Sunteți pe pagina 1din 82

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ NAPOCA

FACULTATEA DE GEOGRAFIE, EXTENSIA GHEORGHENI


SPECIALIZAREA: GEOGRAFIA TURISMULUI
LUCRARE DE LICEN
C!!"#!$%&!" '&(($)(*(+, A,-!./0$&,
D"1 M%"% V%-(.0 S%(2! I!$3& V(!"0.
Gheorgheni, 2014
UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ NAPOCA
FACULTATEA DE GEOGRAFIE, EXTENSIA GHEORGHENI
SPECIALIZAREA: GEOGRAFIA TURISMULUI
PUNEREA IN VALOARE A
RESURSELOR TURISTICE DIN
VALEA PRAHOVEI
C!!"#!$%&!" '&(($)(*(+, A,-!./0$&,
D"1M%"% V%-(.0 S%(2! I!$3& V(!"0.
Gheorgheni, 2014
CUPRINS
INTRODUCERE.................................................................................................................1
Problema studiata.................................................................................................1
Obiective urmarite...............................................................................................2
Etapele cercetrii i elaborrii lucrrii.................................................................2
1. C!DRU" #ENER!"....................................................................................................$
1.1 !e%area &eo&ra'ic...........................................................................................$
1.2 Caracteri%area &eo&ra'ic..................................................................................$
1.2.1 Relie'ul.....................................................................................................$
1.2.2 Clima........................................................................................................(
1.2.$ Re)eaua *idro&ra'ic................................................................................(
1.2.+ ,e&eta)ia...................................................................................................-
1.2.. /au0a........................................................................................................1
1.2.2 Solurile...................................................................................................13
1.$ Istorie...............................................................................................................13
1.+ Popula)ia i ae%rile uma0e............................................................................11
2. POTEN4I!"U" TURSTIC !" ,5II PR!6O,!........................................................12
2.1 Pote0)ialul turistic 0atural................................................................................12
2.1.1 Po0te0)ialul turistic cu valoare peisa&istic...........................................12
2.1.1.1 Pote0)ialul turistic al relie'ului &laciar..........................................12
2.1.1.2 Pote0ialul turistic al relie'ului pe calcare i co0&lomerate.........1$
2.1.1.$ Pote0ialul turistic al vilor carpatice...........................................1.
2.1.2 Re%ervatiile 0aturale di0 7asivul 8uce&i..............................................1.
2.2 Po0tetialul turistic a0tropic..............................................................................1(
2.2.1 Patrimo0iul turistic cultural istoric........................................................1(
2.2.2 Obiective cultural reli&ioase..................................................................1-
2.2.$. Obiective culturale 9 cu 'u0cii turistice...............................................11
2.2.+ Obiective eco0omice reali%ate :0 perioada moder0a i co0tempora09 cu
'u0cie turistic..................................................................................................................23
2.2.. Obiectivele et0oculturale i et0o'olclorice............................................23
2.$ Pricipalele trasee turistice................................................................................21
$. EC6IP!7ENTU" TURISTIC !" ,5II PR!6O,!...................................................22
$.1 Importa0)a ec*ipame0tului turistic..................................................................22
$.2 Dime0siu0ea si structura ec*ipame0telor turistice..........................................21
$.2.1 U0itatile de ca%are.................................................................................21
$.2.2 U0itatile de alime0tatie..........................................................................$+
$.2.$ I0stalatii de a&reme0t.............................................................................$2
+. !N!"I;! CIRCU"!TIEI TURISTICE PE ,!"E! PR!6O,EI..............................+2
+.1 Circulatia turistica pe ,alea Pra*ovei.............................................................+2
+.2 Studiu socio<statistic privi0d turismul i0 ,alea Pra*ovei................................3
+.$ Previ%io0area evolu)iei circula)iei turistice pe ,alea Pra*ovei dup a0ul 233-.
==================================....2.
.. RE"!NS!RE! TURIS7U"UI PE ,!"E! PR!6O,EI...........................................22
..1 Pro&rame de de%voltare a turismului..............................................................22
..2 "a0sarea si promovarea produsului................................................................2-
..2.1 Pre%e0tarea produsului...........................................................................2-
..2.2 7i>loace de publicitate...........................................................................(1
..2.$. Comerciali%area produsului..................................................................(1
..$ !0ali%a S?OT.................................................................................................(1
2. CONC"U;II SI PROPUNERI IN ,EDERE! PRO7O,!RII ;ONEI ,!"E!
PR!6O,EI=============================..(.
2.1 Promovarea %o0ei turistice ,alea Pra*ovei......................................................(.
2.2 !va0ta>ele de%voltarii turismului.....................................................................(2
8I8"IO#R!/IE................................................................................................................(-
!NE@E..............................................................................................................................(1


INTRODUCERE
P"!,.04% -&3#(%&%
Dotat cu u0 pote0)ial turistic ridicat9 cu u0 cadru 0atural de eAcep)ie9 presrat cu
0umeroase mo0ume0te9 ,alea Pra*ovei9 ar putea satis'ace dori0)ele u0ei s'ere lar&i a cererii
turistice. !ceast %o0 o'er remarcabile mo0ume0te ale 0aturii9 o bo&)ie 'r e&al :0 ceea ce
privete privelitile o'erite de crestele 8uce&ilor.
!vB0d la ba% cadrul &e0eral al ,ii Pra*ova i i0ve0tarul resurselor turistice9 0aturale i
a0tropice9 am reali%at studiul actual de veri'icare al acestora i a circula)iei turistice. !ceasta
lucrare propu0e o mai bu0 cu0oatere a ceea ce o'er9 sub aspect turistic9 ,alea Pra*ovei9 iar :0
'i0al propu0eri privi0d valori'icarea pote0)ialului turistic.
"ucrarea de 'a) este structurat :0 dou pr)iC u0a teoretic i u0a practic9 :0c*ei0du<se cu
co0clu%ii9 propu0eri i a0eAe.
D0 prima parte su0t pre%e0tate cadrul &e0eral9 de%voltarea %o0ei9 pote0)ialul turistic9
ec*ipame0tul eAiste0t. D0 primul capitolul se 'ace o i0cursiu0e :0 a0samblu asupra :0tre&ii %o0e
a ,ii Pra*ova9 avB0d :0 vedereC ae%area &eo&ra'ic9 caracteri%area &eo&ra'ic Erelie'9 clima9
re)ea *idro&ra'ica9 ve&eta)ie9 'au0 soluriF9 istoria asupra ,ii Pra*ova i popula)ia i ae%rile
uma0e.
D0 capitolul doi este pre%e0tat pote0)ialul turistic pe care :l o'er %o0aC cel 0atural i cel
a0tropic9 precum i pri0cipalele trasee turistice di0 aceast %o0.
D0 capitolul trei se studia% situa)ia actual a ec*ipame0tului turistic di0 %o0 Eu0it)i de
ca%are9 alime0ta)ie9 a&reme0tF.
D0 capitolul patru am pre%e0tat a0ali%a privi0d circula)ia turistic :0 %o0 9 u0 studiu
socio statistic :0 'u0c)ie privi0d motiva)iile turitilor :0 ale&erea sta)iu0ii de pe ,alea Pra*ovei.
Capitolul ci0ci este re%ervat pre%e0trii u0ui produs turistic9 precum i metodele de
promovare i comerciali%are a acestuia.
"a s'Brit am pre%e0tat co0clu%iile re'eritoare la acest studiu.
1
O,(0+&(/0 3"4%"(&0
Obiectivul lucrrii de 'a) este de a avea o ima&i0e cBt mai eAact a pote0)ialului eAiste0t
:0 %o0 i a posibilit)ilor de valori'icare a acestuia. D0 acest se0s9 pe ba% datelor ob)i0ute de la
'a)a locului9 am propus u0 pro&ram de promovare a %o0ei turistice pri0 produsul turistic. GH,alea
Pra*ovei TourHH.
!vB0d :0 vedere i de&radarea vi%ibil a turismului romB0esc9 pe0tru revi&orarea acestuia
0u su0t su'icie0te activit)ile de moder0i%are i de :mbu0t)ire a ba%ei te*0ico<materiale
speci'ice turismului9 de diversi'icare a serviciilor prestate9 ci se impu0e i0'ormarea pote0)ialelor
turistice :0 le&tur cu aceste tra0s'ormri9 i0te0si'icarea e'orturilor9 pe0tru 'ormarea u0or
produse turistice atractive.
E&%50.0 +0"+0&6"(( '( 0.%,!"6"(( .3+"6"((
Reali%area lucrrii de 'a) se co0creti%ea% pri0 parcur&erea urmtoarelor etapeC
1. !0ali%a co0tAtului actual a ,ii Pra*ova9 privi0d activitatea turistic. Pote0)ialul eAiste0t
i ale&erea lucrrii
2. Cutarea i selectarea biblio&ra'ieiI docume0tarea teoretic se ba%ea% pe di'erite cr)i i
reviste di0 literatura de specialitate
$. D0tocmirea pr)ii teoretice a lucrrii cu a>utorul biblio&ra'iei
+. Reali%area u0or studii privi0d structura ba%ei te*0ico<materiale9 a u0it)ilor de
alime0ta)ie9 a capacit)ii de ca%are9 evolutia 0umrului de :00optri9 a &radului de ocupare a
capacit)ii de ca%are9 etc. pe ba%a datelor ob)i0ute de la direc)ia >ude)ea0 de statistic a >ude)ului
Pra*ova.
.. !0ali%a datelor pe ba%a i0'orma)iilor culeseI elaborarea u0ui pro&ram de valori'icare a
pote0)ialului turistic de pe ,alea Pra*ovei9 co0clu%ii i propu0eri privi0d :mbu0t)irea
valori'icarii pote0)ialului..
2
1. C!DRU" #ENER!"
717 A'08%"0% 20!2"%*(+6
,alea Pra*ovei este u0a di0tre re&iu0ile turistice cele mai re0umite di0 7u0)ii Carpa)i9
'ii0d situat :0 partea de sud<est a RomB0iei9 :0 mi>locul 7u0te0iei9 :0 ba%i0ul superior i
mi>lociu a rBului Pra*ova i o parte a ba%i0ului Ialomitei. Ea se :0veci0ea% la sud < Il'ov9
IalomitaI la vest < DBmbovi)aI la 0ord < 8raovI la est < 8u%u E7u0)ii 8uce&iF i are o supra'a)
de +.(12 Jm2 Erespectiv 2 K di0 teritoriul )riiF. Re'ie'ul variat9 co0)i0e :0 propor)ii e&ale mu0)i9
dealuri i cBmpii. ,alea Pra*ovei :i are pu0ctul de ori&i0e sub Piatra 7are9 'ormB0d :0tre
Predeal i Campi0a u0ul di0tre cele mai impresio0a0te de'ilee di0 RomB0ia9 lucru acce0tuat de
abruptul stB0cos al 8uce&ilor9 cu o di'ere0) de 0ivel 'a) de ,alea Pra*ovei de peste 1333 m.
De<a lu0&ul acestei vi su0t situate sta)iu0ile 8rea%a9 Si0aia9 8ute0i i !%u&a9 toate potrivite
pe0tru sporturile de iar0 sau pe0tru eAcursiile mo0ta0e di0 celelate se%oa0e.
719 C%"%+&0"(8%"0% 20!2"%*(+6
1.2.1 Relie'ul
PB0 la Comar0ic9 pe primii +3 de Jilometri9 Pra*ova strbate re&iu0ea mu0toas9 cu cel
mai variat peisa> &eo&ra'ic9 i cu cel mai mare &rad de atractivitate turistic. D0l)imile relie'ului9
cupri0se :0tre -33 i 2.33 m9 se asocia% :0 diverse c*ipuri9 alctui0d masive bi0e co0turate9
despr)ite de vi adB0ci sau depresiu0i.
D0 re&iu0ea de mu0te9 Pra*ova strbate cBteva mici u0it)i &eo&ra'ice C
Cl6bucetele Predealului. 7u0)ii de la :0ceputul vii Pra*ovei 'ormea% o mic re&iu0e
mo0ta0 cu :0l)ime mi>locie de circa 1+33 metri9 :0co0>urat pe trei laturi masive mai :0alte
E1-33<1133mF C Postvaru9 Piatra 7are la Nord9 7u0)ii #Brbova la Est i 8uce&ii la Sud<,est9 cu
altitudi0i de peste 2+33m. Culmile i vBr'urile rotu0>ite ale acestora au primit 0umele de
GHclbuceteHH C Clbucetele Taurului E1+.1m si 1.23mF9 Clbucetul !%u&ii E1.-2mF9 la est de
Pra*ova si Clbucetul 8aiului E1+$2 i0 v' #recuF la vest de rBu. Ero%iu0ea puter0ic a Timisului9
PBrBului 7ic i PBrBului C*eii9 stimultat de 0ivelul de ba% >os i apropiat Depresiu0ii 8raov9 a
'cut ca obBrsiile acestora s :0calce vec*iul ba%i0 al Pra*ovei9 decapitB0d rul de la i%vor.
$
Timisul a strpu0s vec*ea cump0 de ape ce u0ea vBr'urile Postvarul i Piatra 7are9 iar PBrBul
7ic a i0trat lateral :0 apele vec*ii Pra*ove9 :0dreptB0du<le spre Ras0ov. ,ec*ea ei vale se mai
pstrea% :0c de la Predeal :0 >os9 cu lr&imea i caracterele ei de la :0ceputuri. Co0seci0)a
acestor pre'aceri &e0erate de micrile tecto0ice ce aveau s duc la 'ormarea Depresiu0ii
8raov a 'ost creearea celor dou pasuri C Predeal i RBs0ova9 care au 'avori%at le&turile
strvec*i9 peste mu0te9 ale romB0ilor di0 i0teriorului i eAteriorul arcului carpatic.
Masivul Bucegi. Po%i)ia 7u0)ilor 8uce&i :0 veci0tatea celei mai circulate vi di0
Carpa)ii romB0eti i impresio0atul abrupt de peste 1.33 m :0l)ime9 u0ic :0 RomB0ia9 eAplic
reu0umele turistic al 8uce&ilor. Des'urat ca o potcoav9 la :0l)imea de 2333<2.33 m9 pri0
i0teriorul creia Ialomita cur&e spre sud9 7asivul 8uce&i :mbi0 :0 limitele lui dou lumi total
deosebiteC abrupturile stB0coase cu :0l)imi de -33<1233 m si GHPodul 8uce&ilorHH9 cu supra'e)ele
slab :0cli0ate spre Ialomita.
Cu milioa0e de a0i :0 urm9 :0 cretacic9 s<au adu0at pietriuri i bolova0iuri pe &rosimi
de peste 1333m iar :0 cele di0 urm acestea s<au cime0tat alctui0d u0 ir de mu0)i asupra
cruia avea s se de%l0)uie ero%iu0ea mrilor i a rBurilor9 iar 0umeroasele micri ce au urmat
a sc*imbat :0 repetate rB0duri :0')iarea paleo&eo&ra'ica. D0 8uce&i9 co0&lomeratele se spri>i0
:0 vest pe isturile cristali0e ale 7u0)ilor "eaota i pe calcare9 iar :0 est pe 'orma)iu0ile cretacice
i0'erioare de 'li istos<&re%os. Ele se compu0 di0 'ra&me0te rotu0>ite de calcare9 &resii9 isturi
cristali0e9 iar :0 masa acestora se disti0& deseori i0tercalatii de &resii. "a di'erite 0iveluri9 :0
co0&lomerate su0t impla0tate blocuri e0orme de calcar9 care de&a>ate de ero%iu0e9 'ormea%
stB0ci proemi0e0te9 di0tre acestea 0umrB0du<se C 7ecetul Turcesc9 stB0ca S'. !0a i Piatra !rs.
De aseme0ea i co0&lomeratele pot 'orma pe alocuri stB0ci i%olate cu :0l)imi de .<1.m 9 cu
'orme ciudate C 8abele9 S'i0Aul9 stB0ca de la ,' Omu. "a ba%a co0&lomeratelor i calcarelor
eAist o bo&at pB0% de apa care se descrc pri0tr<o li0ie de i%voare ce :0ci0&e masivul la
:0l)imi de 1233<1+33m i pu0e :0 evide0) soclul impermeabil al 8uce&ilor. Co0'i&ura)ia
relie'ului este strB0s le&at de structura 'orma)iu0ilor &eolo&ice. !cestea su0t lar& cutate :0tr<u0
si0cli0al al crui aA este urmat de Ialomita i :0cli0 uor spre sud. /e)ele de strat alctuiesc
podul 8uce&ilor9 :0 timp ce capetele lor9 rmB0 suspe0date9 'ormB0d abruptul :0 care 9 la di'erite
0iveluri9 se sc*i)ea% bBr0ele ce ocolesc vile i promotoriile stB0coase pe dista0)e de Jilometri.
Podul 8uce&ilor este :0trerupt di0 loc :0 loc de :0ceputurile vilor tiate :0 abrupturi i este
tra0s'ormat :0tr<o succesiu0e de mu0)i asimetrici9 care atra& ate0)ia persoa0elor ce parcur& ,alea
Pra*ovei C ,B0turis E112+F9 ,Br'ul cu Dor E23$3mF9 /ur0ica E213$mF9 Piatra !rs E23++mF9 Lepii
7ari E23(1mF9 Lepii 7ici E21$+mF9 Caraima0ul E2$-+mF i Cotila E2+13mF. Partea cea mai
:0alt a masivului a determi0at ca Podul 8uce&ilor s 'ie pre'cut :0 culmi :0&uste care se adu0
:0 vBr'ul culmi0a00t al masivului M ,Br'ul Omu E2.3.mF. D0 culmea de vest9 Podul 8uce&ilor9
+
mai :0cli0at i mai pu)i0 i0dividuali%at9 'ormea% pa0tele rsrite0e ale mu0)ilor #uita0u9
8trB0a9 Stru0&ile i Cotea0u9 dar pretuti0de0i el s'Brete spre Culoarul 8ra0ului pri0 pere)i
vericali de calcare compacte sau co0&lomerate9 la ba%a crora se etalea% 'rumoase co0uri de
&ro*oti. ,ile sculptate :0 abrupt su0t scurte i repe%i9 ast'el :0 partea superiora ele su0t seci i
co0stituie locuri propice pe0tru avala0ele de %pada. Spre poalele masivului9 acolo u0de su0t
spate :0 rocile impermeabile9 au ap i 'ormea% u0eori cascade9 ca de eAemplu cascada
Urltoarea9 de lB0& Poia0a 4apului. Partea i0'erioar a 8uce&ilor este :0 dreapta Ialomitei i
a'lue0)ilor ei. Spre i%vor9 pBrBul9 0umit ObBria Ialomitei9 parcur&e valea &laciar 'ormB0d o
'rumoas cascad9 iar mai apoi se u0ete cu pBraiele Su&ari i Doam0ele. 7ai departe strbate
cB)iva pi0te0i de calcare pri0 c*eile Peterii9 Cotea0ului9 Tatarului9 ;a0oa&ei i Or%ei. D0 a'ar de
micii a'lue0)i ai Ialomitei9 Podul 8uce&ilor mai este br%dat :0 lu0& de pBrBul I%vorul Dorului.
!vB0d obBria sub mu0tele 8abele9 rBul se :0dreapt spre sud pri0tr<o vale asimetrica pe0tru ca
mai apoi s coteasc bursc spre est9 s se prvleasc pri0 cascade pe abruptul masivului i s se
verse :0 Pra*ova9 la Si0aia. Tore0tul vi&uros di0spre ,B0turis i ,'. cu Dor i<a captat apele i a
'cut ca I%vorul Dorului s devi09 di0 a'lue0t al Ialomitei9 a'lue0t al Pra*ovei.
Muntele Gurguiatu. D0 partea de Sud<Est9 abrupturile pietroase ale ,B0tului i Dic*iului
se prelu0&esc :0 >os cBteva culmi di0tre care cea mai :0sem0at este Paduc*iosul. I0atimile scad
treptat pB0 :0 Naua Paduc*iosului E13$2mF9 traversat de oseaua Si0aia< TBr&ovite care
ptru0de :0 ba%i0ul Ialomitei9 urmB0d valea Ialomicioarei9 pB0 la 7ore0i. D0 cuater0ar 9 u0 rBu
cu i%voarele situate mai sus de Posad a reuit s capte%e apele Pra*ovei i Si0aia i s le
:0drepte spre SE9 pe traseul actual9 o'eri0du<i o vale tB0r i :0&ustM de'ileul di0tre Si0aia si
Comar0ic. D0tre acest de'ileu i valea Ialomicioarei se :0ti0de u0 relie' mu0tos de :mpdurit9
7u0tele #ur&uiatu9 dup 0umele celui mai :0alt vBr'. D0l)imile persist la 1233<1$33m EPoia0a
6o)ilor 12.1m9 Pleuva 12..m9 #u&uiatu 1$$1mF i 0umai :0 partea lor de S, coboar spre
1333m Ev'. 7alau 13(1m9 Coama 7uscelului 13+.mF. 7u0tele #iur&uiatu se termi0 spre SE9
ctre )i0utul dealurilor9 pri0tr<o de0ivelare de circa $.3m9 bi0e vi%ibil de la Comar0ic.
Muntii Grbova. "a est de Pra*ova i de !%u&a9 pB0 :0 valea Do'ta0ei9 se :0ti0de o
culme orie0tat :0 &e0eral N<S9 cu :0l)imi maAime de peste 1-33m9 des'urat pe o lu0&ime de
mai bi0e de $3 de Jilometri. 7u0)ii #Brbova Esau 7u0)ii 8aiuluiF se :0scriu :0 peisa>ul &eo&ra'ic
pri0 succesiu0ea 0umeroaselor vBr'uri i pri0 pa>itile :0ti0se9 'ii0d co0stitui)i :0 marea lor
ma>oritate di0 stratele de Si0aia9 alctuite di0tr<o alter0a0) de pac*ete de mar0o<calcare9 mar0e
i &resii care se repet pe &rosime de sute de metri. Cutele atBt de strB0se di0 de'ileul de la
Posad ate0uea% spre :0l)imi i :0 a0samblul lor se dispu0 sub 'orma u0ui a0ticli0al ma>or cu
direc)ie SS,<NNE ce corespu0de cu :0l)imea i co0'orma)ia relie'ului. Culmea pri0cipal a
7u0)ilor #Brbova se :mparte :0 trei sectoare. D0 sectorul 0ordic M Culmea Neam)u< cu directia N<
.
S9 se :0l0)uie vBr'urile Clabucetu 7are E1++2mF9 4i&ile E1221mF9 Turcu E1--$mF9 Palti0u
E1133mF9 Neam)u E112$mF9 Stevia E113(mF i Rusu E1132mF. D0 sectorul ce0tral9 cupri0s :0tre
vBr'urile Rusu i Ca%acu9 culmea ia direc)ia E<,9 co0stitui0d cu altitudi0i de 1.33<1233m. D0
sectorul sudic9 Culmea 8aiu9 se :0dreapt di0 0ou spre sud i este 'ormat di0 vBr'urile Ca%acu
E1(.$mF9 ;amora E1-22mF9 8aiu 7are E1-1.mF9 Dr&a0 E1((2mF9 ,or0icu E122(mF i #a&u
7are E1223mF. De o parte i de alta a culmii pri0cipale o serie de culmi mai scu0de coboar :0
trepte spre vile !%u&ai9 Pra*ovei i Do'ta0ei. Ele su0t despr)ite de vi i0ramurate la obBrie9
u0de ero%iu0ea tore0)ial a creat 0umeroase rave0e cu maluri rapoase ce pu0 :0 evide0) roca
vie.
Depresiunea Sinaia, cu 13 Jm lu0&ime i 2<$ l)ime s<a 'ormat pri0 ero%iu0ea Pra*ovei
i a a'lue0)ilor ei des'urat asupra stratelor de Comar0ic M 'orma)iu0e pu)i0 dur < i0si0uate
:0tre 'orma)iu0ile mai re%iste0te ale stratelor de Si0aia EEstF i ale co0&lomeratlor de 8uce&i
EvestF ast'el c9 aa se eAplic "u0ca Pra*ovei9 lat de 133<233 m9 despletirile rBului de la Poia0a
4apului9 terasele bi0e co0turate i co0urile de de>ec)ie de la &ura a'lue0)ilor9 precum i
:0l0)uirea statiu0ilor climaterice C Si0aia9 Poia0a Tapului i 8ute0i9 care de 'apt >usti'ic
:0)elesul turistic al 0umelui de GH,alea Pra*oveiHH. De'ileul Pra*ovei ia s'Brit la circa 2 Jm sud
de Posad9 :0 dreptul pa0telor repe%i care limitea% mu0)ii :0al)i.
2
1.2.2 Clima
D0 %o0a ,ii Pra*ova9 clima este mai aspr decBt :0 celelalte )i0uturi cutreierate de rBu9
ast'el c temperatura medie a0ual este mai mic de <2OC la var'ul Omu9 cel mai :0alt vBr' di0
re&iu0e E2.3.mF9 2OC :0 7u0)ii #Brbova si 2OC la Si0aia. Iar0a9 i0 lu0a ia0uarie9 temeperaturile
scad la <29<12OC i0 8uce&i si <29<-OC i0 #Brbova. "a vBr'ul Omu s<a :0re&istrat la 13 'ebruarie
1121 u0a di0tre cele mai sc%ute temepraturi eAtreme absolute :0 )ara 0oastr C <$-OC. D0 lu0ile
de var9 temeperaturile aerului ati0& :0 8uce&i .<1+OC9 iar i0 7u0tii #Brbova 13<1+OC.
Precipitatiile totali%ea% o ca0titate de 1333<1+33 mm a0ual :0 8uce&i i 1333<1233 mm :0
7u0)ii #Brbova. !proAimativ >umtate di0 precipita)ii su0t repre%e0tate de %pad9 brum i
c*iciur. Stratul de %pad se me0)i0e u0 timp :0delu0&at E133<1.3 %ile :0 #Brbova9 133<233 %ile
:0 8uce&iF9 'avori%B0d practicarea prelu0&it a sporturilor de iar0. D0 timpul se%o0ului cald9 :0
lu0ile mai<iulie9 precipitatiile :0 valoare de .33<233 mm Eaproape >umtate di0 di0 ca0titatea
medie a0ualF cad sub 'orm de ploi abu0de0te :0so)ite de descrcri electrice. Pe culmile cele
mai :0alte ale mu0)ilor9 vB0tul bate cu predere di0 vest9 0ord<vest i sud<vest9 ast'el c 'recve0)a
acestuia este mare Eca de eAemplu la ,'. Omu u0de calmul atmos'eric se ci'rea% la 0umai +KF.
,ite%a este :0 &e0eral mare E13<12mPsF9 iar :0 timpul ra'alelor poate depi i $3 mPs.

