Sunteți pe pagina 1din 3

MANUAL DE UTILIZARE

CEAS SOLAR CU PROIECȚ IE

MANUAL DE UTILIZARE CEAS SOLAR CU PROIEC Ț IE Instruc ț iuni de utilizare Cod produs:

Instruc țiuni de utilizare

Cod produs: 672027 Versiune 11/09

Acest ceas radio solar cu proiec ț ie are o baterie solar ă ce susț ine rezervele de energie ale celor 2 baterii de 1.5V intro duse, dac ă lumina solară e optimă . Datorit ă rezervelor de energie ale bateriei solare durat ă de via ță bateriilor aparatului se prelungeşte. Produsul func ț ionează pe baza a 2 baterii de 1.5V (tip AA). În plus, produsul are un ceas cu proiec ț ie, care proiectează ora, de exemplu pe tavan. Ceasul radio solar cu proiec ție este dotat cu un receptor DCF integrat prin intermediul c ă ruia pot să fie automat setate ora şi data (întro rază de aproximativ 1500 km în jurul Frankfurt am Main). Bineîn ț eles, ora şi data pot fi reglate şi manual! În plus exist ă o func ț ie alarmă cu func ț ia adiț ională SNOOZE. Produsul nu trebuie să fie umed sau ud. Orice alt ă utilizare decât cea descrisă mai sus nu este permisă şi poate deteriora produsul şi rezulta în scurtcircuite, incendii, etc. Produsul nu trebuie să fie modificat sau convertit. Respectaț i întotdeauna instruc ț iunile de siguranță incluse în aceste instruc țiuni de utilizare. Citiț i cu aten ț ie instruc ț iunile de utilizare şi pă straț ile pentru referin ț e ulterioare.

Explica ția simbolurilor

Simbolul fulgerului în triunghi este utilizat pentru a v ă avertiza în privin ț a poten fulgerului în triunghi este utilizat pentru a vă avertiza în privin ț a poten ț ialelor riscuri legate de ră niri personale, precum şocuri electrice.
legate de r ă niri personale, precum ş ocuri electrice. Acest simbol, cu semnul exclam ă Acest simbol, cu semnul exclamă rii în triunghi, indic ă pericole specifice asociate cu manevrarea, funcț ionarea şi operarea produsului. Simbolul „Mân ă ” indic ă sfaturi speciale şi informa ț ii referitoare la operare.

speciale ş i informa ț ii referitoare la operare. Instruc ț iuni de siguran ță Garan

Instruc țiuni de siguranță

Garan ț ia va deveni nulă în cazul deteriorărilor cauzate de nerespectarea acestor instruc ț iuni de utilizare! Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele materiale sau corporale rezultate în urma abuzării în orice fel al aparatului sau deteriorărilor rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau nerespect ării instruc ț iunilor de utilizare! Iconiț a cu semnul exclam ării indică informaț ii importante în cadrul instruc țiunile de utilizare.

Conversia şi/sau modificarea neautorizat ă a produsului nu este acceptată, nu doar aprobarea CE, dar şi garan ț ia devenind în caz contrar nule.

Produsul nu trebuie expus la temperaturi ridicate, direct la soare, la vibra ții puternice sau şocuri mecanice puternice.

După schimb ări rapide ale temperaturii, produsul necesit ă

o perioad ă de timp pentru a se stabiliza, astfel încât să se

poat ă ajusta la temperatura ambientală , înainte de a putea

la temperatura ambiental ă , înainte de a putea fi utilizat. • Acest produs nu este
la temperatura ambiental ă , înainte de a putea fi utilizat. • Acest produs nu este

fi utilizat.

Acest produs nu este o juc ă rie şi nu trebuie lă sat la îndemâna copiilor!

V ă rug ăm contacta ț i un expert dac ă sunteț i nesigur în ceea ce priveşte siguran ț a sau utilizarea corectă a produsului.

siguran ț a sau utilizarea corect ă a produsului. • Nu l ă sa ț i

Nu lă sa ț i ambalajul în mod neglijent prin casă. Foliile de plastic, plasele, etc. pot să devin ă juc ării periculoase pentru copii, existând riscul sufoc ării.

Produsul nu trebuie să fie umezit sau umed.

V ă rugăm fiț i aten ț i la faptul c ă alarma incorporat ă poate atinge un volum puternic atunci când este activat ă . A şadar, nu poziț ionaț i niciodat ă produsul în apropierea urechilor dumneavoastră .

Manevraț i produsul cu aten ție, acesta poate fi deteriorat de impacte, lovituri, c ă deri accidentale, chiar şi de la mic ă în ă lț ime.

