Sunteți pe pagina 1din 56

BULETINUL CONSTRUCIILOR

Vol. 10 2003
1. PRESCRIPII TEHNICE
Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de
lucrri !i obiecte de con"truc#ii pentru inve"ti#ii realizate
din $onduri publice%& indicativ P '1(1)*+, aprobat de
-.PT. cu ordinul 1/01(1/.1*.*+ ..................................... 2
3Nor4ativ pentru proiectarea !i e5ecu#ia "i"te4elor de
ilu4inat arti$icial din cldiri%, indicativ NP *01)*+, aprobata
de -.PT. cu ordinul '2'(*+.*6.*+ ................................ /'
3Nor4ativ pentru proiectarea "i"te4elor de ilu4inat rutier
!i pietonal%, indicativ NP *0+)*+, aprobat de -.PT. cu
ordinul '21(*+.*6.*+ ..................................................... 1/1
2
MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR I LOCUINEI
ORDINUL Nr. 156
!"# 15.10.2002
$%#&r' ($ro)(r%( r%*l%+%#&,r"" &%-#".%
/0-"! $r"1"#! %l()or(r%( !%1"2%lor l( #"1%l !% .(&%*or""
!% l'.r,r" 3" o)"%.&% !% .o#4&r'.5"" $%#&r' "#1%4&"5""
r%(l"2(&% !"# 6o#!'r" $')l".%7,
"#!".(&"1 P 8191:02
7n con$or4itate cu prevederile art. 21 alin. + din .egea nr. 1*(
1''/ privind calitatea 8n con"truc#ii, cu 4odi$icrile ulterioare,
7n te4eiul prevederilor art. + pct. 9/ !i ale art. 9 alin. :2; din
Hotr<rea Guvernului nr. 2(+**1 privind organizarea !i $unc#ionarea
-ini"terului .ucrrilor Publice, Tran"porturilor !i .ocuin#ei,
=v<nd 8n vedere avizul Co4itetului Tehnic de Coordonare
Generala nr. 6*(2*.*9.+**+,
-ini"trul .ucrrilor Publice, Tran"porturilor !i .ocuin#ei e4ite
ur4torul
ORDIN ;
Ar&. 1. < Se aprob regle4entarea tehnic /0-"! $r"1"#!
%l()or(r%( !%1"2%lor l( #"1%l !% .(&%*or"" !% l'.r,r" 3" o)"%.&% !%
.o#4&r'.5"" $%#&r' "#1%4&"5"" r%(l"2(&% !"# 6o#!'r" $')l".%7, indicativ
P '1(1)*+, elaborat de In"titutul Na#ional de Cercetare)>ezvoltare 8n
Con"truc#ii !i Econo4ia Con"truc#iilor ?ucure!ti :INCERC; !i prevzut
8n ane5a care $ace parte integrant din prezentul ordin.
Ar&. 2. & Prezentul ordin "e public 8n Buletinul Construciilor,
prin gri@a >irec#iei Generale Tehnice 8n Con"truc#ii !i intr 8n vigoare la
data publicrii.
Ar&. 3. & >irec#ia General Tehnic 8n Con"truc#ii va aduce la
8ndeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRU,
MIRON TUDOR MITREA
3
MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR
I LOCUINEI
0=ID PRIVIND ELABORAREA DEVI>ELOR LA NIVEL DE
CATE0ORII DE LUCRRI I OBIECTE DE CONSTRUCII
PENTRU INVESTIII REALI>ATE DIN ?ONDURI PUBLICE
INDICATIV P 8191:02
Elaborat de:
INSTITATA. N=IBN=. >E CERCET=RE)>ECDB.T=RE
7N CBNSTRACII EI ECBNB-I= CBNSTRACII.BR
INCERC & ?ucure!ti
D"r%.&or *%#%r(l; pro$. dr. ing. >an .ANGA
.=?BR=TBR >E CERCET=RE 7N ECBNB-I= CBNSTRACII.BR,
PRBGNBCE 7N CBNSTRACII
D"r%.&or 3&""#5"6".; ing. Radu FRGTE=NA
%6 L()or(&or CECPC; ing. -aria -IHGI.ESCA
R%4$o#4()"l l'.r(r%; ing. -ircea .=CGR
Avizat de:
>IRECI= GENER=.G TEHNICG 7N CBNSTRACII & -.PT.
D"r%.&or *%#%r(l; ing. Ion STGNESCA
SERDICIA. PRBGR=-E CERCET=RE EI REG.E-ENTGRI
TEHNICE & -.PT.
%6 4%r1"."' arh. ?ogdan D=NCE=
R%4$o#4()"l !% l'.r(r% < MLPTL ing. Ete$ania =B-IR
4
CUPRINS
1. GENERALITI .........................................................................7
2. DOCUMENTAIA TEHNICO-ECONOMIC CE SE
ELABOREAZ NTR-O ACIUNE DE NTOCMIRE
A DEVIZULUI PE CATEGORII DE LUCRRI .....................8
2.1. Antemsurtoarea...............................................................9
2.2. Listele cu cantitile de lucrri............................................9
2.3. Listele de utilaje i echipamente ......................................11
3. DEVIZUL PE CATEGORII DE LUCRRI ............................13
4. DEVIZUL PE OBIECTE............................................................19
ANEXA 1. lasi!icarea acti"itilor din economia naional
#A$%&.........................................................................2'
ANEXA 2. (ermeni utili)ai .............................................................24
ANEXA 3. Lista meseriilor speci!ice i nespeci!ice utili)ate *n
ramura construcii..........................................................2+
ANEXA 4. oninutul cheltuielilor cu manipularea materialelor......33
ANEXA 5. oninutul cheltuielilor de transport ...............................3,
,
ANEXA . -tructura i coninutul cheltuielilor indirecte..................38
A. heltuieli de interes .eneral i de e/ecutare a
lucrrilor..................................................................38
B. heltuieli administrati"0.ospodreti .....................4+
C. heltuieli neproducti"e ..........................................,1
D. heltuieli pri"ind asi.urarea lucrrilor de
construcii ...............................................................,3
ANEXA !. 1e"i) pe cate.orii de lucrri #model&..............................,4
ANEXA ". 1e"i) pe o2iect de construcie #model& ..........................,+
ANEXA #. Acte normati"e i re.lementri *n "i.oare ......................,7
+
GHID PRIVIND ELABORAREA
DEVIZELOR LA NIVEL DE CATEGORII
DE LUCRRI $I OBIECTE DE
CONSTRUCII PENTRU INVESTIII
REALIZATE DIN %ONDURI PUBLICE
I&'()*+(, P #1-1-.2
1. GENERALITI
1.1. 3re)entul .hid re.lementea) modul de *ntocmire a
de"i)elor pe cate.orii de lucrri i pe o2iecte pentru lucrri noi de
construcii i de montaj4 precum i pentru lucrri de inter"enii la
construcii i instalaii a!erente4 care se e/ecut de ctre unitile
speciali)ate de construcii #societi comerciale cu capital de stat sau
pri"at& pentru in"estiii reali)ate din !onduri pu2lice.
1.2. 5hidul poate !i utili)at at6t la estimarea preului lucrrilor
de ctre in"estitor72ene!iciar4 la contractarea lucrrilor de ctre unit0
ile de e/ecuie c6t i la "eri!icarea acestui pre de ctre or.anele de
control !inanciar.
1.3. 3re"ederile din .hid au *n "edere recunoaterea principiului
concurenei *n achi)iia lucrrilor de construcii *n .eneral i *n special
*n ca)ul in"estiiilor reali)ate din !onduri pu2lice i ca urmare4
nu cuprinde limitri "alorice ale cheltuielilor speci!ice unitilor
de e/ecuie #cheltuieli indirecte i pro!it&4 speci!ic6nd *n acest sens
coninutul posi2il al acestora.
$la2orat de8
9%-(9(:(:L %A;9<%AL
1$ $=$(A=$01$>?<L(A=$
@% <%-(=:;99 A9 $<%<B9A
<%-(=:;99L<= C 9%$=
Apro2at de8 B9%9-(=:L
L:=D=9L<= 3:EL9$4
(=A%-3<=(:=9L<= A9
L<:9%;$94 cu ordinul
nr. 1,+8 din 1,.1'.2''2
7
1.4. 1e"i)ele se *ntocmesc pe cate.orii de lucrri utili)6ndu0se
indicatoarele de norme de de"i) recunoscute de or.anismele cu
atri2uii *n domeniu sau propriile consumuri de resurse corespun)0
toare tehnolo.iilor de e/ecuie ale unitilor de construcii4 cu condiia
respectrii cerinelor cantitati"e i calitati"e pre")ute *n proiectele
tehnice4 *n caietele de sarcini i *n concordan cu actele normati"e i
re.lementrile *n "i.oare.
1.5. 3re"ederile .hidului se aplic la ela2orarea de"i)elor
pentru lucrrile de construcii aa cum sunt de!inite acestea *n
clasi!icarea acti"itilor din economia naional #A$%&4 apro2ate
prin F5 +,+7 1997 i care sunt pre)entate *n Ane/a 1.
1.. 3entru corecta *nele.ere a noiunilor4 pe l6n. e/plicarea
direct *n te/tul .hidului4 *n Ane/a 2 se pre)int de!iniii4 inclusi"
clari!icri necesare asupra coninutului termenilor utili)ai.
2. DOCUMENTAIA TEHNICO-ECONOMIC
CE SE ELABOREAZ NTR-O ACIUNE
DE NTOCMIRE A DEVIZULUI PE
CATEGORII DE LUCRRI
@n !uncie de momentul ela2orrii documentaiei tehnico0econo0
mice aceasta se structurea) *n8
a& 1ocumentaia preala2il *ntocmirii de"i)ului pe cate.orii de
lucrri care cuprinde8
C antemsurtoareaG
C listele cu cantitile de lucrri a!erente !iecrei cate.orii de
lucrriG
C listele de utilaje i echipamente.
2& $la2orarea e!ecti" a de"i)ului pe cate.orii de lucrri.
8
c& 1ocumentaia ulterioar ela2orrii de"i)ului pe cate.orii de
lucrri care cuprinde e/trasele de resurse #materiale4 manoper4 utilaje
de construcii4 transport&.
@n !uncie de ela2oratorul documentaiei tehnico0economice4
aceasta poate !i8
a& ela2orat de ctre proiectant #antemsurtoarea4 listele
cu cantitile de lucrri a!erente !iecrei cate.orii de lucrri i
listele cu utilaje i echipamente&.
2& ela2orate de e/ecutant #de"i)ul pe cate.orii de lucrri i
e/trasele de resurse&.
2.1. A&+/012341+5*4/*
2.1.1. Antemsurtoarea este piesa scris prin care se determin
cantitile de lucrri din !iecare articol necesar a se e/ecuta la o
cate.orie de lucrri din cadrul unui o2iect.
2.1.2. Antemsurtoarea st la 2a)a *ntocmirii listelor cu
cantiti de lucrri a!erente !iecrei cate.orii de lucrri.
2.2. L(2+/6/ )3 )*&+(+17(6/ '/ 63)414(
2.2.1. Listele cuprind cantitile de lucrri completate pe
capitole a!erente cate.oriilor de lucrri din cadrul unui o2iect de
construcie.
