Sunteți pe pagina 1din 11

REGULAMENT

Pentru
CONCURSUL DE ADMITERE N ANUL I
pentru PROGRAMELE DE MASTER
DIN CADRUL FACUT II DE URBANISM A UNIVERSITTII DE ARHITECTUR
SI URBANISM ION MINCU BUCURESTI
SESIUNEA !"#$
Concursul de admitere n anul I la programele de master (ciclul II) ale Facult ii de
Urbanism a Universit ii de Aritectur i Urbanism !Ion "incu# $ucure ti se
organi%ea% n sesiunea Iulie i &eptembrie '()* pentru anul universitar '()* +
'(),- n con.ormitate cu Legea /nv m0ntului nr1)2'()) cu privire la organi%area
studiilor universitare- cu modi.icrile i completrile ulterioare a deci%iei &enatului
UAUI" din (31(31'()4 i a 5rdinului nr1 4,**2),1(*1'()4 din ),1(*1'()4 a "6N
emis n con.ormitate cu prevederile art1 )*'- )*,- ),)- ),3- ),7- )34- )8*- )83-
)99- '(( i '88 din Legea educa iei na ionale nr1 )2'())- cu modi.icrile i
completrile ulterioare- ale Legii nr1 '772'((* privind organi%area studiilor
universitare- cu modi.icrile i completrile ulterioare- i ale 5rdonan ei de urgen
a :uvernului nr1 )442'((( privind nv m0ntul universitar i postuniversitar de stat
cu ta;- peste locurile .inan ate de la bugetul de stat- aprobat cu modi.icari prin
Legea nr1 **)2'(()- cu modi.icrile ulterioare- al <otr0rii :uvernului nr1 *(*2'((3
privind organi%area i des. urarea studiilor universitare de masterat- al <otr0rii
:uvernului nr1 37)2'()) privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat
i al <otr0rii :uvernului nr1 ,432'()) privind organi%area i .unc ionarea
"inisterului 6duca iei Na=ionale- cu modi.icrile i completrile ulterioare1
>re%entul Regulament prive te doar concursul de admitere n anul I de studii
universitare la programele de master (ciclul II) ale Facult ii de Urbanism a UAUI"1
Celelalte .orme de nv m0nt (licen - studii post universitare i doctorale) .ac
obiectul unor Regulamente distincte1
Acest Regulament este- de la data emiterii lui- actul normativ o.icial- n ba%a cruia
se organi%ea% concursul de admitere n anul I la programele de master ale
Facult ii de Urbanism a Universit ii de Aritectur i Urbanism !Ion "incu# din
$ucure ti- sesiunea '()*? pre%enta versiune este adaptat n con.ormitate cu
ultimele instruc iuni ale "inisterului 6duca iei Na=ionale- precum i cu calendarul
respectiv al anului '()*1
CAPITOLUL I
Or%&n'(&re& A)*'ter''
Art+ #+
()) >otrivit legii- Universitatea de Aritectur i Urbanism @Ion "incu# din
$ucure ti organi%ea% e;amene de admitere pentru .iecare program din ciclul II de
studii universitare la Facultatea de Urbanism1 6;amenele de admitere se
organi%ea% pe ba%a metodologiei proprii de admitere stabilit n ba%a autonomiei
universitare- cu respectarea prevederilor legisla iei n vigoare i cu aprobarea
&enatului U1A1U1I1"1
1
(') >0n la ), iulie '()*- Rectorul Universit ii va stabili prin deci%ie componen a
nominal a comisiei centrale de admitere- dintre membrii creia va desemna un
secretar- .unc ie ce nu poate .i ndeplinit de aceea i persoan ' ani consecutiv1
(4) Din momentul constituirii sale- comisia central de admitere i va asuma
rspunderea pentru respectarea legalit ii- a secretului opera iunilor- a siguran ei-
precum i a inviolabilit ii lucrrilor i documentelor de concurs1
(*) Cei care se abat de la prevederile pre%entului Regulament i asum
rspunderea i consecin ele .aptelor- urm0nd s suporte- n raport cu preAudiciile
aduse B implicit Universit ii de Aritectur i Urbanism @Ion "incu# B rigorile
msurilor disciplinare- civile sau penale- dupa ca%- iar Rectorul dispune ncetarea
imediat a atribu iilor pe care aceste persoane le au n concurs1
(,) Nu pot .ace parte din nici o comisie (central- de ntocmire de subiecte- de
Auri%are- de supravegere) a concursului de admitere persoanele care au rude
apropiate printre candida i sau care au des. urat activit i de pregatire pentru
candida i nscri i n concursul de admitere din sesiunile iulie i septembrie '()*1
(3) >rin deci%ia Rectorului se stabile te componen a celorlalte organisme de
lucru- dupa cum urmea%C
cu '* de ore naintea nceperii .iecrei probe de concurs- lista nominal a
persoanelor de supravegere (cadre didactice i personal D6&A)?
