Sunteți pe pagina 1din 86

1

Introducere
Planul de amenajare a teritoriului judeean Sibiu, n vigoare n prezent, a fost elaborat n 2006 !i
aprobat de Consiliul Judeean Sibiu, direcionnd pn$ n prezent dezvoltarea socio-economic$ a
judeului prin programul s$u de m$suri. n anul 2010 Consiliul Judeean Sibiu a luat decizia
actualiz$rii planului de amenajare a teritoriului avnd n vedere urm$torele considerente:
- evoluiile care au afectat unele domeniilor planului n ultimii ani;
- aprofundarea unor procese prin documente strategice sectoriale, n unele domenii de mare interes
pentru jude;
- modific$ri ale cadrului legislativ.
In acest sens Planul de Amenjare a Teritoriului Judeean trebuie s$ se coreleze cu noile prevederi din
Planul de Amenajare a Teritoriului Naional (PATN), zone turistice aprobat prin Legea nr.242/2009,
cu noua Strategie de dezvoltare a judeului Sibiu pentru perioada 2010-2013 !i direcile de dezvoltatre
a judelului Sibiu pentru perioada 2014-2020 aprobat$ prin HCJ nr.50/2010. Documentaia va urm$rii
deasemenea prevederile stabilite prin masterplanurile pentru cultur$, infrastructur$ rutier$, turism !i
asisten$ social$ !i va urm$ri realizarea unui management echilibrat al teritoriului judeului,
conservarea patrimoniului natural, arhitectural- urbanistic din cadrul localit$ilor urbane !i rurale !i
mbun$t$irea condiiilor de via$, a utiliz$rii resurselor de baz$, a indeplinirii cerinelor de calitate
privind funcionalitatea !i siguranfa, confortul !i condiiile specifice diverselor lucr$ri de construcii,
urbanism !i amenajarea teritoriului n acord cu cerinele de dezvoltare durabil$.
Importana Planului de Amenajare a Teritoriului Judeean, elaborat n conformitate cu prevederile
Legii nr.350/2001 cu modific$rile !i complet$rile ulterioare, decurge din condiionarea !i determinarea
planurilor de amenajarea teritoriilor, implementarea programelor de dezvoltare regional$ precum !i din
aplicarea unor prevederi cuprinse n programele strategice sectoriale !i pentru respectarea intereselor
generale ale statului.
Lucrarea se va elabora n patru faze:
Faza I - Documentare !i studii de fundamentare
Faza II - a) Elemente care condiioneaz$ dezvoltarea, probleme !i disfuncionalit$i- actualizare
b) Diagnostic, priorit$i actualizare
Faza II I - Strategia de dezvoltare spaial$ !i programul de m$suri - n corelare cu prevederile din
Strategia de dezvoltare a judeului Sibiu
Faza IV - Documentaii pentru obinerea avizelor !i introducerea observaiilor
Prezenta faz$ are ca scop documentarea, selecia materialelor necesare actualiz$rii planului de amenajare
a judeului, precum !i ordonarea !i sinteza acestor informaii ntr-o form$ utilizabil$ n urm$toarele faze
ale lucr$rii.
Actualizarea se va face prin completarea !i modificarea, unde este cazul, a domeniilor planului, dup$
cum urmeaz$:
I. STRUCTURA TERITORIULUI:
a. Mediul
b. Infrastructuri tehnice
II. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFIC
III. STRUCTURA ACTIVIT#ILOR $I ZONIFICAREA TERITORIULUI
IV CONTEXTUL SUPRATERITORIAL
Principalele probleme, atuuri oporunit$i !i amenin$ri au fost prezentate sintetic ntr-o analiz'
SWOT, pe care se va baza construcia strategic$ a planului de amenajare.

2

Cap. I. STRUCTURA TERITORIULUI studiu de fundamentare

a. Mediul
In vederea realiz$rii capitolului de analiz$ a mediului din cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului
Judeean Sibiu s-a realizat o sinteza a rezultatelor studiilor !i rapoartelor privind calitatea factorilor de
mediu din ultimii ani, n concordan$ cu principiile generale formulate n documentele strategice
naionale !i regionale, pe baza c$rora se stabilesc principalele probleme care vor sta la baza direciilor
de aciune din jude.
Axul central al politicilor de mediu din Romnia, stipulate n cadrul Planului Naional de Dezvoltare
2007 2013, l constituie asigurarea unui mediu curat pentru s$n$tatea locuitorilor $rii, ntreruperea
cercului vicios al s$r$ciei !i deterior$rii mediului, asigurarea unei cre!teri economice regenerative !i
inovative, spre binele generaiilor actuale !i viitoare, !i armonizarea legislaiei specifice de mediu cu
cea a Uniunii Europene.
Ocrotirea mediului reprezint$ o component$ de baz$ a dezvolt$rii durabile, relaia dintre acestea fiind
biunivoc$. Vasta problematic$ a proteciei mediului n contextul dezvolt$rii durabile se concentreaz$
n Romnia pe combaterea fenomenelor de poluare inerente unor activit$i umane n stadiul actual,
prevenirea deterior$rilor posibile, asimilarea, adaptarea !i aplicarea cerinelor de mediu pentru
integrarea n Uniunea European$, realizarea unor proiecte internaionale comune pentru protejarea
biodiversit$ii !i a zonelor umede, monitorizarea calit$ii apelor !i a st$rii p$durilor, a efectelor
fenomenelor ecologice de anvergur$ global$, soluionarea unor probleme acute, cum sunt cele ale
diminu$rii !i valorific$rii de!eurilor !i ecologiz$rii agriculturii, promovarea tehnologiilor curate,
transformarea a!ez$rilor umane n localit$i durabile.
Ca !i n alte $ri, calitatea factorilor de mediu este afectat$ de aproape toate activit$ile economice. Din
datele privind calitatea factorilor de mediu obinute din reeaua de monitorizare aparinnd
Ministerului Mediului !i Gospod$ririi Apelor, rezult$ o u!oar$ mbun$t$ire a calit$ii mediului
datorat$ diminu$rii activit$ilor economice !i programelor de retehnologizare !i modernizare realizate
la nivelul unor unit$i industriale, precum !i activit$ilor ntreprinse de Ageniile de Protecia Mediului
!i Garda de Mediu (cre!terea num$rului de inspecii la agenii economici a c$ror activitate produce
impact asupra calit$ii mediului).
Indicatorii de mediu din Romnia nu sunt comparabili cu cei din UE, fapt ce implic$ investiii ridicate
pentru alinierea la nivelul UE. Starea economic$ actual$ a Romniei nu ofer$ resurse suficiente pentru
redresarea factorilor de mediu. Privatizarea !i atragerea capitalului str$in, n condiii avantajoase, pot
constitui soluii de reconstrucie ecologic$.
Planul de amenajarea teritoriului judetean, prin capitolul de mediu trebuie sa se alinieze cerintelor
Programului Naional de Dezvoltare Rural! 2007-2013 care si-a asumat provoc$ri serioase:
meninerea valorilor naturale !i lupta mpotriva schimb$rilor climatice.
Diversitatea de specii !i habitate !i varietatea peisajelor rurale tradiionale sunt o rezultant$ a
restructur$rii agriculturii (trecerea n ultimii 16 ani de la un num$r mic de ferme comerciale mari la
milioane de gospod$rii familiale de dimensiuni mici), a rentoarcerii la un tip de agricultur$
tradiional$ !i implicit a aplic$rii de practici extensive. Pe de alt$ parte, de!i a existat o tendin$
general$ de extensivizare !i de utilizare redus$ a produselor chimice n agricultur$, o serie de terenuri
agricole au fost afectate de utilizarea incorect$ a ngr$!$mintelor chimice !i a pesticidelor, de irig$ri,
drenaje sau de aplicarea unor lucr$ri mecanice inadecvate, motiv pentru care componentele de mediu
(n special solul !i apa), pe suprafee reduse, au fost puternic degradate. De asemenea, abandonul
activit$ilor agricole !i practicile agricole inadecvate, ap$rute ca urmare a lipsei de cuno!tine de
specialitate ori a resurselor financiare limitate, au influenat n mod negativ biodiversitatea !i au
determinat apariia sau accentuarea fenomenului de eroziune a solului.
Sc$derea !eptelului a condus la abandonul practic$rii p$!unatului, motiv pentru care multe paji!ti au
fost degradate datorit$ apariiei succesiunii ecologice, manifestat$ prin apariia unor specii invazive. Pe
baza unei inventarieri a paji!tilor realizat$ de c$tre Societatea Regal$ Olandez$ pentru Conservarea
Naturii (en: Royal Dutch Society for Nature Conservation) n colaborare cu diverse insituii naionale,
3
s-au identificat suprafetele de paji!ti permanente care sufer$ de abandon al activit$ilor agricole.
Astfel, abandonul afecteaz$ n Romnia n special zonele consacrate p$!unatului tradiional n
ultimul timp !i ca urmare a impunerii bru!te de standarde sanitar veterinare care afecteaz$
viabilitatea acestor sisteme de p$!unat tradiional. n acela!i timp, cre!terea economic$ susinut$
nregistrat$ n mod consecutiv n ultimii 7 ani ncepe s$ amenine multe specii de plante !i animale prin
intensivizarea agriculturii !i conduce la degradarea resurselor naturale !i la modificarea peisajului
rural. Suprafee largi ale Romniei prezint$ limit$ri naturale ale productivit$ii agricole. Acestea sunt
legate n special de Munii Carpai, unde se ntlnesc valori mari de altitudine !i pant$; Podi!ul
Transilvaniei, unde caracteristici naturale specifice conduc la sc$derea productivit$ii naturale, insa
aceste zone defavorizate agricol sunt de regul$ asociate cu un nivel ridicat de biodiversitate.
Agricultura ecologic$ are potenialul de a contribui semnificativ la protejarea resurselor de ap$ !i sol,
conservarea biodiversit$ii !i la lupta mpotriva schimb$rilor climatice, oferind astfel bunuri publice !i
deservind n acela!i timp o pia$ european$ aflat$ n plin$ ascensiune. Sectorul este n cre!tere n
Romnia (cca. 0,8% din total SAU la nivelul anului 2005) dar n acela!i timp se situeaz$ cu mult sub
media european$ (cca. 4% din total SAU la nivelul anului 2005). De!i nu exist$ informaii sintetice
referitoare la cererea de pe piaa intern$, se poate estima c$ aceasta a avut o important$ contribuie la
cre!terea general$ a sectorului, al$turi de cererea deja existent$ de pe piaa european$. Totu!i, o piaa
intern$ relativ tn$r$, prezint$ un grad de risc mai ridicat pentru fermierii ce aleg s$ mbr$i!eze
metodele ecologice de producie, aceasta putndu-se reflecta n fluctuaii ale preurilor pe perioade mai
ndelungate, conducnd astfel la poteniale intr$ri/ie!iri din sistem ale acestora.

Puncte tari Puncte slabe
- Biodiversitatea mediului natural impune
existena unor arii de protecie a zonelor
valoroase (monumente !i rezervaii naturale)
- Existena unor cantit$i importante de resurse
naturale (gaze naturale, sate, p$duri etc.)
- Peisaj montan spectaculos, propice
amplific$rii !i diversific$rii turismului montan
n toate formele lui
- Dep$!irea sistematic$ a indicatorilor de
calitate a mediului fa$ de normele
standardizate n zona Cop!a Mic$
- Inexistena staiilor de epurare a apelor
uzate pentru localit$ile urbane Agnita,
Dumbr$veni, T$lmaciu, Ocna Sibiului
- Depozite menajere (9 n mediul urban, 113
n mediul rural) care nu respect$ normele
autoriz$rii din punct de vedere al proteciei
mediului, f$r$ amenaj$ri specifice
- Lipsa Listei ro!ii cu plantele !i animalele
ameninate cu dispariia
- Fond funciar agricol valoros cu pretabilitate
mai ales pentru teren arabil !i p$!uni
- Varietatea ecosistemelor, habitatelor !i
speciilor de plante !i animale s$lbatice locale !i
punerea lor sub regim de ocrotire
- Fond funciar forestier, care reprezint$
aproape 30 % din suprafaa judeului, superior
mediei pe ar$, din care 70 % sunt p$duri cu rol
de protecie a mediului
- Existena unor resurse de ape minerale !i
n$moluri terapeutice folosite n scopuri balneo-
turistice

A!ezarea judetului n centrul $rii faciliteaz$ leg$turile cu celelalte regiuni !i concentreaz$ fluxuri de
bunuri !i informaii, iar relieful muntos din sudul judeului creeaz$ un important potenial hidrotehnic,
silvic !i turistic dar oblig$ dezvoltarea infrastructurii pe anumite direcii (v$ile Oltului !i Mure!ului).
Reeaua hidrografic$ bazinele Oltului !i Trnavelor reprezint$ un potenial pentru agricultur$ !i
energetic$, insa prin caracterul asimetric fa$ de teritoriul judeean, a facilitat dezvoltarea a!ez$rilor
(prin funciile agricole !i de schimb) de-a lungul cursurilor principale, preponderent n nordul !i sudul
judeului.
4
Sursele utilizate n analiza calitatii factorilor de mediu sunt rapoartele privind starea mediului n
judetul Sibiu din perioada 2003 2008, elaborate de Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu.


Calitatea aerului
Dat fiind faptul c$ atmosfera este cel mai larg !i n acela!i timp cel mai imprevizibil vector de
propagare a poluanilor, ale c$ror efecte sunt resimite n mod direct !i indirect de om !i de c$tre
celelalte componente ale mediului, se impune ca prevenirea polu$rii atmosferei s$ constituie o
problem$ de interes public, naional !i internaional. Poluarea aerului are numeroase cauze, unele fiind
rezultatul activit$ilor umane, altele datorndu-se unor condiii naturale de loc !i de clim$.
Descre!terea nsemnat$ a emisiilor de GHG este cauzat$, n principal, de sc$derea produciei
industriale !i mai puin de politicile !i m$surile de reducere, existnd o mare probabilitate ca Romnia
s$-!i ndeplineasc$ angajamentul de reducere a emisiilor de GHG n prima perioad$ de angajament,
prev$zut$ de Protocolul de la Kyoto.
Acidifierea mediului este, n principal, produs$ de emisiile a trei poluani: dioxidul de sulf, dioxidul de
azot !i de amoniac, precum !i de efectele sinergice ale acestora. Romnia a ratificat Convenia asupra
polu$rii atmosferice transfrontiere pe distane lungi, precum !i cele trei protocoale ale Conveniei
referitoare la reducerea acidifierii, eutrofiz$rii !i nivelului de ozon troposferic, metalele grele !i
poluani organici persisteni.
n perioada 2003-2010 evoluia emisiilor anuale de SO
2
, NOx, NH3, COVuri a avut un trend
descendent. Cea mai semnificativ$ sc$dere a valorilor emisiilor de SO
2
s-a nregistrat n perioada 2009-
2010, prin reducerea parial$ a activit$ii unit$ii SC. SOMETRA SA. Aportul cel mai mare de NOx
provine din surse mobile !i staii de mixturi asfaltice. Emisiile au sc$zut n comparaie cu anul 2009 cu
aproximativ 50%. Pe de alt$ parte, n anul 2010 au fost nregistrate valori similare cu cele ale anilor
anteriori ale emisiilor de NH
3
, ca urmare a aportului din activit$ile zootehnice, a prezenei de!eurilor
biodegradabile. O situaie deosebit$ este cea a COV-urilor (compu!i organici volatili), ale c$ror valori
au sc$zut prin implementarea programelor de reducere a emisiilor din surse fixe, ndeosebi surse
industriale, precum !i a celor mobile, din traficul rutier.

Parametru
2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010
Unitatea de m!sur! (t/an)
SO2 13430 14102 14309 29589 25117 874,7 243,4
NOx 1658,4 4169,6 1459 1018,4 2975 2756 1770,8
NH3 1769,2 4935 2529,3 3046,3 3536 3559,3 3612
COV 3244 700 726,2 8883 5777,8 4124 3106


5
Sc$derea emisiilor de SO
2
va continua !i prin introducerea obligativit$ii pentru agenii economici ce
utilizeaz$ combustibili lichizi de a utiliza n exclusivitate p$cura cu coninut de sulf sub 1%.
Agricultura poate avea, de asemenea, un impact negativ asupra calit$ii aerului prin diferite emisii ale
compu!ilor azotului, inclusiv oxizi de azot !i amoniac. Oxizii de azot, rezultai, n principal, din
descompunerea fertilizanilor chimici !i din combustia biomasei, au un aport important la concentraia
gazelor cu efect de ser$ (sursa: Programul Naional de Dezvoltare Rural$ 2007-2013).
Cele mai semnificative surse de emisii de amoniac provin din practicarea intensiv$ a zootehniei,
precum !i din ngr$!$mintele organice utilizate necorespunz$tor. Ponderea agriculturii n generarea
emisiilor de amoniac este de 80%. Cnd amoniacul n exces este ncorporat n sol determin$ un efect
acidifiant, care poate d$una florei !i faunei. n acord cu Protocolul de la Gteburg, un plafon maxim al
emisiilor de amoniac va fi stabilit pentru Romnia ncepnd din anul 2010. Nu se anticipeaz$ c$ acesta
va fi o problem$, deoarece emisiile anuale totale sunt relativ sc$zute, datorit$ num$rului redus de
animale !i a dispariiei marilor exploataii care practic$ o zootehnie intensiv$ pe parcursul ultimilor
1015 ani.
Este de a!teptat ca agricultura !i silvicultura s$ continue s$ aduc$ o important$ contribuie la
combaterea efectelor produse de schimb$rile climatice, prin:
Realizarea mp$duririlor n vederea absorbiei !i a reteniei gazelor cu efect de ser$. Rolul
p$durilor n reducerea CO2 !i purificarea aerului este bine cunoscut. Schimb$rile survenite n utilizarea
terenului (incluznd mp$durirea terenului agricol sau neagricol) afecteaz$ n mod direct balana
6
carbonului n special, prin nfiinarea p$durilor tinere, cu vitez$ mai mare de cre!tere, care absorb
cantit$i mai mari de CO2 n comparaie cu p$durile mb$trnite;
Utilizarea biomasei ca surs$ de energie regenerabil$.

Puncte tari Puncte slabe
Nu sunt probleme semnificative din punct
de vedere al polu$rii aerului
Sunt 4 staii de monitorizare automat$ a
aerului
Exist$ un autolaborator mobil pentru
supravegherea polu$rii atmosferice
Sunt promovate investiiile n tehnologiile
ecologice
Existena unui Masterplan privind
infrastructura de transport
Existena unui Masterplan pentru sistem
integrat de management al de!eurilor
Traficul auto ridicat
Lipsa centurilor ocolitoare
Parc redus de vehicule ecologice pentru
transportul public
Suprafee reduse de spaii verzi n mediul
urban

Oportunit$i Amenin$ri
Tehnologii noi, ecologice pentru fermele
zootehnice
Disponibilitatea Regiei Naionale a
P$durilor de a remp$duri terenurile
Finan$ri UE, PNDR (M$sura 125)
Implicarea ONG-urilor n problemele de
mediu
Lipsa suportului financiar de ntreinere al
aparaturii de monitorizare a aerului
Nerealizarea m$surilor din planul de
aciuni n cazul redeschiderii activit$ii S.C.
Sometra S.A. Cop!a Mic$
Reducerea spaiilor verzi urbane
Sursa: Strategia de dezvoltare a judetului Sibiu pentru perioada 2010 2013 !i direciile de dezvoltare pentru perioada 2014
2020

Evidenierea calit$ii aerului se va face prin prezentarea polu$rii de impact, cu diferite noxe m$surate
(SO
2
, Nox,CO,Ozon,BTX, pulberi n suspensie, pulberi sedimentabile) n reeaua de supraveghere a
ARPM Sibiu format$ din patru staii fixe, amplasate n zonele Sibiu, Cop!a Mic$ !i Media!.
Sursa major$ de poluare a atmosferei din judeului Sibiu a fost reprezentat$ de S.C. SOMETRA
S.A. Cop!a Mic$, agent economic profilat pe metalurgia neferoas$ (extragerea plumbului !i zincului
din concentratele miniere, dar !i a celorlalte metale precum cadmiu, bismut, stibiu, cupru, aur, argint)
!i industria chimic$ (acid sulfuric !i negru de fum).Dupa incetarea partiala a activitatii SC Sometra SA
(martie 2009) , nu s-au mai inregistrat depasiri ale Valorii limita la poluantul SO2 iar numarul de
depasiri ale Valorii limita la PM10 a scazut pn$ la incadrarea in limitele impuse de OM 592/2002.
O surs$ semnificativ$ de poluare a atmosferei o constituie traficul rutier, pe tronsoanele de drumuri
naionale care str$bat municipiile Sibiu !i Media!, dar !i alte localit$i urbane !i rurale din jude.
La acestea se adaug$ surse de poluare de intensitate mai redus$, din domeniul industriei construciilor
de ma!ini !i utilaje (Sibiu, Mr!a, Media!), industria lemnului (T$lmaciu), industria sticlei, faianei !i
porelanului (Avrig, Sibiu, Media!), industria u!oar$ (Media!, Sibiu, Dumbrveni etc.) !i industria
alimentar$ (Sibiu, Media! etc.).
Ca urmare a incetarii temporare a activitatii SC Sometra SA , emisiile de SO
2
provenite de pe
platforma industrial$ a societatii !i de la agenii economici de pe platforma industrial$ Media!, s-au
diminuat considerabil astfel incat se observa ca precipitaiile din aceast$ zon$ au un caracter similar
celor din alte zone ale Judetului Sibiu.

