Sunteți pe pagina 1din 4

.

Tema 18 - Gradul II
(vezi tema 16 din programa veche de gradul II)

XVIII. Managementul proiectelor de cercetare in stiintele educatiei.
1. Cercetarea pedagogica. Concept, specific, roluri, functii, tipologie. Relatie cercetare-teorie-practica
educationala.
2. Proiectul de cercetare. Etapele cercetarii in stiintele educatiei.
3. Repertoriul metodelor si tehnicilor implicate in cercetarea specifica stiintelor educatiei: analiza, relatii,
avantaje, limite.
1. Cercetarea pedagogica. Concept, specific, roluri, functii, tipologie. Relatie cercetare-teorie-practica
educationala.
Cercetarea pedagogica este o strategie care urmareste surprinderea relatiilor dintre cat mai multe
variabile pe care le incumba procesul real de educatie.
Cercetarea pedagogica este o actiune de observare si investigare, pe baza careia cunoastem, amelioram
sau inovam fenomenul educational. Nu toate fenomenele educationale pot fi supuse unei experimentari
riguroase (exemplu: formarea sentimentelor morale). Practica educativa constituie, pentru cercetator, o
sursa de cunoastere, un mijloc de experimentare, de verificare a ipotezelor si de generalizare a
experientei pozitive. n acest timp cercetarea pedagogica, prin concluziile ei, contribuie la inovarea si
perfectionarea procesului de invatamant si de educatie.
In pedagogie, cercetarea ia forma inovatiilor. Inovatia se defineste ca fiind o operatie constienta ce are
ca scop introducerea si utilizarea unei schimbari in restructurari care amelioreaza calitatea procesului de
invatamant. Inovarea in invatamant este o realitate deoarece si invatamantul se reinoieste, atat la
comanda societatii, cat si din interior. Inovarea pedagogiei este o miscare de la traditie la modernitate,
prin introducerea unor schimbari, in scopul cresterii eficientei procesului de insturie si formare a
personalitatii omului contemporan.
Se cunosc doua nivele ale inovatiei:
1) inovatia macroeducativa la nivelul intregului sistem de invatamant;
2) inovatia la nivel microeducativ in scoala, la nivel de lectie etc.

Tipurile de cercetare pedagogica sunt:
1) cercetarea pedagogica aplicativa trebuie sa rezolve problemele educatiei curente, imediate, pe
termen relativ scurt, in stransa legatura cu reforma invatamantului
2) cercetarea fundamantala (de dezvoltare, de perspectiva) abordeaza problemele educative cu
caracter teoretic pe termen lung, in viitor. Cercetarea pedagogica fundamentala concepe si proiecteaza
educatia , invatamantul, scoala viitorului.
O alta clasificare a cercetarii pedagogice:
fundamentala si aplicativa;
pservationala sau experimentala;
spontana sau stiintifica.

Functiile cercetarii pedagogice:
functia explicativa - se rezuma doar la a constata, a descrie si a explica fenomenele
educative manifestate;
functia praxiologica - cercetarea pedagogicp este importanta atunci cand depaseste
stadiul descriptiv-explicativ si purcede benefic in maniera interventionista, determinand
modificari, transformari, apropieri de optim si armonie;
fucntia predictiva - cercetarea pedagogica se carcaterizeaza in a spune ceea ce trebuie
sa fie sau ceea ce va evolua in mod deosebit intr-o directie anumita;
functia sistematizatoare;
functia referential-informationala.


1. Elaborarea ipotezei si a proiectului de cercetare:
ipoteza, fiind o anticipare de rezolvare stiintifica a problemei, trebuie sa fie corect
formulata, sa se bazeze pe date reale si sa dirijeze intregul prices de cercetare.


2. Documentarea si elaborarea instumentelor de cercetare:
se vor folosi metode de informare si documentare elaborandu-se ca instrumente de lucru: teste de
cunostinte, deprinderi si abilitati, chestionare, sisteme statistice etc.

3. Organizarea situatiei experimentale:
- se stabilesc locul, durata si echipa de cercetare,precum si etapele cercetarii:

etapa preexperimentala (constatativa) pentru a cunoaste de la ce realitate pornim;
etapa experimentala, cand se aplica instumentele de cercetare si se culeg datele
experimentale;
etapa finala a prelucrarii si interpretarii datelor experimentale.
Tematica redactarii lucrarii cuprinde:
tema;
motivarea tematica si practica a alegerii acesteia;
istoricul problemei cercetate;
metodologia cercetarii;
interpretarea rezultatelor;
concluziile;
bibliografia selectiva utilizata.


2. Proiectul de cercetare. Etapele cercetarii in stiintele educatiei
Metodologia cercetarii pedagogice
In cercetarea pedagogica totul pleaca de la problema de cercetat, care are o natura diversa. Problema se
transforma in ipoteza cercetarii. Problema se formuleaza concis, dupa care se enunta ipoteza ce
constituie argumentul cercetarii.

Planul unei cercetari pedagogice cuprinde urmatoarele etape:

1) stabilirea temei de cercetat;
2) asigurarea documentarii preliminare pentru a cunoaste tot ceea ce s-a realizat mai valoros in
lume in plan teoretic si aplicativ, pentru a nu porni pe un loc gol, sau a bate pasul pe loc,
investigand probleme ce au fost deja cercetate;
3) elaborarea ipotezei stiintifice si de lucru specifice temei cercetarii pedagogice.
4) organizarea si desfasurarea activitatii de investigatie experimentala; acesta presupune
asigurarea unitatilor si factorului uman de cercetare unitati de invatamant cu subiecti,
cercetatori, mijloace materiale si financiare, aparatura necesara pt. colectarea si analiza datelor,
stabilirea concluziilor si alegerea solutiei optime, pe baze stiintifice si eficiente.