2.2.2. $/ecutanii #o!ertanii& au deplin li2ertate de a0i
pre"edea *n o!ert propriile consumuri i tehnolo.ii de e/ecuie4 cu
respectarea cerinelor cantitati"e i calitati"e pre")ute *n proiectul
tehnic4 *n Caietul de sarcini i *n alte acte normati"e *n "i.oare care
re.lementea) e/ecuia lucrrilor.
9
2.2.3. a reper4 indicatoarele de norme de de"i) seria 1981 i
indicatoarele de norme de de"i) seria 1981 re"i)uite i completate
dup 19984 pot !i !olosite *n mod orientati" at6t de proiectant c6t i
de o!ertant *n descrierea lucrrilor4 a condiiilor de msurare a
lucrrilor4 a e"alurii resurselor necesare i a consumurilor speci!ice
de materiale4 manoper i utilaje.
2.2.4. @n ca)ul *n care la ela2orarea listelor de cantiti pe
articole de lucrri se utili)ea) indicatoarele de norme de de"i)4
aceasta se !ace in6ndu0se seama de domeniul de aplicare a indica0
torului4 de condiiile .enerale i speci!ice4 din instruciunile de !olosire
a indicatorului precum i de .eneralitile a!erente capitolului *n care
se *ncadrea) articolele.
2.2.5. @n ca)ul *n care la ela2orarea listelor de cantiti pe
articole de lucrri nu se utili)ea) articole concrete din indicatoarele
de norme de de"i)4 proiectantul tre2uie s !ac o descriere c6t mai
clar a articolelor din list4 *n aa !el *nc6t s dea posi2ilitatea
e/ecutantului s aprecie)e corect toate operaiile tehnolo.ice necesare
a se e/ecuta *n cadrul acestei descrieri i respecti" s e"alue)e
costurile a!erente.
Articolele ast!el sta2ilite tre2uie s corespund urmtoarelor
cerine8
s corespund unor cate.orii de lucrri distincteG
s repre)inte o acti"itate pentru care natura resurselor
semni!icati"e s !ie omo.eneG
s repre)inte o acti"itate a crei des!urare *n timp s se
!ac cu continuitate4 pe se.mente tehnolo.ice4 ast!el *nc6t s
!ie e"itate *ntreruperile determinate de necesitatea unei alte
acti"iti distincte.
2.2.. Hiecrui articol de lucrare4 indi!erent de modul de
constituire a listelor cu cantitile de lucrri4 i se atri2uie un numr
1'
curent dup care urmea) sim2olul articolului cu denumirea acestuia
i unitatea de msur.
@n ca)ul *n care la *ntocmirea listelor cu cantitile de lucrri se
utili)ea) indicatoarele de norme de de"i)4 sim2olul articolului "a !i
cel din indicator.
2.2.!. antitile de lucrri se sta2ilesc corespun)tor !iecrui
articol de lucrare *n unitatea de msur corespun)toare acestuia
#m4 mp4 mc4 I.4 to4 2uc4 mii 2uc. etc.&.
2.2.". antitile de lucrri ast!el sta2ilite se .rupea) pe
capitole de lucrri4 pe cate.orii de lucrri i o2iecte de construcii.
2.2.#. Lucrrile necesare transportului i manipulrii pm6ntului4
pentru umpluturi sau re)ultat din spturi4 se *nscriu *n antemsur0
toare ca articole distincte. antitile a!erente acestor lucrri se
determin corespun)tor urmtoarelor situaii.
2.2.9.1. 3entru manipularea pm6ntului *n "ederea transportului
sau *n ca)ul spturii e/ecutate manual se ia *n considerare *ncrcarea
manual *n mijlocul de transport4 iar *n ca)ul spturii e/ecutate
mecanic se ia *n considerare *ncrcarea direct *n mijlocul de
transport.
2.2.9.2. 3entru reali)area umpluturilor se pot lua *n considerare
urmtoarele "ariante8
a& e/ecutarea manualG
2& e/ecutarea mecani)atG
c& am2ele "ariante de e/ecuie.
2.3. L(2+/6/ '/ 3+(6*8/ 9( /):(;*0/&+/
2.3.1. -e *ntocmesc liste separate pentru utilaje i echipamente
tehnolo.ice i pentru utilaje i echipamente !uncionale.
11
2.3.2. 3entru utilaje i echipamente tehnolo.ice care se montea)
se *ntocmesc liste separate la !iecare o2iect de construcie.
2.3.3. 3entru !iecare tip de utilaj sau echipament tehnolo.ic care
se montea)4 cuprins *n list4 se "a pre"edea un articol de lucrare *n
care se *ncadrea) montarea acestuia4 precum i cantitatea i unitatea
de msur a articolului de lucrare respecti". @n ca)ul *n care transpor0
tul utilajelor i echipamentelor4 inclusi" manipulrile a!erente4 se
e!ectuea) de ctre e/ecutant4 cheltuielile pentru aceste operaiuni se
includ *n de"i)ele pe cate.orii de lucrri la articolele pentru montarea
utilajelor i echipamentelor respecti"e.
2.3.4. 3entru utilajele i echipamentele !uncionale care necesit
montaj se *ntocmesc liste separate pe !iecare o2iect4 *n acelai mod cu
cele preci)ate la pct. 2.3.3.
2.4. E<+4*2/6/ '/ 4/2342/
2.4.1. La ni"el de documentaie economic *ntocmit de
e/ecutant #o!ertant& se *ntocmesc e/trase de resurse.
2.4.2. 3entru !iecare de"i) pe cate.orii de lucrri se *ntocmesc
urmtoarele tipuri de e/trase8
a& e/tras de materialeG
2& e/tras de !or de munc #m6na de lucru&G
c& e/tras de utilaj de construciiG
d& e/tras de transporturi.
2.4.3. antitile din e/trasele de mai sus se determin pe 2a)a
cantitilor din articolele de lucrri pre")ute *n antemsurtoare i pe
2a)a consumurilor din normele de de"i) respecti"e sau a consumurilor
proprii.
12
3. DEVIZUL PE CATEGORII DE LUCRRI
3.1. 1e"i)ul pe cate.orii de lucrri este piesa scris din cadrul
documentaiei economice prin care se determin "aloarea !iecrei
cate.orii de lucrri pe 2a)a consumurilor de resurse din articolele de
lucrri i a preurilor unitare ale acestor resurse.
3.2. 1e"i)ul pe cate.orii de lucrri se ela2orea) pe 2a)a
listelor cu cantitile de lucrri a!erente !iecrei cate.orii4 pe capitole
i su2capitole de lucrri.
3.3. ?aloarea de"i)ului pe cate.orii de lucrri se poate pre)enta
*n 2a)a unui de"i) structurat pe capitole de cheltuieli #aa cum este
pre)entat *n acest .hid& sau a unuia4 *n preuri unitare sau *n am2ele
moduri4 *n !uncie de cerinele in"estitorului sau de re.lementrile *n
"i.oare pri"ind procedura de achi)iii pentru lucrrile pu2lice.
?aloarea de de"i) a !iecrei cate.orii de lucrri se determin ca
sum a urmtoarelor capitole de cheltuieli8
cheltuieli directe pe cate.orii de resurse #materiale4
manoper4 utilaj4 transport&G
alte cheltuieli directe4 determinate de ta/e datorate de
ctre a.entul economic #e/ecutantul& potri"it pre"ederilor
le.ale *n "i.oare #A-4 omaj4 sntate4 !ond risc4 i alte
cheltuieli de aceeai natur&G
cheltuieli indirecteG
pro!it.
3.3.1. heltuielile directe pe cate.orii de resurse se constituite
dup cum urmea)8
a& cheltuieli cu materialele4 din "aloarea materialelor #produselor&
ce se pun *n oper4 la ni"el de productor #care include i cheltuielile
cu apro"i)ionarea& *n cantitile re)ultate din listele cu cantitile de
13
lucrriG *n ca)ul materialelor apro"i)ionate din import se includ i
ta/ele4 precum i comisionul "amalG
2& cheltuieli cu manopera *n care se cuprinde totalitatea
cheltuielilor *n lei e!ectuate de unitatea de e/ecuie cu !ora de munc
necesar reali)rii lucrrilor de construcii montaj #inclusi" o2li.aiile
le.ale ale a.enilor economici pre")ute de le.e4 cum ar !i C A-4
!ond de risc4 !ond de omaj4 !ond de sntate. etc.&.
heltuielile cu manipulrile care sunt pre)entate *n mod
orientati" *n Ane/a 4 se "or include *n manopera direct4 acolo unde
este ca)ul.
c& cheltuieli cu utilajele care cuprind cheltuielile ce se e!ec0
tuea) cu utilajele de construcii ce concur la reali)area lucrrilor pe
durata imo2ili)rii utilajului pentru e!ectuarea lucrriiG
d& cheltuieli cu transportul *n care se cuprind8
cheltuieli cu transportul materialelor4 pre!a2ricatelor4
con!eciilor4 utilaje i echipamente4 de la productor sau
!urni)or la locul de punere *n oper #*n ra)a de aciune a mijloa0
celor de ridicat&4 inclu)6ndu0se4 dac este ca)ul i depo)itul
intermediarG
cheltuieli cu transporturi #tehnolo.ice&4 dac acestea nu
sunt cuprinse *n articole distincte #transport pm6nt4 2eton4
mortar4 molo)&G
cheltuieli cu transportul utilajelor de construcii de la
2a)a de utilaje la punctul de lucru sau de la !urni)orul de utilaje
la punctul de lucru.
1etalierea pe elemente a transporturilor este pre)entat *n mod
orientati" *n Ane/a ,.
3.3.1.1. heltuielile se *nre.istrea) pe cate.orii de resurse
#materiale4 manoper4 utilaj i transport&4 pe articole de lucrri4 pe
su2capitole i pe capitole de lucrri o2in6ndu0se totalul cheltuielilor
directe pe cate.orii de lucrri.
14
3.3.1.2. heltuielile directe pe cate.orii de resurse se determin
prin *nmulirea preurilor unitare a!erente resurselor cu cantitile
a!erente articolelor de lucrri din listele cu cantiti #antemsurtoare&.
3.3.1.3. 3reurile unitare a!erente articolelor de lucrri repre0
)int produsul dintre consumurile speci!ice de resurse i preurile4
respecti" tari!ele a!erente !iecrei cate.orii de resurse.
3.3.1.4. 3entru aprecierea consumurilor de resurse se pot utili)a
at6t norme de consumuri de resurse din indicatoarele de norme de
de"i) c6t i consumuri proprii de resurse.
3.3.1.5. 3entru lucrrile care nu se re.sesc *n indicatoare4
e/ecutantul are li2ertatea de a aprecia consumurile de resurse cores0
pun)toare tehnolo.iilor de e/ecuie pe care le utili)ea)4 cu condiia
respectrii e/i.enelor calitati"e i cantitati"e pre")ute *n proiectul
tehnic i aietul de sarcini4 *n concordan cu pre"ederile din actele
normati"e *n "i.oare.
