oamenii din )ec%ime' 1le sunt în
esenă acela*i lucru- amândouă re#erindu.se la qi.ul uni)ersului . un tip de materie in)i!ibilă i ș
#ără #ormă care umple uni)ersul' Qi.ul nu se re#eră la aer' 1nergia acestei materii este acti)ată în
corpul uman prin culti)are' /cti)area sa sc%imbă starea #i!ică a corpului *i poate )indeca bolile *i
păstra sănătatea' Totu*i qi.ul este doar qi- tu ai qi *i el are de asemenea qi' Qi.ul unei persoane nu
poate Kdomina3 qi.ul alteia' 9nii spun că qi.ul poate )indeca boli: sau că poi emite qi către
cine)a pentru a.l )indeca' /ceste remarci sunt #oarte ne*tiini#ice pentru că qi.ul nu poate )indeca
deloc oamenii' 7ând corpul unui practicant încă posedă qi- înseamnă că trupul lui sau al ei nu este
încă un M7orp /lb ca LapteleM' /dică persoana încă are boli sau este a#ectată'
O persoană care a atins un ni)el mai înalt prin culti)are nu emite qi' In sc%imb- emite un #ascicul
de energie înaltă' 1ste o #ormă de energie înaltă- o materie care se mani#estă sub #ormă de lumină-
cu particule #ine de o densitate mare' /cesta este gong.ul' (oar că acesta are puterea de a #ace
ce)a unui om obi*nuit *i numai cu el poate o persoană să.i )indece pe al ii' 1,istă o !icală8 ț
MLumina unui $udd%a străluce*te pretutindeni- a*e!ând totul în ordine'M Inseamnă că cei care
culti)ă cu ade)ărat poartă o energie imensă în corpurile lor' Oriunde merg acele persoane- pot
corecta orice stare anormală din !ona acoperită de energia lor *i o pot readuce la normal' (e
e,emplu- a a)ea boli în corp este pur *i simplu o stare #i!ică anormală- i boala )a dispare după ce ș
această stare este corectată' 4ai simplu- gong.ul este energie' Gong.ul are caracteristici #i!ice- iar
prin culti)are practicanii îi pot percepe e,istena obiecti)ă'

#. $uterea gongului "i capacit% ile supranaturale ț

@1A +uterea gong.ului este de!)oltată prin culti)area caracterului (xinxing)
Gong.ul care determină cu ade)ărat ni)elul puterii energetice (gong-li) a unei persoane nu se
de!)oltă prin practicarea e,erciiilor de qigong' 6e de!)oltă prin trans#ormarea unei #orme de
materie numită Hirtute (de)- *i prin culti)area caracterului moral (xin-xing)' +rocesul de
trans#ormare nu este reali!at prin Kinstalarea unui creu!et *i a unui cuptor pentru a culti)a un
eli,ir (Dan) din substan e c%imice colectate3 ț [6]- a*a cum cred oamenii obi*nuii' Gong.ul la care
ne re#erim noi este generat în a#ara corpului *i începe din Jumătatea de Jos a corpului' 7u cât se
îmbunătăe*te caracterul )ostru- el )a cre te )ertical sub #ormă de spirală- totul #ormându.se în ș
a#ara corpului )ostru' 7ând aJunge în cre tetul capului el se de!)oltă atunci într.un stâlp de ș gong'
Inălimea acestui stâlp de gong- determină ni)elul gong.ului )ostru' 6tâlpul de gong e,istă într.o
dimensiune adânc ascunsă- #iind ast#el greu de )ă!ut de către o persoană obi*nuită'
7apacită ile supranaturale sunt întărite de puterea ț gong.ului' 7u cât puterea gong.ului *i ni)elul
unei persoane sunt mai înalte- cu atât sunt mai mari sunt capacităile sale supranaturale *i mai
u*or de #olosit' Oamenii cu o putere mai mică a gong.ului au capacită i mai slabe- #iindu.le mai ț
greu să le #olosească- unele #iind complet inutili!abile' 7apacităile supranaturale în sine nu
repre!intă nici ni)elul puterii gong.ului tău *i nici ni)elul culti)ării tale' 7ea care )ă determină
ni)elul este mai degrabă puterea gong.ului- i nu capacităile supranaturale' 9nii oameni culti)ă ș
într.o stare Kîncuiată3- adică puterea gong.ului lor e relati) înaltă dar totu*i au puine capacităi
supranaturale' +uterea gong.ului este #actorul determinant Scând e )orba de ni)eluriT- este
de!)oltat prin culti)area caracterului *i este cel mai important lucru'

@2A 7ulti)atorii nu urmăresc capacităi supranaturale
Toi practicanii sunt interesai de capacităi supranaturale' 7apacităile supranaturale atrag
publicul larg *i muli oameni )or să ob ină câte)a' 7u toate acestea- o persoană al cărui caracter ț
(xinxing) este la un ni)el coborât- nu )a reu*i să le ob ină' ț
Oamenii obi*nuii pot a)ea unele capacităi supranaturale- inclusi) desc%iderea oc%iului celest
(tian-mu)- clar audiia- telepatia- precogniia etc' (ar nu )or apărea toate acestea în timpul
etapelor de iluminare treptată- deoarece ele )aria!ă de la un indi)id la altul' Oamenilor obi*nuii
le )a #i imposibil să aibă anumite capacităi supranaturale în această dimensiune #i!ică- ca de
e,emplu a trans#orma un obiect în altce)a- aceasta ne#iind ce)a ce oamenii obi*nuii pot a)ea'
4arile capacităi supranaturale se de!)oltă numai prin culti)area postnatală' &alun Gong s.a
de!)oltat con#orm principiilor uni)ersului- a*adar capacităile supranaturale e,istente în uni)ers
e,istă *i în &alun Gong' S7âte )a primi un practicantT depinde de cât de bine #ace în culti)are'
Gândul obinerii unor capacităi supranaturale nu este gre*it- totu*i- urmărirea e,cesi) de intensă
este mai mult decât un gând normal *i )a produce e#ecte negati)e' 7ine)a a#lat la un ni)el
coborât nu prea )a a)ea la ce să. i #olosească capacităile- inându.le doar pentru a se lăuda în ș ț
#aa oamenilor obi*nuii sau sperând să de)ină mai puternic ca ceilali' In acest ca!- aceasta indică
ni)elul caracterului persoanei care cu siguran ă nu este înalt *i ast#el că este corect să nu i se dea ț
capacităi supranaturale' (acă unele capacităi supranaturale sunt date unor oameni cu un caracter
coborât- pot #i #olosite pentru a comite #ărădelegi' (eoarece caracterul (xinxing-ul) acelor oameni
nu este stabil- nu e,istă nicio garanie că ei nu )or #ace ce)a rău'
+e de altă parte- orice capacitate supranaturală care poate #i demonstrată *i arătată nu poate
sc%imba societatea umană sau căile )ieii cotidiene' /de)ăratelor abilităi de ni)el înalt nu le este
permis să #ie scoase la i)eală pentru spectacol- pentru că impactul i pericolul ar #i prea mari- de ș
e,emplu nu )ei putea arăta niciodată cum se demolea!ă o clădire mare' 4arile capacităi
supranaturale nu pot #i #olosite decât de oamenii cu misiuni speciale- i acele capacită i nu pot #i ș ț
arătate: acestea #iind controlate de mae*trii de ni)el înalt'
Totu*i- unii oameni obi*nuii insistă ca mae*trii de qigong să.*i demonstre!e puterile- #orându.i
să.*i etale!e capacităile supranaturale' Oamenii cu capacităi supranaturale nu )or să le
#olosească ca pe un spectacol- pentru că nu li se permite să le de!)ăluie: etalarea lor ar in#luen a ț
întregul mers al societăii' 7elor care posedă )irtui mari cu ade)ărat nu li se permite să.*i
#olosească capacităile supranaturale în public' 9nii mae*trii de qigong se simt îngro!itor în
timpul unei demonstraii *i )or să plângă după aceea' Nu.i #orai să.*i demonstre!e capacităileU
+entru ei este supărător să de!)ăluie aceste lucruri' 9n student mi.a adus o re)istă' 4.am simit
de!gustat când am citit.o' 6e meniona că urma să se ină o con#erină internaională de ț qigong i ș
că oameni cu capacităi supranaturale puteau participa la un concurs- con#erin a #iind desc%isă ț
oricui a)ea capacităi supranaturale puternice' (upă ce am citit.o m.am simit tulburat câte)a
!ile' 7apacităile nu sunt ce)a ce să poată #i de!)ăluite în public pentru competi ie' 1ste o ru ine ț ș
când oamenii le demonstrea!ă în public' Oamenii obi*nuii se concentrea!ă pe lucrurile practice
din lumea umană- dar mae*trii de qigong au o demnitate de păstrat'
7are este scopul din spatele dorinei pentru capacităi supranaturale0 / le dori re#lectă
mentalitatea de căutare *i Sre#lectăT tărâmul minii unui practicant' O persoană cu eluri impure *i ț
instabilă mental este improbabil să aibă capacităi supranaturale puternice' /ceasta deoarece
înainte de a #i complet iluminat- percepia ta despre bine *i rău este ba!ată doar pe standardele
acestei lumi' Nu poi )edea ade)ărata natură a lucrurilor- nici relaiile Larmice dintre ele' Lupta-
ipetele *i maltratarea printre oameni sunt cau!ate în mod #iresc de relaiile Larmice' (acă nu poi ț
)edea aceste lucruri- poi cau!a mai mult neca! decât să aJu i' Legile acestei lumi gu)ernea!ă ț
gratitudinea *i resentimentul- cât i binele *i răul pentru oamenii obi*nuii: practican ii nu ar ș ț
trebui să #ie preocupa i de aceste lucruri' Inainte de a atinge stadiul Iluminării complete- ceea ce ț
)e!i cu oc%ii poate să nu #ie neapărat ade)ărul' 7ând cine)a lo)e*te pe altcine)a- este posibil că
ei î i reglea!ă datoriile Larmice' Implicarea ta poate să stânJenească re!ol)area acestor datorii' ș
Farma este un tip de materie neagră care înconJoară corpul uman' /re o e,istenă #i!ică într.o
altă dimensiune *i se poate trans#orma în boală sau alte nenorociri'
7apacităile supranaturale e,istă în #iecare- *i ele ar trebui de!)oltate *i întărite pe parcursul
culti)ării' Hrei să de)ii practicant- dar dacă )ei căuta doar capacităi supranaturale- atunci ai
)ederea scurtă *i mintea impură' Indi#erent pentru ce î i dore ti aceste capacităi supranaturale- ț ș
dacă le urmăre ti asta conine lucruri egoiste care )or #i cu siguran ă o piedică în culti)area ta' ș ț
7onsecina )a #i că nu )ei dobândi niciodată capacităi supranaturale'

@>A (iriJarea puterii gong.ului
9nii practicani nu au practicat de #oarte mult timp- dar )or să.i trate!e pe al ii pentru a.*i testa ț
abilităile' 7ând cei dintre )oi care nu au o înaltă putere a gong.ului î i întind mâna *i încearcă- ș
)oi absorbii în corpul )ostru mult qi negru- nesănătos *i murdar- care e,istă în corpul pacientului'
(in moment ce nu a)ei abilitatea de a respinge qi.ului nesănătos iar corpul )ostru nu are niciun
scut protector- )oi #orma i un câmp comun cu pacientul: #ără o mare putere a ț gong.ului nu )ă )ei
putea apăra de qi.ul nesănătos' Ee!ultatul este că )oi în*i)ă )ei simii mult discon#ort' (acă
nimeni nu are griJă de )oi- cu timpul )ei acumula boli în tot corpul' (e aceea- cei care nu au o
coloană înaltă a gong.ului nu ar trebui să )indece bolile altora' Numai o persoană care a de!)oltat
deJa capacităi supranaturale *i care posedă un anumit ni)el de putere a gong.ului poate #olosi
qigong.ul pentru a.i trata pe al ii' 7%iar dacă unii oameni au de!)oltat capacităi supranaturale *i ț
pot #ace )indecări- ei #olosesc de #apt- atunci când se a#lă la un ni)el destul de coborât- puterea
acumulată a gong.ului lor- propria lor energie- pentru a )indeca' (in moment ce gong.ul este atât
energie cât *i o entitate inteligentă greu de acumulat- )oi practic )ă golii de gong când îl emitei
în e,terior' i odată cu emiterea de Ș gong- stâlpul de gong de deasupra capului se scurtea!ă *i este
secătuit' 7%iar nu merită să #ace i asta' /*a că eu nu spriJin tratarea bolilor altora- când puterea ț
gong.ului )ostru nu este înaltă' Indi#erent ce metode gro!a)e #olosii- )oi tot )ă consumai
propria energie'
7ând puterea gong.ului unei persoane a aJuns la un anumit ni)el- )or ie i la i)eală tot #elul de ș
capacităi supranaturale' Trebuie să #ii #oarte precaut când #olose ti aceste capacită i' (e e,emplu- ș ț
persoana trebuie să #olosească KOc%iul 7elest3 @al treilea oc%iA îndată ce s.a desc%is- deoarece se
)a înc%ide dacă nu.l )a #olosi niciodată' Totu*i- nu trebuie să te uii #rec)ent prin el' (acă te uii
prea des prin el- se )a elibera prea multă energie' /tunci- asta înseamnă că nu ar trebui să.l
#olose*ti niciodată0 $ineîneles că nu' (acă nu îl putem #olosi niciodată- atunci pentru ce să.SlT
mai culti)ăm0 Intrebarea este când să.l #olosim' +oate #i #olosit numai atunci când a i culti)at ț
până la un anumit stadiu *i a)ei capacitatea de a )ă reîncărca @cu energieA' 7ând un culti)ator
&alun Gong a atins un anumit stadiu- Eoata Legii poate trans#orma automat *i reîncărca oricât de
mult gong eliberea!ă acesta' Eoata Legii menine automat ni)elul puterii gong.ului pentru
practicant- i ș gong.ul nu )a scădea nici c%iar pentru o clipă' /ceasta este o caracteristică a &alun
Gong' 7apacităile supranaturale nu se pot #olosi până când nu se atinge acel punct'

&. Ochiul Celest 'Al treilea ochi(

@1A (esc%iderea Oc%iului 7elest
7analul principal al oc%iului celest este locali!at între miJlocul #runii *i punctul de acupunctură
6%angen[7]' 4odul în care oamenii obi*nuii )ăd lucrurile cu oc%iul liber este la #el cu cel al unui
aparat de #otogra#iat8 mărimea obiecti)ului- sau pupila- este aJustată con#orm distan ei până la ț
obiect i în con#ormitate cu intensitatea luminii' Transportate cu aJutorul ner)ilor optici- imaginile ș
sunt #ormate în glanda pineală- locali!ată în spatele creierului' 7apacitatea supranaturală de
)edere penetrantă este de #apt capacitatea glandei pineale de a pri)i a#ară direct prin oc%iul celest'
Oc%iul celest (al treilea ochi) unei persoane obi*nuite este înc%is deoarece canalul său principal
este îngust *i întunecos' Nu e,istă nicio esenă de qi înăuntru i nici lumină' 9nii oameni au ș
canalele blocate- a*a că nu pot )edea'
+entru a desc%ide oc%iul celest în culti)area noastră depindem #ie de o #or ă e,terioară sau de noi ț
în ine- pentru a debloca pasaJul' ș &orma pasaJului )aria!ă pentru #iecare indi)id- e,istând #orme
o)ale- rotunde- rombice *i triung%iulare' 7u cât culti)i mai bine- cu atât pasaJul )a de)eni mai
rotund' In al doilea rând- maestrul tău (shiu[8]) îi dă un oc%i: dacă culti)i de unul singur- atunci
trebuie să i.l culti)i tu însui' In al treilea rând- trebuie să ai esenă de qi în locul unde este
locali!at oc%iul tău celest'
(e obicei )edem lucrurile #olosindu.ne perec%ea de oc%i' (ar e,act această perec%e de oc%i este
cea care ne bloc%ea!ă canalul pentru a )edea alte dimensiuni' (eoarece #uncionea!ă ca un scut-
putem )edea numai obiectele e,istente în dimensiunea noastră #i!ică' (esc%iderea oc%iului celest
)ă permite să )ede i #ără a #olosi această perec%e de oc%i' (upă ce atinge i un ni)el #oarte înalt- ț ț
putei de asemenea culti)a pentru a ob ine un Oc%i /de)ărat' /tunci pute i )edea cu Oc%iul ț ț
/de)ărat al oc%iului celest- sau cu Oc%iul /de)ărat din punctul de acupunctură 6%angen'
7on#orm sistemului budist- #iecare por al corpului este un oc%i- e,istă oc%i peste tot pe corp'
7on#orm sistemului taoist- #iecare punct de acupunctură este un oc%i' Totu*i- canalul principal
este locali!at în oc%iul celest- i el trebuie desc%is primul' La cursul meu plante! în #iecare- ș
lucruri care pot desc%ide oc%iul celest' Ee!ultatele pot )aria în #unc ie de di#erenele în calităile ț
#i!ice a oamenilor' 9nii oameni )ăd o gaură neagră asemănătoare unui pu adânc' 7eea ce
înseamnă că pasaJul lor este întunecat' /lii )ăd un tunel alb' (acă pute i )edea obiecte în #a a ț ț
)oastră- oc%iul )ostru celest este pe cale să se desc%idă' 9nii )ăd obiecte rotindu.se- care sunt
a e!ate acolo de maestrul )ostru pentru a )ă desc%ide oc%iul celest' He i putea )edea odată ce )ă ș ț
)or desc%ide al treilea oc%i prin #orare' 9nii oameni pot )edea un oc%i mare prin oc%iul lor celest
*i gândesc că este oc%iul lui $udd%a- dar de #apt este propriul lor oc%i' /ceia sunt de obicei
oamenii cu o calitate înnăscută destul de bună'
7on#orm statisticilor noastre- la #iecare curs al nostru- oc%iul celest se desc%ide pentru mai mult
de Jumătate dintre participan i' (upă ce se desc%ide oc%iul celest poate apărea o problemă- *i ț
anume- oamenii al căror caracter nu este înalt îl pot #olosi cu u*urin ă pentru a #ace lucruri rele' ț
+entru a pre)eni acest lucru- )ă desc%id oc%iul celest direct la ni)elul Hederii Inelepciunii' 6au
cu alte cu)inte- la un ni)el a)ansat- care )ă permite să )edei direct scene din alte dimensiuni *i să
)ede i lucruri care apar în cursul culti)ării- permi ându.)ă să credei în ele' /sta )ă )a întări ț ț
încrederea în culti)are' 7aracterul oamenilor care abia au început să practice nu a atins încă
ni)elul oamenilor e,traordinari' (e aceea- odată ce posedă lucruri supranaturale pot comite u*or
#ărădelegi' 6ă dăm un e,emplu în glumă- dacă ai merge pe stradă *i ai da peste o loterie- ai putea
obine premiul întâi' /sta nu este permis să se întâmple5este numai pentru a.mi ilustra punctul
de )edere' /lt moti) este că noi desc%idem oc%iul celest pentru un număr mare de oameni- a a ș
că- să presupunem că oc%iul celest al #iecăruia ar #i desc%is la un ni)el mai coborât8 imaginai.)ă
numai- to i ar putea )edea cu oc%iul celest prin corpul uman sau ar )edea obiectele prin perei5 ț
am mai putea numi aceasta o societate umană0 6ocietatea umană ar #i gra) a#ectată- a a că nu ș
este permis i nici reali!abil' ș 4ai mult- nu ar #ace niciun bine practicanilor- ci doar le.ar încuraJa
ata*amentele' /*a că nu î i )om desc%ide al treilea oc%i la un ni)el coborât' In sc%imb îl )om ț
desc%ide direct la un ni)el înalt'

@2A Ni)elurile oc%iului celest
Oc%iul celest are multe ni)eluri di#erite: la ni)eluri di#erite- el )ede dimensiuni di#erite' 7on#orm
budismului e,istă cinci ni)eluri8 Hederea Oc%iului de 7arne- Hederea Oc%iului (i)in- Hederea
Oc%iului Inelepciunii- Hederea Oc%iului Legii *i Hederea Oc%iului lui $udd%a' &iecare ni)el se
subdi)ide în ni)el superior- mediu *i in#erior' 7ând cine)a se a#lă la sau sub ni)elul Hederii
Oc%iului (i)in el poate percepe numai lumea noastră materială' Numai când cine)a este la sau
deasupra ni)elului Hederii Inelepciunii )a percepe el alte dimensiuni' 7ei care au capacitatea
supranaturală de Hedere penetrantă- pot )edea lucruri cu acuratee- cu o claritate mai bună decât
cea a unui scanner 7T' (ar ceea ce pot ei să )adă este doar în această lume #i!ică *i nu trece
dincolo de dimensiunea în care e,istăm noi: nu este considerat ca atingerea unui ni)el a)ansat al
oc%iului celest'
Ni)elul oc%iului celest depinde de cantitatea de esenă de qi a unei persoane- cât *i de lărgimea-
strălucirea *i gradul de blocare al pasaJului principal' 1sena internă de qi este decisi)ă pentru a
determina cât de pro#und poate #i desc%is oc%iul celest' 1ste în mod special u*or de desc%is oc%iul
celest pentru copiii sub " ani' Nici măcar nu trebuie să.mi #olosesc mâna deoarece se desc%ide de
îndată ce încep să )orbesc' /sta deoarece copiii nu au #ost in#luena i prea mult de partea lumii ț
noastre #i!ice *i nu au #ăcut multe lucruri rele în )ia a lor' 1sena lor de ț qi s.a păstrat bine' Oc%iul
celest al unui copil de peste " ani de)ine din ce în ce mai greu de desc%is- datorită cre terii ș
in#luenei e,terioare negati)e primite în timpul cre*terii' In particular educaia nesănătoasă- a #i
răs#ăat *i a de)eni imoral- pot disipa esena de qi' 1a )a dispare complet dacă persoana atinge un
anumit punct' O persoană a cărei esenă de qi s.a pierdut complet o poate recupera treptat prin
culti)are- dar asta ia o perioadă lungă de timp *i mult e#ort' /*adar esena de qi este e,trem de
preioasă'
1u nu recomand ca oc%iul celest al persoanei să #ie desc%is la ni)elul Hederii Oc%iului (i)in-
pentru că atunci un practicant cu puterea gong.ului de ni)el coborât- )a pierde mai multă energie
pri)ind la obiecte decât reu e te să acumule!e prin culti)are' Oc%iul celest se poate înc%ide din ș ș
nou dacă se pierde prea multă energie esenială' O dată înc%is- nu )a #i u*or de desc%is din nou'
/ a că de obicei eu desc%id oc%iul celest pentru oameni la ni)elul Hederii Oc%iului Inelepciunii' ș
Indi#erent cât de clară sau neclară este )ederea unui culti)ator- el sau ea )a putea )edea obiecte
din alte dimensiuni' (eoarece oamenii sunt a#ecta i de calitatea lor înnăscută- unii pot )edea clar- ț
unii )ăd lucruri intermitent *i al ii )ăd neclar' Totu*i- cel puin )ei putea )edea lumină' /sta aJută ț
un culti)ator să progrese!e către ni)eluri înalte' 7ei care nu pot )edea clar )or putea corecta
aceasta prin culti)are'
Oamenii care au mai pu ină esenă de ț qi )ăd numai imagini în alb i negru prin oc%iul lor celest' ș
Oc%iul celest al persoanei care are mai multă esenă de qi )a putea )edea scene color *i într.o
#ormă mai clară' 7u cât ai mai multă esenă de qi- cu atât claritatea este mai bună' (ar #iecare
indi)id este di#erit' 9nii oameni se nasc cu oc%iul celest desc%is- în timp ce al altora poate #i
#oarte astupat' 7ând oc%iul celest se desc%ide- imaginea este similară cu în#lorirea unui #lori- care
se des#ace în)eli după în)eli ' In timpul meditaiei- )ei descoperi iniial că este lumină în !ona ș ș
oc%iului tău celest' La început lumina nu este atât de strălucitoare- dar mai târ!iu de)ine ro*ie'
Oc%iul celest al unor oameni este #oarte tare înc%is- a*a că reacia lor #i!ică iniială poate #i destul
de puternică' /cei oameni î i )or simi mu*c%ii din Jurul canalului principal *i din Jurul punctului ș
de acupunctură 6%angen strângându.se- ca *i cum s.ar comprima *i ar presa spre interior'
Tâmplele *i #run ile lor încep să se simtă um#late *i dureroase' /celea sunt simptome ale ț
desc%iderii oc%iul celest' O persoană al cărei oc%i celest se desc%ide u*or poate )edea oca!ional
anumite lucruri' In timpul cursului meu unii oameni mi.au )ă!ut 7orpurile Legii #ără să. i dea ș
seama' 7u toate astea imaginea a dispărut atunci când au încercat să se uite- deoarece acei oameni
*i.au #olosit de #apt oc%ii de carne' 7ând )e!i unele lucruri cu oc%ii înc%i*i- încearcă să rămâi în
acea stare de )edere- i treptat )ei )edea lucrurile mai clar' (acă )rei să pri)e ti mai îndeaproape- ș ș
)ei trece de #apt la proprii tăi oc%i *i )ei #olosi ner)ii optici' /tunci nu )ei mai )edea nimic'
Oc%iul celest al persoanei poate percepe dimensiuni di#erite în #unc ie de ni)elul oc%iului său ț
celest' 9nele agen ii de cercetare *tiini#ică nu reu esc să îneleagă acest principiu- *i împiedică ț ș
unele e,perimente de qigong să aJungă la re!ultatele a*teptate' i din când în când- unele Ș
e,perimente c%iar dau re!ultate opuse' (e e,emplu- un institut a creat o metodă de testare a
capacităilor supranaturale' /u cerut mae*trilor de qigong să )adă ce se a#la într.o cutie sigilată'
(eoarece ni)elurile oc%iului celest al acelor mae tri erau di#erite- răspunsurile lor au #ost di#erite' ș
+ersonalul de cercetare a considerat atunci oc%iul celest ca #iind #als *i un concept #icti)' 7ine)a
cu un oc%i celest de ni)el mai coborât obine de obicei re!ultate mai bune în acest tip de
e,periment- deoarece oc%iul său celest este desc%is la ni)elul Hederii Oc%iului (i)in- un ni)el
potri)it numai pentru a obser)a obiectele din această dimensiune #i!ică' /*a că oamenii care nu
îneleg oc%iul celest cred că ace*ti oameni au cele mai mari capacităi supranaturale' Toate
obiectele- organice sau anorganice- apar în #iguri *i #orme di#erite în dimensiuni di#erite' (e
e,emplu- imediat ce este #abricat un pa%ar- o #iină inteligentă ia na*tere într.o dimensiune
di#erită' 4ai mult- c%iar înainte ca ea să e,iste ca acea entitate- poate că a #ost altce)a' 7ând
oc%iul celest este la cel mai coborât ni)el- persoana )a )edea pa%arul' La un ni)el mai înalt- el sau
ea )or )edea entitatea care e,istă în altă dimensiune' La un ni)el c%iar mai înalt persoana )a
)edea #orma materială a)ută înainte de e,istena acelei entită i inteligente' ț

@>A Hederea la distană
(upă ce oc%iul celest este desc%is- unor oameni le )a apărea capacitatea supranaturală de )edere
la distan ă- )or putea )edea obiecte a#late la mii de mile depărtare' &iecare indi)id ocupă propriile ț
sale dimensiuni' In acele dimensiuni el este tot atât de mare precum un uni)ers' In cadrul unei
dimensiuni speciale- el are o oglindă în dreptul #run ii- care este in)i!ibilă în dimensiunea noastră' ț
Toată lumea are o oglindă- dar oglinda unui nepracticant este orientată spre interior' La practican i ț
această oglindă se rote te încet' 7ând se rote te- oglinda poate capta ceea ce practicantul )rea să ș ș
)adă' In dimensiunea sa specială el este destul de mare' (eoarece corpul său este destul de mare-
la #el este *i oglinda' Orice )rea culti)atorul să )adă se poate re#lecta în oglindă' Totu*i- odată ce
oglinda a captat imaginea- el nu poate încă să o )adă- deoarece imaginea trebuie să rămână pe
oglindă pentru un moment- i apoi oglinda se )a întoarce- permiându.i să )adă imaginea ș
obiectului captat' /poi se )a întoarce înapoi #oarte rapid- se întoarce înainte *i înapoi neîncetat'
&ilmele cinematogra#ice rulea!ă cu o )ite!ă de 2? de imagini pe secundă pentru a produce o
mi*care continuă' Hite!a cu care se rote te oglinda este mult mai mare de atât *i de aceea ș
imaginile apar continue *i clare' /ceasta este )ederea de la distan ă- i principiul )ederii de la ț ș
distan ă este c%iar atât de simplu' /cesta obi nuia să #ie #oarte secret *i totu*i eu l.am de!)ăluit în ț ș
numai câte)a rânduri'

@?A (imensiunile
(in perspecti)a noastră- dimensiunile sunt #oarte complicate' Omenirea cunoa te doar ș
dimensiunea în care #iinele umane e,istă în pre!ent- pe când alte dimensiuni nu au #ost încă
descoperite sau e,plorate' 7ând este )orba despre alte dimensiuni- noi mae*trii de qigong am
)ă!ut !eci de ni)eluri ale dimensiunilor' /cestea pot #i e,plicate teoretic- de i rămân nedo)edite ș
de *tiină' 7%iar dacă unii oameni nu admit e,istena anumitor lucruri- ele s.au mani#estat de #apt
în dimensiunea noastră' (e e,emplu- e,istă un loc numit Triung%iul $ermudelor @sau Mtriung%iul
dia)oluluiMA' 9nele na)e i a)ioane au dispărut în acea !onă- doar pentru a reapărea ani mai ș
târ!iu' Nimeni nu poate e,plica de ce- deoarece nimeni nu a trecut dincolo de graniele gândirii *i
teoriilor umane' (e #apt- Triung%iul este un pasaJ spre o altă dimensiune' 6pre deosebire de u*ile
noastre obi*nuite care au o po!iie #i,ă- aceasta rămâne într.o stare impredictibilă' O na)ă poate
intra u or într.o altă dimensiune dacă trece pe acolo atunci când u a se întâmplă să #ie desc%isă' ș ș
&iinele umane nu pot simi di#erenele dintre dimensiuni *i intră în cealaltă dimensiune imediat'
(i#erena de timp i spa iu dintre acea dimensiune i dimensiunea noastră nu poate #i e,primată ș ț ș
în mile5o distan ă de mii de mile acolo ar putea #i un punct aici' /dică- ele pot e,ista în acela i ț ș
loc i în acela i timp' Na)a pendulea!ă înăuntru pentru un moment i re)ine înapoi accidental' ș ș ș
Totu i în această lume au trecut decenii- pentru că timpul este di#erit în cele două dimensiuni' In ș
#iecare dimensiune e,istă de asemenea lumi unitare' 1ste similar cu modelele noastre de structuri
atomice unde o bilă este conectată de alta printr.un #ir- #iind implicate multe bile *i #ire' 1ste
#oarte comple,'
7u patru ani înaintea celui de.al doilea ră!boi mondial- un pilot engle! se a#la într.o misiune' In
timpul !borului a intrat într.o #urtună puternică' $a!ându.se pe e,perien a anterioară- a putut găsi ț
un aeroport abandonat' In momentul în care aeroportul a apărut înaintea oc%ilor săi- s.a i)it o
imagine complet di#erită8 dintr.o dată cerul era însorit *i limpede- ca *i cum acesta tocmai ar #i
apărut dintr.o altă lume' /)ioanele de pe aeroport erau colorate în galben *i oamenii de la sol erau
ocupai' / gândit că era #oarte ciudat' (upă ce a ateri!at nu l.a remarcat nimeni: nici măcar turnul
de control nu l.a contactat' +ilotul a %otărât atunci să plece- din moment ce se înseninase' /
!burat din nou *i când a #ost la aceea*i distană de unde )ă!use cu câte)a momente înainte
aeroportul s.a tre!it din nou în #urtună' +ână la urmă a reu*it să aJungă înapoi la ba!ă' / raportat
situaia- i c%iar a scris.o în Jurnalul de !bor' (ar superiorii săi nu l.au cre!ut' ș +atru ani mai
târ!iu a i!bucnit al doilea ră!boi mondial i el a #ost trans#erat pe acela i aeroport abandonat' Vi.a ș ș
amintit imediat că era e,act aceea*i scenă pe care o )ă!use cu patru ani înainte' 4ae*trii no*tri de
qigong *tiu cum s.o e,plice' 7u patru ani înainte a #ăcut acela*i lucru pe care l.a #ăcut cu patru
ani mai târ!iu' Inainte ca e)enimentul să înceapă- s.a dus acolo *i *i.a Jucat rolul în a)ans'
Lucrurile au re)enit apoi la ordinea corectă'

). *rata+entul prin ,igong "i trata+entul -n spital

La ni)el teoretic- tratamentele de qigong sunt complet di#erite de tratamentele din spitale'
Tratamentele )estice #olosesc metode ale societăii umane obi*nuite' In ciuda miJloacelor de
anali!ă de laborator- a e,aminării cu ra!e P etc'- ei pot obser)a numai sursa bolii din dimensiunea
aceasta *i nu pot )edea cau!a #undamentală care e,istă în alte dimensiuni' (e aceea ei nu reu esc ș
să îneleagă cau!a bolii' (acă pacientul nu este gra) bolna)- medicaia poate elimina sau alunga
originea su#erin ei pacientului @care este considerată un agent patogen de către doctorii )estici- ț
sau Larma în qigongA' In condiiile în care boala este serioasă- medicaia )a de)eni ine#icace- iar
dacă do!a este mărită- persoana poate să nu #ie în stare să o tolere!e' (eoarece nu toate bolile se
limitea!ă la Lumea Triplă- unele #iind destul de gra)e i depă ind domeniul Lumii Triple- aceasta ș ș
este cau!a pentru care spitalele nu le pot )indeca'
4edicina c%ine!ă este *tiina medicală tradiională din ara noastră' 1ste inseparabilă de
capacităile supranaturale de!)oltate prin culti)are într.un corp uman' /nticii au acordat o atenie
deosebită culti)ării corpului uman' 7on#uciani tii- taoi tii *i budi tii- i c%iar studenii lui ș ș ș ș
7on#ucius- acordau to i importan ă meditaiei' 4editaia era considerată o abilitate' (e.a lungul ț ț
timpului ei i.au de!)oltat ș gong.ul i capacităile supranaturale c%iar #ără să #acă mi cări' (e ce a ș ș
putut acupunctura c%ine!ă să detecte!e cu atâta preci!ie meridianele corpului uman0 (e ce nu
sunt punctele de acupunctură conectate ori!ontal0 (e ce nu se încruci ea!ă- i de ce sunt ș ș
conectate )ertical0 7um de au #ost trasate cu o asemenea acuratee0 Oamenii moderni cu
capacităi supranaturale pot )edea cu proprii lor oc%i acelea*i lucruri descrise de acei doctori
c%ine!i' /ceasta- deoarece #aimo ii doctori din 7%ina antică a)eau în general capacităi ș
supranaturale' In istoria c%ine!ă- medicii Li 6%i!%en- 6un 6imiao- $ian =ue *i Hua Tuo erau toi-
de #apt- mari mae*trii qigong cu capacităi supranaturale' &iind transmisă până a!i- medicina
c%ine!ă i.a pierdut componenta capacităilor supranaturale- i a păstrat numai te%nicile de ș ș
tratament' In trecut- medicii c%ine!i î i #oloseau oc%ii @cu capacităi supranaturaleA pentru a ș
diagnostica bolile' 4ai târ!iu ei au de!)oltat i metoda specială de luare a pulsului' (acă ș
capacităile supranaturale s.ar adăuga înapoi la metodele c%ine!e*ti de tratament- se poate spune
că medicina )estică nu ar mai putea prinde din urmă medicina c%ine!ă muli ani de acum înainte'
Hindecarea prin qigong înlătură cau!a #undamentală a bolii' 1u pri)esc boala ca pe un tip de
Larma- i a )indeca o boală înseamnă a aJuta la diminuarea acelei Larme' 9nii mae*tri de ș qigong
)indecă oameni #olosind metoda descărcării i reumplerii cu ș qi pentru a aJuta pacien ii să elimine ț
qi.ul negru' 4ae trii care sunt la un ni)el destul de coborât descarcă ș qi negru- însă ei nu cunosc
cau!a originară a qi.ului negru' / a că ș qi.ul negru re)ine i boala recidi)ea!ă' /de)ărul este că ș
qi.ul negru nu este cau!a bolii- e,isten a ț qi.ului negru îl #ace doar pe pacient să simtă discon#ort'
7au!a originară a bolii pacientului este o entitate inteligentă care e,istă într.o altă dimensiune'
4uli mae*tri de qigong nu *tiu asta' 7um acea entitate inteligentă este puternică- oamenii de
ni)el mediu n.o pot atinge *i nici nu îndră!nesc s.o #acă' Hindecarea bolilor prin &alun Gong se
#ocali!ea!ă *i începe cu acea entitate inteligentă- înlăturând cau!a originară a bolii' 4ai mult- în
!ona aceea este instalat un scut- ast#el încât boala să nu #ie capabilă să pătrundă din nou'
Qigong.ul poate )indeca- dar nu poate submina condiiile societăii umane' (acă ar #i aplicat pe
scară largă- ar submina condiiile societăii oamenilor obi*nui i- i asta nu este permis: e#ectele ț ș
sale de )indecare nu ar #i bune' (upă cum poate *tii- unii oameni au desc%is clinici de
diagnosticare prin qigong- spitale de qigong *i centre de recuperare prin qigong' Tratamentele lor
au #ost poate destul de e#iciente înainte ca ei să desc%idă acele a#aceri' Odată ce au desc%is o
a#acere pentru a trata boli- e#icacitatea a scă!ut brusc' /sta înseamnă că oamenilor le este inter!is
să #olosească metode supranaturale pentru a îndeplini #unc ii ale societă ii oamenilor obi nui i' ț ț ș ț
+rocedând ast#el i.ar reduce cu siguran ă e#icacitatea la un ni)el tot atât de coborât ca metodele ț
societăii umane obi nuite' ș
O persoană î i poate #olosi capacităile supranaturale pentru a )edea în corpul uman strat după ș
strat- similar cu trans.sec ionarea medicală' +ot #i )ă!ute esuturile moi i orice altă parte a ț ș
corpului' (e*i scannerul 7T e,istent poate )edea #oarte clar- este necesară #olosirea unui aparat
care consumă mult timp- mult #ilm- este #oarte încet *i costisitor' Nu este la #el de precis *i
con)enabil precum capacităile supranaturale umane' +rin înc%iderea oc%ilor pentru a #ace o
scurtă scanare- mae*trii de qigong pot )edea orice parte din corpul pacientului direct i cu ș
claritate' Nu este aceasta te%nologie înaltă0 1ste c%iar mai a)ansată decât ceea ce este considerată
te%nologie înaltă modernă' Totu*i- acest tip de îndemânare e,ista deJa în 7%ina antică- era
Mte%nologia înaltăM în stil antic' 4edicul Hua Tuo a descoperit o tumoare în creierul
Sconducătorului militarT 7ao 7ao *i a )rut să.l opere!e' 7ao 7ao l.a arestat pe Hua Tuo pentru că
n.a putut să.l creadă *i a interpretat asta gre it ca pe un complot pentru a i se #ace rău' +ână la ș
urmă 7ao 7ao a murit ca urmare a tumorii la creier' 4uli mari doctori c%ine!i cunoscui în
istorie a)eau cu ade)ărat capacităi supranaturale' Numai că oamenii în această societate modernă
urmăresc cu în#lăcărare lucruri practice *i au uitat căile antice'
7ulti)area noastră înaltă prin qigong ar trebui să ree,amine!e lucrurile tradiionale- să le continue
*i să le de!)olte prin practica noastră #olosindu.le în bene#iciul societăii'


.. Qigongul de "coal% /udist% "i religia /udist%

(e îndată ce menionăm qigong.ul de *coală budistă- muli oameni se gândesc la asta8 din
moment ce scopul sistemului budist este de a culti)a statusul de budd%a- ei încep să.l asocie!e cu
lucrurile din religia budistă' (oresc să clari#ic o#icial că &alun Gong este qigong de *coală
budistă' 1ste o cale dreaptă *i mare de culti)are *i nu are nimic de a #ace cu religia budistă'
Qigong.ul de *coală budistă este qigong de *coală budistă- pe când budismul este budism' (e*i
ambele au acela*i scop în culti)are- ele iau căi di#erite' 6unt discipline di#erite cu cerine di#erite'
/m menionat cu)ântul M$udd%aM- i îl )oi meniona din nou mai târ!iu- când )oi preda practica ș
la ni)eluri mai înalte' Termenul în sine nu are nimic în)ec%it' 9nii oameni nu pot suporta să audă
cu)ântul $udd%a- i )or pretinde că propagăm credin ă oarbă' (ar asta nu este ade)ărat' ș ț
M$udd%aM a #ost ini ial un termen din sanscrită originar din India' / #ost tradus în c%ine!ă ț
con#orm pronuniei ca M&o TuoM' Oamenii au omis cu)ântul MTuoM- păstrându.l pe M&oM' Tradus în
c%ine!ă- înseamnă MiluminatulM- o persoană iluminată' @+entru a )eri#ica Stermenul în c%ine!ăT-
căuta i în ț Dic ionarul !i "ai ț A'

