Sunteți pe pagina 1din 146

UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA

FACULTATEA DE NAVIGATIE SI TRANSPORT NAVAL


MANAGEMENT SI ADMINISTRAREA NAVEI
SINTEZE CURS SI INTREBARI PRACTICE
ANUL III
Pentru uzul studentilor

Cuprinsul cursului de M.A.N.


Condu!ere "i !ondu!#tori $%&' (
De!izi% $%&' )
Reor&%niz%re%* dizol+%re% "i ,%li-entul so!iet#.ilor !o-er!i%le $%&' /
Fuzion%re% so!iet#.ilor $%&' /
Dizol+%re% "i li!0id%re% so!iet#.ilor !o-er!i%le $%&' /
Pl%t% !reditelor so!i%le $%&' 1
Bonit%te% !o-er!i%l# $%&' 2
Con!ord%t* -or%toriu "i ,%li-ent $%&' 2
Coresponden de bord $%&'3
O4ie!tul "i i-$ort%n.% !ores$onden.ei $%&'3
Folosire% "i inter$ret%re% !ore!t# % ter-enilor $%&'3
Cl%si,i!%re% !ores$onden.ei $%&'3
Li-4%5ul !ores$onden.ei $%&'6
For-ule de red%!t%re $%&'(
A4re+ieri $%&')
Stru!tur% unei s!risori $%&')
Ar%n5%re% 7n $%&in# $%&'8
For-ele de s!riso%re $%&'/
Prin!i$%lele lu!r#ri de !ores$onden.#
$%&'1
Re&uli sinteti!e de 7nto!-ire % di,eritelor lu!r#ri de !ores$onden.# $%&'9
Regulamentul Serviciului la Bord $%&'63
Consiliul de 4ord $%&'63
:ntre.inere% "i re$%r%re% n%+ei
$%&'63
Situ%.ii 7n !%re se $o%te %,l% o n%+#' Gener%lit#.i $%&'66
Dre$t de +izit# l% 4ordul n%+ei $%&'66
Constituire% e!0i$%5ului n%+ei
$%&'6(
Modi,i!#ri 7n e!0i$%5ul n%+ei $%&'6(
:-4%r!%re% "i de4%r!%re% -e-4rilor e!0i$%5ului $%&'6(
O4.inere% !%rnetului de -%rin%r $%&'6(
E!0i$%5ul -ini- $entru si&ur%n.% n%+i&%.iei $%&'6)
Dre$turile $erson%lului n%+i&%nt !onstituit 7n e!0i$%5 $%&'68
O4li&%.iile $erson%lului n%+i&%nt !onstituit 7n e!0i$%5 $%&'68
:nzestr%re%* dot%re% "i %$ro+izion%re% n%+ei $%&'61
Gestion%re% "i in+ent%riere% -i5lo%!elor -%teri%le %le n%+ei
$%&'62
E;$lo%t%re%* 7ntre.inere%* re+izi% "i re$%r%re% n%+ei $%&'69
C%z%re% e!0i$%5ului $%&'(3
Re$%rtiz%re% -e-4rilor e!0i$%5ului $e !%reuri $%&'(3
<r%n% e!0i$%5ului $%&'(
Asisten.% -edi!o=s%nit%r# $%&'(
Or&%niz%re% "i !ondu!ere% n%+ei "i e!0i$%5ului $%&'(6
6
Pre&#tiri l% 4ord $entru $le!%re% n%+ei 7n +oi%5 $%&'((
Ple!%re% n%+ei din $ort $%&'()
N%+i&%.i% !u $ilot l% 4ord $%&'(8
Intr%re% n%+ei 7n $ort $%&'(/
St%.ion%re% n%+ei 7n $ort $%&'(/
As$e!tul e;terior %l n%+ei $%&'(1
St%.ion%re% n%+ei l% %n!or# $%&'(2
Mi5lo%!e de !o-uni!%.ie l% 4ord $%&'(2
R%$ortul de !#l#torie $%&'(9
A!ti+it%te% de 7ntre.inere "i re$%r%.ii $%&'(9
Pred%re% "i $ri-ire% ,un!.iei l% 4ord $%&'(9
Ser+i!iul de !%rt $e $unte% de !o-%nd# $%&')3
Atri4u.iile o,i.erului de !%rt $e $unte% de !o-%nd# !>nd n%+% e 7n st%.ion%re l% %n!or#
$%&')(
C%zuri 7n !%re o,i.erul de !%rt este o4li&%t s#=l 7n"tiin.eze $e !o-%nd%nt $%&'))
Ti-onierul de !%rt $%&')8
Ser+i!iul de &%rd# $%&')/
Re&istrul de ordine %le !o-%nd%ntului $%&')9
Re&istrul de $ro!ese +er4%le $%&'83
Re&istrul de s!%r# $%&'83
Bun% st%re de n%+i&%4ilit%te % n%+ei $%&'8
Men.inere% +it%lit#.ii n%+ei $%&'8
Men.inere% ,lot%4ilit#.ii "i st%4ilit#.ii n%+ei $%&'86
B%l%st%re% "i de4%l%st%re% n%+ei $%&'86
Pre+enire% "i stin&ere% in!endiilor l% 4ordul n%+ei $%&'8)
Pre+enire% $olu#rii -ediului -%rin de !#tre n%+e $%&'8)
Pre+enire% %!!identelor de -un!# $%&'8)
Rolurile de e!0i$%5 %le n%+ei $%&'88
Asisten.% "i s%l+%re% $e -%re $%&'8/
(
Seminar 1
CONSTT!R"A "C#$A%!&! NA'"
$ersonalul navigant (mbarcat este %l!#tuit din tot%lit%te% n%+i&%torilor !%re
7nde$lines! o ,un!.ie l% 4ordul n%+elor !i+ile "i sunt 7ns!rise 7n rolul de e!0i$%5'
Rolul de ec)ipa* este un do!u-ent 7n !%re* 7n s$e!i%l C#$it#ni%* 7ns!rie n%+i&%torii
!%re ,%! $%rte din e!0i$%5 !on,or- listei de e!0i$%5 $us# l% dis$ozi.ie de !#tre %r-%tor' :n
!%zuri e;!e$.ion%le* !>nd se o$ere%z# 7nlo!uiri de $erson%l* ins!iriere% 7n rol se $o%te ,%!e d%
C#$it#nie l% !erere% !o-%nd%ntului* de -isiune% Di$lo-%ti!# Ro-%n% din .%r# 7n !%re se
o$ere%z# -i"!%re% de $erson%l s%u de !#tre !o-%nd%nt d%!# -i"!%re% se $rodu!e 7n -%re
li4er#'
Ori!e $erso%n# !%re 7nde$line"te !ondi.iile de !%li,i!%re $ro,esion%l# $t' $rest%re%
unui% din ser+i!iile de l% 4ord* $osed% !%rnet de -%rin%r "i este 7ns!ris !# $erson%l n%+i&%nt 7n
Re&istrul M%tri!ol %l unei C#$it%nii de $ort* este %$re!i%t !# n%+i&%tor de n%+i&%.ie !i+il#'
:-4%r!%re %ltor $erso%ne de!>t !ele !%re ,or-e%z# e!0i$%5ul n%+ei* 7n interesul n%+i&%.iei s%u
%lt,el se ,%!e !u %$ro4%re% %r-%torului'
Pt' e;er!it%re% unei ,un!.ii l% 4ordul n%+ei este ne!es%r# 7nde$linire% unor !ondi.ii de
+>rst#* de studii* de +e!0i-e s%u de st%&iu* de 4re+et s%u de !erti,i!%t de !%$%!it%te
!ores$unz#tor ,un!.iei'
Constituire% e!0i$%5ului unei n%+e !i+ile $re!u- "i ori!e %lte -odi,i!#ri 7n
!o-$onen.% %!' se ,%! $rin de!izi% s!ris# % %r-%torului' A!' tre4uie s# res$e!te re&le-ent#rile
le&%le 7n +i&o%re$ri+ind nor-%ti+ul de $erson%l n%+i&%nt !u !onsult%re% $re%l%4il# %
!o-%nd%ntului "i "e,ului -e!%ni!'
Ori!e $erso%n# 7-4%r!%t% %re !%lit%te de -e-4ru %l e!0i$%5ului din -o-entul
7ns!rierii "i $>n# 7n -o-entul r%dierii din rolul de e!0i$%5'
MBARCAREA I DEBARCAREA MEMBRILOR ECHIPAJULUI
:n $orturile ro-' 7-4%r!%re%?de4%r!%re% n%+i&%torilor se ,%!e nu-%i de !#tre
C#$it#ni% $ortului l% !erere% %r-%torului* du$# !e %u ,ost +eri,i!%te !ondi.iile !erute de
dis$ozi.iile le&%le @de %test%re* de !%$%!it%te "i $l%t% t%;elor %,erenteA'
+mbarcarea !onst% 7n 7ns!riere% n%+i&%torului 7n Rolul de e!0i$%5* 7n ,o%i% -%tri!ol%
"i o$er%re% 7n !%rnetul de -%rin%r % 7-4%r!#rii'
,ebarcarea !onst% 7n r%diere% 7ns!rierii -%rin%rului din Rolul de !0i$%5* din !%rnetul
de -%rin%r "i din ,o%i% -%tri!ol%'
)
7n $orturile str#ine 7-4%r!%re%?de4%r!%re% se ,%!e de !#tre O,' Consul%r s%u Misiune%
Di$lo-' Ro-' "i du$# !%z* de !#tre C#$it#ni% $ortului s%u %lt% %utorit%te $rotu%r%'
De4%r!%re% 7n $orturile str#ine se $o%te ,%!e 7n ur-#to%rele situ%.iiB
= 7n !%z de 4o%l% 7n +edere% intern#rii 7n s$it%l !u %+izul !%drului -edi!%l de l% 4ord "i
!u 7n"tiin.%re% %r-%toruluiC
= $t' re$%triere* !u %$ro4%re% s!ris# % %r-%torului s%u % re$rezent%ntului %!estui%C
= 7n ur-% dis$ozi.iei s!rise % %r-%torului $t' -oti+e $e !%re %!est% nu le !o-uni!%
!o-%nd%ntului'
De4%r!%re% se $o%te ,%!e "i l% $ro$unere% !o-%nd%ntului n%+ei %tun!i !>nd
!onsider% ne!es%r* du$# !e % ,#!ut !unos!ut# $ozi.i% %r-%torului'
7n +edere% %-4%r!#rii* n%+i&%torul tre4uie s# $osede !%rnet de -%rin%r eli4er%t $e
ti-$ li-it%t @ %nA !%re se $o%te $relun&i l% ori!%re din C%$it' din Ro->ni%* i%r 7n
str#in#t%te l% O,i!iul Consul%r Ro-%n s%u Mis' Di$l' Ro-' :n !%rnetul de -%rin%r se
7ns!riu %-enzile !ontr%+en.ion%le "i s%n!.iunile dis!i$lin%re %$li!%te* $re!u- "i
re!o-$ensele %!ord%te' A!' tre4uies! !o--uni!%te C#$it#niei $ortului de 7n-%tri!ul%re "i
se 7ns!riu 7n ,o%i% -%tri!ol%'
:-4%r!%re% $erson%lului n%+i&%4il !%re % 7ntreru$t %!ti+it%te% -%i -ult de 8 %ni se
$o%te ,%!e nu-%i du$# re!on,ir-%re% 4re+etului s%u % !erti,i!%tului de !%$%!it%te de !#tre
%utorit%te% e-itent%'
STR!CT!RA - "RAR#A "C#$A%!&!
E!0i$%5ul n%+ei* $e lo!uri de -un!#* este stru!tur%t %st,elB
$erson%lB
= de $unteC
= de -%"iniC
= de tele!o-uni!%.ii
= -edi!o=s%nit%rC
= %d-inistr%ti+'
E!0i$%5ul* l% 4ordul n%+ei este ier%r0iz%t %st,elB !o-%nd%nt* n%+i&%tori !u 4re+ete
s%u o,i.eri* n%+i&%tori !u !erti,i!%t de !%$%!it%te* %l.i -%-4rii de e!0i$%5 '
A!e%st% ier%r0iz%re este !onstituit# din ur-#to%rele ,un!.iiB
8
comandant
personal de punte.
v o/ieri.
= cpitan secund maritim
= o/ierul de cart maritim de punte
= o/ierul de cart maritim de punte 0aspirant1
v ali membrii de ec)ipa*.
2 studentul practicant3
2 4e/ul de ec)ipa* maritim
2 a*utor o/ier mecanic de punte
2 timnier
2 marinar
2 marinar stagiar
2 elev practicant punte
personal de ma4ini.
v 4e/ul mecanic maritim !%re %re 7n su4ordine 6 !o-$%rti-enteB
1. mecanici
2 4e/ mecanic maritim
2 o/ier de cart maritim mecanic 05 1
2 o/ier de cart maritim stagiar
ali membrii de ec)ipa*.
2 student practicant mecanic
2 a*utor de o/ier mecanic
2 strungar5 sudor de bord
2 motorist6/oc)ist
2 motorist stagiar
2 /oc)ist stagiar
2 elev practicant mecanic
7. electricieni.
2 4e/ electrician maritim
2 o/ier de cart electrician maritim 05 1
2 o/ier de cart electrician maritim stagiar
ali membrii.
2 4e/ radiotelegra/ist
2 o/ier radiotelegra/ist
2 o/ier radiotelegra/ist stagiar
/
personal medico2sanitar.
2 o/ier medic de bord
2 o/. o/iciant sanitar
personal administrativ.
v o/ier intendent de bord
v ali membrii de ec)ipa*. buctar 4e/5 buctar5 cambu8ier5 brutar5 co/etar5 osptar
4e/5 osptar5 barman5 a*utor de osptar5 a*utor de buctar
macaragiu5 mecanic de locomotiv5/ri8er5 5camerista5 personal pt. activiti cultural
educative.
"C#$A%!& MNM $"NTR! S9!RAN:A NA'"
Ar-%torul* l% !onstituire% e!0i$%5ului n%+ei* tre4uie s# .in# !ont de e!0i$%5ul
-ini- de si&ur%n.# % n%+i&%.iei %"% !u- % ,ost el !onstituit "i %$ro4%t $rin le&e @ordinul
8?99 %l Ministerului Tr%ns$ortuluiA'
E!0i$%5ul este !onstituit .in>nd !ont de ti$ul n%+ei* -#ri-e* zon% de n%+i&%.ie*
s$e!i,i!'
Ar-%torul $o%te 7-4%r!% 7n $lus ,%.# de %!est e!0i$%5 un nr' de n%+i&%tori !%re s#
su$li-enteze %nu-ite ,un!.ii !>t "i %lt $erson%l $>n# l% li-it% -i5lo%!elor de s%l+%re !ole!ti+e'
D%!# ne!esit% 7-4%r!%re% unui $erson%l -%i -%re de!>t %!e%st# !%$%!it%te* RNR $o%te %$ro4%
su4 rezer+% su$li-ent%rii -i5lo%!elor de s%l+%re* de$#"ire% !%$%!' nor-%le % %!estor%*
eli4er>nd un !erti,i!%t $ro+izoriu 7n %!est sens'
Atri4u.iile e!0i$%5ului -ini- de si&ur%n.#B
= %si&ur%re%' $%zei "i si&ur%n.ei n%+ei l% st%.ion%re% 7n r>d# s%u 7n $ort* 4%zin
s%u do! $re!u- "i % -%ne+relor n%+eiC
= %si&ur%re%' !ondu!erii 7n si&ur%n.# % n%+ei %tun!i !>nd %!' se %,l% 7n -%r"C
= %si&ur%re% +it%lit#.ii n%+ei $re+enire% "i stin&ere% in!endiilor l% n%+%
$ro$rie* inter+enire% $t' stin&ere% in!endiilor din %$ro$iere% eiC
= %si&ur%re%' $re+enirii -ediului -%rin de !#tre n%+%C
= %si&ur%re%' e;$lo%t#rii 7n si&ur%n.# % -%"inilor* util%5elor* inst%l%.iilor "i
e!0i$%-entelor destin%te $ro$ulsiei n%+ei "i !elorl%lte %!ti+it#.iC
= %si&ur%re%' 7ntre.inerii n%+ei' -%"inilor* inst%l%.iilor "i e!0i$%-entelorC
= %si&ur%re% re-edierilor !u -i5lo%!e de l% 4ordC
1
= %si&ur%re% re%liz#rii $l%nului de $rodu!.ie %l n%+eiC
= %si&ur%re% re%liz#rilor %ltor s%r!ini st%4ilite de !#tre %r-%torC
= or&%niz%re% %!ti+it#.ilor "i +ie.ii l% 4ord'
Seminar ;
COMAN,ANT!&
Co-%nd%ntul n%+ei este $erso%n% din e!0i$%5 !%li,i!%t% "i 4re+et%t% !#rei%
%r-%torul 7i 7n!redin.e%z# s# du!# l% 7nde$linire o -isiune' !o-%nd%ntul este !ondu!#torul
uni! "i "e,ul le&%l %l 7ntre&ului e!0i$%5 @$erson%l 7-4%r!%tA' El 7"i des,#"o%r# %!ti+it%te% 7n
!on,or-it%te !u le&ile DP%+ilionuluiE !oro4or%te $e 4%z% e;$erien.ei -%rin#re"ti'
:n e;er!it%re% %tri4u.iilor n%uti!e "i uni+ers%le $re!u- "i 7n rel%.iile !u $erso%nele
,izi!e "i 5uridi!e din .%r# "i din str#in#t%te* !o-%nd%ntul 7l re$rezint# $e %r-%tor' :n
+edere% o!rotirii 4unurilor !>t "i % intereselor $erso%nelor %n&%5%te* !o-' i se !on,er# $rin
le&e dele&%.i% de %utorit%te $u4li!#* ,iind %4ilit%t !% o,i.er de st%re !i+il#* de not% de $u4li!
"i de or&%n de !er!et%re $entru !onst%t%re% in,r%!.iunilor'
Co-%nd%ntul rspunde (n condiiile legii de.
= n%+% "i !ondu!ere% %!estei% 7n si&ur%n.#C
= %si&ur% $entru 7ntre& e!0i$%5ul !ondi.ii de +i%.# "i de -un!# l% 4ord 7n
!on,or-it%te !u le&e%C
= or&%nize%z# "i !ondu!e e!0i$%5ul 7n ser+i!iul de !%rt "i de &%rd# $t' si&ur%n.% "i
$%z# n%+ei "i % 4unurilorC
= -en.inere% "i $re&#tire% e!0i$%5ului $entru %$#r%re% "i -en.inere% +it%lit#.ii* $t'
$re+enire% "i stin&ere% in!endiilorC
= lini% $re&#tirii $ro,esion%le % e!0i$%5uluiC
= r#s$unde de !ur#.eni% "i ordine% $e n%+#C
= -en.inere% n%+ei 7n 4un# st%re de n%+i&%4ilit%te "i st%4ilit%teC
= 7n!#r!%re* sti+uire%* %-%r%re%* !onser+%re% "i des!#r!%re% -#r,urilorC
= r#s$unde $t' e;$lo%t%re% te0ni!% % n%+ei @-%"ini* util%5e* inst%l%.iiAC
= r#s$unde de e;$lo%t%re% ner%.ion%l% % n%+ei "i % e!0i$%-'C
= r#s$unde de e;ist' l% 4ordul n%+ei % do!u-entelor ne!es%re e;$edi.iilor -%rineC
= r#s$unde de %!tele 5uridi!e $e !%re $e !%re le ini.i%z# nu-ele "i !odul
%r-%toruluiC
= r#s$unde de %$#r%re% dre$tului "i $resti&iului %r-%toruluiC
= r#s$unde de dis$unere% $rotestului de -%re 7n ter-enC
= r#s$unde de e;%!tit%te% 7ns!rierii d%telor 7n 5urn%lul de 4ordC
2
= r#s$unde de $#str%re% o4ie!telor de in+ent%r "i de ,olosire% st%-$ilelorC
Co-%nd%ntul are (n primire 4i pstrea8 urmtoarele.
= !erti,i!%tul de n%.ion%lit%te %l n%+eiC
= !erti,i!%tul de ton%5 %l n%+eiC
= !erti,i!%tul de 4ord li4erC
= !erti,i!%tul de si&ur%n.# % !onstru!.ieiC
= !erti,i!%tul de si&ur%n.# %l -%teri%lului de e!0i$%-entC
= !erti,i!%tele $lutelor de s%l+%reC
= !erti,i!%tele de si&ur%n.# r%diotele&r%,i!% "i r%diotele,oni!%C
= !erti,i!%tele e+entu%lelor s!utiriC
= rolul de e!0i$%5C
= 4re+etele "i !erti,i!%tele de $ro,esie %le e!0i$%5uluiC
= !erti,i!%tul de %ndo!%reC
= $l%nurile "i do!u-ent%.i% n%+eiC
= !erti,i!%tul de 7n!#r!%re?des!#r!%re %l -#r,urilorC
= !o$i% $roto!olului de $ri-ire % n%+ei din "%ntierul !onstru!torC
= $ro!esul de $red%re "i $ri-ire % ,un!.ieiC
= $rotestele de -%re de$useC
= re&istrele de ordine %le !o-%nd%ntuluiC
= !ole!.i% de %!te nor-%ti+e $ri+ind n%+i&%.i%'
Co-%nd%ntul %re ur-#to%rele atribuii.
= !ondu!ere% 7n si&ur%n.#B se du!e l% 7nde$linire $rin !uno%"tere% n%+ei din to%te
$un!tele de +edereC
= st%4ilire% ser+i!iului de !%rt "i de &%rd# l% $unte* l% -%"ini* 7n st%.i% r%dio "i %
-o-entului de tre!ere de l% ser+i!iul de !%rt l% !el de &%rd# @-odul de or&%niz%re
%l ser+i!iului de !%rt "i de &%rd# se ,%!e de "e,ul de ser+i!iuA'
Comandantul are urmtoarele rspunderi (naintea plecrii din port.
' s# de% intru!.iunile ne!es%re "e,ilor de ser+i!ii $t' e;e!ut%re% +oi%5uluiC
6' s# +eri,i!e d%!# n%+% este $re&#tit# din to%te $un!tele de +edere $t' e;e!ut%re% +oi%5ului "i
d%!# %re e!0i$%5 de si&ur%n.# $rezent l% 4ordC
(' s# +eri,i!e d%!# 0#r.ile "i do!u-entele n%uti!e sunt !ore!te "i l% ziC
)' s# ,%!# $re&#tire% $reli-in%r# % +oi%5uluiC
8' s# +eri,i!e to%te %!tele "i do!u-entele ne!es%re $t' n%+%* -%r,% "i e!0i$%5 !%re tre4uies! s#
,ie l% 4ord "i tre4uie s# se %si&ure !# to%te ,or-%lit#.ile $t' $le!%re sunt duse l% 7nde$linireC
9
/' 7n ,un!.ie de !ele st%4ilite !u %utorit#.ile $ortu%re s# st%4ile%s!# or% de $rezen.% l% 4ord %
7ntre&ului $erson%l 7-4%r!%t 7n +edere% $le!#rii $e !%re $rin "e,ii de ser+i!ii o %du!e l%
!uno"tin.% e!0i$%5ului "i !ere s# ,ie %,i"%t# l% %+izierul n%+eiC
1' l% sosire% $ilotului l% 4ord !o-%nd%ntul tre4uie s# +eri,i!e d%!# %!est% %re 4re+et "i 4uletin
de +oi%5C
2' 7n ti-$ul -%r"ului !o-%nd%ntul tre4uie s# %si&ure !ondu!ere% 7n si&ur%n.# % n%+ei*
$erson%l s%u $rin o,i.erul de !%rt !#rui% 7i tr%ns-ite to%te instru!.iunile ne!es%reC
9' tre4uie s# ur-#re%s!# res$e!t%re% $re+ederilor intern%.ion%le $t' $re+enire% %4ord%5elor $e
-%re "i % re&ulilor lo!%le de n%+i&%.ieC
3' tre4uie s# res$e!te itiner%riul "i rot%.i% $orturilor * s# !e%r# utiliz%re% +itezei e!ono-i!e $e
ti-$ul -%r"ului "i s# nu ,or.eze -%"inile de!>t 7n !%zuri e;tre-e 7n li-itele $re+#zute de
do!u-ent%.ie* s# +eri,i!e $ozi.i% n%+ei %tun!i !>nd !onsider% ne!es%rC s# +eri,i!e $un!tul
deter-in%t de o,' de !%rt i%r 7n !%zul 7n !%re %re du4ii s# re!ti,i!e +itez# s%u s# sto$eze
-%"inile "i s# deter-ine $un!tul n%+ei $rin -etode utiliz>nd in!lusi+ sond% i%r 7n ulti-#
inst%n.# s# %4%t# $ro+% !#tre l%r&C
' s# l%se !onse-n o,' de !%rt $e $unte% de !o-%nd# $rin 7ns!riere% $e 0%rt% s%u 7n !%ietul de
!%rt % orei s%u e+eni-entului l% $rodu!ere% !#rui% s# ,ie %nun.%tC
+n condiii de vi8ibilitate redus5 comandantul trebuie s ia
urmtoarele msuri de siguran.
= res$e!t%re% re&ul%-entului $ri+ind e-itere% se-n%lelor sonore $e ti-$ de !e%.#C
= s# redu!# +itez# $>n# l% li-it% de si&ur%n.#C
= s# dis$un# %$rindere% lu-inilor de n%+i&%.ieC
= s# $un# 7n ,un!.iune r%d%rul "i du$# !%z sond% @l% n%+i&%.i% !ostier%AC
= s# $un# 7n ,un!.iune r%diotele,onul "i s# se ,%!# +e&0e $e !%n%lul intern%t' de $ri-e5dieC
= s# ordone ti-onierului tre!ere% l% ti-on# "i s# ,%!# &u+ern%re% -%nu%l#C
= s# i-$un# lini"te l% 4ordC
= d%!# este !%zul s# ordone $re&#tire% %n!orelor "i s# ste% $er-%nent o- l% %n!or#'
$e timp de /urtun comandantul trebuie s ia urmtoarele msuri.
= s# ordone &u+ern%re% -%nu%l#C
= s# redu!# +itez% 7n -od !ores$unz#torC
= s# ordone o$rire% +entil%.iei l% -%&%ziile de -%r,# "i et%n"%re% tuturor des!0iderilorC
= s# ordone 7nt#rire% %-%r%5ului o4ie!telor de $e $unte "i % !elor din !%4in#C
= s# ur-#re%s!# e+olu.i% "i tendin.% ,eno-enelor 0idro-eteorolo&i!e'
3
Comandantul are obligaia3
= d%!# identi,i!% un $eri!ol de n%+i&%.ie netre!ut $e 0%rt% s#u o4ser+# se-n%le $lutito%re* s#
!o-uni!e C% $un!tul de !o%st# "i s# ,%!# -en.ion%re $e 0%rt% "i 7n 5urn%lul de 4ord* s#
in,or-eze n%+ele din %$ro$iere in!lusi+ %tun!i !>nd se %,l% 7n %$ro$iere% &0e.urilor* %
e$%+elor $eri!ulo%se* % %ltor n%+e i%r %tun!i !>nd 7nt>-$in% ,urtuni "i +>nturi $uterni!e
nese-n%l%te 7n %+izele re!e$.ion%teC
= l% re!e$.i% unui se-n%l de $ri-e5die s%u 7n !%z de sinistru l% n%+% $ro$rie tre4uie s#
de$un# to%te e,orturile "i 7n !ondi.ii de !%l- $entru s%l+%re% $erso%nelor* % do!u-entelor
de 4ord* +%lorilor "i -#r,urilor "i s# in,or-%- des$re %!est lu!ru $e %r-%tor* $e %&entul
%r-%torului* so!iet%te% de %si&ur%re $re!u- "i %utorit#.ile $ortu%re din !el -%i %$ro$i%t
$ortC
7n !%zul e;tre- !>nd s=% !on+ins !# nu -%i este ni-i! de ,#!ut s# de!id# %4%ndonul "i
s# $#r#se%s!# ulti-ul n%+% ,iind !on+ins !# nu -%i este ni!i o $erso%n# l% 4ord'
Co-%nd%ntul n%+ei tre4uie s# se %,le $e $unte% de !o-%nd# "i se $rei% e,e!ti+
res$ons%4ilit%te% !ondu!erii n%+ei 7n si&ur%n.# in ur-#to%rele situ%.iiB
= 7n ti-$ul -%ne+relor !u n%+%C
= 7n ti-$ul tre!erii $rin zone 7n !%re !ondi.iile de tr%,i! sunt di,i!ileC
= l% tre!ere% $rin str>-tori* zone !u %d>n!i-i -i!i* 7n ti-$ul %!.iunilor de lu$t# $entru
+it%lit%te% n%+ei s%u $t' stin&ere% in!endiilorC
= 7n ti-$ul -%r"ului $e +izi4ilit%te redus# s%u +re-e re% "i ori de !>te ori este soli!it%t de
o,i.erul de !%rtC
= !>nd o,i.erul II li$se"te de l% 4ord "i n%+% e,e!tue%z# o$er%.iuni de 7n!#r!%re?des!#r!%re
s%u tr%ns4ord de -#r,uri !%re ne!esit# o -%ni$ul%re deose4it#* !>nd n%+% se %,l% 7ntr=un
$ort str#in s%u st%.ione%z# l% %n!or#
= !o-%nd%ntul r#s$unde $entru -%ne+r% li!0idelor 7n t%n!uri* %-4%r!%re% s%u de4%r!%re% de
&reut#.i l% 4ord'
= el tre4uie s# !ontroleze -odul 7n !%re se %$li!# -%s' de si&ur%n.#C
= +eri,' "i se-ne%z# zilni! 5urn%lul de 4ord "i de e+ident% %l 0idro!%r4urilorC
= in,or-e%z# %r-%torul %su$r% e;$ir#rii !erti,i!%telor de si&ur%nt %le n%+elor "i !ere
%n&%5%re% ins$e!.iei $t' eli4er%re% %!telor @RNRAC
= d%!# li$se"te -%i -ult de 6)
0
de l% 4ord* el se $red% $ri-ului 7nlo!uitor "i se !onse-n% 7n
5urn%lul de 4ord "i se !o-uni!% "e,ilor de ser+i!ii'
S%r!inile !o-%nd%ntului $ri+ind or&%niz%re% "i !ondu!ere% e!0i$%5uluiB
= s# 7ndru-e "i s# !ontroleze %!ti+it%te% e!0i$%5uluiC
= s# or&%nizeze $%z% "i se!urit%te% n%+eiC

= s# !uno%s!# !%lit' $ro,esion%le %le -e-4rilor e!0i$%5uluiC


= s# %si&ure $ri-ire% l% ti-$ de !#tre 7ntre&ul e!0i$%5 % dre$turilor -%teri%le !%re i se !u+in
"i % !ondi.iilor $t' -en.inere% s#n#t#.ii $erson%lului %-4%r!%tC
= s# or&%nizeze "i s# !ondu!# $re&#tire% $ro,esion%l# l% 4ordC
= s# %+izeze $l%nul de -un!% in!lusi+ $ro&r%-%re% %!ti+it#.ilor zilni!e "i s# !ontroleze
res$e!t%re% %!estor%C
= s# ur-#re%s!# res$e!t%re% nor-elor de i&ien#* % ordinii "i dis!i$linei* % re&ulilor de
!o-$ort%re l% 4ordC
= i% -#suri $entru res$e!t%re% l% 4ord % nor-elor de $rote!.i% -un!ii "i !er!ete%z# !%zurile
de 7n!#l!%re % %!estor%
= 7nre&istre%z# de4%r!%re% 7n !%rnetul de -%rin%r i%r 7n !%zul de4%r!#rii 7n str#in#t%te in,or-'
O,i!iul Consul%r s%u Misiune% Di$lo-%ti!# Ro-%n#C l% !#$it#ni% $ortului de
7n-%tri!ul%re se !o-un' ori!e 7-4%r!%re?de4%r!%re !%re s=% ,#!ut 7n %,%r% &r%ni.elorC
= 7n 7-$re5ur#ri deose4ite !>nd ur-e%z# s# se i% de!izii $ri+ind si&ur%n.% n%+ei* se !on+o%!#
!onsiliul de 4ord i%r de!izi% ,in%l# se !o-uni!% 7ntre&ului e!0i$%5'
= tre4uie s# %du!# l% !uno"tin.% $erson%lului 7-4%r!%t %!tele $ro!edur%le $e !%re le
e,e!tue%z# 7n le&#tur# !u o ,%$t# % %!estui%
= !u $ri+ire l% -en.inere% +it%lit#.ii n%+ei el %re o4li&' 7-$reun# ! se!undul "i !u "e,ul
-e!%ni!* $e 4%z% do!u-ent%.iei te0ni!e % n%+ei s# studieze !%zurile ti$i!e de %+%rie "i s#
el%4oreze -#suri !%re s# ,ie utiliz%te 7n !%drul %!.iunilor de e,e!t' % unui sinistruC
= s# !uno%s!# -i5lo%!ele "i -%teri%lele de +it%lit%te "i s# dis$un# -%suri $entru -en.inere%
lor 7n st%re 4un#C
= s# +eri,i!e "i s# %+izeze or&%niz%re% e!0i$%5ului $e roluriC
= s# nu-e%s!# !o-isi% de +it%lit%te % n%+ei "i s# or&%nizeze %!te re,erito%re l% res$e!t%re%
nor-elor de $re+enire % in!endiilorC
= s# %ntreneze e!0i$%5ul $rin e;er!i.ii de rol 7n !%zuri !>t -%i re%leC
= l% %ndo!%re% unei n%+e 7-$reun# !u !#$it%nul se!und* "e,ul -e!%ni! "i re$rezent%ntul
"%ntierului se ins$e!te%z# o$er% +ie i%r 7n%inte de !o4or>re% de $e do! se $ro!ede%z# l% ,el
$entru % %+e% !on+in&ere% !# to%te des!0iderile 7n !or$ %u ,ost et%n"%teC
= i% -%suri $entru %si&ur%re% n%+ei !u -%teri%le in +edere% e;e!ut#rii +oi%5uluiC
= +eri,' res$e!t%re% 7nto!-irii $l%nului de 7n!#r!%re "i % $l%nului de %-%r%reC
= ,%!e +eri,i!#ri $rin !%l!ul%re% st%4ilit#.ii $t' ,ie!%re o$er%.ie de 7n!#r!%re 7n $%rteC
= 7n ti-$ul -%r"ului ,%!e %+iz#rile !#tre %r-%tori* %&en.i* n%+lositori* $ri-itori et!'C
= %re o4li&%.i% s# se in,or-eze l% surse %utoriz%te %su$r% $re+ederilor le&%le "i uz%n.elor "i
s# %+ertizeze 7ntre&ul e!0i$%5
= l% sosire% n%+ei 7n $ort* !o-$lete%z# "i se-ne%z# de!l%r%.i% $e !%re o de$une 7-$reun# !u
6
%!tele l% !#$it#nieC
= l% ter-in%re% !#l#toriei de$une l% %r-%tor r%$ortul de !#l#torie "i d%re% de se%-#
dis!i$lin%r#* 7nto!-e"te %!tele de de!ont % !0eltuielilor* in,or-e%z# %utorit%te% !o-$etent#
"i $e %r-%tor %su$r% e+eni-entelor $etre!ute l% 4ord "i l% !%re % ,ost su$us# n%+%C
= +eri,' -odul de $#str%re "i &estion%re % 4unurilor* %$ro4% not% de %$ro+izion%re "i -eniul
s#$t#->n%l 7nto!-it de !o-isi% d% !%ntin%C
= +eri,' $er' sit' !%-4uzei "i % %ntidotului
= 7n !%zul i-$li!#rii n%+ei 7ntr=un %!t de $olu%re %du!e l% !uno"tin.% %r-%torului "i de$une
l% !#$it#ni% $ortului s%u l% %utorit%te% !o-$etent# $rotestul de -%re* l% $ri-% intr%re 7n
$ort du$# e+eni-ent'
Atribuiile comandantului la bord
Are o4li&%.i% s# 7nlesne%s!# e,e!tul !ontro%lelor de !#tre $erso%nele %4ilit%te "i s#
!e%r# %!el%"i lu!ru -e-4rilor e!0i$%5ului' A!est !ontrol 7n!e$e l% sosire% n%+ei* $le!%re%
n%+ei din $ort !u !%re o!%zie 7nto!-e"te do!u-entele le&%le "i s$ri5in# e!0i$% de !ontrol 7n
+eri,i!%re% !o-$%rti-ent#rii n%+ei'
:n ori!e sit' de %!!ident s%u in,r%!.iune* !o-%nd%ntul $o%te ,%!e !er!et#ri* $o%te lu%
de!l%r%.ii "i $o%te !onser+% $ro4ele !on,or- !odului de $ro!edur% $en%l#* ur->nd % le $red%
or&%nului de !#$it#nie' 6)
0
de l% %!ord%re% n%+ei 7n $ri-ul $ort ro->nes!' El -%i tre4uie s#
!er!eteze to%te re!l%-%.iile s!rise "i 7nre&istr%te l% 4ord "i 7n li-it% !o-$eten.ei s%le s#
dis$un# rezol+%re% lor'
Co-%nd%ntul %r %tri4u.ii 7n !e $ri+e"te %!ord%re% %sistentei "i s%l+#rii $e -%re !>nd
tre4uie s# i% -%s' $rin !#ut%re% "i s%l+%re% $erso%nelor !#zute $este 4ord* !#ut#ri !%re tre4uie
s# !ontinue $>n# s=%u e$uiz%t to%te -i5lo%!ele'
El %re o4li&%.i% s# i% -%s' $t' % s%l+% e!0i$%5ul "i n%+% $ro$rie $re!u- "i 4unurile
%$%r.in>nd %ltui %r-%tor '
Co-%nd%ntul este in+estit !u %tri4u.ii de st%re !i+il# "i not%r $u4li!' El 7nto!-e"te
%!te de n%"tere "i de!es !%re s=%u $rodus l% 4ordul n%+ei i%r l% sosire% 7ntr=un $ort tre4uie s#
%nun.e !#$it#ni% des$re e+eni-ent' El $o%te o,i!i% !#s#torii "i $o%te %!ord% dis$ens% de +>rst#
7n li-itele $re+#zute de !odul ,%-iliei' A!tele de -%i sus sunt 7nre&istr%te 7n re&istrul de
$ro!ese +er4%le 7n $rezen.% % doi -%rtori' 7n !%zul de!esului se -%i 7nto!-e"te "i o list# !u
4unurile $erson%le %le res$e!ti+ului !%re se $red%u %utorit#.ii -%riti-e 7n $ri-ul $ort de
%!ost%re' L% sosire% 7n .%r% el este o4li&%t s# 7n%inteze l% !#$it#ni% $ortului o !o$ie du$#
$ro!esul +er4%l 7nto!-it'
:n !%zul 7n !%re 7n%$oiere% 7n .%r% se ,%!e du$# o $erio%d# -%i -%re de ti-$* el
tri-ite %!e%st# !o$ie $e ori!e !%le'
(
nter8iceri la care este supus comandantul B
' s# n%+i&e !u un e!0i$%5 su4 e!0i$%5ul -ini- $entru si&ur%n.% n%+i&%.iei s%u s# utilizeze
$erso%ne !%re nu $osed% 4re+et s%u !erti,i!%t !ores$unz#tor ,un!.ieiC
6' s# n%+i&e !u n%+% % !#rei %!te de 4ord sunt e;$ir%te s%u d%!# se %,l% 7ntr=o st%re %+%ns%t#
de de&r%d%re
(' i se interzi!e s# n%+i&e !u n%+# d%!# %!e%st% nu este dot%t# !u -i5lo%!e de !o-uni!%.iiC
)' se interzi!e s# 7n!%r!e n%+% $este li-itele de 7n!#r!%re "i s# de$#"e%s!# -%r!% de
7n!#r!%reC
8' s# ,%!# -%ne+re s%u s# n%+i&e ,#r# $ilot 7n zone !u $ilot%5 o4li&%toriuC
/' !o-%nd%ntul nu $o%te 7n!redin.% !ondu!ere% n%+ei unei $erso%ne !%re nu 7nde$line"te
!ondi.iile de s#n#t%te
1' s# $#r#se%s!# n%+% 7n !%z de $eri!ol 7n%inte de %="i 7nde$lini 7nd%toririle $entru s%l+%re% eiC
2' ori!e s!0i-4%re % rot%.iei $orturilor tre4uie ,#!ut# !u %$ro4%re% %r-%toruluiC
9' s# se-neze %!tele de re!e$.ie %le n%+ei !%re iese din "%ntierul !onstru!tor d%!# nu %
!ores$uns l% $ro4e* d%!# lu!r#rile nu sunt ter-in%te s%u nu sunt de !%lit%teC
3' s# dis$un# s%u s# e,e!tueze -odi,i!#ri l% inst%l%.iile de 4ord ,#r# %$ro4%re% %r-%toruluiC
' s#="i de$#"e%s!# !o-$etentele le&%le %n&%5>ndu="i 7n +reun ,el r#s$undere% %r-%toruluiC
6' s# $#r#se%s!# $ortul ,#r# % e,e!tu% !ontrolul %,erent'
Atribuii ale 4e/ilor de serviciu.
' s#="i ridi!e $er-%nent ni+elul de $re&#tire $ro,esion%l#C
6' s# $retind# de l% $erson%lul din su4ordine 7nde$linire% 7nto!-%i "i l% ti-$ % 7nd%toririlor
de ser+i!iuC
(' s#="i !uno%s!# $erson%lul din su4ordine d'$'d'+' -or%l "i $ro,esion%lC
)' s# se $reo!u$e de !re%re% unor !ondi.ii de -un!# "i +i%.% 7n !on!ord%n.# !u nor-%ti+ele 7n
+i&o%reC
8' s# %siste le $red%re%?$ri-ire% ,un!.iilor $erso%nelor din ser+i!iul res$e!ti+ "i s# inter+in#
$e l>n&# $erso%nele !o-$etente @%r-%torA $t' rezol+%re% !ererilor $erson%lului din
su4ordineC
/' tre4uie s# 7nto!-e%s!# "i s# .in# l% zi do!u-ent%.i% re,erito%re l% %!ti+it%te% $erson%lului
din ser+i!iul 7n !%uz#C
O,i.erii +or %du!e l% !uno"tin.% !o-%nd%ntului -odul de e;e!ut' %l ser+' l% 4ord "i
7n !%zuri deose4ite* situ%.i% s%u e+eni-entul $rodus'
:n !%z de $eri!ol $t' n%+% $ro$rie o,i.erii tre4uie s#="i 7nde$line%s!# 7nd%toririle ,#r# %
,i $reo!u$%.i 7n $rin!i$%l de si&ur%n.% lor $ro$rie* i%r 7n !%z e;tre- s# $#r#se%s!# n%+% nu-%i
l% ordinul !o-%nd%ntului'
)
Atitudine% "e,ilor de ser+i!iu ,%t% de $erson%lul din su4ordine tre4uie s# ,ie de
e;i&ent% $rin!i$%l#'
Cpitanul secund maritim ca 4e/ al serviciului punte
C%$' II este $ri-ul o,i.er -%riti- de $unte !#rui% 7i re+ine r#s$undere% !ondu!erii
n%+ei 7n !%zul 7n !%re !o-%nd%ntul indi,erent din !e -oti+ este 7n i-$osi4ilit%te de %="i
e;er!it% ,un!.i%'
Este $ri-ul 7nlo!uitor %l !o-%nd%ntului "i se su4ordone%z# ier%r0i! %!estui%'
El %re 7n su4ordine tot $erson%lul de $unte in!lusi+ $erson%lul %d-inistr%ti+ @!u
e;!e$.i% n%+elor $%s%&erA'
C#$it%nul II rspunde (n activitatea de la bord de urmtoarele.
= or&%niz%re% "i !ondu!ere% $erson%lului din ser+i!iul $unteC
= or&%niz%re% ser+i!iului de zi* de !%rt* "i de &%rd# !on,or- in,or-%.iilor $ri-ite de l%
!o-%nd%ntC
= 7nto!-e"te rolurile "i to%te do!u-entele %,erente $entru $re&#tire% e!0i$%-entelor de
$unte 7n +edere% %$#r#rii "i -en.inerii +it%lit#.ii n%+ei "i $entru $re+enire% in!endiilorC
= r#s$unde $entru $re&#tire% $ro,esion%l% l% 4ord % $erson%lului de $unte in!lusi+ studen.i "i
$r%!ti!%n.iC
= r#s$unde de instru!t%5ul de $rote!.ie -un!ii "i PSI "i i-$li!it de 7nto!-ire% do!u-ent%.i%
%,erenteC
= de -ent' !ur#.eniei* ordinii "i dis!i$linei l% 4ord
= de e;ist' -%t' de %+%rie* in!endiu "i de s%l+%reC
= 7nto!-e"te $l%nul de 7n!#r!%re du$# instru!.iunile !o-%nd' "i su$r%+e&0e%z# o$' de
7n!%r!'* sti+uire* %-%r%re* des!%r!'C
= de $re&#tire% n%+ei $t' 7n!%r!'C
= $t' $ri-ire% "i $red%re% -#r,urilorC
= or&%nize%z# du$# indi!%.iile !o-%nd%ntului 4%l%st%re% "i de4%l%st%re% n%+eiC
= de -%ne+r% l% $ro+%C
= su$r%+e&0ere% "i re!e$.i% lu!r#rilor "i re$%r%.iilorC
= %$ro+izion%re% !u %$% "i !elel%lte -%teri%le de $unte "i de in+ent%rC
= or&%nize%z# 7-$reun# !u !eil%l.i "e,i de ser+i!iu in+ent%riere% %!estor%C
= d%!# n%+% nu este 7n!%dr%t# !u $erson%l -edi!%l* r#s$unde de &estion%re% -%teri%lelor "i
$#str%re% do!u-entelor de in,ir-ierie @distri4uie -edi!%-ente l% !ei !%re re!l%-% di,erite
%,e!.iuniA'
8
C<$TAN!& S"C!N,
Rspunderi.
Cu $ri+ire l% n%+% !#$it%nul se!' r#s$unde de $l%nurile "i do!u-ent%.i% n%+ei
in!lusi+ de do!u-ent%.i% de 7n!#r!%re "i st%4ilit%te* %!tele de re&istru "i de !%rte%
inst%l%.iei de ridi!%t "i de %n!or%re'
El tine un dos%r !u $ro!esele +er4%le 7n!0ei%te !% ur-%re % ins$e!t#rii !or$ului n%+ei*
tine un re&istru %l lu!r#rilor de 7ntre.inere* re+izii "i re$%r%.ii "i r#s$unde de in+ent%rul din
e+ident% ser+i!iului $unte* r#s$unde de e+ident% t%4elurilor u"ilor "i % des!0iderilor et%n"e*
tine re&istru de e+ident% % 4%l%ns#rii "i s$#l#rii t%n!urilor* re&istrul !onsu-ului de %$# dul!e'
Fine e+ident% -%teri%lelor de in+ent%r "i !onsu-%4ile %le ser+i!iului $unte* in!lusi+
-%teri%lele de %-%r%re?se$%r%re* %re &ri5# de 5urn%lul de 4ord "i de !elel%lte %!te $e !%re i le
re$%rtize%z# !o-%nd%ntul'
Cu privire la mar/a5 secundul are urmtoarele rspunderi.
= &estione%z# dos%rele !u %!tele -#r,urilor tr%ns$ort%teC
= &estione%z# dos%rul !u !ores$ondent% !u $ri+ire tot l% o$er%.iunile de
7n!#r!%re?des!#r!%re?%-%r%re'
Cu privire la ec)ipa*.
