Sunteți pe pagina 1din 33

PLAN DE AFACERI

(Model - cadru pentru instalarea tinerilor fermieri)


A
1
.
I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
Denumirea/Numele solicitantului
Date e ienti!icare ale acestuia
O"iectul e acti#itate$
(Se va meniona obiectul de activitate efectiv: cultura vegetal, creterea animalelor, etc)
$n situaia cnd solicitantul este dea autori!at, se va completa obiectul de activitate conform "od "#$%
Forma %uriic& a solicitantului
Ela"orator Plan e A!aceri 'cooronate e ienti!icare(
II. DESCRIEREA SIT)A*IEI C)RENTE
Istoricul acti#it&+ii (Se pre!int pe scurt principalele elemente din activitatea solicitantului)
,a-ele e .rouc+ie ale solicitantului
Terenuri agricole (ha) n anul 0
Nr
Crt.
Localitate/
/ue+
Su.ra!a+a a0ricol& total& Din care1
2n !olosin+&
(arend/concesiune)
.ro.rietate Ara"il P&3uni F4ne+e Pomi Vii Alte
cate0orii
1.
2.
.....
TOTAL
1
Seciunea # a &lanului de afaceri, se va completa de ctre solicitant pentru obinerea spriinului n cadrul Msurii ''(, n situaia n care
solicitantul nu prevede obinerea de spriin nerambursabil prin Msura '(' )Moderni!area e*ploataiilor agricole+
1
ELA,ORAT DE1
...............................................
Regim juridic...............................
Date de identificare.....................
(nume, prenume, semnturi,
tampil)
Data intocmirii:..........
Animale, psri i familii de albine n anul 0
Nr
Crt
Localitate/
/ue+
Nr. animale e+inute P&s&ri
Nr.
Familii e
al"ine
Nr.
Ca"aline ,o#ine O#ine Ca.rine Porcine
Alte
s.ecii
1.
2.
.....
TOTAL
Dot&rile !ermei (se vor meniona cele mai importante cldiri, maini i utilae agricole( 2n anul 5
Nr
Crt
Detaliere
Num&r
Su.ra!a+a
'm.(
Ca.acitate
I. Cl&iri .entru .rouc+ia #e0etal&
1. 6a0a-ie cereale
2. Remi-& utila%e
.....
Total
II. Cl&iri .entru .rouc+ia -oote7nic&
1. Gra%uri
2. Sai#ane
3. Paocuri
.....
Total
III. Alte cl&iri 'cu e8ce.+ia celor e locuit(
1. Pensiune a0roturistic&
.....
Total
IV. 6a3ini 3i utila%e a0ricole
1. Tractoare
2. Com"ine
3. Sem&n&toare
....
Total
2
III. O,IECTIVELE RESTR)CT)R9RII :I DETALIEREA INVESTI*IILOR PROP)SE PENTR) ATINGEREA ACESTORA
a acest capitol se !or pre"enta, pe scurt, ac#iuni legate de efectuarea unor acti!it#i agricole. $e !a face descrierea msurilor
ce se !or lua pentru creterea !eniturilor e%ploata#iei, prin restructurare i moderni"are, fa# de situa#ia pre"entat la momentul
instalrii &n anul '. (lanul de afaceri tre)uie sa includ detalii pri!ind in!esti#iile care se reali"ea" demonstr*nd c cel pu#in
3'+, din sprijinul acordat !a fi in!estit pentru reali"area conformit#ii cu standardele comunitare, moderni"area i de"!oltarea
e%ploata#iei, astfel-
i. ac.i"i#ionarea de teren pentru desfurarea acti!it#ilor agricole/
ii. construirea i/ sau moderni"area cldirilor utili"ate pentru produc#ia agricol la ni!el de e%ploata#ie, inclu"*ndu0le i pe
cele pentru protec#ia mediului/
iii. ac.i"i#ionarea, inclusi! &n leasing de tractoare noi, com)ine de recoltat, maini, utilaje, instala#ii, ec.ipamente i accesorii,
ec.ipamente i soft1are speciali"ate/
i!. ac.i"i#ionarea de animale i dup ca", a cotei de produc#ie/
!. plantarea i replantarea plantelor perene.
Dup ca", (lanul de afaceri tre)uie s pre!ad in!esti#ii pentru respectarea standardelor comunitare &n !igoare, astfel &nc*t la
e%pirarea perioadei de gra#ie de 32 de luni de la data instalrii, e%ploata#ia s &ndeplineasc aceste standarde.
Detalierea in#esti+iilor
necesare pentru atingerea
o)iecti!elor, inclusi! date
te.nice, pr#i desenate,
ane%ate.O"iectul in#esti+iei
Su.ra!a+a/Num&r/Ca.acitate Valoare
'lei(
Date te7nice
'u.& ca-(
3eren
(lanta#ii
4nimale

.
Total 8 8
,se !or detalia in!esti#ii de minim 3'+, e%clusi! 354, din !aloarea sprijinului / se !or specifica caracteristicile te.nice ale tractoarelor, com)inelor de
recoltat, mainilor, utilaje, instala#ii, ec.ipamentelor care tre)uie sa fie cuprinse &ntr0o plaj de !alori ce tre)uie respecta# pentru trana a 20a de plat.
3
IV. SC;I6,9RI DE 6ANAGE6ENT :I PREG9TIRE PROFESIONAL9 SOLICITAT9
$e !a face o caracteri"are de ansam)lu pri!ind sc.im)rile !i"ate ale managementului e%ploata#iei. $e pre"int rele!an#a, dac
acti!itatea e%ploata#iei impune i for# de munc atras, dup ca". 6ermierii care )eneficia" de sprijinul acordat prin aceast
msur, &n primii trei ani de la acordarea sprijinului sunt o)liga#i s urme"e un curs de pregtire profesional finan#at prin
7sura 111 ),ormare profesional, informare i difu!are de cunotine+. ($e !or indica tipurile de cursuri pe care tre)uie s le
urme"e solicitantul, pri!ind: di!ersificarea acti!it#ilor &n e%ploata#iile agricole, &m)unt#irea calit#ii produc#iei, igiena i
siguran#a alimentelor, crearea de condi#ii pentru a asigura )unstarea animalelor i sntatea plantelor, siguran#a muncii,
folosirea fertili"an#ilor i amendamentelor &n agricultur &n concordan# cu standardele 8niunii 9uropene, aplicarea cunotin#elor
pri!ind protec#ia mediului, managementul dura)il al terenurilor agricole i forestiere, introducerea de noi te.nologii
informa#ionale, ino!a#ii, gestionariea dura)il a resurselor naturale etc. &n func#ie de specificul e%ploata#iei de#inute)-
V. TIP)L :I CANTITATEA PROD)SELOR O,*IN)TE <N TI6P)L :I D)P9 RESTR)CT)RARE= INCL)SIV
OPORT)NIT9*ILE DE PIA*9
(entru a pune &n e!iden# tipul i cantitatea produselor o)#inute &n cadrul e%ploata#iei agricole, se pot folosi ta)elele urmtoare
cu pre"entarea pie#ei de desfacere-
1. Pentru e8.loata+iile a0ricole #e0etale
(lanul de cultur inclusi! pentru suprafe#e culti!ate cu furaje
Denumire
cultur&
An 5 An 1 An > An ? An @ An A
Su.ra!a+&$
'7a(
Prouc+ie
'tone($$
Su.ra!a+&
'7a(
Prouc+ie
'tone(
Su.ra!a+&
'7a(
Prouc+ie
'tone(
Su.ra!a+&
'7a(
Prouc+ie
'tone(
Su.ra!a+&
'7a(
Prouc+ie
'tone(
Su.ra!a+&
'7a(
Prouc+ie
'tone(
:r*u
.
.
TOTAL
. /n funcie de sesiunea de depunere anul 0 repre!int anul anterior i respectiv anul curent n care se depune proiectul- /n anul 0 vor fi
pre!entate suprafeele cultivate, urmnd ca n perioada anilor '-1 s fie pre!entate suprafeele de cultur previ!ionate-
..Se va meniona producia total obinut pentru fiecare cultur-
>. Pentru e8.loata+iile -oote7nice 3i mi8te1
4
(lanul de produc#ie al fermei "oote.nice
Nr.
crt
SPECIFICARE An 5 An 1 An > An ? An @ An A
;ap (rod. ;ap (rod. ;ap (rod. ;ap (rod. ;ap (rod. ;ap (rod.
