Sunteți pe pagina 1din 5

fn.

,:~'etaP4 5e'anaPzeaza siSteFnfil de 'gestiune inglobind subsis


'''.'irig~i(figi'1;4)j,idt;in'! :"..a'eta#i(aeesta din ur$a este%onsi
t~tf;&te$distin%t(fig, 1.S)~ '
',(( '%t,)tis*analitei' #roble$ei 's..ar' #utea+ %onsttui , int):eaga, ierar(ie de
' e$e;-SStfel, t;'at#utea studia1.iste$ele degestiuneaa#ei %a sub
'ale'ie%t$atniei 'na#onale (fig. 1./), sau ale $edlului in%onju0:ator
1't;1); S!2, in %azuri s#e%iale, deser3ite irigatiilor, .#e anu$ite teritorii
$2ttlite %ondi#i.
4l$nentele #lanifi%arii #ri3itoare la do%u$entare ~i %adru, %on%e#ti a
~onarea siste$eloz' de gestiune ~i de irigatii sint furnizate astfel
:se #ot a3ea in 3edere rela#i $ai largi dedt ra#orturile dintre sis
, $e ~i $ediul in%onjuratoz'. 5%esta din ur$a ar #utea ingloba, de e6e$
'7efe%tele siste$ului energeti%, siste$ului' de #rote%#e a #ersonalului ~
.,.tetialelor ~i fa%torii legati de, $ediu.
1.4. CONCEPT" ASUPRA AMENAJARILOR HIDROTEHNI~E
)n zone ~i tari din lu$e in %are se intilnes% a$enajari (idrote(ni%e
insolu'-;ii %o$#le6e, este dorninanta, %a ~i 'la noi, %ont8e#tia %oiaboz'arii se%
toarelbr %e %on%ura la realizarea a%estor obie%ti3e, for$ula te(ni%o'organi
zatoridi #er$itind a%easta. 9e e6e$#lu, in :. P. ;(ineza ' #rin fa#tul
%/ %entral, daz' ~i regional ~i judetean, se intilnes% for$ule organizatori%e
%e inglobeaza #roble$ati%a a #a, en et' g i e, i rig a t i i ' realizarea
$%o$#le6, de e6e$#lu, a unui $are siste$ zonal de irigatii, asigura %u
a#i ~i energie %erintele tuturor se%toarelor e%ono$i%e do$inate de a%easta
s%(e$a (idrote(ni%a. 5%este $ari siste$e de irigatii nu sint %onsu$a
toare de energie, trans#ortul ~i distribu#a a#ei fa%indu'se gra3itational~
ele #rodu% 08i energie.
. . ;onlu%rarea dif~ritelor ra$uri ,#)e e%ono$iei in %adrul a%eleia08i
<=S(e$e (idrote(ni%e %ondu%e la efe%t>sodal'e%ono$i%e %on.siderabile.
1n e6etri#lele date in %a#itolele ?~1 sint de re$ar%at: solutii de
s%(e$e %o$#le6e, te(nologii deosebite, de;3oltate #eeta#e, surse de fl
nantare, %a de e6e$#lu: . . ,
;' solutiile de %onlu%rare in %adrul a%eleia08i s%(e$e (idrote(ni%e a
diferitelor se%toare ~i f@losinte, %u fi6area se%toarelor #rioritare: regulari
zari (:), (idroenergeti%a (AB) 08i na3igatle(C); iriga#i ()) 08i #iS%i%ultura
(P); ali$entari %u a#a (55) 08i #rote%tia$ediului (P*); sau AB 08i )~ sau
ABD)DC~ sau ABD)DP sau toate%ele de $ai sus (e6. in 2.:.S.S., 4ul
garia, Franta, ;(ina)~
' %on%::e##a transferului dea#a interbazinal, #rin %onlu%rarea ABD
DlD: (e6;E~#)enajarea de #e F;+iul Ga(08'5$u 9aria; Siste$ul ). Ha3an
@bi7ii7 ~i a$enajarea AB 4ai#aza)~ '
' 'te(ni%i de fundare #e loess #rin 0asare %u a#a %u I'4 luni ina
inte de e6e%utia %onstru%tiilor (idrote(ni%e (e6. S.0.). Ha3an'@bi7ii7'5$u
9aria) ~ ,
' ni3elari,08i $odelari s:are, de08i ins%riu 3olu$e s#e%ifi%e de terasa
$enteeonsiderab2e, %a %2re $edii (e6~ 1?,, $IF(a in S.l din :.
