Sunteți pe pagina 1din 122

ORD.

161 16/02/2006
ORDIN nr. 161 din 16 februarie 2006
pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii
starii ecologice a corpurilor de apa
In baza prevederilor art. 21 alin. (1) si ale art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale art. 3 si 10 din Programul de eliminare treptata a
evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 351/2005,
in temeiul art. 5 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si
functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere Referatul de aprobare nr. 826/S.B./2006,
ministrul mediului si gospodaririi apelor emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aproba Normativul privind clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii
ecologice a corpurilor de apa, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
*) Anexa se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 bis in afara
abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome
"Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.
ART. 2
Prevederile normativului mentionat la art. 1 se aplica la toate apele de suprafata, inclusiv apele
marine de coasta.
ART. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului apelor si protectiei
mediului nr. 1.146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinta pentru
clasificarea calitatii apelor de suprafata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197
din 27 martie 2003, si "STAS 4706/1988 - Ape de suprafata - Categorii si conditii de calitate"
referitor la standardele de calitate pentru caracterizarea apelor marine costiere.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucuresti, 16 februarie 2006.
Nr. 161.
ANEXA
NORMATIV
privind clasificarea calitatii apelor de suprafata
in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa*)
ART. 1
(1) Se aproba lista de elemente de calitate biologice, hidromorfologice, chimice si fizico-chimice
in vederea stabilirii starii ecologice a ecosistemelor acvatice continentale - rauri si lacuri, naturale si
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 1
ORD. 161 16/02/2006
artificiale sau modificate ireversibil, prevazuta in tabelul nr. 1.
(2) Se aproba lista de elemente de calitate microbiologice, chimice si fizico-chimice si
standardele de calitate in vederea stabilirii starii ecologice a ecosistemelor acvatice marine,
prevazuta in tabelul nr. 2.
(3) Stabilirea starii ecologice a ecosistemelor acvatice continentale trebuie sa se faca pe baza
elementelor de calitate biologice, tinand cont si de indicatorii hidromorfologici, chimici, fizico-chimici
si de poluanti specifici care influenteaza indicatorii biologici. Evaluarea acestor elemente poate arata
prezenta conditiilor naturale, alterari minore ale acestora sau amploarea impactului antropic si,
respectiv, starea calitatii corpurilor de apa intr-o anumita perioada de timp.
(4) Elementele biologice care stau la baza evaluarii starii ecologice pentru Dunare si raurile
mari vor fi luate in considerare conform urmatoarei ierarhizari:
1. fitoplacton;
2. fitobentos;
3. macrozoobentos;
4. macrofite/angiosperme;
5. pesti
(5) Se stabilesc 5 stari ecologice pentru rauri si lacuri naturale: foarte buna (I), buna (II),
moderata (III), slaba (IV) si proasta (V), pe baza elementelor de calitate biologice, hidromorfologice,
chimice si fizico-chimice prevazute la alin. (1); pentru lacuri se va tine seama si de gradul de trofie,
celor 5 stari ecologice corespunzandu-le 5 grade de trofie: ultraoligotrof, oligotrof, mezotrof, eutrof,
si hipertrof;
(6) Pentru ecosistemele acvatice artificiale sau modificate ireversibil se stabilesc: potentialul
ecologic foarte bun (E), bun (B), sau moderat (M).
ART. 2
(1) In procesul de stabilire a starii ecologice sau a potentialului ecologic a ecosistemelor
acvatice, naturale sau artificiale, evaluarea elementelor biologice se face:
a) pentru rauri - pe baza listei de bioindicatori prevazuta in tabelul nr. 3;
b) pentru lacuri - pe baza listei de bioindicatori prevazuta in tabelul nr. 4;
c) calcularea indicelui saprob - pe baza listei de indicatori cu valori saprobe prevazuta in tabelul
nr. 5.
(2) Listele prevazute in tabelele 3-5 vor fi modificate si completate pe masura identificarii de noi
bioindicatori si vor fi aprobate prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor;
(3) Lista de elemente biologice prevazuta la art. 2 alin. (1) se refera la ecosisteme acvatice
lotice sau lentice, fara includerea torentilor, lacurilor glaciare si lacurilor sarate.
ART. 3
(1) Evaluarea elementelor de calitate chimice si fizico-chimice, pe baza standardelor de calitate
prevazute in tabelul nr. 6, se face in sprijinul procesului de stabilire a starii ecologice a diferitelor
tipuri de ecosisteme acvatice, naturale sau artificiale.
(2) Standardele de calitate pentru elementele de calitate chimice si fizico-chimice prevazute la
art. 3 alin. (1) asigura incadrarea in cele 5 stari ecologice si atingerea valorilor elementelor biologice
de calitate aferente fiecarei stari.
(3) Stabilirea starii de calitate a diferitelor categorii de ape se face numai pe baza indicatorilor
de calitate corelati cu diferitele utilizari ale apei, din legislatia in vigoare, prevazuti in tabelul nr. 7;
(4) Elementele de calitate chimica si fizico-chimica din grupa "Salinitate", respectiv calciu,
magneziu, sodiu, potasiu, reprezinta substante de origine naturala si nu indica poluare.
(5) Acolo unde poluarea chimica este responsabila pentru deteriorarea starii ecologice, si nu
lucrarile care modifica elementele hidromorfologice, trebuie sa se stabileasca poluantul sau poluantii
de natura chimica care constituie cauza deteriorarii, in vederea actionarii asupra nivelului poluantului
pentru reducerea impactului, evidentiat de depasirea standardului de calitate.
(6) Indicatorii de microbiologie din tabelul nr. 6, grupa D, se vor analiza numai in cazul apelor
brute destinate potabilizarii, a apelor de imbaiere si a apelor care formeaza sau traverseaza
frontiera de stat monitorizate in cadrul conventiilor internationale; evaluarea calitatii acestor ape se
va face in conformitate cu standardele de calitate prevazute pentru aceste utilizari ale apei;
ART. 4
(1) Stabilirea starii chimice a ecosistemelor acvatice continentale, rauri si lacuri, naturale si
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 2
ORD. 161 16/02/2006
artificiale sau modificate, se face pe baza standardelor de calitate pentru apa si sedimente ale
indicatorilor prevazuti in tabelul nr. 8; standardele de calitate pentru biota sunt cele prevazute in
Ordinul nr. 44/2004 pentru aprobarea Regulamentului pentru realizarea monitoringului calitatii apelor
pentru substante prioritare/prioritar periculoase.
(2) Se stabilesc 2 stari chimice: starea chimica buna - incadrarea in standardele de calitate
pentru apa pentru indicatorii prevazuti la alin. (1) si starea chimica proasta - depasirea acestor
standarde.
(3) In situatia existentei, in tabelul nr. 8, a doua valori diferite a standardelor de calitate a apei,
se considera:
a) pentru metale - valoarea mai mica se refera la elementul ca atare si valoarea mai mare se
refera la suma metalului si a compusilor acestora, in cazul utilizarii metodelor de analiza care
asigura specierea, respectiv spectrometria de masa cu plasma cuplata inductiv (ICP-MS); in cazul
utilizarii metodei de spectrometrie de absorbtie atomica se ia in considerare valoarea mai mare;
b) in cazul substantelor organice de sinteza - se ia in considerare valoarea mai mica, care
reprezinta valoarea de evaluare in cazul existentei presiunilor punctiforme si valoarea mai mare este
valoarea de evaluare in cazul existentei presiunilor punctiforme si difuze;
(4) Standardele de calitate pentru sedimente se refera la sedimente cu continut standard de
10% materie organica si sunt prevazute in tabelul nr. 8;
(5) Standardele de calitate pentru biota - alge, moluste, pesti - trebuie sa respecte o "Valoare
constanta" in timp si sa nu depaseasca valoarea factorului de bioconcentrare (BCF) pentru
respectivul indicator;
(6) Pentru alte substante decat cele din tabelul nr. 8, prevazut la art. 4 alin. (1) sau pentru
substantele incluse in tabelul nr. 8 pentru care nu sunt prevazute standarde de calitate, starea
chimica trebuie sa se stabileasca pe baza metodologiei de evaluare de risc si de impact pentru apa,
sediment, biota, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
(7) Starea chimica buna se atinge in cazul in care toti indicatorii de calitate care caracterizeaza
starea chimica se inscriu in standardele de calitate pentru apa, sediment sau biota.
ART. 5
(1) Elementele de calitate chimice si fizico-chimice si standardele de calitate pentru
caracterizarea calitatii apelor marine costiere sunt prevazute la art. 1 alin. (2).
(2) Standardele de calitate prevazute la alin. (1) au scopul de a conserva si a asigura conditiile
favorabile resurselor de apa marina de coasta pentru o utilizare normala si a asigura atingerea starii
ecologice bune a ecosistemelor marine de coasta.
(3) Standardele de calitate stabilite pentru "zona de impact antropic", prevazute la art. 1 alin.
(2) au scopul de a asigura conditiile cerute de utilizarea durabila a ecosistemelor marine costiere in
zonele ce suporta impactul apelor uzate evacuate in mediul marin.
(4) Standardele de calitate ale substantelor periculoase si prioritare/prioritar periculoase pentru
atingerea starii chimice bune sunt cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 351/2005 privind
aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante
prioritar periculoase; incadrarea in standardele de calitate precizate conduce la atingerea starii
ecologice "bune"; valoarea "zero" a standardelor de calitate sau sub limita de detectie a celor mai
bune tehnice utilizate in majoritate conduc la incadrarea in starea ecologica "foarte buna".
(5) In cazul unei evacuari constante sau periodice in mediul marin a unei substante pentru care
nu este stabilit standard de calitate in tabelul prevazut la alin. (1), autoritatea publica centrala pentru
gospodarirea apelor va stabili standardul de calitate, pe baza metodologiei de evaluare de risc si de
impact prevazuta in Ordinul nr. 245/2005 si procedura de monitorizare; metodologia de evaluare de
risc si de impact pentru substante noi este realizata de institute de cercetare acreditate in domeniu,
pe baza unui contract cu evacuatorul respectivei substante.
(6) Standardele de calitate de radioactivitate pentru apele marine de coasta corespund
normelor in vigoare.
(7) Valorile indicatorilor prevazuti la art. 1. alin. (1) vor fi stabilite prin analize si masuratori,
efectuate de laboratoare acreditate in domeniul mediului, utilizand metode standard nationale sau
europene recomandate pentru respectivul indicator.
ART. 6
(1) Evaluarea elementelor de calitate biologice, chimice si fizico-chimice in vederea stabilirii
starii de calitate biologice si chimice a apei, se va face:
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 3
ORD. 161 16/02/2006
a) pe baza mediei aritmetice si a deviatiei standard, in cazul unui volum de selectie de date mai
mic de 30;
b) pe baza valorii tipice de 90 percentile, respectiv 10 percentile pentru "oxigenul dizolvat", in
situatia unui volum de selectie de date mai mare sau egal cu 30.
(2) Datele utilizate in evaluarea starii ecologice si chimice trebuie sa provina din probe
compozite, cu respectarea recomandarilor minime privind prelevarea probelor compozite,
transportul si conservarea acestora cuprinse in seria SR ISO 5667/2002; in cazul utilizarii altor
standarde de prelevare, conservare si transport, acestea trebuie sa atinga cel putin aceleasi
performante de precizie si acuratete cu standardul recomandat.
Tabel 1
Elemente de calitate pentru evaluarea starii ecologice a raurilor si lacurilor
*Font 8*
| Elemente de | Rauri | Lacuri
naturale |
| calitate | |
|
|----------------|--------------------------------|-----------------------
-------------------------|
|Biologice | compozitia si abundenta florei| compozitia,
abundenta si biomasa |
| |acvatice |fitoplanctonului
|
| | compozitia si abundenta | compozitia si
abundenta altei flore |
| |macronevertebratelor bentonice |acvatice (fitobentos si
macrofite) |
| | compozitia, abundenta si | compozitia si
abundenta macronevertebratelor |
| |structura pe varste a faunei | compozitia,
abundenta si structura pe varste a|
| |piscicole |faunei piscicole
|
|----------------|--------------------------------|-----------------------
-------------------------|
|Hidromorfologice| cantitatea de apa | cantitatea de apa
|
| | dinamica curgerii de apa | dinamica curgerii
de apa |
| | conexiunea cu apa subterana | timpul de retentie
|
| | adancimea raului | conexiunea cu apa
subterana |
| | variatia latimii | adancimea lacului
|
| | continuitatea raurilor | cantitatea si
structura substratului |
| | structura substratul raului | structura tarmului
lacului |
| | structura zonei de mal |
|
|----------------|--------------------------------|-----------------------
-------------------------|
|Chimice si | conditiile de temperatura | transparenta
|
|fizico-chimice | conditiile de oxigenare | conditiile de
temperatura |
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 4
ORD. 161 16/02/2006
| | mineralizarea | conditiile de
oxigenare |
| | acidifierea | mineralizarea
|
| | nutrientii | acidifierea
|
| | poluarea cu toate substantele | nutrientii
|
| |prioritare descarcate in rau | poluarea cu toate
substantele prioritare |
| | poluarea cu alte substante |descarcate in lac
|
| |periculoase identificate | poluarea cu alte
substante periculoase |
| |descarcate in cantitati |identificate descarcate
in cantitati |
| |semnificative in cursul de apa |semnificative in lac
|
Tabel 2
Elemente si standarde de calitate pentru apa marina costiera
*Font 8*
|Nr. | Indicator |Unitate de| Stare ecologica | Zona de
impact a | Observatii |
|crt.| | masura | | activitatii
antropice | |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 6 |
|----|--------------------------------------------------------------------
------------------------------|
| |A. Indicatori fizico-chimici generali
|
|----|--------------------------------------------------------------------
------------------------------|
| 1 |Amestecuri | |Fara substante plutitoare|Fara substante
plutitoare| |
| |plutitoare | |sau materiale neobisnuite|sau materiale
neobisnuite| |
| | | |pentru apa marina in |pentru apa
marina in | |
| | | |stratul de apa de |stratul de apa
de | |
| | | |suprafata. |suprafata.
| |
| | | |Fara opalescenta de la |Fara
opalescenta de la | |
| | | |pete plutitoare de petrol|pete plutitoare
de petrol| |
| | | |sau alta origine. |sau alta
origine. | |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 2 |Culoare | |Naturala; fara diferenta |Naturala; fara
diferenta | |
| | | |vizibila fata de culoarea|vizibila fata
de culoarea| |
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 5
ORD. 161 16/02/2006
| | | |naturala obisnuita a apei|naturala
obisnuita a apei| |
| | | |marine. |marine.
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 3 |Gust si miros | |Natural. Fara gust si |Natural. Fara
gust si |Fructele de mare |
| | | |miros anormale fata de |miros anormale
fata de |fara gust sau miros|
| | | |apa marina. |apa marina
|anormale. |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 4 |Transparenta |m |2,0 |2,0
| |
| |Disc Secchi | | |
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 5 |pH | |6,5-9,0 |6,5-9,0
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 6 |Azot amoniacal |mg/dmc |0,1 |0,1
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 7 |Azot - |mg/dmc |0,03 |0,03
| |
| |din azotat | | |
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 8 |Azot - |mg/dmc |1,5 |1,5
| |
| |din azotit | | |
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 9 |Fosfor Total |mg/dmc |0,1 |0,1
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 10 |Toxicitate | | Interzisa |
Interzisa |Fara afectarea |
| | | | |
|vietii sau |
| | | | |
|viabilitatii |
| | | | |
|organismelor marine|
|----|--------------------------------------------------------------------
------------------------------|
| |B. Indicatori ai poluarii organice
|
|----|--------------------------------------------------------------------
------------------------------|
| 11 |Oxigen dizolvat|mg/dmc |6,2 |6,2
| |
| | | |nu mai putin 80% |
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 6
ORD. 161 16/02/2006
| |
| | | |saturatie in oxigen. |
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 12 |CBO5 |mg/dmc |6,0 |6,0
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 13 |Substante |mg/dmc |0,15 |0,20
| |
| |extractibile | | |
| |
|----|--------------------------------------------------------------------
------------------------------|
| |C. Substante de origine industriala
|
|----|--------------------------------------------------------------------
------------------------------|
| 14 |Detergenti |mg/dmc |0,1 |0,1
| |
| |anionici activi| | |
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 15 |Fenoli |mg/dmc |0,005 |0,005
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 16 |Petrol si | |Fara pelicula vizibila la|Fara pelicula
vizibila la| |
| |produse | |suprafata apei si fara |suprafata apei
si fara | |
| |petroliere | |miros. |miros.
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 17 |Pesticide |mg/dmc |0,01 |0,01
| |
| |(total) | | |
| |
|----|--------------------------------------------------------------------
------------------------------|
| |D. Indicatori biologici
|
|----|--------------------------------------------------------------------
------------------------------|
| 18 |Chlorofila "A" |mg/dmc |3,0 |5,0
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 19 |Coliformi |MPN(B) |1000 |10000
| |
| |totali |0,1 dmc | |
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 20 |Coliformi |MPN(B) |200 |2000
| |
| |fecali |0,1 dmc | |
| |
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 7
ORD. 161 16/02/2006
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 21 |Indicatori de |Ep/dmc | Interzis |
Interzis | |
| |boli | | |
| |
| |infectioase la | | |
| |
| |nivel | | |
| |
| |intestinal. | | |
| |
|----|--------------------------------------------------------------------
------------------------------|
| |E. Indicatori radiologici
|
|----|--------------------------------------------------------------------
------------------------------|
| 22 |Radioactivitate| |Conform normelor |
| |
| | | |nationale in vigoare |
| |
|----|--------------------------------------------------------------------
------------------------------|
| |F. Metale
|
|----|--------------------------------------------------------------------
------------------------------|
| 23 |Fier |mg/dmc |0,1 |0,1
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 24 |Cadmiu |mg/dmc |0,005 |0,005
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 25 |Crom total |mg/dmc |0,1 |0,1
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 26 |Nichel |mg/dmc |0,1 |0,1
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 27 |Zinc |mg/dmc |0,05 |0,05
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 28 |Mercur |mg/dmc |0,001 |0,001
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 29 |Arsen |mg/dmc |0,05 |0,05
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 30 |Plumb |mg/dmc |0,01 |0,01
| |
|----|---------------|----------|-------------------------|---------------
----------|-------------------|
| 31 |Cupru |mg/dmc |0,03 |0,03
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 8
ORD. 161 16/02/2006
| |
Tabel 3
Lista de bioindicatori caracteristice zonelor ecologice ale unui rau
*Font 7*
| Lista de | Microflora |Pseudamonas sp.
|Caulobacter sp. |
|bioindicatori| bacteriana |Acromonas sp.
|Siderocapsa sp. |
| | |Flavobacterium sp.
|Leptohtrix sp. |
| | |Microccocus sp.
|Crenohirix sp. |
| | |Corynebacterium sp.
|Zooglea ramigera |
| | |Caulobactersp
|Sphaerotilus natans |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| |Fitoplancton si| |
|
| |fitobentos |CYANOBACTERIA
|CYANOBACTERIA |
| | |Coelosphaerium kuetzingianum Nagely
|Merismopedia glauca Ehrenberg |
| | |Oscillatoria formosa Bory
|Microcistys aeruginosa Kutzing |
| | |Phormidium retzii (Agardh) Gomont
|Phormidium tenue (Menegh) Gomont |
| | |Synechoccus elongatus Naeg. |
|
| | |EUGLENOPHYTA
|EUGLENOPHYTA |
| | |Euglena granulata(Klebs) Schmit
|Phacus orbicularis Hubner |
| | |
|Trachelomonas hispida Perty |
| | |DINOPHYTA
|DINOPHYTA |
| | |-
|Peridinium bipes Stein |
| | |
|Peridinium umbonatum Stein |
| | |XANTOPHYCEAE |
|
| | |Tribonema viride Pascher
|XANTOPHYCEAE |
| | |Vaucheria sessilis De Candolle |-
|
| | |BACILLARIOPHYCEAE
|BACILLARIOPHYCEAE |
| | |Achnanthes minutissima Kutzzing
|Amphipleura pelucida Kutz |
| | |Amphora ovalis Kutzing
|Cymatopleura solea (Brebbisson) |
| | |Anomoeoneis sphaerophora (Kutzing)
|Smith |
| | |Pfitzer
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 9
ORD. 161 16/02/2006
|Cymbella prostrata (Berkeley) Cleve |
| | |Cymbella helvetica Kutzzing
|Ceratoneis arcus Ehr. |
| | |Cymbella laevis
|Coconeis pediculus Ehernberg |
| | |Cymbella naviculiformis Auerswald
|Cyclotella comta (Ehrenberg) |
| | |Cymbella ventricosa Kutzing
|Kutzing |
| | |Gomphonema acuminatum (Ehr.) W. Smith
|Diatoma vulgare Bory |
| | |Gomphonema olivaceum Hornemann
|Diatoma hiemale (Roth) Heiberg |
| | |Melosira italica Kutz
|Fragilaria crotonensis Kitton |
| | |Navicula cryptocephala Kutz.
|Gomphonema constrictum (Ehr.) |
| | |Nitzschia dissipata (Kutzing) Grun
|Gyrosigma acuminatum (Kutz. Rabenh) |
| | |Rivularia sp. (Roth) Agardh
|Hantzschia amhioxys (Krutz.) Gun |
| | |Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg
|Melosira varians (Agardh) |
| | |
|Meridian circulare (Greville) Agardh|
| | |
|Navicula cryptocephala (Kutz.) |
| | |
|Nitzschia linearis W. Smith |
| | |
|Pinnularia viridis (Nitzsch) |
| | |
|Ehrenberg |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| | |
|Rhizosolenia longiseta (Zach) |
| | |
|Rhoicosphaenia curvata (Kutz) Grun. |
| | |
|Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Muller |
| | |
|Stauroneis anceps (Ehrenberg) |
| | |
|Surirella ovalis Brebbison |
| | |
|Surirella biseriata Brebisson |
| | |
|Stephanodiscus astraea (Ehr) |
| | |
|Stephanodiscus hantzschii (Grunow) |
| | |
|Synedra actinastroides |
| | |
|(Lemmermann) |
| | |
|Tabellaria fenestrata (Lyngb.) |
| | |CHRYSOPHYCEAE
|CHRYSOPHYCEAE |
| | |Hydrurus vaucherii C. Agardh |-
|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 10
ORD. 161 16/02/2006
| | |RHODOPHYTA
|RHODOPHYTA |
| | |Audouinella chalybea (Lyngb.) Freis
|Hildenbrandia rivularis (Lieben) J. |
| | |Batrachospermum moniliforme Roth |Ag
|
| | |Batrachospermum vagum (Roth) C.A.
|Lemanea fluviatilis (L.) C. Aghardt.|
| | |Agardth
|Lemanea nodosa Kutzing |
| | |Lemanea fluviatilis (L.) C. Aghardt |
|
| | |Lemanea nodosa Kutzing |
|
| | |CHLOROPHYCEAE
|CHLOROPHYCEAE |
| | |Draparnaldia glomerata (Vauch.)
Agardh|Actinastrum hantzschii Lagerheim |
| | |Cladophora glomerata (Kutzing)
|Crucigenia rectangularis (Naegeli) |
| | |Oedogonium undulatum A. Braun |Gay
|
| | |Ulothrix zonata (Weber si Mohr)
|Eudorina elegans Ehrenberg |
| | |Kutzing
|Hydrodictyon reticulatum (L.) |
| | |
|Lageheim |
| | |
|Koliella longiseta (Visch) Hindak |
| | |
|Langerheimia citriformis (Snow) |
| | |
|Collins |
| | |
|Monoraphidium griffithii (Berk) |
| | |
|Komarkova-Legnerova |
| | |
|Oocystis marsoni Lemmermann |
| | |
|Pandorina morum O.F. Muller |
| | |
|Pediastrum biradiatum Meyen |
| | |
|Pediastrum boryanum (Turpin) |
| | |
|Meneghini. |
| | |
|Pediastrum duplex (Meyen) |
| | |
|Pediastrum muticum Kutzing |
| | |
|Pediastrum tetras (Ehrenberg) Ralfs |
| | |
|Scenedesmus quadricauda (Turpin) |
| | |
|Brebisson |
| | |
|Stigeoclonium tenue Kutzing |
| | |
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 11
ORD. 161 16/02/2006
|Tetrastrum punctatum (Schmidle) |
| | |
|Ahlstr. et Tiffany |
| | |
|Ulothrix subtilissima Rabenhorst. |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| | |
|ZIGNEMATOPHYCEAE |
| | |
|Closterium acutum Breb. ex. Ralfs |
| | |
|Closterium ehrenbergii Menegh. ex. |
| | |
|Ralfs |
| | |
|Closterium gracile Breb. ex. Ralfs |
| | |
|Closterium praelongum Breb. |
| | |
|Closterium lanceolatum Kutz. ex. |
| | |
|Ralfs |
| | |
|Cosmarium impressulum Elfv. |
| | |
|Cosmarium regnelii Wille |
| | |
|Cosmarium meneghinii Breb. |
| | |
|Micrasterias crux-melitensis Ehr. |
| | | |ex.
Ralfs |
| | |
|Mougeotia quadrangulare Hassall |
| | |
|Spirogyra varians (Hassall) Kuetz |
| | |
|Spirogyra nitida (Dillwyn) Link |
| | |
|Staurastrum tetracerum Kuetz. ex. |
| | |
|Ralfs |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| |Alge verzi, | CHAROPHYCEAE
|CHAROPHYCEAE |
| |Macrofite |Chara vulgaris L. si la lacuri de
deal|Chara vulgaris L. |
| |Muschi | |
|
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| |Ferigi | PTERIDOPHYTA
|PTERIDOPHYTA |
| | |-
|Salvinia natans (L.) All. |
| | |
|Azolla caroliniana Willd. |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 12
ORD. 161 16/02/2006
| |Plante cu flori|
|ANGIOSPERMAE |
| | |
|Lemna minor L. |
| | |
|Spirodela polyrrhiza l., Schleiiden |
| | | |+
lac |
| | |
|Wolffia arrihiza L., Wimm lac |
| | |
|Ceratophyllum demersum L. |
| | |
|Elatine hungarica Moezs. |
| | |
|Hydrocharis morus-ranae L. |
| | |
|Myriophyllum demersum L. |
| | |
|Myriophyllum verticillatum L. |
| | |
|Ranunculus aquatilis L., Dumort |
| | |
|Polygonum amphibium L. |
| | |
|Potamogeton lucens L. |
| | |
|Potamogeton gramineus L. |
| | |
|Potamogeton nodosus Poir. |
| | |
|Potamogeton acutifolius Link, Syn. |
| | | |P.
cuspidatus Schrod. |
| | |
|Potamogeton trichoides Cham. Syn. |
| | | |P.
monogynus J. Gay |
| | |
|Ranunculus trichophyllum Choix. |
| | |
|Sagittaria sagittifolia L. |
| | |
|Sparganium emersum Rehman |
| | |
|Utricularia vulgaris L. |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| |Zooplancton | CNIDARIA |
CNIDARIA |
| | |
|Chlorohydra viriddisima Pallas |
| | |
|Hydra attenuate Pallas |
| | |
|Hydra Vulgaris Pallas |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| | | ROTATORIA |
ROTATORIA |
| | |Anuraeopsis fissa Gosse
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 13
ORD. 161 16/02/2006
|Brachionus calyciflorus Pallas, |
| | |
|Brachionus urceus L. |
| | |
|Keratella valga Ehrb |
| | |
|Trichocerca cylindrica Imhof |
| | |
|Filinia terminalis Skorikow |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| | | CLADOCERA |
CLADOCERA |
| | | -
|Daphnia curvirostris Eylmann |
| | |
|Leydigia leydigi Schoedler |
| | |
|Alona guttata Sars |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| | | COPEPODA |
COPEPODA |
| | | -
|Eucyclpps serrulatus Fischer |
| | |
|Macrocyclops albidus Jjurine |
| | |
|Paracyclops affinis Sars |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| |Macrozoobentos | PLATHELMINTHES |
PLATHELMINTHES |
| | |Bohtrioplana semperi M. Braun
|Dugesia gonocephala Duges |
| | |Crenobia alpina alpina Dana
|Polycelis nigra O.F. Muller |
| | |Dendrocoeliun lacteum O.F. Muller, |
|
| | |Dugesia cretica Meixner |
|
| | |Fonticola albissima dalmatica |
|
| | |Microdalyellia brevimana Beklemychev |
|
| | |Opisthocystis goettei Bresslau |
|
| | |Prorhynchus aplinus Steinbock |
|
| | |Rhynchomesostoma rostratum O.F. Muller|
|
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| | | NEMATOMORPHA |
NEMATOMORPHA |
| | |Gordius aquaticus L. |
|
| | |Gordius alpertris Villot |
|
| | |Gordius sinareolatus Havlik |
|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 14
ORD. 161 16/02/2006
| | |Paragordius tricuspidatus Dufour |
|
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| | | MOLLUSCA |
MOLLUSCA |
| | | GASTROPODA |
GASTROPODA |
| | |Ancylus fluviatillis O.F. Mulle |
|
| | |
|Bithynia leachi Scheppard |
| | |
|Bithtynia tentaculata L. |
| | |
|Esperiana esperi Ferussac |
| | |
|Esperiana acicularis Ferussac |
| | |
|Galba truncata O.F. Muller |
| | |
|Lithoglyphus naticoides C. Pfeiffer |
| | |
|Planorbarius corneus L. |
| | |
|Planorbis carinatus O.F. Muller |
| | |
|Physa fontinalis L. |
| | |
|Physa acuta (Draparnaud) |
| | |
|Radix ovata |
| | |
|Teodoxus danubius C. Pfeiffer |
| | |
|Viviparus acerosus Bourguignat |
| | |
|Valvata piscinalis O.F. Muller |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| | | |
BIVALVIA |
| | |
|Anodonta cygnaea L. |
| | |
|Dreissena polymorpha Pallas |
| | |
|Pisidium casertanum Poli |
| | |
|Pseudanodonta complanata Ziegle |
| | |
|Sphaerium corneum L. |
| | | |Unio
crasus Philipsson |
| | | |Unio
pictorum L. |
| | | |Unio
tumidus Philipsson |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| | | OLIGOCHAETA |
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 15
ORD. 161 16/02/2006
OLIGOCHAETA |
| | |Eiseniella tetraedra Savign.
|Aelosoma tenebrarum Vejdovsky |
| | | |Dero
obtuse Udekem |
| | |
|Ophidonais serpentine O.F. Muller |
| | | |Nais
elinguis O.F. Muller |
| | | |Nais
communis Piguet |
| | | |Nais
variabilis Piguet |
| | | |Nais
pardalis Piguet |
| | | |Nais
barbata O.F. Muller |
| | |
|Ophidonais serpentine O.F. Mull |
| | |
|Pristina longiseta Ehrenberg |
| | |
|Stylaria lacustris L. |
| | |
|Tubifex tubifex O.F. Muller |
| | |
|Limnodrillus udekemianus Claparede |
| | |
|Limnodrillus hoffmeisteri Claparede |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| | | HIRUDINEA |
HIRUDINEA |
| | | -
|Erpobdella octoculata L. |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| | | ARTHROPODA |
ARTHROPODA |
| | | HYDRACHNIDIA |
HYDRACHNIDIA |
| | | (HYDRACARINA) |
(HYDRACARINA) |
| | |Atractides gibberipalpis Piersig
|Arrenurus (Truncaturus) fontinalis |
| | |Aturus crinitus Thor.
|Viets, |
| | |Feltria minuta Koenike
|Limnesia fulgida Koch |
| | |Hydrovolzia placophora Monti
|Limnochares aquatica L. |
| | |Lebertia violacea Viets |
|
| | |Panisopsis curvifrons Walter |
|
| | |Panisus michaeli Koenike |
|
| | |Partunia steinmanni Walt. |
|
| | |Protzia eximia Protz |
|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 16
ORD. 161 16/02/2006
| | |Torenticola elliptica Maglio |
|
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| | | CRUSTACEA |
CRUSTACEA |
| | |Gammarus fossarum Koch |
DECAPODA |
| | |Gammarus kischineffensis
Schellenbberg|Astacus astacus L. |
| | |Pseudogammarus balcanicus Schaferna |
|
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| | | |
AMPHIPODA |
| | |
|Corophium curvispinum Sars |
| | |
|Dikerogammarus bispinosus Martynov |
| | |
|Echinogammarus ischnus Stebbing |
| | |
|Euxinia sarsi Sowinsky |
| | |
|Gammarus roeselli Gerv |
| | |
|Obesogammarus obesus Sars |
| | |
|Orchestia cavimana Heller |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| | | TRICHOPTERA |
TRICHOPTERA |
| | |Drusus discolor Rabbur
|Agraylea sexmaculata Curtis |
| | |Glossosoma boltoni urtis
|Berea pullata Curtis |
| | |Mycropterna nycterobia Mclachlan
|Hydroptila forcipata Curtis |
| | |Odontocentrum albicorne Scopoli
|Goera pilosa Fabricius |
| | |Philopotamus montanus Donovan
|Hydropsyche angustipennis Curtis |
| | |Plectrocnemia conspersa Curtis
|Hydropsyche instabilis Curtis |
| | |Polycentropus flavomaculatus Curtis
|Limnephilus lunatus Curtis |
| | |Rhyacophila fasciata Hagen |
|
| | |Hydropsyche pellucidulla Curtis |
|
| | |Sericostoma flavicorne Schneider |
|
| | |Silo pallipes Fabricius |
|
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| | | COLEOPTERA |
COLEOPTERA |
| | | -
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 17
ORD. 161 16/02/2006
|Elmis latreillei Bedel |
| | |
|Limnius volckmari Spanzer |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| | | DIPTERA |
DIPTERA |
| | |Atherix ibis Fabricius
|Ablabesmya monilis L. |
| | |Atalanta appendiculata Broch.
|Beckidia zabolotzkii Kieffer |
| | |Blepharocera fasciata West.
|Cricotopus sylvestris Fabricius |
| | |Cnephia trigonia Lundstr.
|Chironomus plumosus L. |
| | |Diamesa insignipes Kieff.
|Chironomus thumi Kieffer |
| | |Dasyhelea bistriata Kieff.
|Cryptochironomus deffectus Kieffer |
| | |Eukiefferiella clavipennis Lundbeck
|Demicryiptochironomus vulneratus |
| | |Liponeura cinerascens Lloew
|Zetter |
| | |Orthocladius saxicola Kieff.
|Eristalis bastardi Joh. |
| | |Rheotanytarsus curtistilus Goetgh
|Procladius choreus Meigen |
| | |Weidemannia onedorum Vall.
|Psiychoda alternate Sat. |
| | |
|Tipula lunulata L. |
| | |
|Tabanus spodapterus Meigen |
| | |
|Tanytarsus usmaensis Pagast |
|-------------|---------------|--------------------------------------|----
--------------------------------|
| | | |
ZONA MRENEI |
| | | |Esox
ucius L. |
| | |
|Pelecus cultratus L. |
| | |
|Rutilus rutilus L. |
| | | ZONA CRAPULUI |
ZONA CRAPULUI |
| | | Cyprinus carpio L. |
Cyprinus carpio L. |
| | | -
|Acipenser stellatus L. |
| | |
|Acipenser guldenstaedti Brandt |
| | |
|Acipenser ruthenus L. |
| | |
|Alosa pontica Eichwald |
| | |
|Alosa caspia nordmanni Antipa |
| | |
|Abramis brama L. |
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 18
ORD. 161 16/02/2006
| | |
|Aspius aspius L. |
| | |
|Benthophilus stellatus Sauvage |
| | |
|Carasisius auratus gibelio Bloch |
| | |
|Carassius carassius L. |
| | |
|Clupeonella cultrventris Nordmann |
| | |
|Ictalurus nebulosus Le Sueur |
| | | |Huso
huso L. |
| | |
|Leuciscus idus L. |
| | |
|Leucaspius delineatus Heckel |
| | |
|Misgurnus fossilis L. |
| | |
|Neogobius fluviatilis Pallas |
| | |
|Pelecus cultratus L. |
| | |
|Perca fluviatilis L. |
| | |
|Pseudorasbora parva Schlegel |
| | |
|Rhodeus sericeus Pallas |
| | |
|Scardinius erythtophthalmus L. |
| | |
|Stizostedion lucioperca L. |
| | |
|Silurus glanis L. |
| | |
|Tinca tinca L. |
| | |
|Vimba vimba L. |
| | |
|Umbra krameri Walbaum |
Tabel 4
Lista de bioindicatori caracteristici lacurilor naturale si de baraj,
baltilor, iazurilor si mlastinilor
*Font 9*
| Elemente de | Lista de bioindicatori
|
|calitate biologice|
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| |Aquaspirilium sp.
|
| |Caulobacter sp.
|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 19
ORD. 161 16/02/2006
| Microflora |Siderocapsa sp.
|
| bacteriana |Leptohtrix sp.
|
| |Crenohtrix sp.
|
| |Zooglea ramigera
|
| |Siderocapsa sp.
|
| |Sphaerotilus natans
|
| |Spirilum sp.