1 <o!ine total, din care-
juninci
!aci de lapte
tineret )o!in
2 (orcine
3 =!ine i caprine
> (sri
? 4lte specii
VI. CALC)L)L )NIT9*II DE DI6ENSI)NE ECONO6IC9 ')DE(
2nitatea de 3imensiune $conomic (23$) repre!int unitatea prin care se e*prim dimensiunea economic a unei e*ploataii
agricole determinat pe ba!a marei brute standard a e*ploataiei (3eci!ia "omisiei nr- 4156775"$$)- 8aloarea unei uniti de
dimensiune economic este de '-(00 $uro-
Se va calcula totalul 23$ din producia vegetal i5sau !oote9nic pentru anul 0 i respectiv pentru anul int, conform seciunii
specifice din "ererea de finanare )Stabilirea dimensiunii economice a fermei+-
3imensiune $conomic a e*ploataiei n anul int trebuie s fie de peste '0 23$ i mai mare cu : 23$ fa de anul 0-
Pornin e la calcularea imensiunii economice a e8.loatatiilor a0ricole se calculea-a #aloarea s.ri%inului in lei.
3otal 8D9 - @ (@ repre"inta numarul de 8D9,fara "ecimale, fara rotunjire)
Acti#itate
)nitatea e imensiune
economic& a !ermei 2n
anul 5
)nitatea e imensiune
economic& a !ermei 2n
anul +int&
TOTAL
5
B )DE 1>.555Euro
N C B ' N D B ( E @.555Euro
TOTAL V F 1>.555 G ' NCB ( E @.555Euro
Daca1 V H@5.555Euro C#aloarea s.ri%inun este ma8im @5.555.Euro
VIF@5.555Euro C#aloarea s.ri%in este V'#aloarea calculata(.
5 A ....................
Toate costurile #or !i e8.rimate 2n lei.
1 9uro A ..lei
;ursul de sc.im) utili"at pentru ela)orarea planului de afaceri este cursul euro0leu la data ela)orrii planului de afaceri
pu)licat pe pagina 1e) a <ncii ;entral 9uropene .ttp-//111.ec).int/inde%..tml.
VII. ELE6ENTE REFERITOARE LA 6EDI)
Descrierea modului prin care in!esti#ia respect condi#iile de mediu sau prin care acti!itatea descris aduce &m)unt#irea
acestor condi#ii.
VIII. EVAL)AREA PRINCIPALELOR RISC)RI
$e !a face o scurt pre"entare e!iden#iindu0se principalele riscuri care se pot i!i, cau"ele i efectele acestora asupra produc#iei
totale o)#inute.
6
IE.GRAFIC)L DE TI6P PENTR) RESTR)CT)RARE= INCL)SIV O,IECTIVE :I ETAPE
O"iecti#ul Perioaa .ro.usa O"ser#a+ii
E. SINTEJA VENIT)RILOR= C;ELT)IELILOR= REJ)LTATELOR FINANCIARE LA NIVEL DE EEPLOATARE
Inicatori An 5 An 1 An > An ? An @ An A
Venituri
$ectorul !egetal
$ectorul "oote.nic
3=34 59@B38RB
C7eltuieli
$ectorul !egetal
$ectorul "oote.nic
3=34 ;C938B9B
REJ)LTAT ,R)T
7
,
>
EI. DESCRIEREA PROIECT)L)I DE INVESTI*II
1. Denumirea in#esti+iei= cu escrierea o"iecti#elor .ro.use= !unamentarea necesit&+ii 3i o.ortunit&+ii acesteia.
$e !a descrie conformitatea o)iecti!elor in!esti#iei urmrite prin proiect cu o)iecti!ele 7surii 121 i se !a preci"a
capacitatea propus a se reali"a la finali"area in!esti#iei. $e !a descrie modul &n care in!esti#iile propuse prin proiect sunt
&n acord cu poten#ialul agricol al "onei. Dup ca", se !a men#iona locurile de munc nou create.
>. Descrierea in#esti+iilor ce urmea-& a !i e8ecutate 2n #eerea aa.t&rii unit&+ii la stanarele e meiu= sanitarC
#eterinare= sanitare= !itosanitare ale )niunii Euro.ene, cu preci"area standardului/standardelor la care se adaptea"
(pentru proiectele care !i"ea" adaptarea unit#ii la standardele specifice).
?. Piata e a.ro#i-ionare/es!acere= concuren+a 3i strate0ia e .ia+& ce #a !i a.licat& .entru #alori!icarea
.rouselor/ser#iciilor o"+inute .rin im.lementarea .roiectului.
POTEN*IALII F)RNIJORI AI SOLICITANT)L)I
Denumire furni"or de
materii prime/materiale
au%iliare/produse/ser!ici
i
4dresa (rodus
furni"at i
cantitate
apro%imati!
5aloare
apro%imati!
(ei)
+ din total
ac.i"i#ii
POTEN*IALII CLIEN*I AI SOLICITANT)L)I
@r.crt ;lient (Denumire i
adresa)
5aloare
(ei)
+ din !*n"ri
1
2
3
2
$ec#iunea < a (lanului de afaceri &mpreun cu sec#iunea 4, se completea" de ctre solicitant pentru proiectul de in!esti#ii care nu
pre!ede lucrri de construc#ii montaj reali"ate prin 7sura 121 D7oderni"area e%ploata#iilor agricoleE
8
@. Res.onsa"il le0al (nume, prenume, func#ie &n cadrul organi"a#iei, studii i e%perien# profesional), rele!ante pentru
proiect
A. Descrierea ac7i-i+iilor .ro.use a se reali-a .rin .roiect= re.ecti# enumirea= num&rul= #aloarea 3i caracteristicile
te7nice 3i !unc+ionale ale utila%elor/ec7i.amentelor te7nolo0ice/ec7i.amentelor e trans.ort/ot&rilor ce
urmea-& a !i ac7i-i+ionate .rin 6&sura 1>1 (ac.i"i#iile tre)uie s fie fundamentate &n func#ie de capacitatea de
produc#ie e%istent i/sau progno"at).
Nr.
crt.
Denumire/Ti.
utila%/ec7i.ament
Num&r
"uc&+i
Valoare
!&r& TVA
'Lei(
TVA
'Lei(
Total cu
TVA
'Lei(
1
2
3 TOTAL
$e !a descrie flu%ul te.nologic, acti!itatea i te.nologia aplicat &n cadrul proiectului (plan de cultur pe perioada de cinci ani,
plan de produc#ie pe perioada de cinci ani pentru ferma "oote.nic i altele).
B. Durata e reali-are 'luni( 3i eta.e .rinci.ale
:rafic de ealonare a in!esti#iei e%primat !aloric pe luni i acti!it#i. $e !or e!ide#ia in!esti#iile referitoare la adaptarea la
standardele comunitare care tre)uie s se &ncadre"e &n perioada de gra#ie.
K. De#i-ele in#esti+iei= cu etalierea .e structura e#i-ului 0eneral= 2nso+it e e#i-ele .e o"iecte= con!orm
le0isla+iei 2n #i0oare ';G nr.>L/5M.51.>55L(. 'Detalia#i c.eltuielile eligi)ile i neeligi)ile pe elemente).
Fn estimarea costurilor in!es#iei prin &ntocmirea )ugetului estimati! se !a !erifica &n <a"a de date de pre#uri pe de site0ul 4(DR(
i se !or printa i ataa la cererea de finan#are paginile referitoare la )unurile i ser!iciile incluse &n proiect, identificate &n )a".
Fn situa#ia &n care !alorile )unurilor/ser!ciilor nu se &ncadrea" &n limitele din <a"a de date de pre#uri, se !or atasa trei oferte
pentru categoriile de )unuri/ser!icii care depesc !aloarea de 1?.''' 98R i o ofert pentru categoriile de )unuri/ser!icii care
se &ncadrea" &ntre 1'.''' 98R i 1?.''' 98R. a ofertele de ser!icii, se !or men#iona i tarifele corespun"toare. Aten+ie1 la
osarul cererii e !inan+are #or !i ata3ate numai .a0inile rele#ante in o!ertele res.ecti#e= cu.rin-2n .re+ul= !urni-orul
3i caracteristicile te7nice ale "unului= etaliate la .unctul A e mai sus 'ma8im > .a0ini/o!ert&(.
