Sunteți pe pagina 1din 7

RAEI Partea a II-a - an şcolar 2012 – 2013

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

Nr.

Activităţi

Tipul de

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

crt

activitate

1.

Testarea iniţială a elevilor, în vederea stabilirii nivelului

1, 4

Identificarea nivelului iniţial de pregătire a elevilor. Dezvoltarea competenţelor întregului personal didactic privind aplicarea ştiinţifică a testării elevilor.

septembrie-

Director Responsabilii ariilor

* bază de date la nivelul unităţii şcolare, cu testele iniţiale, baremele de corectare si matricile de specificaţie aferente *desfăşurarea unui C.P. cu temă, privind aplicarea testelor iniţiale

octombrie

cunoştinţelor şi deprinderilor la începutul anului şcolar.

2012

curriculare

Comentarii:

 
 

Realizat în proporţie de 100%.

Am învăţat că este foarte importantă evaluarea iniţială a elevilor pentru a stabili nivelul de la care se pleacă în etapa următoare. Rezultatele evaluarii iniţiale sunt punctul de plecare în stabilirea strategiilor de lucru pentru anul şcolar următor.

2.

Activităţi

Tipul de

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

activitate

 

Completarea, pe baza observării propriilor colective de elevi a fişelor de pre- evaluare cu scopul identificării categoriilor generale şi speciale de CES Identificarea aspectelor pozitive şi negative în ceea ce priveşte procesul educaţional din perspectiva cadrelor didactice.

1, 4

Stabilirea punctelor tari, slabe ale elevilor, profesorilor şi propunerilor în vederea optimizării activităţilor de instruire.

la două luni

Profesor diriginte Psiholog şcolar Director CEAC

*chestionare cu informaţiile necesare *realizarea unei baze de date cu elevii cu CES

Comentarii:

 
 

Realizat în proporţie de 90%.

Am învăţat din realizare parţială că este important să cunoaştem elevii, să ştim care este nivelul la care să lucrăm, să le cunoaştem nevoile speciale.

3.

Activităţi

Tipul de

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

activitate

 

Planul operaţional, întocmirea şi afişarea planului de acţiune prin care a fost responsabilizat fiecare membru.

6

Realizarea planul operaţional, întocmirea şi afişarea planului acţiune prin care a fost responsabilizat fiecare membru

septembrie, 2012

Director Responsabil CEAC

*aplicarea procedurilor *îmbunătăţirea modului de organizare a activităţilor din unitate

Comentarii:

 

Realizat în proporţie de 100%.

 

Am învăţat prin realizarea acestei activităţi că este important ca fiecare angajat al şcolii să aibă responsabilităţile bine stabilite prin fişa postului.

4.

Activităţi

Tipul de

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

activitate

 

Informarea şi instruirea profesorilor şi comisiilor metodice din şcoală privind termenii utilizaţi în cadrul calităţii şi a principiilor cheie privind elaborarea materialelor didactice.

4

Crearea climatului necesar pentru elaborarea şi aplicarea procedurilor. Eliminarea reticienţei unor cadre didactice în ceea ce priveşte elaborarea materialelor didactice.

decembrie, 2012

Responsabil CEAC Membrii CEAC

*toate cadrele didactice ale şcolii vor fi informate şi îşi vor însuşi procedurile interne

Comentarii:

 

Realizat în proporţie de 80%.

Am învăţat din realizarea parţială că trebuie ca toţi angajaţii şcolii să cunoască principiile calităţii pentru a le aplica în întreaga lor activitate.

5.

Activităţi

Tipul de

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

activitate

 

Redactarea procedurilor.

6

Elaborarea procedurilor necesare pentru asigurarea calităţii Îmbunătăţirea modului de organizare a activităţilor din unitate.

decembrie, 2012

Membrii CEAC

*redactarea a cel puţin trei proceduri

Comentarii:

 

Realizat în proporţie de 80%.

Comisia CEAC şi celelalte departamente din şcoală au redactat proceduri . Este important ca fiecare departament al şcolii să-şi desfăşoare activitatea după proceduri propuse de comisie, aprobate în CA şi avizate în CP.

6.

Activităţi

Tipul de

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

activitate

 

Activităţi de perfecţionare – curs de perfecţionare – metode active

4

Imbunătăţirea abilităţilor didactice ale cadrelor şcolii.

decembrie 2012,

Membrii CEAC

*implicarea personalului şcolii în proporţie de 90% în aplicarea unor metode adecvate de predare – învăţare - evaluare

ianuarie 2013

Comentarii:

 

Realizat în proporţie de 80%.

