Sunteți pe pagina 1din 4

Aprobat

Administrator,
TEHNOLOGIE DE DEMONTARE A REACTORULUI DE SINTEZA AFLAT IN INCINTA INSTALATIEI
METANOL DIN CADRUL COMBINATULUI CHIMIC DOLJCHIM CRAIOVA
I. Sopul lucrarilor si carac!risicil! o"i!ci#!lor.
Demontarea reactorului de sinteza din instalatia Metanol
Dimensiunile de gabarit sunt conform proiectului tehnic intocmit de catre SC IPROCHIM SA
BUCURS!I
II. Uila$! %!c!sar! p!%ru r!ali&ar!a '!(olarilor
Macara de 80 to
Macara de 500 to
Echipament taiere cu oxi gaz
Trusa chiei lacatuserie
Motodebitator metale
Trailer
III. )!rso%alul %!c!sar p!%ru r!ali&ar!a '!(olarilor

sef santier inginer;
sef punct de lucru maistru;
responsabil SSM persoana autorizata ;
sudori autogeni ;
legatori sarcina autorizati
muncitori necalificati ;
macaragii ;
conducatori auto"
IV. D!(olar!a propriu * &isa
Se !a instrui personalul care desfasoara lucrarea" de catre conducatorul punctului de
lucru" cu pri!ire la tehnologia de demolare si riscurile posibile ce trebuie e!itate#
Se !a baliza si impre$mui zona afectata impotri!a patrunderii altor persoane#
Se pregateste zona adiacenta obiecti!elor de demolat si se cere confirmarea scrisa a
proprietarului " ca turnul de granulare care face obiectul lucrarilor de demolare" este
pregatit din punct de !edere al eliminarii reziduurilor chimice" care ar putea conduce la
e!entuale riscuri de incendiu sau poluare a mediului in timpul procedurilor de demolare#
%eactorul de sintez& este sus'inut de o structur& de beton format& din ( picioare
la o )n&l'ime de 8 m" continuat& de o structur& metalic& de )n&l'ime aprox# *5 m"
pre!&zut& cu pode'e acces de $ur )mpre$ur pe toat& circumferin'a reactorului# +n
exteriorul structurii de beton este o construc'ie metalic& pe , picioare" pre!&zut&
cu sc&ri acces de la 0 *5 m" cu leg&tura de structura de beton#
Tehnologia de lucru -
se !a lega cu sufa sus'inut& de macara fiecare conduct&
se !a t&ia cu sudorul de la ,0 cm" de la flan.a a doua spre ie.ire#
se !a decoperta izola'ia de pe reactor"
structura metalic& se !a prinde )n sufe de cele ( col'uri"
se !or t&ia picioarele de la !/rf spre baz& aprox# 0 8 m#
se !a diri$a cu fr/nghie de siguran'& si se !a pune pe pozi'ie de t&iere#
sestul structurii metalice !a parcurge acelea.i opera'ii ca la structura metalic&#
se !a ancora reactorul .i se !a pune la pozi'ie de )nc&rcare
V. Masuri de siguranta generala
1cti!itatea de demontare trebuie sa se desfasoare dupa o tehnologie care sa cuprinda operatii
si faze pe acti!itati de demontare" sti!uire" incarcare" descarcare" transport si depozitare precum si
instructiuni proprii de securitate a muncii in raport cu acti!itatea care se desfasoara" cat si pentru lucrul
cu echipamente specifice realizarii lucrarii" in conformitate cu pre!ederile 23 4005,006" 7egea
4*85,006 si a normelor metodologice de aplicare a acesteia" a!anduse in !edere - planul SSM"
tehnologiile folosite" e!identierea si e!aluarea riscurilor precum si normelor specifice ce decurg din
aceasta acti!itate# 7a fiecare operatie si faza trebuie specificate utila$ele si sculele folosite" schelele"
esafoda$ele necesare precum si personalul care desfasoara acti!itatea respecti!a#
%epartizarea personalului pentru lucrarile de demonta$ utila$ tehnologic si constructiei metalice
se face in functie de starea de sanatate si aptitudinile fizice si psihice# 9ersonalul care lucreaza la
inaltime !a a!ea !arsta minima de *8 ani " controlul medical si psihologic la zi# Este interzis a lucra la
inaltime persoanele aflate sub influenta bauturilor alcoolice" medicamentelor sau drogurilor#
9ersonalul care executa lucrari de demonta$ !a purta obligatoriu" pe toata durata timpului de