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| |CYANOBACTERIA
|
| |Anabaena cylindrica Lemmermann
|
| |Anabaena circinalis Rabenh. Bornet et Flahaut
|
| |Anabaena flos aquae Breb. Bornet et Flahaut
|
| |Aphaqnizomenon flos aquae Ralfs ex. Bornet et Flahaut
|
| |Aphanotece clathrata W. et G.S. West
|
| |Cylindrospermum stagnale (Kutzing.) Bornet et Flahaut
|
| |Gloeocapsa minima (Keissl.) Hollerbach
|
| |Gloeocapsa turgida (Kutzing.) Hollerbach
|
| |Gloeitrichi echinulata (Schmith) Richter
|
| |Gomphosphaeria aponina Kutzing
|
| |Gomphosphaeria lacustris Chodat
|
| |Lyngbia aestuari Liebm. Ex. Gomont
|
| |Lyngbia contorta Lemmermann
|
| |Lyngbia limnetica Lemmermann
|
| |Oscillatoria limosa Agard. ex Gomont
|
| |Merismopedia tenuissima Lemmerman
|
| |Microcistys pulverea (Wood) Forti emend. Elenkin
|
| Fitoplancton si |Microcistys aeruginosa (Kutzing) Kutzing
|
| fitobentos |Nostoc paludosum Kutzing. ex. Bornet et Flahaut
|
| (alge bentice, |Nostoc pruniforme Agardh ex. Bornet et Flahaut
|
| perifiton) |Oscillatoria chalybea (Mert.) Grev. Ex. Gomont
|
| |Oscillatoria limosa Agard. ex Gomont
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 20
ORD. 161 16/02/2006
|
| |Oscillatoria rubescens (D.C.) Gomont
|
| |Oscillatoria tenuis Agard. ex Gomont
|
| |Oscillatoria splendida Grev ex. Gomont
|
| |Phormidium tenue (Menegh) Gomont
|
| |Phormidium uncinatum (Agardh) Gomont
|
| |Spirulina major Kutzing ex. Gomont
|
| |EUGLENOPHYTA
|
| |Euglena ehrenbergi Klebs
|
| |Euglena texta (Dujardin) Hubner
|
| |Euglena spirogyra Ehrenberg
|
| |Euglena viridis Ehrenberg
|
| |Lepocinclis ovum Ehrenberg Lemmermann
|
| |Phacus acuminatus Stokes
|
| |Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin
|
| |Phacus pleuronectes Dujardin
|
| |Trachelomonas oblogna Lemmermann
|
| |Trachelomonas volvocina Ehrenberg
|
| |Trachelomonas volvocinopsis Swirenko
|
| |Strombomonas verrucosa (Daday) Deflandre
|
| |Strombomonas gibberosa (Playfaur) Deflandre
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| | CRYPTOPHYTA
|
| |Cryptomonas curvata Ehr
|
| Fitoplancton si |Cryptomonas erosa Ehr
|
| fitobentos |Cryptomonas marssoni Skuja
|
| (alge bentice, |Cryptomonas pyrenoidifera Geitler
|
| perifiton) |Cryptomonas tetrapyrenoidosa Skuja
|
|
|-----------------------------------------------------------|
| | DINOPHYTA
|
| |Ceratium cornutum (Ehr.) Clapadete et Lachnann
|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 21
ORD. 161 16/02/2006
| |Peridinium aciculiferum Lemm.
|
| |Peridinium cinctum O.F. Muller
|
| |Peridiniumwillei (Huitfeld-Ksaas) umbonatum Stein
|
|
|-----------------------------------------------------------|
| | XANTOPHYCEAE
|
| | -
|
|
|-----------------------------------------------------------|
| | BACILLARIOPHYCEAE
|
| |Achnanthes minutissima (Nitzsch.) Ehr.
|
| |Amphipleura pelucida Kutz
|
| |Asterionella formosa Hass
|
| |Amphora ovalis (Kutz)
|
| |Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve
|
| |Cymatopleura solea (Brebbisson) Smith
|
| |Cymbella prostrata (Berkeley) Cleve
|
| |Ceratoneis arcus Ehr.
|
| |Coconeis pediculus Ehr
|
| |Coscinodiscus lacustris Grun
|
| |Cyclotella comta (Ehrenberg) Kutzing
|
| |Cyclotella meneghiniana Kutz
|
| |Diatoma vulgare Bory
|
| |Diatoma hiemale (Roth) Heiberg
|
| |Epithemia turgida (Ehr.) Kutz.
|
| |Fragilaria crotonensis Kitt
|
| |Gomphonema constrictum Ehr.
|
| |Gyrosigma acuminatum Kutz. Rabenh
|
| |Hantzschia amphyoxis (Ehr.) Gun
|
| |Melosira varians (Agardh)
|
| |Melosira granulata (E.r) Ralfs
|
| |Meridion circulare (Greville) Agardh
|
| |Navicula cryptocephala Kutz.
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 22
ORD. 161 16/02/2006
|
| |Navicula laceolata Agardh.
|
| |Navicula rhinchocephala Kutz
|
| |Navicula viridula Kutz.
|
| |Nitzschia linearis W. Smith
|
| |Nitzschia palea Kutz.
|
| |Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehr.
|
| |Rhizosolenia longiseta Zach
|
| |Rhoicosphaenia curvata (Kutz) Grun.
|
| |Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Muller
|
| |Stauroneis anceps Ehr.
|
| |Surirella ovalis Brebbison
|
| |Surirella biseriata Brebisson
|
| |Stephanodiscus astraea Ehr.
|
| |Stephanodiscus hantzschii Grunow
|
| |Synedra actinastroides Lemmermann
|
| |Synedra acus Kutz
|
| |Synedra ulna Nitzsch.
|
| |Synedra vaucherie Kutz
|
| |Tabellaria fenestrata Lyngb.
|
|
|-----------------------------------------------------------|
| | CHRYSOPHYCEAE
|
| |Chromulina vagans C. Agardh
|
| |Chrysococcus rufescens Klebs
|
| |Dinobryon sertularia Ehr.
|
| |Mallomonas elongata Reverdin
|
| |Synura petersenii Korshikov
|
| |Synura uvella Korshikov
|
|
|-----------------------------------------------------------|
| | RHODOPHYTA
|
| |Lemanea torulosa Roth
|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 23
ORD. 161 16/02/2006
|
|-----------------------------------------------------------|
| | CHLOROPHYCEAE
|
| |Actinastrum hantzschii Lagerheim
|
| |Carteria multifilis Fresenius Dill
|
| |Characium pringsheimii A. Braun
|
| |Characium falcatum Schroedert
|
| |Chlamidomonas angulosa Dill
|
| |Chlamidamonas braunii Goroschankin
|
| |Chlamidomonas incerta Pascher
|
| |Chlamidomonas media Klebs
|
| |Chlamidamonas renhardtii Dangeard
|
| |Chlamidomonas simplex Pascher
|
| |Chlorella vulgaris Beyerinck
|
| |Chloromonas vulgaris (Anachin) Gerloff
|
| |Chlorogonium elongatum (Dangeard) Dangeard
|
| |Coelastrum microsporum Naegeli 1849 in A. Braun
|
| |Coelastrum sphaericum Naegeli
|
| |Crucigeniella rectangularis (Naegeli) Gay
|
| |Eudorina elegans Ehrenberg
|
| |Gonium pectorale O.F. Muller
|
| |Hydrodictyon reticulatum (L.) Lageheim
|
| |Koliella longiseta (Visch) Hindak
|
| |Langerheimia citriformis (Snow) Collins
|
| |Monoraphidium griffithii (Berk) Komarkova-Legnerova
|
| |Oocystis marsoni Lemmermann
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| | CHLOROPHYCEAE
|
| |Pandorina morum (O.F. Muller) Bory
|
| Fitoplancton si |Pediastrum simplex (Meyen) Lemmermann
|
| fitobentos |Pediastrum borianum (Turpin) Meneghini
|
| |Pediastrum tetras (Ehrenberg) Ralfs
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 24
ORD. 161 16/02/2006
|
| |Pediastrum duplex Meyen
|
| |Pedistrum muticum Kutzing
|
| |Phacotus lenticularis (Ehr.) Stein
|
| |Pyraminomonas fasciata Ettl
|
| |Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brebisson
|
| |Sphaerellopsis fluviatilis (Stein) Pascher
|
| |Stigeoclonium tenue Kutzing
|
| |Tetraedron trigonum (Nageli) Hansgirg
|
| |Tetrastrum punctatum (Schmidle) Ahlstr. Et Tiffany
|
| |Ulothrix subtilissima Rabenhorst.
|
| |Volvox aureus Ehr.
|
| |Volvox globator L.
|
|
|-----------------------------------------------------------|
| | ZIGNEMATOPHYCEAE
|
| |Closterium acutum Breb. Ex. Ralfs
|
| |Closterium ehrenbergii Menegh. Ex. Ralfs
|
| |Closterium gracile Breb. Ex. Ralfs
|
| |Closterium praelongum Breb.
|
| |Closterium lanceolatum Kutz. Ex. Ralfs
|
| |Cosmarium impressulum Elfv.
|
| |Cosmarium regnelii Wille
|
| |Cosmarium meneghinii Breb.
|
| |Micrasterias crux-melitensis Ehr. Ex. Ralfs
|
| |Mougeotia quadrangulare Hassall
|
| |Spirogyra varians (Hassall) Kuetz
|
| |Spirogyra nitida (Dillwyn) Link
|
| |Staurastrum tetracerum Kuetz. Ex. Ralfs
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| Alge verzi, | CHAROPHYCEAE
|
| Macrofite |Chara vulgaris L.
|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 25
ORD. 161 16/02/2006
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| Ferigi | PTERIDOPHYTA
|
| |Salvinia natans (L.) All.
|
| |Azolla caroliniana Willd.
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| Plante cu flori | ANGIOSPERMAE
|
| |Lemna minor L.
|
| |Spirodela polyrrhiza (l.) Schleiiden
|
| |Wolffia arrihiza (L.) Wimm
|
| |Ceratophyllum submersum L.
|
| |Elatine hungarica Moezs.
|
| |Hydrocharis morus-ranae L.
|
| |Myriophyllum demersum L.
|
| |Myriophyllum verticillatum L.
|
| |Ranunculus aquatilis (L.) Dumort
|
| |Polygonum amphibium L.
|
| |Potamogeton lucens L.
|
| |Potamogeton gramineus L.
|
| |Potamogeton nodosus Poir.
|
| |Potamogeton acutifolius Link. (Syn. P. cuspidatus
Schrod.) |
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| Plante cu flori | ANGIOSPERMAE
|
| |Potamogeton trichoides Cham. (Syn. P. monogynus J.
Gay.) |
| |Ranunculus trichophyllum Choix.
|
| |Sagittaria sagittifolia L.
|
| |Sparganium emersum Rehman
|
| |Utricularia vulgaris L. lac
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| | CNIDARIA
|
| |Chlorohydra viriddisima Pallas
|
| |Hydra attenuate Pallas
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 26
ORD. 161 16/02/2006
|
| |Hydra Vulgaris Pallas
|
|
|-----------------------------------------------------------|
| | ROTATORIA
|
| Zooplancton |Brachionus calycifiorus Pallas
|
| |Brachionus urceus L.
|
| |Keratella valga Ehr.
|
| |Trichocerca longiseta Schrank
|
| |Filinia terminalis Skorikow
|
|
|-----------------------------------------------------------|
| | CLADOCERA
|
| |Daphnia curvirostris Eylmann
|
| |Leydigia leydigi Schoedler
|
| |Alona guttata Sars
|
|
|-----------------------------------------------------------|
| | COPEPODA
|
| |Eucyclpps serrulatus Fischer
|
| |Macrocyclops albidus Jjurine
|
| |Paracyclops affinis Sars
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| | PLATHELMINTHES
|
| |Bothriamesostoma personatum O. Schmidt
|
| |Crenobia alpina Dana
|
| |Dendrocoelium lacteum O.F. Muller
|
| |Dugesia lugubris O. Schmidt
|
| |Dugesia trigrina Girard
|
| Macrozoobentos |Gyratrix hermaphroditus Ehr
|
| |Mesostoma ehrenbergi Focke
|
| |Mesostoma lingua Abildgaard
|
| |Macrostomum appendiculatum Graff
|
| |Olisthanella truncaae O. Schmidt
|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 27
ORD. 161 16/02/2006
| |Planaria torva O.F. Muller
|
| |Planaria polychroa O. Schmid
|
| |Plagiostomum lemani Plessis
|
| |Stenostomum leucops Ant. Duges
|
| |Policelis tenuis Ijima
|
| |Prorhynchus stagnalis M. Schulze
|
| |Strongylostoma radiatum O.F. Muller
|
| |Stenostomum unicolor Beauchamp
|
| |Tetracelis marmorosa O.F. Muller
|
| |Typhloplana viridata Abildgaard
|
|
|-----------------------------------------------------------|
| | NEMERTINI
|
| |Protostomatella obscura Schultze
|
| |Prostoma graecense Bohmig
|
| |Prostoma eilhardi Montgomery
|
| |Polymerurus nodicaudus Voigt
|
|
|-----------------------------------------------------------|
| | GASTROTRICHA
|
| |Chaetonotus longispinosus Stokes
|
| |Chaetonotus larus O.F. Muller
|
| |Dasydytes festinans Voigt
|
| |Neogassea antenniggera Gosse
|
| |Chaetonotus hystrix Mmetschnikoff
|
| |Chaetonotus brevispinosus Zelinca
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| | NEMATODA
|
| |Dorylaimus stagnalis Dujardin
|
| |Tobrulus gracilis (Bastian) Andrassy
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| | OLIGOCHAETA
|
| |Aelosoma hemprichi (Ehrenberg, 1828)
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 28
ORD. 161 16/02/2006
|
| |Eiseniella tetraedra Savign
|
| |Nais elinguis O.F. Muller
|
| |Nais communis Piguet
|
| |Nais variabilis Piguet
|
| |Nais pardalis Piguet
|
| |Nais barbata O.F. Muller
|
| |Ophidonais serpentine O.F. Muller
|
| |Pristina longiseta Ehr.
|
| |Stylaria lacustris L.
|
| |Tubifex tubifex O.F. Muller
|
| |Limnodrillus udekemianus Claparede
|
| |Limnodrillus hoffmeisteri Claparede
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| | HIRUDINEA
|
| |Erpobdella octoculata (L. 1758)
|
| |Erpobdella testacea (Savigny, 1820)
|
| |Haemopis sanguisuga L., 1758
|
| |Hirudo medicinalis L., 1758
|
| |Glossiphonia complanata (L., 1758)
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| | MOLLUSCA
|
| | GASTROPODA
|
| |Acroloxus lacustris L.
|
| |Anisus spiroides L.
|
| |Bithynia leachi Scheppard
|
| |Bithtynia tentaculata L.
|
| |Esperiana esperi Ferussac
|
| |Esperiana acicularis Ferussac
|
| |Galba truncatula O.F. Muller
|
| Macrozoobentos |Gyraulus albus O.F. Muller
|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 29
ORD. 161 16/02/2006
| |Lymnaea stagnalis L.
|
| |Lithoglyphus naticoides Pfeiffer
|
| |Planorbarius corneus L.
|
| |Planorbis carinatus O.F. Muller
|
| |Planorbis planorbis L.
|
| |Physa fontinalis L.
|
| |Physa acuta Draparnaud
|
| |Radix ovata Draparnaud
|
| |Radix peregra O.F. Muller
|
| |Teodoxus danubius C. Pfeiffer
|
| |Stagnicola palustris O.F. Muller
|
| |Viviparus acerosus Bourguignat,
|
| |Valvata piscinalis O.F. Muller
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| | BIVALVA
|
| |Anodonta cygnaea L.
|
| |Dreissena polymorpha Pallas
|
| |Pisidium casertanum Poli
|
| |Pseudanodonta complanata Ziegler
|
| |Sphaerium corneum L.
|
| |Unio crasus Philipsson
|
| |Unio pictorum L.
|
| |Unio tumidus Philipsson
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| | ARTHROPODA
|
| | ARANEIDA
|
| |Argyroneta aquatica Latr.
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| | HYDRACHNIDIA
|
| | (HYDRACARINA)
|
| |Arrenurus (Arrenurus) cuspidifer Piers.
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 30
ORD. 161 16/02/2006
|
| |Arrenurus (Megaluracarus) globator Muller
|
| |Eylais setosa Koenike,
|
| |Hydrachna creuta Muller
|
| |Limnesia fulgida Koch
|
| |Limnochares aquatica L.
|
| |Neumania vernalis Mull.
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| | CRUSTACEA
|
| | DECAPODA
|
| |Astacus leptdactylus Escholtz
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| | AMPHIPODA
|
| |Corophium chelicorne Sars,
|
| |Dikerogammarus bispinosus Martynov
|
| |Echinogammarus ischnus Stebbing
|
| |Euxinia maeoticus Sowinsky
|
| |Gammarus fossarum Koch
|
| |Gammarus kischineffensis Schellenbberg
|
| |Obesogammarus obesus Sars
|
| |Orchestia cavimana Heller
|
| |Pontogammarus robustoides Sars
|
| |Pseudogammarus balcanicus Schaferna
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| | CRUSTACEA
|
| | ISOPODA
|
| |Asellus aquaticus (L.) Racovitza
|
| |Jaera sarsi Valkavov
|
| |Lidigium hypnorum Cuvier
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| | INSECTA
|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 31
ORD. 161 16/02/2006
| | COLLEMBOLA
|
| |Podura aquatica L.
|
| |Sminthurides aquaticus Bourlet
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| | EPHEMEROPTERA
|
| |Cloeon dipterum L.
|
| |Ephoron virgo Olivier
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| | ODONATA
|
| |Aeschna affinis V.d. Llind
|
| |Aeschna cygnea Mull
|
| |Aeschna mixta Latr.
|
| |Anaciaeschna isoscelus Mull
|
| |Coenagrion hastulatum Charp
|
| |Coenagrion pulchellum V. de Lind
|
| |Coenagrion puella L.
|
| |Crocothemis erythraea Brulle
|
| |Ischnura elegans V.d. Lind
|
| |Lestes barbarus Fabr.
|
| |Lestes macrostigma Eversm
|
| |Lestes dryas Kirby
|
| |Lestes sponsa Hansem
|
| |Lestens virens Charp.
|
| |Libellula fulva Mull.
|
| |Libellula depressa L.
|
| |Orthetrum cancellatum L.
|
| |Orthetrum coerulescens Fabr.
|
| |Sympetrum danae Sultz.
|
| |Sympetrum flaveolum L.
|
| |Sympetrum meridionale Selys
|
|------------------|------------------------------------------------------
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 32
ORD. 161 16/02/2006
-----|
| | HETEROPTERA
|
| |Cymatia rogenhoferi Fieber
|
| |Corixa punctata Illiger
|
| |Gerris (s. str.) lacustris L.
|
| |Hydrometra stagnorum L.
|
| |Nepa rubra L.
|
| |Notonecta glauca L.
|
| |Notonecta viridis Delcourt
|
| |Paracorixa concinna Fieber
|
| Macrozoobentos |Ranatra linearis L.
|
| |Sigara (Vermicorixa) lateralis Leach
|
| |Sigara (Pseudovermicorixa) nigrolineata Fieber
|
| |Sigara (Subsigara) falleni Fieber
|
| |Sigara (Sigara) striata L.
|
| |Velia caprai Tamanini
|
|
|-----------------------------------------------------------|
| | TRICHOPTERA
|
| |Ecnomus tenellus Rambur
|
| |Limnephilus rhombicus L.
|
| |Mystacides nigra L.
|
| |Oecetis ochracea Curtis
|
| |Psychonyia pussila Fabricius,
|
| |Phryganea grandis L.
|
|
|-----------------------------------------------------------|
| | COLEOPTERA
|
| |Dytiscus marginalis L.
|
| |Gyrinius distinctus Aube
|
| |Halipus flavicollis Sturm
|
|
|-----------------------------------------------------------|
| | DIPTERA
|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 33
ORD. 161 16/02/2006
| |Ablabesmya longistyla Fitt.
|
| |Bezzia varicolor Meigen
|
| |Chironomus plumosus L.
|
| |Chironomus thumi Kieffer
|
| |Cladopelma lateralis Goetghebuuer
|
| |Cryptochironomus deffectus Kieffer
|
| |Demicryiptochironomus vulneratus Zetterstedt,
|
| |Endochironomus tendens Fabricius
|
| |Microtendipes pedellus De Geer
|
| |Polypedilum nubeculosum Meigen
|
| |Psilopa petrolei Crow
|
| |Nematelus pantheririnus L.
|
| |Stratiomya longicornis Scop
|
| |Stictochironomus maculipennis Meigen
|
| |Tanytarsus usmaensis Pagast
|
| |Tabanus spodapterus Meigen
|
|------------------|------------------------------------------------------
-----|
| Ihtiofauna |Aspius aspius (Linnaeus)
|
| |Abramis ballerus (Linnaeus)
|
| |Abramis sapa (Pattas)
|
| |Aristichtys nobilis (Richardson)
|
| |Coregonus lavaretus
|
| |Ctenopharyngodon idella (Valencienne)
|
| |Lepomis gibbosus (linnaeus)
|
| |Hipophtalmychtis mollitrix (Valenciennes)
|
| |Scardinius erythrophthalamus (Linnaeus)
|
Tabel 5
Lista de indicatori saprobiologici de calitate a apei BACTERIA
Achroonema articulatum Skuja - alfa - 3,0
Achroonema lentum Skuja - alfa - 3,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 34
ORD. 161 16/02/2006
Beggiatoa alba Vaucher Trevisan - para - 4,0
Beggiatoa arachnoidea A.G. Rabenhorst - para - 4,0
Crenohtrix polyspora - alfa - 3,0
Chromatium okenii Ehr. - alfa - 3,0
Chromatium vinosum Ehr. - alfa - 3,0
Gallionella tenuicaulis Skuja - beta - 2,0
Gallionella ferruginea Ehr. - beta - 2,0
Lepothrix skujoe Beger - beta - 2,0
Lepothrix echinata Beger - beta - 2,0
Leptohtrix ochracea Kutzing - alfa - 3,0
Pelonema subtilissimum Skuja - alfa - 3,0
Peloploca undulata Laut. - alfa - 30
Peloploca toeniata Laut. - alfa - 3,0
Pseudomonas - alfa - para - 3,5
Rhodospirillum rubrum V. Esmarch - alfa - 3,0
Rhodospirillum tenue Pfennig - alfa - 3,0
Sarcina paludosa Schroter - ro - 4,0
Siderocapsa eusphoera Skuja - orto - beta - 1,5
Sphaerotilus dichotomus Cohn, Migula - beta - alfa - 3,0
Sphaerotilus natans Kutzing - para - alfa - 3,5
Streptococcus marginatus Schroter - ro - 4,0
Thiocystis violocea Winogr - alfa - 3,0
Thiosarcina rosea Schroeter - para - 4,0
Zooglea ramigera - ro - 4,0
Zooglea filipendula - alfa - beta - 3,0
CYANOBACTERIA
Anabaena circinalis Rabenh. Bornet et Flahaut - orto - beta - 1,5
Anabaena flos aquae Breb. Bornet et Flahaut - beta - 2,0
Anabaena spiroides Klebahn - orto - beta - 1,5
Anabaena solitaria Klebahn - beta - orto - 1,5
Anabaena affinis Lemmermann - beta - 2,0
Anabaena macrospora Klebahn - orto - beta - 1,5
Anabaena constricta Szafer, Geitler - para - 3,5
Aphanizomenon flos aquae Ralfs ex. Bornet et Flahaut - beta - alfa - 2,5
Aphanizomenon gracile Lemmermann - beta - 2,0
Aphanotece clathrata W. et G.S. West - beta - orto - 1,5
Aphanotece stagnina Sprengel, B. Petersen et Geitler - orto - 1,0
Anabaenopsis arnoldii APT - beta - 2,0
Cylindrospermum stagnale Kutzing, Bornet et Flahaut - beta - 2,0
Coelosphaerium kuetzingianum Nagely - beta - orto - 1,5
Chamaesiphon incrustans Gruno - orto - 1,0
Chamaesiphon fuscus Rostaf, Hansgirg - orto - beta - 1,5
Chamaesiphon polonicus Rostaf, Hansgirg - orto - 1,0
Chroococus limneticum Lemmermann - orto - beta - 1,5
Chroococus turgidus Kutz. Na - orto - beta - 1,5
Calothrix parietina Thuret - orto - 1,0
Calothrix stagnalis Gomont - orto - 1,0
Gloeocapsa sanguinea A G Kutzing - orto - 1,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 35
ORD. 161 16/02/2006
Gloeothece rupestris Lyngb. Born - beta - 2,0
Gloeitrichia echinulata Schmith Richter - beta - orto - 1,5
Gloeitrichia pisum Agarddh Thuret - beta - orto - 1,5
Gloeitrichia natans Hedwig. Rabenhorst - beta - 2,0
Gomphosphaeria aponica Kutzing - beta - 2,0
Gomphosphaeria lacustris Chodat - orto - beta - 1,5
Gomphosphaeria pusilla Vangoor, Komarec - beta - 2,0
Gomphosphaeria roosea Smow, Lemmermann - beta - orto - 1,5
Gomphosphaeria naegeliana Unger, Lemmermann - beta - 2,0
Lyngbia maior Meneghini - beta - 2,0
Lyngbia martesiana Meneghini - beta - 2,0
Lyngbia aestuari Lieb. Ex. Gomont - beta - 2,0
Lyngbia contorta Lemmermann - beta - 2,0
Lyngbia limnetica Lemmermann - beta - 2,0
Merismopedia tenuissima Lemmerman - beta - alfa - 2,5
Merismopedia punctata Meyen - beta - 2,0
Merismopedia elegans A. Broun - beta - 2,0
Merismopedia maior Schmith, Geitler - beta - orto - 1,5
Merismopedia glauca Ehr. Nageli - beta - 2,0
Microcistys pulverea Wood Forti emend. Elenkin 1938 - orto - beta - 1,5
Microcistys aeruginosa Kutzing Kutzing 1846 - beta - 2,0
Microcistys viridis A. BR. Lemmermann - beta - 2,0
Microcistys wesenbergii Komarek - beta - 2,0
Microcistys marginata Meneghini, Kutzing - beta - 2,0
Microcistys incerta Lemmermann, Starmah - beta - alfa - 2,5
Nostoc pruniforme Agardh ex. Bornet et Flahaut - beta - 2,0
Nostoc kihlmanni Lemmermann - orto - beta - 1,5
Nostoc verrucosum Vaucher - beta - 2,0
Nostoc piscinale Kutzing - beta - 2,0
Nostoc linkia - beta - 2,0
Nostoc carneum - beta - 2,0
Nodularia spumigena Mertens - beta - 2,0
Nodularia harveyana Thwaites, Thuret - beta - 2,0
Oscillatoria limosa Agard. ex Gomont - beta - alfa - 2,5
Oscillatoria chalybea Mert. Grev. Ex. Gomont - alfa - 3,0
Oscillatoria rubescens D.C. Gomont - para - 4,0
Oscillatoria tenuis Agard. ex Gomont - alfa - 3,0
Oscillatoria splendida Grev ex. Gomont - alfa - 3,0
Oscillatoria putrida Schmidle - para - 4,0
Oscillatoria suptilisima Kutzing - alfa - 3,5
Oscillatoria chlorina Kutzing, Gomond - para - 4,0
Oscillatoria fragilis Bocher - alfa - 3,0
Oscillatoria formosa Bory - alfa - 3,0
Oscillatoria limnetica Lemmermann - orto - beta - 1,5
Oscillatoria amphibia Agardh - beta - 2
Oscillatoria brevis Kutzing, Gomond - alfa - 3,0
Oscillatoria redekei Vangoor - beta - orto - 1,5
Oscillatoria agardhii Gomond - beta - 2,0
Phormidium tenue Menegh Gomont - beta - 2,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 36
ORD. 161 16/02/2006
Phormidium uncinatum Agardh Gomont - beta - alfa - 2,5
Phormidium retzii Agardh Gomont - orto - beta - 1,5
Phormidium foveolarum Mont, Gomond - beta - alfa - 2,5
Phormidium tinctorum Kutzing - beta - 2,0
Phormidium inundatum Kutzing - orto - 1,0
Phormidium autumnale Agardh, Gomond - beta - alfa - 2,5
Phormidium papyraceum - orto - 1,0
Phormidium subfuscum Kutzing - beta - 2,0
Romeria elegans Volosz. Kokzwara - beta - 2,0
Rhbdoderma lineare Schmidle et Lauter Born - beta - 2,0
Rivularia aquatica Dewildeman, Geitler - beta - 2,0
Spirulina albida Kolwitz - alfa - 3,0
Spirulina platensis - beta - 2,0
Spirulina jennery - para - 4,0
Synechoccus aeroginosus Naeg. - orto - 1,0
Stigonema ocellatum Dillin, Thuret - orto - 1,0
Schytonema coactile Montagne - beta - 2,0
EUGLENOPHYTA
Ascoglena vaginicola Stein - beta - 2,0
Ascoglena viridis Popova - - beta - 2,0
Astasia klebsii Lemmermann - para - alfa - 4,0
Astasia curvata Klebs - para - alfa - 3,5
Astasia longa Pringsheim - para - alfa - 3,5
Astasia quartana Moroff, Pringshein - para - alfa - 3,5
Astasia torta Pringsheim - alfa - 3,0
Colacium cyclopicola Gicklhor, Bourelly - alfa - beta - 2,5
Colacium sideropus Skuja - beta - alfa - 2,5
Colacium vesicolosum Ehr. - beta - 2,0
Euglena acus Ehrenberg - beta - alfa - 2,5
Euglena caudata Hubner - alfa - para - 3,0
Euglena deses Ehrenberg - para - 4,0
Euglena ehrenbergii Klebs - beta - 2,0
Euglena geniculata Dujardin - para - alfa - 3,5
Euglena gracilis Klebs - kappa - beta - 1,0
Euglena granulata Klebs - orto - beta - 1,5
Euglena hemichromata Skuja - beta - 2,0
Euglena intermedia Klebs, Schmitz - orto - alfa - 2,0
Euglena mutabilis Schmitz - orto - 1,0
Euglena limnophila Lemmermann - orto - beta - 1,5
Euglena oxyuris Schmarda - orto - beta - 1,5
Euglena oblonga Schmitz - beta - 2,0
Euglena phyaeter Foti - beta - 2,0
Euglena pisciformis Klebs - beta - alfa - 2,5
Euglena polymorpha Dangeard - alfa - 3,0
Euglena proxima Dangeard - para - alfa - 3,5
Euglena sanguinea Ehrenberg - beta - 2,0
Euglena splendens Dandgeard - alfa - 3,0
Euglena spirogyra Ehrenberg - beta - 2,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 37
ORD. 161 16/02/2006
Euglena tatrica Czosn. - orto - 1,0
Euglena triptaris Dujardin, Klebs - beta - 2,0
Euglena variabilis Klebs - beta - alfa - 2,5
Euglena viridis Ehrenberg - para - alfa - 4,0
Euglena velata Klebs, rev. Skuja - alfa - beta - 2,5
Lepocinclis fusiformis Carter, Lemmermann - beta - 2,0
Lepocinclis marsonii Lemm - beta - 2,0
Lepocinclis ovum Ehrenberg, Lemmermann - alfa - beta - 2,5
Lepocinclis playfairia Deflandre - beta - 2,0
Lepocinclis steinii Lemm. - beta - 2,0
Lepocinclis texta Dujardin, Lemmermann alfa - beta - 2,5
Phacus aenigmaticus Drezh - beta - alfa - 2,5
Phacus acuminatus Stokes - beta - alfa - 2,5
Phacus agilis Skuja - beta - 2,0
Phacus brachykentron Pochm - beta - alfa - 2,5
Phacus brevicaudatus Klebs, Lemmermann - beta - 2,0
Phacus caudatus Hubner - beta - 2,0
Phacus curvicauda Swir. - beta - 2,0
Phacus elegans Pochmann - orto - beta - 1,5
Phacus helicoides Pochmann - beta - 2,0
Phacus horridus Pochmann - orto - beta - 1,5
Phacus inflexus Kiss, Pochm - beta - 2,0
Phacus longicauda Ehrenberg, Dujardin - beta - alfa - 2,5
Phacus nordstedtii Pochmann - beta - alfa - 2,5
Phacus orbicularis Hubner - beta - 2,0
Phacus pleuronectes O.F. Muller, Dujardin - beta - alfa - 2,5
Phacus polytrophos Pochm. - beta - alfa - 2,5
Phacus pusillum Lemermann - beta - alfa - 2,5
Phacus skujai Skwortzow - beta - alfa - 2,5
Phacus suecicus Lemm., Lemmermann - beta - orto - 1,5
Phacus tortus Lemm., Skvor. - beta - alfa - 2,5
Phacus triqueter Ehr. Dujardin - beta - 2,0
Strombomonas acuminata Schmarda, Deflandre - beta - 2,0
Strombomonas acuminata Daday - beta - 2,0
Strombomonas fluviatilis Lemerman, Deflandre - beta - 2,0
Strombomonas gibberosa Playfair Deflandre - beta - 2,0
Strombomonas rangoonensis Skworcov, Fott - beta - 2,0
Strombomonas schauinslandii Lemerman, Deflandre - beta - 2,0
Strombomonas verrucosa Daday Deflandre - beta - 2,0
Trachelomonas abrupta Swirenko - beta - 2,0
Trachelomonas allia Defl. - beta - orto - 2,0
Trachelomonas armata Ehr., Stein - beta - 2,0
Trachelomonas bulla Stein - alfa - 2,5
Trachelomonas caudata Ehr., Stein - beta - 2,0
Trachelomonas cervicula Stokes em. Swir. - beta - 2,0
Trachelomonas conica Playfair - beta - 2,0
Trachelomonas curta D.A. Cunha - beta - 2,0
Trachelomonas cylindrica Ehrenberg - beta - orto - 2,0
Trachelomonas eurystoma Stein - beta - 2,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 38
ORD. 161 16/02/2006
Trachelomonas hexangulata Swirenko - beta - orto - 2,0
Trachelomonas hispida Perty, Stein em. Defl. - beta - alfa - 2,5
Trachelomonas labiata Teiling - beta - 2,0
Trachelomonas oblogna Lemmermann - beta - 2,0
Trachelomonas obovata Stokes, em. Deflandre - beta - 2,0
Trachelomonas pavlovskoensis V. Poljansk, Popova - beta - alfa - 2,5
Trachelomonas plantonica Swirenko - beta - orto - 2,0
Trachelomonas pulccherium Playfair - beta - 2,0
Trachelomonas rugulosa Stein - beta - 2,0
Trachelomonas similis Stokes - beta - 2,0
Trachelomonas stokesiana Palmer - beta - 2,0
Trachelomonas superba Swirenko - orto - beta - 1,5
Trachelomonas varians Deflandre - beta - 2,0
Trachelomonas verrucosa Stokes - beta - 2,0
Trachelomonas volvocina Ehrenberg - beta - 2,0
Trachelomonas volvocinopsis Swirenko - beta - 2,0
CHRYPTOPHYTA
Chroomonas caudata - beta - alfa - 2,5
Chroomonas nordstedtii Hans Girg - orto - beta - 1,5
Chroomonas pulex - beta - alfa - 2,5
Cryptomonas erosa Ehrenberg - alfa - 3,0
Cryptomonas gracilis - beta - 2,0
Cryptomonas marssoni Skuja - beta - 1,5
Cryptomonas ovata Ehrenberg - alfa - 3,0
Cryptomonas rostrata - orto - beta - 1,5
Cryptomonas rostratiformis Skuja - orto - 1,0
Cryptomonas tetrapyrenoidosa Skuja - beta - 2,0
Rhodomonas lacustris Pascher, Ruttner - beta - 2,0
Rhodomonas lens Pascher, Ruttner - orto - beta - 1,5
DINOPHYTA
Amphidinium lacustre - beta - 2,0
Ceratium cornutum Ehr., Clapadete et Lachmann - orto - 1,0
Ceratium hirudinella O.F. Muller, Schrank - orto - 1,0
Glenodiniopsis uliginosa - orto - 1,0
Gymnodinium aeruginosum Stein - orto - beta - 1,5
Gymnodinium mirabile - orto - beta - 1,5
Gymnodinium palustre Scilling - orto - 1,0
Peridinium bipes Stein - orto - 1,0
Peridinium cinctum O.F. Muller - orto - 1,0
Peridinium umbonatum Stein - orto - 1,0
Peridinium willei Huitfeld-Ksaas - alfa - 3,0
Sphaerodinium cinctum - orto - 1,0
XANTOPHYCEAE
Centritractus belenophorus Lemmermann - beta - 2,0
Centritractus dubius - orto - 1,0
Characiopsis acuta - orto - 1,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 39
ORD. 161 16/02/2006
Characiopsis lunaris - orto - 1,0
Ophiocytum cochleare Eichwald, A. Braun - orto - beta - 1,5
Ophiocytum maius - orto - 1,0
Tetraedriella subglobosa - orto - 1,0
Tribonema viride Pascher - orto - beta - 2,0
Vaucheria debaryama - orto - 1,0
Vaucheria geminata - beta - 2,0
Vaucheria sessilis - beta - 2,0
BACILLARIOPHYCEAE
Achnanthes lanceolata Grunow - beta - 2,0
Achnanthes minutissima Nitzsch., Ehr. - orto - beta - 1,5
Amphipleura pellucida Kutzing - beta - 2,0
Amphora ovalis Kutzing - alfa - 3,0
Amphora ovalis var. gracilis - beta - orto - 1,5
Asterionella formosa Hass - orto - beta - 1,5
Asterionella gracillima Heiberg - orto - 1,0
Caloneis amphisbaena Bory, Cleve - beta - alfa - 2,5
Caloneis silicula Ehrenberg, Cleve - orto - beta - 1,5
Ceratoneis arcus Ehr. - orto - 1,0
Coconeis pediculus Ehernberg - beta - 2,0
Coconeis placentula Ehernberg - beta - 2,0
Cyclotella comta Ehrenberg, Kutzing - orto - 1,0
Cyclotella meneghiniana Kutz - alfa - beta - 2,5
Cymatopleura elliptica Bredisson, Smith - beta - 2,0
Cymatopleura solea Brebbisson, Smith - beta - alfa - 2,5
Cymbella ehrengergi Kutzing - orto - beta - 1,5
Cymbella lanceolata Ehrenberg, Heiberg - beta - 2,0
Cymbella silesiaca Bleisch in Rabenh - beta - alfa - 2,5
Cymbella ventricosa Kutzing - orto - beta - 1,5
Diatoma elongatum Roth - orto - beta - 1,5
Diatoma hiemale Roth, Heiberg - orto - 1,0
Diatoma vulgare Bory - beta - alfa - 2,5
Epithemia sores Kutzing - beta - 2,0
Epithemia turgida Ehr., Kutz. - beta - 2,0
Eunotia arcus Ehrenberg - orto - 1,0
Eunotia robusta Ralfs - orto - 1,0
Eunotia triodon - orto - 1,0
Fragilaria capucina Desmazieres - beta - orto - 2,0
Fragilaria construens Ehrengerg, Grunow - beta - 2,0
Fragilaria crotonensis Kitt - orto - beta - 1,5
Frustulia vulgaris Thwaites, Detoni - beta - alfa - 2,5
Gomphonema acuminatum Ehr. - beta - 2,0
Gomphonema angustatum Kutzing, Rabenhorst - orto - 1,0
Gomphonema constrictum Ehr. - beta - 2,0
Gomphonema olivaceum Hornemann - beta - 2,0
Gyrosigma acuminatum Kutz. Rabenh - beta - 2,0
Hantzschia amphyoxis Ehr., Gun - alfa - 3,0
Melosira italica Ehr. - orto - beta - 1,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 40
ORD. 161 16/02/2006
Melosira granulata Ehr., Ralfs - beta - 2,0
Melosira varians Agardh - beta - 2,0
Meridion circulare Greville, Agardh - orto - 1,0
Navicula atomus Nageli, Grunow - alfa - 3,0
Navicula cryptocephala Kutz. - alfa - 3,0
Navicula cuspidata Kutzig - beta - alfa - 2,5
Navicula gracilis Ehrenberg - orto - beta - 1,5
Navicula gastrum Ehrenberg, Kutzig - beta - 2,0
Navicula rhinchocephala Kutz - alfa - 3,0
Navicula viridula Kutz. - alfa - 3,0
Nitzschia acicularis Kutzig, W. Smith - alfa - 3,0
Nitzschia apiculata Gregory, Grunow - alfa - 3,0
Nitzschia capitellata Hustedt - alfa - 3,0
Nitzschia comunis Rabenhorst - alfa - 3,0
Nitzschia holsatica - beta - 2,0
Nitzschia palea Kutz. - alfa - 3,0
Nitzschia sigmoidea Nitzsch, W. Smith - beta - 2,0
Pinnularia giba Ehrenberg - orto - 1,0
Pinnularia microstauron Ehrenberg, Cleve - orto - 1,0
Pinnularia nobilis Ehrenberg - orto - 1,0
Pinnularia viridis Nitzsch., Ehrenberg - beta - 2,0
Rhizosolenia longiseta Zach - orto - 1,0
Rhoicosphaenia curvata Kutz, Grun. - beta - 2,0
Rhopalodia gibba Ehr., O. Muller - orto - 1,0
Rivularia sp. Roth, Agardh - orto - 1,0
Stauroneis phoenicenteron Ehrenberg - beta - 2,0
Stephanodiscus astraea Ehr. - orto - beta - 1,5
Stephanodiscus hantzschii Grunow - alfa - 3,0
Surirella biseriata Brebisson - beta - 2,0
Surirella elliptica - beta - 2,0
Surirella ovata Kutzing - beta - 2,0
Surirella spiralis Kutzing - orto - 1,0
Surirella turgida - beta - 2,0
Synedra acus Kutz - beta - 2,0
Synedra actinastroides Lemmermann - orto - beta - 1,5
Synedra berolinensis Lemmermann - beta - 2,0
Synedra ulna Nitzsch. - beta - 2,0
Synedra vaucherie Kutz - beta - 2,0
Tabellaria fenestrata Lyng. - orto - beta - 1,5
Tabellaria floculosa - orto - 1,0
CHRYSOPHYCEAE
Chromulina nebulosa - orto - 1,0
Chromulina ovalis - orto - 1,0
Chromulina rosanofii - orto - 1
Chrysococcus ornatus - orto - 1,0
Chrysococcus klebsianus - orto - beta - 1,5
Chrysosphaerella longistina - orto - beta - 1,5
Chrysococcus rufescens Klebs - orto - beta - 1,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 41
ORD. 161 16/02/2006
Dinobryon divergens - beta - 2,0
Dinobryon sertularia Ehrenberg - orto - 1,0
Dinobryon stipitatum - orto - 1,0
Dinobryon suecium - orto - 1,0
Hydrurus foetidus Villars, Trevisan - orto - 1,0
Mallomonas acaroides Perty - orto - beta - 1,5
Mallomonas akrokomos Ruttner - orto - 1,0
Mallomonas insignia - orto - 1,0
Mallomonas elongata Reverdin - orto - beta - 1,5
Mallomonas fastigata - orto - 1,0
Synura petersenii Korshikov - beta - 2,0
Synura uvella Korshikov - beta - 2,0
Uroglena volvox Ehrenberg - beta - 2,0
Uroglenopsis americana - orto - 1,0
RHODOPHYTA
Audouinella chalybea Lyngb., Freis - orto - 1,0
Batrachospermum moniliforme Roth - orto - 1,0
Hildenbrandia rivularis Lieben, J. Ag - orto - 1,0
Lemanea annulata Kutzing - orto - 1,0
Lemanea catenata - orto - 1,0
Lemanea fluviatilis L., C. Aghardt - orto - 1,0
Lemanea fucina - orto - 1,0
Lemanea nodosa Kutzing - orto - 1,0
CHLOROPHYTA
Actinastrum falcatus Corda, Ralfs - beta - alfa - 2,5
Actinastrum hantzschii Lagerheim - beta - 2,0
Bulbochaete nana - orto - beta - 1,5
Bulbochaete intermedia - orto - beta - 1,5
Chaetophora elegans - beta - orto - 1,5
Carteria klebsii - beta - 2,0
Carteria multifilis Fresenius Dill - para - 4,0
Characium gracilipea - beta - 2,0
Characium falcatum Schroedert - alfa - 3,0
Characium pringsheimii A. Braun - alfa - 3,0
Chlamidomonas angulosa Dill - alfa - 3,0
Chlamidomonas braunii Goroschankin - alfa - 3,0
Chlamidomonas ehrenbergi - alfa - 3,0
Chlamidomonas incerta Pascher - alfa - 3,0
Chlamidomonas media Klebs - beta - alfa - 2,5
Chlamidomonas reinhardtii Dangeard - alfa - 3,0
Chlamidomonas simplex Pascher - beta - 2,0
Chlorella vulgaris Beyerinck - para - 4,0
Chlorhormidium rivulare - alfa - beta - 2,5
Chloroccum cumicola - beta - 2,0
Chlorogonium elongatum Dangeard - alfa - 3,0
Chlorogonium echlorum Ehrenberg - alfa - para - 3,5
Chloromonas vulgaris Anachin, Gerloff - alfa - para - 3,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 42
ORD. 161 16/02/2006
Cladophora glomerata Kutzing - beta - 2,0
Cladophora crispata - beta - 2,0
Coccomonas orbicularis - beta - 2,0
Coelastrum microsporum Naegeli. A. Braun - beta - 2,0
Coelastrum sphaericum Naegeli - beta - 2,0
Crucigenia cruciata - beta - 2,0
Crucigeniella fenestrata Schmidle - beta - 2,0
Crucigeniella tertrapedia Kirchner, West and West - beta - 2,0
Crucigeniella rectangularis Naegeli, Komarek - beta - alfa - 2,5
Cylindrocapsa involuta - orto - 1,0
Dictyosphaerium pulchellum - beta - 2,0
Draparnaldia glomerata Vauch., Agardh - orto - 1,0
Eudorina elegans Ehrenberg - beta - 2,0
Enteromorpha intestinalis - beta - 2,0
Gloeomonas ovalis - beta - 2,0
Gonium pectorale O.F. Muller - alfa - para - 3,5
Gonium sociale Dujardin, Warming - beta - alfa - 2,5
Haematococcus pluvialis - orto - beta - 1,5
Hyalotheca dissiliens Smith ex Ralfs - orto - 1,0
Hydrodictyon reticulatum L., Lageheim - beta - 2,0
Kirchneriella lunaris Kirchner, Mobius - beta - 2,0
Langerheimia citriformis Snow, Collins - alfa - 3,0
Langerheimia genevenisis Chodat, Chodat - beta - 2,0
Langerheimia longiseta Lemmerman, Wille - alfa -3,0
Langerheimia wratislawiensis Schroder - beta - 2,0
Microspora amoena Kutzing, Rabenhorst - orto - 1,0
Oedogonium capillare Linne, Kutzing - beta - 2,0
Oedogonium crispum - orto - beta - 1,5
Oedogonium undulatum A. Braun - beta - 2,0
Oocystis lacustris Chodat - orto - beta - 1,5
Oocystis marsoni Lemmermann - beta - 2,0
Pandorina morum O.F. Muller - beta - 2,0
Pediastrum biradiatum Meyen - orto - 1,0
Pediastrum boryanum Turpin, Meneghini. - beta - 2,0
Pediastrum duplex Meyen - beta - 2,0
Pediastrum tetras Ehrenberg, Ralfs - beta - 2,0
Phacotus lenticularis Ehrenberg, Stein - beta - 2,0
Pyraminomonas tetrarhynchus - beta - 2,0
Rhizoclonium hieroglyphicum Agardh, Kutzing - orto - beta - 1,5
Scenedesmus abundans - beta - 2,0
Scenedesmus acuminatus - beta - 2,0
Scenedesmus acutiformis - beta - 2,0
Scenedesmus acutus - beta - 2,0
Scenedesmus arcuatus - beta - 2,0
Scenedesmus armatus - beta - 2,0
Scenedesmus bijuga - beta - 2,0
Scenedesmus brasiliensis - beta - 2,0
Scenedesmus denticulatus - beta - 2,0
Scenedesmus hystrix - beta - 2,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 43
ORD. 161 16/02/2006
Scenedesmus longus - beta - 2,0
Scenedesmus quadricauda Turpin, Brebisson - beta - 2,0
Scenedesmus obliguus - beta - 2,0
Scenedesmus opoliensis - beta - 2,0
Selenastrum bibraianum - beta - 2,0
Sorastrum spinulosum Naegeli - orto - beta - 1,5
Spondylomorum quaternarium - alfa - 3,0
Sphaerellopsis fluviatilis Stein, Pascher - beta - 2,0
Stigeoclonium flagelliferum - beta - 2,0
Tetraedron caudatum Corda, Hansgirg - beta - 2,0
Tetraedron regulare - beta - 2,0
Tetraedron trigonum Nageli, Hansgirg - beta - 2,0
Tetrastrum punctatum Schmidle, Ahlstr. et Tiffany - beta - 2,0
Tetrastrum staurogeniaeforme Schroder, Lemmermann - beta - 2,0
Ulothrix subtilissima Rabenhorst.
- f. oligosaprobica - orto - 1,0
- f. alfa - mezosaprobica - alfa - 3,0
Ulothrix tenerrima Kutzing - beta - 2,0
- f. oligosaprobica - orto - 1,0
- f. alfa - mezosaprobica - alfa - 3,0
Ulothrix tenuissima Printz - orto - 1,0
Ulothrix zonata Weber et. Mohr, Kutzing
- f. oligosaprobica - orto - 1,0
- f. alfa - mezosaprobica - alfa - 3,0
Uva korshikoffii - beta - 2,0
Volvox aureus Ehrenberg - orto - beta - 1,5
Volvox globator Linne - orto - beta - 1,5
ZIGNEMATOPHYCEAE
Closterium acerosum Schrank., Ehrenberg - alfa - 3,0
Closterium aciculare T. West - beta - 2,0
Closterium acutum Breb. ex. Ralfs - beta - alfa - 2,5
Closterium ceratium Perty - alfa - 3,0
Closterium cornu - orto - 1,0
Closterium ehrenbergii Menegh. ex. Ralfs - beta - 2,0
Closterium lanceolatum Kutz. ex. Ralfs - alfa - 3,0
Closterium leibleinii Kutzing - beta - 2,0
Closterium limneticum Lemn. - alfa - 3,0
Closterium lunula Mull. ex Ralfs - alfa - 3,0
Closterium moniliferum Bory, Ehrenberg - beta - 2,0
Closterium navicula Brebisson, Lutkemul - orto - 1,0
Closterium parvulum Nageli - beta - 2,0
Closterium praelongum Breb. - alfa - 3,0
Closterium strigosum Brebisson - beta - alfa - 2,5
Closterium striolatum Ehr. ex Ralfs - beta - alfa - 2,5
Closterium venus Ehr. ex Ralfs - beta - 2,0
Cosmarium botrytis Meneghini - orto - 1,0
Cosmarium formulosum Hoffmeister - beta - 2,0
Cosmarium impressulum Elfv. - alfa - 3,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 44
ORD. 161 16/02/2006
Cosmarium granatum Breb et Ralfs - alfa - 3,0
Cosmarium humile Gay, Nordst - alfa - 3,0
Cosmarium laeve Rabenh - alfa - 3,0
Cosmarium margaritiferum Menegh. ex Ralfs - alfa - 3,0
Cosmarium meneghinii Breb. - alfa - 3,0
Cosmarium regnelii Wille - alfa - 3,0
Cosmarium subcostatum Nordst. - alfa - 3,0
Cosmarium turpini Brebisson - orto - 1,0
Desmidium swartzii Agh. Ex Ralfs - orto - 1,0
Euastrum denticulatum Ehr. ex Ralfs - orto - beta - 1,5
Euastrum didelta Ralfs - orto - 1,0
Euastrum elegans - orto - 1,0
Euastrum insigne - orto - 1,0
Euastrum oblongum Grev. ExRalfs - orto - 1,0
Euastrum truncatum - orto - 1,0
Micrasterias crux-melitensis Ehr. ex. Ralfs - orto - 1,0
Micrasterias radiata - orto - 1,0
Micrasterias rotata Brev., ex Ralfs - orto - 1,0
Micrasterias truncata Corda ex Ralfs - orto - 1,0
Mougeotia genuflexa - orto - 1,0
Netrium digitus Ehr. ex Ralfs Itzigs. Et Rothe - orto - 1,0
Penium polymorphum Petry - orto - 1,0
Penium silvae-nigrae - orto - 1,0
Penium spirostriolatum Barker - orto - beta - 1,5
Pleurotaenium trabecula Ehr., Ralfs - orto - 1,0
Plaeurotenium truncatum Breb. Ex Naeg. - orto - beta - 1,5
Spirogyra insignis Hassall, Kuetz - alfa - 3,0
Spirogyra varians Hassall Kuetz - beta - alfa - 2,5
Spirogyra neglecta Hassall, Kuetz - beta - alfa - 2,5
Spirogyra nitida Dillwyn Link - beta - alfa - 2,5
Spirogyra porticalis - orto - beta - 1,5
Staurastrum commutatum - orto - beta - 1,5
Staurastrum hirsutum Ehr., Ralfs - beta - alfa - 2,5
Staurastrum muticum Brebs. ex Ralfs - beta - alfa - 2,5
Staurastrum orbiculare Raflsex Rafls - beta - alfa - 2,5
Staurastrum paradoxum Meyen ex Ralfs - alfa - 3,0
Staurastrum polyrichum Perty Raben - beta - alfa - 2,5
Staurastrum punctulatum Breb. ex Ralfs - orto - 1,0
Staurastrum tetracerum Kuetz. ex. Ralfs - alfa - 3,0
Staurodesmus apiculatus Breb., Teil - beta - alfa - 2,5
Staurodesmus convergens Her. ex Ralfs, Teil - beta - alfa - 2,5
Staurodesmus glabrus Ehr., Ralfs, Tteil - beta - alfa - 2,5
Tetmemorus laevis Kuetz., ex Ralfs - orto - 1,0
Zygnema cruciatum Vauch. Agardh - beta - alfa - 2,5
Zygnema stellium - orto - 1,0
CHAROPHYCEAE
Chara vulgaris L. - orto - 1,0
Nitella gracilis - orto - 1,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 45
ORD. 161 16/02/2006
BRYOPHYTA
Amblystegium riparium L., BR. - orto - 1,0
Bryum pseudotriqetrum Hedw., Gaertn - orto - beta - 1,5
Cinclidotus aquaticus Hedw. B.S.G. - orto - 1,0
Drepanocladus aduncus Hedw - orto - beta - 1,5
Drepanocladus fluitans Hedw. Warnst. - orto - beta - 1,5
Fontinalis antipyretica Hedw. - orto - 1,0
Hygrohypnum ochraceum Turn. Loeske - orto - 1,0
Marsupella aquatica Schrad Schifen - orto - 1,0
Marsupella sphacelata Gies., Lindb. - orto - 1,0
Philonotis fontana Hedw. Bird. - beta - alfa - 2,5
Philonotis seriata Mitt - orto - 1,0
Riccia fluitans L. - orto - 1,0
Riccia glauca - orto - 1,0
Ricciocarpus natans L. Corda - orto - 1,0
Scapania undulata L. Dum. - orto - 1,0
Sphagnum cuspidatum Ehrh. Ex Hoffm. - orto - 1,0
Sphagnum magellanicum Bird. - orto - 1,0
Sphagnum palustre L. - orto - 1,0
Sphagnum recurvum P. Beauv. - orto - 1,0
PTERIDOPHYTA
Equsetum fluviale L. em. Ehrhart - orto - 1,0
Pellia fabbroniana Raddi - orto - 1,0
Salvinia natans L. All. - orto - 1,0
ANGIOSPERMAE
Anscharis Elodea Canadensis - beta - 2,0
Bidens tripartita L. - orto - beta - 1,5
Ceratophyllum demersum L. - beta - 2,0
Drosera rotundifolia L. - orto - 1,0
Hyrdocaris morsus ranae L. - orto - beta - 1,5
Lemna minor L. - beta - 2,0
Lemna gibba L. - beta - 2,0
Myriophyllum apicatum L. - beta - 2,0
Parnassia palustris - orto - 1,0
Polygonum amphibium L. - beta - 2,0
Potamogeton crispus L. - beta - 2,0
Potamogeton gramineus L. - beta - 2,0
Potamogeton lucens L. - beta - orto - 1,5
Potamogeton perfoliatus L. - beta - 2,0
Sagittaria sagittifolia L. - orto - beta - 1,5
Spirodela polyrrhiza L. Schleiden - beta - 2,0
Typha latifolia L. - beta - 2,0
Utricularia vulgaris L. - beta - 2,0
PROTOZOOA
PROTOZOARE FLAGELATE
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 46
ORD. 161 16/02/2006
Ascoglena vaginicola Stein. - beta - 2,0
Ascoglena viridis Popova - beta - 2,0
Astrosiga radiata Zacharis - orto - beta - 1,5
Bicoeca lacustris J. Clark - alfa - beta - 2,5
Bodo angustus Dujardin - para - 4,0
Bodo caudatus Dujardin - para - 4,0
Bodo fusiformis Stokes Lemermmann - para - 4,0
Bodo putrinus Stokes Lemm. - para - 4,0
Bodo saltans Ehrenberg - para - 4,0
Cercomonas agils Moroff - para - alfa - 3,5
Cercomonas longicauda Dujardin - para - alfa - 3,5
Codonocladium umbellatum Stein, Ttatem - beta - 2,0
Codonosiga botrytis Ehr., S. Kent - alfa - 3,0
Cryptoglena pigra Ehr. - beta - 2,0
Hexamita inflata Dujardin - para - 4,0
Gyromonas ambulans Seligo - para - 4,0
Mastigamoeba aspera Schulze - para - alfa - 3,5
Mastigamoeba limax Moroff - para - alfa - 3,5
Mastigella penardii Lemm - para - 4,0
Monosiga ovata S. Kent - orto - beta - 1,5
Multicilia lacustris Lauterborn - para - alfa - 3,5
Petalomonas abscissa Duj., Stein - alfa - 3,0
Petalomonas mira Awerinzew - alfa - beta - 2,5
Petalomonas mediocanellata Stein - alfa - 3,0
Petalomonas platyrryncha Skuja - beta - 2,0
Petalomonas pregnans Skuj - orto - beta - 1,5
Petalomonas pusilla Skuja - alfa - 3,0
Petalomonas steinii Klebs - alfa - beta - 2,5
Poteriodendron petiolatum Stein - alfa - beta - 2,5
Protospongia haeckeli Kent - orto - 1,0
Pleuromonas jaculans Petry - alfa - para - 3,5
Rhyncomonas nasuta Stokes, Kleps - alfa - 3,0
Salpingoeca gracilis J. Clarc - beta - 2,0
Sphaeroeca volvox Lauterborn - alfa - 3,0
Treptomonas agilis Dujardin - para - 4,0
Trigonomonas compressa Klebs - para - 4,0
Urophagus rostratus Klebs, Lemermmann - para - 4,0
RHIZOPODEA
Amoeba proteus Leidy - beta - 2,0
Amoeoba guttulus - alfa - para - 3,5
Amoeba verrucosa - beta - 2,0
Arcella vulgaria Ehrbg. - beta - 2,0
Arcella dentata Ehrbg. - orto - 1,0
Arcella hemisphaerica Perty - beta - 2,0
Actinosphaerium eichhornii - orto - beta - 1,5
Acanthocystis turfacea - orto - 1,0
Actinophrys sol Ehrb. - beta - alfa - 2,5
Cochliopodium bilimbosum Aerb., Hert. et Lesser - beta - 2,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 47
ORD. 161 16/02/2006
Centropyxis aculeta Ehrb. - orto - beta - 1,5
Cryptodifllugia compressa Penard - orto - 1,0
Cryptodifllugia oviformis Penard - beta - 2,0
Clathrulina elegans - beta - alfa - 2,5
Dactylospherium radiosum - beta - alfa - 2,5
Diplophrys archeri Barker - alfa - 3,0
Difflugia bacillifera Penard - orto - 1,0
Difflugia limnetica Levander - orto - 1,0
Difflugia oblonga Ehrbg. - beta - 2,0
Difflugia corona Wallich - beta - 2,0
Euglypha ciliata Ehrb. - beta - 2,0
Gromia bruneri Dujardin - beta - 2,0
Gromia fluviatilis Dujardin - o - 1,0
Hyalodiscus rubicundus Herwig et Lesser - beta - 2,0
Lesquereusia spiralis Ehrbg. - o - 1,0
Nebela Collaris Ehrbg. - orto - 1,0
Pelomixa palustris Greeff. - para - 4,0
Paulinella chromatophora Lauterborn - beta - 2,0
Quadrurella symetrica Wallich - beta - 2,0
Vahlkanfia lymax Dujardin - para - 4,0
Vampyrella pendula Cienkowsky - orto - beta - 1,5
CILIOPHORA
Acinerta incurvata Dujardin - para - 4,0
Acineria unciata - alfa - para - 3,5
Acineta compresa Claparede et Lachmann - beta - alfa - 2,5
Acineta flava Stokes - beta - 2,0
Acineta grandis Kent - beta - 2,0
Acineta tuberosa Ehrenberg - alfa - 3,0
Amphileptus carchesii - alfa - 3,0
Amphileptus claparedii Stein - alfa - 3,0
Amphileptus pleurosigma - beta - alfa - 2,5
Amphileptus procerus - beta - alfa - 2,5 beta - alfa - 2,5
Astylozoon fallax Engelmann - beta - alfa - 2,5
Astylozoon faurei Kahl - alfa - 3,0
Aspidisca costata Dujardin - alfa - 3,0
Aspidisca lynceus Ehrenberg - alfa - 3,0
Aspidisca sulcata Kahl - beta - 2,0
Aspidisca turriata Ehrenberg - beta - alfa - 2,5
Balanion ploanctonicum - orto - 1,0
Bursaria truncatella O.F. Muller - beta - 2,0
Bursaridium pseudobursaria - orto - beta - 1 beta - alfa - 2,5,5
Bursellopsis truncata Kahl, Corliss - beta - 2,0
Bursellopsis spumosa - orto - 1,0
Campanella umbellaria Linne - beta - alfa - 2,5
Carchesium polypinum Linne - alfa - 3,0
Carchesium pectinatum Zacharis - orto - beta - 1,5
Climacostomum virens Ehrenberg - beta - 2,0
Cothurnia annulata Stokes - beta - 2,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 48
ORD. 161 16/02/2006
Codonella cratera Leidy - orto - beta - 1,5
Coleps hirtus Nitzsch - beta - alfa - 2,5
Chilodonella algivora Kahl - alfa - 3,0
Chilodonella cucullulus O.F. Muller - alfa - 3,0
Chilodonella uncinata Ehrenberg - alfa - 3,0
Cinetochilum margaritaceum Ehrenberg - para - 4,0
Colpidium campylum Stokes, Bresslau - para - 4,0
Colpidium colpoda Ehrenberg, Stein - para - 4,0
Colpoda cucullus O.F. Muller - alfa - 3,0
Colpoda Steini Maupas - para - 4,0
Cyclidium glaucoma O.F. Muller - alfa - 3,0
Cyclidium citrullus Kohn - alfa - 3,0
Cyclotrichium sphaericum Faure Fremiet - beta - 2,0
Dexiotrichides centralis Stokes - para - 4,0
Didinium balbianii Fabre - Domergue - beta - alfa - 2,5
Didinium nasutum O.F. Muller, Stein - beta - alfa - 2,5
Dileptus anser O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Dysteria navicula Kahl - alfa - 3,0
Epalxella bidens - para - 4,0
Epalxella mirabilis Roux, Corliss - para - 4,0
Epistylis hentscheli Hentschel - beta - alfa - 2,5
Epistylis pricatilis Ehrenberg - beta - alfa - 2,5
Euplotes patella O.F. Muller, Ehrenberg - beta - alfa - 2,5
Frotonia acuminata - beta - 2,0
Frantonia leucas Ehrenberg - beta - 2,0
Gastrostyla mystacea - para - 4,0
Glaucoma scintillans Ehrenberg - para - 4,0
Halteria gradinella O.F. Muller - beta - 2,0
Hastatella radians - beta - alfa - 2,5
Holophrya nigricans Lauterborn - beta - 2,0
Holophrya simplex Schweiakoff - beta - alfa - 2,5
Hemiophrys bivacuolata Sramek - Husek - para - 4,0
Hemiophrys fusidens Kahl - alfa - 3,0
Hemiophrys procera Penard - orto - beta - 1,5
Hemiophrys pleurosigma Stokes - beta - alfa - 2,5
Lembadion lucens Maskel - beta - 2,0
Litonotus fascicola Wresniowski - alfa - 3,0
Litonotus lamella Ehrenberg, Schewiakoff - beta - 2,0
Litonotus cygnus O.F. Muller - beta - 2,0
Litonotus varsaviensis Wrzesniowski - beta - alfa - 2,5
Lacrymaria elegans Engel, Imann - para - 4,0
Lacrymaria pupula - beta - 2,0
Lacrymaria olor O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Lacrymaria vermicularis O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Loxophyllum helus Stokes - beta - 2,0
Loxophyllum meleagris Dujardin - beta - 2,0
Loxodes rostrum O.F. Muller - beta - alfa - 2,5
Loxodes striatus Engelmann - alfa - 3,0
Mesodinium pulex Claparede et Lachmann - alfa - para - 3,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 49
ORD. 161 16/02/2006
Metopus sigmoides - para - 4,0
Microthorax pussilus Engelman - alfa - para - 3,5
Nassula ornata Ehrenberg - beta - 2,0
Obertrumia aurea - beta - alfa - 2,5
Opercularia asellicola Kahl - beta - 2,0
Opercularia coarctata Claparede et Lachmann - alfa - para - 3, 5
Opercularia nutans - beta - alfa - 2,5
Oxytricha chlorelligera - alfa - 3,0
Oxytricha fallax - alfa - 3,0
Oxytricha opisthotricha paralella Engelmann - beta - alfa - 2,5
Oxytricha tachysoma pelionella O.F. Muller, Stein - alfa - 3,0
Paracolpidium truncatum - alfa - 3,0
Paramecium aurelia Ehrenberg - beta - alfa - 2,5
Paramecium bursaria Ehrenberg - beta - 2,0
Paramecium caudatum Ehrenberg - alfa -
Paramecium putrinum Claparede et Lachmann - para - 4,0
Paramecium trichium Stokes - para - 4,0
Podophrya fixa O.F. Muller, Ehrenberg - para - 4,0
Prorodon niveus - beta - 2,0
Podophrya carchesii Claparede et Lachmann - beta - 2,0
Prorodon teres Ehrenberg - alfa - 3,0
Phascolodon vorticella Stein - beta - 2,0
Paradileptus elephantinus Zvec - beta - 2,0
Plagyofila nasuta Stein - para - 4,0
Pleuronema coronatum Kent - beta - 2,0
Pleuronema ecrassum Dujardin - beta - 2,0
Pleurotricha grandis - beta - 2,0
Pseudoprorodon farctus Claparede et Lachmann - beta - 2,0
Spathidium depressum - orto - 1,0
Spathidium porculus Penard - alfa - 3,0
Spathidium viride Penard - alfa - 3,0
Spathidium spathula O.F. Muller - beta - alfa - 2,5
Spirostomum ambiguum O.F. Muller - alfa - 3,0
Spirostomum filum Ehrenberg-Penard - orto - 1,0
Spirostomum intermedium Kahl - beta - alfa - 2,5
Spirostomum minus Roux - beta - alfa - 2,5
Spirostomum teres Roux - alfa - 3,0
Staurophria elegans Zacharias - beta - alfa - 2,5
Staurophria magna - para - 4,0
Strombilidium gyrans Stokes, Kahl - orto - 1,0
Strombilidium velox Faure Fremiet - beta - 2,0
Strombidium mirabile Penard - beta - 2,0
Strombidium viride Stein - beta - 2,0
Stentor coeruleus Ehrenberg - alfa - 3,0
Stentor igneus Ehrenberg - beta - 2,0
Stentor mulleri Borry, Ehrenberg - beta - alfa - 2,5
Stentor niger O.F. Muller, Ehrenberg - orto - beta - 1,5
Stentor polymorphus Ehrenberg, Stein - beta - 2,0
Stentor roeseli Ehrenberg - beta - alfa - 2,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 50
ORD. 161 16/02/2006
Stylonychia mytilus Ehrenberg - alfa - 3,0
Stylonychia muscorum Kahl - beta - 2,0
Stylonychia pustulata Ehrenberg - beta - 2,0
Tertahymena pyriformis Ehrenberg, Schewiakoff - para - 4,0
Tintinnidium fluviatilis
Tillinia magna - para - 4,0
Trachelius ovum Ehrenberg - beta - alfa - 2,5
Trichopelma sphacnetorum - orto - beta - 1,5
Uronema nigricans - alfa - 3,0
Urotricha farcta Claparede, Lachmann - alfa - 3,0
Urosoma butschlii Schewiacoff - para - 4,0
Urostila viridis Stein - beta - alfa - 2,5
Urostila grandis Ehrenberg - beta - alfa - 2,5
Urostila weisei Stein - alfa - 3,0
Vorticella aquadulcis-Komplex - beta - 2,0
Vorticella alba Fromentel - para - 4,0
Vorticella campanula Ehrenberg - beta - 2,0
Vorticella campanulata Kahl - beta - alfa - 2,5
Vorticella chlamidophora Penard - beta - 2,0
Vorticella comunis Fromentel - beta - 2,0
Vorticella convallaria Linne - alfa - 3,0
Vorticella cupifera Kahl - alfa - 3,0
Vorticella equilata Kahl - para - 4,0
Vorticella fromentali Kahl - alfa - 3,0
Vorticella hamata Ehrenberg - beta - alfa - 2,5
Vorticella margaritata Fromentel - beta - 2,0
Vorticella marginala Stiller - beta - 2,0
Vorticella mayeri Faure - Fremiet - beta - 2,0
Vorticella monilata Tatem - alfa - 3,0
Vorticella microstoma Ehrenberg - para - 4,0
Vorticella nutans O.F. Muller - beta - 2,0
Vorticella putrina O.F. Muller - para - 4,0
Vorticella striata Stokes - para - 4,0
Vorticella telescopica Kent - alfa - para - 3,5
Vorticella vestita Stokes - alfa - 3,0
Vorticella vernalis Stokes - beta - 2,0
PORIFERA
Ephydatia fluviatilis Linne - beta - 2,0
Ephydatia muelleri Liebercuhn - beta - 2,0
Spongila lacustris Linne - beta - 2,0
Spongila fragilis Leidi - beta - 2,0
Trochospongilla horrida - orto - beta - 1,5
CNIDARIA
Craspedacusta sowerbyi Lankester - orto - beta - 1,5
Hydra attenuata Pallas, 1766 - orto - beta - 1,5
Hydra vulgaris Pallas, 1766 - orto - beta - 1,5
Hydra viridissima Pallas - beta - 2,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 51
ORD. 161 16/02/2006
Pelmatohydra oligactis Pallas - beta - 2,0
PLATHELMINTHES
TURBELLARIA
Bohtrioplana semperi M. Braun - orto - 1,0
Crenobia alpina alpina Dana - orto - 1,0
Crenobia alpina montenigrina Mrazek - orto - 1,0
Dalyellia viridis Shaw - beta - alfa - 2,5
Dendrocoelium album Steinmann - beta - 2,0
Dendrocoelium lacteum O.F. Muller - beta - 2,0
Dendrocoelium carpathicum Komarek - orto - 1,0
Dugesia cretica Meixner, 1928 - orto - 1,0
Dugesia gonocephala Duges, 1850 - orto - 1,0
Dugesia lugubris O. Schmidt, 1860 - beta 2,0
Dugesia polychroa O. Schmidt - orto - 1,0
Dugesia trigrina Girard, 1850 - beta - 2,0
Fonticola Phagocata albissima dalmatica - orto - 1,0
Mesostoma ehrenbergi Focke - beta - 2,0
Microstomum lineare O.F. Muller - beta - 2,0
Planaria torva O.F. Muller - beta - alfa - 2,5
Planaria polychroa O. Schmid, 1862 - beta - alfa - 2,5
Plagiostomum lemani Plessis - o - 1,0
Polycelis felina cornuta Dalyell - orto - 1,0
Polycelis nigra O.F. Muller - beta - 2,0
Polycelis tenuis I. Jima - beta - 2,0
NEMERTINI
Protostomatella obscura Schultze - orto - beta - 1,5
Protostoma graecense Bohming - orto - beta - 1,5
GASTROTRICHA
Aspidiophorus paradoxux Voigt - beta - 2,0
Chaetonotus arcuatus Voigt - alfa - beta - 2,5
Chaetonotus brevispinosus Zelinca - beta - 2,0
Chaetonotus chuni Voigt - orto - 1,0
Chaetonotus hystrix Metschnikoff - orto - 1,0
Chaetonotus longispinosus Stokes - orto - 1,0
Chaetonotus macrochaetus Zelinka - orto - 1,0
Chaetonotus maximus Ehrenberg - orto - 1,0
Chaetonotus multispinosus Grunspann - orto - 1,0
Chaetonotus octonarius Stokes - orto - 1,0
Chaetonotus persetosus Zelinka - orto - 1,0
Chaetonotus schultzei Metschnikoff - orto - 1,0
Dasydytes Setopus dubius Voigt - beta - 2,0
Dasydytes Haltidytes festinans Voig, - alfa - 3,0
Dasydytes Chitonodytes longisetosus - alfa - beta - 2,5
Dasydytes ornatus Voigt, 1909 - alfa - 3,0
Heterolepidoderma ocellatum Metschnikoff - beta - 2,0
Ichthydum podura O.F. Muller - beta - 2,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 52
ORD. 161 16/02/2006
Lepidodermella squamatum Dujardin - orto - 1,0
Neogossea antenniggera Gosse - alfa - 3,0
Polymerurus nodicadus Voigt - alfa - 3,0
Stylochaeta fusiformis Spencer - orto - 1,0
Stylochaeta longispinosa - orto - 1,0
Stylochaeta stylifera Voigt - orto - 1,0
NEMATODA
Dorylaimus stagnalis Dujardin - alfa - 3,0
NEMATOMORPHA
Gordius aquaticus Linnaeus - beta - 2,0
ROTATORIA
Adineta vaga Davis - orto - beta - 1,5
Anuraeopsis fissa Gosse - orto - 1,0
Argonotholca foliacea Ehernberg - orto - 1,0
Ascomorpha ecaudis Perty - orto - 1,0
Aspelta circinator Gosse - orto - 1,0
Asplanchna brigthwelli Gosse - beta - 2,0
Asplanchna girodi Guerne - orto - beta - 1,5
Asplanchna priodonta Gosse - orto - beta - 1,5
Asplanchnopus multiceps Schrank - orto - 1,0
Brachionus angularis Gosse - beta - alfa - 2,5
Brachionus budapestinensis Daday - beta - 2,0
Brachionus calyciflorus Pallas - beta - alfa - 2,5
Brachionus diversicornis Daday - beta - 2,0
Brachionus quadridentatus Hermann - beta - 2,0
Brachionus urceolaris O.F. Muller - beta - 2,0
Bryceela stylata Milne - orto - 1,0
Bryceela tenella Bryce - orto - 1,0
Cephalodella auriculata O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Cephalodella catellina O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Cephalodella forficate Ehrenberg - orto - beta - 1,5
Cephalodella forficula Ehrenberg - beta - 2,0
Cephalodella gibba Ehrenberg - orto - 1,0
Cephalodella misgurnus Wulfert - beta - 2,0
Cephalodella sterea Gosse - orto - beta - 1,5
Cephalodella tantila Myers - orto - 1,0
Cephalodella tenuior Gosse - orto - 1,0
Chromogaster ovalis Bergendal - orto - 1,0
Collotheca campanula Dobie - orto - beta - 1,5
Collotheca mutabilis Bolton - orto - 1,0
Collotheca ornata Ehrenberg - beta - alfa - 2,5
Collotheca pelagica Rousselete - orto - 1,0
Colurella adriatica Ehrenberg - orto - 1,0
Colurella colurus Ehrenberg - orto - 1,0
Colurella obtuse Gosse - orto - 1,0
Colurella uncinata O.F. Mullesr - orto - 1,0
Conochiloides dossuarius Hudson - orto - 1,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 53
ORD. 161 16/02/2006
Conochilus hipocreppsis Schrank - orto - 1,0
Cyrtonia tuba Ehrenberg - orto - beta - 1,5
Dicranophorus grandis Ehrenberg - orto - beta - 1,5
Dicranophorus forcipatus O.F. Muller - orto - 1,0
Diplois daviesiae Gosse - beta - alfa - 2,5
Dorystomata caudata Bilfinger - orto - 1,0
Elosa woralli Lort - orto - 1,0
Encentrum arvicola Wulfert - orto - 1,0
Encentrum felis O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Encentrum lutra Wulfert - orto - 1,0
Encentrum mustella Milne - beta - 2,0
Encentrum putorius Wulfert - beta - 2,0
Eosphora ehrenbergi Weber&Montet - orto - beta - 1,5
Epifanes senta O.F. Muller - alfa - 3,0
Euchlanis dilatata Ehrenberg - orto - 1,0
Euchlanis parva Rousselet - orto - 1,0
Filinia brachiata Rousselet - orto - 1,0
Filinia limnetica Zacharias - orto - beta - 1,5
Filinia longiseta Ehrenberg - beta - 2,0
Filinia terminalis Skorikow - orto - beta - 1,5
Floscularia ringens Linne - beta - 2,0
Gastropus stylifer Imhof - orto - 1,0
Habrotrocha bidens Gosse - orto - 1,0
Habrotrocha reclusa Milne - orto - 1,0
Hexarthra mira Hudson - beta - 2,0
Itura aurita Ehrenberg - orto - beta - 1,5
Kellicottia longispina Kellicott - orto - 1,0
Keratella cochlearis Gosse - orto - beta - 1,5
Keratella quadrata O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Keratella testudo Ehernberg - orto - 1,0
Keratella ticinensis Gallerio - orto - beta - 1,5
Keratella tropica Apstein - beta - 2,0
Keratella valga Ehrenberg - orto - beta - 1,5
Lecane bula Gosse - orto - 1,0
Lecane clara Bryce - orto - 1,0
Lecane closterocerca Schmarda - orto - 1,0
Lecane Monostyla cornuta O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Lecane hamata Stokes - orto - 1,0
Lecane lauterborni Hauer - orto - 1,0
Lecane ludwigii Eckstein - orto - 1,0
Lecane luna O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Lecane lunaris Ehrenberg - orto - beta - 1,5
Lecane quadridentata Ehrenberg - orto - beta - 1,5
Lepadella acuminita Ehrenberg - orto - 1,0
Lepadella ovalis O.F. Muller - orto - 1,0
Lepadella patella O.F. Muller - orto - 1,0
Limnias ceratophylli Schrank - orto - beta - 1,5
Lindia tortulosa Dujardin - orto - 1,0
Lophocharis alpina Ehrenberg - orto - beta - 1,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 54
ORD. 161 16/02/2006
Macrochaetus subquadratus Petry - orto - 1,0
Metadiaschizas trigona Rousselet - orto - 1,0
Microcodon clavus Ehrenberg - orto - 1,0
Mytilina mucronata Ehrenberg - beta - 2,0
Mytilina ventralis Ehrenberg - orto - 1,0
Notholca acuminate Ehrenberg - orto - 1,0
Notholca labia Gosse - orto - 1,0
Notholca squamula O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Notommata aurita O.F. Muller - orto - 1,0
Notommata copeus Ehrenberg - orto - 1,0
Notommata grandis Tessin - orto - 1,0
Notommata pachyura Gosse - orto - beta - 1,5
Notommata saccigera Ehrenberg - orto - 1,0
Notommata tripus Ehrenberg - orto - 1,0
Paracolurella pertyi Hood - orto - 1,0
Philodina citrine Ehrenberg - orto - 1,0
Philodina megalotrocha Ehrenberg - orto - beta - 1,5
Philodina roseola Ehrenberg - orto - beta - 1,5
Platyas quadricornis Ehrenberg - beta - 2,0
Pleuretra brycei Veveber - orto - 1,0
Pleurotrocha petromizon Ehrenberg - orto - 1,0
Ploesoma hudsoni Inhof - beta - 2,0
Ploesoma lenticulara Herrick - orto - 1,0
Polyarthra dolichoptera Idelson - orto - 1,0
Polyarthra major Burckhardt - orto - 1,0
Polyarthra remata Skorikov - orto - 1,0
Polyarthra vulgaris Carlin - beta - 2,0
Pompholys complanata Gosse - orto - beta - 1,5
Proales decipiens Ehrenberg - orto - 1,0
Proalides tentaculata Beauchamp - orto - beta - 1,5
Proalinopsis lobatus Rodewald - orto - 1,0
Ptygura crystallina Ehrenberg - orto - beta - 1,5
Rhincolglena frontalis Ehrenberg - beta - 2,0
Rotaria citrina Ehrenberg - orto - 1,0
Rotaria elongata Weber - orto - beta - 1,5
Rotaria neptunia Ehrenberg - para - 4,0
Scardinium longicaudum O.F. Muller - orto - 1,0
Scepanotrocha rubra Bryce - orto - 1,0
Squatinella tridentata Fresenius - orto - 1,0
Syncheta kitina Rousselet - orto - beta - 1,5
Syncheta longipea Gosse - orto - 1,0
Syncheta oblonga Ehrenberg - beta - 2,0
Syncheta pectinata Ehrenberg, - Wierzejski - beta - 2,0
Syncheta stylata Wierzejski - orto - 1,0
Syncheta tremula O.F. Muller - orto - 1,0
Taphrocampa selenura Gosse - orto - 1,0
Testudinella patina Herrmann - beta - 2,0
Trichocerca bicristata Gosse - orto - 1,0
Trichocerca cylindrica Imhof - orto - 1,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 55
ORD. 161 16/02/2006
Trichocerca longiseta Schrank - orto - 1,0
Trichocerca porcellus Gosse - orto - 1,0
Trichocerca pusilla Jennings - orto - 1,0
Trichocerca rattus O.F. Muller - orto - 1,0
Trichocerca rousseleti Voigt - orto - 1,0
Trichocerca stilata Gosse - orto - 1,0
Trichocerca sulcata Jennings - orto - 1,0
Trichocerca tigris O.F. Muller - orto - 1,0
Wulfertia ornata Donner - orto - 1,0
TARDIGRADA
Dactylobiotus macronyx Dujardin - orto - 1,0
Hybsibius annulatus Murray - orto - 1,0
Hybsibius augusti Thulin - orto - beta - 1,5
Hybsibius bulbosus Marcus - orto - 1,0
Hybsibius convergens Urbanovicz - orto - 1,0
Hybsibius dujardini Doyere - orto - 1,0
Hybsibius gibus Marcus - orto - 1,0
Hybsibius granulifer Thulin - orto - 1,0
Hybsibius oculatus Murray - orto - 1,0
Hybsibius scoticus Thulin - orto - 1,0
Hybsibius tetradactyloidea Richerts - orto - 1,0
Isohypsibius annulatus Murray - orto - 1,0
Isohypsibius gibbus Marcus - orto - 1,0
Isohypsibius granulifer Thulin - orto - 1,0
Isohypsibius papillifer Marcus - orto - 1,0
Isohypsibiuster tadactyloides Richters - orto - 1,0
Macrobiotus ambiguus Murray - orto - 1,0
Macrobiotus ampullaceus Thulin - orto - 1,0
Macrobiotus dispar Murray - orto - 1,0
Macrobiotus furciger Murray - orto - 1,0
Macrobiotus hufelandi Schultze - orto - 1,0
Macrobiotus macronyx Dujardin - orto - 1,0
Macrobiotus pullari Murray - orto - 1,0
Macrobiotus richtersi Murray - orto - beta - 1,5
Pseudechiniscus tridentifer Bartos - orto - 1,0
Pseudohypsibium augusti Murray - orto - 1,0
MOLLUSCA
GASTROPODA
Acroloxus lacustirs L. - beta - 2,0
Abida cf. fromentum Drap. - orto - beta - 1,5
Ancylus fluviatillis O.F. Muller - beta - 2,0
Anisus septemgyratus Biels - orto - beta - 1,5
Anisus leucostoma Millet - orto - 1,0
Anisus spirorbis Linne - orto - beta - 1,5
Aplexa hypnorum Linne - orto - beta - 1,5
Bithynia leachii Scheppard - beta - 2,0
Bithtynia tentaculata Linne - beta - 2,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 56
ORD. 161 16/02/2006
Bytinella austriaca Frauensfeld - orto - 1,0
Esperiana Fagotia acicularis Ferussac - beta - 2,0
Esperiana esperi Fagotia Ferussac - beta - 2,0
Galba Lymnaea truncatula O.F. Muller - beta - 2,0
Gyraulus albus O.F. Muller - beta - 2,0
Gyraulus laevis Alder - o - beta - 1,5
Lithoglyphus naticoides C. Pfeiffe - beta - 2,0
Lymnaea stagnalis L. - beta - 2,0
Planorbis carinatus O.F. Muller - beta - 2,0
Planorbarius corneus Linne - beta - 2,0
Planorbis planorbis Linne - beta - alfa - 2,5
Physa fontinalis Linne, 1758 - orto - beta - 1,5
Physella Physa acuta Draparnaud - beta - alfa - 2,5
Potamopyrgus antipodarum Gray - alfa - 3,0
Radix Lymnaea ampla Hartmann - beta - alfa - 2,5
Radix Lymnaea ovata Draparnau - beta - alfa - 2,5
Radix Lymnaea peregra O.F. Muller - beta - alfa - 2,5
Segmentina nitida O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Stagnicola Lymnaea palustris O.F. Muller - beta - 2,0
Teodoxus danubius C. Pfeiffe - orto - beta - 1,5
Teodoxus fluviatilis Linne - beta - 2,0
Viviparus acerosus Bourguignat - beta - 2,0
Viviparus contectus Millet - beta - 2,0
Viviparus Viviparus Linnaeus - beta - 2,0
Valvata cristata O.F. Muller - beta - 2,0
Valvata macrosomata pulchella Morch - orto - beta - 1,5
Valvata Borysthenia naticina Menke - beta - 2,0
Valvata piscinalis O.F. Muller - beta - 2,0
BIVALVIA
Anodonta anatina Linne - beta - 2,0
Anodonta cygnaea Linne - beta - 2,0
Corbicula fulminalis O.F. Muller - beta - 2,0
Corbicula fulminea O.F. Muller - beta - 2,0
Dreissena polymorpha Pallas - beta - 2,0
Hypanis Monodacna colorata Eichwald - orto - 1,0
Pisidium amnicum O.F. Muller - beta - 2,0
Pisidium casertanum Poli, 1791 - beta - 2,0
Pisidium nitidum Jenyns - beta - alfa - 2,5
Pisidium obtusale Lamarck - orto - beta - 1,5
Pisidium personatum Malm - beta - 2,0
Pseudanodonta complanata Rossmassler - beta - 2,0
Sphaerium corneum Linne - beta - alfa - 2,5
Sphaerium rivicola Lamarck
Unio crasus Philipsson - beta - 2,0
Var. crassus decurvatus Rossm - orto - beta - 1,5
Var. crassus gontieri Bourg - orto - beta - 1,5
Unio pictorum Linn. - beta - 2,0
Unio tumidus Philipsson - beta - 2,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 57
ORD. 161 16/02/2006
ANNELIDA
POLYCHAETA
Hypania invalida Grube - beta - alfa - 2,5
OLIGOCHAETA
Aelosomatidae, Naididae,
Aelosoma hemprichi Ehrenberg - beta - alfa - 2,5
Aelosoma quaternarium Ehrenberg - beta - alfa - 2,5
Aelosoma tenebrarum Vejdovhy - beta - 2,0
Aelosoma variegatum Vejdovhy - beta - alfa - 2,5
Amphichaeta leydigii Tauber - beta - 2,0
Arcetonais lomondi Martin - orto - beta - 1,5
Aulophorus furcatus O.F. Muller - beta - 2,0
Cheaetogaster limnaei V. Baer - beta - 2,0
Chaetogaster diaphanus Gruithuisen - beta - alfa - 2,5
Dero obtusa Udekem - alfa - 3,0
Nais barbata O.F. Muller - beta - alfa - 2,5
Nais communis Piguet - beta - alfa - 2,5
Nais elinguis O.F. Muller - alfa - 3,0
Nais pardalis Piguet - beta - alfa - 2,5
Nais variabilis Piguet - beta - alfa - 2,5
Ophidonais serpentina O.F. Muller - alfa - 3,0
Paranais frici Hrabe - beta - 2,0
Pristina longiseta Ehrenberg - beta - alfa - 2,5
Slavina appendiculata Udekem - beta - 2,0
Slavina lacustris Linne - beta - alfa - 2,5
Specaria josinae Vejdovsky - beta - alfa - 2,5
Stylaria lacustris Linnae - beta - alfa - 2,5
Uncinais uncinata Orsted - beta - 2,0
Criodrilidae
Criodrilus lacuum Hoffmeister - beta - alfa - 2,5
Eiseniella tetraedra Savign - beta - 2,0
Lumbricidae, Lumbriculidae
Lumbriculus variegatus Grube - beta - alfa - 2,5
Rhynchelmis limosella Hoffmeister - beta - 2,0
Stylodrilus heringianus Claparede - beta - 2,0
Haplotaxidae
Haplotaxis gordioides Hartman - orto - beta - 1,5
Branchiurinae
Branchiura sowrbyi Beddard - beta - alfa - 2,5
Tubificidae
Potamothrix bavaricus Oschmann - beta - 2,0
Potamothrix bedoti Piguet - beta - alfa - 2,5
Potamothrix hammoniensis Michaelsen - beta - alfa - 2,5
Potamothrix moldaviensis Vejdovsky-Mrazek - beta - alfa - 2,5
Potamothrix vejdovski Hrabe - beta - alfa - 2,5
Limnodrilus claparedeanus Ratzel - alfa - 3,0
Limnodrilus hoffmeisteri Claparede - alfa - para - 3,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 58
ORD. 161 16/02/2006
Limnodrilus profundicola helveticus Piguet - alfa - 3,0
Limnodrilus udekemianus Claparede - alfa - para - 3,5
Psammoryctides albicicola Michaelsen - beta - alfa - 2,5
Psammoryctides barbatus Grube - beta - 2,0
Spirosperma Peloscolex ferox Eisen - beta - alfa - 2,5
Tubifex tubifex O.F. Muller - alfa - para - 3,5
HIRUDINEA
Capsiobdella fadejewi Epstein - beta - 2,0
Dina apathyi - beta - alfa - 2,5
Dina lineata O.F. Muller - beta - alfa - 2,5
Dina punctata apathyi Johannson - beta - 2,0
Erpobdella octoculata Linne - beta - alfa - 2,5
Erpobdella nigricollis Brandes - beta - alfa - 2,5
Erpobdella testacea Savigny - beta - alfa - 2,5
Erpobdella vilnensis monostriata Liskiewiczs - beta - 2,0
Glossiphonia complanata Linne - beta - alfa - 2,5
Haemopis sanguisuga Linne - beta - 2,0
Helobdella stagnalis Linne - beta - alfa - 2,5
Hemiclepsis marginata O.F. Muller - beta - 2,0
Hirudo medicinalis Linne - beta - 2,0
Piscicola geometra Linne - beta - 2,0
Piscicola haranti - beta - alfa - 2,5
Trochaeta bykowskii Dutrochet - beta - 2,0
Trochaeta cylindrica - beta - alfa - 2,5
Trochaeta riparia - beta - alfa - 2,5
Trochaeta subviridis Dutrochet - beta - 2,0
ARTHROPODA
ARANEIDA
Argyroneta aquatica Line - orto - beta - 1,5
Dolomedes finbriatus Clerck - orto - beta - 1,5
ACARINA HYDRACHNIDIA, HYDRACARINA
Arrenurus Truncaturus fontinalis Viets - orto - 1,0
Arrenurus Megaluracarus globator O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Atractides gibberipalpis Piersig, 1898 - beta - 2,0
Atractides nodipalpis - orto - 1,0
Aturus crinitus Thor. - beta - 2,0
Eylais meridionalis - orto - beta - 1,5
Feltria clipeata - orto - 1,0
Feltria minuta Koenike - orto - 1,0
Frontipoda musculus O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Hydrachna globosa De Geer - beta - 2,0
Hydrachna geographica O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Hygrobates calliger - orto - beta - 1,5
Hygrobates fluviatilis - orto - beta - 1,5
Lebertia fimbrata - orto - 1,0
Lebertia porosa - orto - 1,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 59
ORD. 161 16/02/2006
Lebertia rivalis - beta - 2,0
Limnesia maculata O.F. Muller - beta - 2,0
Limnochares aquatica Linne - orto - beta - 1,5
Piona nodata O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Soldanellonyx chappuisi Walter - orto - 1,0
Sperchon brevirostris Koen - orto - 1,0
Sperchon glandulosus Konike - orto - 1,0
Torenticola anomala - orto - 1,0
Torenticola elliptica Maglio - orto - 1,0
Unionicola Acax crassipes O.F. Muller - orto - beta - 1,5
CRUSTACEA
BRANCHIOPODA PHYLLOPODA
Artemia sallina Line - orto - beta - 1,5
Branchipus stagnalis Line - orto - beta - 1,5
Branchipus sschaefferi Fischer - orto - beta - 1,5
Cyzicus teracerus Krynicki - orto - beta - 1,5
Limnomysis benedeni - beta - 2,0
Triops cancriformis Schaffer - orto - beta - 1,5
CLADOCERA
Achantoleberis curvirostris O.F. Muller - orto - 1,0
Acroperus harpae Baird - orto - beta - 1,5
Alona affilins Leydig - orto - 1,0
Alona costata Sars - orto - beta - 1,5
Alona guttata Sars, 186 - orto - beta - 1,5
Alona intermedia Sars - orto - 1,0
Alona quadrangularis O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Alona rectangular Sars - orto - beta - 1,5
Alona tenuicaudis Sars - beta - 2,0
Alonella excisa Fischer - orto - 1,0
Alonella nana Baird - orto - beta - 1,5
Alonella exigua Lilljebog - orto - 1,0
Alonopsis elongata Sars - orto - 1,0
Bosmina coregoni Baird - orto - 1,0
Bosmina longirostris O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Camptocercus lilljebogi Schodler - orto - 1,0
Camptocercus rectirostris Schodler - orto - 1,0
Ceriodaphnia affinis Lilljerborg - orto - beta - 1,5
Ceriodaphnia laticauda O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Ceriodaphnia megops Sars - orto - beta - 1,5
Ceriodaphnia pulchella Sars - orto - beta - 1,5
Ceriodaphnia quadrangula O.F. Muller - orto - 1,0
Ceriodaphnia reticulata Jurine - beta - 2,0
Ceriodaphnia rotunda Sars - orto - beta - 1,5
Ceriodaphnia setosa Matile - orto - beta - 1,5
Chydorus aphaericus O.F. Muller - beta - 2,0
Chydorus gibbus Sars - orto - 1,0
Chydorus globosus Baird - orto - 1,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 60
ORD. 161 16/02/2006
Chydorus latus Sars - orto - 1,0
Chydorus ovalis Kurz - orto - 1,0
Chydorus piger Sars - orto - beta - 1,5
Daphnia atkinsoni Baird - orto - beta - 1,5
Daphnia cucullata Sars - beta - 2,0
Daphnia cucullata berolinensis Schoder - orto - beta - 1,5
Daphnia cucullata hermani Daday - beta - 2,0
Daphnia cucullata incerta Richard - orto - beta - 1,5
Daphnia cucullata kahlbergensis Schoder - orto - beta - 1,5
Daphnia curvirostris Eylmann - beta - alfa - 2,5
Daphnia hyalina Leydic - orto - beta - 1,5
Daphnia hyalina lacustris Sars - beta - 2,0
Daphnia hyalina pellucida O.F. Muller - orto - 1,0
Daphnia longispina O.F. Muller - beta - 2,0
Daphnia longispina caudata Sars - orto - 1,0
Daphnia longispina galeata Sars - orto - 1,0
Daphnia longispina longispina O.F. Muller - beta - 2,0
Daphnia longispina pulchella Sars - orto - 1,0
Daphnia longispina rosea Sars, Richard - orto - 1,0
Daphnia magna Staus - alfa - para - 3,5
Daphnia obtusa Kurz - orto - beta - 1,5
Daphnia pulex Leydig - alfa - 3,0
Daphnia pulicaria Forbes - beta - 2,0
Daphnia similes Calus - orto - beta - 1,5
Diaphanosoma brachiurum Lieven - orto - beta - 1,5
Draponothrix dentate Euren - orto - 1,0
Graptoleberis testudinaria alexandrinae Negrea - orto - beta - 1,5
Ilyocryptus acutifrons Sars - beta - 2,0
Ilyocryptus sordidus Lievin - beta - 2,0
Holopedium gibberum Zaddah - orto - 1,0
Lathonura rectirostris O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Latona setifera O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Leydigia acanthocercoides S. Fischer - orto - beta - 1,5
Leydigia leydigii Schoedler - beta - 2,0
Limnosida frontosa Sars - orto - 1,0
Macrothrix laticornis Fischer - beta - 2,0
Macrothrix hirsuticornis Norman&Bradi - beta - 2,0
Macrothrix rosae Jurin - orto - beta - 1,5
Moina branchiata Jurine - beta - alfa - 2,5
Moina macrocopa Straus - alfa - 3,0
Moina micrura Kurz Schramek - Husek - beta - 2,0
Moina rectrirostris Leydic - alfa - para - 3,5
Paracanta truncate O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Pleuroxus aduncus Jurine - orto - 1,0
Pleuroxus chappuisi Brehm - orto - beta - 1,5
Pleuroxus laevis Sars - orto - 1,0
Pleuroxus striatus Schodler - orto - beta - 1,5
Pleuroxus trigonellus O.F. Muller - beta - 2,0
Pleuroxus uncinatus Baird - orto - beta - 1,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 61
ORD. 161 16/02/2006
Polyphemus pediculus Line - orto - 1,0
Rhynchotalona falcata Sars - orto - 1,0
Rhynchotalona rostrata Koch - orto - beta - 1,5
Scapholeberis aurita S. Fischer - orto - beta - 1,5
Scapholeberis kingi Sars - orto - 1,0
Scapholeberis microcephala Sars - orto - 1,0
Scapholeberis mucronata O.F. Muller - beta - 2,0
Sida crystallina O.F. Muller - orto - beta - 1,5
Simocephalus congener Schodler - orto - 1,0
Simocephalus exspinosus Koch - orto - 1,0
Simocephalus lusaticus Herr - orto - beta - 1,5
Simocephalus serrulatus Xoch - orto - beta - 1,5
Simocephalus vetulus O.F. Muller - orto - beta - 1,5
COPEPODA
Achantodiaptomus denticornis Werz - orto - 1,0
Arctodiatomus wierzejscii Richard - beta - 2,0
Cyclops insignis Claus - orto - beta - 1,5
Cyclops strenuus Fischer - beta - alfa - 2,5
Cyclops strenuus Fischer - metanauplium - beta - alfa - 2,5
Ectocyclops phaleratus Coch - beta - alfa - 2,5
Eucyclops lilljeborgi Sars - orto - 1,0
Eucyclops macruroides Lilljeborg - orto - 1,0
Eucyclops macrurus Sars - beta - alfa - 2,5
Eucyclops serrulatus Fischer, 1851 - beta - 2,0
Eudiaptomus gracilis Sars - orto - 1,0
Eudiaptomus graciloides Lilljeborg - orto - beta - 1,5
Eudiaptomus zachariasi Poppe - orto - 1,0
Eudiaptomus vulgaris Schmeil - beta - 2,0
Hemidiaptomus amblyodon Marenzeller - orto - beta - 1,5
Macrocyclops albidus Jurine - beta - 2,0
Macrocyclops distinctus Richard - orto - 1,0
Metacyclops gracilis Lilljeborg - beta - alfa - 2,5
Metacyclops minutus Claus - orto - 1,0
Metacyclops planus Guernei - beta - alfa - 2,5
Microcyclops varicans Sars - orto - 1,0
Mixodiaptomus kupelwieseri Brehm - orto - beta - 1,5
Mixodiaptomus tatricus Verz - orto - 1,0
Paracyclops affinis Sars - orto - 1,0
Paracyclops fimbriatus Fischer - orto - 1,0
Paracyclops poppei Rehberg - orto - 1,0
Tropocyclops prasinus Jurine - orto - 1,0
BANCHIURA
Argulus foliaceus Linnaeus - beta - alfa - 2,5
DECAPODA
Astacus astacus Linnaeus - beta - 2,0
Astacus leptdactylus Escholtz - beta - 2,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 62
ORD. 161 16/02/2006
MYSIDACEA
Katamysis warpachowsyi G.O. Sars - orto - beta - 1,5
Limnomysis benedeni Czerniavsky - beta - 2,0
AMPHIPODA
Corophium curvispinum Sars - beta - 2,0
Dikerogammarus bispinosus Martynov - beta - 2,0
Dikerogammarus haemobaphes Eichwald - beta - 2,0
Dikerogammarus villosus Sowinsky - beta - 2,0
Echinogammarus ischnus Stebbing - beta - 2,0
Gammarus Rivulogammarus fossarum Koch - beta - 2,0
Gammarus Rivulogammarus balcanicus Karaman - orto - 1,0
Gammarus Carinogammarus roeselli Gervais - beta - 2,0
Gammarus tigrinus Sexton - beta - alfa - 2,5
Niphargus aquilex aquilex - orto - 1,0
Niphargus hrabei - beta - 2,0
Proasellus coxalis Dollufus - beta - 2,0
Synurella ambulans O.F. Muller - beta - 2,0
ISOPODA
Asellus aquaticus L. Racovitza - alfa - 3,0
Jaera istri Vieuille - beta - 2,0
Proasellus coxalis Dollfus - alfa - 3,0
INSECTA
COLLEMBOLA
Podura aquatica Linne - orto - beta - 1,5
Sminthurides aquaticus Bourlet - orto - beta - 1,5
EPHEMEROPTERA
Familia Baetidae
Grupa alpinus
Baetis alpinus Pictet 1843 - orto - 1,0
Cloe alpina Pictet 1843
Baetis amnicus Pictet 1843; (orig.)
Baetis carpathica Morton 1910; (syn.) Mueller-Liebenau, 1969
Baetis Dorieri Degrange 1957a; (syn.) Mueller-Liebenau, 1969
Baetis bioculatus Linne - orto - beta - 1,5
Grupa buceratus
Baetis buceratus Eaton 1870 - beta - 2,0
Baetis scanicus Bengtsson 1917; (syn.) Mueller-Liebenau, 1964
Baetis Grandii Grandi 1948; (Syn.) Mueller-Liebenau, 1969
Baetis nexus Navas 1918; (syn.) vgl. Alba-Tercedor, 1984 a
Baetis digitatus Bengtsson - beta - 2,0
Grupa fuscatus
Baetis fuscatus Linne - beta - 2,0
Ephemera fuscata Linnaeus 1716; (Orig.)
Baetis fuscatus (Linnaeus 1761); (comb.) Eaton 1870
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 63
ORD. 161 16/02/2006
Baetis bioculatus (Linnaeus 1758); (syn.) Kimmis, 1964, Brinck &
Mueller-Liebenau, 1965
Baetis venustulus Eaton 1885; (syn.) Mueller-Liebenau, 1967
Baetis scambus Eaton 1870 - beta - 2,0
Grupa lutheri
Baetis lutheri Muller-Liebenau, 1967 - orto - beta - 1,5
Baetis subalpinus: Mueller-Liebenau, 1960 nec. Bengtsson; teste
Mueller-Liebenau, 1967
Baetis vardarensis Ikomonov 1962 - beta - 2,0
Baetis sp. nympha vardarensis Ikomonov 1962; (orig.)
Baetis melanonyx Pictet 1843 - orto - 1,0
Cloe melanonyx Pictet; (orig.)
Baetis kulindrophalamus Bogoeascu 1933; (syn.) Mueller-Liebenau, 1969
Baetis principii Grandi 1949; (syn.) Mueller-Liebenau, 1969
Baetis bengtssoni Mueller-Liebenau; (Syn.) Mueller-Liebenau, 1969
Baetis muticus Linne 1758 - orto - beta - 1,5
Ephemera mutica Linnaeus 1758; (orig.)
Cloe pumila Burmeister 1839; (syn.) Bengtsson, 1912b
B. muticus intermedius Alba-Tercedor 1982a; (syn.) Sartori&Thomas, 1991
Baetis (Nigrobaetis) muticus; (Comb.) Novikova&Kluge, 1987
Alainites muticus; (comb.) Waltz&McCafferty 1994 In: Waltz et al. (1994), nu a fost acceptat;
test Kluge. 1997b
Baetis niger Linnaeus 1761 - beta - 2,0
Ephemera nigra Linnaeus 1761; (orig.)
Baetis niger; (comb.) Eaton 1870
Baetis (Nigrobaetis) niger; (comb.) Novikova&Kluge, 1987;
Nigrobaetis niger; (Status) Waltz, McCafferty&Thomas, 1994
Baetis incurvus Bengtsson 1912a; (syn.) Mueller-Liebenau, 1969
Baetis pentaphlebodes Navas - beta - 2,0
Baetis pumilus Burm. - orto - beta - 1,5
Grupa rhodani
Baetis gemellus Eaton 1885
Baetis rhodani Pictet 1843 - beta - 2,0
Cloe Rhodani Pictet 1843; (orig.)
Baetis bocagii Eaton 1885; (syn.) Kimmis, 1960
Baetis Pusillus Bengtsson 1912; (syn.) Mueller-Liebenau 1969
Baetis Wallengreni Begtsson 1912; (syn.) Mueller-Liebenau, 1964
Grupa vernus
Baetis liebenauae Keffermueller 1974
Baetis macani Kimmins 1975a
Baetis tracheatus Keffermueller&Machel 1967 - beta - 2,0
Baetis vernus Curtis 1834 - beta - 2,0
Baetis tenax Eaton 1870; (syn.) Mueller-Liebenau, 1969
Baetis finitimus Eaton 1871; (syn.) Mueller-Liebenau, 1969
Grupa Choroterpes Eaton 1881
Choroterpes picteti Eaton 1881 - beta - 2,0
Leptophlebia Picteti Eaton 1871; (orig.)
Habrophlebia Picteti; (cornb.) Eaton, 1881
Choroterpes Picteti; (comb.) Eaton 1884
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 64
ORD. 161 16/02/2006
Choroterpes lusitanica Eaton 1881; (syn.) Eaton 1883
Grupa Brachycercus Curtis 1853
Brachycercus harrisella Curtis 1834 - beta - 2,0
Ephemeron Harris 1776 zit. N. Arvy, 1980
Brachycercus Harissella Curtis 1834; (orig.)
Brachycercus pennata Stephens 1836; (syn.) Kimmins, 1971
Brachycercus pallidus Tshernova 1952; (syn.) Illies, 1967
Brachycercus magnus Tshernova 1952; (syn.) Kluge, 1991
Grupa Caenidae Newman 1853
Grupa horaria
Caenis horaria Linnaeus 1785 - beta - 2,0
Ephemera horaria Linnaeus 1785; (orig.)
Caenis dimidiata Stephens 1835; (syn.) Bengtsson
Caenis lactea Pictet 1843; (syn.) Malzacher, 1986
Caenis lactella Eaton 1884 (syn.) Malzacher, 1986
Caenis robusta Eaton 1884 - beta - 2,0
Caenis incus Bengtsson 1912a; (syn.) Degrange, 1957b
Caeis miliaria Tshernova 1952; (syn.) Braasch, 1982: (status novus)
Kluge, 1997b
Caenis ulmeri Brodskz 1930b; (syn.) Malzacher, 1993
Grupa rivulorum
Caenis rivulorum Eaton 1884 - beta - 2,0
Caenis dimidiata var rivulorum Eaton 1884; (orig.)
Caenis nivea Bengtsson 1917; (syn.) Saaristo, 1966
Grupa macrura
Caenis macrura Stephens 1835 - beta - 2,0
Caenis macrura Stephens 1835; (status nov.) Bengtsson, 1917
Caenis luctosa Burmeister 1839 - beta - 2,0
Oxycypha lucuosa Burmeister 1839; (orig.)
Caenis luctosa (Burmeister 1839): (comb.) Jacob, 1974b
Caenis moesta Bengtsson 1917; (syn.) Jacob, 1974b
Caenis felsinae Grandil 1951; (syn.) Kimmins zit. N. Jacob, 1974b
Grupa pseudorivulorum
Caenis beskidensis Sowa 1973 - orto - beta - 1,5
Caenis pseuodorivulorum Keffermueller 1960 - beta - 2,0
Grupa Centroptilum Eaton 1868
Centroptilum luteolum O:F: Muller - beta - 2,0
Ephemera luteola Muller 1776 (orig.)
Baetis luteolus; (comb.) Eaton, 1868
Centroptilum luteolum; (comb.) Eaton, 1869
Grupa Cloeon
Cloeon dipterum Linnaeus - beta - alfa - 2,5
Ephemera diptera Linnaeus 1761; (orig.)
Ephemera annulata Mueller 1776; (syn.) Eaton, 1871
Ephemera rufula Mueller 1776; (syn.) Sowa, 1975b
Ephemera russula: misspell. Of. Rufula; (syn.) Eaton, 1871
?Cloeon szegedi Jacob 1969; (syn.) Sowa, 1975b
Cloeon dipterum: Eaton, 1885 p.p., var 3 si 4?; Sowa, 1975b
Cloeon sinense (Wakker 1853); (syn.?) Kimmins, 1960
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 65
ORD. 161 16/02/2006
Cloeon zimini Tshernova 1930; (syn.) Kluge, 1995
Cloeon inscriptum Bengtsson 1914
Cloeon dipterum: Eaton, 1871 p.p. var. 2?: Landa 1969 p.p. Teste Sowa (1975b)
Cloeon inscriptum: Ulmer 1929,: Schoenemund 1930a
Cloeon simile Eaton 1870 - para - a - 2.5
Inkl. Cloeon praetextum Bengtsson 1936
Inkl. Cloeon Schoenemundi Bengtsson 1936
Procloeon hovassi Verrier 1949b; p.p. Larve, teste Sowa, 1980
Inkl. Procloeon rabaudi Verrier 1949b; p.p. Larve, teste Sowa, 1980
Grupa Ecdyionurus Eaton 1868a
Grupa Ecdyonurus venosus
Ecdyonurus aurantiacus Burmaister 1893 - beta - 2,0
Ecdyonurus aurantiacus Burmeister 1839; (orig.)
Baetis aurantiaca 1839; (orig.)
Ecdyurus Pazsickyi Pongraz 1913; (syn.) Puthz, 1973
Ecdyonurus fluminum: Eaton, 1887, nec. Pictet; Thomas, 1969a
Ecdyonurus fluminum: Schoenemund 1930a partim nec. Pictet
Ecdyonurus fluminum: Landa, 1887, nec. Pictet; Thomas, 1969a
Ecdyonurus dispar Curtis - beta - 2,0
Baetis disar Curtis 1843; (orig.)
Baetis subfusca Stephens 1835; (syn.) Eaton, 1871
Heptagenia longicauda: Eaton, 1887 nec. Stephenns; (syn.) Kimmins, 1942
Ecdyonurus venosus: Eaton, 1887 nec. Fabricius (partim) t. Kimmins, 1942
Ecdyonurus dispar; (comb.) Kimmins, 1942
Ecdyonurus fluminum (Pictet 1843); (syn.) Thomas, 1968a
Ecdyonurus forcipula Pictet - orto - beta - 1,5
Grupul helveticus
Ecdyonurus carpathicus Sowa 1973a
Ecdyonurus helveticus Eaton 1883 - orto - 1,0
Ecdyurus italicus Eaton 1883; (syn.) Thomas, 1968b
Ecdyonurus bollenganus Navas 1933; (syn.) Thomas, 1968b
Ecdyonurus picteti (Meyer-Dur) 1864; (1864 - orto - 1,0
Baetis Picteti Meyer-Dur 1864; (orig.)
?Heptagenia nigrescens Klapalek 1908; (syn.) Puthz, 1975
Ecdyonurus subalpinus - orto - 1,0
Ecdyonurus zelleri - orto - 1,0
Ecdyonurus isignis Eaton 1870 - orto - beta - 1,5
Ecdyurus insignis Eaton 1870; (orig.)
Heptagenia insignis; (comb.) Eaton 1870
Ecdyonurus insignis; (comb.) Ulmer, 1920a
Baetis montana: Hagen 1863 nec. Pictet; (syn.) Eaton, 1870
Ecdyurus rhenanus Neeracher 1910); (syn.) Landa, 1969
Ecdyonurus lateralis Curtis - orto - beta - 1,5
Ecdyonurus macani Thomas&Sowa 1970 - orto - beta - 1,5
Ecdyonurus submontanus Landa 1969
Ecdyionurus fluminum: Bogoescu (1958) nec. Pictet; teste Sowa, 1971a
Ecdyionurus fluminum: Bogoescu&Tabacaru (1962) nec. Pictet; teste Sowa, 1971a
Ecdyonurus starmachi - orto - beta - 1,5
Ecdyonurus torrentis Kimmins, 1942 - orto - beta - 1,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 66
ORD. 161 16/02/2006
Ecdyonurus venosus Fabricius 1775 - orto - beta - 1,5
Ephemera venosa Fabricius 1775, (orig.)
Baetis purpurascens Pictet 1843; (syn.) Eaton, 1871; Kimmins, 1942
Baetis montana Hagen 1863 (partim); (syn.) Eaton, 1887
Ecdyurus quaesitor Eaton 1883; (syn.) Eaton, 1887
Ecdyurus venosus; (comb.) Eaton, 1887
Ecdyonurus venosus; (comb) Ulmer, 1920a
Ecdyonurus forcipula: Schoenemund 1930a, nec Pictet, p.p. Haybach (1996)
Grupul Electrogena Zuerwerra&Tomka 1985
Electrogena affinis Eaton 1883 - beta - 2,0
Ecdyurus affinis Eaton 1883; (orig.)
Ecdyonurus affinis; (comb.) Ulmer, 1920
Heptagenia affinis; (comb.) Schoenemund, 1930b
Electrogena affinis; (comb.) Zurwerra&Tomka, 1986
Electrogena lateralis: Cremer, 1938 partim nec Curtis; t. Haybach (1998)
Inkl. Ecdyionurus fascioculatus Sowa (1974)
Electrogena fascioculata - beta - 2,0
Electrogena lateralis sin. Ecdyonurus lateralis Curtis - orto - beta - 1,5
Baetis lateralis Curtis 1834; (orig.)
?Baetis obscura Pictet, 1843; (syn.) Eaton, 1871
Heptagenia lateralis; (comb.) Eaton, 1881
Ecdyurus lateralis; (comb.) Eaton, 1887
Ecdyonurus lateralis; (comb.) Ulmer, 1920a
Heptagenia lateralis; (comb.) Schoenemund, 1930b
Electrogena lateralis; (comb.) Zurwerra&Tomka, 1985
?Heptagenia concii Grandi 1953; (syn.) Belfiore, 1981
?Ecdzonurus rivulorum Navas 1928; (syn.) Thomas, 1968b
Electrogena quadrilineata Landa - orto - beta - 1,5
Rhithrogena aurantiaca: Cremer, 1938 p.p. nec Burmeister, t Haybach (1998)
Electrogena ujhelyii Sowa 1981 - orto - beta - 1,5
Ecdyonurus ujhelyii Sowa 1981; (orig.)
Electrogena ujhelyii; (comb.) Zurwerra&Tomka, 1986
Ecdyonurus subalpinus: Ujhelyii 1966 nec Klapalek; teste Sowa, 1981
Electrogena rivuscellana Sartori&Landolt 1991 In: Landolt et. Al., 1991
Syn. Belfiore&Desio, 1995
?Ecdyonurus samalorum Landa&Soldan 1982
Electrogena gridelii: Zurwerra&Tomka, 1985 nec Grandi
:Richarz, 1983?, teste Haybach (1998)
Electrogena quadrilineata: Zurwerra&Tomka, 1985 nec Landa; t. Haybach (1998)
Grupa Epeorus Eaton 1881
Epeorus (Ironopsis) alpicola Eaton (Eaton 1871) - orto - 1,0
Heptagenia apicola Eaton 1871; (orig.)
Epeorus apicola; (comb.) Eaton; 1885
Iron steinmaanni Leger 1926; (syn.) Ulmer, 1929
Iron alpinus Hubault 1927 (syn.) Ujlmer, 1929
Epeorus (Ironopsis) alpicola; (comb.) Tomka & Zurwerra 1985
Epeorus sylvicola Pictet 1865 - orto - beta - 1,5
Baetis sylvicola Pictet 1865; (orig.)
? Epeorus geminus Eaton 1885; (syn.) Eaton 1888, Puthz 1973c
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 67
ORD. 161 16/02/2006
? Epeorus assimilis Eaton 1885; (syn.) Puthz
Baetis venosa: Pictet 1843 teste Ulmer (1921)
Grupa Ephemeridae Latreille 1810
Ephemera danica Muller 1764 - beta - 2,0
Ephemera hispanica Rambur 1842; (syn.) Hagen, 1866; Eaton, 1871
Ephemera glaucops Pictet 1843
Ephemera lineata Eaton 1870 - beta - 2,0
Ephemera lutea: Burmeister, 1839; teste jacob et. Al., 1975
Ephemera orientalis: Tshernova, 1952 nec Mclachan; teste Tshernova, 1973
Ephemera vulgata Linnaeu 1758 - beta - alfa - 2,5
Ephemera hispanica Navas 1903; (syn.) Navas, 1906
Grupa Ephemerella Walsh 1863
Ephemerella mucronata (Bengtsson 1909) - orto - beta - 1,5
Chitonophora mucronata Bengtso 1909; (orig.)
Inkl. Chitonophora Krieghoffi Ulmer 1920b
Inkl. Ephemerella krieghoffi intermedia Keffermueller 1979
Inkl. Ephemerella sp. Nympha unicolorata Ikomonov 1961
Ephemerella aroni Eaton 1908; (syn.) Ulmer, 1943
Grupa Seratella Edmunds 1959
Seratella ignita (Poda 1761) - beta - 2,0
Ephemerella ignita Poda 1761; (orig.)
Ephemerella lactata Bengtsson 1909; teste Bengtsson, 1917
Ephemerella torrentium Bengtson 1917; teste Ulmer, 1920a
Ephemerella sibirica Tshernova 1952; (syn.) Baykova, 1972
Drunella karausuensis Kustareva 1976; (syn.) Kluge, 1995
Ephemerella (Seratella) ignita; (comb.) Tshernova et. Al., 1986
Seratella ignita; (Status) Jacob, 1993
Ephemerella (Torleya) ignita; (comb.) Kluge 1997b, nu a fost acceptat
Ephemerella krieghoffi Ulm. - orto - 1,0
Ephemerella major Klapalek, sin. Torleya belgica Lestage - beta - 2,0
Ephemerella notata Eaton - orto - beta - 1,5
Ephemerella aroni Jacob (1974, 1979)
Grupa Ephoron Williamson 1802
Ephoron virgo Olivier 1791 - beta - 2
Ephemera virgo Olivier 1791; (orig.)
Ephemera maroccana Fabricius 1793; (syn.) Eaton, 1871
Palingenia horaria Burmeister 1839; (syn.) Eaton, 1871
Palingenia virgo; (comb.) Eaton, 1868b
Ephoron virgo; Spieth, 1940
Grupa Habroleptoides Schoenemund 1929
Habroleptoides confusa Sartori et Jacob - orto - beta - 1,5
Leptophlebia modesta: Eaton, 1871 1884 nec Hagen 1864; teste Sartori&Jacob, 1986
Habrolepoides modesta: Schoenemund, 1929 u. ff Autori nec Hagen;
Teste Sartori&Jacob, 1929
Habrophlebia fusca: Klapalek, 1909 nec. Curtis; teste Schoenemund, 1929
Habrophlebia fusca (Curtis 1834) - beta - 2,0
Ephemera fusca Curtis 1834 (orig.)
Habrophlebia fusca; (comb.) Eaton, 1881
Habrophlebia konjrensis Ikomonov 1963; (syn.) Jakob&Sartori, 1984
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 68
ORD. 161 16/02/2006
Nec Habrophlebia fusca: Klapalec, 1909 = H. confusa; teste Schoenemund, 1929
Habroflebia lauta Eaton - beta - 2,0
Grupul Heptagenia Coerulans Rostock 1978
Heptagenia coerulans Rostock - orto - beta - 1,5
Heptagenia gallica Eaton 1885; (syn.) Rostock 1888
Heptagebia flava Rostock - beta - 2
Ephemera citrina Hummel 1825; (nomen oblitum) (syn.) Kluge, 1988
Heptagenia bipunctata Esben - Petersen 1916; (syn.) Kluge, 1995
Heptagenia arsenjevi Tshernova 1952; (syn.) Baykova, 1972
Heptagenia longicauda Stephens 1935 - beta - 2
Baetis longicauda Stephens 1935; (orig.)
Heptagenia longicauda; (comb.) Eaton, 1871
Ephemera flavipennis Dufor 1841; (syn.) Kimmins, 1942
Nec Heptagenia longicauda: Eaton, 1871 = Ecdyonurus dispar teste Kimmins, 1942
Heptagenia sulphurea (Mueller 1776) - beta - 2,0
Ephemera sulphurea Mueller 1776; (orig.)
Baetis marginalis Burmeister 1839; (syn.) Eaton 1871
? Heptagenia soldatovi Tshernova 1952; (syn.) Kluge, 1988 = dalecarlica
Grupa Kgeronia Matsumura 1931
Kageronia fuscogrisea Retzius - beta - 2,0
Ephemera fusco - grisea Retzius 1783: (orig.)
Ecdyurus fusco - griseus; (comb.) Bengtsson, 1912b
Ecdyonurus fuscogriseus; (comb.) Ulmer, 1920a
Heptagenia fuscogrisea; (comb.) Schoenemund, 1930b
Heptagenia (Kageronia) fuscogrisea; (comb.) Kluge
Kageronia fuscogrisea; (Status) Jacob et al., 1996
Heptagenia volitans Eaton 1870; (syn.) Bengtsson, 1912b
Ecdyurus convergens Aro 1910; (syn.) Tiensuu; 1939
Ecdyonurus confinis Tshernova 1928b, (syn.) Tschernova, 1936
Ecdyonurus rossicus Tschernova 1928b; (syn.) Puthz, 1977b
Grupa Isonychia
Isonychia ignota Walker - orto - 1,0
Baetis ignota Walker 1853; (orig.)
Chirotonetes ignota; comb. Eaton 1885
Isonychia ignota; comb. Eaton, 1871
Jolia Roesellii (Joli 1872); (syn.) Lestage, 1879
Isonychia ferruginea Albarada 1878; (syn.) Eaton, 1879
Leptophlebia marginala Linnaeus - orto - beta - 1,5
Ephemera marginata Linnaeus 1767 (orig.)
Leptophlebia marginata; (comb.) Eaton, 1871
Lepotophlebia vespertina Linnaeus (758) - beta - 2,0
Ephemera vespertina Linnaeus (1758); (orig.)
Baetis fusca Burmaeister 1839; (syn.) Walker, 1853
Leptophlebia Meyeri Eaton 1884 (syn.) Bengtsson, 1912b
Euphyurus albitarsis Bengtsson 1909; (syn.) Bengtsson, 1912b
Grupa Oligoneuriella
Oligoneuriella rhenana Imhoff - orto - beta - 1,5
Oligoneuria rhenana Imhoff 1852; (orig.)
Oligoneuriella rhenana: (comb.) Ulmer, 1924
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 69
ORD. 161 16/02/2006
Grupa Palingenia Burmeister 1839
Palingenia longicauda (Olivier 1791) - beta - 2,0
Ephemera longicauda Olivier 1791; (orig.)
Ephemera flos-aquae Illiger 1802: (syn.)
Semblis marginata Panzer 1804: (syn.)
Ephemera Swammerdiana Latreille 1805: (syn.)
Palingenia longicauda; (comb.) Burmeister, 1839
Grupa Paraleptophlebia Lestage 1917
Paraleptophlebia cincta Retzius (syn.) - beta - 2,0
Ephemera cincta Retzius 1783 (Binominale Neubenenennung)
Leptophlebia cincta; (comb.) Lestage 1917
Leptophlebia placita Bengtsson 1917; (syn.) z. B. Puthz, 1978 u. ff autori
Paraleptophlebia submarginata Stephens (1835) - beta - 2,0
Ephemera submarginata Stephens 1835; (orig.)
Leptophlebia submarginata; (comb.) Eaton, 1884
Baetis reticulata Burmaeister 1839; (syn.) Eaton, 1884
Leptophlebia helvipes Eaton 1871; (syn.) Eaton, 1884
Paraleptophlebia submarginata; (comb.) Lestage, 1917
Paraleptophlebia werneri Ulmer 1920 - orto - 1,0
Paraleptophlebia Werneri Ulmer 1920b; (orig.)
Paraleptophlebia tumida Bengtsson 1930; (syn.) Landa, 1969
Grupa Potamanthus Pictet 1843
Potamanthus luteus Linnaeus 1767 - beta - 2,0
Ephemera lutea Linnaeus 1767; (orig.)
Potamanthus luteus (comb.) Pictet, 1843
Baetis mellea Curtis 1834; (syn.) Eaton, 1884
Eucharidis Reaumuri N.u.E. Joly 1876; (syn.) Eaton, 1884
Potamanthus Ferreri Pictet 1843; (syn.) Ulmer, 1943
Grupa Procloeon Bengtsson, 1915
Procloeon bifidum Bengtsson - beta - 2,0
Cloeon bifidum Bengtsson 1912a; (orig.)
Pseudoprocloen bifidum; (comb.) Bengtsson 1914
Procloeon bifidum; (comb.) Bengtsson, 1915
Cloeon rufulum: Eaton, 1885 p.p. (var. 2); (syn.) Kimminins, 1957b
Procloeon pseudorufulum Kimmins, 1957b; (Syn.) Sowa, 1975a
Procloeon lychnidense Ikomonov 1962; (syn.) Sowa, 1975a
Cloeon (Procloeon) bifidum; (Status) Novikova&Kluge, 1994
Procloeon pennulatum - beta - 2,0
Centroptilum pennulatum Eaton 1870; (orig.)
Procloeon pennulatum; comb. McCafferty&Waltz, 1990
Centroptilum infrequens McDunnough 1924; (syn.) Lowen&Flannagan, 1990
Cloeon (Procloeon) pennulatum; (Status) Novikova&Kluge, 1994
Grupul Raptobaetopus
Raptobaetopus tenellus Albarda - beta - 2,0
Centroptilum tenellum Albarda 1878; (orig.)
Baetopus tenellus; (comb.) Mueller-Liebenau, 1978
Baetis (?) niger: Lestage 1919; (Larve) Mueller-Liebenau, 1978
Baetopus (Raptobaetopus) tenellus; (Status) Tshernova et. Al., 1986
Rhitrogena allobrogica - orto - 1,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 70
ORD. 161 16/02/2006
Grupa Rhithrogena Eaton 1881
Subgrupa Rhithrogena diaphana
Rhithrogena beskidensis Alba&Tercedor&Sowa 1987 - orto - beta - 1,5
Rhithrogena aurantiaca: Eaton, 1885
Rhithrogena diaphana: Puthz, 1973b partim - orto - beta - 1,5
Baetis aurantiaca: Rostock, 1875 (?) t. Haybach (1998)
Rhithrogena aurantiaca: Schoenemund, 1930a, t. Haybach (1998)
Rhithrogena aurantiaca: Cremer, 1938 partim, T. Haybach (1998)
Rhithrogena savoiensis Alba&Tercedor&Sowa 1987 - orto - beta - 1,5
Rhithrogena aurantiaca: Eaton, 1885 partim.
Rhithrogena degrangei - orto - beta - 1,5
Rhithrogena hercynia - orto - beta - 1,5
Grupul Rhithrogena hybrida Lohse
Subgrupa lobata
Rhithrogena austriaca Sowa&Weichselbaumer 1988
Rhithrogena circumtatrica Sowa&Soldan 1986 - orto - beta - 1,5
Rhithrogena hybrida: Sowa&Soldan 1986
Rhithrogena cf. hybrida: Braukmann, 1987 partim Zastlerbach.
Rhithrogena endenensis: Malzacher, 1989 si in Marten si col. 1996
Rhithrogena degrangei Sowa 1969 - orto - beta - 1,5
Rhithrogena hybrida: Ulmer, 1929 Schoenemund, 1930a?; teste Sowa, 1969
Rhithrogena hybrida: Ulmer, 1927: teste Puthy, 1975
Rhithrogena gratianopolitana - orto - beta - 1,5
Rhithrogena hybrida Eaton - orto - beta - 1,5
Subgrupa Rhithrogena alpestris
Rhithrogena alpestris Eaton - orto - 1,0
Rhithrogena apicola Navas 1935; (syn.) Puthz, 1975
Rhithrogena brenneriana Klapalek 1905b; (syn.) Puthz, 1975
Rhithrogena landai Sowa&Soldan 1984 - orto - 1,0
Rhithrogena alpestris: Landa 1969 p.p. Imago; Sowa&Soldan (1984)
Rhithrogena iridina Kolenati - orto - beta - 1,5
Rhithrogena landai - orto - 1,0
Rhithrogena loyolaea Navas - orto - beta - 1,5
Rhithrogena nivata - orto - 1,0
Rhithrogena podhalensis - orto - 1,0
Rhithrogena puthzi - orto - beta - 1,5
Rhithrogena rolandi - orto - 1,0
Grupul Rhithrogena semicolorata Lohse
Rhithrogena carpatoalpina - orto - beta - 1,5
Rhithrogena carpatoalpina Klonowska, Sartori et Weichselbaumer (1987)
Rhithrogena ferruginea Sowa 1971d partim; teste Klonowska&al., 1987
Rhithrogena dorieri Sowa - orto - beta - 1,5
Rhithrogena germanica Eaton - orto - beta - 1,5
Rhithrogena haarupi Esben-Petersen; 1909; (syn.) Sowa, 1971b
Rhithrogena ussingi Esben-Petersen 1910; (syn.) Mosely, 1932
Rhithrogena fradgeley Blair 1929; (syn.) Mosely, 1932
Rhithrogena germanica: Landa, 1969; Sowa, 1971b
Nec. Klapalek, 1909; Ulmer 1929: Schoenemund, 1930b = R. Sowai; teste Puthz, 1972
Rhithrogena picteti Sowa 1971 - orto - beta - 1,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 71
ORD. 161 16/02/2006
Rhithrogena picteti picteti Sowa 1971d; (orig.)
Baetis semicolorata: Pictet 1843, nec Curtis 1834; teste Sowa, 1971d
Rhithrogena iridina pictet; (comb.) Puthz, 1975
Rhithrogena semicolorata picteti; (comb.) Zurverarra, Metzler&Tomka, 1871
Rhithrogena picteti; (status novus) Sowa&Degrange, 1987c
Rhithrogena semitincta: Kimmis, 1936 nec. Pictet 1843; teste Sowa, 1971d
Rhithrogena puytoraci Sowa&Degrange
Rhithrogena ferruginea: Sowa, 1971 p.p. nec Navas 1905; teste Sowa&Degrange, 1987c
Rhithrogena semicolorata Curtis (1834) - orto - beta - 1,5
Baetis semicoloratus Curtis 1934; (syn.) Eaton, 1881 Tyusart grupa
Rhithrogena vulpecula Klapalek 1905b; (syn.) Sowa, 1971d
Rhithrogena semicolorata var. grisoculata: Bogoescu, 1933; (syn.) Sowa, 1971d
Rhithrogena grisoculata Bogoescu 1958; (syn.) Sowa, 1971d
Rhithrogena taurisca - orto - beta - 1,5
Rhithrogena vaillanti - orto - beta - 1,5
Familia Siphlonuridae Ulmer
Siphlonurus aestivalis Eaton - beta - 2,0
Siphlurus aestivalis Eaton 1903; (orig.)
Siphlurus spinosus Bengtsson 1909 (syn.) Bengtsson, 1917
Siphlonurus vernalis Tshernova 1928a; (syn.) Puthz, 1977b
Siphlonurus (Siphlurella) alternatus Say - beta - 2,0
Baetis alternata Say 1824; (orig.)
Baetis annulata Walker 1853; (syn.) Eaton, 1885
Siphlurus linnaeanus Eaton 1871; (syn.) Puthz, 1977b
Siphlurella Thomsoni Bengtsson 1909; (syn.) Lestage, 1924; Puthz, 1977
Siphlurella oblita Bengtsson 1909; (syn.) Puthz; 1977b
Siphlonurus armatus Eaton - beta - 2,0
Siphlurus latus Bengtsson 1909; (syn.) Ulmer, 1927
Siphlonurus croaticus - orto - beta - 1,5
Siphlonurus lacustris Eaton - beta - 2,0
Siphlurus lacustris Eaton 1870; (orig.)
Siphlurus Zetterstedti Bengtsson 1909; (syn.) Esben-Petersen, 1916
Siphlonurus pyrenaicus Navas 1930 (syn.) Puthz, 1977b
Siphlonurus nuessleri Jacob 1973b; (syn.) Puthz; 1977b
Siphlonurus linneaus - orto - beta - 1,5
Grupa Torleya Lestage 1917
Torleya major Klapalek 1905 - beta - 2,0
Ephemerella major Klapalek 1905a; (orig.)
Torleya major; (comb.) Ulmer, 1928
Torleya belgica Lestage 1917; (syn.) landa, 1969
ODONATA
Aeschna affinis V.d. Llind. - beta - 2,0
Aeschna cyanea Mull. - beta - 2,0
Aeschna grandis Linne - beta - 2,0
Aeschna mixta Latr. - beta - 2,0
Calopteryx splendens Harris - beta - 2,0
Calopteryx virgo Linne - beta - 2,0
Cercion lindeni - beta - 2,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 72
ORD. 161 16/02/2006
Coenagrion mercuriale Charpentier - orto - beta - 1,5
Coenagrion ornatum - orto - beta - 1,5
Coenagrion puella Linne. - beta - 2,0
Coenagrion pulchellum V.d. Lind. - beta - 2,0
Coenagrion scitulum. - beta - 2,0
Cordulegaster bidentata Selys - orto - beta - 1,5
Cordulegaster boltonii Donovan - orto - beta - 1,5
Enallagma cyathigerum Chapentier - beta - 2,0
Erythromma najas Hansemann - beta - 2,0
Erythromma viridulum Charpentier - beta - 2,0
Gomphus flavipes Charp. - beta - 2,0
Gomphus vulgatissimus L. - beta - 2,0
Ischnura elegans V.d. Lind - beta - 2,0
Ischnura pumilio Charp. - beta - 2,0
Lestes sponsa Hansem - beta - 2,0
Lestes viridis V.D. Lind. - beta - 2,0
Libellula depressa L. - beta - 2,0
Libellula quadrimaculata L. - beta - 2,0
Onychogomphus forcipatus L. - beta - 2,0
Ophiogomphus cecilia - beta - 2,0
Ophiogomphus serpentinus Charpentier - beta - 2,0
Platycnemis pennipes Pallas - beta - 2,0
Pyrrhosoma nymphula Sulzer - beta - 2,0
Somatochlora metallica Van der Linden - beta - 2,0
Sympetrum pedemontanum All. - beta - 2,0
Sympetrum striolatum Charpentier - beta - 2,0
Sympetrum vulgatum Linne - beta - 2,0
PLECOPTERA
Amphinemura borealis Morton - orto - 1,0
Amphinemura standfussi Ris - orto - 1,0
Amphinemura sulcicollis Stephens - orto - 1,0
Amphinemura triangularis Ris - orto - 1,0
Brachyptera braueri Klapalek - orto - beta - 1,5
Brachyptera monilicornis Pictet - orto - beta - 1,5
Brachyptera risi Morton - orto - 1,0
Brachyptera seticornis Klapalek - orto - 1,0
Diura bicaudata Linnaeus - orto - 1,0
Capnia bifrons Newman - orto - 1,0
Capnia nigra Pictet - orto - beta - 1,5
Capnia vidua Klapalek - orto - 1,0
Capnopsis schilleri Rostock - orto - beta - 1,5
Chloroperla susemicheli Zwick - orto - 1,0
Chloroperla tripunctata Scopoli - orto - beta - 1,5
Dictyogenus alpinum Pictet - orto - 1,0
Dictyogenus fontium Ris - orto - 1,0
Dinocras cephalotes Curtis - orto - 1,0
Diura bicaudata Linne - orto - 1,0
Isogenus nubecula Newman - orto - 1,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 73
ORD. 161 16/02/2006
Isoperla difformis Klapalek - orto - 1,0
Isoperla goertzi Illies - orto - 1,0
Isoperla grammatica Poda - orto - 1,0
Isoperla obscura Zetterstedt - orto - beta - 1,5
Isoperla oxylepis Despax - orto - 1,0
Isoperla rivulorum Pictet - orto - 1,0
Isoperla sudetica Illies - orto - 1,0
Isoperla tripartita - orto - beta - 1,5
Leuctra albida Kempny - orto - 1,0
Leuctra armata - orto - 1,0
Leuctra aurita - orto - beta - 1,5
Leuctra autumnalis Aubert - orto - 1,0
Leuctra braueri Kempny - orto - 1,0
Lecuctra cingulata Kempny - orto - 1,0
Leuctra digitata Kempny - orto - beta - 1,5
Leuctra fusca L. - beta - 2,0
Leuctra geniculata Steph. - orto - beta - 1,5
Leuctra handlirschi Kempny - orto - 1,0
Leuctra hippopus Kempny - orto - beta - 1,5
Leuctra inermis Kempny - orto - 1,0
Leuctra major Brinck - orto - beta - 1,5
Leuctra nigra Olivier - orto - beta - 1,5
Leuctra niveola - orto - 1,0
Leuctra prima Kempny - orto - 1,0
Leuctra pseudacingulata Mendl - orto - 1,0
Leuctra rauscheri Aubert - orto - 1,0
Leuctra rosinae Kempny - orto - 1,0
Leuctra schmidi Aubert - orto - 1,0
Leuctra teriolensis - orto - 1,0
Nemoura avicularis - orto - 1,0
Nemoura cambrica Stephens - orto - 1,0
Nemoura cinerea Reitzus - beta - 2,0
Nemoura fleuxuosa Aubert - orto - beta - 1,5
Nemoura marginata Pictet - orto - beta - 1,5
Nemoura minima Aubert - orto - 1,0
Nemoura mortoni Ris - orto - beta - 1,5
Nemoura obtusa - orto - 1,0
Nemoura sciurus Aubert - orto - 1,0
Nemoura sinuata Ris - orto - 1,0
Nemoura uncinata - orto - 1,0
Nemurella picteti Klapalek - orto - 1,0
Perla bipunctata Pictet - orto - 1,0
Perla burmeisteriana Claasen Syn. Perla abdominalis - orto - beta - 1,5
Perla grandis Rambur - orto - 1,0
Perla marginata Panzer - orto - 1,0
Perla pallida Guerin - orto - 1,0
Perlodes dispar Rambur - orto - beta - 1,5
Perlodes intricatus Pictet - orto - 1,0
Perlodes microcephalus Pictet - orto - beta - 1,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 74
ORD. 161 16/02/2006
Protonemura auberti Illies - orto - 1,0
Protonemura austriaca Theischinger - orto - 1,0
Protonemura brevistyla Ris - orto - 1,0
Protonemura hrabei Rauser - orto - 1,0
Protonemura intricata Ris - orto - 1,0
Protonemura lateralis Pictet - orto - 1,0
Protonemura meyeri Pictet - orto - 1,0
Protonemura montana Kimmins - orto - 1,0
Protonemura nimborella - orto - 1,0
Protonemura nimborum Ris - orto - 1,0
Prtotnemura nitida Pictet - orto - beta - 1,5
Protonemura praecox Morton - orto - 1,0
Protonemura risi Jacobson et Bianchi - orto - 1,0
Rhabdiopteryx alpina Kuhtreiber - orto - 1,0
Rhabdiopteryx neglecta Albarda - orto - beta - 1,5
Siphonoperla montana Pictet - orto - 1,0
Siphonoperla neglecta Rostock - orto - 1,0
Siphonoperla taurica Pictet - orto - 1,0
Siphonoperla torrentium Pictet - orto - 1,0
Taeniopteryx auberti Ris et Sowa - orto - beta - 1,5
Taeniopteryx hubaulti Aubert - orto - 1,0
Taeniopteryx kuehtreiberi Aubert - orto - beta - 1,5
Taeniopteryx nebulosa Linnaeus - orto - beta - 1,5
Taeniopteryx schoenemundi Mertens - orto - beta - 1,5
HETEROPTERA
Aphelocheirus aestivalis aestivalis Fabricius - beta - 2,0
Corixa punctata Illiger - beta - 2,0
Gerris Aquarius paludum Fabricius - orto - beta - 1,5
Gerris s. str. costai Herrich-Schaeffer - orto - beta - 1,5
Gerris s. str. odontogaster Zetterstedt - orto - beta - 1,5
Gerris s. str. thoracicus Schummel - orto - beta - 1,5
Hydrometra stagnorum Linne - orto - beta - 1,5
Ilyocoris cimicoides Linne - beta - 2,0
Nepa cinerea Linne - orto - beta - 1,5
Nepa rubra Linne - beta - 2,0
Notonecta glauca Linne - beta - 2,0
Notonecta viridis Delcourt - beta - 2,0
Plea atomaria - beta - 2,0
Plea leachi Gregor et Kirk. - beta - 2,0
Ranatra linearis Linne - beta - 2,0
Sigara Subsigra falleni Fieber - beta - 2,0
Sigara lateralis Vermicorixa Leach - beta - 2,0
Sigara Sigara striata Linne - beta - 2,0
Velia caprai Tamanini - orto - 1,0
TRICHOPTERA
Acrophylax zerberus Brauer - orto - 1,0
Adicella filicornis Pictet - orto - 1,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 75
ORD. 161 16/02/2006
Adicella reducta McLachlan - orto - beta - 1,5
Agapetus delicatulus McLachlan - orto - beta - 1,5
Agapetus fuscipens Curtis - orto - 1,0
Agapetus laniger Pictet - orto - beta - 1,5
Agapetus nimbulus McLachlan - orto - 1,0
Agapetus ochripes Curtis - orto - 1,0
Agraylea multipunctata Curtis - beta - alfa - 2,5
Agraylea sexmaculata Curtis - beta - alfa - 2,5
Allogamus auricolis Pictet - beta - 2,0
Allogamus uncatus Brauer - orto - 1,0
Anomalopterygella chauviniana Stein - orto - beta - 1,5
Anabolia furcata Brauer - beta - 2,0
Anabolia nervosa Curtis - beta - 2,0
Anitella obscurata McLachlan - orto - beta - 1,5
Apatania fimbriata Pictet - orto - 1,0
Apatania miliebris McLachlan - orto - 1,0
Asynarchus lapponicus - orto - beta - 1,5
Athripsodes albifrons Linne - beta - 2,0
Athripsodes aterrinus Stephens - beta - 2,0
Athripsodes bilineatus Linne - beta - 2,0
Athripsodes cinereus Curtis - beta - 2,0
Athripsodes commutatus Rostock - beta - 2,0
Beraea maurus Curtis - orto - 1,0
Beraea pullata Curtis - orto - beta - 1,5
Beraeodes minuta Limneus - beta - 2,0
Brachycentrus montanus Klapaleck - orto - 1,0
Brachycentrus maculatus Fourcroi (sin.) Oligoplectum maculatum - beta - 2,0
Brachycentrus subnubilus Curtis - beta - 2,0
Ceraclea albogutatta Hagen - beta - 2,0
Ceraclea annulicornis Stephens - beta - 2,0
Ceraclea dissimilis Stephens - beta - 2,0
Ceraclea fulva Rambur - beta - 2,0
Ceraclea nigronervosa Retzius - beta - 2,0
Ceraclea senilis - beta - 2,0
Chaetopterygopsis maclachlani Stein - orto - 1,0
Chaetopteryx fusca - orto - 1,0
Chaetopteryx major McLachlan - orto - 1,0
Chaetopteryx villosa Fabricius - orto - beta - 1,5
Cheumatopsyche lepida Pictet - beta - 2,0
Consorophylax carinthiacus - orto - 1,0
Consorophylax styriacus - orto - 1,0
Crunoecia irrorata Curtis - orto - 1,0
Crunoecia kempnyi Morton - orto - 1,0
Cryptothrix nebulicola - orto - 1,0
Cymus trimaculatus Curtis - beta - alfa - 2,5
Drusus annulatus Stephens - orto - 1,0
Drusus biguttatus Pictet - orto - 1,0
Drusus chrysotus Rambur - orto - 1,0
Drusus destitutus - orto - 1,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 76
ORD. 161 16/02/2006
Drusus discolor Rambur - orto - 1,0
Drusus trifidus McLachlan - orto - 1,0
Ecclisopteryx dalecarlica Kolenati - orto - 1,0
Ecclisopteryx guttulata Pictet - orto - beta - 1,5
Ecclisopteryx madida McLachlan - orto - 1,0
Ecnomus tenellus Rambur - beta - 2,0
Ernodes articularis Pictet - orto - 1,0
Ernodes vicinus McLachlan - orto - 1,0
Glossosoma bifidum McLachlan - orto - 1,0
Glossosoma boltoni Curtis - orto - beta - 1,5
Glossosoma conformis Neboiss - orto - 1,0
Glossosoma intermedium Klapalek - orto - 1,0
Glyphotaelius pellucidus Retzius - beta - 2,0
Goera pilosa Fabricius - beta - 2,0
Grammotaulius nigropunctatus - beta - 2,0
Hagenella clathrata - orto - 1,0
Halesus digitatus Schrank - orto - beta - 1,5
Halesus radiatus Curtis - orto - beta - 1,5
Halesus rubricollis Pictet - orto - 1,0
Halesus tesselatus Rambur - beta - 2,0
Holocentropus dubius Rambur - beta - alfa - 2,5
Holocentropus picicornis - beta - alfa - 2,5
Holocentropus stagnalis - beta - alfa - 2,5
Hydatophylax infumatus McLachlan - beta - 2,0
Hydropsyche angustipenis Curtis - beta - alfa - 2,5
Hydropsyche bulbifera McLachlan - beta - 2,0
Hydropsyche bulgaromanorum Malicky - beta - 2,0
Hydropsyche contubernalis McLachlan - beta - alfa - 2,5
Hydropsyche dinarica Marinkovik - orto - beta - 1,5
Hydropsyche exocellata Dufour - beta - 2,0
Hydropsyche fulvipes Curtis - orto - 1,0
Hydropsyche incognita - beta - 2,0
Hydropsyche instabilis Curtis - orto - beta - 1,5
Hydropsyche modesta - alfa - 3,0
Hydropsyche pellucidula Curtis - beta - 2,0
Hydropsyche saxonica McLachlan - orto - beta - 1,5
Hydropsyche silfvenii Ulmer - orto - beta - 1,5
Hydropsyche siltalai Dohler - beta - 2,0
Hydropsyche tenuis Nnavas - orto - 1,0
Hydroptila angulata Mosely - beta - alfa - 2,5
Hydroptila forcipata Eaton - beta - alfa - 2,5
Hydroptila martini Marshall - orto - 1,0
Hydroptila sparsa Curtis - beta - alfa - 2,5
Hydroptila vectis Curtis - beta - 2,0
Ironoquia dubia Stephens - beta - 2,0
Ithytrichia lamellaris Eaton - orto - 1,0
Lasiocephala basalis Kolenati - beta - 2,0
Lepidostoma hirtum Fabricius - beta - 2,0
Leptocerus interruptus - beta - alfa - 2,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 77
ORD. 161 16/02/2006
Limnephilus affinis Curtis - beta - 2,0
Limnephilus auricula Curtis - beta - 2,0
Limnephilus coenosus Curtis - orto - beta - 1,5
Limnephilus decipiens Kolenati - beta - alfa - 2,5
Limnephilus extricatus McLachlan - beta - 2,0
Limnephilus flavicornis Fabricius - beta - 2,0
Limnephilus incisus Curtis - beta - 2,0
Limnephilus lunatus Curtis - beta - 2,0
Limnephilus marmoratus Curtis - beta - 2,0
Limnephilus rhombicus Linne - beta - 2,0
Limnephilus stigma - beta - 2,0
Litax niger Hagen - orto - 1,0
Litax obscurus Hagen - orto - 1,0
Melampophylax melampus - orto - 1,0
Melampophylax mucoreus hagen - orto - 1,0
Metanoea rhaetica Schmid - orto - 1,0
Mezophylax impunctatus McLachlan - orto - 1,0
Micrasema longulum McLachlan - orto - beta - 1,5
Micrasema minimum McLachlan - orto - beta - 1,5
Micrasema morosum - orto - 1,0
Micrasema setiferum Pictet - orto - beta - 1,5
Mycropterna nycterobia McLachlan - orto - beta - 1,5
Molanna angustata Curtis - beta - 2,0
Mystacides azurea Linne - beta - 2,0
Mystacides longicornis Linne - beta - alfa - 2,5
Mystacides nigra Linne - beta - 2,0
Neureclipsis bimaculata Linnaeus - beta - 2,0
Notidobia ciliaris Linne - beta - 2,0
Odontocentrum albicorne Scopoli - orto - beta - 1,5
Oecismus monedula Hagen - orto - beta - 1,5
Oecetis furva Rambur - beta - 2,0
Oecetis lacustris Pictet - beta - 2,0
Oecetis ochracea Curtis - beta - 2,0
Oligostomis reticulata Linne - beta - 2,0
Oligotricha striata Linne - orto - 1,0
Oligotrichia costalis - beta - 2,0
Oxyethira flavicornis Pictet - beta - 2,0
Paraboreochlus minutissimus - orto - 1,0
Parachiona picicornis Pictet - orto - 1,0
Philopotamus ludificatus McLachlan - orto - 1,0
Philopotamus montanus Donovan - orto - 1,0
Philopotamus variegatus Scopoli - orto - 1,0
Plectonemia brevis McLachlan - orto - 1,0
Plectrocnemia conspersa Curtis - orto - beta - 1,5
Plectonemia geniculata McLachlan - orto - beta - 1,5
Polycentropus excisus Klapalek - orto - 1,0
Polycentropus flavomaculatus Curtis - beta - 2,0
Polycentropus irroratus Curtis - orto - beta - 1,5
Potamophylax cingulatus Stephens - orto - 1,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 78
ORD. 161 16/02/2006
Potamophylax latipennis Curtis - orto - beta - 1,5
Potamophylax luctuosus Pilier et Mitterp. - orto - beta - 1,5
Potamophylax nigricornis Pictet - orto - 1,0
Potamophylax rotundipennis Brauer - beta - 2,0
Pseudopsilopteryx zimmeri McLachlan - orto - 1,0
Psychomia pusilla Fabricius - beta - 2,0
Ptilocolepus granulatus Pictet - orto - 1,0
Rhadiocoleptus alpestris Kolenati - orto - beta - 1,5
Rhyacophila aurata Brauer - orto - 1,0
Rhyacophila bonaparti - orto - 1,0
Rhyacophila dorsalis Curtis - beta - 2,0
Rhyacophila evoluta McLachlan - orto - 1,0
Rhyacophila fasciata Hagen - orto - beta - 1,5
Rhyacophila glareosa McLachlan - orto - 1,0
Ryacophila hirticornis McLachlan - orto - 1,0
Ryacophila intermedia McLachlan - orto - 1,0
Rhyacophila laevis Pictet - orto - 1,0
Rhyacophila moscaryi - orto - 1,0
Rhyacophila nubila Zetterstedt - beta - 2,0
Rhyacophila obliterata McLachlan - orto - beta - 1,5
Rhyacophila pascoei - beta - 2,0
Rhyacophila polonica - orto - 1,0
Rhyacophila philopotamoides McLachlan - orto - 1,0
Rhyacophila praemorsa McLachlan - orto - 1,0
Rhyacophila pubescens Pictet - orto - 1,0
Rhyacophila simulatrix - orto - 1,0
Rhyacophila stigmatica - orto - 1,0
Rhyacophila torrentium Pictet - orto - 1,0
Rhyacophila tristis Pictet - orto - beta - 1,5
Rhyacophila vulgaris Pictet - orto - 1,0
Sericostoma flavicorne Schneider - orto - beta - 1,5
Sericostoma personatum Kirbi et Spence - orto - 1,0
Setodes punctatus Fabricius - beta,0
Silo nigricornis Pictet - orto - beta - 1,5
Silo pallipes Fabricius - orto - beta - 1,5
Silo piceus Brauer - orto - 1,0
Stactobia eatoniella - orto - 1,0
Stactobia moselyi - orto - 1,0
Synagapetus dubitans McLachlan - orto - 1,0
Synagapetus iridipennis McLachlan - orto - 1,0
Synagapetus krawanyi - orto - 1,0
Synagapetus moselyi Ulmer - orto - 1,0
Tinodes dives Pictet - orto - 1,0
Tinodes rostocki McLachlan - orto - beta - 1,5
Tinodes unicolor Pictet - orto - beta - 1,5
Tinodes waeneri Linne - beta - 2,0
Triaenodes bicolor Curtis - beta - alfa - 2,5
Wormaldia copiosa - orto - 1,0
Wormaldia occipitalis Pictet - orto - 1,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 79
ORD. 161 16/02/2006
Wormaldia pulla - orto - 1,0
Wormaldia subnigra McLachlan - orto - beta - 1,5
NEUROPTERA
Osmylus fulvicephalus Scopoli - orto - 1,0
Sisyra fuscata Fabricius - beta - alfa - 2,5
MEGALOPTERA
Sialis fuliginosa Pictet - beta - 2,0
Sialis lutaria Linne - beta - alfa - 2,5
COLEOPTERA
Acilius canaliculatus Nicolai - beta - alfa - 2,5
Acilius sulcatus Linne - beta - alfa - 2,5
Agabus biguttatus Olivier - beta - alfa - 2,5
Agabus bipustulatus Linne - beta - alfa - 2,5
Agabus didymus Olivier - beta - 2,0
Agabus guttatus Paykull - orto - 1,0
Agabus nebulosus Forster - beta - 2,0
Agabus paludosus Fabricius - beta - 2,0
Agabus solieri - orto - 1,0
Agabus sturmi Gyllenhal - beta - 2,0
Agabus uliginosus - alfa - 3,0
Agabus undulatus Schrank - beta - alfa - 2,5
Anacaena globulus Paykull - beta - 2,0
Anacaena limbata Fabricius - alfa - 3,0
Anacaena lutescens Stephens - alfa - 3,0
Bagous augustus - beta - 2,0
Bagous binodulus - beta - alfa - 2,5
Bagous colligensis - beta - alfa - 2,5
Bagous limosus - beta - alfa - 2,5
Bagous longitarsis - beta - alfa - 2,5
Bagosus puncticollis - beta - alfa - 2,5
Bagosus subcarinatus - beta - alfa - 2,5
Bagosus tempestivus - beta - 2,0
Berosus spinosus - orto - beta - 1,5
Bidessus delicatulus - beta - 2,0
Bidessus nasutus - beta - 2,0
Bidessus unistriatus Schrank - alfa - 3,0
Brychius elevatus Panzer - beta - 2,0
Chaetarthria seminulum Herbst - beta - alfa - 2,5
Coelambus impressopunctatus Schaller - beta - alfa - 2,5
Coelambus parallelogrammus - alfa - 3,0
Colymbetes fuscus Linne - beta - alfa - 2,5
Copelatus haemorrhoidalis Fabricius - beta - alfa - 2,5
Crenitis punctatostriata Letzner - beta - alfa - 2,5
Cybister lateralimarginalis - alfa - 3,0
Cymbiodyta marginella - beta - alfa - 2,5
Cyphon variabilis - orto - beta - 1,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 80
ORD. 161 16/02/2006
Deronectes latus Stephens - beta - 2,0
Deronectes platynotus Germar - orto - 1,0
Dytiscus dimidiatus - beta - alfa - 2,5
Dytiscus marginalis Linne - beta - 2,0
Dytiscus semisulcatus - alfa - 3,0
Elmis aenea P. Muller - orto - beta - 1,5
Elmis latreillei Bedel - orto - 1,0
Elmis maugetii Latreille - orto - beta - 1,5
Elmis obscura Muller - beta - 2,0
Elmis rietscheli Steffan - orto - beta - 1,5
Elmis rioloides Kuwert - orto - beta - 1,5
Enochrus affinis Thunberg - alfa - 3,0
Enochrus bicolor - beta - alfa - 2,5
Enochrus coarcuatus - alfa - 3,0
Enochrus melanocephalus Olivier - beta - alfa - 2,5
Enochrus testaceus Fabricius - alfa - 3,0
Esolus angustatus P. Muller - orto - 1,0
Esolus parallelepipedus P. Muller - orto - beta - 1,5
Esolus pygmaeus Muller - orto - beta - 1,5
Eubria palustris - orto - 1,0
Graphoderus austriacus - beta - alfa - 2,5
Graphoderus bilineatus - beta - alfa - 2,5
Graphoderus cinereus Linne - beta - alfa - 2,5
Graptodytes bilineatus - beta - 2,0
Graptodytes granularis Linne - beta - 2,0
Graptodytes pictus Fabricius - beta - 2,0
Gyrinius distinctus Aube - orto - beta - 1,5
Gyrinius minutus - beta - 2,0
Gyrinius paykulli - beta - 2,0
Gyrinius substriatus Stephens - beta - 2,0
Gyrinius suffriani Scriba - beta - 2,0
Halipus confinis Stephens - orto - beta - 1,5
Halipus flavicollis Sturm - beta - 2,0
Halipus fluviatilis Aube - orto - beta - 1,5
Halipus heydeni Wehncke - beta - alfa - 2,5
Halipus immaculatus Gerhardt - beta - 2,0
Halipus laminatus Schaller - beta - alfa - 2,5
Halipus lineatocollis Marshall - beta - 2,0
Halipus obliquus Fabricius - beta - 2,0
Halipus ruficollis De Geer - beta - alfa - 2,5
Helichus substiratus - beta - 2,0
Helochares obscurus O. Meller - beta - alfa - 2,5
Helophorus aequalis - beta - alfa - 2,5
Helophorus aquaticus Linne - alfa - 3,0
Helophorus arvenicus Mulsant - beta - 2,0
Helophorus brevipalpis Bedel - beta - alfa - 2,5
Helophorus croaticus Kuwert - beta - alfa - 2,5
Helophorus dorsalis - beta - alfa - 2,5
Helophorus flavipes Fabricius - beta - alfa - 2,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 81
ORD. 161 16/02/2006
Helophorus glacialis - beta - 2,0
Helophorus grandis Illiger - beta - alfa - 2,5
Helophorus granularis Linne - beta - alfa - 2,5
Helophorus griseus Herbst - beta - alfa - 2,5
Helophorus liguricus - beta - alfa - 2,5
Helophorus minutus Fabricius - beta - alfa - 2,5
Helophorus montenegrinus - beta - alfa - 2,5
Helophorus nanus Sturm - beta - alfa - 2,5
Helophorus nivalis - beta - alfa - 2,5
Helophorus nubilus - beta - 2,0
Helophorus obscurus - alfa - 3,0
Helophorus paraminutus - beta - alfa - 2,5
Helophorus redtenbacheri - beta - alfa - 2,5
Helophorus villosus - beta - 2,0
Hydaticus grammicus - beta - 2,0
Hydaticus modestus - beta - alfa - 2,5
Hydaticus seminiger De Geer - beta - alfa - 2,5
Hydaticus transversalis Pontoppidan - beta - alfa - 2,5
Hydraena alpicola Pretner - orto - 1,0
Hydraena belgica D'Orchymont - beta - 2,0
Hydraena dentipes Germar - orto - beta - 1,5
Hydraena excisa Kiesenwetter - orto - beta - 1,5
Hydraena gracilis Germar - orto - beta - 1,5
Hydraena intermedia - orto - beta - 1,5
Hydraena lapidicola Kiesenwetter - orto - 1,0
Hydraena melas - orto - beta - 1,5
Hydraena minutissima Stephens - orto - beta - 1,5
Hydraena morio - orto - beta - 1,5
Hydraena nigrita Germar - oicron - beta - 1,5
Hydraena polita Kiesenwetter - orto - 1,0
Hydraena pulchella Germar - beta - 2,0
Hydraena pygmaea Waterhouse - orto - beta - 1,5
Hydraena reyi - orto - 1,0
Hydraena riparia Kugelan - beta - 2,0
Hydraena saga D'Orchymont - orto - 1,0
Hydraena schuleri - orto - 1,0
Hydraena truncata - orto - 1,0
Hydrobius fuscipes Linne - alfa - 3,0
Hydrochus angustatus - alfa - 3,0
Hydrochus carinatus Germar - alfa - 3,0
Hydrochus elongatus - alfa - 3,0
Hydrochus ignicollis - alfa - 3,0
Hydrochus megaphallus - alfa - 3,0
Hydroglyphus pusillus - beta - alfa - 2,5
Hydrophilus caraboides Linne
Hydrophilus piceus - beta - 2,0
Hydroporus angustatus Sturm - beta - 2,0
Hydroporus discretus - orto - 1,0
Hydroporus kraatzi Schaum - orto - 1,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 82
ORD. 161 16/02/2006
Hydroporus marginatus Duftschmidt - orto - 1,0
Hydroporus palustris Linne - beta - alfa - 2,5
Hydroporus planus Fabricius - beta - 2,0
Hydrovatus cuspidatus - beta - alfa - 2,5
Hygrotus decoratus - beta - alfa - 2,5
Hygrotus inaequalis Fabricius - beta - alfa - 2,5
Hygrotus versicolor Schaller - beta - 2,0
Hyphydrus ovatus - beta - alfa - 2,5
Ilybius fenestratus Fabricius - beta - 2,0
Ilybius fuliginosus Fabricius - alfa - 3,0
Laccobius minutus Linne - beta - alfa - 2,5
Laccophilus hyalinus De Geer - beta - 2,0
Laccophilus minutus Linne - beta - 2,0
Laccopilus variegatus Germar - alfa - 3,0
? Limnius opacus P. Muller - orto - beta - 1,5
Limnius perrisi Dufour - orto - beta - 1,5
Limnius volckmari Panzer - orto - beta - 1,5
Limnoxenus niger - alfa - 3,0
Macronychus quadrituberculatus P. Muller - beta - 2,0
Nartus grapei - beta - alfa - 2,5
Noterus clavicornis De Geer - alfa - 3,0
Noterus crassicornis P. Muller - alfa - 3,0
Orectochilus villosus - beta - 2,0
Oreodytes davisii Curtis - orto - beta - 1,5
Oreodytes rivalis Gyllenhal - orto - beta - 1,5
Oreodytes sanmarkii - orto - beta - 1,5
Oreodytes septentrionalis Gyllenhal - orto - beta - 1,5
Oulimnius tuberculatus P. Muller - beta - 2,0
Peltodytes caesus Duftschmidt - beta - alfa - 2,5
Platambus maculatus Linne - beta - 2,0
Pomatinus substriatus Muller - beta - 2,0
Porhydrus lineatus Fabricius - beta - alfa - 2,5
Potamoncetes assimilis (syn.) Nebrioporus assimillis Paykull - beta - 2,0
Potamoncetes canaliculatus Lacordaire - beta - alfa - 2,5
Potamoncetes elegans Panzer Nebrioporus depressus/Nebrioporus elegans - beta - alfa - 2,5
Rhantus bistriatus Bergstraesser - beta - alfa - 2,5
Rhantus exsoletus Forster - beta - alfa - 2,5
Rhantus latitans Sharp - beta - alfa - 2,5
Rhantus saturalis - beta - alfa - 2,5
Riolus cupreus P. Muller - beta - 2,0
Riolus subviolaceus P. Muller - orto - beta - 1,5
Scarodytes halensis - beta - 2,0
Scirtes hemisphaericus - orto - beta - 1,5
Spercheus emarginatus - beta - 2,0
Stenelmis canaliculata Gyllenhal - beta - 2,0
Stictotarsus duodecimpustulatus Fabricius - beta - 2,0
Tanysphyrus lemnae - beta - alfa - 2,5
LEPIDOPTERA
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 83
ORD. 161 16/02/2006
Acentria ephemerella Denis Schiffermuller sin. Acentropus niveus Olivier - beta - 2,0
Cataclysta lemnata Linne - beta - 2,0
Nymphula nymphaeata Linne - beta - 2,0
Parapoynx stationata Linne - orto - beta - 1,5
DIPTERA
CHIRONOMIDAE
Subfamilia PODONOMINAE triburile: Podonomini si Boreochlini
Parochus kiefferi - orto - 1,0
Paraboreochlus minutissimus - orto - 1,0
Subfamilia BUCHONOMYIINAE
Buchonomyia thienemanni - beta - 2,0
Subfamilia TANYPODINAE triburile: Ablabesmyia, Coelotanypodini, Tanypodini, Anatopyniini,
Macropelopiini, Natarsiini, Pentaneurini.
Ablabesmyia longistyla Fittcau - beta - 2,0
Ablabesmyia monilis Linne - beta - alfa - 2,5
Clinptanypus nervosus - beta - alfa - 2,5
Tanypus kraatzi - beta - 2,0
Tanypus punctipennis - beta - 2,0
Procladius Holotaypus choreus - beta - alfa - 2,5
Psilotanypus rufovittatus - beta - alfa - 2,5
Apsectrotanypus trifascipennis - beta - 2,0
Macropelopia fehlmanni - orto - beta - 1,5
Macropelopia goetghebueri - orto - 1,0
Macropelopia nebulosa - beta - alfa - 2,5
Macropelopia notata - orto - 1,0
Psectrotanypus varius - alfa - 3,0
Natarsia punctata - beta - 2,0
Ablabesmya longistyla Fitt. - beta - 2,0
Ablabesmya monilis Linne - beta - alfa - 2,5
Ablabesmya phatta - beta - 2,0
Arctopelopia barbitarsis - orto - beta - 1,5
Arctopelopia griseipennis - orto - beta - 1,5
Conchapelopia melanops - beta - alfa - 2,5
Conchapelopia pallidula - orto - beta - 1,5
Conchapelopia "Pel" - beta - 2,0
Krenopelopia binotata - orto - 1,0
Monopelopia tenuicalcar - orto - 1,0
Nilotanypus dubius - beta - 2,0
Paramerina divisa - orto - beta - 1,5
Rheopelopia maculipennis - beta - 2,0
Rheopelopia ornata - beta - alfa - 2,5
Thienemannimya carnea - beta - 2,0
Thienemannimya geijskesi - orto - beta - 1,5
Thienemannimyia laeta - orto - beta - 1,5
Trissopelopia longimana - orto - 1,0
Hxenopelopia nigricans - orto - 1,0
Zavrelimyia barbatipes - orto - 1,0
Zavrelimyia hirtimana - orto - 1,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 84
ORD. 161 16/02/2006
Zavrelimyia melanura - orto - 1,0
Zavrelimyia nubila - orto - 1,0
Zavrelimyia signatipennis - orto - 1,0
Subfamilia DIAMESINE triburile: Protanypini, Boreoheptagyiini, Diamesini
Protanypus forcipatus - orto - beta - 1,5
Boreoheptagyia legeri - orto - 1,0
Diamesa bohemani - orto - 1,0
Diamesa cinerella - orto - beta - 1,5
Diamesa damfi - orto - beta - 1,5
Diamesa goetghebueri - orto - 1,0
Diamesa hamaticornis - orto - beta - 1,5
Diamesa incallida - orto - 1,0
Diamesa insignipes Kieff. - beta - 2,0
Diamesa laticauda - orto - 1,0
Diamesa latitarsis - orto - 1,0
Diamesa modesta - orto - 1,0
Diamesa permacra - orto - beta - 1,5
Diamesa starmachi - orto - beta - 1,5
Diamesa steinboecki - orto - 1,0
Diamesa tonsa - beta - 2,0
Diamesa vaillanti - orto - beta - 1,5
Diamesa zerny - orto - beta - 1,5
Potthastia gaedii Meigen - orto - beta - 1,5
Potthastia longimana - beta - alfa - 2,5
Pseudodiamesa nivosa - orto - 1,0
Pseudokiefferiella parva - orto - beta - 1,5
Sympotthastia zavreli - beta - 2,0
Subfamilia PRODIAMESINAE
Monodiamesa bathyphila - beta - 2,0
Monodiamesa nitida - beta - 2,0
Odontomesa fulva - beta - 2,0
Prodiamesa delphinensis - beta - 2,0
Prodiamesa olivacea - beta - alfa - 2,5
Prodiamesa praecox - beta - 2,0
Prodiamesa rufovittata - beta - 2,0
Subfamilia ORTHOCLADIINAE
Brillia flavifrons - beta - alfa - 2,5
Brillia modesta Meigen - beta - 2,0
Cardiocladius capucinus - beta - alfa - 2,5
Cardiocladius fuscus - beta - alfa - 2,5
Chaetocladius dentiforceps - orto - beta - 1,5
Chaetocladius piger - beta - 2,0
Chaetocladius vitellinus - beta - alfa - 2,5
Corynoneura lobata - orto - beta - 1,5
Corynoneura scutellata - beta - 2,0
Cricotopus algarum - beta - 2,0
Cricotopus annulator - beta - 2,0
Cricotopus bicinctus - beta - alfa - 2,5
Cricotopus cylindraceus - beta - alfa - 2,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 85
ORD. 161 16/02/2006
Cricotopus festivellus - beta - alfa - 2,5
Cricotopus fuscus - beta - 2,0
Cricotopus similis - beta - 2,0
Cricotopus tremulus - beta - 2,0
Cricotopus triannulatus - beta - 2,0
Cricotopus trifascia - beta - 2,0
Isocladius intersectus - beta - alfa - 2,5
Isocladius sylvestris - beta - alfa - 2,5
Diplocladius cultriger - beta - 2,0
Epoicocladius flavens - beta - 2,0
Eukiefferiella brevicalcar - orto - beta - 1,5
Eukiefferiella claripennis - beta - alfa - 2,5
Eukiefferiella clypeata - beta - 2,0
Eukiefferiella coerulscens - orto - beta - 1,5
Eukiefferiella cyanea - orto - 1,0
Eukiefferiela devonica - orto - beta - 1,5
Eukiefferiella dittmari - beta - 2,0
Eukiefferiela fittkaui - orto - 1,0
Eukiefferiella fuldensis - orto - 1,0
Eukiefferiella gracei - beta - 2,0
Eukiefferiela ilkleyensis - orto - beta - 1,5
Eukiefferiella lobifera - orto - beta - 1,5
Eukiefferiella minor - orto - 1,0
Eukiefferiella similis - orto - 1,0
Eukiefferiella tirolensis - orto - 1,0
Heleniella dorieri - orto - 1,0
Heleniella ornaticollis - orto - 1,0
Heleniella serratosioi - orto - 1,0
Heterotrissocladius marcidus - orto - beta - 1,5
Heterotrissocladius scutellatus - orto - 1,0
Krenosmittia camptophleps - orto - 1,0
Lymnophyes natalensis - beta - 2,0
Limnophyes pentaplastus - orto - beta - 1,5
Metriocnemus albolineatus - orto - 1,0
Metriocnemus fuscipens - orto - 1,0
Metriocnemus hirticollis - orto - 1,0
Metriocnemus obscuripens - orto - 1,0
Nanocladius balticus - beta - alfa - 2,5
Nanocladius bicolor - beta - alfa - 2,5
Nanocladius parvulus - orto - 1,0
Nanocladius rectinervis - beta - 2,0
Orthocladius Euorthocladius ashei - beta - 2,0
Orthocladius Euorthocladius luteipes - orto - 1,0
Orthocladius Euorthocladius rivicola - orto - beta - 1,5
Orthocladius Euorthocladius rivulorum - orto - beta - 1,5
Orthocladius Euorthocladius thienemanni - beta - 2,0
Orthocladius Orthocladius ashei - beta - 2,0
Orthocladius Orthocladius rubicundus - beta - 2,0
Orthocladius Orthocladius wetterensis - beta - 2,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 86
ORD. 161 16/02/2006
Orthocladius Symposiocladius lignicola - orto - beta - 1,5
Paracladius conversus - beta - 2,0
Paracricotopus niger - orto - beta - 1,5
Parakiefferiella bathophila - beta - 2,0
Parakiefferiella gracillima - orto - 1,0
Parametriocnemus borealis - orto - 1,0
Parametriocnemus stylatus - orto - beta - 1,5
Paratrichocladius nivalis - orto - 1,0
Paratrichocladius rufiventris - beta - alfa - 2,5
Paratrichocladius skirwithensis - beta - 2,0
Paratrissocladius excerptus - beta - 2,0
Parorthocladius nudipennis - orto - 1,0
Psectrocladius limbatellus - beta - alfa - 2,5
Psectrocladius oxyura - beta - 2,0
Psectrocladius psilopterus - beta - 2,0
Psectrocladius sordidellus - beta - alfa - 2,5
Pseodosmittia ruttneri - orto - 1,0
Rheocricotopus effusus - orto - beta - 1,5
Rheocricotopus fuscipens Kieff. - beta - 2,0
Psilocricotopus Rheocricotopus atripes - orto - 1,0
Psilocricotopus Rheocricotopus chalybaetus - beta - 2,0
Psilocricotopus Rheocricotopus glabricollis - orto - 1,0
Psilocricotopus Rheocricotopus tirolus - orto - 1,0
Rheosmittia spinicornis - beta - 2,0
Stilocladius montanus - orto - beta - 1,5
Synorthocladius semivirens Kieff - beta - 2,0
Thienemannimyia carnea - beta - 2,0
Thienemannimya gracei - orto - 1,0
Thienemannimyia gracilis - orto - 1,0
Thienemannimyia geijskesi Goetgh - orto - 1,0
Thienemannimyia laeta - orto - beta - 1,5
Thienemannimyia lentiginosa Ablabesmyia lentiginosa Fries ?
Thienemanniella acuticornis Kieff. - orto - 1,0
Thienemanniella clavicornis Kieff. - orto - 1,0
Thienemanniella obscura - orto - 1,0
Thienemanniella partita - orto - beta - 1,5
Thienemanniella vittata - orto - beta - 1,5
Tokunagaia rectangularis - orto - 1,0
Trissopelopia longimana - orto - 1,0
Tvetenia bavarica - orto - beta - 1,5
Tvetenia calvescens - beta - 2,0
Tvetenia discoloripes - beta - 2,0
Tvetenia verralli - beta - 2,0
Subfamilia CHIRONOMINAE triburile: Tanytarsini, Chironomini
Cladotanytarsus mancus Walk - beta - 2,0
Cladotanytarsus vanderwulpi Edw. - beta - 2,0
Krenospectra fallax - orto - 1,0
Lithotaytarsus emarginatus - orto - 1,0
Microspectra apposita - orto - beta - 1,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 87
ORD. 161 16/02/2006
Microspectra atrofaciata - beta - alfa - 2,5
Microspectra bidentata - orto - 1,0
Microspectra contracta - orto - beta - 1,5
Microspectra fusca - orto - 1,0
Microspectra junci - orto - 1,0
Microspectra lindrothi - orto - beta - 1,5
Microspectra notescens - orto - beta - 1,5
Microspectra radialis Goetgh. - orto - 1,0
Microspectra recurvata - orto - 1,0
Neostempellina thienemanni - orto - 1,0
Paratanytarsus austriacus - orto - 1,0
Paratanytarsus dissimilis - beta - 2,0
Paratanytarsus lauterborni - beta - 2,0
Rheotanytarsus curtistylus - orto - beta - 1,5
Rheotanytarsus exiguus - orto - beta - 1,5
Rheotanytarsus nigricauda - orto - 1,0
Rheotanytarsus photophilus - beta - 2,0
Rheotanytarsus rhenanus - beta - 2,0
Stempellina bausei Kieff. - beta - 2,0
Stempellinella brevis Edwards - orto - 1,0
Stempellinella minor - orto - 1,0
Tanytarsus brundini - beta - 2,0
Tanytarsus ejuncidus - beta - 2,0
Tanytarsus eminulus - beta - 2,0
Tanytarsus heusdensis - orto - 1,0
Tanytarsus palettaris - orto - 1,0
Tanytarsus pallidicornis - beta - 2,0
Tanytarsus sinuatus - orto - 1,0
Virgatanytarsus arduennenensis - beta - 2,0
Camptochironomus tentans - alfa - 3,0
Chironomus acutiventris - alfa - 3,0
Chironomus anthracinus Zett. - alfa - 3,0
Chironomus bernensis - alfa - 3,0
Chironomus cingulatus Mg. - alfa - 3,0
Chironomus obtusidens - alfa - 3,0
Chironomus plumosus Linne - alfa - para - 3,5
Chironomus riparius - alfa - para - 3,5
Chironomus thummi Kieff. - para - 4,0
Clapodelma viridula sin. Cryptochironomus viridula F. - beta - 2,0
Cryptochironomus defectus Kieff. - beta - alfa - 2,5
Cryptichronomus rostratus - beta - alfa - 2,5
Demycryptachironomus vulneratus Zett. - beta - alfa - 2,5
Dicroptendipes nervosus Staeg. - alfa - 3,0
Dicrotendipes notataus - beta - alfa - 2,5
Dicrotendipes tritomus - beta - alfa - 2,5
Einfeldia dissidens - beta - alfa - 2,5
Einfeldia pagana Mg. - beta - 2,0
Endochironomus albipennis - beta - alfa - 2,5
Glyptotendipes glaucus Mg. - beta - alfa - 2,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 88
ORD. 161 16/02/2006
Glyptotendipes gripekoveni - beta - alfa - 2,5
Glyptotendipes pallens - beta - alfa - 2,5
Glyptotendipes paripes - beta - alfa - 2,5
Harnischia curtilamellata Malloch - beta - 2,0
Harnischia fuscimana Kieff. - beta - 2,0
Kiefferulus tendipediformis Goetgh. - beta - alfa - 2,5
Microtendipes britteni - beta - 2,0
Microtendipes chloris - beta - alfa - 2,5
Microtendipes pedellus De Geer - beta - alfa - 2,5
Parachironomus arcuatus Goetgh. - beta - alfa - 2,5
Parachironomus frequens - beta - alfa - 2,5
Parachironomus varus - beta - alfa - 2,5
Parachironomus vitiosus Goetgh. - beta - alfa - 2,5
Paracladopelma camptolabis Kieff. - beta - 2,0
Paraclapodelma nigritula - beta - 2,0
Paratendipes albimanus Mg. - beta - alfa - 2,5
Phaenopsectra flavipes - beta - alfa - 2,5
Polypedillum albicorne - orto - 1,0
Polypedilum apfelbecki - orto - 1,0
Polypedilum convictum Walck - beta - 2,0
Polypedilum cultellatum - beta - 2,0
Polypedilum laetum - beta - 2,0
Poypedilum nubeculosum Mg. - beta - alfa - 2,5
Polypedilum pedestre Mg. - beta - alfa - 2,5
Tripodura acifer - beta - 2,0
Tripodura aegiptium - beta - 2,0
Tripodura pullum - beta - alfa - 2,5
Tripodura scalaenum - beta - alfa - 2,5
Saetheria reissi - beta - 2,0
Sergentia coracina - beta - 2,0
Stictochironomus sticticus - alfa - 3,0
CULICIDAE
Acanthocnema glaucescens - orto - 1,0
Aedes cinereus Mg. - beta - 2,0
Aedes Aedimorphus vexans - beta - alfa - 2,5
Aedes Finlayao geniculatus - alfa - beta - 3,5
Aedes Ochlerotatus annulipes - beta - 2,0
Aedes Ochlerotatus cantanus - beta - 2,0
Aedes Ochlerotatus caspius - beta - 2,0
Aedes Ochlerotatus cataphylla - beta - 2,0
Aedes Ochlerotatus communis - beta - 2,0
Aedes Ochleoranthus dorsalis - beta - alfa - 2,5
Aedes Ochleorathus excrucians - beta - 2,0
Aedes Ochleorathus flavescens - alfa - 3,0
Aedes Ochleorathus intrudens - beta - 2,0
Aedes Ochleorathus leucomelas
Aedes Ochleorathus pullatus - orto - 1,0
Aedes Ochleorathus punctor - orto - 1,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 89
ORD. 161 16/02/2006
Aedes Ochleorathus rusticus - beta - 2,0
Aedes Ochleorathus sticticus - beta - 2,0
Anopheles atroparvus - beta - alfa - 2,5
Anopheles claviger - alfa - 3,0
Anopheles maculipennis Mg. - orto - beta - 1,5
Anopheles messae - beta - 2,0
Anopheles plumbeus - alfa - para - 3,5
Chaborus crystallinus - beta - alfa - 2,5
Chaborus falvicans - beta - 2,0
Chaborus obscuripens - orto - beta - 1,5
Chaborus pallidus - orto - beta - 1,5
Coquillettidia richardii - beta - 2,0
Barraudius modestus - beta - alfa - 2,5
Bezzia varocolor Meigen - beta - 2,0
Culex pipiens - alfa - para - 3,5
Culex torrentium - orto - beta - 1,5
Culicella morsitans - orto - beta - 1,5
Culiseta alaskaensis - beta - 2,0
Culiseta annulata - beta - alfa - 2,5
Culiseta glaphyroptera - orto - 1,0
Dasyhelea versicolor - orto - 1,0
Dixa amphibia Deg. - orto - beta - 1,5
Eristalis tenax - para - 4,0
Hexatoma vittata - orto - beta - 1,5
Lauterborniella agrayloides - orto - beta - 1,5
Myatropa florea - alfa - 3,0
Neoculex hortensis - beta - 2,0
Neoculex territans - orto - beta - 1,5
Ochtera mantis - alfa - 3,0
Ormosia haemorrhoidalis - beta - 2,0
Oxycera meigenii - orto - 1,0
Oxycera pardalina - orto - 1,0
Pedicia rivosa - orto - 1,0
Phalacrocerca replicata - orto - beta - 1,5
Scatella stagnalis - beta - 2,0
Sylvicola fenestralis - alfa - 3,0
Tetanocerca ferruginea - orto - 1,0
Thaumalea bezzii - orto - 1,0
Thaumatoptera calceata - orto - 1,0
Zavreliella marmorata - orto - beta - 1,5
SIMULIIDAE
Boophthora erythrocephala De Geer - beta - 2,0
Cleistosimulium argenteostriatum - orto - 1,0
Gnus iburiense - beta - 2,0
Nevermannia angustitarse - beta - 2,0
Nevermannia bertrandi - orto - 1,0
Nevermannia brevidens - orto - 1,0
Nevermannia carpaticum - orto - 1,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 90
ORD. 161 16/02/2006
Nevermannia carthusiense - orto - beta - 1,5
Nevermannia costatum - beta - 2,0
Nevermannia crenobium - orto - 1,0
Nevermannia cryophilum - orto - beta - 1,5
Nevermannia latigonium - beta - 2,0
Nevermannia quasidecolletum - beta - 2,0
Nevermannia vernum - orto - beta - 1,5
Obuchovia auricoma - orto - 1,0
Prosimulium hirtipes Fries - orto - beta - 1,5
Prosimulium latimucro Enderlein - orto - 1,0
Prosimulium rufipes Meigen - orto - 1,0
Prosimulium tomosvaryi Enderlein - orto - beta - 1,5
Simulium angustipes - beta - 2,0
Simulium angustitarse - beta - 2,0
Simulium argyreatum Meigen - beta - 2,0
Simulium argenteostriatum Strobl - orto - 1,0
Simulium austeni Edwards - beta - 2,0
Simulium aureum - orto - beta - 1,5
Simulium balcanicum - beta - 2,0
Simulium bertrandi - orto - 1,0
Simulium brevidens - orto - 1,0
Simulium carpathicum - orto - 1,0
Simulium colombaschense Fabricius - beta - 2,0
Simulium costatum - orto - 1,0
Simulium crenobium - orto - 1,0
Simulium cryophilum - orto - 1,0
Simulium degrangei - orto - beta - 1,5
Simulium equinum - beta - 2,0
Simulium galeratum Edwards - beta - 2,0
Simulium intermedium - beta - 2,0
Simulium latigonium - beta - 2,0
Simulium lineatum - beta - 2,0
Simulium maximum Knoz - orto - 1,0
Simulium monticola Friederichs - orto - 1,0
Simulium morsitans Edwards - orto - beta - 1,5
Simulium noelleri Friederichs - beta - 2,0
Simulium ornatum - beta - alfa - 2,5
Simulium posticatum Meigen - beta - alfa - 2,5
Simulium pseudequinum - beta - 2,0
Simulium reptans Linne - beta - 2,0
Simulium rheophilum Knoz - orto - beta - 1,5
Simulium rostratum Lundstrom Zwick - beta - 2,0
Simulium securiforme - beta - 2,0
Simulium spinosa - orto - 1,0
Simulium trifasciatum - orto - beta - 1,5
Simulium tuberosum Lundstrom - orto - beta - 1,5
Simulium variegatum Meigen - orto - beta - 1,5
Simulium vernum - orto - beta - 1,5
Simulium vulgare - orto - beta - 1,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 91
ORD. 161 16/02/2006
Twinnia hydroides Novac - orto - 1,0
Wilhelmia balcanicum - beta - 2,0
Wilhelmia equinum Linne - beta - 2,0
Wilhelmia lineatum Meigen - beta - 2,0
Wilhelmia pseudequinum - beta - 2,0
PSYCHODIDAE
Bazarella neglecta - orto - beta - 1,5
Bazarella subneglecta - orto - beta - 1,5
Berdeniella aplina - orto - 1,0
Berdeniella carinthiaca - orto - 1,0
Berdeniella elkeae - orto - 1,0
Bernediella freyi - orto - 1,0
Berdeniella glacialis - orto - 1,0
Bernediella helvetica - orto - 1,0
Bernediella illiesi - orto - 1,0
Bernediella longispinosa - orto - 1,0
Bernediella manicata - orto - 1,0
Berdeniella matthesi - o - beta - 1,5
Bernediella nivalis - orto - 1,0
Bardeniella stavniensis - orto - 1,0
Bardeniella unispinosa - orto - 1,0
Clogmia tristis - alfa - 3,0
Clytocerus acellaris - orto - beta - 1,5
Feurborniella obscura - orto - 1,0
Jungiella longicornis - orto - 1,0
Jungiella pseodulongicornis - orto - 1,0
Jungiella soleata - orto - 1,0
Mormia albicornis - orto - beta - 1,5
Mormia andrenipes - orto - 1,0
Mormia austriaca - orto - beta - 1,5
Mormia bryophila - orto - 1,0
Mormia eatoni - orto - beta - 1,5
Mormia furva - orto - 1,0
Mormia helvetica - orto - 1,0
Mormia nigripennis - orto - 1,0
Mormia pulcherrima - orto - beta - 1,5
Mormia revisenda - orto - 1,0
Morimia vaillanti - orto - 1,0
Panimerus albifacies - orto - beta - 1,5
Panimerus notabilis - orto - beta - 1,5
Paramormia ustulata - beta - alfa - 2,5
Pericoma alticola - orto - 1,0
Pericoma blandula - orto - beta - 1,5
Pericoma calcilega - orto - 1,0
Pericoma cannescens - orto - 1,0
Pericoma exquisita - orto - beta - 1,5
Pericoma pannonica - beta - 2,0
Pericoma pseudoexquisita - beta - 2,0
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 92
ORD. 161 16/02/2006
Pericoma rivularis - orto - beta - 1,5
Pericoma tonnoiri - orto - 1,0
Pericoma trifasciata - orto - 1,0
Perypsychoda auriculata - orto - 1,0
Perypsichoda fusca - orto - 1,0
Phalacrocerca replicata - orto - beta - 1,5
Psychoda albipennis - beta - 2,0
Psychoda alternata Sat. - alfa - para - 3,5
Psychoda alticola - orto - 1,0
Psychoda cinerea - beta - 2,0
Psychoda dolomitica - orto - 1,0
Psychoda gemina - beta - alfa - 2,5
Psychoda minuta - beta - alfa - 2,5
Psychoda parthenogenetica - beta - alfa - 2,5
Psychoda phalanoides - alfa - 3,0
Psychoda trinodulosa - beta - alfa - 2,5
Saraiella auberti - orto - 1,0
Saraiella austriana - orto - 1,0
Saraiella clastrieri - orto - 1,0
Saraiella crypta - orto - 1,0
Saraiella dolomitica - orto - 1,0
Saraiella onerata - orto - 1,0
Saraiella squamigera - orto - 1,0
Satchelliella canescens - orto - 1,0
Satchelliella cubitospinosa - orto - 1,0
Satchelliella delphiniensis - orto - 1,0
Satchelliella hirticornis - orto - 1,0
Satchelliella muta - orto - 1,0
Satchelliella nubila - beta - 2,0
Satchelliella palustris - orto - beta - 1,5
Satchelliella pitularia - orto - 1,0
Satchelliella plumicornis - orto - 1,0
Satchelliella stammeri - orto - 1,0
Satchelliella stylata - orto - 1,0
Satchelliella trivialis - beta - 2,0
Sycorax bicornua - orto - 1,0
Sycorax feuerborni - orto - 1,0
Sycorax silacea - orto - 1,0
Sycorax tonnoiri - orto - 1,0
Sycorax trifida - orto - 1,0
Szaboiella hibernica - orto - 1,0
Telmatoscopus bosnicus - orto - beta - 1,5
Threticus balkaneoalpinus - orto - 1,0
Threticus incurvus - orto - 1,0
Threticus lucifugus - orto - beta - 1,5
Tinearia alternata - alfa - 3,0
Tinearia lativentris - beta - alfa - 2,5
Tonnoiriella pulchra - orto - 1,0
Ulomyia annulata - orto - beta - 1,5
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 93
ORD. 161 16/02/2006
Ulomya cognata - orto - beta - 1,5
Ulomya fuliginosa - orto - beta - 1,5
Ulomya hirta - orto - 1,0
Ulomya montinum - orto - 1,0
Ulomya ophicornis - orto - 1,0
Ulomya szaboi - orto - 1,0
ALTE DIPTERE
Atherix ibis Fabricius - orto - 1,0
Atherix marginata Fabricius - orto - 1,0
Atrichops crassipes Maigen - beta - 2,0
Blepharocera fasciata West. - orto - beta - 1,5
Cnephia trigonia Lundstr. - orto - 1,0
Liponeura cinerascens Vimmer - orto - 1,0
Saetheria risi - beta - 2,0
Stempellina bausei - beta - 2,0
Stratiomys canescens - orto - 1,0
Stratiomys chameleon - alfa - 3,0
Tipula lunulata Linne - beta - 2,0
Tipula lateralis - beta - 2,0
Tipula maxima Poda - orto - beta - 1,5
Tabanus spodapterus Meigen - beta - 2,0
Weidemannia onedorum Vall. - orto - 1,0
BRYOZOA
Cristatella muceda Cuvier - beta - 2,0
Fredericella sultana Bulmenbach - orto - beta - 1,5
Hyalinella punctata - beta - 2,0
Palucidella articulata Ehrenberh - orto - beta - 1,5
Plumatella emarginata Allman - beta - alfa - 2,5
Plumatella fructicosa Allman - beta - 2,0
Plumatella fungosa Pallas - beta - alfa - 2,5
Plumatella repens Linne - beta - 2,0
Tabel 6
Elemente si standarde de calitate biologice, chimice si fizico-chimice pentru stabilirea starii
ecologice a apelor de suprafata *1)
___________
*1) Exceptand apele tranzitorii si apele costiere.
A. Elemente biologice de calitate pentru rauri
| | | | Clasa de
calitate |
|Nr.| Indicatorul de calitate*2) | U/M
|---------------------|
| | | | I |II |III|IV |
V |
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 94
ORD. 161 16/02/2006
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|A.1. Plancton
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |Densitate | ex/l | | | | |
|
|---|---------------------------------------------|------|---|---|---|---|
-----|
| 2 |Bioindicatori oligosaprobi |nr./l | | | | |
|
|---|---------------------------------------------|------|---|---|---|---|
-----|
| 3 |Bioindicatori beta mezosaprobi |nr./l | | | | |
|
|---|---------------------------------------------|------|---|---|---|---|
-----|
| 4 |Bioindicatori alfa mezosaprobi |nr./l | | | | |
|
|---|---------------------------------------------|------|---|---|---|---|
-----|
| 5 |Bioindicatori polisaprobi |nr./l | | | | |
|
|---|---------------------------------------------|------|---|---|---|---|
-----|
| 6 |Index saprobic |
|1.8|2.3|2.7|3.2|> 3.2|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|A.2. Alge bentonice (fitobentos)
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |Densitate |ex/mp | | | | |
|
|---|---------------------------------------------|------|---|---|---|---|
-----|
| 2 |Bioindicatori oligosaprobi |nr./mp| | | | |
|
|---|---------------------------------------------|------|---|---|---|---|
-----|
| 3 |Bioindicatori beta mezosaprobi |nr./mp| | | | |
|
|---|---------------------------------------------|------|---|---|---|---|
-----|
| 4 |Bioindicatori alfa mezosaprobi |nr./mp| | | | |
|
|---|---------------------------------------------|------|---|---|---|---|
-----|
| 5 |Bioindicatori polisaprobi |nr./mp| | | | |
|
|---|---------------------------------------------|------|---|---|---|---|
-----|
| 6 |Index saprobic |
|1.8|2.3|2.7|3.2|> 3.2|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|A.3. Macrozoobentos
|
|-------------------------------------------------------------------------
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 95
ORD. 161 16/02/2006
-----|
| 1 |Densitate |ex/mp | | | | |
|
|---|---------------------------------------------|------|---|---|---|---|
-----|
| 2 |Bioindicatori oligosaprobi |nr./mp| | | | |
|
|---|---------------------------------------------|------|---|---|---|---|
-----|
| 3 |Bioindicatori beta mezosaprobi |nr./mp| | | | |
|
|---|---------------------------------------------|------|---|---|---|---|
-----|
| 4 |Bioindicatori alfa mezosaprobi |nr./mp| | | | |
|
|---|---------------------------------------------|------|---|---|---|---|
-----|
| 5 |Bioindicatori polisaprobi |nr./mp| | | | |
|
|---|---------------------------------------------|------|---|---|---|---|
-----|
| 6 |Index saprobic |
|1.8|2.3|2.7|3.2|> 3.2|
B. Elemente biologice de calitate pentru lacuri
*Font 9*
| | | | Gradul de eutrofizare
|
|Nr.|Indicatorul de calitate*2) U/M
|--------------------------------------------------|
| | |
|Ultraoligotrof|Oligotrof|Mezotrof|Eutrof|Hipertrof|
|---|-------------------------|------|--------------|---------|--------|--
----|---------|
| 1 |Fosfor total (P) |mg P/l| 0.005 | 0.01 | 0.03 |
0.1 | > 0.1 |
|---|-------------------------|------|--------------|---------|--------|--
----|---------|
| 2 |Azot mineral total (N) |mg N/l| 0.2 | 0.4 | 0.65 |
1.5 | > 1.5 |
|---|-------------------------|------|--------------|---------|--------|--
----|---------|
| 3 |Biomasa fitoplanctonica*3) mg/l | 1 | 3 | 5 |
10 | > 10 |
|---|-------------------------|------|--------------|---------|--------|--
----|---------|
| 4 |Clorofila "a" | g/l | 1 | 2.5 | 8 |
25 | > 25 |
*2) Repartizarea indicatorilor de calitate pe tipuri de sectiuni, in raport cu modul de utilizare a
apei, se va face in conformitate cu precizarile (bifarile) din tabelul nr. 7.
*3) Valoarea maxima in zona fotica.
C. Elemente si standarde de calitate chimice si fizico-chimice in apa
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 96
ORD. 161 16/02/2006
| | | | Clasa de calitate
|
|Nr.| Indicatorul de calitate | U/M
|-------------------------------|
| | | | I | II | III | IV |
V |
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|C.1. Regim termic si acidifiere
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |Temperatura | C |Nu se normeaza
|
|---|----------------------------------|-------|--------------------------
-----|
| 2 |pH | |6.5 - 8.5
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|C.2. Regimul oxigenului
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |Oxigen dizolvat |mg O2/l| 9 | 7 | 5 | 4 |
4|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 2 |Saturatia oxigenului dizolvat | % | | | | |
|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| | - Epilimnion (ape stratificate) | |90-110|70-90|50-70|30-50|
30|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| | - Hipolimnion (ape stratificate)| | 90-70|70-50|50-30|30-10|
10|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| | - Ape nestratificate | | 90-70|70-50|50-30|30-10|
10|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 3 |CBO5 |mg O2/l| 3| 5| 7| 20|
> 20|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 4 |CCO-Mn |mg O2/l| 5| 10| 20| 50|
> 50|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 5 |CCO-Cr |mg O2/l| 10| 25| 50| 125|
> 125|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|C.3. Nutrienti
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |Amoniu (N-NH4+) |mg N/l | 0.4| 0.8| 1,2| 3.2|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 97
ORD. 161 16/02/2006
> 3.2|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 2 |Azotiti (N-NO2) |mg N/l | 0.01| 0.03| 0.06| 0.3|
> 0.3|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 3 |Azotati (N-NO3) |mg N/l | 1| 3| 5,6| 11,2|>
11,2|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 4 |Azot total (N) |mg N/l | 1.5| 7| 12| 16|
> 16|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 5 |Ortofosfati solubili (P-PO43-) |mg P/l | 0.1| 0.2| 0.4| 0.9|
> 0.9|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 6 |Fosfor total (P) |mg P/l | 0.15| 0.4| 0.75| 1.2|
> 1.2|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 7 |Clorofila "a" | g/l | 25| 50| 100| 250|
> 250|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|C.4. Salinitate
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |Conductivitate | S/cm | | | | |
|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 2 |Reziduu filtrabil uscat la 105C | mg/l | 500| 750| 1000|
1300|> 1300|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 3 |Cloruri (Cl-) | mg/l | 25| 50| 250| 300|
> 300|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 4 |Sulfati (SO42+) | mg/l | 60| 120| 250| 300|
> 300|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 5 |Calciu (Ca2+) | mg/l | 50| 100| 200| 300|
> 300|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 6 |Magneziu (Mg2+) | mg/l | 12| 50| 100| 200|
> 200|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 7 |Sodiu (Na+) | mg/l | 25| 50| 100| 200|
> 200|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|C.5. Poluanti toxici specifici de origine naturala
|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 98
ORD. 161 16/02/2006
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |Crom total (Cr3+ + Cr6+) | g/l | 25| 50| 100| 250|
> 250|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 2 |Cupru (Cu2+)5 | g/l | 20| 30| 50| 100|
> 100|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 3 |Zinc (Zn2+) | g/l | 100| 200| 500|
1000|> 1000|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 4 |Arsen (As3+) | g/l | 10| 20| 50| 100|
> 100|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 5 |Bariu (Ba2+) | mg/l | 0.05| 0.1| 0.5| 1|
> 1|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 6 |Seleniu (Se4+) | g/l | 1| 2| 5| 10|
> 10|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 7 |Cobalt (Co3+) | g/l | 10| 20| 50| 100|
> 100|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 8 |Plumb (Pb)6 | g/l | 5| 10| 25| 50|
> 50|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 9 |Cadmiu (Cd) | g/l | 0.5| 1| 2| 5|
> 5|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
|10 |Fier total (Fe2+ + Fe3+) | mg/l | 0.3| 0.5| 1.0| 2|
> 2|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
|11 |Mercur (Hg)6 | g/l | 0.1| 0.3| 0.5| 1|
> 1|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
|12 |Mangan total (Mn2+ + Mn7+) | mg/l | 0.05| 0.1| 0.3| 1|
> 1|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
|13 |Nichel (Ni)5 | g/l | 10| 25| 50| 100|
> 100|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|C.6. Alti indicatori chimici relevanti
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |Fenoli total (index fenolic) | g/l | 1| 5| 20| 50|
> 50|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 99
ORD. 161 16/02/2006
-----|
| 2 |Detergenti anionici activi | g/l | 100| 200| 300| 500|
> 500|
|---|----------------------------------|-------|------|-----|-----|-----|-
-----|
| 3 |AOX | g/l | 10| 50| 100| 250|
> 250|
D. Elemente de calitate microbiologice
| | | | Clasa de calitate4*)
|
|Nr.|Indicatorul de calitate*4) U/M
|----------------------------------|
| | | | I | II | III | IV |
V |
|---|-------------------------|-------------|------|------|------|------|-
-----|
| 1 |Coliformi totali |Nr. pr/100 ml| | | | |
|
|---|-------------------------|-------------|------|------|------|------|-
-----|
| 2 |Coliformi fecali |Nr. pr/100 ml| | | | |
|
|---|-------------------------|-------------|------|------|------|------|-
-----|
| 3 |Streptococi fecali |Nr. pr/100 ml| | | | |
|
*4) indicatorii de calitate se vor stabili in functie de tipul utilizare a apei.
Tabel 7
Elemente de calitate biologice, chimice si fizico-chimice care se masoara in fiecare categorie
de apa
*Font 7*
| | Starea | Zone | Conventii | Apa
pentru |Sectiuni | Apa pentru | Apa de |Ape uzate | Ape uzate |
| Indicatori |ecologica|vulnerabile
|internationale|potabilizare| de |viata
pesti/|imbaiere|menajere1)|municipale2)|
| | |la nutrienti| |
|referinta| moluste | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|pH | x | | x | x
| x | x | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Turbiditate | x (L) | | |
| | | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Culoare | x (L) | | | x
| | x | x | | |
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 100
ORD. 161 16/02/2006
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Adancime | x (L) | | |
| | | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Miros | x | | | x
| | x | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Saturatie in oxigen | | | | x
| | x | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Oxigen dizolvat | x | | x |
| x | x | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|CBO5 | x | | x | x
| x | x | x | x | x |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|CCO-Mn | x | | x | x
| x | | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|CCO-Cr | x | | x | x
| x | | x | x | x |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|COT+COD | x (L) | | | x
| | x | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Reziduu filtrabil | x | | x | x
| x | x | x | | |
|uscat la 105C | | | |
| | | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Alcalinitate | x | | |
| x | | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Fluoruri | | | | x
| | | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Cloruri | x | | x | x
| | | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Sulfati | x | | x | x
| | | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Calciu | x | | x |
| | | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Magneziu | x | | x |
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 101
ORD. 161 16/02/2006
| | | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Sodiu | x | | x |
| | | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|N organic (Kjieldahl) | | x | | x
| | | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Amoniu | x | x | x | x
| x | x | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Nitrit | x | x | x |
| x | x | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Nitrat | x | x | x | x
| x | | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|N total | x | x | x |
| x | | x | | x |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Fosfati (orto) | x | x | x | x
| x | | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|P total | x | x | x |
| x | x | x | | x |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Cianuri total | x | | x | x
| | | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Fenoli (indice fenolic) | x | | x | x
| x | x | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Detergenti | x | | x | x
| x | | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Substante extractibile in| | | x | x
| | | | | |
|cloroform | | | |
| | | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Hidrocarburi alifatice cu| x | | x | x
| x | | x | | |
|clor (AOx) | | | |
| | | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Hidrocarburi dizolvate | | | | x
| | x | | | |
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 102
ORD. 161 16/02/2006
|sau in emulsie | | | |
| | | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Fier dizolvat | x | | x | x
| x | | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Mangan total dizolvat | x | | x | x
| x | | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Aluminiu | | | x | x
| | x | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Zinc | x | | x | x
| x | x | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Cupru | x | | x | x
| x | x | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Bor | | | | x
| | | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Crom total | x | | x | x
| x | x | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Plumb | | | x | x
| x | x | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Arsen | x | | x | x
| x | x | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Nichel | x | | x | x
| x | x | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Cadmiu | x (R) | | x | x
| x | x | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Seleniu | | | | x
| | | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Mercur | | | x | x
| x | x | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Bariu | | | | x
| | | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|PAH | | | | x
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 103
ORD. 161 16/02/2006
| | | | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Temperatura | x | | | x
| x | x | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Materii in suspensie | x | | | x
| x | x | x | x | x |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Index saprob | x | | x |
| x | | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Clorofila "a" | x (L) | | x |
| | | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Coliformi totali | | | x | x
| x | x | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Coliformi fecali | | | | x
| x | | x | | |
|-------------------------|---------|------------|--------------|---------
---|---------|------------|--------|----------|------------|
|Streptococi fecali | | | | x
| x | | x | | |
*1) - se refera la ape uzate menajere din localitati cu mai putin de 2.000 e.l.; in conformitate cu
NTPA - 011
*2) - Alti indicatori pentru ape uzate municipale se masoara in functie de provenienta specifica
a acestor ape uzate si cerintele specifice pentru apa uzata.
(L) numai la lacuri
(R) numai la rauri
Tabelul nr. 8
Elemente si standarde de calitate pentru stabilirea
starii chimice a apelor de suprafata
A. Substante periculoase relevante si prioritare/prioritare periculoase
|Nr.| Indicatorul |Unitatea de|
Standard de |
| | | masura |
calitate |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 1 | 2 | 4 | 5
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|A.1. METALE SI COMPUSI
|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 104
ORD. 161 16/02/2006
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |Acetat de trifenilstaniu | g/l |
0,0001 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 2 |Antimoniu (Stibiu) | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 3 |Argint | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 4 |Arsen si compusi | g/l |
7.2 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 5 |Bariu | g/l |
200 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 6 |Beriliu | g/l |
0,05 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 7 |Bor | g/l |
1000 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 8 |Cadmiu si compusi | g/l | 1
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 9 |Clorura de trifenilstaniu | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|10 |Cobalt | g/l |
0.7 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|11 |Crom total | g/l |
2.5 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|12 |Cupru | g/l |
1.3 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|13 |Hidroxid de trifenilstaniu | g/l |
0.0001 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|14 |Mercur si compusi | g/l | 1
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|15 |Molibden si compusi | g/l |
3.6 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 105
ORD. 161 16/02/2006
-----|
|16 |Nichel si compusi | g/l |
2.1/1.3 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|17 |Oxid de tributilstaniu | g/l |
0,0001 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|18 |Plumb si compusi | g/l |
1.7/0.4 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|19 |Seleniu | g/l |
0,07 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|20 |Staniu | g/l |
2.2 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|21 |Taliu | g/l | 2
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|22 |Teluriu | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|23 |Tetrabutilstaniu | g/l |
0,001 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|24 |Titan | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|25 |Uraniu | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|26 |Vanadiu | g/l |
1.2 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|27 |Zinc | g/l |
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|A.2. Solventi si solventi organici clorurati
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |1,1,1-Tricloretan | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 2 |1,1,2-Tricloretan | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 106
ORD. 161 16/02/2006
| 3 |1,1,2,2-Tetracloretan | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 4 |1,1,2-Triclor-trifluor-etan | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 5 |1,1-Dicloretan | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 6 |1,2-Dicloretan | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 7 |1,1-Dicloretena | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 8 |1,2-Dicloretena | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 9 |1,2,3-Triclorbenzen | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|10 |1,2,4-Triclorbenzen | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|11 |1,3,5-Triclorbenzen | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|12 |Triclorbenzeni (suma de 3) | g/l |
0.4 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|13 |1,2,4,5-Tetraclorbenzen | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|14 |1,2-Dibrometan | g/l | 2
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|15 |1,2-Diclorbenzen | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|16 |1,3-Diclorbenzen | g/l | 1
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|17 |1,4-Diclorbenzen | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|18 |Diclormetan | g/l |
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 107
ORD. 161 16/02/2006
10/8.2 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|19 |1,2-Diclorpropan | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|20 |1,3-Diclor-2-propanol | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|21 |1,3-Diclor-propena | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|22 |2,3-Diclor-propena | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|23 |2,4-Diclorfenol | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|24 |2-Cloretanol | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|25 |Benzen | g/l | 1
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|26 |Clorura de benzil | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|27 |Clorbenzen | g/l | 1
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|28 |Clorpropena | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|29 |Cloroform (triclormetan) | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|30 |Clorura de alil | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| | - Clorura de vinil | | 2
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|31 |3-clor-toluen | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|32 |Diclor-di-izo-propil-eter | g/l | -
|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 108
ORD. 161 16/02/2006
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|33 |Alfa, alfa-diclor-toluen | g/l |
10/8.2 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|34 |Epiclorhidrina | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|35 |Etilbenzen | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|36 |Hexaclorbenzen | g/l |
0,0004 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|37 |Hexacloretan | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|38 |Izopropilbenzen | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|39 |Pentaclorbenzen | g/l |
0,0032 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|40 |Tetracloretena | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|41 |Tricloretena | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|42 |m-Xilen | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|43 |o-Xilen | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|44 |p-Xilen | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|45 |Tricloretilena | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|46 |Tetraclorura de carbon (tetraclormetan) | g/l |
7.2 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|47 |Toluen (metil-benzen) | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 109
ORD. 161 16/02/2006
-----|
|48 |Percloretilena | g/l | 10
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|A.3. Hidrocarburi aromatice polinucleare
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |Benz-b-fluorantren | g/l |
0.025 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 2 |Benz-k-fluoranten | g/l |
0,025 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 3 |PAH (suma de 1 si 2) | g/l |
0,03 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 4 |Benz-g,h,i-perilen | g/l |
0,025 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 5 |Indeno-1,2,3-cd-piren | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 6 |PAH (suma de 4 si 5) | g/l |
0,016 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 7 |Benz-a-antracen | g/l |
0,01 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 8 |Benz-a-piren | g/l |
0.05 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 9 |Fluoranten | g/l |
0,09 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|10 |Clor-naftalina | g/l |
0,01 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|11 |Naftalina | g/l |
2,4 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|12 |Fenantren | g/l |
0,03 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|13 |Antracen | g/l |
0,063 |
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 110
ORD. 161 16/02/2006
|A.4. Hidrocarburi clorurate
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |Cloralcani C10-C13 | g/l |
0,41 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 2 |Hexaclorbutadiena | g/l |
0,003 |
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|A.5. Bifenili policlorurati
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |PCB 28 | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 2 |PCB 52 | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 3 |PCB 101 | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 4 |PCB 118 | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 5 |PCB 138 | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 6 |PCB 153 | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 7 |PCB 180 | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 8 |PCB (suma de 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 9 |Pentabromo-difenil-eter | g/l |
0,0005 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|10 |Octabromo-difenil-eter | g/l | -
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|A.6. PESTICIDE
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|A.6.1. Pesticide organoclorurate
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 111
ORD. 161 16/02/2006
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |DDD-2,4 | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 2 |DDD-4,4 | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 3 |DDE-2,4 | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 4 |DDE-4,4 | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 5 |DDT-2,4 | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 6 |DDT-4,4' | g/l |
0.01 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 7 |DDT (suma de 1-6) | g/l |
0.025 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 8 |Alaclor | g/l |
0.035 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 9 |Azinfos - etil | g/l |
0.1 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|10 |Azinfos - metil | g/l |
0.1 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|11 |Clordan | g/l |
0,003 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|12 |Aldrin | g/l |
0.01 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|13 |Dieldrin | g/l |
0.01 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|14 |Endrin | g/l |
0.005 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|15 |Isodrin | g/l |
0.005 |
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 112
ORD. 161 16/02/2006
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|16 |Endosulfan*1) | g/l
|0.00002/0,004|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|17 |alfa-HCH | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|18 |beta-HCH | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|19 |delta-HCH | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|20 |gama-HCH (Lindan) | g/l |
0,02 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|21 |HCH (suma de 17-20) | g/l |
0,042 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|22 |Heptaclor | g/l |
0,0002 |
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|A.6.2. Pesticide organofosforice
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |Clordimeform | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 2 |Clorfenvinfos | g/l |
0.06 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 3 |Clorpirifos | g/l |
0.00046 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 4 |Demeton-s | g/l |
0,1 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 5 |Demeton-s-metil | g/l |
0,1 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 6 |Demeton-s-metil sulfoxid | g/l |
0,1 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 7 |Diclorprop | g/l |
0,1 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 113
ORD. 161 16/02/2006
-----|
| 8 |Diclorvos | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 9 |Dimetotat | g/l |
0,1 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|10 |Etil-paration | g/l |
0,0002 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|11 |Metil-paration | g/l |
0,0002 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|12 |Malation | g/l |
0,0002 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|13 |Metamidofos | g/l |
0,1 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|14 |Mevinfos | g/l |
0,0002 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|15 |Ometoat | g/l |
0,1 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|16 |Triclorfon | g/l |
0,02 |
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|A.6.3. Pesticide ureice
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |Diuron | g/l |
0,2 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 2 |Isoproturon | g/l |
0.32 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 3 |Linuron | g/l |
0,1 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 4 |Monolinurom | g/l |
0,1 |
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|A.6.4. Pesticide triazinice
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 114
ORD. 161 16/02/2006
| 1 |Atrazin | g/l |
0,34 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 2 |Simazin | g/l | 1
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 3 |Triazofos | g/l |
0,03 |
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|A.6.5. Alte pesticide
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |2,4,5-Acid triclorfenoxiacetic | g/l |
0.1 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 2 |2,4-D Saruri si esteri | g/l |
0.1 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 3 |Cumafos | g/l |
0,07 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 4 |Fenitrotion | g/l |
0,02 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 5 |Fention | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 6 |Foxim | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 7 |MCPA | g/l |
0,1 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 8 |Mecoprop | g/l |
0,1 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 9 |Trifluralin | g/l |
0.03 |
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|A.7. FENOLI
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |2-Clorfenol | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 2 |3-Clorfenol | g/l | 10
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 115
ORD. 161 16/02/2006
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 3 |4-Clorfenol | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 4 |2-Clortoluen | g/l | 1
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 5 |3-Clortoluen | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 6 |4-Clortoluen | g/l | 1
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 7 |Nonil-fenoli | g/l |
0.33 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 8 |Octil-fenoli | g/l |
0.122 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 9 |Pentaclorfenol | g/l |
0,22 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|10 |Triclorfenol | g/l | -
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|A.8. AMINO si NITRO COMPUSI
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |1-Clor-2,4-dinitrobenzen | g/l | 5
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 2 |2-Amino-4-clorfenol | g/l | 3
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 3 |2-Clor-4-metanilina | g/l | 3
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 4 |2-Cloranilina | g/l | 3
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 5 |3-Cloranilina | g/l | 1
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 6 |4-Cloranilina | g/l |
0,05 |
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 116
ORD. 161 16/02/2006
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 7 |2,4-dinitro-benzen | g/l | 5
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 8 |2-Nitrozo-clorbenzen | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 9 |3-Nitrozo-clorbenzen | g/l | 1
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|10 |4,4-Diamino-difenil | g/l | 1
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|11 |4-Clor-2-nitroanilina | g/l | 3
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|12 |4-Clor-2-nitrotoluen | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|13 |4-Clor-3-metilfenol | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|14 |4-Clor-nitro-benzen | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|15 |Clor-nitrotoluen | g/l | 1
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|16 |Dicloranilina (fiecare izomer) | g/l | 1
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|17 |Diclor-diamino-difenil | g/l | 1
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|18 |Dietil-amina | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|19 |Dimetilamina | g/l | 10
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|A.9. Alte substante periculoase
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |Bentazona | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 117
ORD. 161 16/02/2006
-----|
| 2 |Difenil | g/l | 1
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 3 |Acid cloracetic | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 4 |Clorura de dibutil | g/l |
0,01 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 5 |Oxid de dibutil | g/l |
0,01 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 6 |Sare de dibutil | g/l |
0,01 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 7 |Difenileteri bromurati | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| | - Bis-pentabromo-fenil-eter | g/l |
0,0005 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 8 |Disulfoton | g/l |
0,004 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 9 |Di-etilhexil-diftalat | g/l |
0,33 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|10 |Acid fosforic tri-n-butilester | g/l | -
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|11 |Propanil | g/l |
0,1 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|12 |Clorura de vinil | g/l | 2
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|13 |Cloral hidrat | g/l | 10
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|14 |Clordiazon (pirazon) | g/l |
0,1 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|15 |Compusi tributilstanici | g/l |
0.0001 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 118
ORD. 161 16/02/2006
|16 |Cianuri totale | g/l | 50
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|17 |Fluoruri | g/l |
1500 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|18 |Hidrocarburi petroliere*5) | g/l |
200 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|19 |Uleiuri minerale*6) | g/l |
200 |
*1) standardul mai mic se refera la alfa-endosulfan; standardul mai mare se refera la suma de
alfa- si beta- endosulfan
*5) HEE - extrase cu eter de petrol;
*6) SEC - extrase cu chloroform.
B. Elemente si standarde de calitate chimica pentru sedimente - fractiunea 63 m
|Nr.| Indicatorul |Unitatea de|
Standard de |
| | | masura |
calitate |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 0 | 1 | 2 | 3
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|B.1. Metale
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |Arsen (As3+) | mg/kg | 29
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 2 |Cadmiu (Cd2+) | mg/kg | 0,8
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 3 |Crom total (Cr3+ + Cr6+) | mg/kg | 100
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 4 |Cupru (Cu2+) | mg/kg | 40
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 5 |Plumb (Pb2+) | mg/kg | 85
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 6 |Mercur (Hg2+) | mg/kg | 0,3
|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 119
ORD. 161 16/02/2006
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 7 |Zinc (Zn2+) | mg/kg | 150
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 8 |Nichel (Ni2+) | mg/kg | 35
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|B.2. Compusi aromatici mononucleari si polinucleari
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |Benzen | mg/kg | 0,01
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 2 |Etil-benzen | mg/kg | 0,03
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 3 |Toluen | mg/kg | 0,01
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 4 |Xilen | mg/kg | 0,1
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 5 |Stiren | mg/kg | 0,3
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 6 |Fenol | mg/kg | 0,05
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 7 | Benz(a)piren | mg/kg |
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 8 | Naftalina | mg/kg |
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 9 | Antracen | mg/kg |
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|10 | Fenantren | mg/kg |
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|11 | Fluoranten | mg/kg |
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|12 | Benzo(a)antracen | mg/kg |
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 120
ORD. 161 16/02/2006
-----|
|13 | Crisen | mg/kg |
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|14 | Benz(ghi)perilen | mg/kg |
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|15 | Indeno(1,2,3-cd)piren | mg/kg |
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|16 | Benz(k)fluoranten | mg/kg |
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|17 |Compusi aromatici polinucleari (PAH-suma pozitii| mg/kg | 1
|
| |7-16) | |
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|B.3. Bifenili policlorurati
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 | PCB 28 | mg/kg |
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 2 | PCB 52 | mg/kg |
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 3 | PCB 101 | mg/kg |
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 4 | PCB 118 | mg/kg |
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 5 | PCB 138 | mg/kg |
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 6 | PCB 153 | mg/kg |
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 7 | PCB 180 | mg/kg |
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 8 |PCB (suma pozitii 1-7) | mg/kg | 0,02
|
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
|B.4. Pesticide
|
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 121
ORD. 161 16/02/2006
|-------------------------------------------------------------------------
-----|
| 1 |gamma-HCH (lindan) | mg/kg |
0,00005 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 2 |HCH (suma de alfa-, beta-, delta-HCH) | mg/kg | 0,01
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 3 |DDT/DDD/DDE (suma) | mg/kg | 0,01
|
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 4 |Aldrin | mg/kg |
0,00006 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 5 |Dieldrin | mg/kg |
0,0005 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 6 |Endrin | mg/kg |
0,00004 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 7 |Drinuri (suma de 4-6) | mg/kg |
0,005 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 8 |Atrazin | mg/kg |
0,0002 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
| 9 |Endosulfan | mg/kg |
0,00001 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|10 |Heptaclor | mg/kg |
0,0007 |
|---|------------------------------------------------|-----------|--------
-----|
|11 |Compusi organo-stanici | mg/kg |
0,001 |
CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis
Page 122