Sunteți pe pagina 1din 1

Declaraie

Subsemnatul/Subsemnata .....................................................,
posesor
CNP

al

B.I./C.I.

seria

.........,

nr.

..........................................

.........................,
domiciliat()

n ...................................... ...............................................................
........................., student() al/a Universit ii Ovidius, Constan a la
Facultatea ........................................................................................
................., specializarea ........................................, anul ....... i
beneficiar() a unui grant de studiu ERASMUS
universitar

.........................

n anul
la

Universitatea ....................................................... din ..................,


declar c mi-am asigurat un minim lunar de ........... euro, conform
principiului cofinanrii.

Data

Semntura