Sunteți pe pagina 1din 5

Profesor: BURLACU RADU Avizat Director, Avizat responsabil comisie,

Disciplina: ISTORI Cia!"! #iena B!rlac! Ra$!


Clasa: a #I%a
&r' $e ore pe s(pt(m)n(: *
PLA&I+ICAR CAL&DARISTIC,
A&UL -COLAR ./*0 1 ./*2
S3STRUL I
&r'
crt'
Unitatea $e 4nv(5are Competen5e specifice Con5in!t!ri &r'
ore
S(pt(
m)na
Observa
5ii
1.
Test predictiv
LUMEA MEDIEVAL
OMUL I MEDIUL
1.1 Utilizarea termenilor istorici
specifici Evli Medi !n diferite sita"ii de
comnicare scris# sa oral#.
$.1 Localizarea !n timp %i !n spa"i a faptelor istorice
din Evl Medi& pe 'aza srselor istorice.
$.$ (ompararea informa"iilor din srse istorice
referitoare la n aspect al civiliza"iilor medievale& !n
vederea sta'ilirii nor asem#n#ri %i a nor deose'iri.
)atl medieval.
)tdi de caz*
Descrierea ni sat
medieval.
Ora%l medieval* centr
me%te%+#resc %i
comercial.
)tdi de caz*
(onstantinopol.
$ )1,)$
-.
)O(IETATEA
.EUDAL
-.1 /ealizarea !n ec0ip#& prin asmarea nor
responsa'ilit#"i& a ni proiect.
$.1 Localizarea !n timp %i spa"i a faptelor istorice
din Evl Medi& pe 'aza srselor istorice.
$.- Descrierea ni fapt istoric din Evl Medi&
tiliz1nd informa"ii din srse istorice& cnoscte sa
la prima vedere.
)ocietatea medieval# !n
Eropa.
- )2,)3
$. 4I)E/I(A 56 EVUL
MEDIU
1.1 Utilizarea termenilor istorici
specifici Evli Medi !n diferite sita"ii de
comnicare scris# sa oral#.
$.1 Localizarea !n timp %i spa"i a faptelor istorice
din Evl Medi& pe 'aza srselor istorice.
$.- Descrierea ni fapt istoric din Evl Medi&
tiliz1nd informa"ii din srse istorice& cnoscte sa
Marea sc0ism# a
'isericii cre%tine
718329.
(rciadele.
- ):,);
1
&r'
crt'
Unitatea $e 4nv(5are Competen5e specifice Con5in!t!ri &r'
ore
S(pt(
m)na
Observa
5ii
la prima vedere.
2.
(ULTU/A I
)O(IETATEA 56
EVUL MEDIU
1.1 Utilizarea termenilor istorici
specifici Evli Medi !n diferite sita"ii de
comnicare scris# sa oral#.
-.1 /ealizarea !n ec0ip#& prin asmarea nor
responsa'ilit#"i& a ni proiect.
$.$ (ompararea informa"iilor din srse istorice
referitoare la n aspect al civiliza"iilor medievale& !n
vederea sta'ilirii nor asem#n#ri %i a nor deose'iri.
Literatra medieval#.
Ar0itectra medieval#.
)tdi de caz*
Descrierea nei 'iserici&
catedrale& m#n#stiri sa
a ni castel medieval.
-
)<,)=
3.
)TATUL MEDIEVAL
$.1 Localizarea !n timp %i spa"i a faptelor istorice
din Evl Medi& pe 'aza srselor istorice.
$.- Descrierea ni fapt istoric din Evl Medi&
tiliz1nd informa"ii din srse istorice& cnoscte sa
la prima vedere.
$.$ (ompararea informa"iilor din srse istorice
referitoare la n aspect al civiliza"iilor medievale& !n
vederea sta'ilirii nor asem#n#ri %i a nor deose'iri.
-.1 /ealizarea !n ec0ip#& prin asmarea nor
responsa'ilit#"i& a ni proiect.
Or+anizarea statli !n
Eropa medieval#.
.ormarea statelor
medievale rom1ne%ti.
.ormarea %i
e>pansinea Imperili
Otoman.
)tdi de caz*
/aportrile ?#rilor
/om1ne c @oarta !n
sec. al AV,lea B al AVI,
lea.
$ )18,)1-
:. 6ATE/EA LUMII
MODE/6E
EU/O@A 56
EA@A6)IU6E
-.$ /ealizarea !n +rp& a planli nei dez'ateri pe o
tem# istoric#.
$.2 Localizarea !n timp %i spa"i a faptelor istorice de
la sf1r%itl Evli Medi %i din Epoca Modern#& pe
'aza srselor istorice.
$.3 Descrierea ni fapt istoric de la sf1r%itl Evli
Medi %i din Epoca Modern#& tiliz1nd informa"ii
De la atelierl
me%te%+#resc la
manfactr#.
@rincipalele descoperiri
+eo+rafice %i
1
1
)1$
)12
-
&r'
crt'
Unitatea $e 4nv(5are Competen5e specifice Con5in!t!ri &r'
ore
S(pt(
m)na
Observa