Calitatea apelor
Resursele de ap$ dulce ale Romniei sunt reduse fa$ de media european$ !i nu au o repartiie spaial$
!i temporal$ uniform$. Calitatea acestora este mai puin afectat$ n prezent de consumul de
7
ngr$!$minte din agricultur$ !i mai mult de infrastructura precar$ a sistemelor de canalizare !i epurare
a apei din spaiul rural.
Exceptnd Dun$rea, Romnia are o medie de numai 2.660 m3 ap$/ locuitor/ an, comparativ cu media
european$ de 4.000 m3 ap$/ locuitor/ an, Romnia fiind ncadrat$ n categoria de $ri cu resurse s$race
n ap$.
Pentru viitor, pe termen mediu !i lung, se prognozeaz$ reintroducerea practicilor agricole intensive la
scar$ larg$, ca urmare a ader$rii la UE. Tendine similare sunt anticipate !i privitor la utilizarea
fertilizanilor chimici !i a pesticidelor. n prezent, calitatea cea mai slab$ a apelor subterane se
nregistreaz$ n mediul rural, acolo unde reeaua de canalizare nu exist$ sau este puin dezvoltat$ !i
de!eurile ajung direct n apele subterane (prin latrinele permeabile !i prin !anurile de scurgere) sau
indirect (prin depozitele de gunoi de grajd sau prin depozitele de gunoi menajer).
Romnia a implementat din punct de vedere legislativ Directiva CE 2000/ 60 (Directiva Cadru Ap$) n
legislaia naional$ Legea Apelor (107/ 1996) fiind amendat$ cu obiectivul general de atingere a
unei bune st$ri a apelor pn$ n anul 2015, prin Legea nr.310/ 2004. Pentru fiecare bazin/ spaiu
hidrografic se va elabora un plan de management pn$ la data de 22 decembrie 2009.
Planurile de management vor cuprinde: prezentarea general$ a bazinului/spaiului hidrografic,
caracterizarea apelor de suprafa$, caracterizarea apelor subterane, identificarea !i cartarea zonelor
protejate, analiza economic$, monitoringul integrat al apelor, obiectivele de mediu, programe de
m$suri, programe speciale de m$suri pentru sub-bazine, categorii !i tipuri de ape, precum !i
informarea, consultarea !i participarea publicului.
Prin raport$rile din anii 2003 !i 2004 Romnia a informat Comisia European$ referitor la autoritatea
competent$ !i bazinele hidrografice, caracteristicile bazinelor hidrografice, impactul activit$ilor
antropice, analiza economic$ precum !i informaii despre ariile protejate !i consultarea publicului,
r$spunznd astfel cerinelor Art. 3 (8) !i Anexa I, art. 5, Anexa II !i Anexa III, art. 6 !i Anexa IV din
Directiv$. Raportul din anul 2006 a cuprins informaii referitoare la sistemul de monitorizare al apelor,
n conformitate cu Art. 8 (1), n acest raport fiind cuprins$ o sintez$ a programelor de monitorizare
pentru fiecare bazin hidrografic. Stabilirea programelor de m$suri pentru reducerea presiunilor chimice
!i a celor hidromorfologice este n prezent, n curs de desf$!urare.
n ceea ce prive!te implementarea Directivei CE 91/676 CEE (Directiva Nitrai), la sfr!itul anului
2004 s-a realizat o inventariere la nivel de unit$i administrativ-teritoriale (NUTS 5) pentru a se
identifica zonele vulnerabile la nitrai (Harta comunelor desemnate ca zone vulnerabile la poluarea cu
nitrai rezultai din activit$i specifice agriculturii Anexa 2.21 din Planul Naional Strategic).
Pe baza acestei inventarieri, au fost identificate 251 comune cu o suprafa$ total$ de cca. 1,6 milioane
hectare reprezentnd 6,7% din suprafaa Romniei, din care teren agricol cca. 1,1 milioane hectare
reprezentnd 7,6% din total teren agricol, teren arabil cca. 0,7 milioane hectare reprezentnd 7,8% din
total teren arabil, paji!ti cca. 0,3 milioane hectare reprezentnd 6,7% din paji!ti.
Categoriile de zone vulnerabile la nitrai desemnate sunt: a) zone potenial vulnerabile ca urmare a
antren$rii nitrailor c$tre corpurile de ap$ de suprafa$ prin scurgere pe versani; b) zone potenial
vulnerabile prin percolarea nitrailor sub stratul de sol c$tre acviferele libere; c) zone cu risc ridicat de
vulnerabilitate la percolarea nitrailor sub stratul de sol c$tre acviferele libere.
Pentru asigurarea monitoriz$rii polu$rii din surse !i activit$i agricole a fost organizat Monitoringul
suport naional integrat de supraveghere, control !i decizii pentru reducerea aportului de poluani
provenii din surse agricole n apele de suprafa$ !i n apele subterane, care face parte din Sistemul
Naional de Monitoring Integrat al Apelor.
Prin intermediul acestui sistem de monitoring se urm$re!te supravegherea concentraiilor de azotai n
apele dulci precum !i verificarea periodic$ a st$rii de eutrofizare a apelor dulci !i a apelor din zona
costier$. Programele de aciune sunt elaborate pe baza elementelor specificate n Anexa 2 !i Anexa 3
din Directiva Nitrai.
Se poate estima c$ n prezent, multe ferme din zonele vulnerabile la nitrai nu au capacit$i adecvate de
stocare a gunoiului de grajd, nendeplinind nc$ n totalitate cerinele de protecie a apei. n unele
regiuni ale $rii exist$ zone cu exces de umiditate !i zone expuse la inundaii. Aceste zone sunt
importante pentru managementul conserv$rii biodiversit$ii !i sunt prezente n numeroase regiuni ale
$rii.
8

Puncte tari Puncte slabe
Existena unui Masterplan privind
alimentarea cu ap$ !i evacuarea apelor uzate
n judeul Sibiu
Existena unui Masterplan privind
extinderea !i reabilitarea sistemelor de ap$ !i
ap$ uzat$ din regiunile Media!, Agnita,
Dumbr$veni, judeul Sibiu
Sunt depuse multe proiecte pentru
accesarea de alte fonduri pentru realizarea
infrastructurii hidroedilitare pentru localit$ile
care nu sunt cuprinse n Masterplan
Resursele cantitative de ap$ sunt suficiente
86,13% din resursele de ap$ sunt
corespunz$toare calitativ (categoria a II-a,
bazinul Olt)
Nu exist$ probleme semnificative din
punct de vedere al polu$rii rezultate din
industria zootehnic$
Sunt n execuie lucr$ri de corecie a
torenilor
Sunt n actualizare studiile de
inundabilitate
Exist$ un Plan judeean de ap$rare
mpotriva inundaiilor
Tendina de reducere a consumului de ap$
Sunt identificate 14 zone n care apele
subterane prezint$ grad ridicat de poluare cu
nitrai
Infrastructura de alimentare deficitar$
Infrastructura de canalizare deficitar$
Lipsa contoriz$rii consumului de ap$ n
mediul rural
Lipsa terenurilor disponibile pentru
perdelele de p$dure
Reelele vechi de alimentare cu ap$
Pierderi mari la alimentarea cu ap$
Peste 50% din analizele efectuate arat$ c$
apa din sistemul centralizat nu este
corespunz$toare calitativ
Captarea !i tratarea apei este deficitar$
Oportunit$i Amenin$ri
Disponibilitatea fondurilor UE, bugetare
Implicarea ONG-urilor n problemele de
mediu

Schimb$rile climatice care pot duce la
fenomene extreme de inundaii/secet$
Nerespectarea planurilor de inundabilitate
Acordarea de c$tre autorit$ile publice a
avizelor de construcie n zonele inundabile
Sursa: Strategia de dezvoltare a judetului sibiu pentru perioada 2010 2013 si directiile de dezvoltare pentru perioada 2014
2020.

Conform Directivei Parlamentului !i a Consiliului European 60/ 2000/ EC privind stabilirea unui cadru
de aciune comunitar n domeniul politicii apei, apa nu este un produs comercial ci este un patrimoniu
care trebuie protejat, tratat !i ap$rat ca atare.
Evaluarea calit$ii apelor se va baza pe prelucrarea datelor obinute din sistemul de monitorizare al
A.P.M. Sibiu !i din datele furnizate de Compania Naional$ Apele Romne, Direcia Apele Romne
Mure! !i Olt.
Evaluarea calit$ii apelor curg$toare de suprafa$ se va baza pe prelucrarea datelor analitice primare
obinute lunar n seciunile de supraveghere din cele dou$ bazine hidrografice din jude: bazinul
hidrografic Olt !i bazinul hidrografic Mure!
n general aportul cel mai mare de ape uzate neepurate revine unit$ilor din domeniul gospod$riei
comunale, industriei metalurgice neferoase, zootehniei !i industriei textile.
Conform raportului privind starea calitatii factorilor de mediu 2008, principalele surse poluatoare din
cele dou$ bazine hidrografice sunt:
S.C. MEDIMPACT S.A., S.C. AUTOMECANICA S.A. !i S.C. EMAILUL S.A. din municipiul
Media! rul receptor Trnava Mare
S.C. PRESCOM S.A. Cisn$die rul receptor Cisn$die
9
S.C. URBIS S.A. Agnita rul receptor Hrtibaciu
S.C. GOSPOD'RIE OR')ENEASC' S.A. Agnita rul receptor Agnita
S.C. CARMOLIMP S.R.L. Ve!tem rul receptor Cibiu
S.C. ROMANOFIR S.A. T$lmaciu rul receptor Sadu
Conform aceluia!i raport din anul 2008, n judeul Sibiu exist$ 34 localit$i racordate la reeaua de ap$
potabil$, lungimea total$ simpl$ a reelei de distribuie a apei potabile este de 1440 km. Apa potabil$
distribuit$ consumatorilor are un total de 40937 mii m3 , din care 29392 mii m3 pentru uz casnic !i
7761 mii m3 pentru uz public. Din totalul de ap$ distribuit$ pentru uz casnic, un total de 23825 mii m3
(reprezentnd 58,2%), se distribuie prin apometre.
n judeul Sibiu sunt 8 uzine de ap$, n localit$ile: Sibiu, Cisn$die, Avrig, S$li!te, Arpa!u de Jos,
Media!, Dumbr$veni, Cop!a Mic$. Uzina de ap$ Sibiu distribuie ap$ pentru localit$ile: Sibiu, )ura
Mic$, Ocna Sibiului, )elimb$r, Ve!tem, Mohu, Bungard, Cristian. In 2008 s-au recoltat 594 probe de
ap$ din reelele de distribuie, toate probele s-au ncadrat chimic !i bacteriologic n valorile prev$zute
de L 458/2002 !i L 311/2004, indicele de nepotabilitate fiind 0. Pentru Avrig nu au fost probe
necorespunz$toare, indicele de nepotabilitate fiind foarte bun. n Cisn!die indicele de nepotabilitate
nregistrat a avut valoarea 7, 40 %.
Pentru stabilirea calitatii apelor de suprafa$ curg$toare, a lacurilor si a apelor subterane se vor prezinta
comparativ datele furnizate de Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu din perioada 2003-2009.
Un interes aparte va fi acordat situaiei apelor uzate !i gradului de epurare. Cantit$ile mari de
substane poluante evacuate anual n receptori naturali se datoreaz$ funcion$rii necorespunz$toare a
staiilor de preepurare !i epurare, precum !i inexistenei staiilor de epurare pentru localit$ile urbane
Agnita, Dumbr$veni, T$lmaciu, Ocna Sibiului !i pentru localit$ile rurale.
Calitatea solurilor
Romnia dispune de soluri de bun$ calitate, ns$ fenomene ca eroziunea solului, seceta, balana
negativ$ a apei n sol sau gleizarea, salinizarea, acidifierea sau alcalinizarea !i compactarea afecteaz$
foarte mult fertilitatea acestora.
Calitatea terenurilor agricole, exprimat$ prin notele de bonitare ale acestora, de!i nu exprim$ n
totalitate cantitatea de humus din sol reflectnd !i ali factori de mediu (n special clima) ce
influeneaz$ cultura plantelor, reprezint$ un bun indicator al solurilor cu cantit$i ridicate de humus.
Din acest punct de vedere, terenurile agricole se grupeaz$ n 5 clase de calitate, difereniate dup$ nota
de medie de bonitare (clasa I 81-100 puncte pn$ la clasa a V-a 1-20 puncte). Se remarc$ faptul c$,
n cazul terenurilor arabile, care ocup$ 63,34% din suprafaa cartat$, cele mai multe terenuri se
grupeaz$ n domeniul claselor de calitate a II-a !i a III-a. Practic n clasa I de calitate la arabil intr$
doar 8,77% din totalul terenurilor agricole, restul claselor prezentnd diferite restricii. n cazul
p$!unilor !i al fneelor, majoritare sunt clasele III-V, n cel al viilor, clasele II-IV, iar al livezilor,
clasele III-V.
Eroziunea prin ap$, una dintre cele mai mari probleme ale solurilor din Romnia, este prezent$ n
diferite grade pe 6,3 milioane ha, din care circa 2,3 milioane amenajate cu lucr$ri antierozionale, n
prezent degradate puternic n cea mai mare parte; aceasta mpreun$ cu alunec$rile de teren (circa 0,7
milioane ha) provoac$ pierderi de sol de pn$ la 41,5 t/ha/an. Eroziunea eolian$ se manifest$ pe
aproape 0,4 milioane ha, cu pericol de extindere, cunoscnd c$, n ultimii ani, s-au defri!at unele
p$duri !i perdele de protecie din zone cu soluri nisipoase, susceptibile acestui proces de degradare.
Excesul periodic de umiditate n sol afecteaz$ circa 3,8 milioane ha, din care o mare parte din
perimetrele cu lucr$ri de desecare-drenaj. Periodic sunt inundate o serie de perimetre din areale cu
lucr$ri de ndiguire vechi sau ineficiente, nentreinute, nregistrndu-se pagube importante prin
distrugerea gospod$riilor, culturilor agricole, !eptelului, a c$ilor de comunicaie !i pierderi de viei
omene!ti.
Coninutul excesiv de schelet n partea superioar$ a solului afecteaz$ circa 0,3 milioane ha. S$r$turarea
solului se resimte pe circa 0,6 milioane ha, cu unele tendine de agravare n perimetrele irigate sau
drenate !i iraional exploatate, sau n alte areale cu potenial de s$r$turare secundar$, care nsumeaz$
nc$ 0,6 mil. ha. Deteriorarea structurii !i compactarea solului ("talpa plugului") se manifest$ pe circa
6,5 mil. ha; compactarea primar$ este prezent$ pe circa 2 mil. ha terenuri arabile, iar tendina de
10
formare a crustei la suprafaa solului, pe circa 2,3 mil ha. (sursa: Programul Naional de Dezvoltare
Rural$ 2007-2013)

Puncte tari Puncte slabe
Exist$ o inventariere a siturilor
contaminate
Se fac lucr$ri de mp$durire a zonelor cu
risc de alunec$ri de teren
Se folosesc ngr$!$mintele naturale
Situri contaminate !i costuri mari pentru
decontaminarea siturilor contaminate
Exist$ zone care prezint$ pericol de
alunec$ri de teren
Nu sunt identificate toate zonele n care
solul prezint$ fenomene de eroziune
Nu exist$ unit$i specializate de
decontaminare n caz de poluare accidental$
Practicarea sporturilor extreme n zone
neamenajate (Hill Climbing)
Oportunit$i Amenin$ri
Fonduri UE !i naionale (mp$durirea
terenurilor, mbun$t$iri funciare)
Lipsa lucr$rilor de mbun$t$iri funciare
Sursa: Strategia de dezvoltare a judetului sibiu pentru perioada 2010 2013 si directiile de dezvoltare pentru perioada 2014
2020.

Solul este un sistem dinamic care ndepline!te multe funcii !i este vital pentru activit$ile umane !i
pentru supravieuirea ecosistemelor. Ca interfaa dintre p$mnt, aer !i ap$, solul este o resurs$
neregenerabil$, format din particule minerale, materii organice, ap$, aer !i organisme vii.
Suprafaa administrativ$ a judeului Sibiu este de 543.248 ha, ponderea principal$ fiind reprezentat$ de
terenuri agricole (56%) !i terenuri cu vegetaie forestier$ (34%), terenurile neagricole ocupnd doar
10% din suprafaa total$.
Principalele restricii privind calitatea solurilor sunt determinate de :
- factori naturali (clim$, form$ de relief, caracteristici edafice etc.)
- aciuni antropice agricole !i triale. n multe cazuri, factorii menionai pot aciona sinergic n sens
negativ !i avnd ca efect sc$derea calit$ii solurilor !i chiar anularea funciilor acestora.
Vor fi evidentiati agentii cu impact deosebit asupra solului: agricultura prin utilizarea ingrasamintelor,
a produselor fitosanitare. Principalele categoriile de plante ce au beneficiat de erbicidare sunt
reprezentate de cerealele p$ioase !i porumb !i mai puin de legume, pomi fructiferi !i vi$ de vie.
Suprafeele cele mai mari pe care s-au utilizat insecticide au fost la culturile de cartof !i la pomii
fructiferi. Fungicidele utilizate n anul 2008 au fost utilizate cu prec$dere la cereale p$ioase (tratament
s$mn$), la cartof, pomi fructiferi !i vi$ de vie.
Problematica terenurilor degradate apare ca efect al unor fenomene naturale !i cvasinaturale de tipul
alunec$rilor de teren, eroziunilor, excesului de umiditate, surp$rilor, s$r$turilor etc. Se pot exemplifica
astfel de zone n apropierea localit$ilor Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Apold, Pnca, Loamne!,
Rusciori, Slimnic, Marpod, Peli!or, Valea Viilor, Chesler, Apo!, Moti!, Bazna, Drlos etc. La acest tip
de degradare a solului se adaug$ !i degradarea zonelor ocupate de haldele de steril !i de de!euri
industriale, precum !i a celor ocupate de haldele de de!euri menajere.
Judeul Sibiu se confrunt$ cu poluarea solului n zona Cop!a Mic$, zon$ afectat$ de poluarea produs$
de emisiile n atmosfer$ de cantit$i importante de particule !i compu!i ai metalelor neferoase cu efecte
foarte d$un$toare asupra mediului nconjur$tor provenite de la SC Sometra SA Cop!a Mic$.
Situri contaminate )i potential contaminate din jud. Sibiu
Situri contaminate Situri potential contaminate
SC PARC INDUSTRIAL Cop)a Mic' SA -
Activitate industrial$
SC SIBAVIS SA, Sibiu -
Activit$i zootehnice-Ferm$ p$s$ri
SC DRUMURI $I PRESTRI
CONSTRUC#II SA Sibiu -
Depozit de!euri municipale
SC VENTURELLI PROD SRL, Avrig, Activit$i
zootehnice - Cre!terea porcinelor pt pr$sil$, producie
!si sacrificare
SC PETROM SA BUCURE$TI - PECO Sibiu
-
SC CARMOLIMP SRL UCEA DE JOS jud.
Bra)ov, Complexul de porci Ve)tem -
11
Comer cu ridicata al combustibililor solizi,
lichizi !i gazo!i !i al produselor derivate
Activit$i zootehnice-cre!terea !i ngr$!area porcinelor
SC AP CANAL SA Sibiu -
Colectare !i depozitare !lamuri industriale !i
produse petroliere
SC GOSPODARIRE ORA$ENEASC Avrig SA -
Depozit de!euri municipale
SC SOMETRA SA, Cop)a Mic' - Industrie
metalurgic$ neferoas$

SC ROMBAT SA , Bistri+a, Punct de lucru
REBAT Cop)a Mic' -
Recuperare plumb din acumulatori uzai

S.C. PROMBAT S.A. Loc. Cop)a Mic',
Recuperare de!euri !i resturi metalice !i
nemetalice reciclabile


Situaia obiectivelor din jud. Sibiu care se supun HG 804/2007 n aprilie 2011 era urm$toarea:
N
u
m
e
l
e

s
i

a
d
r
e
s
a

a
g
e
n
t
u
l
u
i

e
c
o
n
o
m
i
c

A
d
r
e
s
$

a
m
p
l
a
s
a

m
e
n
t

D
o
m
e
n
i
u

d
e

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e

-

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

p
r
i
n
c
i
p
a
l
$
,

c
o
d
u
l

C
A
E
N
,

c
a
t
e
g
o
r
i
a

d
e

a
c
t
i
v
i
t
a
t
e

c
f
.

A
N
E
X
E
I

n
r
.
1

d
i
n

O
U
G

1
5
2
/
2
0
0
5
)

C
l
a
s
i
f
i
c
a
r
e
a

o
p
e
r
a
t
o
r
u
l
u
i
(
R
M
,

r
m
)

N
r
.

i
n
s
t
a
l
a
t
i
i

r
e
l
e
v
a
n
t
e

p
e
n
t
r
u

s
e
c
u
r
i
t
a
t
e

D
e
n
u
m
i
r
e
a

s
u
b
s
t
a
n
t
e
i

F
r
a
z
e
l
e

d
e

r
i
s
c

a
s
o
c
i
a
t
e

SC
EUROFOAM
SRL
Selimbar
Str.Garii
nr.13
Productie spume
poliuretanice
RM 4 Toluen
diizocianat
(TDI)
R 26; R 36/37; R
40; R 42/43; R
52/53
SC APA-
CANAL SA
Sibiu
Str.Eschil
nr.6
Captare, tratare si
distributie apa
potabila
rm 1 Clor gazos
(Cl
2
)
R 23; R 36/37; R
37; R 38
Depozitul de
inmagazinare
subterana a
gazelor
naturale
Cetatea
de Balta
Depozit de
inmagazinare
subterana a gazelor
naturale
RM 1 Gaz metan
CH4
Substana
nominalizat$,
foarte inflamabil
(F+), fraze de risc
R : 12 extrem de
inflamabil

n cadrul judeului Sibiu exist$ 12 instalaii IPPC autorizate, prezentate n tabelul urm$tor:
Obiectiv IPPC Sediul central al firmei Puncte de lucru n
jud.Sibiu
SC ROMBAT SA Loc. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.6
Jud. Bistrita Nasaud.
Loc. Copsa Mica, Str. Uzinei, nr.2
S.C. PROMBAT SA Loc. Copsa Mica, Sos. Sibiului, nr.2
Jud. Sibiu
Loc. Copsa Mica, Sos. Sibiului,
nr.2
SC COMPA SA Loc. Sibiu, str.Henri Coanda, nr.8
Jud Sibiu
Loc. Sibiu str.Henri Coanda, nr.8,
S.C. THYSSENKRUPP
BILSTEIN COMPA SA
Loc.Sibiu, Str. Henri Coanda, nr. 8
Jud. Sibiu
Loc. Sibiu, Str. Henri Coanda, nr.
8
SC WIENERBERGER SRL Loc. Bucure!ti, str. Dr. Staicovici, nr.
75, etaj 5, Sector 5, cod 050557
Loc. Sibiu, Str. Podului, nr. 127
S.C. BIO ENERGY S.R.L. Loc. Dumbr$veni, str. Dobrogeanu
Gherea nr. 24, Jud. Sibiu
Loc. Dumbr$veni, str.
Dobrogeanu Gherea nr. 24
SC TRACON SRL
BRAILA
Loc. Braila, str. Vapoarelor, nr.21 Loc. Cristian
SC TRANSAVIA SA Oiejdea soseaua Alba Iulia - Cluj
Napoca km.11
Loc. Miercurea Sibiului
S.C. SOMETRA SA

Loc. Copsa Mica, str. Fabricilor, nr. 1
Jud. Sibiu
Loc. Copsa Mica, Str. Fabricilor
nr. 1
S.C. VENTURELLI PROD
S.R.L.
Loc. Avrig, DN 1A, Km 284+200,
Jud. Sibiu .
Loc. Avrig, DN 1A, Km 284+200
12
SC SIBAVIS SA Loc. Sibiu, str. Viile Sibiului, nr.1,
Jud. Sibiu
Loc. Sibiu str. Viile Sibiului, nr.1,
S.C. CARMOLIMP SRL Loc. Ucea de Jos, jud. Brasov Loc. Vestem

Instalaiile IPPC sunt cele n care se desf$!oar$ activit$i din industria energetic$, chimic$ sau a
mineralelor, din domeniul producerii !i prelucr$rii metalelor, gestiunea de!eurilor, ferme, abatoare.

Obiectivele prezentate n tabelul anterior au primit autorizaii integrate de mediu, n baza O.U.G. nr.
152/2005 aprobat$ prin Legea nr. 84/2006, privind prevenirea $i controlul integrat al polu!rii.
Autorizaia integrat$ de mediu pentru aceste obiective include condiiile necesare pentru asigurarea c$:
1) sunt luate toate m$surile preventive adecvate mpotriva polu$rii, n special prin aplicarea celor
mai bune tehnici disponibile;
2) nu este cauzat$ nici o poluare semnificativ$;
3) este evitat$ generarea de!eurilor, iar acolo unde de!eurile sunt produse ele sunt valorificate sau,
n cazul n care recuperarea este imposibil$ din punct de vedere tehnic !i economic, de!eurile
sunt eliminate evitnd sau reducnd orice impact asupra mediului;
4) sunt luate m$suri necesare pentru a preveni accidentele !i a limita consecinele lor;
5) este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condiiile anormale de funcionare;
6) sunt luate m$surile necesare pentru ca la ncetarea definitiv$ a activit$ii s$ se evite orice risc de
poluare !i s$ se readuc$ amplasamentul la o stare satisfacatoare pentru a fi utilizat n circuitul
economic;
7) sunt luate m$surile necesare pentru utilizarea eficient$ a energiei;
Autorizaia integrat$ de mediu conine cerinele de monitorizare adecvate desc$rc$rilor de poluani
care au loc !i specific$ metodologia !i frecvena de m$surare, procedura de evaluare !i obligaia de a
furniza autorit$ii competente datele solicitate de acesta pentru verificarea conform$rii cu autorizaia.
Nerespectarea prevederilor autorizaiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de
reglementare de c$tre autoritatea competent$ pentru protecia mediului care l-a emis, dup$ o notificare
prealabil$ prin care se acord$ cel mult 60 zile pentru ndeplinirea obligaiilor. Suspendarea se menine
pn$ la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de !ase luni. Pe perioada suspend$rii, desf$!urarea
activit$ii este interzis$. n cazul n care nu s-au ndeplinit condiiile stabilite prin actul de suspendare,
autoritatea competent$ pentru protecia mediului dispune, dup$ expirarea termenului de suspendare,
anularea autorizaiei integrate de mediu. Dispoziiile de suspendare !i, implicit, de ncetare a
desf$!ur$rii activit$ii sunt executorii de drept.