cu '* de ore nainte de nceperea probei de concurs- comisiile de ntocmire a
subiectelor de concurs pentru .iecare .acultate n parte?
cu '* de ore nainte de nceierea .iecrei probe de concurs- comisiile de
Auri%are a lucrrilor de desen sau a testelor de evaluare?
n %iua comunicrii re%ultatelor la probele de concurs comisia de re%olvare a
contesta iilor (cu competen e pentru toate programele de master)?
(8) Admiterea la programele de master (ciclul II) ale Facult ii de Urbanism a
Universit ii de Aritectur i Urbanism !Ion "incu# $ucure ti se .ace pe ba%a
mediilor generale ob inute la concurs de ctre candida i- n limita numrului ma;im
de locuri aprobate de ctre "inisterul 6duca iei- Cercetrii- Dineretului i &portului
pentru .iecare program de master n parte1 >entru .iecare dintre programe- locurile
de concurs rmase neocupate n urma concursului de admitere pot .i ocupate de
ctre candida i n ba%a op iunilor e;primate la nscriere- n ordinea acestora- cu
condi ia ob inerii notei minime 3 (sase)1
(9) 6;amenul de admitere n anul I la programele de master (ciclul II) ale Facult ii
de Urbanism a Universit ii de Aritectur i Urbanism !Ion "incu# $ucure ti
const n urmtoarele probe- pe urmtoarele programe masterale activate pentru
anul universitar '()*B'(),C
Pr,'e-t&re Ur.&n/ 0MPU1
Pe'2&3 ' Ter't,r'u 0MPT1
Ur.&n'2* ' P,4't'-' Pu.4'-e 0MUPP1 5 n parteneriat cu Facultatea de tiin e
>olitice din &N&>A
>roba de concurs const ntrBun comentariu de problem prin prisma speciali%rii
ob inute de candidat () B 4 subiecte) din domeniul de ncadrare a masteratului- cu
particulari%are pe c0mpul de speciali%are al primei op iuni i pe .orma ia de ba% a
licen ei ob inute de candidat1 /n acest scop- va .i publicat con inutul tematic i
bibliogra.ia a.erent pentru admitere1
2
>roba de concurs are o durat de ' ore1 Lucrarea se va redacta pe coli A* (cu
numele candidatului acoperit) primite de la organi%atori1 Nu se vor .olosi materiale
documentare1
>e timpul des. urrii probelor de concurs- tuturor candida ilor li se vor asigura
acelea i condi ii de lucru1
()() L'2t& *&ter'&4e4,r 6' 'n2tru*ente4,r ne-e2&re -&n)')&7'4,r pentru pr,.&
)e &)*'tere 8
stilou cu cerneal albastr- pi; cu past (neagr sau albastr)?