9
ATEN*IEN In#es+iile e 2nlocuire nu sunt eli0i"ile. In#esti+iile e 2nlocuire sunt definite dup cum urmea"-
OIn#esti+ie e 2nlocuireP nseamn o investiie care nlocuiete pur i simplu o cldire sau o main e*istent, sau pri din
aceasta, cu o nou cldire sau main modern, fr a crete capacitatea de producie cu cel puin (1; sau fr a modifica n
mod fundamental natura produciei sau te9nologia utili!at- 3emolarea complet a unei cldiri agricole vec9i de cel puin
trei!eci de ani i nlocuirea cu o cldire modern sau renovarea substanial a unei cldiri agricole nu sunt considerate investiii
de nlocuire- <enovarea este considerat substanial atunci cnd costurile sale repre!int cel puin 10; din valoarea noii
cldiri-
3re)uie a!ute &n !edere urmtoarele-
;.eltuielile aferente &nlocuirii unei/unui maini/utilaj/ec.ipament sunt eligi)ile N)6AI c*nd prin in!esti#ie se reali"ea" cel pu#in-
;rete capacitatea de produc#ie cu cel pu#in 2?+ fa# de cea ini#ial (fr proiect)/
$48
$e modific te.nologia aplicat ini#ial/
$48
$e modific natura produc#iei.
L. Finan+area in#esti+iei
Din !aloarea total a in!esti#iei de ....9B ajutorul pu)lic neram)ursa)il este de 9B-
Curs Euro / leu din da!a de
"rocen! finan#are public $ %

C7eltuieli
eli0i"ile
C7eltuieli
neeli0i"ile
Total
'Lei( Euro 'Lei( Euro 'Lei( Euro
A%utor .u"lic neram"ursa"il
Sursele e !inan+are .entru
com.letarea necesarului e
!inan+are in care1
0 autofinan#are
0 &mprumuturi
10
TOTAL PROIECT
&entru ncadrarea c9eltuielilor eligibile din buget n limitele prev!ute n fia te9nic a Msurii '(' se va utili!a cursul de sc9imb $uro5=ei
publicat pe pagina >eb a ?ncii "entral $uropene >>>-ecb-int5inde*-9tml de la data ntocmirii memoriului ustificativ-
(rocentul de finan#are pu)lic se !a sta)ili &n func#ie de condi#iile impuse de fia te.nic a msurii aferente proiectului
&ntocmit de solicitant/
(entru proiectele cu finan#are pu)lic mai mare de ?'+ din !aloarea eligi)il, se !a moti!a solicitarea procentului.
M. Princi.alii inicatori te7nicoCeconomici ai in#esti+iei
5aloarea total (9B), 5aloare eligi)il (9B)/
Durata de reali"are (luni) &nsotit de graficul de ealonare a in!esti#iei e%primat !aloric pe luni i acti!it#i/
;apacit#i de produc#ie re"ultate ca urmare a in!esti#iei (&n unit#i fi"ice).
ATEN*IEN Dac& solicitantul 23i .ro.une .rin reali-area in#esti+iei cre!erea &iabili#ii economice ca o"iecti# .entru
2m"un&t&+irea .er!oman+ei 0enerale a e8.loata+iei a0ricole= #a com.leta Ane8ele , '.entru SRL ( sau Ane8ele C .entru
'PFA(.
15. Proiec+ii !inanciare 3i inicatori !inanciari .entru 2ne.linirea o"iecti#ului e cre!ere a &iabili!#ii economice
15.1 Proiec+ii !inanciare .entru SRL 'Ane8e ,(
(rogno"a !eniturilor /
(rogno"a c.eltuielilor/
(roiec#ia ;ontului de profit i pierdere/
<ilan# sintetic pre!i"ionat /
6lu% de numerar /
Bndicatori financiari.
ATEN*IE1 $.eeturile D(rogno"a !eniturilorE0 4ne%a <1, D(rogno"a c.eltuielilorE 0 4ne%a <2, D;((E0 4ne%a <3 , D<ilan#E 0 4ne%a
<>, D6@ 4n 10?E 0 4ne%a <G, DBndicatoriE0 4ne%a <H, cuprind progno"e pe o perioad de cinci ani de la darea &n e%ploatare a
in!esti#iei din proiect, respecti! de la finali"area in!esti#iei . $.eeturile D6@ 4n 1BE0 4ne%a <?, D6@ 4n 2BE 0 4ne%a <2, D6@ 4n 3BE 0
4ne%a <I se refera la perioada de implementare a proiectului (de ma%im trei ani).
11
15.> Proiec+ii !inanciare .entru PFA 'Ane8e C(
(rogno"a &ncasrilor i pl#ilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare/
(rogno"a &ncasrilor i pl#ilor anii 10? de pre!i"iune/
Bndicatori financiari.
PRECIJAREA IPOTEJELOR CARE A) STAT LA ,AJA <NTOC6IRII PROIEC*IILOR FINANCIARE
15.1 Proiec+ii !inanciare .entru SRL 'Ane8e ,(
Aten+ie1 Pro0no-ele #or !i 2ntocmite .ornin e la situa+iile !inanciare in anul anterior e.unerii .roiectuluiN
Pro0no-a #eniturilor
Se va completa #ne*a ?' @&rogno!a veniturilor i evoluia capacitii de producie A cu vn!rile cantitative i valorice
previ!ionate trimestrial n primii doi ani de activitate dup care anual-
/n cadrul acestei seciuni se detalia! pre!umiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care citesc studiul)
care au stat la ba!a reali!rii previ!ionrii :
0 gradul de utili!are a capacitii de producie i modul cum evoluea! acesta n timpB se va preci!a producia fi!ic
e*istenta i producia fi!ic estimat n urma reali!rii investiiei
0 corelarea dintre vn!rile previ!ionate, gradul de utili!area a capacitii de producie i precontracte5contracte de
vn!are nc9eiate5n curs de a fi nc9eiateB
0 modul n care au fost previ!ionate celelalte venituri progno!ate-
Se vor detalia veniturile obinute din alte tipuri de activiti dect cea la care se refera proiectul (n ca!ul n care
solicitantul obine venituri i din alte activiti dect cea descris prin proiect)
Pro0no-a c7eltuielilor
Se va completa #ne*a ?( @&rogno!a c9eltuielilor i evoluia capacitii de producie A cu valorile previ!ionate pe categorii
de c9eltuieli trimestrial n primii doi ani de activitate dup care anual-
12
/n cadrul acestei seciuni se detalia! pre!umiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care citesc studiul)
care au stat la ba!a reali!rii previ!ionrii :
- urmrii corelarea informaiilor furni!ate aici cu cele menionate n celelalte seciuni ale studiului B
- corelarea dintre c9eltuielile previ!ionate, gradul de utili!area a capacitii de producie i precontracte5contracte de
cumprare nc9eiate5n curs de a fi nc9eiate B
- modul in care au fost previ!ionate fiecare categorie de c9eltuiala B
- orice alte informaii care au stat la ba!a previ!ionrii sau influenea! previ!ionarea c9eltuielilor i au influen relevanta-
Se vor detalia c9eltuielile aferente altor tipuri de activiti dect cea la care se refera proiectul- /n ca!ul n care solicitantul
obine venituri i suport c9eltuieli din alte activiti dect cea descrisa prin proiect)
Proiec+ia Contului e .ro!it 3i .ierere
/n coloana #n 0 se vor completa cu valorile e*istente n ultimul "ont de profit i pierdere nc9eiat de societate, ane*at la
"ererea de finanare (n ca!ul n care solicitantul este nfiinat n anul n curs, aceast coloan nu se completea!)-
Se va completa ane*a ?6 rndurile aferente : '( @8enituri ,inanciare A, '6 @ "9eltuieli privind dobn!ile A(att pentru
creditul ce urmea! a fi contractat pentru co-finanarea investiiei din proiect (dac este ca!ul), ct i pentru soldul
creditelor5leasingurilor5altor datorii financiare angaate)A, ': @ #lte c9eltuieli financiare A, '4 @ Cmpo!it pe profit5cifra de
afaceri A, restul rndurilor fiind preluate automat din ane*ele ?' si ?(- Se vor face meniuni privind valorile previ!ionate i
se vor corela cu alte informaii (e*emplu : c9eltuielile privind dobn!ile)-
,ilan+ sintetic .re#i-ionat
Se vor face preci!ri privind ipote!ele luate n considerare n procesul de previ!ionare a posturilor din bilan-
Se va completa #ne*a ?: cu valorile progno!ate ale posturilor din bilan avnd n vedere urmtoarele:
0 n coloana #n 0 se vor completa cu valorile e*istente in ultimul bilan nc9eiat de societate ane*at la "ererea de
finanare (n ca!ul n care solicitantul este nfiinat n anul n curs aceast coloan nu se completea!)B
0 valorile activelor imobili!ate noi ac9i!iionate se vor aduga la cele e*istente (daca este ca!ul), din acestea se
scad valorile activelor imobili!ate vndute n perioada respectivB
0 valoarea amorti!rii cumulate aferenta activelor imobili!ate e*istente, la care se adaug amorti!area calculat