Patrimoniul natural )i construit
Zone naturale valoroase
Intruct judetul Sibiu este caracterizat printr-un nivel ridicat de biodiversitate - din punct de vedere al
num$rului de specii, al habitatelor !i al ecosistemelor pe care le formeaz$ !i din punct de vedere al
suprafeelor deinute de acestea, se impune conservarea biodiversit$ii pe terenurile agricole !i
forestiere.
Modific$rile actuale de peisaj pun n eviden$ amenin$ri serioase: intensificarea activit$ilor agricole
ce afecteaz$ cu prec$dere zonele mai productive !i abandonarea activit$ilor agricole ce se manifest$
mai ales n zonele slab productive.
Dintre statele membre ale U.E., Romnia deine cea mai mare diversitate biogeografic$ (5 regiuni
biogeografice din cele 11 europene), aceasta aflndu-se n majoritate ntr-o stare favorabil$ de
conservare. Habitatele din Romnia sunt caracterizate de o anumit$ compoziie a florei !i a faunei,
componente ale biocenozelor !i sunt influenate de diferii factori climatici sau edafici.
n afara ariilor protejate de interes naional, prin intermediul Programului IBA (Important Birds Area /
Arii de Importan$ Avifaunistic$) au fost identificate n Romnia cele mai importante arii pentru
meninerea populaiilor de p$s$ri s$lbatice, inclusiv a celor de interes internaional sau prioritare la
nivel comunitar precum !i a speciilor migratoare.
n Romnia programul este derulat de c$tre Societatea Ornitologic$ Romn$ (partener BirdLife n
Romania) !i Asociaia pentru Protecia P$s$rilor !i a Naturii Grupul Milvus. Pe baza datelor adunate
13
n special n ultimii 10 ani, au fost identificate la nivelul ntregii $ri 132 de IBA-uri, acoperind cca.
17% din suprafaa $rii.
O bun$ parte din teritoriul naional este acoperit$ de reeaua comunitar$ de arii protejate Natura 2000.
Dintre cele 198 tipuri de habitate europene, dintre care 65 sunt prioritare, n Romnia se reg$sesc 94
tipuri de habitate dintre care 23 sunt prioritare la nivel comunitar !i a c$ror conservare impune
desemnarea unor Arii Speciale de Conservare (SAC).
Pn$ n prezent au fost identificate ca situri Natura 2000 un num$r de:
108 situri SPA (Arii de Protecie Special$ Avifaunistic$) reprezentnd aproximativ 11,89% din
teritoriul Romniei;
273 situri pSCI (propuneri de Situri de Importan$ Comunitar$) reprezentnd aproximativ 13,21%
din teritoriul Romniei.
Regimul de protecie pentru aceste situri de interes comunitar a fost impus la nivel naional, n
conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei !i faunei s$lbatice, prin urm$toarele acte normative:
Ordinul MMDD nr. 776/2007 pentru declararea SCI !i
Hot$rrea de Guvern nr. 1284/2007 pentru declararea SPA. Arealul siturilor incluse n Reeaua
European$ Natura 2000 acoper$ aproximativ 17,84% din teritoriul naional.

Conservarea biodiversit'+ii pe terenurile agricole
De!i n cazul Romniei (!i chiar la nivel european) exist$ foarte puin$ experien$ n utilizarea acestui
concept, un pas important a fost realizat n vederea identific$rii terenurilor agricole cu nalt$ valoare
natural$, utilizndu-se metode oferite de studiile dezvoltate pn$ n prezent.
S-a urm$rit identificarea zonelor caracterizate de prezena abundent$ a paji!tilor semi-naturale, n
general asociate cu existena unei diversit$i ridicate a speciilor !i a habitatelor. Rezultatul clasific$rii
arat$ faptul c$ n prezent cca. 2,4 milioane hectare de paji!ti semi-naturale pot fi clasificate ca teren
agricol cu nalt$ valoare natural$.
Paji!tile semi-naturale reprezint$ cele mai valoroase ecosisteme din categoria terenurilor agricole, dar
renunarea n unele zone la activit$ile agricole tradiionale (cosit, p$!unat) conduce la degradarea
habitatelor !i la modific$ri de peisaj.
Cu deosebire, n zona montan$ exist$ o tendin$ de abandonare a activit$ilor agricole, mai ales n
cazul paji!tilor semi-naturale. n acela!i timp, n unele regiuni ale $rii paji!tile sunt ameninate de
intensivizarea agriculturii !i practicarea acesteia pe suprafee compacte !i largi, exercitndu-se astfel
presiune asupra componentelor de mediu, n special asupra biodiversit$ii.
De asemenea, n unele zone ale $rii desemnate ca IBA sunt prezente p$s$ri care dein n Romnia o
pondere important$ din populaia la nivel UE 27, cum ar fi Lanius minor (cca. 97%), Falco
vespertinus (cca. 50%), Crex crex (cca. 28%) etc., iar n unele dintre IBA sunt prezente !i p$s$ri care
sunt vulnerabile, periclitate sau rare, num$rul de exemplare din aceste specii de p$s$ri fiind foarte mic.
n general, se poate spune c$ populaiile al c$ror habitat l constituie terenurile agricole !i forestiere
nregistreaz$ o stare favorabil$ de conservare !i nu exist$ presiuni majore asupra lor sau factori de risc.
Acest fapt este n mare m$sur$ urmarea modului majoritar extensiv de practicare a agriculturii n
Romnia. n particular, exist$ !i areale asupra c$rora presiunea exercitat$ de c$tre activit$ile antropice
s-a resimit printr-o evoluie nefavorabil$ asupra st$rii de conservare a speciilor s$lbatice.

Agro biodiversitatea
Romnia deine o important$ baz$ genetic$ att n rndul plantelor de cultur$ ct !i al animalelor
domestice, strns legat$ de agro sistemele tradiionale. n ceea ce prive!te agro-biodiversitatea,
Romnia este una dintre puinele $ri europene n care agrosistemele tradiionale reprezint$ rezervoare
semnificative din punct de vedere al diversit$ii genetice a plantelor de cultur$ !i a animalelor
domestice, care s-au conservat la locul de formare !i dezvoltare (in situ).
Romnia este interesat$ s$ conserve o serie de specii locale de animale domestice, specifice unor
regiuni, !i care sunt n pericol de dispariie. n catalogul mamiferelor domestice sunt incluse 79 de rase
(din care 26 sunt nc$ active, 19 n potenial pericol !i 34 disp$rute). Trebuie notat totu!i c$ multe rase
locale (+urcan$, +igaie, Capra Carpatin$ etc.) au un sistem de reproducie n comunit$i locale (izolare
14
reproductiv$ pe o anumit$ arie, f$r$ registru genealogic !i controlul oficial al produciei, selecia fiind
f$cut$ dup$ preferina proprietarilor). Ca variet$i de plante exist$ populaii locale aflate pe cale de
dispariie, distribuite n multe regiuni. O importan$ mare este acordat$ !i livezilor.

Conservarea biodiversit'+ii pe terenurile forestiere
Romnia dispune de o mare diversitate forestier$ !i este una dintre puinele $ri europene care mai
posed$ p$duri virgine. Multe dintre aceste p$duri joac$ roluri importante de mediu !i ca spaiu
recreaional, dar reprezint$ n acela!i timp !i o important$ valoare economic$.
n ceea ce prive!te relaia dintre p$duri !i managementul biodiversit$ii, Romnia este una dintre
puinele $ri europene care nc$ deine p$duri virgine aproximativ 300.000 ha, prezente n cea mai
mare parte n zona montan$.
P$durile dein funcii multiple, spre exemplu, aici se reg$sesc habitate importante pentru fauna
s$lbatic$ (mai ales acolo unde exist$ poteniale situri Natura 2000), asigur$ funcia de protecie n
bazinele toreniale, dar dein !i alte funcii de protecie !i asigur$, de asemenea, importante servicii de
mediu cu impact pozitiv asupra comunit$ilor umane. Acolo unde aceste valori sunt considerate de
importan$ mare sau crucial$, p$durile pot fi clasificate ca avnd valoare nalt$ de conservare.
Pn$ la finalul anului 2005, 1.119,7 mii ha de p$duri n Romnia au fost certificate prin Sistemul de
Certificare Forestier$ (SCF). Peste 9% din suprafaa forestier$ (574.878 ha) este situat$ n arii
protejate, managementul acesteia viznd conservarea biodiversit$ii (sursa: Regia Naional$ a
P$durilor Romsilva, 2006 Managementul ariilor forestiere din cadrul Parcurilor Naionale).

Biodiveristate
Puncte tari Puncte slabe
Pondere ridicat$ de arii naturale protejate
de interes naional !i comunitar
Capital natural valoros
Grad de antropizare sc$zut, pondere
ridicat$ a habitatelor naturale !i seminaturale
Masterplan pentru sistem integrat de
management al de!eurilor
Plan Judeean de Gestiunea De!eurilor
Masterplan pentru infrastructura de ap$ !i
ap$ uzat$
Lipsa planurilor de management pentru 16
din cele 18 arii naturale protejate
Absena administr$rii !i custodiei ariilor
protejate
Capacitate administrativ$ sc$zut$
Grad de informare !i con!tientizare redus
la nivelul comunit$ilor locale
Lipsa procedurilor de monitorizare a
speciilor !i habitatelor de interes comunitar
Oportunit'+i Amenin+'ri
Existena fondurilor UE: pl$i m$suri
agromediu Axa 2, LEADER, Axa 4, POS
Mediu Axa 4, POR, LIFE+
Existena GAL-urilor
Existena ONG-urilor
Existena ULBS
Existena ARPM Sibiu
Existena POS Mediu
Nendeplinirea obiectivelor prin
neatingerea indicatorilor negociai n
domeniul proteciei naturii
Absorbie sc$zut$ de fonduri
Neconcordane legislative !i transpunerea
incomplet$ a prevederilor directivelor UE
Posibilitatea apariiei blocajelor n
cofinanarea proiectelor
Sursa: Strategia de dezvoltare a judetului sibiu pentru perioada 2010 2013 si directiile de dezvoltare pentru perioada 2014
2020.

Mediul biogeografic deosebit de complex al judeului Sibiu a creat o mare varietate de ecosisteme,
habitate precum !i o diversitate biologic$ inestimabil$ prin unicitatea lor.
Protecia !i conservarea naturii precum !i meninerea echilibrului ecologic al acestora, constituie unul
din principiile importante ale dezvolt$rii durabile.
n acest sens se va folosi baza de date a Ministerului Mediului privind protecia naturii pentru
indentificarea, pe teritoriul judeului Sibiu, zonelor valoroase de patrimoniu natural care necesit$
instituirea unui regim special pentru protecie.
15
Componentele patrimoniului natural au fost declarate zone protejate printr-o serie de acte !i legi cu
caracter normativ emise de autorit$ile administraiei publice centrale sau locale, ultima fiind Legea
privind aprobarea P.A.T.N. Seciunea a III-a Zone protejate nr. 5/2000.
Ca urmare a apariiei Legii nr. 462/2001, instituiile de nv$$mnt superior, n colaborare cu
autoritatea public$ local$ pentru protecia mediului (APM Sibiu) au rencadrat ariile naturale protejate
n categoriile stabilite de aceast$ lege.
n concordan$ cu OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei !i faunei s$lbatice, precum !i cu lucr$ri !tiinifice privind habitatele de interes
comunitar, la nivelul judeului Sibiu au fost inventariate 36 de tipuri de habitate.
n anul 2010 au fost propuse noi situri Natura 2000, printre care situri de importan$ comunitar$:
ROSCI0304 Hrtibaciu Sud-Vest, ROSCI0382 Rul Trnava Mare, ROSCI0211 Podi!ul Seca!elor.
Totodat$ au fost retrasate limitele siturilor SCI Frumoasa, SCI Munii F$g$ra!, SCI Sighi!oara
Trnava Mare, SPA Frumoasa, SPA Piemontul F$g$ra!, SPA Podi!ul Hrtibaciului, n cadrul c$rora s-
au extins unele situri de importan! comunitar!: ROSCI0093 Insulele stepice de lng$ Slimnic-)ura
Mic$, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hrtibaciu !i arii speciale de protecie avifaunsitic!:
ROSPA0098 Piemontul F$g$ra!.

Tipurile de habitate naturale din judetul Sibiu
Nr.
ctr.
Denumire habitat Cod
Natura
2000
Localizare
Habitate costiere, marine )i dune
1 Paji!ti saraturate continentale 1340 Teritoriul administrativ al localit$ilor Ocna
Sibiului, Miercurea Sibiului
2 Ape st$t$toare, oligotrofe pn$ la mezotrofe cu
vegetatia din Littorelletea uniflorae !i/sau din Isoeto-
Nanojuncetea
3130 SCI Sighi!oara Trnava Mare
3 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip de
Magnopotamion sau Hydrocharition
3150 SCI Sighi!oara Trnava Mare
4 Ruri alpine !i vegetatie lemnoas$ cu Myricaria
germanica
3230 SCI Munii F$g$ra!
5 Ruri alpine !i bancurile de-a lungul acestora, cu
vegetaie erbacee
3220 SCI Munii F$g$ra!
6 Vegetaie lemnoas$ cu Salix eleagnos de-a lungul
rurilor montane
3240 SCI Munii F$g$ra!
Habitate de paji)ti )i tuf'ri)uri
7 Paji!ti alpine !i boreale 4060 SCI Frumoasa
SCI Munii F$g$ra!
8 Paji!t cu Pinus mugo !i Rhododendron hirsutum
(Mugo-Rhododendretum hirsuti)
4070 SCI Frumoasa
SCI Munii F$g$ra!
9 Desi!uri cu Salix subarctica 4080 SCI Frumoasa
SCI Munii F$g$ra!
Tuf$ri!uri subcontinentale peri-panonice 40A0 SCI Sighi!oara Trnava Mare
10 Paji!ti boreale !i alpine silicoase 6150 SCI Frumoasa
SCI Munii F$g$ra!
11 Paji!ti uscate semi-naturale !i faciesuri de acoperire
cu tufi!uri pe substrat calcaros
6210 SCI Movilele de la P$ucea
SCI Insulele Stepice de la Slimnic
SCI Sighi!oara Trnava Mare
12 Paji!ti de Nardus, pe substratele silicioase ale zonelor
muntoase
6230 SCI Frumoasa
SCI Munii F$g$ra!
13 Paji!ti stepice subpanonice 6240 SCI Insulele Stepice de la Slimnic
SCI Sighi!oara Trnava Mare
14 Paji!ti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau
argilo-lemnoase (Molinion caeruleae)
6410 SCI Frumoasa
15 Asociaii de lizier$ cu ierburi inalte hidrofile de la
nivelul campiilor la cel montan si alpin

6430 SCI Frumoasa
SCI Munii F$g$ra!
SCI Sighi!oara Trnava Mare
16 Paji!ti de altitudine joasa (Alopecurus pratensis,
Sangiusorba officinalis)
6510 SCI Sighi!oara Trnava Mare
17 Fnee montane 6520 SCI Frumoasa
SCI Munii F$g$ra!
Habitate din turb'rii )i mla)tini
18 Comunit$i depresionare din Rhynchosparion pe
substraturi turboase
7150 SCI Mlaca T$tarilor
Habitate de stnc'rii )i pe)teri
19 Grohoti! stncos al etajului montan (Androsacetalia
alpinae !i Galeopsitalia ladani)
8110 SCI Munii F$g$ra!
20 Grohoti! calcaros !i de sisturi calcaroase ale etajelor
montane pn$ la cele alpine (Thlaspietea rotundifolii)
8120 SCI Munii F$g$ra!
16
21 Pante stancoase silicioase cu vegetatie chasrmofitic$ 8220 SCI Munii F$g$ra!
Habitate de p'dure
22 P$duri tip Luzulo-Fagetum 9110 SCI Frumoasa
SCI Munii F$g$ra!
SCI Sighi!oara Trnava Mare
23 P$duri tip Asperulo-Fagetum 9130 SCI Frumoasa
SCI Munii F$g$ra!
SCI P$durile de Stejar Pufos de la Peti!
SCI P$durile de Stejar Pufos de pe Trnava mare
SCI Sighi!oara Trnava Mare
24 P$duri cu stejar pedunculat sau stejar subatlantic si
medioeuropean si cu Carpinion betuli
9160 Teritoriul judeului Sibiu, n etajul nemoral,
subetajul p$durilor de amestec cu gorun
25 P$duri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 9170 SCI P$durile de Stejar Pufos de la Peti!
SCI Sighi!oara Trnava Mare
26 P$duri de Tilio-Acerion cu versani abrupi,
grohoti!uri !i ravene
9180 SCI Sighi!oara Trnava Mare
27 P$duri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion nicanae, Salicion
albae)
91E0 SCI Frumoasa
SCI Munii F$g$ra!
SCI Sighi!oara Trnava Mare
28 P$duri panonice cu Quercus petrae si Carpinus betulus 91G0 Teritoriul judeului Sibiu, n etajul nemoral, zona
dealurilor intracarpatice, subetajul p$durilor de
gorun !i de amestec cu gorun
29 P$duri panonice cu Quercus pubescens 91H0 SCI P$durile de Stejar Pufos de la Peti!
SCI P$durile de Stejar Pufos de pe Trnava mare
SCI Sighi!oara Trnava Mare
30 P$duri eurosiberiene stepice cu Quercus robur 91I0 SCI Sighi!oara Trnava Mare
31 P$duri de fag dacice (Symphyto-Faglon) 91V0 SCI Frumoasa
SCI Munii F$g$ra!
SCI Sighi!oara Trnava Mare
32 P$duri dacicede stejar !i carpen 91Y0 SCI Sighi!oara Trnava Mare
33 Z$voaie cu Salix alba !i Populus alba 92A0 SCI Sighi!oara Trnava Mare
34 P$duri acidofile ci Picea din etajele alpine muntoase 9410 SCI Frumoasa
SCI Munii F$g$ra!
35 P$duri alpine cu Larix decidua !i/sau Pinus cembra 9420 SCI Frumoasa
SCI Munii F$g$ra!
Sursa: Directiva Habitate a Consiliului Europei 92/43 EEC !i Raportul privind Starea Mediului n Judeul Sibiu

Au fost preluate spre administrare !i custodie 9 arii naturale protejate de interese european !i 12 arii
naturale protejate de interes naional !i local, prezentate n tabelul urm$tor:

Nr.
ctr.
Aria natural' protejat', preluat' n adminsitrare/
custodie
Adminsitratorul/ custodele ariei
naturale protejate
1 Rezervaia Parcul Natural Dumbrava
Sibiului
Direcia Silvic$ Sibiu
2 ROSCI0093 Insulele stepice de lng$
Slimnic (include o arie protejat$ de interes
naional)
ARPM Sibiu
3 ROSCI0118 Movilele de la P$ucea ARPM SIBIU
4 ROSPA0099 Podi!ul Hrtibaciului (include o arie
protejat$ de interes naional)
Sociatatea Progresul Silvic
5 ROSCI0227 Sighi!oara Trnava Mare Sociatatea Progresul Silvic
6 ROSPA0003 Avrig Scorei - F$g$ra! Asociaia EPAL-RO-ECOProtection
7 ROSPA0098 Piemontul F$g$ra! (include o
arie protejat$ de interes local)
OS R$!inari !i OS Izvorul Florii
Avrig
8 ROSCI0122 Munii F$g$ra! (include 2 arii
protejat$ de interes naional)
OS R$!inari !i OS Izvorul Florii
Avrig
9 ROSPA0043 Frumoasa (include 5 arii
protejat$ de interes naional)
Consiliul Judeean Alba
10 ROSCI0085 Frumoasa (include 6 arii
protejat$ de interes naional)
Consiliul Judeean Alba
Sursa: Raportul privind Starea Mediului n Judeul Sibiu, anul 2010, realizat de Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu

Realizarea planurilor de management pentru ariile naturale preluate n custodie intr$ n atribuiile
ARPM Sibiu, n cursul anului 2010 fiind inaintat$ cererea de finanare, din fonduri europene, a
proiectului Managementul conservativ al siturilor de importan$ comunitar$ Insulele stepice de lng$
Slimnic, Movilele de la P$ucea !i Mlaca Ttarilor.
17
Natura 2000
In contextul devolt$rii durabile, reeaua Natura 2000 a devenit un element prioritar n elaborarea
planurilor de amenajarea teritoriului. Pe teritoriul administrativ al judeului Sibiu a fost desemnat un
num$r de 4 SPA-uri (Arii Speciale de Protecie Avifaunistic$), declarate prin H.G. 1284/2007 privind
ariile de protecie special$ avifaunistic$ ca parte integrant$ a reelei ecologice europene Natura 2000 n
Romnia !i un num$r de 9 SCI-uri (Situri de Importan$ Comunitar$), declarate prin Ord.1964/2007
privind instituirea de arie natural$ protejat$ a siturilor de importan$ comunitar$ ca parte integrant$ a
reelei ecologice europene Natura 2000 n Romnia.
Pentru toate planurile care urmeaz$ s$ se desf$!oare n acestea, precum !i n vecin$tatea acestora, se
aplic$ prevederile referitoare la procedura de realizare a evalu$rii de mediu pentru planuri !i programe
!i la procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului.
Ariile Speciale de Protecie Avifaunistic$ (SPA) sunt urm$toarele: Avrig- Scorei-F$g$ra!, Piemontul
F$g$ra!, Frumoasa !i Podi!ul Hrtibaciului. Acestea ocup$ o suprafa$ de aproximativ 241.736,11 ha
!i reprezint$ 44,49% din suprafaa judeului.
Siturile de Importan$ Comunitar$ (SCI) sunt urm$toarele: Frumoasa, Insulele stepice de la Slimnic,
Mlaca T$tarilor, Movilele de la P$ucea, Munii F$g$ra!, Oltul mijlociu Cibin Hrtibaciu, P$durea
de stejar pufos de la Peti!, P$durea de stejar pufos de pe Trnava Mare, Sighi!oara Trnava Mare.
Acestea ocup$ o suprafa$ de aproximativ 133.333,01 ha !i reprezint$ 24.54 % din suprafaa judeului
Sibiu. Prin suprapunerea propunerilor de situri Natura 2000 (SCI !i SPA) rezult$ o suprafa$ de
262.258.37 ha, aceasta reprezentnd aproximativ 48.07% din suprafaa judeului.

Fondul forestier
Actualele tendine ale silviculturii sibiene sunt acelea de a constitui p$duri de interes social destinate
colectivit$ilor umane. Aceast$ tendin$ este impus$ de ritmul accelerat al dezvolt$rii industriale ca
urmare direct$ asupra degrad$rii mediului nconjur$tor. Aceste p$duri vor fi delimitate dup$ criterii
funcionale !i amenajate ca p$duri-parc, p$duri de agrement, rezervaii forestiere pentru diferite
obiective sociale s.a. M$surile de constituire vizeaz$ att preg$tirea, transformarea !i specializarea
p$durilor existente, ct !i crearea unor noi p$duri n jurul localit$ilor.
Gospod$rirea !i dezvoltarea p$durilor trebuie s$ devin$ un element esenial n strategia naional$ de
prevenire a inundaiilor. P$durile joac$ un rol important n regularizarea debitelor cursurilor de ap$, n
asigurarea calit$ii apei !i n protejarea unor surse de ap$ importante pentru comunit$ile locale f$r$
alte surse alternative de asigurare a apei. Este cazul p$durilor situate n perimetrele de protecie a
resurselor de ap$ subterane sau de suprafa$, precum !i a p$durilor situate pe versanii afereni lacurilor
naturale !i de acumulare.
P$durile au un rol important n meninerea stabilit$ii terenurilor, inclusiv pentru controlul eroziunii,
alunec$rilor de teren sau avalan!elor. mp$duririle cu specii indigene vor viza de asemenea terenurile
agricole cu probleme de eroziune !i pericol de alunecare.
n condiiile schimb$rilor prin care trece economia forestier$ din Romnia este nevoie la nivelul
fiec$rei direcii silvice de o gndire managerial$ complex$ !i flexibil$, capabil$ s$ fac$ fa$ multiplelor
provoc$ri ale mediului extern !i s$ cunoasc$ punctele tari !i punctele slabe ale instituiei conduse.
Descentralizarea activit$ii economice !i trecerea ei spre competiia specific$ pieei interne !i
internaionale ridic$ o problem$ major$: asigurarea autonomiei financiare ca agent economic. n acest
scop, acesta trebuie s$ dispun$ de toate prerogativele unui organism capabil s$ fac$ fa$ activit$ii
economice bazate pe un raport echilibrat ntre programarea activit$ii curente !i fluctuaiile pieei
libere.
n acest context, avnd la baz$ situaia actual$ !i n perspectiva obiectivelor propuse pentru viitor, in
scopul asigurarea gestion$rii durabile a p$durilor !i a intensific$rii rolului acesteia n viaa social
economic$, Direcia Silvice Sibiu, prin programul de management cuprinde prevederi referitoare la:
conservarea !i dezvoltarea resurselor forestiere; polifuncionalitatea ecosistemelor forestiere,
stabilitatea !i starea de s$n$tate a acestora; conservarea !i ameliorarea diversit$ii biologice;
meninerea !i intensificarea funciilor de producie, de protecie !i sociale ale ecosistemelor forestiere.
Fondul forestier total administrat de c$tre Direcia Silvic$ Sibiu este de 116.859 ha, din care 63.535 ha
proprietate public$ a statului, 43.299 ha proprietate public$ a unit$ilor administrativ teritoriale, 10.025
18
ha proprietate privat$ a persoanelor juridice !i a persoanelor fizice. Fondul forestier supravegheat de
c$tre Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic !i Cinegetic Sibiu totalizeaz$ un num$r de 77.204 ha, din
care 72.321 ha aparin unit$ilor administrativ teritoriale, 4.883 ha proprietate persoane juridice !i
persoane fizice.