3.3.1.6. 3reurile unitare4 a!erente resurselor din articolele de
lucrri4 pre")ute *n listele cu cantiti4 au urmtoarele caracteristici8
materiale C preuri ale productorilor #!urni)orilor& de la
care e/ecutantul se apro"i)ionea)4 e/clusi" (?AG
manopera C tari!e medii orare4 practicate de e/ecutant
pentru plata !orei de munc4 pe cate.orii de meserii a!erente
cate.oriilor de lucrri4 con!orm listei meseriilor4 utili)ate *n
construcii *n concordan cu lasi!icarea <cupaiilor din
=om6nia #<=&4 pre)entat *n Ane/a 3G
utilaje tari!e medii orare pentru utilajele de construcii
din dotarea unitilor de e/ecuie sau a celor practicate de
unitile prestatoare de ser"icii4 necesare pentru e/ecuia lucrrilorG
transport C tari!e4 care dup ca) sunt apro2ate4 la ni"el
naional4 de !oruri competente #-%H=&4 *n !uncie de cate.o0
riile de transporturi utili)ate4 de distane i cantiti.
1,
3.3.1.7. La lucrrile la care autoritatea contractant pune la
dispo)iia e/ecutantului materiale i !urnituri4 care sunt cuprinse *n
de"i)ele0o!ert4 "aloarea acestor materiale i !urnituri se "a scdea din
punct de "edere strict !inanciar din situaiile de plat a!erente4 pe
msura consumrii lor4 con!orm preurilor unitare din o!ert4 raportate
la cantitile real e/ecutate.
3.3.2. Alte cheltuieli directe care se trec *n de"i)ul pe cate.orii
de lucrri4 su2 total parial al cheltuielilor directe4 sunt determinate de
aplicarea ta/elor potri"it pre"ederilor le.ale *n "i.oare4 ce intr *n
o2li.aia a.enilor economici. ?aloarea acestor cheltuieli re)ult prin
aplicarea la manopera direct re)ultat din totalul parial al cheltuie0
lilor directe4 a cotelor pre")ute *n re.lementrile *n "i.oare pentru
A-4 omaj4 sntate4 risc i altele.
3.3.3. heltuielile indirecte la ni"elul unui de"i) pe cate.orii de
lucrri se determin prin aplicarea unei cote a!erente acestora la
"aloarea TOTA C!"T#$"$ %$&"CT". Aceast cot se sta2ilete
de ctre !iecare unitate de e/ecuie pe 2a)a propriilor anali)e.
@n ca)ul *n care autoritatea contractant atri2uie un contract de
achi)iie pu2lic prin ne.ociere cu o sin.ur surs4 autoritatea4 pe 2a)a
in!ormaiilor i datelor pe care le deine "a sta2ili cota de cheltuieli
indirecte.
oninutul cheltuielilor indirecte este !oarte di"ers4 drept care *n
Ane/a + se pre)int o detaliere a acestora pe urmtoarele componente8
C heltuieli de interes .eneral i de e/ecuie a lucrrilorG
C heltuieli administrati"0.ospodretiG
C heltuieli neproducti"eG
C heltuieli pri"ind asi.urarea lucrrilor de construcii.
3.3.4. 3ro!itul4 respecti" cota a!erent acestuia4 este speci!ic i
se sta2ilete de !iecare unitate de e/ecuie4 pe 2a)a anali)elor pri"ind
e!iciena i renta2ilitatea unitii *n condiiile de pia li2er i7sau de
1+
conjunctura economico0!inanciar a perioadei4 i nu *n ultimul r6nd4
de marja de risc pe care i0o asum.
?aloarea pro!itului se determin prin aplicarea acestei cote la
suma dintre "aloarea TOTA C!"T#$"$ %$&"CT" i cea a
C!"T#$"$O& $'%$&"CT".
3.3.5. ?aloarea de"i)ul pe cate.orii de lucrri4 re)ult din
*nsumarea "alorilor totale ale cheltuielilor directe corespun)toare
pentru !iecare cate.orie de resurse #materiale4 manoper4 utilaj4
transporturi& la care se adau. "aloarea corespun)toare cheltuielilor
indirecte i respecti" pro!it.
3.4. Hormularul pentru de"i)ul pe cate.orii de lucrri este
pre)entat *n Ane/a 7 i se completea) in6nd seama de preci)rile din
!ormular i de indicaiile de mai jos8
3.4.1. Articolele de lucrri .rupate pe capitole i su2capitole de
lucrri *mpreun cu unitile de msur i respecti" cantitile lor se
*nscriu *n coloanele 14 24 i 3.
3.4.2. 3reurile unitare de de"i) ale articolelor de lucrri pe
elemente de cheltuieli materiale4 #lei7mG lei72ucG lei7I. etc.&G manoper
#lei7orG&4 utilaje de construcii #lei7or& i de transport #lei7tone4 Im
etc.& se *nscriu *n coloana 4.
3.4.3. ?alorile pariale care se *nscriu pe elemente de cheltuieli C
*n coloanele ,08 ale de"i)ului pe cate.orii de lucrri4 re)ult din
multiplicarea !iecruia din aceste elemente cuprinse *n preul unitar de
de"i) al articolului #materiale4 manoper4 utilaj de construcii i
transporturi& cu cantitatea de lucrare pre")ut *n coloana 3 pentru
articolul respecti".
?aloarea total de de"i) a articolului respecti" care se *nscrie *n
coloana 9 a de"i)ului pe cate.orii de lucrri4 re)ult din *nsumarea
#pe ori)ontal& "alorilor pariale pe elemente de cheltuieli *nscrise *n
col. , 0 8 pentru articolul respecti".
17
3.4.4. ?aloarea parial a cheltuielilor directe din de"i)ul pe
cate.orii de lucrri se totali)ea) pe coloanele ,09 #material4
manoper4 utilaj4 transport& pe toate capitolele i su2capitolele de
lucrri.
3.4.5. ?alorile cuprinse la alte cheltuieli directe care se re!er
la A-4 omaj4 sntate4 !ond de risc i alte cheltuieli4 re)ult prin
aplicarea cotelor a!erente sta2ilite prin le.islaie4 la "aloarea re)ul0
tat pe coloana + a cheltuielilor directe #manopera& i se *nscriu pe
coloana 9.
3.4.. 3rin totali)are pe coloane a "alorilor *nscrise la cheltuieli
directe i la alte cheltuieli directe se o2ine TOTA C!"T#$"$
%$&"CT" ale de"i)ului pe cate.orii de lucrri pe elementele de
cheltuieli #material4 manoper4 utilaj4 transport i total&.
3.4.!. ?aloarea cheltuielilor indirecte se determin prin apli0
carea cotei de cheltuieli indirecte4 speci!ic !iecrei uniti de e/ecuie
la "aloarea TOTA C!"T#$"$ %$&"CT" din coloana 9 i se
*nscrie *n coloana 9.
3.4.". ?aloarea pro(itului se determin prin aplicarea cotei de
pro!it speci!ic !iecrei uniti de e/ecuie4 la suma re)ultat dintre
"alorile din coloana 9 e/istent la TOTA C!"T#$"$ %$&"CT" i
cea a C!"T#$"$O& $'%$&"CT" i se *nscrie *n coloana 9.
3.4.#. 3rin *nsumarea pe coloana 9 a "alorilor tuturor cheltuie0
lilor #cheltuieli directe4 cheltuieli indirecte i pro!it& se o2ine "aloarea
total a de"i)ului pe cate.orii de lucrri TOTA )"'"&A.
18
4. DEVIZUL PE OBIECT
4.1. 1e"i)ul pe o2iect de construcii se *ntocmete pe !ormu0
larul tip pre)entat *n Ane/a 8 *n con!ormitate cu indicaiile din
!ormular i in6nd seama de urmtoarele preci)ri8
4.1.1. @n cadrul capitolului 9 C L:=D=9 1$ <%-(=:;99 C
se "or *nscrie toate cate.oriile de lucrri4 montarea utilajelor i echipa0
mentelor tehnolo.ice4 inclusi" reele a!erente4 #coloana 1& "aloarea
acestora #coloana 2& i dup ca) reparti)area acestora pe antreprenor
#coloana 3& i su2antreprenor #coloana 4&.
4.1.2. @n cadrul capitolului 99 C 3=<:=A=$ C se "or *nscrie
cheltuielile cu utilajele i echipamentele cu montajG precum i cu
dotri4 inclusi" utilajele i echipamentele independente cu durat mare
de ser"iciu.
4.1.3. @n de"i)ul pe o2iect4 "alorile cate.oriilor de lucrri4 de la
capitolul 9 i de la capitolul 99 se introduc neinclu)6nd (?A.
4.1.4. ?aloarea total a o2iectului de construcie se determin
at6t neinclu)6ndu0se (?A c6t i inclu)6ndu0se (?A.
19
ANEXA 1.
CLASI%ICAREA ACTIVITILOR
DIN ECONOMIA NAIONAL =CAEN>
CAT")O&$A ) Construc*ii
4, C onstrucii
onstrucii de cldiri i lucrri noi4 restaurare i reparaii
curente
4,1 C <r.ani)area de antiere i pre.tirea terenului
4,11 C 1emolarea construciilor4 terasamente i or.ani)are de antiere.
Lucrri de demolare de construcii i cldiri8 terasamenteG
or.ani)are de antierG lucrri de curireG e/ca"aii i lucrri
de pm6ntG pre.tirea sectorului pentru e/ca"aii de pm6nt
#astupare4 ni"elare etc.&
4,12 C Lucrri de !oraj i sondaj pentru construcii
Lucrri de anali) a terenului de !undare prin !oraje i sondajeG
sparea tunelurilor i .aleriilor precum i orice alte lucrri
de amenajare i pre.tire a terenului4 a )cmintelor pentru
a.re.ate minerale.
4,2 C onstrucii de cldiri i de .eniu ci"il
4,21 C Lucrri de construcii4 inclusi" lucrri de art
Lucrri .enerale de construcii pentru ridicarea cldirilor de
locuit4 industriale4 comerciale4 pu2lice cu destinaie cultural C
administrati"4 instituii de *n"m6nt4 medico0sanitare4 de cult
etc.
Lucrri de construcii de in.inerie ci"il ca8 poduri i "iaducte4
tuneluri i pasaje su2teraneG construcii industriale i alte lucrri
2'
de in.inerie neincluse *n alte cate.orii. @n aceast clas se
include i montarea i e/ecutarea cldirilor din pre!a2ricate.
4,22 C Lucrri de *n"elitori4 arpante i terase la construcii
Lucrri de *n"elitori4 lucrri de arpante i terase4 lucrri pentru
colectarea i e"acuarea apei.
4,23 C onstrucii de ci de comunicaii terestre i construcii
destinate sportului
onstrucii de autostr)i #cu e/cepia celor suspendate&4 osele4
str)i4 ci !erate4 piste de ateri)are C decolare pentru
aeroporturi. onstruirea de stadioane4 terenuri de .ol! etc.&
e/clusi" cldirile.
4,24 C onstrucii hidrotehnice
Lucrri de construcii pentru cile de comunicaii pe ap4
porturi4 di.uriG construcii de .ospodrirea apelorG lucrri de
construcii pentru hidrocentraleG lucrri de iri.aii4 descrcri4
corectarea torenilor4 re.ulari)ri i aprri de maluri.