1.2.$ Re)eaua *idro&ra'ic
RBul Pra*ova9 sub 0umele de Politoaca9 i%vorte di0 mu0tele Susai i luB0d direc)ia NE<
S, ptru0de :0 localitatea Predeal9 la captul sudic al &rii. De aici se :0dreapt spre sud i9 +9.
Jm de la i%vor9 u0de are u0 debit de 391+ m!QPs9 primete pe dreapta primul su a'lue0t mai
:0sem0at9 Ra0ova..
!pele Pra*ovei E0umele Pra*ova provi0e di0 slavul pra*9 :0 romB0ete R pra'F9 sporite cu
cele ale Ras0ovei9 coboar a&ale spre mia%%i i se :0tBl0esc cu apele !%u&ai9 la eAtremitatea de
vest a oraului cu acelai 0ume. !%u&a9 avB0d o lu0&ime de 119 - Jm i u0 debilt de 1.--m!QPs
este cel mai mare a'lue0t al Pra*ovei di0 re&iu0ea de mu0te. D0 secolul trecut9 pB0 :0 mome0tul
co0struirii cii 'erate9 localitatea !%u&a era de0umit GHI0tre Pra*oveHH9 de u0de reiese c i rul
!%u&a de a%i purta tot 0umele de Pra*ova. De0umirea de Pra*ova s<a me0)i0ut apoi 0umai
pe0tru rBul cel mic9 mai cu0oscut di0 ca%ua oselei i a cii 'erate ce treceau mu0)ii pe la
Predeal9 pe cB0d raul cel mare9 :0so)it de u0 drum pu)i0 circulat 9 a :0ceput s 'ie 0umit !u%&a9
dup 0oua de0umire a localitatii de la co0'lue0)
De la !%u&a :0 >os9 Pra*ova :i co0ti0u drumul spre sud i :0tre 8ute0i i Si0aia adu0
0umeroi a'lue0)i ce vi0 di0 8uce&i i di0 7u0)ii #Brbova EPBrBul Cerbului9 ,alea !lb9 ,alea
(
Lepilor9 Urltoarea9 Peleul9 ;&arbura cu i%voarele :0 8uce&i9 i ,alea /etei9 ;amora9 Sipa9 ,alea
Rea i PBrBul CBi0elui cu i%voarele :0 7u0)ii #Brbova..
D0tre Si0aia i Comar0ic9 Pra*ova cur&e pri0tr<o albie :0&ust i pietroasa :0 care9 apele ei
se co0ce0trea% :0tr<u0 uvoi puter0ic ce 'erastruieste stB0cile i rosto&olete bolova0i :0 timpul
ploilor tore0)iale. Pe acest parcurs a'lue0)ii au pa0te repe%i i pe alocuri apa lor cade :0 'rumoase
cascade. Dup aproAimativ 13 Jm9 :0 apropiere de Comar0ic9 Pra*ova isi li0itete u0dele9 iar de
la Comar0ic :0 >os apa se despleteste :0 mai multe uvoaie capricioase ce se rs'ira9 se adu0 sau
se i0calcesc9 lsB0d :0tre ele &rme%i de pru0di. Pri0 lu0ca lar&9 apele Pra*ovei se scur& ctre
SE i adu0 pBrBiae strecurate pri0 coamele dealurilor ETalea u0it cu 8elea9 pe dreapta i
Campe0ita pe strB0&aF.
Dup ce trece pri0 'a)a Campi0ei9 la 23 de Jm de drum9 Pra*ova primete ca a'lue0t
Do'ta0a9 al doilea ca mrime dup Telea>e0. I%vorB0d de sub Pasul Predelus i avB0d o lu0&ime
de .3 Jm9 Do'ta0a strB0&e apele repe%i di0 mu0)ii #arbova i #ro*oti ce o :0co0>oar. Dup
co0'lue0)a cu Do'ta0a 9 Pra*ova :i mrete debitul la 1$9(1 m!QPs C dei ptru0de :0 cBmpie 0u<
i domolete prea mult pa0ta i :i me0)i0e :0')iarea u0ui vi&uros rBu di0 re&iu0ea dealurilor.
"a /loresti i Nedelea9 di0 albia Pra*ovei9 o mic parte di0 ape este :0dreptat pri0 Ia%ul 7orilor
spre Cricovul Srat i pri0 "eaotu9 spre Telea>e09 pe0tru a 'i 'olosite la iri&a)ii. "B0& satul
Pala0c primete pe sta0&a Telea>e0ul9 cel mai importa0t a'lue0t al sau E11$Jm lu0&ime9 13
m!QPs debit mediuF. "a !dB0cat colectea% ultimul a'lue0t 9 Cricovul Srat9 u0 rBu de deal i de
cBmpie9 care :i mrete debitul cu 19-. m!QPs. D0 urma a 1-. Jm de drum9 Pra*ova se varsa :0
Ialomita la Dridu9 cedB0du<i debitul ce totali%ea% 2(9. m!QPs.
8a%i0ul Pra*ovei are o supra'a) de $(-$ Jm!S i cupri0de circa (3K di0 >ude)ul Pra*ova.
1.2.+ ,e&eta)ia

Datorit di'ere0)ei mare de 0ivel :0tre poalele mu0)ilor i vBr'uri9 asocia)iile ve&etale se
etalea% :0 'u0c)ie de :0l)ime. De la i0atimea de 1..3<1(33 m :0 sus se :0ti0d pa>itile alpi0e i
subalpli0e. Pa>itile alpi0e ocup cele mai mai mari :0l)imi di0 8uce&i9 la peste 2233<2$33m9
u0de ve&eta)ia este adaptat co0di)iilor aspre ale climei i are u0 ciclu biolo&ic a0ual redus. Pe
podul 8uce&ilor predomi0 pa>itile de pruc 9 coar09 iarba vB0tului i ru&i09 crora li se
adau& sca0teiutele 9 Po0te0illa ter0at9 #eum 7o0ta0um9 clopo)ei alpi0i9 &*i0)ur9 etc. Di0
cau%a vB0turilor puter0ice9 a %pe%ii prelu0&ite i a solului 0eevouat9 pla0tele su0t scu0de9
'ormB0d GHper0iteHH ca C militeaua ESile0e acaulisF i 7i0uataria sedoides9 ori colo0ii9 ca oc*iul
&i0ii EPrimula mi0imaF9 la care se asocia% clopo)elul 9 vioreaua alpi0 i &aro'i) pitic.
Subarbustii taratori9 pierdu)i pri0tre ierburi9 su0t repre%e0ta)i de salcia pitic i ar&i0)ic. D0tre
-
2233<2$33m i limit superiara a pdurii E1(33<1(.3m :0 8uce&i 9 1.33<1..3m :0 #BrbovaF se
de%volt eta>ul subalpi0 caracteri%at pri0 pa>iti i tu'riuri de >epi. D0tre ierburi predomi0 prul
porcului9 pruc9 iarba vB0tului9 'iru) i altele. De asem0ea :0 pa>itile alpi0e se mai :0tBl0esc
tu&arisuri pitice de smirdar9 mai abu0dete :0 8uce&i9 i0viora0d peisa>ul pri0 culoarea lor ro%<
violacee9 de a'i0 i merior. Dac :0 8uce&i9 >epul este mai des :0tBl0it9 :0 7u0)ii #Brbova el
abse0tea% cu desvBrire9 'ii0d :0locuit de ie0upr. D0 lu0&ul valcelelor care br%dea% versa0)ii
ve&etea% a0i0ul de mu0te9 care pre'er locurile mai umede. Pe pa0tele abrupte i stB0coase este
caracteristic ve&eta)ia de stB0crie repre%e0tat de ierburi asociate cu 0umeroase specii de 'lori
viu colorate C Di0at*us te0ui'olius9 Iris rut*e0ica9 Scor%o0era roea9 'loarea de col)9 etc9. 7ai >os
de 1..3<1(33m9 pa0tele mu0)ilor su0t acoperite aproape complet de :0ti0sele pduri strbtute
de turiti :0 primele ore de drume)ie spre culmule mu0)ilor. D0 valea superioar a Pra*ovei o
caracteristic o co0tituie pdurile de amestec9 :0 care se asocia% molidul9 bradul i 'a&ul.
Deasupra lor9 :0 8uce&i se co0turea% u0 eta> 'orestier cu o predomi0a0) a 'a&ului9 urmat mai
sus de 1+33<1.33m de u0 eta> al moldisurilor. "a partea lui superioar9 pe stB0ci se remarc %ad
:0 pBlcuri sau ca rariti9 u0eori :0 asocia)ie cu molidul. D0 de'ileul Pra*ovei i pe pa0tele de est
ale #arbovei se :0ti0d pduri de 'a& C deci predomi0a0t 'a&ul este asociat i cu al)i arbori cu
'ru0%e c%toare sau cu co0i'ere. Pe parterul pdurilor se :0ti0de u0 bo&at covor ve&etal 'ormat
di0 0umeroase specii de pla0te cu 'lori9 ciuperci9 muc*i9 'eri&i9 etc. D0trucBt u0ele eleme0te
ve&eta&istice su0t rare9 acestea au 'ost declarate mo0ume0te ale 0aturii9'ii0d prote>ate pri0 le&e9
pri0tre ele 0umrB0du<se C&*i0)ur &albe09 'loarea de col)9 sB0&ele voi0icului9 clopo)elul alpi09
desc*ampsia 'leAuosa9 bulbucul de mu0te9 0arcis9 a0&leica 9 mseaua ciutei E'loriF9 smirdarul9
a'i0ul i meriorul Etu'riuri piticeF9 %ambrul9 %ada9 tisa9 >epul i ie0uprul EarboriF.
1.2.. /au0a
Pdurea co0stituie u0 bu0 adpost i mediu de via) pe0tru 'au09 ast'el c :0 pdurile di0
mediul mo0ta0 se :0tBl0esc cprioara9 cerbul9 mistre)ul9 lupul9 vulpea9 rBsul9 ursul9 veveri)a9
parsul comu09 opBrla9 cocoul de mu0te9 cioc0itoarea mierl9 bu'0i)a. D0 eta>ul pa>itilor alpi0e
i subalpi0e slluiesc capra 0ea&r pitulata :0 sta0cariile abruptului9 opBrla9 vipera comu09
oarecele de %pad9 iar :0 >urul culmilor :0alte pot 'i v%u)i roti0du<se vulturul pleuv bru09
acvila de mu0te i uliul. Tot aici mai triesc 'aa de mu0te9 'luieraul de stB0c9 brumri) de
stB0c i multe altele9 crora li se adau& 0e0umrate &B%e i 'luturi. D0 apele reci i repe%i de
mu0te9 di0tre peti9 pstrvul este cel mai de seam repre%e0ta0t. Eleme0tele 'au0istice ocrotite
pri0 le&e di0 aceast %o0 su0tC capra 0ea&r9 rBsul9 vulturu pleuv 0e&ru9 acvila de mu0te9
cocoul de mu0te9 cerbul9 cpriorul i ursul.
1
1.2.2 Solurile

Solurile pre%e0te pe ,alea Pra*ovei se co0stituie di0 spodo<soluri Epod%oluri i soluri
bru0e acideF.

71: I-&!"(0

,alea Pra*ovei este ami0tit :0c di0 perioada Cuater0arului9 u0de apele9 :0tre care i
Pra*ova9 :i sc*imbau albiile i co0struiau &ri0duri care pri0deau :0tre ele mlati0i i oc*iuri de
ap. Cele mai vec*i dove%i de locuire apar la s'Britul cuater0arului9 :0 dealurile de lB0& 7i%il i
pe cBmpia rece0t acumulat de Pra*ova E+3 333<13 333 i.e0F.
7ai tBr%iu se descoper resturi de ceramic9 piatr le'uit E0eoliticF9 securi de aram9 coliere9
seceri de bro0%Eepoc bro0%uluiF9 cu)ite9 secer de 'ier9 mo0ede Eepoc 'ieruluiF. .
Co0vieturirea daco<roma0 9 a>ut %o0a pri0 de%voltarea ce0trlor meteu&reti9 precum i la
ae%rile uma0e.. 7ai tBr%iu eve0ime0tele politice i<au pus ampre0ta asupra %o0ei9 ast'el 'ii0d
ami0tite 0umeroase perso0alit)i ce i<au pus adB0c ampre0ta asupra istoriei RomB0iei C ,lad
Tepes Elupta di0 1+.2F9 Nte'a0 cel 7are Ebtlia :mpotriv lu Radu cel /rumos 1+22<1+(-F9
Nea&oe 8asarab9 Radu de la !'uma)i9 7i*ai ,itea%ul9 7atei 8asarab9 Co0sta0ti0 8ra0covea0u
precum i 'amiia Ca0tacu%i0o. D0trucBt valea superioar a Pra*ovei a co0stituit di0totdeau0a u0
loc de trecere :0tre Tra0silva0ia i 4ara RomB0easc s<au dus 0umeroase btlii &rele. Primul
drum de pe valea Pra*ovei este ami0tit :0 secolul @,9 cu oca%ia acordrii u0or privile&ii
0e&ustorilor braove0i de ctre Stibor de Stiborics9 voievodul Tra0silva0iei. D0tre secolele @,II
i @I@ ae%rile de pe valea Pra*ovei au :0ceput s i<a amploare atBt di0 cau%a sporului 0atural
ridicat cBt i a imi&ra0)ilor di0 4ara 8arsei9 Ras0ov i Sacele. D0 a 2<a >umtate a secolului 11
apar i primele ctu0e C I%voru i Predeal. Circula)ia mai i0te0s :0tre 8ucureti i 8raov9 duce
la le'uirea i ame0a>area drumului :0tre acestea9 :0 1-+(. D0 aceast perioad9 datorit
de%voltrii i0dustriei9 apari)ia mai0ii cu abur9 eAploatarea di0 ce :0 ce mai i0te0siv a
%cmi0telor de sare i petrol duce la creterea eco0omic a %o0ei. Primele ci 'erate pra*ove0e
Campi0a<Tele&a i 8uda M Sla0ic au 'ost co0struite :0 a0ul 1-2$9 datorit eAploatrii masivelor
de sare. Desc*iderea circula)iei moder0e de pe ,alea Pra*ovei pri0 co0struirea oselei E1-+(F i a
cii 'erate E1-(1F9 precum i co0struirea castelului PeleE1-(.<1--$F au co0stituit 'actorii
primordiali pe0tru de%voltarea eco0omic rapid9 c*iar spectaculoas9 a vii superioare a
Pra*ovei.
13
Dac primul r%boi mo0dial a curmat de%voltarea eco0omic a ,ii Pra*ova9 dup
termi0area acestuia aceasta i<a reluat 'irul. RB0d pe rB0d au aprut 0oi :0trepri0deri i0dustriale9
iar cele vec*i i<au mrit capacitatea de produc)ie9 atr&B0d tot mai mult mB0 de lucru. D0
prea>ma celui de<al doilea r%boi mo0dial9 cBteva localit)i dobB0diser 'u0c)ie i0dustrial9
co0tribui0d cu po0deri :0sem0ate la eco0omia >ude)ului i a )rii9 pri0tre ele 0umarau0du<se
'abricile de cime0t9 sticl9 c*erestrea9 postav9 me%eluri9 brB0%eturi i bere E!u%&aF9 'abricile de
celulo%9 *Brtie i mobil E8ute0iF9 'abricile de cuie9 0ituri9 uruburi i piuli)e9 ipsos9 var9 salam
ESi0aiaF9 'abricile de cime0t9 crmi%i9 ipsos9 'aia0) EComar0icF99 'abric de acid sul'uric9
ra'i0rii ECampi0aF. D0 timpul celui de<al doilea r%boi mo0dial ,alea Pra*ovei a su'ert
0umeroase bombardame0te9 ca mai apoi acest teritoriu s a>ute trupele romB0eti s :0lture
solda)ii &erma0i9 :0 cele di0 urm9 scpB0d de suvera0itatea acestora. D0 a0ii de dup r%boi u0ul
di0tre primele obiective a 'ost restabilirea po0derii i0dustriale a ,ii Pra*ova9 ast'el c :0 urma
e'orturilor depuse ,alea Pra*ova9 a a>u0s pri0tre primele re&iu0i eco0omice ale RomB0iei. D0
1121 se d :0 'olosi0) calea 'erat moder0i%at9 precum i drumul lr&it pe0tru 'acilitarea
trasportului rapid de cltori i mr'uri. O dat cu :0c*eierea r%boiului9 turismul este :0tr<o
co0ti0u de%voltare9 ast'el c i :0 %ilele 0oastre pote0)ialul turistic :0c mai poate 'i valori'icat.
71; P!53.%)(% '( %'086"(.0 34%$0

De<alu0&ul rBului Pra*ova se evide0)ia% cBteva orae cu o mare importa0t asupra )rii9
pri0tre cele mai :0sem0ate 'ii0dC Predeal9 !%u&a9 8ute0i i Si0aia..
Sta)iu0ea P"0#0%. este ae%at pe ,alea Pra*ovei9 lB0& trectoarea cu acelai 0ume di0
Carpa)ii 7eridio0ali9 la altitudi0ea de 1.323 m9 pe cea mai importa0t trectoare :0tre 7u0te0ia
i Tra0silva0ia9 :0 acelai timp u0a di0 le&turile di0tre 8udapesta i 8ucureti. Pri0 Predeal
trece Drumul Na)io0al DN1 i o cale 'erat electri'icat pe dou se0suri. Co0'orm ultimului
rece0smB0t9 Predealul avea .21. locuitori :mpr)i)i ast'elC
dup et0ieC ..++( romB0i9 12. ma&*iari9 21 &erma0i9 12 rromi9 2 alte 0a)io0alit)i
dup reli&ieC ..$2$ ortodoci9 1-3 romB0o<catolici9 2$ &reco<catolici9 1- re'omati9 1+
eva0&*elici si0odo<pre%biterie0i9 +1 de alte co0'esiu0i9 1$ liber cu&ettori9 + atei9 1 0u i<a
declarat credi0)a.
A832% este u0 ora :0 >ude)ul Pra*ova ce se situea% :0 ,alea Pra*ovei9 la co0'lue0)a cu
rul !%u&a9 la poalele 7u0)ilor 8uce&i i 7u0)ilor 8aiului9 :0 veci0tatea culmilor Soric i
Ca%acu. Este o sta)iu0e climateric i turistic importa0t. !re o puter0ic tradi)ie i0dustrial9
'abrica de bere 'ii0d u0a di0tre cele mai 'aimoase di0 RomB0ia. "a rece0smB0tul di0 23329
11
!%u&a avea ..21$ locuitori di0tre care 1-9$2K su0t romB0i. Oraul !%u&a este atestat
docume0tar di0 a0ul 1-$3.
Orasul B3'&0$( este situat pe cursul superior al rBului Pra*ova9 la 1$. Jm de 8ucureti i
$( Jm de 8raov9 la o altitudi0e :0tre -.3<1.3 m9 i0veci0a0du<se la 0ord cu !%u&a i Predeal9 la
sud cu Si0aia9 la vest cu masivul 8uce&i 9 iar la est cu cBteva culmi ale 7u0)ilor #Brbova
ESoric9 #Brbova9 CumpatuF. Popula)ia este de 11 (-( de locuitori9 iar :0 ceea ce privete
atestarea docume0tar aceast datea% di0 1-33.
Sta)iu0ea S($%(% este ae%at pe ,alea superioar a rBului Pra*ova 9 :0 pli0 %o0
mo0ta0 9 la poalele 7u0)ilor ,Br'ul cu Dor 9 /ur0ica i Piatra !rs . Si0aia se a'l la o dista0)
de 122 Jm de 8ucureti i +1 Jm de 8raov9 la o altitudi0e ce varia% :0tre (2(m i -23m.
Popula)ia orauluiC este de 12.2. de locuitori C .-31 de seA masculi0e i 2212 de seA 'emi0i0eF.
91 POTENIALUL TURSTIC AL VII PRAHOVA
917 P!&0$)(%.3. &3"(-&(+ $%&3"%.
2.1.1 Po0te0)ialul turistic cu valoare peisa&istic
2.1.1.1 Pote0)ialul turistic al relie'ului &laciar

Relie'ul &laciar este re%ultatul activit)ii &*etarilor cuater0ari :0 cele mai :0alte %o0e di0
Carpatii 7eridio0ali i Orie0tali.
Compo0e0te ale relie'ului &laciar C
Vrfurile C Urme ale actiiu0ii &*e)arilor su0t :0tBl0ite :0 toate vBr'urile di0 8uce&i ce
depasesc 2333 m. !cestea co0stituie ast%i obiective ese0tiale pe0tru turismul pieto0al mo0ta0.
Ele o'er o pa0oram mi0u0at asupra :0tre&ii re&iu0i mo0ta0e.
Crestele alpine C cele di0 7u0tii 8uce&i au u0 aspect asem0tor cu cele di0 Carpa)ii
7eridio0ali9 :0s su0t mai pui0 co0servate. Ele su0t pre%e0te :0 sectorul 0ordic9 :0 ba%i0ele
superioare ale vilor 7lieti i 4i&0etiC *or0urile di0 7lieti i 4i&0eti9 coloa0ele9
12
8rBul Caprelor9 Poarta di0 4i&0eti. S<au 'ormat datorit 'e0ome0ului de de%a&re&are su'erit de
calcare i co0&lomerate .
Circurile glaciareC !cestea 0u su0t 'oarte bi0e co0servate9 :0 7u0)ii 8uce&i9 dar ele se
pot :0tBl0i :0 partea de 0ord9 u0de re&sim circuri &laciare simple9 pe vile 7lieti i
4i&0eti9 dar i :0 partea de vest9 :0 ba%i0ul Ialomiei9 pe cursul superior al vii u&arilor.
Vile glaciare C Su0t re%ultatul traseului termi0al al &*earilor. D0 8uce&i urme ale
aciu0ii &*e)arilor se &sesc pe vile C Ialomi)ei9 Doam0ei i Su&rilor spre sud9 7orarului i
Cerbului spre est9 7leti i Urltoarea spre 0ord i 0ord vest i #aura :0 vest.
2.1.1.2 Pote0ialul turistic al relie'ului pe calcare i co0&lomerate
!cesta ocup o po%i)ie remarcabil9 :0 cadrul pote0ialului turistic mor'olo&ic. Este
repre%e0tat pri0tr<o mare varietate de 'orme9 care au re%ultat pri0tr<u0 proces puter0ic de
ero%iu0e di'ere0iat9 sau pri0 aciu0ea c*imic a apelor :0crcate cu CO2 .
Compo0e0te ale relie'ului pe calcare i co0&lomerateC
Platourile structurale C Platoul 8uce&ilor a'lat la altitudi0ea de 2333 m9 pre%i0t o uoar
i0cli0are spre vest.
Forme rezultate din procese de eroziune difereniat C :0 8uce&i su0t pre%e0te
T reali%ri me&alitice T C S'i0Aul 9 8abele .
Sfinxul.
Situat la 13 mi0ute de caba0a 8abele9 marele S'i0A di0 8uce&i9 a 'ost 'oto&ra'iat9 se pare9
pe0tru prima dat9 pri0 a0ul 11339 dar di0 'a)9 i 0u di0 pro'il9 aa cum apare :0 ima&i0ile
Uu%ualeV. El a 'ost de0umit ast'el abia :0cepB0d di0 a0ul 11$2. Ima&i0ea de s'i0A a aprut :0
mome0tul :0 care stB0ca9 a%i :0alt de - m9 cu o l)ime de 12 m9 a 'ost privit di0tr<u0 a0umit
u0&*i9 avB0d drept reper o aA ce por0ete de la el ctre 8aba ,a0toaselor9 cum i se spu0e u0ei
stB0ci di0 prea>m. StB0ca cu :0')iare de om privete spre cercul de precesie al ec*i0octiilor.
7e&alitul capt co0turul cel mai limpede la 21 0oiembrie9 cB0d apu0e soarele. S'i0Aul este u0
mo0ume0t al 0aturii 'ormat de<a lu0&ul timpului datorit ploilor i ero%iu0ii vB0tului. Pri0
aspectul su ome0esc9 creea% o ima&i0e tulburtoareC 'a) propor)io0at9 bu%e severe9 brbie
volu0tar. Se spu0e c S'i0Aul este repre%e0tarea u0ei divi0it)i9 eApresie suprem de putere i
dem0itate. !sem0area S'i0Aului di0 8uce&i cu 7arele S'i0A e&iptea0 de la #i%e* este u0 motiv
:0 plus s credem c 0atura i<a depit propriile limite9 lsB0du<0e pe 0oi uimi)i i 0eputi0cioi
:0 descoperirea misterului..
1$
Babele.
W8abeleW su0t martori de ero%iu0e9 'ormate pri0 erodarea eolia0 di'ere0)iat a di'eritelor
strate &eolo&ice :0 care su0t sculptate Eco0&lomerate cretaciceF i se &sesc :0 imediata
veci0tate a caba0ei cu acelai 0ume.