Direc+ia Silvic'
n cursul anului 2008 nu s-au nregistrat diminu$ri nejustificate a suprafeei fondului forestier.
Solicit$rile privind scoaterile definitive !i ocup$rile temporare din fond forestier au fost oportune, iar
documentaiile respective s-au ntocmit n condiiile respect$rii stricte a prevederilor legale.
Asigurarea integrit$ii fondului forestier va constitui o preocupare constant$ a silvicultorilor sibieni,
ace!tia fiind con!tieni de faptul c$ diminuarea suprafeei p$durilor poate conduce la manifest$ri
dereglatoare complexe, n primul rnd la destabilizarea echilibrului ecologic !i a condiiilor de mediu.
n leg$tur$ cu asemenea manifest$ri, se menioneaz$ pierderea capacit$ii productive a solului,
reducerea biodiversit$ii ecologice !i a habitatelor efectivelor de vnat, destabilizarea bazinelor
hidrografice, etc.
n domeniul regener$rii p$durilor se preconizeaz$ cre!terea suprafeelor regenerate natural, n
detrimentul plantaiilor integrale, lucru ce va duce !i la cre!terea volumului de lucr$ri pentru ajutorarea
regener$rilor naturale n fond forestier.
n cadrul strategiei naionale privind ap$rarea, conservarea !i dezvoltarea durabil$ a fondului forestier
preocuparea primordial$ a Direciei Silvice Sibiu este asigurarea permanentei, stabilit$ii,
biodiversit$ii fondului forestier pe care-l administreaz$, astfel c$ nici o suprafa$ de pe care s-a
recoltat masa lemnoas$, n urma aplic$rii prevederilor amenajamentelor silvice, s$ nu r$mn$
nemp$durit$.
n afara terenurilor degradate preluate sau achiziionate, Direcia Silvic$ Sibiu se confrunt$ la nivelul
judeului Sibiu !i cu existena unor suprafee degradate n zona Cop!a Mic$. Formele de degradare ale
terenurilor identificate n zona Cop!a Mic$ sunt complexe, proceselor de eroziune asociindu-se
fenomenul de poluare. Eroziunea de suprafa$ se manifest$ cu intensitate deosebit$ pe terenuri cu
nclinare mai mare de 15grade, pe care vegetaia a fost puternic v$t$mat$ sau distrus$ sub impactul
polu$rii. Procesele de degradare cu larg$ amplitudine n zona Cop!a Mic$ sunt ns$ deplas$rile de teren
ntlnite sub forma alunec$rilor profunde !i cu extindere mare.
Patrimoniul cultural construit
Situaia patrimoniului construit din judeul Sibiu conform Legii nr. 422/2001 !i Lista M.C.P.N
stabilit$ prin OM 2361 din 12-07-2010 era urm$toarea:
Puncte tari Puncte slabe
- Num$rul mare de zone, situri !i obiective
construite cu valoare de patrimoniu,
clasificate n raport cu interesul suscitat la
nivel naional (Legea nr. 5/2000) sau local
(Lista M.C.P.N -2010)
- Distribuia teritorial$ a patrimoniului
construit este inegal$, distingndu-se dou$
zone mari NE !i SV n care, exist$ peste
60 % din construciile cu valoare cultural$
din jude
- Amploarea, valoarea !i dispunerea
patrimoniului construit n zone compacte
constituie un potenial turistic !i cultural
important
- Monitorizarea st$rii fizice a ntregului
patrimoniu cultural din jude se finalizeaz$
cu rapoarte lunare
- M$rimea patrimoniul construit judeean,
existent n aproape toate unit$ile
administrativ-teritoriale, face ca monitorizarea
!i intervenia asupra acestuia s$ fie dificil$, cel
puin cu mijloacele existente la nivel local
- Numeroase zone istorice rurale !i urbane
sunt amplasate n centrele localit$ilor, punnd
probleme de restaurare, conservare !i
valorificare nedistructiv$
- Un mare num$r de monumente cu
probleme de structur$ necesit$ studii
geotehnice !i de fezabilitate pentru lucr$ri de
renovare sun de asemenea necesare studii de
specialitate detaliate !i preluarea rezultatelor
acestora n documentaiile P.U.G.
Sursa: Strategia de dezvoltare a judetului sibiu pentru perioada 2010 2013 si directiile de dezvoltare pentru perioada 2014 2020.
19

Judeul Sibiu este un teritoriu cu o veche !i complex$ civilizaie, care a creat, de-a lungul timpului,
numeroase valori intrate n patrimoniul cultural !i istoric.
Legea 5/2000 privind aprobarea PATN Zone protejate prezint$ lista patrimoniului cultural
construit de interes naional, instituind modul de delimitare provizoriu al zonelor de protecie al
monumentelor.
Din punct de vedere istoric monumentele !i ansamblurile construite din jude aparin tuturor epocilor !i
perioadele civilizaiei umane.
Descoperirile de la Racovia atest$ existena comunit$ilor de pe teritoriul judeean n cea mai veche
cultur$ din istoria omenirii cultura de prund acum 1.000.000 - 600.000 ani. Vestigii din neolitic
(5500 1900 .H.) au fost g$site n centre precum Ca!ol, Ocna Sibiului, Media! !i Boarta, iar din
epoca bronzului (1900 800 .H.) au fost descoperite la Orlat, Boarta, Ocna Sibiului, Media!, Tili!ca,
)ura Mare.
Bog$ia !i valoarea istoric$ a vestigiilor din perioadele dacic$ !i daco-roman$ stau m$rturie pentru
nivelul civilizaiei comunit$ilor de pe teritoriul judeean. Atestarea existenei cre!tinismului n acest
spaiu, prin descoperirea donarium-ului de pe Biertan, datat n sec. IV, dezv$luie structura !i stadiul
civilizaiei epocii prefeudale. Din aceast$ epoc$ provin urme ale trecerii popoarelor migratoare la
Media! (avari), Vel (huni), Bruiu (goi) !i )eica Mic$ (gepizi).
Epoca feudal$ este marcat$ de st$pnirea maghiar$ (sec. IX), care n scopul nt$ririi structurilor sociale
!i ap$r$rii colonizeaz$ sudul Transilvaniei cu sa!i. Aceast$ colonizare a atras densitatea cea mai mare
n zona Sibiului, care devine cu timpul un teritoriu administrativ district, comitat !i apoi provincie, cu
populaie mixt$ romn$ !i s$seasc$. Acest fapt face ca ntre 1486-1876, Sibiul, Bra!ovul !i Bistria s$
formeze ob!tea sa!ilor (Universitas Saxorum) ca unitate politic$, administrativ$ !i juridic$ a
comunit$ilor s$se!ti din Transilvania.
Atacurile turce!ti din sec. XV au pus problema, n numeroase comunit$i, a ridic$rii unor fortificaii de
ap$rare a bunurilor !i locuitorilor zonelor afectate.
Au fost construite noi locuri fortificate n majoritatea satelor de pe v$ile Trnavei Mari !i
Hrtibaciului, fiind nt$rite !i cet$ile vechi (Sibiu, Media!, Slimnic).
La sfr!itul epocii feudale !i n epoca modern$ rolul Sibiului se amplific$; odat$ cu trecerea
Transilvaniei n st$pnire habsburgic$ (1688), acesta devine capitala principatului. n aceast$ perioad$,
cu prec$dere n a doua jum$tate a sec. XIX, Sibiu a exercitat o influen$ cultural$ !i !tiinific$, fiinnd
un centru important al emancip$rii romnilor din Ardeal.
Dup$ actul Unirii de la 1 Decembrie 1918, Sibiu devine capitala Transilvaniei, prin instalarea aici a
guvernului provizoriu (Consiliul dirigent) care administra provincia ca parte integrant$ a statului unitar
romn.
n epoca modern$, pe teritoriul judeului s-au construit numeroase imobile cu funcii administrative
!i culturale - c$rora li se confer$ n prezent o valoare istoric$ !i cultural$, p$strate ntr-o form$
complet$, nealterat$.
n raport cu condiiile de existent$ ale construciilor !i cu starea lor fizic$, legat$ de epoca din care
provin, valorile de patrimoniu, de interes naional, din jude se clasific$ n: monumente !i ansambluri
de arhitectur$ !i monumente !i situri arheologice.
Categoria cea mai numeroas$ a monumentelor !i ansamblurilor de arhitectur$, pune cele mai multe
probleme de conservare !i valorificare, ntruct acestea se afl$ n fluxul activit$ilor umane, f$r$ a mai
vorbi de aciunea factorilor naturali !i sociali.
Din punct de vedere al tipologiei monumentelor !i ansamblurilor construite, patrimoniul judeean se
grupeaz$ n dou$ zone specifice:
Zona mun. Sibiu (de sud) n care predomin$ ansambluri istorice, urbane !i rurale, bisericile,
ansamblurile mn$stire!ti !i fortificaiile;
Zona de nord, avnd ca ax$ Valea Trnavei Mari, n care sunt specifice bisericile fortificate !i cet$ile;
aceast$ arie face parte dintr-o zon$ mai larg$, a centrului Transilvaniei, n care concentrarea
patrimoniului construit este foarte mare.
n aceste zone exist$ de asemenea ansambluri istorice, urbane !i rurale, care se afl$ n principal n
centrele localit$ilor, fapt ce amplific$ problemele proteciei !i valorific$rii nedistructive a acestora.
20

Zone de risc natural
Puncte tari Puncte slabe
Exist$ planuri de ap$rare mpotriva
inundaiilor, incendiilor
Planul de analiz$ !i acoperire al riscurilor
Capacitate de intervenie (voluntariat,
profesioni!ti)
Lipsa personalului !i echipamentului
specializat pentru intervenie n caz de
accidente cu substane periculoase
Lipsa planurilor digitizate (GIS)
Absena mijloacelor de intervenie aerian$
Oportunit'+i Amenin+'ri
Fonduri UE prin diverse programe de
finanare
Nu au fost identificate
Sursa: Strategia de dezvoltare a judetului sibiu pentru perioada 2010 2013 si directiile de dezvoltare pentru perioada 2014 2020.


Inunda+ii
Romnia are o frecven$ ridicat$ de apariie a inundaiilor, n special prim$vara datorit$ topirii z$pezii
!i a bloc$rii rurilor cu blocuri de ghea$, precum !i vara din cauza ploilor toreniale, cnd debitele
rurilor cresc peste cota normal$.
n ultimii 16 ani, frecvena de producere a inundaiilor a crescut, ca o consecin$ a schimb$rilor
climatice, a defri!$rilor ilegale dar !i din cauza lipsei meninerii infrastructurii de prevenire a
inundaiilor. Frecvena !i intensitatea acestora pare s$ fie n cre!tere. Seceta se manifest$ pe circa 7,1
milioane ha, suprafa$ pe care anterior se concentra cea mai mare parte a celor 3,2 milioane ha de teren
agricol ce dispunea de sisteme de irigaii.
Se va tine cont de legislatia in vigoare, de sectiunea a V-a a PATN Zone de risc natural, aprobata de
legea 575/ 2001. Lucr$rile de ap$rare mpotriva inundaiilor din jude cuprind regulariz$ri, ndiguiri de
maluri !i acumul$ri nepermanente (Rati! !i Bene!ti pe pr.Hrtibaciu, Nem!a pe pr.Mo!na). Vor fi
prezentate principalele cauze ale producerii fenomenului, indeosebi viiturile produse de ploile
abundente care m$resc debitele rurilor.


Alunec'ri de teren
Folosid aceasi sectiune a PATN, care are la baza studiului Furnizarea datelor cartografice privind
procesele de eroziune, alunec$ri, pr$bu!iri de teren !i inundaii, pentru evidenierea zonelor cu riscuri
naturale la nivelul teritoriului naional elaborat de Institutul de Cercet$ri pentru Pedologie !i
Agrochimie, se vor evidenia tipurile de terenurilor, dup$ riscul !i gradul de manifestare a proceselor
de eroziune !i alunec$ri:
terenuri relativ stabile afectate de eroziune slab$-moderat$, cu risc redus de alunec$ri dar cu risc
ridicat de accentuare a eroziunii;
terenuri relativ stabile dar cu fenomene locale de pr$bu!iri, c$deri de stnci !i pietre, rezultate
prin procese naturale de alterare (nghe-dezghe, variaii de temperatur$);
terenuri cu eroziune moderat puternic$, cu risc ridicat de activare a alunec$ri de teren n cazul
ploilor puternice, a schimb$rii folosinelor (defri!$ri) sau a lucr$rilor de destabilizare a versanilor
(construcii grele cl$diri, !osele);
terenuri cu stabilitate foarte redus$, afectate de eroziune puternic$-excesiv$ asociat$ cu raven$ri
!i alunec$ri de teren active; frecvente situaii cu exces de umiditate determinat de pnze freatice,
toreni sau izvoare de coast$;
terenuri instabile cu risc ridicat de alunec$ri de teren, surp$ri, pr$bu!iri
Desp$duririle de proporii n scopul extinderii suprafeelor cu p$!uni, fnee !i diverse culturi au
determinat expunerea versanilor proceselor de eroziune !i alunec$ri de teren.
n unitatea montan$ degradarea terenurilor afecteaz$ p$!unile alpine, s$r$cite !i din cauza p$!unatului
excesiv precum !i drumurile (Transf$g$r$!anul), potecile sau alte construcii prin alunec$ri de teren,
avalan!e !i toreni.
21
Degradarea terenurilor n zona dealurilor este una dintre cele mai extinse din ar$. Etajul colinar !i
depresiunile sunt afectate de alunec$ri de teren n diferite stadii de evoluie care pot fi identificate pe
majoritatea suprafeelor, concomitent cu o torenialitate foarte activ$.
Eroziunea puternic$ pn$ la excesiv$ se ntlne!te pe versanii celor dou$ Seca!e, pe versanii Visei !i
a v$ilor afluente, pe marginea nordic$ a depresiunilor Sibiu !i F$g$ra!, pe unii versani ai Trnavei
Mari, pe majoritatea afluenilor Hrtibaciului !i ai Trnavei.
n permanent$ reactivare sunt alunec$rile de pe versantul sudic al Podi!ului Hrtibaciului, versanii
Trnavei (alunec$rile de la Cop!a Mic$ evolueaz$ agravate !i de poluarea local$ care a dus la
distrugerea vegetaiei). n Podi!ul Seca!elor desp$duririle masive activeaz$ alunec$rile care se extind
permanent. n aceast$ zon$ s-au remarcat n timp alunec$rile de la Armeni, Bro!teni, Soro!tin, Aciliu,
Amna!, Dobrca, Apoldu, Toprcea. n Podi!ul Trnavelor se remarc$ alunec$rile de la Bazna,
Chesler, Mic$sasa, Curciu, Drlos, din jurul Media!ului !i al Dumbr$veniului.

Riscuri tehnologice
n cadrul judeului Sibiu exist$ 6 instalaii relevante pentru securitate, n cadrul unor obiective de tip
Seveso, prezentate n tabelul urm$tor:
Obiective SEVESO
Numele !i
adresa
agentului
economic
Adresa
amplasament
Domeniu de
activitate
Nr.
instalatii
relevante
pentru
securitate
Denumirea
substanei
Frazele de
risc
asociate
Cantitatea
totala de
substanta
posibil a fi
prezenta pe
amplasament
( cap.
proiectata)
(t)
Stadiul
autoriz$rii
SC
EUROFOAM
SRL
Str.G$rii
nr.13,
)elimb$r
Producie
spume
poliuretanice
4 Toluen
diizocianat
(TDI)
R 26; R
36/37; R
40; R
42/43; R
52/53
200 t AM nr.SB
44 din
27.04.2005
SC APA-
CANAL SA
Str.Eschil
nr.6, Sibiu
Captare,
tratare !i
distribuie
ap$ potabil$
1 Clor gazos
(Cl
2
)
R 23; R
36/37; R
37; R 38
14 t AM nr.SB
25 din
14.01.2008
Depozitul de
inmagazinare
subterana a
gazelor
naturale
Cetatea de
Balta
Cetatea de
Balt$
Depozit de
nmagazinare
subteran$ a
gazelor
naturale
1 Gaz metan
CH4
Substana
nominaliza
t$, foarte
inflamabil
(F+), fraze
de risc R:
12
extrem de
inflamabil
140000 t AM nr. SB
10 din
20.01.2011

SC Eurofoam SRL se constituie ntr-un obiectiv care poate genera accidente, iar mpreun$ cu
obiectivele SC Ap$-Canal SA !i Depozitul de nmagazinare subteran$ a gazelor naturale Cetatea Alb$,
se supun prevederilor HG nr. 804/ 2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major n
care sunt implicate substane periculoase. n cazul tuturor celor 3 obiective SEVESO nu exist$
posibilitatea manifest$rii efectuluiDomino.

Operatorul are obligaia s$ elaboreze un document care s$ stabileasc$ politica sa de prevenire a
accidentelor majore (PPAM) !i care s$ garanteze c$ aceasta este implementat$ n mod corespunz$tor n
22
scopul protej$rii, la un nivel ridicat, a s$n$t$ii populaiei !i mediului, prin mijloace, structuri !i
sisteme de management adecvate. De asemenea, operatorul este obligat s$ asigure informaiile
necesare autorit$ilor publice competente, la nivel regional !i judeean !i autorit$ilor publice locale
responsabile cu planificarea teritoriului, pentru a permite luarea deciziilor cu privire la amplasarea de
noi activit$i sau dezvoltarea ulterioar$, n jurul amplasamentelor existente.

Conform art. 13. al HG nr. 804/ 2007, autorit$ile publice locale responsabile cu planificarea
amenaj$rii teritoriului, n colaborare cu autorit$ile publice competente la nivel regional !i judeean,
trebuie s$ ia m$surile necesare pentru ca n politica de dezvoltare a teritoriului sau n alte politici
relevante s$ fie luate n considerare obiectivele de prevenire a accidentelor majore !i de limitare a
consecinelor acestora. n acest scop, autorit$ile publice competente la nivel regional !i judeean
efectueaz$ verific$ri cu privire la: a) poziionarea noilor amplasamente; b) modific$rile aduse
amplasamentelor existente c$rora le sunt aplicabile prevederile art.11 ale acestei HG.; c) noile
dezvolt$ri privind reeaua de transport, cl$diri !i zone de utilitate public$ !i zone rezideniale aflate n
vecin$tatea amplasamentelor, care m$resc riscul sau consecinele unui accident major.

Autorit$ile publice competente la nivel regional !i judeean, n colaborare cu autorit$ile publice
responsabile cu planificarea amenaj$rii teritoriului, iau m$surile necesare pentru ca politicile de
dezvoltare !i amenajare a teritoriului sau alte politici relevante !i procedurile de punere n aplicare a
acestora s$ in$ cont, pe de o parte, de necesitatea meninerii unor distane adecvate, stabilite n funcie
de nivelul de pericol, ntre amplasamentele c$rora le sunt aplicabile prevederile prezentei hot$rri !i
zone rezideniale, cl$diri !i zone de utilitate public$, c$i principale rutiere, zone de recreere !i zone
protejate de interes !i sensibilitate deosebite !i, pe de alt$ parte, n cazul amplasamentelor existente, de
necesitatea unor m$suri tehnice suplimentare conform prevederilor art.6, astfel nct s$ se reduc$
riscurile pentru populaie.

Autorit$ile publice competente la nivel regional !i judeean !i autorit$ile publice responsabile cu
planificarea amenaj$rii teritoriului stabilesc proceduri adecvate pentru consult$ri n scopul
implement$rii politicilor prev$zute la alin. (1) !i (3). Procedurile prev$zute la alin.(4) trebuie stabilite
astfel nct s$ se asigure c$ recomand$rile tehnice privind riscurile pe care le implic$ amplasamentul
sunt disponibile, fie pentru fiecare caz n parte, fie la modul general, n momentul lu$rii deciziei.

Gestionarea de)eurilor
In vederea identific$rii m$surilor necesare de management integrat al deseurilor s-au folosit
informatiile furnizate prin Planul Regional de Gestionare a Deseurilor Regiunea 7 Centru, revizia 1,
versiunea Ianuarie 2011
Orizontul de timp al PRGD revizuit este 2008 2018.
Conform datelor furnizate de Planul Regional de Gestionare a Deseurilor Regiunea 7 Centru, revizia 1,
versiunea Ianuarie 2011, judetul Sibiu va fi impartit in cinci zone mari de colectare, aferente fie
depozitului existent ecologic de la Cristian, fie instalatiilor de gestionare a deseurilor (statii de sortare
si statii de transfer).
In figura de mai jos sunt prezentate zonele de colectare, precum si instalatiile de gestionare a
deseurilor din judetul Sibiu.
Obiectivele, tintele si masurile de implementare se refera la perioada 2011-2018.

