Sunteți pe pagina 1din 2

1 . care dintre urmdtoarele afi rmalii este/sunt adevdr atd,l adev drate?

a) Titrul reprezintd masa de substanld dizolvatadintr-un mL de solufie.


b) Relalia intre concentralia molard qi concentrafia normal5 este independentd
de natura reacliei Ia carc particip5 substanla.
c) Concentralia normald qi concentralia molard sunt egale pentru aceeagi
substanfd, in toate reacliile la care participd.
d) Relafia intre concentralia molard gi concentralia normald, pentru aceeaqi
substanta, este dependentd de natura reacliei la care participd.
e) Concentrafia normal5 este mai mare sau egald cu concentrafi a molar1 a
unei substante, in funclie de reacfia la care participd.
2. La dozarea unei probe de NH3 (M,:17,03)
cu densitatea 0,953g1cm3, s-au
preparat, la balon cotat,250 mL solulie, folosind 4,2 mL probd. Din balonul cotat s-a
mbsurat o probd de 27,0 mL care s-a adus in vasul de titrare peste 40,0 mL solufie
standard de HCl 0,1M (Fo,rv:0,99r2).
Excesur de HCI a consumat la titrare 17,5 mL
solulie standard de NaoH 0,1M (Fo,rrr,r:0,9823).
care este continutul procentual
in
NH3 al probei analizate?
3. La standardizarea unei solulii de AgNO3 s-a luat in lucru o cantitate de 0,1524 g
KCI standard primar, care se titreazd, cu un volum de solulie de 20,5 mL. ialculati
molaritatea gi normalitatea acestei solu{ii. (Mr661=74,55;
Mrarye
3:169,g7)
4' Alegeli condiliile in care se poate face dozarea dietilbarbituratului
de sodiu:
a) solvent: acid acetic anhidru; solulie standard: HCIO4 in acid acetic anhidru;
indicator cu funclie bazicd..
b) solvent: metanol; solulie standard: CH:oNa; indicator cu funclie bazicd,.
c) solvent: acid acetic anhidru; solulie standard: HCIO4 in acid acetic anhidru;
indicator cu funclie acidd.
d) solvent: metanol; solufie standard::
cH:oNa; indicator cu funclie acidd..
e) solvent: toluen; solulie standard::
cH:oNa; indicator cu funclie acidi.
fl
solvent: toluen; solulie standard.: HCIO+ in acid acetic anhidru; indicator cu functie
bazicd..
Scrieli reacliile care au loc la titrare.
5. Principiul determindrii complexonometrice
a duritdtii totale a apei.
6' Titrul in raport al soluliei standard de KMno4 0,02 M la dozarea Feso4 (Mr
:
278,A2) este:
a) 0, 005560.
b) 0, 005585.
c) 0, 001112.
d) 0,0278A2.
Scriefi reacliile care au loc la titrare.
i)
s4
J.i.o"-d.o"J
Jr
+rq-
a")
//o
o
ft-
3) 5+4uxea {/cL.
-p.
31J
ql
S'e*o,rlo
e_r.r1a.co
61,
ffi.
.gs
5)
A-ox.
rUqofi ur,rord"n__Wi ,,e1.
p"
tsJ
l-
tr's-,{
6l
"S.e",
.
,'
Hs
.fiqr?
+) .-u-=,
dc"2
t4
pert
9
f-t
,hJqc.-,J
.
ttcl.ott&
dscoo H
-
9)
9.o*
.
*,*"ort*ee^;
J"
vo-.
-
\ i,.
Sd' s' b" d .
rr).
,0*J
dlu or,ro,
f
q
9+
il)
, S.e*
-
.c
-^nI.^iP*"
,-0t33 ,
f . vg' 5
q5t,
tL)
.
/Bt.
"r,ia,-'J
*
,o^
-
&+\
.
,r:
ey.
jf\dy*{i.1y.:-l
.fury,%,
?,i}...-n$*d*
"tbfnl
t4l
I"e*
-
-{.}orv.".rnc*/u;i 6.,-v ,_3p
15)
,i
-tt--- sat''1l
{rr*,a
J. a*rSo,
*
F&.
fu,4
t d
-
44_.*_, ..,_*
Ag
tr-/._**",-=,__
.__
_o*r,_,,s6[
_ g
3 S
,
-7@.
&o) .
AO*
-ew,V&y.
.& No, t/
poq
ri)
-
Set
^["-d
. KNno,,
.*
t
Lt
f
;l ff"*ffi
ry;X'-fir.d'*t
-"^'1"^@'arao-f
r\e
tX). S,illo**
-7"'?6
a;,.
FrgA
, H*a^
f&
^
oef"d"(
Rr(no,
ry'kJ
-f
f*a-.
^[q,-./
Je J.
'
t
t I '
?t
-Tt
I
$r,,e*
)ttle#9
3
A,bo
SO5
-
1
fJ-. tk'-^1.
Ko
ctt
a*
t
ArO*
-,iluo-.ofon
ndrl-'d
--o. @
"zq7
os)
LC1
2 +-)
*81
*. $)^
bo)
"fr*",
P"
/ocJ
"
/*t.
To-,/
l##?-
p"
p{
,b+ ^ -^,
f'
-
{"^r*A[vnAg,L '
--
P'
Q)Lo,