La institu ț iile comerciale, regulamentele pentru prevenirea accidentelor a Asocia ț iei de Asigurări a Angajatorilor pentru Sistemele Electrice şi Materiale de Operare trebuie respectate.

Lucră rile de service, modific ările şi repara ț iile trebuie să fie realizate de c ătre un specialist / atelier specializat.

Dac ă apar orice întreb ă ri care nu sunt elucidate în aceste instruc ț iuni de utilizare, contacta ț i serviciul nostru pentru clien ț i sau alț i experț i.

Manevrarea bateriilor ş i a bateriilor reînc ă rcabile

Nu lăsa ț i bateriile la îndemâna copiilor.

Asiguraț ivă că polaritatea este corectă la introducerea bateriilor.

Nu lă sa ț i bateriile în mod neglijent prin casă. Exist ă riscul înghiț irii lor de c ă tre copii sau animalele de companie. Dac ă acestea sunt înghiț ite, consulta ț i un medic imediat.

Bateriile deteriorate sau cu scurgeri pot provoca arsuri dac ă intră în contact direct cu pielea, dac ă mănu şi de protec ț ie corespunză toare nu sunt utilizate.

Bateriile nu au voie să fie scurtcircuitate sau aruncate în foc. Pericol de explozie!

Nu dezasambla ț i niciodat ă bateriile!

Nu reîncă rcaț i bateriile nereînc ărcabile. Pericol de explozie!

În timpul perioadelor mai lungi de neutilizare (de exemplu, pe timp de depozitare), scoateț i setul intern de baterii reînc ărcabile (în controlul alarmei) pentru a evita daune cauzate de scurgerea bateriilor.

Explica ția func țiilor

Semnalul radio (DCF) pentru ora exact ă în Germania este codat şi transmis prin intermediul unui transmiță tor în Mainflingen de lâng ă Frankfurt. Transmițătorul are o rază de ac ț iune de aproximativ 1 500 km, iar în condiț ii ideale se poate ajunge până la 2 000 de km. Ceasurile care sunt echipate cu un receptor radio pot primi ş i decoda semnalul radio dac ă se află în interiorul acestei raze de transmisie. Setarea manuală a ceasului nu este necesară în cazul acestor ceasuri ( de exemplu, schimbarea orei de la ora de iarn ă la cea de vară ). Schimbarea e automat ă . Schimbarea de la ora de vară la cea de iarn ă sau viceversa este realizată în decurs de 24 de ore, cel târziu. Printre altele, semnalul DCF con ț ine ora exact ă (acuratețea e, teoretic, de 1 secund ă la 1 milion de ani!) şi data.

Acest ceas poate de asemenea recepț iona semnale şi din alte țări. Pe lâng ă semnalul german DCF77, ceasul poate de asemenea recep ț iona şi semnalul britanic MSF, semnalul elveț ian HGB, semnalele americane WWVB şi semnalul japonez JJY.

Informa ț ii referitoare la bateria solar ă ş i la modul de operare Setarea
Informa ț ii referitoare la bateria solar ă ş i la modul

Informații referitoare la bateria solară ş i la modul

de operare

Informa ț ii referitoare la bateria solar ă ş i la modul de operare

Setarea manuală a datei

Ap ă sa ț i butonul „WAVE/SET” dup ă setarea cu succes a limbii precum şi a fusului orar.

Utilizând butoanele ” sau „+”, puteț i seta anul curent. Țineț i tastele ap ă sate pentru a activa schimbarea rapid ă a valorilor referitoare la an.

Ap ăsa ț i butonul ”WAVE/SET” pentru a confirma intră rile şi pentru a activa modul de setare a zilei/lunii. Seta ț i luna curentă precum şi ziua curent ă cu ajutorul butoanelor ” sau „+”. Țineț i butoanele apă sate pentru a activa schimbarea rapid ă a valorilor.

În principiu, acest ceas radio cu proiec ț ie este alimentat de 2 baterii mignon de 1.5 V (tip AA). Atunci când primeşte destulă lumin ă solară , bateria solară asigură o rezervă de energie suplimentar ă care prelungeşte durata de via ță a bateriilor utilizate. Pentru a putea beneficia de energia bateriei solare, vă recomand ăm utilizarea ceasului radio solar cu proiec ț ie întro loca ț ie unde exist ă 200 LUX timp de 16 ore pe zi. Acesta e singurul mod de a garanta func ț ionarea opera ț ională a bateriilor. Des

curaj ăm utilizarea produsului întro cameră f ă ră ferestre. În Setaț i ora.

plus, recomand ăm poziț ionarea adecvat ă a ceasului radio so lar pentru a garanta o recepț ionare corectă a semnalului DCF.