!lturi de S'i0A se :0al) &rupul de stB0ci cu0oscute sub 0umele de W8abeleW. PstrB0d
le&tura cu S'i0Aul ele au 'ost supra0umite W!ltarele ciclopice di0 Caraima0W 'ii0d :0c*i0ate
PmB0tului i Cerului9 Soarelui i "u0ii ca i lui 7arte9 %eu al r%boiului i al a&riculturii. Despre
apari)ia lor s<au 'ormat le&e0de i teorii. U0ii cercettori aprecia% c a&e0)i modelatori au 'ost
apa i vB0tul cu spri>i0ul :0&*e)ului i de%&*e)ului. Se are :0 vedere i alter0a0)a rocilor9 &resii i
calcare de pe platou. D0s 0u poate 'i 0e&at i0terve0)ia uma0 la 'i0isarea 'ormelor mai mult sau
mai pu)i0 re&ulate. PB0 acum9 0ici o dovad tii0)i'ic 0u a putut eAplica pe de<a :0tre&ul acest
'e0ome0 i ast'el9 le&e0dele :0 >urul acestor stB0ci se de%volt :0 co0ti0uare9 u0i0d realitatea cu
supra0aturalul.
Relieful de coloane C pre%e0t de obicei la peri'eria platourilor . D0 8uce&i ele su0t
repre%e0tate de piramidele de pe culmea 4i&0eti i cele de la ObBria.
Abrupturi C cel mai repre%e0tativ abrupt di0 RomB0ia 9 este abruptul pra*ovea0 estic al
7u0)ilor 8uce&i9 cu sectoare spectaculoase la est de 8abele i cel de la i%voarele vii Lepilor. D0
partea estic a 8uce&ilor se :0re&istrea% cea mai mare di'ere0 de 0ivel pe vertical di0
RomB0ia9 de peste 1333 m9 a'lat sub vBr'ul Cotila. O alt caracteristic este aceea c9 versa0tul
estic al 8uce&ilor9 este dome0iul cel mai importa0t pe0tru practicarea alpi0ismului.
Relieful exocarstic C este prese0t :0 %o0ele de platouri >oase9 pla0e sau cu pa0t redus9
u0de apele di0 precipitaii9 :0crcate cu CO2 pot staio0a o perioad de timp.
Lapiezurile C su0t pre%e0te :0 toate cele patru %o0e ale relie'ului carstic di0 8uce&i9
respectiv :0 %o0a vestic9 ce0tral 0ordic i estic.
Dolinele i asociaiile de doline C micro depresiu0i alu0&ite9 pre%e0te la 'el ca lapie%urile
:0 toate cele patru %o0e9 :0s su0t slab repre%e0tate.
Relieful endocarstic C repre%e0tat pri0 peteri9 care su0t cele mai compleAe i
spectaculoase compo0e0t ale relie'ului carstic.
Peteri C :0 8uce&i se &sete cea mai :0alt peter :0 calcare co0&lomerate di0 Carpai9
la altitudi0ea de 2$33 m9 Petera Bucoiu9 cu o lu0&ime de aproape 1333 m. !lte peteri C
Petera lui 8o&da0 < amplasat pe cli0a sudic a Plaiului Piatra !rs9 are 1+1 m lu0&ime i o
de0ivelare de . m.
Petera Ialomi)ei < sculptat de ape :0 versa0tul sudic al mu0telui 8trB0a9 ea se desc*ide spre
valea Ialomi)ei9 la altitudi0ea de 1223 m9 la i0trarea rBului :0 c*eile Peterii. "u0&imea total
1+
este de 112- m9 di0 care sectorul accesibil al peterii este de +33 m9 iar desc*iderea9 la i0trare9 de
1. m.
Petera Ursului se a'l :0 apropierea c*eilor Ttarul 7are9 la altitudi0ea de 1.+- m9 avB0d o
lu0&ime de 133 m.
2.1.1.$ Pote0ialul turistic al vilor carpatice.
Ceile C su0t sectoare de vale :0&ust9 puter0ic adB0cite i cu lu0&imi variabile9 'ormate
:0 calcare. D0 sectorul superior al Ialomiei9 se remarc o succesiu0e de sectoare de c*ei C C*eile
Urilor9 Peterii9 Ttarul 7ic9 Ttarul 7are9 ;0oa&a 7ic9 ;0oa&a 7are9 Or%eiI :0 cadrul
crora su0t pre%e0te toate caracterele acestei 'orme de relie'C pro'ile tra0sversale :0&uste9 rupture
de pa0t9 sectoare surplombate9 tuburi de presiu0e.
C*eile Or%ei < apar :0 aval de lacul Scropoasa9 pe o lu0&ime de circa 2 Jm9 dista0) pe care valea
este 'oarte i0&usta. UrmB0d cursul spre amo0te9 la ieirea di0 c*ei :0tBl0im bara>ul lacului de
acumulare.
C*eile Ttarul 7are9 apar la traversarea pi0te0ului de calcare care :0ai0tea% di0 mu0tele Ttaru.
C*eile Ttarul 7ic9 0umite i c*eile Cotea0ului.
C*eile ;0oa&a 7are9 su0t spate :0 calcare i pre%i0t versa0)ii abrup)i9 strbtu)i de 0umeroase
tuburi de dre0a> subtera0.
C*eile ;0oa&a 7ic9 :0tre co0'lue0)a cu pBrBul 8olboci pe dreapta i Oboarele pe stB0&a.
Cascadele C 'rumoase cderi de ap care atra& 0umeroi turiti .
Cascada Caraima0 . Situat pe ,alea Lepilor9 la o altitudi0e de 1(33 m9 are o 'rumusee i%bitoare.
Cascada uria cu u0 perete de +3 m :0Blime9 0u are totui u0 caracter perma0e0t9 ea seac spre
s'Britul lu0ii au&ust .
Cascada Urltoarea. Situat la altitudi0ea de 13.. m9 spectaculo%itatea este dat de apele care
sar peste u0 pra& 'ormat di0 &resie calcaroas9 avB0d la ba% strate de Si0aia9 iar :0 partea de sus
co0&lomerate. Traseul turistic este cel mai scurt 'ii0d accesibil tuturor turitilor.
2.1.2 Re%ervatiile 0aturale di0 7asivul 8uce&i
D0 perimetrul oraului Si0aia9 :0 8ute0i i la poalele #Brbovei se &sesc mai multe
re%ervaii 0atural i mo0ume0te ale 0aturii. Cu0oaterea lor de ctre amatorii de drumeie
presupu0e i obli&aia strict a prote>rii cuve0ite.
1.
Pe malul stB0& al Pra*ovei9 :0 cartierul Cumptu9 se a'l Rezer!aia Ariniul9 cu o
supra'a de 1.+ *a. Cercetrile di0 a0ii H.3 au dus la ide0ti'icarea a 1($ de specii9 apari0B0d
u0ui 0umr de +2 de 'amilii9 di0 care cele prodomi0a0te su0t cele di0 speciile lem0oase. !ici
este pus sub ocrotire :0 mod special ari0ul alb i rc*ita roie.
Cea mai eAti0s i mai importa0t re%ervaie se &sete :0 spaiul 7u0ilor 8uce&i.
Re%ervaia pri0cipal di0 8uce&i se :0ti0de pe o supra'a de 22-3 *a9 i datea% di0 11$.. Se
:0ti0de de<a lu0&ul versa0ilor estici9 vestici i 0ordici9 de la Si0aia pB0 la aua Stru0&a9
i0clu%B0d cu0oscutele abrupturi Caraima09 Lepilor i Cotilei. "imita i0'erioar a re%erviei este
plasat u0deva :0 >urul altitudi0ii de 1333 <1133 m altitudi0e9 iar cea superioar la 2.3. m :0
,Br'ul Omul. Pe versa0tul sudic al Caraima0ului i pe ,alea Lepilor eAist o %o0 tii0i'ic de
protecie absolut. Peisa>ul ei mor'olo&ic cupri0de abrupturi spectaculoase9 poduri i0ter'luviale
vaste9 custuri9 circui i vi &laciare9 c*ei i alte 'orme carstice9 precum i 0umeroase 'orme de
relie' 'luviatile.
Rezer!tia Bucegi i0clude9 di0 pu0ct de vedere al ve&etaiei9 trei eta>eC eta>ul mo0ta0
superior9 eta>ul subalpi0 i eta>ul alpi0 i0'erior. D0 'iecare eta> su0t pre%e0te eAemplare aparte :0
a0samblul 'lorei romB0eti. D0 eta>ul mo0ta0 superior9 pe versa0tul pra*ovea0 al masivului9
trebuie remarcat eAiste0a asociaiei '&et de brad9 speci'ic :0 Carpaii Orie0tali i
7eridio0ali9 pe valea Oltului. Remarcabil este arboretul secular de brad de la Si0aia9 di0 %o0a
Pele9 u0de eAist arbori mo0ume0tali cu o :0lime de pB0 la .3 m i cu diametru
co0siderabil. Tot speci'ic pe0tru acest eta>9 este pre%e0a u0ei specii cu rspB0dire sporadic :0
Carpai9 i a0ume Tisa9 care se re&sete pe stB0cile de la S'B0ta !0a9 pe ,alea Peleului9 pe
stB0cile de sub Poia0a StB0ii i :0 alte locuri Salba moale pre%e0t :0 apropierea stB0cilor S'B0ta
!0a9 pe ,alea Lepilor 7ari i pe ,alea Urltoarea 7ic9 este i ea o 'ormaiu0e de seam pe0tru
acest eta>. Po%iia adpostit i pre%e0a calcarelor au 'avori%at me0i0erea a u0or elem0te
termo'ile mai rare9 :0 %o0a sB0cilor S'B0ta !0a9 i a0ume C "iliacul 9 iedera alb etc.
D0 eta>ul subalpi0 se co0stat pre%e0a u0or arboreta remarcabileC arboretele de larice de
pe brBul 7u0telui /ur0ica9 arboretele de larice cu %Bmbru de pe 8rB0a 7are a Lepilor E1(.3 mF9
arboretele de larice de pe versa0ii 0ordici ai Lepilor 7ici i Cotilei.
D0 ceea ce privete eta>ul alpi0 i0'erior su0t ocrotite >0epe0iurile de pe platoul mu0ilor
Piatra !rs9 Lepii 7ari i Lepii 7ici. Pri0tre >0epe0i se :0tBl0ete o alt specie de arbuti9 mai
rar :0 ara 0oastr9 laricera coerulea. Tot sub ocrotire este pus i cel mai de seam repre%e0ta0t
al 'lorei lem0oase di0 acest eta>C %Bmbrul9 relict &laciar9 pre%e0t sub 8Br0a 7are a Lepilor sau :0
,alea #aura i pe 7u0tele #ua0u. Di0tre asociaiile de tu'riuri pitice cea mai :0sem0at este
cea de Ur*odode0dro0 Jotsc*XiV.
12
Rezer!aia Petera are o supra'a de 22. *a i i0clude %o0a 'orestier de pe mu0ii
Cocora i 8trB0a 9 Petera Ialomiei 9 C*eile Peterii i Urilor 9 ,alea 6oroabei. !ici su0t
ocrotite9 pe lB0&9 'ormaiu0ile speci'ice acestei %o0e a 8uce&ilor9 i molidiurile9 tu'riurile de
>0eap09 pBlcuri de larice i %Bmbru. "B0& Caba0a Petera9 la 1.13 m altitudi0e9 :0 'B0eaa
alpi0 Poia0a Crucii se :0tBl0esc specii ca piul rou 9 i &*i0ura &albe0.
"a poalele 7u0telui "ptici se a'l o alt mic re%ervaie9 Rezer!aia "urbria Lptici.
!ccesul la aceast re%ervaie se 'ace 'olosi0d drumul 'orestier care :0soete I%vorul Ialomiei
ctre sud. Di0 drumul respectiv se despri0de o potec ce duce ctre o alt importa0ta re%ervaie
di0 8a%i0ul Ialomiei9 Rezer!aia #noaga. Speci'ic pe0tru aceast re%ervaie este pre%e0a
pla0telor termo'ile sud europe0e9 sud meditera0ee0e sau balca0ice9 care repre%i0t rariti :0
'lora riiC secele mo0ta0um 9 at*ama0t*a *u0&arica9 lo0icera coerulea etc .
Rezer!aia Babele i0clude atBt i0teresa0te 'orme de relie'9 8abele9 S'i0Aul i altele9 cBt i
asociaii ve&etale alpi0e cu ar&i0ic9 iarb roie9 micu0ea de mu0te etc.
Pe cel mai :0alt vBr' di0 masivul 8uce&i9 Omul9 la peste 2.33 m altitudi0e9 su0t ocrotite
asociaiile de tu0dr alpi09 cu o specie e0demic pe0tru 7eridio0ali9 poa co0tracta.
D0 7asivul 8uce&i9 pe lB0& asociaiile ve&etale9 su0t ocrotite :0 mod special a0imale
cum ar 'iC capra 0ea&r9 rBsul9 vulturul pleuv9 cocoul de mu0te i alte eAemplare deosebit de
'rumose i pitoreti pe0tru acest masiv.
919 P!$&0&(%.3. &3"(-&(+ %$&"!5(+
2.2.1 Patrimo0iul turistic cultural istoric
$inaia9 ora datB0d di0 sec @,II9 impresio0ea% turiti pri0C
Castelul Pele9 a crui co0strucie a :0ceput :0 1-($9 dup dori0a re&elui Carol9 a 'ost
i0au&urat o'icial :0 1--$. Pla0urile i lucrrile de eAecuie au 'ost :0credi0ate rB0d pe rB0d
ar*itecilor de coal &erma0 ?il*elm Doderer9 Lo*a0es Sc*ult% i Yarel "ima0. !r*itecii au
reuit s cree%e o site% de stiluri9 :mbi0B0d stilul 0eore0aterii &erma0e9 care este predomi0a0t
atBt la eAterior cBt i la i0terior9 cu eleme0te speci'ice re0aterii italie0e9 precum i a stilului
baroc &erma09 rococo9 *ispa0o<maur etc. Pe lB0& toate aceste stiluri9 re&i0a 7aria a impus9 :0tr<
u0 stil perso0al9 eleme0tele !rt<Nouveau9 adoptB0d trsturi bi%a0ti0e i celtice. !st'el au luat
0atere i0terioare ca UDormitorul de !urU9 UCapelaV9 U Camera de !ur U care i0dubitabil au
valoare de u0icat . Castelul atra&e turiti pri0 i0teriorul ele&a0t i u0icat9 slile de arme9 sala de
co0silii9 cabi0etul de lucru al Re&elui9 sala vec*e de mu%ic9 sala 'lore0ti09 su'ra&eria9 salo0ul
1(
turcesc9 sala de teatru9 cabi0etul de lucru al re&i0ei9 dormitorul pe0tru oaspei9 apartame0tul
imperial9 i 0u 0umai9 toate cele 233 de :0cperi ale palatului au u0 aer speci'ic pli0 de
atractivitate. Catelul adpostete o colecie de circa +333 de arme9 o colecie de aproape 1333 de
picturi9 0umrul real de tablouri 'ii0d aproape de .333 eAemplare. Terasele Castelului su0t
:mpodobite cu statui9 vase9 coloa0e i 'B0tB0i arte%ie0e. D0 parcul castelului se a'l statuia
Re&elui Carol.
!lturi de U7arele Palat U se poate vi%ita i Castelul Pelior9 co0struit :0tre a0ii 1-11 M
1132 de ar*itectul ce* Yarel "ima0 i decorat de ctre vie0e%ul 8er0*ard "udZi&. Pu0ctele de
i0teres deosebit su0t C decoraiu0ile i0terioare i mobilierul9 colecia de art decotativ eAtreme
de valoroas apari0B0d stilului !rt MNouveau.
Palatul Foior9 co0struit i0iial ca parte a compleAului de cldiri ataate Castelului
Pele9 el reu0ete o serie de birouri9 saloa0e i su'ra&erii ele&a0te9 precum i o sal de teatru.
8ute0i9 sta)iu0e bal0eoclimateric9 este repre%e0tat :0 aceast cate&orie pri0 C
Castelul Cantacuzino9 i0au&urat :0 11119 voia s 'ie o replic la castelul Pele i Pelior.
Stilul adoptat a 'ost cel brB0cove0ea0. El atra&e turiti pri0 'rumuseea ar*itectural9
decoraiu0ile i0terioare precum i pri0 cBteva mo0ume0te de valoare impresio0a0t.

2.2.2 Obiective cultural reli&ioase

%nstirea $inaia9 supra0umit i UCatedrala CarpailorV9 datea% di0 secolul @,II M
lea i repre%i0t i0de0titatea istoric a oraului9 'ii0d prima co0strucie pe acest teritoriu.
/o0datorul 70stirii Si0aia este Sptarul 7i*ail Ca0tacu%i0o care a 'cut peleri0a> la locurile
s'i0te9 a>u0&B0d i la 7u0tele Si0ai. Impresio0at de ce a v%ut9 s<a *otrBt s se :0toarc :0 4ara
RomB0easc i s co0struiasc :0 mu0i o m0stire ce s<o i0c*i0e S'i0tei /ecioare 7aria. Prima
co0strucie di0 %o0 certi'ic apariia oraului Si0aia.
Biserica &aterea %aicii Domnului9 co0struit de Re&ele Carol I i Re&i0a Elisabeta :0
1--1 9 pstrea% pB0 ast%i picturile murale ori&i0ale 9 reali%ate de pictorul da0e% !&0es EA0er.
%nstirea Predeal9 ce datea% di0 1(+3.
2.2.$. Obiective culturale 9 cu 'u0cii turisticeC
Casa memorial 'eorge (nescu9 vila "umi0i9 cu o sem0i'icaie aparte pe0tru marele
artist. Reali%at :0tr<u0 stil aut*e0tic romB0esc i i0te&rat per'ect :0 peisa>ul mu0)ilor 8uce&i9
vila era locul de odi*0 i relaAare a marelui artist9 dup 0umeroasele co0certe pe care le
susi0ea.
1-
Casa scriitorului Cezar Petrescu9 co0struit :0 111-9 cupri0de cBteva lucrri de mare
valoare ale u0or pictori celebri.
Casa Romano ) Franceza9 situat :0 ce0tral oraului la0& primaria oraului9 cu i0teres
pe0tru turiti datorit activittii sale :0delu0&ate9 ea 'ii0d i0stitutia care avea drept scop
rspB0direa culturii i civili%aiei roma0e pri0 orice mi>loc le&al i0 %o0a ,aii Pra*ovei.
%uzeul Cezar Petrescu9 care cupri0de biblioteca perso0ala a scriitorului9 cateva picturi i
sculpturi de mare valoare i trei sculpturi amplasate :0 *ol sem0ate Oscar 6a0.
Casa de cultura i Biblioteca *reneasc di0 8ute0i9 cu 2(.$$2 de volume9 uimete
pri0 ar*itectura sa u0icat :0 %o0a.
%ormntul lui Badea Cran E 1-+1< 1111 F a'lat :0 cimitirul oraului Si0aia. /i&ura
marca0t a acelei perioade s<a remarcat pri0 eroismul su i iubirea pe0tru cultura i 0eam.
%onumentul +,ltima 'renadW a 'ost ridicat :0 a0ul 112- i dedicat eroului WCaporal
,asile 7uatW. Este amplasat :0 'aa &rii di0 8ute0i.
%onumentul (roilor Predeal9 ae%at :0 piaa &rii.
Crucea (roilor &eamului9 de0umirea o'icial a mo0ume0tului9 se :0al protector
deasupra oraului 8ute0i9 la o altitudi0e de 2211 m. 7o0ume0tul a 'ost co0struit :0tre a0ii
1122<112- pe0tru a ci0sti memoria eroilor 0eamului c%u)i :0 Primul R%boi 7o0dial. Crucea a
'ost :0l)at la i0i)iativa Re&i0ei 7aria i a Re&elui /erdi0a0d I al RomB0iei9 cu scopul de a 'i
v%ut de la o dista0) cBt mai mare. Proiectul a0samblului a 'ost reali%at de ctre ar*itec)ii
romB0i #eor&e Cristi0el i Co0sta0ti0 Procopiu.
Crucea Eroilor Neamului este situat :0 aua masivului Caraima09 c*iar pe mar&i0ea
abruptului ctre ,alea Seac9 la altitudi0ea de 2211 m9 'ii0d u0ic :0 Europa atBt pri0 altitudi0ea
amplasrii9 cBt i pri0 dime0siu0iC crucea propriu<%is are o :0l)ime de 2- m i dou bra)e de
cBte ( m 'iecare.
7o0ume0tul era cea mai :0alt co0struc)ie di0 lume la vremea respectiv9 de acest 'el9
situat la o ast'el de altitudi0e. ")imea stBlpului vertical este de 2 m9 lu0&imea bra)elor
ori%o0tale pB0 :0 aAul stBlpului 'ii0d de ( m i latura u0ui oc*i ptrat de %brea este de 2 m.
Crucea este eAecutat di0 pro'ile de o)el9 'ii0d mo0tat pe u0 soclu di0 beto0 armat placat
cu piatr9 :0alt de (9. m9 iar :0 i0teriorul acestuia se a'l o :0cpere care a adpostit i0i)ial
&e0eratorul de e0er&ie electric ce alime0ta cele 123 de becuri de .33 ? de pe co0turul Crucii.
Parcul Central di0 Si0aia9 importa0t re'u&iu pe0tru turiti9 aici se a'l o 'B0tB0 arte%ia0
i busturi ale u0or 'i&uri marca0te pe0tru literatura poporului romB0C Io0 Crea0&9 7i*ai
Emi0escu9 Nicolae 8lcescu.
11
2.2.+ Obiective eco0omice reali%ate :0 perioada moder0a i co0tempora09 cu 'u0cie
turistic
Cazinoul di0 Si0aia9 co0struit :0 Parcul Ce0tral :0 11119 atra&e 0umeroi turiti datorit
asemrii sale cu u0 celebru ca%i0o di0 7o0te Carlo. !%i cldirea a 'ost tra0s'ormat i0tr<u0
moder0 ce0tru de co0'eri0.
'ara Predeal9 i0au&urat la 2. decembrie 112-.
2.2.. Obiectivele et0oculturale i et0o'olclorice
Resursele turistice et0oculturale su0t repre%e0tate de arta popular.
A-ezrile rurale tradi.ionale9 privite :0 a0samblu9 repre%i0t u0 &rup de co0struc)ii9
locui0)e ce alctuiesc u0 mod de via) care se poate sc*imba :0 timp i spa)iu. !cestea se
de'i0esc pri0 vec*ime istoric9 'u0c)ia socio<eco0omic9 durata de locuire i modul de or&a0i%are
a &ospodriilor.
Aritectura tradi.ional s<a co0turat :0 timp9 speci'icul ei 'ii0d dat de structura material
a co0struc)iilor9 de propor)ii9 de volume9 decor i or0ame0te. Co0di)iile 0aturale9 :mpre>urrile
sociale9 istorice9 :0demB0area te*0ic i op)iu0ea estetic a locui0)elor i<au pus ampre0ta asupra
di'eritelor edi'icii ale satului. Eleme0tele care de'i0esc orice co0struc)ie tradi)io0al9 laic sau
reli&ioas su0t dime0siu0ile9 materialele 'olosite9 temelia9 dispu0erea eleme0telor de co0struc)ie9
'ormele de acoperi9 or0ame0tele eAterioare i i0terioare. Cele mai atractive di0 pu0ct de vedere
ar*itectural su0t bisericile care se impu0 pri0 modul de 'aso0are i :mbi0are a bBr0elor9 pri0
:mpr)irea i0terioarelor i eleva)ia tur0ului care :0 %o0a ,ii Pra*ova este mic de :0l)ime.
*rganizarea interiorului co0stituie cea mai co0clude0t eApresie a modului de via) i a
'ormelor de ma0i'estare a ideilor despre 'amilie9 'rumos i 'u0c)io0alitate. I0teriorul locui0)elor
)r0eti este co0di)io0at de mediul 0atural9 ocupa)ii9 0ivelul de de%voltare i sc*imburile
culturale. "ocui0)ele se ide0ti'ic pri0 pla0ul i 'u0c)iile :0cperilor.
*biectele tradi.ionale su0t le&ate de ocupa)iile a&ricole9 silvice i tra0sport. Ele s<au
de%voltat i diversi'icat o dat cu circula)ia produselor meteu&reti pri0 tBr&uri9 oboare9
bBlciuri9 iarmaroace. !st%i pu)i0e &ospodrii mai 'olosesc ast'el de obiecte9 ele 'ii0d pstrate :0
mu%ee i colec)ii et0o&ra'ice pe0tru a putea 'i cu0oscute de turitii i0teresa)i.
Portul popular repre%i0t o carte de vi%it a locuitorilor di0 ,alea Pra*ovei. Este u0
a0samblu vestime0tar cu piese de :mbrcmi0te i podoabe disti0cte de mare valoare artistic.
Costumul popular este determi0at de %o09 de ocupa)ii i meteu&uri. Ele re'lect starea social9
23
vBrsta i trecutul istoric. !st%i co0stituie u0 eleme0t de podoab pe0tru %ilele de srbtoare i
pe0tru importa0tele ceremo0ii di0 via)a omului.
$culptura popular /n piatr s<a de%voltat mai ales pe0tru caracterul ei or0ame0tal.
7eterii populari reali%ea% multe eleme0te de co0struc)ieC stBlpi de pridvor9 de poart9 scri9
balustrade9 mese de piatr9 pietre 'u0erare.
Arta popular a prelucrrii pieilor este pre%e0t acolo u0de eAist meteri care se ocup
cu tbcria9 co>ocria i ci%mria. Eleme0tul domi0a0t este co0'ec)io0area pieselor de iar0C
co>oace9 cciuli. Ele au te*0ici de decorare deosebite :0 'u0c)ie de oca%iile la care su0t 'olosite.
!lturi de acestea se mai co0'ec)io0ea%C curele9 opi0ci9 tobe de vB0toare9 traiste9 *amuri i alte
eleme0te de maroc*i0rie.
0nstrumentele populare tradi.ionale su0t aparate de producere a su0etelor reali%ate pri0
te*0ici speciale i di0 materiale deosebite. U0ele di0tre acestea su0t 'oarte vec*i precum bu*aiul9
buciumul9 'luierul9 iar altele au 'ost asimilate :0 decursul timpuluiC vioara9 c*itara9 clari0etul.
!lturi de acestea mai su0t 'olosite9 :0 completarea li0iei melodice9 'ru0%a i coa>a de mesteac09
sol%ul de pete.
Arta /mpletiturilor are o vec*e tradi)ie la sate. Cele mai rspB0dite su0t :mpletiturile di0
0uiele care au o lar& :0trebui0)are. !ria de rspB0dire a acestui meteu& s<a restrB0s 'oarte mult
:0 ultimele dece0ii di0 cau%a moder0i%rii eleme0telor de i0terior i a uste0silelor cas0ice.
Arta picturii pe sticl1 ,ale0)ele artistice i turistice ale acestui meteu& su0t date de
tematica ico0o&ra'ic ortodoA9 de armo0i%area i alter0a0)a to0urilor9 de culoarea i 'i0e)ea
dese0ului9 de pre%e0)a 'oi)elor de aur i ar&i0t. Toate acestea ampli'ic valoarea i dau
ori&i0alitate picturilor reali%ate de meterii populari.
%e-te-ugul /ncondeierii oulor este practicat la sate.
Confec.ionarea m-tilor su0t 'olosite :0 da0suri i la srbtorile laice le&ate de Crciu0 i
!0ul Nou.
91: P"(+(5%.0.0 &"%-00 &3"(-&(+0

