Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 17 - Lista documentelor justificative ce se anexeaza la cererile de rambursare

In vederea justificarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului, Beneficiarii vor anexa la


Cererile de Rambursare depuse la sediul AMPOSR!"OIPOSR!, in functie de esantionul
#enerat, urmatoarele documente justificative$ %&xceptie fac prima si ultima cerere de
rambursare, unde se vor anexa toate documentele justificative pre'entate mai jos, pentru toate
cheltuielile efectuate de catre Beneficiari sj Parteneri in perioada raportata($
Tipul cheltuielii Documentul justificaziv
anexat Cererii de rambursare
Documentul care atest
efectuarea plii
1
Cheltuieli cu personalul implicat in
implementarea proiectului
)Salarii si asimilate acestora
)Contributii sociale aferente
cheltuielilor salariale si cheltuielilor
asimilate acestora
) contracte individuale de munca
%CIM(" acte aditionale la CIM$
) stat de salarii lunar
%intocmit pentru proiect(
)rapoarte de activitate pentru
expertii proiectului %cu
detalierea activitatilor si a
numarului de ore lucrate si
pre'entarea livrabilelor( )
) lista expertilor implicati in
derularea proiectului %&*+ si &*S(
)fise de pontaj
)fise de post
) timesheet
)ordin de plata"cotor fila C&C"foaie
de varsamant, borderou virare in
cont de card, re#istru de casS,
)dispo'itia de plata %in ca'ul platilor
in numerar(,
)extras de cont din care sa re'ulte
viramentele si"sau extra#erile,
2
Cheltuieli cu ca'area, transport si
diurna
)*ransport persoane %personal
propriu, participanti, alte persoane(
)Ca'are
)iurna %pentru personalul propriu(
)*ransport materiale si echipamente
Ordinul de deplasare
completat in conformitate cu
prevederile OM-P
nr$./01"1223 privind
documentele financiar)
contabile$
econt de cheltuieli
completat in conformitate cu
prevederile OM-P
nr$./01"1223 privind
documentele financiar)
contabile %pentru deplasarile
externe(,
) -actura fiscala %se va depune
doar pentru situatia in care
cheltuielile de transport sau de
ca'are au fost an#ajate de
catre beneficiar"partener de la
operatorii economici(
) osarul achi'itiei %daca este
ca'ul(
)ordin de plata"cotor fila C&C"foaie
de varsamant, borderou virare in
cont de card, re#istru de casa,
)chitanta, dispo'itia de plata %in ca'ul
platilor in numerar(,
)extras de cont din care sa re'ulte
viramentele si"sau extra#erile,
Subventii %ajutoare, premii( si
burse
)procedura de acordare
subventii "premii" burse" ajutoare
) borderou de plata a
subventiilor"premilor"burselor
purtand semnaturile beneficiarilor
subventiilor"premilor"burselor
)ordin de plata"cotor fila C&C"foaie
de varsamant, borderou virare in
cont de card, re#istru de casa,
)dispo'itia de plata %in ca'ul platilor
in numerar(,
)extras de cont din care sa re'ulte
viramentele si"sau extra#erile,
1 Contractele individuale de munca %CIM(" actele aditionale la CIM se depun o sin#ura data, la cererea de
rambursare unde se solicita prima data rambursarea cheltuielii respective$
1 osarul de achi'itie se depune o sin#ura data, la cererea de rambursare unde se solicita prima data
rambursarea cheltuielii respective$
3
Cheltuieli pentru derularea
proiectului
)Servicii de sonori'are
)*raducere si interpretare
)Prelucrare date
)Intretinere, actuali'are si de'voltare
aplicatii informatice
)Achi'itionare de publicatii, carti,
reviste de specialitate relevante
pentru operatiune, in format tiparit
si"sau electronic
)Concesiuni, brevete, licente, marci
comerciale, drepturi si active similare
)Materiale consumabile ) papetarie
) contractul de prestari
servicii"furni'are %daca este
ca'ul(,
)factura fiscala,
) procesul verbal de receptie
%daca este ca'ul(,
) dosarul achi'itiei %daca este
ca'ul(
)ordin de plata"cotor fila C&C"foaie de
varsamant, borderou virare in cont
de card, re#istru de casa,
)chitanta, dispo'itia de plata %in ca'ul
platilor in numerar(,
)extras de cont din care sa re'ulte
viramentele si"sau extra#erile,
4
Cheltuieli aferente activitatilor
subcontractate %externali'ate(
)cheltuieli aferente diverselor achi'itii
de servicii speciali'ate, pentru care
Beneficiarul nu are experti'a
necesara, inclusiv mana#ementul
proiectului si consultanta juridica,
)cheltuieli aferente contractelor
incheiate cu operatori economici
%inclusiv P-A( in vederea furni'arii
unor servicii necesare implementarii
proiectului$
)contractul de prestari servicii,
) factura fiscala,
)raport de activitate lunar
pentru fiecare dintre activitatile