n ('u& -,n-ur2u4u' )e &)*'tere e2te 2tr'-t 'nter('2 &--e2u4 9n un':er2't&te -u
te4e;,&ne *,.'4e 2&u &4te &p&r&te e4e-tr,n'-e )e -,*un'-&7'' 2&u 2t,-&re )e
)&te+ C&n)')&7'' -&re nu re2pe-t/ &-e&2t/ pre:e)ere 2unt e<-4u6' )'n e<&*en+
Art+ !+
()) >entru ciclul de studii universitare de masterat la Facultatea de Urbanism-
admiterea se organi%ea% pe programe de masterat- la programele de studii
acreditate din cadrul U1A1U1I1"1- n con.ormitate cu legisla ia in vigoare1 6;amenul
de admitere n anul I la programele de master (ciclul II) ale Facult ii de Urbanism
a Universit ii de Aritectur i Urbanism !Ion "incu# $ucure ti str1 Academiei nr )7
+ '(- tel1 secretariat (')14(8)7(- se des. oar n Se2'un'4e Iu4'e ' Septe*.r'e
!"#$ (con.orm programului detaliat n AN6EA ) i se organi%ea% pentru
urmtoarele programe- ast.elC
Nr1
crt1
>rogramul de master Data
e;amenului
de admitere
Nr1
total
LocuriF
Locuri
subvenB
ionateFF
Locuri
subvenB
ionate
Bpentru tineri
de origine
rom0na din
Republica
"oldova- ri
nvecinate i
diaspora1
Forma
de
nv B
m0nt
#+ Pr,'e-t&re Ur.&n/
0MPU1
#= 'u4'e >
#" 2epte*.r'e
!= !=
) De %i
!+ Pe'2&3 ' Ter't,r'u
0MPT1
#= 'u4'e >
#" 2epte*.r'e
!= !=
) De %i
?+ Ur.&n'2* ' P,4't'-'
Pu.4'-e
0MUPP1FFF
#= 'u4'e >
#" 2epte*.r'e != != B De %i
F Numarul total de locuri poate .i marit- sub re%erva con.irmrii "inisterului 6duca iei
Na ionale1
FF &tuden ii absolven i ai unui program de nv m0nt cu master integrat (Aritectur) sau
care au absolvit anterior un alt program masteral la .orma de nv m0nt la %i- nu pot
3
bene.icia de alt subven ie1
Art+ ?+
()) Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de masterat al
Facult ii de Urbanism se va organi%a n dou sesiuni- ast.elC
B sesiunea iulie '()* B se va organi%a pe data de ), iulie- pentru urmtoarele
programe care se activea% n anul universitar '()*B'(),C
5 Pr,'e-t&re Ur.&n/ 0MPU1
5 Pe'2&3 ' Ter't,r'u 0MPT1
5 Ur.&n'2* ' P,4't'-' Pu.4'-e 0MPPU1
B sesiunea septembrie '()*- se va organi%a n limita locurilor rmase neocupate n
sesiunea din iulie '()*- pe data )( septembrie pentru t,&te pr,%r&*e4e )e
*&2ter un)e &u r&*&2 4,-ur' ne,-up&te+
B pentru programul "U>>- se vor organi%a sesiuni de nscriere i admitere
distincte- at0t n FUBUAUI" (c.1 programrii de mai sus)- c0t i n Facultatea de
tiin e >olitice - din &N&>A (c.1 datelor a.isate pe siteBul propriu)1
(') >re%enta metodologie .ace publice con.orm prevederilor legale n vigoare
perioadele sesiunilor de admitere- .ormele i probele de concurs stabilite prin
metodologie proprie- prin a.i are la sediul institu iei de nv m0nt superior i prin
publicare pe pagina Geb proprie1
Art+ $+
Admiterea la studiile universitare de master este sus inut n limba romn1
C&p't,4u4 II
C&n)')&7'' 4& &)*'tere ' ;,r*& )e 9n:/ /*@nt
Art+ =
()) Candida ii pentru anul I la programele de master (ciclul II) ale Facult ii de
Urbanism a Universit ii de Aritectur i Urbanism !Ion "incu# $ucure ti trebuie
s .i ob inut n prealabil o diplom de titlu sau licen n urbanism 2 peisagistic
(pentru care .orma ia a nsumat un numr de minimum '*( de credite)- aritectur
(43( de credite cu master integrat) sau o diplom de licen n domenii
adiacente2cone;e (pentru care .orma ia a nsumat un numr de minimum )7( de
credite)1
(') Absolven ii de Aritectur cu 3 ani- care se consider a avea master integrat-
ncep0nd cu promo ia care a absolvit n iunie '())- nu se pot nscrie dec0t pe
locurile cu ta;1
(4) La admiterea n toate ciclurile de studii universitare pot candida Hi cet=enii
statelor membre ale Uniunii 6uropene- ai statelor apar=in0nd &pa=iului 6conomic
6uropean Hi ai Con.edera=iei 6lve=iene- n aceleaHi condi=ii prev%ute de lege
pentru cet=enii rom0ni- inclusiv n ceea ce priveHte ta;ele de Hcolari%are1
RecunoaHterea studiilor e.ectuate de ctre aceHtia n a.ara Rom0niei se va reali%a
de ctre direc=ia de specialitate din cadrul "inisterului 6duca=iei- Cercetrii-
Dineretului Hi &portului nainte de nscrierea candida=ilor la concursul de admitere-
.iecare candidat av0nd obliga=ia de a pre%enta la nscrierea la concurs atestatul de
recunoaHtere a studiilor1
(*) /n con.ormitate cu adresa nr18)*CNR6D2)31(41'()'2:L emis de Centrul