= &estione%z# instru!.iunile !u $ri+ire l% $rot' -un!ii "i PSIC
= .ine e+iden.% ,iselor de instru!t%5* in!lusi+ re&istrul liniei de !ontrol $e %!e%st# linieC
= .ine re&istrul !u $ri+ire l% e+ident% %!!identelor de -un!% $roduse l% 4ord* in!lusi+ o
!o$ie du$# !er!et%re% %!estor %!!identeC
= tine do!u-entele de $re&#tire $ro,esion%l# "i $er,e!.ion%re % e!0i$%5ului* t%4elul !u
ser+i!iul de zi* de !%rt "i de &%rd#* ,i"ele de $ont%5 % orelor su$li-ent%re lu!r%teC
= do!u-entele !u $ri+ire l% or&%niz%re% e!0i$%5ului $e roluriC
= $l%nurile de -un!% %le ser+i!iului $unteC
= r#s$unde de $#str%re% dos%rului !u $ro!ese +er4%le $red%re?$ri-ire % ,un!.iei de se!und "i
% $erson%lului din su4ordineC
= tine e+ident% $ro!eselor +er4%le 7n!0ei%te 7n "edin.% !onsiliului de 4ordC
= r#s$unde de %!tele $ro!edur%le 7n!0ei%te l% 4ord $t' ,%$te s#+>r"ite de $erson%lul n%+i&%nt
@r%$o%rte* s%n!.iuni* !o-uni!#ri et!'AC
= d%!# n%+% nu este 7n!%dr%t# !u o,i.er intendent l% 4ord* se!undul -en.ine l% zi re&istrul de
e+ident% %l -%teri%lelor de in+ent%r %le ser+i!iului %d-inistr%ti+ "i %lte do!u-ente dis$use
de !o-%nd%nt'
/
= d%!# n%+% nu este 7n!%dr%t# !u $erson%l -edi!%l el $#stre%z# !erti,i!%tul de der%tiz%re*
re&istrul de e+ident% % !onsult%.iilor "i tr%t%-entelor "i re&istrul de e+ident% %l -%teri%lelor
-edi!%le !ores$unz#to%reC
Co-%nd%ntul se!und %re ur-%t' atribuii de serviciu.
Atribuii privind conducerea (n siguran a navei.
= !% $ri- 7nlo!uitor %l !o-%nd%ntului* el tre4uie s# !uno%s!# to%te %tri4u.iile de ser+i!iu
%le %!estui%* in!lusi+ $ro4le-ele le&%te de e;$lo%t%re% n%+eiC
= tre4uie s# !uno%s!# 4ine n%+%* !%r%!teristi!ile !onstru!ti+e @!o-$%rti-ent%re%*
dis$unere% t%n!urilor* dot%re !u -%"ini* $osi4ilit#.i de utiliz%re 7n di,erite situ%.iiA "i
-odul de !o-$ort%re %l n%+ei 7n di,erite situ%.iiC
= tre4uie s# i% -%suri l% -o-entul o$ortun 7n le&#tur# !u $re&#tire% n%+ei $entru -%r"
s%u -%ne+r%C
= e;e!ut% ser+i!iul de !%rt "i de &%rd# d%!# l% 4ord nu e;ist# un o,i.er su$li-ent%r
dis$oni4ilC
= 7n li$s% !o-%nd%ntului de 4ord* tre4uie s# ,ie $er-%nent l% 4ord* in!lusi+ !>nd st%re%
0idro=-eteo $eri!lite%z# si&ur%n.% n%+eiC
= d%!# n%+% se %,l% l% %n!or# s%u 7ntr=un $ort str#inC
= e,e!tue%z# -%ne+rele $t' !%re % ,ost dele&%t de !#tre !o-%nd'C
= !ondu!e -%ne+r% l% $ro+% % n%+eiC
= su$r%+e&0e%z# tr%ns,erul de li!0ide* 7-4%r!%re% "i de4%r!%re% %!estor%C
= !ontrole%z# $eriodi! -odul 7n !%re se du! l% 7nde$linire -#surile de si&ur%n.# % n%+eiC
= +eri,' zilni! re&istrele de $ro!ese +er4%le %le o,it' de &%rd#C
= lun%r 7-$reun# !u "e,ul -e!%ni! or&%nize%z# instruire% $erson%lului de $unte $ri+ind
&u+ern%re% n%+ei 7n !ondi.ii de %+%rie "i -en.ione%z# rezult%tele 7n 5urn%lul de 4ord'
Atribuii privind organi8area 4i conducerea ec)ipa*ului
= 7nto!-e"te $l%nuri de -un!% $t' lu!r#rile de 7ntre.inere "i re+izieC
= 7-$reun# !u "e,ul -e!%ni! "i !u %$ro4%re% !o-%nd' "t%4' $erson%lul din ser+' de $unte
!%re $%rti!i$% te-$or%r l% lu!r#ri 7n !o-$%rti-entul -%"iniC
= tine e+ident% orelor lu!r%te 7n ti-$ul $ro&r%-ului "i se$%r%t 7n %,%r% $ro&r%-uluiC
= instruie"te e!0i$%5ul de $unte $t' e,e!t' ser+' de !%rtC
= -en.ine ordine% "i dis!i$lin% l% 4ord* $ro$un>nd totod%t# !o-%nd%ntului s%n!.iuni de
%$li!%tC
= ur-#re"te "i !ontrole%z# e;e!ut%re% !ur#.eniei &ener%le $e n%+#C
= ,%!e $l%nul re$%rtiz#rii !%4inelor $e -e-4rii de e!0i$%5C
= ur-#re"te res$e!t%re% lo!urilor 7n !%reuC
1
= ur-#re"te $ri-ire% dre$turilor de %ntidot de !#tre $erson%lul de $unte @%$%
!%r4o&%zo%s%AC
= r%$orte%z# !o-%nd%ntului !>nd n%+% este &%t% de -%r" s%u -%ne+r%C
= instruie"te o,i.erii de &%rd# de $unte "i 7n%inte% $le!#rii 7ntre&ul e!0i$%5 de $unte* !u
!%re o!%zie 7n!0eie "i un $ro!es +er4%l de instruire'
Atribuii privind meninerea vitalitii navei.
= !o-%nd%ntul* 7-$reun# !u se!undul "i "e,ul -e!%ni!* $e 4%z% studierii do!u-ent%.i%
te0ni!e % n%+ei st%4ile"te !%zurile ti$i!e de %+%rie le&%te de $ierdere% st%4ilit#.ii "i
,lot%4ilit#.ii "i el%4ore%z# -#suri !ores$unz#to%re C
= 7-$reun# !u "e,ul -e!%ni! 7nto!-e"te t%4elul $or.ilor et%n"e de $e n%+#* 7n !%re -%i
"t%4' "i res$ons%4ilit#.ileC
= ,i;e%z# lo!ul t%4loului !u r>ndul doi de !0eiC
= 7n 4%z% ordinelor !o-%nd%ntului !ondu!e ne-i5lo!it %!.iune% de +it%lit%te "i $t'
!o-4%tere% in!endiilor $e 7ntre%&% n%+# !u e;!e$.i% !o-$%rti-entului -%"iniC
= du$# %ndo!%re% n%+ei* 7-$reun# !u "e,ul -e!%ni! "i !u re$rezent%ntul "%ntierului
e;%-ine%z# %-#nun.it st%re% !%renei @G eli!e "i !>r-#A i%r !onst%t#rile le !on,ir-#
7ntr=un $ro!es +er4%lC
= 7n%inte de l%ns%re% n%+ei l% %$# +eri,i!% et%n"eit%te% des!0iderilor 7n !%ren% $re!u- "i
% $rizelor de ,und 7-$reun# !u "e,ul -e!%ni!C
= su$r%+e&0e%z# 7nde%$ro%$e to%te lu!r#rile l% o$er% +ie 7n s$e!i%l $r%!ti!%re%
des!0iderilor 7n !or$C
= $relu!re%z# !u 7ntre& e!0i$%5ul !ondi.iile de e;e!ut%re % +oi%5ului $ri+ind rot%.i%
$orturilor* !%r%!teristi!ile -#r,ii* re!e$.ion%re%* -%r!%5ul et!'C
= 7n !on,or-it%te !u indi!%.iile !o-%nd%ntului 7nto!-e"te $l%nul de 7n!#r!%re "i sti+uireC
= $re&#te"te do!u-entele re,erito%re l% -%r,% !%re tre4uie $red%te 7n!#r!#torilor*
$ri-itorilor "i %utorit#.ilor $ortu%reC
= ur-#re"te "i +eri,i!# $eriodi! st%re% de ,un!.ion%re "i 7ntre.inere % inst%l%.iilor de $e
$unte "i i% -#suri 7n !%z de de,e!.iuneC
= s# dis$un# "i s# or&%nizeze $re&#tire% -%teri%lului $t' $rezent%re% l% re&istru'
Atribuii privind administrarea /ondurilor 4i bunurilor navei.
= in+ent%r "i !onsu-%4ile* in!lusi+ %$% dul!e ne!es%r# +oi%5ului'
= el !%l!ule%z# ne!es%rul de %ntidot "i !entr%lize%z# notele de !o-%nd# $entru
%$ro+izion%re% n%+ei $e !%re le $rezint# %$oi !o-%nd%ntului !%re l% r>ndul s#u le
7n%inte%z# %r-%torului
= se!undul i% -#suri $t' $ri-ire% l% ti-$* $#str%re% "i 7ntre4uin.%re% r%.ion%l# %
-%teri%lelorC
2
= $%rti!i$% l% re!e$.ion%re% !%lit%ti+% "i !%ntit%ti+% "i +eri,i!# $eriodi! situ%.i% 4unurilorC
= r#s$unde l% 7n!0eiere% "oldurilor* lun%r l% -%teri%le !onsu-%4ile "i %nu%l l%
-%teri%lele de in+ent%rC
= !>nd n%+% nu este 7n!%dr%t# !u $erson%l -edi!%l* 7i re+in "i %tri4u.iile de ser+i!iu %le
%!estui% $ri+ind &estion%re% -%teri%lelor %,erente* %$ro+izion%re% "i s!#dere%C
= d%!# n%+% nu este 7n!%dr%t# !u o,i.er intendent de 4ord* se!' %re o4li&' s# or&%nizeze
ser+' %d-inistr%ti+ "i s# rezol+e $ro4le-% %!estui%C
= s# i% -#suri $entru %si&ur%re% l% 4ord % !ondi.iilor de !%z%re "i 0r%n#C
= s# .in# e+iden.% -%teri%lelor de in+ent%r %le ser+' %d-inistr%ti+C
= s# $rede% !u ,or-e le&%le !%4inele* !%reurile "i %lte s$%.ii !u in+ent%rul ne!es%rC
= !>nd* din %nu-ite -oti+e* o %nu-it# !%ntit%te de %li-ente s=% %lter%t* $rin &ri5%
se!undului se +or 7nto!-i ,or-ele le&%le de s!#dereC
= .ine e+iden.% "i $#stre%z# 7n !%s% de 4%ni "i +%loriC
= su$r%+e&0e%z# e;e!ut%re% !ur#.eniei 7n s$%.iile destin%te uzului !o-un* ur-#rind
e,e!tu%re% %!estei% 7n !on,or-it%te !u &r%,i!ul %,i"%tC
= ur-#re"te $ri-ire% e!0i$%-entului de $rote!.ie "i de lu!ru de !#tre e!0i$%5'
O=:"R!& MARTM ," $!NT"
0O=:"R!& C! NA'9A:A1
= este $ri-ul 7nlo!uitor %l !#$it%nului se!undC
= se su4ordone%z# dire!t se!undului i%r 7n ti-$ul ser+i!iului de &%rd#* dire!t
!o-%nd%ntuluiC
= r#s$unde de %si&ur%re% n%+ei !u -%teri%le "i do!u-ente n%uti!e "i se o!u$% "i !u
%!tu%liz%re% do!u-ent%.ieiC
= +eri,i!% "i $une 7n ,un!.iune %$%r%tur% "i instru-entele de n%+i&%.ie* in!lusi+
-i5lo%!ele de s%l+%reC
= r#s$unde $t' &estiune% din !%4in% $ro$rieC
= $e lini% %d-inistr%ti+# 7nto!-e"te st%tele de $let# $t' $erson%lul n%+i&%nt "i %!0it%
dre$turile de e!0i$%5C
= 7nto!-e"te %!tele de de!ont* in!lusi+ de!ontul s$ezelor @$roto!olA de re$rezent%reC
= -en.ine l% zi re&istrele de !ores$onden.#'
O/ierul cu navigaia este m>nuitor de sub gestiune
Sub gestiunea se !o-$une dinB
= in+ent%rul de n%+i&%.ie* !u e;!e$.i% %$%r%telor de n%+i&%.ie !%re sunt 7n
$ri-ire% "e,ului st%.iei "i % ele!tri!i%nuluiC
9
= in+ent%rul 4#r!ilor de s%l+%re !u e;!e$.i% -otorului "i % st%.iei r%dioC
= -%teri%lele $irote0ni!eC
= liter%tur% te0ni!% din 4i4liote!% n%+eiC
= %lte -%teri%le re$%rtiz%te de se!und'
O/ierul cu navigaia pstrea8 urmtoarele documente.
= !erti,i!%tele de &%r%n.ie %le -i5lo%!elor -%teri%le din $ri-ire% s# "i !erere% $t'
$relun&ire% %!estor%C
= re&istrul de e+ident% %l orelor de ,un!.ion%re %le %$%r%telor ele!tri!e "i ele!troni!e
@!0i%r "i $t' %!ele% !%re sunt 7n su4 &estiune% r%dio "i ele!tri!eAC
= %!tele "i do!u-entele $e !%re i le re$%rtize%z# !o-%nd%ntulC
= instru!.iunile de %!ord%re % inde-niz%.iilor @%!olo unde -%i e;ist%
s%l%riuGinde-niz%.ie zilni!#AC
= de!ontul de s$eze de re$rezent%reC
= %lte do!u-ente de e+idente ,in%n!i%r=!ont%4il#C
= .ine re&istrul de intr#ri?ie"iri !ores$onden.%'
O/ierul cu navigaia ? atribuii.
= s# !uno%s!# %tri4u.iile "i r#s$underile o,i.erului se!undC
= s# $re&#te%s!# +oi%5ul d'$'d'+' n%uti!C
= 7n%inte de $le!%re% n%+ei din $ort s# !ite%s!# $es!%5ele* un&0iul de !%n%risire "i s# le
7ns!rie 7n 5urn%lul de 4ordC
= s# e;e!ute ser+i!iul de o,it' de !%rt "i de &%rd#C
= ori de !>te ori este $osi4il s# soli!ite deter-in%re% ele-entelor e+oluti+e %le n%+eiC
= s# %,i"eze 7n ti-onerie "i 7n !%-er% 0#r.ilorB
= t%4elul !u +itezele n%+ei l% -%r" 7n%inte?7n%$oi 7n ,un!.ie de rot?-inC
= t%4el !u dist%n.% $%r!urs# 7n iner.ie 7n ,un!.ie de +itez#C
= di%&r%-% !u ele-entele !ur4ei de &ir%.ie $entru di,eritele +iteze* un&0iuri
de !>r-# "i st#ri de 7n!#r!%reC
= t%4el !u de+i%.i% !o-$%sului -%&neti! "i de+i%.i% r%dioC
= t%4el !u !ore!.i% sondei "i lo!0=uluiC
= t%4el !u se-n%le de $ri-e5dieC
= s# .in# l% zi re&istrul de e+ident% %l !%l!ulelor $t' deter-in%re% "i
+eri,i!%re% de+i%.iei !o-$%sului -%&neti!C
= s# e,e!tueze s#$t#->n%l $ro4e l%B
= -i5lo%!ele de s%l+%reC
63
= s# $un# i ,un!.iune l% -%r" 7n%inte?7n%$oi !el $u.in trei -in' -otorul 4#r!ii
de s%l+%re "i de ser+i!iuC
= s# testeze inst%l%.i% de %l%r-# 7n !%z de sinistruC
= s# e,e!tueze lun%r ins$e!.i% -i5lo%!elor de s%l+%re* in!lusi+ e!0i$%-entul
4#r!ii $t' % se %si&ur% !# %!est% este !o-$let i%r !on!luziile se tre! 7n
5urn%lul de 4ordC
= s# +eri,i!e $er-%nent -odul de ,un!.iune %l %$%r%turii de n%+i&%.ieC
= s# +eri,' e;isten.% "i %s$e!tul $%+ilio%nelor n%.ion%le "i CISC
= s# %si&ure ,un!.ion%re% tuturor !e%sorni!elor de 4ord* % 4%ro&r%,ului*
7nre&istr%torului de dru-C
= s# $re&#te%s!# "i s# $un# l% dis$ozi.i% ins$e!.iei re&istrul -i5lo%!elor din
su4ordine% s%C
= !ondu!# e!0i$% de -%ne+r% l% $u$%C
= $%rti!i$% %l#turi de se!und l% $re&#tire% $ro,esion%l# % e!0i$%5uluiC7l
7nlo!uie"te te-$or%r $e se!und'
OFIERUL MARITIM DE PUNTE
= 7n ti-$ul !%rtului se su4ordone%z# dire!t !o-%nd%ntului "i %re 7n su4ordine
$erson%lul %,l%t 7n ser+i!iul de !%rt !u e;!e$.i% r%diotele&r%,istuluiC
= 7nde$line"te %tri4u.iile %d-inistr%ti+e "i de intenden.# 7n !%re s!o$
= %si&ur% n%+% !u -%teri%le de 4irouC
= $re&#te"te* 7ntre.ine "i ,%!# re+izi% inst%l%.iilor "i -%teri%lelor de +it%lit%teC
= .ine e+iden.% $erson%lului n%+i&%nt 7-4%r!%t* .in>nd e+ident% !%rnetelor "i %
%!telor de identit%teC
= 7nto!-e"te %!tele "i ,or-%lit#.ile !erute de %utorit#.ile $ortu%re @liste de
e!0i$%5* de!l%r%.ii +%-%le* d% !%-4uz#* de !o-4usti4il et!'AC
= %$ro+izione%z# n%+% !u %li-ente "i 7nto!-e"te de!ontul de 0r%n# "i %ntidotC
= este ->nuitor de su4 &estiuneB
= in+ent%rul 4iroului $unteC
= in+ent%rul de 4irou %l !%4inei $ro$riiC
= re!0iziteC
= $e linie de %d-inistr%.ie* $#stre%z# !%rnetele de -%rin%r* di,eritele
,or-ul%re "i de!l%r%.ii de 4ordC
= $e linie de intenden.#B instru!.iuni* de!onturi* re&istrul de e+ident%
%li-entelor* %lte %!te* in!lusi+ liste de $re.uri din +oi%5ele %nterio%re'
6
O,i.erul -%riti- %re rspunderea privind administraia 4i intendenta du$# !u-
ur-e%z#B
= s# !uno%s!# 4ine %tri4u.iile o,' -%riti- !u n%+i&%.i%C
= $ro4le-e le&%te de $re&#tire% n%uti!% % +oi%5ului $entru % ,i !%$%4il s#=l 7nlo!ui%s!#C
= s# !uno%s!# 4in% !%r%!teristi!ile !onstru!ti+e %le n%+eiC
= s# e;e!ute ser+i!iul de !%rt "i res$e!ti+ de &%rd#C
= $e ti-$ul -%ne+rei 7"i des,#"o%r# %!ti+it%te% $e $unte% de !o-%nd# tr%ns-i.>nd
ordinele !o-%nd%ntuluiC
= $#stre%z# "i utilize%z# r%.ion%l -%teri%lele de in+ent%rC
= !ontrole%z# de!%d%l @din 3 7n 3 zileA "i r%$orte%z# se!undului st%re% inst%l%.iile de
+it%lit%te "i stins in!endiiC
= 7nlo!uie"te o,' !u n%+i&%.i% ori de !>te ori este soli!it%tC
= $e lini% %d-inistr#rii n%+ei !ontrole%z# !%rnetele de -%rin%r ur-#rind $relun&ire%
+%l%4ilit%.ii "i o$er%re% 7-4%r!#rii 7n !%rnetC
= 7nto!-e"te listele de e!0i$%5 de!l%r%.iile de 4ord "i %lte %!te !erute de !#tre %utorit#.i
@7n%inte de % +eni !ontrolul l% 4ordAC
= s# 7nt>-$ine %utorit#.ile $ortu%re l% sosire% l% 4ord "i s# %siste l% 7nde$linire%
,or-%lit#.ilorC
Pe linie de intenden B
= .ine e+iden.% %li-entelorC
= 7-$reun# !u se!undul "i -edi!ul de 4ord 7nto!-e"te s!#dere% %li-entelor %lter%te*
%!te de de!ont%re $t' %ntidotC
= $re&#te"te !o-enzile $entru %l%-% "i %ntidot 7n li-it% 4%re-ului %!ord%t
Obligaiile 4e/ului de ec)ipa*.
= se su4ordone%z# se!unduluiC
= se su4ordone%z# o,i.erului de !%rt s%u de &%rd# 7n ti-$ul !elor dou# ser+i!iiC
= e;e!ut% ser+i!iul de ziC
= %re 7n su4ordine $e "e,ul ti-onier* ti-onierii* -%rin%riiC
= este "e,ul 7ntre&ului $erson%l n%+i&%nt ne4re+et%tC
= %re %utorit%te %su$r% %!estor% $e lini% ordinii "i !ur#.eniei l% 4ord* % res$e!t#rii
nor-elor de !o-$ort%re "i de PM* !u e;!e$.ie 7n !o-$%rti-entul -%"ini'
Rspunderi
= or&%nize%z# "i !ondu!e $erson%lul de $unte din su4ordineC
= r#s$unde de e;$lo%t%re% 7n si&ur%n.#* 7ntre.inere% "i re+izi% $eriodi!# % inst%l%.iilor
%$%r.in>nd ser+i!iului $unteC
66
r#s$unde de $re&#tire% n%+ei $t' 7n!#r!%re "i $t' -%r"C
!ondu!e $re&#tire% $ro,esion%l# l% 4ord % $erson%lului $unteC
r#s$unde de %$ro+izion%re% n%+ei !u -%teri%le de in+ent%r "i !onsu-%4ile ne!es%re
ser+i!iului $unteC
r#s$' de sort%re%* $#str%re% "i &estion%re% -%teri%lelor de se$%r%.ie "i %-%r%reC
este ->nuitor de &estiune* 7n !%re sens r#s$unde de e!0i$%5ul de %n!or%re* -%ne+r%*
re-or!%re* 7n!#r!%re* in!lusi+ de l%n.urile de %n!or#* $%r>-e "i !%4luriC
&estione%z# s!#rile de 4ord "i inst%l%.iile lor* -%teri%lele !onsu-%4ile !u e;!e$.i%
re!0izitelorC
&estione%z# s!ulele "i uneltele destin%te lu!r#rilor de 7ntre.inere "i re$%r%.ii*
e!0i$%-entelor de lu!ru "i de $rote!.ie ser+i!iului $unteC
&estione%z# !%$o%tele "i -u"%-%lele'
Atribuii
!ontrole%z# %!ti+it%te% din su4ordine% s% C
tre4uie s# !uno%s!# 4ine n%+%C
%re %tri4u.ii 7n su$r%+e&0ere% ,un!.ion#rii inst%l%.iilorC
su$r%+e&0e%z# re$%r%re% dot#rilor %,erente se!.iei $unteC
+eri,i!% $eriodi! st%re% 4ord%5ului e;terior "i r%$orte%z# !onst%t#rile se!unduluiC
!on!ur% l% $re&#tire% e!0i$%-' se!.iei $unte !%re tre4uie $red%te l% re&istruC
!ondu!e su4 7ndru-%re% se!undului %!ti+it%te% zilni!# l% 4ordC
su4 7ndru-%re% se!undului $re&#te"te -%ne+r% n%+eiC
$%rti!i$% l% -%ne+r% l% $ro+% $un>nd 7n ,un!.ie inst%l%.i% de %n!or%re "i de -%ne+r% %
$%r>-elorC
!ondu!e $erson%l %!t' de %-%r%re % -#r,urilor s%u % !elorl%lte o4ie!te $e $unteC
su$r%+e&0e%z# des,#"ur%re% o$er%.iunilor de e,e!tu%re% % -%ne+relor C
$%rti!i$% l% !o-isi% $er-%nent# de +it%lit%teC
ur-#re"te res$e!t%re% de !#tre $erson%l % nor-elor de PMC
&estione%z# -%teri%lele $e !%re le %re 7n $ri-ire "i .ine e+iden.% !onsu-urilorC
!% "e, %l !%reului e!0i$%5* st%4ile"te lo!urile l% n%+#C
!ondu!e %!ti+it%te% de !ur#.enie s#$t#->n%l#'
6(
Atribuiile o/ierului de cart
c>nd nava este (n staionare
' s# %si&ure -en.inere% unei +e&0e +izu%le "i %uditi+e $e to%t# dur%t% st%.ion#rii l% %n!or#C
6' s# de% $erson%lului de !%rt din su4ordine to%te instru!.iunile "i in,or-%.iile !%re %si&ur%
e,e!tu%re% unui ser+i!iu de !%rt si&urC
(' s# r%$orteze $un!tul n%+ei du$# deter-in%re% lui $e o 0%rt# !ores$unz#to%re @$e un $l%nA
"i s# +eri,i!e ,re!+ent d%!# n%+% st%.ione%z# l% %n!or# 7n si&ur%n.# $rin $rele+%re% unor
re$ere ,i;e s%u % unor o4ie!te u"or de re$er%t l% us!%tC
)' !>nd %n!or% &r#$e%z# tre4uie s#=l in,or-eze $e !o-%nd%nt "i s# i% -#surile !e se i-$un
@s# -%i de% dru-ul l% H !0ei de l%n.AC
8' s# se %si&ure !# -%"inile $rin!i$%le de $ro$ulsie "i %lte inst%l%.ii +it%le $entru si&ur%n.%
n%+ei sunt &%t% ori!>nd $entru % ,i $use 7n ,un!.iuneC
/' s# ur-#re%s!# %$rindere% "i stin&ere% lu-inilor de %n!or# s%u d%!# %!este% ,un!.ione%z#
nor-%l* i%r n%+% s# %i4# lu-inile "i se-nele !ores$unz#to%re situ%.iei "i s# e-it# se-n%le
sonore !ores$unz#to%re -o-entuluiC
1' s# ur-#re%s!# ridi!%re%?!o4or>re% $%+ilio%nelorC
2' s# utilizeze -i5lo%!ele de !o-uni!%re "i de se-n%liz%re o$ti!# "i sonor# $entru n%+ele !%re
se %$ro$ie l% o dist%n.# su4 li-it% de si&ur%n.#C
9' s# ,%!# +e&0e $er-%nent# l% RTF $e !%n%lul intern%.ion%l de $ri-e5die s%u $e !%n%lul de
tr%,i! $ortu%rC
3' s# e,e!tueze teste de ,un!.ion%re % e!0i$%-entelor de n%+i&%.ie "i s# .in# e+iden.% s!ris# %
%!estor%'
,ac vremea se (nrute4te5 ofierul e !"rt trebuie s ia urmtoarele msuri.
s# se !on,or-eze re&ulilor de $re+enire % %4ord%5elor $e -%re i !ee% !e $ri+e"te e-itere%
se-n%lelor sonoreC
s# %$rind# lu-inile de n%+i&%.ieC
s# $un# 7n ,un!.iune r%d%rul "i s# ur-#re%s!# -%ne+rele n%+elor din %$ro$iereC
s# utilizeze RTF $e !%n%lul intern%.ion%l de $ri-e5die @!0' /AC
s# or&%nizeze +e&0e $entru e-itere% "i re!e$.ion%re% se-n%lelor sonore $e ti-$ de !e%.#C
s# i-$un# lini"te $er,e!t# l% 4ordC
s#=l %nun.e $e !o-%nd%ntC
s# i% to%te -#surile $entru $rote5%re% -ediului -%rin "i % %t-os,ereiC
s# se !on,or-eze $re+ederilor "i re&le-ent%rilor le&%le %$li!%4ile 7n -%terie de $olu%reC
s# ur-#re%s!# "i s# 7nre&istreze din or# 7n or% +%lorile ele-entelor -eteo @$resiune*
6)
te-$er%tur%* ne4ulozit%te% %t-os,eri!#* dire!.i% "i +itez% +>ntului* ele-ente de -%ree*
st%re% -%rii $re!u- "i e,e!tele %!estor% %su$r% si&ur%n.ei st%.ion#rii l% %n!or#AC
s# r%$orteze !o-%nd%ntului des$re %+izele de ,urtun# re!e$.ion%te $re!u- "i de s!0i-4%re%
4rus!# % !ondi.iilor 0idro-eteorolo&i!eC
s# si&ure !% $eriodi! s# se e;e!ute ronduri $e n%+% de !#tre $erson%lul din su4ordine* din
!%rtul lui $entru ur-#rire% %$li!#rii -#surilor de si&ur%n.#C
$entru to%te !%zurile de sinistru @in!endiu* &%ze* &%ur% de %$#A s# de% se-n%lele de %l%r-# $e
n%+# /r a a4tepta un ordin sau o aprobare s$e!i%l#C
s# !ondu!# %!ti+it#.ile e!0i$%5ului $>n# l% sosire% !o-%nd%ntului $e !o-%nd#C
s# e;e!ute 7nto!-%i "i l% ti-$ ordinele !o-%nd%ntuluiC
l% sosire% !o-%nd%ntului $e $unte% de !o-%nd# $entru $ri-% d%t# 7n ti-$ul !%rtului* tre4uie
s#=i r%$orteze situ%.i% "i s#=i de% to%te !elel%lte in,or-%.ii soli!it%teC
s# interzi!# %!!esul $e $unte% de !o-%nd# % %ltor $erso%ne de!>t !ele !%re 7"i %u $ostul $e
!o-%nd# s%u !%re %u %$ro4%re in %!est sensC
l% ter-in%re% !%rtului s# !o-$leteze ru4ri!ile !ores$unz#to%re din Iurn%lul de Bord du$# !%re
s#=l se-neze'
Obligaia o/ierului de cart de a2l
(n4tiina pe comandant
4i de a2i solicita pre8enta pe puntea de comand
d%!# se 7nt>lne"te s%u se %"te%$t# +izi4ilit%te redus#C
d%!# -i"!%re% !elorl%lte n%+e $o%te s# $rodu!# 7n&ri5or%reC
d%!# $ri-e"te un -es%5 de $ri-e5die $rin ori!e -i5lo%!e de !o-uni!%.ieC
d%!# se !onst%t# di,i!ult#.i 7n -en.inere% dru-ului n%+eiC
d%!# %$%re us!%tul s%u un re$er s%u nu %$%re 7n $erio%d% nor-%l#C
d%!# se !onst%t# erori -%ri 7n $ozi.i% n%+eiC
7n !%z de %+%rie % -%"inii $rin!i$%le* % inst%l%.iei de &u+ern%re s%u % ori!#rui e!0i$%-ent de
n%+i&%.ieC
s#=l %nun.e $e !o-%nd%nt 7n ori!e %lt# situ%.ie !>nd %$%r du4ii 7n !ee% !e $ri+e"te inter$ret%re%
!ondi.iilor s%u !>nd tre4uie s# 7ntre$rind# o %!.iune $entru si&ur%n.% n%+eiC
d%!# !o-%nd%ntul este 7n i-$osi4ilit%te s# +in# $e !o-%nd#* +% ,i %nun.%t se!undulC $>n# l%
+enire% unui% dintre !ei doi* o,i.erul de !%rt +% lu% to%te -#surile $e !%re le !onsider#
ne!es%re* r%$ort>ndu=le ulterior !o-%nd%ntului?se!undului'
O/ierul de cart !%re l% $red%re% ser+i!iului de !%rt este 7n !urs de % e,e!tu% o
-%ne+r# s%u o %lt# %!.iune de e+it%re % unui $eri!ol va am>na momentul sc)imbrii $>n# l%
ter-in%re% -%ne+rei?%!.iunii' De%se-ene%* am>narea predrii cartului se ,%!e "i %tun!i
68
!>nd !onsider% !# s!0i-4ul s#u nu este !%$%4il s#="i 7nde$line%s!# e,i!ient %tri4u.iile de
ser+i!iu* !%z 7n !%re 7l +% %nun.% $e !o-%nd%nt des$re !onst%t#rile s%le'
$e puntea de comand* o/ierului de cart (i sunt inter8ise urmtoarele.
s# $#r#se%s!# $ostulC
s# 7ntreru$e e;e!ut%re% %!ti+it#.ilor ordon%te s%u s# 7n!redin.eze unei %lte $erso%ne %tri4u.ii de
ser+i!iu 7n%inte de % ,i s!0i-4%t "i de % %+e% %$ro4%re% !o-%nd%ntuluiC
s# $rede% !%rtul o,i.erului !%re ur-e%z# s#=l s!0i-4e d%!# %!est% este 7n in!%$%4il s#="i
7nde$line%s!# s%r!inile de ser+i!iuC
s# ste% 7n !%-er% 0#r.ilor o $erio%d# -%i -%re de ti-$ de!>t este ne!es%r $entru e;er!it%re%
%tri4u.iilor $ri+ind n%+i&%.i%C
s# 7ntre.in# dis!u.ii !u !o-%nd%ntul s#u %l.i -e-4rii* $ilotul* s%u %lte $erso%ne 7n $ro4le-e
!%re nu $ri+es! dire!t !ondu!ere% n%+eiC
s# do%r-#* s# ste% lun&it* s# 4e% %lte 4#uturi de!>t !ele r#!orito%re "i s# %i4# %lte $reo!u$#ri
de!>t !ele le&%te de s%r!inile de ser+i!iu de !%rtC
s# -odi,i!e dru-ul "i +itez% n%+ei s%u s# s!0i-4e lo!ul de %n!or%re ordon%t de !#tre
!o-%nd%ntC
O,i.erul de !%rt $e $unte% de !o-%nd# r#s$unde $otri+it le&ii de to%te -#surile $e
!%re le i% ? $e !%re nu le=% lu%t 7n e;er!i.iul ,un!.iei s%le 7n r%$ort !u 7-$re5ur#rile "i
!o-$eten.% s%'
Atri4u.iile ti-onierului de !%rtB
Este $ri-% $erso%n# !%re se su4ordone%z# o,i.erului de !%rt $e ti-$ul !%rtului'
Or&%niz%re% $entru ser+i!iul de !%rt %l ti-onierilor se ,%!e de !#tre !#$it%nul se!und'
Ti-onierul r#s$unde de B
tinere% n%+ei $e dire!.i% ordon%t# de !#tre o,i.erul de !%rtC
e;e!ut%re% !ore!t# "i l% ti-$ % ordinelor d%te de o,i.erul de !%rt $ri+ind -%ne+r% "i si&ur%n.%
n%+eiC
$entru o4ser+%re% +izu%l# "i %uditi+% % zonei indi!%t# de o,i.erul de !%rt "i $entru r%$ort%re%
!elor o4ser+%teC
$#str%re% "i -%ne+r%re% $%+ilio%nelor "i se-nelorC
%$rindere% "i stin&ere% lu-inilor de n%+i&%.ie "i se-n%liz%re* in!lusi+ +eri,i!%re ,un!.ion%rii
%!estor%C
e;e!ut%re% "i -en.inere% !ur#.eniei in !o-%nd% de n%+i&%.ie'
Atri4u.iile ti-onieruluiB
6/
7n or% !>nd se %,l% l% ti-on#* -%ne+re%z# ti-on% $entru -en.inere% n%+ei $e dru-ul indi!%t
s%u d%!# &u+ern%re% se ,%!e $e $ilot %uto-%t* su$r%+e&0ere% ,un!.ion#rii %!estui%C
s# re$ete !u +o!e t%re noul dru- ordon%t de !#tre o,i.erul de !%rt "i s# -%ne+reze n%+% $entru
%du!ere% 7n noul dru-* i%r 7n ti-$ul &ir%.iei s# r%$orteze !%$ul !o-$%s din 3 7n 3 &r%de
$>n# l% %5un&ere% $e dru-ui ordon%tC
s# r%$orteze i-edi%t o,i.erului de !%rt %tun!i !>nd n%+% nu &u+erne%z#* !>nd !onst%t# o
dere&l%re l% !o-$%s* !>nd -en.inere% dru-ului se ,%!e !u di,i!ult%te "i s# $rede%
ti-onierului de s!0i-4 $ostul de ti-on% $rin !o-uni!%re !u +o!e t%re o,i.erului de !%rt D
&
"i D
!
'
D%!# $e ti-on% sunt doi ti-onieri* 7n or# li4er# de l% ti-on# se e;e!ut# +e&0e +izu%l# "i
%uditi+% % se!torului indi!%t de !#tre o,i.erul de !%rt "i 7i r%$orte%z# %!estui% !onst%t#rile'
Ei -%i r%$orte%z# "i des$re de$l%s%re% "i -%ne+relor n%+elor %,l%te 7n li-it% de
+izi4ilit%te* d%!# % o4ser+%t n%+e s%u $erso%ne 7n $eri!ol s%u -%teri%le de s%l+%re @4#r!i*
!ol%!iA* e$%+e s%u %lte o4ie!te $e -%re* %$%ri.i% unui ,%r* % !o%stei s%u % unui $eri!ol de
n%+i&%.ie* in!lusi+ ,eno-ene 0idro-eteorolo&i!e !%re se $rodu!C
s# $#streze 7n ordine "i s# -%ne+reze $%+ilionul n%.ion%l* $%+ilio%nele CIS "i se-nele de
n%+i&%.ie @4ule* !onuri* 4i!onuri* !ilindrii AC
l% ordinul o,i.erului de !%rt s# ,%!# rondul de !ontrol $e n%+#* s# %nun.e $erson%lul din !%rtul
ur-#tor "i s# du!# l% 7nde$linire to%te ordinele $ri-ite de l% o,i.erul de !%rtC
tre!ere% de l% &u+ern%re% -%nu%l# l% !e% %uto-%t# se ,%!e nu-%i !u %$ro4%re% o,i.erului de
!%rt "i 7n $rezent% %!estui%C el tre4uie s# !e%r# %$ro4%re% o,i.erului de !%rt ori de !>te ori
tre4uie s#="i $#r#se%s!# $ostul'
#e$i%"r &
JURNALUL DE BORD
,e/initie. document *uridic de evident 4i control al activitilor des/4urate 4i
al evenimentelor produse la bordul navei.
To%te n%+ele* !u e;!e$.i% !elor ,#r# e!0i$%5* sunt obligate s# %i4# "i s# !o-$leteze
un Iurn%l de Bord' Modelul "i di-ensiunile se %$ro4# de !#tre %utorit%te% -%riti-#'
Iurn%lul de Bord 7n lu!ru tre4uie s# ,ie nu-erot%t* se-n%t "i $%r%,%t de !%tre un% din
!#$it#niile de $ort s%u 7n ulti-# inst%n.# de !#tre !o-%nd%ntul n%+ei'
Not%.iile 7n Iurn%l 7n!e$ 7n ziu% intr#rii n%+ei 7n ser+i!iul -%riti- "i se !ontinu%
zilni!* ,#r# 7ntreru$ere $>n# 7n ziu% s!o%terii ei din ser+i!iul -%riti-' Fie!%re %utorit%te s%u
e+eni-ent se 7ns!rie 7n Iurn%l !u indi!%re% orei "i -inutului* e;$ri-%te 7n or% 4ordului de
intr%re "i de ter-in%re'
61
%urnalul de bord se scrie 4i se semnea8 ast/el.
l% ter-in%re% ser+i!iului de !%rt de !#tre o,i.erul de !%rt $e $unte% de !o-%nd# s%u de !#tre
o,i.erul de &%rd# l% ter-in%re% ser+i!iuluiC
zilni!* !o-%nd%ntul n%+ei +eri,i!% "i se-ne%z# Iurn%lul de Bord i%r e;%!tit%te% d%telor re+ine
o,i.erul de !%rt?&%rd%' L% n%+ele unde nu e;ist% o,i.er de !%rt?&%rd#* %!est% se s!rie "i se
se-ne%z# de !#tre !o-%nd%nt?!ondu!#tor' A!est% se $#stre%z# l% n%+% ti-$ 8 %ni de l%
d%t% ulti-ei 7nre&istr#ri du$# !%re se $red% !u %dres% l% %r-%tor'
%!RNA&!& ," BOR,
d%te $ri+ind identi/icarea voia*ului5 a po8iiei 4i a situaiei navei
Ele !onst%u dinB = nu-#rul de ordine %l +oi%5uluiC
d%t% !%lend%risti!%C
ziu% s#$t#->niiC
$ortul de $le!%re "i $ortul de sosire*
du$# !%re ur-e%z# 7n $%rte% st>n&# % 5urn%lului se 7ns!riu $ozi.i% n%+ei $rin B $ortul* d%n%*
4%zinul @lo!ul de %n!or%reA "i situ%.i% n%+ei @!ele $%tru situ%.iiB 7n e;$lo%t%re* l% $%r!ul re!e*
s!o%s# din e;$lo%t%re "i dez%r-%t%A'
E'( n%+% %!ost%t# 7n Portul Const%nt#* d%n% 6 !u 4%4ordul* 7n e;$lo%t%re* 7n!#r!%
-#r,uri &ener%le'
d%te $ri+ind condiiile 4i des/4urarea navigaiei5 manevrele 4i msurile dispuse.
- $es!%5ul n%+eiC
- %d>n!i-e% %$eiB -#sur%t# 7n %-4ele 4orduri* 7n $ro+%* $u$% "i !entru @7n st%.ion%re !el
$u.in o d%t# $e !%rt s%u o d%t# 7n ser+i!iul de &%rd% s%u l% s!0i-4%re% -%reeiA
d%t# $ri+ind ordinul de mar4 @instru!.iune% d%te de %r-%tor $ri+ind et%$% ur-#to%re %
-%r"ului !%re se re,er# l% %utorit%te% !%re % tr%ns-is ordinul* ,elul* nu-#rul "i d%t%
%!tului $rin !%re s=% tr%ns-is* -isiune%* destin%.i%* rut% "i %lte !ondi.ii de e;e!ut%re
% -isiunii* d%t% "i or% $ri-irii ordinului de -%r"* d%t% "i or% $ri-irii ordinului de
-%r"* d%t% "i or% 7n!e$erii "i ter-in#rii e;e!ut#rii ordinuluiA
e+entu%lele modi/icri a unor elemente din ordinul de mar4
activitile des/4urate (n legtur cu pregtirea navei pentru manevra 4i mar4.
4%l%ns%re% -%"inii de $ro$ulsie @$ro4%A* % inst%l%.iei de &u+ern%re* se tre!e $e to%te siste-ele
-%i $u.in $e $ilotul %uto-%t
62
se ,%!e sin!roniz%re% re$etito%relor &iro "i % !e%surilorC
se $re&#te"te "i se +eri,i!% inst%l%.i% de %n!or%re in!lusi+ rezult%teleC
d%t% "i or% %-4%r!#rii?de4%r!#rii $ilotului @du$# !%z % ti-onieruluiA "i e+entu%l % 4%r!%&iilorC
or% 7n!e$erii "i ter-in#rii -%ne+rei* in!lusi+ -ol%re% ulti-ei $%r>-e "i le&%re% $ri-eiC
or% !>nd re-or!0erele* $t' ,ie!%re 7n $%rte* 7n!e$ %!ti+it%te% $entru n%+%* in!lusi+ or% de le&%re
"i de -ol%re % re-or!iiC
or% intr#rii?ie"irii din $ortC
7n !%zul -%ne+relor $t' deter-in%re% ele-entelor e+oluti+e se 7ns!riu or% de
7n!e$ere?ter-in%re "i rezult%tul @+itez%* &ir%.ie* iner.ieAC
dru-urile de%su$r% ,undului @D%* D!* D&AC
!ore!.iile de deri+%C
nu-#rul de rot%.ii %l $ro$ulsorului @i !%zul 7n %!' +%ri%z# 7n 5urn%l se 7ns!rieB D+%ri%4ilEAC
s!0i-4#rile de dru-C
$un!tul esti-%t l% $red%re% !%rtului s%u $un!tul %de+#r%tC
ele-entele -#sur%te l% re$erele de n%+i&%.ie @R%* dAC
!o-enzile l% !>r-# "i -%"in% @or#B-inutAC
or% %$rinderii?stin&erii lu-inilor de n%+i&%.ie @ziu% "i no%$te%A in!lusi+ de ridi!%re?!o4or>re %
$%+ilio%nelorC
or% de 7n!e$ere?7n!et%re % e-iterii % se-n%lelor de +izi4ilit%te redus# "i -#surile lu%te l% 4ord
7n %!' sit'C
+%lorile ele-entelor 0idro-eteorolo&i!eC
-#surile lu%te l% 4ord $t' si&ur%n.% n%+ei 7n !%z de +re-e re%C
s!0i-4%re% orei 4ordului l% tre!ere% dintr=un ,us or%r 7n %ltulC
%lte d%te $e !%re !o-%nd%ntul le !onsider# ne!es%re % ,i 7ns!rise 7n 5urn%l
,ate privind des/4urarea operaiunilor comerciale 4i te)nologice
data 4i ora
- o4.inerii li4erii $r%!ti!iC
- 7n->n%re% noti!e=uluiC
- $red%re% "i re$red%re% n%+ei 7n !ontr%!t de ti-$ @se o4i"nuie"te
Dli+r%re%E "i Dreli+r%re%EAC
- 7n!e$ere%* 7n!et%re% s%u ter-in%re% o$er%.iunii de 7n!#r!%re* %-%r%re*
dez%-%r%re "i des!#r!%re in!lusi+ 7ntreru$erile "i !%uzele lor'
nu-#rul e!0i$elor de -un!itori* 0%-4%ruri "i nu-#rul de -un!itori $e e!0i$% C ,elul
"i nu-#rul inst%l%.iilor "i util%5elor ,olosite l% 7n!#r!%re?des!#r!%re in!lusi+
69
inter+%lul de ti-$C 7n!0idere% "i des!0idere% !%$%!elor de -%&%ziiC 7n!e$ere% "i
ter-in%re% 4%l%st#rii t%n!urilor 7n ordine% st%4ilit# "i !%ntit%te% de 4%l%stC s$#l%re%
"i de&%z%re% t%n!urilorC -#surile de $rote5%re % -#r,urilor "i de si&ur%n.# %
-#r,urilor "i de si&ur%n.# % n%+eiC e,e!tu%re% es!%lelor 7n $orturi ne$re+#zute din
!%uze di,eriteC sondele e,e!tu%te l% t%n!uri "i !%ntit#.ile deter-in%te'
dete $ri+ind o$er%.iune% de %$ro+izion%re @%li-ente* %$# $ot%4il#* !o-4usti4ili*
lu4re,i%n.iAC
d%te $ri+ind lu!r#rile de re$%r%.ieB ,elul re$%r%.iei* inst%l%.ii* nu-#r de lu!r#ri* dur%t#C
nu-#r de ore de ,un!.ion%re inst%l%.ii "i e!0i$%-entC
lu!r#rile !%re se e;e!ut# 7n "%ntierC des!0iderile?7n!0iderile 7n !or$ !%re se ,%! $e do!C
de-ont#rile "i re-ont#rile de l% di,erite inst%l%.iiC 7n!e$ere%?ter-in%re% $ro4elor
de !0eu sii de -%re "i rezult%tele %!estor%'
%!RNA&!& ," BOR,
date privind organi8area 4i des/4urarea activitii ec)ipa*ului.
or&%niz%re% ser+i!iului de !%rt* 7ns!riind nu-ele "e,ilor de !%rt $e !%rturiC
e;er!i.iile de rol* -en.ion>nd ,elul rolului* lo!ul de des,#"ur%re* !ondi.iile de e;er!i.iu "i
rezult%tul "i !%li,i!%ti+ul %!ord%tC
to%te %!ti+it#.ile e,e!tu%te de e!0i$%5 7n %,%r% orelor nor-%le de lu!ru "i 7n zilele de s#r4#to%re
s#u ti-$ e;!e$t%tC
%!ti+it#.ile des,#"ur%te !on,or- $l%nului de -un!% !%re nu s=%u e;e!ut%t "i -oti+eleC
%!tele de indis!i$lin% s#+>r"ite l% 4ord de !#tre e!0i$%5 "i %lte $erso%neC
sole-nit%te% $ri-irilor l% 4ord @% !erti,i!%telor de n%.ion%lit%te* $%+ilionului "i intr%re% n%+ei
7n ser+i!iuAC
e+eni-entele $roduse l% 4ord s%u 7n le&#tur# !u n%+%* -%r,% "i e!0i$%5ulB in!endii* e"u#ri*
%4ord%5eC
%+%riile !onst%t%te "i $roduse l% !or$ "i -%"iniC
%!!identele de -un!% $roduse l% 4ordC
ins$e!.ii* !ontro%le "i !er!et#ri e,e!tu%te de %utorit#.iC
re!e$t%re% se-n%lelor de $ri-e5die* ur&en.# s%u de se!urit%teC
o4ser+%.ie $e -%re % e$%+elor s%u % unor !o-$onente %$%r.in>nd %ltor n%+e
$eri!ole identi,i!%te $entru $ri-% d%t# "i ne-%r!%teC
de$unere% Protestului de M%reC
!oordon%tele $un!tului unde % ,ost s!u,und%t !or$ul unui de!ed%t l% 4ordC
ordinele "i dis$ozi.iile !o-%nd%ntului $ri+ind ser+i!iile de !%rt "i de &%rd#C
de!izi% $ri+ind di-inu%re% r%.iilor de 0r%n# "i %$% $ot%4il# "i -oti+ulC
ordinul de e-itere % se-n%lelor de $ri-e5die* ur&ent# "i se!urit%teC
(3
ordinul de %4%ndon %l n%+ei @du$# !%zAC
$relu%re% !o-enzii n%+ei de !#tre o %lt# $erso%n# 7n !%zul 7n !%re !o-%nd%ntul este 7n
i-$osi4ilit%te de %="i des,#"ur% %tri4u.iile s%u !>nd li$se"te 5usti,i!%t de l% 4ordC
%urnalul de bord .
