Sunteți pe pagina 1din 14

Angajator: ___________________________________

Nr. ord. Reg. Com./an: _________________________


CUI: ____________________
Sediu: __________________________________________________
FIA POSTULUI
anex la contractul individual de munc nr. _____________________din data de ___________
Denumire pot: ef proiect/program (cod COR 122314)
Nume !i prenume o"upant: ___________________________________
Lo"u# de$%!ur%rii mun"ii: activitatea e def!oar la ___________________________________
________________________________________________________________________________
" #n lipa unui loc de munc fix$ alariatul va def!ura activitatea atfel% ______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Departament: ___________________________________
Su&ordonare: ___________________________________
Super'i(are: ____________________________________
Re#a)ii $un")iona#e: cu ceilal&i anga'a&i pentru o(&inerea de date !i informa&ii legate de pecificul
activit&ii ale.
Cerin)e pe"i$i"e potu#ui:
tudii de pecialitate)
aten&ie$ #ndem*nare$ corectitudine$ pirit de ec+ip$ putere de anali, !i deci,ie$
adapta(ilitate la itua&ii noi$ cuno!tin&e -C.
S"opu# potu#ui: titularul potului rpunde de aigurarea capa(ilit&ii !i ta(ilit&ii proiectului/
programului$ ca apect een&ial pentru controlul calit&ii !i #m(unt&irea performan&elor
proiectului/programului.
A"ti'it%)i prin"ipa#e:
anali,a proiectului/programului)
managementul proiectului/programului)
identificarea caracteriticilor pecifice ale proiectului/programului !i a metodelor adecvate
de control)
#m(unt&irea performan&elor proiectului/programului.
Sar"ini !i *ndatoriri pe"i$i"e:
furni,ea, informa&iile eficient$ utili,*nd un lim(a' clar$ conci$ la o(iect$ adecvat itua&iei !i
interlocutorului$ utili,*nd terminologia de pecialitate #ntr"o form organi,at !i explicit)
olicit informa&ii prin preci,area cu claritate a con&inutului$ copului$ formei !i a termenului
de furni,are)
verific cu dicernm*nt informa&iile furni,ate / primite #nainte de a le utili,a pentru luarea
deci,iilor au de a tranmite celorlal&i cu operativitate informa&ii corecte$ precie !i
relevante)
evaluea, itematic credi(ilitatea !i validitatea datelor culee$ #nainte de a le utili,a)
utili,ea, metode adecvate de comunicare ver(al !i #n cri cu celelalte pr&i implicate
pentru c+im(ul de informa&ii)
acord conultan& !i uport pentru #m(unt&irea proiectelor/programelor !i pri'in pentru
identificarea !i electarea ac&iunilor de #m(unt&ire pe plan intern$ pentru ta(ilirea de
priorit&i de implementare !i verificarea re,ultatelor #m(unt&ite ale proiectelor/
programelor)
furni,ea, pri'in metodologic altor manageri interni$ pentru a aigura coeren&a te+nicilor$
procedurilor !i planurilor de ac&iuni de #m(unt&ire la nivel organi,a&ional)
concepe proceduri de orientare a peronalului pentru introducerea c+im(rilor !i aigur
aplicarea lor la toate nivelurile ierar+ice ale organi,a&iei)
conilia, ec+ipa de #m(unt&ire #n vederea aplicrii olu&iilor electate)
electea, diferite metode de #ncura'are$ motivare !i de,voltare individual !i urmre!te
aplicarea lor pentru a aigura o(&inerea re,ultatelor dorite #mpreun cu mem(rii ec+ipei cu
care lucrea,)
re,olv cu operativitate itua&iile neprev,ute$ pentru o(&inerea re,ultatelor
proiectului/programului la termenele planificate$ fr afectarea calit&ii acetora)
#ndepline!te arcinile #n cola(orare permanent cu mem(rii ec+ipei$ pentru aigurarea
corelrii termenelor !i o(iectivelor pecifice cu cele generale)
utili,ea, te+nici pecifice de o(ervare a activit&ii reali,ate$ pentru a identifica apectele
relevante pentru evaluarea o(iectiv a re,ultatelor activit&ilor de control)
identific !i anali,ea, corepun,tor mediul #n care exit o pro(lem pecific)
aplic metode de modelare decriptiv !i/au grafic pentru #n&elegerea itua&iei au
pro(lemei pecifice)
identific !i define!te explicit priorit&ile !i pro(lema de re,olvat)
electea, !i aplic metode pecifice de culegere a datelor pentru diagnoticul itua&iei
exitente)
identific cau,ele poten&iale prin aplicarea de intrumente de anali, pecifice)
aplic olu&ii pentru #m(unt&irea proiectului/programului$ aplic metode de g*ndire logic
!i creativ pentru adaptarea intrumentelor de #m(unt&ire la itua&iile pecifice a(ordate)
generea, olu&ii alternative pentru a permite alegerea olu&iei poten&iale cu a'utorul unor
intrumente adecvate de anali,)
com(in$ evaluea, !i aplic metode de ra&ionament pecifice pentru a lua deci,ii adecvate
pe (a,a informa&iilor diponi(ile)
electea, metode adecvate de tratare a datelor neceare pentru anali,a
proiectului/programului$ pentru a colecta !i interpreta datele neceare anali,ei$ tandardi,rii
!i #m(unt&irii metodelor de reali,are a proiectelor/programelor exitente)