@1A =igong.ul de *coală budistă
In pre!ent au #ost predate două tipuri de qigong de *coală budistă' 9nul este o rami#ica ie a ț
budismului' 4uli călugări desă)âr i i au apărut în timpul miilor de ani în care acesta s.a ș ț
de!)oltat' In timpul procesului lor de culti)are- când atinseseră un ni)el a)ansat- mae trii de ni)el ș
înalt le predau călugărilor anumite lucruri- a a că ei primeau în)ăătură ade)ărată de la ni)eluri ș
c%iar mai înalte' /cele lucruri erau transmise în mod direct în cadrul religiei budiste' Numai când
un călugăr desă)âr it era aproape de s#âr*itul )ieii sale transmitea aceste lucruri în mod direct ș
unui singur discipol- care se culti)a con#orm credin ei budiste *i se îmbunătăea pe toate ț
planurile' /cel qigong purta semnele distincti)e ale budismului' 4ai târ!iu- călugării săi au #ost
dai a#ară din temple- de e,emplu în perioada M4arii Ee)oluii 7ulturaleM' La acea )reme acele
e,erciii s.au răspândit în public- unde au proli#erat'
4ai e,istă un alt tip de qigong de *coală budistă' In to i anii săi de e,isten ă- acest tip nu a #ăcut ț ț
niciodată parte din budism- / #ost întotdeauna practicat discret- #ie în societate- #ie adânc în
muni' /ceste tipuri de practici sunt unice în #elul lor' 1i trebuie să aleagă un discipol bun5
cine)a cu )irtute e,traordinară- care este cu ade)ărat capabil să culti)e spre un ni)el a)ansat'
/cel tip de persoană apare în această lume numai o dată la #oarte muli ani' /ceste practici nu pot
#i #ăcute publice deoarece ele cer un caracter (xinxing) destul de înalt- iar Gong.ul lor se de!)oltă
rapid: e,istă un număr destul de mare de aceste tipuri de practică' 1ste la #el *i pentru sistemul
taoist' In qigong.ul de *coală taoistă- de i apar in toate sistemului taoist- sunt di)i!ate în ș ț
continuare în8 Funlun- 1mei- Wudang etc' 1,istă subdi)i!iuni di#erite în cadrul #iecărui grup- iar
subdi)i!iunile sunt destul de di#erite unele de altele' 1le nu pot #i amestecate sau practicate
împreună'

@2A $udismul
$udismul este un sistem de culti)are la care s.a iluminat 6aLXamuni acum peste 2'000 de ani în
urmă- pe când el culti)a în India' /cesta poate #i re!umat în trei cu)inte8 M+recept- 4edita ie- ț
InelepciuneM' M+recepteleM au ca scop Mmedita iaM' $udismul are de #apt e,erciii- de i nu ț ș
)orbe te e,plicit despre acestea' $udi tii c%iar #ac e,erci ii atunci când stau a e!a i în meditaie- ș ș ț ș ț
i î i concentrea!ă mintea' ș ș /ceasta deoarece energia din uni)ers )a începe să se adune în Jurul
corpului persoanei când aceasta se calmea!ă i î i limpe!e te mintea- iar asta are acela i e#ect ca ș ș ș ș
i e#ectuarea e,erci iilor de ș ț qigong' +receptele din budism au ca scop abandonarea tuturor
dorin elor umane i eliminarea ata amentelor umane- ast#el încât călugărul să poată atinge o stare ț ș ș
de pace *i nemi*care- care îi permite să intre în 4edita ie' In starea de 4edita ie persoana se ț ț
îmbunătăe*te continuu- până când în #inal de)ine iluminat- iar înelepciunea sa iese la i)eală'
/tunci el )a cunoa*te uni)ersul *i îi )a )edea ade)ărul'
6aLXamuni a #ăcut !ilnic numai trei lucruri pe când preda8 i.a predat Legea @în principal Legea Ș
/r%atuluiA discipolilor săi: a purtat cu el un bol pentru colectarea pomenilor @cer*ind pentru
mâncareA: i a culti)at a*e!at în meditaie' (upă ce 6aLXamuni a părăsit această lume- ș
bra%manismul *i budismul s.au luptat între ele' 4ai apoi aceste două religii au #u!ionat într.una
numită %induism' (rept re!ultat budismul nu mai e,istă astă!i în India' $udismul 4a%aXana a
apărut prin de!)oltările *i sc%imbările ulterioare i s.a răspândit în 7%ina continentală unde a ș
de)enit budismul de astă!i' $udismul 4a%aXana nu îl )enerea!ă pe 6aLXamuni drept unic
#ondator . este o credină în mul i $udd%a' 1a crede în muli Tat%agata precum8 $udd%a ț
/mitab%a- $%ais%aJaguru etc'- i e,istă mai multe precepte acum- iar elul culti)ării a de)enit de ș ț
asemenea mai înalt' In )remea sa 6aLXamuni a predat Legea $od%isatt)a câtor)a discipoli' 4ai
târ!iu aceste în)ăături au #ost reorgani!ate *i de!)oltate în budismul 4a%aXana de astă!i pentru
culti)area tărâmului de $od%isatt)a' Tradi ia budismului T%era)ada s.a păstrată în /sia de 6ud. ț
1st până în !iua de astă!i- i ceremoniile sunt conduse #olosind capacităi supranaturale' In ș
procesul de e)olu ie al budismului- o cale de culti)are s.a rami#icat în regiunea noastră Tibet *i ț
este numită tantrism tibetan' O altă cale de culti)are s.a răspândit în regiunea Han prin PinJiang
*i s.a numit tantrism Tang @ea a dispărut după ce budismul a #ost suprimat în timpul perioadei
Huic%angA' O altă ramură din India s.a trans#ormat în Xoga'
$udismul nu )orbe te în mod e,plicit despre e#ectuarea de e,erciii i ei nu practică ș ș qigong'
/ceasta cu scopul de a păstra metoda tradiională a culti)ării budiste' /cesta este de asemenea un
moti) important pentru care budismul a durat mai mult de două mii de ani #ără să decadă' i.a Ș
men inut în mod natural propria tradi ie tocmai pentru că nu a acceptat nimic străin dina#ară' In ț ț
budism e,istă căi di#erite de culti)are' $udismul T%era)ada se #ocali!ea!ă pe sal)area proprie *i
pe culti)area sinelui: $udismul 4a%aXana s.a de!)oltat pentru sal)area atât a altora cât *i a
sinelui- sal)area a tuturor #iinelor sim itoare' ț

0. C%i de culti1are drepte "i c%i +ale2ice

@1A 7ăile stângace ale u ii lăturalnice ș (#angmen $uodao)
7ăile stângace ale u ii lăturalnice sunt denumite de asemenea 7ăi de 7ulti)are Necon)enionale' ș
Inainte de #ondarea religiilor- au e,istat di#erite căi de culti)are a qigong.ului' 1,istă multe
practici în a#ara religiei care au #ost răspândite printre oameni' 7ele mai multe dintre ele nu au
doctrine sistematice- a a că nu s.au de!)oltat în sisteme complete de culti)are' (ar 7ăile de ș
7ulti)are Necon)enionale au totu i propriile lor metode sistematice- complete *i neobi nuit de ș ș
intense- #iind de asemenea răspândite printre oameni' /ceste practici sunt de obicei numite M7ăile
stângace ale u ii lăturalniceM ș (#angmen $uodao)' (e ce sunt numite a*a0 1i bine- M+angmenM
înseamnă literal Mu*ă lăturalnicăM iar MZuodaoM înseamnă Mo cale stângaceM' Oamenii consideră
atât căile de culti)are budiste cât *i pe cele taoiste drept căi drepte- iar pe toate celelalte- drept
+angmen Zuodao sau căi de culti)are de)iate' (ar nu este a*a' +angmen Zuodao au #ost
practicate în secret de.a lungul istoriei- #iind predate unui singur discipol la un moment dat' 1le
nu puteau #i de!)ăluite publicului' Odată #ăcute cunoscute- oamenii nu le.ar #i în eles prea bine' ț
7%iar practican ii lor consideră că nu sunt nici budi ti- nici taoi ti' +rincipiile de culti)are ale ț ș ș
căilor necon)en ionale au cerine stricte de caracter ț (xinxing)' 1le culti)ă con#orm naturii
uni)ersului- sus inând #aptele bune *i supra)eg%erea caracterului' 4ae trii cu reali!ări înalte din ț ș
acele practici au abilităi unice *i unele dintre te%nicile lor unice sunt puternice' /m întâlnit trei
mae*trii cu reali!ări înalte din +ractica 7ăilor Necon)enionale- care mi.au predat unele lucruri ce
nu pot #i găsite nici în sistemul budist nici în cel taoist' /ceste lucruri erau #iecare în parte destul
de greu de practicat în procesul de culti)are- a a că ș gong.ul ob inut era unic' In sc%imb- unor a a ț ș
numite metode de culti)are budiste i taoiste le lipsesc criterii stricte de caracter *i drept re!ultat ș
practican ii lor nu pot culti)a la un ni)el a)ansat' / a că- ar trebui să pri)im #iecare metodă de ț ș
culti)are în mod obiecti)'

@2A =igong.ul artelor mariale
Qigong.ul artelor mariale a luat #iină cu mult timp în urmă' /)ând propriul său sistem complet
de teorii i de metode de culti)are el i.a #ormat un sistem independent' Totu i strict )orbind- el ș ș ș
re#lectă numai capacităile supranaturale care pot #i dobândite prin culti)area internă la ni)elul cel
mai coborât' Toate capacităile supranaturale care apar în culti)area artelor mariale- )or apare
toate *i în culti)area internă' 7ulti)area artelor mariale începe *i ea cu e,ersarea qi.ului' (e
e,emplu- când lo)esc o bucată de piatră- practican ii începători trebuie să.*i legene bra ele pentru ț ț
a muta qi.ul' 7u timpul- qi.ul său î i )a sc%imba natura *i )a de)eni o masă energetică care apare ș
sub #ormă de lumină' 7ând se aJunge în acest punct- gong.ul său )a începe să #uncione!e' Gong.
ul are inteligen ă deoarece este o materie e)oluată' 1l e,istă într.o altă dimensiune *i este ț
controlat de gândurile )enite de la creierul persoanei' 7ând este atacat- practicantul de arte
mar iale nu are ne)oie să mute ț qi.ul- căci gong.ul )a )eni la doar un simplu gând' In cursul
culti)ării- gong.ul său )a #i continuu întărit- iar particulele acestuia )or de)eni tot mai #ine i ș
energia sa )a cre te tot mai mult' Hor apare capacită i ca M+alma de &ierM *i M+alma de 7inabruM' ș ț
(upă cum putem )edea din #ilme- re)iste *i din spectacole de tele)i!iune- în ultimii ani au apărut
abilităile M6cutul 7lopotului de /urM *i M7ăma*a de &ierM' 1le i!)orăsc din practicarea simultană
a culti)ării interne *i a artelor mariale- ele pro)in din culti)area internă *i e,ternă #ăcute în
acela i timp' +entru a culti)a intern- persoana trebuie să preuiască )irtutea *i să. i culti)e ș ș
caracterul (xinxing)' Teoretic )orbind- când o persoană atinge un anumit ni)el- )a emite gong din
interiorul spre e,teriorul corpului' 1l )a #orma un scut protector datorită densităii lui mari' 7a
principiu- cea mai mare di#erenă dintre artele mariale *i culti)area noastră internă constă în
#aptul că artele mariale se practică cu mi*cări )iguroase *i practican ii nu. i pot lini ti mintea' ț ș ș
Nea)ând o minte lini tită- concentrată- )or #ace ca ș qi.ul să circule pe sub piele *i să treacă prin
mu*c%i- în loc să se scurgă în câmpul de dan (dantian[9])' / a că ei nu culti)ă )iaa . nu au ș
capacitatea s.o #acă'

@>A 7ulti)area in)ersă *i împrumutul de gong
9nii oameni nu au practicat niciodată qigong' +este noapte ei obin brusc gong i au o energie ș
destul de puternică- i pot c%iar să )indece bolile altor oameni' Oamenii îi numesc mae*tri de ș
qigong i ei merg din loc în loc în)ă ându.i pe al ii' 9nii dintre ei- în ciuda #aptului că nu au ș ț ț
în)ăat niciodată qigong sau că au în)ăat doar câte)a mi*cări din acesta- modi#ică lucruri i le ș
predau oamenilor' /cest tip de persoană nu este cali#icat să #ie un maestru qigong' 1l sau ea nu
are nimic de transmis altora' 7eea ce predau ei- cu sigurană nu poate #i #olosit pentru a culti)a la
un ni)el înalt- cel mult poate aJuta la )indecarea bolilor *i la îmbunătăirea sănătăii' (e unde )ine
acest tip de gong0 6ă )orbim mai întâi despre cea cunoscută în mod obi nuit drept Mculti)are ș
in)ersă'M 7ulti)area in)ersă li se întâmplă oamenilor buni- cu un caracter e,trem de înalt- i care ș
au de obicei peste B0 de ani' Nu mai este timp su#icient pentru ca ei să practice culti)area de la
început- ne#iind u*or să întâlne*ti mae*tri e,celeni care să predea e,erciii de qigong care culti)ă
atât mintea cât *i corpul' In momentul în care acest tip de persoană )rea să culti)e- mae*trii de
ni)el înalt îi )or da persoanei o mare cantitate de gong- corespun!ător cu ba!a caracterului său'
/sta îi permite să culti)e in)ers- de la )âr# în Jos- i în #elul acesta este cu mult mai rapid' (intr.o ș
altă dimensiune- mae*trii de ni)el înalt #ac trans#ormările- adăugând continuu gong persoanei din
a#ara corpului său- acesta #iind în special ca!ul când persoana o#eră tratamente *i #ormea!ă un
câmp de energie' Gong.ul dat de mae*tri curge ca printr.o ea)ă' 9nii oameni nici măcar nu *tiu
de unde )ine gong.ul' /ceasta este culti)area in)ersă'
9n alt tip este numit Mîmprumutul de gongM *i nu are limită de )ârstă' +e lângă con*tiina
principală- o #iină umană are paracon*tiină- care se a#lă în general la un ni)el mai înalt decât
con*tiina principală' +aracon*tiinele unor oameni au atins ni)eluri atât de înalte încât pot
comunica cu #iin e iluminate' 7ând acest tip de oameni )or să culti)e- paracon*tiinele lor ț
gândesc de asemenea să.*i îmbunătăească ni)elul- i imediat- intră în legătură cu #iin ele ș ț
iluminate pentru a împrumuta gong de la ele' (upă ce gong.ul a #ost împrumutat- persoana îl
obine peste noapte' (upă ce obine gong- persoana poate trata oameni pentru a le u*ura su#erina'
+ersoana )a #olosi de obicei metoda #ormării unui câmp de energie' 1l sau ea )a putea da energie
indi)idual oamenilor *i preda unele te%nici'
In general ace*ti oameni pornesc destul de bine la început' (eoarece posedă gong ei de)in
binecunoscui- i câ*tigă atât #aimă cât *i a)ere' /ta amentele pentru #aimă *i a)ere le ocupă o ș ș
poriune substanială din gândire- mai mare decât cea a culti)ării' (e aici încolo gong.ul lor
începe să scadă- de)enind din ce în ce mai mic- până când nu mai rămâne nimic la s#âr*it'

@?A LimbaJul cosmic
9nii oameni pot )orbi dintr.odată un anumit tip de limbaJ' 7ând este rostit- sună destul de #luent-
dar totu*i nu este limbaJul )reunei societăi umane' 7um este numit0 1ste numit limbaJ cosmic'
/cest lucru numit limbaJ cosmic este de #apt doar limbaJul unor entită i care nu sunt de ni)el prea ț
înalt' /cest #enomen s.a produs c%iar acum la destui practican i de ț qigong din 7%ina: unii dintre
ei pot )orbi c%iar mai multe limbi di#erite' (esigur- limbile rasei noastre umane sunt de asemenea
so#isticate- i e,istă mai mult de o mie de )arietăi' 1ste limbaJul cosmic considerat o capacitate ș
supranaturală0 1u a spune că nu' Nu este o capacitate supranaturală care )ine de la tine însui *i ș
nici tipul de capacitate care i s.a dat din a#ară' 4ai degrabă se produce când cine)a este controlat
de către #iine străine' Originea acestor #iine este la un ni)el întrucât)a mai înalt- sau cel puin
mai înalt decât cel al omenirii' 7el care )orbe*te este unul dintre ei: deoarece persoana care
)orbe*te limbaJul cosmic ser)e*te doar ca intermediar' 4aJoritatea oamenilor nu *tiu nici măcar
ei în i i ce spun' Numai cei care au capacitatea citirii gândurilor î i pot #ace o idee generală ș ș ș
despre în elesul cu)intelor' Nu este o capacitate supranaturală- dar muli oamenii care au )orbit ț
aceste limbaJe se simt superiori *i se simt în culmea #ericirii- cre!ând că este o capacitate
supranaturală' (e #apt- cine)a cu oc%iul celest de ni)el superior- poate obser)a desigur că o #iină
)ie )orbe*te pe diagonală- de deasupra persoanei- prin gura persoanei'
/ceasta entitate îi predă persoanei cum să )orbească limbaJul cosmic în timp ce îi dă o parte din
energia sa' Totu i de acum încolo- persoana )a #i sub controlul acesteia- ast#el că aceasta nu este o ș
cale de culti)are dreaptă' (e*i acea entitate este dintr.o dimensiune pu in mai înaltă- ea nu a ț
culti)at o cale dreaptă- a a că nu *tie cum să.i în)ee pe culti)atori o cale de a rămâne sănăto*i *i ș
de a se )indeca' (in acest moti) #olose*te metoda de emitere de energie în a#ară prin )orbire'
(eoarece energia este dispersată- ea are #oarte pu ină putere' 1ste e#icace în tratarea bolilor ț
minore i a durerilor- dar dă gre* în #a a bolilor serioase' $udismul )orbe te despre cum cei de ș ț ș
sus nu pot culti)a din lipsă de su#erin e i con#licte: mai mult nu se pot tempera *i nu î i pot ridica ț ș ș
ni)elul' / a că ei caută căi pentru a aJuta oamenii să.*i îmbunătăească sănătatea- pentru ca ei să ș
se înal e' ț /ceasta înseamnă să )orbe ti limbaJul cosmic' Nu este o capacitate supranaturală *i ș
nici qigong'

@BA +osedarea de către spirite (uti)
7el mai dăunător tip de posedare de către spirite este cel de către o entitate de ni)el coborât'
+osedarea de către spirite este cau!ată *i de culti)area pe o cale de)iată' 1ste cu ade)ărat
dăunător pentru oameni *i consecinele- pentru cei posedai- sunt în#rico*ătoare' 9nii oameni- de*i
abia au început să practice- de)in obseda i să trate!e oameni *i să se îmbogăească' 6e gândesc tot ț
timpul la aceste lucruri' La început- ace*ti oameni erau destul de deceni sau a)eau deJa un
maestru care se îngriJea de ei' (ar lucrurile de)in urâte când ei încep să se gândească la
)indecarea oamenilor *i la îmbogăire' 1i atrag atunci aceste tipuri de entită i' 7%iar dacă nu se ț
a#lă în dimensiunea noastră #i!ică- ele e,istă cu ade)ărat'
/cest tip de practicant simte brusc că oc%iul celest i s.a desc%is *i că acum are gong- dar de #apt
este uti care controlea!ă creierul persoanei' Ee#lectă în creierul persoanei imaginile pe care le
)ede- #ăcând persoana să creadă că i s.a desc%is oc%iul celest' (e #apt acesta nu s.a desc%is deloc'
(e ce )rea spiritul sau animalul care posedă (uti) să.i dea gong persoanei0 (e ce )rea s.o aJute0
1ste din cau!ă că în uni)ersul nostru animalelor le este inter!is să culti)e' /nimalelor nu li se
permite să ob ină o cale de culti)are dreaptă deoarece ele nu tiu nimic despre caracter ț ș (xinxing)
*i nu se pot îmbunătăi' 7a re!ultat )or să se ata*e!e de corpuri umane *i să obină esena umană'
1,istă de asemenea o altă regulă în acest uni)ers i anume8 M#ără pierdere- nu e,istă câ*tigM' / a ș ș
că ele )or să.i satis#acă dorina pentru #aimă *i bogă ie' Te #ac bogat *i #aimos- dar nu te aJută ț
degeaba' Vi ele )or să câ*tige ce)a8 esena ta' 7ând te părăsesc- nu )ei mai a)ea nimic- )ei #i #ără
)lagă- sau )ei de)eni o legumăU /ceasta este cau!ată de un caracter (xinxing) de#icitar' 6e spune8
MO minte dreaptă )a în)inge o sută de rele'M 7ând e*ti integru nu )ei atrage male#icul' 7u alte
cu)inte- #ii un practicant nobil- lasă toate prostiile *i culti)ă doar o cale de culti)are dreaptă'

@"A 7%iar dacă o cale de culti)are este dreaptă- o persoană ar putea practica într.un mod de)iat
(e*i sistemele de practică pe care le.au în)ăat unii oameni )in din căi de culti)are drepte- ei pot
practica de #apt din negliJenă într.un mod de)iat- pentru că nu.*i pot impune cerine stricte-
e uea!ă în culti)area caracterului ș (xinxing) deoarece se delectea!ă cu gânduri negati)e în timpul
practicării e,erci iilor' (e e,emplu- când o persoană practică e,erciiile- #ie în po!i ia în picioare ț ț
sau medita ia- gândurile sale sunt de #apt la bani- la renume i a)ere sau Mel a gre*it #aă de mine ț ș
*i o să.i plătesc eu după ce obin capacităi supranaturaleM' 6au se gânde te la aceste sau la acele ș
capacităi supranaturale adăugând ce)a rău practicii sale- i de #apt practică o cale de)iată' /sta ș
este #oarte periculos- pentru că poate atrage unele lucruri negati)e- cum ar #i entită ile de ni)el ț
coborât' i poate că persoana nici nu.*i dă seama că le.a atras după sine' (in cau!ă că Ș
ata*amentele sale sunt atât de puternice . nu )a #unc iona dacă cine)a caută 7alea din dorina de a ț
ob ine anumite lucruri . i inten iile sale nu sunt drepte a a că nici maestrul său nu îl poate ț ș ț ș
proteJa' (e aceea- practican ii trebuie să.*i pă!ească caracterul ț (xinxing)- să păstre!e o minte
dreaptă *i să nu.*i dorească nimic- ca nu cum)a să cau!e!e probleme'
Capitolul II – Falun Gong

&alun Gong pro)ine din practica &alun Piulian (a#a[10] din sistemul budist' 1ste una din
metodele speciale ale qigong.ului de *coală budistă- totu i are propriile sale caracteristici ș
distincte care o separă de căile obi*nuite ale culti)ării budiste' /cest sistem de culti)are este o
metodă specială *i intensi)ă- care necesită culti)atori cu un caracter e,trem de înalt *i cu o
calitate înnăscută mare' +entru a permite mai multor practican i să se îmbunătăească *i în acela*i ț
timp pentru a satis#ace ne)oile unui număr mare de culti)atori dedicai- eu l.am reorgani!at *i am
#ăcut public acest set de metode de culti)are care sunt acum potri)ite populari!ării' In ciuda
modi#icărilor- această practică depă*e*te cu mult alte practici- în)ă ăturile *i ni)elurile acestora' ț

1. 3olul 3o ii Legii ț

Eoata Legii din &alun Gong are acelea*i natură ca *i uni)ersul pentru că este o miniatură a
uni)ersului' 7ulti)atorii &alun Gong nu numai că )or #i capabili să. i de!)olte rapid capacităile ș
supranaturale *i puterea gong.ului- dar )or de!)olta *i o Eoată a Legii incomparabil de puternică-
într.o scurtă perioadă de timp' Odată de!)oltată- Eoata Legii a persoanei e,istă sub #orma unei
entită i )ii i inteligente' 6e rote*te automat- #ără oprire- în partea de Jos a abdomenului ț ș
practicantului- absorbind constant *i trans#ormând energia din uni)ers *i în #inal trans#ormând în
gong energia din benti.ul @corpul înnăscutA practicantului' /st#el este ob inut e#ectul MLegea îl ț
culti)ă pe practicantM' 7u alte cu)inte- de*i persoana nu practică e,erci iile în #iecare minut- ț
Eoata Legii îl puri#ică neîncetat' Intern- Eoata Legii o#eră sal)are culti)atorului' 1a #ace persoana
mai puternică *i mai sănătoasă- mai inteligentă *i mai îneleaptă *i îl proteJea!ă pe practicant de
de)iaie' (e asemenea- îl poate proteJa pe culti)ator de inter#erena oamenilor cu caracter in#erior'
La e,terior- Eoata Legii poate atât să )indece boli cât *i să elimine răul pentru alii- recti#icând
toate condiiile anormale' Eoata Legii se rote*te continuu în partea de Jos a abdomenului- de nouă
ori în sensul acelor de ceas *i apoi de nouă ori în sens contrar acelor de ceas' 7ând se rote*te în
sensul acelor de ceas- absoarbe )iguros energie din uni)ers i acea energie este #oarte puternică' ș
+uterea sa de rota ie de)ine mai puternică odată cu cre terea puterii ț ș gong.ului persoanei' /ceasta
este o stare care nu poate #i atinsă prin încercări inten ionate de turnare a ț qi.ului prin cre tetul ș
capului' 7ând se rote*te în sens contrar acelor de ceas- eliberea!ă energie *i o#eră sal)are tuturor
#iinelor- recti#icând stările anormale' Oamenii a#la i în Jurul practicantului )or bene#icia de asta' ț
(intre toate practicile de qigong care sunt predate în ara noastră- &alun Gong este prima *i
singura metodă de culti)are care a reali!at M&a îl puri#ică pe practicantM'
Eoata Legii este cea mai preioasă- #iind nepre uită' 7ând maestrul meu mi.a transmis Eoata ț
Legii- mi.a spus că Eoata Legii nu ar trebui transmisă nimănui altcui)a- i că )or să o aibă toi- ș
c%iar i oameni care au culti)at de mii de ani sau c%iar mai mult- totu i ei nu pot să o primească' ș ș
(isciplina poate #i transmisă doar unei singure persoane după o #oarte- #oarte lungă perioadă de
timp- spre deosebire de cele care sunt transmise unei persoane la #iecare câte)a decenii' (eci
Eoata Legii este #oarte preioasă' 1ste încă e,trem de preioasă de*i acum noi am #ăcut.o publică
*i am aJustat.o pentru a de)eni mai puin puternică' 7ulti)atorii care au obinut.o sunt deJa la
Jumătatea drumului în culti)area lor' 6ingurul lucru care )ă rămâne este să )ă îmbunătăii
caracterul *i atunci ceea ce )ă a*teaptă sunt ni)eluri #oarte înalte' $ineîneles- oamenii care nu
sunt predestinai ar putea să se oprească după ce au culti)at pentru pu in timp- i atunci Eoata ț ș
Legii din ei )a înceta să e,iste'
&alun Gong este qigong de *coală budistă- dar depă*e*te cu mult domeniul sistemului budist8 ceea
ce culti)ăm noi este întregul uni)ers' In trecut- culti)area budistă preda numai principiile budiste-
pe când culti)area taoistă preda doar principiile taoiste' Niciuna dintre ele nu dădea o e,plica ie ț
completă a uni)ersului de la ni)elul său #undamental' 9ni)ersul este similar cu #iin ele umane ț
prin #aptul că î i are propria natură- pe lângă compo!iia sa materială' Natura sa poate #i re!umată ș
în trei cu)inte8 /de)ăr- $unătate- Toleran ă ț (%h&n 眞' sh(n 善,r)n 忍)[11]' 7ulti)area taoistă î i ș
#ocali!ea!ă înelegerea pe partea de /de)ăr8 spunând ade)ărul- #ăcând #apte oneste- întorcându.se
la sinele ade)ărat *i în #inal de)enind o Mpersoană ade)ăratăM' Vcoala budistă se #ocali!ea!ă pe
$unătate8 de!)oltând o mare compasiune *i o#erind sal)are tuturor #iinelor' (isciplina noastră
culti)ă /de)ăr- $unătate- Toleran ă simultan- i în culti)area noastră noi aderăm direct la natura ț ș
#undamentală a uni)ersului- asimilându.ne în #inal uni)ersului'
&alun Gong este un sistem de culti)are atât al min ii cât *i al corpului' 7ând puterea ț gong.ului i ș
caracterul unui practicant aJung la un anumit ni)el- acesta e menit să atingă- în această lume- atât
iluminarea @desc%iderea gong.uluiA cât *i un corp indestructibil' &alun Gong este împărit în
general în Legea.din.Lumea.Triplă *i Legea.de.deasupra.Lumii.Triple- care includ multe
ni)eluri' 6per că toi practicanii de)otai )or culti)a sârguincios- î*i )or îmbunătăi continuu
caracterul- reu ind să atingă +er#ec iunea 6pirituală' ș ț

!. Con2igura4ia 3o ii Legii ț

Eoata Legii din &alun Gong este un corp inteligent *i rotitor dintr.o materie de energie înaltă' 6e
rote*te con#orm legilor de mi*care ale întregului )ast uni)ers' 6e poate spune că Eoata Legii este
o miniatură a uni)ersului'
In centrul Eo ii Legii se a#lă un simbol budist al ț srivatsa- - @în sanscrită sri)atsa înseamnă 2a
aduna tot norocul3- @pentru a )eri#ica Stermenul c%ine!T căuta i ț dic ionarul !i "ai ț AA- care se a#lă
în centrul Eo ii Legii' 7uloarea sa este apropiată de galben auriu cu #undalul în ro*u aprins' ț
&undalul inelului e,terior este oranJ' +atru simboluri Taic%i[12] *i patru srivatse budiste sunt
plasate alternati) în opt locuri' Taic%i.urile ro*u cu negru apar in sistemului Taoist- pe când ț
Taic%i.urile ro u cu albastru sunt ale marelui sistem pre.taoist' 7ele patru ș srivatse mici sunt de
asemenea galben aurii' 7uloarea de #undal a Eo ii Legii se sc%imbă periodic din ro*u- în oranJ- în ț
galben- )erde- albastru- indigo *i )iolet' /cestea sunt culori e,trem de #rumoase @)ede i imaginea ț
colorată de la începutul căr iiA' 7ulorile ț srivatsei centrale *i ale Taic%i.urilor nu se sc%imbă'
/ceste srivatse de mărimi di#erite se rotesc singure- la #el ca *i Eoata Legii' Eoata Legii î i ș
are rădăcina în uni)ers' 9ni)ersul este în rota ie: toate gala,iile se rotesc- a*a că Eoata Legii se ț
rote*te *i de asemenea' 7ei al căror oc%i celest este la un ni)el coborât pot )edea Eoata Legii
rotindu.se ca un )entilator: cei al căror oc%i celest este la un ni)el mai înalt pot )edea întreaga
imagine a Eo ii Legii- care este #oarte #rumoasă *i strălucitoare- asta încuraJându.i pe practicani ț
să meargă înainte cu îndră!neală pe calea culti)ării'

#. Caracteristicile culti1%rii Falun Gong

@1A Legea îl puri#ică pe practicant
7ei care practică &alun Gong nu numai că )or #i capabili să. i crească rapid puterea ș gong.ului *i
capacităile supranaturale- dar )or putea de asemenea să ob ină o Eoată a Legii prin culti)are' ț
Eoata Legii se poate #orma într.o scurtă perioadă de timp *i odată #ormată este puternică' Ii poate
proteJa pe practicani de de)ia ii cât i de inter#erena de la oamenii cu un caracter ț ș (xinxing)
in#erior' +rincipiile &alun Gong sunt complet di#erite de cele ale metodelor de culti)are
con)en ionale' /sta deoarece după ce Eoata a Legii este #ormată- ea se rote*te #ără încetare- de la ț
sine putere: e,istă sub #orma unei #iine inteligente- colectând constant energie în partea de Jos a
abdomenului practicantului' Eoata Legii absoarbe automat energie din uni)ers prin rotaie'
(eoarece se rote*te nonstop- atinge scopul MLegea îl puri#ică pe practicantM- care înseamnă că
Eoata Legii culti)ă oamenii neîncetat c%iar dacă ei nu practică tot timpul e,erci iile' (upă cum ț
*ti i cu toii- oamenii obi*nuii trebuie să muncească !iua *i să se odi%nească noaptea' /sta le lasă ț
un timp #oarte limitat pentru practică' / te gândi tot timpul la practicarea e,erci iilor desigur că ț
nu )a aJuta elului practicii constante de 2? de ore pe !i' 6copul practicii continue nu poate #i
atins de nicio altă metodă' Eoata Legii se rote*te neîncetat- i când se rote te spre interior- ș ș
absoarbe o mare cantitate de qi @prima #ormă pe care o ia energiaA' Zi *i noapte- Eoata Legii
continuă să înmaga!ine!e i să trans#orme ș qi.ul absorbit în toate loca iile Eo ii Legii' 1a ț ț
con)erte*te qi.ul într.o substană de ni)el înalt- sc%imbând.o în #inal în gong în corpul
culti)atorului' /ceasta este MLegea îl puri#ică pe practicantM' 7ulti)area &alun Gong este complet
di#erită de toate celelalte sisteme de culti)are sau metode de culti)are din qigong care culti)ă
(an'
+rincipala proprietate a &alun Gong este culti)area unui &alun în loc de (an' +ână acum- toate
metodele de culti)are care au #ost #ăcute publice- indi#erent din ce *coală sau cale de culti)are
pro)eneau- #ie ele ramuri ale budismului sau taoismului- ale sistemelor budiste sau taoiste- sau
orice alte căi răspândite printre oameni- toate culti)au (an' La #el #ac i multe dintre căile de ș
culti)are lăturalnice' 1le sunt numite în qigong metoda eli,irului' 7ulti)area călugărilor- a
călugărielor *i a taoi*tilor- toate au luat această cale de culti)are a (an.ului' (acă aceste
persoane sunt incinerate după moarte- produc sarira- care este compusă dintr.o substan ă dură i ț ș
#rumoasă pe care ec%ipamentul *tiini#ic modern n.o poate desci#ra' (e #apt- este o substană de
energie înaltă care a #ost adunată din alte dimensiuni- nu din dimensiunea noastră' /cesta este
eli,irul (Dan)' 1ste greu pentru cei care practică qigong cu metoda eli,irului să atingă starea
iluminării în timpul )ieii lor' Inainte- o mulime de oameni care practicau qigong cu metoda
eli,irului au încercat să. i înal e eli,irul' O dată ce s.a înăl at până în palatul NiOan ș ț ț [13]- nu s.a
mai putut înăl a mai mult- a*a că a în epenit acolo i persoana a murit' 9nii oameni au )rut să.l ț ț ș
e,plode!e în mod deliberat- dar nu au a)ut nicio cale s.o #acă' /u #ost unele ca!uri ca acesta8
bunicul persoanei nu a reu*it în culti)are- a a că la s#âr itul )ie ii sale- el a scuipat (an.ul- ș ș ț
transmi ându.l tatălui persoanei: tatăl său nu a reu*it în culti)are a a că la s#âr itul )ie ii sale- el l. ț ș ș ț
a scuipat a#ară *i i l.a dat persoanei' 7%iar i a a această persoană tot n.a ob inut prea mult' 1ste ș ș ț
cu ade)ărat di#icilU $ineîneles că e,istă multe metode de culti)are decente' Nu este atât de rău
dacă po i primi în)ăătură ade)ărată de la cine)a- dar se poate ca el sau ea să nu te în)ee lucruri ț
de ni)el înalt'

@2A 7ulti)area con*tiinei principale
Toată lumea are o con*tiină principală' In general oamenii se ba!ea!ă pe con*tiina principală
pentru a ac iona i gândi' +e lângă con*tiina principală- o persoană are de asemenea una sau mai ț ș
multe paracon*tiine *i spirite mo*tenite de la strămo*i' +aracon*tiina@eleA poartă acela*i nume cu
con*tiina principală- dar este în general mult mai capabilă *i de un ni)el mai ridicat' Nu este
în elată de societatea noastră obi*nuită *i poate )edea în dimensiunile sale speciale' 4ulte ș
metode de culti)are iau calea culti)ării paracon*tiinei- în care corpul #i!ic *i con*tiina principală
#uncionea!ă numai ca purtător' /cei practican i nu î i dau în general seama de aceste lucruri- i ț ș ș
c%iar se simt mul umi i de sine' 1ste #oarte greu pentru o persoană să se deta e!e de lucrurile ț ț ș
pragmatice pe când trăie te în societate- în special de lucrurile de care este ata ată' (e aceea- ș ș
multe metode de culti)are accentuea!ă practicarea e,erci iilor într.o stare de transă- o stare de ț
transă absolută' 7ând trans#ormarea apare în stare de transă- paracon*tiina este cea care trece de
#apt prin trans#ormare într.o lume di#erită *i este îmbunătăită prin acea trans#ormare' Intr.o !i
paracon*tiina î*i termină culti)area *i pleacă luându.i gong.ul' Nu rămâne nimic pentru
con*tiina ta principală *i pentru corpul tău înnăscut- iar culti)area ta de o )iaă )a #i în )an' 1ste
mare păcat' 9nii mae*tri binecunoscui de qigong controlea!ă tot #elul de mari capacităi
supranaturale- *i de asta se bucură de reputaie *i respect' 1i nu în eleg totu*i- că ț gong.ul lor nu a
crescut de #apt pe propriile lor corpuri'
&alun Gong a noastră culti)ă direct con*tiina principală- asigurându.ne că gong.ul cre te în ș
realitate pe corpul tău' $ineîneles că paracon*tiina @spiritul secundarA- )a obine de asemenea o
parte: i ea se îmbunătă e te- de i se a#lă într.o po!iie secundară' 4etoda noastră de culti)are are ș ț ș ș
cerine stricte de caracter- care î i permit să.i tempere!i caracterul *i să te îmbunătăe ti pe când ț ș
te a#li în societatea umană- în cele mai complicate circumstane . ca un lotus răsărind din noroi'
(in această cau!ă po i reu*i în culti)area ta' (e aceea este &alun Gong atât de preioasă- este ț
preioasă pentru că tu însui e*ti cel care obine gong' (ar este de asemenea #oarte greu de #ăcut'
(i#icultatea constă în #aptul că ai ales o cale care te )a tempera i te )a testa în cel mai complicat ș
mediu'
(in moment ce elul practicii este să culti)e con*tiina principală- con*tiina principală trebuie
întotdeauna să. i conducă culti)area' 7on*tiina principală ar trebui să ia deci!iile- în loc ca ț
acestea să #ie transmise paracon*tiinei' /lt#el- ar )eni o !i când paracon*tiina i.a terminat ș
culti)area la un ni)el mai înalt *i i.ar lua ț gong.ul cu ea- iar corpul înnăscut (benti-ul) i ș
con*tiina ta principală ar rămâne #ără nimic' 7ând culti)i către ni)eluri înalte- con*tiina ta
principală nu ar trebui să. i piardă gradul de con tienti!are cu pri)ire la ceea ce #aci- ca *i cum ar ș ș
#i adormită' Trebuie să #ii clar că tu e ti cel care #ace e,erci iile- ele)ându.te prin culti)are *i ș ț
îmbunătăindu. i caracterul . numai atunci )ei #i în control *i )ei putea obine ț gong' 9neori- când
e*ti con#u!- ai putea termina ce)a c%iar #ără să tii cum a #ost #ăcut' (e #apt- este paracon*tiina ta ș
cea care a Jucat acest rol: paracon*tiina ta a de inut controlul' (acă î i desc%i!i oc%ii pentru a ț ț
pri)i în Jur pe când stai acolo în meditaie *i )e!i că )is.a.)is de tine este un alt MtuM- atunci acela
este paracon*tiina ta' (acă stai în meditaie cu #aa la nord- dar dintr.o dată descoperi că tu stai
pe partea dinspre nord *i te miri8 M7um de am ie*it din corpul meu0M- atunci acesta este ade)ăratul
tău MsineM care a ie*it a#ară' 7el care stă a e!at acolo este corpul tău #i!ic *i paracon*tiina' Tu le ș
po i di#erenia' ț
Nu trebuie să. i pier!i cuno tin a de sine atunci când practici e,erci iile &alun Gong' (acă #aci ț ș ț ț
asta nu urme!i 4area 7ale de culti)are din &alun Gong' Trebuie să.i păstre!i mintea ageră când
practici e,erci iile' Nu )ei de)ia în timpul practicii dacă con*tiina ta principală este puternică- ț
deoarece nimic nu.i )a putea #ace rău cu ade)ărat' (acă con*tiina ta principală este slabă- unele
lucruri s.ar putea ata*a de corpul tău'

@>A +racticarea e,erci iilor indi#erent de direcie *i timp ț
4ulte metode de culti)are dau atenie orei i direciei în care este cel mai bine să practici ș
e,erci iile' Noi nu suntem preocupai deloc de acestea' 7ulti)area &alun Gong se #ace con#orm ț
naturii uni)ersului *i a legilor de e)oluie ale uni)ersului' (e aceea- direcia i timpul nu sunt ș
importante' Noi suntem de #apt situa i în interiorul Eo ii Legii pe când #acem e,erci iile i aceasta ț ț ț ș
este omnidirecională *i în rota ie constantă' Eoata Legii a noastră este sincroni!ată cu uni)ersul' ț
9ni)ersul este în mi*care- 7alea Lactee este în mi*care- cele nouă planete se rotesc în Jurul
soarelui *i pământul însu*i se rote*te' In ce direcie sunt nordul- sudul- estul- sau )estul0 /ceste
direcii au #ost in)entate de oamenii care trăiesc pe pământ' (e aceea- )ei #i orientat către toate
direc iile indi#erent de direc ia în care pri)e ti' ț ț ș
9nii oameni spun că cel mai bine este să practici e,erci iile la mie!ul nopii- pe când al ii spun că ț ț
la prân! sau la altă oră e cel mai bine' Noi nu suntem preocupa i nici de asta- pentru că Eoata ț
Legii te culti)ă c%iar i atunci când nu practici e,erci iile' Eoata Legii te aJută să culti)i în orice ș ț
moment . Legea puri#ică practicantul' In qigong.ul metoda eli,irului oamenii culti)ă eli,irul
(dan-ul): în &alun Gong- Legea este cea care îi culti)ă pe oameni' +ractică e,erci iile mai mult- ț
când ai timp- i practică.le mai puin atunci când ai mai pu in timp' 1ste #le,ibil' ș ț

&. Culti1area at5t a +in4ii c5t "i a corpului

&alun Gong culti)ă atât mintea cât *i corpul' +racticarea e,erci iilor sc%imbă ini ial corpul ț ț
înnăscut al persoanei' 7orpul înnăscut nu )a #i înlăturat' 7on*tiina principală de)ine una cu
corpul #i!ic- ob inând culti)area completă a întregii sale #iin e' ț ț