4,2, C Alte lucrri de construcii in.inereti
Lucrri de construcii pentru transport prin conducte4 pentru
linii de comunicaii i linii #ca2luri& ener.etice ma.istraleG
pentru conducte de transport4 linii de comunicaii i linii
#ca2luri& ener.etice pentru reeaua localG lucrri ane/e amena0
jrilor ur2ane.
4,2+ C Alte lucrri speci!ice pentru construcii
Lucrri de construcii speci!ice cum sunt8 *m2untirea tere0
nului de !undaii4 !undaii4 2aterea piloilor4 sparea puurilor de
ap4 lucrri de 2etonare4 !asonare i montarea armturilor
#inclusi" lucrri de sudur&4 )idrie4 schele4ea!odaje i alte
asemenea lucrri.
4,3 C Lucrri de instalaii i i)olaii
21
4,31 C Lucrri de instalaii electrice
Lucrri de instalaii electrice inclusi" montarea armturii elec0
triceG lucrri de instalaii electrice la conductele de ap i .a)eG
lucrri de instalaii electrice la montarea li!turilor i scrilor
rulanteG lucrri de montare a instalaiilor de semnali)are a
incendiilor i a utilajelor contra incendiilorG montarea instala0
iilor de alarmG montarea de anteneG lucrri pentru sisteme de
*ncl)ire electric i climati)are etc.
4,32 C Lucrri de i)olaii i protecie anticoro)i"
Lucrri de i)olaii8 termic4 !onic4 hidro i anti"i2raiiG lucrri
de protecie anticorosi".
4,33 C Lucrri de instalaii sanitare i de *ncl)ire central i de
montaj de echipamente i utilaje tehnolo.ice la cldiri i
construcii in.inereti.
Bontarea instalaiilor de *ncl)ire i de "entilaie i a instala0
iilor de aer condiionat. Lucrri de dirijarea apei prin conducte
i lucrri de drenajG lucrri de montare a conductelor de .a)G
lucrri de montaj a echipamentelor i utilajelor tehnolo.ice etc.
4,34 C Alte lucrri de instalaii i de construcii au/iliare
Bontarea de .arduri4 amenajarea incintelor i a construciilor
metalice a!erente lor4 alte lucrri de construcii montaj.
4,4 C Lucrri de !inisare
4,41 C Lucrri de ipsoserie
Lucrri de tencuire cu ipsos i e/ecutarea pro!ilelor din ipsos
4,42 C Lucrri de t6mplrie i dul.herie
Lucrri de t6mplrie i dul.herie #din lemn4 metal4 materiale
plastice i sticl&.
22
$/cepii8 Lucrrile de dul.herie i t6mplrie cu elemente
!a2ricate de unitile care le e/ecut se clasi!ic *n cate.oria
produciei proprii4 dup materialul utili)at4 ca de e/emplu8
lucrrile din lemn se clasi!ic *n clasa 2'3' #Ha2rica de
elemente de dul.herie i de t6mplrie pentru construcii& etc.
4,43 C Lucrri de pardosire i placare a pereilor
Acoperirea cu ceramic a pereilor i podelelorG pardosirea
duumelelorG cptuirea pereilor i lipirea tapetuluiG aplicarea
lam2riurilor etc.
4,44 C Lucrri de "opsitorie4 )u.r"eli i montri de .eamuri
Lucrri de montare a cerce"elelor de !erestre i a .eamurilor4
lucrri de "opsitorie i )u.r"eli.
4,4, C Alte lucrri de !inisare.
Lucrri decorati"e4 alte lucrri de !inisare a construciilor
4,, C @nchirierea utilajelor de construcii i demolare4 cu personal de
deser"ire a!erent.
-er"icii de *nchiriere a utilajelor pentru construirea sau
demolarea cldirilor sau a altor construcii ci"ile4 cu operatori.
$/cepii8 @nchirierea mainilor i utilajelor de construcii4 !r
operator4 se include *n clasa 7132. #@nchirierea mainilor i
echipamentelor pentru construcii4 !r personal de deser"ire
a!erent.&
23
ANEXA 2.
TERMENI UTILIZAI
T/40/&( E<;6()(+*4/
1 2
24
L
:

=
D
=
9

1
$

<
%
-
(
=
:

;
9
9
-unt ansam2luri comple/e ce re)ult din acti"itatea unei
multitudini de cate.orii de *ntreprinderi care au scop
principal producerea de 2unuri imo2iliare
Bontarea sau instalarea echipamentelor concepute pentru
!uncionarea unei construcii ca atare #o2iecte sanitare4
instalaii electrice etc.& precum i montarea elementelor
pre!a2ricate din 2eton4 structurilor metalice i t6mplriei
se cuprinde *n -eciunea 5 0 onstrucii.
Bontarea sau instalarea echipamentelor industriale
e/ecutate de ctre *ntreprinderile care le produc se
includ *n industria prelucrtoare4 iar cele montate i
instalate de ctre *ntreprinderile de construcii se includ
*n -eciunea 5 0 onstrucii.
@n ca)ul unitilor de construcii care e/ecut elemente
pre!a2ricate pe antiere sau *n ateliere4 acti"itile
acestora se includ tot *n -eciunea 5 0 onstrucii4 cu
condiia ca mai mult de jumtate din cantitile !i)ice
reali)ate s !ie montate *n construciile e/ecutate de
unitile de construcii de care aparin.
9%?$-(90
(<=
<r.ani)aie #persoan !i)ic sau juridic&4 ordonator de
credite sau !inanator4 care contractea) e/ecutarea unui
produs sau lucrare de construcie4 cu un !urni)or sau
antreprenor de construcii.
E$%$H99A=
#L9$%(&
1estinatar al unui produs #ser"iciu4 lucrare etc.& !urni)at
de !urni)or #-= 9-< 84'2&.
'ot+,
1& @ntr0o situaie contractual clientul poate !i denumit
cumprtorJ.
2& lientul poate !i consumator !inal4 utili)ator4
2ene!iciar sau cumprtor.
3& lientul poate !i intern sau e/tern or.ani)aiei.
1 2
:%9(A($
<r.ani)aie #a.ent economic4 persoan juridic4
cu acti"itate *n domeniul construciilor #institut
de cercetare7proiectare4 *ntreprindere de e/ecuie7
e/ploatare etc.&.
2,
A%(=$0
3=$%<=
3ersoan !i)ic sau juridic cali!icat4 care se an.ajea)
s e/ecute o lucrare de construcii.
$K$:0
(A%(:L
L:=D=99
3arte contractant care reali)ea) e!ecti" lucrarea.
H
:
=
%
9
>
<
=
<r.ani)aie care !urni)ea) un produs clientului
#-= 9-< 84'2& .
'ot+8
1& @ntr0o situaie contractual4 !urni)orul poate !i
denumit contractantJ.
2& Hurni)orul poate !i de e/emplu4 productorul4
distri2uitorul4 montatorul sau or.ani)aia
prestatoare de ser"iciu.
3& Hurni)orul poate !i e/tern sau intern or.ani)aiei.
H<%1:=9
3:EL9$
-ume alocate din 2u.etul de stat4 2u.etul asi.urrilor
sociale de stat4 2u.etul asi.urrilor sociale de sntate4
2u.etele !ondurilor speciale4 2u.etul tre)oreriei statului4
2u.etele locale4 2u.etele instituiilor pu2lice !inanate din
"enituri e/tra2u.etare4 ajutoare !inanciare e/terne
acordate =om6niei sau instituiilor pu2lice i credite
e/terne contractate sau .arantate de stat ori de autoriti
ale administraiei pu2lice locale4 precum i *mprumuturi
interne contractate de autoriti ale administraiei pu2lice
locale.
AF9>9;9$
3:EL9D
1o26ndirea4 de!initi" sau temporar4 de ctre o persoan
juridic4 de!init ca autoritate contractant4
a unor produse4 lucrri sau ser"icii prin atri2uirea unui
contract de achi)iie pu2lic.
<%(=A(
AF9>9;9$
3:EL9D
ontract4 *ncheiat *n !orm scris *ntre autoritatea
contractant i contractant
2+
ANEXA 3.
LISTA MESERIILOR SPECI%ICE $I NESPECI%ICE
UTILIZATE N RAMURA CONSTRUCII
1
7113 -3D=5D(<=9 (D9$(<=9 A9 9<3L9(<=9 @% 39A(=D
7113'1 C cioplitor *n piatr i marmur
7113'' C cioplitor montator piatr4 marmur
7113'3 C .aterist la tiat 2locuri de piatr4 marmur
7113'4 C tietor le!uitor4 lustruitor piatr4 marmur
7121 B:%9(<=9 <%-(=:(<=9 A=$ :(9L9>$A>D
($F%99 A9 BA($=9AL$ (=A19;9<%AL$
7121'1 C muncitor constructor 26rne4 chirpici4 piatr
7121'2 C con!ecioner plci din di"erse materiale
7121'3 C con!ecioner plase i p6n)e ra2i din stu!
7122 >91A=9
7122'1 C so2ar
7122'2 C )idar couri !a2ric
7122'3 C )idar pietrar
7122'4 C )idar amotor
7122', C )idar roar C tencuitor
7123 <%-(=:(<=9 @% E$(<% A=BA( A9 A-9B9LA;9
7123'1 C 2etonist
7123'2 C !ierar 2etonist
7123'3 C montator elemente pre!a2ricate din 2eton armat
7124 1:L5F$=
7124'1 C dul.her
1
@ntocmit dup manualul de utili)atori prin L lasi!icarea ocupaiilor din
=om6nia M4 ela2orat de Binisterul Buncii i 3roteciei -ociale *mpreun cu
omisia %aional de -tatistic.
27
7129 B:%9(<=9 <%-(=:(<=9 %$LA-9H9A;9
@% 5=:3$L$ 1$ EA>D A%($=9<A=$
7129'1 C muncitor hidrometru
7129'2 C pa"ator
7129'3 C sptor !6nt6ni
7129'4 C as!altator
7129', C cantonier
7129'+ C chesonier
7129'7 C constructor ci !erate
7129'8 C constructor linii tram"ai
7129'9 C drenor canalist
71291' C !ascinar
712911 C !inisor terasament
712912 C muncitor hidro.eolo.
712913 C muncitor constructor enal na"i.a2il4 lucrri hidrotehnice i
portuare
712914 C e! echip *ntreinere poduri metalice4 "iaducte i tuneluri
71291, C a.ent hidrotehnice
71291+ C re"i)or cale sau puncte periculoase
712917 C meseria *ntreinere cale
712918 C e! echip *ntreinere cale
712919 C meseria *ntreinere poduri metalice4 "iaducte i tuneluri
7131 -(=:(<=9 1$ A<3$=9A:=9
7131'1 C acoperitor C *n"elitor i.l4 a)2ociment4 ta2l
7132 3A=F$(A=94 L9%<L9A(94 B<>A9A=9 A9 HA9A%;A=9
7132'1 C !aianar
7132'2 C montator placaje interioare i e/terioare
7132'3 C mo)aicar
7132'4 C parchetar C linolist
7133 93-<-A=9
7133'1 C ipsosar
7133'2 C turntor ornamentalist
28
7134 B<%(A(<=9 1$ 9><LA;99 ($=B9$ A9 A:-(9$
7134'1 C i)olator !onic
7134'2 C i)olator !ri.ori!ic
7134'3 C i)olator hidro!u.
