Sunteți pe pagina 1din 4

Investete n oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane !!"#!$%
&'a prioritar() $ *Educa+ia i formarea profesional( n spri,inul creterii economice i dezvolt(rii
societ(+ii -azate pe cunoatere.
Domeniul ma,or de interven+ie)$/% Dezvoltarea resurselor umane din educa+ie i formare.
0itlul proiectului) Educatori pentru societatea cunoaterii
1od contract) POSDRU2 3"2 $/%2 S2 44546
7eneficiar ) Inspectoratul 8colar 9ude+ean 7i:or
TABELE PE TIPURI DE COMPETENE
MATEMATICA CLAS A V-A
Competene generale Competene specifice
CG1. Identificarea unor date si relatii
matematice si corelarea lor in functie de
contextul in care au fost definite
-Identificarea caracteristicilor numerelor
naturale si a formei de scriere a unui numar
natural in contexte variate
-Identificarea in limbajul cotidian sau in
enunturi matematice a unor notiuni specifice
teoriei multimilor
- Identificarea in limbajul cotidian sau in
probleme a fractiilor ordinare si a fractiilor
zecimale
- Identificarea unor elemente de geometrie si
a unor unitati de masura in diferite contexte
CG2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ
calitativ structural contextual cuprinse in
enunturi matematice
-!tilizarea operatiilor aritmetice si a
proprietatilor acestora in calcule cu numere
naturale
-"videntierea prin exemple a relatiilor de
apartenenta sau de incluziune
-#eprezentarea pe axa numerelor a fractiilor
ordinare si a fractiilor zecimale
-Caracterizarea prin descriere si desen a unei
configuratii geometrice date
CG$. !tilizarea algoritmilor si a conceptelor - %electarea si utilizarea de algoritmi pentru
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane !!"#!$%
&'a prioritar() $ *Educa+ia i formarea profesional( n spri,inul creterii economice i dezvolt(rii
societ(+ii -azate pe cunoatere.
Domeniul ma,or de interven+ie)$/% Dezvoltarea resurselor umane din educa+ie i formare.
0itlul proiectului) Educatori pentru societatea cunoaterii
1od contract) POSDRU2 3"2 $/%2 S2 44546
7eneficiar ) Inspectoratul 8colar 9ude+ean 7i:or
matematice pentru caracterizarea locala sau
globala a unei situatii concrete
efectuarea operatiilor cu numere naturale si
pentru divizibilitatea cu 1& 2 si '
- %electarea si utilizarea unor modalitati
adecvate de reprezentare a multimilor si a
operatiilor cu multimi
- (legerea formei de reprezentare a unui
numar rational pozitiv si utilizarea de
algoritmi pentru optimizareacalculului cu
fractii zecimale
- )eterminarea perimetrelor a ariilor *patrat
dreptung+i, si a volumelor *cub paralelipiped
dreptung+ic, si exprimarea acestora in unitati
de masura corespunzatoare
CG-. "xprimarea caracteristicilor
matematice cantitative sau calitative ale unei
situatii concrete si a algoritmilor de
prelucrare a acestora
-"xprimarea in rezolvarea sau compunerea
unor probleme a solutiilor unor ecuatii de
tipul. xa/b0 ax/b0 xa/b * a 1 & a
divizor al lui b,0 x . a / b * a 1 & ,0 a . x / b *
x 1 & b divizor al lui a, si a unor inecuatii de
tipul.
xa2b *345 ,0 xa2b *345 , unde a este
divizor al lui b0 x . a 2 b *345 , cu a 1 &
unde a 6i b sunt numere naturale
- "xprimarea in limbaj matematic a unor
situatii concrete ce se pot descrie utilizand
multimile
- "xprimarea in rezolvarea sau compunerea
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane !!"#!$%
&'a prioritar() $ *Educa+ia i formarea profesional( n spri,inul creterii economice i dezvolt(rii
societ(+ii -azate pe cunoatere.
Domeniul ma,or de interven+ie)$/% Dezvoltarea resurselor umane din educa+ie i formare.
0itlul proiectului) Educatori pentru societatea cunoaterii
1od contract) POSDRU2 3"2 $/%2 S2 44546
7eneficiar ) Inspectoratul 8colar 9ude+ean 7i:or
unor probleme a solutiilor unor ecuatii de
tipul. xa/b0 ax/b0 xa/b * a 1 & ,0 x . a /
b * a 1 & ,0 a . x / b * x 1 & , si a unor
inecuatii de tipul. xa2b *345 ,0 xa2b
*345 ,0 x . a 2 b *345 , cu a 1 & unde a 6i
b sunt numere naturale sau fractii zecimale
finite
- 7ranspunerea in limbaj specific geometriei a
unor probleme practice referitoare la
perimetre arii volume utilizand
transformarea convenabila a unitatilor de
masura
CG'. (naliza si interpretarea caracteristicilor
matematice ale unei situatii-problema
- )educerea unor proprietati ale operatiilor cu
numere naturale pentru a estima sau pentru a
verifica validitatea unor calcule
- Interpretarea unor contexte uzuale si8 sau
matematice utilizand limbajul multimilor
- Interpretarea matematica a unor probleme
practice prin utilizarea operatiilor cu fractii
zecimale si a ordinii efectuarii operatiilor
- Interpretarea unei configuratii geometrice in
sensul recunoasterii elementelor ei si a
relationarii cu unitatile de masura studiate
CG9. :odelarea matematica a unor contexte
problematice variate prin integrarea
cunostintelor din diferite domenii
- 7ranspunerea unei situatii-problema in
limbaj matematic rezolvarea problemei
obtinute *utilizand ecuatii inecuatii
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane !!"#!$%
&'a prioritar() $ *Educa+ia i formarea profesional( n spri,inul creterii economice i dezvolt(rii
societ(+ii -azate pe cunoatere.
Domeniul ma,or de interven+ie)$/% Dezvoltarea resurselor umane din educa+ie i formare.
0itlul proiectului) Educatori pentru societatea cunoaterii
1od contract) POSDRU2 3"2 $/%2 S2 44546
7eneficiar ) Inspectoratul 8colar 9ude+ean 7i:or
organizarea datelor, si interpretarea
rezultatului
- 7ranspunerea unei situatii-problema in
limbaj matematic utilizand multimi relatii si
operatii cu multimi
- 7ranspunerea unei situatii-problema in
limbaj matematic rezolvarea problemei
obtinute *utilizand ecuatii sau inecuatii, si
interpretarea rezultatului
- (nalizarea si interpretarea rezultatelor
obtinute prin rezolvarea unor probleme
practice cu referire la figurile geometrice si la
unitatile de masura studiate