pentru activele imobili!ate noi ac9i!iionate (se va corela cu valoarea c9eltuielilor cu amorti!rile prev!ute n
"ontul de profit i pierdere)B
0 valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc-) va fi corelat cu specificul activitii desfurate
(durata procesului de fabricaie, etc-) i alte elemente considerate relevante-
0 casa i conturi la bnci se preia valoarea re!ultat n ,lu*ul de numerar aferent aceleiai perioade din linia SB
13
0 datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an D se previ!ionea! n funcie de termenele de plat ale
furni!orilor, de creditele pe termen scurt previ!ionate prin flu*ul de numerar, valoarea datoriilor fiscale i la
asigurrile sociale aferente activitii-
0 datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an D se previ!ionea! n funcie de soldul i graficul de
rambursare a creditelor pe termen mediu i lung primite (dac este ca!ul), de soldul i graficul de plat a datoriilor
reealonate (dac este ca!ul)B se vor evidenia de asemenea datoriile ctre acionari5asociai, leasingurile,
datoriile ctre alte instiuii financiare-
0 subvenii pentru investiii - se nscriu soldul e*istent5previ!ionat (daca este ca!ul) i ncasrile primite prin
programul ,$#3<B
0 capitalurile proprii D se nscriu sumele re!ultate ca urmare a maorrilor de capital social prev!ute, re!ultatul
e*erciiului (acesta se reparti!ea! ca dividende si re!erve la alegere, cota reparti!ata la re!erve urmnd s fac
parte din re!erve n anul urmtor), re!ervele dea constituite i alocrile suplimentare din re!ultatul e*erciiului
financiar precedentB
0 se va urmri corelarea datelor introduse cu cele e*istente in contul de profit si pierdere si flu*ul de numerar-
Flu8 e numerar
Se vor completa ane*ele cu datele privind flu*urile de numerar aferente proiectului pe perioada implementrii (ane*ele ?1,
?E si ?7(ve!i atenionarea de mai os) desfurate lunar) i pentru o perioada de 1 ani (ane*a ?4) dup implementarea
proiectului-
/n cadrul acestei seciuni se detalia! pre!umiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care citesc studiul)
care au stat la ba!a reali!rii previ!ionrii :
- se va urmri corelarea dintre flu*urile previ!ionate ca intrri i ieiri cu celelalte seciuniB
- atenie la rndul @ 3isponibil de numerar la sfritul perioadeiA acesta nu poate fi negativ F
- orice alte informaii care au stat la ba!a previ!ionrii sau influenea! previ!ionarea elementelor flu*ului de numerar si au
influenta relevanta-
Aten+ie- Durata ma%im de e%ecu#ie a in!esti#iei cofinan#at din 694DR este de 3 ani de la data &nc.eierii ;ontractului de
finan#are i prin e%cep#ie, pentru in!esti#iile &n ac.i"i#iile simple fr leasing financiar de utilaje, instala#ii, ec.ipamente i dotri
noi, de mijloace de transport speciali"ate, precum i a altor mijloace de transport sta)ilite prin fia msurii durata ma%im de
e%ecu#ie este de 2 ani.
Inicatori !inanciari
14
&e ba!a datelor obinute din progno!ele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea i viabilitatea
investiiei ce urmea! a fi promovat- Goate progno!ele vor fi calculate pentru o perioada de 1 ani, dup finali!area
investiiei, n preuri constante-
/ncadrarea anumitor indicatori n limitele stabilite de #&3<& (menionate att n aceast seciune a Memoriului ustificativ,
ct i n #ne*a ?H din "ererea de finanare) se va evalua pentru anii (, 6, : i 1 de la data finali!rii investiiei i respectiv
pentru anii '-1 pentru proiectele aferente Msurii '(' (n ca!ul investiiilor privind nfiinarea de plantaii, proieciile se vor
face din anul n care se obine producie5venituri conform te9nologiilor de producie i a specificului proiectului)-
6oul e calcul 3i "aremurile limita care tre"uie res.ectate sunt urm&toarele1
1. Valoarea in#esti+iei 'VI( A valoarea totala a proiectului fr G8#, se preia din bugetul proiectului.
>. Veniturile in e8.loatare 'Ve( A veniturile reali!ate din activitatea curent, conform obiectului de activitate al
solicitantului- Se calculea! pornind de la fi!ic (cantiti de produse, volumul produciei, servicii) innd cont de
preuri5tarife pe unitatea de msur difereniat pentru fiecare obiect de activitate- Se preiau valorile din #ne*a ?'
@ &rogno!a 8eniturilor A rndul @ Gotal venituri din e*ploatare A aferente perioadelor respective (Gotal #n',I , Gotal #n
1)-
?. C7eltuieli e e8.loatare 'Ce( F c9eltuielile generate de derularea activitii curente-
Sunt c9eltuielile aferente veniturilor din e*ploatare i se calculea! n funcie de domeniul de activitate i de consumurile
specifice- Se preiau valorile din #ne*a ?( @ &rogno!a "9eltuielilorA rndul @ "9eltuieli pentru e*ploatare - totalA
aferente perioadelor respective (Gotal #n',I , Gotal #n 1)-
@. Rata re-ultatului in e8.loatare 'rRe( C tre)uie s fie minim 1'+ din 5e.
<e!ultatul din activitatea curent (<e) se calculea!' Re A 5e J ;e J tre)uie s fie po"iti!, iar rata re"ultatului din
e%ploatare tre)uie sa fie minim 1'+ din !eniturile din e%ploatare pentru anii e!alua#i
(a!a re)ul!a!ului din e*ploa!are (r(e) se calculea! dup formula:
100
Re
Re
=
Ve
r
15
A. Durata e recu.erare a in#esti+iei 'Dr( J tre)uie s fie ma%im 12 ani /
$ste un indicator ce e*prima durata de recuperare a investiiei (e*primat n ani)-
+e calculea) as!fel '
12 / ) _ exp _ _ _ (
6
12
1
5
actualizat loatare Flux actualizat net Flux
VI
Dr

+
=
.
,nde '
Se consier& ca 2n anii BC1> cas7C!loQCurile in e8.loatare sunt e0ale cu cas7C!loQCul in e8.loatare in anul A.
B. Rata renta"ilit&+ii ca.italului in#estit 'rRc( C tre)uie s fie minim ?+ pentru anii e!alua#i
Se calculea-& ast!el 1
100
exp _
=
VI
loatare Flux
r
Rc
K. Rata aco.eririi .rin !lu8ul e numerar 'RAFN( D tre"uie sa !ie R1=>, pentru anii e!alua#iB
(A-. ,lu* de numerar din e*ploatare5 (dobn!i J pli leasing J rambursarea datoriilor)B
Se preiau din tabelul flu*urilor de numerar pentru perioada de progno!a #ne*a ?4 rndul & @ ,lu* de numerar din
activitatea de e*ploatareA care se mparte la rndul " @ Gotal ieiri de lic9iditi prin finanare A-
L. Rata 2nator&rii .e termen meiu 3i lun0 'rI( 0 tre)uie s fie ma%imum 2'+ pentru anii e!alua#i/
$ste calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active-
100 =
i
i
I
TA
TD
r
unde '
T/i$ !o!al da!orii pe !ermen mediu i lung in anul i 0
TAi$ !o!al ac!i&e n anul i 0
16
M. Rata e actuali-are D este de G+, folosit pentru actuali!area flu*urilor de numerar viitoare.
unde-
r este rata de actuali!are egala cu 4; (rKrata dobn!ii de refinanare ?"$ (:;) J mara de risc pe ar (:;) evaluat de
ctre #genie ca valoare medie i care va fi reevaluat pe msur ce condiiile pietei monetare europene se sc9imb, se
impune introducerea unei apro*imri unitare)
15. Valoarea actuali-ata neta 'VAN( D tre"uie sa !ie .o-iti#aS
9ste calculata astfel1
( )
VI
r
lt FN
r
FN
VAN
i
i
i
i
i
i

+
+
+
=

= =
) 1 (
exp
1
12
6
5
1
,%i A flu* de lic9iditi net din anul iB
,%i e*plt K flu* de lic9iditi din e*ploatare din anul i
8C K valoarea investiiei B
11. Dis.oni"il e numerar la s!4r3itul .erioaei (r*ndul $ , din ane%a , <G K 6lu% de numerar L tre)uie sa fie po"iti! &n
anii de pre!i"ionare e!alua#i Se preiau valorile din rndul S din #ne*a ?4 aferente perioadelor respective (Gotal #n',
I , Gotal #n 1)-
<n aceast& .arte a 6emoriului %usti!icati# se #or ata3a s7eetCurile in sec+iunea economic& a Cererii e !inan+are C
Ane8a ,1 la Ane8a ,M C 2ntocmite .entru 2ntrea0a acti#itate a solicitantului 'acti#itatea curenta si acti#itatea #iitoare=
inclusi# .roiectul(.
