Sunteți pe pagina 1din 3

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN
JUDETUL CLUJ Anexa la Hotararea nr.______/ iunie 200

LISTA !ROIECTELOR !RIORITARE
"ro"u#e "entru $inantarea in %a&rul !ro'ra(ului
)Ele%tri$i%are 200*+200,
Or&ine &e
"rioritate/
nu(ar
"un%te
Denu(ire
o-ie%ti./titlul
"roie%tului
/ene$i%iar Nu(ar
lo%uitori
&e#er.iti &e
"roie%t
Nu(ar
'o#"o&arii
-ene$i%iare
%ontri-utie
-u'etul lo%al
#i alte #ur#e
0aloarea
in.e#titiei
1 %u T0A2
3a4a
&o%u(entatiei
&e "roie%tare
!uterea
in#talata
!i
0 5 2 6 7 8 9 * :
5./6* Extin&ere retea
ele%tri%a aeriana LEA
;.t. %o(una Ca(ara#u <
;u&etul Clu;
Con#iliul lo%al
al %o(unei
Ca(ara#u
570 lo%uitori 2: &e
'o#"o&arii
26.000 lei 2.600.000 lei Lu%raea
%u"rin&e =
S3>!AC>
Stu&ii ?eot.
!@90 AB
2./2 Extin&ere #i "ri(a
in$iintare retea ;oa#a
ten#iune in %o(una
Mar'au a ur(atoarelor
52 4one &e %a#e=
5.Cona Rau%a+
Nea(tu
2.Cona 0ila
6.Sat S%rin& 4ona
0alea Cetatii
7.Satul Ra%Ditele+4ona
Da(-u ?in'ine#ii
8. Satul Ra%Ditele+
4ona Han&ra
9. Satul Ra%Ditele+
4ona To&eru# /orto#
*. Satul Ra%Ditele+
4ona 0alea Stan%iului
Con#iliul lo%al
al %o(unei
Mar'au
Total@525
lo%uitori >
7 a'enti
e%ono(i%i
52 "er#oane
6 "er#oane
* "er#oane
50 "er#oane
7 "er#oane
6 "er#oane
"er#oane
Total@80
'o#"o&.>
6 !en#iuni
52.7 'o#"o&.
22. 5 'o#"o&
62. 6 'o#"o&
72.7 'o#"o&
82.7 'o#"o&
92.5 'o#"o&

*2.7 'o#"o&
68708<5 lei 76660 lei Exi#ta S.3.
!entru $ie%are
&in %ele 52
4one in "arte
!rin a&re#a 2058
!ri(aria %o(unei
Mar'au ne
%o(uni%a
exi#tenta &e
!roie%t
TeDni%>!AC
"entru $ie%are
4ona in "arte
Total @5:6
EB
!@28 EB
!@50 AB
!@50 AB
!@50 EB
!@50 EB

!@6 EB
!@28EB
5
:. Satul Ra%Ditele+
4ona Meri#or
. Satul Ra%Ditele+
4ona 0alea Ra%Ditele
50.Cona Dorina+Do&a
!ili
55.Cona Ca("u#
I3ET+ Do&a !ili
52.Cona O%olul Sil.i%+
Do&a !ili
: "er#oane
* "er#oane
5 "er#oane
5* "er#oane
20 "er#oane
:2.7 'o#"o&
2 7 'o#"o&
502*'o#"o&
5529 'o#"o&
522 :'o#"o&
Din retea
Din retea
!@70 AB
!@28EB
!@28EB
6./2: Extin&ere retea
ele%tri%a in lo%alitatea
Mure#enii &e Ca("ie
%o(una !alat%a
<;u&etul Clu;
Con#iliul lo%al
al %o(unei
!alat%a
62 55
'o#"o&arii >
2 $er(e
4ooteDni%e
8:.**0 lei 69:.250 lei S.3.> !.T.>
Stu&ii ?eo.
!@9 AB
7/27 Ali(entare %u ener'ie
ele%tri%a in lo%alitatea
0ii#oara #i Ur%a in
4onele Cur%u(-a<
Coa#a #i /o;oara
%o(una 0ii#oara<
;u&etul Clu;
Con#iliul lo%al
al %o(unei
0ii#oara
72 lo%uitori 66 %a#e 50:.0 lei 5.0:.00 lei S3
nr.57/200
Cona /o;oara
S3
nr.56/200
Cona Coa#a
S3
nr.50/200
Cona
Cur%u(-a
!@* AB
8/27 Extin&ere ele%tri$i%are
in lo%alitatile Mo%iu<
Tur(a#i< Ro#ieni<
/oteni<Corenii &e 0ale
#i Cri#eni &in %o(una
Mo%iu< ;u&etul Clu;
Con#iliul lo%al
al %o(unei
Mo%iu
:6 lo%uitori 69 'o#"o&. 2900<: lei 2.90.0: lei Stu&iu &e
$e4aa-ilitate
!@577
9/20 Ali(entare %u ener'ie
ele%tri%a a lo%uintelor
&in 4ona Mana#tirii
/ai#oara DJ 50*
Con#iliul lo%al
al %o(unei
/ai#oara
20 lo%uitori 56
'o#"o&arii
58.79<00 lei 5.0*.062<:
lei
S.3.> !.T. !@500AB
2
R<#"re #tatiunea
Muntele
/ai#orii<;u&etul Clu;
*./5* Extin&ere ele%tri$i%are
4ona Morte#ti< 4ona
Stur4u 1#at Ia%o-eni2 #i
4ona Cal(an 1#at
Do#u Na"ului2<
%o(una Ceanu
Mare<;u&etul Clu;
Con#iliul lo%al
al %o(unei
Ceanu Mare
:lo%uit> $er(a
2* lo%uitori
5* lo%uitori
Total@82lo%uit
5 $er(a>
6 'o#"o&arii
: 'o#"o&arii
7 'o#"o&arii
Total@58
'o#"> 5$er
580.000 lei 2.000.7* lei Stu&ii &e
$e4a-ilitate "e
4one
!@20EB
:/59 Extin&ere ele%tri$i%are
lo%alitatiile CDiri#<
La%u< Le'ii< !uini<
Su%utar&< %o(una
?ea%a
Con#iliul lo%al
al %o(unei
?ea%a
*9 lo%uitori 5
'o#"o&arii
9*.598 lei :6.890 lei Stu&ii &e
$e4a-ilitate
!@70 EB
. +Extin&ere &e retele
el%tri%e #i ilu(inat
"u-li% #tr. Sal%iei
+Ali(entare %u ener'ie
ele%tri%a #i ilu(inat
"u-li% #tr.A'ri%ulturii
+Extin&ere retele &e
ilu(inat "u-li% #tr.
!etru Maior
Con#iliul lo%al
al (uni%i"iului
Tur&a
*0 lo%uitori
2*8 lo%uitori
2:0 lo%uitori
20 %a#e
65 a"art.
!o&ul Arie#
O"ri#ani
52.900 lei
.720 lei
*8.000 lei
56*.7:0 lei
557.720 lei
:5.7:0 lei
Stu&iu &e
$e4a-ilitate
! @80 AB
!@:8 AB
!@5<78AB
Total (uni%i"iu Tur&a 9*0 lo%uitori 85 lo%uinte *.020 lei 666.6:0 lei !t @569<78
PREEDINTE, Contrasemneaz:
Alin Tie SECRETAR AL JUDEULUI,
ri!"a Po#

6