Infrastructura existenta de gospodarire a deseurilor din judetul Sibiu cuprinde urmatoarele obiective:
- Statii de transfer la Avrig, Agnita si Medias
- Statii de sortare la Medias, Cisnadie, Saliste, Agnita
- Instalatie de compostare la Avrig (3.600 tone/an)
- Depozit conform, ecologic - la Cristian

23
Puncte tari Puncte slabe
Planul Regional de Gestionare a
Deseurilor Regiunea 7 Centru, revizia
1, versiunea Ianuarie 2011
Statii de transfer la Avrig, Agnita si
Medias
Statii de sortare la Medias, Cisnadie,
Saliste, Agnita
Instalatie de compostare la Avrig
(3.600 tone/an)
Depozit conform, ecologic1` - la
Cristian
Exista in faza de proiect
- Statie de sortare la Sura Mica (21.500
tone/an) - anul estimat pentru realizarea
investitiilor - 2011 - 2012
- Instalatii de compostare la Tarnava (7.000
tone/an) si Sura Mica (15.000 tone/an) -
anul estimat pentru realizarea investitiilor
2011 - 2012
- Compostarea individuala la 80 % din
gospodariile din mediul rural - anul
estimat pentru implementare - 2011
Nu exist$ colectare selectiv$ la nivelul
judeului
Absena programelor educaionale cu
privire la protecia mediului
Nu exist$ facilit$i de compostare n
municipiul Sibiu
Nu exist$ facilit$i de reciclare pentru
sticl$
Sunt necesare !i alte locuri de colectare a
de!eurilor de echipamente electrice !i
electronice (Agnita, Avrig, S$li!te)
Depozitare necontrolat$ a de!eurilor din
construcii !i demol$ri


24
- Depozite neconforme care urmeaza a fi
inchise Remetea, Sibiu, Agnita, Avrig,
Cisnadie, Talmaciu - anul estimat -2011-
2013
Exist$ n cadrul C.J.S. Unitatea de
Implementare a Proiectului (U.I.P.)
Exist$ proiecte de colectare selectiv$
S-a nfiinat A.D.I. ECO Sibiu
Exist$ 4 operatori zonali
Proiect Parteneriat pentru un mediu
curat, minimizarea de!eurilor !i dezvoltarea
durabil$ n Regiunea 7 Centru (Norvegia)
pentru de!euri din construcii !i demol$ri,
de!euri periculoase din de!eurile menajere,
compostare la domiciliu
Exist$ locuri de colectare a de!eurilor de
echipamente electrice !i electronice (Sibiu - 2,
Media! - 1, Cop!a Mic$ - 1)
Exist$ contracte pentru de!eurile de
origine animal$
Exist$ firme pentru colectarea de!eurilor
biologice !i chimice
Interdicia din strategia judeean$ actual$
cu privire la incineratoarele de de!euri.
Oportunit'+i Amenin+'ri
- Fonduri U.E. (POS Mediu)
- Alte fonduri


- S$ nu se implementeze Planul Regional
de Gestionare a Deseurilor Regiunea 7
Centru, revizia 1, versiunea Ianuarie 2011
- Interesele economice din domeniul
gestion$rii de!eurilor
- Dep$!irea termenelor asumate
Sursa: Strategia de dezvoltare a judetului sibiu pentru perioada 2010 2013, directiile de dezvoltare pentru perioada 2014
2020, Planul Regional de Gestionare a Deseurilor Regiunea 7 Centru, revizia 1, versiunea Ianuarie 2011b. Infrastructuri tehnice studiu de fundamentare

1. Re+eaua de transport )i comunica+ie
Diagnostic, probleme )i priorit'+i
1.1. Re+eaua de c'i rutiere
Transportul rutier, cel mai important !i totodat$ cel mai utilizat dintre toate modalit$ile de transport,
este n continu$ expansiune !i n anii urm$tori, cnd se prevede cre!terea cu peste 10 % a acestuia pn$
n anul 2013 la nivel naional
Consiliul Judeean Sibiu are n subordine S.C. Drumuri !i Poduri S.A., care are ca domeniu de
activitate ntreinerea drumurilor judeene, ntreinerea podurilor !i podeelor !i ntreinerea altor
elemente componente ale infrastructurii rutiere
Lungimea total$ a drumurilor publice din judeul Sibiu este de 1.599 km din care 257 km drumuri
naionale, n totalitate modernizate !i 1.342 km drumuri judeene !i comunale (drumuri publice locale
aflate n administraia Consiliului Judeean - drumuri judeene, respectiv n administraia consiliilor
locale comunale !i or$!ene!ti - drumuri comunale). Densitatea drumurilor publice este de 29,4 km/100
25
km
2
teritoriu, sitund judeul sub densitatea medie pe ar$, de 33,5 km/100 km
2
!i aproximativ la
egalitate cu densitatea medie a Regiunii Centru de 29,9 km/100 km
2

n cadrul Regiunii Centru judeul Sibiu ocup$ locul patru n ceea ce prive!te lungimea drumurilor
publice, locul cinci n ceea ce prive!te lungimea drumurilor naionale !i locul patru n ceea ce prive!te
lungimea drumurilor locale - judeene !i comunale:


Regiunea
Centru
Jude+ul
Alba Bra!ov Covasna Harghita Mure! Sibiu
Drumuri
publice
Total km 10.498 2.650 1.498 840 1.828 2.083 1.599
din care:
modernizate 2.535 540 454 296 510 423 312
cu mbrac$mini u!oare
rutiere
2.848 479 475 275 318 743 558

Din total
drumuri
publice:
Drumuri na+ionale 2.240 429 427 270 445 412 257
din care:
modernizate 2.113 384 398 244 427 403 257
cu mbrac$mini u!oare
rutiere
83 32 23 2 17 9 -
Drumuri jude+ene )i comunale 8.258 2.221 1.071 570 1.383 1.671 1.342
din care:
modernizate 422 156 56 52 83 20 55
cu mbracamini u!oare
rutiere
2.765 447 452 273 301 734 558
Densitatea drumurilor publice pe 100 km
2
teritoriu
30,8 42,5 27,9 22,6 27,5 31,0 29,4

Principalele c$i rutiere internaionale care str$bat judeul Sibiu sunt:
- Drumul european E 68 - Frontiera N$dlac-Arad-Deva-Sebe!-Sibiu-Bra!ov
- Drumul european E 81 Frontiera Giurgiu-Bucure!ti-Pite!ti-Sibiu-Cluj Napoca-Satu
Mare-Frontiera Halmeu
- Coridorul IV Pan-European Frontiera N$dlac-Arad-Deva-Sebe!-Sibiu-Bra!ov-Ploie!ti-
Bucure!ti-Slobozia-Constana
Situa+ia actual' a drumurilor
Situaia (conform Masterplanului n domeniul infrastructurii rutiere) DJ se prezint$ astfel:
67 km se afl$ n administrarea consiliilor locale conform O.G. 43/1997 privind regimul juridic
al drumurilor;
186 km sunt cuprin!i n proiecte de modernizare cu documentaii n diferite etape de
evaluare/aprobare;
379 km cu mbr$c$minte asfaltic$ u!oar$, n starea urm$toare:
Foarte bun' Bun' Mediocr' Rea
43 km 50 km 36 km 250 km
253 km pietruii;
50 km de p$mnt;
8 km cu dale de beton.

Centralizator privind caracterizarea DJ pe tipuri de imbracaminte
Total Calificativ
Tip mbr'c'minte
Sectoare
drum
incadrat
e conf.
OMT
43/1997
(Km)
Proiecte
cu
document
atie
pentru
moderniz
are
(Km)
IAU Pietruit Pamant
Dale
beton
ID , 5
5 < ID ,
7,5
7,5 < ID
, 13
ID > 13
R R R
B B M R
942,9 Km
Km %
42,573 49,582 35,95 250,791 252,413 50,236 7,68 67,253 186,422
4,52 5,26 3,81 26,60 26,77 5,33 0,81 7,13 19,77
689,225
Km Km %
42,573 49,582 35,95 250,791 252,413 50,236 7,68
6,18 7,19 5,22 36,39 36,62 7,29 1,11
378,896
Km Km %
42,573 49,582 35,95 250,791
11,24 13,09 9,49 66,19
26
Drumurile comunale au o lungime total$ de aproximativ 413 km. Situaia DC este dup$ cum urmeaz$:
103 km cu mbr$c$minte asfaltic$ u!oar$, n starea urm$toare:
Foarte bun' Bun' Mediocr' Rea
10 km 10 km 45 km 38 km
262 km pietruii;
48 km de p$mnt.
Drumurile publice, n cea mai mare parte, traverseaz$ localit$i, viteza de circulaie fiind redus$ pe
aceste sectoare. De asemenea, l$imea platformei drumului nu este corespunz$toare, datorit$ frontului
ngust al limitei de proprietate. Drumurile judeene !i comunale n mare parte nu asigur$ o suprafa$ de
rulare corespunz$toare pentru desf$!urarea unui trafic de c$l$tori !i de marf$ n condiii de siguran$ !i
confort optime.
Situa+ia actual' a podurilor
Din totalul de 187 poduri pe DJ (date furnizate de CJ Sibiu), nu au fost incluse in analiza 42 poduri
deoarece acestea sunt situate pe DJ cuprinse in proiecte de modernizare care au contracte de finantare
aprobate sau in curs de aprobare prin POR, 9 poduri au fost identificate ca fiind podete (deschiderea
mai mica de 5m) si 4 poduri la care starea tehnica a unor componente ale infrastructurii si
suprastructurii nu au putut fi evaluata corespunzator.
Poduri pe DJ (total analizate 132)
28,03% (37 poduri de pe DJ) au stare tehnic$ buna !i foarte bun$ (viabilitate ridicat$) care
necesit$ doar activitate de ntreinere curent$ si mici reparatii;
34,10% (45 poduri de pe DJ) au stare tehnic$ satisf$c$toare (viabilitate medie) care
necesit$ activit$i de reparaii, consolid$ri mai consistente;
37,87% (50 poduri de pe DJ) au stare tehnic$ nesatisf$c$toare !i rea (viabilitate sc$zut$)
necesitnd lucr$ri de reabilitare sau refacere total$ ceea ce presupune intervenii urgente
asupra acestor lucr$ri de art$
Poduri pe DC
32,50% (13 poduri de pe DC) au stare tehnic$ buna !i foarte bun$ (viabilitate ridicat$) care
necesit$ doar activitate de ntreinere curent$ si mici reparatii;
30,00% (12 poduri de pe DC) au stare tehnic$ satisf$c$toare (viabilitate medie) care
necesit$ activit$i de reparaii, consolid$ri mai consistente;
37,50% (15 poduri de pe DC) au stare tehnic$ nesatisf$c$toare !i rea (viabilitate sc$zut$)
necesitnd lucr$ri de reabilitare sau refacere total$ ceea ce presupune intervenii urgente
asupra acestor lucr$ri de art$.
Din 132 poduri pe DJ analizate, 13 poduri (9,85%) necesita refacere integrala, 37 poduri (28,03 %)
necesita expertiza tehnica (reabilitare) si 80 poduri (62,12 %) necesita lucari de intretinere curenta si
reparatii.
Starea de viabilitate a podurilor de pe DJ !i DC, conform masterplanului, este:
Aprecierea general' a st'rii tehnice a
podurilor
DJ DC
Num$r
poduri
Procent din
total
Num$r poduri Procent din
total
Foarte bun' 6 4,55 4 10,00
Bun' 31 23,48 9 22,50
Satisf'c'toare 45 34,10 12 30,00
Nesatisf'c'toare 32 24,23 6 15,00
Rea 18 13,64 9 22,50
Total 132 100,00 40 100,00
Pe drumurile comunale exist$ 40 poduri, care se prezint$ astfel: 33% din podurile de pe DC au stare
tehnic$ buna !i foarte bun$ (viabilitate ridicat$) care necesit$ doar activitate de ntreinere curent$,
30% au o stare satisf$c$toare !i 37% necesit$ lucr$ri de reabilitare sau refacere total$ ceea ce
presupune intervenii urgente asupra acestor lucr$ri de art$.
Masterplan infrastructura rutiera a judetului Sibiu
27
Concluzii privind prognoza traficului pentru perioada 2010-2025
Prognoza traficului de vehicule de pe reeaua de drumuri locale a judeului Sibiu a fost actualizat$ n
corelare cu noile condiii socio-economice de dezvoltare !i cu impactul viitoarelor proiecte de
infrastructur$ (autostr$zi, drumuri exprese !i drumuri naionale).
Actualizarea prognozei traficului s-a efectuat pe baza modelului de transport CNADNR utilizat la
nivelul infrastructurii reprezentative naionale (coridoare de transport, autostr$zi, drumuri exprese,
drumuri naionale) utilizndu-se softul VIZUM.
Pentru estim$rile necesare actualiz$rii traficului, ca date socio-economice de intrare n model s-au
utilizat valorile cele mai pesimiste. Deoarece o parte dintre acestea (de!i sunt cele mai recente fiind
utilizate n planuri !i programe efectuate n anul 2009) se bazeaz$ pe valori determinate pn$ la
apariia crizei mondiale care a afectat !i Romnia, ele au fost diminuate cu un punct procentual aplicat
valorilor medii.
Din analiza datelor de trafic obinute s-au formulat concluzii care pot fi comparate cu datele de
prognoz$ furnizate ct !i cu tendinele estimate n contextul noilor condiii socio-economice de
dezvoltare.
Analiza comparativ$ a datelor de prognoz$ furnizate cu cele actualizate evideniaz$ un trend
asem$n$tor, cu meniunea c$ traficul actualizat este n anul 2025 doar 77,55% din cel furnizat.
Din punct de vedere al ponderii traficului pe categorii de vehicule de c$l$tori !i marf$ s-au constatat
modific$ri n sensul cre!terii ponderii traficului de c$l$tori de la 73% pentru traficul furnizat la 78%
pentru traficul rezultat din model, respectiv o sc$dere a ponderii traficului vehiculelor de marf$ de la
27% pentru traficul furnizat la 22% pentru cel actualizat.
Prin actualizare, prognoza traficului s-a corelat cu noile condiii socio-economice de dezvoltare !i cu
impactul viitoarelor proiecte de infrastructur$ rutier$, rezultnd date de trafic pentru drumurile
judeene pentru care nu s-au furnizat date ct !i traficul indus (generat !i atras) pe sectoarele de
drumuri judeene impracticabile n situaia actual$ !i care au trafic nul pn$ la modernizare.
Prin actualizarea prognozei traficului s-au creat condiiile necesare de evaluare a importanei drumului
(cel puin sub aspectul nivelului traficului) ct !i premizele evalu$rii beneficiilor socio-economice !i de
mediu pentru fiecare drum n situaia implement$rii Master Planului pentru infrastructura rutier$
(MPIR).
Prognoza traficului pe DJ 2010 (MZA vehicule fizice / 24h)

28

Prognoza traficului pe DJ 2015 (MZA vehicule fizice / 24h)


Prognoza traficului pe DJ 2025 (MZA vehicule fizice / 24h)


29
1.2. Re+eaua de c'i feroviare
n anul 2010, totalul liniilor de cale ferat$ n exploatare la nivelul judeului Sibiu nsuma 197 km
(inclusiv linii cu ecartament ngust), din care 44 km linii electrificate. Liniile electrificate reprezint$
doar aproximativ 22% din total (semnificativ mai puin dect media Regiunii Centru de aproximativ
47% !i media pe ar$ de 30%), procent destul de sc$zut, care denot$ necesitatea de modernizare a
reelei.
Din total, liniile cu ecartament normal nsumeaz$ 145 km, din care:
cu o cale 101 km;
cu dou$ c$i 44 km.
n Judeul Sibiu exist$ trei noduri de cale ferat$ la Sibiu, Cop!a Mic$ !i Podul Olt. Prin aceste noduri
de cale ferat$ se realizeaz$ leg$turi att cu toat$ ara ct !i cu Europa Central$ !i de Vest.
Starea tehnic$ a reelei de cale ferat$ din judeul Sibiu este n general bun$.
Ttrebuie menionat$ deasemenea !i existena liniei cu ecartament ngust Sibiu Agnita, pentru care s-
au nceput din 2005 demersurile de reabilitare (de c$tre Asociaia Valea Hrtibaciului, !i Trustul
Mihai Eminescu). Pn$ n prezent s-a obinut clasificarea liniei de cale ferat$ ca monument istoric,
iar Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar$ Consoriul de Dezvoltare Interregional$ Sibiu Agnita
a obinut concesionarea liniei.
1.3. Transportul aerian
Aeroportul Internaional Sibiu aparine C.J. Sibiu !i este poziionat pe drumul DN1, la 6 km vest de
centrul istoric !i administrativ al ora!ului Sibiu, fiind situat la o altitudine de 443 m. n prezent se
asigur$ leg$turi directe interne cu Bucure!ti !i Timi!oara !i externe cu Germania, Austria, Spania,
Anglia, Turcia !i Grecia, existnd 6 companii aeriene care opereaz$ de aici: Austrian Airlines, Blue
Air, Tarom, Atlas Jet, Carpatair !i Lufthansa.
n perioada 2006-2009 a fost implementat un proiect de aproximativ 75.000.000 euro pentru
extinderea !i modernizarea Aeroportului, realizat n parteneriat ntre C.J.S. !i Consiliul Local Sibiu.
Aceste moderniz$ri !i mbun$t$iri duc la cre!terea traficului, exemplificat n urm$torul tabel evolutiv:

Situa+ie trafic Aeroport Sibiu
Criteriul/anul 2006 2007 2008 2009
Mi!c$ri aeronave comerciale 3.820 5.014 5.995 6.419
Total pasageri mbarcai/debarcai 63.623 105.651 141.012 154.160
Total pasageri n trafic 73.103 112.077 165.057 221.361
Aeroportul Sibiu

Strategia infrastructurilor de transport
1. Re+eaua de c'i rutiere
Strategia guvernamental$ de dezvoltare din domeniul infrastructurii rutiere !i implicaiile ei asupra
judeului Sibiu
Autostrada Bra!ov-F$g$ra!-Sighi!oara-Cluj-Bor! (Oradea), denumit$ !i Autostrada
Transilvania,
pe o poriune mic$ n zona Br$deni Hoghilag
Autostrada N$dlac-Arad-Timi!oara-Lugoj-Deva-Sibiu-Pite!ti, aflat$ pe Coridorul IV
Paneuropean travereseaz$ judeul Sibiu pe un traseu relativ paralel cu DN1
Drumul Expres Sibiu-F$g$ra! va realiza o a treia leg$tur$ rapid$ ntre Coridorul de Transport
Pan-European nr. IV (tronson Arad - Sibiu) !i Autostrada Transilvania
Reabilitare de drumuri naionale:
- etapa a V-a - DN 1 tronson Bra!ov Sibiu
- etapa a IX-a - DN 14 tronson Sibiu Sighi!oara
- etapa a X-a - DN 14 B tronson Teiu! Cop!a Mic$
- etapa a XI-a - DN 14 A tronson Media! Iernut.
Realizarea centurii ocolitoare a municipiului Sibiu (estimat$ a se finaliza n 2011)


30
Strategia jude+ean' de dezvoltare din domeniul infrastructurii rutiere
Activit$ile principale care fac obiectul Strategiei de dezvoltare a C.J. Sibiu pentru perioada 2010-2020
sunt urm$toarele:
modernizare !i reabilitare de DJ !i poduri;
ntreinere !i reparaii curente ale DJ !i podurilor aferente;
construire a unor noi tronsoane, respectiv reclasificare la nivel de drum judeean a unor
drumuri comunale importante.

Obiective Activit'+i necesare
1. Modernizarea DJ din etapa 1
(pn$ n 2013)
Urm$rirea execuiei proiectelor de
modernizare DJ aprobate prin POR !i care au
contracte de execuie:
- conformitatea cu documentaia tehnico-
economic$
- recepie calitativ$, cantitativ$
- costuri planificate/realizate.
2. mbun$t$irea activit$ii de
administrare !i ntreinere
drumuri locale
Elaborare baz$ de date pentru infrastructura
rutier$ local$ (interoperabil$ cu alte baze de
date)
Analiza activit$ii de ntreinere-reparaii a
drumurilor judeene (anual)
Analiza organiz$rii serviciilor de ntreinere
reparaii a drumurilor judeene n contextul
realiz$rii etapizate a moderniz$rii drumurilor
coroborate cu resursele financiare disponibile
3. Evaluarea implement$rii
MPIR etapa 2010-2013
Evaluarea socio-economic$ !i de mediu a
implement$rii MPIR (2010-2013)

Priorit$ile Consiliului Judeean Sibiu pn$ n 2013 sunt n momentul de fa$:
Modernizarea DJ 106 Sibiu Agnita, finanat prin POR !i nceput la sfr!itul anului 2008,
Modernizarea DJ 106 E Jina - $ugag:
Modernizarea DJ 105 G Sadu - Ru Sadului - S'durel:
Modernizarea DJ 106 D R')inari - Poplaca - Orlat:
Modernizarea DJ 105D DN1 - Cr+a - Nou Romn - Chirp'r Agnita (n lucru,
estimndu-se a se finaliza n 2011) !i DJ 142J $eica Mare - $eica Mic',
Modernizare DJ 142 E Drlos - Hoghilag
Modernizarea DJ Slimnic - Ocna Sibiului - intersec+ie DN 1:
Modernizarea DJ 106 E Cristian Jina.
Prioritizarea moderniz'rii drumurilor jude+ene n func+ie de importan+' )i de proiectele
aprobate prin POR
Denumirea )i traseul drumului jude+ean
Coeficient de
importan+'
Lungimea
(Km)
Etapa
2010-
2013
2014-
2020
Dup'
2020
DJ 106 (Sibiu - Agnita - Lim. jud. Mures) 34,36 75,274
2009
(Sibiu-
Agnita)
*
DJ 106C (Sibiu Cisn$die- Sadu) 32,00 5,892 *
DJ 141A (Seica Mare - Mihaileni - int. DJ 106) 25,73 32,875 *
DJ 141 (Media!-Mo!na-Brghi!) 25,39 26,993 *
DJ 106D (DN1 - Cisnadie - intrare Rasinari -
Poplaca - Sacel)
24,69 27,427
2010
(Rasinari
-Orlat)
*
DJ 142E (Drlos - Alma - Dumbr$veni - Hoghilag -
DN14)
23,38 14,68 *
31
Denumirea )i traseul drumului jude+ean
Coeficient de
importan+'
Lungimea
(Km)
Etapa
2010-
2013
2014-
2020
Dup'
2020
DJ 106E (Cristian(int.DN1)-Orlat-Sibiel-Vale-
S$li!te-Gale!-Tili!ca-Rod-Poiana Sibiului-Jina-
lim.jud.Alba)
22,19 43,505
2009
(Jina-
Sugag)
*
DJ 106G (Poiana-Miercurea-Apoldu de Jos-Ludo!-
inters. DJ107B)
22,18 26,715 *
DJ 106R (Sibiu-Poplaca) 21,13 7,698 *
DJ 142J ()eica Mare-)eica Mic$) 20,47 7,855
2012
H.G.577/
1997

DJ 106A (Sibiu-R$!inari-P$ltini!-)anta) 20,38 33,300 *
DJ 106B (DN1-Ocna Sibiului-Loamne!-)oro!tin-
+apu-DN14B)
20,06 37,428 *
DJ 107B (Lim.jud.Alba-P$uca-Al$mor-Mndra-
Slimnic)
19,02 35,185 *
DJ 105D (DN1 - Cra - Nou Romn - S$s$u!i -
Chirp$r - V$rd - Agnita)
18,79 28,4
2009
H.G.577/
1997

DJ 104G (S$c$date-Nucet-Corn$el-Ro!ia Nou) 18,45 18,860 *
DJ 143B (Sibiu - Rusciori - Mag - Amna! - Apoldu
de Jos (inters.DJ106G))
17,18 25,209 *
DJ 141B (Saro! pe Trnave-Biertan-Richi!-DJ141) 16,73 18,680 *
DJ 142G (Cop!a Mic$-Valea Viilor-Moti! -
Mih$ileni)
15,49 11,90 *
DJ 142B (Bl$jel-Bazna-Boian-lim.jud.Alba) 15,10 11,612 *
DJ 105 (Lim.jud.Bra!ov-Meghindeal-Dealu Frumos-
Agnita)
14,82 11,323 *
DJ 105G (Avrig - Racovia - T$lmaciu - Sadu - Ru
Sadului - S$durel - lim. jud. Vlcea)
13,79 45,920
2010
(Sadu-
Sadurel)
*
DJ 106A1 (varianta Rasinari) 13,00 1,300 *
DJ 104F (DN1-S$c$date-Glmboaca-Colun-Nou
Romn-int.104E)
12,51 26,380 *
DJ 105P (Lim.jud.Bra!ov-Arpa!u de Sus-Cri!oara) 12,28 7,420 *
DJ 106A2 (varianta Paltinis) 12,00 1,500 *
DJ 106S (DJ106-Daia-Ro!iaVurp$r) 11,21 15,600 *
DJ 141E (DN14-(Colonia Trnava)- Trnava) 11,00 1,200 *
DJ 105A (DJ106-Marpod-Ilimbav-S$s$u!-)omartin-
Bruiu-lim.jud.Bra!ov)
10,32 29,473 *
DJ 105J (Glmboaca-Porumbacu de Jos- Porumbacu
de Sus-Gl$j$rie)
9,64 13,672 *
DJ 142H (Bazna Bazna B$i) 9,53 2,130 *
DJ 105N (DJ105G(Gara Podu Olt)- Turnu Ro!u) 9,00 2,237 *
DJ 106J (DJ 106A - Gura Rului - Orlat) 8,39 8,150 *
DJ 143A (DN 14-Laslea-Rondola-Nou S$sesc-
Sonde- Ruja DJ106)
8,39 32,250 *
DJ 105E (Chirp$r - Ilimbav) 8,00 7,000 *
DJ 106T (Ocna Sibiului-Toprcea - int.DJ106G
(Ludo!))
7,92 13,425 *
DJ 105H (Arpa!u de Jos - Arpa!u de Sus) 7,26 6,080 *
DJ 142F (DJ142E(Alma)-Ael-DJ141B (Richi!)) 7,06 12,600 *
DJ 106N (P$ltini! - Rozde!ti - )tefle!ti - Valea
Frumoasei - DN67C)
7,00 34,500 *
DJ 142A (Lim.jud.Mure!-Curciu-Drlos-Media!) 6,84 14,520 *
DJ 142C (Dumbr$veni-lim.jud.Mure!) 6,80 3,821 *
DJ 104E ()omartin (int.DJ105A)-Arpa!u de Jos
(DN1))
6,16 12,620 *
DJ 141C (Lim.jud.Alba Bro!teni Bogatu inters. 5,90 10,500 *
32
Denumirea )i traseul drumului jude+ean
Coeficient de
importan+'
Lungimea
(Km)
Etapa
2010-
2013
2014-
2020
Dup'
2020
DJ107B)
DJ 104D (Lim.jud.Bra!ov-Reti!-Br$deni) 5,79 8,550 *
DJ 106M (Gura Rului-Baraj Cibin-Coada Lacului) 5,20 7,500 *
DJ 105K (Dealu Frumos-S$r$turi) 5,00 2,500 *
DJ 143 (Lim.jud.Mure!-Iacobeni-DJ106) 5,00 6,004 *
DJ 141D (lim. jud. Alba - Presaca - DJ 107B) 4,29 4,950 *
DJ 105F (Avrig Poiana Neamului) 4,00 12,77 *
DJ 106F (lim. jud. Alba - inters DN1 (Miercurea
Sibiului))
3,33 1,840 *
DJ 106P (S$durel - Rozde!ti) 3,00 16,000 *
DJ 151B (Lim. jud. Mure! - inters. DJ 142C) 2,00 4,680 *

Transportul aerian
Studiul pentru determinarea strategiei de dezvoltare a Aeroportului Internaional Sibiu, finalizat la
nceputul anului 2009, varianta medie prevede urm$toarele evoluii ale nr. de pasageri !i de zboruri:
Prognoz' 2009 2025
Trafic pasageri 191.200 750.530
Trafic aeronave 5.735 13.980
Scenariul realist a cre!terii veniturilor Aeroportului Internaional Sibiu pentru 2009-2025, conform
Studiului de dezvoltare (mii euro) !i a cheltuielilor totale:
Venituri 2009 2015 2020 2025
Din chirii 190 301 339 388
Taxe pasageri 820 1.881 2.980 4.454
Alte taxe (incl. handling) 1.002 1.754 2.441 3.330
Alte venituri 365 524 665 815
Total venituri 2.377 4.460 6.415 8.987
Total cheltuieli 2.870 4.884 6.662 9.100
Profit f$r$ investiii suplimentare -312 -53 21 9
Profit cu investiii suplimentare -493 -424 -247 -111
Se observ$ astfel c$, de!i veniturile sunt n cre!tere, totu!i profitul pe termen scurt lipse!te nc$,
datorit$ necesit$ii de dezvoltare a pieei n domeniu !i a investiiilor care mai trebuie f$cute.
Obiectivele viitoare de dezvoltare concrete se vor stabili de c$tre societatea pe aciuni.