17
15.> Proiec+ii !inanciare .entru PFA 'Ane8e C(
Pro0no-a 2ncas&rilor 3i .l&+ilor .entru anii 1= > 3i ? e im.lementare
Se vor completa ane*ele "', "( i "6 (ve!i atenionarea de mai os) cu datele privind flu*urile de numerar (ncasri5pli)
aferente activitii agricole5 productive 5prestri servicii, precum i cu cele aferente activitii de investiii i finanare-
3etalierea se face pe luni de implementare-
#tenie la rndul @ 3isponibil de numerar la sfritul perioadei A acesta nu poate fi negativ n nici una din lunile de
implementareF
ATEN*IEN Durata ma8im& e e8ecu+ie a in#esti+iei co!inan+at& in FEADR este e > ani e la ata 2nc7eierii contractului
e !inan+are .entru in#esti+iile 2n ac7i-i+iile sim.le e utila%e= instala+ii= ec7i.amente 3i ot&ri noi= e mi%loace e
trans.ort s.eciali-ate= .recum 3i a altor mi%loace e trans.ort sta"ilite .rin !i3a m&surii.
Pro0no-a 2ncas&rilor 3i .l&+ilor anii 1C A e .re#i-iune
Se va completa ane*a ": cu datele privind flu*urile de numerar (ncasri5pli) aferente activitii agricole5 productive 5prestri
servicii, precum i cu cele aferente activitii de investiii i finanare- 3etalierea se face pe fiecare an de previ!iune-
#tenie la rndul @ 3isponibil de numerar la sfritul perioadei A acesta nu poate fi negativ n nici unul din anii de previ!iuneF
Inicatori !inanciari
ATEN*IEN /n aceast seciune a &lanului de afaceri, se vor prelua indicatorii, n limitele stabilite de #&3<& n cadrul Memoriului
ustificativ pentru accesarea Msurii '('- Se va evalua pentru anii (, 6, : i 1 de la data finali!rii investiiei i respectiv pentru
anii '-1 pentru proiectele aferente Msurii '('- /n ca!ul investiiilor privind nfiinarea de plantaii, proieciile se vor efectua din
anul n care se obine producie5venituri conform te9nologiilor de producie i a specificului proiectului)-
Cndicatorii se calculea! n mod automat, cu e*cetia 8alorii investiiei care se preia din ?ugetul Cndicativ-
Limitele inicatorilor care tre"uie res.ectate sunt urm&toarele1
1 Valoarea in#esti+iei 'VI( F valoarea total a proiectului fr G8#, se preia din bugetul proiectului/
18
2 Durata e recu.erare a in#esti+iei 'Dr( J tre)uie s fie ma%im 12 ani. $ste un indicator ce e*prim durata de recuperare a
investiiei (e*primat n ani)B
3 Rata aco.eririi .rin !lu8ul e numerar 'RAFN( D tre"uie s& !ie R1=>, pentru anii e!alua#i/
4 Valoarea actuali-at& net& 'VAN( D tre)uie sa fie po"iti!. 3isponibilul de numerar la sfritul perioadei (rndul E0 din
ane*a ": @ ,lu* de numerar A trebuie s fie po!itiv n anii de previ!ionare evaluai-
ATEN*IEN a (lanul de afaceri se !or ataa ta)elele din sec#iunea economic a cererii de finan#are pentru 7sura 121 0 4ne%a
;1 la 4ne%a ;? 0 &ntocmite pentru &ntreaga acti!itate a solicitantului (acti!itatea curent i acti!itatea !iitoare, inclusi! proiectul).
19
C
?
EI. DESCRIEREA PROIECT)L)I DE INVESTI*II
1. Denumirea in#esti+iei= cu escrierea o"iecti#elor .ro.use= !unamentarea necesit&+ii 3i o.ortunit&+ii acesteia.
$e !a descrie conformitatea o)iecti!elor in!esti#iei urmrite prin proiect cu o)iecti!ele 7surii 121 i se !a preci"a
capacitatea propus a se reali"a la finali"area in!esti#iei. $e !a descrie modul &n care in!esti#iile propuse prin proiect sunt
&n acord cu poten#ialul agricol al "onei.
>. Descrierea in#esti+iilor ce urmea-& a !i e8ecutate 2n #eerea aa.t&rii unit&+ii la stanarele e meiu= sanitarC
#eterinare= sanitare= !itosanitare ale )niunii Euro.ene, cu preci"area standardului/standardelor la care se adaptea"
(pentru proiectele care !i"ea" adaptarea unit#ii la standardele specifice).
?. Pia+a e a.ro#i-ionare/es!acere= concuren+a 3i strate0ia e .ia+& ce #a !i a.licat& .entru #alori!icarea
.rouselor/ser#iciilor o"+inute .rin im.lementarea .roiectului.
POTEN*IALII F)RNIJORI AI SOLICITANT)L)I
Denumire furni"or de materii
prime/materiale
au%iliare/produse/ser!icii
4dresa (rodus
furni"at i
cantitate
apro%imati!
5aloare
apro%imati!
(ei)
+ din
total
ac.i"i#ii
POTEN*IALII CLIEN*I AI SOLICITANT)L)I
@r.crt ;lient (Denumire i
adresa)
5aloare
(ei)
+ din !*n"ri
1
2
3
3
$ec#iunea ; a (lanului de afaceri &mpreun cu sec#iunea 4, se !a completa de ctre solicitant pentru proiectul de in!esti#ii care pre!ede
lucrri de construc#ii montaj reali"ate prin 7sura 121 D7oderni"area e%ploata#iilor agricoleE
20
@. Date te7nice ale in#esti+iei
@.1. Date 0enerale
Mona i amplasamentul (regiunea, jude#ul, localitatea) in!esti#iei, suprafa#a i situa#ia juridic ale terenului care urmea"
s fie ocupat (definiti!e i/sau temporar) de lucrare/
;aracteristicile geofi"ice ale terenului din amplasament (studiu geote.nic, studii topografice, ni!elul ma%im al apelor
freatice, date climatice) J dac in!esti#ia o impune.
@.>. Caracteristicile .rinci.ale ale construc+iilor
(entru cldiri- desc.ideri, tra!ei, aria construit, aria desfurat, numrul de ni!eluri i &nl#imea acestora, !olumul
construit/
(entru re#ele- lungimi, l#imi, diametre, materiale, condi#ii de po"are etc.
@.?. Structura constructi#&
(entru cldiri i re#ele se !a face o descriere a solu#iilor te.nice a!ute &n !edere, cu recomandri pri!ind te.nologia de reali"are
i condi#iile de e%ploatare ale fiecrui o)iect.
@.@. Princi.alele utila%e e otare ale construc+iilor (centrale termice, .idrofoare, ascensoare etc.)
Situa+ia e8istent& a utilit&+ilor 3i anali-a acestora
Se vor descrie modul de asigurare a acestora i soluiile te9nice adoptate-
Instala+ii a!erente construc+iilor
Se vor descrie soluiile adoptate pentru instalaiile de iluminat, fora, cureni slabi, ap, canali!are etc-
A. A#i-e 3i acoruri
4!i"ele i acordurile emise de organele &n drept, potri!it legisla#iei &n !igoare, pri!ind-
certificatul de ur)anism, cu &ncadrarea amplasamentului &n planul ur)anistic, a!i"at i apro)at potri!it legii/
alte a!i"e de specialitate, sta)ilite potri!it dispo"i#iilor legale.
21
B. Caracteristici te7nice 3i !unc+ionale ale utila%elor/ec7i.amentelor te7nolo0ice/ec7i.amentelor e trans.ort/ ot&rilor
ce urmea-& a !i ac7i-i+ionate .rin .roiect 3i .re-entarea te7nic& a construc+iilor 2n care urmea-& a !i am.lasate
utila%ele/ot&rile 'inclusi# utilit&+i(. Se #or .reci-a e asemenea enumirea= num&rul 3i #aloarea utila%elor/
ec7i.amentelor te7nolo0ice/ec7i.amentelor e trans.ort/ ot&rilor care #or !i ac7i-i+ionate= cu !unamentarea
necesit&+ii acestora 'utili-a+i !ormatul ta"elar .re-entat mai %os(.
Nr
crt
Denumire/Ti.
utila%/ec7i.ament
Num&r
"uc&+i
Valoare !&r&
TVA
'Lei(
TVA
'Lei(
Total cu TVA
'Lei(
1
2
3
$e !a descrie flu%ul te.nologic, acti!itatea i te.nologia aplicat &n cadrul proiectului (plan de cultur pe o perioad de cinci ani,
plan de produc#ie pe o perioad de cinci ani pentru ferma "oote.nic i altele).