7134'4 C i)olator lucrri speciale #antiacide i de protecie&
7134', C i)olator termic
713, 5$AB599
713,'1 C .eam.iu
713+ 9%-(ALA(<=9 A9 B<%(A(<=9 1$ ;$?9
713+'1 C detector pierderi ap i .a)e
713+'2 C instalator ap4 canal
713+'3 C instalator !ri.otehnist
713+'4 C instalator *ncl)ire central i .a)e
713+', C instalator reele e/terioare ap
713+'+ C instalator "entilare i condiionare aer
713+'7 C "eri!icator canale su2terane
7137 $L$(=99$%9 @% <%-(=:;99
7137'1 C electrician *n construcii
7141 >:5=A?94 (A3$(A=94 LD:9(<=9 A9 ?<3-9(<=9
7141'1 C tapetar
7141'2 C )u.ra"4 "opsitor
7141'3 C lcuitor lemn
7141'4 C "opsitor industrial
7141', C !inisor C lcuitor lemn
7141'+ C stucatuist
7143 :=D;D(<=9 1$ HA;A1$ A9 <A:=9
7143'1 C coar
7143'2 C curitor de !aade
29
7212 -:1<=9 A9 1$E9(A(<=9 A:(<5$%9
7212'1 C lipitor de plcue la scule achietoare
7212'2 C sudor auto.en
7212'3 C sudor electric
7212'4 C sudor automatist
7212'+ C tietor de !lacr #auto.en&
7212'7 C sudor cu .a)e
7212'8 C sudor *n mediu protector
7213 (9%9F9599 C A>A%599
7213'1 C ca)an.iu recipiente
7213'2 C pro2ator hidraulic ca)ane4 e"i4 recipiente
7213'3 C tinichi.iu carosier
7213'4 C tinichi.iu industrial
7213', C tinichi.iu de antier
7213'+ C tinichi.iu structurist de a"iaie
7213'7 C ca)an.iu e"ar
7213'8 C ca)an.iu !ormator
7214 <%-(=:(<=9 A9 B<%(A(<=9 1$
-(=:(:=9 B$(AL9$
7214', C con!ecioner plase din s6rm
7214'+ C !ormator e"i prin sudare
7214'7 C lctu construcii metalice i na"ale
7214'8 C lctu de min
7214'9 C lctu re"i)ie "a.oane
72141' C lctu mecanic
721411 C lctu montator
721419 C mainist la con!ecionarea am2alajelor metalice
72142' C mainist la con!ecionarea tu2urilor de aluminiu
721421 C constructor i montator de structuri metalice
721422 C mainist la !a2ricarea acelor i accesoriilor
721423 C nituitor
721424 C lctu mecanic de *ntreinere i reparaii uni"ersale
3'
7221 H<=N<=94 A(A%;A(<=9 A9 3=$-A(<=9
7221'4 C tanator
7221'+ C !orjor mecanic
7222 -:L$=9
7222'1 C lctu -1?
7222'2 C sculer matrier
7222'3 C lctu AB
7222'4 C lctu mecanic !in
7241 $L$(=<B$A%99 B<%(A(<=9 A9 =$3A=A(<=9
1$ A3A=A($ A9 $F93AB$%($ $L$(=9$ A9
$%$=5$(9$
7241'1 C electrician echipamente electrice i ener.etice
724112 C montator re.lor i depanator de ascensoare
7244 $L$(=<B$A%99 B<%(A(<=9 A9 =$3A=A(<=9
1$ 9%-(ALA;99 ($L$5=AH9$ A9 ($L$H<%9$
7244'1 C automatist
7244'2 C electromecanic -E #semnali)are4 centrali)are4 2locare&
7244'4 C electromecanic reele ca2luri
7244', C electromecanic reele linii
7244'+ C electromecanic tele.ra!ie4 tele!onie
7244'7 C electronist telecomunicaii
7244'8 C jonctor
7244'9 C linior
72441' C montator4 re.lor4 testor aparatur de telecomunicaii i
instalaii de semnali)are4 centrali)are i 2locare
724411 C electromecanic electroalimentare
724, $L$(=99$%9. B<%(A(<=9 A9 =$3A=A(<=9
1$ L9%99 $L$(=9$ A$=9$%$ A9 -:E($=A%$
724,'1 C electricieni e/ploatare centrale i staii electrice
724,'2 C electrician e/ploatare reele electrice
724,'3 C electrician montare i reparaii ca2luri electrice su2terane
31
724,'4 C electrician montare i reparaii linii electrice aeriene
724,', C electrician montare i reparaii echipament electric din
centrale4 staii i posturi de trans!ormare electrice
724,'+ C electrician protecie relee4 automati)ri i msurtori electrice
724,'7 C electrician montare i reparaii
724,'8 C electrician montator de instalaii automati)ate
724,'9 C electrician montator de instalaii electrice la mijloace de
transport
724,1' C electrician pentru protecia catodic
724,11 C electrician rural
724,12 C electrician de min
724,13 C electrician pentru utili)area ener.iei electrice
8281 B<%(A(<=9 @% <%-(=:;99 B$A%9$
8281'1 C lctu montator pentru utilaje industriale4 de construcii i
a.ricole
8281'2 C pre.titor i montator utilaje tehnolo.ice
8332 <%1:D(<=9 1$ BAA9%9 A9 :(9LAN$ ($=A-9$=$
8332'1 C mainist la maini pentru terasamente
8332'2 C mainist la instalaii de preparat i turnat 2eton i mi/turi
as!altice
8332'2 C mainist la maini cale mecani)are uoar i .rea
8333 <%1:D(<=9 1$ BAA=AL$4 3<1:=9 B<E9L$4
L9H(:=9 -$E($=A%$ A9 A-9B9LA;9
8333'1 C macara.iu
8333'2 C mainist pod rulant
8333'3 C !unicularist
8333'4 C macara.iu macarale plutitoare
8333', C o!er automacara.iu
8333'+ C supra"e.hetor staie enal na"i.a2il
8333'7 C !unicularist4 !uniculare pasa.ere
8333'8 C docher4 mecani)ator #muncitor portuar&
32
8334 <3$=A(<=9 LA 9%-(ALA;99L$ 1$ (=A%-3<=(
BD=H:=9 3AL$(9>A($
8334'1 C mainist la maini mo2ile pentru transporturi interioare
8334'2 C mainist la alte maini !i/e de transport pe ori)ontal i
"ertical
9312 B:%9(<=9 %$AL9H9A;9 LA @%(=$;9%$=$A
1$ 1=:B:=94 A<-$L$4 3<1:=94 EA=AN$ $(.
9312'3 C muncitor necali!icat la *ntreinerea de drumuri4 osele4
poduri4 2araje
9312'4 C sptor manual
9313 B:%9(<=9 %$AL9H9A;9 @% <%-(=:;9A
1$ L<:9%;$
9313'1 C muncitor necali!icat la demolarea cldirilor4 cptueli
)idrie4 plci mo)aic4 !aian4 .resie4 parchet
9313'2 C muncitor necali!icat la spar.erea i tierea materialelor de
construcii
933' B:%9(<=9 %$AL9H9A;9 @% (=A%-3<=(:=9
A9 BA%93:LA%;9 BD=H:=9
933''1 C camiona.iu
933''2 C cru
933''3 C *ncrctor0descrctor
933''4 C le.tor de sarcin
933'', C manipulant mr!uri
933''+ C distri2uitor pres
33
ANEXA 4.
CONINUTUL CHELTUIELILOR
CU MANIPULAREA MATERIALELOR
1. @n cheltuielile cu manipularea materialelor din de"i)ele pe
cate.orii de lucrri se cuprind cheltuielile pentru8
1.1. @ncrcrile i descrcrile *n i din mijloacele de
transport ale materialelor4 pre!a2ricatelor4 semi!a2ricatelor4
con!eciilor4 denumite .eneric materiale.
1.2. Bicile mane"rri cu 2raele ale "a.oanelor i *ndepr0
tarea materialelor de la liniile !erate pentru asi.urarea .a2aritului.
1.3. Apropierea materialelor *n ra)a de *ncrcare a mijloacelor
de transport i *ndeprtarea acestora de la locul de descrcare a
auto"ehiculelor pentru asi.urarea .a2aritului de acces la
punctul de descrcare.
1.4. Banipulrile i transporturile manuale locale #prin
purtat direct4 cu roa2a etc.& *n ma.a)ii4 depo)ite i antiere de la
locurile de descrcare p6n la locurile de depo)itare i de la
locurile de depo)itare la o2iectele de construcii *n ra)a de
aciune a mijloacelor de ridicat4 respecti" p6n la locurile de
punere *n oper #*n ca)ul lucrrilor liniare&.
1.5. Ae)area materialelor *n sti"e4 !i.uri sau *n ra!turile
ma.a)iilor i depo)itelor4 precum i orice operaiuni de manipu0
lare C similare celor de mai sus C care inter"in pe parcursul
transportului materialelor de la productor la o2iectul de
construcii *n ra)a de aciune a mijloacelor de ridicat4 respecti"
p6n la locul de punere *n oper4 indi!erent dac materialele trec
prin unul sau mai multe depo)ite ori ma.a)ii.
1.6. =etri2uia *nsoitorilor mijloacelor de transport C se
determin a"6nd duratele transporturilor i retri2uiile ne.ociate
*n cadrul unitii e/ecutante.
34
2. D/+/40(&*4/* ):/6+3(/6(654
2.1. heltuielile de la punctele 1.1.G 1.2. i 1.3. se deter0
min !olosind normele de munc pentru *ncrcri0descrcri
ela2orate de B((c *n 1987 la care se aplic "aloarea tari!ar a
orei ne.ociate *n unitatea o!ertant. 1e asemenea4 se pot utili)a
i norme de *ncrcri0descrcri proprii !iecrui o!ertant
e/perimentat.
2.2. 1eterminarea cheltuielilor de pe punctele 1.,. i 1.+. se
!ace utili)6nd normele de munc din capitolele 21 i 22 C
transporturi manuale i mecanice.
2.3. %u sunt considerate cheltuieli de manipulare cele
re)ultate din manipularea8
C pm6ntului de umplutur sau *n e/ces #"e)i
transportul pm6ntului&G
C deeuri4 molo)4 alicrie C re)ultate din lucrrile de
e/ecuie #acestea *ntr *n cheltuieli indirecte&G
C echipamentele4 utilajele #!uncionale i tehnolo.ice&
ce se preiau de la 2ene!iciar C acestea se primesc la
locul de montaj4 restul operaiunilor se cuprind *n
norma de montajG
C produselor de 2alastier i carier4 a apei *n cistern4
a cror pre se determin loco C o2iect.
3,
ANEXA 5.
CONINUTUL CHELTUIELILOR DE TRASPORT
1. T4*&2;54+ *3+5
1.1. 3rin cheltuielile cu transportul materialelor4 pre!a2ricatelor4
con!eciilor etc. se *nele. cheltuielile ce se e!ectuea) pentru a aduce
materialele de construcii de la productor la depo)itul intermediar
#dac e ca)ul& de la depo)itul intermediar la o2iectul de construcie4
ra)a de aciune a mijloacelor de ridicat4 respecti" la locul de punere *n
oper *n ca)ul lucrrilor liniare.