Setarea manuală a orei

 

Ap ăsa ț i butonul „WAVE/SET” dup ă setarea cu succes a

Introducerea / schimbarea bateriilor

 

datei. Ap ă sa ț i butonul ” sau „+” de câteva ori pentru a seta ora. Când apă sa ț i o dat ă butonul ” sau „+”, puteț i reseta secundele la 00. Pă straț i butoanele ap ă sate pentru a activa c ă utarea rapidă .

Scoateț i capacul compartimentului bateriilor aflat în partea posterioară , trăgândul în jos.

Extrageț i bateriile uzate, dac ă este cazul.

Instala ț i 2 baterii mignon 1,5 V (tip AA).

Reaşezaț i capacul compartimentului bateriilor.

Seta ț i formatul orei şi afişarea pentru temperatură .

Punerea în func țiune

După introducerea / schimbarea bateriilor, ap ă sa ț i butonul „RESET” ( de exemplul cu ajutorul unei agrafe de hârtie), aflat pe dosul produsului.

V ă rug ă m, poziț ionaț i ceasul dumneavoastră solar controlat prin radio pentru aproximativ 24 pân ă la 48 de ore lâng ă o fereastră pentru a ob ț ine un semnal orar.

După recep ț ionarea cu succes a semnalului DCF, va fi afişat un simbol anten ă pe ecran, precum şi mesajul WAVE OK.

Important: Nu ap ăsaț i niciun buton când ceasul radio solar caut ă semnalul DCF.

buton când ceasul radio solar caut ă semnalul DCF. C ă utarea manual ă a semnalului

C ă utarea manuală a semnalului DCF

Puteț i oricând porni manual c ă utarea semnalului DCF. Pentru aceasta, apă saț i butonul „WAVE/SET”.

C ă utarea fă r ă succes a semnalului DCF

Atâta timp cât c ă utarea automat ă a semnalului DCF este fă ră succes, atât simbolul anten ă cât şi simbolul WAVE OK nu vor ap ă rea pe ecran. Ceasul radio solar cu proiecț ie va realiza o noua c ă utare a semnalului DCF, dup ă o c ăutare f ă ră succes, dup ă înlocuirea bateriilor sau dup ă resetare (o resetare poate să fie realizată doar când butonul RESET este ap ă sat) la intervale de 10 minute întrun interval de 3 ore.

Setarea manuală a limbii ş i a fusului orar

Pentru a seta limba (afişarea zilei să pt ă mânii) şi fusul orar, proceda ț i în felul urmă tor:

Ap ăsa ț i şi menț ineț i butonul ”WAVE/SET” timp de 3 secunde pentru a activa modul de setare a limbii şi fusul orar.

Ap ăsa ț i butonul „ ” de câteva ori pentru a seta limba dorit ă.

Ap ă sa ț i butonul „+” de câteva ori pentru a seta fusul orar dorit (GMT+1=Amsterdam, Berlin, Berna, Rome, Stockholm, Viena).

Seta ț i data.

Setarea manual ă a formatului orei 12/24 ş i

Setarea manuală a formatului orei 12/24 ş i

afiş area temperaturii în ° C sau ° F

Setarea manual ă a formatului orei 12/24 ş i afi ş area temperaturii în ° C

Ap ăsa ț i butonul „WAVE/SET” dup ă setarea cu succes a orei.

Ap ăsa ț i butonul „+” pentru a determina dac ă ora va fi afişat ă în format de 12 sau 24 de ore.

Ap ă sa ț i butonul pentru a determina dac ă temperatura va fi afişat ă în ° C sau ° F.

Ap ăsa ț i butonul „WAVE/SET” pentru a confirma toate set ă rile efectuate.

Setarea alarmei

Ap ă sa ț i butonul „ ” sau „+” de câteva ori pentru a seta alarma. Alarma va ap ă rea imediat. Simbolul „AL” este afişat în acelaşi timp.

Activarea func ției alarm ă

Pentru a activa func ț ia alarmă , utiliza ț i comutatorul culisant disponibil ce oferă trei opț iuni de selec ț ie:

SNOOZE (func ția de ațipire)

Când seta ț i comutatorul prin glisare în poziția SNOOZE, alarma se va activa la ora setată pentru alarmă. Ap ăsa ț i butonul „SNOOZE / LIGHT” atunci când vreț i să dezactiva ț i alarma dup ă ce aceasta e declan şat ă la ora setată . Alarma va suna la intervale de 5 minute.

Alarma pornită (ALARM ON)

Când seta ț i comutatorul prin glisare în poziț ia ALARM ON, alarma se va activa la ora setată .