@1A 6c%imbarea corpului înnăscut (benti-ul)
7orpul uman este #ormat din carne- sânge *i oase- cu di#erite structuri moleculare *i componente'
+rin culti)are- compo!i ia moleculară a corpului uman este trans#ormată într.o materie de energie ț
înaltă' 7orpul uman nu mai este atunci compus din materia sa originară- deoarece a trecut printr.o
sc%imbare a caracteristicii sale #undamentale' (ar culti)atorii trăiesc *i culti)ă printre oamenii
obi*nuii *i nu pot submina modul de a #i al societăii umane' +rin urmare- acest #el de sc%imbare
nu trans#ormă nici structura moleculară originară a corpului *i nici ordinea în care sunt aranJate
moleculele sale: ea sc%imbă doar compo!i ia moleculară originară' 7arnea corpului rămâne ț
moale- oasele sunt încă tari *i sângele este încă #luid' +ersoana încă )a sângera când se taie cu un
cu it' 7on#orm MTeoriei c%ine!e a 7elor 7inci 1lementeM- totul este compus din Mmetal- lemn- ț
apă- #oc *i pământM' 1ste la #el i în ca!ul corpului uman' 7ând un culti)ator a trecut prin ș
sc%imbări ale corpului său înnăscut (benti)- în care materia de energie înaltă înlocuie te ș
componentele moleculare originare- în acest punct corpul uman nu mai este compus din materia
sa originară' /cesta este principiul din spatele a ceea ce este cunoscut drept Mtranscenderea celor
7inci 1lementeM'
7ea mai remarcabilă caracteristică a metodelor de culti)are care culti)ă atât mintea cât *i corpul
este aceea că prelungesc )iaa *i opresc îmbătrânirea' &alun Gong a noastră are de asemenea
această caracteristică remarcabilă' &alun Gong #unc ionea!ă în #elul acesta8 sc%imbă #undamental ț
compo!i ia moleculară a corpului uman- depo!itând în #iecare celulă materia de energie înaltă pe ț
care a colectat.o- iar în #inal îi permite materiei de energie înaltă să înlocuiască componentele
celulare' 4etabolismul nu )a mai e,ista' +ersoana transcende ast#el cele cinci elemente-
trans#ormându. i corpul într.unul compus din materie din alte dimensiuni' /ceastă persoană )a ș
rămâne pentru totdeauna tânără- eliberată de constrângerile acestui spaiu sau timp'
In istorie au e,istat muli călugări desă)âr i i care au a)ut un curs #oarte lung al )ie ii' /cum- ș ț ț
e,istă oameni care merg pe stradă- a)ând )ârste de sute de ani doar că tu nu.i poi da seama cine
sunt' /rată tineri *i poartă aceea*i îmbrăcăminte ca oamenii obi*nui i- a a că nu.i poi deosebi' ț ș
(urata )ie ii umane n.ar trebui să #ie atât de scurtă cum este acum' Horbind din punctul de )edere ț
al *tiinei moderne- oamenii ar trebui să poată trăi peste 200 de ani' 7on#orm înregistrărilor
istorice- a e,istat o persoană în 4area $ritanie numită &emcat% care a trăit 20D ani' In Naponia- o
persoană numită 4itsu Taira a trăit până la 2?2 de ani' In timpul dinastiei Tang- în ara noastră- a
e,istat un călugăr numit Hui Z%ao- care a trăit până la 2;0 de ani' 7on#orm cronicilor districtuale
din Yong Tai- în pro)incia &uJian- 7%en Nun s.a născut în primul an al epocii Z%ong He @GG1
('H'A- sub domnia împăratului Pi Zong din timpul dinastiei Tang- i a murit în epoca Tai (ing a ș
dinastiei Yuan @1>2? ('HA după ce a trăit ??> de ani' /cestea sunt toate spriJinite de înregistrări *i
pot #i )eri#icate . nu sunt po)e*ti cu !âne' (atorită culti)ării- practicanii no*tri &alun Gong au
aJuns să aibă mai pu ine riduri pe #eele lor- care au acum o strălucire ro!ă *i sănătoasă' 6e simt ț
plini de energie- i nu sunt deloc obosi i când merg pe Jos sau muncesc' /cesta este un #enomen ș ț
general' /m culti)at !eci de ani i al ii spun că #a a nu mi s.a sc%imbat prea mult în 20 de ani' ș ț ț
/cum ti i de ce' &alun Gong a noastră conine lucruri puternice pentru culti)area corpului' ș ț
7ulti)atorii &alun Gong arată considerabil di#erit ca )ârstă #a ă de oamenii obi*nuii . ei nu. i ț ș
arată )ârsta ade)ărată' / a că principalele caracteristici ale metodelor care culti)ă atât mintea cât ș
*i corpul sunt8 prelungirea )ieii- oprirea îmbătrânirii *i prelungirea speranei de )iaă a
oamenilor'

@2A 7ircuitul celest &alun
7orpul nostru uman este un mic uni)ers' 1nergia corpului uman se rote te în Jurul corpului- ceea ș
ce se nume*te rota ia micului uni)ers sau circuitul celest' Horbind în termeni de ni)eluri- ț
conectarea celor două meridiane principale ale Een *i (u- este doar un circuit celest de supra#a ă' ț
Nu are e#ectul culti)ării corpului' 4icul 7ircuit 7elest- în ade)ăratul sens- se deplasea!ă în
interiorul corpului de la palatul *i+an la Dantian' +rin această circulaie internă- toate
meridianele persoanei- sau canalele energetice- sunt desc%ise i lărgite începând dinăuntrul ș
corpului înspre e,terior' &alun Gong a noastră cere ca toate meridianele #ie desc%ise de la început'
4arele 7ircuit 7elest este mi*carea celor opt 1,tra 4eridiane[14]- i trece prin tot corpul pentru ș
un ciclu complet' (acă 4arele 7ircuit 7elest este desc%is- asta )a aduce o stare în care persoana
)a putea le)ita de la sol' /ceasta este ceea ce se înelege prin Ma se ridica în plină !iM- a*a cum
este descris în 7artea eli,irului (Dan ,ing)' 7u toate acestea- de obicei o !onă din corpul tău )a #i
încuiată- ast#el încât nu )ei putea le)ita sau !bura' Totu*i- te )a aduce starea aceasta8 )ei merge
repede *i #ără e#ort- *i când mergi la deal simi că parcă cine)a te împinge de la spate'
(esc%iderea 4arelui 7ircuit 7elest poate aduce de asemenea un tip de capacitate supranaturală'
+oate permite qi.ului care e,istă în di#erite organe din corp să. i sc%imbe po!i ia' ș ț Qi.ul inimii se
mută la stomac: qi.ul stomacului merge la intestine i a a mai departe' Odată cu întărirea puterii ș ș
gong.ului persoanei- dacă acea capacitate este eliberată în a#ara corpului- ea )a de)eni capacitatea
supranaturală de teleLinetică' /cest tip de circuit celest este numit *i M7ircuitul 7elest al
4eridianelorM sau M7ircuitul 7elest 7er i +ământ ș (Qian-un)M' (ar mi*cările sale încă nu au atins
scopul trans#ormării corpului' Trebuie să mai e,iste i un alt circuit celest corespun!ător- numit ș
M7ircuitul 7elest 4aoXouM' 7ircuitul 7elest 4aoXou se mi*că ast#el8 apare #ie din punctul de
acupunctură %uiXin[15] sau din punctul de acupunctură bai%ui[16]- se mi*că de.a lungul părilor
laterale ale corpului- pe grania dintre Xin *i Xang[17]'
7ircuitul 7elest în &alun Gong este mult mai mare decât mi*carea celor Opt 1,tra 4eridiane-
discutată în metodele de culti)are obi*nuite' 1ste mi*carea tuturor meridianelor care se
încruci*ea!ă #iind locali!ate în întreg corpul' Toate meridianele întregului corp ar trebui să #ie
desc%ise deodată i în întregime- respecti)- trebuie ca toate să se mi*te împreună' /ceste lucruri ș
sunt deJa incluse în &alun Gong a noastră- a*a că nu trebuie să le practica i deliberat *i nici nu ț
trebuie să g%ida i aceste lucruri cu gândurile )oastre' (acă #ace i în #elul acesta- )e i de)ia' In ț ț ț
timpul cursului meu- instale! mecanisme energetice în a#ara corpului tău- care se rotesc automat'
4ecanismele energetice sunt ce)a unic apar inând culti)ării de ni)el înalt- *i sunt partea care #ace ț
e,erci iile noastre automate' La #el ca Eoata Legii- ele se rotesc neîncetat- conducând toate ț
meridianele interne în mi*care de rotaie' 7%iar dacă nu ai practicat 7ircuitul 7elest- acele
meridiane au #ost de #apt deJa puse în mi*care *i ele se mi*că toate împreună- atât în e,terior cât
i adânc în interior' &olosim e,erciiile noastre pentru a întări mecanismele energetice care e,istă ș
în a#ara corpului'


@>A (esc%iderea meridianelor
Obiecti)ul desc%iderii meridianelor este pentru a permite energiei să circule- i să sc%imbe ș
compo!i ia moleculară a celulelor- trans#ormându.le într.o materie de energie înaltă' 4eridianele ț
non.practicanilor sunt blocate *i înguste' 4eridianele practicanilor )or prinde strălucire treptat-
desc%i!ându. i !onele blocate' 4eridianele practicanilor )eterani se )or lărgi- i se )or tot lărgi ș ș
în continuare când se culti)ă spre ni)eluri mai înalte' 9nii oameni au meridianele de lăimea unui
deget' Totu*i- lărgirea meridianelor în sine nu re#lectă nici ni)elul culti)ării cui)a- nici înălimea
gong.ului său' +rin practică- meridianele )or #i #ăcute să strălucească *i se )or lărgi- iar până la
urmă se )or conecta pentru a de)eni un întreg mare' In acel moment- persoana nu )a mai a)ea
meridiane sau puncte de acupunctură' /lt#el spus- întregul ei corp )a #i alcătuit din meridiane *i
din puncte de acupunctură' 7u toate acestea- această stare nu înseamnă că persoana i.a înc%eiat ș
culti)area' 1ste doar mani#estarea unui ni)el în cursul procesului de culti)are din &alun Gong'
7ând se atinge acest stadiu- acea persoană a aJuns la s#âr*itul culti)ării Legii din Lumea Triplă' In
acela*i timp- asta aduce cu sine o stare destul de remarcabilă a în#ăi*ării e,terioare numită Trei
&lori /dunate în 7re tetul 7apului' In acel moment stâlpul de ș gong )a #i destul de înalt i se )or ș
#i de!)oltat o mul ime de capacită i supranaturale- toate a)ând o #ormă *i un model' 7ele trei #lori ț ț
apar pe coroana capului- cu una semănând cu o cri!antemă *i celelalte cu un lotus' 7ele trei #lori
se rotesc indi)idual *i în acela*i timp se rotesc una în Jurul alteia' &iecare #loare are deasupra un
stâlp e,trem de înalt- care aJunge până la cer' /ce*ti trei stâlpi se rotesc *i se în)ârt împreună cu
#lorile- iar capul se )a simi greu' (ar în acest punct persoana abia i.a terminat ultima etapă din ș
culti)area Legii din Lumea Triplă (.hi-,ian-Fa)'

). G5ndul

7ulti)area în &alun Gong nu implică direc ionare mentală' Gândurile persoanei nu pot îndeplini ț
nimic singure- totu i pot emite comen!i' 7eea ce ac ionea!ă cu ade)ărat sunt capacită ile ș ț ț
supranaturale- care au capacitatea de gândire a unei #iine inteligente *i pot primi comen!i de la
creier' Insă muli oameni- în special cei din mediile de qigong- au teorii di#erite despre aceasta' 1i
cred că acea gândire poate îndeplini multe lucruri' 9nii )orbesc despre #olosirea gândirii pentru a
de!)olta capacităi supranaturale- #olosirea acesteia pentru a desc%ide oc%iul celest- pentru a
)indeca boli- pentru teleLine!ă- etc' /cele păreri sunt incorecte' La ni)eluri mai coborâte- printre
oamenii obi*nuii- gândirea comandă organelor de sim *i celor patru membre' La ni)eluri mai ț
înalte- gândirea culti)atorului se mai înal ă un ni)el i comandă capacităilor supranaturale să ț ș
#acă lucruri' 7u alte cu)inte- capacităile supranaturale sunt controlate de gândire' /*a pri)im noi
gândirea' 9neori )edem un maestru de qigong tratându.i pe al ii' Inainte ca maestrul să mi*te un ț
deget- pacienii spun că s.au )indecat *i cred că )indecarea s.a reali!at prin gândirea maestrului'
(e #apt- ceea ce #ace maestrul este că eliberea!ă un tip de capacitate supranaturală căreia îi
dictea!ă să trate!e sau să #acă ce)a' (eoarece capacităile supranaturale ac ionea!ă într.o altă ț
dimensiune- oamenii obi*nuii nu le pot )edea cu oc%ii lor' 7ei care nu *tiu- cred că gândirea este
cea care a #ăcut )indecarea' 9nii oameni cred că gândurile pot #i #olosite pentru a )indeca boli- i ș
asta a indus oamenii în eroare' /ceastă concepie trebuie clari#icată'
Gândirea umană este un #el de mesaJ- un #el de energie *i o #ormă cu e,istenă materială' 7ând o
persoană gânde te- creierul produce o #rec)en ă' 9neori psalmodierea de mantre poate #i #oarte ș ț
e#icace' (e ce0 +entru că uni)ersul î i are propria #rec)enă de )ibraie- i când #rec)ena mantrei ș ș
tale coincide cu cea a uni)ersului- se )a produce un e#ect' 7u toate astea- pentru a a)ea e#ect-
trebuie desigur să #ie un mesaJ plin de compasiune- deoarece lucrurilor rele nu le este permis să
e,iste în uni)ers' 7omanda prin gândire este un mod speci#ic de gândire' 7orpurile Legii ale unui
mare maestru de qigong de ni)el înalt sunt controlate *i comandate de gândurile corpului său
principal' 9n 7orp al Legii are *i gândurile sale proprii- i poate să re!ol)e independent probleme ș
*i să îndeplinească sarcini' 1l este un sine complet independent' In acela*i timp- 7orpurile Legii
cunosc gândurile corpului principal al maestrului de qigong *i )or îndeplini sarcini în
con#ormitate cu acele gânduri' (e e,emplu- dacă maestrul de qigong )rea să trate!e boala unei
anumite persoane- 7orpurile Legii )or merge acolo' &ără acel gând . ele nu )or merge' (ar când
ele )ăd un lucru e,trem de bun de #ăcut- îl )or #ace independent' 9nii mae*tri nu au atins
Iluminarea- i sunt lucruri pe care ei încă nu le *tiu- dar pe care 7orpurile Legii ale lor le *tiu' ș
1,istă o altă #ormă de gândire numită inspiraie' Inspiraia nu pro)ine de la con*tiina principală a
persoanei' $a!a cunoa*terii con*tiinei principale este #oarte limitată' Nu )a #unc iona dacă ț
depin!i în e,clusi)itate de con*tiina principală pentru a descoperi ce)a care încă nu e,istă în
această societate' Inspiraia )ine de la paracon*tiină' 7ând unii oameni implicai în munca
creati)ă sau în cercetarea *tiini#ică se împotmolesc după ce. i epui!ea!ă toată puterea creierului- ș
ei lasă totul baltă- se odi%nesc un timp- sau ies a#ară la o plimbare' /tunci inspiraia )ine dintr.
odată- #ără ca ei să se gândească' Imediat- ei încep să pună repede lucrurile pe %ârtie- i au creat ș
ce)a' /ceasta pentru că- atunci când con*tiina principală este puternică- ea controlea!ă creierul i ș
nimic nu )a ie i a#ară- în ciuda e#orturilor sale' Odată ce con*tiina principală se rela,ea!ă- ș
paracon*tiina începe să #uncione!e i controlea!ă creierul' +aracon*tiina poate crea lucruri noi- ș
deoarece aparine unei alte dimensiuni- ne#iind constrânsă de dimensiunea aceasta' Totu i ș
paracon*tiina nu poate depă i sau inter#era cu modul de e,isten ă al societă ii umane: nu.i este ș ț ț
permis să a#ecte!e de!)oltarea societăii'
Inspiraia )ine din două surse' 9na este paracon*tiina' +aracon*tiina nu este în elată de această ș
lume *i poate produce inspiraie' 7ealaltă sursă este comanda *i îndrumarea de la #iine de ni)el
înalt' 7ând sunt îndrumate de #iine de ni)el înalt- minile oamenilor se e,tind *i sunt capabile să
cree!e lucruri originale' Intreaga de!)oltare a societăii *i a uni)ersului urmea!ă #iecare propriile
lor legile speci#ice' Nimic nu se petrece din întâmplare'

.. Ni1elurile culti1%rii -n Falun Gong

@1A 7ulti)area la ni)eluri înalte
(eoarece culti)area în &alun Gong se #ace la ni)eluri cu ade)ărat înalte- gong.ul este generat
destul de rapid' O mare cale de culti)are este e,trem de simplă *i de u*oară' &alun Gong are
puine mi*cări' Totu*i- pri)it dintr.un domeniu mai )ast gu)ernea!ă toate aspectele corpului-
inclu!ând multe lucruri care urmea!ă a #i generate' 7ât timp caracterul persoanei continuă să se
înal e- ț gong.ul său )a cre*te de asemenea cu rapiditate' 1ste ne)oie de #oarte puin e#ort
intenionat- sau de #olosirea )reunei metode speciale- montarea creu!etului i a cuptorului pentru ș
a #ace dan din substan e c%imice colectate sau din adăugarea #ocului i din substan e c%imice ț ș ț
colectate[18]' (acă ne ba!ăm pe g%idarea comen!ii mentale poate #i #oarte complicat *i poate
duce cu u*urin ă la de)iere' 7eea ce )ă dau eu aici este cea mai con)enabilă disciplină- cea mai ț
bună disciplină- dar *i cea mai di#icilă' +entru ca un culti)ator să atingă starea de M7orp /lb ca
LapteleM #olosind alte metode- aceasta îi )a lua mai mult de un deceniu- câte)a decenii- sau c%iar
mai mult' Totu*i- noi te )om aduce în această stare imediat' /cest ni)el poate #i deJa depă*it c%iar
înainte ca tu s.o simi' /r putea ine numai câte)a ore' Ha e,ista o !i în care te )ei simi #oarte
sensibil *i doar puin mai târ!iu nu te )ei mai simi la #el de sensibil' (e #apt- tocmai ai depă*it un
ni)el important'

@2A &orme de mani#estare a gong.ului
(upă ce studen ii &alun Gong trec prin aJustarea corpului #i!ic- ei ating starea potri)ită culti)ării ț
(a#a[19]8 starea de M7orp /lb ca LapteleM' Gong.ul se )a de!)olta numai după ce au atins
această stare' Oamenii cu un oc%i celest de ni)el înalt pot )edea că gong.ul se de!)oltă pe
supra#aa pielii unui practicant i este apoi absorbit în corpul lui sau al ei' /cest proces de ș
generare *i absorbie a gong.ului se tot repetă- tra)ersând ni)elurile- uneori #oarte rapid' /cesta
este prima etapă de de!)oltare a gong.ului' (upă prima etapă- corpul culti)atorului nu mai este
unul obi*nuit' (upă ce a atins starea de M7orp /lb ca LapteleM un practicant nu se )a mai
îmbolnă)i niciodată' (urerea care poate apare aici i acolo- sau discon#ortul dintr.o anumită !onă- ș
nu este boală de i poate părea similar8 este cau!at de Larma' (upă a doua etapă de de!)oltare a ș
gong.ului- #iinele inteligente ale persoanei )or #i crescut #oarte mari- acestea se pot deplasa *i
)orbi' 9neori ele sunt produse rar- alteori în concentra ie mare' 1le pot de asemenea )orbi una cu ț
cealaltă' 1,istă o mare cantitate de energie înmaga!inată în acele #iine inteligente- care este
#olosită pentru a )ă sc%imba corpul înnăscut'
La un anumit ni)el a)ansat din culti)area în &alun Gong- pe tot corpul practicantului apar uneori
c%erubini' 1i sunt !burdalnici- le place să se Joace *i sunt buni la su#let' 6e poate produce *i un alt
tip de corp8 7opilul nemuritor' 1l sau ea stă pe un tron din #loare de lotus care este minunat'
7opilul nemuritor generat prin culti)are este creat prin contopirea dintre /in i ș /ang în corpul
uman' 7ulti)atorii- atât bărbaii cât *i #emeile- pot culti)a un copil nemuritor' La început 7opilul
nemuritor este #oarte mic' 1l cre*te treptat mai mare *i în #inal aJunge să #ie de aceea*i mărime
ca i culti)atorul' 1l arată e,act la #el ca i culti)atorul i este cu ade)ărat pre!ent în corpul ș ș ș
culti)atorului' 7ând oamenii cu capacităi supranaturale se uită la el- )or spune că această
persoană are două corpuri' /ceastă persoană a reu it de #apt în culti)area ade)ăratului său corp' ș
(e asemenea- multe 7orpuri ale Legii pot #i de!)oltate prin culti)are' +e scurt- orice capacitate
supranaturală care poate #i de!)oltată în acest uni)ers poate #i de!)oltată în &alun Gong:
capacităile supranaturale din alte metode de culti)are sunt toate incluse în &alun Gong'

@>A 7ulti)area (incolo.de.Legea.din.Lumea.Triplă
1#ectuând e,erci iile &alun Gong- practican ii î*i pot lărgi tot mai mult meridianele- conectându. ț ț
le până de)in un tot' /dică- o persoană culti)ă către o stare în care nu mai e,istă meridiane sau
puncte de acupunctură- sau dimpotri)ă- meridianele *i punctele de acupunctură e,istă peste tot'
/ceasta încă nu înseamnă că a i atins Tao- este numai o #ormă de mani#estare în procesul ț
culti)ării &alun Gong- i re#lectarea unui singur ni)el' 7ând acel stadiu a #ost atins- persoana este ș
la s#âr*itul culti)ării Legii din Lumea Triplă' Gong.ul pe care el sau ea l.a de!)oltat este deJa
destul de puternic- i )a #i terminat deJa de luat #ormă' 7oloana de ș gong a persoanei este de
asemenea #oarte înaltă- i cele trei #lori )or apare pe cre tetul capului său' (ar în acest punct ș ș
persoana abia a #ăcut ultimul pas în culti)area Legii din Lumea Triplă'
&ăcând încă un pas înainte- nu )a mai rămâne nimic- toate capacită ile supranaturale ale persoanei ț
)or #i comprimate în dimensiunea cea mai adâncă a corpului- i se )a intra în starea de M7orp /lb ș
+urM- în care corpul este transparent' 7u încă un pas înainte- persoana )a intra în culti)area din
Legea de (incolo de Lumea Triplă- cunoscută *i sub numele de culti)area unui corp de budd%a'
7apacită ile supranaturale de!)oltate în acest stadiu aparin categoriei puterilor di)ine' In acest ț
moment practicantul )a a)ea puteri nelimitate- i )a de)eni incredibil de puternic' 7ând atinge ș
tărâmuri mai înalte- persoana )a culti)a pentru a de)eni un mare iluminat' Toate aceasta depind
de modul în care )ă culti)a i caracterul' Oricare ar #i ni)elul către care culti)a i acela este ni)elul ț ț
)ostru de M&ruct al 6tatusuluiM' 7ulti)atorii dedicai găsesc o cale de culti)are ade)ărată i ob in ș ț
(reapta Eeali!are- care este (esă)âr irea' ș
Capitolul III – Culti1area caracterului
'6in6ing(

To i culti)atorii &alun Gong trebuie să considere culti)area caracterului @ ț xinxingA drept prima lor
prioritate *i să pri)ească caracterul drept c%eia de!)oltării gong.ului' /cesta este principiul pentru
culti)area către ni)eluri înalte' 6trict )orbind- puterea gong.ului care )ă determină ni)elul nu este
de!)oltată prin practicarea e,erci iilor- ci prin culti)area caracterului' 1ste mai u*or de )orbit ț
despre îmbunătăirea caracterului decât de #ăcut' 7ulti)atorii trebuie să poată să depună mult
e#ort- să.*i îmbunătăească calitatea de iluminare- să îndure su#erine peste su#erine *i să îndure
lucruri aproape de neîndurat- pentru a enumera doar câte)a' (e ce gong.ul unor oameni nu a
crescut de i ei practică de muli ani0 4oti)ele #undamentale sunt8 întâi . ei negliJea!ă caracterul: ș
al doilea . ei nu cunosc o cale dreaptă de culti)are de un ni)el înalt' /ceastă problemă trebuie
de!)ăluită' 4uli mae*tri care predau un sistem de practică )orbesc despre caracter: ei predau
lucruri ade)ărate' 7ei care predau numai mi*cări *i te%nici #ără a discuta )reodată despre
caracter- predau de #apt culti)are de)iată' (e aceea- practicanii trebuie să e,ercite mult e#ort în
îmbunătăirea caracterului lor- înainte de a putea începe culti)area la ni)eluri mai înalte'

1. 7e+ni2ica4ia caracterului '6in6ing(

7aracterul la care ne re#erim în &alun Gong nu poate #i acoperit în totalitate numai de cu)ântul
M)irtuteM' 7on ine mult mai mult decât ț 0De0 @)irtuteA' 7on ine multe di#erite #a ete ale lucrurilor- ț ț
inclu!ându.le pe cele ale )irtu ii' Hirtutea este numai una dintre mani#estările caracterului unei ț
persoane- a*a că #olosind doar )irtutea pentru a înelege semni#icaia caracterului nu este de
aJuns' 7aracterul include cum să tratăm Mcâ*tigulM *i MpierdereaM' M7â*tigulM înseamnă a câ*tiga în
concordan ă cu natura uni)ersului' Natura care constituie uni)ersul este /de)ăr- 7ompasiune- ț
Toleran ă ț ($hen-.han-1en)' Gradul de asimilare al unui culti)ator la natura uni)ersului este
re#lectat în cantitatea de )irtute a persoanei' M+ierdereaM este renunarea la acele gânduri *i
conduite negati)e- cum ar #i lăcomia- urmărirea a)erii- sen!ualitatea- dorina- omorul- lupta-
#urtul- Ja#ul- în*elăciunea- in)idia etc' (acă cine)a )rea să culti)e către ni)eluri înalte- trebuie să
renune la urmărirea dorinelor- lucru adânc înrădăcinat în #iinele umane' 7u alte cu)inte- ar
trebui să renuna i la toate ata*amentele *i să lua i u*or toate c%estiunile legate de #aimă *i câ*tig ț ț
personal'
O #iin ă umană completă este compusă din corp #i!ic *i temperament' La #el este cu uni)ersul- ț
împreună cu e,istena materiei acestuia- e,istă simultan *i natura sa- a #i /de)ărat- $ine)oitor i ș
Tolerant ($hen-.han-1en)' &iecare particulă de aer conine această natură' In societatea obi*nuită-
această natură se mani#estă în #aptul că #aptele bune aduc recompense *i cele rele aduc pedepse'
La un ni)el înalt- această natură se mani#estă sub #orma capacităilor supranaturale' Oamenii care
se alinia!ă cu acest #el de natură sunt oameni buni: cei care se depărtea!ă de aceasta sunt răi'
Oamenii care o acceptă *i s.au asimilat acesteia sunt cei care au obinut 7alea' +entru a se
con#orma acestei naturi practican ii trebuie să aibă un caracter e,trem de înalt' Numai ast#el poate ț
cine)a să culti)e către ni)eluri înalte'
1ste u*or să #ii o persoană bună- dar nu este u*or să culti)i caracterul5un culti)ator trebuie să
aibă mintea pregătită' 6inceritatea este o condi ie prealabilă dacă )rei să î i recti#ici mintea' ț ț
Oamenii trăiesc într.o lume în care societatea a de)enit complicată' (e i tu )rei să #aci lucruri ș
bune- pot e,ista unii oameni care nu )or ca tu să #aci asta: tu poate nu )rei să #aci rău altora- dar
alii îi pot #ace rău din di)erse moti)e' 9nele dintre aceste lucruri se întâmplă din moti)e
ascunse' Hei putea să te ilumine!i la moti)e0 /tunci ce ar trebui să #aci0 +ro)ocările din această
lume î i testea!ă caracterul în #iecare moment' 7ând treci prin umiline de nedescris- când pier!i- ț
când te tentea!ă banii *i sen!ualitatea- când te a#li în lupta pentru putere- când #uria *i in)idia ies
la i)eală în con#licte- când au loc de!acorduri în societate *i în #amilie- i când treci prin tot #elul ș
de greută i- poi tu întotdeauna să urme!i îndeaproape criteriile de caracter0 (esigur- dacă ai ț
putea să re!ol)i totul atunci ai #i deJa o #iin ă iluminată' +ână la urmă- cei mai muli practican i ț ț
încep ca persoane obi*nuite- i culti)area caracterului are loc treptat: el se înal ă pu in câte pu in' ș ț ț ț
7ulti)atorii %otărâi )or ob ine în #inal (reapta Eeali!are dacă sunt pregătii să îndure greută i ț ț
mari *i să în#runte încercări cu o minte neclintită' 6per că #iecare dintre )oi culti)atorii î i )a ș
păstra bine caracterul *i.*i )a înăl a repede puterea ț gong.uluiU

!. $ierdere "i c5"tig

/tât comunităile de qigong cât *i cele religioase )orbesc despre pierdere *i câ*tig' 9nii oameni
pri)esc MpierdereaM ca pe a #i caritabil- a #ace lucruri bune *i a da o mână de aJutor ne)oia ilor- iar ș
Mcâ*tigulM drept Ma câ*tiga gongM' 7ălugării din temple spun că trebuie să #ii caritabil' /ceastă
înelegere restrânge sensul MpierderiiM' M+ierdereaM despre care )orbim noi5este ce)a pe o scară
mai largă' Lucrurile pe care î i cerem să le pier!i sunt ata*amentele oamenilor obi*nuii *i ț
mentalitatea care nu renun ă la acele ata*amente' (acă poi renun a la lucrurile pe care le ț ț
consideri importante *i te poi despări de lucrurile de care cre!i că nu te poi despăr i- aceasta ț
este o MpierdereM în cel mai ade)ărat sens' O#erirea de aJutor *i etalarea carităii sunt numai o
parte a MpierderiiM'
O persoană obi*nuită )rea să se bucure de #aimă- de prosperitate- de un standard mai bun de )iaă-
de mai mult con#ort *i de mai muli bani' /cestea sunt elurile oamenilor obi*nuii' 7a practican i- ț
noi suntem di#erii- deoarece ceea ce obinem este gong- i nu acele lucruri' Trebuie să ne pese ș
mai puin de câ tigul personal i să îl luăm u*or- dar nu ni se cere să pierdem cu ade)ărat )reun ș ș
lucru material: noi culti)ăm în societate *i trebuie să trăim la #el ca oamenii obi*nuii' 7%eia este
să.i la*i ata*amentele5nu i se cere să pier!i ce)a cu ade)ărat' Nu )ei pierde nimic din ce îi
aparine- i nu )ei câ tiga ce)a ce nu.i aparine' (acă ob ii ast#el de lucruri- ele )or trebui ș ș ț
returnate' +entru a câ*tiga- trebuie să pier!i' (esigur că nu este posibil să trate!i imediat totul
#oarte bine- la #el cum nu este posibil să de)ii o #iin ă iluminată peste noapte' 1ste reali!abil însă- ț
dacă )ă culti)a i puin câte puin- i )ă îmbunătăi i pas cu pas' He i câ*tiga tot atâta cât pierde i' ț ș ț ț ț
/r trebui să lua i întotdeauna u or c%estiunile legate de câ*tig personal- i să pre#era i pacea ț ș ș ț
min ii unui câ*tig mai mare' 7ând )ine )orba de pierderi materiale s.ar putea să su#eri i ce)a ț ț
pierderi- dar )e i câ tiga în planul )irtu ii i a ț ș ț ș gong.ului' /cesta este un ade)ăr' Nu câ*tiga i ț
intenionat )irtute *i gong- sc%imbându.le cu prestigiul- banii sau câ tigul )ostru personal' /r ș
trebui să pute i înelege aceasta mai bine pe când )ă cre te capacitatea de iluminare' ț ș
7ine)a care a culti)at într.o practică taoistă de ni)el înalt a spus odată8 M1u nu )reau lucrurile pe
care le doresc alii- i nu am lucruri pe care le au alii: dar eu am lucruri pe care alii nu le au- i ș ș
)reau lucruri pe care alii nu le )or'M 7a persoane obi*nuite- oamenii au cu greu un moment în
care să se simtă mul umii' /ce ti oameni )or totul cu e,cep ia pietrelor de pe Jos- pe care nimeni ț ș ț
nu )rea să le ridice' (ar acel culti)ator taoist a spus8 M/tunci )oi lua eu pietrele acelea'M 9n
pro)erb spune8 MEaritatea #ace ca un lucru să #ie preios: lipsa îl #ace unic'M +ietrele sunt lipsite de
)aloare aici- dar pot #i #oarte )aloroase în alte dimensiuni' /cesta este un principiu pe care o
persoană obi nuită nu.l poate în elege' 4uli mae*trii iluminai- de ni)el înalt- cu )irtute mărea ă- ș ț ț
nu au bunuri materiale' +entru ei nu este nimic la care să nu poată renuna'
7alea culti)ării este cea mai corectă- i practican ii sunt de #apt cei mai inteligeni oameni' ș ț
Lucrurile pentru care se luptă oamenii obi*nuii *i micile bene#icii pe care ei le câ*tigă durea!ă
puin' 7%iar dacă ai obinut lucruri prin luptă- ai găsit ce)a gratis- sau ai pro#itat puin- i ce0 ș
1,istă o !icală printre oamenii obi*nuii8 MNu poi aduce nimic cu tine la na tere i nu poi lua ș ș
nimic cu tine la moarte'M Intri în lume #ără nimic- i nu iei nimic când pleci5până *i oasele îi ș
)or #i arse până de)in cenu*ă' Nu contea!ă dacă ai tone de bani sau e*ti un demnitar5nu po i lua ț
nimic cu tine când pleci' Totu i ș gong.ul poate #i luat mai departe- pentru că el cre*te direct pe
corpul con*tiinei tale principale' 7eea ce )ă spun este că gong.ul este greu de ob inut' 1ste atât ț
de preios *i atât de greu de obinut încât nu poate #i sc%imbat pentru nicio sumă de bani' 7ând
gong.ul tău a atins un ni)el a)ansat- dacă într.o !i te deci!i să nu mai culti)i- atâta timp cât nu
#aci nimic rău- gong.ul tău poate #i trans#ormat în orice lucru material pe care.l dore*ti5le )ei
putea a)ea pe toate' (ar nu )ei mai a)ea lucrurile pe care le au culti)atorii' Hei a)ea în sc%imb
doar lucrurile pe care o persoană le poate câ tiga în lumea aceasta' ș
Interesul personal îi conduce pe unii oameni să #olosească miJloace incorecte pentru a lua lucruri
care le aparin altora' /ce ti oameni cred că au #ăcut o a#acere bună' /de)ărul este că au obinut ș
acest bene#iciu sc%imbându. i )irtutea cu alii- doar că ei nu tiu asta' +entru un practicant- asta ș ș
)a trebui să i se ia din gong' +entru un neculti)ator )a trebui dedusă din durata de )iaă sau din
altce)a' +e scurt- conturile se ec%ilibrea!ă' /ceasta este o lege din uni)ers' 1,istă unii oameni
care întotdeauna îi maltratea!ă pe alii- îi rănesc pe ceilal i cu cu)inte de ocară etc' 7ând #ac ț
aceste #apte- ei aruncă o poriune corespun!ătoare din )irtutea lor celeilalte păr i- sc%imbându. i ț ș
)irtutea pentru actul de a.i răni sau insulta pe alii'
9nii oameni cred că este de!a)antaJos să #ii un om bun' (in punctul de )edere al unui om
obi*nuit- o persoană bună este în de!a)antaJ' Insă ce obin ei este ce)a pe care oamenii obi*nuii
nu.l pot obine8 )irtute- o #ormă de materie albă care este e,trem de pre ioasă' &ără )irtute o ț
persoană nu poate a)ea gong5acesta este un ade)ăr absolut' (e ce muli oameni culti)ă- dar
gong.ul lor nu reu e te să crească0 1ste e,act din cau!ă că ei nu culti)ă )irtutea' 4uli oameni ș ș
pun accentul pe )irtute *i cer culti)area )irtu ii- totu i nu reu esc să de!)ăluie principiile reale ale ț ș ș
trans#ormării )irtu ii în ț gong' 1ste lăsat pentru )oi s.o desci#ra i' 7ele aproape 10'000 de )olume ț
ale TripitaLa- *i principiile predate de 6aLXamuni în cei patru!eci *i ce)a de ani- )orbesc toate
despre un singur lucru8 )irtute' 7ăr ile antice c%ine!e din culti)area taoistă )orbesc toate despre ț
)irtute' 7artea celor B'000 de cu)inte a lui Lao.T!e[20]- Dao De ,ing studia!ă de asemenea
)irtutea' Totu*i- unii oameni încă nu reu esc să îneleagă' ș
Hai să )orbim acum despre MpierdereM' 7ând câ*tigi- trebuie să pier!i' 7ând )re i să culti)a i cu ț ț
ade)ărat- )e i întâlni unele încercări' 7ând ele apar în )iaa )oastră- putei trece prin puină ț
su#erină #i!ică- sau să )ă simi i necon#ortabil aici sau dincolo' (ar nu este boală' Greută ile pot ț ț
de asemenea să apară în societate- în #amilie- sau la lucru- orice este posibil' 7on#lictele )or apare
brusc din cau!a câ*tigului personal sau a tensiunilor emoionale' 6copul este de a. i permite să. i ț ț
îmbunătăe ti caracterul' ș /ceste lucruri se întâmplă de obicei deodată *i par e,trem de intense'
(acă întâlne ti ce)a ener)ant sau supărător- ce)a stânJenitor- care te umile te sau te pune într.o ș ș
po!i ie Jenantă- cum )ei trata asta în acel moment0 (acă stai calm *i netulburat- dacă poi #ace ț
asta- caracterul tău )a #i îmbunătăit prin această încercare i ș gong.ul tău se )a de!)olta în mod
propor ional' (acă poi obine puin- )ei câ*tiga puin' 7ât de mult e#ort depui- atât de mult ob ii' ț ț
In mod obi nuit- când suntem în miJlocul unei încercări- poate nu suntem capabili să înelegem ș
asta- trebuie totu i să încercăm' Nu ar trebui să ne considerăm la #el cu oamenii obi*nuii' 7ând ș
apar con#lictele- trebuie să aderăm la standarde mai înalte' (in moment ce culti)ăm printre
oamenii obi*nuii- caracterul nostru )a #i temperat printre ei' Hom #ace cu sigurană unele gre*eli
*i )om în)ăa ce)a din ele' Gong.ul )ostru nu se poate de!)olta în timp ce e ti con#ortabil i nu ș ș
te întâlne ti cu nici o problemă' ș

#. Culti15nd si+ultan Ade1%r8 Co+pasiune i *oleran % ș ț
'9hen7hen3en(

(isciplina noastră culti)ă în acela*i timp /de)ăr- 7ompasiune i Toleran ă' M/de)ărulM înseamnă ș ț
să spui ade)ărul- să #aci lucruri cu sinceritate- să te reîntorci la sinele tău originar ade)ărat- *i în
#inal să de)ii o persoană ade)ărată' M7ompasiuneaM înseamnă să de!)ol i o mare compasiune- să ț
#aci lucruri bune *i să sal)e!i oameni' Noi punem accent în special pe MToleran ăM' Numai a)ând ț
MToleran ăM poate o persoană să culti)e de)enind cine)a cu o mare )irtute' MToleran aM este un ț ț
lucru puternic- care depă e te M/de)ărulM *i M7ompasiuneaM' (e.a lungul întregului proces de ș ș
culti)are i se cere să înduri- să. i stăpâne*ti caracterul *i să e,erse!i autocontrolul' ț ț
Nu este u*or să înduri lucruri când te con#run i cu probleme' 9nii oameni spun8 M(acă nu lo)e*ti ț
înapoi când e*ti bătut- dacă nu răspun!i înapoi când e*ti calomniat sau dacă înduri c%iar *i atunci
când e*ti umilit în #aa #amiliei- rudelor *i prietenilor apropiai- nu ai de)enit un /% =00M[21] / ș
spune că dacă acione!i normal în toate pri)in ele- dacă inteligena ta nu este mai preJos decât a ț
celorlali- *i tu doar iei u*or aspectul câ*tigului personal- nimeni nu )a spune că e*ti prost' / #i
capabil să înduri nu înseamnă nici să #ii slab- nici să #ii ca un M/% =M' 1ste a#i*area unei )oine
puternice *i a stăpânirii de sine' In istoria c%ine!ă a e,istat o persoană numită Han Pin- care a
su#erit odată umilina de a se târî printre picioarele cui)a' /ceea a #ost o mare îndurare' 1,istă o
!icătoare antică8 M7ând o persoană obi*nuită este umilită- )a scoate sabia pentru a se lupta'M
/dică atunci când o persoană obi nuită este umilită- )a scoate sabia pentru a se ră!buna- )a striga ș
la al ii sau )a lo)i cu pumnii' Oca!ia de a de)eni o #iin ă umană i de a a)ea o )ia ă aici nu se ț ț ș ț
ob ine u*or' 9nii oameni trăiesc pentru ego.ul lor- lucru care nu are )aloare *i este prea obositor' ț
1,istă o !icală în 7%ina8 M(acă te dai un pas înapoi- )ei descoperi nemărginirea mării *i a
cerului'M &ă un pas înapoi când te con#run i cu probleme- i )ei descoperi că este un cu totul alt ț ș
scenariu'
9n practicant nu numai că ar trebui să arate toleran ă #a ă de oamenii cu care are con#licte *i #a ă ț ț ț
de cei care îl Jignesc direct- dar ar trebui să aibă i o atitudine generoasă ba c%iar să le ș
mulumească' 7um i.ai putea îmbunătăi caracterul dacă nu ai trece prin acele încercări cu ei0
7um ar putea substana neagră să #ie trans#ormată în substană albă0 7um ai putea să. i de!)ol i ț ț
gong.ul0 1ste greu când e*ti în miJlocul unei încercări- dar trebuie să e,erse!i stăpânire de sine'
Incercările )or de)eni mereu tot mai intense pe măsură ce puterea gong.ului tău cre*te' Totul stă
în puterea de a.i îmbunătăi caracterul' La început acea încercare ar putea să te supere- i să te ș
#acă #urios- să.i #ie insuportabil5atât de #urios încât să i se um#le )enele5dar tu nu i!bucne ti ț ș
i reu e ti să. i în#râne!i #uria' /tunci este bine' /i început să e,erse!i toleran a- să e,erse!i ș ș ș ț ț
intenionat toleran a' /poi îi )ei îmbunătăi treptat i continuu caracterul- luând acele lucruri cu ț ș
ade)ărat u*or' i aceea este o îmbunătăire c%iar mai mare' Oamenii obi*nuii iau cu ade)ărat în Ș
serios micile tensiuni *i problemele minore' 1i trăiesc pentru ego.ul lor *i nu tolerea!ă nimic'
/tunci când sunt #urio i la culme- )or îndră!ni să #acă orice' 7a practicant însă- )ei descoperi că ș
lucrurile pe care oamenii le iau în serios sunt e,trem de tri)iale5c%iar prea tri)iale5pentru că
elul tău este de #oarte lungă durată *i de an)ergură' Hei trăi tot atât cât acest uni)ers' /tunci
gânde te.te la acele lucruri din nou8 nu contea!ă dacă le ai sau nu' Le po i da pe toate deoparte ș ț
când te gânde*ti dintr.o perspecti)ă mai largă'