Na ional de Recunoa tere i 6civalare a Diplomelor- dosarele pentru
4
recunoa terea studiilor e.ectuate n strintate- n vederea continurii acestora n
Rom0nia- vor .i transmise prin curier2po t la "161N 2 C1N1R161D1- nso ite de o
adres de naintare din partea universit ii- ncep0nd cu data publicrii n "onitorul
5.icial a Ordinului privind cadrul general de organizare i desf urare a admiterii la
ciclurile de studii de licen , de master i doctorat - i cu ma;imum ), %ile nainte
de nceierea perioadei de nscriere la concursul de admitere1 /n acest sens-
candida ii vor depune dosarele la registratura UAUI" cu '( %ile nainte de
nceierea perioadei de nscriere la concursul de admitere pentru .iecare program
n parte1
(,) La admiterea n toate ciclurile de studii universitare cu predare n limba rom0n
din cadrul U1A1U1I1"1- cet=enii strini au obliga=ia s pre%inte un certi.icat de
competen= lingvistic pentru limba rom0n eliberat de ctre institu=ii abilitate de
"inisterul 6duca=iei- Cercetrii- Dineretului Hi &portului1 AceeaHi condi=ie se impune
Hi n ca%ul trans.erurilor studen=ilor de la institu=iile de nv=m0nt superior
acreditate care- potrivit legii- au dreptul s Hcolari%e%e cet=eni strini1 /n situa=ia n
care studentul se trans.er de la o universitate din strintate- aceasta trebuie s
.ie recunoscut de statul rom0n1
Art+ A
()) Un candidat poate .i admis Hi nmatriculat ca student la cel mult dou programe
de studii concomitent- indi.erent de institu=iile de nv=m0nt care le o.er1 Un
candidat declarat admis poate bene.icia de .inan=are prin granturi de studii pentru
un singur program de master1 Acordarea grantului de studii se reali%ea% anual n
con.ormitate cu prevederile Regulamentului UAUIM privind ocuparea locurilor
finantate de la buget si a locurilor cu tax de studiu1
(2) Masterele de tip Bologna sunt forme de nvmnt la zi. Pe locuri care
benefciaz de granturi de studii nu se poate urma dect un singur program de
master. Pentru absolvenii care au benefciat de un master pe locuri subvenionate,
al doilea master nu poate f urmat dect cu tax.
(4) Toate programele se desfoar pe parcursul a 16 ore de activiti programate
sptmnal, n 4 semestre a cte 14 sptmni fecare la care se adaug
sptmnile rezervate evalurilor. Numarul total de credite se repartizeaz n mod
egal celor 4 semestre, find aferente att activitilor de program, ct i activitilor
de studiu individual.
(*) Confrmarea numrului exact de locuri i categoria din care fac parte se va face
nainte de examenul de admitere, sub rezerva anunrii de ctre Ministerul
Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.
C&p't,4u4 III
n2-r'ere& -&n)')&7'4,r
Art+ B
()) U1A1U1I1"1 aduce la cunoHtin= candida=ilor condi=iile Hi documentele necesare
pentru nscriere- prin a.iHare la sediul institu=iilor Hi pe pagina Geb proprie1
(') /nscrierea la concursul de admitere pentru anul I la programele de master
(ciclul II) ale Facult ii de Urbanism a Universit ii de Aritectur i Urbanism !Ion
"incu# $ucure ti se .ace la secretariatul de admitere pe ba%a unei cereri de
nscriere descrcate de pe siteBul universit ii- sec iunea AD"ID6R6- n care
candida ii vor completa sub responsabilitatea propriei semnturi- toate datele
5
solicitate1 Candida ii sunt ruga i s vin cu .i a de nscriere gata completat1
>entru programul "U>>- nscrierea se poate reali%a la ambele .acult i partenere
(Facultatea de Urbanism din UAUI" i Facultatea de tiin e >olitice din &N&>A)1
Fi a de nscriere se descarc i se completea% de pe siteBul GGG1politice1ro sau
se completea% n momentul depunerii la &ecretariatul de admitere al UAUI"- c.1
regulamentului n vigoare al .iecrei .acultate partener1
/nscrierea la concurs se .ace pentru unul dintre programele de master anun ate- ca
prim op iune i se vor consemna i urmtoarele op iuni- n .unc ie de dorin a
candidatului (util n ca%ul epui%rii locurilor disponibile la prima op iune)1
Concursul se va des. ura n acela i timp pentru toate speciali%rile1
La cererea de nscriere se ane;ea% urmtoarele &-te8
1. diploma de bacalaureat i .oaia matricol n original sau n copie legali%at?