$o%te ,i !ontrol%t de !#tre %utorit%te% de st%t st%t !o-$etent# i%r !o$ii* !erti,i!%te not%ri%l se
eli4ere%z# l% !erere% $#r.ilor interes%teC
%re ,or.# $ro4%nt% 7n 5usti.ie* 7n !%z de liti&iu* %+%rie* %!!ident s%u %lte e+eni-ente $etre!ute 7n
le&#tur# !u n%+%C
se $#stre%z# l% !#$it%nul se!und* 7n !o-%nd%* 7n ti-$ul ser+i!iului de !%rt* i%r 7n %4sen.%
se!undului de l% 4ord* l% o,i.erul de &%rd#C
$ri-% se-n#tur# 7n 5urn%l $% !%re o de$une un o,i.er 7n $ri-% s% zi de ser+i!iu +% ,i $re!ed%t#
de nu-e* $renu-e "i ,un!.ie 7n !l%r'
Corecii aduse (n *urnalul de bord se ,%!B
se 7n!%dre%z# 7ntre $%r%nteze rotunde "i se t%ie !u o linie orizont%l# te;tul !%re tre4uie !ore!t%t
%'i' %!est te;t s# r#->n# lizi4ilC
se $une un %steri; l% !e% de=% dou% $%r%ntez#* l% su4solul $%&inii !ore!t%te !%re 7n!e$e !u
%steri;* se 7ns!riu te;tul !ore!t "i se se-ne%z#C
nu sunt %d-ise "ters#turi s%u %d#u&iri $este te;tul ori&in%l'
S"R'C!& ," 9AR,<
Ser+i!iul de &%rd# %re dre$t scopB
%si&ur%re% si&ur%n.ei $erso%nelor de l% 4ordC
$%z% "i se!urit%te% n%+ei "i % -#r,iiC
si&ur%n.% $ortului "i $re+enire% $olu#riiC
$re+enire% "i stin&ere% in!endiilor l% n%+% $ro$rieC
$osi4ilit%te% inter+en.iei $entru stin&ere% in!endiilor 7n %$ro$iere% n%+ei $ro$riiC
lu$t% $entru +it%lit%te% n%+eiC
s# res$e!te re&le-ent#rile de &%rd# intern%.ion%le* n%.ion%le "i lo!%leC
-en.inere% ordinii l% 4ordC
des,#"ur%re% 7n !ondi.ii nor-%le "i 7n si&ur%n.# % %!ti+it#.ilor de l% 4ordB -%ne+re*
$red%re?$ri-ire -%r,% et!'C
se instituie 7n st%.ion%re s%u l% %n!or#* d%!# !ondi.iile de -ediu $er-it "i st%.ion%re% este
su,i!ient de 7ndelun&%t#'
(
Co-%nd%ntul este o4li&%t s# %si&ure !# ser+i!iul de &%rd# $% n%+% s# ,ie
r#s$unz#tor* e,i!ient "i %de!+%t 7n ori!e -o-ent $entru % re%liz% s!o$urile enun.%te -%i
sus'
Competena ec)ipei de gard se stabile4te de ctre !o$"%"%t (n urma
consultrii cu )eful $e!"%i! .in>nd se%-% deB
ti$ul n%+ei* ti$ul "i st%re% inst%l%.iei n%+eiC
situ%.i% 7n !%re se %,l# n%+%C
-od%lit#.ile s$e!i%le de e;$lo%t%re deter-in%te de %nu-ite !ondi.ii @+re-e* &0e%.#* %d>n!i-e%
%$ei* %+%rie et!'AC
de !%li,i!%re% "i e;$erien.% $erson%lului de &%rd#C
de %tri4u.iile $erso%nelor ,un!.ie de situ%.i% 7n !%re se %,l# n%+%C
de %si&ur%re% si&ur%n.ei +ie.ii $erso%nelor de l% 4ordC
de -en.inere% %!ti+it#.ilor nor-%le l% 4ord
Msuri speciale luate la organi8area serviciului de gard.
- 7n r%$ort !u siste-ul s$e!i%l de $ro$ulsie* !u s$e!i,i!ul n%+ei "i d%!# n%+% tr%ns$ort%
-#r,uri $eri!ulo%seC
- d%!# ser+i!iul de &%rd# este or&%niz%t $entru n%+% %,l%t# 7n "%ntier* 7n %!est !%z +% .ine
se%-% de -#suri s$e!i%le di si&ur%n.# % n%+ei "i de $re+enire% "i stin&ere% in!endiilor 7n
%,%r% !elor instituite 7n "%ntierC
- $t' des,#"ur%re% 7n 4une !ondi.ii % ser+i!iului "e,ii de ser+i!iu se +or o!u$% de
$re&#tire% $erson%lului' L% r>ndul lor %.% o,i.erii de $unte !>t "i !el de -%"in# 7n !%lit%te
de "e,i %i ser+i!iului de &%rd# +or ,%!e $re&#tire% $erson%lului din su4ordine* +or !onst%t%
$rezen.%?%4sent% %!estor% de l% $ostul de l% $ostul st%4ilit "i st%re% 7n !%re se %,l% %!est%
- Comandantul veri/ica o/ierul de gard $e n%+% i%r* !u o!%zi% +eri,i!#rilor*
$erson%lul ne!ores$unz#tor se 7nlo!uie"teC
- l% ser+i!iul de &%rd# $%rti!i$% !% 4e/ al serviciului toi o/ierii de punte cu e@cepia
cpitanului secund !>nd l% 4ord sunt 7-4r#!%.i trei o,i.eri de $unteC un nu-#r de
ti-onieri =6 du$# s!0i-4ul de %-4%r!%re "i du$# !%z -%rin%ri
- la ma4in5 !u e;!e$.i% "e,ului -e!%ni!* to.i o,i.erii e;e!ut% %!est ser+i!iu* l% 6
-otori"ti "i du$# !%z -otori"tiC
- (n serviciul de 8i este 7n!%dr%t !el#l%lt $erson%l %l!#tuit dinB
(6
la punte. "e, e!0i$%5C $erson%l %d-inistr%ti+C r%diotele&r%,istC
la ma4ina. %5utor o,i.er -e!%ni!C strun&%r* sudorC %lt $erson%l'
ser+i!iul de &%rd# se des/4oar (n sc)imburi. o,i.erul de $unte este "e,ul ser+i!iului de
&%rd# $e n%+#* o,i.erul -e!%ni! %re o4li&%.i% s# e;e!ute to%te dis$ozi.iile %!estui%C
l% navele petroliere e!0i$% de &%rd# se !o-$lete%z# !u un $o-$%&iu "i du$# !%z unul s%u -%i
-ul.i ,o!0i"tiC
res$ons%4ilit%te% conducerii serviciului de gard o %re o,i.erul de &%rd# $e n%+% !%re tre4uie
s# ,ie un o,i.er de $unte 4re+et%t !u e;!e$.i% n%+elor su4 833TRB "i !%re nu tr%ns$ort#
-#r,uri $eri!ulo%se l% !%re %tri4u.iile "e,ului de &%rd# $ot ,i $relu%te de !#tre "e,ul de
e!0i$%5C
$l%ni,i!%re% ser+i!iului se ,%!e $e 4%z# de &r%,i! de !#tre "e,ii de ser+i!iu de l% 4ord* &r%,i!
!%re se $rezint# $entru %$ro4%re !o-%nd%ntului' 9ra/icele se %,i"e%z# l% lo! +izi4il $rin
&ri5% !#$it%nului se!und se $#stre%z# l% dos%rul n%+ei' Nu se %!!e$t% $rest%re% ser+i!iului
de &%rd# 7n tur% du4l%* !u e;!e$.i% !%zului !>nd din %nu-ite -oti+e nu s=% $utut $rodu!e
s!0i-4ul nor-%lC
ori!e s!0i-4%re $ri+ind !o-$onent% e!0i$ei de &%rd# se ,%!e do%r !u %$ro4%re%
!o-%nd%ntului l% $ro$unere% "e,ilor de ser+i!iu !u %si&ur%re% unui 7nlo!uitor
!ores$unz#torC
7n !%z de sinistru $erson%lul %,l%t 7n ser+i!iul de &%rd#* $erson%lul !%re ur-e%z# s# i%s# din
tur% nu +% $#r#si $ostul "i +% r#->ne 7n !ontinu%re "i tur% ur-#to%reC
7n !%z de sinistru $erson%lul %,l%t 7n ser+i!iul de &%rd% tre4uie s# %!.ioneze !on,or- roluluiC
%!.iune% de -en.inere % +it%lit#.ii n%+ei este !ondus# de o,i.erul de &%rd# de l% $unte* ori!e
%lt# $erso%n% !%re !on!ur% l% %!e%st# %!.iune tre4uie s# du!# l% 7nde$linire ordinele
%!estui%C du$# sosire% !o-%nd%ntului l% 4ord* %!est% $rei% 7ntre%&% !ondu!ereC
% ti$*ul +er,i!iului e -"r. *er+o%"lului /i e+te i%ter0i+ +"(
$#r#se%s!# $ostulC
7ntreru$# e;e!ut%re% %!ti+it#.ii de ser+i!iuC
in!redinte%z% %ltei $erso%ne %tri4u.iile de ser+i!iu nu 7n%inte de % ,i s!0i-4%t !on,or-
&r%,i!uluiC
s# !onsu-e 4#uturi %l!ooli!e* s# do%r-# @in,r%!.iuni J $ede%$s% $en%l%AC
O/ierul de gard trebuie s se subordone8e comandantului de la care prime4te
ordine 4i instruciuni iar ordinele sale sunt obligatorii at>t pentru personalul din
serviciul su c>t 4i pentru personalul care se a/la la bord. El 7"i des,#"o%r# %!ti+it%te% $e
7ntre%&% n%+# %+>nd o4li&%.i% s#=l 7n"tiin.eze $eK %su$r% lo!ului 7n !%re se %,l%'
((
O,i.erul de &%rd# r#s$unde deB
- si&ur%n.% $erso%nelor de l% 4ordC
- $%z% "i se!urit%te% n%+ei in!lusi+ % -#r,urilorC
- !ondu!ere% %!ti+it#.ii $erson%lului 7n !%z de sinistru "i % lu$tei $entru +it%lit%teC
- instruire% e!0i$%5ului "i %ltor $erso%ne 7-4%r!%te $ri+ind re&ulile de ordine "i
si&ur%n.#C
- re-ediere% de,i!ientelor !onst%t%te de or&%nele de !ontrol'
O,i.erul !%re ur-e%z# s# $rei% ser+i!iul tre4uie s# $ri-e%s!# ur-#to%rele
in,or-%.iiB
%d>n!i-e% %$ei l% d%n#C
$es!%5ul n%+eiC
or# "i ni+elul %$ei 7n%lte res$e!ti+ 5o%se de -%reeC
st%re% le&#turilor n%+ei "i % %n!or%5uluiC
situ%.i% -%"inilor "i % dis$oni4ilit#.ii %!estor% 7n !%z de ur&en.#C
%su$r% tuturor o$er%.iilor !%re se e;e!ut# l% 4ord 7n s$e!i%l 7n le&#tur# !u ,elul* !%ntit%te%
"i re$%rti.i% -#r,urilor 7n!#r!%te s%u !%re ur-e%z# % ,i 7n!#r!%te $re!u- "i resturile de
-%r,# r#-%se l% 4ord du$# des!#r!%re% %nterio%r#C
ni+elul %$ei 7n s%ntin% "i t%n!urile de 4%l%stC
se-nele de zi "i lu-inile %$rinseC
$rezent% l% 4ord % %ltor $erso%ne @lo!ul unde se %,l%AC
st%re% de ,un!.ion%re % -i5lo%!elor de stin&ere % in!endiilorC
re&le-ent#rile $ortu%re s$e!i,i!eC
ordinele !o-%nd%ntului 7n !urs de e;e!ut%reC
$osi4ilit#.ile di%lo&ului 7ntre n%+%* $erson%lul de e;$lo%t%re $ortu%r% si %utorit#.ile
$ortu%re $entru solu.ion%re% $ro4le-elor de ser+i!iu s%u ur&ente'
L% lu%re% 7n $ri-ire % ser+i!iului* o,i.erul de &%rd# tre4uie s# se !on+in&# $erson%l
%su$r% le&#turilor n%+ei "i % %n!or#rii* %su$r% se-nelor %n!or%te "i % lu-inilorC el -%i tre4uie
s# !uno%s!# n%tur% -#r,urilor $eri!ulo%se !%re se 7n!%r!#?des!ur!% "i % -#surilor !%re tre4uie
lu%te 7n !%z de 7-$r#"tiere s%u in!endiu d%r "i !ondi.iile e;terio%re "i !ir!u-st%n.ele !e %r
$ute% $une 7n $eri!ol n%+% s%u d%!# n%+% $ro$rie $une 7n $eri!ol %lte n%+e'
()
Atri4u.ii 7n ti-$ul ser+i!iului de !%rtB
se e,e!tueze rol de !ontrol $e n%+# "i s# !ontroleze -odul !u- se du! l% 7nde$linire %tri4u.iile
de !#tre !elel%lte $erso%neC
s# %!orde %ten.ie si&ur%n.ei n%+ei "i % $erso%nelorC
s# -#so%re $es!%5ulC
s# su$r%+e&0eze 7n!#r!%re% $entru % $re+eni !%n%risire% n%+ei "i !re%re% unei %siete
$eri!ulo%se
s# ur-#re%s!# 4%l%st%re%?de4%l%st%re%C
s# su$r%+e&0eze -odul de sti+uire "i %-%r%re % -#r,urilorC
s# o4ser+e -odul de e;$lo%t%re % inst%l%.iilor de 7n!#r!%re?des!#r!%reC
s# ur-#re%s!# "i s# 7nre&istreze !el $u.in o d%t# l% / ore situ%.i% 0idro-eteorolo&i!%C
s# interzi!# ,u-%tul l% 4ord "i s# %si&ure !ondi.ii de si&ur%n.# -%i %les 7n -%&%zii* !>nd se
o$ere%z# -#r,uri $eri!ulo%se* !>nd se 7-4%r!% !o-4usti4il* !>nd st%.ione%z# in zone
$etroliereC
i% -#suri de si&ur%n.# n%+ei %tun!i !>nd se re!e$.ione%z# un %+ertis-ent de ,urtun#* +re-e
re% 7n !ee% !e $ri+e"te le&#turile n%+ei "i -#r,urilorC
i% to%te -#surile $t' $re+enire% $olu#rii* 7n s$e!i%l !u 0idro!%r4uriC
7n !%z de sinistru s# e-it# se-n%le de %l%r-# $e n%+#* s#=l in,or-eze $e !o-%nd%nt "i $>n# l%
sosire% %!estui% l% 4ord s# 7ntre$rind# -#surile !ores$unz#to%reC
s# soli!ite %sistent% de l% %utorit#.ile $ortu%reC
s# e;e!ute to%te lu!r#rile $e !%re le ordon% C#$it#ni%* 7n !%zul 7n !%re nu $une 7n $eri!ol n%+%
$ro$rieC
s# -%ne+reze n%+% l% !erere% or&%nelor de C#$it#nie 7n %4sen.% !o-%nd%ntului 7n li-it%
!o-$etentei %tri4uiteC
d%!# situ%.i% o i-$une s# dis$un# o,i.erului -e!%ni! s# $un# 7n ,un!.iune inst%l%.i% de CO
6
C
s# !uno%s!# st%re% de st%4ilit%te % n%+ei in ori!e -o-entC
s# %!orde %sistent% n%+elor "i $erso%nelor %,l%te 7n $eri!ol "i s# inter+in# !u e!0i$%5ul $ro$riu
$entru % %!ord% %sisten.# %ltor n%+e s%u inst%l%.ii $ortu%reC
s# i% to%te -#surile $entru % nu $rodu!e %+%rii 7n !%zul 7n !%re ur-e%z# s# $un# eli!e% n%+ei 7n
-i"!%reC
s# ur-#re%s!# -en.inere% ordinii "i !ur#.eniei l% 4ordC
$red%re%?$ri-ire% ,un!.iei se ,%!e $rin $ro!es +er4%l 7nto!-it de !#tre $red%torC
tre!ere% res$ons%4ilit#.ii se !onsider% de,initi+% $rin se-n%re% $ro!esului +er4%l de !#tre
$ri-itor'
R"9STR!& ," OR,N" A& COMAN,ANT!&!
(8
De,initieB do!u-ent de ordine interio%r# ,olosit# l% 4ordul n%+ei $entru e+iden.% ordinelor $e
!%re !o-%nd%ntul le tr%ns-ite !#tre e!0i$%5 @-odelul "i di-ensiunile se st%4iles! de !#tre
%r-%torA'
se $#stre%z# l% 4ord ti-$ de trei %ni de l% ulti-ul 7ns!ris du$# !%re se $red# l% %r-%tor !u
%dres% de 7n%int%reC
se (nscriu to%te to%te ordinele !o-%nd%ntului re,erito%re l% or&%niz%re% "i -odul de
or&%niz%re % %!ti+it#.ilor de !#tre $erson%lul n%+i&%ntC "e,ii de ser+i!iu se-ne%z# de lu%re
l% !uno"tin.# 7n 5urn%lC
poate /i controlat de ctre autoritile de stat 4i de ctre armator3
se pstrea8 permanent la comandant.
RE1I#TRU DE PROCE#E 2ERBALE AL OFIERULUI DE 1ARD3
De,initieB do!u-ent de ordine interio%r# 7n !%re sunt 7ns!rise $ro!esele +er4%le %le o,i.erilor l%
s,>r"itul ser+i!iului de &%rd# $rin !%re se $red% "i se $ri-e"te %!est ser+i!iu @-odelul "i
di-ensiunile se st%4iles! de !#tre %r-%torC $%r%,%re% se ,%!e d% !#tre %r-%torA'
se $#stre%z# l% 4ord ti-$ de trei %ni de l% ulti-ul 7ns!ris du$# !%re se $red# l% %r-%tor !u
%dres% @Lne!esit%te% !onser+#rii $ro4elorAC
se !o-$lete%z# $e ti-$ul st%.ion#rii %tun!i !>nd se e;e!ut# ser+i!iul de &%rd# "i 7n el se
(nscriu.
d%t% "i or% 7n!0eierii $ro!esului +er4%lC
nu-ele "i $renu-ele !elor doi o,i.eriC
$ozi.i% n%+ei "i situ%.i% %!estei%C
d%tele re,erito%re l% %!ti+it#.ile !e se des,#"o%r# l% 4ordC
%lte d%te e;$rese !erute de !#tre %r-%tor "i !o-%nd%ntC
e+eni-entele $etre!ute l% 4ordC
d%!# n%+% este su4 o$er%.iuni J des!riere% det%li%t# % o$er%.iunilorC
se $o%te !ontrol% d% !#tre %utorit#.ile !o-$etente* de !#tre %r-%tor* !o-%nd%nt "i !#$it%nul
se!und'
se $#stre%z# l% o,i.erul de &%rd#'
R"9STR!& ," SCAR<
,e/initie. document de ordine interioar a crui /orm 4i coninut sunt impuse de
ctre armator 4i para/ate.
se $#stre%z# l% 4ord ti-$ de trei %ni de l% ulti-ul 7ns!risC
se !o-$lete%z# do%r 7n st%.ion%reC
(/
se (nscriu.
$erso%nele !%re !o-$un e!0i$% de &%rd# 7n ,runte !u o,i.erul* de l% $unte "i -%"in%
ur->nd 7ns!riere% !elorl%l.i -e-4rii de e!0i$%5 !e !o-$un ser+i!iul s#u ur!% l% 4ord
$entru di,erite $ro4le-eC
"e,ul de e!0i$% !u nu-#rul de do!0eri !u !%re ur!# l% 4ordC
rudele "i $rietenii $erson%lului de l% 4ord'
%!!esul l% 4ord %l +izit%torilor este $er-is do%r !u %$ro4%re% !o-%nd%ntului 7n orele 7n !%re
nu se lu!re%z#* i%r de$l%s%re% lor este !ondus# de !#tre o,i.erul &%rd% s%u o %lt# $erso%n%
dese-n%t% de !o-%nd%ntC
se !o-$lete%z# %t>t 7n $orturile ro-%ne"ti !>t "i 7n !ele str#ineC
s!o$ul !o-$let#rii 7l !onstituie e+iden.% $erso%nelor $rezent% l% 4ord 7ntr=un %nu-it -o-ent
"i do+%d% !# ei %u $#r#sit s%u 4ordul "i !uno%"tere% e;%!t# % lo!ului 7n !%re ei $ot ,i &#si.i
7n !%z de $eri!ol'
Meninerea vitalitii navei3
$revenirea polurii mediului
4i a
accidentelor la bord
Nava se considera (n bun stare de navigabilitate atunci c>nd este pregtit
re8onabil pentru a pre(nt>mpina pericolele mrii5 pericole obi4nuite 4i este apt din
toate punctele de vedere s e@ecute voia*ul (ncredinat. :n %!est sens* n%+% tre4uie s#
$osede caliti te)nice constructive.
etan4eitate5 soliditate5 re8istenta corespun8toare destinaiei sale3
s# s# ,ie ec)ipat !u -%"ini* inst%l%.ii* e!0i$%-ente "i -%teri%le* 0#r.i "i
do!u-ente n%uti!e* $ro+izii* !o-4usti4il "i !elel%lte rezer+e ne!es%re s$re %
7nt>-$in% ris!urile o4i"nuite de n%+i&%.ie %le +oi%5ului inten.ion%tC
,ie pregtit $entru % tr%ns$ort% 7n 4une !ondi.iuni -#r,urile "i $entru % e;e!ut%
+oi%5ul $entru !%re % ,ost %n&%5%t#C
s# ,ie 7n!%dr%t# 7n -od !ores$unz#tor !u res$e!t%re% re&ul%-entelor de sti+uire "i
!o-$%ti4ilit%te % -#r,urilor "i % !ondi.iilor de st%4ilit%te i-$use de Re&istrul
N%+%l de C%li,i!%reC
s# res$e!te !erin.ele !ontr%!tu%le %le %n&%5#rii du$# !%z'
Asi&ur%re% 4unei st#ri de n%+i&%4ilit%te % n%+ei l% 7n!e$utul +oi%5ului !onstituie o
(1
obligaie % %r-%torului' Pro4% 4unei st#ri de n%+i&%4ilit%te se ,%!e de re&' $rin Certi,i!%tul de
Cl%s#'
Co-%nd%ntul "i e!0i$%5ul %u o4li&%.i% de % -en.ine n%+% 7n st%re 4un# $er-%nent $e
to%t# $erio%d% e;$lo%t#rii'
M"N:N"R"A 'TA&T<: NA'"
Este o o4li&%.ie ,und%-ent%l# % ori!#rui -e-4ru %l e!0i$%5ului' Pentru $re+enire%
situ%.iilor !e $ot du!e l% $eri!lit%re% si&ur%n.ei n%+ei* e!0i$%5ul tre4uie s# res$e!te !u
stri!te.e instru!.iunile re,erito%re l% $ro!esele te0nolo&i!e s$e!i,i!e n%+ei %t>t 7n -%r" d%r
"i 7n st%.ion%re'
Comandantul rspunde de or&%niz%re% "i $re&#tire% e!0i$%5ului $entru -en.inere%
"i %$#r%re% +it%lit#.ii "i !ondu!e n%+% 7n ti-$ul lu$tei $entru +it%lit%te
Cpitanul secund rspunde $entru st%re% te0ni!% % !or$ului n%+ei $re!u- "i de
e;isten.% l% 4ord !on,or- in+ent%rului "i de st%re% -%teri%lului de %+%rie* in!endiu "i s%l+%re*
7nto!-e"te roluri de +it%lit%te "i !ondu!e $re&#tire% e!0i$%5ului 7n lu$t% $entru -en.inere%
+it%lit#.ii' Pe 4%z% ordinelor !o-%nd%ntului* se!undul !ondu!e ne-i5lo!it lu$t% $entru
+it%lit%te $e $unte "i 7n to%te !o-$%rti-entele n%+ei !u e;!e$.i% !o-$%rti-entului -%"ini' 7n
li$s% %!estui% de l% 4ord lu$t# este !ondus# de !#tre o,i.erul de &%rd#'
-e/ul mecanic rspunde de st%re% te0ni!# "i de 4un% ,un!.ion%re % inst%l%.iilor*
-e!%nis-elor "i -i5lo%!elor de lu$t# $entru +it%lit%te' Pe 4%z% ordinelor !o-%nd%ntului* el
!ondu!e ne-i5lo!it lu$t% $entru +it%lit%te 7n !o-$%rti-entul -%"ini' :n li$s% %!estui% de l%
4ord* o,i.erul de &%rd# !ondu!e %!ti+it%te%'
-e/ii de servicii rspund de st%re% !o-$%rti-entelor din se!torul de %!ti+it%te din
to%te $un!tele de +edere* in!lusi+ de ,un!.ion%re% -i5lo%!elor de lu$t# $entru +it%lit%te
$re!u- "i de 7ntre.inere% inst%l%.iilor %,l%te 7n %!este 7n!#$eri'
Comandantul nume4te l% 4ord o comisie permanent de vitalitate %+>nd !%
$re"edinte !#$it%nul se!und "i -e-4rii* "e,ii -e!'* ele!tri!* st' r%dio !%re veri/ica lunar st%re%
!or$ului n%+ei* % $ere.ilor % u"ilor et%n"e* % inst%l%.iilor "i -i5lo%!elor de lu$t# $entru
+it%lit%te* % !%4lurilor "i inst%l%.iilor ele!tri!e "i -%teri%lelor d s%l+%re "i %+%rie'
Ori!e $erso%n# de l% 4ordul n%+ei !%re o4ser+# $#trundere% %$ei 7n interior* tre4uie s#
r%$orteze i-edi%t $rin ori!e -i5lo! $osi4il !o-%nd%ntul s#u o,i.erul de !%rt?&%rd% si s# i%
-#surile $re+enti+e'
MENINEREA FLOTABILIT3II I #TABILIT3II NA2EI
L% 4ordul ,ie!#rei n%+e tre4uie s# se &#se%s!# do!u-ent%.i% $ri+ind %si&ur%re%
/lotabilitii "i stabilitii de $roie!t%nt* %!e%st% do!u-ent%.ie se $#stre%z# l% !o-%nd%nt i%r
(2
or&%nele te0ni!e !%re !ondu! re$%r%.iile r#s$und de !ore!t%re% %!estei%'
Pentru du!ere% !u su!!es % %!.iunilor $entru meninerea /lotabilitii navei
!o-%nd%ntul* !#$it%nul se!und "i "e,ul -e!%ni! $e 4%z% do!u-entelor s$e!i,i!e tre4uie s#
studie8e din timp !%zurile ti$i!e de %+%rie &r%+# le&%te de $ierdere% st%4ilit#.ii s%u % rezer+ei
de ,lot%4ilit%te* el%4or>nd -#suri !ores$unz#to%re $entru %!este situ%.ii'
Prin &ri5% !#$it%nului se!und "i % "e,ului -e!%ni! se (ntocme4te un tabel al porilor
etan4e "i % altor desc)ideri care trebuie s stea permanent (nc)ise (n mar4 $re!u- "i
acelea care se (nc)id la ordin'
Person%lul !%re lu!re%z# s%u r#s$unde de !o-$%rti-entele res$e!ti+e tre4uie s#
!uno%s!# %!est t%4el s# %!.ioneze !ores$unz#tor "i s# se %si&ure $rin !ontro%le de res$e!t%re%
!u stri!te.e % ordinului $ri+ind 7n!0idere% %nu-itor $or.i s%u % %ltor des!0ideri'
&a bordul navei trebuie s /ie asigurat (n orice moment accesul (n
compartimentele (ncuiate. :n %!est s!o$* ,ie!%re !o-$%rti-ent %re dou# !0ei din !%re un% l%
$erso%n% !%re %re !o-$%rti-entul 7n $ri-ire i%r % dou% l% t%4loul de !0ei* lo!ul %!estui% ,iind
,i;%t de !#tre !#$it%nul se!und "i tre4uie !unos!ut de !#tre !#$it%nul se!und "i o,i.erul de
&%rd#' C0eile !o-$%rti-entelor unde se &#ses! +%lori se %,l% l% t%4lou 7n $li! si&il%t'
nstalaiile de la bord5 -%i %les tu4ul%turile "i +%l+ulele tre4uies! $itur%te 7n !ulori
di,erite !on,or- st%nd%rdelor intern%.ion%le' G#urire% $ere.ilor* % $un.ilor s%u % $#r.ilor et%n"e
este interzis#C nu-%i !o-%nd%ntul $o%te %$ro4% %!est lu!ru 7n !%zul unor %+%rii?deterior#ri
d%!# %!este -#suri sunt ne!es%re $entru s%l+%re% o%-enilor'
G%rniturile de !%u!iu! de l% $or.i* 0u4louri s%u %lte intr#ri tre4uie -en.inute 7n st%re
4un# de 7ntre.inere'
:n!#$erile 7n!0ise tre4uie %erisite $eriodi! i%r ori,i!iile din 4ord%5 se des!0id nu-%i l%
ne+oie 7n ti-$ul lu!r#rilor' To%te lu!r#rile 7n le&#tur# !u des!0iderile 7n 4ord%5 se ,%! su4
su$r%+e&0ere% !#$it%nului se!und "i % "e,ului -e!%ni! "i se -en.ione%z# 7n Iurn%lul de Bord'
Pe ti-$ul e;e!ut#rii %!estor lu!r#ri i%u ur-#to%rele -#suriB
se .ine l% 7nde->n% -%teri%lul de +it%lit%te $entru % ,i i-edi%t ,olositC
se -en.in 7n st%re 4un# de ,un!.ion%re -i5lo%!ele de &olire % !o-$%rti-entelor 7n
!%re se lu!re%z#C
ori!e tu4ul%tur# de-ont%t% se %stu$% !u ,l%n"% o%r4#C
d%!# n%+% se %,l% $e do!* 7n%inte% l%ns#rii l% %$# se +or lu% -#suri de $re7nt>-$in%re
% inund#rii 7n ti-$ul l%ns#rii s%u u-$lerii do!ului !u %$%C
4ord%5ul e;terior %l o$erei +ii se !ontrole%z# de ,ie!%re d%t# !>nd n%+% este ur!%t% $e
do! i%r rezult%tul se !onse-n% 7ntr=un $ro!es +er4%l de !onst%t%re 7n!0ei%t !u
re$rezent%ntul "%ntierului'
(9
Meninerea stabilitii intre limitele prev8ute de ctre Registrul Naval de
Constatare este o o4li&%.ie % !o-%nd%ntului "i se re%lize%z# $rintr=o re$%rtiz%re 4un# %
&reut#.ilor 7n $l%nul tr%ns+ers%l "i lon&itudin%l' :n ti-$ul e;$lo%t#rii* !o-%nd%ntul %re
o4li&%.i% s# .in# se%-% de to%te restri!.iile i-$use de Re&istru'
BA&ASTAR"A 4i ,"BA&ASTAR"A
Un t%n! $o%te ,i 4%l%st%t* 7n r%$ort !u scopul balastrii 7n trei +%ri%nteB
parial3
complet3
complet presat.
Balastare parial.se re%lize%z# !on,or- unei s!0e-e $rin introdu!ere% %$ei nu-%i
7n %nu-ite t%n!uri @balastare u4oarA'
Balastare total 0grea13 to%te t%n!urile de 4%l%st sunt $line'
Scopul balastrii.
- -#rire% !oe,i!ientului de st%4ilit%te tr%ns+ers%l% $rin !o4or>re% !entrului de
&reut%teC
- redu!ere% su$r%,e.ei +eli!e % n%+ei $rin -i!"or%re% 4ordului li4erC
- -#rire st%4ilit#.ii de dru- % n%+ei $rin !re"tere% $es!%5uluiC
- re&l%re% %sietei n%+eiC
- !re"tere% r%nd%-entului de $ro$ulsie %l eli!ei'
B%ls%t%re% n%+ei este obligatorie 7n ur-#to%rele situ%.iiB
- !>nd n%+% nu %re -%r,#C
- !>nd n%+% tr%ns$ort% -%r,% de !oe,i!ient -i! "i $entru !o4or>re% !entrului de
&reut%te se i-$une 4%l%st%re% t%n!urilor in,erio%reC
- n%+% %re -%r,# su4 !%$%!it%te "i !ondi.iile 0idro=-eteo i-$un !re"tere%
st%4ilit#.iiC
- n%+% tr%ns$ort% -%r,# $e $unte "i $ierdere% de st%4ilit%te se !o-$ense%z# $rin
4%l%st%re @d%!# !%$%!it%te% de &reut%te $er-iteA
Balastarea se re%lize%z# su!!esi+* .>n! !u t%n! 7n !%zul t%n!urilor !entr%le "i $ere!0i
7n !%zul t%n!urilor l%ter%le 7n %"% ,el 7n!>t s# nu se 4%l%steze si-ult%n -%i -ult de dou#
t%n!uri'
Ordinea de balastare a tancurilor.
t%n!urile !entr%le @.>n! !u t%n!AC
)3
t%n!urile l%ter%le in,erio%re $ere!0i @B4GT4AC
t%n!ul de !oliziune $ro+% @,ore$i!AC
t%n!ul de !oliziune $u$% @%,ter$i!AC
t%n!urile su$erio%re l%ter%le @$ere!0iAC
dee$=t%n!urile @t%n!uri de %,und%re'A
De re&ul#* 4%l%st%re% se ,%!# 7n st%.ion%re 7n $ortC d%!# -%re% este !%l-%se $o%te ,%!e
"i l% %n!or# J 7n r%d#' Nu se %!!e$t% 4%l%st%re% 7n -%r" !i do%r $res%re% 7n !%zuri e;!e$.ion%le'
Person%lul n%+i&%nt !%re %re %tri4u.ii $ri+ind 4%l%st%re% esteB comandantul i% de!izi%
de 4%l%st%re% "i st%4ile"te s!0e-% .in>nd !ont de situ%.i% "i de lo!ul 7n !%re se %,le n%+%* de
s!o$ul 4%l%st#rii* de !ondi.iile 0idro=-eteo "i de !riteriile de st%4ilit%te' %!e%st# s!0e-# se
tr%ns-ite cpitanului secund o d%t# !u 7ns!riere% ordinului de 4%l%st%re 7n Re&istrul de
E+ident% %l B%l%st#rii'
Secundul se o!u$% e,e!ti+ de 4%l%st%reB 7l 7n"tiin.e%z# $e 4e/ul mecaniC se!undul
!o-uni!% ordinul de 4%l%st%re o/ierului de cart6garda de l% $unte "i -%"in% "i se !o-uni!%
$erso%nei 7ns#r!in%te !u e,e!tu%re% sondelor l% t%n!uri @( $erso%neB %5utorul o,i.erului -e!%ni!
de $unte* "e,ul de e!0i$%5* -%rin%rul de ser+i!iuA'
Se!undul .ine e+iden.% 4%l%st#rii 7n ti-$ "i !oordone%z# s!0i-4%re% 4%l%st#rii de l%
un t%n! l% %ltul' L% ter-in%re% ,ie!#rui t%n! se note%z# or# "i sond%'
O/ierul de gard su$r%+e&0e%z# 7n!lin#rile "i +%ri%.i% $es!%5ului' L% ter-in%re*
r%$orte%z# !o-%nd%ntului* in!lusi+ ori!e situ%.ie deose4it#' L% $red%re% ser+i!iului* o,i.erul
de &%rd# tr%ns-ite situ%.i% 4%l%st#rii d%!# s=% ter-in%t s%u nu'
Rezult%tul 4%l%st#rii se 7nre&istre%z# "i 7n Re&istrul de Pro!ese Ver4%le %le
Co-%nd%ntului'
#e$i%"r 4
$R"'"NR"A - STN9"R"A NC"N,&OR
A!e%st# %!ti+it%te* l% 4ordul n%+ei* se or&%nize%z# 7n !on,or-it%te !u le&isl%.i% 7n
+i&o%re' :n s!o$ul $re+enirii* l% 4ordul n%+ei* nu se utilize%z# ,l#!#ri des!0ise i%r lu!r#rile
!e se e;e!ut# $e n%+#* !%re ne!esit# o$er%.iuni de sudur#* se ,%! !u %$ro4%re% "e,ului
-e!%ni!' Ase-ene% lu!r#ri nu se ,%! 7n %$ro$iere% &urilor de +entil%.ie "i %
!o-$%rti-entelor 7n !%re e;ist# -%teri%le in,l%-%4ile* de!>t nu-%i du$# !e %u ,ost lu%te
to%te -#surile de si&ur%n.#' :n !o-$%rti-entele n%+ei* in!lusi+ -%&%zii* nu se utilize%z#
ilu-in%tul !u ,l%!#r# des!0is#' :n -%&%ziile "i !o-$%rti-entele 7n!0ise tre4uie !ontrol%t#
te-$er%tur%* i%r 7n !%zul 7n !%re se !onst%t# o !re"tere %$re!i%4il# se +or lu% -#suri de
%erisire "i r#!ire'
Des!0iderile t%n!urilor de !o-4usti4il* +%l+ulele "i tu4ul%turile tre4uie s# ,ie et%n"
)
%si&ur%te* !u e;!e$.i% &urilor de %erisire s%u $re%$lin $re+#zute $rin !onstru!.ie'
Produsele !o-4usti4ile* li!0ide s%u solide* tre4uie de$ozit%te 7n lo!uri s$e!i%l
%-en%5%te* !ele li!0ide 7n re!i$iente !o-$%ti4ili* i%r !o-$%rti-entele tre4uie s# ,ie $re+#zute
!u siste-e de %erisire' Prin !onstru!.ie* %st,el de !o-$%rti-ente sunt %-$l%s%te de$%rte de
sursele de %$rindere' Pentru e+it%re% $rodu!erii in!endiilor tre4uie e+%!u%t# %$% din s%ntin#*
ori de !>te ori %!e%st# e;ist# "i !on.ine di,erite 0idro!%r4uri'
L% n%+ele !%re tr%ns$ort# $roduse $etroliere se dis$un -#suri s$e!i%le 7n le&#tur# !u
utiliz%re% s!ulelor de lu!ru !u- sunt !io!%ne* d#l.i !%re tre4uie s# ,ie din 4ronz* 0u4lourile "i
%lte des!0ideri tre4uie s# ,ie %!o$erite !u site -et%li!e'
Mi5lo%!ele ele!tri!e de ilu-in%t tre4uie s# ,ie $re+#zute !u e!r%ne de $rote!.ie i%r 7n
!%zul -#r,urilor $eri!ulo%se !u ,iltre %ntide,l%&r%nte' Pe ti-$ul 7n!#r!#rii "i des!#r!#rii tot
$erson%lul de l% 4ord este o4li&%t s# res$e!te ne!ondi.ion%t instru!.iunile instituite $entru
%st,el de situ%.ii' L% n%+ele !%re tr%ns$ort# -#r,uri $eri!ulo%se se i%u -#suri su$li-ent%re de
$re+enire % in!endiilor'
:n s!o$ul $re+enirii in!endiilor !ir!uitele ele!tri!e tre4uie $rote5%te !u si&ur%n.e
st%nd%rdiz%te "i %+>nd !%r%!teristi!ile indi!%te de !onstru!tor'
L% 4ordul n%+ei $#str%re% -%teri%lelor de !ur#.enie -%i %les !ele 7-4i4%te !u $etrol*
se ,%!e 7n !ont%inere s$e!i%le s%u se e+%!ue%z# $este 4ord' P#str%re% -%teri%lelor !o-4usti4ile
li!0ide 7n +%se des!o$erite este interzis#' L#s%re% su4 tensiune % %$%r%telor ele!tri!e
nesu$r%+e&0e%te* 7n s$e!i%l % !elor de 7n!#lzire este interzis#'
Ori!e $erso%n# de l% 4ord !%re o4ser+# !# s=% de!l%n"%t un in!endiu tre4uie s# %nun.e
7n ti-$ul !el -%i s!urt o,i.erul de !%rt?&%rd# "i 7n li-it% $osi4ilului s# lo!%lizeze in!endiul s%u
s# 7n!er!e s#=l !o-4%t#' Se!undul !ondu!e lu$t% $entru stin&ere% in!endiului $e to%t# n%+% !u
e;!e$.i% !o-$%rti-entului de -%"ini* unde r#s$undere% re+ine "e,ului -e!%ni!' :n li$s%
%!estui% %tri4u.iunile re+in o,i.erului de &%rd#'
$R"'"NR"A $O&!<R M",!&! MARN
Prote!.i% -ediului -%rin "i res$e!t%re% le&isl%.iei n%.ion%le "i intern%.ion%le este o
o4li&%.ie ,und%-ent%l# % tuturor $erso%nelor 7-4%r!%te' N%+ele tre4uie s# res$e!te
ur-#to%rele re&uliB
re&ulile de $re+enire % $olu#riiC
re&ulile $entru !ontrolul $olu#rii !u su4st%n.e no!i+e s%u d#un#to%reC
re&ulile $entru $re+enire% $olu#rii !u %$e uz%teC
)6
re&ulile $entru $re+enire% $olu#rii !u &uno%ie'
Reziduurile de 0idro!%r4uri nu $ot ,i de+ers%te 7n -%re'
N%+ele su4 in!iden.% Con+en.iei tre4uie s# .in# l% 4ord un 5urn%l de e+iden.# %
0idro!%r4urilor $e !%re 7l !o-$lete%z# $entru ,ie!%re o$er%.iune $ri+ind !ole!t%re% "i $red%re%
reziduurilor' A!est 5urn%l se $#stre%z# l% 4ord trei %ni du$# !e s=% e$uiz%t* !o-%nd%ntul %+>nd
o4li&%.i% s# eli4ereze !o$ii du$# %!est 5urn%l %utorit#.ilor l% !erere' Ori!e !o-%nd%nt !%re %re
n%+% i-$li!%t# 7ntr=un %!t de $olu%re %re o4li&%.i% s# r%$orteze ,#r# 7nt>rziere $rin -i5lo%!ele
!ele -%i r%$ide* det%lii 7n le&#tur# !u %!tul* %r-%torului d%r "i %utorit#.ilor $ortu%re !ele -%i
%$ro$i%te'
$R"'"NR"A ACC,"NT"&OR ," M!NC<
A!e%st# %!ti+it%te se or&%nize%z# !on,or- nor-elor s$e!i,i!e de $rote!.ie % -un!ii
7n %!ti+it#.ile de l% 4ordul n%+ei' Co-%nd%ntul n%+ei "i "e,ii de ser+i!ii sunt o4li&%.i 7n
ti-$ul lu!r#rilor $e !%re %!e"ti% le e;e!ut# l% 4ord "i i-$li!it $entru to%te $erso%nele !e %u
%!!es l% 4ord @do!0eri* $rest%tori de ser+i!ii* +izit%toriA' C#$it%nul se!und este o4li&%t s#
+eri,i!e st%re% inst%l%.iilor de ridi!%re % &reut#.ilor "i !u "e,ul -e!%ni! s# i% -#surile de
ri&o%re 7n !%zul !onst%t#rii unor de,e!.iuni' L% $ri-% des!0idere % -%&%ziilor* se!undul +%
ur-#ri !% "e,ul de e!0i$%5 s# +eri,i!e st%re% s!#rilor de %!!es 7n -%&%zii* si&ur%n.ele
-in&iilor !e r#->n % $ost* &urile de ru5%t* $re!u- "i %lte des!0ideri 7n $un.i* !u !%re
o!%zie +% dis$une -#surile !ores$unz#to%re $entru 7nl#tur%re% !%uzelor unor %!!idente'
Pe ti-$ul o$er%.iunilor este interzis# st%.ion%re% $erso%nelor su4 &reut#.ile
sus$end%te* 7n !%le% $%r>-elor s%u % l%n.urilor de %n!or#'
Perso%nele !%re lu!re%z# 7n %r4or%d# s%u l% 7n#l.i-e tre4uie s# ,ie %si&ur%te !u
!entur# de si&ur%n.#'
Pre&#tire% din $un!t de +edere %l $rote!.iei -un!ii se ,%!e %st,elB
$re&#tire% &ener%l# teoreti!# 20'
Pre&#tire% &ener%l# $r%!ti!# 20'
Pre&#tire% s$e!i%l# l% 4ordul n%+ei !el $u.in 0 o d%t# $e lun#'
Pre&#tire% s$e!i,i!# ,ie!#rei lu!r#ri du$# !%z'
Instruire% se !onse-ne%z# 7ntr=o ,i"# !%re este un ti$iz%t $e siste- n%.ion%l' Mi 7n
!%re tre4uie 7ns!rise %rti!olele !e %u ,ost $relu!r%te @7n !on,or-it%te !u nor-%ti+ele
n%.ion%leA'
RO&!& ," "C#$A% A& NA'"
)(
Are 2 nelesuri:
- do!u-entul 7n !%re se 7nre&istre%z# ,ie!%re -e-4ru %l e!0i$%5ului de !#tre !#$it#nie l%
!erere% s!ris# % %r-%torului* !%re $e ti-$ul !>t n%+% st%.ione%z# se %,l# l% !#$it#nie* i%r
$e ti-$ul +oi%5ului l% 4ord'
- stru!tur% or&%niz%tori!# % e!0i$%5ului $entru % inter+eni 7n di,erite situ%.ii 7n !%drul
or&%niz#rii 7n rol de in!endiu* de &%ur# de %$#* de o- l% %$#* de %4%ndon* rolul
!o-$le; @!>nd %$%r !o-4in%.ii de %!!idente "i 7nl#tur%re% e,e!telor tre4uie ,#!ut#
si-ult%nA'
Un rol trebuie s cuprind urmtoarele pri:
- denu-ire% roluluiC
- se-n%lul de %l%r-# sonor#C
- nu-ele $%rti!i$%n.ilor $e ,un!.ie* $osturile "i ,un!.iile !%re le %u 7n rolC
- s%r!inile $e ,ie!%re $%rti!i$%nt !onst>nd din %du!ere% -%teri%lelor "i
%!.ion%re% !u -%teri%lulC
E;tr%s din rol $entru ,ie!%re -e-4ru din e!0i$%5 se %,i"e%z# 7n !%4in# l% $%t'
:n !%drul rolului se %re 7n +edere !u$rindere% 7ntre&ului e!0i$%5* in!lusi+ %
$%s%&erilor' Me-4rii e!0i$%5ului 7nde$lines! s%r!ini i%r $%s%&erii res$e!t# instru!.iunile
st%4ilite $e ti-$ul des,#"ur#rii rolului'
Co$ii du$# t%4elele de rol se %,i"e%z# $e 4%z% unui $ro&r%- !%re !u$rindeB
%$elul de !0e-%reC
+eri,i!%re% $rezen.eiC
st%re% 7n !%re este e!0i$%tC
se +eri,i!# d%!# s=% %dus -%teri%lul* d%!# +estele de s%l+%re s=%u 7-4r#!%t !ore!t'
Pentru rolul de %4%ndon se $re+ede 7ntre& e!0i$%5ul !u %nu-ite restri!.ii $entru
%nu-ite ,un!.ii d%r ,un!.iile !%re nu %!.ione%z# 7n !%drul rolului "i se o!u$# de e;$lo%t%re%
n%+ei 7n !ontinu%re* 7n !%z de %4%ndon* %u $re+#zute lo!uri 7n 4%r!#'
E;er!i.iile de rol se !onse-ne%z# 7n 5urn%lul de 4ord* in!lusi+ rezult%tele'
$ROC",!R +N ST!A: ," SNSTR!