Majoritatea cadrelor didactice au participat la cursuri de formare, seminarii, cercuri metodice, cu scopul de a-şi îmbunătăţi activitate la clasă.

7.

Activităţi

Tipul de

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

activitate

 

Monitorizarea eficienţei metodelor de predare- învăţare-evaluare şi implicare a cadrelor didactice în implementarea AQ.

4

Aplicarea metodelor adecvate de predare – învăţare - evaluare de către personalul şcolii.

permanent

Responsabil CEAC Responsabilii comisiilor metodice

*portofoliile elevilor şi profesorilor * performanţele elevilor * îmbunătăţirea colaborării dintre diferitele compartimente

Comentarii:

 

Realizat în proporţie de 60%.

Observarea lecţiilor a dus la eficientizarea activităţii instructiv-educative.

 

8.

Activităţi

Tipul de

Obiective

Termene

Responsabilităţi

Indicatori de realizare

activitate

 

Creşterea numărului de elevi pentru clasa pregătitoare prin derularea de proiecte şi programe educative cu grădiniţele din jur şi promovarea ofertei educaţionale prin întâlniri stabilite cu preşcolarii şi părinţii lor.

2

Promovarea imaginii şcolii, creşterea populaţiei şcolare. Îmbunătăţirea modului de organizare a activităţilor din unitate.

noiembrie, 2012

Membrii CEAC

*realizarea a 5 clase I şi a 5 clase pregătitoare.

Comentarii:

 

Realizat în proporţie de 100%.

Creşterea numărului de elevi înscrişi la clasa pregătitoare certifică calitatea actului didactic şi eficienţa managerilor şcolii.

 

RAEI Partea a IV-a

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014

Nr.

Activităţi

Tipul de

Obiective

Termene

Responsabilităţi

 

Indicatori de realizare

Crt.

activitate

 

Demersuri către autorităţi pentru asigurare unui medic la cabinetul medical al şcolii. Verificarea periodică a stării de sănătate a personalului şcolii. Analize medicale pe care trebuie să le facă personalul de îngrijire şi cel care operează cu produsele alimentare specifice programului „ Lapte-corn”.

4

Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi. Depistarea, în timp util, a diferitelor probleme medicale ale personalului angajat: cadre didactice, personal didactic auxiliar şi nedidactic.

septembrie-

Director,

Prezenţa

unui

medic

octombrie, 2013

Contabil şef,

 

şcolar.

 

Furnizor

de

servicii

Analize

medicale

în

medicale

parametri legali.

Evaluarea initială a elevilor, cu rol predictiv. Aplicarea testelor de evaluare sumativă la sfârşitul unităţilor de învăţare. Monitorizarea progresului şcolar al elevilor.

1, 4

Verificare evoluţiei şcolare a elevilor şi aplicarea măsurilor corective, în timp util.

septembrie

Director( responsabil comisie “ Ritmicitatea

*

teste

octombrie 2013

*analize

 
   

*

monitorizarea

 
 

permanent

notării”) Cadre didactice

progresului *situaţia ritmicităţii notării *situaţia şcolară la sfârşit de an şi rezultatele la examenul de evaluare naţională precum şi cele

   

de la diferite concursuri şi olimpiade şcolare

Revizuirea ofertei educaţionale a şcolii şi a serviciilor oferite de aceasta, în urma aplicării de chestionare elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice.

1, 4

Motivarea elevilor prin oferta CDŞ a şcolii. Respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare, în domeniul curricular.

Noiembrie, 2013

Director Responsabil CEAC Responsabilii ariilor curriculare

*chestionare *interpretarea/analiza acestora *oferta CDŞ pentru anul şcolar 2013-2014

Implementarea manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei

(POSDRU/85/1.1/S/55668)

4,6

Iniţializarea şi completarea RAEI 2013-2014 Îmbunătăţirea calităţii educaţiei

octombrie-

Responsabil CEAC

*platform online a A.R.A.C.I.P. *raport CEAC *regulament CEAC *fişe de observări de lecţii *plan de îmbunătăţire *listă responsabilităţi *proceduri

noiembrie, 2013

Revizuirea Regulamentului CEAC şi a responsabilităţilor membrilor comisiei. Reorganizarea activităţii CEAC, în scopul monitorizării mai eficiente a tuturor activităţilor derulate la nivelul şcolii. Implementarea unui sistem de interasistenţe pentru monitorizarea activităţilor didactice. Implicarea comisiei de calitate în analiza fişelor de observaţie, completate în vederea proiectării unui plan de îmbunătăţire.