(ot *n cheltuielile de transport se cuprind i ta/ele pre")ute de
le.islaie4 precum i cheltuielile determinate de operaiuni au/iliare i
adiacente.
1.2. (ransportul auto poate !i e!ectuat cu mijloace din dotarea
unitii e/ecutante sau pe 2a) de contract de prestaii de ser"icii de
transport.
1.3. Eene!iciarul *mpreun cu proiectantul "a sta2ili prin
proiectul tehnic punctul la care se pot aduce materialele4 punct
considerat ca centru de .reutate al lucrrilor *n ca)ul *n care o2iecti"ul
are mai multe o2iecte de construcii sau la o2iect c6nd acesta este
unic. @n raport cu po)iia acestuia se sta2ilesc prin proiectul de
or.ani)are4 distane pariale i totale de la staia de destinaie la
depo)itul intermediar c6t i distana de la depo)itul intermediar la
depo)itul de l6n. o2iect.
1.4. 1e re.ul4 materialele4 echipamentele i utilajele #!uncio0
nale i tehnolo.ice& care necesit montaj4 deinute4 produse sau
apro"i)ionate de ctre 2ene!iciar4 se predau e/ecutantului la locul de
punere *n oper.
@n ca)ul *n care acestea se depo)itea) la un depo)it interme0
diar4 iar 2ene!iciarul nu se poate ocupa de transportul lor4 *n lista cu
3+
cantitile de lucrri se "a cuprinde un articol separat pentru
transportul la locul de punere *n oper4 operaie ce intr *n "aloarea
de"i)ului pe cate.orii de lucrri.
1.5. %u sunt considerate cheltuieli de transport a materialelor i
ca urmare se constituie *n articole separate dup ca)4 urmtoarele
cate.orii de transport8
C transportul *n cisterne al apei necesare proceselor
tehnolo.ice la lucrri cu consum mare de ap amplasate *n
locuri i)olate i la care nu se poate !olosi o surs sau o reea de
ap din apropriere #lucrri de drumuri4 ci !erate4 construcii
a.ro)ootehnice4 *m2untiri !unciare4 de art4 consolidri de
terasamente etc.&G
C transportul pm6ntului pentru umpluturi sau re)ultat din
spturi4 precum i al molo)ului re)ultat din demolriG
C transportul produselor de 2alastier4 con!ecii i construc0
ii metalice4 2etoane4 mortare i alte semi!a2ricate atunci c6nd
*n preurile de de"i) pe articol de lucrare nu s0a pre")ut i
transportul acestora4 respecti" preul acestora nu este calculat *n
condiiile loco o2iect4 locul de punere *n oper.
2. T4*&2;54+36 ;/ )*6/* ?/4*+1
heltuielile cu transportul pe calea !erat cuprind toate
cheltuielile de transport de la staia de *ncrcare #productor& i p6n
la staia de destinaie sau p6n la marca de si.uran ori sa2otul de
deraiere de la jonciunea liniei industriale principale4 la linia H=.
(ot *n cadrul acestor cheltuieli se cuprind i8
C ta/ele i tari!ele pentru operaiuni au/iliare i adiacente4
a!erente transporturilor #pentru utili)area paletelor4 pentru
mane"rarea *n raport cu timpul i jonciuni pentru c6ntriri4
rec6ntriri4 pentru splarea4 de)in!ectarea sau curirea "a.oa0
nelor4 pentru scrisori de trsur etc.G
37
C ta/ele i tari!ele pentru mane"re i transporturi *n
interiorul liniilor industriale #tari!e pentru mane"re *n raport cu
distana i numrul de "a.oane& e!ectuate cu mijloacele de
traciune ale H=4 e/ecutantului sau 2ene!iciarului.
3reurile unitare e/primate *n lei7to sunt calculate su2 !orm de
ta2ele pe .rupe de materiale4 i pe tipuri de "a.oane i pe distane de
transport. ?alorile din aceste ta2ele se multiplic cu indicele de
cretere a cheltuielilor cu transportul de mr!uri pe H care este
sta2ilit de -%H=4 apro2at de <!iciul oncurenei.
@n ca)ul *n care materialele "a.ona2ile se transport *n interio0
rul liniilor industriale ale 2ene!iciarului sau constructorului cu
mijloacele de traciune ale H= se "a a"ea *n "edere cheltuielile de
transport pe linia industrial con!orm tari!ului H= pentru mane"r *n
raport cu distana p6n la locul de descrcare. 1e la locul de
descrcare p6n la o2iect se pre"ede transportul cu auto.
38
ANEXA .
STRUCTURA $I CONINUTUL CHELTUIELILOR
INDIRECTE
A. C:/6+3(/6( '/ (&+/4/2 @/&/4*6 9( '/ /</)3+*4/ * 63)414(654
1. &etri-u*ii ale personalului de conducere. tehnic. economic.
de alt+ specialitate. administrati/. de deser/ire 0i pa1+2
impo1itul. contri-u*ia la asi3ur+rile sociale 0i la (ondul
de 0omaj. a(erente
=etri2uiile personalului de conducere4 tehnic economic4 i
de alt specialitate administrati" de deser"ire al unitii4 inclusi"
indemni)aiile de conducere4 sporul de "echime i alte drepturi le.ale
din !ondul de retri2uire #e/clusi" retri2uiile personalului de producie
industrial i de prestaii&
=etri2uiile maitrilor care particip alturi de personalul de
e/ecuie la procesul de producie4 inclusi" impo)itul4 contri2uia la
asi.urrile sociale i la !ondul de omaj
=etri2uiile personalului .ospodresc de tot !elul #manipulani4
recepioneri4 *ncrctori i descrctori din cadrul depo)itelor centrale4
la2oranilor4 tele!onistelor4 conductorilor de autoturisme4 auto0
speciale4 micro2u)e4 *n.rijitoarelor4 personalului de *ntreinere i mici
reparaii la instalaiile sanitare4 de ap4 *ncl)ire4 iluminat etc.&
inclusi" sporul de "echime i alte drepturi le.ale din !ondul de
retri2uire #e/clusi" retri2uiile personalului unitilor de producie
industrial i de prestaii&
-umele pentru constituirea !ondului de premiere a personalului
de conducere *n cadrul !ondului de retri2uire
ontri2uia la asi.urrile sociale i la !ondul de omaj asupra
retri2uiilor tari!are4 indemni)aiilor4 premiilor i altor drepturi le.ale
care se cuprind *n aceast po)iie
39
3reliminrile constituite pentru plata indemni)aiilor de
concediu de odihn i adaosurilor la retri2uia tari!ar pentru depirea
indicatorilor sau sarcinilor de plan pe trim. 9? al anului de raportare4
cu"enite personalului de conducere tehnic4 economic4 de alt specia0
litate4 administrati"4 deser"ire i pa)4 inclusi" impo)itul4 contri2uia
asi.urrilor sociale i !ondului de omaj asupra acestor indemni)aii i
adaosuri
=etri2uiile pri"ind plata cen)orilor i a mem2rilor e/terni din
consiliile de administraie
2.Cote de cheltuieli indirecte a(erente unit+*i componente
ota C parte din cheltuielile indirecte ale societii #antrepri)&
reparti)at unitilor componente !r personalitate juridic dar cu
conta2ilitate proprie
3. Amorti1area mijloacelor (i4e de interes 3eneral
Amorti)area *mprejmuirilor4 cldirilor4 instalaiilor ce le
deser"escG 2irourilor4 caselor de !ier4 !iet0urilor4 mainilor de scris
i al mijloacelor de calculG in"entarul pentru pa) i stin.erea
incendiilorG autoturismelor #e/clusi" amorti)area mijloacelor !i/e ale
unitilor de producie industrial i de prestaii&
hiriile pltite sau datorate pentru mijloacele !i/e adminis0
trati"e de interes .eneral i .ospodresc luate cu chirie
4. Cheltuieli pentru proiectare. a3rement+ri. studii. cercet+ri.
5ncerc+ri e4periment+ri. crea*ii. in/en*ii 0i ino/a*ii
heltuieli a!erente lucrrilor de proiectare pentru ne"oile
proprii4 e/ecutate de ser"iciile4 seciile4 2irourile sau atelierele de
proiectare din cadrul societii #e/clusi" lucrrile pentru in"estiii care
se suport din !ondurile de in"estiii&
heltuieli pentru a.rementri
4'
heltuieli pentru studii4 lucrri de cercetare0de)"oltare *n
!olos propriu4 altele dec6t cele reali)ate din !onduri speciale constituite
la ni"el naional
Baterialele consumate *n la2oratoarele unitii pentru *ncer0
cri4 e/periene4 pro2e4 creaii etc.4 u)ura instrumentelor i sculelor
!olosite pentru *ncercri4 e/periene4 creaii etc.
3lata e/perti)elor i consultaiilor le.ate de "eri!icarea i
*ncercarea elementelor de construcii4 precum i *n pro2leme de
!uncionarea utilajului tehnolo.ic #dac nu au !ost pre")ute *n de"i)&
ostul lucrrilor pri"ind implementarea -istemului de
conducere i asi.urarea calitii lucrrilor
heltuieli pri"ind in"eniile i ino"aiile care nu se
concreti)ea) sau nu se re!er la anumite o2iecti"e #e/. ta/e de 2re"et4
e/perti)e4 cercetri4 !ilme4 schim2uri de e/perien etc.&. %u se includ
acele cheltuieli pre")ute a se suporta din !ondul de cercetare0
de)"oltare
5. Cheltuieli cu protec*ia muncii
Baterialele4 retri2uiile4 impo)itul4 contri2uia la asi.urrile
sociale i la !ondul de omaj4 cheltuielile 2neti4 precum i ser"iciile
seciilor sau ale terilor pri"ind8
C tehnica securitiiG
C "entilaia de protecia munciiG
C msuri i materiale tehnico0sanitareG
C echipament de protecieG
C echipament de lucruG
C alimentarea special pentru re)istena or.anismuluiG
C cercetri i proiectri pri"ind protecia munciiG
Cinstructajul de protecie a muncii
6. %o-6n1i -ancare
1o26n)ile pltite sau datorate care potri"it le.ii se includ *n
cheltuielile de producie
41
1o26n)ile *ncasate sau cert cu"enite pentru disponi2ilitile
2neti din conturile unitilor de construcii0montaj4 de la 2ncile
!inanatoare
-pe)ele 2ancare #comisioane4 ta/e etc.&
-oldul creditor se trece la s!6ritul lunii la re)ultatele !inanciare
7. Cheltuieli pentru prelucrarea prin mijloace de calcul
automat7mecani1at
heltuieli de proiectare i implementare a lucrrilor de
prelucrare automat sau mecani)at a datelor4 dac nu se !inanea)
din alte !onduri
ostul lucrrilor e/ecutate de uniti speciali)ate de calcul
heltuielile speci!ice necesare !uncionrii mijloacelor de
calcul pentru prelucrarea automat sau mecani)at a datelor #rechi)ite
i imprimate4 pan.lici4 h6rtie pentru imprimat4 o)alid4 ener.ie etc.&
Amorti)area4 *ntreinerea i reparaiile de orice !el la mijloa0
cele proprii de prelucrare automat sau mecani)at a datelor
=etri2uiile cu"enite personalului care deser"ete mijloacele
proprii pentru prelucrare automat4 impo)itul4 contri2uia la asi.ur0
rile sociale i !ondul de omaj a!erente
8. 9erisa-ilit+*i 5n cadrul normelor apro-ate
3erisa2ilitile sta2ilite prin norme apro2ate de or.anele
competente la "alorile materiale *n timpul pstrrii i manipulrii care
nu se pot locali)a pe lucrri4 produse4 ser"icii sau destinaie. @n
e"iden se "or *nre.istra numai perisa2ilitile e!ecti"e apro2ate *n
cadrul normelor4 dac nu se datoresc "ino"iei cui"a
9. &etri-u*iile suplimentare ale muncitorilor direct producti/i.