2. Gospod'rirea apelor )i echiparea tehnico-edilitar'
1.1 Gospod'rirea apelor
Teritoriul judeului Sibiu se mparte n dou$ bazine hidrografice principale, B.H. Olt !i B.H. Mure!, ale
c$ror cursuri de ap$ totalizeaz$ lungimi de 1.489 km n bazinul Oltului (rurile Olt, Cibin, Hrtibaciu
!i aflueni direci) !i 606 km n bazinul hidrografic Mure! (rul Trnava Mare !i aflueni direci).
Suprafaa celor dou$ bazine hidrografice este de 3.366 km
2
pentru Olt !i 2.095 km
2
pentru Mure!.
Un num$r mare de lacuri naturale (printre care se afl$ lacuri glaciare !i s$rate) !i lacuri artificiale
(pentru piscicultur$, irigaii, hidroenergie, alimentare cu ap$ !i agrement) completeaz$ reeaua
hidrografic$ a judeului.
Raportat la num$rul de locuitori !i an, resursa pentru ntregul jude este de aproximativ
10.890,73m/locuitor. Resursele de ap$ subteran$ existente sunt constituite din depozitele acvifere, cu
debite variind ntre 0,2-8 l/sec. Resursele de ap$ de suprafa$ !i subteran$ sunt:
Resurs' de suprafa+'
(mil m
3
)
Resurs' subteran'
(mil. m
3
)
teoretic' utilizabil' teoretic' utilizabil'
BH Olt 3 974 319,1 - 3,077
33
BH Mure! 638,6 - - -
Jud. Sibiu 4 612,6 - - -
Surs$ date: Raport de mediu, 2006
In anul 2006 prelev$rile totale de ap$ brut$ au fost de 61.273 mil. m
3
, din care 53.347 mil. m
3
pe BH
Olt !i 7.926 mil. m
3
pe BH Mure!.
Prelev'ri de ap' brut' BH Olt BH Mure)
Populaie 25.499 4.694
Industrie 27.848 2.506
Agricultur$ - 0,726
Surs$ date: Raport de mediu, 2006
Consumul total anual de ap$ n sectorul public n relaie cu populaia total$ se prezint$ sub forma
indicatorului intensitatea consumului de ap$ !i se calculeaz$ ca raport ntre consumul de ap$ !i
populaia total$.
Intensitatea consumului de ap' (suprafa+' )i subteran)
(m
3
/cap de locuitor)
2003 2004 2005 2006
113,4 132,9 144,7 144,8
Surs$ date: Raport de mediu, 2006
Pe teritoriul judeului Sibiu exist$ urm$toarele lucr$ri hidrotehnice:
Acumul'ri
Denumire
acumulare
Curs de
ap'
Volum total
(mil. m
3
)
Destina+ie
B.H. Mure!
Ac. Ighi! Ighi! 13,4 alimentare cu ap$ potabil$ !i
industrial$
Ac. Neme!a Mo!na 8,0 ac. nepermanent$ (atenuare viituri)
Ac. T$u Sebe! 24,7 energie electric$
Ac. Oa!a Sebe! 150,0 energie electric$ !i alimentare cu ap$
Ac. Rura Rura amenajare piscicol$
Ac. Visa I V Visa amenajare piscicol$
B.H. Olt
Ac. Arpa!u Olt 7,3 energie electric$, irigaii, combatere
inundaii
Ac. Scoreiu Olt 5,2 energie electric$, irigaii, combatere
inundaii
Ac. Avrig Olt 10,8 energie electric$
Ac. Gura Rului Cibin 15,5 energie electric$, alimentare cu ap$
Ac. Negovanu
(Gtu Berbecului)
Cibin 6,4 energie electric$
Ac. Sadu II Sadu 0,2 energie electric$, alimentare cu ap$
Ac. Bene!ti Hrtibaci
u
ac. nepermanent$
Ac. Reti! Hrtibaci
u
ac. nepermanent$
Ac. Br$deni I - III Hrtibaci
u
ac. nepermanent$
Ac. S$cel I - IX Mag amenajare piscicol$

34
Aduc+iuni
n B.H. Mure! exist$ aduciuni de ap$ brut$ din ac. Ighi! c$tre ora!ul Cop!a Mic$.
n B.H. Olt exist$ aduciunile de ap$ brut$ !i aduciuni de ap$ tratat$ din:
ac. Gura Rului mun. Sibiu
ac. Sadu II mun. Sibiu
Crti!oara or. Agnita
mun. Sibiu or. Ocna Sibiului (ap$ tratat$)
P$ltini! R$!inari mun. Sibiu (ap$ tratat$)

Regulariz'ri )i ndiguiri
n B.H. Mure! exist$ amenaj$ri pe urm$toarele cursuri de ap$:
Rul Trnava Mare:
- sectorul Hoghilag or. Dumbr$veni, regulariz$ri !i consolid$ri pe ambele maluri. L=16,2 km;
- mun. Media!, regulariz$ri !i consolid$ri pe ambele maluri. L= 7,17 km;
- localitatea Trnava, regularizare !i consolidare mal drept;
- or. Cop!a Mic$, regularizarea !i consolid$ri pe ambele maluri. L= 8,7 km;
r. Richi), localitatea Richi!, regularizare !i consolidare pe ambele maluri;
r. Valchid, localitatea Valchid regularizarea !i consolidarea ambelor maluri.

n B.H. Olt exist$ amenaj$ri pe urm$toarele cursuri de ap$:
r. Hrtibaciu, regularizat pe toat$ lungimea. Pe sectoarele Bene!ti (mal drept), Altna (mal stng),
Nocrich (mal drept), Hosman (ambele maluri) exist$ lucr$ri de ndiguiri;
r. S's'u) are lucr$ri de regularizare !i consolidare pe ambele maluri, n sectorul amonte Chirp$r
S$s$u!;
pr. Nou, localitatea Smartin, regularizare !i consolid$ri pe ambele maluri;
pr. Rorii, de la intrarea n jude, pn$ la confluena cu r. Albac, este regularizat !i are ambele
maluri consolidate;
r. Cibin, pe teritoriul municipiului Sibiu, are lucr$ri de regularizare !i consolidare pe ambele
maluri;
r. Cisn'die, pe teritoriul ora!ului Cisn$die este regularizat !i are ambele maluri consolidate;
r. Porumbacu )i Liscov, aflueni ai Oltului au lucr$ri de regularizare !i consolidare pe ambele
maluri, pe sectorul amonte de localitatea Porumbacu de Sus pn$ la v$rsarea n Olt.


1.2 Infrastructura tehnico - edilitar'
Alimentarea cu ap'
Localit$ile situate n bazinul rului Olt beneficiaz$ de ap$ brut$ din zona montan$, care are un debit
suficient pentru alimentare cu ap$. Calitatea apei brute din aceast$ zon$ este bun$, cu toate c$ nu este
conform$ n totalitate cu standardele Uniunii Europene. Cele mai folosite surse de ap$ sunt apele de
suprafa$ ruri !i izvoare, precum !i acumul$rile de ap$ Gura Rului (r. Cibin) !i Sadu. Excepie face
ora!ul T$lmaciu !i comunit$ile din Valea Hrtibaciului (partea de est a judeului Sibiu) care sunt
alimentate din puuri forate.
Apa brut$ este n general conform$ cu prevederile normelor n vigoare, ns$ turbiditatea ridicat$ din
anotimpurile ploioase face dificil procesul de tratare, oblignd autorit$ile locale fie s$ opreasc$
distribuia apei la consumatori, fie s$ interzic$ temporar consumul de ap$.
Zona inclus$ n bazinul rului Mure) nu are suficiente resurse de ap$: apele de suprafa$ au debite
sc$zute !i de obicei seac$ n anotimpurile calde, n timp ce apele subterane sunt poluate cu nitrii,
nitrai !i microorganisme.
35
Partea de sud a judeului Sibiu, analizat$ n Master Planul privind alimentarea cu ap! $i evacuarea
apelor uzate n judeul Sibiu, de!i are resurse de ap$ de o calitate adecvat$, nu are n mod clar un plan
regional pentru folosirea acestora. n plus, exist$ zone care nu dispun nc$ de nici o form$ sigur$ de
alimentare cu ap$. Aceast$ problem$ trebuie rezolvat$ n mod urgent pn$ n anul 2015, conform
Directivelor europene din domeniul apei
n prezent, 37 de localit$i au sisteme de alimentare cu ap$, din care 8 localit$i din mediul urban
(Sibiu, Cisn$die, Avrig, Mr!a, S$liste, Ocna Sibiului, T$lmaciu, T$lmaciu II) !i 29 de localit$i din
mediul rural (P$ltini!, Vale, Gale!, Alna, Cristian, Gura Rului, Loamne!, Marpod, Nocrich, Orlat,
Poiana Sibiului, Racovia, R$!inari, Ru Sadului, Ro!ia, Ca!ol, Sorn$el, Daia, Nou, Nucet, Sadu,
)elimb$r, Bungard, Mohu, Ve!tem, )ura Mic$, Tili!ca, Rod, Turnu Ro!u, Marpod, Nocrich), n timp
ce 53 de localit$i nu au sisteme de alimentare cu ap$ (una n mediul urban, ora!ul Miercurea Sibiului).
n general, starea resurselor de ap$ din jude este bun$ n condiiile actuale. Conform informaiilor
obinute, cu cteva excepii, calitatea apei brute, n special n regiunile muntoase, este bun$, de!i nu
corespunde n totalitate reglement$rilor actuale ale UE. Datorit$ reliefului muntos, n cea mai mare
parte a anului, apa nu necesit$ tratare complex$, ns$ zonele de protecie sanitar$ cu regim sever ale
surselor de ap$ sunt respectate n puine cazuri, existnd un anumit grad de vulnerabilitate a surselor de
ap$ la poluare.
Acoperirea la nivel judeean n ceea ce prive!te furnizarea de ap$ potabil$ este semnificativ mai bun$
dect n ceea ce prive!te colectarea !i epurarea apelor uzate. Ceea ce nu nseamn$ c$ nu exist$ zone n
care s$ nu fie necesare investiii semnificative pentru ca Romnia s$-!i ndeplineasc$ obligaiile de a
furniza ap$ potabil$ tuturor locuitorilor pn$ n anul 2015.
Partea de sud a judeului, studiat$ n Master Plan, beneficiaz$ de ap$ brut$ din zona de munte, cu
debite suficiente !i de calitate adecvat$ pentru a alimenta comunit$ile din zon$. Totu!i, n sezonul
ploios, turbiditatea ridicat$ ngreuneaz$ procesul de tratare al apei !i determin$ ntreruperea procesului
de livrare continu$ a apei c$tre consumatori (Cisn$die !i S$li!te).
Partea de nord-vest a judeului sufer$ din cauza lipsei de resurse de ap$, apele de suprafa$ au debite
insuficiente !i n general seac$ pe timpul anotimpurilor calde. Apele subterane furnizate de puuri nu
sunt o opiune de ncredere deoarece rapoartele analizelor indic$ prezena nitriilor, nitrailor !i
microorganismelor. n consecin$, comunit$ile situate n zon$ (Ocna Sibiului, )ura Mic$, )ura Mare,
Slimnic, Loamne!, Ludo!, P$uca, Miercurea Sibiului, Apoldu de Jos) sunt alimentate cu ap$ de la alte
surse, cum ar fi reeaua municipiului Sibiu, !i/sau puuri individuale din gospod$rii a c$ror ap$ este
potabil$. Din comunit$ile amintite mai sus, numai Ocna Sibiului !i )ura Mic$ sunt alimentate cu ap$
de la reeaua municipiului Sibiu. Sunt n desf$!urare lucr$ri pentru conectarea comunit$ilor )ura Mare
!i Hamba, restul comunit$ilor sunt nc$ dependente de puurile locale. Avnd n vedere c$ toate au
populaii peste pragul de 50 locuitori (cu excepia a trei sate n Loamne! cu o populaie sub 10
locuitori, Albi !i P$dureni n Slimnic, care nu mai sunt locuite), trebuie g$site soluii pentru
alimentarea lor cu ap$.
Principalele surse de ap$ sunt apele de suprafa$ (baraje, ruri), folosite mai ales n partea de sud !i n
zonele montane, n timp ce sursele subterane sunt folosite mai ales pentru zonele cu ape de suprafa$
limitate (fac excepie partea de nord-vest a judeului !i ora!ul T$lmaciu n sud, acestea folosind puuri).
Barajul Gura Rului Cibin este sursa principal$ de ap$ pentru municipiul Sibiu (aprox. 94%), !i
pentru comunit$ile situate pe direcia conductei principale care duce la staia de tratare Dumbrava, !i
anume: Gura Rului, Orlat, Cristian !i localit$ile alimentate din sistemul de ap$ al municipiului Sibiu.
Rul Tili!cua alimenteaz$ comuna S$li!te (inclusiv Gale! !i Vale) !i Tili!ca.
Valea Avrigului furnizeaz$ ap$ localit$ilor Avrig (inclusiv Mr!a) !i Racovia. Rul Sadu alimenteaz$
comunele Cisn$die !i Sadu.
n judeul Sibiu Sud, lungimea total$ a reelei de distribuie este de cca. 701,1 km, din care 498,5 km
n zona urban$ !i 202,6 km n zona rural$. Acestea au pierderi importante, nu exist$ o contorizare
36
unitar$ !i n general, reelele sunt nestructurate (subdimensionate sau supradimensionate), conducnd
la presiuni ridicate n unele seciuni ale reelei !i la presiuni sc$zute n alte seciuni.
Au fost iniiate cteva proiecte regionale de alimentare cu ap$ n cadrul Master Planului, ns$
autorit$ile locale !i-au exprimat inteniile de demarare, n timp ce altele au iniiat deja proiecte de
separare de la sistemele regionale propuse. Sursele de ap$ ale sistemelor regionale dispun de ap$ brut$
calitativ bun$ !i debite suficiente pentru alimentarea unui num$r mai mare de comunit$i dect n
prezent. n Master Plan sunt promovate proiecte regionale de alimentare cu ap$ acolo unde este
rezonabil !i fezabil, n defavoarea utiliz$rii unor surse locale de ap$.
nlocuirea reelelor este esenial$, incluznd obligaia actual$ de a nlocui toate conductele de
distribuie din azbociment. Lucr$rile pentru introducerea sau extinderea reelelor de distribuie a apei
sunt n execuie n T$lm$cel (T$lmaciu), S$cel, Sibiel !i Aciliu (S$li!te), Gura Rului, Jina, Orlat,
Poplaca, Porumbacu de Jos, )ura Mare, )ura Mic$, Turnu Ro!u !i Vurp$r, dup$ implementarea c$rora
ali 144.4 km vor fi ad$ugai.
Domeniul de deservire al serviciilor de ap$ !i canalizare n judeul Sibiu este peste media naional$.
Faptul c$ mare parte a populaiei urbane a judeului locuie!te n mun. Sibiu, care are serviciile
mbun$t$ite, contribuie semnificativ la acest lucru. Num$rul persoanelor deservite de c$tre operatorul
S.C. Ap$ Canal S.A. Sibiu, se prezint$ astfel:
Localitate Locuitori
Sibiu 154.200
)elimb$r 5.250
Ocna Sibiului 3.970
Cristian 3.905
Sadu 2.476
)ura Mic$ 1.200
P$ltini! 400
http://www.apacansb.ro
Accesul populaiei la utilit$ile publice este puternic influenat de m$rimea comunit$ii. n comunele
sub 2.000 locuitori mai puin de trei sferturi din populaie are acces la o ap$ corespunz$toare calitativ,
fie c$ aceasta provine din sistemul centralizat, fie din fntni.
La data de 01.01.2009, n judeul Sibiu erau racordai la reeaua de alimentare cu ap$ 305.843
locuitori, adic$ 71,4% din populaia judeului. La aceea!i dat$, n zona rural$ doar 64.959 locuitori
dispuneau de sistemul de alimentare cu ap$, reprezentnd aproximativ 45% din populaia din mediul
rural. Din totalul de 71,4% populaie conectata la sistemele de alimentare cu apa, 88,8% beneficiaz$ de
ap$ tratat$ !i 11,2% de ap$ netratat$.
Num$rul abonailor operatorului S.C. Ap$ Canal S.A. care beneficiaz$ de un contor propriu este n
continu$ cre!tere. Pe ansamblu, gradul de contorizare este de 94,5%.
Staiile de tratare a apei n vederea potabiliz$rii din zona studiat$ n Master Plan se afl$ n:
municipiul Sibiu:
- staia Dumbrava aflat$ n prezent n proces de retehnologizare (proiect ISPA);
- staia Sibiu Sud, n prezent nu este n funciune. A fost iniial proiectat! pentru a susine cererea de
ap$ a municipiului Sibiu !i a comunit$ilor vecine; staia ar fi trebuit s$ trateze apa prelevat$ din rul
Sadu, dar lucr$rile de construcie au fost oprite n anul 2004 pe m$sur$ ce a sc$zut cererea de ap$
potabil$; totu!i 55% din lucr$rile realizate sunt p$strate n condiii bune;
- staia de tratare din Calea Cisn$dioarei prevede numai clorinarea apelor brute subterane de la sursele
P$ltini! !i Steaza. n prezent staia funcioneaz$ n condiii bune; apa tratat$ este furnizat$ municipiului
Sibiu !i localit$ilor: Ocna Sibiului, )ura Mic$, )elimb$r, iar dup$ terminarea lucr$rilor de execuie !i
n )ura Mare.
37
ora)ul Cisn'die: staia de tratare a apei, intrat$ n folosin$ n 1959, este n prezent n stadiu
avansat de uzur$ fizic$ !i moral$ din punct de vedere al construciei !i al echipamentelor electrice !i
mecanice, cu excepia echipamentului nou de clorinare. Sunt nregistrate scurgeri n toate fazele
procesului de tratare, componentele sunt subdimensionate pentru volumul de ap$ nregistrat pentru
tratare, nu exist$ aparate automatizate, laboratorul este foarte slab dotat cu echipamente necesare !i
toate procesele sunt conduse pe baza experienei personalului Companiei de Apa. Staia furnizeaz$ ap$
tratat$ numai n ora!ul Cisn$die;
ora)ul Avrig: staia de tratare, pus$ n funciune n 1980, asigur$ filtrarea !i clorinarea apei
prelevate din rul Avrig, iar starea general$ este bun$. Cl$dirile sunt bine ntreinute, ns$,
echipamentul mecanic !i electric necesit$ nlocuire, unele fiind deteriorate !i avnd infiltraii vizibile.
Laboratorul nu este dotat cu echipamentul necesar pentru a face teste chimice !i microbiologice apei.
Apa tratat$ este furnizat$ gravitaional localit$ilor Avrig, Mr!a (comuna ce aparine de Avrig) !i
Racovia;
ora)ul S'li)te: staia de tratare, pus$ n funciune n 1976 1980 funcioneaz$ bine la capacitatea
actual$. n prezent, staia alimenteaz$ cu ap$ o parte din comuna Tili!ca, ora!ul S$li!te, Gale! !i Vale
(comunit$i care aparin ora!ului S$li!te). Dup$ terminarea lucr$rilor va fi alimentat$ cu ap$ tratat$ !i
localitatea S$cel din comuna S$li!te.
Unele comunit$i sunt alimentate cu ap$ brut$ din apele de suprafa$ (Gura Rului, Loamne!, Marpod,
Nocrich, Orlat, Poiana Sibiului, Poplaca, Porumbacu de Jos, R$!inari, Ru Sadului, Sadu, Turnu
Ro!u), n timp ce numai trei comunit$i au instalaii de clorinare a apei (Alna, Corn$el, Ro!ia).
Ca urmare a implement$rii proiectelor de execuie n desf$!urare n sectorul de infrastructur$ a apei, 7
noi staii de tratare a apei potabile vor fi operaionale n:
Gura Rului, pentru a trata apa brut$ din aduciunea de ap$ Cibin Gura Rului a mun. Sibiu;
Jina, pentru a trata apa brut$ din izvorul Dobra;
Orlat;
Poplaca, pentru a trata apa brut$ din aduciunea de ap$ Cibin Gura Rului a mun. Sibiu;
Sadu, pentru a trata apa brut$ din aduciunea de ap$ a mun. Sibiu din rul Sadu;
Turnu Ro!u, pentru a trata apa brut$ din rul Sebe!u de Jos !i pentru a alimenta localit$ile Turnu
Ro!u !i Sebe!u de Jos;
Vurp$r, pentru a trata apa brut$ din surse subterane !i pentru a alimenta comuna.
Alimentarea cu ap$ a localit$ilor rurale situate n zona montan$ sau n apropiere de aceasta
beneficiaz$ n general de surse de ap$ de calitate bun$ cu excepia turbidit$ii ridicate nregistrat$ n
unele luni pe perioada sezoanelor ploioase. Cu toate acestea, unele zone de protecie ale surselor de
ap$ nu sunt clar delimitate !i observate, ceea ce duce la poluarea surselor (apa distribuit$ la
consumatori nu se ncadreaz$ n parametrii stabilii de lege).
Partea de nord vest a zonei din proiect, cunoscut$ drept zona Seca!elor, sufer$ din cauza lipsei
surselor de ap$. Sursele de ap$ subteran$ au debite limitate !i insuficiente, !i mai mult apa nu este
potabil$ datorit$ prezenei nitriilor, nitrailor !i microorganismelor. Apele de suprafa$ nu sunt o surs$
sigur$ deoarece debitul este mic !i majoritatea cursurilor de ap$ seac$ pe timpul verii. n consecin$,
comunit$ile folosesc n prezent numai puurile din gospod$riile proprii, cu excepia localit$ilor
Loamne! alimentat$ dintr-o captare din rul Visa !i )ura Mic$, alimentat$ cu ap$ de la reeaua de ap$
potabil$ a Sibiului.
n prezent, din totalul de 87 localit$i situate n zona rural$ n judeul Sibiu Sud, numai 13 localit$i
beneficiaz$ de ap$ tratat$, restul distribuind ap$ netratat$ sau neavnd sistem de alimentare cu ap$.
Localit$ile cu sisteme de alimentare cu ap$ au o reea de distribuie veche, care n general nu acoper$
ntreaga localitate, iar pierderile de ap$ se ridic$ de la 5% (Ru Sadului) la 50% n Porumbacu de Jos.
Excepie de la aceast$ situaie fac comunele )elimb$r ()elimb$r, Bungard, Mohu, !i Ve!tem) !i Turnu
Ro!u (inclusiv Sebe!u de Jos) care au introdus reele de ap$ n ultimii ani. Localit$ile situate n
apropierea ora!elor sunt n general ntr-o poziie mai bun$ n ceea ce prive!te accesul la ap$ potabil$,
deoarece se pot bran!a la reeaua de ap$ a ora!elor !i ar avea nevoie doar de clorinare n reeaua de
38
distribuie: )elimb$r, Racovia, )ura Mare, )ura Mic$, Gale!, Vale, Tili!ca !i Cristian. Excepie de la
aceasta face Poplaca care a preferat s$ aib$ propria staie de tratare n loc s$ se conecteze la reeaua de
apa a mun. Sibiu.
Alte localit$i sunt situate pe direcia conductelor principale de ap$ ale mun. Sibiu !i iau ap$ brut$ de
la: Sadu, Gura Rului !i Orlat. Cu toate acestea, toate trei au proiecte n desf$!urare pentru construirea
de staii pentru tratarea apei brute !i (excepie Sadu) pentru retehnologizarea reelei de distribuie a
apei.
Localit$ile f$r$ sisteme centralizate de ap$, implementeaz$ proiecte sau au cel puin un Studiu de
Fezabilitate pentru sisteme de alimentare cu ap$. Datorit$ lipsei reelelor de canalizare, ap$ potabil$
este furnizat$ la ci!mele stradale, iar bran!area consumatorilor la reea va fi f$cut$ dup$ reeaua de
colectare a apelor uzate.
Recomand$rile sunt de a se beneficia mai bine de facilit$ile disponibile pentru tratarea apei brute !i de
a furniza ap$ tratat$ comunit$ilor rurale situate n apropiere. Prin urmare, staia de tratere Sibiu Sud
propus$ pentru reabilitare poate alimenta Cisn$dioara, comuna )elimb$r (n prezent alimentat$ de
staia de tratare Dumbrava), R$!inari (inclusiv Prislop), comuna Ro!ia, !i n jur de 20 de localit$i n
Apa Seca!elor. Introducerea reelelor de distribuie a apei este mp$rit$ pe mai multe faze de investiii
pentru ca termenul limit$, anul 2015, de conformare pentru furnizarea cu ap$ potabil$ tuturor
comunit$ilor peste 50 locuitori s$ fie ndeplinit.
Analiza aliment$rii cu ap$ a ora!elor Media!, Agnita Cop!a Mic$ !i Dumbr$veni se realizeaz$ n
documentaia Master Plan Extindere !i reabilitare sistem de ap$ !i ap$ uzat$.
Calitatea surselor de ap$ este monitorizat$ din anul 2006. Concluziile sunt urm$toarele:
Datorit$ condiiilor de reducere n subteran, n forajele din Dumbr$veni !i Media! este observat$
prezena fierului (Fe) !i a manganului (Mg) (este necesara o tratarea corespunzatoare). Fierul poate
fi u!or ndep$rtat prin oxidare apoi prin filtrare; manganul necesit$ o tratare suplimentar$, dozarea
cu oxidant, permanganat !i cre!terea valorii de ph;
Ali contaminatori au fost observai n Dumbr$veni !i Media! (Cd, Hg, Ni, Pb) majoritatea ionilor
de metale grele sunt mobili !i pot fi g$sii n apa brut$ pompat$. Marea majoritate din aceste
elemente toxice pot fi ndepartate prin procesul convenional de tratare;
Valorile mari de NH
4
!i NO
2
pot fi ndep$rtate prin oxidare ntr-o staie de tratre convenional$;
n Media! !i Dumbr$veni concentraia de SO
4
din apa subteran$ este uneori mare.
n ceea ce prive!te Media! cele dou$ puuri poluate pot fi abandonate iar consumatorii pot fi alimentai
de la staia de tratare. n ceea ce prive!te calitatea apei subterane din Dumbr$veni !i Media!, aceasta nu
respect$ standardele europene !i romne (Directiva 98/83/CE, Legea 458/2002 !i Legea 311/2004).
Toate ora!ele din cadrul studiului, Media!, Agnita, Cop!a Mic$ !i Dumbr$veni, sunt alimentate cu ap$
de suprafa$. Exist$ numai un cmp de foraje n Dumbr$veni, care cuprinde 12 foraje, cu adncimi
cuprinse ntre 15 200m !i debit pe foraj de 2,0 l/s. Dintre acestea, trei puuri forate sunt nefolosite, ca
urmare a deterior$rilor !i a calit$ii necorespunz$toare a apei brute (apa conine particule fine de
pietri!).
Sursa de ap$ brut$ n Media! este rul Trnava Mare, captarea se afl$ n aval de Dumbr$veni !i n
amonte de Media!. Capacitatea capt$rii este 1200 l/s.
Captarea Agnita este compus$ din trei drenuri din azbociment, cu o lungime de 80 m !i un diametru de
400 mm. Capacitatea estimata este 65 l/s. Apa brut$ este tranportat$ gravitaional c$tre o staie de
pompare, care o pompeaz$ c$tre staia de tratare. Conducta de aduciune are un diametru de 400 mm !i
o lungime total$ de 36,6 km. Conducta de aduciune este din oel (20 km) !i din azbociment (16,6 km).
Captarea construit$ din conducte din azbociment (Dn 400 mm) pare a fi parial colmatat$. n cazul
furtunilor patul rului este modificat !i necesit$ ajutor pentru a p$stra funcional$ actuala captare. Pe
termen scur,t sunt necesare noi capt$ri. n amonte de captare exist$ surse de poluare, factorii poluatori
39
fiind hoteluri !i pensiuni. Exist$ pierderi importante n conducta de ap$ brut$. Conductele ar trebui s$
fie nlocuite, n principal conductele din azbociment de la captare !i de la sistemul de aduciune.
Sursa de ap$ subteran$ din Dumbr$veni este compus$ din 10 foraje cu o capacitate de 2,3 l/s pn$ la
3,4 l/s. Apa brut$ de la puuri este pompat$ c$tre staia de tratare, proiectat$ pentru ndep$rtarea
manganului !i a fierului. nainte de stocarea n rezervorul principal, apa este dezinfectat$ ntr-un
rezervor de 20 m.
Capacitatea de stocare a apei potabile n mun. Media! este de 13.250 m
3
. Starea general$ de
funcionare este medie !i bun$. Cteva staii de pompare !i rezervoare sunt nefuncionale din cauza
lipsei de cerere (rezervorul Gura Cmpului (2x300 m
3
), staia de pompare Salcmilor alimentat$ din
rezervoarele de 2.400 m
3
!i 2x2000 m
3
).
n ora!ul Dumbr$veni rezerva de ap$ de 1500 m ofer$ o siguran$ n funcionare pentru 12 ore de
ntrerupere a produciei de ap$, volumul incluznd stocul minim de ap$ pentru combaterea incendiilor.
Cu toate acestea starea fizic$ !i de funcionalitate se recomand$ a fi ameliorat$.
n Cop!a Mic$ rezervorul de stocare este comun pentru uz industrial !i consum casnic. De aceea
verificarea cantit$ii depinde de necesarul real industrial (necunoscut). n cazul nealiment$rii
industriale, volumul de 6000 m
3
de ap$ este suficient pentru a asigura 12 ore de ntrerupere a
produciei de ap$ !i combaterea unui eventual incendiu.
n ora!ul Agnita rezerva de ap$ de 2500 m
3
este suficient$ pentru a asigura 2 ore de ntrerupere a
produciei de ap$ !i pentru combaterea incendiilor.
Reeaua de distribuie n municipiul Media! este veche. Conductele au fost montate n 1956 !i sunt
realizate din font$ cenu!ie !i oel. Avnd n vedere vechimea !i materialul din care este reeaua
calitatea apei nu se nscrie n norme n vigoare. Lungimea total$ este de 147.500 m, repartizat$ astfel:
47.700m font$, 37.100m oel, 1.500m PVC, 21.200m AC.
Din sistemul de distribuie al apei n ora!ul Dumbr$veni se alimenteaz$ !i o parte din comuna
Hoghilag (nearondat$ Consiliul Local Dumbraveni). Reeaua de distribuie a fost realizat$ n 1979.
Dou$ conducte principale de distribuie se afl$ n stare proast$ de funcionare.
Conducta de aduciune de ap$ brut$ este parial colmatat$, ntre cmpul de foraje !i staia de tratare.
Nu exist$ facilit$i de intervenie n cazul avariilor, ceea ce oblig$ operatorul s$ ntrerup$ sistemul n
cazul intervenilor tehnice pe conducte. De aceea, durat$ de alimentare zilnic$ medie este numai de 22
ore. Lungimea reelei de distribuie este de 32.000m, repartizat$ astfel: 12.800m oel, 1.600m PEID,
17.600m azbociment.
Reeaua de distribuie a apei n Cop!a Mic$ a fost realizat$ n 1971. Sistemul de distribuie n Cop!a
Mic$ alimenteaz$ aproape 85 % din populaia rezidenial$. Sistemul are o staie de tratare privat$ care
iniial a fost proiectat$ pentru a acoperi cererea industrial$. Reeaua de distribuie a ora!ului are 8,0 km
de conducte din PEID !i 7,0 km din azbociment.
Consiliul Local Agnita include dou$ sate aparin$toare (Cove! !i Ruja) cu aproape 2 000 locuitori care
nu beneficiaz$ de sistemul de distribuie al apei din Agnita. Reeaua are cca. 21 km !i este construit$
din conducte de oel. Reeaua a fost construit$ n 1977 !i este cea mai recent$ din cele patru ora!e
evaluate n Master Plan