Desfăşurarea orelor didactice în conformitate cu prevederilor proiectelor unităţilor de învăţare

permanent

Proiectarea activităţilor şcolare curriculare şi extracurriculare. Analiza impactului lor în comisiile de specialitate.

1, 2

Obţinerea unor rezultate cât mai bune la examene şi concursuri Implicare elevilor şi părinţilor în viaţa şcolii

septembrie-

Director Coordonator programe şi proiecte educative

*diversificarea ofertei educaţionale *creşterea numărului de elevi implicaţi în activităţile extraşcolare, extracurriculare

octombrie, 2013

Programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!”

2

Formarea capacităţilor de comunicare Dezvoltarea spiritului de echipă şi relaţionare

aprilie, 2014

Director Coordonator programe şi proiecte educative

*creşterea gradului de implicare a elevilor şi părinţilor în activităţile propuse

     

Utilizarea unor metode/mijloace modern de realizare a activitaţilor şcolare şi extraşcolare.

 

Cadre didactice

*rezultatele şcolare şi extraşcolare ale elevilor la concursuri şi olimpiade

Optimizarea planului operational (PO)

6

Adaptarea PO la nevoile şcolii, ale beneficiarilor, dar şi ale personalului angajat

septembrie,

Director

*PO realizat

2013

Responsabil CEAC

Prezentarea ofertei de formare Constituirea echipelor care vor participa la cursuri de formare Monitorizarea perfecţionării prin grade didactice Monitorizarea perfecţionării prin cursuri de formare continua.

4, 5

Participarea cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliary şi nedidactic la cursurile de formare continuă, organizate de ISJ, CCD, prin proiectele europene derulate.

2013-2014

Director Responsabil formare continuă

*creşterea atractivităţii orelor *creşterea numărului de programe şi de ore de pregătire profesională raportat la numărul de cadre didactice

Participarea cadrelor didactice la sesiuni de referate şi comunicări ştiinţifice. Publicare de articole de cercetare ştiinţifică, cărţi de specialitate

4, 5

Monitorizarea planurilor individuale de dezvoltare profesională a cadrelor didactice

2013-2014

Cadre didactice

*referate, comunicări *articole, cărţi publicate

Responsabil

perfecţionare

 

Programul Internaţional ECO- ŞCOALA - Continuarea implementării proiectului.

5

Educaţia ecologică a elevilor. Conştientizarea importanţei colectării selective a deşeurilor. Arborarea steagului verde şi pentru următorii ani şcolari.

2013-2014

Director Director adjunct Responsabil de program Cadre didactice Personal didactic auxiliary şi nedidactic

*cantitatea de maculatură colectată şi predate *cantitatea de pet-uri, sticlă şi aluminiu colectată * comportamentul elevilor şi adulţilor faţă de natură

Dezvoltarea bazei materiale a şcolii, prin achiziţionarea de noi calculatoare (cele aflate în dotare fiind insuficiente, comparativ cu numărul mare de elevi)

3

Dotarea sălilor de clasă si a laboratoarelor cu echipamente audio-video în vederea creşterii eficienţei actului didactic Respectarea, în spaţiile şcolare deţinute, a normativelor de dotare, conform legislaţiei în vigoare.

mai, 2014

Asociaţia Părinţilor Comitetul de Părinţi al Şcolii Serviciul Contabilitate

*cel puţin 10 calculatoare achiziţionate *creşterea numărul orelor de curs, de alte specialităţi decât TIC, desfăşurate în cabinetul de informatică şi cabinetul AeL

Tipul de activitate:

1. Intervenţii / activităţi la nivel de curriculum şi metodologie didactică

2. Intervenţii / activităţi la nivel extracurricular

3. Intervenţii / activităţi privind baza materială şi dotarea

4. Intervenţii / activităţi privind resursa umană

5. Intervenţii / activităţi de proiect

6. Intervenţii / activităţi la nivelul managementului unităţii şcolar

DIRECTOR, PROF. RODICA BĂLAN

RESPONSABIL CEAC, PROF. MARIANA MIHAI