&. :li+inarea in1idiei

In)idia este un obstacol uria în culti)are- unul care are un mare impact asupra practican ilor' 1a ș ț
a#ectea!ă direct puterea gong.ului unui practicant- îi a#ectea!ă pe colegii culti)atori *i
inter#erea!ă serios cu înăl area noastră în culti)are' 7a practicant trebuie s.o elimini în totalitate' ț
9nii oameni trebuie încă să.*i abandone!e in)idia de i au culti)at până la un anumit ni)el' 4ai ș
mult- cu cât e mai greu de abandonat- cu atât este mai u*or ca in)idia să de)ină mai puternică'
1#ectele negati)e ale acestui ata ament #ac păr ile caracterului care s.au îmbunătăit să #ie ș ț
#ragile' (e ce este in)idia e)iden iată în discuie0 +entru că in)idia este cea mai proeminentă i ț ș
mai puternică mani#estare printre c%ine!i- a)ând o pondere semni#icati)ă în gândirea oamenilor'
Totu*i- muli oameni nu.*i dau seama de asta' Numită in)idie orientală- sau in)idie asiatică- ea
este caracteristică oamenilor din 1st' 7%ine!ii sunt #oarte intro)ertii- re!er)ai *i nu se e,primă în
mod desc%is' Toate astea conduc u*or la in)idie' Totul are două #ee' /st#el că o personalitate
intro)ertită are aspecte pro *i contra' Hesticii sunt relati) e,tro)ertii' (e e,emplu- dacă un copil
care a luat nota ma,imă la *coală- )a striga )esel pe drumul spre casă M/m luat nota ma,imăUM
Hecinii î i )or desc%ide u*ile *i #erestrele pentru a.l #elicita' M&elicitări TomUM 6unt toi #ericii ș
pentru el' (acă asta se întâmpla în 7%ina5gândii.)ă5oamenii se )or simi de!gustai de cum o
aud8 M/ luat notă ma,imă' i ce.i cu asta0 7are este moti)ul de laudă0M Eeacia este complet Ș
di#erită- când persoana este înclinată spre in)idie'
7ei in)idio*i îi pri)esc de sus pe ceilali *i nu le permit acestora să.i depă*ească' 7ând )ăd pe
cine)a mai capabil decât ei- min ile lor rămân #ără perspecti)ă- ei găsesc asta de nesuportat *i ț
neagă #aptul' Hor să obină măriri de salariu odată cu ceilali- să ia acelea i prime- *i să împartă ș
aceea i po)ară când ce)a merge rău' 6e în)er!esc *i de)in in)idio*i când îi )ăd pe alii că #ac mai ș
muli bani decât ei' In orice ca!- nu pot accepta dacă al ii #ac mai bine decât ei' 9nora le este #rică ț
să accepte o primă când au obinut anumite re!ultate în cercetarea *tiini#ică: le este #rică de
#aptul că ceilal i îi )or in)idia' 9nii oameni- cărora le.au #ost acordate anumite onoruri nu ț
îndră!nesc să le arate de #rica in)idiei *i a sarcasmului' 9nii mae*tri de qigong nu pot suporta să.i
)adă pe ali mae*tri de qigong predând- a*a că se duc *i le #ac greutăi' /ceasta este o problemă
de caracter' 6ă presupunem că într.un grup care practică e,erci ii de ț qigong împreună- unii
oameni care au început mai târ!iu sunt totu i primii care de!)oltă capacităi supranaturale' 6unt ș
oameni care )or spune atunci8 M7u ce a aJuns să se laude0 1u am practicat de atâia ani *i am o
grămadă uria ă de diplome' 7um se poate ca el să #i de!)oltat capacităi supranaturale înaintea ș
mea0M /tunci îi apare in)idia' 7ulti)area se concentrea!ă pe interior- *i un culti)ator ar trebui să
se culti)e pe sine *i să pri)ească în interior pentru a găsi sursa problemelor' /r trebui să lucre!i
din greu asupra ta i să încerci să te îmbunătăe*ti în !onele pentru care nu ai #ăcut destul' (acă îi ș
Judeci se)er pe al ii pentru a găsi sursa con#lictului- atunci ceilal i )or reu i în culti)are *i se )or ț ț ș
înăl a- pe când tu )ei #i singurul rămas aici' Nu i.ai pierdut tot timpul0 7ulti)area este pentru a te ț
culti)a tu însuiU
In)idia îi a#ectea!ă de asemenea pe colegii culti)atori- ca de e,emplu când )orbitul de rău al unei
persoane îngreunea!ă intrarea celorlal i în starea de calm' ț 7ând acel tip de persoană are
capacităi supranaturale- din in)idie- le.ar putea #olosi pentru a le #ace rău colegilor culti)atori'
(e e,emplu- o persoană stă acolo meditând *i a culti)at destul de bine' 6tă acolo ca un munte-
pentru că are gong' /poi- două #iine plutesc lângă ea- una care a #ost un călugăr- dar care- din
in)idie- nu a ob inut iluminarea: cu toate că nu a atins (esă)âr irea are o anumită potenă de ț ș
gong' 7ând ei aJung la locul unde persoana meditea!ă- unul spune8 M+ersoana cutare meditea!ă
aici' Hai să mergem în Jurul lui'M Insă celălalt se laudă8 MIn trecut am tăiat un col din muntele
Tai'M /poi el încearcă să.l lo)ească pe practicant' (ar când ridică mâna- n.o mai poate coborî'
/cea #iin ă nu.l poate lo)i pe practicant pentru că acesta culti)ă o cale dreaptă *i are un scut ț
protector' 1l )rea să #acă rău cui)a care culti)ă o cale dreaptă- a a că de)ine o problemă serioasă ș
i el )a #i pedepsit' Oamenii in)idio*i î*i #ac rău atât lor cât *i altora' ș

). 3enun area la ata"a+ente ț

2/ a)ea ata*amente3 se re#eră la acei practicani care urmăresc neabătut i e,cesi) un obiect în ș
particular sau un el i care sunt incapabili să se elibere!e- sau sunt prea încăpăânai să ină ș ț
seama de )reun s#at' 9nii oameni urmăresc capacităile supranaturale în această lume- i asta )a ș
a)ea cu siguran ă un impact asupra culti)ării lor către ni)elurile înalte' 7u cât sunt mai puternice ț
sentimentele- cu atât este mai greu să le abandone!i' 4in ile lor )or de)eni c%iar mai ț
de!ec%ilibrate *i mai de!amăgite' 4ai târ!iu ace ti oameni )or gândi că nu au câ tigat nimic *i ș ș
)or începe c%iar să se îndoiască de lucrurile pe care le.au în)ăat' /ta*amentele sunt generate de
dorinele umane' 7aracteristicile ata*amentelor sunt că scopurile sau elurile lor sunt e)ident
#oarte limitate- ele sunt destul de clare *i amănunite- iar deseori persoana ar putea să nu #ie
con tientă de ata amente' O persoană obi*nuită are multe ata*amente' 6.ar putea să #olosească ș ș
toate miJlocele necesare pentru a le urmări *i a le obine' /ta*amentele unui culti)ator se
mani#estă di#erit- ca de e,emplu în #aptul că urmăre te o anume capacitate supranaturală- că se ș
complace cu o anumită )i!iune- de)ine obsedat de un anume #enomen etc' Indi#erent ce urmăre*ti
ca i culti)ator- este incorect5căutarea trebuie abandonată' 6istemul taoist predă nimicul- pe ș
când sistemul budist predă golirea *i cum să intri pe poarta golirii' In #inal- noi )rem să obinem
starea de MnimicM *i de MgolireM- i să abandonăm toate ata*amentele' Tot ce nu poi abandona ș
trebuie să abandone!i' 9rmărirea capacităilor supranaturale este un e,emplu8 (acă le urmăre*ti
înseamnă că )rei să le #olose*ti' In realitate- asta merge contra naturii uni)ersului nostru' (e #apt-
este încă o problemă de caracter' Hrei să le ai- i )rei să le etale!i *i să te lau!i cu ele în #aa ș
celorlal i' (ar acele capacită i supranaturale nu sunt ce)a de etalat în #a a altora' 7%iar dacă )rei ț ț ț
să le #olose*ti într.un scop ne)ino)at- i )rei doar să le #olose*ti pentru a #ace unele lucruri bune- ș
acele lucruri bune pe care le.ai #ăcut ar putea să se do)edească până la urmă a nu #i atât de bune'
Nu este neapărat o idee bună să te ocupi de treburi obi nuite #olosind miJloace supranaturale' ș
(upă ce unii oameni aud remarcile mele- precum că la D0Q dintre oamenii de la curs le.a #ost
desc%is oc%iul celest- încep să se întrebe8 M(e ce eu nu pot să simt nimic0M 7ând se întorc acasă *i
practică e,erci iile- atenia lor se #ocali!ea!ă pe oc%iul celest5până în punctul în care îi doare ț
capul' +ână la urmă tot nu pot )edea nimic' /cesta este un ata*ament' Indi)i!ii di#eră în condiiile
lor #i!ice *i în calităile lor înnăscute' 1ste imposibil ca toi să aJungă să )adă prin oc%iul celest în
acela*i timp *i nici nu e posibil ca oc%iul lor celest să #ie la acela*i ni)el' 9nii oameni ar putea
)edea- i alii nu' Toate sunt normale' ș
/ta*amentele pot cau!a oprirea sau #luctua ii în de!)oltarea puterii ț gong.ului culti)atorului' In
ca!uri mai serioase- ele pot c%iar determina ca practican ii să o apuce pe căi de)iate' +entru a ț
speci#ica- unele capacităi supranaturale pot #i #olosite de oameni cu un caracter in#erior pentru a
#ace lucruri rele' /u #ost ca!uri în care din cau!a caracterului instabil persoana i.a #olosit ș
capacităile supranaturale pentru a comite #apte rele' 9nde)a era un student la #acultate- care a
de!)oltat capacitatea supranaturală de control mental' 7u asta- i.a putut #olosi propriile gânduri ș
pentru a manipula gândurile *i comportamentul celorlali- i i.a #olosit capacitatea supranaturală ș ș
pentru a #ace lucruri rele' 7ând practică e,erci iile- unii oameni pot )edea apărând imagini' 1i )or ț
întotdeauna să aibă o )edere clară *i o înelegere totală' /ceasta este tot o #ormă de ata*ament' 9n
anumit %obbX poate de)eni o dependen ă pentru unii i nu mai pot scăpa de el' i aceasta este o ț ș Ș
#ormă de ata*ament' (in cau!a di#erenelor în calitatea înnăscută *i în inten ii- unii oameni culti)ă ț
pentru a atinge cel mai înalt ni)el- pe când al ii culti)ă numai pentru a obine anumite lucruri' ț
/ceastă mentalitate cu sigurană limitea!ă scopul persoanei în culti)are' (acă o persoană nu
elimină acel tip de ata*ament- gong.ul său nu se )a de!)olta nici c%iar prin practică' (e aceea-
culti)atorii ar trebui să ia u or toate câ tigurile materiale- să nu urmărească nimic *i să lase totul ș ș
să se des#ă oare natural- e)itând ast#el apariia de noi ata*amente' (acă aceasta se poate reali!a- ș
depinde de caracterul practicantului' Nu po i reu i în culti)are dacă caracterul tău nu se sc%imbă ț ș
#undamental- sau dacă mai ai )reun ata*ament'

.. ;ar+a

@1A Originea Larmei
Farma este un tip de substană neagră care este opusul )irtu ii' In budism este numită Larma ț
păcătoasă- pe când aici noi o numim MLarmaM' / a că noi spunem că a #ace lucruri rele înseamnă ș
Ma produce LarmaM' Farma este produsă prin lucrurile gre ite pe care le.a #ăcut persoana- în ș
această )iaă sau în )ieile anterioare' (e e,emplu- a omorî pe cine)a- a pro#ita de al ii- a încălca ț
interesele altora- a bâr#i pe cine)a pe la spate- a #i neprietenos cu cine)a- i a a mai departe- pot ș ș
toate crea Larma' In plus- o parte din Larma este transmisă de la strămo*i- #amilie i rude- sau de ș
la prieteni apropiai' 7ând cine)a lo)e te pe altcine)a cu pumnii- îi aruncă de asemenea celeilalte ș
persoane din substana lui albă- iar !ona eliberată din corpul său este atunci umplută cu materia
neagră' Omorul este cea mai mare #ărădelege5este o crimă *i )a produce o Larmă uria ă' Farma ș
este #actorul principal care cau!ea!ă boala la oameni' (esigur că ea nu se mani#estă întotdeauna
sub #ormă de boală5se poate mani#esta i prin con#runtarea cu probleme i altele asemenea' ș ș
Toate aceste lucruri sunt Larma în ac iune' / a că practican ii nu trebuie să #acă nimic rău' Orice ț ș ț
purtare rea )a a)ea drept re!ultat in#luen e negati)e- care î i )or in#luen a culti)area în mod ț ț ț
serios'
9nii oameni încuraJea!ă colectarea de qi de la plante' 7ând î i predau e,erciiile- ei predau cum ș
să colecte!i qi de la plante: discută cu mare interes despre ce copaci au un qi mai bun *i despre
culorile qi.ului di#eriilor copaci' Intr.un parc din regiunea noastră nord.estică erau unii oameni
care practicau un #el de a a.numit ș qigong- rostogolindu.se peste tot pe Jos' (upă ce se ridicau-
mergeau în Jurul pinilor pentru a le colecta qi.ul' (upă o Jumătate de an dumbra)a de pini s.a
)e*teJit *i s.a îngălbenit' /cest tip de #aptă generea!ă LarmaU /ceasta este de asemenea omorU
7olectarea qi.ului de la plante nu este corectă- #ie că o pri)im din perspecti)a e#ortului de
reîmpădurire al ării noastre- de meninere a ec%ilibrului ecologic- sau dintr.o perspecti)ă de ni)el ț
înalt' 9ni)ersul este )ast *i #ără de limite- a)ând qi disponibil peste tot pentru ca )oi să.l
colecta i' +utei să o tot colecta i5de ce să abu!ăm plantele0 (acă e ti un practicant unde i.e ț ț ș ț
inima plină de milă *i compasiune0
Totul are inteligenă' Vtiina modernă a recunoscut că- pe lângă )iaă- plantele au i inteligenă- ș
gânduri- sentimente- ba c%iar i capacităi suprasen!oriale' 7ând oc%iul tău celest a atins ni)elul ș
MHederii Oc%iului LegiiM- )ei descoperi că lumea este un loc cu totul di#erit' 7ând ie*i a#ară-
pietrele- !idurile *i c%iar copacii îi )or )orbi' Toate obiectele au )iaă' (e îndată ce un obiect este
creat- o )ia ă intră în el' ț 4ateria este clasi#icată în organică sau anorganică de către oamenii care
trăiesc pe +ământ' Oamenii care trăiesc în temple se supără când sparg un )as- pentru că în
momentul în care acesta este distrus- #iina )ie este eliberată' Nu *i.a terminat călătoria )ieii *i
deci nu are unde să se ducă- ast#el că ine în inimă o ură e,tremă #aă de persoana i.a pus capăt ț
)ie ii' 7u cât este mai #urioasă- cu atât mai multă Larma acumulea!ă persoana' 9nii Mmae*tri de ț
qigongM c%iar merg la )ânătoare' 9nde au dispărut bunătatea *i compasiunea lor0 9n budist sau
un taoist nu #ac lucruri care încalcă legile cerului' 7ând o persoană #ace aceste lucruri- este un act
de omor'
9nii oameni spun că în trecut au creat o grămadă de Larma- de e,emplu pescuind *i omorând
pe*ti sau găini etc' Inseamnă aceasta că ei nu mai pot culti)a0 Nu- nu înseamnă' /tunci ai #ăcut
asta #ără a cunoa te consecinele- a*a că nu ai creat Larma suplimentară' (oar să n.o mai #aci în ș
)iitor *i ar trebui să #ie bine' (acă o #aci din nou- încalci cu bună tiin ă principiile *i asta nu este ș ț
permis' 9nii din practicanii no tri au acest tip de Larma' +re!ena )oastră la seminar înseamnă că ș
a)ei o relaie predestinată i că putei să culti)ai în sus' /r trebui să plesnim mu*tele sau ânarii ș
atunci când intră înăuntru0 (acă trata i asta la ni)elul )ostru actual- nu este considerat gre*it dacă ț
le plesni i i le omorâ i' (acă nu le putei da a#ară- atunci nu este o problemă dacă le omorâ i' ț ș ț ț
7ând a )enit timpul ca ce)a să moară- este natural să moară' Odată- pe când 6aLXamuni era încă
în )iaă- a )rut să #acă o baie *i a cerut discipolului său să curee scăldătoarea' (iscipolul a găsit
scăldătoarea plină de insecte- a*a că s.a întors *i a întrebat ce ar trebui să #acă' 6aLXamuni a
repetat8 M7e )reau eu este să curei scăldătoareaM' (iscipolul a îneles- s.a dus înapoi *i a curăat
scăldătoarea' Nu ar trebui să iei unele probleme prea în serios' Nu intenionăm să te #acem să
de)ii o persoană e,trem de precaută' Intr.un mediu complicat- nu cred că este bine dacă e*ti tot
timpul ner)os *i i.e #rică să nu #aci ce)a gre*it' /r #i o #ormă de ata*ament5#rica în sine este un
ata*ament'
/r trebui să a)em o inimă plină de compasiune *i de milă' 7ând tratăm lucrurile cu o inimă plină
de compasiune *i de milă este mai pu in probabil să cau!ăm probleme' Lua i u*or interesul ț ț
personal *i #i i buni la inimă- iar inima )oastră plină de compasiune )ă )a împiedica să #ace i rău' ț ț
&ie că o crede i sau nu- )e i descoperi că dacă a)e i întotdeauna o atitudine du mănoasă *i )re i ț ț ț ș ț
mereu să )ă luptai *i să )ă întrecei cu ceilal i- )e i aJunge să trans#orma i c%iar *i lucrurile bune ț ț ț
în rele' Hăd deseori oameni care- atunci când au dreptate- nu.i lasă în pace pe ceilal i: când acest ț
tip de persoană are dreptate- ea a găsit în s#âr it moti)e pentru a.i maltrata pe ceilali' In mod ș
similar- nu ar trebui să stârnim con#licte când nu suntem de acord cu anumite lucruri' Lucrurile
care îi displac pot uneori să nu #ie neapărat gre ite' +e când îi ridici continuu ni)elul ca ș
practicant- #iecare propo!iie pe care o spui poartă energie' Nu ar trebui să )orbe ti după cum î i ș ț
place- deoarece cu)intele tale pot limita oamenii obi*nuii' 1ste în special u*or pentru tine să #aci
ce)a rău *i să cree!i Larma când nu po i )edea ade)ărul problemelor *i cau!a Larmică a acestora' ț

@2A 1liminarea Larmei
Legile din această lume sunt la #el cu cele din ceruri8 până la urmă trebuie să plăte*ti ceea ce le
datore!i celorlali' 7%iar *i oamenii obi*nuii trebuie să plătească ceea ce le datorea!ă celorlali'
Toate greutăile *i problemele pe care le întâlne*ti în )ia ă re!ultă din Larma' Trebuie să plăte*ti' ț
7alea )ie ii culti)atorilor ade)ărai- )a #i sc%imbată' i se )a aranJa o nouă cale- potri)ită ț Ț
culti)ării tale' O parte din Larma ta )a #i redusă de maestrul tău- iar ceea ce rămâne )a #i #olosită
pentru îmbunătăirea caracterului tău' +rin practicarea e,erci iilor *i prin culti)area caracterului tu ț
#aci sc%imb *i plăte*ti pentru Larma ta' (e acum încolo- problemele cu care te con#runi nu )or #i
întâmplătoare' /*a că te rog să #ii pregătit mental' +rin îndurarea unor neca!uri- )ei aJunge să
abandone!i toate lucrurile pe care oamenii obi*nuii nu le pot abandona' Hei da peste multe
neca!uri' +roblemele )or apare în #amilie- pe plan social i din alte surse- sau ai putea da dintr. ș
odată peste un de!astru- i c%iar ai putea #i în)inuit pentru gre*elile altora- asta pentru a enumera ș
doar câte)a' +ractican ii nu ar trebui să se îmbolnă)ească- totu i ai putea să te îmbolnă)e ti brusc ț ș ș
de o boală serioasă' $oala poate începe cu o #oră intensă- cau!ându. i o su#erin ă până în punctul ț ț
în care n.o mai po i suporta' +oate c%iar i e,aminările de spital nu o#eră nici un diagnostic' ț ș
Totu i mai târ!iu- din moti)e necunoscute- boala ar putea să dispară #ără )reun tratament' (e #apt- ș
datoriile tale sunt plătite ast#el' +oate că într.o !i soul sau soia ta- î i )a pierde cumpătul- i )a ș ș
începe o ceartă cu tine- #ără niciun moti): pot începe c%iar certuri mari din moti)e banale' (upă
aceea so ul sau so ia )or #i i ei neclari aspra moti)ului pentru care *i.au ț ț ș pierdut cumpătul' In
calitate de practicant- ar trebui să. i #ie clar de ce are loc acest tip de incident8 este pentru că acea ț
#iin ă a )enit5îi cerea să plăte*ti pentru Larma ta' +entru a re!ol)a asemenea incidente- în acele ț
momente trebuie să. i păstre!i controlul i să. i pă!e*ti caracterul' &ii recunoscător *i bucuros ț ș ț
pentru #aptul că partenerul tău te.a aJutat să. i plăte*ti înapoi Larma' ț
(upă ce se stai în meditaie pentru un timp îndelungat- picioarele încep să te doară- câteodată
durerea #iind cumplită' Oamenii cu oc%iul celest de ni)el mai înalt pot )edea următoarele8 când
persoana are o mare durere- o bucată mare de substană neagră5atât dinăuntru cât *i dina#ara
corpului5iese a#ară *i este eliminată' (urerea resimită în timpul *ederii în meditaie este
intermitentă *i c%inuitoare' 9nii oameni îneleg asta *i sunt %otărâi să nu.*i des#acă picioarele'
6ubstana neagră )a #i ast#el eliminată *i trans#ormată în substană albă- care la rândul ei se
de!)oltă în gong' 1ste imposibil ca practicanii să plătească pentru toată Larma lor prin *ederea în
meditaie *i practicarea e,erciiilor' 1i trebuie de asemenea să.*i îmbunătăească caracterul *i
calitatea de iluminare *i să treacă prin unele neca!uri' 7e este important este să a)em
compasiune' 7ompasiunea )oastră iese a#ară #oarte rapid în practica noastră &alun Gong' 4uli
oameni descoperă că încep #ără moti) să le curgă lacrimi când meditea!ă' La orice se gândesc-
simt milă' La oricine se uită- )ăd su#erină' 1ste de #apt inima de mare compasiune care apare'
Natura ta- sinele tău ade)ărat- )a începe să se conecte!e cu natura uni)ersului8 Z%en.6%an.Een'
7ând natura ta miloasă iese la i)eală- )ei #ace lucruri cu multă bunătate' (in adâncul inimii până
la în#ă i area ta e,terioară- to i )or putea )edea că e ti cu ade)ărat cordial' (in acel punct nimeni ț ș ț ș
nu te )a mai maltrata' (acă ar #i ca cine)a să te trate!e nedrept atunci- inima ta de mare
compasiune )a aciona *i nu.i )ei #ace acela i lucru în sc%imb' /cest tip de putere este cea care te ș
#ace di#erit de oamenii obi*nuii'
7ând întâlne*ti un neca!- acea mare compasiune te )a aJuta să.l depă e ti' In acela*i timp- ș ș
7orpurile Legii ale mele )or a)ea griJă de tine *i îi )or proteJa )iaa- dar tu încă trebuie să treci
prin neca!uri' (e e,emplu- când am inut un curs în TaiXuan- era un cuplu în )ârstă care )enea la
curs' 6e grăbeau când au tra)ersat strada- i când au aJuns în miJlocul stră!ii- a )enit o ma*ină în ș
)ite!ă' / trântit.o imediat pe #emeie i a târând.o peste 10 metri- înainte ca ea să cadă în miJlocul ș
stră!ii' 4a*ina nu s.a putut opri pentru încă 20 de metri' Vo#erul a ie*it a#ară din ma*ină *i a spus
ni*te )orbe aspre- iar pasagerii din ma*ină au spus *i ei ce)a rău' In acel moment #emeia i.a ș
amintit ce am spus eu i n.a spus nimic' (upă ce s.a ridicat- a spus8 M1ste în regulă' Nu sunt ș
rănită'M /poi a intrat în sala de curs împreună cu so ul ei' (acă în acel moment ar #i spus8 M/u- ț
mă doare aici *i dincoloZ 4ai bine m.ai duce la spitalM- lucrurile ar #i putut să iasă cu ade)ărat
rău' (ar ea n.a spus asta' &emeia mi.a spus8 M4aestre- eu *tiu despre ce era )orba' 4ă aJuta să.mi
plătesc LarmaUM 9n de!astru uria a #ost e)itat *i o por ie mare de Larma a #ost eliminată' (upă ș ț
cum )ă putei imagina- ea a)ea un caracter #oarte înalt *i calitatea ei de iluminare era bună' &iind
de o asemenea )ârstă- cu ma*ina care rula a*a de repede- iar ea a #ost târâtă atât de mult- înainte
ca în cele din urmă să cadă greu la pământ5*i totu*i- s.a ridicat a)ând o minte dreaptă'
9neori când se întâmplă o nenorocire ea pare atât de uria ă5este atât de ș cople itoare încât pare ș
să nu e,iste nicio ie*ire' i poate să rămână în preaJmă pentru destule !ile' (ar apoi- dintr.o dată Ș
apare o cale- *i lucrurile încep să ia o mare întorsătură' (e #apt este ast#el pentru că ne.am
îmbunătăit caracterul *i problema a dispărut în mod natural'
+entru a )ă îmbunătăi tărâmul minii- trebuie să #i i testa i prin greută i în această lume' (acă în ț ț ț
timpul acestui proces- caracterul tău s.a îmbunătăit *i s.a stabili!at cu ade)ărat- Larma )a #i
eliminată în proces- neca!ul )a trece *i gong.ul tău se )a de!)olta' Nu #i i descuraJa i dacă în ț ț
timpul testelor de caracter nu reu i i să )ă pă!i i caracterul *i #ace i ce)a gre it' Lua i ini iati)a de ș ț ț ț ș ț ț
a descoperi în)ăămintele din această lecie- găsii.)ă punctele slabe *i depune i e#ort în culti)area ț
Z%en.6%an.Een' 9rmătoarea problemă care )ă )a testa caracterul poate )eni la scurt timp după
asta' Odată cu de!)oltarea puterii gong.ului tău- nenorocirea următoare care î i testea!ă caracterul ț
(xinxing-ul) poate să )ină c%iar mai puternică' 7u #iecare problemă pe care o depă e ti- puterea ș ș
gong.ului tău se )a înăl a puin mai mult' (acă nu e*ti în stare să depă e ti o problemă- ț ș ș
de!)oltarea gong.ului tău )a stagna' Testele mici duc la îmbunătăiri mici- testele mari duc la
îmbunătăiri mari' 6per că #iecare practicant este gata să îndure încercări mari *i )a a)ea
determinarea i )oina de a accepta încercările' &ără e#ort- nu )ei obine ș gong ade)ărat' Nu e,istă
niciun principiu care să te lase să câ*tigi gong con#ortabil- #ără nenorociri sau e#ort' (acă
caracterul tău nu de)ine mai bun la ni)el #undamental *i încă ascun!i ata*amente personale- nu
)ei culti)a niciodată pentru a de)eni o #iină iluminatăU

0. Inter2eren a entit% ilor rele ț ț

2Inter#eren a entită ilor rele3 se re#eră la mani#estări sau imagini care apar în procesul culti)ării *i ț ț
care inter#erea!ă cu practica persoanei' 6copul lor este să.i împiedice pe practican i să culti)e ț
către ni)eluri înalte' 7u alte cu)inte- entită i rele )in să colecte!e datorii' ț
+roblema amestecului entită ilor rele apare cu siguran ă când o persoană culti)ă către ni)eluri ț ț
înalte' 1ste imposibil ca o persoană să nu #i comis ce)a rău de.a lungul )ieii sale- la #el precum *i
strămo*ii săi în )ieile lor- i acele #apte rele sunt numite Larma' (acă calitatea înnăscută a unei ș
persoane este sau nu bună depinde de câtă Larma poartă pe ea această persoană' 7%iar dacă este o
persoană destul de bună- este totu i imposibil să nu aibă deloc Larma' (acă nu culti)ă- persoana ș
nu o poate sim i' 1ntită ilor rele nu le pasă dacă practici doar pentru )indecarea de boli *i pentru ț ț
îmbunătăirea sănătăii' (ar te )or deranJa odată ce ai început să culti)i către ni)eluri înalte' Te
pot deranJa #olosind multe metode di#erite- cu scopul de a te împiedica să culti)i spre ni)eluri
înalte *i să te #acă să e ue!i în practică' 1ntită ile rele se mani#estă într.o )arietate de #eluri' 9nele ș ț
se mani#estă sub #orma e)enimentelor din )iaa cotidiană- pe când altele iau #orma #enomenelor
din alte dimensiuni' 1le comandă lucrurilor pentru a inter#era cu tine ori de câte ori te a e!i să ș
medite!i- i î i #ac imposibilă lini tirea min ii sau- ca re!ultat- culti)area spre ni)eluri înalte' ș ț ș ț
9neori- în momentul în care te a*e!i să medite!i începi să a ipe ti- sau ai tot #elul de gânduri care. ț ș
i trec prin minte- asta #ăcându. i imposibilă intrarea în starea de culti)are' /lteori- în momentul ț
în care începi să practici e,erci iile- )ecinătatea lini*tită înainte- se umple brusc de !gomot de ț
pa*i- u*i trântite- ma*ini care cla,onea!ă- tele#oane care sună *i o )arietate de alte #orme de
inter#erenă- #iindu.i imposibil să intri într.o stare de calm mental'
9n alt tip de entitate rea este atrac ia se,uală' In timpul meditaiei practicantului- sau în )isele ț
sale poate să apară în #aa lui sau a ei o #emeie #rumoasă sau un bărbat #rumos' /cea persoană te
)a ispiti i te )a seduce- #ăcând gesturi încuraJatoare care )or tre!i ata*amentul atrac iei se,uale' ș ț
(acă nu îl poi trece de prima dată- se )a înte i treptat *i )a continua să te seducă până renuni la ț
ideea de a mai culti)a spre un ni)el înalt' 1ste un test greu de trecut *i un număr considerabil de
practican i au e uat din această cau!ă' 6per să #ii pregătit mental pentru el' (acă cine)a nu *i.a ț ș
pă!it caracterul su#icient *i a e uat prima dată- trebuie să în)ee o lecie din asta cu ade)ărat' Ha ș
)eni să inter#ere!e din nou cu tine de multe ori- până când îi )ei pă!i cu ade)ărat caracterul *i )ei
abandona complet acel ata*ament' /ceasta este un mare obstacol pe care trebuie să.l treci- alt#el
nu )ei putea atinge 7alea *i culti)area nu )a #i terminată cu succes'
1,istă un alt tip de entitate rea care apare de asemenea în timp ce practici e,erci iile sau în )isele ț
tale' 9nii oameni )ăd deodată ni te #ee îngro!itoare- care sunt urâte *i reale- sau #iguri care in ș
cuite i amenin ă să omoare oameni' (ar tot ce pot ei să #acă este să sperie oameni' (acă ar #i să ș ț
înJung%ie cu ade)ărat- ei n.ar putea să.l atingă pe practicant- deoarece maestrul a instalat un scut
protector în Jurul corpului practicantului pentru a nu i se #ace rău' 1i încearcă să sperie persoana-
ast#el încât să se oprească din culti)are' /cestea apar doar la un ni)el sau în cursul unei anumite
perioade de timp *i )or trece repede- cam în câte)a !ile- într.o săptămână sau în câte)a săptămâni'
Totul depinde de cât de înalt este caracterul tău *i cum trate!i această problemă'

<. Calitatea -nn%scut% "i calitatea de ilu+inare a cui1a

K7alitatea înnăscută3 se re#eră la substana albă pe care cine)a o aduce cu el la na*tere' (e #apt
este MHirtuteaM5o #ormă tangibilă de materie' 7u cât aduci cu tine mai mult din această
substană- cu atât calitatea ta înnăscută este mai bună' Oamenii cu o calitate înnăscută bună se
întorc mai u*or la sinele lor ade)ărat *i de)in iluminai- pentru că nu au niciun obstacol în
gândire' O dată ce aud despre studiul qigong.ului sau despre lucruri pri)ind culti)area- ei de)in
imediat interesai *i )or să în)ee' 6e pot conecta cu uni)ersul' 1ste e,act cum a spus Lao.T!e8
M7ând oamenii cei mai ele)a i aud Tao- o practică sârguincios' 7ând oameni de ni)el mediu aud ț
Tao- se pare că re in ce)a i pierd altce)a' 7ând oamenii de la cel mai coborât ni)el aud Tao- ei ț ș
)or râde cu po#tă' (acă nu ar râde de ea- atunci n.ar #i Tao'M /cei oameni care se pot întoarce cu
u*urină la sinele lor ade)ărat *i de)eni iluminai sunt oameni înelepi' +rin contrast- o persoană
cu o mulime de substană neagră *i cu o calitate înnăscută in#erioară are o barieră #ormată în
a#ara corpului său- care o împiedică să accepte lucrurile bune' 4ateria neagră o )a #ace să se
îndoiască de lucrurile bune- atunci când le întâlne te' (e #apt- acesta este unul din rolurile Jucate ș
de Larma'
Orice discuie despre calitatea înnăscută trebuie să implice subiectul calităii de iluminare' 7ând
)orbim despre tre!ire- sau MiluminareM- unii oameni cred că a #i tre!it sau iluminat este ec%i)alent
cu a #i iste' O persoană 2isteaă3 sau 2)icleană3- a a cum o consideră oamenii obi*nui i este de ș ț
#apt departe de culti)area despre care )orbim noi' /celor tipuri de oameni istei le este de obicei
#oarte greu să obină Iluminarea' 1i se preocupă doar de lumea materială- practică- pentru a e)ita
să se pro#ite de ei *i să nu piardă ce)a' In special câ i)a indi)i!i care se consideră bine in#orma i- ț ț
educai *i istei gândesc despre culti)are că este în genul po)e tilor cu !âne' 1i nu. i pot imagina ș ș
că o persoană se culti)ă i î i îmbunătă e te caracterul' 1i gândesc că practican ii sunt pro*ti *i ș ș ț ș ț
ridicoli' Tre!irea sau iluminarea despre care )orbim noi nu se re#eră la a #i iste- ci la întoarcerea
naturii umane la natura la natura ade)ărată- la a #i o persoană bună *i la a te con#orma naturii
uni)ersului' 7alitatea înnăscută a cui)a îi determină calitatea de iluminare' (acă calitatea
înnăscută a unei persoane este bună- calitatea sa de iluminare tinde să #ie de asemenea bună'
7alitatea înnăscută determină calitatea de iluminare: dar- calitatea de iluminare nu este
determinată în întregime de calitatea înnăscută' Indi#erent cât de bună este calitatea ta înnăscută-
dacă în elegerea ta este slabă i nu reu e ti să te ilumine!i la lucruri- tot nu )a #unc iona' 7alitatea ț ș ș ș ț
înnăscută a unor indi)i!i nu este a a de bună- dar ei se pot ilumina la lucruri- a*a încât ei pot ș
culti)a la un ni)el înalt' (eoarece noi o#erim sal)are tuturor #iinelor simitoare- pri)im la
calitatea de iluminare a oamenilor- i nu la calitatea înnăscută' (e*i poate ai multe lucruri ș
negati)e- atâta timp cât e*ti %otărât să te înal i în culti)are- acest gând al tău este unul drept' 7u ț
acest gând- trebuie numai să renun i puin mai mult decât alii *i până la urmă )ei atinge ț
Iluminarea'
7orpurile practican ilor sunt puri#icate' 1i nu )or mai contracta boli după ce se de!)oltă ț gong.ul-
deoarece pre!ena acelei substane de energie înaltă în corp )a împiedica pre!en a materiei negre' ț
Totu i unii oameni re#u!ă pur *i simplu s.o creadă *i se gândesc tot timpul că sunt bolna)i' 1i se ș
plâng8 M(e ce mă simt a*a de rău0M Noi spunem că ceea ce ai câ*tigat este gong' 7um ai putea să
nu ai discon#ort când ai câ*tigat un lucru atât de bun0 In culti)are trebuie să renuni la unele
lucruri în sc%imbul altor lucruri' (e #apt- tot discon#ortul este la supra#aă *i nu are )reun impact
asupra corpului tău' (e i pare a #i o boală- totu i categoric nu este' Totul depinde dacă te po i ș ș ț
ilumina la asta' +ractican ii nu numai că trebuie să reu ească să îndure cele mai gra)e su#erine- ț ș
dar au ne)oie *i de o mare calitate de iluminare' 9nii oameni nu încearcă nici măcar să îneleagă
lucrurile atunci când se con#runtă cu neca!uri' 1i încă se consideră oameni obi*nuii- de i le ș
predau la un ni)el înalt *i le arăt cum se pot e)alua con#orm unor criterii mai înalte' 1i nici nu pot
să se apuce să culti)e ca ni te practican i ade)ărai' i nici nu pot crede că )or atinge un ni)el ș ț Ș
înalt'
Iluminarea discutată la ni)eluri înalte se re#eră la a de)eni iluminat- i este clasi#icată în ș
Iluminare bruscă *i Iluminare treptată' Iluminarea bruscă se re#eră la #aptul că întregul proces de
culti)are se #ace într.un mod încuiat' In ultimul moment- după ce i.ai terminat întregul proces de
culti)are *i caracterul tău a atins un ni)el înalt- toate capacităile tale supranaturale )or #i
descuiate dintr.odată- oc%iul tău celest se )a desc%ide instantaneu la cel mai înalt ni)el *i mintea
ta )a putea comunica cu #iine de ni)el înalt din alte dimensiuni' Hei putea )edea instantaneu
realitatea întregului uni)ers *i dimensiunile sale di#erite i paradisurile unitare *i )ei putea să ș
comunici cu ele' i î i )ei putea #olosi marile tale capacită i supranaturale' 7alea Iluminării bru te Ș ț ț ș
este cel mai greu de urmat' (e.a lungul istoriei doar oamenii cu calitate înnăscută e,celentă au
#ost selectai pentru a de)eni discipoli *i li s.a predat pri)at *i indi)idual' Oamenii obi*nuii ar
găsi.o de nesuportatU 1u am luat calea Iluminării bru*te'
Lucrurile pe care )i le împărtă*esc aparin căii Iluminării treptate' 7apacită ile )oastre ț
supranaturale se )or de!)olta la momentul potri)it în timpul procesului de culti)are' (ar
capacită ile supranaturale care apar- nu î i )or #i neapărat disponibile pentru a le #olosi- deoarece ț ț
î i este u or să #aci #apte rele dacă nu i.ai înăl at caracterul la un anumit ni)el *i încă nu te poi ț ș ț
purta a a cum trebuie' +entru moment- nu )ei putea #olosi aceste capacită i supranaturale- de i ș ț ș
până la urmă î i )or de)eni disponibile' ț +rin culti)are îi )ei îmbunătăi treptat ni)elul *i )ei
aJunge să înelegi ade)ărul acestui uni)ers' La #el ca în ca!ul Iluminării bru te- )ei atinge până la ș
urmă per#eciunea' 7alea Iluminării treptate este pu in mai u*oară *i #ără riscuri' +artea ei di#icilă ț
este că tu po i să )e!i întregul proces de culti)are- a*a că preten iile #a ă de tine însu i ar trebui să ț ț ț ț
#ie c%iar mai stricte'