Trasee turistice cu plecare di0 Predeal
Predeal2Cabana "rei Brazi2Poiana $ecuilor. Poteca :0cepe di0 Predeal pe u0 marca> cu
ba0d &albe09 trece pe sub /eti'oiul9 pri0 pdure i pa>iti9 pB0 la Caba0a Trei 8ra%i i de aici
la Caba0a Poia0a Secuilor iar dac se dorete se poate a>u0&e i :0 Postavaru.
Predeal2Cabana Paraul Rece 2 Cabana Cerbului. Se poate a>u0&e mer&B0d di0 Predeal9
pe oseaua ast'altata spre !%u&a9 apoi la dreapta pe oseaua de pe ,alea Ras0oavei9 pB0 di0colo
21
de Sipote u0de9 :0 apropierea drumului9 se a'l :0tr<o pa>ite Caba0a PBrBul Rece. De acolo9 pe
osea9 se a>u0&e la Caba0a Cerbul i dup 1( Ym :0 oraul Ras0ov.
Predeal2Cabana Diam2Cabana %alaesti2Varful *mu. Drumul i0cepe di0 Predeal9 pe
soseaua ast'altata9 de<a lu0&ul Pra*ovei9 apoi la dreapta9 pe soseaua de pe ,alea Ras0oavei. De
aici se poate a>u0&e la caba0a9 'ie pri0 ,alea Iadului9 pe marca> de triu0&*i rosu9 'ie co0ti0ua0d
drumul pe soseaua Predeal<Ras0ov si9 pe la Sipote pe o poteca marcata cu u0 pu0ct rosu. De la
Caba0a Di*am9 pe drumul spre 7alaesti sau pe ,alea Cerbului se poate a>u0&e la ,ar'ul Omu.
Trasee turistice cu por0ire di0 8uste0i
Busteni 3445 m62 Cascada ,rlatoarea 37855 m61 Traseul este accesibil tot timpul a0ului.
Se urca pe Str. Telecabi0ei spre telecabi0a. I0 tot acest timp se poate observa abruptul pra*ovea0
al 8uce&ilor domi0at de ,ar'ul Claia 7are i0 dreptul caruia se arcuieste ,alea Seaca a Lepilor.
"asa0d i0 dreapta vec*iul traseu spre Caba0a Caraima0 pe ,alea Lepilor9 dupa u0 urcus acce0tuat
se a>u0&e la pu0ctul de0umit U"a #ratarV. De aici drumul se bi'urca. Spre dreapta9 poteca
marcata cu triu0&*i albastru duce la Caba0a Piatra !rsa9 i0 timp ce drumul 0ostru trece peste u0
mic podet9 traversea%a ,alea Seaca a Lepilor si dupa u0 parcurs usor pri0 padure se >u0&e la
Cascada Urlatoare care este impresio0a0ta pri0 debit si i0altime.
Busteni 3445 m62Poiana Costilei 379:8 m62Poiana Picetul Rosu 37;88 m62Cabana
Poaiana 0z!oarelor 37;55 m62 Cabana 'ura Diam 3<4= m62 Busteni. Traseul este accesibil
0umai vara. I0 8uste0i urma0d strada ,alea !lba a>u0&em la Cami0ul !lpi09 situat 'oarte
aproape de iesirea di0 oras. De aici urcam o prima pa0ta care 0e scoate i0tr<o poia0a de u0de 0i
se de%valuie o impresio0a0ta priveliste asupra masivelor Caraima0 si Costila. Co0ti0ua0d
drumul9 a>u0&em i0 timp scurt la UPoarta 7u0tilorV. Cativa copaci care9 priviti di0 'ata9 par
per'ecti ali0iati9 0e lasa sa vedem abruptul. De aici drumul co0ti0ua cu o usuoara curba spre
dreapta apoi i0 urcus spre pu0ctul U"a 7asuratoarea UrsilorV9 de u0de se rami'ica spre sta0&a
traseul marcat cu triu0&*i &albe0 ce 0e duce la re'u&iul Sc*iorilor di0 ,alea !lba. Urmea%a o
re&iu0e aproape ori%o0tala dupa care se coboara spre Poia0a Costilei u0de se a>u0&e dupa ce am
traversat ,alea Costilei si ,alea #albi0elelor. Privi0d deasupra padurilor putem observa Peretele
#albi0elelor9 Coltul #albi0elelor9 Coltii 7ali0ului. Dupa ce traversam Poia0a Costilei poteca 0e
duce la rascrucea de drumuri di0 Poia0a ,aii Cerbului9 iar la dreapta spre 8uste0i pri0 Plaiul
/a0ului9 ambele cu ba0da &albe0a. Noi traversam ,alea 7ali0ului9 apoi ,alea Cerbului si 0e
i0dreptam spre Poia0a 7orarului9 u0de a>u0&em dupa ce traversam 'irele vailor Comorilor si
8u>orilor. !ici putem admira impu0atoarele !ce ale 7orarului. Dupa ce traversam ,alea
7orarului si dupa o portiu0e aproape ori%o0tala9 coboram spre rascrucea de drumuri di0 Poia0a
22
Pic*etul Rosu. De aici9 drumurile su0t raspa0dite i0 eva0tai. Ele 0e pot co0duce spre Caba0a
7alaiesti sau ,ar'ul 8ucsoiu9 spre Caba0a Di*am sau Caba0a Poia0a I%voarelor. De aici
co0ti0uam traseul cu marca>ul de ba0da rosie si i0 aproAimativ 1. mi0. a>u0&em la Caba0a
Poia0a I%voarelor. I0 co0ti0uare coboram spre Caba0a #ura Di*am pe o poteca lata si accesibila9
de u0de i0 aproAimativ o ora a>u0&em pe sosea i0 8uste0i.
Busteni 3445 m62Cabana 'ura Diam 3<4= m62Cabana Diam 379>8 m6. Traseul este
accesibil tot timpul a0ului. Di0 8uste0i mer&em pe Str. Nestor Urec*e9 iar la iesire di0 oras
urmarim soseaua as'altata ce strabate pitoreasca ,ale a Cerbului. I0 %ilele se0i0e se pot vedea
Coltul9 Peretele si Umarul #albi0elelor9 Coltii 7orarului. Drumul urca pie%is pa0a la Caba0a
#ura Di*am9 u0de se desparte pe marca>ul de ba0da rosie spre Caba0a Poia0a I%voarelor9 de
u0de co0ti0uam sa urcam paralel cu ,alea Seaca a 8aiului. Dupa aproAimativ o ora drumul iese
i0 Saua 8aiului la o rascruce de drumuri9 u0de se i0tal0esc spre Poia0a I%voarelor9 marcata cu
cruce albastra9 drumul spre Predeal pri0 ,alea "euca marcat cu triu0&*i rosu si drumul spre
Caba0a Steaua9 marcat cu ba0da albastra. Noi co0ti0uam pe acelasi marca> de triu0&*i albastru si
dupa ce i0tal0im poteca marcata cu pu0ct rosu9 care vi0e di0spre Pic*etul Rosu9 coboram usor si
i0 cateva mi0ute a>u0&em la Caba0a Di*am. De pe prispa caba0ei putem admira 'rumoasa
perspective o'erita 0oua de apruptul 8ucsoiului si 7orarului. Pe partiile 0aturale di0 'ata caba0ei
se poate practica sc*iul.
Busteni 3445 m62Cantonul ?epi 37<:8 m62Cabana Piatra Arsa 37<58 m6. Traseul este
accesibil 0umai vara. ,om urma traseul 0umarul 1 pa0a la pu0ctul U"a #ratarV9 u0de drumul
spre Cascada Urlatoare se desparte de cel spre Piatra !rsa. Di0 acest pu0ct9 poteca se orie0tea%a
spre dreapta9 traversea%a ,alea Seaca a Lepilor si i0 urcus usor pri0 padure9 i0 aproAimativ 23
mi0ute a>u0&em la pu0ctul U"a ,i0cluV. De aici drumul traversea%a9 ra0d pe ra0d9 ,alea
Comorilor9 ,alea Urlatoarea 7ica9 ,alcelul Urlatoarei 7ici9 ,alcelul Crestei Urlatorilor si
urca0d i0 serpe0ti0e9 se a>u0&e pe u0 pi0te0 al Crestei Urlatorilor la pu0ctul de0umit U"a 7eseV.
!poi poteca traversea%a di0 0ou ,alcelul Crestei Urlatorilor9 urca i0 serpe0ti0e de<a lu0&ul
,alcelului Urlatorii 7ici si a>u0&e pe o plat'orma lar&a9 de u0de se despri0de spre dreapta *atisul
care i0soteste 8raul 7are al Lepilor. I0 'ata se ridica 7u0tele Lepii 7ari. Urmea%a u0 urcus
pie%is pe o poteca sapata pe alocuri i0 sta0ca si preva%uta cu cabluri de asi&urare. Dupa cateva
serpe0ti0e9 se a>u0&e la Ca0to0ul Lepi9 de u0de i0 23 mi0ute9 mer&a0d pri0tre >0epe0i pe u0 drum
usor9 se %areste Caba0a Piatra !rsa.
Busteni 3445 m62Cabana Babele 3>>88 m6. I0cepa0d di0 11(-9 drumul &reu si periculos
pe ,alea Lepilor spre Caba0a 8abele9 pote 'i 'acut i0 0umai 12 mi0ute cu telecabi0a. Susti0uta de
2 pilo0i9 por0i0d de la 1$1 m altitudi0e si a>u0&a0d la 21-3 m9 pe o lu0&ime totala de ++.3 m9
2$
cabi0a trece la o i0altime medie de 123 m peste u0a di0tre cele mai 'rumoase %o0e alpi0e di0
Roma0ia. Di0 11-29 li0ia de telecabi0a s<a prelu0&it spre Pestera pe i0ca o dista0ta de 2211 m.
Urca0d spre Caba0a 8abele 0i se o'era succesiv privelisti pa0oramice spre ,alcelul I0spumat9
Cascada Caraima09 am'iteatrul ,aii Lepilor9 abruptul sudic al Caraima0ului9 versa0tul Lepilor
7ici9 platoul 8uce&ilor la mar&i0ea carora se a'la Caba0a Caraima0 E232. mF. Iar0a9 i0
aprobierea caba0elor 8abele9 Caraima0 si Piatra !rsa9 amatorii de sc*i pot &asi partii atat pe0tru
i0cepatori cat si pe0tru ava0sati.
Busteni 3445 m62Valea Cerbului2Varful *mu 3>585 m6. Traseul este accesibil 0umai vara.
De la &ara urmarim traseul 0umarul $ pa0a la paraul 6oa&elor u0de se despart marca>ele triu0&*i
albastru si ba0da rosie spre #ura Di*am si ba0da &albe0a spre Poia0a Cerbului si ,ar'ul Omu.
De la aceasta rami'icatie9 drumul 0ostru co0ti0ua usor spre sta0&a pri0 padure9 ocoleste ,ar'ul
#alma 7are si a>u0&e i0 Poia0a Costilei9 de u0de9 pri0tr<u0 urcus li09 a>u0&em i0 Poia0a ,alea
Cerbului9 de u0de traversam ,alea 7ali0ului si a>u0&em i0 ,alea Cerbului9 de u0de urmam 'irul
vaii9 paralel cu culmea 7u0telui 7orarului. Dupa ce traversam ,alea Seaca a Costilei9 trecem pe
versa0tul 0ordic al masivului Costila9 i0 Poia0a ,aii Tapului9 spre sta0&a observa0du<se Creasta
Pripo0ului si i0 'u0dal Coltii Obarsiei. De la co0'lue0ta cu valea Tapului9 avem oca%ia sa trecem
pri0 pu0ctul UNumaratoarea OilorV9 care a primit acest 0ume datorita a doi pereti sta0cosi care
lasa i0tre ei u0 spatiu i0&ust. Ca reper orie0tativ9 i0tal0im apoi9 i0 sta0&a drumului9 u0 vec*i loc
de popas al cioba0ilor u0de sta0ca este a'umata9 modiv pe0tru care aceasta sta0ca a 'ost 0umita
VPiatra ParlitaV.Puti0 mai sus9 putem observa o puter0ica ruptura de pa0ta 'ormata de pi0te0ul
UPripo0ul vaii CerbuluiV9 pe care o urcam repede pe serpe0ti0e ca sa a>u0&em la ba%a u0ui *or0.
Il urcam 'ara di'icultati9 dupa care9 pe o pa0ta destul de usoara9 0e a0&a>am pe o bra0a lata care
se a'la i0 sta0&a9 bra0a ce 0e co0duce i0 ,alea Pripo0ului. Dupa acest pasa> trecem pe 'ata
7orarului9 u0de i0tal0im 8ra0a 7are a 7orarului. De aici9 de pe versa0tul 7asivului Costi0a9
pri0tr<u0 drum i0 serpe0ti0e ce 0e scoate la u0 alt pra&9 trecem di0 0ou pe versa0tul 7orarului9
de u0de putem observa 'oarte bi0e Caldarea Superioara a ,aii Cerbului. Di0 acest pu0ct traseul
0u mai pre%i0ta di'icultati de orie0tare si i0 cura0d i0tal0im traseele care vi0 di0spre Caba0a
Pestera E1213 mF si 8abele. I0 scurt timp a>u0&em la Caba0a Omu9 adapost turistic situat la cea
mai mare altitudi0e di0 8uce&i9 u0de se a'la si statia meteorolo&ica.
Busteni 3445 m6 ) Cabana Poiana 0z!oarelor 37;55 m6 ) Picetul Rosu 37;88 m6 ) Varful
Bucsoiu 3>;<> m6 2 Varful *mu 3>585 m6. Traseu accesibil 0umai vara. De la 8uste0i urmam
traseul 0umarul $ pa0a la caba0a #ura Di*am. De aici9urcam o portiu0e i0cli0ata9 a>u0&em i0
13<1. mi0ute la i0tersectia cu drumul spre Caba0a Di*am9 marcat cu triu0&*i albastru. Noi vom
co0ti0ua pe o poteca ce suie usor pe creasta di0tre ,alea Seaca a 8aiului si ,alea 7orarului9
a>u0&a0d dupa aproAimativ +. mi0ute la Caba0a Poia0a I%voarelor. I0 co0ti0uare ocolim pe
2+
curba de 0ivel mu0tele Capata0a Porcului pa0a ca0d a>u0&em i0 Poia0a Pic*etul Rosu9 u0de
i0tal0im o sta0a. Di0 aceasta poia0a se despart mai multe marca>eI 0oi il vom urma pe cel cu
ba0da rosie9 care 0e co0duce i0 urcus pe la0&a versa0tii 8ucsoiului9 pa0a i0 Poia0a
8ucsoiuluiDe aici 0e a0&a>am i0 traversarea ,aii 8ucsoiului9 suim creasta9 apoi coboram si
traversam ,alea Rea. Drumul co0ti0ua i0 urcusuri si coborasuri succesive pa0a a>u0&em i0
pu0ctul 0umit U"a PrepeleacV. "asa0d i0 urma poteca spre Caba0a 7alaiesti9 marcata cu triu0&*i
rosu9 i0cepem urcusul &reu pe mu0tele 8ucsoiu. Drumul 0e co0duce pri0 >0epe0isuri pe o creasta
sta0coasa de u0de iesim la cumpa0a apelor i0tre ,alea Rea si ,alea 7alaiesti. De aici se des'ace
8raul Caprelor spre Caba0a 7alaiesti si 8raul 7are al 8ucsoiului. Co0ti0ua0du<0e traseul pe o
pa0ta pro0u0tata9 a>u0&em la ,ar'ul 8ucsoiu de u0de 0i se desc*ide o pa0orama impresio0a0ta
spre %o0ele i0alte ale 8uce&ilor. Spre sud<vest observam ,ar'ul Omu9 pu0ctul 'i0al al traseului
0ostru. Si daca avem 0oroc de o %i se0i0a9 roti0d privirea spre ori%o0turile lar&i desc*ise9 vom
putea observa Piatra Craiulu9 Postavarul si Piatra 7are9 iar i0 departare Ciucasul si /a&arasul. De
la ,ar'ul 8ucsoiu coboram coama sudica pa0a a>u0&em i0 Curmatura 8ucsoiului9 de u0de9 pri0
curmatura morarului9 ce are i0 sta0&a Obarsia ,aii 7orarului9 pri0tr<u0 ultim e'ort a>u0&em la
Caba0a Omu E2.3. mF.
Busteni 3445 m6 ) Varful #amora. Recoma0dabil 0umai i0 a0otimpul verii. Se lasa &ara
i0 sta0&a si se trece calea 'erata pe strada &arii. Dupa ce depasim podul peste Pra*ova9 a>u0&em
i0 cartierul ;amora.Cura0d dupa cladirea Sa0atoriului9 pe partea sta0&a9 i0tal0im marca>ul cruce
rosie. Urmari0d marca>ul9 drumul se co0ti0ua pa0a la ca0to09 iar de aici pa0a i0 Saua ;amorei9
de u0de poteca se orie0tea%a la sta0&a9 pe culmea mu0telui ;amora9 pa0a i0 var'ul cu acelasi
0ume E1-22 mF.
Busteni ) Cumpatul ) $inaia. Recoma0dabil i0 a0otimpul verii. Durata traseului este de
cca $ * si >umatate. De la &ara se traversea%a podul Pra*ovei9 dupa ce strabate stra%ile #arii si
#rivitei. Di0 spatele Sa0atoriului ;amora9 se mer&e spre sud9 pe drumul 'orestier9 paralel cu
li%iera padurii ;amora9 pa0a i0 ,alea ;amorei9 u0de drumurile se bi'urca. Cel di0 sta0&a urca
spre ca0to0ul ;amora9 iar cel di0 dreapta co0ti0ua pa0a i0 ,alea Sipa9 u0de di0 0ou se rami'ica.
Noi co0ti0uam drumul a'lat la limita padurii9 tra0versam ,alea Tu'ei si 0e co0ti0uam eAcursia
pa0a la Cumpatu9 i0 statiu0ea Si0aia.
Trasee turistice cu por0ire di0 Si0aia
$inaia ) Cabana Pestera. Di0 Si0aia9 di0 cartierul 7alului urmarim drumul ce
traversea%a mu0tele Paduc*iosu9 ce lea&a Si0aia cu orasul Puceasa. I0ai0te de a a>u0&e la cota
1333 m9 u0de este si &ra0ita de >udet a Pra*ovei cu Dambovita9 cotim dreapta si 0e urmam
2.
drumul catre Caba0a 8olboci9 "acul 8olboci9 C*eile Tatarului9 Padi0a9 pa0a ca0d a>u0&em la
Sc*itul Pestera si Pestera Ialomicioarei u0de este pu0ctul limita al traseului.
$inaia ) Cota 7;88 m ) Cabana Valea cu Brazi 37588 m6 )Varful Cu Dor. 7arca>ul
i0cepe di0 &ara Si0aia cu trei sem0eC pu0ct rosu9 ba0da rosie si ba0da albastra. Drumul mer&e pe
o sosea lar&a si pe stradute sau pasa>e cu trepte care scurtea%a serpe0ti0ele soselei9 trece pri0 'ata
Caba0ei /ur0ica si a>u0&e la o rascruce. 7arca>ul cu pu0ct rosu va i0soti de aici i0ai0te soseaua
lar&a pa0a la 6otelul Cota 1+339 i0tal0i0d i0 cale o poteca ce duce la Sta0ca S'a0ta !0a. Pa0a la
Caba0a ,alea cu 8ra%i9 poteca marcata cu ba0da rosie urca di0 &reu E1. mi0uteFi0 patru<ci0ci
serpe0ti0e a'late pe o si0&ura pa0ta despadurita. De aici se poate vedea 'rumoasa perspectiva a
Si0aiai si masivul #arbova pe care se %areste Caba0a Piscul Cai0elui. I0 sta0&a caba0ei se a'la
poia0a U"a S'arsitul "umiiV9 0umita asa pe0tru ca i0 departate vremi aici era locul celor mai
&rele asce0siu0i. De aici urcam pri0 pa>isti pa0a i0tal0im metere%ele de sta0ca 0umite U"a
CetateV. "a 1. mi0ute9 ocoli0d UcetateaV poteca se opreste la Caba0a ,ar'ul Cu Dor9 ase%ata i0tr<
o pa0ta ce duce i0 apropiere de ,ar'ul Cu Dor.
$inaia ) Vrful *mu 3>585 m6. Urmari0d traseul 0umarul $ pa0a la Caba0a ,ar'ul Cu
Dor. Spre 0ordul caba0ei9 peste spi0area UCetatiiV i0 dreapta se 'ormea%a o adevarata aAa
ce0trala sud<0ord a masivului9 o lu0&a poteca Emarca> ba0da &albe0aF9 care a>u0&e la ,ar'ul
Omu. Poteca me&e pe pa0tele mu0telui /ur0ica9 lasa0d i0 dreapta,alea cu 8ra%i si ,alea cu
;ade. I0 apropierea ,ar'ul Piatra !rsa poteca primeste di0 dreapta o alta poteca marcata cu
ba0da albastra Ecare vi0e di0 Si0aia pri0 Poia0a Sta0iiF si se apropie de Caba0a Piatra !rsa.
!poi9 urma0d li0ia tele'o0ica9 putem mer&e pa0a la Caba0a 8abele Eo >umatate de oraF si peste
,ar'ul Obarsia Ialomitei la cel mia i0alt pisc al 8uce&ilor9 ,ar'ul Omu.
:1 ECHIPAMENTUL TURISTIC AL VII PRAHOVA
:17 I45!"&%$)% 0+<(5%40$&3.3( &3"(-&(+
O'erta turistic a u0ei %o0e este co0stituit di0 patrimo0iul turistic9 care cupri0de
totalitatea valorilor 0aturale9 istorice9 ar*itecto0ice9 tradi)ii9 'oloclor9 i alte de acest &e0 de care
dispu0e o %o0 i pe care le poate pu0e la dispo%i)ia turitilor9 ba%a te*0ico<material ce i0clude
mi>loacele 'iAe i pe care le poate pu0e la dispo%i)ia turitilor i 'or)a de mu0c. Eleme0tele
compo0e0te ale o'ertei se &rupea% :0C
Eleme0te atractive9 compuse di0 resursele 0aturale9 socio<culturale uma0e9 te*0olo&ice9
avB0d o importa0t relativ :0 timp i :0 spa)iu :0 cadrul o'ertei turistice.
22
Eleme0te 'u0c)io0ale compuse di0 ec*ipame0tul i serviciile care 'ac posibil
des'urarea produc)iei turistice
Cele dou cate&orii de eleme0te se pot completa9 i0'lue0)a9 substitui9 :0 a0umite propor)ii
reciproc. ,alori'icarea patrimo0iului turistic al oricrei %o0e sau re&iu0i &eo&ra'ice implic
asi&urarea u0or co0di)ii de deplasare9 se>ur i petrecerea timpului liber :0 mod plcut9 deci
combi0area e'icie0t a celor dou &rupe de eleme0te co0stitutive ast'el i0cat o'erta turistica a
%o0ei sa co0stituie u0 tot u0itar cu maAimum de atractivitate posibil.
Co0di)iile care 'acilitea% deplasarea i se>urul co0stituie alturi de pote0)ialul turistic
Epote0)ialul 0atural i pote0)ialul a0tropicF eleme0te de atrac)ie i motive :0 ale&erea a0umitor
desti0a)ii de vaca0). "e&tura di0tre activitatea turistic i i0dustria *otelier este compleA9 de
pro'u0%ime i se des'oar :m ambele se0suri 9 pe de o parte i0dustria *otelier9 pe de alt parte
de%voltarea turistic co0di)io0at de eAiste0)a u0or spa)ii de ca%are9 de &radul de ec*ipare9 de
calitatea i varietatea prestatiilor o'erite. !is&urarea acestor co0di)ii este compo0e0t a o'ertei
turistice9 di0tr<o sta)iu0e sau re&iu0e turistic Epe lB0& o'erta primar asi&urat de resursele
0aturale a0tropiceF.
De%voltarea activit)ii turistice presupu0e9 deci9 eAiste0)a alturi de resursele turistice i a
u0or ec*ipame0te adecvate ce repre%i0t suportul material al prestarilor ce su0t desti0ate
satis'acerii 0evoilor turistice9 cu0oscut sub de0umirea de ba% te*0ico< material sau capital 'iA
"e&tura di0tre rolul ec*ipame0tului turistic i amploarea 'e0ome0ului turistic este
compleA i se des'oar :0 dublu se0sC
De%voltarea turistmului este co0ditio0at de &radul de ocupare a %o0elor turistice si de
calitatea ec*ipame0tului turistic
Compo0e0tele ba%ei te*0ico<materiale se structurea%a si se amplasea%a i0 'u0ctie de
&radul de ma0i'estare a cererii
Se tie c pe lB0& atrac)ia ma0i'estat de u0 obiectiv turistic9 ame0a>rile le&ate9 :0
pri0cipal9 de co0di)iile de odi*0 i a&reme0t9 co0tribuie :0 mod *otrBtor la pre%e0)a turitilor :0
%o0.
I0 cadrul ba%ei te*0ico<materiale a turismului9 capacitatea de ca%are9 de alime0tatie
publica9 de a&reme0t9 pri0 volum si structura9 se re'era i0 cea mai mare masura la &radul de
dotare si de%voltare turistica i0 a0samblul sau la 0ivel teritorial.
Di0 pu0ct de vedere al co0)i0utului9 ba%a te*0ico<material poate 'i de'i0it pri0
totalitatea mi>loacelor de produc)ie 'iAe i circulare de care se 'olosete turistmul pe0tru
:0depli0irea 'u0c)iilor sale eco0omice i sociale. 7i>loacele 'iAe se caracteri%ea% pri0 'aptul c
particip cu :0trea& valoare de :0trebui0)are la activitatea turistic i :i tra0simit :0 mod treptat
2(
valoarea asupra produsului turistic9 u%a0du<se. /o0durile circula0te se co0suma :0 :0tre&ime la
'iecare ciclu de produc)ie.
8a%a te*0ico<materiala a turismului se imparte i0 doua cate&oriiC
8a%a te*0ico<materiala speci'ica turismului desti0at satis'acerii 0evoilor turistice
8a%a te*0ico<materiala &e0erala M care satis'ace 0evoile populatiei re%ide0te
"a ra0dul sau ba%a te*0ico<materiala speci'ica turismului este alcatuita di0C
Re)eaua u0itatilor de ca%are M u0itati de ba%a si u0itati compleme0tare
Re)eaua u0itatilor de alime0tatie publica
Re)eaua i0stalatiilor de a&reme0t Etratame0tF
7i>loace de tra0sport
Sate turistice
Sate de de vaca0ta
8a%a te*0ico < materiala &e0erala cupri0deC
Cai de comu0icatie
7i>loace de tra0sport
Re)eaua u0itatilor comerciale
Re)eaua de aprovi%io0are cu apa9 e0er&ie electrica si aprovi%io0are cu &a%e
Re)eaua i0stitutiilor sa0itare
Ec*ipame0te de posta si telecomu0icatii
Ec*ipame0tul turistic sau capacitatea de produc)ie este tot atBt de diversi'icat i
speciali%at ca i serviciile turistice. /iecrui serviciu turistic :i corespu0de u0 a0umit tip de
ec*ipame0t9 corela)ia di0tre cele dou eleme0te 'ii0d atBt de 0atur ca0titativ cBt i calitativ.
Deosebit de importa0t de me0)io0at este 'aptul c ba%a te*0ico<material a o'ertei turistice
pre%i0t o serie de particularit)i 'a) de ba%a te*0ico<material a altor activit)i de produc)ie.
!st'el9 :0tre ba%a te*0ico<material i resursele 0aturale turistice trebuie s eAiste o
corespo0de0) atBt pe pla0 calitativ i structurral cBt i pe pla0 ca0titativ9 ca volum al dotarilor.
Por0i0d de la u0a di0tre trsturile o'ertei turistice i a0ume ri&iditatea sa9 trebuie
me0)io0at 'aptul ca ba% te*0ico<material turistic este ast'el co0ceput de ctre o'erta0)i :0cBt
s 'ie adaptat i u0ui u0umit se&me0t9 al cererii turistice )i0B0d co0t de importa0)a dista0)ei i
direc)io0area cererii.
2-
:19 D(40$-(3$0% -( -&"3+&3"% 0+<(5%40$&0.!" &3"(-&(+0
,alea Pra*ovei dispu0e de o dotare turistica adecvata 0ormelor de turism9 repre%e0tata
pri0 ec*ipame0tele de ca%are9 alime0tatie si a&reme0t.
$.2.1 U0itatile de ca%are
8a%a de ca%are i0 statiu0ea Predeal este eAtrem de diversi'icat acoperi0d :0tre&
se&me0tul de piat turistic9 dor0ic de a petrece clipe 'rumoase :0 re0umita statiu0e.
@otelurile1 /orma de ca%are clasic9 pre%e0t de obicei :0 statiu0i si :0 marile ce0tre
urba0e9 :si 'ace pre%e0ta si aici. !u u0 caracter 'oarte diversi'icat9 re&sim *oteluri de la o stea9
pB0a la ci0ci stele. D0s piataa *otelier este domi0at de u0ittile *oteliere de trei stele. Di0
pu0ct de vedere al amplasrii lor9 se poate vorbi de u0 &rad ridicat de accesibilitate9 ele a'lB0du<
se :0 apropierea pu0ctelor de i0teres maAim ale orasului Eobiective turistice 9 pBrtii 9 traseele
turistice 9 sosele 9si de &arF. Clasarea lor :0 'u0ctie de stele este urmtoarea C [u0 *otel de .
stele9 trei de + stele9 ci0spre%ece de $ stele9 patru de 2 stele9 2 de 1 stea.
"ista *otelurilor C Cirus [ (3 de locuri I Carpati [ 1$- de locuri I Timis [[ -+ de locuri
IPredeal [[ -- de locuri I Piatra Craiului [[ .2 de locuri I Carme0 M !0a [[ -1 de locuri I
Ursuletul [[[ 21 de locuri I Ro%mari0 [[[ 1+3 de locuri I Roua [[[ .- de locuri I Robi0so0 [[[
$- de locuri I Premier [[[ +3 de locuri I Ori%o0t [[[ I 6era [[[ 133 de locuri I #aiser
Co0ti0e0tal [[[ 13- locuri I Dra&ului [[[ +3 de locuri I Cool [[[ $2 de locuri I CompleA Ede0
[[[ (2 de locuri I Caba0a ,B0torilor [[[ +2 de locuri I 6otel Ti0eret [[[ .- de locuri I
8elvedere [[[221 locuri I !telier [[[ +3 de locuri I SJi\SJX [[[[ 2+ de locuri I Piemo0te [[[[
.+ de locuri I !0dX [[[[ (3 de locuri I Predeal Co0'ort Suites [[[[[ (2 de locuri .
D0 ceea ce privesc tari'ele 9 acestea se situea% i0tre 13] < .3]9 :0 'u0tie de cate&oria de *otel.
Totalul locurilor de ca%are di0 *oteluri este de 1133 de locuri.
Vile1 Su0t 'oarte 0umeroase si eAtreme de bi0e puse la pu0ct9 u0ele rivali%B0d cu
*otelurile de + M . stele. Capacitatea lor de ca%are 0u depseste .3 de locuri9 :0s ma>oritatea au
u0deva la 23 M $3 de locuri. /ii0d atBt de multe9 ele su0t plasate pe tot :0ti0sul orasului. Iat
cBteva eAemple de vile pre%e0te :0 Predeal C 6ore%u [ 13 locuri I Coca [ 1- locuri I 7r&ritar
[[ 2$ locuri I Ialomicioara [[ $+ locuri I Cprioara<Corbu [[ 1- locuri I Cprioara [[ 1+ locuri I
!leA [[ 13 locuri I !dams [[ 21 locuri I ,ictoria [[[ 13 locuri I Stella !lpi0a [[[ 2+ locuri I
Spera0ta [[[ +2 locuri I Select [[[ .3 locuri I Predeal 6olidaXs [[[ $2 locuri I Dali0 [[[ 1-
locuri I Cota 1233 [[[ $- locuri I Su0set [[[[ 12 locuri I Club Predeal [[[[ 2$ locuri I Cari0a
[[[[ 23 locuri .
21
Tari'ele varia% de la 13 ] M +3 ] 9 :0 'u0cTie de &radul de co0'ort.
Pensiuni1 Su0t u0ittile de ca%are cu o capacitate redus9 care pe la0& 'u0ctia de ca%are
pot :0depli0i 'u0ctia de alime0tatie. !cestea la 'el ca vilele su0t 0umeroase9 diversi'icate9
satis'cB0d totalitatea pre'eri0telor.
Iat cBteva di0tre acestea C ,iJX\ 7aria [ - locuri I Oa0a [ 23 locuri I Casa !lb [ 11
locuri I 8rB0dusa [ 22 locuri I Ta0a [[ 1 locuri I Rustic [[ - locuri I "iliacul [[ 2+ locuri I
/"orilor [[ 1- locuri I /ast [[ 13 locuri I Da0a [[ 1( locuri I Casa Roditel [[ $3 locuri I Casa
!0a [[ 23 locuri I !di'a0 [[ 1- locuri I ,ladet [[[ 12 locuri I ,aca0ta [[[ 11 locuri I Toledo
[[[ 22 locuri I Ra'ael [[[ 12 locuri I Picior de mu0te [[[ $3 locuri I Iris [[[ 13 locuri I /ra&ilor
[[[ 12 locuri Emil [[[ .+ I Cresce0t [[[ 12 locuri I Casa !0a [[[ 1. locuri I Casa 8u0icii [[[
22 locuri I Casa !rdelea0 [[[ 22 locuri I Capeli [[[ 2+ locuri I !0&el [[[ 22 locuri I !0dra 2
[[[ $3 locuri I !0dra [[[ $3 locuri I !lpi0 [[[ $3 locuri I Tamira [[[[ +3 locuri I Dapa [[[[ 12
locuri.
Cabanele1 !tra& turisti pri0 aspectul lor rustic9 amplasame0tul lor i0edit9 :0 mi>locul
0ature u0de peisa>ul este miri'ic9 rupt di0 crtile de povesti9 u0de relaAarea este complet.
Iat caba0ele di0 Predeal C Poia0a Secuilor [ +3 locuri I #Brboba [[ (. locuri I Trei 8ra%i
[[[ +3 locuri I /ul& de 0ea [[[ +2 locuri I Clbucet Sosire [[[ +- locuri .