K. Durata e reali-are 'luni( 3i eta.e .rinci.ale
:rafic de ealonare a in!esti#iei e%primat !aloric pe luni i acti!it#i.
/n procesul de estimare a duratei de e*ecuie a obiectivelor de construcii i a planificrii activitilor, ncepnd cu data semnrii
contractului de finanare cu #genia de &li pentru 3e!voltare <ural i &escuit, proiectantul va lua n calcul i perioadele de
timp nefavorabil reali!rii investiiilor-
Se vor evidenia investiiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie s se ncadre!e n perioada de
graie-
L. De#i-ele in#esti+iei= cu etalierea .e structura e#i-ului 0eneral= 2nso+it e e#i-ele .e o"iecte= con!orm le0isla+iei 2n
#i0oare ';G nr. >L/5M.51.>55L(.
5aloarea total a in!esti#iei cu detalierea pe structura de!i"ului general, &nso#it de de!i"ele pe o)iecte, conform legisla#iei &n
!igoare (C: 2G/'H.'1.2''G). Fn ca"ul &n care apar c.eltuieli eligi)ile i neeligi)ile, se !or pre"enta de!i"e pe o)iect separate,
(pe categorii de c.eltuieli, eligi)ile si neeligi)ile).
22
@u sunt permise at*t c.eltuieli eligi)ile c*t i neeligi)ile &n cadrul cap. >.1. J ;onstruc#ii i instala#ii fr a se detalia pe de!i"e
pe o)iect lucrrile corespun"toare spa#iilor/instala#iilor ce se !or e%ecuta. (entru restul su)capitolelor aferente cap. > se !or
preci"a care sunt ec.ipamentele, utilajele/montajul care sunt neeligi)ile.
Fn estimarea costurilor in!es#iei prin &ntocmirea )ugetului estimati! se !a !erifica &n <a"a de date de pre#uri pe de site0ul 4(DR(
i se !or printa i ataa la cererea de finan#are paginile referitoare la )unurile i ser!iciile incluse &n proiect, identificate &n )a".
Fn situa#ia &n care !alorile )unurilor/ser!ciilor nu se &ncadrea" &n limitele din <a"a de date de pre#uri, se !or ataa trei oferte
pentru categoriile de )unuri/ser!icii care depesc !aloarea de 1?.''' 98R i o ofert pentru categoriile de )unuri/ser!icii care
se &ncadrea" &ntre 1'.''' 98R i 1?.''' 98R. a ofertele de ser!icii, se !or men#iona i tarifele corespun"toare.
ATEN*IEN La osarul cererii e !inan+are #or !i ata3ate numai .a0inile rele#ante in o!ertele res.ecti#e= cu.rin-4n
.re+ul= !urni-orul 3i caracteristicile te7nice ale "unului= etaliate la .unctul ?.L e mai sus 'ma8im >C? .a0ini/o!ert&(.
(entru lucrri, proiectantul !a declara sursa de pre#uri folosit.
ATEN*IEN In#es+iile e 2nlocuire nu sunt eli0i"ile. In#esti+iile e 2nlocuire sunt e!inite u.a cum urmea-&1
OIn#esti+ie e 2nlocuireP nseamn o investiie care nlocuiete pur i simplu o cldire sau o main e*istent, sau pri din
aceasta, cu o nou cldire sau main modern, fr a crete capacitatea de producie cu cel puin (1; sau fr a modifica n
mod fundamental natura produciei sau te9nologia utili!at- 3emolarea complet a unei cldiri agricole vec9i de cel puin
trei!eci de ani i nlocuirea cu o cldire modern sau renovarea substanial a unei cldiri agricole nu sunt considerate investiii
de nlocuire- <enovarea este considerat substanial atunci cnd costurile sale repre!int cel puin 10; din valoarea noii
cldiri.
3re)uie a!ute &n !edere urmtoarele men#iuni-
;.eltuielile aferente construirii unei cldiri noi, care &nlocuiete una e%istent a!*nd o !ec.ime mai mare de 3' (trei"eci
de ani) $8@3 eligi)ile/ Daca cldirea e%istent propus pentru &nlocuire are o !ec.ime mai mic de 3' ani, c.eltuielile
@8 sunt eligi)ile. <n acest ca-= se #a e.une ocumentul care s& certi!ice #ec7imea cl&iriiS
;.eltuielile aferente &nlocuirii unei/unui maini/utilaj/ec.ipament sunt eligi)ile @874B c*nd prin in!esti#ie se reali"ea"
cel pu#in-
0 ;rete capacitatea de produc#ie cu cel pu#in 2?+ fa# de cea ini#ial (fr proiect)/
$48
0 $e modific te.nologia aplicat ini#ial/
$48
23
0 $e modific natura produc#iei.
;.eltuielile aferente reno!rii unei cldiri sunt eligi)ile N)6AI dac acestea repre"int cel pu#in ?'+ din !aloarea noii
cldiri.
M. Finan+area in#esti+iei
Din !aloarea total a in!esti#iei de ....9B, ajutorul pu)lic neram)ursa)il este de .. 9B.

Curs Euro / leu din da!a de
"rocen! finan#are public $ %

C7eltuieli
eli0i"ile
C7eltuieli
neeli0i"ile
Total
'Lei( Euro 'Lei( Euro 'Lei( Euro
A%utor .u"lic neram"ursa"il
Sursele e !inan+are .entru com.letarea necesarului e !inan+are
in care1
0 autofinan#are
0 &mprumuturi
TOTAL PROIECT
&entru ncadrarea c9eltuielilor eligibile din buget n limitele prev!ute n fia te9nic a msurii '(' se va utili!a cursul de sc9imb $uro5=ei publicat pe
pagina >eb a ?ncii "entral $uropene >>>-ecb-int5inde*-9tml de la data ntocmirii memoriului ustificativ-
(rocentul de finan#are pu)lic se !a sta)ili &n func#ie de condi#iile impuse de fia te.nic a msurii aferente proiectului
&ntocmit de solicitant/
(entru proiectele cu finan#are pu)lic mai mare de ?'+ din !aloarea eligi)il, se !a moti!a solicitarea procentului.
15. Date .ri#in !or+a e munc& 3i mana0ementul .roiectului 'se !or pre"enta elemente &n plus fa# de cele pre"entate &n
cadrul sec#iunii 4 a planului de afaceri(= re!eritoare la1
a -or#a de munc
3otal personal e%istent ..
din care personal de e*ecuie IIIIIIIII--
9stimri pri!ind for#a de munc ocupat prin reali"area in!esti#iei
24
ocuri de munc nou0create. ..
b 5anagemen!
Responsa)il legal (nume, prenume, func#ie &n cadrul organi"a#iei, studii i e%perien#a profesional), rele!ante pentru proiect.
P&r+ile esenate
(lan de amplasare &n "on (1-2?.'''01-?.''')/
(lan general (1-?.'''01-?'')/
(lan de situa#ie cu amplasarea re#elelor de utilit#i, surse de ap i receptori ape u"ate (1-1.'''01-?'')/
(lanuri de ar.itectur 0 planurile ni!elurilor, sec#iuni pentru principalele o)iecte de construc#ii/
(lanul de amplasare a utilajelor pe flu%ul te.nologic.
11. Proiec+ii !inanciare 3i inicatori !inanciari .entru 2ne.linirea o"iecti#ului e cre!ere a &iabili!#ii economice
Dac& solicitantul 23i .ro.une .rin reali-area in#esti+iei cre!erea &iabili!#ii economice ca o"iecti# .entru 2m"un&t&+irea
.er!oman+ei 0enerale a e8.loata+iilor a0ricole= #a com.leta Ane8ele , .entru SRL sau Ane8ele C .entru PFA.
11.1 Proiec+ii !inanciare .entru SRL 'Ane8e ,(
(rogno"a !eniturilor/
(rogno"a c.eltuielilor/
(roiec#ia ;ontului de profit i pierdere/
<ilan# sintetic pre!i"ionat/
6lu% de numerar/
Bndicatori financiari.
ATEN*IE1 $.eeturile D(rogno"a !eniturilorE0 4ne%a <1, D(rogno"a c.eltuielilorE 0 4ne%a <2, D;((E0 4ne%a <3 , D<ilan#E 0 4ne%a
<>, D6@ 4n 10?E 0 4ne%a <G, DBndicatoriE0 4ne%a <H, cuprind progno"e pe o perioad de cinci ani de la darea &n e%ploatare a
in!esti#iei din proiect, respecti! de la finali"area in!esti#iei . $.eeturile D6@ 4n 1BE0 4ne%a <?, D6@ 4n 2BE 0 4ne%a <2, D6@ 4n 3BE 0
4ne%a <I se refera la perioada de implementare a proiectului (de ma%im trei ani).