'1 diploma de licen cu ane;a2supliment de studii n original sau adeverin a
corespun%toare pentru licen ia ii din ultima promo ie (cu speci.icarea mediei de
colaritate i a mediei de la e;amenul de diplom)
41 certi.icat de na tere n copie legali%at?
*1 copie dup actul de identitate?
,1 adeverin= medical eliberat de cabinetele Hcolare sau de ctre medicul de
.amilie?
31 trei .otogra.ii tip buletin de identitate
81 acte doveditoare (copii legali%ate dup certi.icatele de deces ale prin ilor B n
ca%ul celor or.ani de ambii prin i- adeverin e de la casa de copii- n ca%ul celor
a.la i n aceast situa ie- copie legali%at a certi.icatului de deces al printelui
erouBmartir al Revolu iei din decembrie )979- adeverin e de venituri ale
prin ilor sau sus intorilor legali ori dupa ca% ale candida ilor)- numai pentru
acei candida i care solicit scutirea de plat a ta;elor de nscriere la concursul
de admitere i numai c0nd ace tia ndeplinesc condi iile care le dau dreptul s
bene.icie%e de scutirea respectiv?
71 acte doveditoare privind pro.esia prin ilor (lucrtori sau pensionari) pentru
copiii personalului didactic care solicit scutirea de plat a ta;elor de nscriere
la concursul de admitere? cu men iunea c- n con.ormitate cu legisla ia n
vigoare- un candidat poate bene.icia de scutirea de plat a ta;elor de nscriere
la concursul de admitere doar o singur dat- pentru .iecare ciclu de studii
universitare- n cadrul unei institu ii de nv m0nt superior?
(4) La nscriere- candida ii primesc o legitima ie de concurs pe care o vor pstra
cu griA i o vor pre%enta ori de c0te ori este nevoie i este solicitat la controalele
comisiilor de admitere1
Art+C
()) /n vederea nmatriculrii- candida=ii admiHi pe locurile .inan=ate prin granturi de
studii au obliga=ia s depun- p0n la data de ) octombrie '()*- diploma de licen
sau adeverin=a- la secretariatul .acult=ii1
(4) Nepre%entarea diplomei de licen sau a adeverin =ei- n original- din vina
e;clusiv a candidatului admis- n termenul stabilit- duce la pierderea locului
.inan=at prin granturi de studii1
Art+D
U1A1U1I1"1 are obliga=ia s restituie- dup a.iHarea re%ultatelor .inale- n cel mult *7
de ore de la depunerea cererii Hi necondi=ionat- .r perceperea unor ta;e-
6
dosarele candida=ilor respinHi sau ale celor care renun= la locul ob=inut prin
admitere1
Art+#"
()) Taxele aferente susinerii examenului de admitere ct i ta;ele de studii
a.erente anului universitar '()* + '(), sunt urmtoareleC
Da;a de nscriere la concursul de admitere + !=" 4e'
Da;a de studii la programele de master (ciclul II) ale Facult ii de Urbanism se va
stabili la nceputul anului universitar n curs- n Consiliul de Administra ie al
Universit ii de Aritectur i Urbanism !Ion "incu# $ucure ti1
$ANCA C5"6RCIALI R5"JNI B &ucursala Lipscani n contulC
C,) IBAN ROA=RNCB""D""""="C$C""##
>rogramul de ncasari al $1C1R1 B &ucursala Lipscani esteC de luni p0na Aoi ntre
orele 7-4( B )3-4( i vineri ntre orele 7-4( B )4-((1
>entru %ilele nelucrtoare ale perioadei de nscrieri- ncasrile se vor .ace la
casieria U1A1U1I1"1 6ventualele modi.icri se vor anun=a n timp util i se vor a.isa
at0t la Avi%ierul Admiterii- c0t i la secretariatul nscrierilor1
(4) >otrivit legii- copiii personalului didactic a.lat n activitate sunt scuti =i de plata
ta;elor de nscriere la concursurile de admitere n nv=m0ntul superior1
C&p't,4u4 IV
De2;/ ur&re& -,n-ur2u4u' )e &)*'tere
Art+ ##
()) /ntocmirea subiectelor pentru probele de concurs revine- ca sarcin i
responsabilitate- e;clusiv Universit ii de Aritectur i Urbanism KIon "incuK1
(') Rectorul nume te prin deci%ie c0te o comisie de ntocmire a subiectelor pentru
.iecare prob de concurs1
(4) /n %iua anterioar concursului de admitere se a.i ea%- p0na la ora ')1((-
listele ce con in reparti%area candida ilor pe sli- precum i intervalul strict de timp
n care este permis accesul candida ilor n slile de concurs i ora la care va
ncepe proba de concurs1
(*) Candida ii nt0r%ia i nu au acces n e;amen- indi.erent de motivul nt0r%ierii1
(,) >e toat durata probei- candidatul nu poate prsi locul ce i sBa re%ervat- dec0t
n ca% de strict necesitate- situa ie n care va .i nso it de un membru al
personalului de supravegere1
())) >e masur ce i termina lucrarea sau dup e;pirarea timpului acordat-
candida ii vor preda personal lucrrile responsabilului de sal care- dupa ce va
controla corectitudinea completrii datelor concurentului- va semna de con.irmare
n .a a acestuia i va acoperi i lipi col ul lucrrii 2 testelor de concurs1 Candida ii
vor semna n cataloagele de sal- iar supravegetorul n legitima ia de concurs1
C&p't,4u4 V
Re(u4t&te4e &)*'ter''
Art+ #!