Co-%nd%ntul n%+ei %re un% din $rin!i$%lele o4li&%.ii s# %si&ure si&ur%n.%
n%+i&%.iei $rin -en.inere% l% zi % in,or-%.iilor 7n le&#tur# !uB
$rezen.% &0e.urilor s%u % e$%+elorC
))
$osi4ilit%te% unei ,urtuni tro$i!%leC
7nt>lnire% te-$er%turilor su4 $un!tul de 7n&0e. %so!i%te !u +>nturi $uterni!e !%re
$ro+o%!# -%si+e %!u-ul#ri de &0e%.# $e su$r%stru!tur# "i $osi4ilit%te% 7nt>lnirii
unor +>nturi de $este 3N B, !u !%re o!%zie* $e l>n&# -#surile ne!es%re n%+ei
$ro$rii s# tr%ns-it# -es%5e destin%te st%.iilor de !o%st# "i n%+elor din zon#' O
-#sur# $re+enti+# $entru n%+% $ro$rie o !onstituie s!0i-4%re% de dru- !%re s#
$er-it# 7nde$#rt%re% de zon% $eri!ulo%s#'
Co-%nd%ntul n%+ei !%re $ri-e"te un se-n%l* din ori!e surs#* de l% o n%+# s%u un
%+ion din !%re rezult# !# este 7n $eri!ol* este o4li&%t s# se 7nde$#rteze !u to%t# +itez% 7n
%5utorul $ers' "i s%l+%re% 4unurilor' D%!# din -oti+e rezon%4ile* 7n s$e!i%l $ri+ind
si&ur%n.% n%+ei "i e!0i$%5ului $ro$riu* nu $o%te du!e l% 7nde$linire %!e%st# o4li&%.ie +%
!onse-n% 7n 5urn%lul de 4ord $ri-ire% -es%5ului "i -oti+ul $entru !%re nu i=% d%t %5ut'
Co-%nd%ntul n%+ei 7n $ri-e5die* du$# !e se +% !onsult% !u !o-%nd%n.ii n%+elor !%re
se 7ndre%$t# s$re lo!ul $eri!olului* %re o4li&%.i% s# se $ronun.e %su$r% n%+ei $e !%re o $re,er#*
i%r !elel%lte sunt s!utite de res$e!t%re% o4li&%.iei'
:n situ%.i% 7n !%re n%+% $ro$rie este in!lus# 7ntr=un &ru$ de n%+e !%re !%ut#* ,ie!%re
n%+# este o4li&%t# s# res$e!te dis$ozi.iile d%te de !oordon%tor'
De+iere% n%+ei $ro$rii de l% dru-ul ini.i%l $entru %sisten.#* !#ut%re "i s%l+%re se
-en.ione%z# 7n 5urn%lul de 4ord'
:n ur-% unui %4ord%5* d%!# st%re% te0ni!# % n%+ei $ro$rii este !ores$unz#to%re
!erin.elor de ,lot%4ilit%te "i n%+i&%4ilit%te %re o4li&%.i% s# %si&ure %sisten.# "i s%l+%re !eleil%lte
n%+e !%re s=%r %,l% 7n $eri!ol* i%r $#r#sire% lo!ului ,#r# !onsi-.#->nt este interzis# "i este
in,r%!.iune'
:n ur-% $rodu!erii unui sinistru* indi,erent de !%uz# !o-%nd%ntul n%+ei este o4li&%t
s# de$un# to%te e,orturile $entru -en.inere% ,lot%4ilit#.ii n%+ei* s# 7ndre$te n%+% !#tre us!%t
d%!# situ%.i% o i-$une s%u s# e"ueze 7n %,%r% unui "en%l n%+i&%4il $entru % nu 4lo!% !ir!ul%.i%*
intr%re%?ie"ire% dintr=un $ort'
:n %!el%"i ti-$ tre4uie s#="i %nun.e %r-%torul* n%+lositorul "i $ro$riet%rul -#r,ii
des$re situ%.ie' Od%t# !u intr%re% 7n $ort s%u !u !ont%!tul $e !%re 7l st%4ile"te !u %utorit#.ile
su4 5urisdi!.i% !#ror% se %,l# lo!ul e"u#rii !o-%nd%ntul +% de$une un $rotest de -%re'
A4%ndon%re% n%+ei este -#sur% e;tre-# ordon%t# de !o-%nd%nt %tun!i !>nd n%+% se
s!u,und#' Ni!i un% din $erso%nele de l% 4ord nu %re $er-isiune% s# $#r#se%s!# n%+% 7n%inte de
% se d% ordinul de %4%ndon'
P#r#sire% n%+ei tre4uie s# se ,%!# d%!# l% 4ord e;ist# $%s%&eri* 7n ordine%B ,e-ei "i
!o$ii* 4#tr>ni "i 4#r4%.i'
Pentru e!0i$%5B $erson%l ne4re+et%t* o,i.eri* !o-%nd%nt'
)8
L% %4%ndon%re% n%+ei +or tre4ui s%l+%te* 7n -#sur% 7n !%re 7-$re5ur#rile $er-it*
5urn%lul de 4ord* de -%"ini* %l st%.iei r%dio* $re!u- "i %lte %!te "i +%lori %le n%+ei* -#r,urilor "i
$erson%lului 7-4%r!%t'
E!0i$%5ul n%+ei tre4uie s# !uno%s!# nor-ele de ordine "i dis!i$lin# l% 4ord* s# le
%$li!e "i s# le res$e!teC tre4uie s# ,ie &%t% $entru % 7nde$lini s%r!inile de ser+i!iu "i -%i %les
!ele le&%te de si&ur%n.#' Neres$e!t%re% nor-elor de ordine "i dis!i$lin#* %tr%&e du$# sine
s%n!.ion%re% !ontr%+en.ion%l# s%u in,r%!.ion%l#' Co-%nd%ntul n%+ei %re o4li&%.i% s#
s%n!.ioneze ori!e $erso%n# 7n !%uz# $rin %+ertis-ent* re.inere% 7n !%4in#* interzi!ere% de %
$#r#si n%+%* i%r 7n !%zul in,r%!.iunii s# o $rede% %utorit#.ii $ortu%re' Fie!%re n%+i&%tor este
o4li&%t s# res$e!te $re+ederile le&ii $ri+ito%re l% ordine% $u4li!#* $re+enire% $olu#rii* re&i-ul
de tre!ere %l ,rontierei de st%t* le&ile +%-%le "i s%nit%re %t>t 7n .%r# !>t "i 7n str#in#t%te'
Co-%nd%ntul "i "e,ii de ser+i!ii sunt o4li&%.i s# i% -#suri $entru !# n%+i&%torii s# !uno%s!#
nor-ele $e !%re sunt o4li&%.i s# le res$e!te' :n to%te !%zurile de !ontr%+en.ie s%u in,r%!.iune*
!o-%nd%ntul este o4li&%t s# in,or-eze %r-%torul* %&entul n%+ei "i !lu4ul de %si&ur%re $entru
r#s$undere !i+il# $entru rezol+%re% o$er%ti+# % situ%.iei %st,el 7n!>t s# nu se 7nre&istreze
7nt>rzieri'
Ori de !>te ori se !onst%t# !ontr%+en.ii s%u in,r%!.iuni de !#tre %utorit#.i 7n str#in#t%te*
%r-%torul* $e l>n&# in,or-%re% !elor 7n dre$t +% tre4ui s# i% -#suri $entru re-ediere'
ACC"S!& $"RSOAN"&OR &A BOR,
A!!esul $erso%nelor l% 4ord* 7n %,%r% -e-4rilor e!0i$%5ului* este $er-is# !u
%$ro4%re% !o-%nd%ntului 7n !%zul 7n !%re nu sunt le&iti-%te $rin %tri4u.iuni !%re $ri+es! n%+%'
L% 4ord %u %!!es $erso%nele 7-$uterni!ite !u su$r%+e&0ere% "i !ontrolul n%+i&%.iei din
Ins$e!tor%tul n%+i&%.iei "i C#$it#niile de Port* $erson%lul %$%r.in>nd so!iet#.ilor %r-%to%re*
$ilo.ii* $erson%lul !%re su$r%+e&0e%z# zon% de ,rontier# !>t "i ori!e %lt# $erso%n# !%re
$reste%z# o -un!# $entru n%+# @do!0eri* e!0i$e de re$%r%.ii et!'A'
:n unele $orturi* !on,or- uzului lo!%l* l% 4ord %u %!!es !u st%.ion%re $rin rot%.ie*
$oli.i"ti* +%-e"i* $%zni!i' A!e"ti% din ur-# se 7n!%dre%z# 7n dre$turi* %se-ene% -e-4rilor
e!0i$%5ului* de 0r%n# "i !%z%re' Ori!e -e-4ru %l e!0i$%5ului !%re o4ser+# $erso%ne !%re
7n!e%r!# s# intre ,r%udulos l% 4ord* s%u !u ,or.% tre4uie %duse l% !uno"tin.% !o-%nd%ntului !%re
l% r>ndul s#u %nun.# %utorit#.ile $ortu%re* %t>t 7n .%r# !>t "i 7n str#in#t%te' Perso%nele +enite l%
4ord 7n !ontrol s%u 7n %lt interes de ser+i!iu se $rezint# l% !o-%nd%ntul n%+ei* s%u 7n li$s%
%!estui% l% 7nlo!uitor* s%u l% o,i.erul de &%rd#* !#rui% 7i !o-uni!# s!o$ul +enirii l% 4ord i%r o,'
de &%rd# %re o4li&%.i% s#=l 7nso.e%s!# "i s#=l de% 7n $ri-ire% $erso%nei !u !%re $retinde !# %re
)/
$ro4le-e de ser+i!iu de rezol+%t'
Perso%nele !%re +in !u s!o$ de !ontrol* l% ter-in%re% %!estui% sunt o4li&%te s#
!o4o%re de l% 4ord* du$# !e %u !onse-n%t rezult%tele !ontrolului* du$# !%z 7ntr=un $ro!es
+er4%l s%u 7n re&istrul de s!%r#* su4 se-n#tur#* o!%zie !u !%re 7ns!rie "i or% e,e!tu#rii
!ontrolului' L% $le!%re% n%+ei* to%te $erso%nele !e nu ,%! $%rte din $erson%lul 7-4%r!%t +or
tre4ui s# !o4o%re* i%r d%!# 7n ti-$ul -%r"ului sunt &#site $erso%ne str#ine %!este% +or ,i
de!l%r%te "i $red%te %utorit#.ilor 7n $ri-ul $ort de es!%l#* !o-%nd%ntul %+>nd o4li&%.i% s#=l
in,or-eze $e %r-%tor i-edi%t du$# !onst%t%re% $rezen.ei unor %st,el de $erso%ne l% 4ord !>t "i
du$# $red%re% lor'
:n ti-$ul st%.ion#rii n%+ei l% %n!or#* 7n r%d# s%u $e ,lu+ii* $er-isiune% de % $le!% de
l% 4ord se %!ord# l% -%;i- 5u-#t%te din e!0i$%5 $e ser+i!ii "i ,un!.ii %st,el 7n!>t s# se $o%t#
e;e!ut% ori!e -%ne+r# !erut# de 7-$re5ur#ri @!o-%nd%ntul "i "e,ul -e!%ni! se!und* !#$it%nul
"i "e,ul -e!%ni!A' Atun!i !>nd !o4o%r# de l% 4ord -e-4rul de e!0i$%5 tre4uie s# ,ie $re&#tit
!u $ri+ire l% s$e!i,i!ul nor-elor lo!%le'
Or% de 7n%$oiere l% 4ord % e!0i$%5ului se st%4ile"te de !o-%nd%nt 7n r%$ort !u
$re+ederile le&ilor lo!%le "i $ro&r%-ul n%+ei' D%!# l% 7nto%r!ere% din or%" un -e-4ru de
e!0i$%5 !onsider# !# %re unele !onst%t#ri !%re %r tre4ui !o-uni!%te !o-%nd%ntului s%u %duse l%
!uno"tin.% !elorl%l.i -e-4rii le +% tr%ns-ite !o-%nd%ntului !u to%te %-#nuntele de !%re
dis$une' L% 4ordul n%+ei este interzis# introdu!ere% ur-#to%relor -%teri%leB
%r-e de ori!e ,el* -uni.ii "i %lte e!0i$%-ente -ilit%re ,#r# %$ro4%re% or&%nelor
!o-$etenteC
-%terii "i -%teri%le e;$lozi+e s%u r%dio%!ti+eC
stu$e,i%nte s%u dro&uri !u e;!e$.i% !elor destin%te $entru ,%r-%!i% n%+eiC
4#uturi %l!ooli!eC
%ni-%le +iiC
se-in.e de $l%nteC
-#r,uri $entru !%re se !er %nu-ite %!te le&%le'
Se interzi!e s!o%tere% de l% 4ord % ur-#to%relor -%teri%leB %r-e -uni.ii*
e!0i$%-ente -ilit%re ,#r# %$ro4%re% or&%nelor !o-$etente'
R"AO&'AR"A &A BOR, A $RO$!N"R&OR5 S"SA<R&OR5
R"C&AMA:&OR
Este de !o-$eten.% !o-%nd%ntului' Ori!e -e-4ru %l e!0i$%5ului %re dre$tul s# se
%dreseze $rin se!und* +er4%l s%u s!ris* !u $ro4le-ele $erson%le "i s# !e%r# solu.ion%re%
)1
%!estor%'
Co-%nd%ntul este o4li&%t s# e;%-ineze "i s# !l%ri,i!e 7n li-it% !o-$eten.ei !u
o$er%ti+it%te -%;i-#* $otri+it le&ilor .#rii* to%te $ro4le-ele' El r#s$unde de o4ie!ti+it%te%
!er!et#rilor e,e!tu%te "i 5uste.e% r#s$unsurilor' El dis$une !#$it%nului se!und* !%re du$#
!%z 7-$reun# !u "e,ul de ser+i!iu i-$li!%t s# !er!eteze situ%.i% "i s# 7nto!-e%s!# un r%$ort
din !%re s# rezulte e+entu%l "i -#surile !e se i-$un' Pentru $ro4le-ele !%re de$#"es!
!o-$eten.% !o-%nd%ntului* 7ndru-# $erson%lul 7-4%r!%t s# se %dreseze or&%nelor
!o-$etente'
C#$it%nul se!und r#s$unde de $ri-ire%* e+iden.% "i ur-#rire% solu.ion#rii
$ro$unerilor' El .ine e+iden.% !o-%nd%ntului' Pe 4%z% indi!%.iilor $ri-ite de l% %!est%
e,e!tue%z# sesiz%re% "i ur-#re"te solu.ion%re%' C% ur-%re % %!!e$t#rii r%$ortului "i %
$ro$unerilor !o-uni!# r#s$unsul !#tre $etent' Me,ii de ser+i!ii "i se!undul e,e!tue%z#
!er!et#rile "i !% ur-%re 7nto!-es! un r%$ort "i tr%& !on!luzii' D%!# situ%.i% se $etre!e l%
4ordul unei n%+e de $%s%&eri s%r!inile se!undului re+in o,i.erului intendent de l% 4ord'
S!risorile $ri-ite de !o-%nd%nt tre4uie solu.ion%te l% ,%.% lo!ului "i de re&ul# tre4uie
se-n%te'
:n to%te !%zurile $erso%n% l% !%re se re,er# s!riso%re% tre4uie %s!ult%t#' :n ni!i un
!%z nu se +% d% s$re solu.ion%re "i !er!et%re o s!riso%re $erso%nei l% !%re se re,er#'
Seminar B
COR"S$ON,"N:A ," BOR,
O,i.erul de -%rin#* $entru % 7nto!-i o !ores$onden.# s$e!i,i!# %!ti+it#.ii $e !%re o
des,#"o%r# * tre4uie s# $osede unele !%lit#.i B
S# !uno%s!# li-4% 7n !%re s!rie* !u su4tilit#.ile s%leC
S# re%lizeze 7nse-n#t%te%* +%lo%re% "i !%r%!terul 5uridi! %l do!u-entuluiC
S# st#$>ne%s!# s$e!i,i!ul %!ti+it#.ii !%re ,%!e o4ie!tul !ores$onden.eiC
S# !uno%s!# $rin!i$ii &ener%le de dre$t !i+il "i !o-er!i%lC
S# utilizeze !ore!t !erin.ele &r%-%ti!%le "i de $un!tu%.ieC
S# ,ie !%$%4il s# !ule%&# to%te in,or-%.iile ne!es%re e;$unerii din %!tul de
!ores$onden.#C
S# ,ie !%$%4il s# $rodu!# un do!u-ent din to%te $un!tele de +edere @ti-$ "i s$%.iuAC
Utiliz%re% %4re+ierilor e;!esi+e "i nere!unos!ute 7n !ores$onden.#* !ree%z# un stil
ne&li5ent* di,i!il "i soli!it# !ititorului o !on!entr%re !%re iese din su4ie!tul !ores$onden.ei*
!0i%r d%!# !ele de -%i sus* sunt 5usti,i!%te de o e!ono-ie de s$%.iu' Constru!.iile de $risos*
)2
!ele $reten.io%se !>t "i !ele so,isti!%te de$#rte%z# !ititorul de o4ie!t "i s!riso%re% de+ine
$li!tisito%re'
R",ACTAR"A SCRSOR&OR
S!risorile sunt o,i!i%le "i $%rti!ul%re'Prin %!este% se tr%ns-it idei* in,or-%.ii*
o,erte* se %drese%z# !ereri et!' ':ntr=o s!riso%re $%rti!ul%r# $ot ,i !u$rinse -%i -ulte idei*
tr%t%te 7ntr=o %nu-it# ordine* du$# !u- dore"te e-itentul* s$re deose4ire de !e% o,i!i%l# 7n
!%re se tr%te%z# o sin&ur# idee $rezent%t# 7ntr=o ,or-# s$e!i%l# "i !on!is#'D%!# s!riso%re%
$%rti!ul%r# este !ore!t s# ,ie s!ris# de ->n#* !e% o,i!i%l# tre4uie d%!tilo&r%,i%t# "i nu-%i 7n
!%zuri de stri!t# ne!esit%te* s!ris# de ->n#'
S!riso%re% o,i!i%l# tre4uie $rezent%t# 7n ,r%ze s!urte "i !l%re' Idee% tre4uie
,r%&-ent%t# "i ,ie!%re ,r%&-ent tre4uie red%t 7ntr=un ,r%&-ent distin!t'
:n $%&in# o s!riso%re tre4uie s# 4ene,i!ieze de o -%r&ine l% $%rte% st>n&# "i dre%$t#
* !%re s# $er-it# e+it%re% des$#r.irii !u+intelor 7n sil%4e* -od 7n !%re se $ot e+it% &re"elile*
!u to%te !#* -%r&ine% din dre%$t% %$%re nesi-etri!* res$e!ti+ d%ntel%t#'
Tre4uie e+it%te $e !>t $osi4il $un!tele de sus$ensie !%re o4li&# !ititorul s# %$eleze
%dese% l% do!u-ente !%re de5% sunt %!ti+%te'Cu to%te %!este% $entru % s!o%te 7n e+iden.#
%nu-ite %s$e!te %le ideii de 4%z# *$#r.i din ,r%z# $ot ,i 4ol d%te s%u su4lini%te '
:ntr=o s!riso%re o,i!i%l# nu se $o%te in!lude un P'S' 'Pentru % 7nde$linii !erin.ele de
4%z# %le s!risorii o,i!i%le*este re!o-%nd%4il s# se s!rie 7n $re%l%4il un 4ruion @!iorn#A'
:ntr=o s!riso%re o,i!i%l#*nu sunt %d-ise !o-$let#ri 7ntre r>nduri*"ters#turi s%u
%d#u&iri'
Orto&r%,i% s# ,ie i-$e!%4il# *i%r d%!# %+e- ezit#ri *tre4uie s# se %$eleze l% o
lu!r%re de s$e!i%lit%te* deo%re!e %!e%st% este inter$ret%t# !% o do+%d# ele-ent%r# de
$olite.e' Deo%re!e $un!tu%.i% re$rezint# res$ir%.i% ,r%zei*e% %du!e !l%rit%te% "i ,ere"te
%utorul de erori de inter$ret%re'
S!riso%re% 7n%inte de % ,i e;$edi%t# tre4uie re!itit#*o!%zie !u !%re se +or des!o$eri
e+entu%lele &re"eli *erori s%u ne!on!ord%n.e !u re%lit%te%'

C" &MBA% =O&OSM +N COR"S$ON,"N:A C
Pentru %tin&ere% s!o$ului $ro$us* este ne!es%r s# se ,olose%s!# li-4%5ul uzu%l
)9
*%!ord>nd o %ten.ie deose4it# stilului* !% -od !%r%!teristi! de e;$ri-%re % &>ndirii "i
,olosire% resurselor li-4ii 7n do-eniul de %!ti+it%te !%re nu tre4uie s# .in# se%-% de n%tur%
rel%.iilor dintre $%rteneri* 7n !%re !onte;t tr%t%re% se ,%!e 7n !%drul stri!t %l eti!ii "i
de!en.ei'
Co-$le;it%te% $ro4le-elor tr%t%te* -od%lit%te% de %4ord%re 7ntr=un ton "i !u un li-4%5
%de!+%t*$retind stilului %nu-ite !%lit#.iB
- Cl%rit%te% ne!es%r# inter$ret#rii !ore!te % te;tului* !%re se re%lize%z# $rin
res$e!t%re% ri&uro%s# % sensului re%l* $ro$riu %l !u+intelor ,olosite* %!este% ,iind !ele -%i
$otri+ite $entru red%re% ideii* e+it>nd ter-enii !u -%i -ulte 7n.elesuri* %!este% ,iind %!!e$t%te
7n -od e;!e$.ion%l @n%+lu*!ontr%st%liiA* e+it>nd re&ion%lis-ele* %r0%is-ele "i neolo&is-ele
ne%si-il%te'
- Ori de !>te ori este !%zul se +% %$el% l% ter-enii !u$rin"i 7n %!tele nor-%ti+e "i
7n do!u-entele de l%r&# !ir!ul%.ieC
- Pentru !l%rit%te se +# ur-#rii su!!esiune% lo&i!# % ele-entelor* ,#r# !ontr%di!.ii
s%u o-isiuni 7n %r&u-ent%.ieC
- Rel%t%re% s# ,ie !>t -%i su!!int# "i ,idel# $re!ed%t# s%u ur-%t# de -oti+%.iiC
- Fr%zele lun&i !onstituite din !u+inte !#ut%te* !u inten.i% de % nu%n.% ideile* !u
,olosire% ,i&urilor de stil % e;$resiilor e;%&er%te* $rin e;$ri-%re% !o-$li!%t# "i ,olosind
!u+inte inutile d%u un 7n.eles !on,uz* r#$es! !ititorului ti-$* o4oses! "i indis$unC
- Si-$lit%te% tre4uie s# do-ine e;$unere% ideilor* e+it>nd e;$resiile &reo%ie "i
eli-in>nd ,or-ulele de 7n!0eiere !%re nu %u le&#tur# !u !on.inutulC
- Con!izi% este re$rezent%t# de o ,or-ul%re su!!int# % ideii e;$ri-%teC
- Polite.e% este red%t# de tonul ,olosit* !%re tre4uie s# ,ie !u+iin!ios* 4ine+oitor*
!0i%r "i %tun!i !>nd se re!l%-# s%u se e;$ri-# o ne-ul.u-ire' A!est% !ree%z# o rel%.ie
%r-onio%s#* &enere%z# 7n.ele&ere "i !ol%4or%re'
- Core!titudine% se -%ni,est# 7n $ri-ul r>nd $rin te0ni!% utiliz#rii !u+intelor* %
$un!tu%.iei* % re&ulilor &r%-%ti!%leC
- Introdu!ere% erorilor de li-4%5* $e l>n&# i-$resi% ne,%+or%4il# $e !%re o ,%!e
de.in#torului* distr%&e %ten.i%* ,#!>nd un deser+i!iu e-itentului !%re dore"te s# !on!entreze
%ten.i% %su$r% o4ie!tului s!risoriiC
- Un $lus 7n ,%+o%re% !ore!titudinii 7l !re%z# ,or-% s!risorii "i n%tur%le.e%
stilului'

C!M $OAT" = STR!CT!RAT< O SCRSOAR"C
83
:n r%$ort de ti$ul s!risorii e% se $o%te stru!tur% %st,elB
Antetul*in!lusi+ nr'de 7nre&istr%re "i d%t% e-iteriiC
Adres% destin%t%ruluiC
Re,erin.% 7n !%re se red# o4ie!tul s!risorii su!!intC
Te;tul 7n !%re se dez+olt# o4ie!tul s!risoriiC
Se-n#tur%*res$e!ti+ "t%-$il% "i -en.iuni %!!esorii'
ANT"T!&
Nu-ele "i %dres% e-itentului*i%r du$# !%z*,orul su$erior'M%i $o%te ,i in!lus
!o-$%rti-entul de l% !%re $ro+ine "i ele-entul de !ores$onden.# r%$id# @tele,on* tele;*
,%;* e=-%ilA'
Pentru !ores$onden.# * 7n !ele -%i -ulte !%zuri se utilize%z# 0>rtie !u %ntet
ti$#rit*$entru !o$ii* ne,iind o4li&%torie utiliz%re% de %st,el de 0>rtie'A-$l%s%re% 7n $%&in#
se ,%!e uzu%l 7n $%rte% st>n&# sus s%u ,ront%l 7n $%rte% de sus* ele-entele ,iind re$%rtiz%te
si-etri! 7n r%$ort !u r>ndul !el -%i lun&'A-$l%s%re% ,%.# de -%r&ine% din st>n&% se ,%!e
l% o dist%n.# de 8 l% 3 s$%.ii' Denu-ire% ,ir-ei se s!rie !u -%5us!ule* i%r !elel%lte
ele-ente !u litere -i!i'S$%.iere% 7ntre r>nduri este du4l# "i este l% un r>nd d%!# se re,er# l%
%!ee%"i !o-$onente'Nu-#rul "i d%t# $ot ,i %$li!%te !u o -%"in# s$e!i%l#* !%z 7n !%re se
ti$#res! 7n $%rte% dre%$t# s%u se s!riu nor-%l su4 %ntet'D%!# %ntetul este 7n!#r!%t !u
ele-entele tele,on* ,%;* e=-%il* d%t#* nu-#rul* se $ot s!rie 7n dre%$t% sus'
Adres% destin%t%rului este !onstituit# din B nu-ele ,ir-ei*!%re $o%te in!lude
dire!.i%* de$%rt%-entul* ser+i!iul* d%!# sunt !unos!ute* o4li&%toriu lo!%lit%te%* ur-%t# de
!odul $o"t%l*du$# !%z str%d% "i nu-#rul' D%!# 5ude.ul %re %!el%"i nu-e !u lo!%lit%te%*
%!est% nu se -%i s!rie' Du$# !%z d%!# se !uno%"te "i nu-ele $erso%nei !#rei% 7i este
%dres%t#* +% ,i s!ris "i %!est%'
Adres% destin%t%rului se s!rie -%i 5os de %ntet "i se %-$l%se%z# 7n r%$ort de ti$ul de
s!riso%re %do$t%t'
Nu-ele ,ir-ei s%u $erso%nei destin%t%re se s!riu !u -%5us!ule !elel%lte !u litere
-i!i'Lo!%lit%te% se s!rie !u litere -%ri *se $o%te su4lini%* i%r d%!# este re$rezent%t# de un
!u+>nt !u $u.ine litere* %!est% se s$%.i%z#' S$re deose4ire de %ntet *ele-entele !o-$onente
%le destin%t%rului se s!riu 7n ,or-# 4lo!* %di!# 7n!e$ de l% %!ee%"i +erti!%l# din $%rte%
st>n&#'
Re,erin.% @ REB s%u re,erin.# B A este un ele-ent !%re u"ure%z# !l%s%re%
!ores$onden.ei $e destin%t%ri* 7n !%drul ,ir-ei "i 7n !%drul %r0i+%rii' D%!# s!riso%re% %re
8
di-ensiuni reduse "i o4ie!tul este u"or de st%4ilit re,erin.% $o%re li$si '
Con.inutul s!risorii in!lude ur-#to%rele ele-enteB
For-ul% de introdu!ere*!%re %re dre$t s!o$ s# !reeze %-4i%n.# "i s#=l sensi4ilizeze $e
destin%t%r !u $ri+ire l% !ontinu%re% le!turii' De re&ul# este !onstituit# dintr=o $ro$ozi.ie s%u o
,r%z#* !%re ,%!e le&#tur% !u un ,%$t %nterior*$e !%re !ores$onden.ii 7l !unos! s%u !%re 5usti,i!#
s!riso%re%C
Tr%t%re% s!risorii J este %l!#tuit# din dou# $#r.iB
- Motivare J sunt red%te d%tele "i %r&u-entele $e !%re se 7nte-ei%z# o4ie!tul s!risorii'
- Concluzia J se ,or-ule%z# o4ie!tul s!risorii'
Du$# -odul de su!!esiune sunt $osi4ile dou# -etode de red%!t%reB
dire!t# J 7n !%re e;$unere% se ,%!e 7n ordine% D*6EC
Indire!t# J 7n !%re e;$unere% se ,%!e 7n ordine% D6*E'
Ale&ere% se ,%!e de !#tre e-itent* !%re tre4uie s# .in# se%-% de i-$ort%n.% "i rolul
-oti+%.iei' D%!# s$e.% i-$une o -oti+%re %-$l#* %tun!i se re!o-%nd# -etod# a1 7n !%z
!ontr%r -etod% b1'
:n!0eiere%J7ns!ri%re% unei ,or-ule de s%lut s%u de -ul.u-ire '
Te;tul se 7ns!rie l% (=) s$%.ii de destin%t%r s%u de re,erin.#'
R>ndurile se s!riu l% dist%n.# de un s$%.iu*i%r %lini%tele l% dou#'
Se-n#tur% "i "t%-$il% ' Se-n#tur% e-itentului de dre$t se tre!e 7n st>n&% 5os*
nu-ele ,iind $re!ed%t de !%lit%te% $e !%re o %re e-itentul* i%r d%!# %$%re un %l 6=le%
se-n%t%r %!est% se s!rie 7n dre%$t%' :ntre ,un!.ie "i nu-e se l%s# $e +erti!%l# un s$%.iu de
6=( r>nduri':n %!est s$%.iu se se-ne%z#' D%!# s!riso%re% este se-n%t# de 7nlo!uitori*
7n%inte% ,un!.iei se tr%&e o 4%r# o4li!# s%u se s!rie liter% D$E'Mt%-$il% se $une 7n dre%$t%
se-n#turii ,un!.iei !elei -%i -%ri'
Men.iunile %!!esorii $ot ,i re$rezent%te de %ne;e !%re 7nso.es! s!riso%re% "i !%re
sunt 7ns!rise 7n $%rte% st>n&# 5os* l% (=) s$%.ii su4 se-n#turi' D%!# %ne;ele sunt 7n nr'
-%re* s%u nu-ele %!estor% este lun&*se +or red% su4 ,or-% Dnu-#r de $%&ini'E M%i $ot ,i
red%te !% -en.iuni %!!esorii* ini.i%lele $erso%nei !%re % 7nto!-it do!u-entul "i % !elei !%re
% $ro!es%t* nu-#rul e;e-$l%relor "i e+entu%l r#s$>ndire% %!estor% s%u $e s!riso%re -%i $ot
%$#re% not%.ii s$e!i%le* !u -%5us!ule* %-$l%s%te 7n dre%$t% sus'
86
Cerine suplimentare
O s!riso%re tre4uie s# ,%!# o i-$resie $l#!ut# l% $ri-% +edere* $rin ,or-%
%ntetului* $rin !%lit%te% 0>rtiei "i % $li!ului' Folosire% $%$et#riei ie,tine do+ede"te li$s% de
!onsider%.ie $entru %dres%nt' De re&ul#* 0>rti% $entru !ores$onden.# o,i!i%l#* este !u %ntet
i-$ri-%t* $etentul ur->nd s# rede% $e 0>rtie !elel%lte ele-ente' Di-ensiunile 0>rtiei
,olosite este de ,or-%t A) !u di-ensiuni st%nd%rt 63?69)--* i%r $entru !ele !u
te;t redus* 0>rti% A8 63?)2'8--' Pentru unele lu!r#ri* t%4ele* &r%,i!e* se -%i utilize%z#
0>rti% A( )63?691--' Culo%re% 0>rtiei este i-$ort%nt% "i se re!o-%nd% 0>rti% %l4#*
deo%re!e 7n !ontr%st !u tusul ne&ru $er-ite o !itire odi0nito%re'
Pentru re%liz%re% !o$iilor* 7n !%zul 7n !%re %!este% sunt $roduse si-ult%n !u
ori&in%lul* $ot ,i utiliz%te !ulori di,erite 7n r%$ort !u destin%.i% e;e-$l%rului'
S!risorile se e;$edi%z# 7n $li!uri % !#ror di-ensiune st%nd%rd esteB
' $entru $li!uri -i!iB /3 ; 3-- %tun!i !>nd s!riso%re% este de o
sin&ur# $%&in#C
6' d%!# s!riso%re% %re de l% 6 $%&ini 7n sus se ,oloses! $li!uri -ediiB /3 ;
6(3--C
(' d%!# s!riso%re% %re "i %ne;e se utilize%z# $li!uri -%riB 6(3 ; ((3--'
:n !ores$ondent% -odern#* $li!urile $ot ,i $re+#zute !u ,ere%str% $rin !%re se
$o%te !iti %dres% destin%t%rului dire!t $e s!riso%re'
Adres% $e $li! nu tre4uie s# di,ere !u ni-i! ,%.# de !e% din s!riso%re' De re&ul#*
e% tre4uie s# !u$rind# -%;i- 8 r>nduri* d%!# se i-$une un %l /=le%* %!est% se +% s!rie 7n
st>n&%=5os'
Men.iunile s$e!i%le se tre! $e $li! !u -%5us!ule 7n st>n&%=sus' Adres%
destin%t%rului se 7ns!rie l% !ir!% )3O din dist%n.% de l% -%r&ine% din st>n&% % $li!ului "i
(3O ,%t% de !e% de sus' R>ndurile 7n!e$ de l% l% %!ee%"i +erti!%l#'
+nregistrarea corespondentei
Nu-#rul "i d%t% red%te $e s!riso%re* re$rezint# ele-ente i-$ort%nte de e+ident#
"i %r0i+%re' :nre&istr%re% se ,%!e 7ntr=un re&istru s$e!i%l nu-itB DRe&istru de Intr#ri "i
Ie"iriE* unde* $e $%&in% din st>n&% $ri-% !olo%n% !on.ine nu-#r 7ntre& "i 7n !ontinu%re
ele-entele !ores$ondentei intr%te* i%r $e %!ee%"i linie* 7n dre%$t%* ele-entul
8(
!ores$ondentei ie"ite'
Cores$onden.% !%re iese $o%rt% %!el%"i nu-#r !u !e% intr%t%'
Cum se aran*ea8 scrisoarea (n pagina
Ar%n5%re% 7n $%&in%* stilul "i %!ur%te.e% re$rezint# !ondi.ii s$e!i%le %le s!risorii
!o-er!i%le' Ele tre4uie %-$l%s%te 7n -od e!0ili4r%t "i !entr%t %r-onios' O idee s%u o
!o-$onent# % unei idei* indi,erent de nu-#rul de ,r%ze se red% 7ntr=un $%r%&r%,' :ntre
r>ndurile %!estui%* dist%n.% este de un s$%.iu* intre $%r%&r%,e* de 6'
S!riso%re tre4uie s# %i4# o -%n"et# 7n $%rte% st>n&# de (=8!- "i un% 7n dre%$t%
!%re s# $er-it# s!riere% !o-$let# % !u+intelor %st,el 7n!>t s# 7-$iedi!e des$#r.ire% 7n
sil%4e'
S$%.iul li4er din st>n&% este ne!es%r $entru re,er%t* d%!# %!est% este de $ro$or.ie
redus#' D%!# s!riso%re% de$#"e"te -#ri-e% unei $%&ini !on.inutul se +% ,%!e $e o % dou%
,o%ie* 7n !%z e;!e$.ion%l d%!# di-ensiune% r#-%s# este redus#* se %!!e$t% s!riere% $e
+erso'
Ori!e $etent %re li4ert%te% s#="i %le%&# ,or-# de s!riso%re "i stilul $e !%re 7l
!onsider# !el -%i $otri+it !u e;i&entele $erson%le'
=ormele de scrisoare
=orma dantelata
)' %ntetul J 7n st>n&% sus ? l% -i5lo!ul $%&inii=sus* si-etri! %r%n5%t ,%t% de
r>ndul !el -%i lun&C
8' destin%t%rul J !entr%t su4 4 %ntetC
/' re,erin.# J de l% +erti!%l# -%n"etei din st>n&%C
1' r>ndurile te;tului J de l% +erti!%l# din st>n&%* !u e;!e$.i% $ri-ului r>nd
din $%r%&r%,* !%re 7n!e$e 7n interior s$re dre%$t% 6=(!-'
=orma bloc
2' %ntetul J $%rte% st>n&%=sus* !u to%te ele-entele $e +erti!%l# -%n"eteiC
9' re,erin.# "i destin%t%rul J l% ,elC
63' ,ie!%re r>nd %l te;tului 7n!e$e de l% +erti!%l# st>n&%C
6' se-n#tur% J dre%$t%=5osC
66' d%!# %ntetul !u$rinde -ulte ele-ente* !u- este !%zul unei ,ili%le* %tun!i
ele-entele ,ili%lei se s!riu 7n $%rte% dre%$t%=susC
8)
=orma semi bloc
6(' %re dis$unere% ele-entelor si-il%r ,or-ei 4lo!* !u e;!e$.i% r>ndului de
7n!e$ut %l $%r%&r%,ului* !%re 7n!e$e 7n interior s$re dre%$t%* 6=(!-'
=orma bloc complet
6)' %re to%te ele-entele in!lusi+ se-n#tur% in!e$ute de l% +erti!%l#
-%n"etei din st>n&%C
68' este uzu%l s# se 7ns!rie denu-ire% ,ir-ei !%re !on.ine -%i -ulte !u+inte
!% $%rte !o-$onent# % %ntetului* :n $%rte% de sus ,#r# % o ,r%&-ent% 7n dou# trei
$#r.i'
=orma simpli/icata
6/' %re dis$unere% ele-entelor si-il%r ,or-ei 4lo!* !u e;!e$.i% %ntetului
!%re se !entre%z# 7n $%rte de sus* $e -i5lo!ul $%&inii'
=orma dantelat2suspendata
61' %re ,or-% ele-entelor dis$us# %se-ene% ele-entelor 4lo!C
62' !u e;!e$.i% r>ndurilor ,ie!#rui $%r%&r%,* -%i $u.in !el de l% 7n!e$ut* !%re
se s!riu !#tre interior ,%t% de +erti!%l# -%n"etei din st>n&% !u 6=(!-'
Administrarea 4i e@ploatarea navei (n siguran
Pe 4%ze st%tisti!e* s=% %5uns l% !on!luzi% !# !ir!% 23O din %!!identele de n%+i&%.ie
se d%tore%z# erorii u-%ne' Cu to%te %!este%* ni!i 7n !elel%lte 63 de $ro!ente r#-%se*
ero%re% u-%n# nu li$se"te' O $ro4le-# de 4%z#* !u !%re se !on,runt# !o-$%niile de
n%+i&%.ie este %!ee% de % restr>n&e %riile de %!ti+it%te 7n !%re sunt i-$li!%te de!izii u-%ne
"i !%re $rodu! dire!t s%u indire!t %!!idente* in!lusi+ $olu%re' De!iziile lu%te l% us!%t sunt
l% ,el de i-$ort%nte !% "i !ele lu%te l% 4ordul n%+ei* ,%$t $entru !%re %!este% tre4uie s# se
4%zeze $e de$lin% 7n.ele&ere % !onse!in.ei $e !%re o $rodu!e'
Or&%niz%.i% M%riti-# Intern%.ion%l#* $entru % rezol+% $ro4le-% -%n%&e-entului 7n
si&ur%n.% n%+i&%.iei* % dez+olt%t un !od intern%.ion%l $entru e;$lo%t%re% 7n si&ur%n.# % n%+elor
"i $entru $re+enire% $olu#rii* !unos!ut su4 denu-ire% si-4oli!# de ISM'
Prin %!e%st% se st%4ile"te un st%nd%rd intern%.ion%l !u $ri+ire l% re&ulile de or&%niz%re
% -%n%&e-entului !o-$%niei' Introdu!ere% %!' "ist' ne!esit# din $%rte% !o-$%niei o
do!u-ent%re %-#nun.it# % $ro!edurilor !%re s# $er-it# %si&ur%re% %t>t l% us!%t !>t "i l% 4ord
% !ondi.iilor o$ti-e de $l%ni,i!%re* or&%niz%re* des,#"ur%re "i +eri,i!%re !on,or- !erin.elor
le&isl%ti+e* % %!ti+it#.ilor !e %u i-$li!%.ii %su$r% si&ur%n.ei "i $rote!.iei -ediului'
Ba8a sistemului o !onstituie responsabilitatea 4i autoritatea $erso%nelor i-$li!%te
"i liniile de com. (ntre acestea. Siste-ul permite !o-$%niilor s#="i -#so%re $er,or-%n.ele
$ornind de l% un siste- de re,erin.#* !re>nd %st,el $osi4ilit%te% identi,i!#rii se&-entelor 7n
!%re se $ot %du!e 7-4un#t#.iri' Un siste- 4ine stru!tur%t permite !o-$%niei s#="i !on!entreze
88
e,orturile %su$r% !re"terii "i dez+olt#rii nu-#rului de $ro!eduri "i $r%!ti!i !%re %du! un &r%d
s$orit de si&ur%n.# 7n %4ord%re% n%+ei "i % sit' de si&ur%n.#'
Co-$%ni% !%re reu"e"te %st,el s# dez+olte "i s# %$li!e 7n -od !ores$unz#tor un
siste- de -%n%&e-ent 7n si&ur%n.# tre4uie s# se %"te$te l% redu!ere% %!!identelor de -un!#* %
d%unelor -ediului "i %+%riilor $ro$riet#.ii'
E;$erien.% din !%drul s0i$$in&=ului* !oro4or%t# !u e;$erien.% %ltor do-enii de
%!ti+it%te* %r%t# !# o !o-$%nie $o%te 4ene,i!i% de 7-4un#t#.ire% ni+elului de !uno%"tere "i
-odul de %4ord%re% % $ro4le-elor de si&ur%n.% "i $rote!.i% -ediului din $%rte% $erson%lului*
$re!u- "i st%4ilire% unui siste- 7n !ee% !e $ri+e"te si&ur%n.% l% !re"tere% 7n!rederii din $%rte%
!lien.ilor* % $%rtenerilor "i % -or%lului intern' E;ist# do+ezi !#* $e $%r!ursul ti-$ului* %$%r
4ene,i!ii e!ono-i!e %le siste-ului* !%re %du! 7-4un#t#.iri e,i!ien.ei $rin redu!ere%
7ntreru$erilor 7n e;$lo%t%re% n%+ei* in!lusi+ % !ererilor de des$#&u4iri !% ur-%re % unor
dez%stre -%riti-e'
Codul Intern%.ion%l de M%n%&e-ent !on.inutul 7n rezolu.i% IMO A@1)?2A din
3)''P9(* % ,ost %!!e$t%t# de Ro->ni% $rin le&e% 28?91' Re!unos!>nd !# nu e;ist# dou#
!o-$%nii de n%+i&%.ie s%u doi %r-%tori identi!i* !% ur-%re % e;$lo%t#rii n%+elor 7n !ondi.ii
di,erite* IMO % ,or-ul%t Codul SM $% 4%z% de $rin!i$ii "i o4ie!ti+e &ener%le* %st,el 7n!>t s#
%i4# %si&ur%t# o %$li!%re l%r&#'
Obiectivele Codului sunt re$rezent%te de garantarea siguranei pe mare5
prevenirea accidentrii persoanelor pe mare 4i evitarea polurii mediului. Pentru %!e%st%*
or&%niz%.i% i-$une !o-$%niilor o serie de obiective.
69' prevenirea J $rin %si&ur%re% unor $r%!ti!i si&ure 7n e;$lo%t%re% n%+ei "i % unui -ediu de
lu!ru ,#r# $eri!oleC
(3' combaterea J $rin st%4ilire% -#surilor de si&ur%n.# "i % $ro!edurilor de %!.iune !ontr%
tuturor ris!urilor identi,i!%teC
(' cone@iunea invers J $rin st%4ilire% %!.iunilor !ole!ti+e de eli-in%re % !%uzelor
de,i!ien.elor "i 7-4un#t#.ire% !ontinu# % !o-$eten.ei $erson%lului de l% 4ord "i de l% .#r-
7n !ee% !e $ri+e"te %d-inistr%re% "i e;$lo%t%re% 7n si&ur%n.# % n%+ei* in!lusi+ $re&#tire%
%!estui $erson%l $entru situ%.iile de ur&en.#'
Siste-ul de e;$lo%t%re 7n si&ur%n.# % n%+ei tre4uie s# %si&ure res$e!t%re% re&ulilor*
re&le-ent#rilor o4li&%torii "i % st%nd%rdelor re!o-%nd%te de or&%niz%.ie* de %d-inistr%re*
de so!iet%te* de !l%si,i!%re et!'
