Sunteți pe pagina 1din 6

CAPITOLUL VII

ELEMENTE DE BAZA PRMND AGROTEHNICA..,


CUL TURILOR IRIGATE $1 AMEUORAREA
SOLURILOR..
DEGRADATE $1 SLAB PRODUCTIVE )
Cuprivire la agrotebniea eulturilor bigate I. .,'
Ipa!tu" iriga#iei a$upra $olului' $e ani#e$tl % $up"ientarea aprovi&'%
, (ioi)ii lui ell apA, #atl *e re$ur$ele o#erite *e pre!ipitapi+ un C,n$u $porit al.'...%
eleentelor #ertili(antee-i$tente prin !reperile *e pro*u!tie vegetalA+ ten*inta *ei.
inrAutitire a Proptietitilor#i(iee *atoriti iriga#iilor in $ine %i al unui tra#i! $p.Orit/%
*e utila0e, agregate %i e!1ipaente+ inten$i#i!area *e(voltarii buruienilor p '.+
proli#erarea bolilor %i *AunAtorilor. 2in a!e$te otive, agrote1ni!a !ulturilor.l
irigate !apAti $en$uri noi %i 0 iportantA *eo$ebiti. . 3
+4A$urlle' prin!ipale !are trebuie apli!ate ina!e$te !on*itii $e re#eri la.//
lu!#Arile$olului ,% !obaterea buruienilor, apli!area ing*pintelor %i rot5i'+/
!ulturilor in a$olaent. .%
Lueririle *e ba* ale $olurilor irigate. 6unt ariturile a*7n!i *e toa8nnA la ..+'
9:&;: e %i %tuI *opA u*Ari. Prin ar."turi a*7n!i $e a$iguri at"narea $oluluiT%
<!are trebuie $A #ie !At ai pro#un*A= p !on*itii #avorabile pentru C8Otivitatea,>
i!roorgani$elor *in $ol, in $pe!ial a eelor !are *etenninA a!uuIarea
a(otuI"ri..,0i,'
ArAturile a*an!i in"b?tAtate$! !apa!itatea $olului *e inaga(inare a apei. A!e$te
'@A
arituri trebuie e-e!utate'la a*an!ii*i#erite% *e Ia anla an, pin $en$uri *i#erite. .+%'
.' iar Ia !Ativa ani o*ati. !u $ub$ola0. in priinuI,rin*'pe $olurile grele. Pe $olurile ,.'
$ubtiri, pe !are anturile a*an!i pot $!oate Ia $upra#a#I $traturi ai PUtin #ertile, E
$e re!oan*A !a ariturile $A #ie ai putin a*An!i. ArIturile a*an!i *e toani. trebuie
grApate.
Pri5ituI *opA u*Ari. !An* $olul $&a (vintat. e$te 0 i$uri obligBtorie.
inIiturarea buruienilor'trebuie uriri* atat pe terenurile irigate, !at p pe,
!anale. Pe terenurile irigate lupta ipotriva buruienilor $e *u!e prin pript P !u/,
a0utOrul ierbi!i*elor. Pe %e, inainte *e apli!area ierbi!i*elor e$te in*i!at $A $e ' 9+
e-e!ute 0 !o$ire e!ani!'. In !a(ul &oreCAriilor. negli0area ierbi!i*Arii % 't
re*ueerea $ub$tantialA a pro*uDiei *e orez. . %'
Ingri,iinlele, in, *o(e 'ai arl, $unt ipu$e *e %rile *e pro*u$e,%
agrl!ole, urare irigatiei. Irigatia $po% *e!tuI %telor, prin ~J;
"
9
A
ui*itatea !reata in $ol. %le !1iiee $au organiee, $e *au la aritura
*e ba(A. Ia $en)"at P $up"ientar in perioa*a *e vegetape.
Cele ai iportante %te pentru !ulturile irigate $unt eele a(otoa$e,
!u 0 *O(A e*ie *e "AA Egl1a pentru !on*itiile tArii noa$tre. 6un', *e a$eenea,
ne!e$are ingri5Ainte #o$#atiee, CiU 0 *o(A e*ie *e :A Egl1a.
, Apli!area $iultanA a a(o%ui p #o$#orului *u!e Ia $poruri arl *e re!olti.
%#e!tu" e6te ai are *e!At in !a(ul apli!Arii $eParate a a!e$tor ingripinte.
Ingripintele !u pota$iu au un e#e!tai re*u$, in !on*itiile tArii noa$tre. Pota$iul %
% re(i$tenta la !a*ere a, !erealelor, 'a0uti a!uularea