Canalizarea apei uzate
Cu excepia municipiului Sibiu, nu exist$ staii de epurare a apelor uzate care s$ proceseze eficient
apele uzate !i niciuna care s$ ndeplineasc$ cerinele reglementrilor actuale ale UE. Staia din Sibiu
necesit$ investiii majore pentru a asigura conformarea la standardul actual privind efluentul.
n afara municipiului Sibiu (care are n derulare un proiect ISPA de reabilitare !i extindere a reelei de
canalizare), att reeaua de canalizare ct !i infrastructura aferent$ trat$rii apelor uzate sunt ntr-o stare
40
proast$ !i necesit$ investiii considerabile pentru respectarea condiiilior stipulate n Capitolul 22 din
Tratatul de Aderare.
Diferena ntre num$rul de aglomer$ri cu reele de canalizare !i cele deservite de staii de epurare
(proprii sau ale altor comunit$i) provine din faptul c$ anumite aglomer$ri nu sunt conectate la staii de
epurare, ntruct nu exist$ niciuna n apropiere sau lipsesc/nu sunt operaionale anumite elemente de
infrastructur$ (canale colectoare de transfer neoperaionale, lipsa staiilor de pompare care s$ pompeze
apa uzat$ n colectoarele din apropiere).
Exist$ staii de epurare a apei uzate care sunt funcionale, care sunt ntreinute !i care, cu excepia
ctorva, nu necesit$ investiii prioritare imediate. Cu toate acestea, toate staiile de epurare a apei uzate
vor avea nevoie de nlocuire complet$ a tuturor echipamentelor, va avea nevoie de automatizare !i de
asemenea este urgent$ nevoia de mbun$t$ire a facilit$ilor laboratorului.
Nu exist$ facilit$i acceptabile de depozitare a n$molului pentru zonele urbane, altele dect re!edinele
de jude. O nou$ groap$ de gunoi ecologic$ n apropiere de staiei de epurare Sibiu este n prezent n
construcie, pentru n$molul deshidratat rezultat n urma procesului de epurare. Sistemul de canalizare
al mun. Sibiu se afl$ n modernizare !i reabilitare prin aplicarea m$surii ISPA nr. 2002 RO 16 P PE
022. Pentru reeaua de canalizare sunt n derulare lucr$ri de extinderi n cartierele Gusteria !i Turni!or
!i lucr$ri de nlocuiri sau realizare de canale noi n zonele deficitare ale reelei ora!ului. Staia de
epurare a fost modernizat$ !i redimensionat$. Staia va primi !i apa uzat$ de la Cisn$die, dup$
rezolvarea problemelor legate de canalul de transfer. Este ntocmit studiul de fezabilitate pentru
Reele de canalizare !i staie de epurare Cisn$dioara, judeul Sibiu !i pentru retehnologizarea
canalului colector al staiei de epurare Cisn$die Sibiu.
Ora!ele Avrig, Ocna Sibiului, Sili!tea !i T$lmaciu au sisteme de canalizare !i epurare a apelor uzate,
dar sunt nesatisf$c$toare. n ora!ele S$li!te !i T$lmaciu sunt n derulare lucr$ri de reabilitare !i
modernizare a acestor sisteme. Ora!ele Ocna Sibiului !i Miercurea Sibiului nu au sistem de canalizare
pentru apele uzate.
n zona rural$ numai cteva localit$i au reele de colectare a apelor uzate, !i anume 10 localit$i din
87: Cristian, Gura Rului, Orlat, Turnu Ro!u, )elimb$r, Bungard, Mohu, Ve!tem care au reea de
canalizare !i staii de epurare !i )ura Mic$ !i Tili!ca numai cu reele de canalizare. Aceste reele sunt
f$cute recent fie prin intermediul proiectelor SAPARD (Cristian, Gura Rului, Orlat, Turnu Ro!u) sau
finanate din fonduri locale (comuna )elimb$r). Racordarea consumatorilor la reea se face destul de
ncet ceea ce impiedic$ funcionarea corespunzatoare a staiilor de epurare (Gura Rului, Orlat). n
general staiile de epurare din mediul rural nu funcioneaz$ corespunz$tor, datorit$ dep$!irii limitelor
impuse de lege pentru calitatea efluentului.
n toate celelalte localit$i din judetul Sibiu zona Sud, apa uzat$ este colectat$ prin mijloace precum
latrine sau fose septice sau este deversat$ n !anurile !i rigolele drumurilor, avnd impact negativ
asupra mediului, n mod special asupra solului, afectnd !i apele subterane. n prezent, sunt n
construcie staii de epurare n localit$ile Boia, Sibiel, Jina, Racovita, Ro!ia, Sadu, Slimnic, )ura
Mic$.
Previziunile privind serviciile de alimentare cu ap$ !i canalizarea !i epurarea apelor uzate n localit$ile
situate n zona de sud !i cea de nord vest a judeului Sibiu sunt dominate de trei factori:
1. Tarifele !i impactul lor asupra suportabilit$ii din partea populaiei.
2. Conectarea comunit$ilor rurale !i folosirea tot mai intens$ de c$tre populaia a
aparaturii electro-casnice.
3. Rata de conectare, mai ales conectarea la noi reele de canalizare.
Previziunile generale privind populaia indic$ faptul c$ ele sunt fie statice sau arat$ un declin gradual;
exist$ a!tept$ri pentru o adev$rat$ migraie general$ de la re!edinele de jude c$tre sate.
41
Modelele de consum urban, care sunt deja mici, vor r$mne relativ stabile la o medie de 120
l/pers/zi. Se apreciaz$ stagnarea consumului de ap$ din mediul rural pentru cel puin 5 ani !i numai
dup$ aceea s$ se nregistreze o cre!tere gradual$ de pn! la 80 l/pers/zi.
Consumul industrial va ar$ta o cre!tere puternic$, din cauza dezvolt$rii economice locale. Totu!i,
aceast$ cre!tere nu va avea impact asupra nc$rc$rii facilit$ilor municipale de tratare a apelor uzate
municipale, din moment ce efluentul este preepurat, ca rezultat direct al legislaiei.
Debitele !i nc$rc$rile care intr$ n staiile de epurare se bazeaz$ n mod clar pe rata de conectare a
noilor consumatori, atunci cnd reeaua de canalizare este gata. n timp ce, pentru reeaua de
alimentare cu ap$, conect$rile par s$ mearg$ mult mai repede, n cazul reelei de canalizare trebuie s$
mai treac$ 4-5 ani s$ se ajung$ la o rat$ de 40% din populaia potenial$.
Volumul actual al pierderilor de ap$ va sc$dea pentru c$ n ora!e ncepe nlocuirea reelelor !i
contorizarea consumului de ap$. A!tept$rile n acest sens sunt de 30-40% din apa livrat$, procentaj
destul de mare, el va sc$dea la un nivel de 20-25% atunci cnd vor fi realizate toate programele de
nlocuire a conductelor.
Sistemul de canalizare din mun. Media) este unitar, 40 % din reea funcioneaz$ n sistem divizor !i
60% n sistem mixt. Lungimea total$ a conductelor de canalizare este de 77 km, iar diametrul
conductei variaz$ de la 200 la 1 000 mm, majoritatea conductelor sunt din beton. Cea mai mare parte
din reea se afl$ n centrul ora!ului !i a fost construit$ acum 100 de ani ca un sistem divizor. Azi
sistemul de canalizare al ora!ului Media! este unul mixt. Din 1970 a fost construit$ o reea unitar$.
n lungul r. Trnava Mare exist$ guri de evacuare a ape uzate, evacund ap$ mixt$ pluvial$ !i uzat$
direct n ru.
Partea nordic$ a ora!ului nu este conectat$ la staia de epurare. Ultima mare inundaie a distrus
subtravers$rile care nu au fost nlocuite.
Cele mai mari probleme ale reelei de canalizare sunt:
1. Num$rul mare de guri de v$rsare este considerat ca fiind sursa major$ de poluare a rului
Trnava Mare.
2. Lipsa reelei de canalizare n multe zone unde populaia este bran!at$ la reeaua de
alimentare cu ap$. Aceast$ situaie a dus la diverse devers$ri de ap$ uzat$ n cursurile de ap$ din
vecin$tate ori n !anurile de la drum.
3. Seciuni deteriorate, conducte pr$bu!ite, racorduri defecte n cea mai mare parte a zonei
centrale. Acum sistemul de canalizare din aceste zone sunt racordate la conductele de ap$ pluvial$.
4. n timpul precipitaiilor abundente nivelul mare al raului Tarnava Mare nu permite
rev$rsarea apelor uzate, punnd astfel reeaua sub presiune.
n ora)ul Agnita sistemul de canalizare este mixt, avnd o reea de canale cu lungime total$ de 16,45
km. Toat$ canalizarea este construit$ din conducte din oel cu curgere gravitaional$.
Cele mai mari probleme g$site n reea sunt:
- Racord$ri ntre conductele de ap$ uzat$ !i ap$ pluvial$ cu un impact major asupra emisarului;
- Seciuni deteriorate conducte pr$bu!ite !i racorduri defecte;
- Lipsa reelei de canalizare n multe zone unde populaia este bran!at$ la reeaua de alimentare cu ap$.
Sistemul de canalizare n ora)ul Dumbr'veni este unitar. Lungimea total$ reelei este de 1900 m cu
desc$rcare direct$ n rul Trnava Mare.
Problemele ntlnite n reea sunt:
- Sectuni deteriorate, conducte pr$bu!ite !i racorduri defecte;
- Lipsa reelei de canalizare n multe zone unde populaia este bran!at$ la reeaua de alimentare cu ap$,
n special la casele private;
42
Sistemul de canalizare al ora)ului Cop)a Mic' este deinut de SOMETRA, o companie industrial$ de
metale grele. Proiectat pentru a deservi n special aceast$ unitate a fost mai trziu dezvoltat n zonele
rezideniale. Oricum reeaua nu a fost gndit$ ca un sistem coerent. Noile seciuni au fost extinse n
conformitate mai mult cu nevoile industrale dect cu nevoile populatiei. Apa uzat$ curge gravitaional,
nu exist$ staie de pompare de-a lungul sistemului.
Unele din problemele ntlnite n reea sunt:
- Seciuni deteriorate, conducte pr$bu!ite !i racorduri defecte;
- Lipsa reelei de canalizare n multe zone unde populaia este bran!at$ la reeaua de alimentare cu ap$,
n special la case.
Staia de epurare din Media! a fost construit$ n 1963, treapa biologic$ a fost construit$ n 1980.
Capacitatea de proiectare este de 430 l/ s, debitul real tratat fiind de cca. 100 l/ s. Efluentul staiei nu
are calitatea cerut$ de normele n vigoare (NTPA 001). De aceea este necesar$ extinderea !i
reabilitarea staiei de epurare.
Nu exist$ staie de epurare n ora)ul Agnita. Pentru Agnita este necesar$ construirea unei staii de
epurare n conformitate cu directivele europene din domeniul apei.
n ora)ul Dumbr'veni nu exist$ staie de epurare.
Ora)ul Cop)a Mic' nu are staia proprie de epurare. Apa uzat$ din ora! este momentan epurat$ la
staia de epurare a companiei SOMETRA (topitorie metalurgic$ neferoas$) mpreun$ cu apa uzat$
industrial$.

Riscuri naturale - inunda+ii
Din punctul de vedere al climei, Romnia se confrunt$ cu fenomene hidrologice n cicluri de 9-10 ani,
ani de secet$ urmai de ani ploio!i. Desp$duririle masive dup$ 1990 au amplificat gravitatea
fenomenului, inundaiile avnd un caracter torenial n multe zone. Avnd n vedere frecvena !i
pierderile cauzate, inundaiile se afla pe primul loc n ceea ce prive!te riscurile naturale care prezint$
pericol pentru populaie !i pentru activit$ile economice.
La nivelul judeului s-a avut n vedere un scenariu de prognoz$ defavorabil$ care presupune
suprapunerea undei de viitur$ de pe rul Hrtibaciu cu o cre!tere a nivelurilor pe rul Cibin. Astfel,
pentru atenuarea remuului produs pe rul Hrtibaciu n vederea ap$r$rii localit$ilor aval de
acumularea nepermanent$ Bene!ti, Alna, Nocrich, Corn$el, se propun ca zone pretabile pentru
inundare dirijat$ 6 incinte agricole n aceste localit$i, nsumnd un total de 445 ha care pot acumula
un volum de 5,25 mil. m
3
de ap$.
n anul 2003 a fost finalizat Sistemul Meteorologic Integrat Naional (SIMIN) care permite
cunoa!terea !i prognozarea mai precis$ a fenomenelor meteorologice periculoase !i s-a demarat
realizarea Sistemului Informaional Decizional Integrat n cazul Dezastrelor Provocate de Ape
(DESWAT Destructive Water Abatement and Control of Water Disasters). Sunt n curs de elaborare
Planurile de ap$rare mpotriva inundaiilor (termen 30.10.2009) n care, fiecare prim$rie va introduce
datele reactualizate referitoare la zonele cu risc de inundabilitate. Cauza principal$ care poate duce la
posibile inundaii o reprezint$ colmatarea accentuat$ a cursului de ap$. n acest sens, n fiecare an sunt
prev$zute lucr$ri de decolmatare !i regularizare, reprofilare a cursului de ap$. La sfr!itul anului 2009
s-au realizat astfel de lucr$ri pe urm$toarele cursuri de ap$: prul Mo!na, prul )mig, prul Giac$!.

Zone cu risc de inundabilitate - 2008
B.H. Mure) Curs de ap'
A+el
Rul Trnava Mare
PrulAel
43
Mic'sasa
Rul Trnava Mare
Prul )oro!tin
Valea Rea
Mo)na
Prul Mo!nei
Valea Nem!ei
$eica Mic' Valea )oro!tin
Loamne) Rul Vi!a
$eica Mare
Prul Calva
Rul Vi!a
Prul Popii
Trnava
Valea Carpenului,
Toreni
Trnava Mare
Mih'ileni Prul R$v$!el
Slimnic - sat Ru)i Toreni
Axente Sever
Rul Vi!a
Toreni
Drlos
Rul Trnava Mare
Valea Curciu
Prul P$ucea
Biertan Prul Cop!a
Valea Viilor
Prul Valea Viilor
Toreni Prul Grui
Prul Hevesi
Laslea
Rul Trnava Mare
Prul Laslea
Brateiu
Rul Trnava Mare
Valea Buzdului
Valea Mare
Hoghilag
Prul Podului
Prul Valchid
Valea Nucilor
Trnava Mare
A.N.A.R., D.A. Mure!, S.G.A. Mure!, S.H. Media!, adresa 643/19.10.2009 Zone de risc la inundabilitate.doc

Conform aceleia!i surse, n perioada 2006-2008, au fost decolmatate, deci s-a redus considerabil riscul
de inundaii pe urm$toarele cursuri de ap$: Valchid, Prod, Laslea !i aflueni, Visa, C$plna, Trnava
Mare, Popii la )eica Mare, Ighi!, Valea Viilor, Valea Satului, Richi!, Biertan, Dupu!.
De asemenea, pentru perioada 2010-2011 sunt propuse lucr$ri pe urm$toarele cursuri de ap$: prul
P$ucea (intravilan localitatea P$ucea), prul Hr!tiu (la Axente Sever), prul )oala (la Agrbiciu),
Trnava Mare (intravilan localitatea Media!), prul Ighi! (intravilan Media!), prul Valchid
(intravilan Cop!a Mare).