Cerin.ele %!estui Cod sunt o4li&%torii 7n!e$>nd !u '38'P92 $entru n%+ele de
$%s%&eri* t%n!uri $etroliere* n%+ele de tr%ns$ort &%ze li!0e,i%te* +r%!0iere "i unit#.i -%rine de
,or%5 * i%r din iulie 6336 $entru to%te !elel%lte n%+e !o-er!i%le !u un T
RB
Q833t'r' Fie!%re
!o-$%nie tre4uie s# el%4oreze* s# $un# 7n %$li!%re "i s# -en.in# un siste- de %d-inistr%re "i
8/
e;$lo%t%re 7n si&ur%n.# % n%+ei* sistem care trebuie s includ.
o $oliti!# 7n do-eniul si&ur%n.ei "i $rote!.iei -ediuluiC
instru!.iuni "i $ro!eduri $entru &%r%nt%re% e;$lo%t#rii 7n si&ur%n.# % n%+elor* 7n
!on,or-it%te !u re&ul%-entele intern%.ion%le "i le&isl%.i% st%telor de $%+ilionC
ni+ele de %utorit%te di,erit# "i lini de !o-uni!%.ii* !%re s# $er-it# !o-uni!%.i% 7ntre
-e-4ri $erson%lului de l% 4ord "i !ei de l% us!%t @RS''A
$ro!eduri $entru r%$ort%re% %!!identelor "i % ne!on,or-it#.ilor ,%.# de $re+ederile
!oduluiC
$ro!eduri de $re&#tire "i inter+en.ie $entru % ,%!e ,%.# situ%.iilor de ur&en.# C
$ro!eduri $entru ins$e!.ii interne "i !ontrol %l -%n%&e-entului'
Pentru re%liz%re% !elor de -%i sus* !o-$%ni% tre4uie s# %si&ure $unere% 7n
%$li!%re "i -en.inere% $oliti!ii 7n do-eniul si&ur%n.ei "i $rote!.iei -ediului l% to%te
ni+elurile or&%niz%tori!e* %t>t l% 4ord !>t "i l% us!%t' :n !%drul %!estei $oliti!i* tre4uie
des!rise o4ie!ti+ele siste-%ti! "i tre4uie !ontur%t# o str%te&ie "i un $l%n de %!.iune !%re s#
%si&ure %tin&ere% "i -en.inere% o4ie!ti+elor $ro$use' Do!u-entul %,erent tre4uie s# o,ere
ter.ilor interes%.i o $ri+ire de %ns%-4lu %su$r% inten.iilor de!l%r%te %le !o-$%niei 7n !ee%
!e $ri+e"te %d-inistr%re% "i e;$lo%t%re% 7n si&ur%n.# % n%+ei'
Compania trebuie s# de,ine%s!# "i s# st%4ile%s!# 7n s!ris res$ons%4ilit%te%*
%utorit%te% "i rel%.iile re!i$ro!e dintre to%te $erso%nele 7ns#r!in%te !u !ondu!ere%*
e;e!ut%re% "i +eri,i!%re% %!ti+it#.ilor le&%te de si&ur%n.% -%n%&e-entului "i de $re+enire%
$olu#rii'
Compania rspunde de %si&ur%re% resurselor %de!+%te "i % su$ortului
!ores$onden.ei de l% us!%t !u s!o$ul de % $er-ite $erso%nelor dese-n%te s#="i
7nde$line%s!# ,un!.iile'
Person%lul i-$li!%t 7n e;$lo%t%re% n%+elor * %t>t l% us!%t !>t "i $e -%re* tre4uie s#
$ri-e%s!# s%r!inile de,inite $re!is* i-$li!it res$ons%4ilit#.ile "i %utorit#.ile lor'
Condu!ere% su$erio%r#* !%re de.ine res$ons%4ilit%te% 7n ,in%l* %re s%r!in% de % st%4ili 7n
-od !on!ret s!0e-% de or&%niz%re "i %tri4u.iile 7n !%drul !o-$%niei* %t>t $entru
$erson%lul de l% us!%t !>t "i $entru !el n%+i&%4il' C% -od%lit%te $r%!ti!#* %t>t l% 4ordul
n%+elor !>t "i l% us!%t* se ,oloses! ,i"ele de %!ti+it%te* ,i"% $ostului* di%&r%-% de
or&%niz%re* re&ul%-entul de or&%niz%re "i ,un!.ion%re* !%re ,%! $%rte din -%nu%lul de
$ro!eduri* !l%uze 7n !ontr%!tele de -un!# "i de 7-4%r!%re '
Pentru !# siste-ul de -%n%&e-ent s# ,ie -en.inut 7n -od %de!+%t* este ne!es%r
s# ,ie +eri,i!%t# e,i!%!it%te% "i &r%dul de i-$li!%re %l %!estui%* de,i!ien.ele s# ,ie r%$ort%te
81
l% ni+el res$ons%4il "i s# ,ie identi,i!%te "i -o4iliz%te $erso%nele !%li,i!%te "i resursele
ne!es%re $entru re!ti,i!%re% de,i!ien.elor'
A+>nd 7n +edere !ele de -%i sus* $entru &%r%nt%re% e;$lo%t#rii 7n si&ur%n.# %
,ie!#rei n%+e "i $entru %si&ur%re% le&#turii 7ntre !o-$%nie "i $erson%lul de l% 4ord* ,ie!%re
!o-$%nie tre4uie s# dese-neze du$# !%z o $erso%n# s%u -%i -ulte l% us!%t !%re s# du!# l%
7nde$linire !erin.ele SM' Res$ons%4ilit%te% "i %utorit%te% %!estor $erso%ne tre4uie s#
in!lud# su$r%+e&0ere% %s$e!telor de e;$lo%t%re % ,ie!#rei n%+e "i s# %si&ure %lo!%re%
resurselor !ores$unz#to%re 7n ,un!.ie de ne!esit#.i ' Perso%nele dese-n%te tre4uie s# ,ie
!%li,i!%te 7n -od !ores$unz#tor "i s# %i4# e;$erien.# !ores$unz#to%re su4 to%te %s$e!tele
"i s# ,ie l% !urent !u $oliti!ile !o-$%niei 7n do-eniul si&ur%n.ei "i $rote!.iei -ediului' Ele
tre4uie s# %i4# inde$enden.% "i %utorit%te% ne!es%re %5un&erii l% !el -%i 7n%lt ni+el %l
!o-$%niei '
Perso%nele dese-n%te tre4uie s# %i4# res$ons%4ilit%te 7n !ee% !e $ri+e"te %!.iunile
!ole!ti+e "i or&%niz%te "i dis$unere% %uditului'
Responsabilitatea 4i autoritatea comandantului
:n %!est sens* compania trebuie s de/ineasc 7n -od !l%r !%re este
res$ons%4ilit%te% !o-%nd%ntului !u $ri+ire l% %$li!%re% $oliti!ii !o-$%niei 7n do-eniul
si&ur%n.ei "i $rote!.iei -ediului* !%re tre4uie s# ,ie -oti+%re% e!0i$%5ului $entru %$li!%re%
%!estei $oliti!i' De %se-ene% tre4uie s# de,ine%s!# !l%r !u- tre4uie 7nto!-ite ordinele "i
instru!.iunile !ores$unz#tor'
Compania trebuie s se asigure !# siste-ul 7n +i&o%re l% 4ordul n%+ei* $une
%!!entul 7n -od e;$res %su$r% %utorit#.ii !o-%nd%ntului "i !# %utorit%te% su$re-# %$%r.ine
!o-%nd%ntului in!luz>nd res$ons%4ilit%te% de % lu% de!izii re,erito%re l% si&ur%n.% "i
$re+enire% $olu#rii "i de % !ere %sisten.# !o-$%niei d%!# este ne!es%r'
Indi!%.iile !u $ri+ire l% res$ons%4ilit%te% "i %utorit%te% !o-%nd%ntului !onstituie
ele-ente i-$ort%nte 7n %tin&ere% unor st%nd%rde de si&ur%n.# su$erio%re "i 7n re%liz%re%
unor !ol%4or#ri e,i!iente 7ntre n%+# "i us!%t* ,%$t $entru !%re !o-%nd%n.ii tre4uie
7n!ur%5%.i "i %sist%.i l% i-$le-ent%re% siste-ului' Ori!e siste- de ins$e!.ii* +eri,i!#ri "i
4il%n.uri i-$le-ent%te de e!0i$% de !ondu!ere de l% us!%t nu tre4uie s# se su$r%$un# !u
%utorit%te% su$re-# % !o-%nd%ntului'
Din $un!t de +edere %l resurselor u-%ne* compania trebuie s asigure un
comandant cali/icat !%re s# !uno%s!# 4ine siste-ul "i s# ,ie s$ri5init $entru e;e!ut%re% 7n
si&ur%n.# % s%r!inilor s%le '
82
De %se-ene%* compania trebuie s se asigure !# ,ie!%re n%+# dis$une de un
$erson%l !%li,i!%t* 4re+et%t* !u %$titudini !erute de $re+ederile n%.ion%le "i intern%.ion%le
din do-eniu' Pe de %lt# $%rte tre4uie s# st%4ile%s!# $ro!eduri !u s!o$ul de % se %si&ur% !#
$erson%lul nou !>t "i !el tr%ns,er%t 7n ,un!.ii noi le&%te de si&ur%n.% "i $rote!.i% -ediului
$ri-es! instru!t%5ul ne!es%r $entru e;e!ut%re% s%r!inilor !e le re+in'
Compania trebuie s identi/ice "i s# el%4oreze instru!.iuni $entru %!ele do-enii
de $re&#tire $e !%re le !onsider# esen.i%l % ,i e,e!tu%te 7n%inte de 7-4%r!%re* st%4ilindu=le
7n s!ris "i ,#!>ndu=le !unos!ute !elor 7n dre$t'
Compania trebuie s se asigure !# 7ntre& $erson%lul !%re este i-$li!%t 7n
siste-ul de -%n%&e-ent %re un ni+el %de!+%t de 7n.ele&ere % re&ulilor "i re&le-ent#rilor
!odului' Co-$%ni% tre4uie s# st%4ile%s!# $ro!eduri $rin !%re s# se %si&ure !# $erson%lul
n%+ei $ri-e"te in,or-%.iile ne!es%re $ri+ind siste-ul de -%n%&e-ent %l si&ur%n.ei 7n
li-4# de lu!ru s%u 7n li-4ile 7n.elese de e!0i$%5'
Compania trebuie s se asigure !# n%+i&%torii sunt !%$%4ili s# !o-uni!e 7n -od
e,i!ient 7ntre ei $entru e;e!ut%re% s%r!inilor !on,or- siste-ului':n %!est sens * o l%tur#
i-$ort%nt# o !onstituie sele!.ion%re% $erson%lului' Un $ri- $%s $entru %si&ur%re%
e,i!ien.ei unui siste- %l si&ur%n.ei 7l !onstituie %!el% de % dese-n% un !o-%nd%nt !%re %re
ni+elul ne!es%r de $re&#tire* de.ine 4re+et re!unos!ut intern%.ion%l "i %re !o-$eten.%
ne!es%r# de % !o-%nd% o n%+# de ti$ul 7n !%uz# '
L% %l!#tuire% unui e!0i$%5* compania trebuie s ia (n considerare urmtoarele
aspecte.
,elul o$er%.iunii 7n !%re este i-$li!%t# n%+% C
n%tur% "i +olu-ul de -un!# ne!es%r % ,i de$us de e!0i$%5C
:n r%$ort de %!este% s# st%4ile%s!# $re&#tire% ne!es%r# -e-4rilor de e!0i$%5 !%re
s# le $er-it# e,e!tu%re% 7n si&ur%n.# % s%r!inilor de ser+i!iu* 7n !%drul o$er#rii nor-%le %
n%+ei $e ti-$ul situ%.iilor de ur&en.#B
s# i% 7n !onsider%re &r%dul de ,or-%re %l e!0i$%5ului !on!e$ut de !o-$%nieC
st%re% de s#n#t%te % e!0i$%5ului'
Compania de navigaie are urmtoarele responsabiliti !u $ri+ire l%
,%-ili%riz%re% e!0i$%5ului !u s%r!inile le&%te de siste-ul de -%n%&e-entB
s# tri-it# in,or-%.ii %su$r% siste-ului "i %su$r% $%rti!ul%rit#.ilor n%+ei !#tre
$erson%l* 7n%inte% 7-4%r!#rii %!estui%* $erson%l !%re tre4uie s# !on,ir-e !# %
7n.eles !on.inutul in,or-%.ieiC
s# o,ere instru!t%5 $entru ,%-ili%riz%re l% 4ordul n%+ei su4 7ndru-%re% unui o,i.er
89
!%li,i!%t 7n %!est sensC
s# soli!ite $erson%lului nou 7-4%r!%t s# !o-$leteze un !0estion%r s%u s# $%rti!i$e
l% un $ro&r%- &0id !%re s# %5ute l% %uto ,%-ili%riz%re% !u n%+% "i siste-ulC
s# $er-it# o $erio%d# de ti-$* de inte&r%re* $entru $red%re%?$ri-ire%
ser+i!iului "i !% ur-%re s# se 7nto!-e%s!# do!u-ent%.i% !%re s# %teste 7nsu"ire% "i
7n.ele&ere siste-uluiC
s# dez+olte $%!0ete de $ro&r%-e +ideo !u s!o$ul ,%-ili%riz#rii !%re s# tr%teze
$ro4le-ele !on!e$tului de siste-* !%re $ot ,i utiliz%te 7n !o-4in%.ie !u instruire%
$r%!ti!# l% 4ordul ,ie!#rei n%+e'
Compania trebuie s se asigure !# $erson%lul este ,%-ili%riz%t "i !u !elel%lte
!on+en.ii "i re&uli !%re se re,er# l% %s$e!tele o$er#rii 7n si&ur%n.# % n%+ei'
Instruire% e!0i$%5ului tre4uie s# se re%lizeze $rin rolurile de e;er!i.ii "i
%ntren%-ent !%re s# %tin&# un ni+el de $er,or-%n.# !on,or- !u $ro!edeele "i !erin.ele
sti$ul%te 7n siste-'Rolurile tre4uie s# %!o$ere* $e !>t $osi4il* situ%.iile de ur&en.# !e $ot
%$#re% l% n%+# *i%r e;er!i.iul tre4uie s# %i4# !% s!o$ 7nde$linire% de !#tre e!0i$%5 %
s%r!inilor !e le re+in !on,or- st%nd%rdelor !o-$%niei* -enite s# !ontroleze situ%.iile de
ur&en.# %$#rute'Rezult%tul !ontro%lelor* %t>t % rolurilor "i %n%liz% %!!identelor !>t "i %
situ%.iilor $eri!ulo%se 7n !%re s=% %,l%t n%+% $ot %5ut% l% identi,i!%re% !erin.elor de $re&#tire
su$li-ent%r# s%u % -odi,i!#rii $ro!edurilor'
Compania trebuie s aib 7n +edere -od%lit#.ile ne!es%re $re&#tirii indi+idu%le
"i s# +eri,i!e d%tele $ri+ito%re l% !%li,i!%re 'De %se-ene% s# st%4ile%s!# $ro!eduri $entru
7-$ros$#t%re% "i !o-$let%re% !uno"tin.elor $entru %!ele $erso%ne !%re lu!re%z# 7n !ondi.ii
s$e!i%le* res$e!ti+ de ur&en.# %t>t $rin ,elul de $re&#tire l% lo!ul de -un!#* l% us!%t s%u l%
4ordul n%+ei'
Este important !% to%te $ro!edurile "i -etodele de instru!t%5 s# ,ie red%!t%te 7ntr=
o -%nier# si-$l# "i !l%r# ':n !%zul 7n !%re sunt %n&%5%.i %&en.i de !reTin& $entru
sele!.ion%re% e!0i$%5ului* !o-$%ni% de n%+i&%.ie tre4uie s# l% ,urnizeze !o$ii re,erito%re l%
$ro!edurile s$e!i,i!e !%re s# ,ie $use l% dis$ozi.i% $erson%lului sele!.ion%t "i dese-n%t
$entru 7-4%r!%re '
C%$%!it%te% $erson%lului de % !o-uni!% !u %l.i -e-4rii de e!0i$%5 tre4uie
+eri,i!%t# 7n!# din ,%z% de sele!.ion%re ' Compania (n cau8 tre4uie s# se %si&ure !#
,ir-ele de !reTin& %u 7n.eles %!est lu!ru din ,%z% de re!rut%re % $erson%lului'
"&ABORAR"A $&AN!R&OR $T.
O$"RA:!N&" &A BOR,!& NA'"
/3
Co-$%ni% tre4uie s# st%4ile%s!# $ro!edurile de 7nto!-ire % $l%nurilor "i
instru!.iunilor $entru o$er%.iunile $rin!i$%le !u $ri+ire l% si&ur%n.% n%+ei "i !%re in!lude
$re+enire% $olu#rii' :n %!est s!o$ tre4ui de,inite !l%r $ro!edurile "i re$%rtiz%te $erso%nelor
!%li,i!%te'
Accent deosebit tre4uie $us $e %!.iunile $re+enti+e' Co-$%ni% tre4uie s# identi,i!e
o$er%.iunile $rin!i$%le "i s# instituie su$r%+e&0ere% "i +eri,i!%re% res$e!t#rii %!estor%'
To%te $ro!edurile tre4uie s# in!lud# $e l>n&# nor-ele n%.ion%le "i $e !ele
intern%.ion%leC su$li-ent%r* !o-$%ni% $o%te i-$le-ent% g)iduri emise de organi8aii
speciali8ate.
I%+tru!iu%ile trebuie +. fie for$ul"te !5t $"i simplu "i ,#r# $osi4ilit%te% de
inter$ret%re' Pro!eurile trebuie +. f"!. referire "t5t l" o*er"iu%ile +*e!i"le !5t )i !riti!e6
O$"RA:!N&" S$"CA&" de l% 4ord sunt %!ele% unde erorile de+in e+idente
nu-%i du$# !e s=% !re%t o situ%.ie s$e!i%l# s%u un %!!ident'
Pro!edurile "i instru!.iunile re,erito%re l% %!este o$er%.ii tre4uie s# !on.in# -etode de
$re+enire "i +eri,i!#ri !%re sunt destin%te !ore!.iilor $r%!ti!e'
Printre operaiunile speciale se disting.
%si&ur%re% et%n"eit#.ii !or$ului n%+ei
si&ur%n.% n%+i&%.iei !%re in!lude !ore!.iile 0#r.ilor "i % $u4li!%.iilorC
o$er%.iuni !%re %,e!te%z# ,i%4ilit%te% e!0i$%-entelor "i % inst%l%.iilor %u;ili%reC
o$er%.iuni de 7ntre.inereC
o$er%.iuni de 4un!0er%re "i tr%ns' de $roduse $etroliereC
-en.inere% st%4ilit#.iiC
$re+enire% su$r%7n!#r!#rii .i su$r%soli!it#rii !or$ului n%+eiC
-%ni$ul%re% "i -#r,urilor "i % %ltor o4ie!teC
se!urit%te% n%+ei* teroris-ul "i $ir%teri%'
O$"RA:!N CRTC" sunt %!ele% 7n !%re o ero%re $o%te $rodu!e i-edi%t un
%!!ident s%u o situ%.ie !%re %r $ute% $une 7n $eri!ol +i%.% o%-enilor* -ediul s#u si&ur%n.%
n%+ei' Printre %!este% suntB
n%+i&%.i% 7n zone $eri!ulo%se s%u de tr%,i! intensC
o$er%.iuni 7n !ondi.ii -eteo &releC
/
-%ni$ul%re% "i de$ozit%re% -#r,urilor $eri!ulo%se "i % su4st%n.elor to;i!eC
4un!0er%re% "i tr%ns,or-%re% $roduselor $etroliereC
o$er%.iuni de -%ni$ul%re % -#r,urilor l% t%n!urile $etroliere* l% n%+ele de $roduse !0i-i!e*
L'P'G=uri et!'
o$er%.iuni !riti!e l% inst%l%.iile n%+ei'
$R"9<TR"A $T. ST!A:&" ," !R9"N:<
Co$*"%i" trebuie +. +t"bile"+!. *ro!euri *ri% !"re +e ie%tifi!. *ote%i"lele
+itu"ii e ur-e%. !"re *ot "*.re" l" bor7 *ro!eurile !"re +. +e re-.+e"+!. /% *l"%ul e
ur-e%. e l" bor )i e l" u+!"t6
$lanurile de urgen de la uscat pot includeB
$ro!edee $entru -o4iliz%re% !o-$%niei 7n !%z de ur&en.#C
s!0e-% "i s%r!inile $erso%nelor de l% us!%t !%re %!.ione%z#C
$ro!edeele $e ti$uri de %!!idente "i situ%.ii $eri!ulo%seC
$ro!edee $entru st%4ilire% "i -en.inere% !ont%!tului n%+# J us!%tC
e;isten.% do!u-ent%.iei !%re s# !on.in# !%r%!teristi!ile n%+eiC
list% de !ontrol $e situ%.ii de ur&en.# !%re st# l% 4%z% !0estion#rii $erson%lului de l% n%+# !%re
$er-ite deter-in%re% -#surilor "i resurselor ne!es%reC
list% !u nu-ele "i det%liile tuturor $#r.ilor !%re tre4uie noti,i!%te "i !onsult%teC
-etode de r%$ort%re $entru $erso%nele de l% us!%t "i de l% n%+#C
$ro!eduri de !o-uni!%re "i rel%.ii !u -%ss=-edi% "i !u $u4li!ulC
$l%nuri de rezer+# %,erente situ%.iilor de ur&en.# de lun&# dur%t#'
$lanurile de urgen de la bord tre4uie s# .in# se%-% de situ%.iile de ur&en.# !%re
$ot %$#re% $e o %nu-it# n%+# !u re,erire l%B
s%r!inile "i res$ons%4ilit#.ile de l% 4ordC
%!.iunile !e tre4uie 7ntre$rinse $entru -en.inere% su4 !ontrol % unei %nu-ite situ%.iiC
-etodele "i -i5lo%!ele de !o-uni!%.ii ,olosite l% 4ordC
$ro!edeele $entru soli!it%re% %sisten.ei din $%rte% ter.ilorC
/6
$ro!edeele $entru noti,i!%re% !#tre !o-$%nie "i r%$ort%re% !#tre %utorit#.ile !o-$etenteC
$ro!edeele re,erito%re l% -en.inere% !o-uni!%.iilor n%+# J us!%tC
E8e$*le e +itu"ii e ur-e%.B
%+%rii l% !or$C
%+%rii l% -otorul $rin!i$%lC
!oliziuni* e"u#ri* %lune!%re% s%u dez%r-%re%C
s!ur&eri de -#r,uri "i !ont%-in#riC
in!endii* inund%.iiC
ne!esit%te% %run!#rii $este 4ord % -#r,urilorC
%!!idente 7n !o-$%rti-entul -%"iniC
%4%ndon%re% n%+eiC
o- l% %$#C
!#ut%re?s%l+%reC
intr%re% 7n s$%.ii 7n&usteC
%!!idente "i r#niriC
teroris-?$ir%terieC
o$er%.iuni 7n !%re este i-$li!%t un eli!o$terC
d%une su,erite din !%uz% !ondi.iilor -eteo'
+NTR":N"R"A NA'" - A "C#$AM"NT"&OR
Co-$%ni% tre4uie s# st%4ile%s!# $ro!edeele $rin !%re s# %si&ure !# n%+% s# ,ie
-en.inut# 7ntr=o st%re $otri+it !u re&ulile s$e!i,i!e' Pentru %!e%st% tre4uie s# st%4ile%s!#
$ro!edee re,erito%re l% inspecii5 la msuri corective "i !u re,eriri l% 7ns!rierile 7n Re&istre'
De %se-eni* $ro!edee $entru identi,i!%re% e!0i$%-entelor "i % inst%l%.iilor % !#ror de,e!t%re
4rus!# $e ti-$ul e;$lo%t#rii $o%te &ener% situ%.ii $eri!ulo%se' A!este $ro!edee tre4uie s#
in!lud# 7n!er!#ri l% inter+%le e&%le* in!lusi+ % e!0i$%-entelor !%re nu=s utiliz%te $er-%nent'
nspeciile !%re %u ,ost e,e!tu%te se 7nre&istre%z# l% n%+# 7n do!u-ent%.i% s$e!i,i!#'
C% ur-%re % ins$e!.iei* tre4uie s# se st%4ile%s!# !%re %u ,ost re$%r%.iile "i %!.iunile de
7ntre.inere re%liz%te !on,or- $l%nului de $ro!edur#'
Perso%nele !%li,i!%te de l% us!%t tre4uie s# -onitorizeze "i s# ,urnizeze su$ortul
te0ni! ne!es%r $entru i-$le-ent%re% $ro!edurii' M%i tre4uie st%4ilite $ro!eduri !%re s#
%si&ure 4un# st%re de n%+i&%4ilit%te % n%+elor 7n ori!e -o-ent'
A!este% tre4uie s# in!lud# -#suri re,erito%re l% %si&ur%re% e!0i$%-entelor* % s!ulelor*
% -%teri%lelor de 7ntre.inere* $ieselor de s!0i-4 "i % in,or-%.iilor te0ni!e ne!es%re'
/(
Mini-ul de $ro!eduri $re+enti+e de 7ntre.inere trebuie elaborate pentru.
!or$ "i su$r%stru!turiC
e!0i$%-ente de si&ur%n.#* de stins in!endii "i $re+enire % $olu#riiC
e!0i$%-' de n%+i&%.ie* de !o-uni!%.ii* inst%l%.i% de &u+ern%reC
e!0i$%-' de %n!or%re "i -%ne+r#C
-otorul $rin!i$%l "i %u;ili%reC
e!0i$%-' de 7n!#r!%re?des!#r!%re'
nspeciile iniiate de companie tre4uie $l%ni,i!%te "i duse l% 7nde$linire de !#tre
$erson%lul !o-$etent !%li,i!%t "i e;$eri-ent%t' Pentru %!e%st%* !o-$%ni% el%4ore%z# du$# !%re
tre4uie des,#"ur%t# ins$e!.i% "i $ro!eduri de r%$ort%re % de,i!ien.elor !onst%t%te 7n !%drul
!#ror% tre4uie -en.ion%te "i $erio%dele de ti-$ $entru re-edieri'
,ocumenteB Co-$%ni% tre4uie s# el%4oreze $ro!eduri re,erito%re l% !ontrolul
do!u-entelor "i % d%telor !u re,erire l% siste-ul de %d-inistr%re "i e;$lo%t%re % n%+ei* $rintre
!%re* $ro!eduri !%re %$li!%te* s# $er-it# !onst%t%re% !# do!u-entele 7n +i&o%re sunt
dis$oni4ile 7n to%te lo!urile rele+%nte "i !# -odi,i!#rile %duse %!estor do!u-ente sunt
e;%-in%te "i %$ro4%te de !#tre $erson%lul !o-$etent "i !# do!u-entele de$#"ite sunt e;tr%se
7n !el -%i s!urt ti-$'
Pro!edurile %$li!%te %!estor do!u-ente $ot ,i in!luse 7ntr=un -%nu%l se$%r%t' Tot 7n
-%nu%l %r $ute% ,i $re+#zute re&uli de distri4uire % do!u-entului* lo!ul 7n !%re tre4uie s#
e;iste "i $erso%nele !#ror% le sunt destin%te*
$rocedurile trebuie s /ie corespun8toare tipului de nav.
VERIFICAREA EUAMINAREA MI EVALUAREA EFECTUATV DE CVTRE
COMPANIE
Co-$%ni% tre4uie s# e,e!tueze audituri interne $entru % +eri,i!% d%!# %!ti+it#.ile
le&%te de si&ur%n.% "i $re+enire% $olu#rii sunt 7n !on,or-it%te !u siste-ul de %d-inistr%re "i
e;$lo%t%re% 7n si&ur%n.# % n%+ei'
Co-$%ni% tre4uie s# e+%lueze $eriodi! e,i!ien.% siste-ului "i s# st%4ile%s!# d%!# se
i-$un -odi,i!#ri "i re+izuiri'
Perso%nele !%re e,e!tue%z# %uditurile nu tre4uie s# ,%!# $%rte din se!to%rele %udit%te
!u e;!e$.i% !%zului 7n !%re %!e%st% nu este $osi4il# din !onsiderente !e .in de -#ri-e% "i
!%r%!teristi!ile !o-$%niei'
Rezult%tele se %du! l% !uno"tin.% 7ntre&ului $erson%l !%re %re res$ons%4ilit#.i 7n
se!torul res$e!ti+'
Co-$%ni% tre4uie s# i% i-edi%t -#suri !ore!ti+e $entru re-ediere% de,i!ien.elor
/)
!onst%t%te'
Pentru des,#"ur%re% %uditorilor tre4uie el%4or%t un $l%n 7n !%re s# se in!lud# $erio%de
de ti-$ rezon%4ile'
1.7 ,"=NT
Pentru o -%i 4un% intele&ere % !ontinutului %!estui !urs* sunt red%te in !ontinu%re $rin!i$%lele
de,initii si $res!urt%ri ,olosite in -%teri%lul de !urs' Tre4uie -ention%t !% %!este de,initii se
%$li!% nu-%i in !onte;tul %!estui -%teri%l'
NR T"RM"N 6 $R"SC!RTAR" ,"=NT"
IMO Or&%niz%ti% M%riti-% Intern%tion%l%
6 SO&AS Con+enti% Intern%tion%l% $entru S%l+%re% Vietii U-%ne $e
M%re
( MAR$O& Con+enti% Intern%tion%l% $entru Pre+enire% Polu%rii de l% N%+e
) CODUL INTERNATIONAL
DE MANAGEMENT AL
SIGURANTEI
0SM CO,"1
Codul intern%tion%l de -%n%&e-ent %l o$er%rii in si&ur%nt% %
n%+elor -%riti-e si de $re+enire % $olu%rii* %s% !u- % ,ost
%do$t%t $rin Rezoluti% IMO A 1)@2A si %s% !u- %r $ute% ,i el
-odi,i!%t in +iitor de IMO
8 SST"M ," MANA9"M"NT
A& S9!RANT" 0SMS1
Un siste- stru!tur%t si do!u-ent%t !%re s% $er-it% !o-$%niei
s% i-$le-enteze in -od e,e!ti+ $oliti!% s% de o$er%re in
si&ur%nt% % n%+elor si de $re+enire % $olu%rii -ediului'
/ MAN!A& ,"
MANA9"M"NT
A& S9!RANT" 0SMM1
Politi!ile* $ro!edurile si instru!tiunile* res$ons%4ilit%tile si
%utorit%tile de,inite* -odul de !o-uni!%re intre n%+% si
!o-$%nie* siste-ul de %udit%re* to%te s!rise si de,inite in
!on,or-it%te !u !erintele Codului ISM'
1 ,OC!M"NT ,"
CON=ORMAR" 0,OC1
Certi,i!%tul eli4er%t !o-$%niei de !%tre %utorit%te% de %udit%re
$rin !%re se !erti,i!% ,%$tul !% siste-ul de -%n%&e-ent %l
!o-$%niei este in !on,or-it%te !u !erintele Codului ISM'
2 C"RT=CAT ,"
MANA9"M"NT
A& S9!RANT" 0SMC1
Certi,i!%tul eli4er%t n%+ei de !%tre %utorit%te% de %udit%re $rin
!%re se !erti,i!% ,%$tul !% siste-ul de -%n%&e-ent %l n%+ei
este in !on,or-it%te !u !erintele Codului ISM'
9 $&AN ," !R9"NTA Pl%nul s$e!i,i! %l n%+ei $entru !o-4%tere% de+ers%rilor de
/8
N CAA ," $O&!AR"
0SO$"$1
0idro!%r4uri %s% !u- este !erut de !%tre Con+enti% MARPOL
si %$ro4%t de so!iet%te% de !l%si,i!%re % n%+ei'
3 A,MNSTRAT" Gu+ernul st%tului de $%+ilion %l n%+ei'
COM$AN" In !onte;tul %!estui -%nu%l* Co-$%nie inse%-n% <ISTRIA
S<IPMANAGEMENT SRL CONSTANTA* !%re si=% %su-%t
res$ons%4ilit%te% de o$er%re % n%+elor $relu%te de l% di,eriti
%r-%tori'
6 S9!RANTA5 O$"RAR"
S9!RA
Si&ur%nt% n%+ei in n%+i&%tie* in $ort si l% %n!or%C si&ur%nt%
+ietii si s%n%t%tii e!0i$%5ului si % $erson%lului de l% us!%tC
si&ur%nt% inst%l%tiilor de l% us!%t si % %ltor $ro$riet%tiC
si&ur%nt% -%r,ii si $rote!ti% -ediului -%rin'
( $"RSOANA ,"S"MNATA Perso%n% de l% us!%t !u %!!es dire!t l% !el -%i in%lt ni+el %l
-%n%&e-entului* !%re %re res$ons%4ilit%te% si %utorit%te% de %
-onitoriz% %s$e!tele de si&ur%nt% si $re+enire % $olu%rii in
o$er%re% n%+ei si de % %si&ur% ,%$tul !% resursele ne!es%re si
su$ortul Co-$%niei sunt dis$ono4ile %tun!i !ind sunt soli!it%te
de !%tre Co-%nd%ntul n%+ei'
) O$"RAR"A NA'" Ori!e %!ti+it%te e;e!ut%t% l% 4ord* le&%t% de n%+i&%ti% in
si&ur%nt% % n%+ei* de si&ur%nt% o$er%rii e!0i$%-entelor*
$%str%re% -%r,ii de l% in!%r!%re $in% l% des!%r!%re si de
-entinere% n%+ei in 4un% st%re de n%+i&%4ilit%te'
8 SNSTR! Situ%tie in !%re un $eri!ol &r%+ si i-edi%t %-enint% si&ur%nt%
n%+ei si +i%t% e!0i$%5ului* ne!esitind inter+enti% i-edi%t% %
%sistentei de s%l+%re' Se tr%ns-ite $rin -es%5 de sinistru @SOS
J MAWDAWA'
/ !R9"NTA Situ%tie in !%re un $eri!ol &r%+ %-enint% n%+% si -ediul -%rin*
,%r% % %-enint% i-edi%t +i%t% e!0i$%5ului si !%re $ot%e ,i
rezol+%t $rin inter+enti% e!0i$%5ului s%u $rin soli!it%re de
%sistent% e;terio%r%' Se tr%ns-ite $rin -es%5 de ur&ent% @UUU
J PANPANPANA'
1 $"RCO& Situ%tie de n%+i&%tie s%u -eteorolo&i!% !%re $o%te $rezent% un
$eri!ol $entru n%+i&%tie' Se tr%ns-ite $rin -es%5 de se!urit%te
@TTT J SECURITEA
2 ST!AT" #AAAR,OASA O situ%tie !%re d%!% nu este !ore!t%t% $o%te !ondu!e l% o
situ%tie de ur&ent% s%u l% un %!!ident'
9 RSC ,"NT=CAT O$er%tie de e+%lu%re % ris!urilor* e;e!ut%t% de e!0i$%5ul n%+ei
//
s%u desris% in -%nu%lele de utiliz%re % e!0i$%-entelor s%u in
&0idurile de o$er%re in si&ur%nt%'
63 A'AR" Ori!e in!ident in !%re n%+% este i-$li!%t% si !%re $o%te
%-enint% 4un% st%re de n%+i&%4ilit%te % n%+ei* si&ur%nt%
e!0i$%5ului de l% 4ord s%u % $erson%lului de l% us!%t* si&ur%nt%
-%r,ii* % -%diului in!on5ur%tor s%u % ori!%rei %lte $ro$riet%ti'
6 $O&!AR" Ori!e de+ers%re de 0idro!%r4uri s%u %lte su4st%nte d%un%to%re
s%u &uno%ie* !%re de$%seste r%t% st%4ilit% de re&ulile
MARPOL* de st%tele ri+er%ne s%u %lte re&uli %le %utorit%tilor
lo!%le'
66 ,"="CT Ori!e st%re te0ni!% i-$ro$rie !%re $o%te $eri!lit% o$er%re%
e!0i$%-entelor in !on,or-it%te !u s!o$ul utiliz%rii lor s%u !%re
$o%te du!e l% in!idente?%!!idente s%u non=!on,or-it%ti'
6( NON2CON=ORMTAT"
MA%ORA
O de+iere identi,i!%4il% de l% !erintele s$e!i,i!%te in SMS s%u
o ero%re s%u ori!e li$s% identi,i!%4il% % unui $l%n s%u
instru!tiune re,erito%re l% o$er%tiile $rin!i$%le de l% 4ord* !%re
$o%te $eri!lit% si&ur%nt% o%-enilor* % n%+ei* % -%r,ii s%u %
-ediului si !%re ne!esit% o %!tiune !ore!ti+% i-edi%t%'
6) NON2CON=ORMTAT" O situ%tie o4ser+%t% in !%re e+identele o4ie!ti+e indi!%
neinde$linire% unei !erinte s$e!i,i!e'
68 '"R=CAR" In+esti&%re $entru % !on,ir-% !% o %nu-it% %!ti+it%te este
e;e!ut%t% in !on,or-it%te !u !erintele s$e!i,i!%te'
6/
AUDIT
O e;%-in%re siste-%ti!% si inde$endent% $entru % deter-in%
d%!% %!ti+it%te% SMS si rezult%tele %!estei% sunt !on,or-e !u
%r%n5%-entele $l%ni,i!%te si d%!% %!este %r%n5%-ente sunt
i-$le-ent%te e,e!ti+ si sunt %de!+%te $entru %tin&ere%
o4ie!ti+elor $ro$use'
61 A!,TOR Perso%n% !%re e;e!ut% +eri,i!%re% res$e!t%rii !erintelor
Codului ISM si !%re intruneste !%li,i!%rile ne!es%re si !erintele
s$e!i,i!e sti$ul%te in Cod'
62 "',"NTA OB"CT'A In,or-%tie !%ntit%ti+% s%u !%lit%ti+%* inre&istr%re s%u de!l%r%tie
de ,%$te re,erito%re l% si&ur%nt% s%u l% e;istent% si
i-$le-ent%re% ele-entelor unui SMS si !%re %re l% 4%z% o
o4ser+%tie* -%sur%to%re s%u test si !%re $o%te ,i +eri,i!%t%'
69 OBS"R'AT" De!l%r%tie % ,%$telor e,e!tu%te in ti-$ul unui %udit si sustinut%
de e+idente o4ie!ti+e' Po%te ,i de%se-ene% o o4ser+%tie ,%!ut%
/1
de %uditor* re,erito%re l% SMS* !%re d%!% nu este !ore!t%t%
$o%te du!e in +iitor l% o non=!on,or-it%te'
(3 ARMATOR Ar-%torul inre&istr%t s%u re$rezent%ntul dele&%t de el* $entru
,ie!%re n%+% %,l%t% sun -%n%&e-entul Co-$%niei' A!est% este
!onsider%t % ,i $erso%n% s%u !o-$%ni% !%re %re %utorit%te% de %
in!redint% -%n%&e-entul n%+ei in s%r!in% Co-$%niei <istri%
S0i$-%n%&e-ent SRL'
( ,CR D ,OC!M"NT
C#AN9" R"E!"ST D
C"R"R" SC#MBAR"
,OC!M"NT
Cerere ,or-%l%* e-is% $e un ,or-ul%r st%nd%rd de,init de
Co-$%nie* $rin !%re se soli!it% o %nu-it%
s!0i-4%re?-odi,i!%re in do!u-ent%ti% SMS ? SMM'
(6 A!,T"" D A!,TAT Or&%niz%ti% !%re ur-e%z% % ,i %udit%t%'
(( O$"RAT CRTC" &A
BOR,
Sunt %!ele o$er%tii in !%re ero%re% identi,i!%t% $o%te !%uz%
i-edi%t un %!!ident s%u situ%ti% !%re %-enint% e!0i$%5ul*
-ediul si n%+%* d%!% intsru!tiunile de $re+enire nu %u ,ost
stri!t %oli!%te si -onitoriz%te '
() O$"RAT S$"CA&" &A
BOR,
Sunt %!ele o$er%tii in !%re erorile $ot de+eni %$%rente nu-%i
du$% !e %u !re%t situ%tii $eri!ulo%se s%u !%nd %!!identul s=%
$rodus de5%* din !%uz% neres$e!t%rii unor $r%!ti!i !ore!te de
se!urit%te '
I%treb"ri #e$i%"r
96 I% !e +itu"tie +e "fl" o %"," !"% +t"re" !or*ului "+i-ur" flot"bilit"te"7 $"+i%ile7
i%+t"l"tiile7 e!:i*"$e%tele +i ot"rile +u%t !o$*lete +i i% +t"re e fu%!tio%"re7 e!:i*";ul
e+te !o$*let <
%= in e;$lo%t%reC
4=s!o%s% din e;$lo%t%reC
!=dez%r-%t%'
d=indi,erent%'
/2
=6 I% !e +itu"tie +e "fl" o %"," !"% +t"re" !or*ului "+i-ur" flot"bilit"te"7 $"+i%ile7
i%+t"l"tiile7 e!:i*"$e%tele +i ot"rile +u%t *"rti"l +"u tot"l +!o"+e i% fu%!tiu%e 7 e!:i*";ul
e+te reu+ !" %u$"r<
%= in e;$lo%t%reC
4=s!o%s% din e;$lo%t%reC
!=dez%r-%t%
d=indi,erent%'
>6 I% !e +itu"tie +e "fl" o %"," !"% +t"re" !or*ului "+i-ur" flot"bilit"te"7 $"+i%ile7
i%+t"l"tiile7 e!:i*"$e%tele +i ot"rile +u%t !o$*lete +i *u+e i% +t"re e !o%+er,"re 7 %u "re
e!:i*";7!i o"r *"0" "+i-ur"t" e *er+o%"l !"lifi!"t i"r %"," e+te "*t" e " fi folo+it"
!o%for$ e+ti%"tiei +"le<
%= in e;$lo%t%reC
4=s!o%s% din e;$lo%t%reC
!=dez%r-%t%
d=indi,erent%
?6 I% !e +itu"tie +e "fl" o %"," !"% +t"re" !or*ului "+i-ur" flot"bilit"te"7 $"+i%ile7
i%+t"l"tiile7 e!:i*"$e%tele +i ot"rile +u%t *"rti"l +"u tot"l e$o%t"te +i eb"r!"te7 %u "re
e!:i*";7 !i o"r *"0" "+i-ur"t" e *er+o%"l !"lifi!"t <
%= in e;$lo%t%reC
4=s!o%s% din e;$lo%t%reC
!=l% $%r!ul re!eC
d=indi,erent%
&6 C"% u% %",i-"tor e+te !o%+ier"t $e$bru "l e!:i*";ului <
%=d%!% este ins!ris in re&istrul -%tri!olC
4=d%!% este ins!ris in rolul de e!0i$%5C
!=d%!% este ins!ris in 5urn%lul de 4ord'
d=!%nd s=% %-4%r!%t'
@6 Ci%e "re !o$*ete%t" e !o%+tituire " e!:i*";ului u%ei %",e !i,ile <
%=%r-%torul s%u 4%re=4o%t=istulC
4=%r-%torul !u !onsult%re% $re%l%4il% % !o-%nd%ntului si se,ului -e!%ni! %l n%+eiC
!=%r-%torul'
/9
d=-inisterul tr%ns$orturilor'
46 I% !e !"0uri +e *o"te eb"r!" u% $e$bru i% "e!:i*";<
%=l% !erere% n%+i&%torului !u %$ro4%re% %r-%toruluiC
4=l% !erere% n%+i&%torului si !u %$ro4%re% !o-%nd%ntului n%+eiC
!=l% !erere% !o-%nd%ntului n%+ei si !u %$ro4%re% n%+i&%torului'
d=ori!u-'
A6 C"re e+te ter$e%ul e ,"l"bilit"te "l !"r%etului e $"ri%"r <
%=ter-en neli-it%tC
4=ter-en li-it%t l% %nC
!=ter-en li-it%t l% 8 %ni'
d=ter-en li-it%t de %utorit%te'
B6 Ci%e elibere"0" !"%etul e $"ri%"r u%ui %",i-"tor +i l" !erere" !ui <
%=Ins$e!tor%tul de n%+i&%tie l% !erere% n%+i&%toruluiC
4=C%$it%ni% de $ort l% !erere% %r-%toruluiC
!=C%$it%ni% de $ort l% !erere% n%+i&%torului'
d=Ministerul tr%ns$orturilor'
9C6 Ce o!u$e%te ,erifi!" C"*it"%i" *ortului i%"i%te e eliber"re" !"r%etului e $"ri%"r <
%=!erti,i!%tul de !%$%!it%te si ,o%i% -%tri!ol%C
4=%!tul de !%$%!it%te si %+izul -edi!%l C
!=4re+etul si %+izul -edi!%l'
d=!erere% si +izit% -edi!%l%'
996 Ce *er+o%"l f"!e *"rte i% +tru!tur" e!:i*";ului u%ei %",e <
%=$erson%lul de $unte* !o-%nd%nt* se, -e!%ni!C
4=$erson%l de -%sin%* $erson%l de tele!o-uni!%tiiC
!=$erson%l de $unte* de tele!o-uni!%tii si se, -e!%ni!'
13
d=$erson%lul de $unte si te0nolo&i!'
9=6 Ce *er+o%"l f"!e *"rte i% +tru!tur" e!:i*";ului u%ei %",e <
%=$erson%l de $unte* $erson%l de tele!o-uni!%tiiC
4=!o-%nd%nt* $erson%l de -%sin%* r%diotele&r%,istC
!=!o-%nd%nt* se, -e!%ni!* o,iter se!und'
d=$erson%l de -%sini* $erson%l te0nolo&i!'
9>6 Ce *er+o%"l f"!e *"rte i% +tru!tur" e!:i*";ului u%ei %",e <
%=!o-%nd%nt si $erson%l de $unteC
4=se, -e!%ni! si $erson%l de -%sin%C
!=$erson%l de -%sin%* $erson%l de $unte'
d=$erson%l -edi!=s%nit%r si te0nolo&i!'