I0 statiu0ea Sinaia ba%a de ca%are este u0a eAtrem de diversi'icat si 0umeroas. Se pot
:0tBl0i 0umeroase vile si pe0siu0i de di'erite cate&orii calitative9 dar si 0umeroase *oteluri9 aici
a'lB0du<se cele mai 0umeroase *oteluri de pe ,alea Pra*ovei9 ma>oritatea 'ii0d de trei stele. "a
'el ca si *otelurile9 vilele si pe0siu0ile o'er servicii asem0toare9 la preturi mai ava0ta>oase9 si
0u de multe ori 0umerosi turisti optea% pe0tru vile si pe0siu0i :0 de'avoarea *otelurilor.
@otelurile. I0c de la :0ceputurile miscrii turistice di0 ,alea Pra*ovei9 Si0aia a iesit :0
evide0t pri0 0umeroasele *oteluri luAoase9 care primeau lumea bu0 di0 8ucuresti si
:mpre>urimi. !%i situatia 0u s<a sc*imbat. Numeroase *oteluri9 cu o palet diversi'icat9 ase%ate
:0 locurile cele mai 'avorabile pe0tru practicarea eAtra activittilor di0 oras9 'ac deliciul turistilor.
"ista de *oteluri C 6otel Cerbu [[ ($ locuri I 6otel Plti0is [[ 1-1 locuri I 6ostel 8lue
Silver [[ 21 locuri I 6otel Caraima0 [[ 1+2 locuri I 6otel Riviera [[ +$ locuri I 6otel Iris*
6ouse [[[ 2+ locuri I 6otel Re&i0a [[[ .2 locuri I 6otel Cota 1+33 [[[[ 13+ locuri I 6otel
Cerbul [[ 2( locuri I 6otel /ur0ica [[ +2 locuri I 6otel 7area Nea&ra [[[ 2- locuri I 6otel
8astio0 [[[2- locuri I 6otel Roberto [[[ $. locuri I 6otel Ta0t%i [[[ +$ locuri I 6otel 7arami
[[[ 2- locuri I 6otel Eco0omat [[[ 21 locuri I 6otel 8astio0 [[[ 2( locuri I 6otel Palace [[[[
2-- locuri I 6otel I0ter0atio0al [[[[ 1(1 locuri I 6otel !0da [[[[ 2$ locuri I 6otel NeZ
7o0ta0a [[[[ $2$ locuri I 6otel 7ara [[[ 2-3 locuri I 6otel Si0aia [[[[ +$. locuri.
$3
Tari'ele su0t cupri0se :0tre 1.^ < 133^ . Numrul de locuri :0 *oteluri este de 2.13.
Vilele si pensiunile di0 Si0aia eAtrem de 0umeroase9 cu o'erete 'oarte diverse9 stBr0esc o
lupt9 la propriu si la 'i&urat :0tre turistii di0 i0trea&a tar si 0u 0umai.
Iat cteva di0tre acestea C ,ila Casa /eliA [[[ 23 locuri I ,ila Ecateri0a [[[ 1 locuri I
,ila "ucia [[[[ 2- locuri I ,ila Casa !leAa0dru [[[ 12 locuri I ,ila Camelia [[[ .2 locuri I
Pe0siu0ea Casa ,ulturilor 1+ locuri I Pe0siu0ea 6edX [[ +. locuri I ,ila Ilea0a [[ 12 locuri I
,ila !lba [[ 1- locuri I Casa Socul [[ 2 locuri I Pe0siu0ea 8ra0dusa [[ 12 locuri I ,ila 8albi
[[[ 11 locuri I Casa 7i*ai [[ 13 locuri I ,ila !riesul [[ 22 locuri I Pe0siu0ea Casa Tom
[[[[[1- locuri I ,ila Iulia [[[ 12 locuri I ,ila PittX [[- locuri I ,ila I%vor [[[1- locuri I
Pe0siu0ea Casa Cobea0u [[[ 12 locuri I ,ila !osta [[ 1- locuri I ,ila !0a [[[ 12 locuri I ,ila
Delmo0te [[[ 2+ locuri I ,ila Ralu [[[. camere I Pe0siu0ea Clasic [[ 11 locuri I Pe0siu0ea
Carme0 [[[ 1- locuri I ,ila !lu0is [[[1. locuri I Pe0siu0ea T*omas [[[ 22 locuri I ,ila
,a0turis [[[ - locuri I Pe0siu0ea 7ari0a [[[2. locuri I ,ila 7aria [[[[12 locuri IPe0siu0ea
!li0a [[13 locuri I Pe0siu0ea 8oema [[[$1 locuri I Pe0siu0ea Casa Teo [[[[[1- locuri I ,ila
7aria0a [[[[[11 locuri I ,ila Piatra Soimului [[[$$ locuri I Pe0siu0ea "a Cristi0a +3 locuri
I,ila CamX [[[12 locuri I,ila 7arald [[[2+ locuri I ,ila Dumitrescu 23 locuri I
Tari'ele varia% de la 13^ < 23 ^.
Statiu0ea Busteni9 :0 ceea ce priveste ca%area9 este oarecum :0 urm 'at de Si0aia si
Predeal9 ma>oritatea vilelor su0t proprietti private9 care 0u &%duiesc turisti. Numrul de
*oteluri este mic9 pe0tru o statiu0e atBt de 'rumoasI 2 *oteluri 0esatis'cB0d :0trea&a clie0tel
turistic. D0s :0 spri>i0ul *otelurile vi0 0umeroasele vile si pe0siu0i9 dar si acestea cu u0 0umr
sem0i'icativ mai mic ca a celor di0 Si0aia si Predeal . Cu toate acestea9 aproape tot timpul a0ului
poti &si &a%de dor0ice de a o'eri turistilor servicii de ca%are 'oarte bu0e la preturi atractive.
"ista de *oteluri di0 8uste0i C 6otel Silva[[ cu 212 locuri I 6otel NeZ 7iorita[[ 2+
locuriI 6otel Yali0der [[ cu 21 locuriI 6otel 7r&ritar [[ cu +2 locuri I 6otel PBrBul Rece [[[
cu $+ locuri I 6otel Pestera [[[ cu 123 locuri I 6otel 7arX [[[ cu (2 locuri I 6otel !leAa0dros
[[[ cu 133 locuri I 6otel Ceair [[[ $3 locuri .
"ista de vile si pe0siu0i di0 8uste0i C Casa !0a[[ 2 locuri I Casa Eva [[2 locuri I ,ila
!ira [[23 locuri I ,ila 8uste0i [[ 23 locuri I Pe0siu0ea /adic [[[$+ locuri I Caba0a !leAa0dru
[[1+ locuri I ,ila Nisi [[[1- locuri I Pe0siu0ea Casa 7a&ica [[+3 locuri I ,ila Didi [[-
locuri I ,ila 7erlea [[2 locuri I ,ila Craciu0ita [[[23 locuri I Casa 8otea0u[ 13 locuri I ,ila
Ovidiu [[1+ locuri I Casa 7ov [[[1. locuri I ,ila Carme0 [[12 locuri I Pe0siu0ea +U [[-
locuri I Pe0siu0ea Cristi0a [[[+. locuri I Casa Silviu [[1 locuri I Pe0siu0ea Casa Toplicea0u
[[12 locuri I ,ila Dimi [[[12 locuri I Pe0siu0ea Teodora [[[1+ locuri I Pe0siu0ea "ia [[+2
$1
locuri I ,ila 6oria [[[12 locuri I Pe0siu0ea El 8oierro [[[12 locuri I ,ila Iris [[[[12 locuri I
,ila 7i*aita [[12 locuri I Pe0siu0ea Co0'ort [[$. locuri I ,ila 7arcela [2 locuri I ,ila /oisor
[[1. locuri I ,ila Coc*et 1 [[[1- locuri I Pe0siu0ea 7aria0a [[[12 locuri I Pe0siu0ea Sora0a
[[[2- locuriI Pe0siu0ea Da0iela [[12 locuri I Pe0siu0ea ,io [[[13 locuri I Pe0siu0ea "umi0ita
[[[23 locuri I CompleA Turistic I%vorul cu Pastravi [[[.3 locuri I Pe0siu0ea Casa 7aria [[13
locuri I Pe0siu0ea Paradis [[[23 locuri I ,ila Iulia [[[- locuri IPe0siu0ea #olde0 Deer [[[23
locuri I ,ila Cali'or0ia 8uste0i[[[ 12 locuriI,ila "a ,ie E0 Rose [[[13 locuri IPe0siu0ea Ele0a
[[[- locuri I,ila Caprita [23 locuri I Pe0siu0ea 6a0ul cu Lar [[[[$3 locuri I Pe0siu0ea Ro0i
[[[2- locuri I ,ila 8elvedere [[[1- locuri I ,ila Cascada di0 8uce&i [[[- locuri I Pe0siu0ea
Casa !0a [[- locuri I ,ila 8o&da0 [[22 locuri I ,ila Ciocarlia [[1- locuri I ,ila !0a [[[-
locuri I Pe0siu0ea ,alea !lba [[[+2 locuri I ,ila !leA [[- locuri IPe0siu0ea S'i0A [[[2+ locuri I
Pe0siu0ea Pau0asul [[[23 locuri I ,ila /erie0*aus [[[[1+ locuri I Pe0siu0ea Cristal [[[$+
locuri I ,ila 7aria [[23 locuri I Pe0siu0ea Casa 7aria0 [[[12 locuri I Pe0siu0ea 8radet [[[[22
locuri I,ila Coc*et 2 [[[[12 locuri I ,ila Dodo [[[1+ locuri I Pe0siu0ea Ursul[[12 locuri I
CompleA Turistic #ura Di*am [[[2- locuri I Casuta Noastra [[23 locuri I Pe0siu0ea !lpi0 [[-
locuri .
Cu toate ca statiu0ea Azuga este o statiu0e relativ 0oua9 o'erta de ca%are crete
sem0i'icativ9 evide0tia0du<se i :0 tabelul urmtorC
"abelul 71 E/!.3&(% .!+3"(.!" #0 +%8%"0 #($ -&%&(3$0% A832%
T(53. 3$(&%&(( 9==: 9==; 9==> 9==?
6oteluri $. +3 1+ 123
Pe0siu0i +3 23 +1 233
,ile .3 $( .3 2+
Caba0e - $3 1+ 111
Popas 23 23
T!&%. 7:: 7?@ 99@ >9:
Pri0tre u0itatile de ca%are eAiste0te i0 statiu0ea !%u&a se evide0tia%aC Pe0siu0ea
C!S!HNHC!S![[ 11 locuri I Ori%o0t[[ 12 locuri I Casa Turistica[[1 + locuri I Casa Tara0easca
Sorica[[ +3 locuri I Casa Coca[[ 2 locuri I PopaHs /amilX[[ 23 locuri I 6a0uH Satului[[[ 23
locuri I Pe0siu0ea ,lad si Iulia[[ 13 locuri I Pe0siu0ea Casa !lba[[ 1 locuri I Casa !%u&ea0a[[
13 locuri I Caprioara[[ $3 locuri I 6otel !%u&a[[ $1 locuriI
$2
Pe0siu0ea Sera0a[[ 23 locuri I 6otel Nu 7a Uita[[[ 23 locuri I Pe0siu0ea 7ira>[[[ 2 locuri I
6otel "arisa[[ 22 locuri I !ramis[[ 13 locuri I Casa Nicole0co[[[ $$ locuri I R*ei0[[[ 2-
locuri I 7aria[[[ 2+ locuri.
"abelul >1 D($%4(+% +%5%+(&6)(( #0 +%8%"0 50 V%.0% P"%<!/0( A$ 50"(!%#% 9==;-9==@
A$((
I$#(+%&!"( %,-!.3)( I$#(+%&!"( "0.%&(/(
I$#(+0.0
#0 $(/0.
B4((
.!+3"(-
8(.0C
D
M!#(*(+%"0% %,-!.3&6 I$#(+( #($%4(+( R(&43. E
C3 ,%8%
*(F6
G(H7
C3 ,%86
A$ .%$)
G(H(-7
C3 ,%8%
*(F6
I(H7
C3 ,%86
A$ .%$)
I(H(-7
C3
,%8%
*(F6
R(H7
C3
,%86 A$
.%$)
R(H(-7
233+ 1(+2292$ < < 1 < 3 <
233. 1(.2$92- 1(93. 1(93. 1933.. 1933.. 39.. 39..
2332 1.-2$931 <..2$922 <.22392( 391132 3913.2 <-91- <19+-
233( 121-$91$ <12+$91 2-329$2 3912-2 193231 <(91+ 2931
T!&%. ??II>,?> - -79;:,7 - =,I9J? - -

Imediu R Q_ X0 P X1 R 391(.2
Rmediu R Imediu M 1 R Q_ X0 P X1 < 1 R <3932++
/i&ura 1. Repre%e0tarea &ra'ic a di0amicii capacit)ii de ca%are pe ,alea Pra*ovei :0 perioada
233+<233(
$$
D0 urma a0ali%ei 'cute9 precum i a re%ultatelor ob)i0ute9 se observ urmtoareleC
Pe a0samblu9 capacitatea de ca%are :0 'u0c)iu0e de pe ,alea Pra*ovei a sc%ut de 391(.2
ori9 cu u0 ritm mediu de scdere de 3932++9 a>u0&B0d de la 1(+2292$ :0 233+ la 121-$91$
:0 233(. Scderea se datorea% :0 pri0cipal :0c*iderii pe0tru moder0i%are i reame0a>are
a u0or u0it)i de ca%are9 cum ar 'i 6otel Palace i 6otel I0ter0a)io0al di0 Si0aia9 6otel
Ro%mari0 i 6otel Silva di0 8ute0i.
Pe a0i9 capacitatea de ca%are a avut o evolu)ie oscila0tC :0 a0ul 233. 'a) de 233+9
capacitatea de ca%are a crescut9 ca i :0 233( 'a) de 23329 dar a sc%ut cu .22392( :0
2332 'a) de 233..
$.2.2 U0itatile de alime0tatie
"a 'el de importa0t ca si ba%a de ca%are9 aceasta satis'ace pre'eri0tele turistilor :0
materie de alime0tatie. !cestea su0t i0tr<o mare msura decisive pe0tru turisti :0 ale&erea u0ei
desti0atii. Su0t diversi'icate9 me0ite s acopere dori0tele clie0tilor. !st'el putem :0tBl0i
restaura0t cu speci'ic italia09 roma0esc9 vB0toresc9 :0s ma>oritatea su0t cu speci'ic clasic9
i0clu%B0d retete di0 mai multe buctrii. De aseme0ea &sim 'ast<'ood<uri si pi%%erii9 precum si
baruri si cluburi.
Iat restaura0tele di0 Predeal9 alturi de cBteva preci%ri C Select Pclasic P 132 locuri I
Piatra Craiului PclasicP 213 locuri I #ei%er PclasicP1-3 locuri I /ul& de Nea Pclasic P 1-3 locuri I
Casa !0a P clasic P22 locuri I Carme0 Pclasic P $+( locuri I Cprioara P italia0P 233 locuri I 8uce&i
P clasicP 233 locuri I ;et P clasicP 133 locuri I ,atra Clbucetului P romB0esc P $13 locuriI
Spera0taP classic P 123 locuri I Ro%mari0 Pclasic P +13 locuri I Premier P clasic P 13 locuri I
Ori%o0t P clasic P +(3 locuri I 6olidaXHs Pub P clasic P 111 locuri I 6eraPclasic P -3 locuri I Ede0 P
clasic P 123 locuri I Cioplea ,ec*i P romB0esc P .33 locuri I Casa 4r0easc P romB0esc P 2.3
locuri I Caba0a ,B0torilor P vB0toresc P 2+3 locuri I Caba0a Trei 8ra%i P romB0esc P +21 locuri I
8elvedere P clasic P 2-3 locuri I Roua P clasic P 23 locuri .
Pe lB0& 'u0ctia de alime0tatie9 restaura0tele se implic :0 or&a0i%area Revelioa0elor9
meselor 'estive9 a0iversri9 0u0ti9 bote%uri9 ba0c*ete9 petreceri private9 simpo%ioa0e etc.
/ast</ood M urile9 de ori&i0e america09 :mbi0 &ustul plcut cu rapiditatea servitului. D0
Predeal se &seste u0 si&ur restaura0t de acest tip9 Delmo0te. De aseme0ea alturi de mB0carea
speci'ic pe0tr 'ast<'ood9 se mai poate servi si pi%%a9 Delmo0te 'ii0d i0clus si :0 cate&oria
pi%%eriilor. Specialitatea este Pi%%a Predeal.
$+
!lte pi%%erii C Cprioara si 8ella Italia9 amB0dou au ca specialitate Pi%%a Capriciosa.
I0 statiu0ea Sinaia se evide0tia%a C Restaura0t Caba0a Sc*iorilor9 dispu0e de o
capacitate de 1$3 locuri I Restaura0t Taver0a SBrbului I Restaura0t /ur0ica I Restaura0t 8uce&i I
Restaura0t Cutitul de !r&i0t I Restaura0t Cristia0 I Restaura0t !leA I Restaura0t /erdi0a0d I
Restaura0t Caraima0 I Restaura0t Eco0omat I Restaura0t I0ter0atio0al I Restaura0t 7o0ta0a I
Restaura0t Palace I Restaura0t Select I Restaura0t Si0aia I Restaura0tul 8o0aparte 9 etc .
!lturi de restaura0te9 se mai &sesc pi%%erii9 'ast 'ood<uri. Pri0tre cele mai cu0oscute
pi%%eria se 0umr Pi%%eria 8uce&i si Pi%%a 7a'lor.

I0 ca%ul ba%ei de alime0tatie9 Busteniul este de'icitar oraselor9 Si0aia si Predeal9 ast'el ca
0umrul relativ restrB0s de restaura0te si pi%%erii aduc u0 mi0us :0 ca%ul orasului U0a di0tre
cau%e ar 'i9 0umrul :0sem0at mai mic de turisti :0 perioada se%o0ului cald. U0 alt eleme0t
0e&ativ este acela c9 datorit 0umarului mic de locuri di0 restaura0te9 turisti dor0ici de a lua
masa la u0 restaura0t trebuie s astepte 'oarte mult9 :0s totusi eAist o co0solare9 pre%e0ta u0ei
brutrii9 care pri0 produsele ei aduc multumirea pe 'etele turistilor.
Di0tre restaura0te cele mai evide0tiate su0tC Restaura0tul Casa !0cuteiI Restaura0t
!leAa0drosI Restaura0tul NeZ 7ioritaI Restaura0tul la Silvia0I Restaura0t Caraima0. I0
cate&oria u0itatii de alime0tatie al orasului 8uste0i este i0clus si 'ast 'ood<ul di0 ce0tru.
"a 'el ca si i0 8uste0i9 Azuga duce lipsa de o ba%a mai deversi'icata de alime0tatie9 ast'el
ca turistii pre%e0ti i0 'iecare a0 i0tr<u0 0umar tot mai mare 0u pot 'i pe depli0 multumiti.
Restaura0tele pre%e0te i0 statiu0ea !%u&a su0tC 6otel !%u&a M -3 locuri9 6otel "arisa
<133 locuri9 Sa0iuta de aur M .2 locuri9 Caprioara M 2+ locuri9 Sorica9 Casa Tara0easca Sorica
precum si restaura0tul *otelului Nu 7a Uita.
$.2.$ I0stalatii de a&reme0t