=. O +inte clar% "i lini tit% ș

9nii oameni nu. i pot lini ti min ile când #ac e,erci iile a a că )or căuta o metodă' 9nii m.au ș ș ț ț ș
întrebat8 M4aestre- de ce nu pot să.mi lini tesc mintea în timpul e,erci iilor de ș ț qigong0 4ă putei
în)ăa o metodă sau o te%nică ast#el încât să.mi lini tesc mintea atunci când medite!0M 1u te ș
întreb8 cum poi tu să. i lini te ti mintea00 N.ai putea nici dacă o !eitate ar )eni să te în)ee o ț ș ș
metodă' (e ce0 4oti)ul este că propria ta minte nu este curată *i lini tită' (eoarece trăie ti în ș ș
miJlocul acestei societă i- lucruri ca emoiile *i dorinele- interesele personale- ba c%iar treburile ț
prietenilor i ale #amiliei )or )eni să. i ocupe prea mult mintea i să capete o înaltă prioritate' ș ț ș
7um poi a)ea o stare de spirit calmă atunci când medite!i0 7%iar dacă le reprimi intenionat-
încă )or ie i singure la supra#a ă' ș ț
7ulti)area în budism )orbe*te despre Mprecept- medita ie- înelepciuneM' +receptele sunt pentru a ț
renuna la lucrurile de care e ti ata*at' 9nii budi ti adoptă abordarea psalmodierii numelui lui ș ș
$udd%a- care solicită o psalmodiere concentrată- pentru obinerea stării în care 2un singur gând
înlocuie*te mii de alte gânduri'3 Nu este totu*i o simplă abordare- ci un tip de abilitate' (acă nu
cre!i- poi încerca să psalmodie!i' Ii pot promite că )or apare alte lucruri în mintea ta atunci când
gura ta psalmodia!ă numele unui $udd%a' +rimul care i.a în)ăat pe oameni cum să psalmodie!e
numele unui $udd%a a #ost tantrismul tibetan: persoana trebuia să psalmodie!e numele unui
$udd%a de sute de mii de ori pe !i timp de o săptămână' 1i psalmodiau până ameeau *i în #inal la
un moment dat în mintea lor nu mai rămânea nimic' /cest unic gând le înlocuia pe toate celelalte'
/ceasta este un tip de abilitate- pe care s.ar putea să n.o po i e#ectua' 4ai sunt *i alte metode care ț
te în)aă cum să.i #ocali!e!i mintea asupra Dantian.ului- cum să numeri- cum să. i #i,e!i oc%ii ț
pe obiecte etc' (e #apt- niciuna dintre acele metode nu. i )or lini ti mintea' +ractican ii trebuie să ț ș ț
obină o minte clară *i curată- să renune la preocuparea pentru interesele lor personale *i să
abandone!e lăcomia din inimile lor'
(e #apt- dacă po i sau nu să intri într.o stare de lini te mentală- în lini te pro#undă ț ș ș (ding)- aceasta
re#lectă de #apt abilitatea *i ni)elul tău' / #i capabil să. i lini te ti mintea în momentul în care te. ț ș ș
ai a e!at indică un ni)el înalt' 1ste în regulă dacă pentru moment nu poi intra în lini te pro#undă ș ș
. poi reali!a asta încet- prin culti)are' 7aracterul tău se înal ă treptat- la #el ca ț gong.ul tău' (ar
gong.ul tău nu se )a de!)olta niciodată decât dacă dai mai pu ină aten ie interesului personal *i ț ț
propriilor tale dorine'
+ractican ii ar trebui să.*i impună mereu standarde tot mai înalte' +ractican ii sunt deranJa i în ț ț ț
mod curent de tot #elul de #enomene sociale complicate- de multe lucruri )ulgare *i nesănătoase-
ca *i de o mul ime de emoii *i dorine' Lucrurile promo)ate la tele)i!iune- în #ilme *i în literatură ț
te în)a ă să de)ii o persoană mai puternică *i mai practică printre oamenii obi nui i' (ar dacă nu ț ș ț
poi transcende toate aceste lucruri- te )ei îndepărta de caracterul *i de starea mentală a unui
culti)ator *i )ei obine mai puin gong' +ractican ii ar trebui să aibă puin sau c%iar de loc de a ț
#ace cu acele lucruri )ulgare *i nesănătoase' 1i ar trebui să nu le pri)ească i să nu le asculte *i să ș
nu #ie a#ectai de oameni i de lucruri' 6pun deseori că gândurile oamenilor obi*nuii nu mă pot ș
a#ecta' Nu mă )oi bucura atunci când cine)a mă laudă: nu mă )oi supăra când cine)a mă insultă'
1u rămân nemi cat- indi#erent cât de serioase de)in pro)ocările pentru caracterul meu printre ș
oamenii obi*nuii' +ractican ii ar trebui să ia #oarte u*or toate câ tigurile personale *i nici să nu le ț ș
pese de ele' Numai atunci poate inten ia ta de a de)eni iluminat să #ie considerată matură' &ără un ț
ata*ament puternic pentru #aimă *i câ*tig personal- *i dacă le pri)e ti ca pe ce)a minor- nu )ei ș
de)eni #rustrat sau supărat *i mintea ta )a rămâne mereu calmă' Odată ce abandone!i totul-
mintea ta )a de)eni în mod natural clară *i lini tită' ș
H.am predat (a#a *i toate cele B e,erciii' H.am aJustat corpurile *i am instalat Eo i ale Legii *i ț
mecanisme energetice în ele' 7orpurile Legii ale mele )ă )or proteJa' Hi s.a dat tot ceea ce trebuia
să )i se dea' In timpul cursului totul depinde de mine' (e acum încolo totul depinde de )oi' (upă
cum se spune8 M4aestrul î i desc%ide u a- dar culti)area depinde de tine'M /tâta timp cât studie!i ț ș
(a#a în pro#un!ime- e ti atent i în)e i din e,perien a ta- îi pă!e*ti caracterul în #iecare moment- ș ș ț ț
culti)i silitor- înduri cele mai grele su#erine *i tolere!i intolerabilul- cred că )ei reu*i cu sigurană
în culti)are'
>intea este calea de culti1are a gongului
Greut%4ile sunt /acul peste +area ne+%rginit% a Da2a

Capitolul I? – 7iste+ul de practic% Falun
Gong

&alun Gong este o practică specială de culti)are a *colii budiste' 1a are pări unice care o disting
de celelalte metode de culti)are obi*nuite ale *colii budiste' &alun Gong este un sistem a)ansat de
practică a culti)ării' In trecut a ser)it ca metodă de culti)are intensi)ă- care cerea practicanilor
săi un xinxing e,trem de înalt sau înclinaii spirituale #oarte bune' (in acest moti) acest sistem de
practică a culti)ării a #ost #oarte greu de populari!at' Totu*i- pentru ca mai muli practicani să
a#le despre acest sistem de culti)are- să.*i înal e ni)elul- *i pentru a satis#ace ne)oile numero*ilor ț
practicani de)otai- am alcătuit un set de e,erciii de culti)are potri)it publicului larg' In ciuda
modi#icărilor- aceste e,erciii depă*esc cu mult sistemele de culti)are obi*nuite- din punctul de
)edere al lucrurilor o#erite *i al ni)elurilor la care se practică'
+racticanii &alun Gong nu numai că în scurt timp î*i pot de!)olta puterea gong.ului *i
capacităile supranaturale- dar pot de asemenea obine într.o perioadă #oarte scurtă de timp *i o
Eoată a Legii- care este incomparabilă în putere' O dată #ormată- Eoata Legii se rote*te în
permanenă automat în partea de Jos a abdomenului practicantului' 7olectea!ă neîncetat energie
din uni)ers *i o trans#ormă în gong în corpul înnăscut (benti) al practicantului' /st#el este atins
elul MLegea îl puri#ică pe practicantM'
&alun Gong are cinci seturi de mi*cări' /cestea sunt următoarele e,erci ii8 $udd%a /rătând O ț
4ie (e 4âini- +o!i ia în +icioare &alun- 6trăpungerea 7elor (ouă 1,treme 7osmice- 7ircuitul ț
7elest &alun *i 7alea de Intărire a +uterilor 6upranaturale'

1. Buddha Ar%t5nd O >ie De >5ini
(Fo Zhan Qianshou Fa)[22]

$rincipii@ 1sen a e,erciiului $udd%a /rătând O 4ie (e 4âini este e,tensia- pentru a desc%ide ț
toate canalele energetice' +rin practicarea e,erciiului- începătorii )or putea obine energie în
scurt timp- iar practicanii cu e,perien ă se )or îmbunătăi rapid' /cest e,erciiu presupune ca ț
toate canalele energetice să #ie desc%ise de la început- permiând practicanilor să culti)e imediat
la un ni)el înalt' 4i*cările acestui e,erciiu sunt destul de simple- pentru că o 4are 7ale este cu
siguran ă simplă *i u*or de în)ăat' (e*i mi*cările sunt simple- ele controlea!ă toate lucrurile ț
implicate în sistemul de culti)are' 7ând practică acest e,erciiu- practicantul î*i )a simi corpul
cald *i )a a)ea o sen!aie unică a #aptului că e,istă un câmp de energie #oarte puternic' /ceasta se
datorea!ă e,tensiei *i desc%iderii tuturor canalelor energetice în întregul corp' 6copul este de a
pătrunde în regiunile în care energia este blocată- de a permite energiei să circule liber *i u*or- de
a mobili!a energia din corp *i de sub piele- #ăcând.o să circule )iguros- *i să absoarbă o mare
cantitate de energie din uni)ers' In acela*i timp permite practicantului să intre rapid în starea în
care are un câmp de energie de qigong' /cest e,erciiu este practicat ca e,erciiu de ba!ă al &alun
Gong *i- de obicei- este e,ecutat primul' 1ste una dintre metodele de întărire a culti)ării )oastre'

?ers@[23]
Shenshen Heyi
Dongjing Suiji
Dingtian Duzun
Qianshou Foli

$reparare . Eela,ea!ă întregul corp- dar nu prea tare' 6tai natural- cu picioarele depărtate la
ni)elul umerilor' Indoaie u*or genunc%ii' +ăstrea!ă genunc%ii *i *oldurile rela,ate' Trage bărbia
u*or înapoi' Hâr#ul limbii atinge bolta palatină' Lasă un spaiu mic între dini' Inc%ide bu!ele *i
înc%ide u*or oc%ii' 4enine o e,presie lini tită a #eei' In timpul e,erciiului )ei simi că e*ti ș
#oarte mare *i înalt'
Une"te >5inile (Liangshou ,ie/in)[24] . Eidică mâinile încet cu palmele în sus' Hâr#urile
degetelor mari se ating u*or unul de celălalt' 9ne*te celelalte patru degete *i suprapune.le unele
peste altele' +entru bărbai- mâna stângă este deasupra: pentru #emei mâna dreaptă este deasupra'
4âinile #ormea!ă un o)al *i sunt inute în regiunea de Jos a abdomenului' Rine ambele brae u*or
înainte- cu coatele suspendate- ast#el încât să e,iste puin spaiu la subioară @ca în imaginea
anterioară 1.1A'

>aitreAa BntinC5ndu"i 7patele (2ile .hen/ao)[25] . Incepe în po!i ia mâinilor unite ț (,ie/in)'
In timp ce ridici mâinile unite- îndreaptă.i treptat ambele picioare' 7ând mâinile aJung în dreptul
#eei- separă.le *i întoarce încet ambele palme în sus' O dată ce mâinile sunt deasupra )âr#ului
capului- palmele sunt cu #aa în sus *i degetele ambelor mâini sunt îndreptate unele către celelalte
la o distană de 20.2B cm @G.10 inc%A între ele @ca în imaginea 1.2A' In acela*i timp- împinge
capul în sus *i presea!ă picioarele în Jos- spre pământ' +resea!ă în sus tare cu ba!a ambelor palme
*i întinde corpul timp de 2.> secunde' /poi rela,ea!ă brusc întreg corpul: nu uita să aduci
genunc%ii *i *oldurile înapoi în starea rela,ată'

*athagata[26] *urn5nd :nergie prin Cre tetul Capului ș (1ulai Guanding)[27] . In
continuarea posturii anterioare- întoarce ambele palme în a#ară 1?0 de grade în ambele pări
simultan- ast#el încât pările interioare ale înc%eieturilor să #ie îndreptate unele spre altele-
#ormând o pâlnie' Indreaptă înc%eieturile *i mi*că.le în Jos @ca în imaginea 1.>A' 7ând mâinile
aJung în #aa pieptului- palmele sunt orientate înspre piept la o distană de circa 10 cm @? inc%A'
7ontinuă să mi*ti ambele mâini în Jos până când aJung în partea de Jos a abdomenului @ca în
imaginea 1.?A'

$reseaC% >5inile B+preun% -n Fa4a $ieptului (.huangshou "eshi)[28] . 7ând mâinile aJung
în partea de Jos a abdomenului- ridică.le imediat spre piept *i presea!ă.le împreună ("eshi) @&ig
1.BA' 7ând e,ecui "eshi- presea!ă atât degetele cât *i ba!a palmelor unele pe altele- păstrând un
spaiu gol între palme' Rine coatele sus- #ormând o linie dreaptă cu antebraele' @+ăstrea!ă mâinile
în po!iia Lotus a +almei[29]- dar nu *i când prese!i mâinile împreună- ("eshi)- sau în +o!i ia cu ț
mâinile unite (,ie/in): este la #el *i pentru e,erciiile care urmea!ăA'

>5inile Bndreptate c%tre Cer "i $%+5nt ($hang%hi Qian-un)[30] . +ornind din +o!i ia ț "eshi-
separi mâinile la 2.> cm @1 inc%A *i în acela*i timp începe să le rote*ti' $ărbaii întorc mâna
stângă @#emeile mâna dreaptăA către piept *i întorc cealaltă mână în a#ară- ast#el încât mâna stângă
este deasupra *i mână dreaptă este dedesubt @pentru #emei este in)ersA' /mbele mâini ar trebui să
#ie în linie dreaptă cu antebraele @ca în imaginea 1."A' /poi- întinde antebraul de deasupra pe
diagonală în sus- cu palma îndreptată în Jos- până când mâna aJunge la ni)elul capului' Rinei
cealaltă mână la ni)elul pieptului- cu palma în sus' +e măsură ce mâna de deasupra este e,tinsă-
întinde tot corpul gradat- împinge capul în sus *i presea!ă picioarele în Jos' Intinde mâna de
deasupra în sus în direcia stânga sus @#emeile în dreaptaA- în timp ce mâna care este în #aa
pieptului- se întinde în a#ară împreună cu braul ridicat @ca în imaginea 1.DA' 1,tinde pentru circa
2.> secunde *i apoi rela,ea!ă brusc întregul corp' /du mâna ridicată în #aa pieptului pentru
"eshi' /poi întoarce palmele din nou' 4âna dreaptă @pentru #emei mâna stângăA este deasupra *i
mâna stângă este dedesubt @ca în imaginea 1.GA' $raul de deasupra repetă mi*cările anterioare-
care tocmai au #ost #ăcute: adică- se e,tinde antebraul în diagonală în sus- cu palma în Jos- până
când mâna a aJuns la ni)elul capului' 4âna stângă este încă la ni)elul pieptului cu palma în sus'
(upă e,tensie @ca în imaginea 1.;A- rela,ea!ă brusc întregul corp' /du mâinile în #aa pieptului *i
une*te.le în "eshi @ca în imaginea 1.BA'
>ai+u4a de Aur Despic5ndu"i Corpul (,inhou Fenshen)[31] . Incepe cu +o!i ia ț "eshi'
6epară mâinile în #aa pieptului *i e,tinde.le înspre pările corpului- #ormând o linie dreaptă cu
umerii' 1,tinde treptat întregul corp' Impinge capul în sus- presea!ă picioarele în Jos- întinde
mâinile cu #oră în lateral' 1,tinde în aceste patru direcii @ca în imaginea 1.10A pentru 2.>
secunde' Eela,ea!ă brusc întregul corp *i une*te mâinile în "eshi @ca în imaginea 1.BA'
Doi Dragoni 7cu2und5nduse -n >are (.huanglong 3iahai)[32] . (in "eshi- separă mâinile *i
e,tinde.le în Jos spre partea #rontală de Jos a corpului' 7ând cele două mâini sunt paralele *i
drepte- ar trebui să #orme!e un ung%i de circa >0 grade cu picioarele @ca în imaginea 1.11A'
1,tinde întregul corp' Impinge capul în sus *i presea!ă picioarele în Jos' 1,tinde pentru 2.>
secunde- apoi rela,ea!ă brusc întregul corp' Eetrage mâinile *i une*te.le în "eshi'
Bodhisatt1a Ating5nd Lotusul (#usa Fulian)[33] . (in "eshi- separă mâinile *i e,tinde.le în
lateralele corpului pe diagonală în Jos- cu un ung%i între brae *i picioare de circa >0 de grade @ca
în imaginea 1.12A' 1,tinde treptat întregul corp- pe când )âr#urile degetelor sunt în e,tinse în Jos
cu puină #oră' /poi rela,ea!ă brusc corpul' /du mâinile la piept *i une*te.le în "eshi'
Arhat C%r5nd un >unte -n 7pate (Luohan 4eishan)[34] . Incepe cu mâinile în "eshi' 6epară
mâinile *i e,tinde.le în spatele corpului' In acela*i timp- întoarce ambele palme înspre spate'
7ând mâinile trec de lateralele corpului- îndoaie încet înc%eieturile' 7ând mâinile aJung în spatele
corpului- ung%iul dintre înc%eieturi *i corp ar trebui să #ie de ?B de grade @ca în imaginea 1.1>A'
1,tinde treptat întregul corp' (upă ce mâinile aJung în po!iia potri)ită- împinge capul în sus *i
presea!ă picioarele în Jos' Rine corpul drept *i e,tinde.l pentru )reo 2.> secunde' Eela,ea!ă brusc
întregul corp' /du mâinile înapoi *i întoarce.le în "eshi'
?aDra[35] 3ostogolind un >unte (,ingang #aishan)[36] . Incepe cu mâinile în +o!i ia ț "eshi-
apoi separă.le *i împinge.le cu palmele înainte' (egetele sunt îndreptate în sus- iar braele se
menin la ni)elul umerilor' (upă ce braele sunt drepte- împinge capul în sus *i picioarele în Jos'
+ăstrea!ă corpul drept @ca în imaginea 1.1?A' 1,tinde pentru 2.> secunde- apoi rela,ea!ă brusc
întregul corp' 9ne*te mâinile în #aa pieptului pentru a e#ectua "eshi'
7uprapunerea >5inilor -n Fa4a $%r4ii de Eos a A/do+enului (Die-ou 3iaou)[37] . Incepe
cu "eshi' 4i*că încet mâinile în Jos- întorcând palmele să se îndrepte spre !ona abdominală'
7ând mâinile aJung în partea de Jos a abdomenului- suprapune i.le' +entru bărbai mâna stângă ț
este înăuntru- pentru #emei cea dreaptă' +alma mâinii din a#ară este îndreptată spre dosul mâinii
din interior' +ăstrea!ă o distană de > cm @1 inc%A între mâini *i ali > cm între mâna din interior *i
partea de Jos a abdomenului' (e obicei mâinile sunt inute ast#el ?0 până la 100 secunde @ca în ț
imaginea 1.1BA' Termină e,erciiul prin unirea mâinilor în po!iia NieXin'


!. $oCi ia Falun -n $icioare ț
(Falun Zhuang Fa)[38]

$rincipii@ /cesta este cel de.al doilea e,erciiu &alun Gong' 1ste un e,erciiu în starea de calm-
în picioare- compus din patru mi*cări de inere a roii' 4i*cările sunt puine *i #iecare po!i ie ț
trebuie păstrată pentru un timp destul de îndelungat' Incepătorii î*i pot simi braele grele *i
dureroase la început' Insă după practică- îi )ei simi întregul corp rela,at- #ără nicio sen!aie de
oboseală- cum ar #i cea de după muncă' Odată cu cre*terea #rec)enei *i duratei practicii-
practicanii pot simi o Eoată a Legii rotindu.li.se între brae' +racticarea #rec)entă a e,erci iului ț
+o!i ia în +icioare &alun )a permite desc%iderea completă a întregului corp *i )a cre te puterea ț ș
gong.ului' +o!i ia în +icioare &alun este o metodă de culti)are cuprin!ătoare care de!)oltă ț
înelepciunea- ridică ni)elul persoanei *i întăre*te puterile di)ine' 4i*cările sunt simple- totu*i
multe pot #i obinute prin acest e,erciiu *i nimic nu este omis' In timpul practicii- #ă mi*cările
natural . trebuie să #ii con*tient că tu practici . nu te balansa- de*i este normal să te mi*ti u*or' 7a
*i cu alte e,erciii ale &alun Gong- s#âr*itul acestui e,erciiu nu înseamnă *i s#âr*itul practicii-
deoarece Eoata Legii nu se opre*te niciodată din rotaie' (urata #iecărei mi*cări poate să di#ere de
la persoană la persoană: dar cu cât e mai lungă- cu atât este mai bine'
?ers@
Shenghui Zengli
Rongxin Qingti
Simiao Siwu
Falun Chuqi

$reparare . Eela,ea!ă întregul corp- dar nu prea tare' 6tai natural- cu picioarele depărtate la
ni)elul umerilor' Indoaie u*or genunc%ii' +ăstrea!ă genunc%ii *i *oldurile rela,ate' Trage u*or
bărbia înăuntru' Hâr#ul limbii atinge bolta palatină' +ăstrea!ă puin spaiu între dini' Inc%ide
bu!ele *i înc%ide u*or oc%ii' 4enine o e,presie lini tită a #eei' 9ne*te mâinile în ș ,ie/in'

Finerea 3o4ii -n Fa4a Capului (5ouqian 4aolun)[39] . Incepe cu mâinile unite în NieXin' Eidică
încet ambele mâini din partea de Jos a abdomenului *i- în acela*i timp- separă.le' 7ând mâinile au
aJuns în #aa capului- palmele sunt îndreptate către #aă- la ni)elul sprâncenelor' (egetele sunt
îndreptate unele către celelalte la o distană de 1B cm @B inc%A' $raele #ormea!ă un cerc *i
întregul corp este rela,at @ca în imaginea 2.1A'
Finerea 3o4ii -n Fa4a A/do+enului in2erior (Fuqian 4aolun)[40] . (in po!iia precedentă
coboară încet mâinile' +ăstrea!ă +o!i ia Eoii nesc%imbată până când ele aJung în partea de Jos a ț
abdomenului' +ăstrea!ă o distană de circa 10 cm @? inc%A între mâini *i abdomen' Rine coatele
înainte- păstrând un spaiu la subioară' +almele sunt îndreptate în sus- i degetele ambelor mâini ș
sunt îndreptate unele către celelalte la o distană de 10 cm @? inc%A între ele' $raele #ormea!ă un
cerc @ca în imaginea 2.2A'

Finerea 3o4ii Deasupra Capului (5ouding 4aolun)[41] . (in po!iia precedentă- ridică mâinile
încet- păstrând nesc%imbată #orma circulară' Rine roata deasupra capului- cu degetele îndreptate
unele către celelalte' ine palmele îndreptate în Jos la o distană de circa 20.>0 cm între degetele Ț
#iecărei palme @G.12 inc%A' $raele #ormea!ă un cerc' Rine umerii- braele- coatele *i înc%eieturile
rela,ate @ca în imaginea 2.>A'
Finerea 3o4ilor de A+/ele $%r4i ale Capului (Liangce 4aolun)[42] . +lecând din po!iia
anterioară- mi*că încet mâinile în Jos- îndreptate spre păr ile laterale ale capului' Rine palmele ț
îndreptate către urec%i- antebraele )erticale *i umerii rela,ai' Nu ine mâinile prea aproape de
urec%i @ca în imaginea 2.?A'
7uprapunerea >5inilor -n Fa4a $%r4ii de Eos a A/do+enului (Die-ou 3iaou) . (in po!iia
precedentă- mi*că încet mâinile în Jos- către partea de Jos a abdomenului' 6uprapune mâinile @ca
în imaginea 1.1BA' Inc%eie e,erciiul cu NieXin'

#. 7tr%pungerea Celor Dou% :6tre+e Cos+ice
(Guantong Liangji Fa)[43]

$rincipii@ 6copul acestui e,erciiu este acela de a amesteca *i îmbina energia din uni)ers cu
energia dinăuntrul corpului' O mare cantitate de energie este e,pul!ată *i adusă înăuntru' Intr.un
timp #oarte scurt- practicantul poate e,pul!a qi.ul negru *i patogen din corpul lui sau al ei *i poate
aduce înăuntru o mare cantitate de energie din uni)ers- ast#el încât corpul său poate #i puri#icat-
atingând rapid starea de M7orp /lb +urM' In plus- odată cu mi*carea mâinilor în sus *i în Jos- acest
e,erciiu #acilitea!ă Mdesc%iderea cre tetului capuluiM *i debloc%ea!ă pasaJele de sub tălpi' ș
Inainte de a e,ecuta e,erciiul- imaginea!ă.te drept două butoaie mari *i goale- stând între cer *i
pământ- gigantice *i incomparabil de mari' 7u mi*carea în sus a mâinilor- qi.ul din corp iese
rapid a#ară prin cre tetul capului- către e,trema de sus a uni)ersului: cu mi*carea mâinilor în Jos- ș
el iese a#ară prin tălpile picioarelor- către e,trema de Jos a uni)ersului' In urma acestor mi*cări
ale bra elor- energia re)ine în interiorul corpului din ambele e,treme *i este apoi emisă în direcia ț
opusă' $raele se mi*că în sus *i în Jos- în direcii opuse- de câte nouă ori #iecare' La cea de.a
noua mi*care- bra ul stâng rămâne sus @dreptul pentru #emeiA *i este meninut acolo- apoi este ț
ridicat i celălalt bra ' /poi ambele mâini se mi*că împreună în Jos- aducând energie e,tremei de ș ț
Jos- *i apoi înapoi la e,trema de sus- mi*cându.se de.a lungul corpului' (upă ce bra ele se mi*că ț
în sus *i în Jos de nouă ori- energia este adusă înapoi în corp' Eoata Legii se rote te de patru ori în ș
sensul acelor de ceas @pri)ită din #aăA în partea de Jos a abdomenului- pentru a în)ârti energia
dina#ara corpului înapoi în corp' 9ne*te mâinile în NieXin pentru a înc%eia e,erciiul- dar nu *i
#uncionarea gong.ului'

?ers@
inghua !enti
Fa"ai Ding#i
$in%i &imeng
'ongtian Che#i

$reparare . Eela,ea!ă întreg corpul- dar nu prea tare' 6tai natural- cu picioarele depărtate la
ni)elul umerilor' Indoaie genunc%ii' +ăstrea!ă genunc%ii *i *oldurile rela,ate' Trage bărbia u*or
înăuntru' Hâr#ul limbii atinge bolta palatină' Lasă puin spaiu între dini' Inc%ide bu!ele *i
înc%ide u*or oc%ii' /doptă o e,presie calmă a #eei' 9ne*te mâinile în NieXin- apoi împreunea!ă.le
în #aa pieptului în "eshi'
>i"carea cu un 7ingur Braț (Danshou !hong6guan)[44] . (in +o!i ia ț "eshi începi mi*carea
cu un singur bra - bra ele se mi*că încet de.a lungul mecanismelor energetice din a#ara corpului' ț ț
9rmând mi*cările bra elor- energia din corp circulă în sus *i în Jos continuu' +entru bărbai- ridică ț
mai întâi bra ul stâng @ca în imaginea >.1A: pentru #emei cel drept' Eidică bra ul încet- trecându.l ț ț
prin dreptul #eei *i e,tinde.l deasupra capului' In acela*i timp- coboară încet celălalt bra ' 4i*că ț
alternati)e bra ele în acest mod @ca în imaginea >.2A' +ăstrea!ă ambele palme îndreptate către ț
corp- la o distană de 10 cm @? inc%A' In timpul e,erciiului păstrea!ă întregul corp rela,at' O
mi*care sus.Jos a mâinilor se numără o dată' Eepetă în total de nouă ori'

>i"carea 7usEos cu A+/ele Bra e ț (.huangshou !hong6guan)[45] . La a noua mi*care cu un
singur bra - bra ul stâng @cel drept pentru #emeiA rămâne sus *i a*teaptă ridicarea celuilalt bra ' ț ț ț
/mbele mâini sunt îndreptate în sus @ca în imaginea >.>A' /poi- mi*că simultan ambele bra e în ț
Jos @ca în imaginea >.?A' +ăstrea!ă palmele îndreptate către corp la o distană de 10 cm @? inc%A'
O mi*care sus.Jos a ambelor bra e se numără o dată' Eepetă de nouă ori' ț


Bn15rtirea cu A+/ele >5ini a 3o4ii Legii (.huangshou 5uidong Falun)[46] . (upă terminarea
mi*cărilor cu ambele bra e- mi*că ambele bra e în Jos- prin dreptul #eei *i peste piept- până aJung ț ț
în dreptul !onei de Jos a abdomenului' /cum rote*te Eoata Legii în partea de Jos a abdomenului
@ca în imaginile >.B- >." *i >.DA cu mâna stângă înăuntru pentru bărbai *i cu cea dreaptă înăuntru
pentru #emei' +ăstrea!ă o distană de > cm @1 inc%A între mâini *i între mâna din interior *i
abdomen' Eote*te Eoata Legii de patru ori în direc ia acelor de ceas @pri)it din #aăA pentru a ț
în)ârti energia din a#ară înapoi înăuntrul corpului' In timp ce în)âri Eoata Legii menine
mi*cările mâinilor în !ona pării de Jos a abdomenului'
Une"te +5inile (Liang .hou ,ie/in) @ca în imaginea 1.1A'


&. Circuitul Celest Falun
(Falun Zhou 'ian Fa)[47]

$rincipii@ /cest e,erciiu permite energiei din corpul uman să circule peste !one întinse' In loc să
meargă printr.unul sau mai multe meridiane- energia circulă- în repetate rânduri- din întreaga
parte /in a corpului către partea /ang' /cest e,erciiu depă*e*te cu mult metodele obi*nuite de
desc%idere a meridianelor i ale 4icului *i 4arelui 7ircuit 7elest' 1ste un e,erciiu de ni)el ș
mediu al &alun Gong' /)ând ca ba!ă cele trei seturi anterioare de e,erciii- acesta din urmă are ca
scop desc%iderea tuturor meridianelor din corp @inclusi) al 4arelui 7ircuit 7elestA- ast#el încât
meridianele să #ie treptat conectate în întregul corp- de sus până Jos' 7ea mai neobi*nuită
caracteristică a acestui e,erciiu este că #olose*te rotaia Eoii Legii pentru a recti#ica toate
condiiile anormale din corpul uman' /sta permite corpului uman < un mic cosmos sau uni)ers <
să re)ină la starea sa originară iar energia întregului corp poate circula liber *i lin' 7ând se atinge
această stare- practicantul )a atinge un ni)el #oarte înalt în culti)area Legii din Lumea Triplă- iar
dacă el sau ea are o calitate înnăscută spirituală #oarte mare- poate acum să a)anse!e *i să culti)e
4area 7ale (Daa)' La acea )reme- puterea gong.ului *i capacită ile supranaturale )or cre*te ț
dramatic' In e,ecuia acestui e,erciiu- mâinile ar trebui să urme!e mecanismele energetice'
&iecare mi*care este #ără grabă- lentă *i lină'

?ers@
$uan(a Zhixu
$inqing Siyu
Fan)en Guizhen
&ouyou Siqi

$reparare . Eela,ea!ă întreg corpul- dar nu prea tare' 6tai natural- cu picioarele depărtate la
ni)elul umerilor' Indoaie genunc%ii' +ăstrea!ă genunc%ii *i *oldurile rela,ate' Trage bărbia u*or
înăuntru' Hâr#ul limbii atinge bolta palatină' Lasă puin spaiu între dini' Inc%ide bu!ele *i u*or
oc%ii' +ăstrea!ă o e,presie calmă a #eei'
9ne*te mâinile în ,ie/in- apoi împreunea!ă.le în #aa pieptului în Hes%i'
6epară mâinile din po!iia "eshi' 4i*că.le în Jos înspre partea de Jos a abdomenului *i în acela*i
timp întoarce palmele către corp' 4enine o distană de circa 10 cm @? inc%A între mâini *i corp'
(upă ce mâinile au trecut de partea de Jos a abdomenului- întinde.le în continuare în Jos de.a
lungul părilor interioare ale picioarelor- în acela*i timp- îndoaie miJlocul *i g%emuie*te.te @ca în
imaginea ?.1A' 7ând )âr#urile degetelor se apropie de pământ- mi*că mâinile către pările
e,terioare ale picioarelor- pentru a desena un cerc dinspre partea din #aa picioarelor spre partea
e,terioară a picioarelor spre călcâie @ca în imaginea ?.2A'
/poi- îndoaie ambele înc%eieturi u*or *i ridică mâinile în sus de.a lungul pării din spatele
piciorului @ca în imaginea ?.>A' Indreaptă.i miJlocul în timp ce ridici mâinile de.a lungul spatelui
@ca în imaginea ?.?A' In timpul e,erciiului nu lăsa cele două mâini să atingă )reo parte a
corpului: alt#el energia de pe ele )a #i absorbită din nou în corp' In momentul în care mâinile nu
mai pot #i ridicate @de.a lungul spateluiA- strânge pumnii lăsând un spaiu gol înăuntru @ca în
imaginea ?.BA- apoi adu.i în #aă- trecând pe la subiori' Incruci*ea!ă mâinile în #aa pieptului @Nu
este nicio cerină specială care să speci#ice ce mână se a#lă deasupra sau dedesubt . depinde de
obi nuin a #iecăruia' 1ste la #el pentru #emei *i bărbaiA @ca în imaginea ?."A' (esc%ide pumnii *i ș ț
pune mâinile deasupra umerilor @păstrând o distanăA' 4i*că mâinile de.a lungul pării e,terioare
(/ang) a braelor' 7ând aJungi la înc%eietură- întoarce mâinile ast#el încât palmele să stea #aă în
#aă la o distană de >.? cm @între 1'2B *i 1'B inc%A' /dică- degetul mare al mâinii dina#ară este
acum întors să #ie deasupra *i cel al mâinii dinăuntru să #ie dedesubt' In acest moment- mâinile *i
braele #ormea!ă o Mlinie dreaptăM @ca în imaginea ?.DA' Intoarce ambele palme ca *i cum ai ine o
minge: adică mâna dina#ară este întoarsă ast#el încât aJunge în interior- iar mâna dinăuntru se
întoarce ast#el că aJunge să #ie în a#ară' In timp ce ambele mâini sunt împinse de.a lungul pării
interioare (/in) a braelor *i antebraelor- ridică.le în sus *i pe deasupra pării din spatele capului
@ca în imaginea ?.GA' 4âinile #ormea!ă un 2,3 în spatele capului @ca în imaginea ?.;A' /poi
continuă să mi*ti mâinile mai Jos- către coloana )ertebrală' 6epară mâinile- cu degetele îndreptate
în Jos- *i conectea!ă.te cu energia spatelui' /poi mi*că ambele mâini în paralel deasupra
cre tetului capului *i prin #aa pieptului @ca în imaginea ?.10A' /ceasta )a completa atunci un ș
circuit celest' Eepetă mi*cările de nouă ori' (upă completarea e,erciiului- coboară mâinile de.a
lungul pieptului înspre partea de Jos a abdomenului'6uprapune mâinile în #aa pării de Jos a abdomenului (die -ou xiao u) @ca în imaginea 1.1BA *i
une*te mâinile în NieXin @ca în imaginea 1.1A'

). Bnt%rirea $uterilor supranaturale
(Shentong ia%hi Fa)[48]

$rincipii@ Intărirea puterilor supranaturale este unul din e,erciiile lini*tite de culti)are din &alun
Gong' 1ste un e,erci iu cu scopuri multiple pentru întărirea puterilor supranaturale @inclusi) a ț
capacităilor supranaturaleA *i a puterii gong.ului prin rotirea Eoii Legii- #olosind mi*cările
mâinii ale $udd%a @sau mudraA' /cest e,erciiu este deasupra ni)elului mediu *i a #ost la origine
păstrat ca un e,erci iu secret' +entru a satis#ace dorinele celor care au atins un ni)el de ba!ă- eu ț
am #ăcut publică în mod special această metodă de culti)are- pentru a.i sal)a pe acei practicani
predestinai' /cest e,erciiu cere să medita i a*e!a i în po!iia lotus @cu ambele picioare ț ț
încruci*ateA' 1ste pre#erată po!iia lotus integrală- de*i este acceptabilă i po!iia semi.lotus' In ș
timpul e,erci iului- #lu,ul de ț qi este puternic *i câmpul energetic din Jurul corpului este mare'
4âinile se mi*că de.a lungul mecanismelor energetice instalate de 4aestrul )ostru' 7ând începe
mi*carea mâinilor- inima urmea!ă mi*cările gândurilor' 7ând se întăresc puterile supranaturale
păstrea!ă.i mintea goală- cu o #ocali!are u*oară pe ambele palme' 7entrul palmelor se )a simi
cald- greu- electric- amorit- ca *i cum ar ine o greutate etc' (ar nu căuta )reuna din aceste
sen!aii intenionat- lasă.le să se întâmple natural' 7u cât picioarele sunt inute încruci*ate mai
mult timp- cu atât mai bine: asta depinde de andurana #iecăruia' 7u cât se meditea!ă mai mult
timp- cu atât mai intens este e,erciiul *i cu atât mai repede cre*te energia' 7ând e,ecui acest
e,erciiu- nu te gândi la nimic . nu este implicat niciun gând . *i intră u*or în starea de calm'
Intră treptat în starea de calm dintr.o stare dinamică- calmă în aparenă- dar care nu este- de #apt-
lini*tită' Totu*i- con*tiina principală trebuie să #ie con*tientă că tu practici'

?ers@
&ouyi *uyi
&insui iqi
Si"ong Fei"ong
Dongjing Ruyi

Une"te >5inile (Liangshou ,ie/in) . 6tai a*e!at cu picioarele încruci*ate în po!iia lotus'
Eela,ea!ă corpul- dar nu prea tare' Rine miJlocul *i gâtul drepte' Trage bărbia u*or înapoi' Hâr#ul
limbii atinge bolta palatină- păstrea!ă un spaiu între dini *i înc%ide bu!ele' Inc%ide u*or oc%ii'
9mple. i inima de compasiune' /doptă o e,presie pa*nică *i lini tită a #eei' 9ne*te mâinile în ț ș
NieXin în partea de Jos a abdomenului *i intră treptat în starea de calm @ca în imaginea B.1A'
$ri+a >i"care a >5inilor . 7ând se începe mi*carea mâinilor- inima urmea!ă mi*carea
gândurilor' 4i*cările trebuie să urme!e mecanismele energetice instalate de 4aestrul )ostru' 1le
trebuie e,ecutate #ără grabă- lent *i lin' Eidică încet ambele mâini din po!iia NieXin până aJung în
#aa capului' /poi- treptat- întoarce palmele în sus' 7ând palmele sunt îndreptate în sus- mâinile
ating punctul cel mai înalt @ca în imaginea B.2A' /poi- separând mâinile- descrie un arc deasupra
capului- rotindu.le în laterală- până aJung în partea din #aă a capului @ca în imaginea B.>A'
Imediat după aceasta- coboară încet bra ele' Incearcă să ii coatele înăuntru- cu palmele îndreptate ț
în sus *i degetele arătând spre înainte @ca în imaginea B.?A' /poi- îndreaptă ambele înc%eieturi *i
încruci*ea!ă.le în #aa pieptului' +entru bărbai- mâna stângă merge în a#ară: pentru #emei mâna
dreaptă merge în a#ară @ca în imaginea B.BA' 7ând braele *i mâinile #ormea!ă o linie dreaptă-
rote te spre e,terior înc%eietura mâinii dina#ară- cu palma întoarsă în sus' (escrie un semicerc *i ș
întoarce palma în sus- cu degetele arătând înspre spate' 4âna ar trebui să #olosească ce)a #oră'
Intoarcei în Jos palma mâinii care era în interior după ce le.ai încruci*at în #aa pieptului'
Indreaptă braul' Eote*te braul *i mâna- ast#el încât palma să #ie spre e,terior' $raul din partea
de Jos din #a ă a corpului trebuie să #orme!e un ung%i de >0 de grade cu corpul @ca în imaginea B. ț
"A'

'c
A Doua >i"care a >5inilor . 9rmând po!iia precedentă @ca în imaginea B."A- mâna de sus se
mi*că spre interior' Intoarce i palma mâinii de sus către corp *i simultan mi*ca i mâna cea de Jos ț ț
în sus' 4i*carea este la #el ca în prima mi*care a mâinilor- cu mâna dreaptă *i stângă sc%imbând
po!i iile între ele' +o!iiile mâinilor sunt e,act opusul celor dinainte @ca în imaginea B.DA' ț
A *reia >i"care a >5inilor . Indreaptă înc%eietura dreaptă pentru bărbai @stânga pentru #emeiA-
cu palma orientată înspre corp' (upă ce mâna dreaptă @sau stângăA se mi*că prin #aa pieptului-
întoarce palma în Jos *i coboar.o până la partea de Jos din #aă- unde se a#lă #luierul piciorului'
+ăstrea!ă braul drept' Inc%eietura- stângă pentru bărbai @dreapta pentru #emeiA- se întoarce în
timp ce se mi*că în sus *i se încruci*ea!ă cu mâna dreaptă- cu palma îndreptată către corp' In
acela*i timp- mi*că palma către umărul stâng @dreptul pentru #emeiA' 7ând mâna *i.a atins po!iia-
palma este îndreptată în sus *i degetele înspre înainte @ca în imaginea B.GA'

A $atra >i"care a >5inilor . 1ste aceea*i mi*care ca cea de mai sus- cu mâna dreaptă *i stângă
sc%imbând po!i iile între ele' 4âna stângă pentru bărbai @dreapta pentru #emeiA- se mi*că în ț
interior *i cea dreaptă @stânga pentru #emeiA la e,terior' 4i*cările alternea!ă doar mâna stângă cu
cea dreaptă' +o!iiile mâinilor sunt opuse @ca în imaginea B.;A' Toate cele patru mi*cări ale
mâinilor sunt #ăcute continuu *i #ără oprire'
Bnt%rirea $uterilor 7upranaturale -n For+% de 72er% . In continuarea celei de.a patra mi*cări
a mâinilor- mâna de sus se mi*că la interior *i cea de Jos la e,terior' +entru bărbai- palma dreaptă
@pentru #emei- palma stângăA se întoarce treptat *i se mi*că în Jos către !ona pieptului' 4âna
stângă pentru bărbai @dreapta pentru #emeiA se mi*că în sus' 7ând ambele antebrae au aJuns în
dreptul pieptului- #ormând o linie ori!ontală @ca în imaginea B.10A- trage mâinile înspre laterale
@ca în imaginea B.11A în timp ce întorci palmele în Jos' 7ând ambele mâini au aJuns dincolo de
e,teriorul genunc%ilor- aducei mâinile la ni)elul taliei- cu braele *i înc%eieturile la acela*i ni)el'
Eela,ea!ă bra ele @ca în imaginea B.12A' /ceastă po!iie deplasea!ă puterile supranaturale interne ț
a#ară în mâini pentru întărirea puterilor supranaturale în #ormă de s#eră' 7ând puterile
supranaturale sunt întărite- palmele se )or simi calde- grele *i amorite- ca *i cum in o greutate
etc' (ar nu urmării aceste sen!aii . lăsai.le să se întâmple în mod natural' 7u cât se stă mai
mult în această po!iie- cu atât mai bine' Rinei.o până când )ă simii prea obosii ca să o mai
îndurai'
Bnt%rirea $uterilor 7upranaturale -n For+% de 7t5lp . In continuarea po!iiei precedente-
mâna dreaptă @stânga pentru #emeiA se rote*te ast#el încât palma să #ie îndreptată în sus *i în
acela*i timp se mi*că către partea de Jos a abdomenului' 7ând mâna a aJuns în po!iie- ea stă în
partea de Jos a abdomenului- cu palma în sus' 6imultan cu mi*carea mâinii- ridică cealaltă mână
în sus *i du.o către bărbie' +ăstrea!ă mâna la ni)elul bărbiei cu palma îndreptată în Jos'
/ntebraul *i mâna ar trebui să #ie la acela*i ni)el' In acel moment ambele palme ar trebui să #ie
îndreptate una către cealaltă *i să rămână în acea po!iie @ca în imaginea B.1>A' /sta întăre*te
puterile supranaturale în #ormă de stâlp- ca de e,emplu Mtunetul palmeiM etc' 4enine po!iia până
când simi că îi este imposibil să o mai ii' /poi- mâna de sus descrie un semicerc în #aa ta- în ț
timp ce cobori mâna către partea de Jos a abdomenului' In acela*i timp- ridică mâna de Jos până
când aJunge sub bărbie *i întoarce palma în Jos @ca în imaginea B.1?A' $raul trebuie să #ie la
acela*i ni)el cu umărul- cu cele două palme îndreptate una spre cealaltă' /ceasta întăre*te de
asemenea puterile supranaturale- dar po!iiile mâinilor sunt opuse' 4enine po!iia până când
braele de)in prea obosite pentru a mai îndura'