9?6 Ci%e ur$"re+te re+*e!t"re" ori%ii7 !ur"te%iei +i " re-ulilor e *olitete +i re+*e!t
re!i*ro!7 e !"tre i%tre-ul *er+o%"l "$b"r!"t7i% !"reuri<
%=se,ii de !%reuriC
4=se,ii de ser+i!iiC
!=se,ii de !o-$%rti-entC
d=!o-%nd%ntul si se,ul de e!0i$%5'
9&6 Ce bre,et *o+e" "b+ol,e%tul U%i,er+it"te M"riti$"7 f"!ult"te" N",i-"tie <
%=4re+et de o,iter -%riti- IIIC
4=4re+et de o,iter -%riti- de $unte %s$ir%ntC
!=4re+et de o,iter -%riti- $unte'
d=4re+et de %s$ir%nt'
9@6 Ce e+te e!:i*";ul $i%i$ e +i-ur"%t" "l %",ei <
%=e!0i$%5ul st%4ilit !on,or- le&ii* %test%t $rin !erti,i!%t * ,%r% de !%re o n%+% nu $o%te
$%r%si $ortulC
4=e!0i$%5ul !%re %si&ur% si&ur%nt% n%+eiC
!=e!0i$%5ul !onstituit de %r-%tor $entru e;$lo%t%re% in si&ur%nt% % n%+ei* !on,or- le&ii'
d=e!0i$%5ul -ini- !u !%re o n%+% $o%te ,i e;$lo%t%t%'
1
946 Ce "tributiu%i "re e!:i*";ul $i%i$ e +i-ur"%t" "l %",ei <
%=%si&ur%re% $%zei si si&ur%nt% n%+ei %tun!i !%nd n%+% este in st%tion%re*in r%d% s%u in $ort*
4%zin* do! et!'$re!u- si % -%ne+relorC
4=%si&ur%re% $%zei si si&ur%nt% n%+ei %tun!i !%nd n%+% este in -%rsi s%u in st%tion%re su4
o$er%tiuni de in!%r!%reC
!= %si&ur%re% $%zei si si&ur%ntei n%+ei %tun!i !%nd este in st%tion%re'
d=%tri4utiuni !urente'
9A6 Ce "tributiu%i "re e!:i*";ul $i%i$ e +i-ur"%t" "l %",ei <
%=%si&ur% !ondu!ere% in si&ur%nt% % n%+ei* !%nd %!e%st% este in -%rs ,%r% $ilot l% 4ordC
4=%si&ur%re% !ondu!erii in si&ur%nt% % n%+ei %tun!i !%nd este in -%rs* %si&ur%re% +it%lit%tii
si %si&ur%re% e;$lo%t%rii in si&ur%nt% % -%sinilorC
!=%si&ur%re% +it%lit%tii n%+ei si !o-4%tere% in!endiului l% 4ord'
d=%tri4utiuni !urente'
9B6 C"re +u%t re*turile +i obli-"tiile e!:i*";ului u%ei %",e $"riti$e <
%=dre$turile si o4li&%triile $re+%zute in Constitutie* in le&isl%ti% %$li!%4il% s%l%ri%tilor i%r in
$erio%d% !%t sunt %-4%r!%ti %!ele% s$e!i,i!e ,un!tiei $e !%re o o!u$%C
4=dre$turile si o4li&%triile $re+%zute in Constitutie* in le&isl%ti% %$li!%4il% s%l%ri%tilor i%r in
$erio%d% !%t sunt %-4%r!%ti %!ele% s$e!i,i!e ,un!tiei $e !%re o o!u$% !%t si %!ele% st%4ilite
$rin ne&o!ieriC
!=dre$turile si o4li&%triile $re+%zute in Constitutie* in le&isl%ti% %$li!%4il%
s%l%ri%tilor i%r in $erio%d% !%t sunt %-4%r!%ti %!ele% s$e!i,i!e ,un!tiei $e !%re o o!u$% !%t
si %!ele i-$use de %r-%torul n%+ei'
d=%tri4utii $re+%zute in Re&ul%-entul ser+i!iului l% 4ord'
=C6 C"re +u%t re*turile $e$brilor e!:i*";ului u%ei %",e R
%=s% e;er!ite l% 4ord ,un!ti% l% !%re ii d% dre$tul 4re+etul* !erti,i!%tul s%u -eseri% $e !%re o
e;er!it% l% 4ordC
4=s% e;er!ite l% 4ord ,un!ti% l% !%re ii d% dre$tul 4re+etul* !erti,i!%tul *s% i se %si&ure !%z%re
si 0r%n% &r%tuit% in !onditiile !ores$unz%to%re ,un!tieiC
!=s% e;er!ite l% 4ord ,un!ti% l% !%re ii d% dre$tul 4re+etul* !erti,i!%tul *s% i se %si&ure !%z%re
&r%tuit% in !onditiile !ores$unz%to%re ,un!tieiC
d=dre$turile le&%le'
16
=96 C"re +u%t re*turile $e$brilor e!:i*";ului u%ei %",e <
%=s% e;er!ite l% 4ord ,un!ti% l% !%re ii d% dre$tul 4re+etul* !erti,i!%tul *s% i se %si&ure !%z%re
si 0r%n% &r%tuit% in !onditiile !ores$unz%to%re ,un!tieiC
4=s% i se %!orde 0r%n% $e ti-$ul !%t este %-4%r!%t* e!0i$%-ent de lu!ru si de $rote!tie*
%ntidot si $osi4ilit%te% de odi0n% si re!reere l% 4ord $entru re,%!ere% !%$%!it%tii de -un!%C
!=s% i se %!orde 0r%n% $e ti-$ul !%t este %-4%r!%t* e!0i$%-ent de lu!ru si de
$rote!tie* %ntidot si $osi4ilit%te% de odi0n% si re!reere $entru re,%!ere% !%$%!it%tii de
-un!%* intr=o unit%te s$e!i%liz%t%'
d=dre$turile le&%le'
==6 C"re +u%t re*turile $e$brilor e!:i*";ului u%ei %",e <
%=s% i se %si&ure $osi4ilit%te% ridi!%rii $er-%nente % ni+elului de $re&%tire $ro,esion%l%*
%sistent% -edi!%l% si tr%t%-ent -edi!%l l% 4ordul n%+ei si in $orturile de es!%l%C
4=s% i se de!onteze !0eltuielile de tr%ns$ort intre $orturile ro-%nesti si str%ine C
!=s% I se %!orde re!u$er%re% ti-$ului de -un!% $rin re$%triere l% o$tiune% %r-%torului'
d=dre$turile le&%le'
=>6 C"re +u%t obli-"tiile $e$brilor e!:i*";ului u%ei %",e <
%=s% $osede si s% $rezinte l% sosire% l% 4ordB !%rnetul de -%rin%r* 4re+etul s%u !erti,i!%tul
de !%$%!it%te* !erti,i!%tul intern%tion%l de +%!!in* ,is% indi+idu%l% de $rote!ti% -un!ii si
PSI B
4=s% $osede si s% $rezinte l% sosire% l% 4ordB !%rnetul de -%rin%r %+%nd ins!ris%
+%l%4ilit%te%* 4re+etul s%u !erti,i!%tul de !%$%!it%te* !erti,i!%tul intern%tion%l de +%!!in*
,is% indi+idu%l% de $rote!ti% -un!ii si PSI B
!=s% $osede si s% $rezinte l% $ri-% sosire l% 4ordB !%rnetul de -%rin%r %+%nd ins!ris%
+%l%4ilit%te% * %+izul -edi!%l si i-4%r!%re%* 4re+etul s%u !erti,i!%tul de !%$%!it%te*
!erti,i!%tul intern%tion%l de +%!!in* ,is% indi+idu%l% de $rote!ti% -un!ii si PSI C
d=s% e;e!ute lu!r%ri l% 4ord'
=?6 C"re +u%t obli-"tiile $e$brilor e!:i*";ului u%ei %",e <
%=s% se $rezinte l% 4ord l% $ri-% sosire $entru i-4%r!%re l% d%t% si or% st%4ilit% de %r-%tor*
s% $resteze -un!% $entru !%re este in!%dr%t si s%l%riz%t* s% res$e!te nor-ele de
!on+ietuire si !onduit% in !ole!ti+ s% !uno%s!% si s% res$e!te nor-ele de i&ien%
indi+idu%l% si !ole!ti+%C
1(
4=s% se $rezinte l% 4ord l% $ri-% sosire $entru i-4%r!%re l% d%t% si or% st%4ilit% de
%r-%tor* s% $resteze -un!% $entru !%re este in!%dr%t si s%l%riz%t* s% res$e!te nor-ele de
!on+ietuire si !onduit% in !ole!ti+ s% !uno%s!% si s% res$e!te nor-ele de i&ien% indi+idu%l%
si !ole!ti+% * si s% %$ere $ro$riet%te%C
!=s% se $rezinte l% 4ord l% $ri-% sosire $entru i-4%r!%re l% d%t% si or% st%4ilit% de %r-%tor*
s% $resteze -un!% $entru !%re este in!%dr%t si s%l%riz%t* s% res$e!te nor-ele de
!on+ietuire si !onduit% in !ole!ti+ s% !uno%s!% si s% res$e!te nor-ele de i&ien%
indi+idu%l% si !ole!ti+% * s% %$ere $ro$riet%te% si s%=si $ro!ure $e !ontul s%u lin5eri%
indi+idu%l% '
d=s% se in!%dreze in dis!i$lin% de l% 4ordul n%+ei'
=&6 C"re +u%t obli-"tiile $e$brilor e!:i*";ului u%ei %",e <
%=s% $%rti!i$e l% -%ne+rele n%+ei si %le inst%l%tiilor !on,or- %tri4utiunilor s%le de ser+i!iu
s% -entin% 4un%st%re de n%+i&%4ilit%te % n%+eiC
4=s% $%rti!i$e l% -%ne+rele n%+ei si %le inst%l%tiilor !on,or- %tri4utiunilor s%le de ser+i!iu
s% -entin% 4un%st%re de n%+i&%4ilit%te % n%+ei s% in,or-eze $e !o-%nd%nt s%u $e o,iterul
de $unte de !%rtC
!=s% $%rti!i$e l% -%ne+rele n%+ei si %le inst%l%tiilor !on,or- %tri4utiunilor s%le de
ser+i!iu* s% -entin% 4un%st%re% de n%+i&%4ilit%te % n%+ei* s% in,or-eze $e !o-%nd%nt s%u
$e o,iterul de $unte de !%rt ? &%rd% des$re ori!e %+%rie $e !%re o !onst%t%'
d=!ele re&ul%-ent%re'
=@6 C"re +u%t obli-"tiile $e$brilor e!:i*";ului u%ei %",e <
%=s% $%rti!i$e l% -%ne+rele n%+ei si %le inst%l%tiilorC
4=s% $%rti!i$e l% ori!e %!tiune ordon%t% de !o-%nd%ntul n%+ei* i%r in ti-$ul !%t se
%,l% l% 4ord in %,%r% ser+i!iului* s% ,ie %$t si &%t% de % inter+eni ,%r% int%rziere l% to%te
situ%tiile de %l%r-%C
!=s% $%rti!i$e l% ori!e %!tiune ordon%t% de !o-%nd%ntul n%+ei* i%r in ti-$ul !%t se %,l% l%
4ord in %,%r% ser+i!iului* s% ,ie %$t si &%t% de % inter+eni ,%r% int%rziere l% to%te situ%tiile
de %l%r-%* %+%nd dre$tul s% 4ene,i!ieze de !o-$ens%tie'
d=!ele re&ul%-ent%re'
=46 Ce obli-"tii "u $e$brii e!:i*";ului %",ei <
1)
%=s% $re+in% ori!e ,%$t% !e %r %tr%&e s%n!tion%re% !ontr%+ention%l% % n%+ei* s% nu=si
de$%se%s!% !o-$etentele de ser+i!iu st%4ilite si s% se su$un% si s% de% !on!ursul
des,%sur%rii in 4une !onditii % !ontrolului si !er!et%rilor e,e!tu%te l% 4ord de !o-%nd%ntul
n%+eiC
4=s% $re+in% ori!e ,%$t% !e %r %tr%&e s%n!tion%re% !ontr%+ention%l% % n%+ei* s% nu=si
de$%se%s!% !o-$etentele de ser+i!iu st%4ilite si s% se su$un% si s% de% !on!ursul
des,%sur%rii in 4une !onditii % !ontrolului si !er!et%rilor e,e!tu%te l% 4ord de !o-%nd%ntul
n%+ei * s%u de or&%nele !%$it%niei $ortuluiC
!=s% $re+in% ori!e ,%$t% !e %r %tr%&e s%n!tion%re% !ontr%+ention%l% % n%+ei* s% nu=si
de$%se%s!% !o-$etentele de ser+i!iu st%4ilite si s% se su$un% si s% de% !on!ursul
des,%sur%rii in 4une !onditii % !ontrolului si !er!et%rilor e,e!tu%te l% 4ord de !o-%nd%ntul
n%+ei * de or&%nele !%$it%niei $ortului* s%u de %lte or&%ne de st%t !o-$etente'
d=!ele re&ul%-ent%re'
=A6 Ce obli-"tii "u $e$brii e!:i*";ului %",ei <
%=s% in,or-eze -edi!ul de 4ord %su$r% ori!%ror i-4oln%+iri !ontr%!t%te in $erio%d% de
i-4%r!%re$e n%+%* s% nu $le!e de l% 4ord l% de4%r!%re ,%r% %$ro4%re% !o-%nd%ntului*
o4tinut% $rin se,ul s%u dire!t* ,%r% % $red% 4unurile !%4inei si -%teri%lele %+ute in
&estiuneC
4=s% in,or-eze -edi!ul de 4ord %su$r% ori!%ror i-4oln%+iri !ontr%!t%te in $erio%d% de
i-4%r!%re$e n%+%* s% nu $le!e de l% 4ord l% de4%r!%re ,%r% %$ro4%re% !o-%nd%ntului @s%u
% inlo!uitorului %!estui%A* o4tinut% $rin se,ul s%u dire!t* ,%r% % $red% 4unurile !%4inei si
-%teri%lele %+ute in &estiuneC
!=s% in,or-eze -edi!ul de 4ord %su$r% ori!%ror i-4oln%+iri !ontr%!t%te in $erio%d% de
i-4%r!%re$e n%+%* s% nu $le!e de l% 4ord l% de4%r!%re ,%r% %$ro4%re% !o-%nd%ntului @s%u
% inlo!uitorului %!estui%A* o4tinut% $rin se,ul s%u dire!t* ,%r% % $red% 4unurile !%4inei si
-%teri%lele %+ute in &estiune si s% $rezinte $erson%lului de &%rd% l% s!%r% n%+ei* $entru
!ontrol'
d=!ele re&ul%-ent%re'
=B6 C"% +e f"!e i%0e+tr"re" %",ei !u $"+i%i7 "*"r"te7 util";e7 i%+t"l"tii 666<
%=tot ti-$ulC
4=in ti-$ul !onstru!tiei si in ti-$ul !%nd n%+% este in ser+i!iuC
!=!%nd %$%r !erinte le&%le si de !on+entie'
d=du$% ne+oi'
18
>C6 C"% i%!e*e ot"re" %",ei !u $"teri"le e i%,e%t"r<
%=od%t% !u intr%re% ei in ser+i!iuC
4=l% !erere% e!0i$%5ului $rin !o-%nd%ntul n%+eiC
!=!%nd %$%r !erinte $entru % %si&ur% BSN'
d=l% ne+oie'
>96 Ci%e "*ro,i0io%e"0" %"," !u $"teri"le e !o%+u$ 7 !o$bu+tibil7 "*" 666<
%=!o-%nd%ntul n%+ei in !on,or-it%te !u $ro!edurile re&ul%-ent%re le&%leC
4=%r-%torul* in !on,or-it%te !u $ro!edurile re&le-ent%rilor le&%le in +i&o%re* in 4%z%
!ererilor de %$ro+izion%re $ri-ite de l% n%+%C
!=!o-%nd%ntul si %r-%torul* in !on,or-it%te !u $ro!edurile re&le-ent%rilor le&%le in
+i&o%re* in 4%z% !ererilor de %$ro+izion%re $ri-ite de l% n%+%'
d=,urnizorii'
>=6 Ci%e re"li0e"0" i%0e+tr"re" %",ei !u $"+i%i7 "*"r"te7 util";e666<
%=%r-%torul n%+eiC
4=!o-%nd%ntul !u s$ri5inul %r-%toruluiC
!=s%ntierul n%+%l res$e!ti+ @ !onstru!torA'
d=,urnizorii'
>>6 Ci%e "*rob" +i !u$7 e0"fe!t"re" +i e0$e$br"re" u%or $i;lo"!e te:%i!e e l" bor7
*re!u$ +i eb"r!"re"Di$b"r!"re" Eu%or $"teri"leF<
%=%r-%torul in s!risC
4=Re&istrul N%+%l $rin Ordon%nt%C
!=%r-%torul* l% instru!tiunile RNR'
d=Co-%nd%ntul n%+ei'
>?6 C"re +u%t +to!urile e +i-ur"%t" !"re trebuie "+i-ur"te l" borul %",ei<
%=!%ntit%tile ne!es%re ,un!tion%rii ti-$ de 1 zile % tuturor -%sinilor s%u -oto%rele
$rin!i$%le de $ro$ulsie l% +itez% e!ono-i!% de -%rs* indi,erent de zon% de n%+i&%tieC
4=!%ntit%tile ne!es%re ,un!tion%rii ti-$ de 8 zile % tuturor -%sinilor s%u -oto%rele
$rin!i$%le de $ro$ulsie l% +itez% e!ono-i!% de -%rs* indi,erent de zon% de n%+i&%tieC
1/
!=!%ntit%tile ne!es%re ,un!tion%rii ti-$ de ( zile % tuturor -%sinilor s%u -oto%rele
$rin!i$%le de $ro$ulsie l% +itez% e!ono-i!% de -%rs* indi,erent de zon% de n%+i&%tie'
d=sto!urile %$re!i%te de !ondu!ere% n%+ei'
>&6 C"re +u%t +to!urile e +i-ur"%t" !"re trebuie "+i-ur"te l" borul %",ei<
%=,un!tion%re% ti-$ de 63 de zile % -oto%relor %u;ili%re !u $utere% !e% -%i -%re* din
do%t%re% n%+ei* indi,erent de zon% de n%+i&%tieC
4=,un!tion%re% ti-$ de (3 de zile % -oto%relor %u;ili%re !u $utere% !e% -%i -%re*
din do%t%re% n%+ei* indi,erent de zon% de n%+i&%tieC
!=,un!tion%re% ti-$ de 3 de zile % -oto%relor %u;ili%re !u $utere% !e% -%i -%re* din
do%t%re% n%+ei* indi,erent de zon% de n%+i&%tie'
d=%!ele% st%4ilite de !ondu!ere% n%+ei'
>@6 C"re +u%t +to!urile e +i-ur"%t" !"re trebuie "+i-ur"te l" borul %",ei<
%=%$% $ot%4il%B %$% de 4%ut si $entru 4u!%t%rie ne!es%r% $e ti-$ de 8 zile* $entru tot
$erson%lul i-4%r!%tC
4=%$% $ot%4il%B %$% de 4%ut si $entru 4u!%t%rie ne!es%r% $e ti-$ de 3 zile* $entru tot
$erson%lul i-4%r!%tC
!=%$% $ot%4il%B %$% de 4%ut si $entru 4u!%t%rie ne!es%r% $e ti-$ de (3 zile* $entru tot
$erson%lul i-4%r!%t'
d=!%ntit%tile st%4ilite de se!undul n%+ei'
>46 C"re +u%t +to!urile e +i-ur"%t" !"re trebuie "+i-ur"te l" borul %",ei<
%=%li-enteB 0r%n% $e ti-$ de ( zile $entru to%te $erso%nele i-4%r!%teC
4=%li-enteB 0r%n% $e ti-$ de (3 zile $entru to%te $erso%nele i-4%r!%teC
!=%li-enteB 0r%n% $e ti-$ de 8 zile $entru to%te $erso%nele i-4%r!%te'
d=sto!urile st%4ilitede 4u!%t%r si %$ro4%te de !o-%nd%nt'
>A6 C"re e+te b"0" e !"l!ul " !"%tit"tilor !"re !o%+tituie +to!ul e +i-ur"%t"<
%= nor-ele re&ul%-ent%re* $rin instru!tiunile %r-%toruluiC
4= nor-ele re&ul%-ent%re* $entru ,ie!%re ti$ de n%+%* $rin instru!tiunile %r-%toruluiC
11
!= nor-ele re&ul%-ent%re* $entru ,ie!%re ti$ de n%+%'
d=ne!es%rul de !onsu-l% 4ord'
>B6 C"% +i !u$ +e i%lo!uie+te +to!ul e +i-ur"%t" e "li$e%te<
%=l% ,ie!%re %$ro+izion%re % n%+ei*$%rti%l s%u tot%l du$% !%zC
4=l% e;$ir%re% ter-enului de &%r%ntie* $%rti%l s%u tot%l* du$% !%zC
!=du$% !onsu-* $%rti%l s%u tot%l* du$% !%z'
d=l% ne+oie'
?C6 C"% +e i%lo!uie+! $"teri"lele *irote:%i!e *e%tru %"," +i *e%tru "$b"r!"tiu%ile e
+"l,"re *re!u$ +i "li$e%tele +i $ei!"$e%tele i% ot"re" "$b"r!"tiu%ilor e +"l,"re <
%=l% e;$ir%re% ter-enului de &%r%ntie* st%4ilit de $rodu!%tor* !0i%r d%!% nu %u ,ost ,olositeC
4=d%!% %u ,ost ,olositeC
!=in%inte% e;$ir%rii ter-enului de &%r%ntie $entru !% n%+% s% nu ,ie in -%rs l% d%t% e;$ir%rii'
d=du$% utiliz%re'
?96 C"re e+te *ri%!i*iul e b"0"7 !"re +e "*li!" l" borul %",ei7 i% +!o*ul $e%ti%erii
e,ie%tei !l"re "+u*r" $i;lo"!elor $"teri"le "le %",ei <
%=$rin!i$iul !onser+%rii si -%nuirii 4unurilorC
4=$rin!i$iul !% ,ie!%re -%teri%l s%u 4un s% ,ie d%t in $ri-ire unui% dintre -e-4rii
e!0i$%5ului* !%re s% r%s$und% de &estion%re% lorC
!=$rin!i$iul &estiunii !ole!ti+e si indi+idu%le'
d=e+ident% !ont%4il%'
?=6 I% f"t" !ui r"+*u% *er+o"%ele i% e!:i*"; !"re "u "tributiu%i e -e+tio%"r <
%= !o-%nd%ntului si % ser+i!iului de resort %l %r-%toruluiC
4= !o-%nd%ntului si % ser+i!iului de resort %l n%+lositoruluiC
!= !o-%nd%ntului si % ser+i!iului de resort %l 4er4otistului'
d=in ,%t% le&ii'
?>6 Pe%tru !e r"+*u%e *er+o"%" i% e!:i*"; !"re "re "tributiu%i e -e+tio%"r <
12
%=$%str%re% si &estion%re% -%teri%lelor si 4unurilor si tinere% e+identei s!ri$ti!eC
4=$%str%re% si !onser+%re% -%teri%lelor si 4unurilor si tinere% e+identei s!ri$ti!eC
!=intretinere% si !onser+%re% -%teri%lelor si 4unurilor si tinere% e+identei s!ri$ti!e'
d=$entru ,%$tele $ro$rii'
??6 Cu$ +i !ui +e re*"rti0e"0" $i;lo"!ele $"teri"le !u !"re e+te ot"t" %","<
%=$erso%nelor din e!0i$%5 !u %tri4utiuni l% 4ordC
4=$erso%nelor din e!0i$%5 !u %tri4utiuni de -%nuitori l% 4ordC
!=$e 4%z% de se-n%tur% $erson%l %-e-4rilor de e!0i$%5 !%re %u %tri4utiuni de
-%nuitori l% 4ord'
d=$erso%nelor %-4%r!%te l% 4ordul n%+ei'
?&6 Ci%e r"+*u%e *otri,it le-ii7 i+!i*li%"r7 $"teri"l7 !i,il +"u *e%"l7 u*" !"07 *e%tru
*"-ubele "u+e *"tri$o%iului %",ei7 i% ,i%" +i i% le-"tur" !u "!ti,it"te" +" <
%=ori!e $erso%n% i-4%r!%t% l% 4ordul n%+eiC
4=Co-%nd%ntul n%+ei si se,ii de ser+i!iiC
!=&estion%rii si -%nuitorii de &estiune'
d=tot $erson%lul'
?@6 Ci%e "re obli-"ti" e " i%+trui *er+o%"lul i% +ubori%e +i +"Di "!ore "+i+te%t" *e%tru
"+i-ur"re" u%ei e8*lo"t"ri !ore!te 7 !u re+*e!t"re" %or$elor e PM7 " $i;lo"!elor te:%i!e
e l" borul %",ei <
%=!o-%nd%ntul n%+ei si se,ii de ser+i!iiC
4=se,ii de ser+i!iiC
!=!o-%nd%ntul n%+ei* se,ul -e!%ni! si !%$it%nul se!und'
d=!entrul de $er,e!tion%re'
?46 I% !o%for$it"te !u !e +e f"!( re,i0iile7 te+t"rile +i re*"r"tiile %",ei7i%+t"l"tiilor +i
e!:i*"$e%telor e l" bor<
%=!u instru!iunile ser+i!iului de s$e!i%lit%te %l %r-%torului si !u $re+ederile %!telor
nor-%ti+e in +i&o%reC
4=!u instru!tiunile %r-%torului si !%rte% te0ni!% % inst%l%tieiC
19
!=!u $re+ederile %!telor nor-%ti+e in +i&o%re si instru!tiunile %,erente'
d=!u nor-ele in +i&o%re'
?A6 Ce i%+*e!te"0" !o$"%"%tul %",ei7 !"*it"%ul +e!u% +i +eful $e!"%i! i$*reu%" !u
re*re0e%t"%tul +"%tierului7 u*" rii!"re" %",ei *e o!<
%=!or$ul n%+ei si su$r%stru!turileC
4=n%+%* interio%rele s%le* t%n!urile* -%&%ziile* !%r-% et!'
!=st%re% !%renei * !0ilelor de ruliu* !%r-%* eli!ile*%r4orele $ort eli!% et!'
d=st%re% !0ilei n%+ei si du$% !%z !elel%lte $%rti %le n%+ei'
?B6 C"% i%!ete"0" r"+*u%ere" !o$"%"%tului *e%tru +i-ur"%t" rii!"rii *e o! +"u *e
!"l" <
%=in -o-entul +olt%rii $ri-ei le&%turiC
4=in -o-entul intr%rii etr%+ei $e lini% e;terio%r% % $ortii do!ului* res$e!ti+ od%t% !u
-ont%re% s%niilor su4 n%+%C
!=in -o-entul intr%rii et%-4oului $e lini% e;terio%r% % $ortii do!ului* res$e!ti+ od%t% !u
-ont%re% s%niilor su4 n%+%'
d=!%nd n%+% % ,ost de,initi+ ridi!%t% din %$%'
&C6 Cu$ +i !u !i%e !ol"bore"0" !o$"%"%tul %",ei +i +efii +er,i!iilor e l" borul %",ei
"fl"te i% !o%+tru!tie +"u i% re*"r"tii i% +"%tier <
%=dire!t si $er-%nent !u Co-isi% de su$r%+e&0ere % %r-%toruluiC
4=dire!t si $er-%nent !u ser+i!iul te0ni! %l SNC
!=dire!t si $er-%nent !u Co-isi% de su$r%+e&0ere % %r-%torului si ser+i!iul te0ni! %l SN'
d=dire!t si $er-%nent !u !onstru!torul'
&96 Ci%e or-"%i0e0" +i !o%u!e "!ti,it"te" e +tuiere +i !u%o"+tere e !"tre i%tre-ul
e!:i*"; " !"r"!teri+ti!ilor !o%+tru!ti,e +i e e8*lo"t"re "le %",ei +i i%+t"l"tiilor i% ot"re"
%",ei *re!u$ +i u*" !"0 " o!u$e%t"tiei re+*e!ti,e <
%=!o-%nd%ntul si se,ul -e!%ni! %l n%+eiC
4=!o-%nd%ntul* !%$it%nul se!und si se,ul -e!%ni! %l n%+eiC
!=!o-%nd%ntul si se,ii ser+i!iilor'
23
d=!entrul de $re&%tire'
&=6 Ci%e +i !u$ *er$ite $oifi!"ri i% *roie!tele "*rob"te7 i%ifere%t e %"tur" "!e+tor"Ei%
le-"tur" !u %","F<
%=%r-%torul in s!ris si du$% !%z re&istrul n%+%l de !l%si,i!%re B
4=ser+i!iul te0ni! %l %r-%torului* in s!risC
!=re&istrul n%+%l ro-%n si se,ul -e!%ni! instru!tor'
d=$roie!t%ntul n%+ei'
&>6 C"re +u%t obli-"tiile *er+o"%ei !"re i" i% *ri$ire o !"bi%" l" borul %",ei<
%=s% $ri-e%s!% !0ei% de l% !%$it%nul se!undC
4=s% o $ri-e%s!% $rin $ro!es +er4%l de $red%re=$ri-ire de l% $erso%n% $e !%re o inlo!uieste
in $rezent% !%$it%nului se!und* s%u % se,ului de ser+i!iu* du$% !%zC
!=s% o $ri-e%s!% !u $ro!es +er4%l de $red%re $ri-ire de l% $erso%n% $e !%re o
inlo!uieste in $rezent% !o-%nd%ntului n%+ei'
d=nu %re ni!i=o o4li&%tie'
&?6 Ce obli-"tii "re l" eb"r!"re *er+o"%" !"re "re i% *ri$ire o !"bi%" l" borul %",ei<
%=s% $rede% !0ei% !%$it%nului se!undC
4=s% $rede% $rin $ro!es +er4%l de $red%re $ri-ire $erso%nei !%re o inlo!uieste * in $rezent%
!%$it%nului se!und* s%u % o,iterului intendent* du$% !%zC
!=s% $rede% $rin $ro!es +er4%l de $red%re=$ri-ire $erso%nei !%re o inlo!uieste in $rezent%
!o-%nd%ntuluiC
d=nu %re ni!i=o o4li&%tie'
&&6 Ci%e "re re*tul l" +u*li$e%t e :r"%" +i "li$e%t"tie e *rote!tie l" borul %",ei<
%=$erson%lul de l% se!ti% -%siniC
4=intre&ul $erson%l de l% 4ordul n%+eiC
!=$erson%lul n%+i&%nt !%re lu!re%z% in !onditii &rele s%u +%t%-%to%reC
d=nu este !%zul'
2
&@6 Ci%e "re obli-"ti"( +" i%to!$e"+!" %ot" e !o$"%" e "*ro,i0io%"re !u "li$e%te7 +"
efe!tuie0e re!e*ti" !"lit"ti," +i !"%tit"ti," " "li$e%telor7 +" i%to!$e"+!" $e%iul
+"*t"$"%"l7 +" !o%trole0e *re"re" "li$e%telori% !"$bu0" l" bu!"t"rie <
%=o,iterul -%riti- $unte III si -edi!ul de 4ordC
4=!o-itetul de !%-4uz%C
!=!o-isi% de !%-4uz%C
d=4u!%t%rul si !%-4uzierul'
&46 Ci%e *"rti!i*" l" $"%i*ul"re" l" bor " "li$e%telor "$b"l"te +i " "$b"l";elor7 e *e
*u%te i% !"$bu0" +i i%,er+ <
%=$erson%lul de $unte si -otoristiiC
4=toti -e-4rii e!0i$%5ului !%re nu sunt in ser+i!iu in -o-entul res$e!ti+C
!=toti -e-4rii e!0i$%5ului n%+eiC
d=$erson%lul %u;ili%r de l% 4ord !u e;!e$ti% o,iterilor'
58. Cand trebuie sa faca mambrii ecipa!ului controalele medicale si vaccinele prevazute de
re"lementarile le"ale in vi"oare #
%=in%inte de i-4%r!%re* $re!u- si $eriodi! $e $erio%d% i-4%r!%riiB
4=in%inte de i-4%r!%re si %nu%l C
!=in%inte de i-4%r!%re si ori de !%te ori este !%zulC
d=l% ne+oie'
&B6 Ci%e "!or" +!utire $ei!"l" l" borul %",ei <
%=-edi!ul de 4ord in !on,or-it%te !u $re+ederile le&%le in +i&o%re s%u de !%$it%nul se!und
l% n%+ele !%re nu %u !%dru -edi!%lC
4=-edi!ul de 4ord s%u -edi!ul de l% us!%tC
!=!o-%nd%ntul n%+ei si -edi!ul de 4ordC
d=!o-%nd%ntul n%+ei in !on,or-it%te !u $re+ederile le&%le in +i&o%re'
$%. Cine or"anizeaza si urmareste e&ecutarea curateniei "enerale pe nava#
%=!o-%nd%ntul n%+ei si se,ii de ser+i!iiC
4=!%$it%nul se!und l% $unte si se,ul -e!%ni! l% -%sin%C
!=!%$it%nul se!undC
26
d=-edi!ul de 4ord si se,ul de e!0i$%5'
@96 Ce *ro!ur" E"+i-ur"F "r$"torul7 *e !o%tul +"u *e%tru fie!"re *er+o"%" i$b"r!"t" <
%=lin5eri% de $%t* $%turi* s%ltele* $%st% $entru dinti* $roso%$e $re!u- si s%$unul ne!es%r
s$%l%rii 0%inelor de lu!ruC
4=lin5eri% de $%t* $%turi* s%ltele* $roso%$e $re!u- si s%$unul ne!es%r s$%l%rii 0%inelor de
lu!ruC
!=lin5eri% de $%t* $%turi* s%ltele* $roso%$e $re!u- si s%$unul ne!es%r s$%l%rii 0%inelor de
lu!ru si o4ie!tele de to%let%C
d=nu %re ni!i=o o4li&%tie '
@=6 I%treti%ere" +i +*"l"tul le%;eriei e *"t +i *ro+o"*ele +e f"!e *ri% -ri;" "r$"torului
"+i-ur"%uD+e !el *uti% (
%=( s!0i-4uri de $%t si ( $roso%$e C
4=( s!0i-4uri de $%t si / $roso%$e C
!=/ s!0i-4uri de $%t si / $roso%$e C
d= s!0i-4 de $%t si 6 $roso%$e'
@>6 C"% +e f"!e !ur"te%i" +i i-ie%i0"re" bu!"t"riei +i " +*"tiilor "%e8" "!e+tei" +i "
util";elor +i ,e+elei e bu!"t"rie <
%=du$% ,ie!%re $re&%tire % 0r%nei C
4=du$% ,ie!%re $re&%tire % 0r%nei* zilni!C
!=zilni! su4 su$r%+e&0ere% 4u!%t%ruluiC
d=s%$t%-%n%l !%nd se o$reste %!ti+it%te%'
@?6 Ci%e +i !"% f"!e ori%e +i !ur"te%ie i% !"$bu0"7 !"$ere fri-orifi!e7 "%ti!"$ere7
!ulo"re +i +*"tii "%e8e <
%=zilni! !%-4uzierulC
4=zilni! 4u!%t%rulC
!=zilni! os$%trulC
d=$erson%lul %u;ili%r'
2(
@&6 Ci%e +i !"% f"!e !ur"te%ie *e !ulo"rele i%terio"re+i i!"*erile !u e+ti%"tie !ole!ti," <
%=zilni!* $rin rot%tie $erson%lul de $unte C
4=s%$t%-%n%l $re!u- si ori de !%te ori este !%zul* de !%tre -%rin%riC
!=s%$t%-%n%l* $erson%lul !%re utilize%z% !ulo%rele si in!%$erileC
d=o d%t% $e ,ie!%re +oi%5 de !%tre intre&ul e!0i$%5'
@@6 Cu$ e+te i$*"rtit *er+o%"lul %",i-"%t "$b"r!"t7i%!lu+i, Co$"%"%tul7 *e lo!uri e
$u%!"<
%=de $unte* de -%sini* de tele!o-uni!%tii* te0nolo&i!C
4=de $unte* de -%sini* de tele!o-uni!%tii* te0nolo&i!* %d-inistr%tie si %u;ili%r C
!=de $unte* de -%sini* de tele!o-uni!%tii*%d-inistr%tie si %u;ili%r* -edi!o s%nit%rC
d=de $unte* de -%sini* de tele!o-uni!%tii* te0nolo&i!* %d-inistr%tie si %u;ili%r si de $es!uit'
@46 Cu$ e+te i$*"rtit e!:i*";ul %",ei i% *u%!t e ,eere "l ier"r:iei <
%=!o-%nd%nt* n%+i&%tori !u 4re+ete* $erson%l !u !erti,i!%t de !%$%!it%te* %lti -e-4rii de
e!0i$%5C
4=!o-%nd%nt* n%+i&%tori !u 4re+ete*n%+i&%tori !u !erti,i!%t de !%$%!it%te* %lti -e-4rii de
e!0i$%5C
!=!o-%nd%nt*o,iteri* $erson%l !u !erti,i!%t de !%$%!it%te* %lti -e-4rii de e!0i$%5C
d=!o-%nd%nt*4re+et%ti* $erson%l !u !erti,i!%t de !%$%!it%te* %lti -e-4rii de e!0i$%5'
@A6 C"re +u%t *er+o"%ele !"re "u "tributii e !o%u!ere l" borul %",ei $"riti$e <
%=!o-%nd%ntul n%+ei* se,ii de ser+i!ii*se,ul e!0i$ei de !%rt* se,ul st%4ilit $rin rolurile de
e!0i$%5*se,ul nu-it ter-$or%r $entru !ondu!ere% unei %!ti+it%ti des!urt% dur%t% C
4=!o-%nd%ntul n%+ei* se,ii de ser+i!ii* se,ul st%4ilit $rin rolurile de e!0i$%5* se,ul nu-it
ter-$or%r $entru !ondu!ere% unei %!ti+it%ti des!urt% dur%t% C
!=!o-%nd%ntul n%+ei* se,ii de ser+i!ii*se,ul e!0i$ei de !%rt @&%rd%A* se,ul st%4ilit $rin
rolurile de e!0i$%5* se,ul nu-it ter-$or%r $entru !ondu!ere% unei %!ti+it%ti des!urt%
dur%t% C
d= se,ii de ser+i!ii*se,ul e!0i$ei de !%rt* se,ul st%4ilit $rin rolurile de e!0i$%5* se,ul nu-it
ter-$or%r $entru !ondu!ere% unei %!ti+it%ti des!urt% dur%t% C
2)
@B6 Cui ii i%!rei%te"0" "r$"torul %"," +i !o$"%" "!e+tei"7 *e%tru re"li0"re" $i+iu%ii <
%=!o-%nd%ntului C
4=!o-%nd%ntului si se,ului -e!%ni!C
!=!o-%nd%ntului si e!0i$%5uluiC
d=e!0i$%5ului n%+ei'
4C6 Cu$ *ro!ee"0" +ub"lter%ul "!" e8e!ut"re" ori%ului "t e !o$"%"%t E+efF *o"te
u!e l" o +itu"tie e *eri!ol +"u %e";u%+ -r", *e%tru %"," 7 e!:i*";7 *"+"-eri7 +"u
i%!"r!"tur" <
%=nu e;e!ut% ordinulC
4=%tr%&e %tenti% se,ului !%re l=% d%t* %su$r% !onse!intelorC
!=%tr%&e %tenti% se,ului !%re l=% d%t* %su$r% !onse!intelor si nu e;e!ut% ordinulC
d=r%$orte%z% su$eriorilor'
496 Co%+iliul e bor e+te (
%=or&%n de de!izieC
4=or&%n !onsult%ti+ $e l%n&% !o-%nd%ntul n%+eiC
!=or&%n in,or-%ti+ $e l%n&% !o-%nd%ntul n%+eiC
d=or&%n de lu!ru %l !o-%nd%ntului'
4=6 Co%+iliul e bor +e i%tru%e+te (
%=in i-$re5ur%ri e;tr%ordin%reC
4=!on,or- $ro&r%-ului %$ro4%t C
!=l% !erere% % 6?( din -e-4rii s%iC
d=od%t% $e +oi%5'
4>6 N"," !"re ur$e"0" +" i"+" i% $"re trebuie +" "ib" (
%=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului $erson%l
%-4%r!%t* -%teri%le de +it%lit%teC
28
4=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului $erson%l
%-4%r!%t* -%teri%le de +it%lit%te si re&istrul de $ro!ese +er4%le de &%rd%C
!=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului $erson%l
%-4%r!%t* -%teri%lede +it%lit%te si ,isele de $ont%5C
d=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului
$erson%l %-4%r!%t* -%teri%lede +it%lit%te si -%ni,estul +%-%l si !%ietul de !%rtC
4?6 N"," !"re ur$e"0" +" i"+" i% $"re trebuie +" "ib"(
%=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului $erson%l
%-4%r!%t* -%teri%le de +it%lit%te si -i5lo%!ele de stins in!endiu* $re+%zute $rin $l%nul de
!onstru!tie %l n%+ei'C
4=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului $erson%l
%-4%r!%t* -%teri%le de +it%lit%te si re&istrul de $ro!ese +er4%le de &%rd%C
!=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului
$erson%l %-4%r!%t* -%teri%lede +it%lit%te si ,isele de $ont%5C
d=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului $erson%l
%-4%r!%t* -%teri%lede +it%lit%te si -%ni,estul +%-%l si !%ietul de !%rt'
4&6 N"," !"re ur$e"0" +" i"+" i% $"re trebuie +" "ib"(
%=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului $erson%l
%-4%r!%t* -%teri%le de +it%lit%te si -i5lo%!ele de !o-uni!%tii r%dio* o$ti!e si %!usti!eC
4=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului $erson%l
%-4%r!%t* -%teri%le de +it%lit%te si re&istrul de $ro!ese +er4%le de &%rd%C
!=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului $erson%l
%-4%r!%t* -%teri%lede +it%lit%te si ,isele de $ont%5C
d=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului $erson%l
%-4%r!%t* -%teri%lede +it%lit%te si -%ni,estul +%-%l si !%ietul de !%rt'
4@6 N"," !"re ur$e"0" +" i"+" i% $"re trebuie +" "ib"(
%=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului $erson%l
%-4%r!%t* -%teri%le de +it%lit%te si %!tele de 4ord +%l%4ileC
4=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului $erson%l
%-4%r!%t* -%teri%le de +it%lit%te si re&istrul de $ro!ese +er4%le de &%rd%C
2/
!=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului $erson%l
%-4%r!%t* -%teri%lede +it%lit%te si ,isele de $ont%5C
d=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului
$erson%l %-4%r!%t* -%teri%lede +it%lit%te si -%ni,estul +%-%l si !%ietul de !%rt'
446 N"," !"re ur$e"0" +" i"+" i% $"re trebuie +" "ib" (
%=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului $erson%l
%-4%r!%t* -%teri%le de +it%lit%te si e!0i$%5ul -ini- de si&ur%nt%C
4=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului $erson%l
%-4%r!%t* -%teri%le de +it%lit%te si re&istrul de $ro!ese +er4%le de &%rd%C
!=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului $erson%l
%-4%r!%t* -%teri%lede +it%lit%te si ,isele de $ont%5C
d=st%re% te0ni!% !ores$unz%to%re* -i5lo%!ele de s%l+%re ne!es%re intre&ului
$erson%l %-4%r!%t* -%teri%lede +it%lit%te si -%ni,estul +%-%l si !%ietul de !%rt'
4A6 Ci%e "%u%t" "utorit"tile *ortu"re e+*re *le!"re" %",ei<
%=!o-%nd%ntul n%+eiC
4=!o-%nd%ntul n%+ei $rin %&entC
!=%&entul n%+ei l% ter-in%re% o$er%tiunilor B
d=un -e-4ru din e!0i$%5 no-in%t de !o-%nd%nt'
4B6 Ce rii!" e l" C"*it"%i" *ortului7 i% 0iu" *le!"rii7 Co$"%"%tul +"u ofiterul
e+e$%"t<
%=%!tele de 4ordC
4=%!tele de 4ord si $l%nurile n%+eiC
!=-%ni,estul +%-%l si $er-isul de $le!%reC
d=%!tele de 4ord si $er-isul de $le!%re'
AC6 Ce o!u$e%t !o$*let"t +e e*u%e l" C"*it"%i" *ortului e !"tre *er+o"%" !"re rii!"