!&reme0tul se i0scrie i0 ultimul timp9 ca o compo0e0ta di0 ce i0 ce mai importa0ta a
o'ertei turistice9 avB0d u0 rol deosebit :0 a0samblul activit)ilor utile recreerii i 'orti'icarii
'i%icului i pisi*icului turitilor9 'ii0d lia0tul pri0cipal :0tre om i 0atur9 turist i cultur
material i spiritual a u0ei )ri sau %o0e. Serviciile de a&reme0t9 dei su0t i0cluse :0 &rupa
serviciilor suplime0tare9 ar trebui situate cel pu)i0 la 0ivelul celor de ba%a. 7ai mult9 rolul lor se
a'l :0 co0ti0u cretere paralel cu scderea relativ a po0derii serviciilor co0siderate de ba%a :0
tatalul co0)i0utului o'ertei turistice. !&reme0tul trebuie tratat ca 'ii0d u0 serviciu de bu09 0ici
$.
u0a di0tre 'ormele de turism practicate :0 lume 0u poate 'i co0ceput 'r aportul lui. D0 acelai
timp9 pe lB0& 'aptul c este u0 eleme0t 'u0dame0tal :0 satis'acerea cererii turitilor9 cererea
pe0tru a&reme0t9 deve0it atBt de mare :0cBt ea cpta statutul de motiva)ie turistic.
Pe ,alea Pra*ovei9 pri0cipalele structuri de a&reme0t su0tC
PBrtiile de sc*i9 pBrtiile pe0tru s0ii9 pBrtiile pe0tru bobI
7i>loacele de tra0sport pe cabluC telescau0ul9 telesc*iul9 telecabi0aI
Pati0oarele arti'icialeI
Sau0ele9 pisci0ele acoperiteI
Tere0urile de 'otbal9 te0is9 basc*etI
Stadioa0ele9 ci0emato&ra'ele9 bibliotecileI
Slile de >ocuri meca0ice9 boZli0&9 popicriiI
Potecile i pu0ctele de belvedereI
8iliardul9 discotecileI
U0it)ile de alime0ta)ie cu speci'ic9 barurile de 0oapteI
Ca%i0ourileI
Datorita pre%e0tei mu0tilor9 i0 special a 8uce&ilor9 ,alea Pra*ovei dispu0e de 0umeroase
i0stalatii te*0ice privi0d practicarea sJiului.
$inaia1 D0ceputul sc*iului :0 8uce&i se a'l la Si0aia si aceasta a rmas pB0 ast%i ce0trul de
sc*i al 8uce&ilor. De la pa0te a'late :0 perimetrul orasului si :0 >urul Castelului Peles9 sc*iul a
cucerit Poia0a StB0ei9 Cota 1+339 ,Br'ul cu Dor si /ur0ica9 iar ,alea lui Carp &%duia odat
co0cursuri i0ter0atio0ale de sc*i alpi0.
!ccesul :0 %o0a de sc*i se 'aceC pe poteci E Traseul de ba% marcat cu ba0d rosie Si0aia
M ,Br'ul cu Dor M Pestera9 cu mai multe varia0te FI pe sosea E Soseaua vec*e Si0aia M Cota
1+33 FI sau mi>loacele de tra0sport pe cablu ETelecabi0a Si0aia < Cota 1+33 M Cota 2333 /ur0icaI
Telescau0ul ,alea Dorului M Cota 2333I Sc*i li'turiC Cota 1+33< Cota 1.33I ,Br'ul cu Dor E2FI
,alea DoruluiF
Pri0cipalele pBrtii de sc*i alpi0 se a'l pe versa0tul rsritea0 al mu0telui /ur0ica9
teritoriul cupri0s :0tre ,alea ;&arburei si ,alea Pelesului. !lturi de aceast %o09 se a'l si
versa0tul apusea0 al /ur0icii :mpreu0 cu cel Nordic al ,Br'ului cu Dor 'ormB0d %o0a ,alea
Dorului.
PBrtiile de pe versa0tul rsritea0 al /ur0icii permit coborBrea di0 Platoul 8uce&ilor pB0
:0 orasul Si0aia pe o di'ere0t de 0ivel de 1$33 m9 de la 2133 m pB0 la -33 m9 %pada
me0ti0B0du<se :0 &e0eral9 di0 0oiembrie pB0 :0 aprilie.
$2
,ersa0tul apusea09 ,alea Dorului9 este mult mai domol decBt cel rsritea0. /etele lar&i9
lipsite de accide0te de tere09 permit u0 sc*i relaAa0t. Datorit altitudi0ii E 2333 m F cBt si 'aptului
c pe versa0tul apusea0 se depu0e u0 strat mai &ros de %pad decBt pe cel rsritea09 se poate
sc*ia :0 ,alea Dorului :0c di0 lu0a octombrie si pB0 tBr%iu :0 aprilie9 cB0d pe versa0tul
rsritea0 %pada este i0su'icie0t sau c*iar s<a topit.
I0stalatiile te*0ice de urcat pe cablu su0t destul de diversi'icateC dou telecabi0e :0tre
Si0aia si Cota 1+33 cu o lu0&ime de 2$2- m si Cota 1+33<Cota 2333 cu o lu0&ime de 11+. m9
dou telescau0e :0tre Cota 1+33 M Cota 11.3 cu lu0&ime de 11+3 m si ,alea Dorului M /ur0ica
cu lu0&imea de 1-3 mI patru telesc*iuriC ,alea Dorului M ,Br'ul cu Dor9 /ur0ica M ,Br'ul cu
Dor9 Cota 1+33 M Cota 1.339 ,Br'ul cu Dor M Caba0a ,Br'ul cu Dor cu o lu0&ime total de 1+-+
m si ci0ci babX sJi<li'turiC Poia0a /lorilor M 2.3 m9 ScB0durri M 233 m9 ,alea Dorului M 233 m9
Telecabi0a 1+33 M 2.3 m si /ur0ica M 2.3m.
Piste de sc*i 'o0d9 se re&sesc :0 %o0a orasului Si0aia cBt si pe Platou Ecu o lu0&ime de
-333 m si o di'ere0t de 0ivel de 133 mF :0 %o0a Caba0ei Piatra !rs si :0 %o0a Pestera di0 ,alea
Ialomitei.
Pe0tru practicarea s0iusului eAist pBrtia UDrumul ,ec*i < Cota 1$33V cu o lu0&ime de
$33 m9 o di'ere0t de 0ivel de 23 m si pist de bob U/ur0ica<Si0aiaV pBrtie ame0a>at pe0tru
competitii cu o lu0&ime de 1.33 m si o di'ere0t de 0ivel de $3 m.
"abelul 91 P%"&((.0 #0 -K( #($ -&%&(3$0% S($%(%
P%"&(0 D(*(+3.&%&0 L3$2(40
B4C
D(*0"0$&%
#0 $(/0.
B4C
P%$&%
40#(0
T"%$-5!"&
50 +%,.3
N!+&3"$%
V%.0%
S!%"0.3(
:0ceptor 11-3 213 < Da 0u
M3+<(% V%((
D!".3(
:0ceptor 1++2 213 < Nu 0u
C%-+%#% V%((
S!%"0.3(
:0ceptor 133 213 < Da 0u
L%5&(+( :0ceptor 1-.3 1-3 < Da 0u
T3"(-&(+% :0ceptor 2-33 +-3 12.- Da 0u
D"343.
/0+<(
:0ceptor $.33 +.3 < Da 0u
M%.%F% :0ceptor $33 .3 < Da 0u
P!5(+%"(0 :0ceptor $33 .3 < Da 0u
P!(%$%
S&%$((
:0ceptor 233 2. < Da 0u
$(
C%"5 eApert 2+1( 211 < Da 0u
Z%#0 eApert 1.1. +$$ < Nu 0u
C%"5, 50
*("3. /%((
eApert 1233 $.3 < Da 0u
C%"5 LM*%&%
4%"0MM
eApert $33 1$3 < Da 0u
T%".0 eApert +.( 12( 2-.1 Da 0u
P%5%2%. eApert 2+3 111 $..$ Da 0u
V%.0%
M(!"(&0(
eApert 132 233 < Da 0u
S5(&8 eApert 2 $33 1.3 < Nu 0u
S+%$#3.%" ava0sat +33 1-3 < Da 0u
F3"$(+% eApert 2 233 $.3 < Nu 0u
V%$&3"(- eApert 2 2.3 1-3 2+.. Da 0u
D"34 #0
/%"%
ava0sat 21(3 233 < Da 0u
V%.0%
#!"3.3(
ava0sat -.3 213 < Da 0u
Busteni1 Orasul 8uste0i se remarc :0 cadrul iubitorilor sporturilor de iar0 pri0 PBrtia
Yali0derul9 u0a di0 cele mai moder0e pBrtii di0 tar. PBrtia Yali0deru coboar pri0 pdure pe u0
culoar de'risat9 a0ume pe sub abruptul Caraima0ului9 cu plecare di0 Poia0a Yali0deru si sosirea
:0 ,alea !lb. PBrtia be0e'icia% si de 0octur09 telescau0 si tu0uri de %pad.
7ai eAit posibilitatea practicrii sc*iului 'o0d. 8uste0iul deti0e o ast'el de pBrtie care
tra0versea% pri0 pdure de la Cmi0ul !lpi0 :0 drumul ,alea Cerbului M #ura Di*am.
D0 pre%e0t s<a proiectat :0ceperea co0structiei u0ei telecabi0e :0tre #ura Di*am M Poia0a
Costilei M ,Br'ul Omul9 ceea ce desc*ide 0oi posibilitti de practicare a sc*iului :0 aceste %o0e.
abelul !1 P%"&((.0 #0 -K( #($ -&%&(3$0% B3-&0$(
N340 5%"&(0 D(*(+3.&%&0 L3$2(40 N!+&3"$% D(*0"0$&%
$(/0.
B%,0.0- P0-&0"% 7edie $333 m Nu 233 m
B!$+3 #reu 1233 m Nu 233 m
B3-&0$(- G3"% D(<%4 Usor +333 m Nu
C%,%$% B%,0.0 Usor +33 m Nu 23 m
C%,%$% O43 #reu 1.33 m Nu .33 m
C!-&(.%- C%"%(4%$ #reu +33 m Nu 2.3 m
P(%&"% A"-% Usor $33 m Nu 23 m
S(./% Usor +33 m Nu .3 m
V%.0% C0",3.3( #reu $333 m Da 233 m
V%.0% G%3"% 7ediu -33 m Nu 233 m
N%.($#0"3 7ediu 1.33 m Da $33 m
$-
Predeal1 Orasul Predeal atra&e 0umerosi turisti datorit calittii bu0e a pBrtiilor si
caracterul moder0 al acestora. O alt caracteristic este aceea9 c pBrtiile au u0 &rad de di'icultate
de la mediu spre usor. !st'el ma>oritatea turistilor su0t :0ceptori si iubitori ai alu0ecatului9 0u a
se0%atiilor eAtreme o'erite pe celelate pBrtii de pe ,alea Pra*ovei. Iat pBrtiile di0 Predeal9 cu
speci'icatia ca trei di0tre ele be0e'icia% de %pad arti'icial EClbucet Sosire9 Clbucet
,aria0t9 Subtele'ericF si u0a de 0octur0 EClbucet SosireFC
"abelul 51 P%"&((.0 #0 -K( #($ -&%&(3$0% P"0#0%.
P%"&(0 D(*(+3.&%&0 L3$2(40 D(*1
$(/0.
I$+.($%"0 T"%$-5!"& 50
+%,.3
C!+!-3. medie 22.3 $1+ 1- 0u
C.%,3+0& medie 2133 $13 23 da
C.%,3+0& -!-("0 usor -33 123 23 da
C.%,3+0&
V%"(%$&%
usor (13 123 23 da
C.%,3+0&
-+!%.%
'. usor 233 $3 1. da
S3,&0.0*0"(+ di'icil 1233 $.3 $1 da
S3,&0.0*0"(+
/%"(%$&%
'oarte usor 2(3 +. ( 0u
P%"%3. R0+0 medie .23 123 21 da
C(!5.0% usor 233 23 <
G%",!/% usor 133 1-3 <
P!.(-&!%+% usor 2.33 13 <

Datorita apropierii 'ata de mu0te9 statiu0ele de pe ,alea Pra*ovei dispu0 de asem0ea de
i0stalatii si ame0a>ari suplime0tare pe0tru ca turistii sa poata practicaC
Plimbri cu !T,<ul9 pot urma acelasi traseeI se adresea% iubitorilor de se0%atii tariI
riscul de accide0tare este ridicat9 de aceea se impu0e 'olosirea ec*ipame0tului de
protectie .
D0ot9 :0 %ecile de pisci0e ale *otelurilor
Pai0tball9 o'er u0 &rad de adre0ali09 spirit de ec*ip
Tirolia0
8u0&ee Lumpi0&
7otodeltapla0
$1
Parapa0t
S0oZmobile
Traversare pe cor%i
Pati0a>
Speolo&ie
Traversare pri0 pe0dulare
Ec*itatie
O''road
Rapel
Tir cu arcul
;bor cu balo0ul
Ctrare
Statiu0ile de pe ,alea Pra*ovei o'era posibilitati diverse si impatimitilor vietii de 0oapte
ast'el9 acestea dispu0 de 0umeroase baruri9 cluburi9 discoteci si puburi
"abelul :. C.3,3"(, 53,3"(, #(-+!&0+( #0 50 V%.0% P"%<!/0(
D0$34("0 L!+%.(8%"0 D0$34("0 L!8%.(8%"0
Red Pub !%u&a Ro%mari0 Predeal
Club CocJtail Si0aia NeZto0 Club Predeal
Disco Ti''a0XHs !%u&a 8lue Ca''e Si0aia
Club Rome0er&o !%u&a ,IP Si0aia
"a&u0a 8lue 8uste0i 8ar 7o0ta0a Si0aia
Club Silva 8uste0i Casa Teo Si0aia
Lumbo 8uste0i 8lacJ 6orse Si0aia
O''ice Predeal Cra%X 6orse Si0aia
+3
Cu toate acestea9 a&reme0tul di0 ,alea Pra*ovei este srac9 i0su'icie0t pe0tru a satis'ace
ceri0)ele turitilor. Pe0tru ca o'erta turistic a %o0ei s devi0 mai atractiv9 trebuiesc 'cute
i0vesti)ii :0 a&reme0t9 i0vesti)ii care s determi0e de%voltarea turismului pe0tru ti0eretC turismul
de ave0tur9 turismul pe0tru sporturi eAtreme9 turismul pe0tru ec*ita)ie9 turismul pe0tru escal i
alpi0ism.
;1 ANALIZA CIRCULATIEI TURISTICE PE VALEA PRAHOVEI
;17 C("+3.%&(% &3"(-&(+% 50 V%.0% P"%<!/0(

Circula)ia turistic este u0a di0 cele trei compo0e0te9 alturi de pote0)ialul turistic i
ba%a material9 la de'i0irea 'e0ome0ului turistic. Circula)ia turistic este eleme0tul care re'lect
modul i 0ivelul de valori'icare a pote0)ialului turistic. Circula)ia turistic este u0 'e0ome0
demo&ra'ic compleA9 co0stB0d di0 deplasri temporare de popula)ie care apar)i0e la di'erite
&rupe de vBrst i cate&orii sociale. Ca0titativ este comparabil cu deplasrile pe0tru locul de
mu0c. E'ectul circula)iei turistice este combi0at atBt social9 co0tribui0d la posibilit)ile de
or&a0i%are a timpului liber9 la pro'ilaAie9 re'acerea pote0)ialului biolo&ic sau ameliorarea strii de
s0tate9 lr&irea ori%o0tului i0'orma)io0alI cBt i de acumulare eco0omic9 mai ales pe0tru
re&iu0ile receptoare de 'luAuri turistice9 care :i modi'ic produsul turistic9 re&e0erabil pri0
ame0a>are sau adaptare.
Circula)ia turistic are i u0 acce0tuat caracter aleator9 acesta decur&B0d di0 subtratul
subiectiv al op)iu0ii9 iar volumul acesteia 0u este totdeau0a direct propor)io0al cu cel al valorii
patrimo0iului turistic i al ame0a>rilor ba%elor materiale. Problem este0tiala este de stimulare a
circula)iei turistice9 :0 co0di)iile practicrii sale :0 limitele me0)i0erii ec*ilibrului ecolo&ic9
pe0tru ati0&erea parametrilor de e'icie0) a a0samblului i me0)i0erea co0sta0t a acesteia pri0tr<
o politic de valori'icare compleA a tuturor 'actorilor 'avori%a0)i9 care i0clude i diversi'icarea
paletei serviciilor i creterea calit)ii acestora9 aducB0d dup si0e9 :0 mod i0ere0t apari)ia de 0oi
'orme de practicare a turismului.
Caracterul de co0ti0uitate i de se%o0alitate a circula)iei turistice9 la 0ivelul u0ui a09 sau
raportat la u0 i0terval de mai mul)i a0i9pe :0tre& >ude)ul sau pe re&iu0i9 dau acesteia ima&i0ea de
val succesiv cu amplitudi0i di'erite9 maAim :0 se%o0ul estival sau la s'Britul de sptmB0.
!tu0ci presiu0ea turistic se ma0i'est cu mare i0te0sitate. Se :0re&istrea% cure0)i de circula)ie
+1
'oarte co0de0sati9 supui :0 &e0eral mrilor aAe de comu0ica)ie9 supradime0sio0ati :0 ce0trele de
polari%are care co0stituie la rB0dul lor pu0cte de dispersie areal. !ceasta 'ace c circula)ia
turistic la 0ivelul re&iu0ii &eo&ra'ice9 s 'ie o succesiu0e de a&lomerri i disipri9 a crei
i0te0sitate se ate0uea% direct propor)io0al cu :0deprtarea de ariile de prove0ie0)a a turitilor.
Estimarea volumului circulatiei turistice este o problema deosebit de compleAa si care
comporta u0 apreciabil &rad de relativitate. !ceasta di0 cau%a 'aptului ca se&me0tele importa0te
de turisti9 practica0d a0umite 'orme de turism9 0u i0tra i0 evide0tele statistice. Se i0clude i0
aceasta cate&orie persoa0ele care practica turismul de ZeeJ<e0d9 'ara i00optare i0tr<o u0itate
*oteliera9 sau se deplasea%a pe0tru o si0&ura %i9 precum si cei care tra0%itea%a pri0 re&iu0ea
respectiva.
D0 ceea ce privete 0umrul de persoa0e care se deplasea% :0tr<o re&iu0e &eo&ra'ic cu
mare eAte0siu0e spa)ial9 acelai subiect va 'i :0re&istrat :0 mod repetat9 de cBte ori se ca%ea%.
Reiei0d :0 'i0al9 u0 0umr mult mai mare de persoa0e 'i%ice decBt cel real. !ceasta i0'lue0)ea%
estimarea dime0siu0ii circula)iei turistice9 dei subiectul :0 cau% co0sum de 'iecare dat
produsul turistic cu acelai e'ect eco0omic. !spectul este valabil pe0tru cei care practic turismul
iti0erar0t mo0ta0 sau cultural9 rutier9 i mai mult sau mai pu)i0 pe0tru cel de se>ur di0 sta)iu0e.
Dupa prove0ie0ta turistilor se i0re&istrea%a doua mari cate&orii de circulatie9 i0ter0a si
i0ter0atio0ala . Raportul di0tre acestea este u0 i0dicator obiectiv asupra valorii 'o0dului turistic
si a ba%ei material9 a cu0oasterii lor i0 a'ara &ra0itelor9 si mai ales a i0cluderii i0 circuitele
turistice i0ter0atio0al. Circulatia turistica i0ter0atio0ala se ca0ali%ea%a spre a0umite obiective si
%o0e turistice ce o'era 'ie co0ditii si posibilitati de a&reme0t comparabil cu cele di0 Europa
alpi0a9 'ie dimpotriva spre %o0a caracteri%ata pri0 ori&i0alitate. I0 ca%ul de 'ata9 circulatia
turistica se i0dreapta spre cele trei statiu0i climaterice mo0ta0eC Predeal9 8uste0i si Si0aia.
Circula)ia turistic i0ter0 .,alea Pra*ovei se poate compara cu litoralul romB0esc :0 ceea
ce privete micarea turistic. Este cea mai 'recve0tat %o0 sub aspectul turismului cu caracter
mo0ta09 u0de su0t co0ce0trate 0umeroase obiective turistice. /actorii care au determi0at aceast
amploare a des'urrii activit)ii turistice su0t multiplii ast'el9 :0 primul rB0d pote0)ialul turistic
0atural dar i cel cultural istoric9 ba% de ca%are bi0e pus la pu0ct i eAtrem de diversi'icat9
i0'rastructura rutier i 'eroviar9 precum i multiplele alter0ative :0 dome0iul a&reme0tului.
Circula)ia turistic i0ter0a)io0al se orie0tea% mai ales spre sta)iu0ile climaterice mo0ta0e9
re0umite pe pla0 0a)io0al9care be0e'icia% de o i0'rastructur bi0e pus la pu0ct9 precum i de o
politic de promovare eAter09 e'icie0t i co0structiv.
!ria de prove0ie0ta a turistilor strai0i este 'oarte vasta9 predomi0a0d turisti di0 tarile
sca0di0avo baltice9 #erma0ia9 /ra0ta9 Italia9 U0&aria9 dar si cei di0 est9 mai ales rusii.
+2
Dime0siu0ea 'e0ome0ului turistic di0 ,alea Pra*ovei se va 'ace cu a>utorul i0'orma)iilor
statistice i a u0or i0strume0te de msurare M i0dicatoriC
Numrul turitilorI
Numrul :00optrilor E%ile<turistFI
Durata medie a se>uruluiI
Numrul mediu de turiti.
"abelul =. S&"3+&3"( #0 5"(4("0 &3"-&(+% ($&"0 %$(( 9==;-9==@
A$(( H S&"3+&3"( #0 5"(4("0
&3"(-&(+6 9==; 9==> 9==? 9==@
6oteluri 21-1+2 2($+.3 $3.12- $121+-
7oteluri $3+22 2(11- 22232 2-2$1
6a0uri 2-2 (3+ 2(+ .31
,ile turistice $2.21 2213- 2-.21 2.222
Caba0e turistice 11-$2 1.2+- 1$1$. 1+1+2
Pe0siu0i turistice9 di0 careC 2-.$( 211$1 22222 23+(2
< pe0siu0i turistice urba0e 2$221 11.(2 23$3- 1(.13
< pe0siu0i turistice rurale +1.2 2$.1 2$.+ 2--2
Pe0siu0i a&roturistice 21+1 1(+2 1$1+ 1.-2
Campi0&uri 2(+2 231- 22+- 2$1$
8u&aloZ<uri -1 +12 $3- 22(
Tabere pe0tru elevi i stude0)i 23+11 232.1 1.112 12$($
TOTAL ;:>?J: :I=?@; ;7?@=J ;997J:
ESursaC I0stitutul 0atio0al de statisticaF
+$
/i&ura 2. Repre%e0tarea &ra'ica a turistilor ca%ati i0 ,alea Pra*ovei
"abel 4. D($%4(+% &3"(-&(.!" +%8%&( ($ V%.0% P"%<!/0(
A$((
I$#(+%&!"( %,-!.3)( I$#(+%&!"( "0.%&(/(
I$#(+0.0 #0
$(/0. B4((
.!+3"(-8(.0C
D
M!#(*(+%"0% %,-!.3&6 I$#(+( #($%4(+( R(&43. E
C3 ,%8% *(F6
G(H7
C3 ,%86 A$
.%$)
G(H(-7
C3 ,%8%
*(F6
I(H7
C3 ,%86 A$
.%$)
I(H(-7
C3 ,%8%
*(F6
R(H7
C3 ,%86 A$
.%$)
R(H(-7
233+ +$2-1( < < 1 < < <
233. $11$2( <+..$3 <+..$3 3.-1.( 3.-1.( <13.+$ <13.+$
2332 +1(221 <1122- 1(-22 3.1.+1 1.3223 <+..1 2.2
233( +22-.2 <1+3$2 .2$2 3.12(- 1.31$. <$.22 1.$.
T!&%. 7>I;:7; - -7;=:9 - =1I?@J - -
Imediu R Q_ X0 P X1 R 391(-1
Rmediu R Imediu M 1 R Q_ X0 P X1 < 1 R <393211
Figura 9. Repre%e0tarea &ra'ica a di0amicii turistilor ca%ati pe ,alea Pra*ovei
D0 perioada a0ali%at9 0umrul turitilor ca%a)i :0 ,alea Pra*ovei :0 233. 'a) de
233+ de la +$.2-$ turiti ca%a)i la $132(+ turiti ca%a)i9 urmB0d ca :0 233(9 0umrul de turiti s
creasc la +221-$. !cest lucru se datorea% i creterii capacit)ii de ca%are.
++
"abel <. N34%"3. ($$!5&%"(.!" ($ -&"3+&3"(.0 #0 5"(4("0 &3"(-&(+% 50 V1 P"%<!/0(
A$(( H S&"3+&3"( #0 5"(4("0
&3"(-&(+6 9==; 9==> 9==? 9==@
6oteluri +(2.11 +12.2( +1(1.$ .211(2
7oteluri 1-12$ 1-.32 1+121 221($
6a0uri 23( 221 $+- 21-
,ile turistice $-2.1 $(131 +$1(2 +-122
Caba0e turistice 21-$1 $3+(1 $2112 $(+(2
Pe0siu0i turistice 1(232 12+-2 12.21 12-+$
Pe0siu0i a&roturistice 1$2( 11-( 1.2- 1231
Campi0&uri $123 21(2 $2+2 $$32
8u&aloZ<uri < < < <
Tabere pe0tru elevi i stude0)i 13113 1--( -$1( -2+2
TOTAL ?:7>>I ?77;=9 ?7:;I= ??;=:@
Figura ;1 Repre%e0tarea &ra'ic a :00optrilor :0 structurile de primire turistic de pe ,alea
Pra*ovei
"abel 78. D($%4(+% ($$!5&%"(.!" ($ -&"3+&3"(.0 #0 5"(4("0 #0 50 V%.0% P"%<!/0(
I$#(+%&!"( %,-!.3)( I$#(+%&!"( "0.%&(/(
+.
A$(( I$#(+0.0
#0 $(/0.
B4((
.!+3"(-
8(.0C
D
M!#(*(+%"0%
%,-!.3&6
I$#(+( #($%4(+( R(&43. E
C3 ,%8%
*(F6
G(H7
C3 ,%86
A$ .%$)
G(H(-7
C3 ,%8%
*(F6
I(H7
C3 ,%86
A$ .%$)
I(H(-7
C3 ,%8%
*(F6
R(H7
C3 ,%86
A$ .%$)
R(H(-7
233+ 2$1..1 < < 1 < < <
233. 211+32 <231.( <231.( 3.12-3 3 <$.2 <$.2
2332 21$+13 <1-321 23-- 3.1(1$ 3.12-3 <2.-( 3.$+
233( <1-321 $2+(- .3.+( 1.3.1+ 1.33$+ ..1+ -.2$
T!&%. 7J:J:J9 - :9;@J - 71=J9: - -
Imediu R Q_ X0 P X1 R 19312-
Rmediu R Imediu M 1 R Q_ X0 P X1 < 1 R 39312-
Figura 5. Repre%e0tarea &ra'ic a di0amicii :00optrilor :0 structurile de primire de pe ,alea
Pra*ovei
Numrul de :00optri pe ,alea Pra*ovei a crescut9 a>u0&B0d de la 2$1..1 de :00optri
:0 233+ la 22++13 :00optri :0 233(. !ceast evolu)ie s<a datorat creterii capacit)ii de ca%are
pri0 re0ovarea i moder0i%area u0it)ilor eAiste0te i pri0 co0struirea altora 0oi.
Durata medie a seAurului -i numrul mediu de turi-ti de pe Valea Prao!ei1
+2
Durata medie a se>urului se calculea% dup 'ormulaC
S R 0umr %ile M turist EN % tF P 0umr turiti ENtF
S233+ R 2$1..1 P 2(2.2+ R 292-
S233. R 211+32 P 232$22 R 2912
S2332 R 21$+13 P 2$-131 R 29.(
S233( R 22+3$( P 2.--3$ R 29.2
"abel 77. Durata medie a se>urului pe ,alea Pra*ovei
A$(( 9==> 9==> 9==? 9==@
D3"%&% 40#(0 % -0O3"3.3( 2.2- 2.12 2..( 2..2
Figura :. Repre%e0tarea &ra'ic a duratei medii a se>urului pe ,alea Pra*ovei
D0 perioada a0ali%at9 durata medie a se>urului pe ,alea Pra*ovei a avut o evolu)ie
oscila0t. D0 233. a crescut la 2912 %ile9 'a) de 292- %ile :0 233+9 :0s :0 a0ii urmtori a sc%ut.
Durata medie a se>urului este mic9 aproAimativ $ %ile. !cest lucru se datorea% 'aptului c :0
&e0eral pe ,alea Pra*ovei este practicat turismul de ZeeJe0d.
Numrul mediu de turiti se calculea% dup 'ormulaC
Nt R Numrul de turiti :0re&istra)i :0tr<o perioad P Numrul %ilelor di0 acea perioad
Nt233+ R 2(2.2+ P $22 R (..
+(
Nt233. R 232$22 P $2. R .2.
Nt2332 R 2$-131 P $2. R 2.2
Nt233( R 2.--3$ P $2. R (31
"abel 7>. N34%"3. 40#(3 #0 &3"(-&( 50 V%.0% P"%<!/0(
A$(( 9==; 9==> 9==? 9==@
N346"3. 40#(3 #0 &3"('&( (.. .2. 2.2 (31
Figura =1 Repre%e0tarea &ra'ic a 0umrului mediu de turiti pe ,alea Pra*ovei
D0 perioada a0ali%at9 circula)ia turistic are o evolu)ie oscila0t. Turitii ca%a)i :0
u0it)ile de ca%are au sc%ut :0 233. i 2332 'a) de 233+ datorit :0c*iderii u0or structuri de
primire pe0tru moder0i%are. Redesc*iderea lor i reame0a>area pBrtiilor a avut ca e'ect creterea
0umrului de turiti :0 233(.