Culti1are -n 7tarea de Cal+ . (in po!iia precedentă- mâna de sus descrie un semicerc în Jos
@ca în imaginea B.1BA- aducând mâna către partea de Jos a abdomenului' 9ne*te mâinile în NieXin
*i începe culti)area în stare de calm' 6tai în starea de calm' 7u cât mai mult cu atât mai bine'

$oCi4ie de Bncheiere < 9ne*te mâinile în #aa pieptului în "eshi @ca în imaginea B.1"A' Ie*i din
starea de calm *i din po!iia lotus @cu picioarele încruci*ateA'

C5te1a cerin4e de /aC% "i s2aturi pentru practica Falun Gong

1' 7ele cinci e,erciii &alun Gong pot #i practicate consecuti) sau selecti)' (ar- în mod obi*nuit-
se cere începerea practicii cu primul e,erciiu' 4ai mult- cel mai bine este ca primul e,erciiu să
se #acă de trei ori' $ineîneles- celelalte e,erciii pot #i practicate #ără e,ecuia primului' &iecare
poate #i practicat indi)idual'
2' &iecare mi*care trebuie #ăcută cu acuratee *i ritm' 4âinile *i braele trebuie mi*cate lin în sus
*i în Jos- înainte *i înapoi- în stânga i în dreapta' 9rmând mecanismele energetice- mi*că.le #ără ș
grabă- lent *i lin' Nu le mi*ca prea repede sau prea lent'
>' Trebuie să te menii sub controlul con*tiinei tale principale în timpul practicii- deoarece &alun
Gong culti)ă con*tiina principală' Nu căuta intenionat să te legeni' 6tăpâne*te legănatul
corpului- când acesta apare' +oi desc%ide oc%ii dacă trebuie'
?' Eela,ea!ă întreg corpul- în mod special în regiunea genunc%ilor *i *oldurilor' (acă stai prea
rigid- canalele energetice )or #i obstrucionate'
B' In timpul e,erciiilor- mi*cările trebuie să #ie rela,ate *i naturale- libere *i ne#orate- u*oare *i
neîmpo)ărate' 4i*cările trebuie să #ie #erme dar blânde- cu oarecare #oră dar nu rigide sau dure'
1,ecutându.le ast#el- re!ultatele )or #i mult mai notabile'
"' (e #iecare dată când termini practica- opre ti mi*cările- dar nu *i mecanismele de culti)are' ș
+entru a termina e,erciiile- nu trebuie decât să une*ti mâinile în NieXin' / înc%eia prin unirea
mâinilor înseamnă s#âr*itul mi*cărilor' Totu i nu punei capăt mecanismului de culti)are #olosind ș
intenia- deoarece rotaia Eoii Legii nu poate #i oprită'
D' 7ei care sunt slabi sau bolna)i cronic pot practica în concordană cu condiiile lor' +ot practica
e,erciiile mai puin- sau alege oricare dintre cele cinci e,erciii' 7ei care nu pot practica mi*cări-
pot în sc%imb să stea în po!iia lotus' Oricare ar #i situaia- ar trebui să continui să practici'
G' Nu sunt cerine speciale în ceea ce pri)e*te locul- timpul sau direcia de practică' Totu*i este
recomandat un loc curat *i lini*tit'
;' 1,erciiile sunt practicate #ără a #olosi )reo diriJare mentală- i ast#el nu )ei de)ia niciodată' Nu ș
amesteca &alun Gong cu niciun alt sistem de culti)are' In ca! contrar- Eoata Legii se )a de#orma'
10' 7ând )ei găsi că este cu ade)ărat imposibil să intri în starea de calm în timpul e,erciiilor-
poi repeta numele 4aestrului tău' 7u trecerea timpului- )ei #i capabil să intri treptat în starea de
calm'
11' In timpul practicii pot apărea unele pro)ocări' /cesta este una din modurile cu care se plăte te ș
Larma' Toată lumea are Larma' 7ând simi discon#ort în corp- nu considera asta o boală' +entru a.
i #i eliminată Larma *i a.i #i pa)ată calea culti)ării- pot apărea unele încercări mai de)reme sau
mai târ!iu'
12' (acă nu.i poi încruci*a picioarele pentru meditaie- poi practica mai întâi stând pe marginea
unui scaun- *i poi atinge acela*i re!ultat' (ar un practicant trebuie să #ie capabil să e,ecute
po!iia lotus' 7u timpul )ei reu i cu sigurană să o #aci' ș
1>' La e#ectuarea e,erciiului în starea de calm- dacă )ei )edea imagini sau scene- nu le da atenie
*i continuă. i practica' (acă e*ti inter#erat de scene în#rico*ătoare sau te simi ameninat- ar trebui ț
să.i aminte*ti imediat8 M6unt proteJat de 4aestrul &alun Gong.ului' Nu mi.e #rică de nimicM'
/lternati)- poi să pronun i numele 4aestrului Li *i să continui practica' ț

Capitolul ? – Bntre/%ri "i 3%spunsuri

1. Falun "i Falun Gong

78 Din ce const9 1oata Legii (Falun-ul):
E8 &alun.ul este o #iină inteligentă- consistând din substane de energie înaltă' Trans#ormă gong.
ul automat *i nu e,istă în dimensiunea noastră'

78 !um arat9 1oata Legii:
E8 +oate #i spus numai că la culoare- Eoata Legii este galben aurie' /ceastă culoare nu e,istă în
dimensiunea noastră' 7uloarea de #undal a cercului interior este ro*u aprins- în timp ce culoarea
de #undal a cercului e,terior este portocaliu' 6unt două simboluri Taic%i (/in-/ang) ro*u.negre-
care aparin sistemului Taoist *i două simboluri Taic%i ro*u.albastre- care aparin sistemului
4arelui Tao Originar' /cestea sunt două *coli di#erite' 6imbolul sOastica K卍3 este galben auriu'
7ei cu un ni)el scă!ut la al treilea oc%i- po i )edea că Eoata Legii se rote*te *i este similar cu un ț
)entilator electric' (acă îl poi )edea cu claritate- este #oarte #rumos *i poate inspira un practicant
să culti)e mai sârguincios *i cu mai mult curaJ'

78 Unde este Falun-ul locali%at ini;ial: Unde se locali%ea%9 mai t<r%iu:
E8 1u i.am dat doar un singur &alun' 1ste locali!at în partea de Jos a abdomenului- în aceea*i
regiune unde este culti)at *i inut eli,irul despre care am )orbit' +o!iia sa nu se sc%imbă' 9nii
oameni pot )edea multe Eoi ale Legii rotindu.se' /celea sunt #olosite e,tern de către 7orpul meu
al Legii pentru a.i aJusta corpul'

78 #oate i 1oata Legii de%voltat9 prin practic9 şi cultivare: !<t de multe pot i de%voltate: =ste
vreo dieren;9 >ntre acestea şi cea dat9 de 2aestru:
E8 Eoata Legii poate #i de!)oltată prin practică *i culti)are' O dată cu întărirea gong.ului
@potenei energeticeA- mai multe Eoi ale Legii )or #i de!)oltate' Toate Eoile Legii sunt la #el'
6ingura di#erenă între ele este că Eoata Legii locali!ată în partea de Jos a abdomenului nu se
mută- pentru că este rădăcina'

78 !um poate cineva s9 simt9 şi s9 observe pre%en;a şi rota;ia Falun-ului:
E8 Nu este deloc ne)oie să #ie simit sau obser)at' 9nii oameni sunt #oarte sensibili *i )or simi
rotaia &alun.ului' In timpul perioadei iniiale- după ce &alun.ul este instalat- te poi simi puin
neobi*nuit cu el în corp- poi a)ea dureri abdominale- sau poi simi că ce)a se mi*că *i poi a)ea
sen!aia de căldură etc' (upă ce te adapte!i- nu )ei mai a)ea nicio sen!aie' (ar cei cu capacită i ț
supranaturale îl pot )edea' 7u stomacul este la #el- nu simi mi*carea stomacului tău'

78 Direc;ia >n care se roteşte 1oata Legii pe emblema Falun nu este aceeaşi cu cea de pe
legitima;ia de student (reeritor la primul şi al doilea seminar)? 1oata Legii tip9rit9 pe
legitima;ia de student se rote te >n sens contrar acelor de ceas? De ce: ș
E8 Relul este de a )ă da ce)a bun' 1misia sa de energie în a#ară aJustea!ă corpul #iecăruia- *i din
acest moti) nu se rote*te în sensul acelor de ceas' O putei )edea rotindu.se'

78 7n ce moment instalea%9 2aestrul 1oata Legii pentru studen;i:
E8 Haidei să discutăm acest lucru aici' /)em câi)a studeni care au practicat o mulime de
practici- *i ceea ce este di#icil e #aptul că trebuie să scăpăm de toate lucrurile de!ordonate care
e,istă în corp- păstrându.le pe cele bune *i aruncându.le pe cele rele' /*a că se adaugă o etapă'
(upă aceea- Eoata Legii poate #i instalată' (imensiunea Eoii Legii care este plantată- depinde de
ni)elul de culti)are al persoanei' 9nii oameni nu au practicat niciodată qigong înainte- *i #iind
reaJustai *i a)ând o calitate înnăscută bună- bolile lor pot #i eliminate în timpul cursului meu: ei
părăsesc ni)elul de qi *i intră în starea de M7orp /lb ca LapteleM' In aceste circumstane- Eoata
Legii poate #i de asemenea instalată' (ar muli oameni au o sănătate *ubredă- *i sunt aJustai în
mod constant- deci cum poate #i Eoata Legii instalată înainte ca aJustările să #ie înc%eiate0 Totu*i
ei sunt doar o minoritate' 6ă nu ne îngriJorăm' /m instalat deJa mecanismul energetic care poate
#orma o Eoată a Legii'

78 !um este purtat9 1oata Legii:
E8 Nu este purtată' 1u emit o Eoată a Legii *i o instale! în partea de Jos a abdomenului )ostru'
Nu este în dimensiunea noastră #i!ică- ci într.una di#erită' (acă ar #i început să se rotească- ce s.ar
#i întâmplat cu intestinele a#late în partea de Jos a abdomenului- dacă SEoata LegiiT ar #i #ost în
această dimensiune0 1a e,istă într.o altă dimensiune *i nu este în de!acord cu aceasta'

78 @e;i continua s9 >mp9r i i 1o i ale Legii >n cursurile dumneavoastr9 viitoare: ț ț ț
E8 Hei primi numai una' 9nii oameni simt rotaia multor Eoi ale Legii- dar acelea au doar un
scop e,tern *i sunt doar pentru a.i aJusta corpul' 7ea mai mare caracteristică a e,erciiilor
noastre este că atunci când energia este emisă- este eliberat un *ir de Eoi ale Legii' (eci c%iar
înainte ca tu să începi să practici- ai deJa multe Eoi ale Legii care i se rotesc în corp *i îl
aJustea!ă' Eoata Legii pe care i.o dau de #apt este cea locali!ată în partea de Jos a abdomenului'

78 Dac9 >ncet9m s9 practic9m >nseamn9 c9 1oata Legii a noastr9 va dispare: !<t timp va sta
1oata Legii >n corpul meu:
E8 /tâta timp cât te consideri un culti)ator *i urme!i cerinele de caracter (xinxing) pe care le.am
stabilit: când nu practici e,erciiile nu numai că nu dispare- ba c%iar se întăre*te' +uterea gong.
ului tău )a continua de #apt c%iar să crească' (ar cu toate astea- dacă #aci e,erciiile mai mult
decât oricine- dar nu reu*e*ti să acione!i con#orm standardului de caracter pe care l.am stabilit-
atunci mi.e teamă că e#ortul depus de tine a #ost în !adar' &aci e,erciiile dar e#ectul este nul'
Indi#erent ce sistem practici- dacă nu îi urme!i cerinele- după toate probabilităile culti)i pe o
cale gre ită' (acă ai numai lucruri rele în minte- *i gânde*ti8 M7utare *i cutare este atât de ș
îngro!itor' Il aranJe! eu odată ce de!)olt ni*te capacităiM- apoi c%iar dacă în)ei &alun Gong- când
adaugi acele lucruri *i nu urme!i liniile directoare ale mele pri)ind caracterul- nu practici tu o
cale gre ită0 ș

78 7nv9;9torul spune recvent 0*u po;i cump9ra o 1oat9 a Legii chiar dac9 ai cheltui ABB de
milioane de dolari0? !e >nseamn9 asta:
E8 Inseamnă că este incredibil de preioasă' 7e ).am dat eu nu este doar Eoata Legii8 )ă dau *i
alte lucruri care )ă garantea!ă culti)area *i care sunt preioase' 1le sunt toate nepreuite'

78 #ot oamenii care au intrat mai t<r%iu s9 ob;in9 o 1oat9 a Legii:
E8 /tâta timp cât ai )enit înainte de ultimele trei !ile Sde cursT- poi a)ea corpul aJustat *i Eoata
Legii instalată- pe lângă multe alte lucruri' (acă ai )enit în ultimele trei !ile- este greu de spus-
dar )ei #i totu*i aJustat' Nu este u*or să plante!i lucruri' (acă ai condiii #a)orabile- este posibil ca
lucrurile să #ie plantate'

78 =ste 1oata Legii singurul lucru olosit pentru a rectiica st9rile incorecte ale corpului uman:
E8 Nu ne ba!ăm numai pe Eo ile Legii' In)ă ătorul )ostru #olose*te de asemenea multe alte ț ț
metode pentru a corecta lucrurile'

78 !are a ost undalul cre9rii Falun Gong >n preistorie:
E8 7eea ce ai întrebat este o întrebare enormă *i de asemenea de ni)el pu in prea ridicat' ț
(epă*e*te domeniul a ceea ce trebuie să cunoa tem la acest ni)el- a a că nu o pot discuta aici' ș ș
(ar este un lucru pe care ar trebui să.l ti i8 /cesta nu este ș ț qigong de religie budistă- ci qigong al
sistemului de culti)are budistă' Nu #ace parte din budism' /)em însă acela*i el ca budismul- dar
pur *i simplu a)em două metode di#erite de culti)are- am luat.o pe două căi di#erite' Relul nostru
este acela*i'

78 !<t de lung9 este istoria Falun Gong:
E8 6istemul de practică pe care l.am practicat eu este puin di#erit de cel pe care l.am #ăcut
public' Eoata Legii pe care am culti)at.o eu este mai puternică decât cea pe care o împart i ș
gong.ul se de!)oltă mai repede decât în acest sistem' (ar în po#ida acestor lucruri- sistemul de
practică pe care l.am #ăcut cunoscut publicului permite totu i o cre*tere rapidă a ș gong.ului- a*a că
cerinele de caracter pentru un culti)ator sunt mai stricte *i mai înalte Sdecât în generalT' Lucrurile
pe care le.am #ăcut publice au #ost reorgani!ate i au cerine mai puin stricte Sdecât ceea ce am ș
practicat euT- dar sunt totu i mai stricte decât o cale de culti)are de ni)el mediu' (in moment ce ș
este di#erită de ce era la origine- eu sunt numit #ondatorul ei' Eelati) la )ec%imea istoriei &alun
Gong- #ără a socoti anii de dinainte de a de)eni publică- se poate spune că a început din luna mai
anul trecut @în 1;;2A când am început să predau în nord.estul S7%ineiT'

78 !<nd ascult9m prelegerile Dumnevoastr9' ce ne d9 7nv9 9torul: ț
E8 1u )ă dau Eo i ale Legii tuturor' 1,istă o Eoată a Legii pentru culti)are *i e,istă Eo i ale Legii ț ț
pentru aJustarea corpului- i împreună cu acestea- 7orpurile Legii ale mele ș (Fashen) au griJă de
)oi . de #iecare dintre )oi . atâta timp cât culti)ai &alun Gong' (acă nu culti)ai- în mod natural
&as%en.ul nu )a mai a)ea griJă de )oi' Nu ar #ace asta c%iar dacă li s.ar spune' 7orpurile Legii ale
mele *tiu #oarte bine la ce )ă gândii'

78 #oate Falun Gong s9-mi permit9 s9 cultiv p<n9 ob;in Dreapta 1eali%are:
E8 (a#a este #ără limite' 7%iar dacă ai culti)at până la ni)elul de MTat%agataM- încă nu este )âr#ul'
6untem o cale dreaptă- a a că mergi înainte *i culti)ăU 7e )ei obine este (reapta Eeali!are' ș


!. >etodele i principiile e6erci iilor ș ț

78 Unii oameni visea%9 şi se v9d oarte clar plutind >n cer' dup9 ce termin9 exerci iul 02arele ț
!ircuit !elest0 şi se >ntorc acas9? Despre ce este vorba:
E8 Hă pot spune la toi- că atunci când acest tip de lucru se întâmplă în meditaie sau în )isele
)oastre- acelea nu sunt de #apt )ise' 6unt cau!ate de su#letul )ostru care )ă părăse*te corpul #i!ic .
ce)a care nu este deloc la #el cu a )isa' 7ând )ise!i- nu )e!i lucrurile atât de clar sau atât de
detaliat- dar atunci când spiritul tău părăse*te corpul- ceea ce )e!i *i modul în care !bori în sus-
poate #i )ă!ut în mod realist *i poate #i re inut cu claritate' ț

78 Dac9 1oata Legii se deormea%9' ce consecin;e rele vor apare:
E8 /sta înseamnă că persoana a de)iat- ast#el că Eoata Legii i.a pierdut e#icacitatea' (e ș
asemenea- asta )a aduce multe probleme culti)ării tale' 1ste ca *i cum nu ai ales să mergi pe
strada principală- ci pe un drum lăturalnic- unde te rătăce ti *i nu poi să. i găse*ti calea' Hei ș ț
întâlni probleme i ast#el de lucruri se )or mani#esta în )iaa de !i cu !i' ș

78 !<nd practic9m exerci iile de unii singuri' ce ar trebui s9 acem >n leg9tur9 cu mediul de ț
acas9: #utem avea o 1oat9 a Legii >n casa noastr9:
E8 4uli dintre cei care stau aici au )ă!ut deJa pre!ena unor Eo i ale Legii în casele lor- i ț ș
membrii #amiliei au început să bene#icie!e de pe urma sa' (upă cum am menionat- e,istă multe
dimensiuni simultan i în acela*i loc' ș 7asa ta nu #ace e,cepie i trebuie luată în griJă' 4odul în ș
care e tratat în general- este prin eliminarea lucrurilor rele *i instalarea unui scut- ast#el încât
nimic rău să nu se poată strecura înăuntru'

78 7n timpul practic9rii exerci iilor c<nd qi-ul atinge un loc bolnav' acesta doare i se uml9? De ț ș
ce este a a: ș
E8 $oala este un tip de comasare de energie neagră' (upă ce o spargem în bucăi în timpul etapei
iniiale a cursului- )ei simi că acel punct este um#lat' i.a pierdut deJa rădăcina *i a început să se Ș
descarce în a#ară' Ha #i e,pul!at #oarte repede *i boala nu )a mai e,ista'

78 @echile mele probleme de s9n9tate au disp9rut dup9 c<teva %ile de seminar' dar au reap9rut
brusc c<teva %ile mai t<r%iu? De ce:
E8 (eoarece îmbunătăirile au loc rapid în sistemul nostru de culti)are *i ni)elurile se sc%imbă
într.o perioadă #oarte scurtă de timp: problemele tale de sănătate sunt )indecate c%iar înainte s.o
*tii' 6imptomele ulterioare sunt- a*a cum le.am descris- MîncercărileM care )in' 6imte i obser)ă ș
lucrurile cu griJă' Nu mai sunt acelea*i simptome pe care le.au a)ut problemele tale de sănătate
din trecut' i dacă ai să caui ali mae*tri de Ș qigong pentru a.i aJusta corpul- ei nu o )or putea
#ace- deoarece este Larma care se mani#estă în timp ce i i cre te ț ș gong.ul'

78 2ai trebuie s9 lu9m medicamente >n timp ce cultiv9m:
E8 La această problemă trebuie să te gânde*ti *i să deci!i tu singur' (acă iei medicamente în
timpul culti)ării asta înseamnă că nu cre!i în e#ectele curati)e ale culti)ării- de ce ai mai lua
medicamente dacă ai crede în ea0 (acă nu te menii la ni)elul standardelor de xinxing @caracter
moralA- odată ce apar problemele ai putea a#irma că Li Hong!%i nu te lasă sa iei medicamente- dar
Li Hong!%i i.a cerut să ai cerin e stricte în pri)in a caracterului tău- ai #ăcut tu asta0 Lucrurile ț ț
care e,istă în corpurile culti)atorilor ade)ărai nu sunt acelea ale oamenilor obi*nuii- i nu îi este ș
permis niciunei boli sau su#erin e pe care le au oamenii obi*nuii să e,iste în corpul tău' (acă po i ț ț
să. i controle!i bine gândurile *i cre!i în puterea de )indecare a culti)ării- i dacă te deci!i atunci ț ș
să opre*ti medicaia i nu e ti îngriJorat- i nu mergi să o trate!i- atunci #ire te că )a e,ista cine)a ș ș ș ș
care o )indecă pentru tine' Hoi toi cei care suntei aici- sunte i mai bine în #iecare !i- *i )ă simii ț
mai bine !i de !i' /tunci ce se întâmplă0 7orpurile Legii ale mele au #ost ocupate- intrând *i
ie*ind- i lucrând pe corpurile multora dintre )oi- i ele )ă aJută #ăcând acele lucruri' (acă în ș ș
timpul culti)ării mintea ta nu este stabilă *i adoptă o atitudine de îndoială sau de M%ai să încercăm
să )edemM- atunci nu )ei obine nimic' (acă cre!i sau nu în $udd%as este determinat de calitatea
ta de iluminare *i de #unda ia ta @de calitatea ta înnăscutăA' (acă un $udd%a ar #i să apară aici- *i ț
ar putea #i )ă!ut cu claritate cu oc%ii umani- atunci toată lumea ar merge să în)e e budism i nu s. ț ș
ar mai pune problema de a )ă sc%imba gândirea' Intâi trebuie să cre!i ca să po i să )e!i' ț

78 Unii oameni vor s9-l invite pe 7nv9 9tor şi pe discipolii s9i s9 trate%e boli? =ste asta >n ordine: ț
E8 1u nu am ie*it în public pentru a trata boli' /colo unde sunt #iin e umane e,istă i boli' 9nii ț ș
oameni pur *i simplu nu par să îneleagă ce am spus- dar nu )oi intra în amănunte suplimentare'
+racticile budiste au ca scop să sal)e!e #iine simitoare pe scară largă- i )indecarea oamenilor ș
este permisă' (ar când noi #acem )indecări asta este organi!at i are o natură promoională' 1u ș
numai ce am ie*it în public *i nu sunt binecunoscut- a a că ceilali nu mă recunosc *i poate că ș
nimeni nu )a )eni să.mi asculte prelegerile' +rin o#erirea consultaiilor de sănătate i prin tratarea ș
oamenilor- noi am permis tuturor să )adă ce este &alun Gong- i re!ultatele au #ost e,celente' / a ș ș
că nu am #ăcut.o numai cu scopul de a trata oameni' Nu este permisă #olosirea puternicului gong
pentru a trata boli cu normă întreagă sau ca pe o sluJbă' Nu ar #unc iona dacă am înlocui legile ț
acestei lumi cu legi mai înalte: asta ar sc%imba starea lucrurilor- iar e#icacitatea lor nu ar #i bună'
+entru a #i responsabili #a ă de cei care studia!ă culti)area- trebuie să )ă aJustăm corpurile până în ț
stadiul în care nu )or mai #i boli- i numai atunci )ei putea culti)a către ni)eluri mai înalte' (acă ș
te îngriJore!i mereu pentru problemele tale de sănătate *i nu e ti interesat deloc să culti)i- atunci ș
c%iar dacă nu ai spune.o- 7orpurile Legii ale mele *tiu #oarte clar ce gânde ti *i în #inal nu )ei ș
obine nimic' In timpul acestui curs- noi ).am aJustat deJa corpurile' $ineîneles- trebuie ca mai
întâi să #ii o persoană care culti)ă' Nu )oi începe să.i trate! bolile i să. i cer mai muli bani în ș ț
miJlocul cursului- noi nu #acem a*a ce)a' 1ste legat de calitatea ta de iluminare dacă problemele
tale de sănătate nu au #ost )indecate' (esigur că noi nu.i e,cludem pe acei indi)i!ii care sunt
#oarte bolna)i' Eeaciile ar putea să nu #ie e)idente în corpul tău- dar ele sunt de #apt imense i ș
puternice' +oate că o singură aJustare nu este su#icientă- dar noi am #ăcut deJa cât am putut de
bine' Nu înseamnă că nu suntem responsabili #a ă de )oi- ci doar că boala este într.ade)ăr prea ț
gra)ă' 7ând te duci acasă *i culti)i- )om continua să te tratăm până când e*ti )indecat pe deplin'
7a!uri ca acestea sunt puine'

78 !um intr9m >n starea de 0lini te0 >n timp ce acem exerci iile: =ste considerat un ataşament ș ț
dac9 ne g<ndim la problemele de la serviciu pe c<nd practic9m exerci;iile:
E8 /r trebui să iei u*or problemele legate de interesele personale- *i să păstre!i tot timpul o minte
clară *i curată' (acă ai putea să te pregăte ti *i să *tii dinainte când )a )eni o încercare *i cum )a ș
#i aceasta- atunci nu )a mai #i o încercare' (e cele mai multe ori încercările )in brusc i de ș
nicăieri' (acă po i #i #erm i %otărât le )ei trece cu siguran ă- i ast#el )a #i e)aluat caracterul tău' ț ș ț ș
(upă ce ai scăpat de ata*amentele tale- caracterul tău s.a îmbunătăit- nu te mai lup i i nu te mai ț ș
cer i cu ceilali- ostilită ile *i resentimentele tale sunt uitate *i gândirea i.e cură ată- atunci )ei ț ț ț ț
putea )orbi de o minte lini tită' (ar dacă- c%iar i atunci încă nu poi de)eni lini tit- atunci ș ș ș
imaginea!ă.te ca pe o a doua persoană- *i pri)e te la acele gânduri ca apar inând altcui)a' Oricât ș ț
de cople*itoare ar #i acele gânduri- ar trebui să ie*i din ele- lăsându.le să se ducă pe drumul lor'
1,istă oameni care sugerea!ă recitarea numelui lui $udd%a sau număratul' (ar acestea sunt totu i ș
trucuri' 7ând practicăm e,erci iile nu e ne)oie să ne #ocali!ăm gândurile pe ce)a- dar trebuie să ț
#im con tien i că practicăm' 7ât despre pro)ocările de la lucru- când nu sunt legate de interesele ș ț
proprii sau de ce)a de care e ti ata at- atunci asta este un lucru bun' 7unosc un călugăr budist ș ș
care înelege acest aspect al culti)ării' 1ste abate la un templu *i are multe îndatoriri- dar când se
a*ea!ă Ssă medite!eT- se separă de acele lucruri' 6igur că nu se gânde*te la acestea- i asta este o ș
abilitate' (e #apt atunci când î i #aci e,erci iile cu ade)ărat- nu este nicio urmă de sine sau de ț ț
gânduri care să te distragă' 7ând nu amesteci lucrurile tale personale- po i încă să #aci bine la ț
lucru'

78 !e ar trebui s9 acem c<nd apar g<nduri rele >n timpul practicii:
E8 1ste posibil ca multe lucruri rele să apară din când în când- în timp ce #aci e,erci iile' /bia ai ț
început culti)area *i este imposibil să atingi un tărâm cu ade)ărat înalt peste noapte: nici nu. i ț
)om impune cerine prea înalte în acest moment' Nu este realist să.i cerem să nu la*i niciun
singur gând rău să. i apară în minte' /sta e ce)a ce trebuie obinut treptat' La început este în ț
regulă- Sdacă e,istă gânduri releT- dar nu.i lăsa gândurile să alerge libere' 7u timpul- mintea ta se
)a ele)a- *i ar trebui să.i impui standarde mai înalte- deoarece culti)i 4area Lege' (upă ce
termini acest curs- nu mai e*ti o persoană obi*nuită' Lucrurile pe care le por i cu tine acum sunt ț
atât de unice- încât trebuie să ai cerine stricte cu pri)ire la caracterul tău'

78 !<nd practic exerci iile' >mi simt capul şi abdomenul rotindu-se' şi exist9 disconort >n ț
regiunea pieptului?
E8 /ceasta este ce)a din stadiul iniial cau!at de rotirea Eo ii Legii' /cest simptom ar putea ț
dispare mai târ!iu'

78 !e trebuie s9 acem dac9 atragem animale mici >n timpul practicii:
E8 Orice #el de e,erci ii de ț qigong pot atrage animale mici- a a că doar ignoră.le- asta e tot' 1ste ș
din cau!ă că acolo e,istă un câmp de energie po!iti)- i este în special a a în ș ș qigong.ul budist-
deoarece acest gong conine #actori care aJută la sal)area pe scară largă a #iinelor )ii' 7ând Eoata
Legii a noastră- se rote*te în sensul acelor de ceas- ne sal)ea!ă sinele: când se rote*te în sens
contrar acelor de ceas- îi sal)ea!ă pe alii' /poi se rote*te înapoi *i o ia de la început- a a că ș
bene#icia!ă tot ce e în Jurul nostru'

78 7n exerci;iul 0.tr9pungerea !elor Dou9 =xtreme !osmice0 se consider9 o dat9 c<nd m<inile se
mişc9 >n sus şi >n Cos o dat9: !<nd execut 04uddha Dr9t<nd E 2ie De 2<ini0' trebuie s9 m9
imagine% oarte mare şi >nalt >nainte s9-mi >ntind m<inile:
E8 6e consideră o dată de #iecare dată când mâinile se mi*că în sus *i în Jos o dată' 7ând e,ecui
M$udd%a /rătând O 4ie (e 4âiniM nu te gândi la tine' Te )ei simi în mod natural mare *i #oarte
înalt' Trebuie numai să sim i că e*ti cel mai mare între cer *i pământ- i )a #i su#icient doar să stai ț ș
acolo' (acă urmăre ti mereu acest sentiment- este un ata*ament' ș

78 !<nd practic9m medita;ia' ce se >nt<mpl9 dac9 nu-mi pot >ncrucişa picioarele >n po%i;ia lotus:
E8 (acă nu.i poi încruci*a picioarele- poi practica medita ia a*e!at pe marginea unui scaun- ț
e#icacitatea este aceea*i' (ar deoarece e*ti un practicant- trebuie să.i e,erse!i picioarele *i să
reu e ti să le încruci*e!i' Te po i a*e!a pe marginea unui scaun i să e,erse!i încet încruci*area ș ș ț ș
picioarelor- i până la urmă le )ei putea încruci*a' ș

78 Dac9 membrii amiliei ac lucruri rele şi nu urmea%9 F$hen-.han-1enG ce ar trebui s9 acem:
E8 (acă membrii #amiliei tale nu practică &alun Gong- atunci nu contea!ă' +rincipalul este să
culti)i tu' (oar culti)ă.te *i nu complica lucrurile' /r trebui să #ii mai rela,at Scu ceilal iT- i să ț ș
c%eltui mai mult e#ort lucrând asupra ta'

78 7n via;a de %i cu %i' eu ac uneori greşeli şi dup9 aceea regret' dar apoi se >nt<mpl9 din nou?
=ste aceasta din cau%9 caracterului meu care are lipsuri:
E8 (in moment ce poi să scrii despre asta Sîn întrebarea taT- asta demonstrea!ă că i.ai
îmbunătăit deJa caracterul *i e*ti în stare să. i recuno ti gre elile' Oamenii obi*nuii ignoră când ț ș ș
#ac ce)a gre it' /ceasta înseamnă că i.ai depă it deJa pe oamenii obi*nuii' /i gre*it prima oară *i ș ș
nu i.ai pă!it caracterul- dar acesta este un proces' Incearcă să te îmbunătăe*ti data )iitoare când
mai întâlne*ti o problemă'

78 #ot oamenii de patru%eci sau cinci%eci de ani s9 ating9 starea celor 0trei lori adunate
deasupra capului0:
E8 Noi culti)ăm atât mintea cât *i corpul- a a că )ârsta nu contea!ă' /tâta timp cât te concentre!i ș
pe culti)are *i urme!i cerinele de caracter pe care le.am men ionat- )ia a ta )a continua să se ț ț
e,tindă pe când continui să practici' Nu.i dă asta destul timp pentru a culti)a0 Totu*i- e,istă un
lucru la e,erciiile care culti)ă atât mintea cât *i corpul8 atunci când )iaa ta a #ost prelungită-
dacă apare o problemă de caracter- )iaa ta este în pericol imediat- deoarece )ia a ta a #ost ț
prelungită în scopul culti)ării' / a că odată ce caracterul tău are probleme- )iaa ta )a #i imediat ș
în pericol'

78 #entru a i 0erm >ns9 bl<nd0' c<t9 putere >nseamn9 c9 trebuie s9 olosim:
E8 /ceasta trebuie cercetată de #iecare' (e e,emplu- când #acem gesturi mari cu mâna- mâinile
arată moi- dar de #apt gesturile mâinilor sunt #ăcute cu putere' &ora este destul de mare între
antebra- înc%eietură *i între degete' (ar ele par moi' /sta este M#erm însă blândM' 7ând am #ăcut
gesturile cu mâna pentru )oi- ).am dat asta- a a că )e i aJunge s.o sim i i progresi) pe când ș ț ț ț
practica i' ț

78 =ste adev9rat c9 nu sunt necesare rela;iile sexuale >ntre b9rba;i şi emei: Dr trebui oamenii
tineri s9 divor;e%e:
E8 /m discutat mai de)reme despre se,' Nu ).am spus ca la ni)elul )ostru actual să de)enii
călugări sau călugărie . tu singur e*ti cel care )rea să de)ină unul' 7%eia este să abandone!i acel
ata*ament S#a ă de se,TU Trebuie să renuni la toate ata*amentele pe care nu le po i abandona' ț ț
+entru o persoană obi*nuită- aceasta este un #el de dorină- dar noi culti)atorii- trebuie să #im în
stare să o abandonăm- să o luăm u*or' Intenia unor oameni este doar de a urmări asta *i capul lor
este plin cu aceste lucruri- i ar #i considerată o e,agerare c%iar dacă ei ar #i #ost oameni obi*nuii' ș
7u toate acestea- ei sunt culti)atori acum- a a că cu atât mai mult- ei n.ar trebui să #ie ast#el' (ar ș
deoarece tu culti)i *i poate că membrii #amiliei tale nu o #ac- este în ordine ca în etapa actuală să
duci o )iaă normală' 7ând )ei aJunge la un ni)el mai înalt- )ei *ti ce să #aci'

78 =ste permis s9 adormim c<nd practic9m medita;ia: !um ar trebui tratat acest lucru: Uneori
>mi pierd cuno tin a de sine chiar i H minute şi nu ştiu ce se >nt<mpl9? ș ț ș
E8 /dormitul este o problemă' +oate o persoană să doarmă când meditea!ă0 7ând adormi în
meditaie aceasta este de asemenea o #ormă de inter#erenă de la entită ile rele' /i spus că îi ț
Mpier!i cuno*tina de sineM0 /sta nu se )a întâmpla' 1ste posibil să nu îi #i e,primat cu claritate
întrebarea în scris0 (acă î i pier!i cuno*tina de sine pentru > minute nu înseamnă că ce)a a mers ț
prost' Oamenii care pot intra în lini te adâncă ș (ding) pierd deseori gradul de con tienti!are a ș
lucrurilor' Totu*i- este problematic dacă se întâmplă pentru mai mult timp'

78 =ste adev9rat c9 oricine este determinat s9 ob;in9 Dreapta 1eali%are prin cultivare' o poate
ob;ine: Dar dac9 calitatea lui >nn9scut9 are lipsuri:
E8 Totul depinde de cât e*ti de %otărât- #actorul crucial este cât de determinat e*ti' 7ât despre
oamenii cu calitate înnăscută in#erioară depinde de determinarea *i de calitatea lor de iluminare'

78 #ot practica exerci iile atunci c<nd sunt r9cit sau am ebr9: ț
E8 I i pot spune că după ce termini acest curs- nu )ei mai #i bolna)- indi#erent cât de greu i se ț
pare să cre!i asta' /tunci de ce uneori studenii mei au simptome similare cu cele ale răcelii sau
#ebrei0 /ceasta este trecerea printr.o încercare- printr.o greutate *i semni#ică #aptul că este timpul
să te ele)e!i la un alt ni)el' 1i toi îneleg asta- i nu se preocupă de ea- *i ast#el ea trece' ș

78 #ot emeile gravide s9 practice Falun Gong:
E8 Nu este nicio problemă- pentru că Eoata Legii este instalată într.o altă dimensiune' In practica
noastră nu e,istă mi*cări )iguroase- care ar putea a)ea un impact negati) asupra #emeilor gra)ide'
1ste de #apt bene#ic pentru ele'

78 !<nd 2aestrul este departe de noi' va i vreo distan;9 spa;ial9:
E8 4uli oameni au acest gând8 M4aestrul nu este în $eiJing' 7e trebuie să #acem0M 1ste la #el
când practici alte tipuri de e,erciii- maestrul nu )ă poate supra)eg%ea în #iecare !i' (ar acum ).
am predat Legea: ade)ărurile sale ).au #ost date- ).am predat e,erciiile i ).a #ost dat un set ș
complet de lucruri' 7e ).a rămas acum de #ăcut este să culti)a i' Nu putei spune că a)ei o ț
garanie dacă suntei lângă mine *i că nu o a)ei dacă nu suntei' 6ă dăm un e,emplu )orbind
despre discipolii lui $udd%a' (e*i $udd%a a murit acum mai bine de două mii de ani- acei
discipoli încă mai culti)ă- #ără )reun alt gând' /*a că a culti)a este alegerea )oastră'

78 @a avea ca eect >n practica Falun Gong ab inerea de la hran9 (bigu): ț
E8 Nu- nu )a a)ea deoarece 4igu[49] este o metodă de culti)are a 4arelui Tao ini ial- care a ț
e,istat c%iar înaintea budismului sau a taoismului- a e,istat înainte de apariia religiilor' /ceastă
metodă aparine deseori culti)ării solitare' 4oti)ul era că în timpul sistemului de culti)are al
4arelui Tao iniial nu e,ista )reun sistem monastic- i ei trebuiau să culti)e urcând la Jumătatea ș
muntelui- unde nimeni nu.i putea apro)i!iona cu mâncare' (eci în acea perioadă de timp când
trebuiau să culti)e în i!olare- #apt care le cerea să rămână în nemi*care pentru *ase luni până la un
an- ei au adoptat această abordare SbiguT' /stă!i culti)area noastră nu are ne)oie de bigu' 1ste o
metodă #olosită în circumstane speciale- *i cu sigurană nu este o capacitate supranaturală' 9nii
predau această metodă' (ar a spune că dacă toată lumea de pe glob nu ar trebui să mai mănânce- ș
asta ar submina #elul de a #i al societă ii obi nuite- i asta ar #i o problemă' (acă nimeni n.ar ț ș ș
mânca nimic- ar mai #i aceea o societate umană0 /sta nu este permis *i lucrurile n.ar trebui să #ie
ast#el'

78 #<n9 la ce nivel ne pot conduce aceste cinci exerci;ii:
E8 /ceste cinci e,erci ii )ă )or permite să culti)ai până la un ni)el e,trem de înalt' 7u sigurană- ț
)ei *ti până la ce ni)el ar trebui să culti)ai când )a )eni timpul' /sta din cau!ă că nu e,istă
limită pentru practica noastră- i când )e i aJunge cu ade)ărat în acel punct )a e,ista un alt ș ț
aranJament predestinat pentru )oi- *i )ei obine 4area 7ale la un ni)el c%iar mai înalt'

78 0Legea perec ionea%9 practicantul0? 7nseamn9 asta c9' din moment ce 1oata Legii se roteşte ț
tot timpul' noi nu avem nevoie s9 practic9m exerci iile: ț
E8 +racticarea e,erci iilor este di#erită de culti)area mona%ală' 7ând o persoană culti)ă într.o ț
mănăstire sau într.un templu- trebuie de #apt să stea în meditaie- ca i )oi' 1ste o abilitate care ș
trebuie practicată- nu poi spune că )rei numai să.i de!)oli gong.ul *i să.l #aci să crească în
)âr#ul capului #ără să #aci )reun e,erci iu' 1ste acesta un culti)ator0 &iecare *coală î i are setul ț ș
său propriu de lucruri mo*tenite- care trebuie de!)oltate prin e,erci ii' ț

78 #ractican;ii altor sisteme de cultivare sus;in c9 0practicile 9r9 inten;ie mental9 nu sunt c9i de
cultivare0? =ste asta corect:
E8 Oamenii spun tot #elul de lucruri- dar nimeni nu ).a predat 4area 7ale a*a cum am #ăcut.o eu'
6istemul budist crede că o metodă de culti)are care #olose te inten ia nu poate #i de ni)el prea ș ț
ridicat: când spun 2o metodă de culti)are care #olose te inten ia3 nu mă re#er la mi*cările ș ț
practicii' 4editaia *i NieXin sunt mi*cări- ast#el că mărimea *i numărul mi*cărilor nu sunt
problema' Intenia *i non.intenia se re#eră la propriile tale gânduri' 6ub aspectul urmăririi- dacă
urmăre*ti ce)a *i ai intenie- atunci acestea sunt ata*amente' /sta e semni#ica ia sa' ț

78 !aracterul nu este la el cu virtutea? .pune;i c9 virtutea determin9 nivelul persoanei' dar apoi
a i spus c9 nivelul caracterului determin9 nivelul de gong? .unt aceste airma;ii contradictorii: ț
E8 +oate nu le.ai au!it clar' 7aracterul (xinxing-ul) acoperă o arie mare de lucruri- din care #ace
parte i )irtutea' (e asemenea el include toleran ă- capacitatea de a îndura su#erine- calitate de ș ț
iluminare- cum să tratăm con#lictele etc' Toate acestea sunt legate de caracter i implică ș
trans#ormarea gong.ului *i )irtutea' /ceasta este o c%estiune )astă' 7ât de multă )irtute ai- nu
indică cât de mult gong pose!i' In sc%imb- se re#eră la cât de mult gong poi de!)olta în
continuare' Numai prin încercări care î i îmbunătăesc caracterul poate #i )irtutea trans#ormată în ț
gong'