"!tele e bor<
%=$er-isul de $le!%reC
4=de!l%r%ti% !o-%nd%ntuluiC
21
!=-%ni,estul +%-%l si !o$i% !onos%-entuluiC
d=de!l%r%ti% insotit% de $er-isul de $le!%re'
A96 I% !e !"0 +e ,or e*u%e i% %ou "!tele e bor l" C"*it"%ie7 e !"tre %"," !"re leD"
rii!"t i% ,eere" *le!"rii <
%=in !%zul in !%re n%+% -%i st%tione%z% in $ort -%i -ult de 6) oreC
4=in !%zul in !%re n%+% -%i st%tione%z% in $ort -%i -ult de 6 oreC
!=in !%zul in !%re n%+% -%i st%tione%z% in $ort -%i -ult de (/ oreC
d=in !%zul in !%re n%+% -%i st%tione%z% in $ort '
A=6 Ci%e r"*orte"0" !o$"%"%tului %",ei ter$i%"re" *re-"tirii %",ei *e%tru $"r+ +i u%e
+e !o%+e$%e"0" e+*re "!e"+t"<
%=!%$it%nul se!undC in 5urn%lul de $ro!ese +er4%leC
4=!%$it%nul se!und* se,ul -e!%ni!C in 5urn%lul de 4ord si de -%siniC
!=se,ii de ser+i!iiC in 5urn%lul de 4ordC
d=!%$it%nul se!und* se,ul -e!%ni!* o,iterul ele!tri!i%nC in !%ietul de !%rt'
A>6 C"re e+te !o$*o%e%t" e!:i*ei e !o%trol " %",ei !"re ur$e"0" +" *le!e i% *ort<
%=re$rezent%ntiiB !%$it%niei* $un!t tre!ere ,rontier%* +%-%l $ortu%r* ser+i!iu s%nit%r
$ortu%r*ins$e!tor%t de !%r%ntin% ,ito=s%nit%r%C
4=re$rezent%ntiiB !%$it%niei* $un!t tre!ere ,rontier%* +%-%l $ortu%r* ser+i!iu s%nit%r
$ortu%r*ins$e!tor%t de !%r%ntin% ,ito=s%nit%r% si %l %r-%toruluiC
4=%=re$rezent%ntiiB !%$it%niei* $un!t tre!ere ,rontier%* +%-%l $ortu%r* ser+i!iu
s%nit%r $ortu%r*ins$e!tor%t de !%r%ntin% ,ito=s%nit%r%si %l $olitiei $ortC
4=%=re$rezent%ntiiB !%$it%niei* $un!t tre!ere ,rontier%* +%-%l $ortu%r* ser+i!iu s%nit%r
$ortu%r*ins$e!tor%t de !%r%ntin% ,ito=s%nit%r% si %l SLN'
A?6 Ci%e !o%u!e %e$i;lo!it $"%e,r" e ie+ire " %",ei i% *ort<
%=o,iterul de !%rt %sist%t de $ilotC
4=!o-%nd%ntul n%+eiC
!=$ilotul n%+eiC
d=o $erso%n% dese-n%t% de !o-%nd%nt si %sist%t% de $ilot'
A&6 Ce trebuie +" ,erifi!e !o$"%"%tul %",eil" +o+ire" *ilotului l" bor<
22
%=d%!% %re ordin de -%rsC
4=d%!% %re 4uletin de $ilot%5 si dele&%tieC
!= d%!% %re 4re+et de $ilot si 4uletin de $ilot%5C
d=4uletin de $ilot%5 si re-or!%5'
A@6 Ce +e$%e"0" !o$"%"%tul %",ei l" ter$i%"re" $"%e,rei e *le!"re <
%=4uletinul de $ilot%5 si %ne;% %!estui%C
4=4uletinul de $ilot%5 si !0it%nt% de 4%r!%&ii in 6 e;'
!=4onurile $entru re-or!0ere si 4%r!%&ii !u %ne;ele res$e!ti+eC
d=4uletinul de $ilot%5* 4onurile $entru re-or!0ere si 4%r!%&ii'
A46 Ci%e +i !u$ !o$u%i!" !o$"%"%tului %",ei ( e+ti%"ti"7 rut"7 ori%e" *orturilor e
o*er"re7 ur"t" *l"%ifi!"t" " ,oi";ului<
%=n%+lositorul n%+ei $rin r%dio&r%-%C
4=%r-%torul n%+ei si n%+loritorul in BBC in s!risC
!=dire!torul !o-er!i%l %l SCC
d=!o-$%rti-en4tul !o-er!i%l %l so!iet%tiiC in s!ris'
AA6 C"% +e %",i-" !u ,ite0" reu+" <
%=l% intr%re% si iesire% din $ort* ,%r% $ilot l% 4ordC
4=l% tre!ere% $rin zonele in !%re se e,e!tui%z% lu!r%ri 0idrote0ni!e* l% intr%re% si iesire% din
$ort* in !onditiide +izi4ilit%te redus%* in %$ro$iere de o zon% !u %din!i-e -i!%C
!=l% tre!ere% $rin zonele in !%re se e,e!tui%z% lu!r%ri 0idrote0ni!e* l% intr%re% si iesire% din
$ort* in !onditiide +izi4ilit%te redus%* in %$ro$iere de o zon% !u %din!i-e -i!% l% tre!ere%
$rin dre$tul $orturilor ,lu+i%leC
d=l% tre!ere% $rin zonele in !%re se e,e!tui%z% lu!r%ri 0idrote0ni!e* l% intr%re% si
iesire% din $ort* in !onditiide +izi4ilit%te redus%* in %$ro$iere de o zon% !u %din!i-e -i!%
l% tre!ere% $rin dre$tul $orturilor ,lu+i%le* l% %$ro$iere% st%tiilor de %-4%r!%re % $ilotului'
AB6 Cu$ trebuie +" *ro!ee0e !o$"%"%tul %",ei *e ti$* e furtu%" <
%=s% intre l% %d%$ost in $ortC
4=s% intre l% %d%$ostul !o%stei s%u in r%d% $ortuluiC
29
!=s% $%r%se%s!% %n!or%5ul si s% tin% l% !%$%C
d=s% int%re%s!% %n!or%5ul si +e&0e%'
BC6 Cui trebuie "%u%t"t" +o+ire" %",ei i% *ortul e e+!"l"<
%=%d-inistr%tiei $ortului si $ri-itorului -%r,iiC
4=%r-%torului si n%+lositoruluiC
!=%r-%torului si %&entului %!estui% din $ortul res$e!ti+C
d=n%+lositorului si %&entului %!estui% din $ortul res$e!ti+'
B96 C"re e+te *ri$ul o!u$e%t %e!e+"r " fi obti%ut7 l" i%tr"re" %",ei i% *ortG !i%e il
elibere"0"<
%=-%ni,estul +%-%lC or&%nul +%-%lC
4=$er-isul de %!ost%reCC%$it%ni% $ortuluiC
!=%!!e$tul $ortu%rC %d-inistr%ti% $ortuluiC
d=li4er% $r%!ti!%C or&%nele -edi!o s%nit%re% %le $ortului'
B=6 I% !"t ti$* trebuie+! e*u+e "!tele e bor l" C"*it"%i" *ortului <
%=in 6) ore de l% intr%re% in $ortC
4=in ter-en de 6 ore de l% intr%re% n%+ei in $ort s%i in%inte de in!e$ere% ori!%rei o$er%tiuni
de in!%r!%re?des!%r!%re* trens4ord%re de -%r,%C
!=!el -%i t%rziu / ore de l% sosireC
d=i-edi%t du$% $%r%sire% n%+ei de !%tre e!0i$% de !ontrol'
B>6 I% !e !"0uri "utorit"te" *ortu"r" i%ter0i!e %",ei efe!tu"re" e o*er"tiu%i e
i%!"r!"reHe+!"r!"re7 tr"%+bor"re e $"rf" +"u $"teri"le *re!u$ +i le-"tur" !u u+!"tul<
%=d%!% n%+% nu %re %!te de 4ord si !erti,i!%t de si&ur%nt%C
4=d%!% nu inde$lineste !onditiile $re+%zute in %!tele de 4ordC
!=d%!% n%+% nu %re %!te de 4ord* nu inde$lineste !onditiile $re+%zute de %!este%* nu %
o4tinut li4er% $r%!ti!% si $er-isul de %!ost%reC
d=nu %rer %utoriz%ti% de li4er% $r%!ti!% si %!tele -%r,ii'
B?6 Ci%e trebuie +" +e "fle *er$"%e%t l" borul %",ei "tu%!i !"% %","( efe!tui"0"
o*er"tiu%i e i%!"r!"reHe+!"r!"re7 +t"re" :iro$eteorolo-i!" *ere!lite"0" +i-ur"%t"
%",ei7 %"," +e "fl" i%trDu% *ort +tr"i%<
%=Co-%nd%ntul si intre&ul e!0i$%5 %l n%+eiC
93
4=Co-%nd%ntul si se,ul -e!%ni!C
!=!el $utin ?( din e!0i$%5C
d=Co-%nd%ntul s%u !%$it%nul se!und in!lusi+ e!0i$%5ul !ores$unz%tor'
B&6 Po"te ofiterul e -"r" *e %"," +" !o%u!" ur$"to"rele $"%e,re ( *e *"r"$e7 *le!"re
i% "%"7 "%!or"re i% "!,"toriu7"%!or"re i% r"" +i i% !e +itu"tie <
%=l% !erere C%$it%niei $ortului* din ne!esit%te% de % se %si&ur% se!urit%te% n%+ei $e ti-$ul
st%tion%rii !%nd de l% 4ord li$seste !o-%nd%ntul si !%$it%nul se!undC
4=nu $o%te e,e!tu% %!este -%ne+re * !0i%r l% !erere% C%$it%niei s%u %r-%toruluiC
!=du$% !%z si i-$re5ur%riC
d=in !%zuri e;!e$tion%le* d%!% %re -%nd%tul !o-%nd%ntului'
B@6 Cu$ +e *ot efe!tu" i% *ort7 ur$"to"rele o*er"tiu%i ( er"ti0"re7 e*"r"0it"re7
eb"l"+t"re7 e8e!ut"re" e lu!r"ri !u fl"!"r" e+!:i+"7 i% 0o%" *etrolier"7 e$o%t"re"
$"+i%ilor <
%=!u lu%re% -%surilor de se!urit%te !ores$unz%to%reC
4=!u %$ro4%re% C%$it%niei $ortuluiC
!=!u %!ordul !o-%nd%ntului n%+eiC
d=!u %$ro4%re% Ad-inistr%tiei $ortului'
B46 Cu$ +e *ro!ee"0" u*" ter$i%"re" $"%e,rei e "%!or"re <
%=se !o-uni!% li4er l% -%ne+r% si -%siniC
4=se deter-in% $un!tul de %n!or%reC
!=se -%r!0e%z% $e 0%rt% $un!tul de %n!or%re* se ins!rie in 5urn%lul de 4ord si se !o-uni!%
C%$it%niei $ortuluiC
d=se in!e$e ser+i!iul de &%rd% l% $unte si -%sin%'
BA6 C"ti $e$brii i% e!:i*"; trebuie +" +e "fle l" bor *e ti$*ul +t"tio%"rii %",ei l"
"%!or" <
%=!el $utin ?6 din tot%lul -e-4rilor e!0i$%5ului* !o-%nd%ntul s%u se!undul n%+eiC
4=!el $utin ?(din tot%lul -e-4rilor e!0i$%5ului* !o-%nd%ntul s%u se!undul n%+eiC
!=!el $utin 6?( din tot%lul -e-4rilor e!0i$%5ului* !o-%nd%ntul s%u se!undul n%+eiC
d=e!0i$% de &%rd%* !o-%nd%ntul s%u se!undul n%+ei'
9
BB6 Cu$ trebuie +" fie i% ti$*ul +t"tio%"rii %",ei l" "%!or" ("*"r"tul $otor7 "*"r"tele
ele!tri!e e %",i-"tie7 $i;lo"!ele te:%i!e e ob+er,"re7 i%+t"l"tiile e "%!or"re7 $"%e,r" +i
-u,er%"re <
%=$e %tentiuneC
4=$er-%nent in st%re de ,un!tion%reC
!=in re$%osC
d=&%t% ori!%nd'
9CC6 Ci%e +t"bile+te felul +er,i!iului *e %"," 7 !"% "!e"+t" +e "fl" l" "%!or" <
%=!o-%nd%ntul n%+eiC
4=!%$it%nul se!und l% $unte si se,ul -e!%ni! l% -%siniC
!=!on,or- &r%,i!ului de ser+i!iuC
d=%r-%torul $rin instru!tiuni'
9C96 C"re e+te e+ti%"ti" $i;lo"!elor e !o$u%i!"tii r"io e l" bor <
%=s% %si&ure !o-uni!%tiile $ri+ind si&ur%nt% n%+i&%tiei si !ele ne!es%re $entru e;$lo%t%re%
n%+ei* in!lusi+ !o-uni!%tiile o,i!i%leC
4=s% %si&ure !o-uni!%tiile $ri+ind si&ur%nt% n%+i&%tiei si !ele ne!es%re $entru e;$lo%t%re%
n%+ei si !o-uni!%tiile de ur&ent%* $ri-e5die si se!urit%teC
!=s% %si&ure !o-uni!%tiile $ri+ind si&ur%nt% n%+i&%tiei si !ele ne!es%re $entru
e;$lo%t%re% n%+ei* in!lusi+ !o-uni!%tiile o,i!i%le si !o-uni!%tiile de ur&ent%* $ri-e5die si
se!urit%teC
d=s% %si&ure !o-uni!%tiile $ri+ind si&ur%nt% n%+i&%tiei si !ele ne!es%re $entru e;$lo%t%re%
n%+ei* !o-uni!%tiile de ur&ent%* $ri-e5die si se!urit%te si !o-uni!%tiile $%rti!ul%re %
-e-4rilor e!0i$%5ulu'
9C=6 Ci%e "re "!!e+ i% !"bi%" +t"tiei r"io l" borul %",ei <
%=r%diotele&r%,istul si !eil%lti -e-4rii din e!0i$%5C
4=$erson%lul din ser+i!iul r%dio!o-uni!%tii* !o-%nd%ntul n%+ei si or&%nul de !ontrol
%utoriz%tC
!=to%te $erso%nele %utoriz%te de !o-%nd%ntul n%+eiC
d=$erso%nele %utoriz%te de %r-%tor $rin ordin s!ris'
96
9C>6 C"% *ot fi utili0"te $i;lo"!ele *irote:%i!e e +e$%"li0"re +i e !"tre !i%e <
%=in !%z de $ri-e5die de !%tre se,ul ti-onierC
4=in !%z de $ri-e5die $entru n%+% $ro$rie* in s!o$ul %lert%rii %ltor n%+e* s%u % st%tiilor de
!o%st%C de !%tre $erson%lul din e!0i$%5 !%re $osed% 4re+et de $unte s%u un !erti,i!%t de
!%$%!it%te de !el $utin ti-onier -%riti-C
!=in !%z de $ri-e5die $entru n%+% $ro$rie* in s!o$ul %lert%rii %ltor n%+e* s%u % st%tiilor de
!o%st%C de !%tre $erson%lul din e!0i$%5 !%re $osed% 4re+et de $unte s%u un !erti,i!%t de
!%$%!it%te de !el $utin ti-onier -%riti- si %lte $erso%ne %utoriz%te de !o-%nd%ntC
d=in !%z de $ri-e5die $entru n%+% $ro$rie* in s!o$ul %lert%rii %ltor n%+e* s%u % st%tiilor de
!o%st%C de !%tre $erson%lul din e!0i$%5 !%re $osed% 4re+et de $unte s%u un !erti,i!%t de
!%$%!it%te de !el $utin ti-onier -%riti- s%u $osesor de 4re+et de r%diotele&r%,ist'
9C?6 I% !e !o%itii +e e+f"+o"r" e8er!itiile e i%+truire +i "%tre%"re " e!:i*";ului i%
folo+ire" $"teri"lelor *irote:%i!e e +e$%"li0"re <
%=!u %$ro4%re% !o-%nd%ntului* $e ti-$ de zi * in %$ele teritori%leC
4=su4 indru-%re% dire!t% % unui o,iter de $unte* in zon% !onti&u%C
!=!ui %$ro4%re% !o-%nd%ntului* $e ti-$ de zi* in -%re% li4er%' L% %ltitudine -i!%* in %,%r%
zonelor !u tr%,i! intensC
d=in !onditiile st%4ilite de !o-%nd%ntul n%+ei du$% !e % %+ertiz%t $rin %+iz to%te
n%+ele din zon%'
9C&6 Ce *re-"tiri i%iti"le trebuie+! f"!ute i%"i%te e " i%!e*e e8er!itiile e "%tre%"$e%t "
e!:i*";ului <
%=se +or %+ertiz% e+entu%lele n%+e %,l%te din!olo de orizontul +izi4ilC
4=se +or %+ertiz% e+entu%lele n%+e %,l%te din!olo de orizontul +izi4il si se +% ,%!e +e&0e $e
,re!+entele de 833 X<z si 8/*2 M<zC
!=se +or %+ertiz% e+entu%lele n%+e %,l%te din!olo de orizontul +izi4il si se +% ,%!e
+e&0e $e ,re!+entele de /33 X<z si /8*2 M<zC
d=se $re&%teste -%teri%lul $irote0ni! si se e;$li!% e!0i$%5ului -odul de utiliz%re'
9C@6 Ce o!u$e%t re"!te"0" !o$"%"%tul %",ei l" ter$i%"re" !"l"toriei7 i% b"0" !"ror
"te +i !ui il i%"i%te"0" <
%=Protestul de -%re C in 4%z% d%telor ,urniz%te dese,ii de ser+i!ii si se in%inte%z% C%$it%niei
$ortuluiC
9(
4=Protestul de -%re C in 4%z% d%telor ,urniz%te dese,ii de ser+i!ii si se in%inte%z%
%r-%toruluiC
!=R%$ortul de !%l%torie* $e 4%z% d%telor * $e 4%z% d%telor ,urniz%te de se,ii de
ser+i!iu si se in%inte%z% %r-%toruluiC
d=R%$ortul de !%l%torie* $e 4%z% d%telor * $e 4%z% d%telor ,urniz%te de se,ii de ser+i!iu si se
in%inte%z% %r-%torului si n%+lositorului'
9C46 Ci%e i%to!$e+te Prote+tul e $"re7 u%e il e*u%e +i i% !e ter$e%<
%=Protestul de -%re este into!-it de !%tre Co-%nd%ntul n%+ei si il de$une l% C%$it%ni%
$ortuluiC
4=Protestul de -%re este into!-it de !%tre Co-%nd%ntul n%+ei si il de$une l% C%$it%ni%
$ortulu in ter-en de 6 ore de l% intr%re% in $ortul de es!%l%C
!=Protestul de -%re este into!-it de !%tre Co-%nd%ntul n%+ei si il de$une l% C%$it%ni%
$ortului in ter-en de 6) ore in%inte de % intr% in $ortul de es!%l%C
d=Protestul de -%re este into!-it de !%tre Co-%nd%ntul n%+ei si il de$une l% C%$it%ni%
$ortului in ter-en de 6) de ore de l% sosire s%u %d%$ostire% n%+ei in $ort'
9CA6 C"re +u%t ele$e%tele !"re +e "u i% ,eere l" el"bor"re" *l"%ului e $u%!" *e b"0"
!"rui" +e e+f"+o"r" "!ti,it"te" e i%treti%ere " %",ei <
%=st%re% te0ni!%* $erson%lul si$oni4il* dur%t% $l%ni,i!%t% % +oi%5uluiC
4=st%re% te0ni!%* $erson%lul si$oni4il* dur%t% $l%ni,i!%t% % +oi%5ului -%teri%lele dis$oni4ileC
!=st%re% te0ni!%* $erson%lul si$oni4il* dur%t% $l%ni,i!%t% % +oi%5ului ti-$ul ne!es%r $entru
lu!r%rile !urenteC
d=st%re% te0ni!%* $erson%lul si$oni4il* dur%t% $l%ni,i!%t% % +oi%5ului si !onditiile
0idro-eteorolo&i!e !%re se %ste%$t% % ,i int%lnite in ti-$ul +oi%5ului'
9CB6 C"re e+te +!o*ul *e%tru !"re +e or-"%i0e"0" +er,i!iul e !"rt *e !o$"%" e %",i-"tie
+i !"% +e i%+tituie <
%=!ondu!ere% in si&ur%nt% % n%+ei si -entinere% unei +e&0e $er-%nente +izu%l% si %uditi+%C
9)
4=!ondu!ere% in si&ur%nt% % n%+ei in si&ur%nt% si -entinere% unei +e&0e $er-%nente
+izu%l% si %uditi+%C
!=!ondu!ere% in si&ur%nt% % n%+ei in n%+i&%tie si -entinere% unei +e&0e $er-%nente +izu%l%
si %uditi+%* $e ti-$ul !%t n%+% se %,l% in -%rsC
d=!ondu!ere% n%+ei si -entinere% unei +e&0e $er-%nenteC
99C6 C"re +u%t "+*e!tele e !"re trebuie +" ti%" !o%t Co$"%"%tul %",ei "tu%!i !"%
e!ie "+u*r" !o$*o%e%tei e!:i*ei e !"rt<
%=ele sunt B $unte% de !o-%nd% s% nu ,ie l%s%t% in ni!i=un -o-ent nesu$r%+e&0e%t%* st%re%
+re-ii* +izi4ilit%te%* i-edi%t% +e!in%t%te % $eri!olelor de n%+i&%tieC
4=ele sunt B $unte% de !o-%nd% s% nu ,ie l%s%t% in ni!i=un -o-ent nesu$r%+e&0e%t%* st%re%
+re-ii* +izi4ilit%te%* i-edi%t% +e!in%t%te % $eri!olelor de n%+i&%tie* $osi4ilit%te% de
,olosire si st%re% de ,un!tion%re % %$%r%telor de n%+i&%tieC
!=ele sunt B $unte% de !o-%nd% s% nu ,ie l%s%t% in ni!i=un -o-ent nesu$r%+e&0e%t%* st%re%
+re-ii* +izi4ilit%te%* i-edi%t% +e!in%t%te % $eri!olelor de n%+i&%tie $osi4ilit%te% de
,olosire si st%re% de ,un!tion%re % %$%r%telor de n%+i&%tie* ,%$tul !%n%+% este dot%t% !u
$ilot %uto-%t s%u nuC
d=ori!e !erinte neo4isnuite l% !%re $erson%lul de !%rt de $e $unte% de !o-%nd%
tre4uie s% ,%!% ,%t% * !%re $ot %$%re !% rezult%t %l unor i-$re5ur%ri s$e!i%le in ti-$ul
n%+i&%tiei'
9996 C"re +u%t "+*e!tele e !"re trebuie +" ti%" !o%t Co$"%"%tul %",ei "tu%!i !"%
e!ie "+u*r" !o$*o%tei e!:i*ei e !"rt<
%=ele sunt B $unte% de !o-%nd% s% nu ,ie l%s%t% in ni!i=un -o-ent nesu$r%+e&0e%t%* st%re%
+re-ii* +izi4ilit%te%* i-edi%t% +e!in%t%te % $eri!olelor de n%+i&%tie* $osi4ilit%te% de
,olosire si st%re% de ,un!tion%re % %$%r%telor de n%+i&%tieC
4=ele sunt B $unte% de !o-%nd% s% nu ,ie l%s%t% in ni!i=un -o-ent nesu$r%+e&0e%t%* st%re%
+re-ii* +izi4ilit%te%* i-edi%t% +e!in%t%te % $eri!olelor de n%+i&%tie $osi4ilit%te% de
,olosire si st%re% de ,un!tion%re % %$%r%telor de n%+i&%tie* ,%$tul !%n%+% este dot%t% !u
$ilot %uto-%t s%u nuC
!=ori!e !erinte neo4isnuite l% !%re $erson%lul de !%rt de $e $unte% de !o-%nd%
tre4uie s% ,%!% ,%t% * !%re $ot %$%re !% rezult%t %l unor i-$re5ur%ri s$e!i%le in ti-$ul
n%+i&%tiei
98
d=ele sunt B $unte% de !o-%nd% s% nu ,ie l%s%t% in ni!i=un -o-ent nesu$r%+e&0e%t%* st%re%
+re-ii* +izi4ilit%te%* i-edi%t% +e!in%t%te % $eri!olelor de n%+i&%tieC
99=6 C"re +u%t "+*e!tele e !"re trebuie +" ti%" !o%t Co$"%"%tul %",ei "tu%!i !"%
e!ie "+u*r" !o$*o%e%tei e!:i*ei e !"rt<
%=ele sunt B $unte% de !o-%nd% s% nu ,ie l%s%t% in ni!i=un -o-ent nesu$r%+e&0e%t%* st%re%
+re-ii* +izi4ilit%te%* i-edi%t% +e!in%t%te % $eri!olelor de n%+i&%tie $osi4ilit%te% de
,olosire si st%re% de ,un!tion%re % %$%r%telor de n%+i&%tie* ,%$tul !%n%+% este dot%t% !u
$ilot %uto-%t s%u nuC
4=ori!e !erinte neo4isnuite l% !%re $erson%lul de !%rt de $e $unte% de !o-%nd% tre4uie s%
,%!% ,%t% * !%re $ot %$%re !% rezult%t %l unor i-$re5ur%ri s$e!i%le in ti-$ul n%+i&%tiei
!=ele sunt B $unte% de !o-%nd% s% nu ,ie l%s%t% in ni!i=un -o-ent nesu$r%+e&0e%t%*
st%re% +re-ii* +izi4ilit%te%* i-edi%t% +e!in%t%te % $eri!olelor de n%+i&%tieC
d=ele sunt B $unte% de !o-%nd% s% nu ,ie l%s%t% in ni!i=un -o-ent nesu$r%+e&0e%t%* st%re%
+re-ii* +izi4ilit%te%* i-edi%t% +e!in%t%te % $eri!olelor de n%+i&%tie* $osi4ilit%te% de
,olosire si st%re% de ,un!tion%re % %$%r%telor de n%+i&%tieC
99>6 C"re +u%t "+*e!tele e !"re trebuie +" ti%" !o%t Co$"%"%tul %",ei "tu%!i !"%
e!ie "+u*r" !o$*o%e%tei e!:i*ei e !"rt<
%=ori!e !erinte neo4isnuite l% !%re $erson%lul de !%rt de $e $unte% de !o-%nd% tre4uie s%
,%!% ,%t% * !%re $ot %$%re !% rezult%t %l unor i-$re5ur%ri s$e!i%le in ti-$ul n%+i&%tiei
4=ele sunt B $unte% de !o-%nd% s% nu ,ie l%s%t% in ni!i=un -o-ent nesu$r%+e&0e%t%* st%re%
+re-ii* +izi4ilit%te%* i-edi%t% +e!in%t%te % $eri!olelor de n%+i&%tieC
!=ele sunt B $unte% de !o-%nd% s% nu ,ie l%s%t% in ni!i=un -o-ent nesu$r%+e&0e%t%* st%re%
+re-ii* +izi4ilit%te%* i-edi%t% +e!in%t%te % $eri!olelor de n%+i&%tie* $osi4ilit%te% de
,olosire si st%re% de ,un!tion%re % %$%r%telor de n%+i&%tieC
d=ele sunt B $unte% de !o-%nd% s% nu ,ie l%s%t% in ni!i=un -o-ent nesu$r%+e&0e%t%* st%re%
+re-ii* +izi4ilit%te%* i-edi%t% +e!in%t%te % $eri!olelor de n%+i&%tie $osi4ilit%te% de
,olosire si st%re% de ,un!tion%re % %$%r%telor de n%+i&%tie* ,%$tul !%n%+% este dot%t% !u
$ilot %uto-%t s%u nuC
11;. $ersonalul care urmea8a sa intre in serviciul de cart va /i anuntat cu 1F minute
inaintede ora inceperii serviciului cu e@ceptia persoanalului ce urmea8a sa intrein
serviciu in carturile B
%=o2'oo=6'33 si /'33=63'33C
9/
4=32'33=6'33 si 63'33=6)'33C
!=32'33=6'33 si 6'33=/'33Y
d=6'33=/'33 si 63'33=6)'33'
99&6 Cu !"te $i%ute i%"i%te7 trebuie "%u%t"t7 *er+o%"lul %",i-"%t !"re ur$e"0" " i%tr" i%
+er,i!iu7 i% !"rturile CA6CCD9=6CC +i 9=6CCD9@6CC<
%=!u (3 -inuteC
4=!u )3 -inuteC
!=!u 8 -inuteC
d=!u 83 -inute'
99@6 Ce I +e i%ter0i!e *er+o%"lului e !"rt *e *u%te" e !o$"%" <
%=s% $%r%se%s!% $ostul* s% intretin% dis!utii !u !o-%nd%ntul* s% do%r-%C
4=s% $%r%se%s!% $ostul* s% intretin% dis!utii !u !o-%nd%ntul in $ro4le-e !%re nu $ri+es!
!ondu!ere% n%+ei* s% do%r-%C
!=s% $%r%se%s!% $ostul* s% intretin% dis!utii !u !o-%nd%ntul* !u !eil%lti -e-4rii %i e!0i$ei
de !%rt * s% do%r-%C
d=s% $%r%se%s!% $ostul* s% intretin% dis!utii !u !o-%nd%ntul * !u !eil%lti -e-4rii %i e!0i$ei
de !%rt* !u $ilotul s%u !u ori!e %lte $erso%ne %,l%te $e $unte% de !o-%nd%* in $ro4le-e
!%re nu $ri+es! dire!t !ondu!ere% n%+ei* s% do%r-%'
9946 Cui +e +uboro%e"0" ofiterul e !"rt *e *u%te" e !o$"%"7 *e !i%e re*re0i%t" el +i *e
!i%e "re i% +ubori%e +i !o%u!e<
%=se su4ordone%z% !o-%nd%ntuluiCre$rezint% %r-%torulC e!0i$% de !%rtC
4=se su4ordone%z% si re$rezint% !o-%nd%ntul n%+eiC %re in su4ordine si !ondu!e tot
$erson%lul %,l%t in ser+i!iu de !%rt $e n%+%C
!=se su4ordone%z% si re$rezint% !o-%nd%ntul n%+eiC %re in su4ordine si !ondu!e tot
$erson%lul %,l%t in ser+i!iu de !%rt $e n%+%* !u e;!e$ti% RTG de !%rtC
d=se su4ordone%z% si re$rezint% !o-%nd%ntul n%+eiC %re in su4ordine si !ondu!e tot
$erson%lul %,l%t in ser+i!iu de !%rt* !u e;!e$ti% RTG de !%rt'
99A6 P"%" !"% *o"rt" ofiterul e !"rt 7 r"+*u%ere" *e%tru !o%u!ere" i% +i-ur"%t" "
%",ei7 i% %",i-"tie<
%=$%n% l% +enire% !o-%nd%ntului $e !o-%nd%C
91
4=$%n% !e !o-%nd%ntul s=% do!u-ent%t s%u$r% situ%tieiC
!=$%n% in -o-entul in !%re !o-%nd%ntul* l=% instiint%t* s%u % d%t dire!t !o-enzi l% !%r-% si
-%sin%C
d=$%n% !%nd !o-%nd%ntul % $ri-it to%te in,or-%tiile in le&%tur% !u situ%ti% n%+ei'
99B6 C"% re+*o%+"bilit"te" *e%tru !o%u!ere" %",ei i% %",i-"tie7 re,i%e ofiterului e
!"rt <
%=!%nd % ,ost instiint%t de !o-%nd%nt !% ii $red% res$ons%4ilit%te%C
4=!%nd !o-%nd%ntul % $%r%sit ti-onieri% si %intr%!t in !%-er% 0%rtilorC
!=!%nd o,iterul de !%rt %,ost $us insitu%ti% de % tr%ns-ite ordineC
d=!%nd !o-%nd%ntul I=% !erut o,iterului de !%rt s% inde$line%s!% o s%r!in% le&%t% de
si&ur%nt% n%+i&%tiei'
9=C6 Ce trebuie +" !u%o"+!" ofiterul e !"rt <
%=dist%nt% de sto$%re l% di,erite re&i-uri de +itez%C
4=!%r%!teristi!ile de -%ne+r% %le n%+ei in!lusi+ dist%nt% de sto$%re l% di,erite re&i-uri de
+itez%C
!=r%z% de &ir%tie si ti-$ul de sto$%re %l n%+eiC
d=ti-$ul de inertie % n%+ei si r%turn%re% -%sinii'
9=96 Ce trebuie +" !u%o"+!" ofiterul e !"rt !"re ur$e"0" +" i" i% *ri$ire !"rtul *e *u%te"
e !o$"%" <
%=instru!tiunile s$e!i%le %le !o-%nd%ntului* $ri+ito%re l% de,%sur%re% n%+i&%tiei* !urentii de
-%ree si erorile !o-$%sului &iro si -%&neti!C
4=instru!tiunile s$e!i%le %le !o-%nd%ntului* $ri+ito%re l% de,%sur%re% n%+i&%tiei* !urentii de
-%ree si erorile !o-$%sului &iro si -%&neti!* identi,i!%re% re$erelor de n%+i&%tieC
!=instru!tiunile s$e!i%le %le !o-%nd%ntului* $ri+ito%re l% de,%sur%re% n%+i&%tiei*
!urentii de -%ree si erorile !o-$%sului &iro si -%&neti!* identi,i!%re% re$erelor de
92
n%+i&%tie * $rezent% si -%ne+rele n%+elor !%re se +%d si !%re se stie !% sunt in +e!in%t%te%
n%+ei $ro$riiC
d=instru!tiunile s$e!i%le %le !o-%nd%ntului* $ri+ito%re l% de,%sur%re% n%+i&%tiei* !urentii de
-%ree si erorile !o-$%sului &iro si -%&neti!* identi,i!%re% re$erelor de n%+i&%tie *
$rezent% si -%ne+rele n%+elor !%re se +%d si !%re se stie !% sunt in +e!in%t%te% n%+ei
$ro$rii si in!lin%re% n%+ei'
9==6 Ce trebuie +" !u%o"+!" ofiterul e !"rt !"re ur$e"0" +" i" i% *ri$ire !"rtul *e *u%te"
e !o$"%" <
%=instru!tiunile s$e!i%le %le !o-%nd%ntului* $ri+ito%re l% de,%sur%re% n%+i&%tiei* !urentii de
-%ree si erorile !o-$%sului &iro si -%&neti!* identi,i!%re% re$erelor de n%+i&%tie *
$rezent% si -%ne+rele n%+elor !%re se +%d si !%re se stie !% sunt in +e!in%t%te% n%+ei
$ro$riiC
4=instru!tiunile s$e!i%le %le !o-%nd%ntului* $ri+ito%re l% de,%sur%re% n%+i&%tiei* !urentii de
-%ree si erorile !o-$%sului &iro si -%&neti!C
!=instru!tiunile s$e!i%le %le !o-%nd%ntului* $ri+ito%re l% de,%sur%re% n%+i&%tiei* !urentii de
-%ree si erorile !o-$%sului &iro si -%&neti!* identi,i!%re% re$erelor de n%+i&%tieC
d=instru!tiunile s$e!i%le %le !o-%nd%ntului* $ri+ito%re l% de,%sur%re% n%+i&%tiei*
!urentii de -%ree si erorile !o-$%sului &iro si -%&neti!* identi,i!%re% re$erelor de
n%+i&%tie * $rezent% si -%ne+rele n%+elor !%re se +%d si !%re se stie !% sunt in +e!in%t%te%
n%+ei $ro$rii si in!lin%re% n%+ei'
9=>6 Ce trebuie +" !u%o"+!" ofiterul e !"rt !"re ur$e"0" +" i" i% *ri$ire !"rtul *e *u%te"
e !o$"%" <
%=instru!tiunile s$e!i%le %le !o-%nd%ntului* $ri+ito%re l% de,%sur%re% n%+i&%tiei* !urentii de
-%ree si erorile !o-$%sului &iro si -%&neti!
4=instru!tiunile s$e!i%le %le !o-%nd%ntului* $ri+ito%re l% de,%sur%re% n%+i&%tiei* !urentii de
-%ree si erorile !o-$%sului &iro si -%&neti!* identi,i!%re% re$erelor de n%+i&%tie *
$rezent% si -%ne+rele n%+elor !%re se +%d si !%re se stie !% sunt in +e!in%t%te% n%+ei
$ro$riiC
!=instru!tiunile s$e!i%le %le !o-%nd%ntului* $ri+ito%re l% de,%sur%re% n%+i&%tiei* !urentii de
-%ree si erorile !o-$%sului &iro si -%&neti!* identi,i!%re% re$erelor de n%+i&%tie *
$rezent% si -%ne+rele n%+elor !%re se +%d si !%re se stie !% sunt in +e!in%t%te% n%+ei
$ro$rii si in!lin%re% n%+ei
99
d=instru!tiunile s$e!i%le %le !o-%nd%ntului* $ri+ito%re l% de,%sur%re% n%+i&%tiei* !urentii de
-%ree si erorile !o-$%sului &iro si -%&neti!* identi,i!%re% re$erelor de n%+i&%tie'
9=?6 Ce trebuie +" !u%o"+!" ofiterul e !"rt !"re ur$e"0" +" i" i% *ri$ire !"rtul *e *u%te"
e !o$"%" <
%=instru!tiunile s$e!i%le %le !o-%nd%ntului* $ri+ito%re l% de,%sur%re% n%+i&%tiei* !urentii de
-%ree si erorile !o-$%sului &iro si -%&neti!* identi,i!%re% re$erelor de n%+i&%tie'
4 =instru!tiunile s$e!i%le %le !o-%nd%ntului* $ri+ito%re l% de,%sur%re% n%+i&%tiei* !urentii de
-%ree si erorile !o-$%sului &iro si -%&neti!
!=instru!tiunile s$e!i%le %le !o-%nd%ntului* $ri+ito%re l% de,%sur%re% n%+i&%tiei* !urentii de
-%ree si erorile !o-$%sului &iro si -%&neti!* identi,i!%re% re$erelor de n%+i&%tie *
$rezent% si -%ne+rele n%+elor !%re se +%d si !%re se stie !% sunt in +e!in%t%te% n%+ei
$ro$rii si in!lin%re% n%+ei
d=instru!tiunile s$e!i%le %le !o-%nd%ntului* $ri+ito%re l% de,%sur%re% n%+i&%tiei* !urentii de
-%ree si erorile !o-$%sului &iro si -%&neti!* identi,i!%re% re$erelor de n%+i&%tie *
$rezent% si -%ne+rele n%+elor !%re se +%d si !%re se stie !% sunt in +e!in%t%te% n%+ei
$ro$riiC
9=&6 Ce "re l" i+*o0itie ofiterulo e !"rt7 *e *u%te" e !o$"%"7 i% ti$*ul e8e!ut"rii
+er,i!iuluiR
%=inst%l%ti% de !0e-%re % e!0i$%5ului* inst%l%ti% de &u+ern%re* si !0ei% de %l%r-%re r%dioC
4=inst%l%ti% de !0e-%re % e!0i$%5ului* inst%l%ti% de !o-uni!%re $rin r%diotele,on* inst%l%ti%
$rin!i$%l% de $ro$ulsieC
!=inst%l%ti% de %l%r-%re % e!0i$%5ului* inst%l%ti% de &u+ern%re* si !0ei% de %l%r-%re r%dio*
inst%l%ti% si -i5lo%!ele de se-n%liz%re o$ti!e si sonoreC
d=to%te inst%l%tiile si -%teri%lele $irote0ni!e de se-n%liz%re'
9=@6 Ce r"+*u%eri "re ofiterul e !"rt 7 i% ti$*ul +er,i!iului7 *e *u%te" e !o$"%" <
%=s% %si&ure -entinere% +e&0ei +izu%le si %uditi+e e,i!iente in ori!e -o-ent* s% de%
$erso%nlului de !%rt din su4ordine to%te instru!tiunile ne!es%re si in,or-%tiile !%re %si&ur%
e;e!ut%re% unui ser+i!iu de !%rt si&urC
33
4=s% %si&ure -eitinere% +e&0ei +izu%le si %uditi+e e,i!iente in ori!e -o-ent* s% de%
$erso%nlului de !%rt din su4ordine to%te instru!tiunile ne!es%re si in,or-%tiile !%re %si&ur%
e;e!ut%re% unui ser+i!iu de !%rt si&ur * s% +eri,i!e dru-ulC
!=s% %si&ure -entinere% +e&0ei +izu%le si %uditi+e e,i!iente in ori!e -o-ent* s% de%
$erso%nlului de !%rt din su4ordine to%te instru!tiunile ne!es%re si in,or-%tiile !%re %si&ur%
e;e!ut%re% unui ser+i!iu de !%rt si&ur s% i% -%suri din ti-$ si 0ot%r%te $entru e;e!ut%re%
-%ne+rei de e+it%re % %4ord%5elor si s% -entin% n%+% $e dru-C
d=s% %si&ure -enitinere% +e&0ei +izu%le si %uditi+e e,i!iente in ori!e -o-ent* s%
de% $erso%nlului de !%rt din su4ordine to%te instru!tiunile ne!es%re si in,or-%tiile !%re
%si&ur% e;e!ut%re% unui ser+i!iu de !%rt si&ur'
1=46 Ce r"+*u%eri "re ofiterul e !"rt 7 i% ti$*ul +er,i!iului7 *e *u%te" e !o$"%" <
%=s% %si&ure -entinere% +e&0ei +izu%le si %uditi+e e,i!iente in ori!e -o-ent* s% de%
$erso%nlului de !%rt din su4ordine to%te instru!tiunile ne!es%re si in,or-%tiile !%re %si&ur%
e;e!ut%re% unui ser+i!iu de !%rt si&urC
4=s% %si&ure -entinere% +e&0ei +izu%le si %uditi+e e,i!iente in ori!e -o-ent* s% de%
$erso%nlului de !%rt din su4ordine to%te instru!tiunile ne!es%re si in,or-%tiile !%re %si&ur%
e;e!ut%re% unui ser+i!iu de !%rt si&ur * s% +eri,i!e dru-ulC
!=s% %si&ure -entinere% +e&0ei +izu%le si %uditi+e e,i!iente in ori!e -o-ent* s% de%
$erso%nlului de !%rt din su4ordine to%te instru!tiunile ne!es%re si in,or-%tiile !%re %si&ur%
e;e!ut%re% unui ser+i!iu de !%rt si&ur* s% deter-ine de+i%ti% !o-$%sului et%lon* s%
+eri,i!e dru-ul* s% -entin% n%+% $e dru-C
d=s% %si&ure -enitinere% +e&0ei +izu%le si %uditi+e e,i!iente in ori!e -o-ent* s% de%
$erso%nlului de !%rt din su4ordine to%te instru!tiunile ne!es%re si in,or-%tiile !%re %si&ur%
e;e!ut%re% unui ser+i!iu de !%rt si&ur'
9=A6 Ce r"+*u%eri "re ofiterul e !"rt 7 i% ti$*ul +er,i!iului7 *e *u%te" e !o$"%" <
%=s% %si&ure -entinere% +e&0ei +izu%le si %uditi+e e,i!iente in ori!e -o-ent* s% de%
$erso%nlului de !%rt din su4ordine to%te instru!tiunile ne!es%re si in,or-%tiile !%re %si&ur%
e;e!ut%re% unui ser+i!iu de !%rt si&urC
4=s% %si&ure -entinere% +e&0ei +izu%le si %uditi+e e,i!iente in ori!e -o-ent* s% de%
$erso%nlului de !%rt din su4ordine to%te instru!tiunile ne!es%re si in,or-%tiile !%re %si&ur%
e;e!ut%re% unui ser+i!iu de !%rt si&ur* s% deter-ine de+i%ti% !o-$%sului et%lon* s%
+eri,i!e dru-ul* s% -entin% n%+% $e dru-C
3
!=s% %si&ure -entinere% +e&0ei +izu%le si %uditi+e e,i!iente in ori!e -o-ent* s% de%
$erso%nlului de !%rt din su4ordine to%te instru!tiunile ne!es%re si in,or-%tiile !%re %si&ur%
e;e!ut%re% unui ser+i!iu de !%rt si&ur * s% +eri,i!e dru-ulC
d=s% %si&ure -enitinere% +e&0ei +izu%le si %uditi+e e,i!iente in ori!e -o-ent* s% de%
$erso%nlului de !%rt din su4ordine to%te instru!tiunile ne!es%re si in,or-%tiile !%re %si&ur%
e;e!ut%re% unui ser+i!iu de !%rt si&ur'
9=B6 Ce $"+uri trebuie +" i" ofiterul e !"rt i% !o%itii e ,i0ibilit"te reu+" <
%=s% redu!% +itez% n%+ei* s% se !on,or-eze RIPAM* s% dis$un% %$rindere% lu-inilorC
4=s% redu!% +itez% n%+ei* s% se !on,or-eze RIPAM* s% %$rind% lu-inile*s% $un% in
,un!tiune si s% ,olose%s!% r%d%rul si r%diotele,onul C
!=s% redu!% +itez% n%+ei* s% se !on,or-eze RIPAM* s% dis$un% %$rindere% lu-inilor*s%
$un% in ,un!tiune si s% ,olose%s!% r%d%rul si s%=l %nunte $e !o-%nd%nt C
d=s% redu!% +itez% n%+ei* s% se !on,or-eze RIPAM* s% %$rind% lu-inile*s% $un% in
,un!tiune si s% ,olose%s!% r%d%rul* r%diotele,onul si s% i-$un% liniste in to%te
!o-$%rti-entele'
9>C6 Cu$ *ro!ee"0" ofiterul e !"rt l" re!e*tio%"re" u%ui $e+"; e *ri$e;ie7 ur-e%t"
+"u +e!urit"te<
%=ins!rie d%tele $ri-ite $e 0%rt% si in 5urn%lul de 4ordC
4=ins!rie d%tele $ri-ite $e 0%rt% si in 5urn%lul de 4ord * il instiinte%z% $e !o-%nd%nt si
$ro!ede%z% in !ontinu%re !on,or- ordinelor %!estui%C
!=il in,or-e%z% $e !o-%nd%ntC
d=tri-ite -es%5ele si !elorl%lti o,iteri in!lusi+ !o-%nd%ntului'
1>96 Ce "tributii "re ofiterul e !"rt *e *u%te" e !o$"%"7 "tu%!i !"% %"," e+te i%
+t"tio%"re l" "%!or" <
36
%=s% %si&ure -entinere% unei +e&0e %uditi+e e,i!iente* in ori!e -o-ent* s% de%
$erson%lului de !%rt to%te instru!tiunile !ores$unz%to%re si in,or-%tiile !%re %si&ur%
e;e!ut%re% unui ser+i!iu de !%rt si&ur* s% deter-ine $un!tul n%+ei*d%!% %n!or% &r%$e%z%
s%=l in,or-eze i-edi%t $e !o-%nd%nt si s% i% to%te -%surile ne!es%re !erute de situ%tieC
4=s% %si&ure -entinere% unei +e&0e +izu%le si %uditi+e e,i!iente* in ori!e -o-ent* s% de%
$erson%lului de !%rt to%te instru!tiunile !ores$unz%to%re si in,or-%tiile !%re %si&ur%
e;e!ut%re% unui ser+i!iu de !%rt si&ur* s% deter-ine $un!tul n%+ei* du$% -o-entul
ter-in%rii -%ne+rei*d%!% %n!or% &r%$e%z% s%=l in,or-eze i-edi%t $e !o-%nd%nt si s% i%
to%te -%surile ne!es%re !erute de situ%tieC
!=s% %si&ure -entinere% unei +e&0e +izu%le e,i!iente* s% de% $erson%lului de !%rt
to%te instru!tiunile !ores$unz%to%re si in,or-%tiile !%re %si&ur% e;e!ut%re% unui ser+i!iu
de !%rt si&ur* s% deter-ine $un!tul n%+ei* du$%-o-entul ter-in%rii -%ne+rei*d%!% %n!or%
&r%$e%z% s%=l in,or-eze i-edi%t $e !o-%nd%nt si s% i% to%te -%surile ne!es%re !erute de
situ%tieC
d=s% %si&ure -entinere% unei +e&0e %uditi+e e,i!iente* in ori!e -o-ent* s% de% $erson%lului
de !%rt to%te instru!tiunile !ores$unz%to%re si in,or-%tiile !%re %si&ur% e;e!ut%re% unui
ser+i!iu de !%rt si&ur*d%!% %n!or% &r%$e%z% s%=l in,or-eze i-edi%t $e !o-%nd%nt si s% i%
to%te -%surile ne!es%re !erute de situ%tie'
9>=6 Ce "tributii "re ofiterul e !"rt *e *u%te" e !o$"%"7 "tu%!i !"% %"," e+te i%
+t"tio%"re l" "%!or" <
%=s% %si&ure -entinere% unei +e&0e* in ori!e -o-ent* s% de% $erson%lului de !%rt to%te
instru!tiunile !ores$unz%to%re si in,or-%tiile !%re %si&ur% e;e!ut%re% unui ser+i!iu de !%rt
si&ur* s% deter-ine $un!tul n%+ei*d%!% %n!or% &r%$e%z% s%=l in,or-eze i-edi%t $e
!o-%nd%nt si s% i% to%te -%surile ne!es%re !erute de situ%tie si s%=l !0e-e $e se!und in
!%z de ur&ent%C
4=s% %si&ure -entinere% unei +e&0e +izu%le si %uditi+e e,i!iente* in ori!e -o-ent* s% de%
$erson%lului de !%rt to%te instru!tiunile !ores$unz%to%re si in,or-%tiile !%re %si&ur%
e;e!ut%re% unui ser+i!iu de !%rt si&ur* s% deter-ine $un!tul n%+ei* du$% -o-entul
ter-in%rii -%ne+rei*d%!% %n!or% &r%$e%z% s% i% to%te -%surile ne!es%re !erute de situ%tieC
!=s% e;e!ute +e&0e %uditi+% !ontinu% l% r%diotele,on $e !%n%lul intern%tion%l de $ri-e5die si
%$el * s% e,e!tuieze teste de ,un!tion%re % e!0i$%-entului de n%+i&%tie * s%
ur-%re%s!% -%ne+rele n%+elor din +e!in%t%te +izu%l s%u !u r%d%rulC
d=s% %si&ure -entinere% unei +e&0e %uditi+e e,i!iente* in ori!e -o-ent* s% de% $erson%lului
de !%rt to%te instru!tiunile !ores$unz%to%re si in,or-%tiile !%re %si&ur% e;e!ut%re% unui
3(
ser+i!iu de !%rt si&ur*d%!% %n!or% &r%$e%z% s%=l in,or-eze i-edi%t $e !o-%nd%nt si s% i%
to%te -%surile ne!es%re !erute de situ%tie'
9>>6 Ce "tributii "re ofiterul e !"rt *e *u%te" e !o$"%"7 "tu%!i !"% %"," e+te i%
+t"tio%"re l" "%!or" <
%=s% %si&ure -entinere% unei +e&0e +izu%le si %uditi+e e,i!iente* in ori!e -o-ent* s% de%
$erson%lului de !%rt to%te instru!tiunile !ores$unz%to%re si in,or-%tiile !%re %si&ur%
e;e!ut%re% unui ser+i!iu de !%rt si&ur* s% deter-ine $un!tul n%+ei* du$% -o-entul
ter-in%rii -%ne+rei*d%!% %n!or% &r%$e%z% s% i% to%te -%surile ne!es%re !erute de situ%tieC
4=d%!% +izi4ilit%te% se inr%ut%teste s% i% -%suri de $re+enire % unui %!!ident de n%+i&%tie*
$rintre !%reB s% se !on,or-eze re&ulilor !ores$unz%to%re din RIPAM* s% dis$un%
%$rindere% lu-inilor de %n!or%* s% $un% in ,un!tiune si s% ,olose%s!% r%d%rul* s% %si&ure
+e&0e su$li-ent%r%* s% i-$un% liniste de$lin% l% 4ord si s%=l %nunte $e !o-%nd%ntC
!=d%!% +izi4ilit%te% se inr%ut%teste s% i% -%suri de $re+enire % unui %!!ident de n%+i&%tie*
$rintre !%reB s% se !on,or-eze re&ulilor !ores$unz%to%re din RIPAM* s% %$rind% lu-inile
de %n!or%* s% $un% in ,un!tiune si s% ,olose%s!% r%d%rul* s% %si&ure +e&0e su$li-ent%r%* s%
i-$un% liniste de$lin% l% 4ord si s%=l %nunte $e !o-%nd%ntC
d=d%!% +izi4ilit%te% se inr%ut%teste s% se !on,or-eze re&ulilor !ores$unz%to%re din RIPAM*
s% %$rind% lu-inile de %n!or%* s% $un% in ,un!tiune si s% ,olose%s!% r%d%rul* s% %si&ure
+e&0e su$li-ent%r%* s% i-$un% liniste de$lin% l% 4ord'
9>?6 Ce "tributii "re ofiterul e !"rt *e *u%te" e !o$"%"7 "tu%!i !"% %"," e+te i%
+t"tio%"re l" "%!or" <
3)
%=s% i% to%te $re!%utiunile $osi4ile $entru $rote5%re% -ediului -%rin de $olu%re* s%