(a4ru"ui, Ia $#e!la *e (a4r % a arni*onului in !artag P $po% !ontinutuI in'
(a4r al $trugunlor.
i2%tele organiee aprovi(ionea"' $olul !u eleente #ertili(ante, $unt 0
$ur* energeti!' pentru i!roorgani$e . %i !ontn3buie Ia entinerea $tru!turiF
$olului.' .
Cel ai iportant in%t organi! e$te gunoiul *e gra0*, !are $e
a*ini$trea(A pe terenurile irigate in *o(e $porite *e !!a ;A tonel1a+ in e*ie.
E$te*epre#erat gunoiul ne#erentat a !Arui e#i!a!itate e$te aproape *ublA #atl *e
eel #erentat. E#e!tu" gunoiului *e gra0* $porDte prin a$o!iere !u ingripintele
!1ii!e. Re$turile vegetale *e paie, !o!eni *e pon"I2b, vre0i *e !arto#i P $oia,
!on$tituie 0 $ur$A. Ia in*eAnA, *e $ub$tantl organi!' pentru $ol. 6e re!oan*A, !a
la *o(e *e :&"A tl1a *e re$turi vegetale $A $e a*ini$tre(e %i iniu
"AA Egl1a *e a(otati p 6O E5"1a #o$#ati. in !eea ee priv% in%ntele ver(i%
in agri!ultura iriga#i. $e pot #olo$i, I2aCArea, tri#oiul % 5i trigonela
$eAnate in
iri% *opA eerealele tipurii Gi intoar$e toana+ $ul#ina,. tri#oiul alb 5i
%iul, $eAnate priAvara 5i intoar$e toana' G.a.
%tele !1iiee $e apli!',anual, iar eele orpni!e o*ati Ia 9&; ani.
2upA!u $&a tat anterior <ve(i !apitolul& !obatei3ea !ie#i!ituI? *e
ui*itate
prin irigatii=,%tele !1ii!e $e potapliea #olo$in* in$talatiile*e iriga#ie.
A!e$t o* *e apli% !on*u!e Ia 0 valori#i!are $uperioari a in%lor.
Apele uzate, provenite *in !anali(area lo!alititilor % &*in Haena0Arile
(oote1ni!e, . !on$tituie nu nuai 0 $ur* *e apt pentru irigatii, !i 5i 0 !ale
e#i!ienti *e #ertili(are a $olului. Ie$te ape' trebuie *e!antate e!ani!. in
prealabil. Prin irigatii, ele $e epurea(A biologi! 5i $e #iltrea(A intran* in !ir!uituI
1i*rologi!, !a ape norale.
3 Cultur.~ in asolament are '""" . ro" iportant' in !on$erv% p !1iar
IbunAtiprea atnbutelo" *e.#ertilitate ale $olului, prin enpnerea $au #orarea
$tru!turii, aportuI, *e $ub$tantl organi!' 5i *e eleente nutritive, *iinuarea
e-tin*erii bolilor p *AunAtorilor. Intro*u!erea in a$olaente a leguinoa$elor !u
rol aeliOrator, !u e$te lu!erna. e$te 0 !on*itie pnoritari. '
"9"
G
I
a
*
. Nora *e $piIate <'lba=
6oIi ....,.re 6oIi grIe NuiI
in general, nu $e re!oan*a !a Iiu;rul $olelor, in a$olaentele pe #on* irigat,
$a #ie ai are *e :&J. in !ele !e urea(a $e repro*u! !ateva a$olaente
re!oan*ate/ A$olaent *e 9 ani/ anul " !uprin*e/ !ereale *e toatnna <graul=,
urate *e!u"turi in iriGte <porub $ilo(=% anul 9 & porub pentru boabe.
A$olaent pentru ; ani/ " & plaI=te in*u$triale in%te !u gunoi *e gra0* plu$
leguinoa$e, pentru boabe+ 9 & !ereale *e toani,.urate.*e !u"turi in iriGte%
; & porub boabe. A$olaent in 7 ani/ " & lu!erna in $ol' $aritoare+ 9 & porub
boabe/ ; &!ereale *e toani, urate *e !u"turl in iriGte% 7 & !u"turi in*u$triale.
A$olaent !erealier $pe!iali(at/ " & lu!erna in $ol' $aritoare% 9 & porutnb boabe%
; & grau, urat *e porutnb $ilo(% 7 & porub boabe, Cerealele o!up' B7K *in
!are/ porub :AK+ lu!erna "JK.