()) "edia general minim de admitere pentru anul I la programele de master
(ciclul II) ale Facult ii de Urbanism a Universit ii de Aritectur i Urbanism !Ion
"incu# $ucure ti cadrul U1A1U1I1"1 este A 02&2e1+
(') "edia general de admitere se calculea% ca medie ponderat a notelor
ob=inute la proba e;amenului de admitere- n con.ormitate cu pre%enta
7
metodologie1
(4) La calculul mediei generale de admitere sunt luate n considera ie media de
colaritate la licen i nota ob inut la e;amenul de licen 1
(*) 5rdinea de clasi.icare re%ultat n urma admiterii va .i utili%at Hi pentru
reparti%area locurilor .inan=ate prin granturi de studii- acestea revenind celor mai
bine clasa=i candida=i din .iecare domeniu de masterat- n limita locurilor acordate
de "6N1
(,) >re%enta metodologie de admitere a U1A1U1I1"1 prevede criterii de departaAare
a candida=ilor- inclusiv n ca%ul mediilor egale ob=inute la proba de admitere- ast.el
nc0t s nu se depHeasc numrul locurilor o.erite la admitere1
(8) 6valuarea prin concurs a candida ilor se reali%ea% ast.elC pr,.& )e &)*'tere
*&2ter C"EF -,4&r't&te 4'-en / #"EF e<&*en )e 4'-en / #"E
Lucrrile de concurs se notea% prin Auri%are de ctre o comisie .ormat din *
membri- dintre care unul- n calitate de pre edinte- este membru al comisiei
centrale de admitere i nu d note1 /n urma Auri%rii- nota lucrrii va re%ulta ca
medie a notelor L(care pot .i de la )-(( (unu) la )( (%ece)M cu posibilitatea utili%rii
.rac iunilor %ecimale de punct- acordate de ctre cei trei membri ai comisiei- cu
drept de notare1
(7) M,)u4 )e -4&2';'-&re & -&n)')&7'4,r
Clasi.icarea candida ilor la concursul de admitere se va .ace n ordinea
descresctoare a mediilor .inale- de la nota )(-(( la nota )-((1 Admiterea se va
.ace n limita locurilor stabilite de "6N pentru .iecare program de master n parte-
dup clasamentul re%ultat n ba%a mediei .inale- n raport cu prima op iune-
eventual urmtoarele op iuni? cu acordul Decanatului- prin otr0rea comisiei de
concurs- cu acordul candida ilor n cau%- locurile rmase libere la un program de
masterat pot .i completate (n con.ormitate cu urmtoarele op iuni .cute de
candidat la nscriere) cu al i candida i rma i n a.ara locurilor plani.icate dar care
au ob inut o medie de concurs de minim 3 (sase)1 >rin otr0rea Decanatului se
pot trans.era locuri rmase libere la un program- sau se poate anula un program
unde nu sBau ocupat un numr minim de locuri n cele dou sesiuni de admitere1
(9) n -&( )e e%&4't&te & *e)'e' ;'n&4e pentru -&n)')&t'' -4&2& ' pe u4t'*u4 4,-F
)ep&rt&3&re& 2e :& ;&-e 9n .&(& n,te' ,. 'nute 4& pr,.& )e &)*'tereF ;''n)
)e-4&r&t &)*'2 -&n)')&tu4 -u n,t& -e& *&' *&re+ n -&(u4 9n -&re ' &-e2te
n,te 2unt e%&4eF )ep&rt&3&re& 2e :& ;&-e 9n .&(& *e)'e' )e -,4&r't&teF &p,' &
n,te' )e 4'-en /+
()') /nmatricularea candida ilor declara =i admiHi n urma concursului de admitere
se .ace prin deci%ie a Rectorului U1A1I1"1- dup depunerea .i ei de nscriere n anul
I de masterat1
Art+#?
