Sunteți pe pagina 1din 1

Declaraie pe propria rspundere

Subsemnat/a,....., domiciliat/ n............, str. ......., nr. ............, jude ul...............,


legitimat cu B.I./C.I., seria ........., nr..............., CNP ..............., declar pe proprie rspundere c
nu am mai participat la o alta edi ie a P rogramului Na ional ..
Data Semntura,
...