lucru" echipamentul indi!idual de protectie si de lucru acordat de conducerea unitatii in baza
normati!ului intern :bocanci" salopeta" ochelari" casca" manusi" centura de siguranta" iar sudorii in plus
echipamentul specific;" pentru pre!enirea accidentelor de natura mecanica#
Toate operatiile efectuate pentru pregatirea structurilor in !ederea dezafectarii se !or face sub
supra!egherea unui cadru tehnic desemnat de conducerea Dol$chim care !a raspunde de existenta
tuturor aprobarilor legale" intocmirea documentelor de lucru :protocoale" permise d lucru cu5fara foc"
buletine de determinari noxe si oxigen;" !a asigura mi$loacele la prima inter!entie in caz de incendii si
!a coordona e!acuarea personalului in caz de alarma chimica#
+nainte de inceperea lucrului conducatorul locului de munca !a lua masuri pentru crearea
conditiilor normale si sigure pentru executarea lucrarilor si !a !erifica daca personalul este echipa
corespunzator si !a instrui personalul cu pri!ire la desfasurarea lucrarilor si continutul tehnologiilor de
demontare intocmite#
9ersonalul care executa lucrari la inaltime !a purta obligatoriu centuri de siguranta legate de
elementele de constructie stabile si rezistente#
9ersonalul care executa lucrari la inaltime pe schele" platforme" scari !a purta sculele" uneltele
si piesele marunte in genti sau ladite destinate acestui scop#
<ona de ridicare a elementelor de constructii metalice si utila$elor !a fi impre$muita" instalandu
se indicatoare !izibile de a!ertizare sau interdictie atat ziua cat si noaptea# Se interzice lasarea in stare
suspendata a elementelor de constructie in curs de ridicare.
+n timpul functionarii utila$elor de ridicat este interzis" atat personalului cat si mi$loacelor de
transportsa intre in raza de actiune a acestora#
Este interzisa executarea lucrarilor de demonatare pe mai multe ni!ele" cat si stationarea sub
elemente de constructii care se demonteaza#
9e toata durata efectuarii operatiilor de prindere" ridicare" coborare a subansamblelor se !a
asigura o buna !izibilitate sau comanda prin comunicare radio sau telefonica cu deser!antul mi$locului
de ridicat#
7ucrarile de demontare efectuate la inaltime" in aer liber" in conditii de !ant puternic de peste
**m5s" polei" !izibilitate redusa sunt interzise#
7egarea si fixarea sarcinilor se !a face numai de personal autorizat si instruit conform legislatiei
in !igoare#
Depozitarea se face numai pe suprafete stabile cu asigurarea stabilitatii si a suprafetelor de
rezemare#
Este interzisa inter!entia asupra clementelor de constructie sau asupra elementelor de prindere"
suspendate in carligul mi$locului de ridicat#
Este interzisa coborarea lucratorilor pe elemente de constructti prin intermediul mi$loacelor de
ridicat#
In cursul demontarii trebuie efectuat un control permanent cu privire la stabilitatea pieselor
demontate.
Se vor respecta normele de protectia mediului avand in vedere deseurile rezultate. Acestea se
vor colecta separate pe categorii dupa cum urmeaza :
- deseurile de vata minerala se depoziteaza in saci de plastic depozitate in spatiile indicate de
beneficiar.
- deseurile rezultate din demolarea torcretului vor fi depozitate sub supravegherea beneficiarului
si in spatiile indicate de acesta.
- deseurile feroase si neferoase se vor colecta pe platforme betonate pana la predarea lor la
depozit.
Se interzice cu desavarsire deversarea produselor petroliere in canalizarea meteorica sau pe
sol.
9rezentele recomandari nu sunt limitati!e" fiind completate in functie de natura lucrarilor
executate si de cerinteloe beneficiar
Intocmit,
Sef Santier

S-ar putea să vă placă și