78 Fiecare membru al amiliei mele practic9 un tip dierit de qigong? @or interera ei unii cu al;ii:
E8 Nu- Ssau cel pu in nu cu &alun GongT' (ar nu pot spune dacă se )or in#luen a unii pe al ii' 7ât ț ț ț
despre &alun Gong al nostru- nimeni nu este capabil să inter#ere!e cu el' i )a bene#icia i #amilia Ș ș
ta deoarece noi culti)ăm Legea dreaptă *i nu )ei de)ia'

78 =xist9 tot elul de idei care circul9 >n societate' ca de exemplu scrisorile lan;? !um ar trebui s9
le trat9m:
E8 Hă spun că aceste lucruri sunt în*elăciune pură' Nu le întoarce i scrisorile' 1ste atât de ț
prostescU Le pute i ignora' Numai aruncându.i o pri)ire- poi spune dacă este corect' Legea ț
noastră are cerine stricte pentru culti)area caracterului' 1u îi numesc pe unii dintre mae*trii de
qigong M)ân!ători de qigongM- care consideră qigong.ul ca pe un #el de mar#ă- trans#ormându.l
într.un bun ce poate #i sc%imbat pentru bani' Oamenii de acest #el nu au nimic ade)ărat de predat-
i c%iar dacă ar #i a)ut puin din asta sau cealaltă- nu ar #i de ni)el înalt' 9nele dintre ele sunt ș
c%iar male#ice'

78 !e ar trebui s9 ac9 studen;ii Falun Gong care au ost converti;i ormal' >n temple' la budism:
Dr trebui s-o anule%e:
E8 /sta are puin de a #ace cu noi' (e*i ai #ost con)ertit a #ost numai de #ormă'

78 !< iva dintre noi au sim;it ca i cum capetele ne-ar i umlate şi ame;ite dup9 ce am >nv9 at ț ș ț
IFalun GongJ?
E8 /r putea #i din cau!ă că suntei studeni noi- ale căror corpuri nu au #ost aJustate pe deplin'
1nergia pe care o emit este #oarte puternică' 7ând qi.ul de boală este eliminat- capul )ostru se )a
simi um#lat' /sta se întâmplă când îi tratăm boala din cap *i este un lucru bun' Totu*i- cu cât
boala este eliminată mai repede- cu atât mai puternică )a #i reacia' 7ând ineam seminarii de
*apte !ile- unii oameni nu le puteau suporta- i pot apare probleme dacă timpul este scurtat *i mai ș
mult- deoarece energia emisă este puternică *i reaciile sunt #oarte puternice- capul simindu.se
atât de um#lat că unii oameni suportă cu greu' 6e pare că seminarul de !ece !ile este mai sigur'
Oamenii care au )enit târ!iu pot a)ea reacii puin mai puternice'

78 #utem uma i bea dup9 ce >ncepem practica: !e se >nt<mpl9 dac9 trebuie s9 bem prin natura ș
muncii noastre:
E8 1u pri)esc această problemă ast#el' Vcoala budistă de qigong inter!ice băutul de alcool' 1ste
posibil ca după o perioadă #ără băutură- să )rei să bei din nou alcool' /tunci lasă.te treptat- dar nu
prea încet- alt#el )ei #i pedepsit' 7ât despre #umat- cred că este o c%estiune de )oină' /tâta timp
cât )rei să te la*i- )ei putea' Oamenii obi*nuii gândesc deseori M/stă!i mă las de #umatM' (ar
după câte)a !ile- nu se pot ine de asta' /poi- după alte câte)a !ile- iau din nou %otărârea asta *i ț
încearcă încă o dată să se lase' +rocedând ast#el- nu )or putea niciodată să se lase de #umat'
Oamenii obi*nuii trăiesc în lumea aceasta *i nu pot e)ita să aibă contacte sociale pe când
interac ionea!ă cu ceilali' (ar deoarece ai început deJa culti)area- n.ar trebui să te mai consideri ț
un om obi*nuit' /tâta timp cât ai )oină- î i )ei atinge elul' $ineîneles- unii dintre studenii mei ț
încă mai #umea!ă' 6e pot lăsa când sunt singuri- dar când cine)a le întinde o igară- sunt prea ț
politico*i să re#u!e' 1i )or să #ume!e *i se simt necon#ortabil după două !ile în care nu #umea!ă-
dar când #umea!ă din nou- nu se simt bine' Trebuie să î i men ii autocontrolulU 9nii oameni ț ț
lucrea!ă în domeniul relaiilor publice- i asta le cere #rec)ent să cine!e *i să bea )in cu clieni' ș
/ceasta este o problemă di#icil de re!ol)at' &ă ce poi pentru a bea cât mai puin posibil- sau
gânde*te.te la o altă soluie pentru această problemă'

78 !<nd nu putem >nc9 s9 vedem 1oata Legii rotindu-se' dac9 ne g<ndim c9 se roteşte >n sensul
acelor de ceas' v-a aecta 1oata Legii care tocmai se rote te contrar acelor de ceas: ș
E8 Eoata Legii se rote*te automat' Nu are ne)oie de comanda gândirii tale' Hreau să accentue!
asta încă o dată8 nu #olosii intenia' (e #apt- intenia oricum nu o poate controla' Nu crede că î i ț
poi #olosi inten ia pentru a o #or a să se rotească în direc ie opusă- Eoata Legii locali!ată în ț ț ț
partea de Jos a abdomenului nu este controlată de intenie' Eoile Legii care sunt #olosite la
e,terior pentru a.i aJusta corpul ar putea să. i accepte intenia- dacă )rei să le #aci să se rotească ț
într.o direcie în mod special- este posibil să simi asta' (ar îi spun8 nu #ace asta' Nu poi #ace
practica noastră dacă #olose ti intenia' Nu se )a trans#orma practica cu intenie în Mpracticantul ș
puri#ică gong.ulM0 /r trebui să #ie Eoata Legii sau Legea cele care.l puri#ică pe practicant' (e ce
nu poi abandona niciodată acea intenie0 Nicio culti)are . nici c%iar cea taoistă . care a atins un
ni)el mai înalt- nu este g%idată de intenie'

78 !are este cel mai bun timp' loca ie sau direc;ie pentru a practica Falun Gong: De c<te ori pe ț
%i este considerat potrivit: Dre vreo importan;9 dac9 practic9m exerci iile >nainte sau dup9 ț
mas9:
E8 (eoarece Eoata Legii este rotundă *i e o miniatură a acestui uni)ers- ea culti)ă după legile
uni)ersului- iar uni)ersul este în mi*care- a a că Legea este cea care îl culti)ă pe practicant' 7ând ș
nu culti)i- te culti)ă ea pe tine- ceea ce este di#erit de oricare alt principiu sau teorie de culti)are
care a #ost #ăcută publică' 6istemul meu este singurul în care MLegea îl culti)ă pe practicantM'
6pre deosebire de noi- toate celelalte metode de culti)are au luat calea eli,irului- i culti)ă în mod ș
arti#icial gong *i înmaga!inea!ă eli,ir' 6istemul nostru poate #i practicat oricând- pentru că atunci
când nu practici- gong.ul te culti)ă' Nu este ne)oie să alegi o oră' &ă e,erci iile cât po i de mult- ț ț
#ă.le în #uncie de cât timp ai' 1,erciiile noastre nu au o cerină strictă în această pri)in ă- dar ț
a)em cerine stricte de caracter' +ractica noastră nu se preocupă nici de direcie' 7ătre orice
direcie alegi să te îndrep i este în regulă- pentru că uni)ersul este în rotaie *i în mi*care' (acă ț
stai cu #aa spre )est- nu este )estul ca atare' (acă stai cu #aa spre est- nu este estul ca atare' 4i.
am rugat studenii să stea cu #aa spre )est când practică e,erci iile numai pentru a arăta respect' ț
(ar de #apt- nu are niciun impact' +oi practica e,erci iile în orice loc- în casă- sau în a#ara ei' (ar ț
eu cred totu*i că ar trebui să găse*ti un loc cu un teren relati) bun- împreJurimi *i aer bune' In
special ar trebui să #ie departe de lucruri murdare- ca co uri de gunoaie *i toalete' Nimic altce)a ș
nu contea!ă prea mult' 7ulti)area (a#a nu ine cont de oră- loca ie sau direcie' +oi să practici ț
e,erci iile înainte sau după masă- dar dacă e*ti prea plin- nu te )ei sim i bine să practici imediat' ț ț
1ste mai bine să te odi%ne*ti puin' (e asemenea- când e ti a a de #lămând încât îi c%iorăie ș ș
stomacul )a #i greu să. i calme!i mintea' /r trebui să trate!i lucrurile în #uncie de propriile tale ț
circumstan e' ț

78 =xist9 vreo cerin;9 pentru noi dup9 ce termin9m exerci;iile' ca de exemplu recarea e;ei:
E8 (upă ce #acem e,erciiile noi nu ne preocupăm de apă rece i de acele tipuri de lucruri *i nici ș
nu ne #recăm #aa sau mâinile' /cele lucruri au ca scop desc%iderea meridianelor *i a punctele de
acupunctură din corpul uman- într.un stadiu iniial' Noi culti)ăm 4area 7ale- care nu implică
niciunul din acele lucruri' /cum corpul tău nu se mai a#lă în stadiul de după aJustare' 6e pare că
este #oarte greu pentru o persoană obi*nuită să de)ină un culti)ator- i unele practici nu pot ș
sc%imba direct corpul uman' 9nele din cerinele lor sunt complicate' Noi nu a)em din acelea aici
*i nu a)em ast#el de concepte' Nu )ă preocupa i de cele despre care eu nu am )orbit- ci continua i ț ț
să )ă concentra i pe culti)are' (eoarece culti)ăm 4area 7ale- în câte)a !ile corpul tău )a trece ț
prin starea iniială în care se teme de di#erite lucruri- sau prin procesul în care are di#erite cerin e' ț
Nu )oi spune direct că este ec%i)alent cu câi)a ani de practică ai altor metode de culti)are- dar
este cam acela i lucru' 1u nu )orbesc despre lucruri la ni)elurile coborâte- precum cutare direcie- ș
meridian- i altele' Noi predăm numai lucruri mai înalte' 7ulti)area (a#a sau culti)area ș
ade)ărată- înseamnă a te #ăuri prin culti)are- nu prin e,erciii'

78 #utem olosi toaleta imediat dup9 ce ne termin9m exerci;iile: .unt o mul;ime de bule de aer >n
urina mea? =ste cumva o scurgere de qi:
E8 /ceasta nu este o problemă' (eoarece culti)ăm la ni)eluri mai înalte- urina sau e,crementele
noastre conin într.ade)ăr energie- dar este numai o cantitate mică *i nu are niciun impact'
7ulti)area 4arii 7ăi înseamnă a sal)a #iine simitoare' /ceastă mică scurgere nu înseamnă mare
lucru: ceea ce câ*tigăm înapoi este mult mai important' 1nergia pe care am eliberat.o predând
acest curs este imens de puternică *i a rămas după aceea peste tot pe !iduri'

78 #utem r9sp<ndi şi promova Falun Gong: #utem s9-i instruim pe oamenii care nu au asistat la
curs: #ot oamenii care nu au asistat la curs s9 practice >n centrele de asisten;9: =ste >n regul9
s9 trimitem prin poşt9 casetele audio şi c9r;i rudelor şi prietenilor care tr9iesc >n aara oraşului:
E8 Nu )e i de)ia promo)ând practica noastră *i aJutând mai muli oameni să bene#icie!e de asta' ț
H.am )orbit despre multe Legi- adică ).am #ăcut cunoscută Legea- i ).am permis să înelegei *i ș
să )edei ce)a de la ni)eluri mai înalte' H.am spus lucrurile în a)ans- pentru că mi.e teamă că
dacă a #i a teptat nu le.a i #i în eles atunci când le.a i #i întâlnit' +utei să.i în)ăai pe ali oameni ș ș ț ț ț
să #acă e,erci iile- dar nu a)e i capacitatea să instalai Eoata Legii' 7e trebuie să #acei atunci0 ț ț
/m spus8 7orpurile Legii ale mele )ă )or părăsi dacă culti)ai i apoi nu culti)a i sau dacă nu ș ț
practicai cu ade)ărat' (ar dacă )oi culti)ai cu ade)ărat- 7orpurile Legii ale mele )or a)ea griJă
de )oi' /*a că atunci când în)ăai pe cine)a e,erci iile- transmite i in#ormaia pe care ).am ț ț
predat.o- i ea poartă mecanismul energetic care #ormea!ă Eoata Legii' (acă persoana pe care o ș
în)e i pune e#ort în practică- Eoata Legii se )a #orma' (acă persoana este predestinată *i are o ț
calitate înnăscută bună- el sau ea poate obine Eoata Legii pe loc' 7artea noastră este #oarte
detaliată' O persoană poate culti)a bine *i #ără ca cine)a să.i #i predat direct'

78 Kine Falun Gong seama de respira;ie: !um ne regl9m respira;ia:
E8 Nu trebuie să.i regle!i respiraia când culti)i &alun Gong' Noi nu inem seama de respiraie'
/sta este ceea ce în)aă cine)a la ni)elul ini ial' Nu a)em ne)oie de asta aici- deoarece reglarea *i ț
controlarea respiraiei este pentru a culti)a eli,irul- i implică adăugarea de aer- întreinerea ș
#ocului etc''' / respira contra curentului- în stilul în sus sau în Jos- îng%iirea sali)ei- 'a' sunt toate ș
pentru a culti)a eli,irul- i noi nu culti)ăm în acest #el' Orice ai ne)oie este asigurat de Eoata ș
Legii' Lucrurile mai di#icile *i mai înalte sunt #ăcute de 7orpul Legii al 4aestrului' Lucrurile
niciunei coli de culti)are . i asta le include c%iar pe cele din *coala taoistă- care discută lucrurile ș ș
mai detaliat . nu sunt culti)ate #olosind inten ia- în mod super#icial' (e #apt- marele maestru al ț
acelei *coli este cel care aJută persoana să cree!e *i să trans#orme acele lucruri- i asta e #ăcut #ără ș
*tirea persoanei' Tu nu ai putea reali!a asta )reodată prin e#orturi omene ti- decât dacă ai atins ș
iluminarea sau eliberarea gong.ului'

78 =ste nevoie s9 olosim concentrarea min ii c<nd practic9m exerci iile: Unde se >ndreapt9 ț ț
aten;ia cuiva la aceste exerci;ii:
E8 /ici noi nu #olosim concentrarea min ii' /m spus tuturor să nu #olosească concentrarea min ii ț ț
*i să.*i abandone!e ata*amentele' Nu urmări niciun #el de gând' In cel de.al treilea e,erci iu- unde ț
cele două palme poartă qi pentru a circula între cei doi poli- a)em ne)oie numai de un gând rapid'
Nu )ă gândii la nimic în plus'

78 =ste colectarea de energie acelaşi lucru cu colectarea de qi:
E8 +entru ce am )rea noi să colectăm qi0 7eea ce culti)ăm noi este 4area 7ale- i mai târ!iu nu ș
)om mai putea nici măcar să emitem qi' 7eea ce culti)ăm nu este qi- care este la un ni)el in#erior'
In sc%imb noi emitem lumină- colectarea de energie este #ăcută de Eoata Legii- nu de noi' +entru
a #olosi M6trăpungerea 7elor (ouă 1,treme 7osmiceM ca pe un e,emplu- e,erci iul nu pri)e te ț ș
colectarea de qi- ci de #apt îl conduce prin corp: poate a)ea i e#ectul de a colecta energie- dar ș
acesta nu este scopul principal' 7um colectea!ă cine)a qi0 (acă )re i să )orbim despre colectarea ț
de qi- ei bine- cum )a #ace cine)a asta0 (in moment ce culti)i (a#a- doar cu o mi*care a mâinii
)ei putea simi o greutate deasupra capului- deoarece )a )eni o mare cantitate de qi' (ar la ce îi
#olose te acel ș qi0 (e asemenea- noi nu trebuie să adunăm în mod deliberat energia pe care o
colectăm'

78 Lnclude Falun Gong 0construirea unei unda;ii >n ABB de %ile0 şi 0respira;ia etal90:
E8 /cestea toate sunt la un ni)el coborât- i noi nu le practicăm' /m depă*it de mult acele stadii ș
instabile de începători'

78 Kine Falun Gong seama de echilibrul dintre /in şi /ang:
E8 /cestea se a#lă toate încă la ni)elul e,ersării de qi- i este un lucru de ni)el coborât' 7ând treci ș
de acel ni)el- în corpul tău nu se )a mai pune problema ec%ilibrului dintre Xin *i Xang' Nu
contea!ă ce sistem culti)i- atâta timp cât prime*ti în)ăătură ade)ărată de la un maestru- este
garantat că )ei putea . atunci când )ei lăsa în urmă ni)elul in#erior . să elimini tot ce ai culti)at
înainte . nimic nu se păstrea!ăU /tunci un nou set de lucruri )a #i culti)at la noul ni)el' (upă ce
treci de acest nou ni)el- alt set de lucruri )a #i culti)at din nou i a a mai departe' &unc ionea!ă ș ș ț
ast#el'

78 #utem s9 practic9m exerci iile c<nd tun9: Dr trebui cineva care practic9 Falun Gong s9 se ț
team9 de %gomote:
E8 6ă )ă dau un e,emplu' +redam odată unor studeni în curtea unei clădiri mari din $eiJing'
9rma să plouă *i tunetele erau e,trem de intense' In acel moment ei practicau e,erciiile care le
erau predate numai SacelorT discipoli- cele #ăcute prin mersul pe Eoata Legii într.o po!i ie în ț
mi*care' /m )ă!ut ploaia )enind- dar ei nu terminaseră cu e,erciiul' Totu i ploaia grea nu putea ș
să cadă' Norii stăteau #oarte Jos- rostogolindu.se deasupra clădirii- i era #oarte întuneric- cu ș
#ulgere *i tunete care se spărgeau *i bubuiau' In acest moment- un #ulger a i!bit marginea Eo ii ț
Legii- dar noi nu am #ost absolut de loc rănii' /m putut discerne cu claritate locul unde #ulgerul a
lo)it solul- i totu i pe noi ne.a lăsat neatin*i' /sta înseamnă că practica noastră ne o#eră ș ș
protecie' (e obicei- când practic- nu mă interesea!ă ce )reme este- i oricând mă gândesc să ș
practic- )oi practica pur i simplu' (acă am timp- )oi practica' i nu mi.e #rică de niciun !gomot' ș Ș
/ltor metode le este #rică de !gomote- pentru că atunci când e*ti într.un calm pro#und *i au!i
brusc un !gomot puternic pare că qi.ul din tot corpul tău )a e,ploda- tremurând *i părăsind
corpul' (ar nu te îngriJora- culti)area noastră nu de)ia!ă ast#el' $ineîneles- #ă tot posibilul totu i ș
să găse*ti un loc de practică lini*tit'

78 Dr trebui s9 vi%uali%9m imaginea 2aestrului:
E8 Nu este ne)oie să )i!uali!a i' 7ând i se )a desc%ide oc%iul celest- îmi )ei )edea 7orpul Legii ț
alături de tine'

78 =xist9 vreo cerin;9 atunci c<nd practic9m cele cinci seturi de exerci;ii: 5rebuie ele practicate
>mpreun9: #utem s9 num9r9m >n g<nd c<nd le practic9m pe cele care necesit9 nou9 repeti;ii:
*e va >mpiedica progresul dac9 acem mai mult de nou9 repeti;ii sau re;inem anumite mişc9ri
incorect:
E8 +oi să practici oricare )rei dintre cele cinci e,erciii- dar cred că cel mai bine este să #aci
primul înainte de celelalte- pentru că î i desc%ide întregul corp' /r trebui să.l #aci primul' /poi- ț
după ce corpul tău este pe deplin desc%is- po i continua cu celelalte e,erciii- i asta este mai ț ș
e#icient' +ractică cât de mult poi- în #uncie de timpul disponibil' 6au poi de asemenea să opte!i
pentru un anumit e,erciiu' 4i*cările de la e,erci iile trei *i patru ar trebui repetate de nouă ori ț
#iecare *i a a cum este menionat în carte poi să. i numeri singur în gând' (upă ce mergi acasă ș ț
po i să.i rogi copilul să stea pe aproape *i să numere pe când practici' 7ând ai terminat cele nouă ț
repetiii- nu )ei mai putea sim i mecanismul energetic c%iar dacă încerci- pentru că a*a ț
#uncionea!ă lucrurile mele' La început e ne)oie să te gânde*ti la asta- dar odată ce te.ai obi nuit ș
te )ei opri natural' (acă ai memorat ni*te mi*cări gre*it sau #aci prea multe sau prea puine
repetiii- corectea!ă.le *i ar trebui să #ie bine'

78 De ce nu este s<rşitul mişc9rilor şi s<rşitul practicii:
E8 Eoata Legii se rote*te automat- i *tie imediat că te.ai oprit din practică' 1a conine o cantitate ș
imensă de energie *i poate să ia înapoi instantaneu ceea ce a emis- mult mai bine decât poi tu s.o
#aci în mod intenionat' /cesta nu este totu i s#âr*itul practicii- ci mai degrabă luarea înapoi a ș
energiei' /lte metode de culti)are se înc%eie de #apt în minutul în care e,erciiile s.au terminat'
(ar sistemul nostru este practicat mereu- c%iar după ce mi*cările se opresc . a a că practica nu ș
poate #i înc%eiată' 7%iar dacă )rei să opre*ti rotaia Eo ii Legii- nu )ei putea' (acă a #i discutat ț ș
asta la un ni)el mai pro#und- nu ai #i îneles' (acă ai putea s.o opre ti din rotaie- )a trebui ca i ș ș
eu să mă opresc de asemenea- dar ai putea tu să mă opre*ti0

78 #utem s9 practic9m ,ie/in şi "eshi ca pe un exerci;iu static:
E8 1,erci iul M$udd%a /rătând O 4ie (e 4âiniM nu poate #i practicat ca un e,erci iu static' (acă ț ț
#olose*ti prea multă #oră la e,tensie- )ei a)ea probleme'

78 5rebuie ca sub;iorile s9 ie deschise c<nd acem exerci iile: !<nd practic primul exerci iu' >mi ț ț
simt sub;iorile >ncordate? !e se >nt<mpl9:
E8 /i )reo boală0 In timpul stadiului iniial- când corpul tău este aJustat- poi da de di#erite
#enomene' Hei a)ea unele simptome- dar ele nu sunt cau!ate de e#ectuarea e,erciiilor'

78 #ot oamenii care nu au asistat la cursul ;inut de 2aestrul Li s9 practice >mpreun9 cu ceilal;i
studen;i >n parc:
E8 (a' i orice student îi poate în)ăa pe ceilali cum să #acă e,erci iile' 7ând studenii îi în)aă Ș ț
pe ceilali e,erciiile- nu este în modul în care )ă predau eu aici- unde )ă aJuste! corpul în mod
direct' (ar sunt oameni care obin o Eoată a Legii imediat ce încep să practice- pentru că în
spatele #iecărui student se a#lă 7orpurile Legii ale mele- care pot trata direct aceste probleme'
Totul depinde de relaia predestinată a persoanei' 7ând relaia sa predestinată este puternică- el
poate obine Eoata Legii pe loc: dacă relaia lui predestinată nu este atât de puternică- atunci
poate ca prin practică suplimentară să de!)olte el însu*i mecanismul de rotire' i prin mai multă Ș
practică- el )a reu i să de!)olte mecanismul de rotire într.o Eoată a Legii' ș

78 !are este >n;elesul gesturilor m<inilor >n exerci;iul lini tit8 07nt9rind #uterile Divine0: ș
E8 LimbaJul nostru nu.l poate e,plica' &iecare gest al mâinii întrupea!ă o mulime de înelesuri'
In mare- acestea spun8 MHoi începe să practic mi*cările *i să culti) $udd%a &a' Imi )oi aJusta
corpul *i )oi intra într.o stare de culti)areM'

78 !<nd o persoan9 aCunge prin cultivare >n starea de 0!orp Dlb ca Laptele0 este adev9rat c9 to;i
porii au ost deschişi i s-a ormat corpul care respir9: ș
E8 Incercai toată lumea dacă pute i să o simi i- ai depă it deJa acel ni)el' +entru a )ă aJusta ț ț ș
corpurile la starea de M7orp /lb ca LapteleM- a trebuit să predau Legea peste 10 ore *i nu mai
puin' Hă aducem de îndată într.o stare care ).ar lua decenii sau mai mult s.o atinge i- în ca!ul în ț
care a i practica alte căi de culti)are' (eoarece această etapă nu are cerin e de ,in,ing- i totul ț ț ș
este #ăcut în #unc ie de abilitatea 4aestrului- înainte c%iar de a simi- ni)elul a #ost deJa depă it: ț ș
poate că a durat doar câte)a ore' +oate că într.o !i te )ei simi #oarte sensibil- dar la scurt timp
după aceea nu )ei mai #i atât de sensibil' (e #apt- un ni)el maJor a #ost tocmai depă it' Totu*i- în ș
alte căi de culti)are ai putea rămâne în acea stare un an sau mai mult' /st#el de lucruri sunt de
#apt la un ni)el mai coborât'

78 =ste >n regul9 dac9 ne g<ndim la iecare din mişc9rile Falun Gong >n timp ce mergem cu
autobu%ul sau aştept9m la coad9:
E8 1,erciiile noastre nu cer nici intenie mentală nici )reo durată speci#ică de timp pentru
practica !ilnică' &ără îndoială- cu cât practici mai mult- cu atât mai bine' (ar când nu practici
e,erci iile- practica te culti)ă' /cestea #iind spuse- totu i- în timpul etapei iniiale- este mai bine ț ș
să practici mai mult pentru a întări SmecanismeleT' 9nii studeni obser)ă că atunci când pleacă în
călătorii de a#aceri pentru două luni- nu au timp să practice- i totu i asta nu are niciun impact' ș ș
7ând re)in- Eoata Legii încă se rote*te- pentru că nu se opre*te niciodată' /tâta timp cât în inima
ta- te consideri un culti)ator *i îi pă!e*ti bine caracterul- )a continua să #uncione!e' (ar este un
lucru8 dacă nu practici *i te consideri un om obi*nuit- atunci se )a di!ol)a'

78 #ot i practicate >mpreun9 Falun Gong şi tantrismul:
E8 Tantrismul #olose*te de asemenea o roată a legii- dar nu poate #i practicat împreună cu metoda
noastră de culti)are' (acă ai culti)at tantrism *i roata sa a legii s.a #ormat deJa- poi să culti)i în
continuare tantrism- deoarece tantrismul este de asemenea o lege dreaptă' 1le nu pot #i practicate
în acela*i timp' Eoata legii din tantrism culti)ă meridianul central *i se rote*te în plan ori!ontal'
Eoata legii a sa di#eră de Eoata Legii a noastră *i are mantre pe roată' Eoata Legii a noastră este
plasată )ertical în partea de Jos a abdomenului- cu partea plată în a#ară' 6paiul din partea de Jos a
abdomenului #iind limitat- Eoata Legii a mea acoperă singură toată !ona' (acă o alta ar #i plasată
acolo- lucrurile s.ar strica'

78 #utem s9 practic9m alte sisteme de cultivare ale şcolii budiste >n timp ce practic9m Falun
Gong: #utem s9 ascult9m casete audio care psalmodia%9 numele lui 4odhisattva
Dvalo-itesvara: #ot budiştii laici' s9 recite scripturi dup9 ce au >nv9;at Falun Gong: #utem s9
practic9m alte exerci;ii >n acelaşi timp:
E8 1u cred că nu' &iecare metodă este o cale de culti)are' (acă )rei cu ade)ărat să culti)i *i nu
doar să.i )indeci bolile sau să.i îmbunătăe*ti sănătatea- atunci trebuie să te dedici unei singure
discipline' /ceasta este o problemă serioasă' 7ulti)area către ni)eluri superioare cere să culti)i
numai pe o singură cale' /cesta este un ade)ăr absolut' Nici c%iar di#erite căi de culti)are din
*coala budistă nu pot #i amestecate' 7ulti)area pe care o #acem aici este de ni)el înalt *i a #ost
transmisă dintr.o epocă #oarte #oarte îndepărtată' +ractici la întâmplare dacă practici după ceea ce
poi simi' Hă!ut dintr.o altă dimensiune- procesul de trans#ormare este e,trem de pro#und *i
comple,' 1ste la #el ca un instrument de preci!ie- dacă.i sco i una dintre componente *i o ț
înlocuie*ti cu altce)a- se )a strica imediat' La #el i pentru culti)are: nimic nu trebuie amestecat ș
în ea' Ha merge cu sigurană rău dacă amesteci lucruri în ea' 1ste la #el pentru toate căile de
culti)are8 dacă )rei să culti)i trebuie să te dedici unei singure căi' Nu )ei putea să culti)i deloc-
dacă #aci alt#el' Zicala8 Ma lua ce este cel mai bun din #iecare coală-M se aplică numai ni)elului de ș
)indecare a bolilor *i de îmbunătăire a sănătăii' Nu te )a duce către ni)eluri mai înalte'

78 @om interera unii cu al;ii dac9 practic9m exerci iile >mpreun9 cu oameni din alte c9i de ț
cultivare:
E8 Nu contea!ă ce cale de culti)are practică o altă persoană- #ie ea taoistă- o practică
supranaturală sau una budistă- atâta timp cât este dreaptă- nu are niciun impact asupra noastră' i Ș
nici tu nu )ei inter#era cu el' 1ste bene#ic pentru el să practice lângă tine' Eoata Legii este o #iin ă ț
inteligentă *i nu culti)ă (an (elixir)- a a că îi poate aJuta pe al ii în mod spontan' ș ț

78 #utem cere altor maeştri de qigong s9 ne aCuste%e corpul: @a avea vreun impact dac9
ascult9m discursurile altor maeştri de qigong:
E8 7red că după acest curs )ei simi ce stare a atins corpul tău' (upă un timp nu este permis să
mai ai boli' 7ând problemele apar din nou- ele pot părea ca o răceală sau o durere de stomac- dar
de #apt sunt di#erite acum' 1le sunt în sc%imb încercări *i neca!uri' (acă )ei căuta ali mae*tri de
qigong- înseamnă că nu înelegi sau nu cre!i ce spun eu' (acă ai gândul de a ob ine ce)a- î i )ei ț ț
atrage mesaJe rele care )or inter#era cu culti)area ta' (acă gong.ul acelui maestru de qigong )ine
din #aptul că este posedat- atunci )ei s#âr*i de asemenea prin a atrage acele #iine' 1ste la #el
pentru ascultarea discursurilor- nu însemnă Mdorina de a ascultaM că )rei să urmăre*ti ce)a0
Trebuie să te ilumine!i la asta tu însu i' 1ste o problemă de caracter- nu am de gând să inter)in' ț
(acă el )orbe*te despre principii de ni)el înalt sau despre probleme de ,in,ing- ar putea să #ie în
regulă' (ar tu ai asistat la cursul meu *i corpul tău a #ost aJustat cu mare e#ort' La început-
mesaJele de la alte practici din corpul tău se amestecau- stricându.l' /cum totul a #ost aJustat la
cea mai bună stare- cu răul îndepărtat *i cu binele păstrat' $ineîneles- eu nu mă opun ca tu să
în)ei alte practici: dacă simi că &alun Gong nu este bună- poi în)ăa alte practici' (ar cred că
dacă în)ei prea multe lucruri di#erite- nu este bine pentru tine' /i culti)at deJa 4area 7ale *i
7orpurile Legii ale mele sunt c%iar lângă tine' /i obinut lucruri de un ni)el mai înalt *i acum )rei
să mergi înapoi să caui00

78 Dac9 practic9m Falun Gong' putem studia şi alte metode' ca masaC' autoap9rare' Un-Deget
$en' 5aichi etc: Dac9 nu le practic9m' ci doar citim c9r;i legate de asta' va avea vreun impact:
E8 1ste în regulă să studie!i masaJ *i autoapărare- dar când începi să ai acea sen!a ie de ț
agresi)itate- te )ei simi necon#ortabil' 9n.(eget Zen *i Taic%i sunt clasi#icate ca qigong' (acă le
practici- )ei adăuga lucruri i )ei #ace impure substanele de la mine- care e,istă în corpul tău' ș
1ste în regulă să cite*ti cări care )orbesc despre caracter' (ar unii autori trag conclu!ii c%iar
înainte să în eleagă asta ei în*i*i- i asta te )a #ace con#u! în gândire' ț ș

78 !<nd execut 0Kin<nd 1oata >n Fa;a !apului0' m<inile mele se ating uneori? =ste >n ordine:
E8 Nu.i lăsa mâinile să se atingă' 1 ne)oie să se păstre!e un mic spaiu' (acă mâinile se ating-
energia din mâini se )a întoarce înapoi în corp'

78 !<nd practic9m cel de-al doilea set de exerci ii' dac9 nu mai putem ;ine m<inile sus' le putem ț
cobor> Ipentru o scurt9 pau%9J şi apoi relua practica:
E8 7ulti)area este un lucru dur' Nu este e#icace dacă în minutul în care te sim i obosit le la i Jos' ț ș
Linia călău!itoare este8 cu cât mai mult cu atât mai bine' Totu*i- ar trebui să mergi con#orm
capacităii tale'

78 De ce ;inem piciorul st<ng sub cel drept' pentru emei' >n po%i;ia lotus:
E8 (eoarece culti)area noastră ia în consideraie un #actor esenial8 7orpul #emeiesc este di#erit
de cel bărbătesc' /st#el- culti)area trebuie să se potri)ească cu #i!icul #emeiesc- dacă ea )rea să.*i
#olosească benti.ul pentru a se trans#orma' +entru #emei piciorul stâng îl spriJină de obicei pe cel
drept- lucru care se con#ormea!ă situa iei lor' La bărbai este in)ers- deoarece natura lor ț
#undamentală este di#erită'

78 =ste >n ordine ca atunci c<nd practic9m exerci iile s9 ascult9m mu%ic9 sau casete sau s9 ț
recit9m versuri:
E8 (acă este mu!ică budistă decentă- atunci poi asculta' (ar în culti)area ade)ărată nu )rei nicio
mu!ică- pentru că este importantă capacitatea de a intra în starea de lini te' 7ând ascultăm mu!ică ș
este pentru a înlocui nenumărate gânduri cu unul singur'

78 5rebuie s9 ne relax9m corpurile sau s9 olosim or;a atunci c<nd execut9m 0.tr9pungerea
!elor Dou9 =xtreme !osmice0:
E8 M6trăpungerea 7elor (ouă 1,treme 7osmiceM cere să stai în picioare rela,at *i natural- spre
deosebire de primul e,erci iu' Toate celelalte e,erci ii î i cer să. i rela,e!i corpul spre deosebire ț ț ț ț
de primul'

#. Culti1area caracterului

78 @reau s9 iu la >n9l imea standardelor 0$hen-.han-1en0? Dar ieri am visat c9 m9 certam ț
oarte tare cu cineva' i c<nd am vrut s9 iu tolerant nu am reuşit? 5rebuia asta s9-mi ș
>mbun9t9;easc9 xinxing-ul:
E8 7u siguran ă că da' H.am spus deJa ce sunt )isele- a a că gânde*te.te la asta *i )e!i ce în elegi' ț ș ț
Lucrurile care te aJută să.i îmbunătăe*ti caracterul )in deodată *i pe nea*teptate' 1le nu a*teptă
până când e*ti pregătit mental să le prime*ti' +entru a a#la dacă cine)a este bun sau rău- trebuie
să.l teste!i atunci când nu este pregătit mental'

78 7nseamn9 5oleran 9 (1en) din Ddev9r' !ompasiune' 5oleran;9 ($hen-.han-1en) >n Falun Gong ț
c9 trebuie s9 toler9m orice' indierent dac9 este corect sau nu:
E8 MToleran aM despre care )orbesc eu se re#eră la îmbunătăirea ,in,ing.ului în pri)in a ț ț
interesului personal *i a tuturor acelor ata*amente pe care nu e ti dispus să le abandone!i' (e #apt ș
MToleran aM nu este un lucru rău- nici c%iar pentru oamenii obi*nuii' 6ă )ă spun o po)este' Han ț
Pin a #ost un important general Sde armatăT căruia i.au plăcut artele mariale încă din tineree' In
)remea sa- oamenii care în)ăau arte mariale obi*nuiau să poarte cu ei săbii' 7ând Han Pin
mergea pe stradă- a )enit spre el un %uligan care l.a pro)ocat spunându.i8 M(e ce por i sabia asta ț
cu tine0 Indră!ne*ti să omori oameni0 (acă da- omoară.mă pe mine primulM' i în timp ce Ș
)orbea- i.a întins gâtul' / spus M(acă nu îndră!ne*ti să mă omori- atunci târă te.te printre ș ș
picioarele meleUM Han Pin s.a târât atunci printre picioarele lui' 1ra cu ade)ărat capabil să
practice Tolerana' 9nii oameni consideră tolerana drept slăbiciune- ca *i cum asta ar însemna că
cine)a este u*or de intimidat' /de)ărul este că oamenii care pot practica tolerana au o )oină
puternică' (acă lucrurile sunt corecte sau gre*ite- trebuie să pri)e ti i să )e!i dacă ele se ș ș
con#ormea!ă într.ade)ăr legilor uni)ersului' +oi să cre!i că nu este )ina ta într.un anume
incident *i că cealaltă persoană este cea care te.a supărat- dar de #apt nu po i *ti cu siguran ă' / a ț ț ș
că )ei spune MVtiu- *tiu- este doar pentru ce)a tri)ialM' (ar ce spun eu este un principiu di#erit-
unul care nu poate #i )ă!ut în dimensiunea aceasta materială' +entru a #ace o glumă- poate le erai
dator altora în )iaa ta anterioară- drept pentru care cum ai putea spune dacă este corect sau
gre it0 / a că trebuie să #im toleran i' /i putea mai întâi să.i superi *i să.i Jigne ti pe ceilali *i ș ș ț ș
apoi să tolere!i asta0 Nu numai că ar trebui să #ii tolerant #a ă de oamenii care te.au supărat cu ț
ade)ărat- ci să le #ii i recunoscător' 6ă presupunem că cine)a te înJură i apoi te spune ș ș
pro#esorului' 1i bine- tot ar trebui să.i spui Kmulumesc3 în mintea ta' +oate te întrebi8 MNu mă
)oi trans#orma într.un /% =0M /sta este ceea ce tu gânde ti' (acă tu trate!i toată c%estiunea ș
di#erit de el- atunci i.ai îmbunătăit ,in,ing.ul' 1l câ*tigă în dimensiunea aceasta materială- dar
î i dă lucruri într.o altă dimensiune- nu.i a*a0 Pin,ing.ul tău s.a îmbunătăit *i substana neagră s. ț
a trans#ormat' /i câ*tigat în trei #eluri' (e ce să nu.i #ii recunoscător0 (in punctul de )edere al
oamenilor obi*nuii este greu să înelegi asta ast#el- dar eu nu le )orbesc oamenilor obi*nuii' 1u
mă adrese! culti)atorilor'

78 Eamenii care nu sunt poseda i >şi pot >mbun9t9;i caracterul moral pentru a ț evita posedarea?
Dar dac9 cineva este deCa posedat: !um poate sc9pa de asta:
E8 O minte dreaptă )a în)inge o sută de rele' /stă!i a i primit 4area 7ale' (e acum înainte- c%iar ț
dacă spiritele care posedă îi aduc bene#icii- n.ar trebui să le prime ti' 7ând îi aduc bani- #aimă *i ș
câ*tig personal- te simi #ericit *i gânde*ti MHede i ce capabil suntM *i te lau!i în #aa celorlal i' ț ț
/poi când nu te simi bine- nu )rei să trăie*ti cu acele lucruri *i îl caui pe 4aestru să te trate!e'
7um de nu te.ai comportat bine când ele continuă să.i dea lucruri bune0 /tunci nu putem
re!ol)a problema asta pentru tine pentru că ai acceptat toate bene#iciile pe care i le.au adus' Nu
#unc ionea!ă dacă )rei doar să câ tigi lucruri' /r trebui să nu )rei nimic de la el- nici măcar ț ș
lucrurile bune pe care i le aduce *i Sar trebuiT doar să continui să culti)i con#orm metodei predate
de maestrul tău' 7ând )ei de)eni drept *i mintea ta )a #i #ermă- li se )a #ace #oarte #rică- când
re#u!i în continuare să iei lucrurile pe care i le aduc- atunci pentru ei este timpul să plece' (acă ț
mai stau asupra ta- )or comite rele- i în acel moment- eu )oi inter)eni i mă )oi ocupa de ei' Hor ș ș
dispare #ără urmă la o singură mi*care a mâinii' (ar nu )a #unc iona dacă tu )rei să bene#icie!i de ț
lucrurile pe care i le aduc'

78 @or deveni oamenii poseda i dac9 practic9 >n parc: ț
E8 /m spus.o de multe ori8 noi culti)ăm o cale dreaptă- i o minte dreaptă în)inge o sută de ș
lucruri releU In culti)area dreaptă- mintea este pură- a*a că nimic nu se poate agă a de tine' Eoata ț
Legii este ce)a incredibil' Nu numai că lucrurile rele nu se pot ata*a de tine de#el- ci le este #rică
când sunt lângă tine' (acă nu cre!i- poi să practici în altă parte' Tuturor le este #rică de tine' (acă
).a spune câte spirite care posedă sunt acolo- )ă )a #i #rică la toi- muli oameni sunt poseda i' ș ț
(upă ce au obinut elul )indecării bolilor *i îmbunătăirii sănătăii- ei continuă să practice- atunci
ei ce speră să obină0 / a că ei atrag aceste probleme când gândurile lor nu sunt drepte' 7u toate ș
acestea- n.ar trebui să.i în)inui i- pentru că ei nu cunosc principiile' 9nul dintre scopurile ie*irii ț
mele în public este de a aJuta la corectarea acestor lucruri gre ite' ș