25
11.> Proiec+ii !inanciare .entru PFA 'Ane8e C(
(rogno"a &ncasrilor i pl#ilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare/
(rogno"a &ncasrilor i pl#ilor anii 10? de pre!i"iune/
Bndicatori financiari.
PRECIJAREA IPOTEJELOR CARE A) STAT LA ,AJA <NTOC6IRII PROIEC*IILOR FINANCIARE
11.1 Proiec+ii !inanciare .entru SRL 'Ane8e ,(
Aten+ie1 Pro0no-ele #or !i 2ntocmite .ornin e la situa+iile !inanciare in anul anterior e.unerii .roiectuluiN
Pro0no-a #eniturilor
Se va completa #ne*a ?' @&rogno!a veniturilor i evoluia capacitii de producie A cu vn!rile cantitative i valorice
previ!ionate trimestrial n primii doi ani de activitate dup care anual-
/n cadrul acestei seciuni se detalia! pre!umiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care citesc studiul)
care au stat la ba!a reali!rii previ!ionrii :
0 gradul de utili!are a capacitii de producie i modul cum evoluea! acesta n timpB se va preci!a producia fi!ic
e*istenta i producia fi!ic estimat n urma reali!rii investiiei
0 corelarea dintre vn!rile previ!ionate, gradul de utili!area a capacitii de producie i precontracte5contracte de
vn!are nc9eiate5n curs de a fi nc9eiateB
0 modul n care au fost previ!ionate celelalte venituri progno!ate-
Se vor detalia veniturile obinute din alte tipuri de activiti dect cea la care se refera proiectul (n ca!ul n care
solicitantul obine venituri i din alte activiti dect cea descris prin proiect)
Pro0no-a c7eltuielilor
Se va completa #ne*a ?( @&rogno!a c9eltuielilor i evoluia capacitii de producie A cu valorile previ!ionate pe categorii
de c9eltuieli trimestrial n primii doi ani de activitate dup care anual-
/n cadrul acestei seciuni se detalia! pre!umiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care citesc studiul)
care au stat la ba!a reali!rii previ!ionrii :
- urmrii corelarea informaiilor furni!ate aici cu cele menionate n celelalte seciuni ale studiului B
26
- corelarea dintre c9eltuielile previ!ionate, gradul de utili!area a capacitii de producie i precontracte5contracte de
cumprare nc9eiate5n curs de a fi nc9eiate B
- modul in care au fost previ!ionate fiecare categorie de c9eltuiala B
- orice alte informaii care au stat la ba!a previ!ionrii sau influenea! previ!ionarea c9eltuielilor i au influen relevanta-
Se vor detalia c9eltuielile aferente altor tipuri de activiti dect cea la care se refera proiectul- /n ca!ul n care solicitantul
obine venituri i suport c9eltuieli din alte activiti dect cea descrisa prin proiect)
Proiec+ia Contului e .ro!it 3i .ierere
/n coloana #n 0 se vor completa cu valorile e*istente n ultimul "ont de profit i pierdere nc9eiat de societate, ane*at la
"ererea de finanare (n ca!ul n care solicitantul este nfiinat n anul n curs, aceast coloan nu se completea!)-
Se va completa ane*a ?6 rndurile aferente : '( @8enituri ,inanciare A, '6 @ "9eltuieli privind dobn!ile A(att pentru
creditul ce urmea! a fi contractat pentru co-finanarea investiiei din proiect (dac este ca!ul), ct i pentru soldul
creditelor5leasingurilor5altor datorii financiare angaate)A, ': @ #lte c9eltuieli financiare A, '4 @ Cmpo!it pe profit5cifra de
afaceri A, restul rndurilor fiind preluate automat din ane*ele ?' si ?(- Se vor face meniuni privind valorile previ!ionate i
se vor corela cu alte informaii (e*emplu : c9eltuielile privind dobn!ile)-
,ilan+ sintetic .re#i-ionat
Se vor face preci!ri privind ipote!ele luate n considerare n procesul de previ!ionare a posturilor din bilan-
Se va completa #ne*a ?: cu valorile progno!ate ale posturilor din bilan avnd n vedere urmtoarele:
0 n coloana #n 0 se vor completa cu valorile e*istente in ultimul bilan nc9eiat de societate ane*at la "ererea de
finanare (n ca!ul n care solicitantul este nfiinat n anul n curs aceast coloan nu se completea!)B
0 valorile activelor imobili!ate noi ac9i!iionate se vor aduga la cele e*istente (daca este ca!ul), din acestea se
scad valorile activelor imobili!ate vndute n perioada respectivB
0 valoarea amorti!rii cumulate aferenta activelor imobili!ate e*istente, la care se adaug amorti!area calculat
pentru activele imobili!ate noi ac9i!iionate (se va corela cu valoarea c9eltuielilor cu amorti!rile prev!ute n
"ontul de profit i pierdere)B
0 valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc-) va fi corelat cu specificul activitii desfurate
(durata procesului de fabricaie, etc-) i alte elemente considerate relevante-
0 casa i conturi la bnci se preia valoarea re!ultat n ,lu*ul de numerar aferent aceleiai perioade din linia SB
0 datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an D se previ!ionea! n funcie de termenele de plat ale
furni!orilor, de creditele pe termen scurt previ!ionate prin flu*ul de numerar, valoarea datoriilor fiscale i la
asigurrile sociale aferente activitii-
27
0 datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an D se previ!ionea! n funcie de soldul i graficul de
rambursare a creditelor pe termen mediu i lung primite (dac este ca!ul), de soldul i graficul de plat a datoriilor
reealonate (dac este ca!ul)B se vor evidenia de asemenea datoriile ctre acionari5asociai, leasingurile,
datoriile ctre alte instiuii financiare-
0 subvenii pentru investiii - se nscriu soldul e*istent5previ!ionat (daca este ca!ul) i ncasrile primite prin
programul ,$#3<B
0 capitalurile proprii D se nscriu sumele re!ultate ca urmare a maorrilor de capital social prev!ute, re!ultatul
e*erciiului (acesta se reparti!ea! ca dividende si re!erve la alegere, cota reparti!ata la re!erve urmnd s fac
parte din re!erve n anul urmtor), re!ervele dea constituite i alocrile suplimentare din re!ultatul e*erciiului
financiar precedentB
0 se va urmri corelarea datelor introduse cu cele e*istente in contul de profit si pierdere si flu*ul de numerar-
Flu8 e numerar
Se vor completa ane*ele cu datele privind flu*urile de numerar aferente proiectului pe perioada implementrii (ane*ele ?1,
?E si ?7(ve!i atenionarea de mai os) desfurate lunar) i pentru o perioada de 1 ani (ane*a ?4) dup implementarea
proiectului-
/n cadrul acestei seciuni se detalia! pre!umiile (pentru o mai bun nelegere de ctre persoanele care citesc studiul)
care au stat la ba!a reali!rii previ!ionrii :
- se va urmri corelarea dintre flu*urile previ!ionate ca intrri i ieiri cu celelalte seciuniB
- atenie la rndul @ 3isponibil de numerar la sfritul perioadeiA acesta nu poate fi negativ F
- orice alte informaii care au stat la ba!a previ!ionrii sau influenea! previ!ionarea elementelor flu*ului de numerar si au
influenta relevanta-
Aten+ie- Durata ma%im de e%ecu#ie a in!esti#iei cofinan#at din 694DR este de 3 ani de la data &nc.eierii ;ontractului de
finan#are i prin e%cep#ie, pentru in!esti#iile &n ac.i"i#iile simple fr leasing financiar de utilaje, instala#ii, ec.ipamente i dotri
noi, de mijloace de transport speciali"ate, precum i a altor mijloace de transport sta)ilite prin fia msurii durata ma%im de
e%ecu#ie este de 2 ani.
Inicatori !inanciari
&e ba!a datelor obinute din progno!ele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva sustenabilitatea i viabilitatea
investiiei ce urmea! a fi promovat- Goate progno!ele vor fi calculate pentru o perioada de 1 ani, dup finali!area
investiiei, n preuri constante-
28
/ncadrarea anumitor indicatori n limitele stabilite de #&3<& (menionate att n aceast seciune a Memoriului ustificativ,
ct i n #ne*a ?H din "ererea de finanare) se va evalua pentru anii (, 6, : i 1 de la data finali!rii investiiei i respectiv
pentru anii '-1 pentru proiectele aferente Msurii '(' (n ca!ul investiiilor privind nfiinarea de plantaii, proieciile se vor
face din anul n care se obine producie5venituri conform te9nologiilor de producie i a specificului proiectului)-
6oul e calcul 3i "aremurile limita care tre"uie res.ectate sunt urm&toarele1
a. Valoarea in#esti+iei 'VI( A valoarea totala a proiectului fr G8#, se preia din bugetul proiectului.