()) Re%olvarea contesta=iilor este n e;clusivitate de competen=a U1A1U1I1"1-
con.orm pre%entei metodologii de admitere1 Deci%ia comisiei de contesta=ii este
de.initiv1
(') Contesta iile re.eritoare la re%ultatele concursului de admitere se .ac n scris i
se depun la secretariatul Universit ii n termen de ma;imum *7 de ore de la data
a.i rii re%ultatelor .inale1
(4) Universitatea de Aritectur i Urbanism KIon "incuK este singura n masur s
decid asupra temeiniciei contesta iilor1 Rectorul va desemna prin deci%ie scris
comisia de contesta ii1
(*) Contesta iile pot avea ca obiect doar probleme de procedur- re.eritoare la
modul de consemnare i de transmitere a notelor de pe listele Auriilor pe lista
8
central1 Notarea de .ond (evaluarea lucrrilor) nu poate .ace obiectul
contesta iilor- aceasta .iind re%ultatul unei deci%ii colective- n concordan cu
sistemul interna ional de Auri%are1
(,) Candidatul cruia i sBa re%olvat .avorabil contesta ia dob0nde te calitatea de
student- daca ob ine media .inal mai mare (sau egal cu respectarea criteriilor de
departaAare) cu a ultimului candidat admis initial1
(3) Naliditatea modi.icrii mediei .inale pentru candidatul cruia i sBa re%olvat
.avorabil contesta ia- precum i aducerea acestuia pe po%itia corespun%toare n
lista general de clasi.icare a candida ilor- dupa ordinea mediilor- se .ace cu toate
consecin ele ce decurg din aceasta1
(8) /n oricare dintre situatii- aplicarea acestei prevederi nu va in.luen a n nici un .el
situa ia celor declara i admi i ini ial- dar pentru a prent0mpina orice suspiciune-
este obligatorie a.i area acestora la loc vi%ibil i raportarea operativ catre
"inisterul 6duca iei- Cercetrii- Dineretului i &portului1
(7) Lista candida ilor declara i admi i n urma concursului rm0ne )e;'n't':/ odat
cu a.i area listelor .inale ce cuprind re%ultatele contesta iilor i redistribuirea
eventualelor locuri rmase disponibile (neocupate)1
(9) /n ca%ul n care dup de.initivarea situa iei candida ilor admi i n sesiunea din
iulie re%ult un numar semni.icativ de locuri neocupate se va organi%a a doua
sesiune de admitere n luna septembrie1
C&p't,4u4 VI
D'2p,(' '' ;'n&4e
Art+ #$
()) /n temeiul autonomiei universitare- a drepturilor si ndatoririlor ce decurg din
dob0ndirea acestui statut de .unc ionare- ntreaga responsabilitate a concursului
de admitere revine e;clusiv conducerii Universit ii de Aritectur i Urbanism KIon
"incuK- prin Rector- n calitatea de pre edinte al comisiei centrale de admitere i
nvestit cu puterea deci%ional1
(') "inisterul 6duca iei- Cercetrii- Dineretului i &portului urmre te at0t
respectarea prevederilor pre%entului Re%u4&*ent &4 -,n-ur2u4u' )e &)*'tere
pentru &nu4 I 4& pr,%r&*e4e )e *&2ter 0-'-4u4 II1 &4e F&-u4t/ '' )e Ur.&n'2* &
Un':er2't/ '' )e ArG'te-tur/ ' Ur.&n'2* I,n M'n-u Bu-ure t' 5 2e2'un'4e
'u4'e ' 2epte*.r'e !"#$ - precum i modul de aplicare a metodologiei de concurs-
elaborat de institu ia organi%atoare1
(4) Ca urmare a unor acte normative emise de "inisterul 6duca iei- Cercetrii-
Dineretului i &portului sau a unor situa ii e;prese de ordin intern- n pre%entul
Regulament pot aprea modi.icri ce vor .i anun ate public n timp util1
(*) >re%entul regulament se va a.i a la K Avi%ierul admiterii '()*K i se va publica