Cu privire la aeliorarea$olurilor *egra*ate5i $lab pro*u!tive
Aeliorarea $ol/urilor $iriturate. in RoAnia, $upra#ata terenOOlor !u
$olOO $ar'turate e$te *e !!a J"7 7AA 1a, $itu#ul*u&$e pe lo!u" trei in Europa, *up'
#o$ta UR66 Gi Ungaria. Pe pla"i. IPon*ial, $o1rile $arnturate o!up'pe$te ;9;
ilioane *e 1e!tare. Cele ai intin$e $upra#ete !u $olOO $arnturoa$e $e a#l' in
(onele !u !liat ari*, un*e aP,a #reati!' $e intA"n% la a*An!ii i!i <"&9 =,
avan* un !ontinut $porit *e $aruri, Gi in !on*itiile unui i!rorelie# #*;ntat,.
ar!at prin pre(enta *epre$iunilor. 8u*etele&tArii !u !ele ai ari $upra#ete *e
$olOO $arnturate, $unt, <in or*ine=/ Tul!ea, TiiG, Gi 3Lila. <in pre(ent
aena0ate !u lu!r1i*roaeliorative=. Tipurile *e $olOO $ar'turate *in tara
noa$tr' $u/ $olon!ea!uri"e<$ar'turi propriu&Mi$eN, $oloneturile <$olOO !u
!ontinut are *e $o*iu=%. $olo*iile <$oIOO. *egra*ate prin $arnturare= Gi $olOOle
!u $arnturare
$e!un*ar'. 6olon!ea!urile au $tratul'$uperior <A&9A e= *e regul' !u !on!entatie
a-i' *e $aruri, Care pot apare Gi $ub #or' *e e#lore$!ente. .
6olon!ea!urile pot #t, *Up' !ontinutul lor in $aruri/ !loruri!e, $o*i!e $au
!loruro&$ul#ati!e Gi au A rea!pe al!alin'. 6oloneturile $unt $oluri in !are
. pre*oin' $o*iul/un !ontinut ai are *e ":K. 6olo*iile provin
*ini$oloneturi,
prin $p'larea $arurilor Gi a!uularea *e $ili!iu. $e int4ne$!. pe $upra#etei!i in,
Capia *e Ve$t. 6olOOle $arnturate $e!un*ar $unt $olOO (onate, a#%te *e
$arnturare in unna e-e!utArii in!oplete a > unor lu!rnri, !u $pe!i#i! *e
go$po*arire a apelor $au 1i*roaeliorative/. in*iguiri LrA *e$e!'ri, irigatii LrA
*e$e!'ri Gi *rena0e G.a. $e int4ne$!, in prin!ipal, in unele (one *in
Lun!a . 2?)ii.
Cau(ele #ertilitAtii #oarte %te a a!e$tor tipuri *e $olOO $e *atorea('
!on!entratiei ari *e $aruri, !u $unt/ !lorura *e $o*iu <$are *e bu!'tArie=%
$ul#atul *e $o*iu <$are aarA= Gi !arbonatul *e$o*iu <$o*a=.
La a!ea$t' $tare $e ai a*aug' & a*e$eori & lip$a aerului *in $ol, prin e-!e$ *e
ui*itate.
"99
,
,
Aeliorarea $olOOlor $arnturate $e reali(ea(a prin lu!rnri 1i*roae.liorative,
pe*oaeliorativeGi agroaeliorative. Lu!rle 1i*roaeliorative !on$tau *in/
. *e$e!area, *rena0ul, irigarea Gi o*elarea 6au nivelarea terenului. Oie!are *in
a!e$te !ategorii *e lu!r iGi a,e rolul ei in pro!e$ul *e aeliorare/ *e$e!area
perite eva!uarea ai rapi*a a apelor *e $upra#%ti, . $p'larea $uper#i!ial' &
perio*i!' a' $olului Gi eva!uarea apei *e $pAlare #l $olului, eliinatA *e *renOO%
*rena0ul perite $p'larea pro#ilului $olului !u a0utorul irigatiei & prin nore *e
u*are & *e $pAlare% iri%tia a$igur' !u apii pro!e$ul *e $p'lare % !ontribuie la
*e(voltarea e-terioar' a plantelor agri!ole% nivelarea a$igur' !on*itii pentru
irigatie prin inun*are $au $!urgere. in !a(ul irigatiei prin a$per$iune,
o*elarea . apla''eaU e#e!tele negative ale i!rorelie#ului. Valorile orientative ale
8lorelor
*e 6pal%, $e pre(intA in tabelul9P. .
. Tabelul 9P
Nonnele tie $% . terenllrilor $iriturate
u
@