5ii
selectate din srse istorice& cnoscte sa la prima
vedere.
consecin"ele lor.
;.
/E6ATE/EA I
UMA6I)MUL
1.- Utilizarea termenilor istorici specifici Epocii
Moderne& !n diferite sita"ii de comnicare scris# sa
oral#.
$.2 Localizarea !n timp %i spa"i a faptelor istorice de
la sf1r%itl Evli Medi %i din Epoca Modern#& pe
'aza srselor istorice.
$.3 Descrierea ni fapt istoric de la sf1r%itl Evli
Medi %i din Epoca Modern#& tiliz1nd informa"ii
selectate din srse istorice& cnoscte sa la prima
vedere.
/ena%terea !n Italia.
Inflen"e cltrale !n
Eropa.
$
)13,)1;
<. /ecapitlare semestrial# 1 )1<
S3STRUL II
=.
/E.O/MA
/ELICIOA) I
(O6)E(I6?ELE
)ALE
1.- Utilizarea termenilor istorici specifici Epocii
Moderne& !n diferite sita"ii de comnicare scris# sa
oral#.
$.2 Localizarea !n timp %i spa"i a faptelor istorice de
la sf1r%itl Evli Medi %i din Epoca Modern#& pe
'aza srselor istorice.
$.3 Descrierea ni fapt istoric de la sf1r%itl Evli
Medi %i din Epoca Modern#& tiliz1nd informa"ii
selectate din srse istorice& cnoscte sa la prima
vedere.
/eforma %i
(ontrareforma.
/#z'oil de $8 de ani %i
consecin"ele sale.
$
)1,)$
18. EVALUA/E
$.2 Localizarea !n timp %i spa"i a faptelor istorice de
la sf1r%itl Evli Medi %i din Epoca Modern#& pe
'aza srselor istorice.
$.3 Descrierea ni fapt istoric de la sf1r%itl Evli
Medi %i din Epoca Modern#& tiliz1nd informa"ii
selectate din srse istorice& cnoscte sa la prima
vedere.
De la evl medi la Epoca
moderna. 1
)2
11. E@O(A MODE/6 $.: (ompararea informa"iilor din srse istorice
referitoare la n aspect al civiliza"iilor de la sf1r%itl
Manifest#ri ale - )3,):
$
&r'
crt'
Unitatea $e 4nv(5are Competen5e specifice Con5in!t!ri &r'
ore
S(pt(
m)na
Observa
5ii
EU/O@A 56
)E(OLELE AVII,
AVIII
Evli Medi %i din Epoca Modern#& !n vederea
sta'ilirii nor asem#n#ri %i a nor deose'iri.
-.- @articiparea la n proiect istoric& de +rp& care
eviden"iaz# roll personalit#"ilor !n faptele istorice.
-.$ /ealizarea !n +rp& a planli nei dez'ateri pe o
tem# istoric#.
a'soltismli
monar0ic.
Monar0ia
constit"ional# din
An+lia.
Ilminisml %i
reprezentan"ii s#i.
MontesDie& Iosif al
II,lea.
- ); B )<
1-.
)#pt#m1na
Ecoala AltfelF Ecoala altfel* )# tii mai mlte& s# fii mai 'nGF
;,11 IV )=
1$.
/EVOLU?II
ALE E@O(II
MODE/6E
0'6 Descrierea ni fapt istoric de la sf1r%itl Evli
Medi %i din Epoca Modern#& tiliz1nd informa"ii
selectate din srse istorice& cnoscte sa la prima
vedere .
0'7 (ompararea informa"iilor din srse istorice
referitoare la n aspect al civiliza"iilor de la sf1r%itl
Evli Medi %i din Epoca Modern#& !n vederea
sta'ilirii nor asem#n#ri %i a nor deose'iri.
2'. /ealizarea de compara"ii referitoare la fapte
istorice& tiliz1nd informa"ii din medii non,formale.
/evol"ia american#.
/evol"ia din .ran"a* de
la Adnarea )t#rilor
Cenerale la (onven"ia
Iaco'in#.
EDeclara"ia Dreptrilor
Omli %i ale
(et#"eanliF.
.ran"a de la (onslat la
Imperi.
)tdi de caz* (odl li
6apoleon.
; )18,)11
-$B-3 IV
-<IVB- V
)1-,)1:
12.
/ecapitlare
semestrial#
1 )1;
13. EVALUA/E .I6AL 0'7 (ompararea informa"iilor din srse istorice
referitoare la n aspect al civiliza"iilor de la sf1r%itl
Evli Medi %i din Epoca Modern#& !n vederea
1 )1<
2
&r'
crt'
Unitatea $e 4nv(5are Competen5e specifice Con5in!t!ri &r'
ore
S(pt(
m)na
Observa
5ii
sta'ilirii nor asem#n#ri %i a nor deose'iri.
personalit#"ilor !n faptele istorice.
2'. /ealizarea de compara"ii referitoare la fapte
istorice& tiliz1nd informa"ii din medii non,formale.
3