". Veniturile in e8.loatare 'Ve( A veniturile reali!ate din activitatea curent, conform obiectului de activitate al
solicitantului- Se calculea! pornind de la fi!ic (cantiti de produse, volumul produciei, servicii) innd cont de preuri5tarife
pe unitatea de msur difereniat pentru fiecare obiect de activitate- Se preiau valorile din #ne*a ?' @ &rogno!a
8eniturilor A rndul @ Gotal venituri din e*ploatare A aferente perioadelor respective (Gotal #n',I , Gotal #n 1)-
c. C7eltuieli e e8.loatare 'Ce( F c9eltuielile generate de derularea activitii curente-
Sunt c9eltuielile aferente veniturilor din e*ploatare i se calculea! n funcie de domeniul de activitate i de consumurile
specifice- Se preiau valorile din #ne*a ?( @ &rogno!a "9eltuielilorA rndul @ "9eltuieli pentru e*ploatare - totalA
aferente perioadelor respective (Gotal #n',I , Gotal #n 1)-
. Rata re-ultatului in e8.loatare 'rRe( C tre)uie s fie minim 1'+ din 5e.
<e!ultatul din activitatea curent (<e) se calculea!' Re A 5e J ;e J tre)uie s fie po"iti!, iar rata re"ultatului din
e%ploatare tre)uie sa fie minim 1'+ din !eniturile din e%ploatare pentru anii e!alua#i
(a!a re)ul!a!ului din e*ploa!are (r(e) se calculea! dup formula:
100
Re
Re
=
Ve
r
e. Durata e recu.erare a in#esti+iei 'Dr( J tre)uie s fie ma%im 12 ani /
$ste un indicator ce e*prima durata de recuperare a investiiei (e*primat n ani)-
+e calculea) as!fel '
29
12 / ) _ exp _ _ _ (
6
12
1
5
actualizat loatare Flux actualizat net Flux
VI
Dr

+
=
.
,nde '
Se consier& ca 2n anii BC1> cas7C!loQCurile in e8.loatare sunt e0ale cu cas7C!loQCul in e8.loatare in anul A.
!. Rata renta"ilit&+ii ca.italului in#estit 'rRc( C tre)uie s fie minim ?+ pentru anii e!alua#i
Se calculea-& ast!el 1
100
exp _
=
VI
loatare Flux
r
Rc
0. Rata aco.eririi .rin !lu8ul e numerar 'RAFN( D tre"uie sa !ie R1=>, pentru anii e!alua#iB
(A-. ,lu* de numerar din e*ploatare5 (dobn!i J pli leasing J rambursarea datoriilor)B
Se preiau din tabelul flu*urilor de numerar pentru perioada de progno!a #ne*a ?4 rndul & @ ,lu* de numerar din
activitatea de e*ploatareA care se mparte la rndul " @ Gotal ieiri de lic9iditi prin finanare A-
7. Rata 2nator&rii .e termen meiu 3i lun0 'rI( 0 tre)uie s fie ma%imum 2'+ pentru anii e!alua#i/
$ste calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active-
100 =
i
i
I
TA
TD
r
unde '
T/i$ !o!al da!orii pe !ermen mediu i lung in anul i 0
TAi$ !o!al ac!i&e n anul i 0
i. Rata e actuali-are D este de G+, folosit pentru actuali!area flu*urilor de numerar viitoare.
unde-
30
r este rata de actuali!are egala cu 4; (rKrata dobn!ii de refinanare ?"$ (:;) J mara de risc pe ar (:;) evaluat de
ctre #genie ca valoare medie i care va fi reevaluat pe msur ce condiiile pietei monetare europene se sc9imb, se
impune introducerea unei apro*imri unitare)
%. Valoarea actuali-ata neta 'VAN( D tre"uie sa !ie .o-iti#aS
9ste calculata astfel1
( )
VI
r
lt FN
r
FN
VAN
i
i
i
i
i
i

+
+
+
=

= =
) 1 (
exp
1
12
6
5
1
,%i A flu* de lic9iditi net din anul iB
,%i e*plt K flu* de lic9iditi din e*ploatare din anul i
8C K valoarea investiiei B
T. Dis.oni"il e numerar la s!4r3itul .erioaei (r*ndul $ , din ane%a, <G K 6lu% de numerar L tre)uie s fie po"iti! &n anii
de pre!i"ionare e!alua#i. Se preiau valorile din rndul S din #ne*a ?4 aferente perioadelor respective (Gotal #n',I, Gotal
#n 1)-
<n aceast& .arte a 6emoriului %usti!icati# se #or ata3a s7eetCurile in sec+iunea economic& a Cererii e !inan+are C
Ane8a ,1 la Ane8a ,M C 2ntocmite .entru 2ntrea0a acti#itate a solicitantului 'acti#itatea curenta si acti#itatea #iitoare=
inclusi# .roiectul(.
11.> Proiec+ii !inanciare .entru PFA 'Ane8e C(
(rogno"a &ncasrilor i pl#ilor pentru anii 1, 2 i 3 de implementare/
(rogno"a &ncasrilor i pl#ilor anii 10? de pre!i"iune/
Bndicatori financiari.
Pro0no-a 2ncas&rilor 3i .l&+ilor .entru anii 1= > 3i ? e im.lementare
Se vor completa ane*ele "', "( si "6 (ve!i atenionarea de mai os) cu datele privind flu*urile de numerar (ncasri5plii)
aferente activitii agricole5 productive 5prestri servicii, precum i cu cele aferente activitii de investiii i finanare-
3etalierea se face pe luni de implementare-
31
ATEN*IEN =a rndul @ 3isponibil de numerar la sfritul perioadei A acesta nu poate fi negativ n nici una din lunile de
implementareF
ATEN*IEN 3urata ma*im de e*ecuie a investiiei cofinanat din ,$#3< este de 6 ani de la data nc9eierii contractului de
finanare si prin e*cepie, pentru investiiile n ac9i!iiile simple fr leasing financiar de utilae, instalaii, ec9ipamente i dotri
noi, de miloace de transport speciali!ate, precum i a altor miloace de transport stabilite prin fia msurii durata ma*im de
e*ecuie este de ( ani-
Pro0no-a 2ncas&rilor 3i .l&+ilor anii 1CA e .re#i-iune
Se va completa ane*a ": cu datele privind flu*urile de numerar (ncasri5pli) aferente activitii agricole5 productive 5prestri
servicii, precum i cu cele aferente activitii de investiii i finanare- 3etalierea se face pe fiecare an de previ!iune-
ATEN*IEN =a rndul @ 3isponibil de numerar la sfritul perioadei A acesta nu poate fi negativ n nici unul din anii de
previ!iuneF
Inicatori !inanciari
ATEN*IEN /n aceast seciune a &lanului de afaceri, se vor prelua indicatorii, n limitele stabilite de #&3<& n cadrul Studiului
de ,e!abilitate pentru accesarea Msurii '('- Se va evalua pentru anii (, 6, : si 1 de la data finali!rii investiiei i respectiv
pentru anii '-1 pentru proiectele aferente msurii '('- (n ca!ul investiiilor privind nfiinarea de plantaii, proieciile se vor face
din anul n care se obine producie5venituri conform te9nologiilor de producie i a specificului proiectului)-
Cndicatorii se calculea! n mod automat, cu e*cepia 8alorii investiiei care se preia din ?ugetul Cndicativ-
Limitele inicatorilor care tre"uie res.ectate sunt urm&toarele1
Valoarea in#esti+iei 'VI( A valoarea total a proiectului fr G8#, se preia din bugetul proiectului/
Durata e recu.erare a in#esti+iei 'Dr( J tre)uie s fie ma%im 12 ani. $ste un indicator ce e*prim durata de recuperare
a investiiei (e*primat n ani)B
Rata aco.eririi .rin !lu8ul e numerar 'RAFN( D tre)uie s fie N1, 2, pentru anii e!alua#i/
Valoarea actuali-at& net& 'VAN( D tre)uie s fie po"iti!- 3isponibilul de numerar la sfritul perioadei (rndul E0 din
ane*a ": @ ,lu* de numerar A trebuie s fie po!itiv n anii de previ!ionare evaluai-
32
ATEN*IEN =a &lanul de afaceri se vor ataa tabelele din seciunea economic a "ererii de finanare pentru Msura '(' - #ne*a
"' la #ne*a "1 - ntocmite pentru ntreaga activitate a solicitantului (activitatea curent i activitatea viitoare, inclusiv proiectul)-
33

S-ar putea să vă placă și