Izvoarele de cercetare pedagogica sunt impartite in doua categorii:
1) practica educationala, sociala; intelepciunea educatiei populare (proverbe, zicale); mostenirea
pedagogica valoroasa a trecutului pe plan national si mondial (scrieri, opere, lucrari pedagogice); practica
scolara contemporana este izvorul esential si fundamental al cunoasterii pedagogice.;

2) materiale arheologice (inscripii, desene din pesteri etc); folclorul cu caracter educational (proverbe,
ghicitori, zicatori, povestiri etc); documente oficiale (legi , planuri, programe de invatamant, multe dintre
ele aflate in documente de arhiva); documente istorice generale si de istoria pedagogiei care privesc
cultura, invatamantul din anumite perioade, in anumite tari; presa generala si presa pedagogica; operele
filosofice, etice, juridice; operele pedagogice ale teoreticienilor si practicienilor; practica scoalra
contemporana este cel mai imporatnt izvor de cercetare , de documentare, pe baza careia se poate face
diagnoza si prognoza obiectiva a educatiei.
In alta acceptiune, metodologia cercetarii pedagogice cuprinde mai multe etape:
I. formularea problemei, a temei de cercetat; se impune ca tema sa fie aleasa cu rigurozitate,
sa fie precis delimitata sa aiba importanta teoretica si practica, sa fie actuala sau de
perspectiva etc.

II. analiza productivitatii activitatii scolare (planificari, proiecte didactice, cataloage, lucrari
efectuate de elevi la cercurile pe obiecte etc.)

III. experimentarea pedagogica
- consta in marirea efectului produs ca urmare a introducerii unuia sau mai multor factori
experimentali (exemplu: introducerea instuirii folosirii calculatorului);
- experimentul se desfasoara folosind mai multe tehnici:
tehnica grupului;

tehnica grupelor paralele;

esantionarea reprezinta alegerea unui numar de subiecti din populatia scolara ce
urmeaza a fi supusi experimentelor;

metoda testelor
- pedagogice (de cunostinte, abilitati, de prinderi);
- psihologice si sociometrice (masurarea relatiilor interpersonale din grup);
- chestionarele scrise, convorbirea individuala sau in grup, anchetapsihopedagogica si studierea
documentelor scolare constituie tehnici eficiente pentruculegerea si interpretarea datelor necesare
cercetarii pedagogice.

metoda analizei psihopedagogice a datelor experimentului, prin clasificarea si ordonarea
acestora, folosind calculul statistic, a curbelor statistice;

metoda scarilor de opinii si atitudini (exemplu: rezolvarile la invatamant pot fi distribuite pe o
scara cu calificative: foarte bine, bine, suficient, insuficient);

metoda studiului de caz.

3. Repertoriul metodelor si tehnicilor implicate in cercetarea specifica stiintelor educatiei: analiza,
relatii, avantaje, limite.
Metode de cercetare :

1) Observatia este o metoda principiala de investigatie directa, care se manifesta ca un act sistematic de
urmarire atenta a procesului instrutiv educativ, in asamblul sau, ori sub diversele lui laturi, aspecte,
situatii, fara sa se aduca vreo modificare acestora din partea cercetatorului

2) Experimentul este metoda principala de investigatie pedagogica directa, fiind definita ca o
observatie provocata. Experimentul presupune modificarea fenomenului pedagogic pe care-l
investigam .Datele obtinute in acest experiment sunt corelate sau verificate cu datele din experimentul
natural. Verificarea veridicitatii, valorii si eficientei datelor pedagogice obtinute prin experiment necesita
comparare. Astfel cercetarea se desfasoara pe doua grupe paralele de subiecti (clase, scoli, etc): o grupa
experimentala (in care se provoaca fenomenul de studiat) si o grupa de control (martor). Rezultatele
experimentului trebuie verificate pe noi subiecti (clase, scoli experimentale, pilot). Numai daca se
confirma ipotezele, atunci se poate trece la generalizarea rezultatelor obtinute.

3) Convorbirea (interviul) este o metoda de cercetare directa prin care se discuta in mod intentionat cu
subiectii si factorii educativi pt. obtinerea de date in legatura cu desfasurarea procesului instructiv
educativ. Aceasta metoda se desfasoara sub forma de dialog sau sub forma de dezbateri; se recomanda
ca aceasta metoda sa se desfasoare sub forma fireasca, naturala, sincera, spontana, fara a avea un
caracter rigid, prea oficial.

4) Ancheta (testul sau chestionarul) este o metoda de cercetare directa, sub forma unei convorbiri in
scris dintre cercetator si subiecti.

5) studiul documentelor scolare si a rezultatelor scolare obtinute de subiecti;

6) metoda bibliografica bazata a documentarii;

7) metoda monografica;

8) metoda istorica;

9) metoda braistorming ului si a studiului de caz;

10) metoda statistico matematica, metoda auxiliara de cuantificare a rezultatelor cercetarii.

Cerintele unei cercetari pedagogice obiective:
1) inregistrare fidela a datelor
2) investigarea unui numar suficient de cazuri
3) asigurarea cadrului natural al situatiilor pedagogice de investigatie
4) folosirea imbinat a datelor din surse directe si indirecte,si a metodelor de investigatie
5) inainte de stabilirea concluziilor finale se reia actiunea de prelucrare si interpretare a datelor
6) folosirea mijloacelor tehnice moderne .