impo1itul. contri-u*ia la asi3ur+rile sociale 0i la (ondul de
0omaj asupra retri-u*iilor totale ale acestor muncitori
42
3remiile din !ondul de retri2uie4 sporul de "echime4 indemni0
)aiile pltite pe timpul scoaterii din producie potri"it dispo)iiilor
le.ale4 indemni)aiile de concediu i alte drepturi ce se pltesc din
!ondul de retri2uire4 inclusi" impo)itul i contri2uia la asi.urrile
sociale i la !ondul de omaj4 a!erente
-umele preliminate pentru constituirea !ondului de premiere a
muncitorilor direct producti"i4 impo)itul4 contri2uia la asi.urrile
sociale a!erente
heltuielile cu plata du2l a orelor suplimentare lucrate *n
)ilele de sr2tori le.ale c6nd procesul de producie sau termenele de
punere *n !unciune o impun
heltuielile ce pri"esc plata concediilor medicale pltite4
suportate de unitate c6nd acestea sunt mai mici de 1' )ile i nu sunt
suportate con!orm le.islaiei *n "i.oare din A-
heltuielile pri"ind acordarea de retri2uii an.ajailor pentru
)ilele nelucrate4 le.al acordate cu di!erite oca)ii8
C e"enimente de !amilie #cstorii4 nateri4 decese etc.&
C pentru donatorii de s6n.e #dou )ile lucrtoare pltite&
C concedii de studii pltite
C indemni)aii de "acan #c6nd unitatea sta2ilete e!ectuarea
de ast!el de cheltuieli pentru oameni cu pro2leme deose2ite&
1:. Cheltuieli pri/ind utilaje de construc*ii. sculele 0i celelalte
o-iecte de in/entar 5n (olosin*+ cu caracter de produc*ie
;micul utilaj, tom-eroane. roa-e pe pneuri. re1er/oare de
depo1itare a apei. aparate de sudur+ electric+. dispo1iti/e
de (asonat.etc.<
Amorti)area micului utilaj necuprins *n de"i)e la capitolul
:tilajJ4 precum i chiria acestui utilaj *nchiriat de la teri
=eparaiile curente ale utilajelor mici4 materiale de *ntreinere4
de uns4 de ters4 cheltuielile de transport ale utilajului la i de la locul
de munc
43
:)area o2iectelor de in"entar cu caracter de producie #tr.i4
l)i4 .lei4 t6rncoape4 sape4 lopei4 ri.le i orice !el de scule de
producie&
ostul transportului uneltelor i sculelor de la depo)itul
central la antier i de la un antier la altul
=etri2uiile tari!are ale mecanicilor de *ntreinerea micului
utilaj4 impo)itul4 contri2uia la asi.urrile sociale i la !ondul de
omaj4 a!erente
11. Cheltuieli pentru amenajarea 0i 5ntre*inerea 0antierului
heltuielile a!erente construciilor4 instalaiilor i amenajrilor
pro"i)orii care se !ac pe seama cheltuielilor indirecte8 .herete #cu
e/cepia celor de pa)&4 ea!odaje4 ra!turi interioare4 schel capr4
schele uoare suspendate4 podee peste anuri *n incinta antierului
etc.
@ntreinerea i repararea lucrrilor4 instalaiilor i amenajrilor
pro"i)orii de antier
@ntreinerea i repararea drumurilor pro"i)orii interioare4
podurilor i podeelor din incinta antierelor
12. Cheltuielile 5n le3+tur+ cu predarea lucr+rilor
heltuieli cu transportul i manipulrile e!ectuate pentru
e"acuarea deeurilor4 molo)ului4 alicrie etc.4 re)ultate din e/ecutarea
lucrrilor
heltuielile cu retri2uiile inclusi" impo)itul4 contri2uia la
asi.urrile sociale i contri2uia la !ondul de omaj ale personalului
care a e!ectuat splarea scrilor4 pardoselilor4 uilor4 !erestrelor4
.eamurilor4 curenia interioarelor i instalaiilor
heltuieli pentru e/ecutarea msurtorilor i de "eri!icare la
lucrrile de construcii care ulterior nu se "or "eri!ica
heltuieli cu manipulrile pentru e"acuarea de pe antier4 la
terminarea lucrrilor4 a materialelor pentru care *n normele de de"i) se
44
pre"d numai cote de pierderi8 co!raje4 schele4 ea!odaje etc. #retri2uii
muncitori4 manipulani4 costul transporturilor i utilajelor de ridicare0
*ncrcare&
Alte cheltuieli pentru predarea lucrrilor de construcii0
montaj ctre 2ene!iciar
13. Cheltuieli cu transportul muncitorilor
ostul transporturilor periodice ale personalului nelocalnic
care *i "i)itea) !amilia
heltuielile cu transportul personalului muncitor trimis de la
unitate4 de la un antier la altul sau de la un loc de munc la altulG
cheltuielile cu transportul )ilnic al muncitorilor4 pe distanele dintre
spaiile de ca)are i locurile de munc se suport din !ondul pentru
or.ani)area de antier
14. Cheltuieli neimputa-ile pentru e(ectuarea remedierilor 0i
re(acerilor de lucr+ri
heltuieli neimputa2ile pentru e!ectuarea lucrrilor de reme0
diere a de!icienelor consemnate *n procesele "er2ale de recepie4
precum i a acelor lucrri aprute *n perioada de "eri!icare *n
e/ploatare a comportrii lucrrilor de construcii0montaj
heltuieli neimputa2ile pentru e!ectuarea remedierilor i
re!acerilor *n timpul e/ecuiei lucrrilor
15. Cheltuieli de protocol
heltuieli de repre)entare i transport
16. Cheltuieli pentru reclame. pliante
heltuieli de pu2licitate C reclam
4,
17. Cheltuieli pentru 0colari1are
heltuieli pentru pre.tirea i cali!icarea muncitorilor4 pentru
schim2uri de e/perien i pentru practic *n producie
heltuieli pentru or.ani)area i !uncionarea de cursuri de
ridicare a cali!icrii muncitorilor prin scoaterea din producie #plata
leciilor responsa2ililor de cursuri alte cheltuieli administrati"e le.ate
de !uncionarea acestor cursuri&
18. Alte cheltuieli de interes 3eneral 0i de e4ecutare a
lucr+rilor
heltuieli cu transportul o2iectelor de in"entar i ca)arma0
mentului *n !olosin de la depo)itul central4 la antiere sau de la un
antier la altul
ostul apei necesare la 2aracamentele pentru ca)area
muncitorilor
osturile e!ecti"e cu ca)area personalului muncitor *n cmine
de tineret4 !acturate de alte uniti #*n ca)ul *n care aceste cheltuieli nu
se recuperea) de la personal&
9mpo)itul pe cldiri i prime de asi.urare
(a/ele pentru "eri!icarea i marcarea aparatelor de msurat i
c6ntrit
(a/ele de circulaie4 parcare etc. pltite con!orm dispo)iiilor
le.ale
hiria terenurilor i rampelor din .ri
heltuieli cu pa)a militar sau militari)at e!ectuate de
or.anele de specialitate
heltuielile a!erente semnelor de circulaie #semne a"erti)oare
luminoase pe timp de noapte la lucrrile de canali)are4 alimentare cu
ap etc.&
hiria .araj pentru autoturisme
heltuieli de predare0preluare a unitilor i de in"entariere a
2unurilor
heltuieli pentru pre"enirea calamitilor
4+
3rime de asi.urare pentru mijloace de transport uor
ostul lucrrilor de derati)are i de)insecie
heltuieli de topometrie4 trasare etc.
ostul materialelor de propa.and instrucie educati" pentru
pre"enirea incendiilor #a!ie4 panouri4 2rouri etc.&
heltuieli cu personalul de conducere i administrati" al altor
!ormaiuni dec6t ale unitilor de construcii0montaj
heltuieli de demontare4 transport i montare a mijloacelor
!i/e mutate de la o unitate la alta4 cu oca)ia trans!erului
heltuieli pri"ind instalarea minicentralelor tele!onice luate
cu chirie de la unitile 3((= #costul proiectului4 "aloarea ca2lurilor
etc.&
heltuieli de transport4 ca)are i diurnele de deplasare ale
personalului *nsrcinat cu recrutarea !orei de munc4 precum i
cheltuielile de transport ale muncitorilor recrutai din alte localiti de
domiciliu la antiere4 potri"it dispo)iiilor le.ale
heltuielile cu supra"e.herea !orei de munc special
!olosit pe antiere
B. C:/6+3(/6( *'0(&(2+4*+(,-@52;5'14/9+(
1. =urnituri de -irou
=echi)ite
9mprimate
Bateriale pentru 2irou4 inclusi" h6rtia de o)alid4 !oto4 calc i
/ero/
Bateriale pentru le.atul arhi"ei cu !ore poprii
2. C+r*i. re/iste. 0i a-onamente
ri care se procur din !ondurile acti"itii de 2a)
=e"iste i di!erite pu2licaii de specialitate
Euletine speciale de u) intern
47
ataloa.e !urni)ori #produse7preuri&
-peci!icaii tehnice C norme de de"i)
oleciile de acte normati"e -(A-0uri4 norme interne etc.