utili,ea, reurele te+nologice !i informa&ionale diponi(ile$ pentru a electa metodele
te+nice !i intrumentele de referin& #n domeniile pecifice de activitate)
identific (unele practici !i modalit&ile pecifice de extindere a urelor de date utile pentru
#n&elegerea proiectului/programului)
evaluea, proiectul/programul pentru a o(&ine datele neceare anali,ei$ tandardi,rii !i
#m(unt&irii metodelor de reali,are a proiectelor/programelor exitente)
anali,ea, apectele pecifice ale proiectului/programului pentru a determina cau,ele !i a
reduce opera&iile care nu adaug valoare pe fluxul de proce)
ta(ile!te circuitul informa&iilor utile pentru controlul !i #m(unt&irea
proiectelor/programelor #n concordan& cu cerin&ele itemului de comunicare intern)
aigur continuitatea fluxului informa&ional prin mi'loace pecifice managementului vi,ual)
men&ine #nregitrri clare !i logice pentru a aigura traa(ilitatea datelor$ cau,elor !i
olu&iilor de #m(unt&ire aplicate)
identific !i urmre!te modul de corelare a performan&elor proiectului/programului de care
rpunde cu performan&ele glo(ale la nivel de organi,a&ie)
anali,ea, re,ultatele proiectului/programului$ pentru a atiface cerin&ele)
face identificarea contextelor pecifice aplic*nd legila&ia$ reglementrile$ regulamentele$
directivele$ au codurile de (un practic etc.$ pecifice proiectelor/programelor derulate !i
mediului de activitate al organi,a&iei)
verific necearul de peronal$ conumul de materiale !i coturile implicate #n reali,area
proiectelor/programelor din domeniul de competen&$ pe parcurul def!urrii
proiectului/programului)
verific cu riguro,itate metodologia de tandardi,are a poturilor de lucru$ ucceiunea
opera&iilor proiectului/programului$ metodele de organi,are !i mi'loacele$ pe tot parcurul
def!urrii proiectului/programului)
monitori,ea, !i controlea, reurele utili,ate !i performan&ele proiectului/programului cu
a'utorul unor mi'loace pecifice$ pentru a verifica gradul de reali,are a o(iectivelor
planificate$ a eviden&ia pierderile !i pentru a determina coturile prin ta(ilirea unui item
de alocare a c+eltuielilor pe urele care determin repectivele c+eltuieli)
identific cerin&ele pentru a ta(ili metode de lucru adecvate$ corelate cu contr*ngerile
interne !i reurele diponi(ile)
reali,ea, diagnoticul proiectului/programului$ determin*nd factorii ce influen&ea,
performan&ele acetuia)
reali,ea, ac&iunile pentru aplicarea olu&iei de ta(ili,are a proiectului/programului #n
concordan& cu re,ultatele diagnoticului)
monitori,ea, re,ultatele #m(unt&ite pe parcurul reali,rii ac&iunilor de #m(unt&ire)
efectuea, activit&ile #n raport cu exigen&ele de calitate cuprine #n documentele de calitate)
particip la anali, !i re,olv pro(lemele de calitate cu operativitate !i eficien&$ #n vederea
#m(unt&irii calit&ii produului$ prin mi'loace !i metode pecifice)
verific calitatea re,ultatelor muncii proprii !i remedia, cu operativitate neconformit&ile
aprute$ raport*ndu"e la cerin&ele de calitate)
adecvea, formele de comunicare #n ec+ip activit&ilor pecifice$ rela&iei client"furni,or !i
procedurilor interne$ pentru tranmiterea rapid !i corect a informa&iilor)
aigur prin autointruire cuno!tin&ele cerute de ritmul alert cu care ec+ipamentele te+nice
din dotare e moderni,ea,)
ta(ile!te arcinile !i repona(ilit&ile neceare fiecrui pot din u(ordine$ &in*nd cont de
o(iectivele din planul trategic al organi,a&iei$ atfel #nc*t e aigure reali,area eficient a
tuturor activit&ilor !i un circuit informa&ional logic !i corect)
ta(ile!te clar arcinile !i repona(ilit&ile anga'a&ilor din u(ordine$ #n concordan& cu
preci,rile din normele !i procedurile de lucru pecifice fiecrui domeniu de activitate)
ta(ile!te condi&iile ergonomice !i de dotare a locurilor de munc din u(ordine$ atfel #nc*t
e aigure o def!urare optim a activit&ii)
ta(ile!te cu o(iectivitate priorit&ile #n derularea activit&ii la nivelul fiecrui anga'at din
u(ordine$ #n func&ie de natura prevederilor de plan)
corelea, priorit&ile ta(ilite atfel #nc*t e aigure reali,area la termen a o(iectivelor de
plan)
aduce la cuno!tin& tuturor anga'a&ilor din u(ordine reglementrile interne privind
o(liga&iile anga'a&ilor !i anc&iunile prev,ute$ #n vederea repectrii diciplinei #n cadrul
activit&ii organi,a&iei)
identific !i olu&ionea, la timp pro(lemele !i itua&iile conflictuale aprute #n derularea
activit&ii)
anali,ea, cu o(iectivitate !i dicernm*nt pro(lemele de difunc&ionalitate !i eventualele
tri conflictuale aprute #n derularea activit&ii pentru identificarea conecin&elor aupra
activit&ii organi,a&iei)
aigur repectarea diciplinei #n munc$ prin reguli clare$ prev,ute #n Regulamentul de
organi,are !i func&ionare)
identific !i olu&ionea, cu promptitudine a(aterile privind diciplina #n munc)
ia muri adecvate de reali,are a planurilor anali,*nd !i control*nd periodic$ tadiul de
reali,are a planurilor$ prin evaluarea o(iectiv a tuturor capitolelor de plan !i compararea
acetora cu nivelurile ce tre(uiau reali,ate)
verific nivelul de reali,are al indicatorilor de plan$ pe (a,a informa&iilor din conta(ilitate
au a unor raportri operative)
identific !i anali,ea, periodic a(aterile fa& de nivelul planificat !i anali,ea, cu
o(iectivitate cau,ele privind apari&ia a(aterilor$ pentru a e lua murile neceare de
corectare a planului)
#ntocme!te raportul privind reali,area prevederilor de plan #n mod clar$ conci$ (ine
fundamentat)
negocia, cu repona(ilitate contractele cu ter&ii$ atfel #nc*t aigure condi&ii avanta'oae
pentru organi,a&ie)
ta(ile!te condi&iile contractuale atfel #nc*t e aigure repectarea legila&iei #n vigoare)
utili,ea, te+nici de negociere eficiente$ adecvate tipului de contract !i interlocutorului$
atfel #nc*t "!i ating o(iectivele #n condi&ii de eficien& maxim)
aigur aprarea intereelor organi,a&iei prin identificarea cu promptitudine a ac&iunilor care
afectea, imaginea au patrimoniul organi,a&iei !i prin luarea murilor ce e impun)
aplic corect te+nici motiva&ionale !i de anc&ionare$ identific*nd cu o(iectivitate !i realim
intrumentele !i modalit&ile de motivare$ #n func&ie de performan&ele$ nevoile !i profilul
pi+ologic al fiecrui alariat din u(ordine$ cu repectarea prevederilor legale)
ta(ile!te anc&iunile acordate anga'a&ilor din u(ordine$ pe (a,a anali,ei o(iective a
cau,elor care au generat a(aterile !i pre'udiciile pentru organi,a&ie)
ta(ile!te modalit&ile de perfec&ionare a anga'a&ilor din u(ordine$ #n func&ie de cuno!tin&ele
ce e impun !i de poi(ilit&ile concrete ale organi,a&iei)
evaluea, periodic anga'a&ii din u(ordine$ ta(ilind modalit&ile de evaluare$ #n func&ie de
copul urmrit !i de reglementrile interne ale organi,a&iei)
diferen&ia, criteriile de evaluare a anga'a&ilor din u(ordine #n func&ie de natura potului /
func&iei)
evaluea, anga'a&ii din u(ordine cu o(iectivitate$ pe (a,a re,ultatelor o(&inute !i #n func&ie
de criteriile ta(ilite)
anali,ea, !i olu&ionea, cu o(iectivitate eventualele conteta&ii ale anga'a&ilor)
upervi,ea, peronalul din u(ordine pentru (una def!urare a lucrurilor)
ta(ile!te !i coordonea, repectarea normelor de iguran& a muncii$ orarul de munc !i
necearul de materiale)
particip la programele de ela(orare !i actuali,are a fi!elor de pot ale alaria&ilor din
u(ordine)
negocia, !i concilia, itua&iile conflictuale aprute #n rela&iile interperonale)
propune recompenarea/anc&ionarea peronalului din u(ordine conform normativelor
interne)
apro( planificarea concediilor de odi+n pentru anga'a&ii din u(ordine)
aigur repectarea normelor interne de func&ionare de ctre peronalul din u(ordine)
ta(ile!te/implementea, te+nici !i metode de aigurare a calit&ii produelor/erviciilor
organi,a&iei$ #n func&ie de condi&iile concrete !i conform procedurilor ta(ilite)
aigur intruirea anga'a&ilor organi,a&iei #n legtur cu te+nicile !i metodele de aigurare a
calit&ii$ conform procedurilor aplica(ile)
ta(ile!te corect o(iectivele !i programele/ murile de #m(unt&ire a calit&ii produelor/
erviciilor$ identific*nd nevoile de #m(unt&ire #n urma anali,elor efectuate !i auditurilor
calit&ii !i #n func&ie de o(iectivele$ politica !i trategiile exitente #n domeniul calit&ii)
evaluea, periodic eficien&a !i eficacitatea programelor de #m(unt&ire a calit&ii$ #n
conformitate cu proceduri aplica(ile)
comunic re,ultatele evalurilor tuturor factorilor interea&i)
anali,ea, factorii mediului extern !i intern al organi,a&iei$ identific*ndu"i cu dicernm*nt
!i o(iectivitate pe aceia care impun c+im(ri #n organi,a&ie)
ta(ile!te$ #mpreun cu ec+ipa$ murile neceare eliminrii opo,i&iei anga'a&ilor fa& de
c+im(are)
implementea,/monitori,ea, c+im(area$ inform*nd anga'a&ii aupra importan&ei
c+im(rii $ #ntr"un mod clar !i adecvat)
aplic #n mod corect cele mai potrivite a(ordri privind eliminarea opo,i&iei anga'a&ilor fa&
de c+im(are$ acord*nd uficient timp anga'a&ilor pentru a do(*ndi noile competen&e
olicitate)
monitori,ea, implementarea c+im(rii #n mod permanent)
evaluea, corect necearul de pregtire$ prin compararea nivelului propriu cu progreul
te+nic din domeniu)
identific !i tudia, periodic pu(lica&iile de pecialitate$ #n urma electrii atente a
u(iectelor de intere)
#m(unt&e!te calitatea !i eficien&a proceelor te+nologice proprii$ cu creativitate !i
profeionalim)
utili,ea, corect terminologia de pecialitate pentru tranmiterea informa&iilor)
evaluea, cu o(iectivitate nivelul de pregtire al anga'a&ilor$ raport*nd necearul de intruire
ete la cerin&ele din domeniu)
particip ori de c*te ori ete nevoie la forme de intruire (training)$ identificate #n func&ie de
neceit&ile de intruire !i de poi(ilit&ile oferite$ atfel #nc*t e aigure eficien&a
intruirii)
aigur continuu !i cu realim necearul de auto"perfec&ionare$ ta(ilit pe (a,a autoevalurii
o(iective$ #n func&ie de cerin&ele locului de munc !i ale legila&iei din domeniu)
identific acele oportunit&i prin care autointruirea aigure #nu!irea corect !i complet
a legila&iei #n vigoare$ a nout&ilor din domeniu)
identific cu operativitate arcinile proprii ce"i revin #n cadrul ec+ipei de conducere$ #n
func&ie de cerin&ele locului de munc)
particip (prin negocieri purtate cu tact !i diploma&ie) la #ndeplinirea arcinilor ec+ipei de
conducere$ printr"o cola(orare !i o conlucrare permanent cu mem(rii ec+ipei de conducere$
atfel #nc*t e aigure corelarea ac&iunilor #ntreprine !i a termenelor ta(ilite)
re,olv cu olicitudine !i operativitate itua&iile neprev,ute$ atfel #nc*t e aigure
reali,area o(iectivelor organi,a&iei)
adopt deci,iile care privec arcinile ec+ipei de conducere$ conform reglementrilor #n
vigoare)
comunic eficient informa&ii #n cadrul activit&ilor de erviciu$ repect*nd raporturile
ierar+ice !i func&ionale$ prin tranmiterea rapid a informa&iilor$ clare$ corecte$ concie$
interactive$ #ntr"un lim(a' adecvat !i tructurate #n 'urul unei idei comune)
tranmite informa&iile ctre u(alterni$ utili,*nd cele mai rapide !i mai moderne mi'loace de
comunicare)
re,olv cu calm !i polite&e trile conflictuale aprute$ prin #nlturarea (arierelor de
comunicare)
particip la eminarii$ conferin&e !i dicururi pe teme profeionale)
argumentea, corect opiniile pro !i contra #n u&inerea unor idei profeionale$ #n proceul
de negociere cu partenerii de afaceri)
#ntocme!te corect coreponden&a cu partenerii de afaceri$ preci,*nd cu claritate punctele de
vedere ale organi,a&iei)
informea, peroana ierar+ic uperioar aupra pro(lemelor ce apar #n def!urarea
activit&ii la locul de munc)
rpunde de utili,area !i ptrarea #n (une condi&ii a aparaturii din dotare$ precum !i de
#ntre&inerea aceteia #n conformitate cu cr&ile te+nice aferente)
#ndepline!te !i alte atri(u&ii ta(ilite de !eful ierar+ic uperior #n conformitate cu
reglementrile legale)
repect prevederile normativelor interne !i procedurile de lucru pecifice potului u)
repect intruc&iunile proprii de ntate !i ecuritate a muncii !i orarul de munc)
ete inter,i o(&inerea de avanta'e/foloae necuvenite$ nu prime!te (ani au alte foloae
pentru exercitarea atri(u&iunilor de erviciu$ nu foloe!te u( nici o form calitatea pe care o
de&ine #n cadrul organi,a&iei pentru re,olvarea unei pro(leme peronale au pentru o(&inerea
unor privilegii peronale)
e upune examenelor medicale o(ligatorii$ periodice$ la anga'are au la re#ncadrarea #n
activitate$ organi,ate de ctre anga'ator #n cola(orare cu Ca(inetul de .edicina .uncii iar
refu,ul participrii la acete controale medicale repre,int a(atere diciplinar !i e
anc&ionea, conform Codului .uncii)
#n ca,ul recomandrii concediului medical de ctre medic$ anun& telefonic !eful direct$ cel
mult a doua ,i de la data la care a intervenit tarea de (oal !i trimite !efului direct
certificatul medical$ p*n cel t*r,iu la datele de 1/ !i 30 ale lunii (dup ca,))
particip la programele de training organi,ate de ctre anga'ator$ programe ce pot duce la
#m(unt&irea calit&ii activit&ilor pretate )
particip la eiunile de evaluare profeional organi,ate periodic de ctre anga'ator !i are
o(liga&ia "!i #m(unt&eac performan&ele #n func&ie de re,ultatele evalurilor )
are o &inut decent$ pre,int un comportament profeional !i poart legitima&ia de erviciu
#n timpul ,ilei de lucru)
repect programul de munc$ graficul individual de lucru ta(ilit #n cadrul programului
de func&ionare a ociet&ii)
repect cu riguro,itate regulile ta(ilite pentru acceul #n incint$ intrarea !i ie!irea
din unitate$ u(unitate !i locul de munc)
nu anga'ea, dicu&ii cu colegii au al&i anga'a&i ai firmei referitoare la condi&iile de
alari,are !i a altor informa&ii)
#n afara firmei nu are voie nici mcar indirect fac pu(lice evenimente$ proceduri de
lucru$ detalii te+nice au dicute competen&a$ alari,area$ contractele de munc au
contractele comerciale ale anga'atorului au actele #nc+eiate cu anga'atorul)
repect confiden&ialitatea datelor$ informa&iilor !i a documentelor ce #i unt tranmie de
anga'ator$ la care are acce #n virtutea def!urrii activit&ii ale$ depre proiectele acetuia
precum !i orice alte date a cror divulgare ar produce pre'udicii materiale !i/au morale
acetuia)
are o(liga&ia e pre,inte la erviciu odi+nit$ fr a fi u( influen&a (uturilor alcoolice au
a altor u(tan&e / produe tupefiante ori a medicamentelor cu efecte imilare !i nu le
conum #n timpul programului de lucru au #n incinta ociet&ii.
S%n%tatea !i e"uritatea mun"ii:
lucrtorul apt tre(uie aplice murile corepun,toare$ #n conformitate cu cuno!tin&ele !i
cu mi'loacele te+nice de care dipune$ pentru a evita conecin&ele unui pericol.
fiecare lucrtor tre(uie #!i def!oare activitatea$ #n conformitate cu pregtirea !i
intruirea a$ precum !i cu intruc&iunile primite din partea anga'atorului$ atfel #nc*t nu
expun la pericol de accidentare au #m(olnvire profeional at*t propria peroan$ c*t !i
alte peroane care pot fi afectate de ac&iunile au omiiunile ale #n timpul proceului de
munc.
lucrtorul are urmtoarele o(liga&ii%
" utili,e,e corect ma!inile$ aparatura$ uneltele$ u(tan&ele periculoae$ ec+ipamentele de
tranport !i alte mi'loace de produc&ie)
" utili,e,e corect ec+ipamentul individual de protec&ie acordat !i$ dup utili,are$ #l #napoie,e
au #l pun la locul detinat pentru ptrare)
" nu procede,e la coaterea din func&iune$ la modificarea$ c+im(area au #nlturarea ar(itrar a
dipo,itivelor de ecuritate proprii$ #n pecial ale ma!inilor$ aparaturii$ uneltelor$ intala&iilor te+nice
!i cldirilor$ !i utili,e,e corect acete dipo,itive)
" comunice imediat anga'atorului !i/au lucrtorilor deemna&i orice itua&ie de munc depre
care au motive #ntemeiate o conidere un pericol pentru ecuritatea !i ntatea lucrtorilor$
precum !i orice deficien& a itemelor de protec&ie)
" aduc la cuno!tin&a conductorului locului de munc !i/au anga'atorului accidentele uferite
de propria peroan)
" coopere,e cu anga'atorul !i/au cu lucrtorii deemna&i$ at*t timp c*t ete necear$ pentru a
face poi(il reali,area oricror muri au cerin&e dipue de ctre inpectorii de munc !i
inpectorii anitari$ pentru protec&ia nt&ii !i ecurit&ii lucrtorilor)
" coopere,e$ at*t timp c*t ete necear$ cu anga'atorul !i/au cu lucrtorii deemna&i$ pentru a
permite anga'atorului e aigure c mediul de munc !i condi&iile de lucru unt igure !i fr
ricuri pentru ecuritate !i ntate$ #n domeniul u de activitate)
" #!i #nu!eac !i repecte prevederile legila&iei din domeniul ecurit&ii !i nt&ii #n
munc !i murile de aplicare a acetora)
" dea rela&iile olicitate de ctre inpectorii de munc !i inpectorii anitari)
" repecte regulile !i murile de aprare #mpotriva incendiilor$ adue la cuno!tin&$ u( orice
form$ de adminitrator)
" utili,e,e aparatura !i ec+ipamentele$ potrivit intruc&iunilor te+nice$ precum !i celor date de
adminitrator)
" nu efectue,e manevre nepermie au modificri neautori,ate ale itemelor !i intala&iilor de
aprare #mpotriva incendiilor)
" comunice$ imediat dup contatare$ conductorului locului de munc orice #nclcare a
normelor de aprare #mpotriva incendiilor au a oricrei itua&ii ta(ilite de aceta ca fiind un
pericol de incendiu$ precum !i orice defec&iune ei,at la itemele !i intala&iile de aprare
#mpotriva incendiilor)
" coopere,e cu alaria&ii deemna&i de adminitrator$ care au atri(u&ii #n domeniul aprrii
#mpotriva incendiilor$ #n vederea reali,rii murilor de aprare #mpotriva incendiilor)
" ac&ione,e$ #n conformitate cu procedurile ta(ilite la locul de munc$ #n ca,ul apari&iei oricrui
pericol iminent de incendiu)
" furni,e,e peroanelor a(ilitate toate datele !i informa&iile de care are cuno!tin&$ referitoare la
producerea incendiilor)
" aplice procedurile de urgen& !i murile de prim a'utor$ rapid !i corect !i cu luciditate$
adecvat tipului de accident.
1n calitate de conductor de loc de munc$ are o(liga&ia de a aigura ecuritatea !i ntatea
lucrtorilor #n toate apectele legate de munc$ ia murile neceare pentru%
1. aigurarea ecurit&ii !i protec&ia nt&ii lucrtorilor)
2. prevenirea ricurilor profeionale)
3. informarea !i intruirea lucrtorilor)
4. aigurarea cadrului organi,atoric !i a mi'loacelor neceare ecurit&ii !i nt&ii #n munc$
/. de,voltarea unei politici de prevenire coerente care cuprind te+nologiile$ organi,area
muncii$ condi&iile de munc$ rela&iile ociale !i influen&a factorilor din mediul de munc)
2. adoptarea$ #n mod prioritar$ a murilor de protec&ie colectiv fa& de murile de protec&ie
individual)
3. furni,area de intruc&iuni corepun,toare lucrtorilor$
4. evalue,e ricurile pentru ecuritatea !i ntatea lucrtorilor$ incluiv la alegerea
ec+ipamentelor de munc$ a u(tan&elor au preparatelor c+imice utili,ate !i la amena'area
locurilor de munc)
5. aigure murile de prevenire$ precum !i metodele de lucru !i de produc&ie care aigure
#m(unt&irea nivelului ecurit&ii !i al protec&iei nt&ii lucrtorilor !i fie integrate #n
anam(lul activit&ilor organi,a&iei repective !i la toate nivelurile ierar+ice)
10. ia #n coniderare capacit&ile lucrtorului #n ceea ce prive!te ecuritatea !i ntatea #n
munc$ atunci c*nd #i #ncredin&ea, arcini)
11. aigure c planificarea !i introducerea de noi te+nologii fac o(iectul conultrilor cu
lucrtorii !i/au repre,entan&ii acetora #n ceea ce prive!te conecin&ele aupra ecurit&ii !i nt&ii
lucrtorilor$ determinate de alegerea ec+ipamentelor$ de condi&iile !i mediul de munc)
12. ia murile corepun,toare pentru ca$ #n ,onele cu ric ridicat !i pecific$ acceul fie
permi numai lucrtorilor care au primit !i !i"au #nu!it intruc&iunile adecvate.
13. atunci c*nd #n acela!i loc de munc #!i def!oar activitatea lucrtori din mai multe
organi,a&iei$ anga'atorii acetora au o(liga&ia coopere,e #n vederea implementrii prevederilor
privind ecuritatea$ ntatea !i igien #n munc$ lu*nd #n coniderare natura activit&ilor) #!i
coordone,e ac&iunile #n vederea protec&iei lucrtorilor !i prevenirii ricurilor profeionale$ lu*nd #n
coniderare natura activit&ilor) e informe,e reciproc depre ricurile profeionale) informe,e
lucrtorii !i/au repre,entan&ii acetora depre ricurile profeionale.
14. anga'atorul deemnea, unul au mai mul&i lucrtori pentru a e ocupa de activit&ile de
protec&ie !i de activit&ile de prevenire a ricurilor profeionale din organi,a&ie au recurg la
ervicii externe
1/. ia murile neceare pentru acordarea primului a'utor$ tingerea incendiilor !i evacuarea
lucrtorilor$ adaptate naturii activit&ilor !i mrimii organi,a&iei$ &in*nd eama de alte peroane
pre,ente)
12. ta(ileac legturile neceare cu erviciile peciali,ate$ #ndeoe(i #n ceea ce prive!te primul
a'utor$ erviciul medical de urgen&$ alvare !i pompieri.
13. pentru aplicarea prevederilor punctului (12)$ anga'atorul tre(uie deemne,e lucrtorii care
aplic murile de prim a'utor$ de tingere a incendiilor !i de evacuare a lucrtorilor.
14. numrul lucrtorilor men&iona&i la punctul (13)$ intruirea lor !i ec+ipamentul pu la dipo,i&ia
acetora tre(uie fie adecvate mrimii !i/au ricurilor pecifice #ntreprinderii.
15. informe,e$ c*t mai cur*nd poi(il$ to&i lucrtorii care unt au pot fi expu!i unui pericol grav
!i iminent depre ricurile implicate de acet pericol$ precum !i depre murile luate ori care
tre(uie fie luate pentru protec&ia lor)
20. ia muri !i furni,e,e intruc&iuni pentru a da lucrtorilor poi(ilitatea opreac lucrul
!i/au preac imediat locul de munc !i e #ndrepte pre o ,on igur$ #n ca, de pericol
grav !i iminent)
21. nu impun lucrtorilor reluarea lucrului #n itua&ia #n care #nc exita un pericol grav !i
iminent$ #n afara ca,urilor excep&ionale !i pentru motive 'utificate.
22. reali,e,e !i fie #n poeia unei evaluri a ricurilor pentru ecuritatea !i ntatea #n
munc$ incluiv pentru acele grupuri eni(ile la ricuri pecifice)
23. decid aupra murilor de protec&ie care tre(uie luate !i$ dup ca,$ aupra ec+ipamentului de
protec&ie care tre(uie utili,at)
24. &in eviden&a accidentelor de munc ce au ca urmare o incapacitate de munc mai mare de 3
,ile de lucru$ a accidentelor u!oare$ a (olilor profeionale$ a incidentelor periculoae$ precum !i a
accidentelor de munc$ atfel cum unt definite la art. / lit. g) din legea 315/2002)
2/. ela(ore,e pentru autorit&ile competen&e !i #n conformitate cu reglementrile legale rapoarte
privind accidentele de munc uferite de lucrtorii i$
22. adopte$ din fa,a de cercetare$ proiectare !i execu&ie a contruc&iilor$ a ec+ipamentelor de
munc$ precum !i de ela(orare a te+nologiilor de fa(rica&ie$ olu&ii conforme prevederilor legale #n
vigoare privind ecuritatea !i ntatea #n munc$ prin a cror aplicare fie eliminate au diminuate
ricurile de accidentare !i de #m(olnvire profeional a lucrtorilor)
23. #ntocmeac un plan de prevenire !i protec&ie compu din muri te+nice$ anitare$
organi,atorice !i de alt natur$ (a,at pe evaluarea ricurilor$ pe care #l aplice corepun,tor
condi&iilor de munc pecifice organi,a&iei)
24. o(&in autori,a&ia de func&ionare din punctul de vedere al ecurit&ii !i nt&ii #n munc$
#nainte de #nceperea oricrei activit&i$ conform prevederilor legale)
25. ta(ileac pentru lucrtori$ prin fi!a potului$ atri(u&iile !i rpunderile ce le revin #n
domeniul ecurit&ii !i nt&ii #n munc$ corepun,tor func&iilor exercitate)
30. ela(ore,e intruc&iuni proprii$ #n piritul pre,entei legi$ pentru completarea !i/au aplicarea
reglementarilor de ecuritate !i ntate #n munc$ &in*nd eama de particularit&ile activit&ilor !i
ale locurilor de munc aflate #n repona(ilitatea lor)
31. aigure !i controle,e cunoa!terea !i aplicarea de ctre to&i lucrtorii a murilor prev,ute
#n planul de prevenire !i de protec&ie ta(ilit$ precum !i a prevederilor legale #n domeniul ecurit&ii
!i nt&ii #n munc$ prin lucrtorii deemna&i$ prin propria competen& au prin ervicii externe)
32. ia muri pentru aigurarea de materiale neceare informrii !i intruirii lucrtorilor$ cum ar
fi afi!e$ pliante$ filme !i diafilme cu privire la ecuritatea !i ntatea #n munc)
33. aigure informarea fiecrei peroane$ anterior anga'rii #n munc$ aupra ricurilor la care
aceata ete expu la locul de munc$ precum !i aupra murilor de prevenire !i de protec&ie
neceare)
34. ia muri pentru autori,area exercitrii meeriilor !i a profeiilor prev,ute de legila&ia
pecific)
3/. anga'e,e numai peroane care$ #n urma examenului medical !i$ dup ca,$ a tetrii
pi+ologice a aptitudinilor$ corepund arcinii de munc pe care urmea, o execute !i aigure
controlul medical periodic !i$ dup ca,$ controlul pi+ologic periodic$ ulterior anga'rii)
32. &in eviden&a ,onelor cu ric ridicat !i pecific prev,ute la art. 3 alin. (4) lit. e) din legea
315/2002)
33. aigure func&ionarea permanent !i corect a itemelor !i dipo,itivelor de protec&ie$ a
aparaturii de mur !i control$ precum !i a intala&iilor de captare$ re&inere !i neutrali,are a
u(tan&elor nocive dega'ate #n def!urarea proceelor te+nologice)
34. pre,inte documentele !i dea rela&iile olicitate de inpectorii de munc #n timpul
controlului u al efecturii cercetrii evenimentelor)
35. aigure reali,area murilor dipue de inpectorii de munc cu prile'ul vi,itelor de control !i
al cercetrii evenimentelor)
40. deemne,e$ la olicitarea inpectorului de munc$ lucrtorii care participe la efectuarea
controlului u la cercetarea evenimentelor)
41. nu modifice tarea de fapt re,ultat din producerea unui accident mortal au colectiv$ #n afar
de ca,urile #n care men&inerea acetei tri ar genera alte accidente ori ar periclita via&a
accidenta&ilor !i a altor peroane)
42. aigure ec+ipamente de munc fr pericol pentru ecuritatea !i ntatea lucrtorilor)
43. aigure ec+ipamente individuale de protec&ie)
44. acorde o(ligatoriu ec+ipament individual de protec&ie nou$ #n ca,ul degradrii au al pierderii
calit&ilor de protec&ie.
4/. aigure materiale igienico"anitare #n mod o(ligatoriu !i gratuit lucrtorilor$
42. ia muri corepun,toare pentru ca lucrtorii deemna&i au repre,entan&ii lucrtorilor$ cu
rpunderi pecifice #n domeniul ecurit&ii !i nt&ii lucrtorilor$ #n vederea #ndeplinirii
atri(u&iilor !i #n conformitate cu prevederile pre,entei legi$ ai( acce la%
a) evaluarea ricurilor !i murile de protec&ie$ prev,ute la art. 12 alin. (1) lit. a) !i () din legea
315/2002)
() eviden&a !i rapoartele prev,ute la art. 12 alin. (1) lit. c) !i d) din legea 315/2002)
c) informa&ii privind murile din domeniul ecurit&ii !i nt&ii #n munc$ precum !i informa&ii
provenind de la intitu&iile de control !i autorit&ile competente #n domeniu.
43. anga'atorul tre(uie aigure condi&ii pentru ca fiecare lucrtor primeac o intruire
uficient !i adecvat #n domeniul ecurit&ii !i nt&ii #n munc$ #n pecial u( forma de
informa&ii !i intruc&iuni de lucru$ pecifice locului de munc !i potului u%
a) la anga'are)
() la c+im(area locului de munc au la tranfer)
c) la introducerea unui nou ec+ipament de munc au a unor modificri ale ec+ipamentului exitent)
d) la introducerea oricrei noi te+nologii au proceduri de lucru)
e) la executarea unor lucrri peciale.
44. intruirea prev,ut la punctul (42) tre(uie fie%
a) adaptata evolu&iei ricurilor au apari&iei unor noi ricuri)
() periodic !i ori de c*te ori ete necear.
45. anga'atorul e va aigura c lucrtorii din #ntreprinderi !i/au unit&i din exterior$ care
def!oar activit&i #n #ntreprinderea !i/au unitatea proprie$ au primit intruc&iuni adecvate
referitoare la ricurile legate de ecuritate !i ntate #n munc$ pe durata def!urrii activit&ilor.
/0. repre,entan&ii lucrtorilor cu rpunderi pecifice #n domeniul ecurit&ii !i nt&ii #n munc
au dreptul la intruire corepun,toare.
Repona&i#it%)i a#e potu#ui:
Legat de activitile specifice, rspunde de:
#ndeplinirea la timp !i #ntocmai a arcinilor pecifice traate au ta(ilite de !eful ierar+ic
uperior)
calitatea raportrilor !i a informrilor)
pentru pre'udiciile create ca efect al activit&ii ale)
#m(unt&irea permanent a pregtirii ale profeionale !i de pecialitate)
Legat de funciile manageriale, rspunde de:
coordonarea eficient a peronalului din u(ordine)
utilarea corepun,toare a u(ordona&ilor cu ec+ipamentele !i conuma(ilele neceare)
calitatea pregtirii profeionale a anga'a&ilor din u(ordine)
Legat de disciplina muncii, rspunde de:
#m(unt&irea calit&ii pregtirii ale profeionale !i de pecialitate prin mi'loace proprii
!i/au prin participarea la formele de pregtire !i perfec&ionare mi'locite de firm)
ptrarea confiden&ialit&ii informa&iilor !i a documentelor legate de organi,a&ie)
utili,area !i ptrarea #n (une condi&ii a documentelor cu regim pecial)
utili,area ec+ipamentelor$ conuma(ilelor !i altor materiale primite #n foloin& de la firm
excluiv #n intereul organi,a&iei)
repect prevederile normativelor interne !i procedurile de lucru privitoare la potul u)
repectarea prevederilor R.O.6. !i a contractului colectiv de munc)
adopt permanent un comportament #n mur promove,e imaginea !i intereele
organi,a&iei)
e implic #n vederea olu&ionrii itua&iilor de cri, care afectea, firma.
Autoritatea potu#ui
are autoritatea de a negocia !i emna contracte peciale)
emnea, coreponden&a primit pe pro(leme de pecialitate)
utili,ea, ec+ipamente/conuma(ile/materiale pue la dipo,i&ie de firm)
ta(ile!te prioritatea executrii arcinilor pentru peronalul din u(ordine)
propune recompene/penali,ri$ prelungirea/#ncetarea activit&ii dup perioada de pro( a
u(ordona&ilor)
ta(ile!te muri de eficienti,are a activit&ii peronalului din u(ordine)
apro(/repinge cererile de concediu pentru u(ordona&i (motiv*nd #n ca,ul refu,ului).
#n cadrul ariei de pro(leme ce prive!te activitatea pe care o def!oar$ conform atri(u&iilor$
arcinilor$ Regulamentului 6ntern i deci,iilor anga'atorului)
ete o(ligat informe,e !i conulte anga'atorul #n ca,ul pro(lemelor deoe(ite au care
dep!ec competen&elor ale de re,olvare.
Standarde de per$orman)% ao"iate potu#ui
Indi"atori "antitati'i: re,olvarea la termen a arcinilor ordonate de conducere !i
#ndeplinirea o(iectivelor ta(ilite prin trategii$ programe de ac&iune !i planuri de munc)
Indi"atori "a#itati'i: re,olvarea corect$ complet !i via(il a arcinilor ordonate de
conducere precum !i a celor ta(ilite prin trategii$ programe de ac&iune !i planuri de munc$
capacitatea de a lua deci,ii$ de a"!i motiva u(ordona&ii$ de a da dipo,i&ii$ de a organi,a
munca individual !i #n colectiv$ comportamentul fa& de u(ordona&i)
Coturi: #n limita fondurilor alocate)
Timp: #ncadrarea #n termenele ordonate de conducere)
Uti#i(area reure#or: getionarea eficient a reurelor din u(ordine #n copul #ndeplinirii
atri(u&iilor)
+od de rea#i(are: arcinile e reali,ea, individual$ #n colectiv au #n cola(orare cu alte
tructuri ale organi,a&iei.
,'a#uarea a"ti'it%)ii:
o(iective de performan& individual%
" modul de #ndeplinire cantitativ !i calitativ a arcinilor din pre,enta 7i! a potului)
" modul de rpun la alte olicitri dec*t cele curente.
criterii de evaluare a reali,rii acetora (e notea, cu inuficient$ uficient$ (ine au foarte
(ine)%
" re,ultatele o(&inute%
o cantitatea !i calitatea lucrrilor !i arcinilor reali,ate)
o nivelul de #ndeplinire a arcinilor !i lucrrilor #n termenele ta(ilite)
o eficienta lucrrilor !i arcinilor reali,ate$ #n contextul atingerii o(iectivelor propue)
" adaptarea la complexitatea muncii%
o adaptarea la concep&ia de alternative de c+im(are au de olu&ii noi (creativitate))
o anali,a !i inte,a ricurilor$ influen&elor$ efectelor !i conecin&elor evaluate)
o evaluarea lucrrilor !i arcinilor de rutin (repetitive))
" aumarea repona(ilit&ii%
o intenitatea implicrii !i rapiditatea interven&iei #n reali,area atri(u&iilor)
o evaluarea nivelului ricului deci,ional)
o capacitatea de organi,are$ coordonare !i conducere a u(ordona&ilor)
" capacitatea rela&ional !i diciplina muncii%
o capacitatea de evitare a trilor conflictuale !i repectarea rela&iilor ierar+ice)
o adapta(ilitatea la itua&ii neprev,ute)
peroana care reali,ea, evaluarea performan&elor individuale% !eful ierar+ic au peroana
deemnat de anga'ator #n acet en)
modalitatea de evaluare% prin o(ervare direct de ctre evaluator$ #n (a,a re,ultatelor
o(&inute ca urmare a def!urrii activit&ii$ prin c+etionar au prin intermediul altor
intrumente de evaluare ela(orate de anga'ator)
perioada de evaluare a performan&elor% lunar/trimetrial/anual.
Dep#a%ri
" frecven&a% _______________________
" condi&ii aigurate% ___________________________
Condi)ii de #u"ru:
program de lucru% ___________________________________)
durata concediului de odi+n% ____________________)
activitate e def!oar%
#n condi&ii grele$ vtmtoare au periculoae$ potrivit 8egii nr. 31/1551)
#n condi&ii normale/deoe(ite/peciale de munc$ potrivit 8egii nr. 223/2010 privind
itemul pu(lic de penii !i alte drepturi de aigurri ociale$ cu modificrile !i
completrile ulterioare)
ec+ipament individual de protec&ie ____________)
ec+ipament individual de lucru _______________)
materiale igienico"anitare __________________)
alimenta&ie de protec&ie _____________________.
Sa#ari(are
alariul de (a, lunar (rut% ___________ lei)
alte elemente contitutive%
" poruri ___________________________________)
" indemni,a&ii _______________________________)
" alte adaouri ___________________________________.
Fa"i#it%)i: ___________________________________
San")iuni:
nerepectarea repona(ilit&ilor !i atri(u&iilor potului$ a cerin&elor de etic$ precum !i a
legila&ie privind protec&ia !i ecuritatea muncii$ e penali,ea, prin avertiment !i
anc&iuni conform Codului .uncii )
rpunde material !i diciplinar pentru exactitatea informa&iilor cuprine #n documentele
#ntocmite !i/au #n ce prive!te execu&ia corect a arcinilor potului)
#nclcarea procedurilor de func&ionare a ec+ipamentelor utili,ate #n proceul de munc aflate
#n proprietatea companiei$ atrage dup ine atrage avertiment !i anc&iuni conform Codului
.uncii$ de aemenea !i plata de daune #n raport cu pre'udiciile adue.
9nga'ator 9nga'at
___________________________________ 9m luat la cuno!tin& !i am
primit un exemplar
___________________________________ _____________________
:ata% _________________