;19 S&3#(3 -!+(!--&%&(-&(+ 5"(/($# &3"(-43. ($ V%.0% P"%<!/0(
D0 cadrul studiului de 'a)9 popula)ia cercetat o repre%i0t turitii a'la)i :0 u0it)ile de
ca%are de pe teritoriul ,ii Pra*ova9 c*estio0a)i pe ba% u0ei a0c*ete de so0da>. !cest so0da>
caut s pre%i0te urmtoarele eleme0teC
+-
!0ali%a cererii de turism i0 ,alea Pra*ovei9 ti0a0d seama de 0oul co0teAt eco0omic9
social9 cultural9 politic9 i0 care se misca si traieste i0dividul9 cu &ri>ile9 dori0tele si
posibilitatile sale reale de a practica turismul
Studiul motivatilor si comportame0tului de vaca0ta si turistilor roma0i care si<au petrecut
u0 se>ur i0 u0itatile de ca%are di0 ,alea Pra*ovei
!0ali%a activitatii turistice sub aspectul caltitatii serviciilor
Ide0ti'icarea relatiei di0tre calitatea serviciilor si tari'ele practicate
Cercetarea opi0iilor si optiu0ilor di'eritelor cate&orii de turisti ai ,aii Pra*ova i0 ceea ce
priveste turismul.
!cest so0da> s<a 'acut pe ba%a u0or c*estio0are aplicate aleator pe $33 de persoa0e. I0
urma re%ultatelor s<au co0statat urmatoareleC
abel "#1 Structura esa0tio0ului i0 'u0ctie de seA
T3"(-&(
F"0+/0$&% P"!+0$&
R%-53$-
7asculi0 1$3 +$9$
/emi0i0 1(3 .29(
T!&%. :== 7==,=
Figura 41 Structura esa0tio0ului i0 'u0ctie de seA
I0 esa0tio0ul supus cercetarii9 'emeile predomi0a cu .29 (K9 barbatii cumula0d +$9$K.
abel "!.Structura esa0tio0ului i0 'u0ctie de varsta
T3"(-&(
F"0+/0$&% P"!+0$&
Pa0a la 2. a0i 13. $$
+1
R%5-3$-
22<$. a0i -+ 2-
$2<+. a0i .- 119$
+2<.. a0i $- 129(
.2<2. a0i 11 $9(
Peste 2. a0i + 19$
T!&%. :== 7==,=
Figura <. Structura esa0tio0ului i0 'u0ctie de varsta
D0 cadrul pre%e0tei cercetri9 persoa0ele care domi0 :0 rB0dul turitilor i0tervieva)i
su0t acelea cu vBrsta pB0 la 2. de a0i cu $.K9 urmate de persoa0ele cu vBrst cupri0s :0tre
22 i $. de a0i cu 2-K.
"abel 75. S&"3+&3"% 0-%$&(!$3.3( ($ *3$+&(0 #0 !+35%&(% 5"!*0-(!$%&%
T3"(-&(
F"0+/0$&% P"!+0$&
R%-53$-
Elev9 stude0t 1+ $19$
Salariat cu studii medii 22 22
Salariat cu studii superioare 23 23
7u0citor $- 129(
Salariat i0 s'era serviciilor 2( 1
Cas0icPpe0sio0ar 12 +
"iber pro'esio0ist $ 1
T!&%. :== 7==
.3
Figura 78. Structura esa0tio0ului i0 'u0ctie de pro'esie
Re'eritor la ocupa)ia pro'esio0al a compo0e0tilor esa0tio0ului se evide0)ia% 'aptul c pe
prima po%i)ie se a'l elevii i stude0)ii cu $1.$K. !cetia su0t urma)i de salaria)ii cu studii medii9
cu 22K i de salaria)ii cu studii superioare9 cu 23K. Pe ultimul loc :0 structura colectivit)ii de
selec)ie9 cu doar $ persoa0e se a'l liber pro'esio0itii.

abel "$1 Structura esa0tio0ului i0 'u0ctie de ve0itul lu0ar
F"0+/0$&% P"!+0$& P"!+0$&
+343.%&
R%-53$-
R%-53$-
Sub $33 Ro0 -1 2( ...$
$33<233 Ro0 -. 2-.$ 2-.$
233<1333 Ro0 (( 2..( -1
Peste 1333 Ro0 .( 11 133.3
T!&%. :== 7==1=
I0 urma c*estio0arii9 2-9$K au ve0ituri cupri0se i0tre $33 si 233 Ro09 'ii0d cei mai
0umerosi. !cestia su0t urmati de cei cu ve0ituri sub $33 Ro09 cu 2(K. Pe ultima po%itie se a'la
turistii cu ve0ituri de peste 1333 Ro0 cu peste 11K.
.1
/i&
ura 11. Structura esa0tio0ului :0 'u0c)ie de ve0itul lu0ar
abel "%1 Structura esa0tio0ului dupa motivele pe0tru care turistii ale& ,. Pra*ovei
F"0+/0$&% P"!+0$&
R%-53$-
Peisa>9 'rumuseti 0aturale 1.$ 23
Odi*0a9 recreere9 desti0dere 1-- 2+
Pe0tru a cu0oaste %o0a9 curio%itate 21 +
Tratame0t 2+ $
Practicarea sporturilor 1+$ 1-
Cadru 0atural9 0epoluat 13$ 1$
!'aceri 2 1
Calatorii de studii 1 1
Drumetie9 eAcursii9 asce0siu0i pe
mu0te
13+ 1$
,i%ite la rude9 priete0i 2. $
!lte motive 3 3
T!&%. :== 7==
.2
/i&ura 12. Structura esa0tio0ului dupa motivele pe0tru care turistii ale& ,. Pra*ovei
Cei mai multi i0tervievati E2+KF au i0dicat motivulC odi*0a9 recreere9 desti0dere ca
pri0cipal obiect pe0tru a 'ace turism. U0 proce0t de 23K di0 turistii c*estio0ati au situat pe
po%itia a doua peisa>ele si 'rumusetile 0aturale. Pe po%itia a treia se situea%a practicarea
sporturilor de iar0a cu 1-.K.
abel "&1 Structura esa0tio0ului dupa 'recve0ta vi%itarii ,aii Pra*ova
F"0+/0$&% P"!+0$&
R%-53$-
Prima data 21 (
! doua oara $$ 11
! treia oara (2 2+
! patra oara sau peste 1(+ .-
T!&%. :== 7==
7a>oritatea celor c*estio0ati au 'ost i0 ,alea Pra*ovei a patra oara si peste9 i0 proce0t de
.-K9 pe locul al doilea9 cu u0 proce0t de 2+K se situea%a turistii care au vi%itat re&iu0ea a treia
oara9 pe locul trei se a'la cei sositi a doua oara pe ,alea Pra*ovei 11K9 iar pe ultimu loc su0t
turistii care au vi%itat %o0a pe0tru prima data E(KF.
abel "'1 Sursele de i0'ormare 'olosite de turisti i0 ale&erea re&iu0ii ,. Pra*ova
F"0+/0$&% P"!+0$&
Relatari ale cu0osti0telor9
rudelor
12$ +1
De la biroul de i0'ormatii . 1
De la a&e0tii de turism 21 1.
Prospecte despre re&iu0e $2 1
.$
Raspu0s
!ltulC I0ter0etul 1- +
Plia0te despre 6oteluri 21 .
Cataloa&e9 &*iduri turistice 23 1.
Reclame di0 %iare9 reviste9
radio9 Tv
$1 13
T!&%. :== 7==
Figura 791 Structura esa0tio0ului dupa sursele de i0'ormatii 'olosite de turisti i0 ale&erea ,aii
Pra*ovei
Sursele de i0'ormatii 'olosite de turisti su0t i0 proce0t de +1K di0 relatari ale
cu0osti0telor9 rudelor9 priete0ilor9 pe locul doi la o aproAimativa e&alitate se situea%a i0'ormatiile
de la !&e0tiile de turism si di0 cataloa&e9 &*iduri turistice9 iar pe al treilea loc turistii au 'olosit
i0'ormatiile di0 %iare9 reclame di0 reviste9 radio9 T,.
abel (). Structura esa0tio0ului dupa mi>loacele de tra0sport 'olosite
F"0+/0$&% P"!+0$&
R%-53$-
!utoturism 1+- .3
Tre0 131 $2
!utocar +$ 1+
T!&%. :== 7==
.+
Figura 7;1 Structura esa0tio0ului dupa mi>loacele de tra0sport 'olosite
!utoturismul repre%i0ta cel mai utili%at mi>loc de tra0sport i0 activitatea turistica9 .3K
di0tre turistii utli%a0du<l. Turistii co0sidera ca eAista ava0ta>e care re%ulta di0 ulti%area si a altor
mi>loace de tra0sport i0 scopuri turistice. Caracteri%at pri0tr<u0 0ivel relativ sca%ut al costului de
deplasare de la o desti0atie la alta9 tre0ul este 'olosit de $2K di0tre turistii care iv0 i0 ,alea
Pra*ovei. Tra0sportul rutier reali%at pri0 i0termediul autcarelor se a'la pe ultima po%itie i0 ceea
ce priveste pre'eri0tele turistilor pe0tru u0 a0umit mi>loc de tra0sport.
abel ("1 Structura esa0tio0ului dupa modalitatile de re%ervare
F"0+/0$&% P"!+0$&
R%-53$-
"a a&e0tia de turism 21 ++
"a *otel +1 21
!ltele Evila9 pe0siu0i9 tabere
scolare9 rudePpriete0iF
$- 2(
T!&%. :== 7==
Pe0tru i0trebareaC T pe0tru a ve0i i0 ,alea Pra*ovei9 ati 'acut re%ervareV9 .$K di0
persoa0ele c*estio0ate au ve0it 'ara a 'ace re%ervare9 i0 timp ce +(K au 'acut re%ervare i0ai0te
de a a>u0&e acolo. I0 ceea ce priveste modalitatile de re%ervare9 ++K di0 turisti pre'era sa<si 'aca
re%ervarea la a&e0tia de turism9 *otelurile 'ii0d mai puti0 ava0ta>ate9 datorita po0derii mai
sca%ute de re%ervari 21K9 o alta parte a turistilor isi 'ac re%ervari la vile9 pe0siu0i9 prie0te0i9
tabele scolare 2(K
..
Figura 75. Structura esa0tio0ului dupa modalitatile de re%ervare
abel ((1 Tipul de re%ervare
F"0+/0$&% P"!+0$&
R%-53$-
Tra0sport 22 12
Ca%are cu mic de>u0 +( $+
Semipe0siu0e 23 1+
Pe0siu0e completa 2( 11
!ltele 2+ 1(
T!&%. :== 7==
"a :0trebarea re'eritoare la tipul de re%ervare9 turitii au optat :0 primul rB0d pe0tru ca%are
cu mic de>u0 E$+KF i :0 al doilea pe0tru pe0siu0e complet E11KF. Re%ervarea9 ce i0clude
tra0sport E12KF i semipe0siu0e E1+KF 9 s<a situat pe ultimele dou locuri :0 pre'eri0)ele
turitilor.
abel (#1 Po0derea c*eltuielilor totale pe0tru u0 se>ur pe ,alea Pra*ovei
RON F"0+/0$&% P"!+0$&
`.33 111 +3
.33<1333 11( $1
1333<1.33 +3 1$
1.33<2333 11 2
2333a . 2
T!&%. :== 7==
Datorita po0derii mari a raspu0surilor la i0trebarea care vi%ea%a suma de ba0i dispo0ibila
pe0tru se>ur9 raspu0surile au 'ost 'oarte variate si 0eomo&e0i%ate. Surpri0de i0 pre%e0tarea
re%ultatelor 'aptul ca cei mai multi di0tre turistii care si<au pre%e0tat dispo0ibilitatile 'i0a0ciare9
au i0dicat o dime0siu0e destul de mare9 2.39 i0 ciuda 'aptului ca au declarat u0 ve0it lu0ar sub
$33 Ro0.
.2
abel (!1 Structura esa0tio0ului dupa publicitatea serviciilor turistice
F"0+/0$&% P"!+0$&
R%-53$-
Slaba 1( 2
Nici bu0a 0ici slaba (3 2$
8u0a 122 .+
/oarte slaba 12 +
/oarte bu0a $1 1$
T!&%. :== 7==
!0ali%a0d dolea0tele celor c*estio0ati se observa ca .+K au co0siderat bu0a publicitatea
'acuta serviciilor turistice9 preci%a0d ca impresia i0 le&atura cu pote0tialul turistic al ,aii
Pra*ovei si servciile turistice o'erite corespu0d i0 mare masura cu realitatea co0sta0ta. +K9 i0
sc*imb9 di0tre persoa0ele i0tervievate au co0siderat 'oarte slaba publicitatea 'acuta serviciilor.
Figura 7:. Structura esa0tio0ului dupa publicitatea serviciilor turistice
Po0derea cea mai mare o deti0 turistii ce au petrecut i0tre trei si patru %ile i0 re&iu0e
$(K9 'ii0d urmati de cei care au stat i0tre .<2 %ile9 cea mai mica po0dere ava0d<o cei care au stat
peste 21 de %ile 2K. De%voltarea si dersi'icarea mi>loacelor de a&reme0t vi0 i0 i0tampi0area
eAi&e0telor de crestere a atractivitatii ,aii Pra*ovei si pot avea u0 rol importa0t i0 cresterea
e'icie0tei eco0omice a activitatii turistice di0 aceasta %o0a. U0ul di0 pri0cipalele motive pe0tru
care turistii vi0 i0 ,alea Pra*ovei este practicarea sporturilor de iar0a. Di0 totalul de $33 de
persoa0e9 ..K au raspu0s a'irmativ.
abel (*. Distributia esa0tio0ului dupa aprecierea tari'elor practicate
F"0+/0$&% P"!+0$&
.(
R%-53$-
Tari'ele ridicate su0t >usti'icate de
calitatea deosebita a serviciilor turistice
(+ 2.
Tari'ele ridicate 0u su0t >usti'icate de
calitatea serviciilor
($ 2+
EAista u0 raport ec*itabil i0tre calitatea
serviciilor turistice si tari'ele practicate
1.$ .1
T!&%. :== 7==
Re%ultatele a0c*etei e'ectuate au scos la iveala 'aptul ca .1K di0tre turistii i0tervievati
spu0 ca 0u eAista u0 raport ec*itabil i0tre calitatea serviciilor si tari'ele practicate. U0 re%ultat
supri0%ator a 'ost si 'oarte apropiata po0derea di0tre persoa0ele care co0sidera ca tari'ele ridicate
su0t >usti'icate de calitatea serviciilor E2.KF9 si cei care cred ca 0u su0t >usti'icate E2+KF.
abel ($1 I0te0tia de reve0ire a turistilor
T3"(-&(
F"0+/0$&% P"!+0$&
R%-53$-
Da 111 2$9(
Nu ( 29$
Nu stiu 132 $+
T!&%. :== 7==
Di0tre cele $33 de persoa0e c*estio0ate9 2$9(K vor reve0i i0 ,alea Pra*ovei i0 urmatorii
$ a0i9 $+K au raspu0s ca 0u stiu daca vor reve0i9 i0 timp ce 29$K au raspu0s cu 0u.
abel (%1 I0te0tia de promovare
F"0+/0$&% P"!+0$&
R%-53$-
Da 2(- 1$
Nu 22 (
T!&%. :== 7==

I0dica0d o seama de motive de a reve0i pe ,alea Pra*ovei9 putem co0sidera ca eAista u0
viitor 'oarte promitator i0 ceea ce priveste 0umarul de turisti care i0te0tio0ea%a sa spu0a si altor
persoa0e sa vi0a sa o vada. Di0 cele $33 de persoa0e c*estio0ate9 1$K di0tre turisti au raspu0s
a'irmativ si doar (K 0e&ativ.
abel (&1 !lcatuirea bu&etului de calatorie
.-
F"0+/0$&% P"!+0$&
R%-53$-
Eco0omii di0 salariu 212 21
!lte situatii Eeco0omii de
pe0sie9 lucrat i0 particular9
ba0i de la pari0tiF
1. .
Imprumuturi de la rude9
priete0i
(3 2$
Imprumuturi ba0care - $
T!&%. :== 7==
Di0 cele $33 de persoa0e i0tervievate o po0dere 'oarte mare este repre%e0tata de
persoa0ele care pe0tru alcatuirea bu&etului pe0tru vaca0ta au apelat la eco0omii di0 salariu
E21KF.
abel ('1 /actorii pre'erati de turisti
F"0+/0$&% P"!+0$&
R%-53$-
Peisa> 11- 1$
"ocal0ici 1( 2
Ca%are +1 .
Calitatea serviciilor 2$ $
EAcursii 12 1
Partii +1 .
Distractie 1$. 1.
!er 0epoluat 1.. 1(
/rumuseti 0aturale $( +
Statiu0i +1 .
Desti0dere -$ 1
Odi*0a +$ .
Sporturi de iar0a .3 2
Trasee turistice 2+ $
Campi0&uri 1 1
Raportul calitate<pret 1. 2
Ospitalitate 2 1
Tere0uri de sport 11 1
7a0care 12 1
7i>loace de a&reme0t 13 1
/au0a diversi'icata 1 1
T!&%. I== 7==
/cB0d u0 clasame0t al aspectelor de care su0t mul)umi)i turitii9 pe primul loc :0 ordi0ea
pre'eri0)elor se a'l :0 proce0t de 1(K9 aerul curat de mu0te9 pe locul doi9 u0 proce0t de 1.K9
este acordat distrac)iei9 iar pe locul trei9 1$K di0 turiti su0t mul)umi)i de peisa>ul di0 ,alea
Pra*ovei.
.1
Figura 7=. Structura esa0tio0ului dupa pre'eri0tele de calatorie a turistilor
abel #). /actorii de i0satis'actie a turistilor
F"0+/0$&% P"!+0$&
R%-53$-
Preturile 1$$ 1.
I&ie0a 1- 11
!&lomeratia 22( 2.
Ca%area -+ 1
Drumurile +( .
Serviciile (3 -
Puti0e discoteci 2$ $
"ocal0icii 1+ 2
Tra0sportul i0ter0 2. $
Traseele 21 $
Room<service 12 1
C*ioscurile + 3
8arurile . 1
#ala&ia 12 2
De%ite0res 'ata de clie0ti 12 2
Tari'e ($ -
Raportul calitate<pret - 1
7odul i0 care se de%volta
turismul i0 %o0a
- 1
Cai0ii va&abo0%i 1 1
T!&%. I== 7==
23
Pri0cipalele 0emultumiri ale turistilor su0t le&ate de a&loemratia i0 %o0a9 preturi9 i&ie0a 9
ca%are tari'e si servicii.
Re%ultatele a0c*etei arat cC
"ocalitatile pri0cipale de u0de provi0 turitii su0tC 8ucureti9 8u%u9 Co0sta0)a9
Craiova9 Ploieti
Pri0cipalele motive pe0tru a 'ace turism su0tC odi*09 desti0dere9 relaAare9 practicarea
sporturilor de iar09 distrac)ie9 plcere
7i>locul de tra0sport utili%at cel mai 'recve0t este automobilul E.3KF
Or&a0i%area cltoriei turistice se reali%aea%a de C .$K pe co0t prorpiu9 ++K pri0tr<o
a&e0)ie de turismI 13K aprecia% drept slab i 'oarte slab publicitatea 'cut
serviciilor turistice romB0etiI 1.K di0tre turiti au declarat c au pe0tru se>ur pB0 la
.33 Ro0I 2+K di0tre turiti aprecia% 'aptul c tari'ele mari 0u su0t c >usti'icate de
calitatea serviciilor9 0 timp ce .1K co0sider c eAist u0 raport ec*itabil :0tre calitatea
produselor i tari'eI 21K co0sider c la u0 sta0dar calitativ mai ridicat ar 'i dispui s
c*eltuiasc mai multI .-K au 'ost :0 ,alea Pra*ovei a patra oar9 :0 timp ce (K au 'ost
pe0tru prim oar
Pri0cipalele aspecte de care su0t multumiti turistii su0tC peisa> 1$K9 distractie 1.K9 aer
0epoluat 1(K.
Pri0cipalele aspecte de care su0t 0emultumiti turistii i0 ,alea Pra*ovei su0tC a&lomeratie
2.K9 preturi 1.K9 i&ie0a9 11K9 ca%area 1K.
$(K au stat i0 re&iu0e $<+ %ile 9 1.K au stat .<2 %ile i0 timp ce 2K au stat peste 21 de
%ile.
!cest studiu a 'ost aplicat i0 cursul lu0ilor decembrie 233+ < i0auarie 233. si publicat i0
cartea i0titulata TStatistica aplicata i0 ma0a&eme0tul turisticV9 autori Costac*e Silvia Ele0a9
8adita 7aria si Iacob !0dreea Ilu%ia9 Editura !SE 8ucuresti 233..
+.$ Previ%io0area evolu)iei circula)iei turistice pe ,alea Pra*ovei dup a0ul 233-
Evolu)ia cererii turistice pe ,alea Pra*ovei9 va urma aceeai direc)ie ca i 0ivelul :0tre&ii
)ri. !ceast evolu)ie este determi0at i de co0>ucturile 'avorabile i 0e'avorabile9 i0ter0e sau
i0ter0a)io0ale :0 care se va plasa RomB0ia implicit ,alea Pra*ovei.
U0 'apt ce va i0'lue0)a :0 mod si&ur evolu)ia cererii turistice va 'i de%voltarea cooperrii
:0tre RomB0ia i veci0ii si. Pri0cipalii 'actori ai evolu)iei turistice vor rmB0e i :0 viitor
21
puterea de cumprare i timpul liber. Privit di0 acest u0&*i se pare c :0 co0ti0uare )rile
i0dustriali%ate9 cel pu)i0 :0 urmtorii a0i9 vor rmB0e pri0cipalii 'ur0i%ori de turiti9 i0clusiv
pe0tru )rile di0 Europa de Est.
D0 viitor su0t ateptate creteri ale ve0iturilor9 creterea duratei medii de via)9 care9
:mpreu0 vor duce la alocarea u0ui timp mai mare activit)ii turistice. !vB0d :0 vedere )rile
veci0e care au o o'ert turistic similar )rii 0oastre9 care 0u vor :0ceta s<i apere pie)ele
cucerite i care vor :0cerca :0 co0ti0uare s<i de%volte o'erta de produse turistice ampli'icB0d
co0cure0)a pe0tru toate se&me0tele o'ertei turistice romB0eti9 i0clusiv pe0tru turismul bal0ear9
mo0ta09 cultural9 devi0e stri&e0ta 0evoia acelor 'orme de turism care su0t speci'ice turismului
romB0esc. U0 posibil rspu0s ar putea 'i i de%voltarea turismului rural. !st'el9 vor trebui
moder0i%ate tra0sporturile9 telecomu0ica)iile9 structurile de primire turistice. !ceste moder0i%ri
trebuie 'cute :0 aa 'el :0cBt :0 urmtorii a0i s 0u 'ie di0 0ou depite9 pe0tru ca ritmul
te*0olo&iilor este 'oarte alert.
Dei :0 urma re'ormei actuale se spera ca :0 perioada urmtoare se va co0sem0a o cretere
a ve0iturilor reale medii9 aceast cretere 0u va 'i su'iece0t de impora0ta pe0tru a produce o
sc*imbare :0 structur de co0sum. Pe0tru marea ma>oritate a popula)iei9 se vor produce
sc*imbri ma>ore9 :0 structura de co0sum9 volumul c*eltuielilor pe0tru des'urarea u0ei
activit)i turistice rmB0B0d la acelai 0ivel sc%ut. !st'el9 apare ca o co0clu%ie 0ecesitatea
i0terve0)iei statului pe0tru prote>area co0sumatorilor turistici9 pe0sio0ari :0 &e0eral salaria)ii cu
ve0ituri mici.
D0trucBt se preco0i%ea% c ,alea Pra*ovei s or&a0i%e%e :0 >urul a0ului 2323 Olimpiada
de iar0 de ti0eret9 i0'rastructura acesteia va crete co0ti0uu9 trebui0d s ati0& u0 sta0dard
comparat cu sta)iu0e di0 vestul Europei precum !ustria9 /ra0)a9 Italia sau Elve)ia. Dac acest
'apt s<ar :0tBmpla 0umrul turitilor pe ,alea Pra*ovei ar urma s creasc 'oarte i0seam0at 9
urmB0d ca :0 a0ul des'urrii Olimpiadei s ati0& u0 0umr de turiti 0emaiati0s :0 )ara
0oastr..
.. RE"!NS!RE! TURIS7U"UI PE ,!"E! PR!6O,EI
>17 P"!2"%40 #0 #08/!.&%"0 % &3"(-43.3(

22
,alea Pra*ovei dispu0e de u0 pote0)ial turistic valoros9 de o o'ert turistic atractiv
pe0tru turitii dor0ici s practice aproape orice 'orm de turism. D0 ultimii a0i9 Co0siliul Lude)ea0
Pra*ova alturi de Co0siliile "ocale i cB)iva i0vestitori au 'cut e'orturi pe0tru reco0siderarea
locului turismului. !ti0&erea acestui obiectiv trebuie s co0duc laC
Creterea 0umrului de turiti romB0i i stri0iI
Satis'acerea cererii turistice pote0)iale i atra&erea u0ui 0umr sporit de turiti pe0tru
petrecerea se>ururilorI
Sporirea co0tribu)iei turismului la ve0iturile comu0it)ilor locale pri0 sus)i0erea
de%voltrii turismului ruralI
Crearea de 0oi locuri de mu0c :0 dome0iul turismului.
Turismul9 pe0tru a se putea de%volta9 trebuie s aib la ba% politici adaptate ramurilor de
activitate ale sectorului i a0umeC
Politica de produs turistic care s urmreasc stimularea a&e0)ilor eco0omici :0 vederea
moder0i%rii i creterii calit)ii o'ertei turistice :0 scopul creterii competitivit)ii ei pe pia)a
i0ter0 i i0ter0a)io0alI
Politica de promovare i marJeti0& care s asi&ure o ima&i0e real a turismului pe ,alea
Pra*ovei pe0tru a stimula cererea turistic i0ter0 i i0ter0a)io0alI
Politica resurselor uma0e care s asi&ure di0 pu0ct de vedere calitativ i ca0titativ
0ecesarul de perso0al9 precum i 'ormarea i per'ec)io0area acestuiaI
Politica privi0d creterea rolului cercetrii tii0)i'ice i cercetrii te*0olo&ice care s
urmreasc ide0ti'icaea produselor i pie)elor turistice 0oi9 i0vestirea i pu0erea :0 aplicare a
pro&ramelor de de%voltareI
Politica di0 dome0iul le&islativ care s aib :0 vedere armo0i%area cadrului 0ormativ cu
le&isla)ia di0 U0iu0ea Europea0 privi0d sta0dardele de calitate9 sta0dardele pe0tru co0struc)ii9
sta0dardele te*0ice i i0dicatorii statistici pe0tru turismI
Politica :0 dome0iul 'iscal care s aib ca scop stimularea de%voltrii eco0omice9
i0vestirii i crerii de 0oi locuri de mu0c :0 sectorul privat.
Reali%area acestor politici are la rB0dul ei la ba% pro&rame re'eritoare la produsul
turistic9 la pri0cipalele desti0a)ii turistice di0 ,alea Pra*ovei. !st'el9 se au :0 vedereC
Rei0vesti)iile i moder0i%area u0it)ilor de ca%areI
Diversi'icarea o'ertei turistice de sporturi9 recreere9 distrac)ieI
7rirea a0ima)iei di0 %o0ele turisticeI
Descoperirea9 ame0a>area i reame0a>area u0or obiective turistice istorice i culturaleI
2$
De%voltarea circuitelor turistice9 precum i a eAcursiilor de o %iI
De%voltarea serviciilor turistice la 0ivel i0ter0a)io0alI
Promovarea u0ei ima&i0i 'avorabile :0 ceea ce privete sta)iu0ile di0 >ude)I
Creterea calit)ii ame0a>rilor turisticeI
7oder0i%area treptat a produsului turistic :0tr<u0 cadru pla0i'icat i coordo0at9 la
sta0darde :0alteI
!si&urarea u0ui turism cu speci'ic care s re'lecte trsturile localeI
De%voltarea turismului oriu0de eAist u0 pote0)ial turistic.
U0a di0tre cele mai importa0te viitoare surse de ve0ituri este turismul. De aceea9 pu0erea
:0 aplicare a u0or pro&rame cu 'i0a0)are i0ter0 sau eAter09 participarea la ac)iu0i de promovare
:0 )ar i stri0tate9 valori'icarea pote0)ialului 0atural i a0tropic su0t cBteva di0 direc)iile de
ac)iu0e :0 vederea de%voltrii turismului pra*ovea0.
Pro&rame pe0tru de%voltarea i moder0i%area ba%ei turisticeC
Or&a0i%area serviciilor TSalvamo0tU care vor coordo0a ac)iu0ile de preve0ire a
accide0telor mo0ta0e i de salvare a persoa0elor accide0tateI
Re'acerea pBrtiei de bob i sa0ie di0 Si0aiaI
Reali%area u0or ame0a>ri turistice compleAe pe ,alea Cerbului M 8ute0iI
Reali%area u0or trasee turistice cu caracter cultural<istoricI
Reabilitarea %o0elor9 mo0ume0telor9 cldirilor de i0teres turisticI
Sus)i0erea i0i)iativei private :0 crearea i de%voltarea de u0it)i turistice cu servicii la
sta0darde i0ter0a)io0aleI
!me0a>area %o0elor cu pote0)ial ci0e&etic9 et0o&ra'ic9 cultural i ambie0talI
!tra&erea u0ui 0umr sporit de turiti pri0 ac)iu0i promo)io0ale :0 )ar i stri0tateI
7oder0i%area i0'rastructurii rutiereI
I0'rastructura de comu0ica)ii9 de promovare i i0'ormare turistic :0 timp real pe
I0ter0et i T, cu privire la pBrtiile de sc*i di0 ,alea Pra*oveiI
D0'ii0)area u0it)ilor a&roturistice 'i0a0)ate di0 'o0dul S!P!RDI
Re'acerea drumurilor de pe ,alea Pra*ovei9 co0struc)ia u0ui pod de 2- m lu0&ime M
,alea !lbI
Or&a0i%area u0or ma0i'estri cultural<artistice de presi&iu9 cum ar 'i Colocviul
Dramatur&iei RomB0eti M Si0aiaI
2+
Repararea ba%elor sportive eAiste0te9 precum i ame0a>area u0or ba%e 0oi :0 Si0aia i
8ute0iI
De%voltarea u0or 'orme 0oi de turismC bu0&ee<>umpi0&9 parapa0t9 mou0tai0<biJe
!cest obiectiv se poate reali%a pri0 amplasarea :0 u0ele di0 sta)iu0ile mo0ta0e a
ec*ipame0telor pe0tru bu0&ee<>umpi0&I desc*iderea u0ui ce0tru pe0tru cursuri de %bor i srituri
cu parapa0taI impleme0tarea :0 %o0ele mo0ta0e a u0or pro&rame de activit)i :0 aer liber cum ar
'iC c)rare9 coborBre pe coard9 eApedi)ii cu bicicleta9 orie0tare cu busol i *art9 trecerea peste
rBuri sau pBraie cu a>utorul ec*ipame0telor de alpi0ism9 co0struirea de adpost de 0oapte sau
co0struirea de plute. !ceste activit)i pot servi drept a0tre0ame0t amatorilor de sporturi eAtremeI
promovarea :0 )ar i stri0tate a acestor 'orme de turism pri0 crearea de o'erte turistice.
>19 L%$-%"0% -( 5"!4!/%"0% 5"!#3-3.3(
..2.1 Pre%e0tarea produsului
Produsul T,alea Pra*ovei TourV se adresea% &rupurilor de mi0im 1. persoa0e9 &rupuri
ce pot 'i compuse di0 elevi9 stude0)i9 salaria)i9 liber pro'esio0iti9 pe0sio0ari sau cas0ici.
!cest pro&ram este 'ormat cu scopul atra&erii a cat mai multor turiti pe ,alea Pra*ovei9
pro&ram ce o'era posibilit)i de vi%itare a tuturor obiectivelor 0aturale pri0cipale di0 re&iu0e9
precum si posibilitatea practicrii u0or cursuri de alpi0ism sau a pla0arii cu parapa0ta. Produsul
poate 'i modi'icat9 co0tra cost9 daca u0 &rup de mi0im 1. persoa0e 0u este de acord cu o'ertele
ca%rii sau a ba%ei de alime0ta)ie9 putB0d de aseme0ea modi'ica orarul u0ei a0umite %ile precum
a u0or trasee stabilitie i0i)ial.
,alea Pra*ovei Tour
<< pe0tru &rup de 1. persoa0e <<