? penneobi@iIate e*ie ? penneobi@iIate BIBbi u*iriIor
6
o
l

$
l
a
b

$
i
r
i
t
u
r
a
t
" ;AA&;AAA 9 AAA&&7 AAA "&9
6
o
l

o
*
e
r
a
t
$
i
r
i
t
u
r
a
t
; AAA&7 AAA 7 AAA&J AAA 9&;
6
A
r
i
i
t
u
r
i

e
*
i
i
7 AAA&J AAA J AAA&B AAA 9&7
6
A
r
i
i
t
JAAA&BAAA B AAA&"A AAA ;&:
u
r
i

p
u
t
e

i
!
e
6
A
r
i
t
?
i

#
o
a
r
t
e

p
u
t
e

i
!
e
BAAA&"AAAA "A AAA&"9 AAA 7&J
Lu!*rile agroaeliorative ""I"l)e$! in$taurarea unor !on*itii norale pentru
%. Gi *e(voltarea plantelor agii!ole pe #on*ul lu!*rilor Gi A$urilor
1i*roaeliorative Gi pe*oa8neliorative. .
. in a!ea$tA !ategorie $unt !uprin$e aturile, #ertili(Arile, nivelarile *e
intrep.nere Gi !ultura in a$olaent, . !u prioritate in pria etapA, pentru
plantele aire(i$tente la $alinitate,
Pro!e$ul *e aeliorare a $olurilor $A*turate *urea(; :&B ani. intr/.o priA
etapA,.*e 9&7 ani, $e 0pte rea"i(a *e$aniliMarea unui $trat $uper#i!ial *e $ol. *e
a-iu 7A e. 6pre $#ADitul a!e$tei etape $e pot !ultiva unele eereale Gi plante
#ura0ere% ieIburi perene G.a. in etapa a *oua,. !are. *ureaCA ;&7 ani, $e poate
reali(a
*e$alini(area in !ontinuare a unui $trat *e 7A&BA e+ put#ul*u&$e !ultiva,
treptat, . noi $ortiente *e plante agri!ole.
Aeliorarea $olurilor inlittinate. ,i a!i*e. 6olurile i%te $e
aelioreaCA prin lu!rAri Gi.. A$uri *in a!eleaGi #ailli.!a Gi in !a(ul $olurilor
$A*turate/ 1i*roaeliorative, pe*oaeliorative Gi agroaeliorative. Lu!*rile *e
ba(0 *in *oeniul 1o*roaelioratiilor $unt *e$e!area Gi *rena0ul.
lrigatiile pot lip$i *a!i terenul *e aeliorat e$te $ituat intr&o (onA ue*A$au
e1iar$ubue*A. 2eoare!e $olurile %te $unt a*e$eori a!i*e, e$te ne!e$ar $A.$e
!ore!te(e a!ea$tA $tare,.prin aen*aente !al!aroa$e in !antitAti *e !!a
"A tone la 1e!tar, apli!ate. in *oui *o(e, la intervale *e 7&B ani. Cantitatea !ea
ai are !are $e poate a*ini$tra $olului la A repri(i *e aen*are e$te *e !!a
; tone la 1e!tar var ne$t$ Gi !!a : tone pra# *e piatri *e var. 6e riuripoate
.
2intre lu!rnrile pe*oaeliorative ention'/ $pAlarea $arurilor *in $ol,
aen*area Gi a#;narea prin arAturi. in !e priveGteaen*area, pe $U4urile
*e tip
. $olon!ea! $e re!oan*a !a o*atA CU $pAlarea $a $e #* Gi ing*Garea !u aterie
organi!'. Pentru $oloneturi. nuai $pAlarea $arurilor !u apii *ul!e, nu e$te
$u#i!ient', $o*iul #un* $tran$.legat. 6!oaterea $o*iului *in !ople-ul $olului $e
poate #a!e nuai !u $ub$tante !1ii!e, !are $e !obin' !uaCe$ta, Gi anue !u
gip$. /Pentru aeliorarea unui 1e!tar *e $olonet e$te ne!e$ar' apli!area a :&"A ,tone
*e gip$, o*atA !u e-e!utarea arAturilor *e *e$#un*are, #Ar; rA$turnarea