pe pagina de internet a Universit ii de Aritectur i Urbanism KIon "incuK1
9
ANEHA #
DESFSURTORUL CONCURSULUI DE ADMITERE N ANUL I
la programele de master (ciclul II) ale FACULDI II D6 UR$ANI&" a
Universit ii de Aritectur i Urbanism !Ion "incu# $ucure ti
>rogramele de studii masterale activate n anul universitar '()*B'(), suntC
5 Pr,'e-t&re Ur.&n/ 0MPU1
5 Pe'2&3 ' Ter't,r'u 0MPT1
5 Ur.&n'2* ' P,4't'-' Pu.4'-e 0MUPP1 I
De2;/ ur&re C,n-ur2 )e A)*'tere8
SESIUNEA IULIE !"#$
#"5## 'u4'e !"#$- ntre orele 91(( + )31((-
/nscrierea candida ilor i plata ta;ei de concurs1
Fiecare candidat va primi o legitima ie care va atesta nscrierea n concurs1
#$ 'u4'e !"#$ + p0na la orele ')-((
A.i area listelor nominale ale candida ilor n ordine al.abetic (eventualele omisiuni
sau gre eli vor .i semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere)1
#= 'u4'e !"#$- ncep0nd cu ora )(1(( B SUS INEREA PROBEI DE CONCURS
#A 'u4'e !"#$
A.i area re%ultatelor (contesta iile se pot depune n termen de '* ore de la aceast
dat)1
#C 'u4'e !"#$
Rspunsul la contesta ii pentru concursul de admitere din data de #= 'u4'e !"#$+
A.i area listelor de.initive (n ordine al.abetic i a mediilor) cu candida ii declara i
admi i la concursul de admitere n anul I- din sesiunea iulie '()*1
SESIUNEA SEPTEMBRIE !"#$ 5 ,r%&n'(&t/ pentru 4,-ur'4e r/*&2e 4'.ere
C5D 2epte*.r'e !"#$- ntre orele 91(( + )31((-
/nscrierea candida ilor i plata ta;ei de concurs1
Fiecare candidat va primi o legitima ie care va atesta nscrierea n concurs1
D 2epte*.r'e !"#$ + p0na la orele )7-((
A.i area listelor nominale ale candida ilor n ordine al.abetic (eventualele omisiuni
sau gre eli vor .i semnalate imediat la secretariatul comisiei de admitere)1
#" 2epte*.r'e !"#$- ncep0nd cu ora )(1(( SUS INEREA PROBEI DE
CONCURS
#" 2epte*.r'e !"#$
A.i area re%ultatelor (contesta iile se pot depune n termen de '* ore de la aceast
dat)1
#! 2epte*.r'e !"#$
Rspunsul la contesta ii pentru concursul de admitere din data de #" 2epte*.r'e
!"#$+
A.i area listelor de.initive (n ordine al.abetic i a mediilor) cu candida ii declara i
admi i la concursul de admitere n anul I- din sesiunea septembrie '()*1
10
I >entru >rogramul de Admitere la programul masteral Ur.&n'2* ' P,4't'-'
Pu.4'-e 0MUPP1- se va consulta si siteBul GGG1politice1ro1
ANEHA !
CON INUTUL TEMATIC I BIBLIOGRAFIE
Se2'une& 'u4'e J 2epte*.r'e !"#$
Te*&t'-/ %ener&4/8
)1 De%voltare urban sustenabil i re%ilien a la scara ora ului 2 peisaAului
'1 Legisla ie rom0neasc i european n domeniul urbanismului i amenaArii
teritoriului
41 >rincipalele elemente caracteristice privind opera iunile urbane 2 peisagistice
contemporane
B'.4',%r&;'e8
)1 Carta de la Leip%ig- '((8 + Leip%ig Carter o. &ustainable 6uropean Cities
ttpC22ec1europa1eu2regionalOpolicP2arcive2temes2urban2leip%igOcarter1pd.
'1 Conven ia 6uropean a >eisaAului- Floren a '((( + De 6uropean Landscape
Convention ttpC22GGG1coe1int2t2dg*2cultureeritage2Landscape2de.aultOen1asp
41 Legea 4,(2'(() privind AmenaAarea Deritoriului i Urbanismul cu modi.icrile i
completrile ulterioare
ttpC22legea%1net2legeaB4,(B'(()BamenaAareaBteritoriuluiBurbanismul2
Pr,.& )e -,n-ur2- va consta ntrBun e;amen scris ()B4 subiecte)- pe o tem de
sinte%- ce se cere a .i comentat i argumentat prin prisma licen ei de ba% a
candidatului1
11