ur-%re%s!% si s% inre&istreze din or% in or% +%lorile ele-entelor -eteorolo&i!e* s% %si&ure
!% $eriodi! s% ,ie e;e!ut%te ronduri de !ontrol $e n%+% de !%tre $erson%lul din su4ordine
din !%rtul s%u * in to%te !%zurile de sinistru s% de% se-n%lele de %l%r-% $e n%+% ,%r% %
%ste$t% un ordin s%u o %$ro4%re s$e!i%l% $entru %!e%st%C
4=d%!% +izi4ilit%te% se inr%ut%teste s% se !on,or-eze re&ulilor !ores$unz%to%re din RIPAM*
s% %$rind% lu-inile de %n!or%* s% $un% in ,un!tiune si s% ,olose%s!% r%d%rul* s% %si&ure
+e&0e su$li-ent%r%* s% i-$un% liniste de$lin% l% 4ord'
!=s% %si&ure -entinere% unei +e&0e* in ori!e -o-ent* s% de% $erson%lului de !%rt
to%te instru!tiunile !ores$unz%to%re si in,or-%tiile !%re %si&ur% e;e!ut%re% unui ser+i!iu
de !%rt si&ur* s% deter-ine $un!tul n%+ei* du$% -o-entul ter-in%rii -%ne+rei*d%!% %n!or%
&r%$e%z% s% i% to%te -%surile ne!es%re !erute de situ%tieC
d=s% i% to%te $re!%utiunile $osi4ile $entru $rote5%re% -ediului -%rin de $olu%re* s%
ur-%re%s!% si s% inre&istreze !el $utin od%t% $e !%rt +%lorile ele-entelor -eteorolo&i!e*
s% %si&ure !% $eriodi! s% ,ie e;e!ut%te ronduri de !ontrol $e n%+% de !%tre $erson%lul din
su4ordine din !%rtul s%u * in to%te !%zurile de sinistru s% de% se-n%lele de %l%r-% $e n%+%
,%r% % %ste$t% un ordin s%u o %$ro4%re s$e!i%l% $entru %!e%st%'
9>&6 Ce "tributii "re ofiterul e !"rt *e *u%te" e !o$"%"7 "tu%!i !"% %"," e+te i%
+t"tio%"re l" "%!or" <
%=s% %si&ure -entinere% unei +e&0e +izu%le e,i!iente* in ori!e -o-ent* s% de% $erson%lului
de !%rt to%te instru!tiunile !ores$unz%to%re si in,or-%tiile !%re %si&ur% e;e!ut%re% unui
ser+i!iu de !%rt si&ur* s% deter-ine $un!tul n%+ei*d%!% %n!or% &r%$e%z% s% i% to%te
-%surile ne!es%re !erute de situ%tieC
4=s% e;e!ute ordinele !o-%nd%ntului* l% sosire% !o-%nd%ntului $entru $ri-% d%t% $e
!o-%nd%* in ti-$ul !%rtului res$e!ti+* s%=i r%$orteze situ%ti% si s%=i de% to%te in,or-%tiile
soli!it%te* s% interzi!% %!!esul $e $unte% de !o-%nd% %l %ltor $erso%ne* l% ter-in%re%
ser+i!iului de !%rt s% !o-$leteze ru4li!ile !ores$unz%to%re !%rtului s%u din 5urn%lul de
4ord si s%=l se-nezeC
!=s% i% to%te $re!%utiunile $osi4ile $entru $rote5%re% -ediului -%rin de $olu%re* s%
ur-%re%s!% si s% inre&istreze !el $utin od%t% $e !%rt +%lorile ele-entelor -eteorolo&i!e* s%
%si&ure !% $eriodi! s% ,ie e;e!ut%te ronduri de !ontrol $e n%+% de !%tre $erson%lul din
su4ordine din !%rtul s%u * in to%te !%zurile de sinistru s% de% se-n%lele de %l%r-% $e n%+%
,%r% % %ste$t% un ordin s%u o %$ro4%re s$e!i%l% $entru %!e%st%C
38
d=d%!% +izi4ilit%te% se inr%ut%teste s% i% -%suri de $re+enire % unui %!!ident de n%+i&%tie*
$rintre !%reB s% se !on,or-eze re&ulilor !ores$unz%to%re din RIPAM* s% %$rind% lu-inile
de %n!or%* s% $un% in ,un!tiune si s% ,olose%s!% r%d%rul* s% %si&ure +e&0e su$li-ent%r%* s%
i-$un% liniste de$lin% l% 4ord si s%=l %nunte $e !o-%nd%ntC
9>@6 I% !e +itu"tii ofiterul e !"rt e+te obli-"t +"Dl i%+tii%te0e *e !o$"%"%t +i +"Di +oli!ite +"
,i%" *e *u%te" e !o$"%" <
%=d%!% se int%lneste s%u se %ste%$t% +izi4ilit%te redus%* d%!% -is!%rile !elorl%lte n%+e s%u
!onditiile in !%re se des,%so%r% tr%,i!ul -%riti- $rodu!e in&ri5or%re* d%!% $ri-este un
-es%5 de $ri-e5die* de ne!esit%te* de se!urit%te* d%!% se !onst%t% di,i!ult%ti in -entinere%
dru-ului n%+ei*%tun!i !%nd nu se +ede us!%tul * d%!% un n%+i&%tor in ti-$ul !%rtului
-%ni,est% r%u de -%reC
4=d%!% in -od ne%ste$t%t se +ede us!%tul s%u un re$er* d%!% % !onst%t%t erori -%ri in
deter-in%re% $un!tului n%+ei* in !%z de %+%rie l% -otorul $rin!i$%l* % inst%l%tiei de
&u+ern%re* l% s!0i-4%re% 4rus!% % !onditiilor 0idro-eteorolo&i!e* d%!% n%+% int%lneste
+reun $eri!ol de n%+i&%tie* in -o-entul %5un&erii l% lo!ul s%u or% indi!%t% de !o-%nd%nt
$rin !onse-n ins!ris $e 0%rt% s%u in re&istru* l% s!0i-4%rile de dru-C
!=d%!% se int%lneste s%u se %ste%$t% +izi4ilit%te redus%* d%!% -is!%rile !elorl%lte
n%+e s%u !onditiile in !%re se des,%so%r% tr%,i!ul -%riti- $rodu!e in&ri5or%re* d%!%
$ri-este un -es%5 de $ri-e5die* de ne!esit%te* de se!urit%te* d%!% se !onst%t% di,i!ult%ti in
-entinere% dru-ului n%+ei*%tun!i !%nd nu se +ede us!%tulC
d= !%nd se +ede us!%tul s%u un re$er* d%!% % !onst%t%t erori in deter-in%re% $un!tului
n%+ei* in !%z de %+%rie l% -otorul $rin!i$%l* % inst%l%tiei de &u+ern%re* l% s!0i-4%re%
4rus!% % !onditiilor 0idro-eteorolo&i!e* d%!% n%+% int%lneste +reun $eri!ol de n%+i&%tie*
in -o-entul %5un&erii l% lo!ul s%u or% indi!%t% de !o-%nd%nt $rin !onse-n ins!ris $e
0%rt% s%u in re&istru
3/
9>46 I% !e +itu"tii ofiterul e !"rt e+te obli-"t +"Dl i%+tii%te0e *e !o$"%"%t +i +"Di +oli!ite +"
,i%" *e *u%te" e !o$"%" <
%=d%!% se int%lneste s%u se %ste%$t% +izi4ilit%te redus%* d%!% -is!%rile !elorl%lte n%+e s%u
!onditiile in !%re se des,%so%r% tr%,i!ul -%riti- $rodu!e in&ri5or%re* d%!% $ri-este un
-es%5 de $ri-e5die* de ne!esit%te* de se!urit%te* d%!% se !onst%t% di,i!ult%ti in -entinere%
dru-ului n%+ei*%tun!i !%nd nu se +ede us!%tul* !%nd unui -e-4ru din e!0i$% de !%rt
-%ni,est% r%u de -%reC
4=d%!% se int%lneste s%u se %ste%$t% +izi4ilit%te redus%* d%!% -is!%rile !elorl%lte n%+e s%u
!onditiile in !%re se des,%so%r% tr%,i!ul -%riti- $rodu!e in&ri5or%re* d%!% $ri-este un
-es%5 de $ri-e5die* de ne!esit%te* de se!urit%te* d%!% se !onst%t% di,i!ult%ti in -entinere%
dru-ului n%+ei*%tun!i !%nd nu se +ede us!%tul* !%nd %$%r n%+e in $ro+%* s%u l% tr%+ers in
td'C
!=d%!% in -od ne%ste$t%t se +ede us!%tul s%u un re$er* d%!% % !onst%t%t erori -%ri in
deter-in%re% $un!tului n%+ei* in !%z de %+%rie l% -otorul $rin!i$%l* % inst%l%tiei de
&u+ern%re* l% s!0i-4%re% 4rus!% % !onditiilor 0idro-eteorolo&i!e* d%!% n%+% int%lneste
+reun $eri!ol de n%+i&%tie* in -o-entul %5un&erii l% lo!ul s%u or% indi!%t% de !o-%nd%nt
$rin !onse-n ins!ris $e 0%rt% s%u in re&istru
d=!%nd se +ede us!%tul s%u un re$er* d%!% % !onst%t%t erori in deter-in%re%
$un!tului n%+ei* in !%z de %+%rie l% -otorul $rin!i$%l* % inst%l%tiei de &u+ern%re* l%
s!0i-4%re% 4rus!% % !onditiilor 0idro-eteorolo&i!e* d%!% n%+% int%lneste +reun $eri!ol de
n%+i&%tie* in -o-entul %5un&erii l% lo!ul s%u or% indi!%t% de !o-%nd%nt $rin !onse-n
ins!ris $e 0%rt% s%u in re&istru'
9>A6 Ce ii e+te i%ter0i+ ofiterului e !"rt *e *u%te" e !o$"%" <
%=s% $%r%se%s!% $ostul s%u* s% $rede% !%rtul o,iterului !%re ur-e%z% s%=l s!0i-4ed%!%
!onst%t% !% %!est% nu este !%$%4il s%=si inde$line%s!% e,i!ient s%r!inile de ser+i!iu* s% ste%
in !%-er% 0%rtilor o $erio%d% de ti-$ -%i -%re de!%t este stri!t ne!es%r* s% intretin%
dis!utii !u !o-%nd%ntul* !u !eil%lti -e-4rii %i e!0i$ei de !%rt* !u $ilotul* in $ro4le-e
!%re nu $ri+es! dire!t !ondu!ere% n%+eiC
4=s% do%r-%* s% ste% lun&it* s% !ite%s!%* s% -%n%n!e*s% 4e% %lte 4%uturi de!%t !ele
r%!orito%re ne%l!ooli!e* s% %i4% %lte $reo!u$%ri in %,%r% !elor le&%te dire!t de e;e!ut%re%
ser+i!iului de !%rt* s% ,%!% rondul $e n%+%C
!=s% -odi,i!e dru-ul si +itez% n%+ei* s%u s% s!0i-4e lo!ul %n!or%rii ordon%t de !o-%nd%nt*
!u e;!e$ti% !%zurilor de e+it%re % %4ord%5elors%u % %ltor situ%tii de $eri!ol $entru n%+%* s%
31
$er-it% !%lorl%lti -e-4rii %i e!0i$ei de !%rt s% %i4% %lte $reo!u$%ri in %,%r% !elor le&%te
dire!t de e;e!ut%re% ser+i!iului de !%rt * s% re-edieze de,e!tiuni %$%rute l% %lid%d%C
d=s% $%r%se%s!% $ostul s%u* s% ste% in !%-er% 0%rtilor o $erio%d% de ti-$ -%i -%re
de!%t este stri!t ne!es%r* s% intretin% dis!utii !u !o-%nd%ntul* !u !eil%lti -e-4rii %i e!0i$ei
de !%rt* !u $ilotul* in $ro4le-e in ori!e $ro4le-%'
9>B6 Ce ii e+te i%ter0i+ ofiterului e !"rt *e *u%te" e !o$"%" <
%=s% $%r%se%s!% $ostul s%u* s% $rede% !%rtul o,iterului !%re ur-e%z% s%=l s!0i-4ed%!%
!onst%t% !% %!est% nu este !%$%4il s%=si inde$line%s!% e,i!ient s%r!inile de ser+i!iu* s% ,%!%
+e&0e +izu%l% in%$oi% tr%+ersului* s% ste% in !%-er% 0%rtilor o $erio%d% de ti-$ -%i -%re
de!%t este stri!t ne!es%r* s% intretin% dis!utii !u !o-%nd%ntul* !u !eil%lti -e-4rii %i
e!0i$ei de !%rt* !u $ilotul* in $ro4le-e !%re nu $ri+es! dire!t !ondu!ere% n%+eiC
4=s% do%r-%* s% ste% lun&it* s% !ite%s!%* s% -%n%n!e*s% 4e% %lte 4%uturi de!%t !ele
r%!orito%re ne%l!ooli!e* s% %i4% %lte $reo!u$%ri in %,%r% !elor le&%te dire!t dee;e!ut%re%
ser+i!iului de !%rtC
!=s% -odi,i!e dru-ul si +itez% n%+ei* s%u s% s!0i-4e lo!ul %n!or%rii ordon%t de
!o-%nd%nt* !u e;!e$ti% !%zurilor de e+it%re % %4ord%5elors%u % %ltor situ%tii de $eri!ol
$entru n%+%* s% $er-it% !%lorl%lti -e-4rii %i e!0i$ei de !%rts% %i4% %lte $reo!u$%ri in %,%r%
!elor le&%te dire!t de e;e!ut%re% ser+i!iului de !%rt s% s!0i-4e 0%rt% de n%+i&%tieC
d=s% do%r-%* s% ste% lun&it* s% !ite%s!%* s% -%n%n!e*s% 4e% %lte 4%uturi de!%t !ele
r%!orito%re ne%l!ooli!e* s% %i4% ori!e $reo!u$%ri !0i%r si in %,%r% !elor le&%te dire!t
dee;e!ut%re% ser+i!iului de !%rt'
32
9?C6 Ce ii e+te i%ter0i+ ofiterului e !"rt *e *u%te" e !o$"%" <
%=s% $%r%se%s!% $ostul s%u* s% $rede% !%rtul o,iterului !%re ur-e%z% s%=l s!0i-4ed%!%
!onst%t% !% %!est% nu este !%$%4il s%=si inde$line%s!% e,i!ient s%r!inile de ser+i!iu* s% ste%
in !%-er% 0%rtilor o $erio%d% de ti-$ -%i -%re de!%t este stri!t ne!es%r* s% intretin%
dis!utii !u !o-%nd%ntul* !u !eil%lti -e-4rii %i e!0i$ei de !%rt* !u $ilotul* in $ro4le-e
!%re nu $ri+es! dire!t !ondu!ere% n%+eiC
4=s% do%r-%* s% ste% lun&it* s% !ite%s!%* s% -%n%n!e*s% 4e% %lte 4%uturi de!%t !ele
r%!orito%re ne%l!ooli!e* s% %i4% %lte $reo!u$%ri in %,%r% !elor le&%te dire!t dee;e!ut%re%
ser+i!iului de !%rtC
!=s% -odi,i!e dru-ul si +itez% n%+ei* s%u s% s!0i-4e lo!ul %n!or%rii ordon%t de !o-%nd%nt*
!u e;!e$ti% !%zurilor de e+it%re % %4ord%5elors%u % %ltor situ%tii de $eri!ol $entru n%+%* s%
$er-it% !%lorl%lti -e-4rii %i e!0i$ei de !%rts% %i4% %lte $reo!u$%riin %,%r% !elor le&%te
dire!t de e;e!ut%re% ser+i!iului de !%rtC
!=s% -odi,i!e dru-ul si +itez% n%+ei* s%u s% s!0i-4e lo!ul %n!or%rii ordon%t de !o-%nd%nt
in!lusi+ in !%zuri de e;!e$tie% %+%nd dre$t s!o$ e+it%re% %4ord%5elor s%u % %ltor situ%tii
de $eri!ol $entru n%+%* s% $er-it% !%lorl%lti -e-4rii %i e!0i$ei de !%rts% %i4% %lte
$reo!u$%riin %,%r% !elor le&%te dire!t de e;e!ut%re% ser+i!iului de !%rt'
9?96 C"re +u%t r"+*u%erile ti$o%ierului e !"rt <
%=tinere% !%r-ei du$% !o-$%s* e;e!ut%re% !ore!t% si l% ti-$ % ordinelor * o4ser+%re%
!ontinu% +izu%l% si %uditi+% * %$rindere% si stin&ere% lu-inilor si +eri,i!%re% ,un!tion%rii
lu-inilor de n%+i&%tie si se-n%liz%re* e;e!ut%re% si -entinere% !ur%tenieiC
4=tinere% !%r-ei du$% !o-$%s* e;e!ut%re% !ore!t% si l% ti-$ % ordinelor * o4ser+%re%
!ontinu% +izu%l% si %uditi+% * $%str%re% si -%ne+r%re% $%+ilio%nelor si se-nelor*
%$rindere% si stin&ere% lu-inilor si +eri,i!%re% ,un!tion%rii lu-inilor de n%+i&%tie si
se-n%liz%re* e;e!ut%re% si -entinere% !ur%teniei
!=tinere% !%r-ei du$% !o-$%s* e;e!ut%re% !ore!t% si l% ti-$ % ordinelor * o4ser+%re%
!ontinu% +izu%l% si %uditi+% * $%str%re% si -%ne+r%re% $%+ilio%nelor si se-nelor*
+eri,i!%re% ,un!tion%rii lu-inilor de n%+i&%tie si se-n%liz%reC
d= e;e!ut%re% !ore!t% si l% ti-$ % ordinelor * o4ser+%re% !ontinu% +izu%l% si
%uditi+% * $%str%re% si -%ne+r%re% $%+ilio%nelor si se-nelor* %$rindere% si stin&ere%
lu-inilor si +eri,i!%re% ,un!tion%rii lu-inilor de n%+i&%tie si se-n%liz%re* e;e!ut%re% si
-entinere% !ur%teniei'
39
9?=6 C"re +u%t "tributiile ti$o%ierului e !"rt7 !"% +e "fl" l" ti$o%"<
%=s% -%ne+reze ti-on%* s% re$ete !u +o!e t%re noul dru- ordon%t de o,iterul de !%rt* s%
r%$orteze !%$ul l% !o-$%s din 3 in 3 &r%de * s% r%$orteze !%nd n%+% nu -%i
&u+erne%z% * !%nd !onst%t% o dere&l%re l% !o-$%s* ti-on%* %;io-etru* !%nd -entinere%
dru-ului ordon%t se ,%!e !u di,i!ult%te* s% $rede% ti-onierului de s!0i-4 $ostul l% ti-on%
in $rezent% o,iteruluiC
4=s% -%ne+reze ti-on%* s% re$ete !u +o!e t%re noul dru- ordon%t de o,iterul de !%rt* s%
r%$orteze !%$ul l% !o-$%s din 3 in 3 &r%de * s% r%$orteze !%nd n%+% nu -%i
&u+erne%z% * !%nd !onst%t% o dere&l%re l% !o-$%s* ti-on%* %;io-etZru* !%nd -entinere%
dru-ului ordon%t se ,%!e !u di,i!ult%te* s% $rede% ti-onierului de s!0i-4 $ostul l%
ti-on%C
!=s% -%ne+reze ti-on%* s% r%$orteze !%$ul l% !o-$%s din 3 in 3 &r%de * s% r%$orteze !%nd
n%+% nu -%i &u+erne%z% * !%nd !onst%t% o dere&l%re l% !o-$%s* ti-on%* %;io-etru* !%nd
-entinere% dru-ului ordon%t se ,%!e !u di,i!ult%te* s% $rede% ti-onierului de s!0i-4
$ostul l% ti-on% in $rezent% o,iteruluiC
%=s% -%ne+reze ti-on%* s% re$ete !u +o!e t%re noul dru- ordon%t de o,iterul de
!%rt* s% r%$orteze !%$ul l% !o-$%s* s% r%$orteze !%nd n%+% nu -%i &u+erne%z% * !%nd
!onst%t% o dere&l%re l% !o-$%s* ti-on%* %;io-etru* !%nd -entinere% dru-ului ordon%t se
,%!e !u di,i!ult%te* s% $rede% ti-onierului de s!0i-4 $ostul l% ti-on% in $rezent%
o,iteruluiC
9?>6 C"re +u%t "tributiile ti$o%ierului e !"rt7 !"% +e "fl" i% or" libere" e l" ti$o%" <
%=s% e;e!ute +e&0e* s% o4ser+e %$%riti% unor ,%ruri* ,eno-ene 0idro-eteorolo&i!e* s%
$%streze ordine*s% e;e!ute rondul de !ontrol l% ordinul o,iterului de !%rt* s% %nunte
$erson%lul din !%rtul ur-%torC
4=s% e;e!ute +e&0e* s% o4ser+e %$%riti% unor ,%ruri* ,eno-ene 0idro-eteorolo&i!e* s%
$%streze ordine* s% %$rind% si s% stin&% lu-inile de n%+i&%tie*s% e;e!ute rondul de !ontrol
l% ordinul o,iterului de !%rtC
!=s% e;e!ute +e&0e* s% o4ser+e %$%riti% unor ,%ruri* ,eno-ene 0idro-eteorolo&i!e* s%
$%streze ordine* s% %$rind% si s% stin&% lu-inile de n%+i&%tie*s% e;e!ute rondul de !ontrol
l% ordinul o,iterului de !%rt* s% %nunte $erson%lul din !%rtul ur-%torC
d= s% o4ser+e %$%riti% unor ,%ruri* ,eno-ene 0idro-eteorolo&i!e* s% $%streze
ordine* s% %$rind% si s% stin&% lu-inile de n%+i&%tie*s% e;e!ute rondul de !ontrol l% ordinul
o,iterului de !%rt* s% %nunte $erson%lul din !%rtul ur-%tor'
3
9??6 Ce re*re0i%t" ;ur%"lul e bor "l %",ei <
%=este un do!u-ent 5uridi! de e+ident% si !ontrol %l %!ti+it%tii des,%sur%te l% 4ordul unei
n%+eC
4=este un do!u-ent 5uridi! de e+ident% %l %!ti+it%tii des,%sur%te si %l e+enu-entelor
$roduse l% 4ordul unei n%+eC
!=este un do!u-ent de e+ident% si !ontrol %l %!ti+it%tii des,%sur%te si %l e+enu-entelor
$roduse l% 4ordul unei n%+eC
d=este un do!u-ent 5uridi! de e+ident% si !ontrol %l %!ti+it%tii des,%sur%te si %l
e+enu-entelor $roduse l% 4ordul unei n%+e'
9?&6 Cu$ trebuie +" fie ;ur%"lul e bor *e%tru " fi !o%+ier"t o!u$e%t ;urii!<
%=s% ,ie nu-erot%t* snuruit si $%r%,%t de !%tre un% din C%$it%niile de $ortC
4=s% ,ie nu-erot%t* snuruit si !o-$let%t !ore!tC
!=s% ,ie nu-erot%t* snuruit si $%r%,%t de !%tre un% din C%$it%niile de $ort du$% !e $re%l%4il %
,ost +iz%t de Co-%nd%ntC
d=s% ,ie nu-erot%t* $%r%,%t de !%tre un% din !%$it%niile de $ort du$% !% $re%lC%4il % ,ost
+iz%t de %r-%tor'
9?@6 C"% i%!e* %ot"rile i% ;ur%"lul e bor +i !"% +e f"!e ulti$" %ot"re <
%=din ziu% intr%rii n%+ei in ser+i!iu $%n% in -o-entul in!et%rii %!ti+it%tii de e;$lo%t%re %
n%+eiC
4=din ziu% intr%rii n%+ei in ser+i!iu $%n% in -o-entul $ri-irii ordinului del% %r-%torC
!=din ziu% $unerii !0ilei n%+ei $%n% in -o-entul in!et%rii %!ti+it%tii de e;$lo%t%re % n%+eiC
d=din ziu% intr%rii n%+ei in ser+i!iu* zi !o-uni!%t% de !%tre !o-isi% de se$r%+e&0ere % n%+ei
!% %!e%st% este &%t% din to%te $un!tele de +edere $%n% in -o-entul in!et%rii %!ti+it%tii de
e;$lo%t%re % n%+ei'
9?46 Ci%e i%+!rie7 !"% +i !i%e +e$%e"0" %ot"tiile ;ur%"lului e bor <
%=in ti-$ul -%rsului o,iterul de !%rt* in ti-$ul st%tion%rii o,iterul de &%rd%* i%r l% n%+ele
!%re nu %u o,iter de !%rt se s!rie si se se-ne%z% d% !%tre Co-%nd%ntul s%u !ondu!%torul
n%+eiC

4=in ti-$ul -%rsului o,iterulde !%rt* in ti-$ul st%tion%rii* l% ter-in%re% ser+i!iului* i%r l%
n%+ele !%re nu %u o,iter de !%rt se s!rie si se se-ne%z% d% !%tre Co-%nd%ntul s%u
!ondu!%torul n%+eiC
!=in ti-$ul -%rsului* in ti-$ul st%tion%rii o,iterul de &%rd%* l% ter-in%re% ser+i!iului* i%r l%
n%+ele !%re nu% %u o,iter de !%rt se s!rie si se se-ne%z% d% !%tre Co-%nd%ntul s%u
!ondu!%torul n%+eiC
d=in ti-$ul -%rsului o,iterulde !%rt* in ti-$ul st%tion%rii o,iterul de &%rd%* l% ter-in%re%
ser+i!iului* i%r l% n%+ele !%re nu %u o,iter de !%rt se s!rie si se se-ne%z% d% !%tre
Co-%nd%ntul s%u !ondu!%torul n%+ei'
9?A6 Ce +e i%+!riu i% ;ur%"lul e bor <
%=d%te $ri+ind identi,i!%re% +oi%5ului* !onditiile si des,%sur%re% n%+i&%tiei si -%ne+rele
n%+ei* des,%sur%re% o$er%tiunilor !o-er!i%le * te0nolo&i!e* %-%r%re* 4%l%st%re ?
de4%l%st%re si s$%l%re t%n!uriC
4=d%te $ri+ind identi,i!%re% +oi%5ului* !onditiile si des,%sur%re% n%+i&%tiei si -%ne+rele
n%+ei* des,%sur%re% o$er%tiunilor !o-er!i%le * te0nolo&i!e* in!%r!%re?des!%r!%re* %-%r%re*
4%l%st%re ? de4%l%st%re si s$%l%re t%n!uriC
!=d%te $ri+ind identi,i!%re% +oi%5ului* !onditiile si des,%sur%re% n%+i&%tiei si -%ne+rele
n%+ei* des,%sur%re% o$er%tiunilor de in!%r!%re?des!%r!%re* %-%r%re* 4%l%st%re ? de4%l%st%re
si s$%l%re t%n!uriC
d=d%te $ri+ind identi,i!%re% +oi%5ului* -%ne+rele n%+ei* des,%sur%re% o$er%tiunilor
!o-er!i%le * te0nolo&i!e* in!%r!%re?des!%r!%re* %-%r%re* 4%l%st%re ? de4%l%st%re si s$%l%re
t%n!uri'
9?B6 Ce +e i%+!riu i% ;ur%"lul e bor <
%=d%te $ri+ind des,%sur%re% o$er%tiunile de %$ro+izion%re* lu!r%rile de !onstru!tie*
%ndo!%re* o&%niz%re% si des,%sur%re% %!ti+it%tilor e!0i$%5uluiC
4=d%te $ri+ind des,%sur%re% o$er%tiunile de %$ro+izion%re* %ndo!%re* o&%niz%re% si
des,%sur%re% %!ti+it%tilor e!0i$%5ului
!=d%te $ri+ind des,%sur%re% o$er%tiunile de %$ro+izion%re* lu!r%rile de re$%r%tii* %ndo!%re*
o&%niz%re% si des,%sur%re% %!ti+it%tilor e!0i$%5ului
d=d%te $ri+ind des,%sur%re% o$er%tiunilor* lu!r%rile de re$%r%tii* %ndo!%re* o&%niz%re% si
des,%sur%re% %!ti+it%tilor e!0i$%5ului'
6
9&C6 Ce +e i%+!riu i% ;ur%"lul e bor <
%=e+eni-ente deose4ite $roduse l% 4ord s%u $e n%+e* %!!idente * ordinile si dis$ozitiile
!o-%nd%ntului* %lte d%te si %!ti+it%ti dis$use de %r-%tor* !o-%nd%nt s%u or&%nele de
!ontrolC
4=e+eni-ente deose4ite $roduse l% 4ord s%u $e n%+e* %!!idente* ordinile si dis$ozitiile
!o-%nd%ntului* %lte d%te si %!ti+it%ti dis$use de %r-%tor * !o-%nd%nt* s%u de %utorit%tile
$ortu%reC
!=e+eni-ente deose4ite $roduse l% 4ord s%u $e n%+e* ordinile si dis$ozitiile !o-%nd%ntului*
%lte d%te si %!ti+it%ti dis$use de %r-%tor s%u !o-%nd%ntC
d=e+eni-ente deose4ite $roduse l% 4ord s%u $e n%+e* %!!idente * ordinile si
dis$ozitiile !o-%nd%ntului* %lte d%te si %!ti+it%ti dis$use de %r-%tor s%u !o-%nd%nt'
9&96 Ce "te *ri,i% ie%tifi!"re" ,oi";ului +e i%+!riu i% ;ur%"lul e bor<
%=d%t% !%lend%risti!%* nu-%rul de ordine %l +oi%5ului si %l zilelor de +oi%5* $ortul de $le!%re
si de sosire* $oziti% n%+ei s%u lo!ul de %n!or%re?le&%reC
4=d%t% !%lend%risti!%* nu-%rul de ordine %l +oi%5ului* $ortul de $le!%re si de sosire* $oziti%
n%+ei s%u lo!ul de %n!or%re?le&%re* %d%n!i-e% %$ei su4 !0il%C
!=d%t% !%lend%risti!%* nu-%rul de ordine %l +oi%5ului* $ortul de $le!%re si de sosire*
$oziti% n%+ei s%u lo!ul de %n!or%re?le&%reC
%=d%t% !%lend%risti!%* nu-%rul de ordine %l +oi%5ului* $ortul de $le!%re* $orturile
inter-edi%re si de sosire* $oziti% n%+ei s%u lo!ul de %n!or%re?le&%re'
9&=6 Ce "te *ri,i% !o%itiile e e+f"+ur"re " %",i-"tiei +i $"%e,relor %",ei +e i%+!riu i%
;ur%"lul e bor <
%=$es!%5ul si %siet%* %d%n!i-e% %$ei -%sur%te in %-4ele 4orduri* l% $+?$$ @!el $utin od%t%
$e !%rt nu-%i in ti-$ul st%tion%riiA ordinul de -%rs s%u -%ne+r%* s!0i-4%ri in ordinul de
-%rs* ter-in%re% %!ti+it%tii de $re&%tire % n%+ei $entru -%ne+r%?-%rs* i-4%r!%re% si
de4%r!%re% $ilotului* in!e$ere% si ter-in%re% -%ne+rei n%+ei* -ol%re% ulti-ei le&%turi*
d%re% $ri-ei le&%turi* d%re% si -ol%re% re-or!ii* nu-ele si nu-%rul re-or!0erelor*
,und%risire% %n!orei* st%re% le&%turilor n%+ei si % l%ntului %n!oreiC
(
4=$es!%5ul si %siet%* %d%n!i-e% %$ei -%sur%te in %-4ele 4orduri* l% $+?$$ @!el $utin od%t%
$e !%rt nu-%i in ti-$ul st%tion%riiA* s!0i-4%ri in ordinul de -%rs* ter-in%re% %!ti+it%tii de
$re&%tire % n%+ei $entru -%ne+r%?-%rs* i-4%r!%re% si de4%r!%re% $ilotului* in!e$ere% si
ter-in%re% -%ne+rei n%+ei* -ol%re% ulti-ei le&%turi* d%re% $ri-ei le&%turi* d%re% si
-ol%re% re-or!ii* nu-ele si nu-%rul re-or!0erelor* ,und%risire% %n!orei* st%re%
le&%turilor n%+ei si % l%ntului %n!oreiC
!= ordinul de -%rs s%u -%ne+r%* s!0i-4%ri in ordinul de -%rs* ter-in%re% %!ti+it%tii de
$re&%tire % n%+ei $entru -%ne+r%?-%rs* i-4%r!%re% si de4%r!%re% $ilotului* in!e$ere% si
ter-in%re% -%ne+rei n%+ei* -ol%re% ulti-ei le&%turi* d%re% $ri-ei le&%turi* d%re% si
-ol%re% re-or!ii* nu-ele si nu-%rul re-or!0erelor* ,und%risire% %n!orei* st%re%
le&%turilor n%+ei si % l%ntului %n!oreiC
d=$es!%5ul si %siet%* %d%n!i-e% %$ei -%sur%te in %-4ele 4orduri* l% $+?$$ @!el $utin
od%t% $e !%rt nu-%i in ti-$ul st%tion%riiA ordinul de -%rs s%u -%ne+r%* s!0i-4%ri in
ordinul de -%rs* ter-in%re% %!ti+it%tii de $re&%tire % n%+ei $entru -%ne+r%?-%rs*
i-4%r!%re% si de4%r!%re% $ilotului* in!e$ere% si ter-in%re% -%ne+rei n%+ei'
9&>6 Ce "te *ri,i% !o%itiile e e+f"+ur"re " %",i-"tiei +i $"%e,relor %",ei +e i%+!riu i%
;ur%"lul e bor <
%=$es!%5ul si %siet%* %d%n!i-e% %$ei -%sur%te in %-4ele 4orduri* l% $+?$$ @!el $utin od%t%
$e !%rt nu-%i in ti-$ul st%tion%riiA ordinul de -%rs s%u -%ne+r%* !s0i-4%ri in ordinul de
-%rs* ter-in%re% %!ti+it%tii de $re&%tire % n%+ei $entru -%ne+r%?-%rs* i-4%r!%re% si
de4%r!%re% $ilotului* in!e$ere% si ter-in%re% -%ne+rei n%+ei* -ol%re% ulti-ei le&%turiC
4=$es!%5ul si %siet%* %d%n!i-e% %$ei -%sur%te in %-4ele 4orduri* l% $+?$$ @!el $utin od%t%
$e !%rt nu-%i in ti-$ul st%tion%riiA ordinul de -%rs s%u -%ne+r%* !s0i-4%ri in ordinul de
-%rs* ter-in%re% %!ti+it%tii de $re&%tire % n%+ei $entru -%ne+r%?-%rs* i-4%r!%re% si
de4%r!%re% $ilotului* in!e$ere% si ter-in%re% -%ne+rei n%+ei* -ol%re% ulti-ei le&%turi*
d%re% $ri-ei le&%turi* d%re% si -ol%re% re-or!ii* nu-ele si nu-%rul re-or!0erelor*
,und%risire% %n!orei* st%re% le&%turilor n%+ei si % l%ntului %n!oreiC
!=$es!%5ul si %siet%* %d%n!i-e% %$ei -%sur%te in %-4ele 4orduri* l% $+?$$ @!el $utin od%t%
$e !%rt nu-%i in ti-$ul st%tion%riiA ordinul de -%rs s%u -%ne+r%* !s0i-4%ri in ordinul de
-%rs* ter-in%re% %!ti+it%tii de $re&%tire % n%+ei $entru -%ne+r%?-%rs* i-4%r!%re% si
de4%r!%re% $ilotului* in!e$ere% si ter-in%re% -%ne+rei n%+ei* -ol%re% ulti-ei le&%turi*
d%re% $ri-ei le&%turi* nu-ele si nu-%rul re-or!0erelor* ,und%risire% %n!orei* st%re%
le&%turilor n%+ei si % l%ntului %n!oreiC
d=$es!%5ul si %siet%* %d%n!i-e% %$ei -%sur%te in %-4ele 4orduri* l% $+?$$ @!el $utin
od%t% $e !%rt nu-%i in ti-$ul st%tion%riiA ordinul de -%rs s%u -%ne+r%* s0i-4%ri in
)
ordinul de -%rs* i-4%r!%re% si de4%r!%re% $ilotului* in!e$ere% si ter-in%re% -%ne+rei
n%+ei* -ol%re% ulti-ei le&%turi* d%re% $ri-ei le&%turi* d%re% si -ol%re% re-or!ii* nu-ele si
nu-%rul re-or!0erelor* ,und%risire% %n!orei* st%re% le&%turilor n%+ei si % l%ntului %n!orei'
9&?6 Ce "te *ri,i% e+f"+ur"re" %",i-"tiei +i $"%e,relor %",ei +e i%+!riu i% ;ur%"lul e
bor <
%=intr%re% si iesire% din $ort ,elul de n%+i&%tie* in!e$ere% si ter-in%re% -%ne+rei $entru
deter-in%re% ele-entelor e+oluti+e %le n%+ei* dru-urile de%su$r% ,undului %$ei si dru-ul
l% !o-$%s &iro si -%&neti!* deri+%* !ore!ti% !o-$%sului* nu-%rul de rot%tii $e -inut %le
eli!ilor -oto%relor $rin!i$%le de $ro$ulsie* +itez% n%+ei* s!0i-4%rile de dru- si +itez%*
!oordon%tele $un!tului esti-%t s%u o4ser+%t* rele+-entele si dist%ntele -%sur%te l%
re$erele de n%+i&%tie* !o-enzile ordon%te l% !%r-% si -%sinile $rin!i$%le de $ro$ulsiein
ti-$ul -%ner+reis%u in ti-$ul e+it%rii %4ord%5elor* %$rindere% si stin&ere% lu-inilor si
!o4or%re% se-nelorde zi* +%lorile ele-entelor 0idro-eteorolo&i!ein!e$ere% si ter-in%re%
e-iterii se-n%lelor,oni!e de +izi4ilit%te redus%C
4=intr%re% si iesire% din $ort ,elul de n%+i&%tie* in!e$ere% si ter-in%re% -%ne+rei $entru
deter-in%re% ele-entelor e+oluti+e %le n%+ei* dru-urile de%su$r% ,undului %$ei si dru-ul
l% !o-$%s &iro si -%&neti!* s!0i-4%rile de dru- si +itez%* !oordon%tele $un!tului esti-%t
s%u o4ser+%t* rele+-entele si dist%ntele -%sur%te l% re$erele de n%+i&%tie* !o-enzile
ordon%te l% !%r-% si -%sinile $rin!i$%le de $ro$ulsiein ti-$ul -%ner+reis%u in ti-$ul
e+it%rii %4ord%5elor* %$rindere% si stin&ere% lu-inilor si !o4or%re% se-nelorde zi* +%lorile
ele-entelor 0idro-eteorolo&i!ein!e$ere% si ter-in%re% e-iterii se-n%lelor,oni!e de
+izi4ilit%te redus%C
!= !ore!ti% !o-$%sului* nu-%rul de rot%tii $e -inut %le eli!ilor -oto%relor $rin!i$%le de
$ro$ulsie* +itez% n%+ei* s!0i-4%rile de dru- si +itez%* !oordon%tele $un!tului esti-%t s%u
o4ser+%t* rele+-entele si dist%ntele -%sur%te l% re$erele de n%+i&%tie* !o-enzile ordon%te
l% !%r-% si -%sinile $rin!i$%le de $ro$ulsiein ti-$ul -%ner+reis%u in ti-$ul e+it%rii
%4ord%5elor* %$rindere% si stin&ere% lu-inilor si !o4or%re% se-nelorde zi* +%lorile
ele-entelor 0idro-eteorolo&i!ein!e$ere% si ter-in%re% e-iterii se-n%lelor,oni!e de
+izi4ilit%te redus%C
d=intr%re% si iesire% din $ort ,elul de n%+i&%tie* in!e$ere% si ter-in%re% -%ne+rei
$entru deter-in%re% ele-entelor e+oluti+e %le n%+ei* dru-urile de%su$r% ,undului %$ei si
dru-ul l% !o-$%s &iro si -%&neti!* deri+%* !ore!ti% !o-$%sului* nu-%rul de rot%tii $e
-inut %le eli!ilor -oto%relor $rin!i$%le de $ro$ulsie* +itez% n%+ei* s!0i-4%rile de dru- si
+itez%* !oordon%tele $un!tului esti-%t s%u o4ser+%t'
8
9&&6 Ce "te *ri,i% e+f"+ur"re" %",i-"tiei +i $"%e,relor %",ei +e i%+!riu i% ;ur%"lul e
bor <
%= !oordon%tele $un!tului esti-%t s%u o4ser+%t* rele+-entele si dist%ntele -%sur%te l%
re$erele de n%+i&%tie* !o-enzile ordon%te l% !%r-% si -%sinile $rin!i$%le de $ro$ulsiein
ti-$ul -%ner+reis%u in ti-$ul e+it%rii %4ord%5elor* %$rindere% si stin&ere% lu-inilor si
!o4or%re% se-nelorde zi* +%lorile ele-entelor 0idro-eteorolo&i!ein!e$ere% si ter-in%re%
e-iterii se-n%lelor,oni!e de +izi4ilit%te redus%C
4=+itez% n%+ei** !oordon%tele $un!tului esti-%t s%u o4ser+%t* rele+-entele si dist%ntele
-%sur%te l% re$erele de n%+i&%tie* !o-enzile ordon%te l% !%r-% si -%sinile $rin!i$%le de
$ro$ulsiein ti-$ul -%ner+reis%u in ti-$ul e+it%rii %4ord%5elor* %$rindere% si stin&ere%
lu-inilor si !o4or%re% se-nelorde zi* +%lorile ele-entelor 0idro-eteorolo&i!e in!e$ere%
si ter-in%re% e-iterii se-n%lelor ,oni!e de +izi4ilit%te redus%C
!=+itez% n%+ei* s!0i-4%rile de dru- si +itez%* !oordon%tele $un!tului esti-%t s%u o4ser+%t*
rele+-entele si dist%ntele -%sur%te l% re$erele de n%+i&%tie* !o-enzile ordon%te l% !%r-%
si -%sinile $rin!i$%le de $ro$ulsie in ti-$ul -%ner+rei s%u in ti-$ul e+it%rii %4ord%5elor C
d=+itez% n%+ei* s!0i-4%rile de dru- si +itez%* !oordon%tele $un!tului esti-%t s%u
o4ser+%t* rele+-entele si dist%ntele -%sur%te l% re$erele de n%+i&%tie* !o-enzile ordon%te
l% !%r-% si -%sinile $rin!i$%le de $ro$ulsiein ti-$ul -%ner+reis%u in ti-$ul e+it%rii
%4ord%5elor* %$rindere% si stin&ere% lu-inilor si !o4or%re% se-nelorde zi* +%lorile
ele-entelor 0idro-eteorolo&i!e in!e$ere% si ter-in%re% e-iterii se-n%lelor ,oni!e de
+izi4ilit%te redus%'
9&@6 Ce "te *ri,i% e+f"+ur"re" %",i-"tiei +i $"%e,relor %",ei +e i%+!riu i% ;ur%"lul e
bor <
%= rele+-entele si dist%ntele -%sur%te l% re$erele de n%+i&%tie* !o-enzile ordon%te l%
!%r-% si -%sinile $rin!i$%le de $ro$ulsiein ti-$ul -%ner+reis%u in ti-$ul e+it%rii
%4ord%5elor* %$rindere% si stin&ere% lu-inilor si !o4or%re% se-nelorde zi* +%lorile
ele-entelor 0idro-eteorolo&i!ein!e$ere% si ter-in%re% e-iterii se-n%lelor,oni!e de
+izi4ilit%te redus%C
4=rele+-entele si dist%ntele -%sur%te l% re$erele de n%+i&%tie* !o-enzile ordon%te l% !%r-%
si -%sinile $rin!i$%le de $ro$ulsiein ti-$ul -%ner+reis%u in ti-$ul e+it%rii %4ord%5elor*
stin&ere% lu-inilor si !o4or%re% se-nelorde zi* +%lorile ele-entelor
0idro-eteorolo&i!ein!e$ere% si ter-in%re% e-iterii se-n%lelor,oni!e de +izi4ilit%te
redus%C
/
!= !o-enzile ordon%te l% !%r-% si -%sinile $rin!i$%le de $ro$ulsiein ti-$ul -%ner+reis%u
in ti-$ul e+it%rii %4ord%5elor* %$rindere% si stin&ere% lu-inilor si !o4or%re% se-nelorde
zi* +%lorile ele-entelor 0idro-eteorolo&i!ein!e$ere% si ter-in%re% e-iterii
se-n%lelor,oni!e de +izi4ilit%te redus%C
d=dist%ntele -%sur%te l% re$erele de n%+i&%tie* !o-enzile ordon%te l% !%r-% si
-%sinile $rin!i$%le de $ro$ulsiein ti-$ul -%ner+reis%u in ti-$ul e+it%rii %4ord%5elor*
%$rindere% si stin&ere% lu-inilor si !o4or%re% se-nelorde zi* +%lorile ele-entelor
0idro-eteorolo&i!ein!e$ere% si ter-in%re% e-iterii se-n%lelor,oni!e de +izi4ilit%te
redus%'
9&46 Ce "te *ri,i% e+f"+ur"re" %",i-"tiei +i $"%e,relor %",ei +e i%+!riu i% ;ur%"lul e
bor <
%=%lte -%suri lu%te l% 4ord in !%z de +izi4ilit%te redus%* -%suri lu%te l% 4ord de o,iterul de
!%rt $e $unte% de !o-%nd%* -%suri s$e!i%le lu%te l% 4ord in !%z de +re-e re%* in!e$ere% si
ter-in%re% o$er%tiunilor $entru !o-$ens%re% %$%r%telor de n%+i&%tie* s!0i-4%re% orei
4ordului l% tre!ere% dintr=un ,us or%r in %ltulC
4=%lte -%suri lu%te l% 4ord in !%z de +izi4ilit%te redus%* -%suri s$e!i%le lu%te l% 4ord in !%z
de +re-e re%* in!e$ere% si ter-in%re% o$er%tiunilor $entru !o-$ens%re% %$%r%telor de
n%+i&%tie* s!0i-4%re% orei 4ordului l% tre!ere% dintr=un ,us or%r in %ltulC
!=%lte -%suri lu%te l% 4ord in !%z de +izi4ilit%te redus%* -%suri lu%te l% 4ord de o,iterul de
!%rt $e $unte% de !o-%nd%* in!e$ere% si ter-in%re% o$er%tiunilor $entru !o-$ens%re%
%$%r%telor de n%+i&%tie* s!0i-4%re% orei 4ordului l% tre!ere% dintr=un ,us or%r in %ltulC
d=%lte -%suri lu%te l% 4ord in !%z de +izi4ilit%te redus%* -%suri lu%te l% 4ord de o,iterul de
!%rt $e $unte% de !o-%nd%* -%suri s$e!i%le lu%te l% 4ord in !%z de +re-e re%* in!e$ere% si
ter-in%re% o$er%tiunilor $entru !o-$ens%re% %$%r%telor de n%+i&%tie'
9&A6 Ce "te *ri,i% e+f"+ur"re" %",i-"tiei +i $"%e,relor %",ei +e i%+!riu i% ;ur%"lul e
bor <
%= %lte d%te $ri+ind !onditiile de n%+i&%tie si -%ne+r% $e !%re Co-%nd%ntul le !onsider%
ne!es%re % ,i ins!rise in 5urn%lul de 4ord* d%te $ri+ind des,%sur%re% o$er%tiunilor
!o-er!i%le si te0nolo&i!e* in!%r!%re?des!%r!%re* %-%r%re -%r,uri*4%l%st%re?de4%l%st%re*
s$%l%re% t%n!urilor*in-%n%re% NORC
1
4= %lte d%te $ri+ind !onditiile de n%+i&%tie si -%ne+r% $e !%re Co-%nd%ntul le !onsider%
ne!es%re % ,i ins!rise in 5urn%lul de 4ord* d%te $ri+ind des,%sur%re% o$er%tiunilor
!o-er!i%le* in!%r!%re?des!%r!%re* s$%l%re% t%n!urilor* o4tinere% li4erei $r%!ti!i*in-%n%re%
NORC
!= %lte d%te $ri+ind !onditiile de n%+i&%tie si -%ne+r% $e !%re Co-%nd%ntul le !onsider%
ne!es%re % ,i ins!rise in 5urn%lul de 4ord* d%te $ri+ind des,%sur%re% o$er%tiunilor
!o-er!i%le si te0nolo&i!e* in!%r!%re?des!%r!%re* %-%r%re -%r,uri*4%l%st%re?de4%l%st%re*
s$%l%re% t%n!urilor* o4tinere% li4erei $r%!ti!iC
d= %lte d%te $ri+ind !onditiile de n%+i&%tie si -%ne+r% $e !%re Co-%nd%ntul le !onsider%
ne!es%re % ,i ins!rise in 5urn%lul de 4ord* d%te $ri+ind des,%sur%re% o$er%tiunilor
!o-er!i%le si te0nolo&i!e* in!%r!%re?des!%r!%re* %-%r%re -%r,uri*4%l%st%re?de4%l%st%re*
s$%l%re% t%n!urilor* o4tinere% li4erei $r%!ti!i*in-%n%re% NOR'
9&B6 Ce "te *ri,i% e+f"+ur"re" %",i-"tiei +i $"%e,relor %",ei +e i%+!riu i% ;ur%"lul e
bor <
%=$red%re% si re$red%re% n%+ei n%+losite in ti-e !0%rter* nu-%rul e!0i$elor de -un!itori
$ortu%ri !%re lu!re%z% l% ,ie!%re -%&%zie % n%+ei si $erio%d% de ti-$ e,e!ti+ lu!r%t%*
nu-%rul si ,elul util%5elor $ortu%re !%re lu!re%z% l% ,ie!%re -%&%zie % %n+ei si $erio%d% de
ti-$ e,e!ti+ lu!r%t%* des!0idere% si in!0idere% !%$%!elor -%&%ziilorC
4=$red%re% si re$red%re% n%+ei n%+losite in ti-e !0%rter* nu-%rul e!0i$elor de -un!itori
$ortu%ri !%re lu!re%z% l% ,ie!%re -%&%zie % n%+ei si $erio%d% de ti-$ e,e!ti+ lu!r%t%*
nu-%rul si ,elul util%5elor $ortu%re !%re lu!re%z% l% ,ie!%re -%&%zie % %n+ei si $erio%d% de
ti-$ e,e!ti+ lu!r%t%* des!0idere% si in!0idere% !%$%!elor -%&%ziilor* in!e$ere% si
ter-in%re% o$er%tiunii de in!%lzire % -%r,iiC
! nu-%rul e!0i$elor de -un!itori $ortu%ri !%re lu!re%z% l% ,ie!%re -%&%zie % n%+ei
si $erio%d% de ti-$ e,e!ti+ lu!r%t%* nu-%rul si ,elul util%5elor $ortu%re !%re lu!re%z% l%
,ie!%re -%&%zie % %n+ei si $erio%d% de ti-$ e,e!ti+ lu!r%t%* des!0idere% si in!0idere%
!%$%!elor -%&%ziilor* in!e$ere% si ter-in%re% o$er%tiunii de in!%lzire % -%r,ii C
d=$red%re% si re$red%re% n%+ei n%+losite in ti-e !0%rter* nu-%rul e!0i$elor de -un!itori
$ortu%ri !%re lu!re%z% l% ,ie!%re -%&%zie % n%+ei si $erio%d% de ti-$ e,e!ti+ lu!r%t%*
$erio%d% de ti-$ e,e!ti+ lu!r%t%* des!0idere% si in!0idere% !%$%!elor -%&%ziilor*
in!e$ere% si ter-in%re% o$er%tiunii de in!%lzire % -%r,ii'
2
9@C6 Ce "te *ri,i% e+f"+ur"re" %",i-"tiei +i $"%e,relor %",ei +e i%+!riu i% ;ur%"lul e
bor <
%=d%te $ri+ind des,%sur%re% lu!r%rilor de re$%r%tii*%ndo!%re% n%+ei* in!e$ere% si
i-o4iliz%re% $entru re$%r%tii si ins$e!tii % -%sinii $rin!i$%le de $ro$ulsie* l% -%sinile*
util%5ele* inst%l%tiile si e!0i$%-entele n%+ei* de !ur%tire su4%!+%ti!% % !or$ului n%+ei*
$r%!ti!%re% des!0iderilor in !or$ul n%+ei si et%ns%rte% lor* de-ont%re% !%r-ei si eli!ei si
re-ont%re% lor* des,%!ere% l%ntului de %n!or%din $utul de l%nt si re,i;%re% lui* in!e$ere% si
ter-in%re% $ro4elor de !0ei s%u de -%reC
4=d%te $ri+ind des,%sur%re% lu!r%rilor de re$%r%tii*%ndo!%re% n%+ei* in!e$ere% si
i-o4il