bra(*ei. 6e ai pot #olo$i in a!e$t $!op Gi pra#ul *e lignit, $pua *e *e#e!are *e la
#abri!ile *e (a4r % in priul ran* #o$#ogip$ul, !are are % !a"itatea *e a
ibog'ti $olul !u #o$#or. .
& Aeliorarea $olo*iilor $e a$eainI !u !ea a $olurilor *ra!e in
$ub$tante #ertile,*ar in unele !a(uri trebuie !obinatA !u *renarea apelor in
e-!e$, *in
a*An!ie, !are pot #i $alinie.'
"9;
#olo$i Gi arna.r *a!i !ontine 9:&7AK !arbonat *e !aleiu Gi $e gA$eGte in
apropiere.
In eategoria $olurilor a!i*e $unt !uprin$e $olurile po*(oliee Gi
$olurile $eiinntlAGtinate po*(oliee *in regiunile ue*e. 2intre plantele
!are !re$! $pontan pe a!e$te $oluri Gi !ere perit %oaGterea lor $e
entioneaCA A!riGUl Gi #loarea&ire$ti.
Aen*area $olurilor % 5i a!i*e trebuie $u$tinutA !u in%nte
organiCe %re1iiee Gi prin lu!rliri agri!ole a*e!vate. .
. Aeliorarea $olurilor ni$ipoa$e. Cara!teri$ti!ile. prin!ipale ale $olurilor
. ni$ipoa$e $unt lip$a *e !oe(iune, !apa!itatea re*u$A *e retinere a apei,
$Arii!ia in $ub$tante 1*nitoare, !apa!itatea lor *e a $e in!Al(i puternie in (ilele
!4*uroa$e Gi re(i$tenta $labii ,la a!tiunile vintului, !are la poate $pulbera.
in tara noa$ut, $olurile ni$ipoa$e $unt eel. ai ult $pan*ite in $u*ul
Olteniei, in nor*&ve$tu" Cri%ei, in Cipia Liganului pe alurile niurilor
CA8.itui Gi Ialoita Gi in. 2elta 2unArii Aeliorarea terenurilor ni$ipoa$e
trebuie a-atA in prin!ipal p! *ire!tia #ertili(Arii, in $pe!ial' !u in%te
organiee Gi prin lu!rAri *e !obatere a ero(iunii provo!atA *e. )rit. .
in%te"e.organiee, in !antitAti apre!iabile <:A&"AA tlba=, %.ingroapi !u a0utorul unui
plug *e *e$#un*are, la a*in!ii ari *e :A&CA e, p?)t*u&$e gunoiul $ub bra(*i
$ub #ora unui $trat !are $A nu $e *e$!olllpU2l prea repe*e Gi
"9
7
!are $a peritA inaga(inarea unei
anuite !antitAti *e api. .
Cobaterea $pulberirii ni$ipului *e
!atre vant $e #a!e !u a0utorul per*elelor
*e prote!tie, apla$ate la *i$tante *e
9AA&;AA intre ele, perpen*i!ular p!
*ire!tia vantului *oinant. Terenurile
ni$i% $unt in*i!ate pentru plantirl *e
. vii Gipoi piti!i/ .
OolABirea $olurilor $!1eleti!e. 6olurile
$!1eletiee!ontin A !antitate are *e piatri
Gi pietriG, $unt $lab pro*u!tive Gi $e
intalne$! ai ale$ in (onele *e *eal. Gi *e
unte.
. Aeliorarea lor integral' e$te greu. *e .
reali(at Gi #oarte eo$ti$itoare. Ele pot#i fig. 80':" Plantarea poilor in terenuri
totuGi. #olo$ite pentru plantatii *e vii Gi pi*roa$e
poi,. %$e a!tioneaCA pentru #i% apla$aentin parte. in ve*erea plantAril $e #a!
g,/opi !u a*!in!iea *e :A&JA e, in !are $e intro*uCe pi!int Arunt, *e
#ertilitate !ore$pun/(Atoare <#ig. BA=.