Jadji7a
' b.(. Ga(08), sint totu08i efi%iente.
? ' S%(e$e (idrote(ni%e %o$#le6e
11
'%'+dKenurile'(i~ a$enajari, ~i ;@#l#l~~ita~a.,~storaL~nt s#e%ifi%e ,~i di
~e10itelor~ta#e te(ni%o'istB.riMe. 5stle0.,' in l2~be7ist~;j)iFft diferentiate net
ur$5toarele eta#e: jnainte de 1NI1 ' %ind'auf='OFtP'~aliza.te lu%r5)'i,sifn
#ie; 1NI1~1NI1, eu grandioase~n<ja6:i de iriga#i;,1NI~1N4~j ;ll $ari
adu%#uro ' .%anale $agistraleeu'.~~#uri%o~#le~e; ,;l~4.1.:'A)45
-cu
toat5, situatiagrea, i$#usa de razboi,''''''''''au in%e#utanQnajarile %o$#le6e
de irigatj.i ~i (idr~nergeti%e,;.du#a FN5M+ #reo%u#arileaufost ;@n%entrate
s#re %re08terea efi%ientei terenurilor agri%ole, a a$enajarilor de, dre*je,
a #erfe%tarii #rizelordea#a~i a retelelR.r,de irigatii et%,;iar de%eniul
1N1,'1N!, a re#rezenta,teta#a ;a$enajarilor %o$#le6e- %u rol#rinKi#al
#entru regularizarea s;2rge)1i1=i.Jj a %ursurilor de a#a, #el1tru ob~nerea
energiei~2rigatii.
Se arata, #en'tru %el ittteresat) in organizarea, .te(ni%o'e%ono$i%<i'a,
unor a%tiuni de a$enajari %o$#le6e#e: terenuri noi, e6e$#le%a ;%ele din
+Kolodnaia Ste#i+ (G.:.S.S.) 08i +:egiunea Pro3en=;e+ (Franta), din %are
rezulta 08i $odul de e08alonare al in3estitiilor ~i al obie%ti3elor unor $ari
a$enajari (e6..So%. +;al1al. gQ3en~~ '' #e I eta#e, ~i ,'+ eu fonduri din
I surse: ban%a internatioriala,in #ri$a eta#a; surse finan%iare interne
#entru eta#a a ))'a 08i fonduri #ro#rii ale benefi%iarilor #entru eta#a a
)ll'a).
Bfi%ientain gos#odarirea res#rselMr:de.a#a se #oateur$ari #rin ana
liza folosirii a%esteia, de e6e$#lu in irigatii, in eele doSa solutii (Sit S?)
de %a#tare: ' ,
' Sl ' dire%t, #rin #otn#are din riu, %ind %u', un debit instalat de
11Ps se #oate iriga , su#rafatPl de')'? (a, sa2'
:.....S? ' #rin irtter$ediul '2nei a%u$ul5ri zonale, do$inante, dnd
a%ela01i debit s#e%ifi% (1 l)s) a%un1ulat tirn# de un an, #oate asigura
irigarea uneisu#rafete de', ,1,'15 (a. B6e$#lul oferit de ;o$
#le6ul (idrote(ni% Jo#olnifa'(:. P. 4ulgaria) este e3ident ~i %on
3ingator.
Solutiile ; ~e, a$enaja.re %o$#le# a ,llnor %ursuri de a#a #ot ser3i%~
e6e1l1#lu+in do%u~entarea %elor %e' ~~lizea.za 'ase$enea #roie%te. '5strel;
:onul,',;;u %el $aj $areafluent al sau 9uran~e, %u a$enaj~rile %o$#le6e:
(idroenergeti%e, na3igatie, (idrauli%o..:agrare Li siste$atizarea agroindus
trial5+ este re#re~~ntati3 %a $od de a$e~ajare de: '
', $ari %urs2ri d~a#aF:onul), +j
' bazin (idrogrKdi% (9uran~'~l) 01i
' de 3aste terltoni (F.PM3e)TfiO 0.
9i3ersele solutti de s%(e$a(idrote(ni%a %o$#le6a sint 1nsottte 'la
sfir0iitul %a#itolului res#e%ti3 (e6. %a#. 4), sau in %a#itolse#arat, du#5 e6' .
tindere sau grad degeneralizare, 4e'#rezentarea %ite tunui gende%on
stru%tie (idrote(ni%5, de studiu e6Peri$ental sau de te(nologle de 'e6e%2:+
tie s#e%ifi%e0ii %are se reliefeaza $ai#regnant in %adrul s%(e$ei (idro
te(ni%e res#e%ti3e. , '
;a 2nli dire%toare; din #un%t de 3edere organizatori%o'finan%iar, stnt
de retiPut #atru idei %entrale:
' dirijarea ~i tratar~a, unitara a #roble$elor legate' de gos#oda.
rirea a#ei ' irigatii ' (idroenergeti%a; ,
',
1
'~
1
1
=
+
,
E
1!
d
r@oS.$e liora ~ i i(e6.in~ t2USL.); ;..................n a 3iga tie' ,+;';+ (id r ,
en erg ie' irigoat.i~+drenaje , (e6.;oro#~iaCationallAl :o
nului) et%. :.
, ' Bta#izarea $aterializ5rli:#lanurilor de a$enajare, sursele de fi~ nantare,
organizatiile de e6#loatare ~i rit$ul de ee(i#are ~i in%ludere a
obie%ti3elor 0ii su#rafetelor ;a$enI;ate in %ir%uitul e%ono$i%. '
' )nterde#ende(ta tuturof+ s~%toarelor interesate in dez3#ltarea' ten.. toriala,
zonala, nationala %u #ri3irela folosireii%o$#le6%l~i eu efi%ienti $a6i$a a a#ei ~i a
retelelor 4e adu%tiune' ~i trans#ort: energeti%a, irigatii, ali$entarl %u a#a, na3igatie,
sa1-lbrit'ate;' #rote%tia $ediului et%. )n aeest do$eniu, solutia oferita de for$ula
:onului este edifi%atoare:
' Solutii de o#rirea. 'ur%arii a:#elor sarate din lagune ~i $ari'o%eane #ealbia
$inorii a flu3iilor+%on%o$itent eu %rearea rezer3elor de a#adu1%e #entru irigatii ~i
a)te folosinte ~i eu asigurarea na3igatiei (e6. #e flu3iul Senegal 0'1i U'5ut(ione).
)~~:,.
~(.+: .~.tealiz~r~a #roie%telor~i lu%rarilori #rin organis$e 'e6tre$ de 3a.;.
g~;+~jjaie:,(lo@al~o%iafiij de bazin, %o$#aniiteritoriale.et%.)~i ada#tabile ~;~~or
eondi'#i date, fara stru%turi rigide;
,~'+ ''n '~ietiit#izarea, luerarilor. $arl. (in gener-il #e I, et~#e), %u surse de
~jinan.~,diferite;i' .+ '+ E, -. ,; ,
P+ ,'' %ontrolul,dguros al.statulu.08ial.~)lefi~iarilor interesati, in toate
:i'~~l~~alif~r;O unei $ari a$enaja,ri %N~#~e6e, in%e#in#%u erTterea. te
'.' ~,~ tll8'a(z~nd %u e6#l~atar~a ~~ r~alonfl~area oble%ti3el#r res#e%ti3e,
'i~~.la ating~ea #ar'a$et;t;~r =b4'PF;)ie%t. , , '
. ,'0;:+.,.Pentru toate genurile de a$e~sar~ (idrote(ni%a, fie %a, a%e.asta #ri
'Ge08te un bazin (idrografi%, un 3astieritoriu, un %urs d~, 1;l#a, sau un ,se%
.' $r 1;i$Ftat al a%estora, L@lutia de ansarnblu ur$are~te #ro$oG(irea adu%
jjijriilor'de ti#. gra3ita'Ponal ~i,#e ,=;:1t #osibil~ %u #rodu~e'de energie
'~u5e eK(ilibrare a., %onsu$urilor %u #rodu%tia#ro#riede energis, asigu
rind' astfel inde#endenta energeti%a a siste$ului; e6e$#lel~+ an(ilizate in
%a#itolele ?'1 se ins%riu in a%easta %on%e#tie. . . ,
,)n a%est %onte6t,al',s%(e$elor (idrote(ni%e %o$#le6e s1 gra3itatio
riale, s'a ur$arit obtinerea unor ras#uns,urila , 3asta ~r=8bl~$atidi %are
se intilne~te~i se 3a #une#entru 3iitoarele dez3oltar1et%$o$i%o'teritoriale )9e
tarii' noastre,aletuturor zonelor geo$orfologl;e, ale tuturor #ro'-tiri%iilor,
judetelor 08i' %o$unelor, ')9e tututor %ursfuilor de a#a~ ale di3er..;
selor stru%turi e%ono$i%o'organizatori%e et%. + ,
~',,1-rgu$elltatia ,#entru i s#rijinirea sdlutie1 de s%(e$if',(idtote(n1%a
, %ont#1e65, +%u bilanturl energet)%e %lt $.ai fa3orabile, %u reliefarea nu$e
toasB01or ti#uri de s~utii,.s''a fa%ut #entru: '
i ',t,eritorA %ld'e~f~furi ~i(idrografii di3erse;
' 'tari %u stru%turi so%ial'e%ono$i%e di3er~~ ~i %u st;),dii de dez3ol
~,~ tB;0(ni%o'industz:'i~la di3erse; . +,' ,
,' stru%turi ~i for$ule organizatori%e'finan%i,are di3erse et%.
; Prin dez3oltarea te$ati%ii a%estei Fu%rari s'a ur$arit %a du#a #re:l:eu', tarea
unorsolutii 0li for$ule. d~, s%(e$e, (,idrote(ni%e %o$#le6e ' fie #e
baz~.#.e(idrografi%e, fie.:#e ter,itorii intinse, fie #e riu r 1 sau see t;o ar e, ale
a%estora, ' din di3erse t,ari (%a#. ?'/), sa se #rezinte intr'un %a#itol se#arat(%;j.#.
1),, solutie de ~%(e$a ru.drote(nidi %oz#.#lB:~a %u adu%tiuni gra3itationale
#entru ,un 3fiSt teritoriu din Podi~ul ldoldo3ei %e a#artine judetului )a~i ~i,#artial
judB0telor Gaslui ~ 4oto~ani. (1 a%easta solutie de, ,S%(e$a (idrote(ni%a %o$#le6a
s'au 3a~orifi%at, #e linga i$#ortanta traditie .(
,
id
&
r
, ,
'
,
ote(n
,
i%a a
'
+
tari0 no
,
as
&
tre '~
+
i l~~a
,
' ia ,dire%toare
reie~ita din analiza di3erselor .solutiUde s%(B;0$e din tarile anililtite.
)n %adrul a%esteite$ati%i,'s#e%iali~tiires#onL;lbili de #roble$e %u %ar1;l%ter,
(idrote(nie din e%ono$ia tarA, s#e%iali~tii din eele ~ai di3erse =;lo$enii dorni%i de
a'~i largi orizontul do%u$entar, %a ~i tinerii student0 dorni%i sa se for$eze in
do$eniu, #re%u$ ~i eadrele de ras#undere in analizarea de ase$enea solutii
%o$#le6e.. #ot gasi ~i , serie de infor$atii
~i ras#1.1nsurlla di3erse #roble$e:' '' '
' Stru%turi organizatori%e ~i te(ni%e %are asigura , $al %o$#le6a ~i
e%/n()$i%a re)9izare Vi 3al()rifi%are a a$enajarilor (idrote(ni:%e. Stnt de retinut
f@f$ulede organis$e%are tra.teaza in %a$tin #roble$ele: ' a #a ' irigatii '
energie (e6. in :. P. ;(ineza); ' a#a' ' (i
?
1N
' Kos#odarirea dirijata a a#e lor in delte ~i lund,
' ;onee#tia a$enajarilor (idrote(ni%e teritoriale ;@Frl#le6e are la
baza eerinta satisfa%erii #rin%i#iului autoa#ro3izionarii, %are i$#li%a auto'
gos#odarirea %u asigurQea in%lusi3 a unor balante energeti%e fa3orabile (%on%e#tie
#rezenta in~ele s%(e$e #fo$o3ate in 4ulgaria, Franta, ;=:1 'ii
in ;(ina).+ ,
' 5sigurarea surselor dea#a in #eri$etrul unitatilor ad$inistrati3teritoriale, su#
for$a de a%u$ula#., deri3atii'inter%ob.e~uni0 a$#lasate #e %ote do$inante, #e(tru
ali$entarea distributiilor gra3itationale #e intreg teritoriul, #entru toate folosintele
~i %u #rodu%ere de energie (e6. a%u$ularile do$inante din Fud. .aui(sien '
;(ina, 4ai#aza '''+ Jadji7istan.
Sierre Pon%;ori. '' Franfaete.):' '
' 5$enajari s#e%iale, #utin folosite in te(ni%ile %urente %a: a%u$ulari
subterane, #rin bar$ sub albie (e6. #e riul )an ' ;(ina); in%orsetarea riurilor 01i
redarea in %ir%uit a albiilor largi ~i #line %u '#iatra (e6. albia riului Aung%en';iu,
;o$. #o#ular0 Uian'Jun ' ;(ina).
' ;on%e#tia folosirii eorn#le6e (idraulieo'agrare, energeti%e,#entru na3igatie,
#entru #is%i%ultura, #entr2 ali$entari eu a#a ~i '%analizari, #en
tru #re3enfrea f,eno~enelor de inundatie, eroziune ~i eol$atare, #entru
#rote%tia $ed(tlul, #e~tfu transf/r$ateat~renurilor degradate in teren,uri
agri%ole, #entru%rearea de resurse teritoriale de a#a, %u do$inatie gra3i
tational0 ,~.a. se #oate ,ut$afi ~i in ;o$#le6ul Aidrote(ni~ S(aos(an ':''
;(ina (%a#. 5). 5i%i se 3alorifi%a integral toate resursele lo%ale de a#i, ori;.
%it ar fi de $id: riuri, atu$ulari'iazuri,iz3oate et%. ,
+' Solutia folosiriiiitl dublu '(.l (des~diri''irlgatii) aunor %anaFe, #re
%u$. ~i soltttia folosirif a#elor drenate, #entru irigatii ~i s#alari (e6. in ainenajarile
din Siangtan''S(aos(an, Kolodnaia Ste#i ' 2zbe7istan. Se
negal et%.). .
' B6e$#le de #rogra$e #eiltru 3alorifi%area o#ti$a a resll.-:'selor de
teren, a#a, energie, $ateriale et%. .'
' B6e$#le de $odelereduse ~i $ate$ati%e #entru ado#tarea de solutii o#ti$e
de a$enajare ~i e6#loatare a u$n;+Pbie%ti3e, u3raje, %onstru%tii etc.
20