Alarma oprit ă (ALARM OFF)

Această poziț ie a comutatorului prin glisare va dezactiva func ț ia de alarmă.

Reprezentarea temperaturii

Temperatura este afişat ă permanent pe ecran. Atunci când temperatura este în afara zonei de reprezentare, ecranul va afişa „Hi” sau „Lo”.

Lumina de fundal

Declara ția de conformitate

Lumina de fundal Declara ț ia de conformitate Ceasul radio solar cu proiec ț ie are

Ceasul radio solar cu proiec ție are lumin ă de fundal. Apă sa ț i Noi, Conrad Electronic, KlausConrad Straβ e 1, 92240

Hirschau, declară m prin acest mod c ă acest produs respectă cerin ț ele fundamentale şi celelalte regulamente relevante ale Directivei 1999/5/EC. Declaraț ia de conformitate aferentă acestui produs se poate g ă si pe www.conrad.com sau pe pagina de internet a produc ă‐ torului.

butonul „SNOOZE/LIGHT” pentru a activa lumina de fundal. Lumina de fundal se va dezactiva automat dup ă câteva secunde.

Realizarea unei resetă ri

Când ap ăsaț i butonul „RESET” (localizat în compartimentul bateriilor, scoateț i capacul compartimentului bateriilor), toate set ările se vor reseta. După o resetare, ceasul radio solar cu proiec ț ie va că uta automat un semnal DCF. V ă rug ăm, poziț ionaț i ceasul dumneavoastră solar controlat prin radio pentru aproximativ 24 pân ă la 48 de ore lâng ă o fereastră pentru a obț ine un semnal orar. Dup ă recep ț ionarea cu succes a semnalului DCF, va fi afişat simbolul antenă pe ecran, precum şi indicatorul WAVE OK.

Între ținere ş i cur ățare

Pentru a curăț a carcasa ceasului radio solar cu proiecț ie e suficient ă o bucată de material uscată , moale. Curăț aț i ceasul foarte atent, în caz contrar puteț i să‐l zgâria ț i. Nu utiliza ț i niciun agent agresiv de curăț are.

Eliminarea de ş eurilor

Reguli generale

În scopul ocrotirii şi îmbun ăt ăț irii calit ăț ii mediului înconju ră tor, al protej ării să n ăt ăț ii omului şi al utiliz ă rii resurselor naturale cu prudență şi în mod raț ional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, conform reglementă rilor legale în vigoare. Logoul reprezentând o pubel ă cu roț i barat ă cu dou ă linii în formă de X indic ă faptul c ă produsul face obiectul unei colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a produselor electronice şi nu laolalt ă cu gunoiul menajer.

Baterii/baterii reînc ărcabile

Consumatorul final este obligat prin lege (Legea nr. 426/2001 privind regimul deş eurilor) să returneze bateriile şi bateriile reînc ă rcabile uzate. Aruncarea lor laolaltă cu deş eurile menajere este interzis ă! Bateriile/bateriile reînc ă rcabile care con ț in substan ț e periculoase sunt marcate prin simbolul pubelei cu roți barate. Simbolul indică faptul c ă aruncarea produsului în locurile de depozitare a gunoiului menajer este interzis ă . Simbolurile chimice pentru respectivele substanț e periculoase sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. V ă puteț i debarasa de bateriile/bateriile reînc ă rcabile uzate, în mod gratuit, la orice punct de colectare din localitatea dumneavoastră . V ă respecta ț i astfel obliga ț iile legale şi contribuiț i la protejarea mediului înconjurător!

contribui ț i la protejarea mediului înconjur ă tor! Date tehnice Surs ă de alimentare: Domeniu

Date tehnice

Sursă de alimentare:

Domeniu temperatură : 9,9 la +50 °C (14.2°F la 122°F) Rezolu ț ie temperatură: 0.1 °C (0.2°F)

2 baterii AA; rezervă bateria solară

Dimensiuni:

(LxlxÎ) aprox. 135 x 56 x 92 mm

Greutate:

aprox. 240 g

Temperatura de operare: 0°C la +50 °C (32°F la 122°F)

Aceste instrucț iuni de utilizare sunt o publica ție a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) ş i Conrad Electronic SE (Lindenweg, D 92242 Hirschau, Germania).

Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea prin orice mijloace, de exemplu prin fotocopiere, microfilmare, sau prin introducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scris ă a editorului. Retipărirea, chiar ş i par țial ă, este interzis ă. Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specifica țiile tehnice ale produsului la data tipăririi manualului de utilizare. Producătorul îş i rezervă dreptul de a opera modificări de natur ă tehnică sau de design f ăr ă o înş tiințare prealabil ă.

© 2011 by Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. român ă ) Toate drepturile rezervate