78 !e capacit9;i supranaturale vom de%volta >n viitor:
E8 Nu )reau să )orbesc despre asta' &iecare indi)id are propriul său set de condiii- a a că este ș
greu de spus' 7apacităi di#erite se )or de!)olta la ni)eluri di#erite' &actorul decisi) este
caracterul tău la #iecare ni)el' (acă ai abandonat un aspect al ata*amentelor tale- atunci o
capacitate de acel tip se poate #orma' Totu*i- capacitatea trebuie să #ie într.un stadiu timpuriu a*a
că nu )a #i atât de puternică' 7ând caracterul tău nu a atins un ni)el #oarte înalt- nu i se pot da ț
capacităi supranaturale' Totu*i- la cursul nostru unii indi)i!i au o calitate înnăscută destul de
bună' 9nii au de!)oltat o abilitate de mers care îi #ere*te de ploaie- i unii au de!)oltat ș
capacitatea de teleLine!ie'

78 .e reer9 cultivarea caracterului sau abandonarea tuturor ataşamentelor la 0golirea0 din
şcoala budist9 sau la 0nimic0-ul din şcoala taoist9:
E8 7aracterul sau MHirtuteaM- despre care )orbim- nu sunt incluse în MgolireaM din budism sau în
MnimicM.ul din taoism' 4ai e,act- MgolireaM din budism sau MnimicM.ul din taoism sunt incluse în
caracterul (xinxing-ul) nostru'

78 @a r9m<ne un buddha >ntotdeauna un buddha:
E8 (upă ce atingi 7alea prin culti)are- după ce te.ai iluminat- e ti considerat o #iin ă iluminată- cu ș ț
alte cu)inte- o #iină de la ni)eluri mai înalte' (ar nu este nicio garanie că nu te )ei purta
niciodată gre*it' $ineîneles- în mod normal nu )ei comite gre eli la acel ni)el pentru că ai )ă!ut ș
deJa ade)ărul' (ar dacă te por i rău tot )ei cădea până Jos' (acă #aci întotdeauna lucruri bune )ei ț
rămâne acolo sus pentru totdeauna'

78 !e este o persoan9 cu o Mmare calitate spiritual9 >nn9scut9G:
E8 1ste determinat de următorii #actori8 @1A persoana are o bună calitate înnăscută: @2A calitatea sa
de iluminare este ie*ită din comun: @>A are o abilitate e,celentă de a îndura: @?A ata*amentele sale
sunt puine *i ia u*or a lucrurile lume ti' /ceasta înseamnă a a)ea o mare calitate spirituală ș
înnăscută' O asemenea persoană este #oarte greu de găsit'

78 #ot oamenii 9r9 o calitate >nn9scut9 bun9 s9 de%volte gong dac9 practic9 Falun Gong:
E8 Oamenii #ără calitate înnăscută bună pot de asemenea să de!)olte gong- pentru că toată lumea
poartă o oarecare cantitate de M)irtuteM' 1ste imposibil să nu ai deloc )irtute- nu este nimeni
ast#el' 7%iar dacă nu ai substana albă pe tine- tot o ai pe cea neagră- i prin culti)are substana ș
neagră poate #i trans#ormată în cea albă' 1ste doar un pas suplimentar' 7ând ai su#erit neca!uri în
culti)are- i.ai îmbunătăit ,in,ing.ul *i ai #ăcut sacri#icii- )ei #i ob inut ț gong' 7ondi ia prealabilă ț
este culti)area' 7orpurile Legii ale 4aestrului sunt cele care le trans#ormă în gong'

78 !<nd cineva se naşte' >ntreaga sa via;9 a ost deCa planiicat9? .e schimb9 ceva dac9 muncim
din greu:
E8 $ineîneles că se sc%imbă' &aptul că munce*ti din greu este de asemenea ce)a aranJat- a*a că
nu poi decât să munce*ti din greu' 1*ti o persoană obi*nuită- a a că lucrurile importante nu pot #i ș
sc%imbate'

78 !<nd ochiul celest nu a ost deschis' cum ştim dac9 mesaCele pe care le primim sunt bune sau
rele:
E8 1ste di#icil să #aci asta pe cont propriu' +e parcursul procesului tău de culti)are multe
probleme sunt plasate pentru a.i pune la încercare caracterul' +rotecia pe care i.o asigură
7orpul Legii al meu este pentru a pre)eni primeJduirea )ieii tale' Totu*i- 7orpul Legii s.ar putea
să nu aibă griJă de anumite probleme care trebuie să #ie depă ite- re!ol)ate *i înelese de tine' ș
9neori când )in mesaJele rele- poate că ele îi )or spune care sunt numerele la lotto- dar acele
numere ar putea să nu #ie cele bune- sau ei i.ar putea spune alte lucruri- totul pentru a )edea cum
le trate!i' 7ând mintea ta este dreaptă- lucrurile rele nu pot deranJa' /tâta timp cât îi pă!e*ti bine
caracterul- nu )a #i nicio problemă'

78 #utem s9 practic9m exerci iile c<nd ne sim;im sup9ra;i pe ond emo;ional: ț
E8 7ând e*ti într.o stare de spirit proastă- este di#icil să stai Jos *i să. i lini*te*ti mintea' Hei a)ea ț
gânduri despre lucruri rele alergându. i sălbatic prin minte' 4esaJele e,istă când #acem e,erci iile ț ț
i- când ai lucruri rele în minte- acelea )or intra pe când #aci e,erci iile- i tu o )ei trans#orma într. ș ț ș
o practică de)iată' +oate că e,erciiile pe care le practici i.au #ost predate de un în)ă ător ț
renumit- de )reun mare maestru- sau de un budd%a tantrist în )iaă- dar dacă nu urme!i cu
stricte e cerinele lor de ,in,ing- atunci ceea ce #aci nu este practica lor- c%iar dacă ei sunt cei care ț
i.au predat.o' Haidei să ne gândim cu to ii8 dacă practicai postura în picioare *i )ă simii #oarte ț ț
obosii- dar mintea )oastră este încă acti)ă- i gânde te M(e ce este cutare din compania mea atât ș ș
de mesc%in0 (e ce m.a pârât0M M7e pot #ace pentru a primi o cre tere a salariului0M sau M+reurile ș
cresc- ar trebui să cumpăr mai mult'M Nu culti)i tu atunci- pe cont propriu- în mod incon*tient *i
#ără să *tii- o cale de)iată0 (e aceea- când ai o stare proastă este mai bine să nu practici
e,erci iile' ț

78 !are este standardul pentru un 0caracter extrem de >nalt0:
E8 7aracterul )ine din culti)are *i nu are un standard stabilit' 1ste lăsat în întregime la înelegerea
ta' (acă tu insi*ti ast#el încât caracterul tău să aibă standarde- atunci este a a8 când întâlne*ti ș
ce)a- ar trebui să încerci să te gânde*ti M(acă ar #i #ost o #iină iluminată ce ar #i #ăcut0M Oamenii
e,emplari sunt bineîneles remarcabili- dar ei sunt numai modele pentru oamenii obi*nuii'

78 *-ar trebui s9 im suspicio i unul a;9 de altul i a 9 de iecare prelegere sau discurs ;inute de ș ș ț
un maestru de qigong' dar ce ar trebui s9 acem c<nd >nt<lnim escroci care >nşeal9 lumea pentru
bani:
E8 +oate că nu )e i întâlni niciunul' In primul rând ar trebui să obser)ai ce spun ei- i să Judecai ț ș
)oi în*i)ă dacă este )orba de un escroc' +entru a )ă da seama dacă un maestru de qigong este
decent putei să )ă uitai la caracterul său' 7ât de înalt este caracterul unei persoane atât de înalt îi
este *i gong.ul'

78 !um elimin9m -arma' sau Mdatoria -armic9G a a cum este numit9 >n budism: ș
E8 7ulti)area în sine este o #ormă de eliminare a Larmei' 7ea mai bună cale este să )ă
îmbunătăii caracterul- ceea ce permite trans#ormarea substanei negre în substană albă- )irtute
(0De0)- apoi )irtutea se )a trans#orma în gong'

78 =xist9 precepte de urmat dac9 practic9m Falun Gong:
E8 4aJoritatea lucrurilor care sunt inter!ise în budism nu le putem #ace nici noi- dar noi a)em o
altă perspecti)ă' Noi nu suntem călugări sau călugărie i trăim printre oamenii obi*nuii- a*a că ș
este di#erit' 1ste su#icient dacă iei unele lucruri u*or' (esigur- odată cu cre terea puterii ș gong.ului
tău- i când ai aJuns la un ni)el #oarte înalt- ceea ce se cere caracterului tău )a #i de asemenea ș
#oarte înalt'

&. Ochiul celest

78 !<nd 2aestrul ;inea prelegerea am v9%ut un halou auriu de un metru deasupra capului s9u şi
>n spatele s9u multe halouri aurii de m9rimea capului?
E8 Oc%iul celest al acestei persoane Scare a pus întrebareaT a atins deJa un ni)el destul de ridicat'

78 Dm v9%ut o lumin9 aurie >ncorporat9 >n vinul scuipat de discipolii 2aestrului atunci c<nd
vindecau oameni?
E8 /* spune că această persoană a culti)at destul de bine- a putut )edea capacităile care erau
emise'

78 @a avea vreun impact asupra unui copil dac9 ochiul lui celest este deschis: =liberea%9 energie
un ochi celest deschis:
E8 1ste u*or să li se desc%idă oc%iul celest copiilor sub " ani' (acă oc%iul celest al unui copil se
desc%ide *i el nu practică- atunci )a re!ulta o scurgere de energie: dar cine)a din #amilie trebuie
să practice' 7el mai bine ar #i să.l #acem să pri)ească prin oc%iul său celest o dată pe !i- lucru
care pre)ine înc%iderea acestuia *i în acela i timp împiedică scurgerea prea mare de energie' ș
+entru copiii mici este cel mai bine să culti)e ei în i i' 7u cât #olosesc mai mult oc%iul celest- cu ș ș
atât mai multă energie se )a scurge- lucru ce nu in#luen ea!ă corpul lor #i!ic- ci lucrurile lor cele ț
mai #undamentale' (ar- dacă lucrurile copilului sunt bine păstrate- nu )a a)ea niciun impact' 7ele
despre care tocmai am )orbit se re#eră la copii mici- nu la aduli' 9nii oameni au oc%iul celest
larg desc%is *i nu le este #rică de scurgerea de energie- dar nu pot )edea lucruri la un ni)el #oarte
înalt' 6unt *i unii care între timp pot )edea ni)eluri #oarte înalte- i atunci când )ăd lucruri- un ș
7orp al Legii sau mae*tri de ni)el mai înalt le asigură energia- i asta nu este o problemă' ș

78 Dm v9%ut o str9lucire aurie pe corpul 2aestrului c<t şi pe umbra 2aestrului' dar ele au
disp9rut >ntr-o clipit9? !e s-a >nt<mplat:
E8 /cela era 7orpul Legii al meu' +e când mă a#lu aici i )orbesc am un stâlp de energie în )âr#ul ș
capului- i asta este situaia pentru ni)elul la care mă a#lu' / dispărut imediat pentru că nu ai *tiut ș
cum să.i #olose*ti oc%iul celest' i.ai #olosit oc%ii de carne' Ț

78 !um ne olosim capacit9;ile supranaturale:
E8 7red că )a #i o problemă să aplicai aceste capacităi în *tiina militară sau în alte te%nologii
înalte sau în spionaJ' 9ni)ersul nostru are o natură' (acă #olosirea acestora se con#ormea!ă
naturii sale atunci capacită ile #uncionea!ă: i dacă nu- capacită ile nu )or #unciona' 7%iar dacă ț ș ț
o persoană Scare le areT este rugată să #acă lucruri bune- ea nu )a putea să e#ectue!e )reo
sc%imbare la ni)eluri înalte' Tot ce ar putea să #acă )a #i numai să le detecte!e sau să le simtă' Iar
asta nu #ace prea mult rău cursului de!)oltării societă ii obi nuite dacă persoana #olose*te numai ț ș
capacităi neînsemnate' (acă )rea să sc%imbe anumite lucruri- atunci când este )orba despre
lucruri cu ade)ărat enorme- el nu are nimic de spus în pri)in a ne)oii de a #ace asta- pentru că ț
de!)oltarea societăii nu se #ace după )oia lui' 1l ar putea să )rea să obină anumite lucruri- dar
deci!ia #inală nu.i apar ine' ț

78 !um iese aar9 din corp şi intr9 >napoi conştiin;a persoanei:
E8 7on*tiina despre care )orbim iese de obicei a#ară prin cre tetul capului' $ineîneles că nu este ș
limitată la această ie ire- ci poate ie*i a#ară prin orice loc' Nu este precum se a#irmă în alte ș
practici- cum că trebuie să iasă a#ară prin cre tetul capului' +oate părăsi corpul prin orice loc' La ș
#el i atunci când intră în corp' ș

I8 =xist9 o lumin9 roşie >n regiunea ochiului celest' cu o gaur9 neagr9 >n miCloc? 7nloreşte rapid?
=ste ochiul meu celest pe cale s9 ie deschis: Uneori este >nso it de lumin9 stelar9 şi ulgere? ț
E8 7ând )e!i lumina stelară- oc%iul celest este pe punctul de a #i desc%is' 7ând )e!i #ulgere- este
desc%is aproape în întregime'

78 Dm v9%ut halouri roşii şi ver%i pe capul şi pe corpul 2aestrului? Dar c<nd mi-am >nchis ochii'
n-am putut s9 mai v9d nimic? Dm v9%ut cu vederea perieric9:
E8 Nu ai #olosit )ederea peri#erică' +ur *i simplu nu ai *tiut cum să )e!i cu oc%ii înc%i*i- a*a că ai
putut s.o #aci doar cu ei desc%i*i' (eseori- oamenii nu *tiu cum să.*i #olosească oc%iul celest deJa
desc%is' 9neori ei )ăd întâmplător lucruri cu oc%ii desc%i*i- dar atunci când )or să se uite mai
bine la lucruri- de #apt încep să. i #olosească oc%ii: de aceea lucrurile dispar din nou' 7ând nu e ti ș ș
atent- le )ei )edea din nou'

78 Fiica mea vede nişte cercuri pe cer' dar nu poate explica asta cu claritate? Dm rugat-o s9 se
uite la emblema 1o ii Legii şi spune c9 asta este ceea ce vede? =ste ochiul ei celest deschis cu ț
adev9rat:
E8 7opiii care au ase ani sau mai pu in pot a)ea oc%iul celest desc%is numai cu o pri)ire la ș ț
emblema Eo ii Legii a noastră' (ar tu SadultulT- n.ar trebui să #aci asta' 7opiii o pot )edea' ț

78 *u ştiu cum s9-mi olosesc ochiul celest deschis? #ute;i s9-mi explica;i 2aestre:
E8 7ând oc%iul celest este complet desc%is- )ei *ti cum să.l #olose ti- c%iar dacă nu ai tiut ș ș
înainte' 7ând este #oarte luminos *i u*or de #olosit- c%iar cei care n.au *tiut cum să.l #olosească
)or ti cum' Hederea prin oc%iul celest are loc neintenionat' 7ând )rei să te uii mai bine- ai ș
trecut din neatenie la oc%ii tăi *i ai #olosit ner)ul optic' (e aceea nu mai poi )edea cu el'

78 !<nd ochiul celest este deschis' vom aCunge s9 vedem >ntregul univers:
E8 1,istă ni)eluri- când e )orba de desc%iderea oc%iului celest' 7u alte cu)inte- depinde de
ni)elul )ostru cât de mult putei )edea din ade)ărata natură a lucrurilor' (esc%iderea oc%iului
)ostru celest nu înseamnă că )ei putea )edea totul din uni)ers' Totu*i- )ă )ei îmbunătăi treptat
ni)elul prin continuarea culti)ării- până la atingerea iluminării' In acel moment )ei putea )edea
mai multe ni)eluri' (ar c%iar *i atunci- nu este garantat că ceea ce )ei )edea este ade)ărul
întregului uni)ers' 6aLXamuni î i îmbunătăea constant ni)elul pe când predica în )remea sa- a a ș ș
că de câte ori atingea un nou ni)el descoperea că ceea ce a predicat înainte nu era de#initi)'
+relegerile sale se sc%imbau din nou la ni)elul următor' (e aceea- în #inal el a spus MNu e,istă o
Lege care să #ie de#initi)ăM' &iecare ni)el î i are propriile sale legi' / #ost imposibil c%iar i ș ș
pentru el să perceapă ade)ărul întregului uni)ers' (in punctul de )edere al persoanelor de ni)el
mediu- este de neîn eles #aptul ca cine)a din lumea aceasta să poată culti)a către ni)elul de ț
Tat%agata' 1i *tiu doar de ni)elul de Tat%agata i nu *tiu că e,istă ni)eluri c%iar mai înalte- a*a că ș
nu pot *ti sau accepta lucruri de o natură mai înaltă' Tat%agata este un ni)el minor al $udd%a &a'
/ceasta este sugerată de a#irma ia M4area Lege este nemărginităM' ț

78 =xist9 cu adev9rat lucrurile pe care le vedem pe corpul dumneavoastr9:
E8 $ineîneles că e,istă cu ade)ărat- toate dimensiunile sunt compuse din materie' (oar că
structura lor este di#erită de a noastră'

78 #remoni;iile mele despre viitor se >ndeplinesc recvent?
E8 /ceasta este capacitatea de pre!icere despre care am )orbit' (e #apt- este ni)elul in#erior al
capacită ii cunoa terii destinului' ț ș Gong.ul pe care îl culti)ăm se a#lă într.o dimensiune di#erită-
unde nu e,istă conceptul de timp sau spa iu: este la #el- indi#erent cât de departe este în spa iu sau ț ț
în timp'

78 De ce apar >n timpul practicii oameni colora;i' cerul şi imagini:
E8 Oc%iul tău celest a #ost desc%is' 7eea ce ai )ă!ut aparine unei alte dimensiuni' /cea
dimensiune este strati#icată- a*a că poate i.ai )ă!ut unul dintre ni)eluri' 1ste atât de #rumos'

78 Dm au%it un sunet puternic >n timpul practicii şi am sim it c9 >ntregul meu corp s-a cr9pat? ț
Dintr-odat9 am >n;eles multe lucruri? De ce:
E8 1ste mai u*or pentru unii să simtă asta- i acesta este un proces în care o parte a corpului este ș
e,plodată *i desc%isă' /i atins iluminarea în unele pri)in e' /ceasta este clasi#icată ca iluminare ț
treptată' 7ând ai terminat unul dintre ni)elurile de culti)are- o poriune )a #i e,plodată *i
desc%isă' /cestea toate sunt cât se poate de normale'

78 Uneori simt ca i cum nu m9 pot mişca? De ce se >nt<mpl9 a a: ș ș
E8 In timpul etapei iniiale a culti)ării- s.ar putea să simi dintr.odată ca i cum nu îi poi mi*ca ș
mâna sau )reo parte a corpului' (e ce se întâmplă a a0 +entru că ai obinut capacitatea de ș
îng%e are a ț gong.ului (ding)' 1ste una dintre capacităile tale înnăscute *i este puternică' 7ând
cine)a a comis ce)a rău *i părăse*te locul- tu poi spune Mîng%ea ăM *i el )a îng%ea pe loc' ț

78 !<nd putem >ncepe s9-i trat9m pe al;ii: Ebişnuiam s9 trate% bolile altora destul de eicient?
Dup9 ce am >nv9;at Falun Gong' dac9 vin oameni la mine pentru tratamente' >i pot trata:
E8 7red că pentru cei de la acest curs- indi#erent ce #el de e,erciii ai practicat- cât de mult timp
le.ai practicat- sau dacă ai atins sau nu ni)elul de a #i capabili să tratai boli- la acest ni)el
coborât nu )reau să tratai oameni- pentru că nu *tii ce stadiu a i atins' (acă înainte ai putut trata ț
unii oameni- poate că a #ost pentru că ai a)ut gânduri drepte care au Jucat un rol pe moment- sau
poate că a #ost un maestru în trecere care ).a dat o mână de aJutor pentru că #ăceai o #aptă bună'
(ar c%iar dacă energia pe care ai de!)oltat.o prin culti)are )ă aJută să #acei ce)a- nu )ă poate
proteJa' 7ând tratai pe cine)a- suntei în acela*i câmp cu pacientul' (upă un timp- qi.ul negru al
pacientului )ă )a #ace mai bolna)i decât el' (acă întrebai pacientul MTe.ai însănăto*it0M el )a
spune M4ai bini orM' 7e #el de tratament este acesta0 9nii mae*tri de ș qigong spun MHino din nou
mâine *i din nou poimâine' Te )oi trata în câte)a *edine' i o #ace în McicluriM' Ș Nu este asta
în elător0 Nu ar #i minunat dacă ai putea să te abii de la )indecat până atingi un ni)el mai înalt0 ș
+e oricine trate!i- se )a )indeca' i ce bine te.ai simiU (acă ai de!)oltat deJa Ș gong la un ni)el nu
prea coborât *i dacă este absolut necesar să trate!i pe cine)a- atunci îi )oi descuia mâinile *i îi
)oi scoate la i)eală capacitatea de a )indeca' (ar dacă culti)i către ni)eluri mai înalte- cred că cel
mai bine ar #i să stai departe de ast#el de lucruri' +entru a promo)a (a#a *i a participa la unele
acti)ităi sociale- unii discipoli de.ai mei #ac )indecări: ei sunt alături de mine *i sunt instrui i de ț
mine- a a că sunt proteJa i *i nu )or #i probleme' ș ț

78 #utem spune celorlal;i dac9 am de%voltat capacit9;i supranaturale:
E8 (acă le spui celor care practică &alun Gong *i dacă e*ti modest- nu este nicio problemă'
4oti)ul pentru care practicai to i împreună este pentru a putea împărtă i e,perien e *i discuta ț ș ț
despre lucruri' $ineîneles- dacă dai peste oameni dina#ară care posedă capacităi supranaturale-
le poi spune' Nu contea!ă cu ade)ărat- atâta timp cât nu te lau!i' (acă te lau!i cu cât de capabil
e*ti- asta )a crea probleme' (acă te.ai lăudat mai mult timp- capacită ile tale )or dispare' (ar ț
dacă- în sc%imb )rei doar să )orbe*ti despre #enomene de qigong *i să discui despre lucruri #ără
)reun gând personal neadec)at- a spune că nu )a #i nicio problemă' ș

78 4udi tii vorbesc despre 0golire0' iar taoi tii despre 0nimic0? Despre ce vorbim noi: ș ș
E8 MGolireaM *colii budiste *i MnimicM.ul *colii taoiste sunt speci#ice metodelor lor de culti)are'
$ineîneles că i noi trebuie să atingem acel ni)el' Noi )orbim despre culti)are intenionată *i ș
obinerea neintenionată de gong' Noi ne culti)ăm caracterul *i scăpăm de ata*amente- a a că ș
re!ultatele #inale sunt de asemenea MgolireM *i MnimicM' (ar noi nu le accentuăm în mod special'
(eoarece trăie*ti în lumea materială- trebuie să.i câ*tigi e,istena *i să ai o carieră' Trebuie să
#aci lucruri' / #ace lucruri implică ine)itabil problema binelui *i a răului în ac iunile noastre' 7e ț
ar trebui să #acem0 7eea ce culti)ăm noi este caracterul (xinxing)- aceasta #iind cea mai
proeminentă caracteristică a metodei noastre' /tâta timp cât gândurile tale sunt drepte *i lucrurile
pe care le #aci respectă cerinele noastre- nu )ei a)ea probleme de caracter'

78 !um ne d9m seama de de%voltarea capacit9;ilor noastre supranaturale:
E8 (acă în timpul etapei iniiale în culti)are- ai de!)oltat capacităi supranaturale- )ei #i capabil
să o simi' (acă nu le.ai de!)oltat încă- dar corpul tău este sensibil- sunt anse să poi s.o simi' ș
(acă nici asta nu se întâmplă- atunci nu ai cum să tii' 6ingurul lucru pe care.l poi #ace este să ș
continui să culti)i #ără a #i con tient de ele' "0 până la D0 la sută dintre studenii no*tri au oc%iul ș
celest desc%is' 1u *tiu că ei pot )edea' (e*i nu spun nimic- ei obser)ă lucrurile cu oc%ii larg
desc%i*i' (e ce )ă cer eu să practicai împreună0 Hreau să )ă împărtă i i e,perien ele *i să ș ț ț
discutai în cadrul grupului' (ar- pentru a #i responsabili #a ă de practica noastră- n.ar trebui să ț
)orbii negliJent în a#ara grupului' (iscu iile dintre noi *i îmbunătăirea împreună sunt în regulă' ț

78 !um arat9 un !orp al Legii (Fashen): Dm eu !orpuri ale Legii:
E8 &as%en.ul cui)a arată la #el ca acea persoană' Tu nu ai 7orpuri ale Legii acum' 7ând culti)area
ta )a atinge un anumit ni)el- )ei termina cu culti)area Legii din Lumea Triplă *i )ei atinge un
ni)el e,trem de înalt' Numai atunci )ei de!)olta 7orpuri ale Legii'

78 Dup9 ce seminarul se va i terminat' c<t timp vor mai sta cu noi !orpurile Legii ale
2aestrului:
E8 7ând un student începe brusc să culti)e lucruri de ni)el mai înalt- pentru el aceasta repre!intă
o mare răscruce' Nu mă re#er numai la sc%imbarea din gândirea sa- ci la întreaga sa persoană' / a ș
că atunci când o persoană obi*nuită prime*te ce)a ce nu trebuie să primească în calitate de
persoană obi*nuită- de)ine primeJdios- i )iaa îi )a #i amenin ată' 7orpurile mele ale Legii ș ț
trebuie să.l proteJe!e' (acă nu a* putea #ace asta *i a* continua totu i să răspândesc Legea- atunci ș
ar însemna că #ac rău oamenilor' 4ultor mae*tri de qigong le este #rică să predea culti)are *i să
#acă asta pentru că nu.*i pot asuma responsabilitatea pe care aceasta o implică' 7orpurile mele ale
Legii te )or proteJa tot timpul până când )ei atinge iluminarea' Insă- dacă te opre ti #ără să ș
termini- 7orpurile Legii te )or părăsi'

78 2aestrul spune 0Eamenii cu o calitate >nn9scut9 medie nu cultiv9 prin exerci;ii' ci prin
caracter0? =ste corect s9 spunem c9 at<ta timp c<t cineva are un caracter >nalt poate atinge
Dreapta 1eali%are 9r9 a ace exerci;iile:
E8 Teoretic este corect' /tâta timp cât î i culti)i caracterul- )irtutea poate #i trans#ormată în ț gong'
(ar trebuie să te consideri un culti)ator' (acă nu o #aci- singurul lucru pe care.l poi obine este
să continui să acumule!i )irtute' +oate că )ei putea acumula #oarte multă )irtute . perse)erând în
a acumula )irtute #iind o persoană dreaptă' In acel ca!- c%iar dacă te )ei considera culti)ator nu
)ei putea merge mai departe- deoarece nu )ei #i în)ăat Legea ni)elurilor mai înalte' (upă cum
*tii- am de!)ăluit multe lucruri' &ără protecia 4aestrului este #oarte greu să culti)a i către ț
ni)eluri mai înalte' H.ar #i imposibil să culti)a i către ni)eluri mai înalte c%iar *i pentru o !i' (e ț
aceea- nu este atât de u*or să atingi iluminarea' (upă ce caracterul tău s.a îmbunătăit- te poi
asimila naturii uni)ersului'

78 !are este principiul din spatele tratamentului la distan;9:
E8 1ste #oarte simplu' 9ni)ersul se poate mări sau mic*ora: la #el *i capacităile supranaturale' 1u
rămân în loca ia originală *i nu mă mi*c- dar capacităile supranaturale care au #ost emise pot ț
aJunge la persoanele bolna)e c%iar până în 6tatele 9nite' S+entru a trata o persoanăT pot- ori să
elibere! capacităile supranaturale către ea- ori să.i in)it direct su#letul să )ină aici' / a ș
#unc ionea!ă tratamentul de la distană' ț

78 #utem şti c<te eluri de capacit9;i supranaturale se vor de%volta:
E8 1,istă mai mult de !ece mii de tipuri de capacităi supranaturale' Nu este important să *tii câte
sunt cu e,actitate' / cunoa*te acest principiu *i această Lege este su#icient' 7e rămâne este lăsat
pentru tine ca să culti)i' 6ă *tii prea multe nu este nici necesar- nici bine pentru tine' 9n maestru
caută Sde obiceiT un discipol- *i îl acceptă pe discipol- dar discipolul nu *tie nimic' i nici nu i se Ș
)a spune' (epinde numai de el ca să în eleagă lucrurile' ț

78 La curs' c<nd >mi >nchid ochii' v9 pot vedea pred<nd pe scen9? #artea de sus a corpului
dumneavoastr9 este neagr9? 4iroul este de asemenea negru? #<n%a din spatele dumneavoastr9
este ro%? Uneori sunte;i >nconCurat de lumin9 verde? !e se >nt<mpl9:
E8 /ceasta este o c%estiune a ni)elului la care te a#li' /tunci când oc%iul celest este proaspăt
desc%is )ei percepe albul drept negru *i negrul drept alb' /poi- după ce ni)elul tău s.a îmbunătăit
puin- tot ce )ei )edea )a #i alb' (upă o următoare îmbunătăire- )ei putea să deosebe*ti toate
culorile'

). Greut% i ț

78 .unt greut9 ile >nt<lnite nişte teste aranCate de 2aestru pentru studen;i: ț
E8 +oi spune asta' /cestea sunt plani#icate pentru a.i îmbunătăi caracterul' 6ă presupunem-
caracterul tău n.a atins ni)elul cerut- i se )a permite atunci să atingi iluminarea *i să termini
culti)area cu succes0 +oate să meargă să trimitem un student de *coală elementară la #acultate0
Nu cred' (acă te.am lăsa să culti)i către un ni)el mai înalt atunci când caracterul tău nu s.a
îmbunătăit cu ade)ărat- *i când nu poi lua încă nimic u or- i când nu po i renun a la nimic- ș ș ț ț
atunci poate )ei stârni un scandal celor iluminai de pe urma unei c%estiuni tri)iale' /ceasta este
de neacceptatU (e aceea punem noi atâta accent pe caracter'

78 !are este dieren;a dintre diicult9 ile prin care trece un cultivator şi cele ale oamenilor ț
obişnui;i:
E8 Nu este o mare di#eren ă' Incercările )oastre sunt aranJate con#orm căii )oastre de culti)are' ț
(in moment ce oamenii obi*nuii plătesc Larma de oameni obi*nuii- ei toi au di#icultă i' (ar ț
asta nu înseamnă că din moment ce e*ti culti)ator nu )ei a)ea di#icultă i *i că acea persoană #iind ț
un om obi*nuit nu )a #i lipsită de ele' 1ste la #el în ambele ca!uri' Numai că di#icultă ile tale sunt ț
organi!ate în scopul îmbunătăirii caracterului tău- în sc%imb încercările lui sunt organi!ate
pentru a. i plăti datoria Larmică' /de)ărul problemei este că di#icultă ile sunt propria )oastră ș ț
Larma- pe care o utili!e! pentru a îmbunătăi caracterul discipolilor'

78 .unt diicult9 ile similare cu cele NA de greut9;i care au ap9rut >n 0!9l9torie spre vest0 pentru ț
a primi scripturile:
E8 1,istă câte)a asemănări' Hieile culti)atorilor au #ost prearanJate' Nu )ei a)ea prea multe sau
prea puine greutăi- dar nu sunt în mod obligatoriu G1' (epinde de cât de sus poi culti)a cu
calitatea ta înnăscută: a #ost plănuit con#orm ni)elului pe care îl poi atinge' 7ulti)atorii )or trece
prin procesul abandonării a tot ce au oamenii obi*nuii- dar pe care culti)atorii nu ar trebui să le
aibă' 1ste într.ade)ăr greu' Ne )om gândi la căile de a te #ace să abandone!i toate lucrurile pe
care le găse*ti greu de abandonat *i ast#el îi )ei îmbunătăi caracterul prin greută i' ț

78 !e acem dac9 atunci c<nd practic9m exist9 oameni care >ncearc9 s9 ac9 r9u:
E8 &alun Gong nu se teme de a #i subminat de al i oameni' In stadiul iniial- a)ei 7orpurile Legii ț
ale mele care )ă proteJea!ă- dar asta nu înseamnă că nu )ei întâlni absolut nimic' Nu înseamnă că
po i să de!)oli ț gong doar stând a*e!at pe canapea *i bând ceai toată !iua' 9neori când te
con#run i cu greută i- strigi numele meu *i mă )e!i în #aa ta- dar poate că nu te )oi aJuta pentru că ț ț
acea greutate este ce)a ce trebuie să depă*e*ti tu însu i' (ar când e*ti cu ade)ărat în primeJdie- te ț
)oi aJuta' +rimeJdia ade)ărată nu e,istă de #apt- deoarece drumul tău a #ost sc%imbat *i nimic nu
poate a)ea loc din întâmplare'

78 !um ar trebui s9 trat9m greut9 ile: ț
E8 /m accentuat.o în mod repetat8 +ă!e*te.i caracterulU (acă te po i asigura că nu trate!i ț
lucrurile gre it- atunci este bine' i asta e cu atât mai ade)ărat când este )orba de cine)a care îi ș Ș
încalcă interesele din di)erse moti)e- deoarece dacă #aci la #el ca o persoană obi*nuită- atunci e ti ș
o persoană obi*nuită' 1*ti un culti)ator- a a că n.ar trebui să trate!i lucrurile ast#el' Lucrurile pe ș
care le întâlne*ti *i care sunt o pro)ocare pentru caracterul tău sunt menite să.i îmbunătăească
caracterul' 1ste pentru a )edea cum le trate!i *i dacă poi să.i menii *i să.i îmbunătăe*ti
caracterul prin acest lucru'

.. Di+ensiunile "i o+enirea

78 !<te niveluri de dimensiuni exist9 >n univers:
E8 (upă câte *tiu- straturile dimensiunilor din uni)ers sunt nenumărabile' 7ând este )orba despre
e,istena altor dimensiuni- ceea ce e,istă în acele dimensiuni *i cine trăie*te acolo- este #oarte
greu de a#lat asta #olosind miJloacele *tiini#ice curente' Vtiina modernă trebuie încă să aducă
do)e!i materiale despre acestea' Totu*i- unii dintre mae*trii de qigong *i oameni care posedă
capacităi supranaturale pot )edea alte dimensiuni' /sta deoarece alte dimensiuni pot #i )ă!ute
numai cu oc%iul celest- nu cu oc%ii umani de carne'

78 Fiecare dimensiune include natura Ddev9r' !ompasiune' 5oleran 9 0$hen-.han-1en0: ț
E8 (a- #iecare dimensiune include natura /de)ăr- 7ompasiune- Toleran ă MZ%en.6%an.EenM' ț
Oamenii care se con#ormea!ă acestei naturi sunt oameni buni: oamenii care merg împotri)a ei
sunt răi' 7ei care se asimilea!ă acesteia ating Tao'

78 De unde provine omenirea la origine:
E8 9ni)ersul originar nu a)ea atâtea ni)eluri )erticale sau ori!ontale' 1ra destul de pur' In cursul
de!)oltării *i mi*cării sale- a #ost generată )iaa' /ceasta era ceea ce noi am numit )iaa cea mai
originară' 1ra în acord cu uni)ersul *i nu e,ista nimic rău' &iind în acord cu uni)ersul- însemna
că era una cu uni)ersul- a)ând orice capacităi pe care le a)ea acesta' Odată cu de!)oltarea *i
e)oluia uni)ersului- au apărut unele paradisuri cere*ti' 4ai târ!iu- au apărut tot mai multe )iei'
Horbind în termenii de la ni)elul nostru coborât- s.au #ormat grupuri sociale- în care s.au
de!)oltat interac iuni reciproce' In timpul acestui proces de e)oluie- unii oameni s.au sc%imbat- ț
de)iind tot mai mult de la natura uni)ersală' /u de)enit mai pu in buni- a*adar capacităile lor ț
supranaturale au slăbit' (e aceea culti)atorii pun accentul pe Mîntoarcerea la ade)ărM- ceea ce
înseamnă întoarcerea la starea originară' 7u cât ni)elul este mai înalt- cu atât asimilarea la
caracteristicile uni)ersului este mai puternică i cu atât mai puternic ș este spriJinul acestuia' In
acel timp- unele )iei au de)enit rele pe când uni)ersul e)olua *i totu*i ele nu puteau #i distruse'
(e aceea au #ost #ăcute planuri pentru ca acestea să se poată îmbunătăi *i să se asimile!e din nou
uni)ersului' /u #ost trimise la un ni)el mai coborât pentru a îndura greută i *i a se îmbunătăi' ț
4ai târ!iu- oamenii au continuat să )ină la acel ni)el' /poi la acel ni)el s.a produs o di)i!iune'
/poi acei oamenii al căror caracter s.a deteriorat nu au mai putut rămâne la acest ni)el- de aceea-
a #ost creat un alt ni)el c%iar mai coborât' / continuat ast#el- cu ni)eluri tot mai coborâte care s.
au di#eren iat treptat- până când a #ost generat ni)elul ocupat de omenirea noastră de astă!i' ț
/ceasta este originea rasei umane pre!ente'

[1] (pronunţat “ci-gong”) Explicaţia acestui termen urmează să fie dată în textul de mai
os! Notă: Aceasta precum şi toate celelalte note explicative sunt adăugate de translator.
["] (“fa-lun gong”) “#alun” tradusă aproximati$ înseamnă “%oata &egii”' respecti$ “(ong”
ca )i “practică”' “qigong” sau “energie!”
[*] (“gong”) +n tip special de energie!
[,] “-eridiane” o formă a unei reţele de canale energetice din corp despre care se spune
că ar conduce energia .i/ acestea au un loc important în medicina c0ineză tradiţională )i
în g1ndirea c0inezilor
[2] 3cest termen folose)te un caracter c0inez diferit de qi, dar este pronunţat în acelaşi
fel.
[4] 5n tradiţia 6aoistă' procesele de alc0imie au ser$it mult timp ca )i metafore pentru a
descrie culti$area internă al corpului uman!
[7] (“s0an-gun”) &ocalizat la 8aza nasului
[9] (“s0i-fu”) +n termen c0inez usual pentru un în$ăţător al artelor marţiale sau al
meditaţie' similar cu “sensei” din lim8a :aponeză! ;u$1ntul este compus din două părţi'
una este “în$ăţător” cealaltă este “tată”!
[<] 5n g1ndirea c0ineză' aceasta se referă de o8icei la regiunea din a8domenul inferior în
care energia “elixir” este formată prin practica de meditaţie!
[1=] (“fa0-lun s0>o-l>en da0-fa0”) 6radus în aproximati$ ca )i “%oata &egii ;ulti$area
-arii ;ăi”
[11] ;ele trei cu$inte c0ineze)ti traduse aici ca )i “ade$ăr' 8unătate' toleran ă” pot fi de ț
asemenea traduse ca )i ?0@n 眞A ade$ăr' ade$ărat' real/ B0Cn 善A 8un' cu compasiune'
8ine$oitor/ %Dn 忍A toleranţă' îndurare' ră8dare' auto-control!
[1"] (“tie-ee”) Bim8olul sistemului 6aoist' cunoscută popular în Eest ca )i sim8olul “>in-
>ang”
[1*] (“nee-Fa0n”) 6ermen 6aoist pentru glanda pineală!
[1,] 5n g1ndirea )i medicina c0ineză' acestea există în plus faţă de cele 1" meridiane
o8i)nuite!
[12] (“0Fa>->in”) &ocalizat în central perineului!
[14] (“8>e-0Fa>”) &ocalizat în cre)tetul capului!
[17] (“>in' >a0ng”) 5n g1ndirea c0inezilor' două forţe primare dar complementare care
sunt prezente în toate $ieţile )i toate materiile! Ge exempluA femei (yin)' 8ăr8aţi (yang)/
partea din faţă a corpului (yin)' partea din spate a corpului (yang)!
[19] -etaforă 6aoistă pentru procesele interne de alc0imie folosite în unele practice!
[1<] (“da0-fa0”) “-area ;ale” sau “-area &ege”' este prescurtarea a numelui complet
#alun Gafa!
["=] (“laoF-dzz”) H 8inecunoscută persoană antică' fiind considerată fondatorul
6aoismului!
["1] (“a0-cue”) +n caracter c0inezesc' dintr-o nu$elă populară care este cunoscută
pentru slă8iciunea )i prostia lui!
[""] (pronunţat “foa0 a0n c0ien-s0o fa0”)
["*] Eersurile se recită odată înainte de fiecare exerciţiu! #iecare exerciţiu are $ersurile ei
specifice care pot fi recitate cu $oce tare' doar în lim8a c0ineză' sau ascultate de pe
înregistrarea audio!
[",] (“l>ang-s0o0 >e0->in”)
["2] (“mee-lu0 s0u0n->aoF”)
["4] (“ta0 ta0-ga0-ta0”) H categorie al Iudd0a
["7] (“roo-l>e gFa0n-ding”)
["9] (“s0Fa0ng-s0oF 0u0-s0r”)
["<] Joziţia m1inilor se menţine în timpul exerciţiilor c1nd m1inile sunt despărţite! 5n
această poziţie palmele sunt desc0ise )i degetele relaxate' dar drepte! Gegetul milociu
al fiecărei m1ini este relaxat în a)a fel înc1t se îndoaie puţin către central palmei!
[*=] (“a0ng rr c0>en Kun”)
[*1] (“in-0o fun-s0un”)
[*"] (“s0Fa0ng-long s0ia0-0ig0”)
[**] (“poo-sa0 foo-l>en”)
[*,] (“loa0-0a0n 8a>-s0a0n”)
[*2] (“$udge-ra0”) 3ici termenul se referă la asistenţii răz8oinici ai lui Iudd0a!
[*4] (“in-ga0ng pie-s0a0n”)
[*7] (“die0-Koe s0eeoF-foo”)
[*9] (“fa0-lun Fa0ng fa0”)
[*<] (“toe-c0ien 8aoF-lun”)
[,=] (“foo-c0ien 8aoF-lun”)
[,1] (“toe-ding 8aoF-lun”)
[,"] (“liang-tsu0 8aoF-lun”)
[,*] (“gFa0n-tong liang-ee fa0”)
[,,] (“da0n-s0oF c0ong-gFan”)
[,2] (“s0Fa0ng-s0oF c0ong-gFan”)
[,4] (“s0Fa0ng-s0oF tFa>-dong fa0-lun”)
[,7] (“fa0-lun o-t>en fa0”)
[,9] (“s0un-tong >a-c0r fa0”)
[,<] (“8ee-goo”) H stare în care corpul nu are ne$oie nici de alimente nici de 8ăutură!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful