Sunteți pe pagina 1din 22

TIBBETT LOGISTICS S.R.L.

TIBBETT LOGISTICS S.R.L.

PROCEDURA OPERATIONALA
LIVRARE (expedierea bunurilor)
Exemplar controlat
Exemplar necontrolat

Cod procedura: P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-0.0


Detinatorul documentului: TIBBETT LOGISTICS SRL.
Editie/ Revizie: 1 / 0

Functia
Nume si Prenume
Semnatura
Data

Exemplarul nr:1

Data intrarii in vigoare: .2014

Nr. pagini: 27

ELABORAT
Specialist imbunatatire
procese
Dan Popa-Matei

Gabriel Gavrila

APROBAT
Head of Warehousing
Operations
Geanina Tanasescu

10.02.2014.

10.02.2014.

10.02.2014.

VERIFICAT
Shift Manager

LISTA DE DIFUZARE
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7

Departament

Primitor
Nume si Prenume
Semnatura

Nr.
exemplar

Retras/
Data

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1

Ed.1/Rev. 1

Data:.2014

Pagina 2 din 27

LISTA REVIZIILOR/MODIFICARILOR

Nr.
crt.

Ed

Ver

Nr. capitol
amendat
si al
paginii
revizuite

Actiune:
M - modificat
A - adaugat
S - suprimat

Nume, Prenume, Semnatura


Elaborat

Verificat

Aprobat

Data

1
2
3
4
5
6
7

CUPRINS:
Lista de difuzare ..............................................................................................................................
Lista reviziilor/modificarilor ..............................................................................................................
1. Scop ......................................................................................................................................
2. Domeniu de aplicare ..............................................................................................................
3. Responsabilitati .....................................................................................................................
4. Definitii si abrevieri ................................................................................................................
4.1
Definitii ......................................................................................................................
4.2
Abrevieri ....................................................................................................................
5. Documente de referinta/conexe ............................................................................................
6. Descrierea procesului ............................................................................................................
6.1
Date de intrare/iesire din proces ...............................................................................
6.1.1
Conditii initiale .......................
6.2
Diagrama flux ..................
7. Inregistrari, formulare ...........................................................................................................
8. Anexe ..................................................................................................................................

Pagina
2
2
3
3
3-5
5
5
5
5
6
6
6-11
12-15
15
16-22

1. SCOP
Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:
Ed.1/Rev. 1

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1
Data:.2014

Pagina 3 din 27

Prezenta procedura defineste procesul de livrare a paletilor cu marfa catre magazine in cadrul
Depozitului Cefin cu scopul de a descrie etapele si actiunile ce trebuie efectuate la livrarea si
incarcarea paletilor cu marfa precum si pentru a stabili documentele si responsabilitatile aplicabile in
cadrul procesului.

2. DOMENIU DE APLICARE
Aceasta procedura se aplica personalului si compartimentelor implicate in procesul de livrare a
marfurilor catre destinatii, din locatia Depozit Cefin.

3. RESPONSABILITATI
Responsabili pentru aplicarea acestei proceduri sunt:
Agentul de paza este responsabil:
- cu respectarea si aplicarea: PO Accesul si controlul delegatilor.
Operatorul Loss-Prevention este responsabil:
- cu identificarea camionului conform planului de livrare;
- cu contactarea soferului programat pentru fiecare cursa si indrumarea sa catre zona
provizorie de asteptare;
- cu verificarea camionului in prezenta soferului si completarea fisei de verificare;
- cu indrumarea soferului camionului catre rampa de incarcare alocata;
- cu respectarea Planului de transport;
- cu anuntarea supervizorului de livrare, de sosirea si terminarea verificarii camionului ce
urmeaza a fi incarcat;
- cu verificarea numarului de paleti in camion, dupa incarcare;
- cu sigilarea in prezenta soferului a camionului dupa incarcarea si asigurarea acestuia;
Livratorul este responsabil:
- cu identificarea paletilor ce trebuie incarcati in respectivul camion;
- cu selectarea paletilor in conformitate cu Lista Paleti Prioritari;
- cu consemnarea in scris in Fisa de incarcare, a seriilor de paleti (SSCC) ce vor fi incarcati in
camion;
- cu verificarea vizuala a integritatii bunurilor si tipului de palet inainte de incarcarea acestora
in camion precum si asigurarea cu folie strech (cand este cazul);
- cu consemnarea in scris in Fisa de incarcare, a tipului de palet pentru fiecare palet in parte;
- cu livrarea scriptica a paletului in sistem;
- cu incarcarea fizica a paletilor in camion;
- cu predarea Fisei de incarcare catre OP;
- cu manipularea corecta a paletilor la incarcarea acestora in camion;
- cu raportarea catre Supervizor a oricarei probleme intampinate pe parcursul desfasurarii
activitatii de livrare/incarcare;
- cu atingerea si imbunatairea productivitatilor stabilite in cadrul activitatii de livrare;
- cu mentinerea curateniei la locul de munca;
- cu buna utilizare si intretinere a echipamentelor si utilajelor;
- cu raportarea oricarei defectiuni a echipamentelor si utilajelor catre seful direct;
- cu folosirea echipamentul de lucru/protectie pe toata durata serviciului si de pastrarea in
buna stare si in perfecta curatenie a acestuia;
- cu respectarea intocmai a procedurilor operative, a celor stabilite in manulalul angajatului si
a celor cu privire la securitatea, protectia muncii si PSI;
- cu respectarea prevederilor incluse in Regulamentul de Ordine Interioara (ROI);
Operator calculator este responsabil:
Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:
Ed.1/Rev. 1

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1
Data:.2014

Pagina 4 din 27

cu intocmirea si transmiterea estimarii de transport;


cu emiterea si inmanarea catre Livrator a Fisei de incarcare pentru completare;
cu emiterea si inmanarea catre Livrator a Listei paletilor prioritari;
cu verificarea completarii Fisei de incarcare de catre Operatorul Livrare;
cu verificarea livrarii in sistem a paletilor incarcati in camion;
cu completarea si emiterea documentelor de livrare (Packing Slip; PV livrare paleti AIM;
DCL);
cu mentionarea pe documente, in clar, ca soferul preia doua exemplare de documente si
se asigura ca semneaza;
cu semnarea si stampilarea documentelor de livrare de el si de catre sofer;
cu inmanarea soferului a documentelor de livrare;
cu raportarea catre Supervizor a oricarei probleme intampinate pe parcursul desfasurarii
activitatii de livrare;
cu intocmirea rapoartelor si analizelor specifice conform cerintelor managementului;
cu respectarea intocmai a procedurilor operative, a celor stabilite in manualul angajatului si a
celor cu privire la securitatea, protectia muncii si PSI;
cu respectarea prevederilor pe linie de sanatate si securitate in munca, de repectarea Art.22
si 23 din Legea 319/2006, regasite si in Regulamentul de Ordine Interioara al companiei;
cu indosarierea si arhivarea documentele specifice departamentului Livrare;

Supervizorul este responsabil:


-

cu aplicarea acestei proceduri;


cu planificarea activitatilor zilnice;
cu coordonarea angajatilor din subordine;
cu alocarea resurselor necesare efectuarii livrarilor;
cu planificarea incarcarilor conform Planului de transport si a prioritatilor stabilite;
cu verificarea Packing-List cu articole Sensibile.
cu verificarea prin sondaj a modului de sigilare a camioanelor incarcate;
cu verificarea modului de incarcare;
cu raportarea status-ului activitatii de livrare, la intervale orare regulate, catre Shift Manager;
cu imbunatatirea si eficientizarea procesului de livrare si/sau a etapelor din cadrul acestuia;
cu coordonarea si masurarea performantelor la nivelul fiecarui membru al echipei in acord
cu procedurile si politica firmei;
cu acordarea de suport direct personalului din subordine in realizarea activitatilor;
cu buna functionare, intretinere si gestionarea mijloacelor fixe si de inventar din depozit;
cu promovarea unei culturi pozitive, din punct de vedere al sanatatii, securitatii si protectiei
muncii;
cu respectarea tuturor procedurilor operative, a politicilor si regulamentelor interne ale
companiei, in cadrul echipei pe care o conduce;
cu respectarea, intocmai, a procedurilor si instructiunilor de lucru, a cerintele cuprinse in
manualul anagajatului, precum si a celor referitoare la securitate, protectia muncii si PSI ;
cu respectarea prevederilor incluse in Regulamentul de Ordine Interioara (ROI);