externali'ate, completat de
catre repre'entantul le#al al
contractorului responsabil de
acele activitati, sau raportul de
activitate lunar, pentru fiecare
dintre activitatile externali'ate
completat de catre P-A %in
ca'ul externali'arii activitatilor
catre P-A($
) procesul verbal de receptie
%daca este ca'ul(
) dosarul achi'itiei
)ordin de plata"cotor fila C&C"foaie de
varsamant, borderou virare in cont de
card, re#istru de casa,
)extras de cont din care sa re'ulte
viramentele si"sau extra#erile,
*axe
) factura fiscala emisa de
institutia abilitata"documentul
emis de institutia abilitata prin
care se adevereste plata taxei,
)ordin de plata"cotor fila C&C"foaie de
varsamant, borderou virare in cont de
card, re#istru de casa,
)chitanta, dispo'itia de plata %in ca'ul
platilor in numerar(,
)extras de cont din care sa re'ulte
viramentele si"sau extra#erile,
5
Cheltuieli pentru inchirieri si
leasin#, necesare derularii
activitatilor proiectului
)Inchiriere %locatii, bunuri(
)Rate de leasin# platite de utili'atorul de
leasin#
) contractul de inchiriere,
) factura fiscala emisa de
van'ator, prestator %daca este
ca'ul(,
) dosarul achi'itiei %daca este
ca'ul(
)ordin de plata"cotor fila C&C"foaie de
varsamant, borderou virare in cont de
card, re#istru de casa,
)chitanta, dispo'itia de plata %in
ca'ul platilor in numerar(,
)extras de cont din care sa re'ulte
viramentele si"sau extra#erile,
3 4e'i nota de subsol nr$ 1
4 4e'i nota de subsol nr$ 1
5 4e'i nota de subsol nr$ 1
6
) contractul de leasin#, cu
scadentarul ratelor de leasin#,
) factura fiscala cu ratele de
leasin# platite,
) dosarul achi'itiei %daca este
ca'ul(
7
Cheltuieli de informare si
publicitate
)contractul de prestari servicii,
%unde se aplica(
)factura fiscala,
) procesul verbal de receptie
%daca este ca'ul(
) dosarul achi'itiei
)ordin de plata"cotor fila C&C"foaie de
varsamant, borderou virare in cont
de card, re#istru de casa,
)extras de cont din care sa re'ulte
viramentele si"sau extra#erile,
8
Cheltuieli de tip -&R
)contract de prestare servicii"
achi'itii bunuri"lucrari %dupa ca'
si daca exista(,
)factura fiscala,
) procesul verbal de receptie
%daca este ca'ul(
) dosarul achi'itiei
)ordin de plata"cotor fiia C&C"foaie de
varsamant, borderou virare in cont de
card, re#istru de casa,
)extras de cont din care sa re'ulte
viramentele si"sau extra#erile,
9
Cheltuieli indirecte" cheltuieli
#enerale de administratie
)Cheltuieli aferente personalului
administrativ si personalului auxiliar
) CIM "acte aditionale
) statul de salarii lunar
) lista personalului administrativ si
auxiliar,
)ordin de plata"cotor fila C&C"foaie de
varsamant, borderou virare in cont
de card, re#istru de casa,
)dispo'itia de plata %in ca'ul platilor In
numerar(,
)extras de cont din care sa re'ulte
viramentele si"sau extra#erile,
)!tilitati ) deci'ia interna emisa de
repre'entantul le#al al
beneficiarului"partenerului privind
cota propusa pentru decontarea
prin project %in procente din
valoarea totala a cheltuielii(
) fundamentarea procentului
propus spre decontare$
) factura fiscal5
Servicii de administrare a cladirilor
Servicii de intretinere si reparare
echipamente si mijloace de transport
Arhivare documente
)contractul de prestari servicii,
%daca este ca'ul(
) factura fiscala sau bon fiscal
) deci'ia interna emisa de
repre'entantul le#al al
beneficiarului"partenerului,
privind procentul propus pentru
decontarea prin proiect %in
procente din valoarea totala a
cheltuielii(
) fundamentarea procentului
propus spre decontare$
Amorti'are active ) fisa mijlocului fix
) balanta mijloacelor fixe
6 4e'i nota de subsol nr$ 1
7 4e'i nota de subsol nr$ 1
8 4e'i nota de subsol nr$ 1
9 4e'i nota de subsol nr$ 0
Cheltuieli financiare si juridice
%notariale(
Multiplicare, cu exceptia materialelor
de informare si publicitate
Conectare la retele informatice
Cheltuieli aferente procedurilor de
achi'itie publica
Abonamente la publicatii de
specialitate
Materiale consumabile
) contractul incheiat cu
operatorul economic %daca
este ca'ul(
) factura fiscala sau bon fiscal,
Pentru cheltuielile de #estionare
si operare a conturilor
bancare aferente proiectului, se
vor elabora tabele centrali'atoare
lunare sustinute de extrasele de
cont lunare$
)ordin de plata"cotor fila C&C"foaie de
varsamant, borderou virare in cont de
card, re#istru de casa,
)dispo'itia de plata %in ca'ul platilor in
numerar(,
)extras de cont din care sa re'ulte
viramentele si"sau extra#erile,

S-ar putea să vă placă și