3. Cheltuieli 9TT&
heltuieli pentru e/pedierea corespondenei #tim2re potale4
ta/e4 imprimate potale etc.&
heltuieli cu e/pediere a tele.ramelor
heltuieli de tele/ i !a/
A2onamente pentru centrale i posturi tele!onice
heltuieli de inter!on
heltuieli cu con"or2iri tele!onice adiionale4 interur2ane i
internaionale
A2onamente pentru radiotele"i)iune4 radio!icare4 staie de
ampli!icare
4. Alte cheltuieli de -irou
ostul lucrrilor pentru le.atul actelor e!ectuate prin teri
ostul lucrrilor pentru dactilo.ra!iere4 multiplicare etc.
e!ectuate prin teri
ostul e/perti)elor conta2ile i tehnice dispuse de or.anele *n
drept
5. %eta0+ri. trans(er+ri
heltuieli de transport al personalului trans!erat *n interes de
ser"iciu4 precum i al mem2rilor de !amilie i 2unurilor aparin6nd
acestora4 potri"it dispo)iiilor le.ale
9ndemni)aia de detaare i trans!erare
6. %eplas+ri 5n *ar+
heltuielile de transport *n interiorul localitii de reedin cu
mijloace de transport *n comun4 inclusi" a2onamente !olosite *n acest
scop4 precum i transportul cu ta/imetre
48
heltuielile de transport pe calea !erat4 cu mijloace de
transport auto4 aeriene i na"ale *n interes de ser"iciu #deplasri
i detari& *ntre localiti4 inclusi" costul !oilor de drum4 achi)iio0
n6ndu0se prin "irament
heltuielile de ca)are i in!ormaii pentru asi.urarea ca)rii
9ndemni)aia de detaare i trans!erare
7. %eplas+ri 5n str+in+tate
heltuielile cu transportul pe calea !erat4 mijloace de
transport auto4 aeriene i na"ale pentru dele.aii *n interes de ser"iciu
*n strintate
heltuielile pentru ca)are *n strintate
heltuielile pentru diurne i indemni)aii le.ale pri"ind
dele.aiile *n strintate
(a/e pentru "i)a paapoartelor *n interes de ser"iciu etc.
8. >ateriale pentru 5ntre*inerea 0i cur+*enia cl+dirilor 0i
altor mijloace (i4e
ostul materialelor pentru *ntreinere i curenie e/ecutate cu
!ore proprii la8
C cldiri
C depo)ite i 2arci
C spaii ca)are4 dormitoare
C spaii administrati"e i de 2a)
C mijloace de calcul
C mijloace de multiplicare
C mo2ilier i in"entarul .ospodresc
C 2ecurile i corpurile de iluminat pentru cldirile i
spaiile e/terioare #st6lpii4 ca2lurile i lmpile se suport din
!ondurile de or.ani)are antier&
9. &epara*ii curente la cl+diri 0i alte mijloace (i4e
49
ostul materialelor i pieselor de schim2 pentru reparaii
curente e/ecutate cu !ore proprii la8
C cldiri
C depo)ite i 2arci
C spaii ca)are4 dormitoare
C spaii administrati"e i de 2a)
C mijloace de calcul
C mijloace de multiplicare
C mo2ilier i in"entarul .ospodresc
ostul lucrrilor de reparaii curente ce se e/ecut prin teri
sau seciile proprii speciali)ate4 la cldiri de orice !el4 mijloace de
calcul #din !olosina compartimentelor unitii de construcii0montaj&4
mo2ilier i in"entar .ospodresc
=eparaiile curente e/ecutate de teri sau prin secii proprii
speciali)ate la cldirile i 2aracamentele destinate ca)rii personalului
1:. &epara*ii capitale la cl+diri
ostul lucrrilor de reparaii capitale la cldiri de orice !el4
e/ecutate prin teri4 secii proprii speciali)ate sau !ore proprii
11. >ateriale 0i piese de schim- pentru (unc*ionarea
mijloacelor de transport u0or
heltuieli pentru !uncionarea4 *ntreinerea i reparaiile de
orice !el e/ecutate prin teri sau secii proprii speciali)ate la mijloacele
de transport auto4 utili)ate pentru deplasarea personalului de condu0
cere i a celorlalte persoane
ar2urani
Lu2ri!iani
Bateriale i piese de schim2 #inclusi" an"elope i camere&
pentru *ntreinere4 re"i)ii tehnice i reparaii curente ce se e/ecut prin
!ore proprii sau teri
,'
12. #1ura. 5ntre*inerea 0i repararea o-iectelor de in/entar
de mic+ /aloare sau scurt+ durat+ cu caracter
administrati/?3ospod+resc
:)ura o2iectelor de in"entar de mic "aloare sau scurt durat
cu caracter administrati"0.ospodresc
:)ura4 *ntreinerea i repararea ti" ca)armamentului i a
o2iectelor de in"entar a!late *n dormitoarele comune pentru ca)area
personalului
:)ura4 *ntreinerea i repararea echipamentului
Baterialele pentru *ntreinere i repararea o2iectelor de
in"entar de mic "aloare sau scurt durat cu caracter administrati"0
.ospodresc
ostul uni!ormelor personalului care asi.ur pa)a unitii4
acordat potri"it dispo)iiilor le.ale
heltuieli de transport0apro"i)ionare a!erente o2iectelor de
in"entar i ca)armamentului p6n la depo)itul central
13. Cheltuieli pentru 5nc+l1it
om2usti2il de orice !el
ostul ener.iei termice !urni)at de centrala proprie sau de
teri
heltuieli pentru *ncl)itul cminelor i 2aracamentelor
destinate ca)rii personalului
14. "ner3ie electric+ pentru iluminat 0i (or*+ motrice 5n
scopuri administrati/ 3ospod+re0ti
ostul ener.iei electrice !urni)at de teri sau produs de
centrala proprie4 !olosit pentru iluminat
ostul ener.iei electrice !urni)at de teri sau produs de
centrala proprie4 !olosit ca !or motrice *n scopuri administrati"e
.ospodreti #ascensoare4 pompe pentru hidro!oare4 maini i instalaii
,1
electrice pentru mijloacele de calcul4 maini de scris electrice4 !a/4
echipamente de multiplicat etc.&
ostul ener.iei pentru iluminatul cminelor i 2aracamentelor
destinate ca)rii personalului muncitor
ostul ener.iei pentru iluminatul acceselor la locurile de lucru
#costul ener.iei electrice pentru iluminarea locului de lucru la lucrrile
care se e/ecut la lumin arti!icial se suport prin pre"ederi *n
de"i)ul o!ert&
15. Ap+. canal. salu-ritate pentru ne/oi
administrati/?3ospod+re0ti
ostul apei !urni)at de teri sau e/tras prin !ore proprii4
!olosit pentru ne"oi administrati"0.ospodreti #ap pentru consumul
personalului4 curenia locurilor de munc4 *ntreinerea spaiilor
e/terioare4 inclusi" a spaiilor "er)i&
(a/e de canali)are4 salu2ritate i .unoi #inclusi" cele pri"ind
spaiile destinate ca)rii personalului&
heltuieli de "idanjare la cminele i 2aracamentele destinate
ca)rii personalului
16. Alte cheltuieli pentru 5ntre*inere 0i 3ospod+rie
ostul lucrrilor de *ntreinere a mijloacelor de calcul4
mainilor de scris4 de multiplicat etc.4 e/ecutate prin teri
(a/e de coerit
heltuieli pentru curenia spaiilor construite e!ectuat prin
teri
heltuieli de i.ni!u.are cmine i 2aracamente destinate
ca)rii muncitorilor
C. C:/6+3(/6(6/ &/;45'3)+(,/
1. 9ierderi din 5ntreruperi din cau1e interne 0i e4terne
,2
heltuieli pe timpul *ntreruperii produciei pro"ocate unitii
de construcii0montaj ca8
a& =etri2uiile muncitorilor cu"enite le.al pe timpul
*ntreruperii4 impo)itul4 contri2uia la asi.urrile sociale a!erente
i la ajutorul de omaj
2& $ner.ia i com2usti2ilul consumate pe timpul *ntreruperilor
c& hiriile pltite sau datorate pentru utilaje *nchiriate *n
timpul *ntreruperii
d& Amortismentul datorat pentru utilajele de construcii din
dotarea unitii pe perioada *ntreruperii
heltuielile de la aceast po)iie se diminuea) cu sumele
recuperate
2. ipsuri de in/entar la mijloacele circulante din ma3a1iile
unit+*ii peste normele le3ale de perisa-ilit+*i
Lipsurile de materiale de 2a)4 pre!a2ricate i con!ecii4
com2usti2il4 am2alaje4 o2iecte de in"entar peste normele le.ale de
perisa2ilitate care nu se datoresc "ino"iei cui"a pe 2a)a apro2rii
or.anelor competente
3lusurile acelorai elemente de mijloace circulante constatate
*n ma.a)iile unitii de construcii 0 montaj care nu se pot identi!ica pe
o2iectele sau lucrrile de la care au pro"enit #plusurile de la asemenea
mijloace circulante care se identi!ic pe o2iecte sau lucrri se scad
din cheltuielile directe de producie de la articolul de calculaie
BaterialeJ&
?aloarea plusurilor de in"entar ce depete "aloarea
lipsurilor neimputa2ile se trece la contul de re)ultate !inanciare
3. Alte cheltuieli neproducti/e
heltuielile de producie #materiale4 retri2uii4 chirii4 utilaje
etc.& pri"ind anii precedeni constatate *n anul curent la lucrrile
terminate sau antierele lichidate
,3
heltuieli neproducti"e ca de e/emplu8
C "aloarea materialelor de 2a)4 pre!a2ricatelor i
con!eciilor materialelor di"erse4 o2iectelor de in"entar4 pieselor
de schim24 ca)armamentului4 echipamentului i materialelor de
producie din ma.a)ie care nu au !ost *n !olosin4 casate *n
con!ormitate cu pre"ederile le.ale
C "aloarea materialelor recuperate din operaii de casare
#se scade&
C di!erena dintre preul de apro"i)ionare i cel sta2ilit
*n urma declasrii materialelorG la aceast po)iie nu se
*nre.istrea) "aloarea o2iectelor de in"entar4 ca)armamentului4
echipamentului i materialelor *n !olosin4 scoase din u)
C. C:/6+3(/6( ;4(,(&' *2(@34*4/* 63)414(654 '/ )5&2+43)7((
1. Cheltuieli pri/ind asi3urarea lucr+rilor de construc*ii
heltuieli pri"ind asi.urarea o2li.atorie pre")ut prin
contracte la condiiile speciale de contractare a lucrrilor de
construcii pe perioada e/ecuiei
,4
ANEXA !.
DEVIZ PE CATEGORII DE LUCRRI =M5'/6>
ate.oria de lucrri #denumirea&
%r
.
crt.
apitolul
de
lucrri
:.B.
anti0
tatea
3.:.
a& materiale
2& manoper
c& utilaj
d& transport
(otal a&O2&
Oc&Od&
Bateriale
#col. 3
col.
4a&
Banoper
#col. 3
col. 42&
:tilaj
#col. 3
col. 4c&
(ransport
#col. 3
col. 4d&
(otal #col. 3 col. 4
sau col. , O col. + O
O col. 7 O col. 8&
. 1 2 3 4 5 ! " #
1. apitolul de lucrare #denumirea&
1.1. -u2capitol #descriere&
1.2. -u2capitol #descriere&
1.3. ..................................................................
2. apitolul de lucrare #denumirea&
2.1. -u2capitol #descriere&
2.2. -u2capitol #descriere&
2.3. ....................................................................
3. .......................................................................
3.1. ....................................................................
3.2. ....................................................................
heltuieli directe B m : t (
,,
. 1 2 3 4 5 ! " #
A-
Aomaj
-ntate
Hond de risc
Alte cheltuieli con!orm pre"ederilor le.ale
(otal cheltuieli directe8 m
(<(AL F$L(:9$L9 19=$($ >' m' #' t' c
heltuieli indirecte P T' Q $' $'
3ro!it P #T' O $'& Q
'
'
@
9
9'
(<(AL 5$%$=AL @' P T' O $' O 9'
,+