2.
Z(3% 7: Pu0ct plecare 6otel 7elodX Clu><Napoca9 tra0sportul se 'ace cu autocarul 'irmei
TEurotravelU pe ruta Clu><Napoca M 8ute0i 21+ Jm9 ca%are la pe0siu0ea TOti<DorU 8ute0iI
Z(3% 9: Drume)ie pe traseulC 8ute0i M 8abele Eurcare cu telecabi0a9 cu vi%ita
obiectivelor turistice 8abele i S'i0AulF9 8abele M Petera Ecu vi%it la Petera IalomicioareiF9
Petera M Cocora M Piatra !rs M ca0to0 Lepi M 8ute0iI
Z(3% :: Cursuri alpi0ism pe0tru :0ceptori :0 C*eile RB0ov Ei0clud c)rare9 rapelFI
Z(3% ;: Drume)ie pe traseulC 8ute0i M Caba0a #ura Di*am M Caba0a Poia0a I%voarelor
M PredealI
Z(3% >: Drume)ie pe traseulC Si0aia M Cota 1+33 M Cota 2333 Eurcare cu telecabi0aF9
Cota 2333 M Platoul 8uce&i M Crucea Caraima0 M Caba0a Caraima0 M 8ute0iI
Z(3% ?: !ctivitate eAtraordi0ar M pla0ri cu parapa0ta M :0 localitatea DBrste9 >ude)ul
8raovI
Z(3% @C Re:0toarcerea la Clu><Napoca.
P"0)3. ($+.3#0:
2 0op)i ca%are la vila TOti<DorU M 8ute0iI
2 mic de>u0uri la restaura0tul TOti<DorUI
2 ci0e la restaura0tul TOti<DorUI
Tra0sportul cu autocarulI
Servicii &*id turisticI
Servicii coal de alpi0ismI
Servicii coal parapa0tI
P"0) /%+%$)6: ?IJ,9> R!$
abel #"1 !0ali%a de pret
N"1
+"&1 E.40$&0 #0
+<0.&3(0.(
E.040$&0 #0 +%.+3. V%.!%"0 50
&3"(-&
BR!$C
V%.!%"0
&!&%.6
BR!$C
71 Tra0sport (23 Jm A 1 Ro0PJm +- (23
91 Ca%are 2 0op)i A +3 Ro0P0oapte 2+3 $233
:1 7ic de>u0 2 %ile A 13 Ro0P %i 23 133
;1 Ci0a 2 %ile A 23 Ro0 P%i 123 1-33
22
>1 C*eltuieli o'er < comisio0C 2 %ile A .3 Ro0
< ca%areC 2 0opti A +3 Ro0
< mic de>u0C 2 A 13 Ro0
< ci0aC 2 A 23 Ro0
+- (23
?1 C*eltuieli &*id < comisio0C 2 %ile A .3 Ro0
< ca%areC 2 0opti A +3 Ro0
< mic de>u0C 2 A 13 Ro0
< ci0aC 2 A 23 Ro0
+- (23
@1 C*eltuieli cursuri de
alpi0ism
1 %i A $33.333 leiP%i $3 +.3
J1 C*eltuieli cursuri de
parapa0t
1 %i A $33.333 leiP%i $3 +.3
I1 Total c*eltuieli directe 22+ 1$23
7=1 Comisio0 229+ 1$2
771 T,! aplicat la comisio0 11 K 119-. 1((9-+
79 T%"(* T!&%. ?IJ,9> 7=;@:,J;
Tra0sportulC
- 8ucureti M 8ute0i M21+ JmI
- 8ute0i M Si0aia M 8ute0i M 12 JmI
- 8ute0i M C*eile RB0ov M 8ute0i M $3 JmI
- 8ute0i M Predeal M 8ute0i M 22 JmI
- 8ute0i M DBrste M 8ute0i M 23 JmI
- 8ute0i M 8ucureti M 21+ JmI
Total Jm M (23 Jm.
..2.2 7i>loace de publicitate
Pe0tru i0'ormarea turistilor pote0tiali despre produsele o'erite spre va0%are se 'or 'olosi
urmatoarele mi>loace de publicitateC
Reali%area u0ei pa&i0i pe i0ter0et9 pe0tru pre%e0tarea atractiilor turistice de pe ,alea
Pra*ovei
2(
I0cluderea produsului turistic i0 cataloa&ele touroperatorilor pri0 care se va reali%a
valori'icarea acestui produs
Reali%area u0or 'luturasi cu pro&ramele turistice si distribuirea acestora i0 cele mai
importa0te a&e0tii di0 tara si strai0atate
I0ma0area de cadouri publicitare tuturor turistilor care participa la pro&ramul or&a0i%at
pe ,alea Pra*ovei
..2.$. Comerciali%area produsului
Comerciali%area produsului va 'i i0clus :0 catalo&ul trimis a&e0)iilor de turism colaboratoare9
crora li se vor ceda u0 comisio0 de 13K di0 pre). Pe0tru c9 produsul turistic T,alea Pra*ovei
TourV are :0 compo0e0) cursuri de alpi0ism i de parapa0t se va reali%a i pri0 i0termediul
u0or pro'esori de sport9 atBt di0 )ara cBt i di0 stri0tate EU0&aria9 #erma0ia9 RusiaF care vor 'i
retribui)i cu 2K di0 :0casri9 iar la 23 de persoa0e vor be0e'icia de &ratuit)i.
>1: A$%.(8% SPOT
Puncte tari
Pu0ctele 'orte ale pote0)ialului turistic di0 ,alea Pra*ovei su0t repre%e0tate de
resursele turistice 0aturale9 precum i de cele a0tropice.
Resursele turistice 0aturale co0stau :0C
Relie'ul variat care determi0 pre%e0)a 0umeroaselor obiective turistice 0aturaleC
dome0ii sc*iabile9 trasee pe0tru drume)ii i alpi0ism9 c*ei i vi9 cascadeI
Climatul temperat<co0ti0e0tal este 'avorabil de%voltrii turismului mo0ta09 bal0ear9
datorit co0di)iilor optime practicrii sporturilor de iar09 drume)iilor9 curelor bal0eo<climatericeI
EAiste0)a a 0umeroase re%erva)ii 0aturale9 precum i a u0ui parc 0atural E8uce&iF9
stimulea% turismulI
6idro&ra'iaC 0umeroasele i variatele ape cur&toare su0t 'olosite pe0tru a&reme0t i
bal0eo<turismI
EAiste0)a u0ei ve&eta)ii variate i a u0ei 'au0e bo&ate i diverse are ca e'ect de%voltarea
turismului pro'esio0al i tii0)i'ic datorit valorii lor. Pe lB0& speciile obi0uite eAist i specii
declarate mo0ume0te ale 0aturii. /au0a are valoare estetic9 recreativ<ci0e&etic i tii0)i'ic.
!lte pu0cte 'orte ale turismului di0 ,alea Pra*ovei su0t repre%e0tate de reame0a>area
6otelului Petera9 6otelului Cota 1+33 i a caba0ei turistice Cuibul Dorului care dau turitilor
2-
posibilitatea de a se a'la :0 mi>locul 0aturii be0e'icii0d :0 acelai timp i de u0 co0'ort sporit Eap
cald9 cldur9 televi%or :0 camer9 pisci09 sal de 'it0ess9 sau0 etc.F.
Resursele turistice a0tropice su0t repre%e0tate deC
Ec*ipame0tele turisticeI
U0it)i de ca%are eAiste0te :0 toate %o0ele turistice. Reame0a>area u0it)ilor de ca%are
di0 ultimii a0i a &e0erat o cretere a 0umrului de turiti.
7i>loacele de tra0sport turistic. De%voltarea mi>loacelor de tra0sport turistic a stimulat
de%voltarea turismului i9 totodat9 a permis accesul :0 a0umite %o0e.
Structurile de a&reme0t. Serviciile de a&reme0t dau posibilitatea turitilor s<i petreac
timpul liber :0tr<u0 mod cBt mai plcut. !&reme0tul co0stituie ast%i motiva)ia oame0ilor de a
cltori pe0tru a practica diverse sporturi9 pe0tru a se relaAa i distra.
EAiste0)a turitilor romB0i9 cBt i a celor stri0i. Co0sumul turistic are e'ecte eco0omice
po%itive atBt pe0tru or&a0i%atorii de cltorii9 pe0tru de%voltarea turismului9 cBt i pe0tru
de%voltarea celorlalte ramuri ale eco0omiei cu care turismul i0tr :0 co0tact.
Puncte slabe
Pu0ctele slabe ale turismului di0 ,alea Pra*ovei su0tC
"ipsa promovrii turismului i a i0'orma)iilor le&ate de a0umite %o0e turistice
poate &e0era pierderea pote0)ialilor clie0)i care ale& alte desti0a)ii pe0tru a<i petrece vaca0)aI
"ipsa i0vesti)iilor i a preocuprii :0 ceea ce privete a0umite %o0e turisticeI
Nivelul de de&radare :0 care se a'l ec*ipame0tele turisticeI
EAiste0)a u0ui 0umr mare de structuri de primire :0 pri0cipalele %o0e turistice i
a u0ui 0umr 'oarte mic :0 %o0ele mai pu)i0 promovateI
Cile de acces i mi>loacele de tra0sport turistic slab de%voltate. I0eAiste0)a u0or
drumuri care s dea turitilor si&ura0) :0 ceea ce privete cltoriaI
Numrul redus al mi>loacelor de tra0sport pe cablu i lipsa moder0i%rii lorI
EAiste0)a u0ui 0umr mic de structuri de a&reme0tI
Numrul mic de turiti :0 structurile de primire :0 raport cu capacitatea de ca%are
eAiste0tI
,alori'icarea redus a pote0)ialului turisticI
Calitatea slab a serviciilorI
Poluarea.
21
*portunit.i
Oportu0it)ile su0t repre%e0tate de posibilit)ile de valori'icare a pote0)ialului turistic
:0tr<o a0umit %o0. D0 ,alea Pra*ovei :0tBl0im 0e0umrate oportu0it)i9 pri0tre careC
Reabilitarea drumurilor :0cepB0d cu cele pri0cipale i termi0B0d cu cele auAiliare
Edrumuri 'orestiereF. Spre eAemplu9 cele dou drumuri de acces ctre 6otelul Petera E7oroie0i<
Caba0a ;0oa&a<Caba0a 8olboci<Caba0a Padi0a<6otel Petera i Caba0a Cuibul Dorului<
Dic*iu<6otel PeteraF su0t impracticabile datorit co0di)iei :0 care se a'l.
Deoarece ,alea Pra*ovei repre%i0t u0 importa0t pu0ct de acces spre traseele mo0ta0e9
co0sider c este importa0t reco0di)io0area traseelor i a marca>elor Ecare se &sesc :0tr<o stare
'oarte proast9 :0 u0ele locuri 'ii0d c*iar i0eAiste0teF.
De aseme0ea9 ar putea 'i :mbu0t)ite co0di)iile de ca%are di0 ma>oritatea caba0elor
turistice.
Reco0di)io0area i0stala)iilor de tra0sport pe cablu.
EAti0derea la0)ului de sta)iu0i mo0ta0e di0 ,alea Pra*ovei9 ast'el :0cBt s cupri0d
%o0ele mai pu)i0 promovate Ede eAemplu9 localitatea Poia0a 4apuluiF.
Reame0a>area pBrtiilor di0 Si0aia i Predeal aa :0cBt s se ridice la sta0darde
i0ter0a)io0ale.
"r&irea &amei de servici o'erite i atra&erea turitilor :0 sta)iu0i pe tot parcursul a0ului9
pri0 or&a0i%area de semi0arii9 cursuri de scurt durat9 activit)i de tratame0t9 de cosmetic9 de
diet.
De%voltarea turismului de a'aceri i reu0iu0i :0 sta)iu0ile turistice.
Or&a0i%area u0or 'estivaluri periodice sau oca%io0ale9 u0or ma0i'estri speci'ice %o0ei
sau a0otimpurilor.
Revi&orarea turismului cultural iti0era0t pe0tru cu0oaterea u0or %o0e cu valoare
turistic.
Creterea capacit)ii de ca%are la 0ivelul oraelor pe0tru a se de%volta turismul de
a'aceri9 turismul de reu0iu0i i co0&rese.
7oder0i%area mi>loacelor de tra0sport turistic i diversi'icarea serviciilor o'erite :0
timpul cltoriei.
!pari)ia i de%voltarea u0or produse turistice speci'ice %o0eiC turismul reli&ios9
ecolo&ic9 automobilistic9 de ec*ita)ie9 a&roturismul.
(3
Co0ceperea u0ei strate&ii de diversi'icare a serviciilor turistice o'erite de a&e0)iile de
turism9 ast'el :0cBt s 'ie atractive pe0tru 'iecare turist9 s o'ere alter0ative i posibilit)i de
petrecere a timpului liber :0 orice :mpre>urare i la orice or di0 %i.
Ridicarea calit)ii serviciilor prestate de resursa uma0 di0 turism.
Creterea sectorului privat di0 turism.
De%voltarea u0or produse turistice 0oi la 0ivel i0ter0a)io0al9 ba%ate pe valori turistice
culturale i 0aturale9 i0clu%B0d activit)i speciale i cltorii i0dividuale.
De%voltarea u0or ce0tre turistice :0 locuri istorice i %o0e mo0ta0e9 ca pu0cte de popas
:0 circuite sau ca ba% pe0tru circuite.
Ca%area turitilor :0 structuri de primire pitoreti9 de bu0 calitate9 care s re'lecte
ar*itectura i cultura local.
Riscuri
!me0i0)rile su0t repre%e0tate de riscurile care apar i care pot deve0i pu0cte
slabe ale turismului :0tr<o a0umit %o0. Pe ,alea Pra*ovei9 acestea su0t repre%e0tate de
urmtoareleC
Poluarea solului9 a apelor i a aeruluiI
"ipsa u0or or&a0isme special :0'ii0)ate pe0tru reame0a>area i perma0e0ta veri'icare a
iti0erariilor turisticeI
,ec*imea i starea de u%ur a u0ora di0tre mi>loacele de tra0sport pe cabluI
D0'ii0)area u0or structuri de primire turistic ultramoder0e :0 %o0e pu)i0 populate
ame0i0) bu0a 'u0c)io0are a caba0elor9 campi0&urilor i csu)elor turistice di0 %o0ele respectiveI
Pre)urile ridicate :0 raport cu serviciile o'eriteI
Serviciile slabe de cateri0&9 cu precdere lipsa u0ui perso0al cali'icat :0 u0it)ile de
alime0ta)ieI
"ipsa u0or pro&rame de promovare a turismului pe ,alea Pra*ovei.
?1 CONCLUZII SI PROPUNERI IN VEDEREA PROMOVARII ZONEI
VALEA PRAHOVEI
D0 urma reali%rii lucrrii TPote0)ialul turistic al ,aii Pra*oveiU9 am co0statat c turismul
di0 ,alea Pra*ovei este u0 sector al eco0omiei :0 curs de de%voltare.
(1
!ceast %o0 dispu0e de u0 0umr impresio0a0t de resurse turistice9 0aturale i
a0tropice9 care di0 pcate 0u su0t valori'icate la valoarea lor real. De aseme0ea9 am mai
observat c eAist o :0trea& serie de proiecte co0cepute pe0tru :mbu0t)irea ima&i0ii %o0ei.
8a%a te*0ico<material a i0trat :0tr<u0 proces de re0ovare i moder0i%are co0ti0ua dupa
a0ul 23329 'ii0d co0struite 0oi structuri de primire turistic.
U0it)ile de a&reme0t i i0stala)iile de tra0sport pe cablu au 'ost reame0a>ate sau su0t :0
curs de reame0a>are9 totodat eAistB0d i proiecte pe0tru reali%area u0ora 0oi.
D0 ceea ce privete 0umrul de turiti sosi)i :0 u0it)ile de ca%are :0 raport cu capacitatea
de primire9 pot spu0e c eAist o 0eco0corda0)9 0umrul turitilor 'ii0d mai mic decBt o'erta de
ca%are.
Pri0 i0vesti)iile 'cute i proiectele derulate autorit)ile :0cearc s combat acest
'e0ome09 mi%B0d pe atra&erea turitilor :0tr<u0 0umr 'oarte mare :0 viitorul apropiat. Numrul
:00optrilor :0 structurile de primire di0 ,alea Pra*ovei este relativ redus9 'apt ce determi0 i
scderea duratei se>urului. Di0 acest motiv9 se are :0 vedere ie'ti0irea o'ertelor turistice i
totodat prelu0&irea duratei se>ururilor.
D0 ultimii a0i9 au 'ost demarate proiecte care vi%ea% de%voltarea a&roturismului i
turismului mo0ta0 i cultural9 proiecte care su0t be0e'ice pe0tru de%voltarea turistic9 dar i
pe0tru de%voltarea eco0omic.
Strate&iile de de%voltare alte turismului di0 ,alea Pra*ovei se re'er 0umai la a0umite
'orme de turism. D0 cadrul acestora 0u :0tBl0im pro&rame pe0tru sporturi eAtreme9 cum ar 'iC
alpi0ismul9 c)rarea sportiv9 orie0tarea turistic. De aceea9 ti0erii pre'er s alea& alte
desti0a)ii9 ceea ce duce i la scderea :0casrilor.
?17 P"!4!/%"0% 8!$0( &3"(-&(+0 V%.0% P"%<!/0(

Dup cum am artat :0 capitolele a0terioare9 ,alea Pra*ovei dispu0e de u0 valoros
pote0)ial turistic9 dar 0u este cu0oscut pe pla0 0a)io0al i i0ter0a)io0al la adevrata valoare.
Pe0tru eAti0derea ariei de emisie a turitilor se impu0e reali%area u0ui e'ort sus)i0ut de
ctre a&e0)iile turism i0teresate pe0tru pre%e0tarea 'avorabil i co0vi0&toare a calit)ii
produsului turistic9 de evide0)iere a va0ta>elor de care pot be0e'icia i pri0 care pot capta
i0teresul u0ui 0umr at de mare de turiti.
Campa0ia de promovare poate 'i di'ere0)iat i pe cate&orii de vBrst9 cate&orii sociale9
evi0detii0du<se ava0ta>ele pe0tru 'iecare cate&orie. Pe0tru reali%area obiectivului 'u0dame0tal
stabilit9 este 0ecesar :0tr<o prim etap i0'ormarea publicului lar&9 ulti%a0du<se diverse 'orme de
promovareC
(2
Publicitatea9 va >uca u0 rol importa0t pe0tru i0'ormarea turistilor
pote0tiali. D0 'u0c)ie de mi>loacele 'i0a0ciare dispo0ibile acesta poate 'i 'cut :0 marile
cotidia0e romB0eti9 care au adere0) la public sau :0 %iarele locale di0 %o0ele di0 care provi0 cei
mai mul)i turiti.
Editarea u0or plia0te9 eve0tual a u0or mi0icataloa&e9 ar putea 'i o masura pe0tru
cu0oasterea i0tre&ului pote0tial al %o0ei si pe0tru cu0oasterea tuturor 'ormelor de turism ce se
pot practica i0 %o0aI se vor o'eri &ratuit si vor 'i plasate pri0 *oteluri9 mi>loace de tra0sport9
a&e0tiilor de voia>9 liderilor de opi0ie
Promovarea vB0%rilor9 are drept obiectiv :0les0irea drumului urmat de produsul
spre co0sumator turistic pote0)ial. D0 cadrul aestei ac)iu0i se urmrete spri>i0irea a&e0)iilor de
vB0%are.
?19 A/%$&%O0.0 #08/!.&%"(( &3"(-43.3(
!va0ta>ele de%voltarii turismului pe ,alea Pra*ovei9 cat si a celui 0atio0al9 au urmatoarele
ava0ta>eC
Turismul creea% pe pla0 local o bu0 valori'icare a pote0)ialului 0atural i cultural i
co0tribuie la creterea locurilor de mu0c
Stimulea%a activit)i 0a)io0ale re0tabile
Co0tribuie la u0 aport importa0t de devi%e pri0 desc*iderea ctre turismul i0ter0a)io0al
Diversi'icarea eco0omiei locale9 :0deosebi a %o0elor rurale adiace0te9 mai ales u0de
a&ricultura 0u are posibilit)i de de%voltare
Stimulea%a eco0omia rurala pri0tr<o cerere suplime0tara de produse alime0tare si aport
de capital 'i0a0ciar
Co0tribuie la ameliorarea i0'rastructurii locale :0 materie de trasport9 comu0ica)ii
te*0ico<edilitare9 cu ava0ta>e pe0tru popula)ia local
Reali%area de ec*ipame0te i ame0a>ri turistice adecvate pe0tru %o0ele 0aturale
prote>ate9 care pot 'i utili%ate atBt de popula)ia locata9 cBt i de turiti i0ter0i i strai0i.
!ctivit)ile turistice diversi'icate pot duce la creterea i0teresului pe0tru protec)ia
mediului9 co0vi0&B0d 'u0c)io0rii locali9 re&io0ali i publicul9 :0 &e0eral despre importa0)a
%o0elor 0aturale prote>ate.
($
8I8"IO#R!/IE
1. Cia0& N.9 TRomB0ia. #eo&ra'ia turismuluiU9 Presa U0iversitar Clu>ea09 Clu> Napoca 2332
2. Cocea0 P.9 T#eo&ra'ia Turismului roma0escV9 U.E.D9 8ucuresti9 111-
(+
$. Cristac*e S. E.9 8adita 7.9 Iacob !. I.9 TStatistica aplicata i0 ma0a&eme0tul turisticV9 Editura
!SE9 8ucuresti9 233.
+. Cristea E.9 Dumitru N.9 T8uce&iC turism<alpi0ismU9 Editura Sport<Turism9 8ucureti9 11(-
.. Cristurea0u C.9 TEco0omia si politica turismului i0ter0atio0alV9 !beo0a9 8ucuresti 1112
2. /iroiu D.9 TEco0omia turismului i ame0a>area turistic a teritoriuluiU9 Editura SXlvi9
8ucureti9 233$
(. /iroiu D.9 TResursele uma0e :0 turismU9 Editura "umi0a "eA9 8ucureti9 233$
-. #iurcarea0u C.9 TPopulatia si ase%arile di0 Carpatii Roma0estiV9 Editura Stii0ti'ica si
E0ciclopedica9 8ucuresti9 111-
1. Istrate Ioa09 TTurismul u0 'e0ome0 i0 miscareV9 Editura Sport<Turism9 8ucuresti 111-
13. Yar&el ?9 TDrumul spre culmiU9 Editura Sport<Turism9 8ucureti9 11--
11. "e*rer 7.9 TSi0aiaU9 Editura 7eridia0e9 8ucureti9 112(
12. 7ari0 8asarab ".9 T#eo&ra'ia RomB0ieiU9 Editura 7o0da09 8ucureti9 111$
1$. Nea&u ,. < TServicii i turismU9 Editura EApert9 8ucureti9 2333
1+. Niculescu 7. T,alea Pra*oveiV9 Editura SPORT<turism 9 8ucuresti 11-+
1.. Petcu N. < TStatistic :0 turism M teorie i aplica)iiU9 Editura !lbastr9 Clu><Napoca9 2333
12. Revista T7u0)ii Carpa)iU9 editat de Co0cept "td.9 8ucureti9 111-9 0r. .
1(. Tribu0a Eco0omica9 art Turism rural terapie a0tistres ECali0 ,ale0ti09 Istrate Ioa0F9 0r.$$<$+9
p.22 a0ul 111-
1-. ,elcea I.9 Niculescu #.9 T#*id turistic al >ude)ului Pra*ovaU9 Editura Sport<Turism9
8ucureti9 11(1
11. [[[9 art. De%voltarea turismului pe0tru ti0eret EIstrate Ioa0F9 0r.29 p.12 a0ul 1111
!NE@E
(.
Fig1 71 C%-&0.3. P0.0-
B<&&5:HHQQQ1($*!&"%/0."!4%$(%1"!H*!&!H-($%(%H-($%(%9==>H+%-&0.3.R50.0-91O52C
Fig1 >1 Partia +alinderu
,-ttp.//000.touris1guide.ro/-t1l/orase/Pra-ova/Busteni/galerie2foto2busteni/t-u1bs/3MG2)*%.4pg5
Fig1 91 L(-&% +3 4!$340$&0.0 $%&3"(( #($ M3$&(( B3+02(
De0umirea mo0ume0tului Importa0ta
(2
!ve0ul ,B0turi speolo&ic
Cascada ,B0turi *idrolo&ic
Col)ii lui 8arbe &eomor'olo&ic
Claia 7are &eomor'olo&ic
Porti)a Caraima0ului &eomor'olo&ic
O&aul Spumos &eomor'olo&ic
Peretele ,ii !lbe &eomor'olo&ic
Col)ii 7orarului &eomor'olo&ic
Ceardacul di0 ,alea Cerbului &eomor'olo&ic
Pietrele de la Omu &eomor'olo&ic
!ve0ul di0 8ucoiu speolo&ic
7ecetul Turcesc &eomor'olo&ic
6or0urile 7lietilor &eomor'olo&ic
Circul #laciar Ti&0eti &eomor'olo&ic
!rcada di0 ,alea #aura &eomor'olo&ic
,alea 4apului &eolo&ic
Popasul Stru0&a &eolo&ic
Pu0ctul /osili'er de pe ,alea #aura paleo0tolo&ic
Cascada Doam0ei *idrolo&ic
S'i0Aul &eomor'olo&ic
8abele &eomor'olo&ic
((


Fig1 ;1B%,0.0 B<&&5:HHQQQ103"!50%$-5D"%4(#-103HQ,H40#(%HR!4%$(%HB%,0.01O52C
(-

S-ar putea să vă placă și