Shift manager este responsabil:


-

cu coordonarea echipelor din subordine;


cu urmarirea modului de aplicare a prezentei proceduri de catre personalul implicat;
cu analiza rapoartelor de activitate a echipelor;
cu transmiterea rapoartelor periodice catre Site Manager, conducere, precum si asigurarea
comunicarii cu date concrete si in timp a anomaliilor aparute.
cu solicitarile de aprobare catre Site Manager a modificarilor prezentei proceduri, modificari
ce vor avea ca rezultat eficientizarea procesului de livrare a marfurilor si/sau a etapelor din
cadrul acestuia;
cu urmarirea modului de respectare a prevederilor cuprinse in ROI;
cu promovarea unei culturi pozitive, din punct de vedere al sanatatii, securitatii si protectiei
muncii ;
cu buna functionare, intretinere si gestiune a mijloacelor fixe si de inventar din depozit;

Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1

Ed.1/Rev. 1

Data:.2014

Pagina 5 din 27

- cu urmarirea modului de aplicare si respectare a prevederilor legale pe linie de securitate si


sanatate in munca, protectia muncii si PSI;

Site Manager este responsabil:


- cu urmarirea modului de aplicare a prezentei proceduri;
- cu verificarea si aprobarea oricarei solicitari de modificare a procesul de livrare a marfurilor
catre destinatii;
- cu transmiterea catre conducere si client a rapoartelor si situatiilor lunare;

4. DEFINITII SI ABREVIERI
4.1 Definitii
Operator calculator Persoana desemnata sa introduca date in sistem, sa .
Fisa de incarcare Document intern in care sunt consemnate informatiile aferente unei
incarcari.
Estimare de transport rezultatul analizei in baza careia se stabileste numarul necesar de
camioane pe fiecare destinatie in parte.
Livrare scriptica a paletului confirmarea in sistem a iesirii din stoc a paletului cu marfa.
Packing Slip Document detaliat de livrare (articole, cantitati).
Plan de transport Centralizatorul camioanelor planificate pentru livrare conform Estimarii de
transport.
Shipment Expediere, incarcatura (referire la paletii cuprinsi intr-o comanda de livrare). Nota de
incarcare.
Livrator Persoana desemnata cu livrarea si incarcarea paletilor in camion.
Loss Prevention Compartiment pentru prevenirea pierderilor.

4.2 Abrevieri
AIM Aviz de insotire a marfurilor.
AP Agent paza.
Op Operator calculator.
Site Depozit.
DCL Document de control al livrarii.
Infolog Sistem logistic de operare.
ROI Regulament de ordine interioara.
SCM Auchan Supply Chain Management Auchan.
SM Shift Manager. Sef de tura.
SMg Site manager. Sef de depozit.
SPV Supervizor echipa. Sef de echipa.
SSCC Serial Shipment Container Code.
Liv Livrator. Manipulant marfuri.
Lp Lucrator Loss Prevention.

5. DOCUMENTE DE REFERINTA/CONEXE

Declaratie de conformitate.
Fisa postului.
Legislatia muncii.
Manualul sistemului. Infolog Warehouse Management System.
Procedura de lucru.
Regulament de ordine interioara.
Plan de transport.

Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:
Ed.1/Rev. 1

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1
Data:.2014

Pagina 6 din 27

6. DESCRIEREA PROCESULUI
6.1. Descrierea activitatilor
Aceasta procedura va descrie numai activitatile care trebuie efectuate pentru livrarea marfurilor
la magazine in cadrul depozitului.
6.1.1

Activitatea nr.1: Transferul paletiilor pick-uiti pe locatiile de magazin.

Responsabil: SPV; Runner.


Frecventa: de cate ori este nevoie.
Utilaje: Liza manuala/electrica.
Sistem: Infolog;
In functie de volumul de paleti rezultati din realizarea distributiilor (pick), SPV va aloca un numar
de runneri care vor transfera paletii pick-uiti si verificati, pe locatiile de magazine. De asemenea,
daca este nevoie, se vor realiza si optimizari ale paletilor cu marfa.
NOTA: Inaintea transferului fizic marfa de pe paletul baza se va sigura cu folie strech.
Pentru ca paletul sa poata fi transferat pe locatia de magazin acesta trebuie sa intruneasca
urmatoarele conditii:

6.1.2

Marfa sa fie paletizata corect si sa nu depaseasca dimensiunile paletului suport


(exceptie fac articolele agabaritice a caror dimensiuni sunt mai mari decat cele ale
paletului).
Paletul trebuie sa fie bine infoliat si sigilat.
Paletul sa aiba dimensiunile si volum optim pentru livrare (paletul trebuie sa aiba o
inaltime minima de 1,6 m si sa nu puna in pericol integritatea ambalajelor de la baza).
Eticheta pe care este consemnata destinatia trebuie sa fie atasata vizibila astfel incat sa
se evite transferul fizic al paletului pe o alta locatie fata de cea validata in sistem.
Paletul sa prezinte eticheta (SSCC) corespunzatoare a carei informatii sa fie in
concordanta cu realitatea fizica (descriere articole; cantitate pe fiecare articol; tip palet;
destinatia marfurilor).

Activitatea nr.2: Analiza Estimarii de transport si stabilirea Planului de livrari .

Responsabil: Departamentul de transport; SPV; SM.


Frecventa: de cate ori este nevoie.
Documente: Estimare de transport; Plan Transport.
Altele: Locatii destinatii, suma de paleti pe fiecare destinatie, mail, imprimata.
Departamentul de Transport va culege date, din sistem, despre cantitatile de pe fiecare
destinatie, le prelucreaza si efectueaza cuplaje de doua sau mai multe descarcari dupa care
transmite (pe e-mail) Planul de transport catre Depozit, Op, SPV si SM.
6.1.3

Activitatea nr.3: Stabilirea prioritatilor la incarcare.

Responsabil: Dep. transport; SPV; SM.


Frecventa: de cate ori este nevoie.
Documente: Plan Transport.
Dupa intocmirea primirea Planului de livrari, SM de serviciu va organiza sedinta de planificare a
incarcarilor. La aceasta sedinta vor participa, alaturi de supervizori si LP.
Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1

Ed.1/Rev. 1

Data:.2014

Pagina 7 din 27

In cadrul sedintei, SM va prezenta Planul de livrari si va stabili prioritatile la incarcare tinand cont
de urmatoarele:

6.1.4

Cerere expresa din partea clientului, de livrare prioritara a unor marfuri pe o anumita
destinatie.
Distanta pana la destinatie.
Time-slot de la magazine.
Numarul de camioane alocate fiecarei destinatii.

Activitatea nr.4: Alocarea resurselor necesare incarcarii si livrarii marfurilor.

Responsabil: SPV.
Frecventa: de cate ori este nevoie.
Documente: Plan transport.
Sistem: Infolog.
Utilaje: liza electrica/manuala; liza electrica cu platforma; scanner mobil.
SPV va aloca resursele necesare efectuarii livrarilor. Acestea sunt reprezentate de:
1. ECHIPA DE LIVRARE:
Aceasta va fi dimensionata in functie de numarul de camioane ce trebuie incarcate si
productivitatile stabilite pentru incarcare.
2. UTILAJE:
SPV va aloca fiecarui livrator o destinatie, o rampa, un utilaj necesar incarcarii paletilor in
camion si un scanner mobil pentru livrarea din sistem a paletilor incarcati.
IMPORTANT!: Livratorul are obligatia, ca la preluarea utilajului si a scanner-ului, sa verifice starea
de functionare (frana, directie si claxon), starea de curatenie a acestora si nivelul de incarcare al
acumulatoarelor. In cazul in care la verificare se constata defectiuni se va anunta SPV, care va lua
masurile ce se impun.
3. RAMPE DE INCARCARE:
In functie de programul de incarcari, SPV va aloca un numar de rampe de incarcare, alocare
ce o va comunica LP.
IMPORTANT!: SPV are obligatia de a verifica buna functionare a rampelor. In cazul in care, la
verificare sau pe parcursul programului sunt sesizate defectiuni ale mecanismelor rampelor, se va
anunta Administratorul depozitului si se va solicita remedierea acestora.
6.1.5

Activitatea nr.5: Tiparirea Fisei cu paletii prioritari si a Fiselor de incarcare.

Responsabil: Op; SPV.


Frecventa: de cate ori este nevoie.
Documente: Fisa paleti prioritari; Fisa de incarcare.
Sistem: Infolog Meniul Livrare.
Utilaje: Imprimanta.
Op, va genera in sistem lista paletilor aflati pe locatia de magazin. In baza acestui raport
generat de sistem, Op/SPV va selecta destinatiile prioritare si paletii prioritari aflati pe aceste
destinatii. Fisa rezultata, va reprezenta Fisa paletilor prioritari. Aceasta va fi emisa sub forma unui
Packing Slip detaliat.
De asemnea Op va printa si Fisele de incarcare. Cele doua Fise vor fi inmanate de catre
SPV/Op catre LIV la momentul alocarii sarcinilor.
6.1.6

Activitatea nr.6: Comunicarea sarcinilor de serviciu.

Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:
Ed.1/Rev. 1

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1
Data:.2014

Pagina 8 din 27

Responsabil: SPV; Op; Liv.


Frecventa: de cate ori este nevoie.
Documente: Plan transport; Lista paletilor prioritari; Fisa de incarcare.
In baza Planului de transport, SPV ii va comunica Liv sarcinile de serviciu, inmanandu-se
totodata si Listele paletilor prioritari si Fisele de incarcare aferente destinatiilor.
Liv se va deplasa cu utilajul la locatia de magazin alocata iar in baza Fisei paleti prioritari, va
identifica fizic paletii ce urmeaza a fi livrati si incarcati.
6.1.7

Activitate nr.7: Sosirea camionului si alocarea rampei de incarcare.

Responsabil: AP (postul control Poarta); LP; SPV.


Frecventa: de cate ori este nevoie.
Documente: Registrul de intrari poarta; Fisa Camioane sosite la incarcare.
In momentul sosirii camioanelor la incarcare, soferii/delegatii se vor prezenta la punctul de
Acces-Control Poarta, unde AP va consemna in Registrul de intrari, datele soferului, datele mijlocului
de transport si motivul solicitarii permisiunii de acces in curtea depozitului, cf. PO-Auchan-CEFIN-11001-1.0 PO ACCESUL SI CONTROLUL DELEGATILOR.
Dupa permisiunea de acces, soferul/delegatul se va prezenta la LP pentru inregistrarea in Fisa
de sosire camioane la incarcare, precum si inspectia vehicolului ce urmeaza a fi incarcat. LP va
consemna in Fisa de sosire camioane la incarcare datele soferului, mijlocului de transport si
destinatia de incarcare dupa care va comunica SPV/Op sosirea camionului.
SPV va verifica in Planul de transport ordinea si prioritatea la incarcare a acestui camion. Daca
se certifica ordinea si prioritatea la incarcare, SPV va comunica LP rampa de incarcare.
LP va indruma camionul catre zona de asteptare si in functie de programare va aloca o rampa.
NOTA: In cazul in care LP constata nereguli la sistemul de asigurare a remorcii camionului (cablu
vamal rupt; prelata taiata) acest va anunta SPV. Acesta, la randul sau va anunta SM si
departamentul de transport. Permisiunea de plecare a camionului in cursa va fi conditionata de
inlocuirea cablului vamal sau de asumarea raspunderii de catre sofer (Declaratie).
IMPORTANT!: Dupa intrarea la rampa de incarcare, soferul are obligatia de a asigura camionul si a
opri motorul.
6.1.8

Activitatea nr.8: Verificarea paletilor cu marfa inainte de incarcarea acestora in


camion.

Responsabil: Checker; Liv.


Frecventa: ori de cate ori este nevoie.
Documente: Fisa paleti prioritari.
Sistem: Infolog.
Utilaje: liza electrica/liza electrica cu platforma.
SPV anunta Liv intrarea camionului la rampa. Liv va prelua fizic paletul de pe locatia de magazin
aferenta incarcarii si se va deplasa in rampa de incarcare. Liv va efectua verificarea paletului
urmarind aspectele de mai jos:
1. Status palet se verifica prioritatea paletului la incarcare.
2. Destinatia paletului pe eticheta de livrare a paletului, sunt afisate date despre continutul
paletului precum si destinatia.
NOTA: In cazul in care la verificare se constata ca paletul apartine altei destinatii, acesta va fi
transferat fizic pe locatia corecta.
3. Integritatea fizica a marfurilor se verifica vizual urmarind eventuale deteriorari ale
marfurilor chiar si a ambalajelor.
NOTA: In cazul in care se constata deteriorari de marfa, checkerul are obligatia de a anunta SPV-ul.
Acesta va sesiza problema Departamentului Stock Control care va lua masurile ce se impun.
Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:
Ed.1/Rev. 1

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1
Data:.2014

Pagina 9 din 27

IMPORTANT!: Marfurile deteriorate nu se livreaza.


4. Tipul paletului se verifica vizual, tipul de palet pe care este asezata marfa. Datele
rezultate sunt completate, in scris in Fisa de livrare si in PV Livrare paleti.
5. Asigurarea marfurilor pe palet se verifica modul in care s-a dat cu folie strech si
sigilarea paletului.
NOTA: In cazul in care paletul nu este infoliat si sigilat corespunzator aceste operatii se vor face de
catre Liv inainte de operatia de incarcare fizica a paletului in camion.
IMPORTANT!: Este strict interzis livrarea si incarcarea paletilor infoliati si sigilati necorespunzator.
6.1.9

Activitatea nr.9: Consemnarea in Fisa de incarcare a seriei de palet si livrarea


scriptica a paletului verificat.

Responsabil: Liv.
Frecventa: ori de cate ori este nevoie.
Documente: Fisa Incarcare.
Sistem: Infolog.
Utilaje: Scanner mobil.
Dupa verificare, Liv va consemna in scris pe Fisa de incarcare, seria numerica a etichetei de
palet (SSCC).
Urmatorul pas va fi livrarea scriptica a paletului, care se va face cu ajutorul scanner-ului mobil.
6.1.10 Activitatea nr.10: Incarcarea fizica a paletului in camion.
Responsabil: Liv.
Frecventa: ori de cate ori este nevoie.
Utilaje: liza electrica/liza electrica cu platforma.
Dupa livrarea scriptica a paletului in sistem, Liv va incarca paletul in camion, cu ajutorul lizei
electrice/lizei elelctrice cu platforma.
NOTA: Paletul se va incarca astfel incat la manevrarea paletului in camion sa nu se produca
deteriorari ale marfurilor.
6.1.11 Activitatea nr.11: Sfarsit incarcare.
Responsabil: Liv.
Frecventa: ori de cate ori este nevoie.
Documente: Fisa paleti prioritari; Fisa incarcare.
Sistem: Infolog
Utilaje: liza electrica/liza electrica cu platforma.
Liv. va continua activitatile descrise la punctele 7, 8 si 9 pana la livrarea scriptica si incarcarea
fizica a paletilor pe destinatia specificata (in limita capacitatii mijlocului de transport).
Fisa paletilor prioritari impreuna cu Fisa de incarcare, aferenta destinatiei var fi predate Op
pentru verificari.
NOTA: Fisa de incarcare (Anexa 4) trebuie completata in totalitate si trebuie sa mentioneze toate
informatiile incarcarii:
Data, ora de inceput/sfarsit livrare,
Seriile numerice a paletilor incarcati in camion;
Tipul paletului;
Numar camion;
Numar rampa de incarcare;
Numele in clar si semnatura Liv care a efectuat incarcarea;
Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:
Ed.1/Rev. 1

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1
Data:.2014

Pagina 10 din 27

6.1.12 Activitatea nr.12: Verificarea livrarii in sistem vs. datele din Fisa de incarcare.
Responsabil: Op; SPV.
Frecventa; ori de cate ori este nevoie.
Documente: Fisa de incarcare.
Sistem: Infolog.
Op/SPV va verifica datele incarcarii prin compararea informatiilor din sistem cu cele cuprinse in
Fisa de incarcare. Verificarea va viza urmatoarele aspecte:

Numarul total de paleti incarcati vs. numarul total de paleti livrati in sistem;
Seriile de palet (nr.SSCC) incarcati in camion vs. seriile de palet (nr.SSCC) livrati in
sistem.

IMPORTANT!: In cazul in care sunt sesizate discrepante la verificare, Op va anunta SPV-ul. Acesta
va face verificarea fizica a paletilor din camion si va lua masurile ce se impun (reglare fizica; livrare
in sistem a paletului).
6.1.13 Activitatea nr.13: Emiterea documentelor de transport si livrare si predarea

acestora catre sofer.


Responsabil: Op; SPV.
Frecventa: ori de cate ori este nevoie.
Documente: AIM; DCL; Packing Slip de livrare; PV Livrare paleti.
Sistem: Infolog.
Dupa verificarea incarcarii Op. va tipari din sistem documentele de transport si livrare aferente
incarcarii.
Setul de documente de transport si livrare cuprind urmatoarele acte:
PV Livrare paleti;
AIM;
DCL;
Packing Slip de livrare document de livrare detaliat, folosit pentru paletii cu marfuri;
Op. va aloca un sigiliu, fiecarui camion incarcat, al carui numar va fi consemnat in scris pe
documentele de transport.
Actele prezentate mai sus (cate 2 exemplare din fiecare) vor fi stampilate si semnate de
reprezentantul platformei (Op/SPV) si de catre sofer. Un exemplar din actele prezentate mai sus va fi
inmanat soferului.
6.1.14 Activitatea nr.14: Sigilarea camionului.
Responsabil: LP; SPV; AP.
Frecventa: ori de cate ori este nevoie.
Documente: Registrul Sigilii camioane.
Altele: Sigiliul.
Op. va inmana LP sigiliul si documentele de expediere soferului, vehicolul este gata pentru
sigilare.
LP se va prezenta la punctul de control si acces in platforma. AP aflat de serviciu va consemna seria
numerica a sigiliului in Registrul de sigilii camioane impreuna cu destinatia aferenta si numarul
mijlocului de transport.
Dupa indeplinirea formalitatii de mai sus, LP se va deplasa in curtea depozitului si va sigila
camionul, in prezenta soferului.
6.1.15 Activitatea nr.15: Completarea datelor livrarii in Planul de transport si

arhivarea documentelor de incarcare, transport si livrare.


Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:
Ed.1/Rev. 1

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1
Data:.2014

Pagina 11 din 27

Responsabil: CL.
Frecventa: dupa fiecare incarcare.
Documente: Plan Transport; Fisa paleti prioritari; Fisa de incarcare; PV Livrare paleti; AIM; DCL;
Packing Slip.
Dupa predarea documentelor de livrare si transport, Op va completa in Planul de transport
datele livrarii. La fiecare sfarsit de schimb Planul de transport completat cu toate datele incarcarilor si
livrarilor efectuate pe tura respectiva vor fi raportate catre mangementul depozitului (SPV; SM; SMg).
Documentele aferente livrarilor vor fi indosariate si arhivate cf. PO-Auchan-Cefin-10-001-1.0
PO ARHIVAREA SI CONTROLUL DOCUMENTELOR.
Se arhiveaza toate documentele aferente incarcarii, livrarii, transportului, respectiv:
1. INCARCARE:
Fisa paleti prioritari.
Fisa incarcare.
2. LIVRARE SI TRANSPORT:
PV Livrare paleti.
AIM.
DCL.
Packing List.

Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1

Ed.1/Rev. 1

Data:.2014

Pagina 12 din 27

6.2. Diagrama flux


Transferul fizic al paletilor cu marfa pe
locatiile de magazin

Nr. paleti, volum, marfa


nealocata, ruta, etc.

Elaborare Estimare de
transport

Dep. transport
Stabilirea cuplajelor

Stabilirea prioritatilor si
ordinii de incarcare a
camioanelor pe destinatii

Intocmire plan livrare

Plan transport

Dep.transport

Transmitere plan livrare


Echipa de livrare

Sistem

Scanner mobil

Alocare resurse

Rampe de incarcare

Lise electrice cu platforma

Imprimanta

Lista paleti prioritari

Printarea listelor cu
paletii prioritari pe
fiecare destinatie

Comunicarea si
impartirea sarcinilor
de serviciu echipei
de livrare

Operatorul livreaza paletii in


baza Listei cu paletii prioritari

Rampa de incarcare
Destinatia
Lista paletilor proritari

Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1

Ed.1/Rev. 1

Data:.2014

Pagina 13 din 27

Lista paleti prioritari

Identificarea paletilor in
baza prioritatilor

Vehicolul este
corect pozitionat
la rampa,
asigurat si
motorul oprit?

Nu

Repozitionarea si
asigurarea camionului
exclusiv de catre sofer

Da

Deschiderea usii si
asezarea rampei

Fisa de incarcare

Verificarea numarului de
baxuri fizic vs. scriptic

Fisa de incarcare

Verificarea si
consemnarea in scris a
tipului de palet

Verificarea catre Checker


a datelor inscrise pa Fisa
de incarcare

Paletul este
infoliat si
sigilat
corespunzator
?

Nu

Infolierea si
sigilarea paletul

Da

Fisa de incarcare

Eticheta palet

Consemnarea in scris,
pe fisa de livrare, a
seriilor de paleti ce
urmeaza a fi livrati

Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1

Ed.1/Rev. 1

Data:.2014

Pagina 14 din 27

Sistem

Livrarea scriptica a
paletilor cu marfa

Scanner mobil

Eticheta de palet

Incarcarea paletilor
in camion

Lisa electrica cu
platforma

Sfarsit incarcare

Sistem

Verificarea incarcarii
sistem vs. Fisa de
incarcare

Fisa de incarcare

Da

Verificarea fizica a
paletiilor in camion

Sunt
diferente?

Reglarea
diferentei
Nu
Op. si soferul/delegat semneaza
documentele de livrare si transport
Sistem

Eliberarea documentelor
de livrare si transport

Imprimanta

Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1

Ed.1/Rev. 1

Data:.2014

Pagina 15 din 27

Alocarea sigiliului si mentionarea


seriei acestuia pe documentele
de transport
Packing Slip de livrare
AIM
DCL
PV Livrare paleti

Predarea documentelor de
transport catre sofer

Sigilarea camionului

Conform procedurilor
Loss-Prevention

Arhivarea
documentelor
de livrare si transport

Sfarsit

7. INREGISTRARI, FORMULARE

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumirea
documentului
PV Livrare paleti

Cine
intocmeste
Livrare

Nr. de
exemplare

Destinatia
documentului
Livrare

Loc de
pastrare si durata
Livrare

8. ANEXE
Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1

Ed.1/Rev. 1

Data:.2014

Pagina 16 din 27

Anexa 1: Plan transport.

Anexa 2: Packing Slip (Document de livrare a marfurilor).

Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:
Ed.1/Rev. 1

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1
Data:.2014

Pagina 17 din 27

Anexa 3: Fisa paleti prioritari.

Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1

Ed.1/Rev. 1

Data:.2014

Pagina 18 din 27

Anexa 4: Fisa de incarcare.

Anexa 5: P-V Livrare paleti.


Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:
Ed.1/Rev. 1

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1
Data:.2014

Pagina 19 din 27

Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:
Ed.1/Rev. 1

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1
Data:.2014

Pagina 20 din 27

Anexa 6: Fisa sosire camion la incarcare.

Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:
Ed.1/Rev. 1

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1
Data:.2014

Pagina 21 din 27

Anexa 7: AIM (Aviz de insotire a marfurilor).

Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.

TITLUL PROCEDURII
LIVRARE
Cod document:
Ed.1/Rev. 1

P.O.-Auchan-CEFIN-04.01- 001-1.1
Data:.2014

Pagina 22 din 27

Anexa 8: DCL (Document de control al livrarii).

Documentul de fata este proprietatea Tibbett Logistics S.R.L. Reproducerea si difuzarea documentului sunt
in exclusivitate dreptul organizatiei. Copiile sunt numerotate si controlate.