2. Strategia de dezvoltare
Strategia judeean$ pentru dezvoltarea sectorului de ap$ !i ap$ uzat$ are ca obiectiv conformarea cu
intele trasate n Capitolul 22 al Tratatului de Aderare dintre Guvernul Romniei !i Uniunea European$
44
pn$ la sfr!itul anului 2018, precum !i un program de investiii pe termen lung care s$ permit$
sustenabilitatea serviciului prin asigurarea celui mai eficient serviciu pentru clieni.
Strategia serviciilor de ap$ !i ap$ uzat$ a judeului Sibiu poate fi sintetizat$ astfel:
Furnizarea unui cost unitar al serviciilor pentru toate comunit$ile n concordan$ cu
Directivele UE;
Extinderea, acolo unde acest luncru este posibil, a infrastructurii serviciilor existente n
concordan$ cu actualele Directive UE, pentru furnizarea de servicii n ct mai multe localit$i !i
aplicarea unei abord$ri regionale tuturor zonelor judeului;
Acolo unde infrastructura existent$ nu poate fi extins$, pentru asigurarea unei noi
infrastructuri este posibil$ adoptarea unei noi abordari regionale;
Asigurarea c$ operatorul regional beneficiaz$ de suportul financiar !i politic necesar att la
nivel local ct !i judeean, pentru a fi n m$sur$ s$ ofere servicii la preuri competitive pentru
consumatorii s$i.
Se propune ca strategia a fi implementat$ n cadrul unui program de investiii pe termen lung
desf$!urat astfel:
Faza 1: Investi+ii prioritare
Investiiile din aceast$ etap$ acoper$ cerinele privind conformarea cu prevederile Directivei
91/271/EEC privind apele uzate provenite din mediul urban !i cele ale Normativului NTPA-011- 2002
cu amend$rile sale privind aglomer$rile urbane mai mari de 10.000 l.e. Singurele priorit$i din aceast$
faz$ sunt cele dominate de m$rimea aglomer$rilor exprimate n populaia echivalent$.
Mai mult, la sfr!itul acestei faze (anul 2013), mai r$mn doi ani pentru conformarea cu prevederile
Directivei 98/83/EEC privind calitatea apei pentru consumul uman. Pentru judeul Sibiu aceasta
implic$ investiii semnificative, cu prec$dere n partea de nord vest, unde nu exist$ surse
reglementate de ap$, debitele sunt mici !i sursele de suprafa$ seac$ n timpul anotimpului cald.
Propunerile prezentate n Master Plan arat$ intenia de a folosi sursele de ap$ !i capacit$ile de tratare
poteniale care sunt n prezent folosite pentru municipiul Sibiu !i zonele imediat nvecinate !i intenia
de a extinde un num$r de conducte de aduciune pentru localit$ile care au n prezent deficiene de
alimentare cu ap$.
Faza 2: 2013 2018
Etapa a 2 a investiiilor prioritare a fost elaborat$ avnd la baz$ faptul c$ toate localit$ile care nu sunt
acoperite de etapa 1 a programului cu o populaie mai mare de 50 de locuitori echivaleni (se aplic$
aproape la tot judeul, cu excepia a !ase sate) vor avea nevoie de o alimentare cu ap$ acceptabil$, care
s$ se conformeze cu prevederile Directivei 98/83/EEC pn$ n anul 2015.
Programul privind colectarea !i epurarea apelor uzate se aplic$ numai pentru acele localit$i care pot fi
clasificate ca aglomer$ri pe baza definiiilor din Directiva 91/271/EEC !i cu o populatie echivalenta
mai mare de 2.000 locuitori.
Faza 3: 2018 2038
Una dintre problemele cu care se confrunt$ judeul este timpul foarte scurt n care trebuie s$ se
conformeze cu Directivele UE privind apa potabil$ !i apele uzate, iar derogarea convenit$ a fost
semnat$ n ianuarie 2007. Termenele limit$ pentru Directive necesit$ investiii care trebuie s$ fie
finalizate cel mai trziu la sfr!itul anului 2018.
Alimentare cu ap'
Programul de investiii pentru serviciile de alimentare cu ap$, colectare/epurarea apelor uzate pentru
etapele 3 6 este dominat de necesitatea de a menine infrastructura n stare bun$, dar f$r$ investiii n
noua infrastructur$.
Alimentare cu ap': Strategia general$ a judeului pentru dezvoltarea sistemelor de alimentare cu ap$,
pe obiectele cuprinse n sisteme, este din acumularea Cibin Gura Rului !i de la rurile Sadu !i
Avrig. Judeul are numeroase izvoare de munte care asigur$ ap$ de bun$ calitate localit$ilor
ndepartate care nu au fost sau nu pot fi conectate direct la staiile principale de tratare.
45
Tratarea apei: Pentru judeul Sibiu, puurile de mic$ adncime vor fi folosite n continuare n mod
special pentru igiena personal$. Unde este posibil, apa de suprafa$ va fi tratat$ cu ajutorul staiilor
deja existente sau a celor noi n vederea conform$rii cu Directiva 98/83/EC.
Distribu+ia apei: Acolo unde facilit$ile de tratare dispun de capacitate suplimentar$ !i sursa de ap$
are debit suficient din punct de vedere calitativ !i cantitativ, sub incidena condiiilor climatice,
principalul bazin poate fi extins. M$sura se constituie ntr-o prioritate de alimentare pentru acele
localit$i care nu au ap$ potabil$, nefiind astfel conforme cu Directivele UE.
Ar trebui introdus$ o campanie intensiv$ de detectare a pierderilor, urmat$ de nlocuirea complet$ a
unor seciuni din reea. Compania regional$ de ap$ ar trebui s$ stabileasc$ o int$ pentru reducerea
pierderilor reale att cantitativ ct !i n procent al apei furnizate la cel putin 40%. Este de preferat ca
extinderea reelei de distribuie s$ fie realizat$ din surse interne acolo unde este posibil.
Colectarea apei uzate: pentru toate zonele urbane cu o populaie echivalent$ mai mare de 10.000
locuitori, reeaua de canalizare ar trebui extins$ pentru a putea acoperi cel puin 90% din populaia
urban$. Colectoarele necesare pentru o abordare regional$ a serviciului ar trebui instalate cu prioritate,
mpreun$ cu reelele principale de canalizare pentru localit$ile care vor fi dotate pentru prima dat$ cu
reea de canalizare.
Pentru acele comunitati care nu dispun de ap$ potabil$ sau unde recent a fost implementat un proiect
de alimentare cu ap$ n zonele rurale, ar trebui s$ se asigure o reea de canalizare unde costurile sunt
minime !i unde locuitorii arat$ n mod clar disponibilitatea de a pl$ti pentru acest serviciu. Pentru
restul, doar dac$ nu sunt probleme majore de mediu, folosirea foselor septice pentru gospod$rii
individuale, instituii sau blocuri de locuine ar trebui s$ fie prima prioritate.
Tratarea apelor uzate: Strategia judeului este n mod evident stabilit$ de cerinele Directivei
91/271/EEC !i de capitolul 22 al Tratatului de Aderare dintre Uniunea Europeana !i Guvernul
Romniei. Exist$ o cerin$ evident$ n Tratat pentru tratamentul complet !i efectiv la standardele
cerute pentru aglomer$ri mai mari de 10.000 locuitori p.e. Unde acestea sunt obligatorii, ar trebui
asigurate staii de tratare noi sau retehnologizate cele existente.
Staiile de epurare ar trebui construite n faze, cu un orizont iniial de proiectare de maxim 15 ani.
Totusi, toate staiile trebuie prev$zute cu spaiu suficient pentru extindere. Aglomer$rile ntre 2.000 !i
10.000 p.e. vor fi prev$zute cu staii de pompare conform cerintelor Directivei !i vor fi prioritizate n
funcie de num$rul populaiei conectate !i a impactului asupra mediului.
Tratarea namolului: Cu o singur$ staie de tratare a n$molului, judeul are n mod evident nevoie de o
strategie att pentru colectarea ct !i pentru depozitarea n$molului provenit din apele epurate pentru
momentul n care toate staiile de epurare vor intra n funciune.
Strategia !i facilit$ile de tratare echivalente trebuie s$ fie disponibile n cadrul aceluia!i program
pentru tratarea apelor uzate, cu toate cerinele prev$zute n ceea ce prive!te depozitarea n$molului n
legislaia UE !i nevoia de reciclare a n$molului pe terenurile agricole. Este evident c$ strategia care va
fi introdus$ n judeul Sibiu va trebui s$ se bazeze att pe cerinele pe termen scurt ct !i pe cele pe
termen lung n ceea ce prive!te nevoile de protecie a mediului nconjur$tor.
Apele uzate industriale: Judeul trebuie s$ se asigure c$ se aplic$ principiul poluatorul pl$te!te att
prin obligarea industriilor de a introduce procese de preepurare, ct !i prin modificarea procese lor de
producie. Cnd industriile continu$ s$ deverseze n canalizarea public$, atunci devers$rile trebuie s$
fie percepute !i colectate pe baza principiului amintit anterior. Este esenial ca industriile poluatoare
cunoscute s$ fie obligate s$ se conformeze cu legislaia romneasc$ n vigoare nainte ca orice staie de
epurare !i tratare a n$molului s$ fie construit$.
Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu ap$ este propus$ prin formarea unor sisteme zonale de
alimentare cu ap$ !i a unor aglomer$ri de ap$ uzat$. Sistemele zonale de alimentare cu ap$ sunt:
1. Sibiu, care cuprinde: Sibiu, P$ltini!, Cisn$die, Cisn$dioara, R$!inari, Prislop, )elimb$r,
Bungard, Mohu, Ve!tem, Ro!ia, Ca!ol, Daia, Nou, Corn$el, Nucet, )ura Mare, Hamba, )ura
46
Mic$, Rusciori, Ocna Sibiului, Loamne!, Mndra, Alamor, Armeni, Hasag, Pauca, Bogatu
Roman, Bro!teni, Presaca, Ludo!, Gusu, Miercurea Sibiului, Dobarca, Apoldu de Sus, Apoldu
de Jos, Sng$tin, Amna!, Aciliu, Cristian. Populaia deservit$ este estimat$ la 212.752
locuitori.
2. Avrig, care cuprinde: Avrig, Mr!a, Bradu, Sacadate, Racovia, Sebe!u de Sus. Populaia
deservit$ este estimat$ la 16.871 locuitori.
3. T'lmaciu, cuprinde: T$lmaciu, T$lmaciu II.
4. S'li)te, care cuprinde: Sali!te, Gales, Vale, S$cel, Mag, Tili!ca. Populaia deservit$ este
estimat$ la 5.683 locuitori.
5. Jina, Populaia deservit$ este estimat$ la 6.836 locuitori.

Sistemul Sibiu propune finalizarea lucr$rilor la staia de tratare a apei Sibiu Sud, lucr$ri sistate n
perioada anilor 80. Se propune scoaterea din funciune a staiei de tratare Cisn$die care prezint$
probleme n funcionare. Aria de deservire cu ap$ potabil$ poate fi mp$rit$ geografic n trei arii:
Sibiu Sud (inclusiv municipiul Sibiu),
Sibiu Nord-Est (localit$ile incluse n Valea Hrtibaciului !i comuna )ura Mare)
Sibiu Nord-Vest (incluznd localit$ile cunoscute ca Asociaia Apa Seca!elor, comuna Cristian !i
cteva sate dependente ale ora!ului S$li!te).
n zona Sibiu Sud finalizarea staiei de tratare va putea fi realizat$ f$r$ a fi conectat$ la reeaua de
distribuie, urmnd ca la terminare s$ fie conectat$ la sistemul de distribuie a apei din ora!ul Cisn$die,
fapt care va permite scoaterea din funciune sau intrarea n conservare a staiei de tratare Cisn$die. Apa
din aceast$ surs$ poate fi transferat$ din Cisn$die n Cisn$diora la finalizarea unei noi reele n aceast$
localitate. Aceast$ investiie va asigura o surs$ reglementat$ de ap$ pentru ora!ul Cisn$die !i zonele
nvecinate. Staia de tratare Sibiu Sud va susine alimentarea cu ap$ a municipiului Sibiu, n special a
zonei de blocuri din partea de sud, !i a comunei )elimb$r. n mun. Sibiu sunt necesare mbun$t$iri ale
reelei de distribuie a apei. Mai mult, n viitor, noua staie va putea furniza ap$ potabil$ n ora!ul
T$lmaciu care este alimentat n prezent de dou$ puuri de mare adncime, n condiiile n care calitatea
apei din puuri se va deprecia !i va fi necesar$ utilizarea unei surse sigure de ap$.
Zona Sibiu Nord Est include comuna Ro!ia (!i toate satele aparin$toare Daia, Nou, Nucet, Corn$el !i
Ca!ol), precum !i comuna )ura Mare. n prezent, aceste zone nu sunt alimentate cu ap$ sau
alimentarea este parial$, iar intenia este de a asigura ap$ potabil$ printr-o conduct$ de aduciune !i o
serie de rezervoare !i instalaii locale de clorinare (acolo unde este cazul). n prezent, comuna )ura
Mare construie!te o conduct$ de aduciune !i reea distribuie ap$ potabil$ pentru alimentarea satele
)ura Mare !i Hamba, apa urmnd a fi preluat$ din reeaua de distribuie a apei a mun. Sibiu.
n zona Sibiu Nord Vest, se propune realizarea unei serii de conducte principale de aduciune,
rezervoare !i instalaii de clorinare pentru a alimenta comunit$ile f$r$ ap$ n prezent. Propunerile se
refer$ la:
Extinderea conductei principale de aduciune Sibiu - Ocna Sibiului cu o conduct$ de aduciune pentru
alimentarea localit$ii Loamne!, cu rezervoare n Ha!ag !i Mndra,
O nou$ ramificaie a conductei de la Mndra pentru alimentarea localit$ilor Al$mor, Armeni, Bogatu
Roman, Bro!teni, Presaca i P$uca. Rezervoare sunt prev$zute pentru Bro!teni, P$uca, Presaca, Bogatu
Roman, Armeni, Al$mor,
Interconectarea conductei din noua alimentare Alamor Bogatu Roman, pentru asigurarea cu ap$
potabil$ a localit$ilor Gusu, Ludo!, Apoldu de Jos, Sing$tin, Amna!, Aciliu, Apoldu de Sus,
Miercurea Sibiului !i Dobirca. Rezervoare noi sunt propuse la Gusu, Amna!, Sing$tin, Apoldu de Sus,
Miercurea Sibiului !i Dobirca. Asigurarea apei din alte surse a fost luat$ n considerare, lucru vizibil n
propunerile naintate pentru celelalte arii de deservire din Sibiu. Unde sunt disponibile surse adecvate
de ap$, se propun capt$ri, tratare !i reele, finanate din surse locale sau guvernamentale.
47
Zona propus$ pentru alimentare cu ap$ de la Sibiu s-a confruntat mereu cu surse de ap$ inadecvate,
avantajele acestei politici de extindere a ariei de deservire cu ap$ fiind semnificative:
Capacitate corespunz$toare a surselor de ap$ brut$ !i de tratare la cele dou$ staii de tratare de la
Sibiu;
Conducta de aduciune deja instalat$ ntr-o parte a regiunii;
Resurse de ap$ existente nedisponibile sau deja folosite;
Activele propuse a fi montate au o durat$ de funcionare mare !i necesit$ un nivel minim de operare
!i intretinere.
Sistemul regional de distribu+ie a apei Avrig este constituit n jurul staiei de tratare Avrig. Aceast$
staie este una convenional$, cu captare din rul Avrig care asigur$ ap$ brut$ pentru tratare.
Staia de tratare se afl$ ntr-o stare rezonabil$, fiind bine ntreinut$ cu toate c$ este veche. Capacitatea
staiei este de 185 l/s, care este mai mult dect adecvat pentru populaia care trebuie deservit$.
Se propune ca staia de tratare Avrig s$ continue s$ alimenteze cu ap$ potabil$ ora!ul Avrig (inclusiv
Mr!a). De asemenea, exist$ capacitate suficient$ pentru a alimenta n viitor satele aparin$toare Bradu
!i Sacadate. Comuna Racovia beneficiaz$ att de alimentare proprie, ct !i de alimentare din sistemul
de ap$ al Avrigului, iar satul Sebe!u de Sus, nu are n prezent alimentare cu ap$ potabil$. Se consider$
c$ cea mai bun$ soluie pentru a asigura alimentarea cu ap$ a acestor comunit$i este formalizarea
conect$rii la staia de tratare Avrig, acest lucru determinnd construcia unei extinderi a conductei
principale de ap$, a unui nou rezervor !i a reelelor de distribuie. Nu au fost luate n considerare alte
opiuni pentru aceast$ localitate datorit$ prezentei staiei de tratare existente la Avrig.
Ora)ul T'lmaciu este propus ca sistem regional de distribuie a apei datorit$ populaiei semnificative
pe care o are (5.900). n prezent, ora!ul se alimenteaz! din puuri care pompeaz$ ap$ ntr-un rezervor
nainte de a fi distribuit$ n ora!. Propunerea iniial$ era ca aceast$ zon$ s$ fie alimentat$ cu ap$
potabil$ din sistemul regional de distribuie a apei Sibiu. Din discuiile purtate cu administraia local$,
a rezultat c$ se dore!te continuarea aliment$rii cu ap$ din sistemul de puuri existent. Se crede c$ ap$
din puuri nu se va conforma pe termen lung cu cerinele Directivei Europene !i de aceea Master
Planul include investiii pentru conectarea viitoare la sistemul regional de distribuie a apei Sibiu.
Sistemul regional de distribu+ie a apei S'li)te este constituit n jurul staiei de tratare Tili!ca. Staia
de tratare Tili!ca este alimentat$ cu ap$ brut$ din rul Tili!cua. Staia este veche, dar funcioneaz$
bine la capacitatea curent$. Staia necesit$ extinderi la captarea apei din ru. Reabilitarea staiei va fi
necesar$ n viitorul nu prea ndep$rtat.
Reelele existente din Tili!ca alimenteaz$ S$li!te, Vale, Gale!, precum !i partea inferioar$ a comunei
Tili!ca. Se propune extinderea reelei pentru alimentarea comunei S$cel care n prezent se alimenteaz$
din puuri de mic$ adncime (n prezent lucr$rile sunt n curs de execuie finanate din alte surse) !i
pentru comuna Mag care au ca surs$ neregulat$ de ap$ tot puuri de mic$ adncime. Extinderea ariei de
deservire este programat$ pentru faza a 2-a de investiii pentru asigurarea conform$rii pn$ la sfr!itul
anului 2015. Exist$ un num$r de opiuni care pot fi considerate pentru furnizarea apei potabile acestor
comunit$i, incluznd staii mici de tratare, separate, puuri forate, priza pe mal cu captare lateral.
Totu!i, sursa de suprafa$ existent$ are avantajul utiliz$rii infrastructurii existente, are potenial de a
susine mai mult dect adecvat cerinele comunit$ilor propuse a fi incluse !i minimizeaza costurile de
operare !i de ntreinere anual$.
Sistemul regional de distribu+ie a apei Jina are ca punct central Jina. n prezent, Jina este deservit$
de o serie de surse locale de ap$ care nu sunt reglementate. Comuna construie!te n prezent o staie de
tratare !i ncepe construirea reelei de distribuie, cu toate c$ fondurile sunt disponibile doar pentru
aproximativ 50% din lucr$ri n prezent. Aceste lucr$ri, odat$ finalizate, ar trebui s$ asigure comunei o
sursa reglementat$ de ap$. Aproape de Jina este Poiana Sibiului care nu are un sistem reglementat de
alimentare cu ap$. Se propune ca apa potabil$ din Jina s$ alimenteze Poiana Sibiului printr-o conduct$
de aduciune !i un rezervor. Aceast$ opiune se folose!te de un activ nou care a fost construit n Jina de
48
autorit$ile locale. Construcia unei staii de tratare n locul construirii a dou$ are avantajul unei mai
simple administr$ri !i unei eficiene sporite n operare !i activit$i conexe. O alternativ$ ar fi ca Poiana
Sibiului s$ construiasc$ o staie de tratare separat$.
Alimentare cu ap' n zonele rurale
Strategia adoptat$ n Master Plan este maximizarea folosirii facilit$ilor de ap$ existente !i extinderea
oriunde este posibil a sistemelor regionale de distribuie a apei. n mod clar, acolo unde asemenea
abordare nu este posibil$ sau acolo unde sunt disponibile surse adecvate de ap$ se propun facilit$i de
tratare local$. Comunit$ile din mediul rural au sau vor avea ap$ potabil$ n general din capt$ri de
suprafa$ din ruri locale de bun$ calitate prin priz$ pe mal cu captare lateral$ sau staii modulare de
tratare de mici dimensiuni, precum !i din surse de ap$ subteran$.
Populaia alimentat$ cu ap$ din proiecte rurale este cam de 33.200 locuitori, aproximativ 12% din
populaia judeului Sibiu - Sud.
Pentru ora!ele Media!, Agnita, Cop!a Mic$ !i Dumbr$veni, Master Planul elaborat pentru extinderea !i
reabilitarea sistemului de ap$ !i canalizare ap$ uzat$ prevede:
administrarea atent$ a resurselor, n acest sens este necesar s$ se iniieze studii hidro-geologice de
detaliu pentru estimarea surselor subterane naturale disponibile n momentul de fa$ !i s$ se
instaleze n fiecare foraj debitmetre !i echipamente de m$sur$ care s$ efectueze permanent
m$sur$tori de nivel,
cel mai important cmp de puuri al judeului este amplasat la Dumbr$veni. Cele mai multe capt$ri
nu sunt protejate mpotriva polu$rii !i este necesar un studiu care s$ determine limitele reale ale
zonei de protecie, a!a cum sunt ele definite de Hotararea de Guvern nr. 930 din august 2005
(regim sever de protecie). Se recomand$ insistent realizarea unui program pe termen scurt, care s$
ia n considerare reabilitarea puuri forate !i mprejmuirea zonelor de protecie;
mbun$t$iri n schema de alimentare cu ap$ n zona de proiect:
1. mbun$t$irea procesului de tratare n funcie de calitatea variabil$ a apei brute;
2. Optimizarea !i cre!terea capacit$ii !i performanei staiei de tratare;
3. Reducerea cantit$ii de deeuri i de produse reziduale;
4. mbun$t$irea calit$ii !i eficienei serviciilor de tratare a apei.
reducerea pierderilor de ap$ n reeaua de distribuie. Deoarece reducerea pierderilor (pierderi reale
de 20%) va necesita mai mult de 6 ani, vor fi disponibile capacit$i de tratare de rezerv$ pn$ la
sfr!itul anului 2026. Aceste rezerve pot fi folosite pentru a deservi o arie extins$ ulterior;
Canalizare ape uzate
n vederea asigur$rii conform$rii cu Directiva 91/271/EEC !i a derog$rilor prev$zute de Tratatul de
Aderare, strategia la nivel judeean este definit$ dup$ cum urmeaz$:
Zonele urbane care au o populaie echivalent$ mai mare de 10.000 l.e. se vor conforma cu cerinele
prev$zute de Tratatul de Aderare !i au un program de investiii pentru conformare pn$ la sf$r!itul lui
decembrie 2013, at$t pentru colectare, c$t !i pentru epurare, a!a cum este indicat de Ministerul
Mediului !i Dezvoltarii Durabile;
Unele localit$ile (ora!e, sate) pot fi conectate n mod eficient din punct de vedere al costurilor la o
staie de epurare prev$zut$ pentru o aglomerare cu mai mult de 10.000 locuitori echivaleni, atunci vor
fi prev$zute canalele colectoare !i staiile de pompare adecvate, mpreun$ cu reelele locale de
canalizare. Aceste localit$i vor fi incluse n aglomerare;
Satele, distincte de comune, care au o populaie echivalent$ mai mare de 2.000 vor fi prev$zute cu
reea de canalizare !i staie de epurare n conformitate cu Tratatul de Aderare. Din nou, acolo unde alte
localit$i (ora!e, sate) pot fi conectate n mod eficient din punct de vedere al costurilor la o staie de
epurare propus$, atunci vor fi prev$zute canalele colectoare !i staiile de pompare adecvate, mpreun$
49
cu reelele locale de canalizare. Data conform$rii pentru aceste comunit$i va fi n concordan$ cu
Tratatul de Aderare, urmnd a fi luate n considerare fondurile disponibile !i impactul asupra mediului;
Comunele formate din sate care au fiecare populaie echivalent$ sub 2.000 locuitori vor fi prev$zute
cu reea de canalizare !i staie de epurare corespunz$toare numai acolo unde acest lucru se poate
realiza n concordanta cu Articolul 3(1) al Directivei 91/271/EEC, de exemplu cele care nu presupun
un cost prea mare pe cap de locuitor;
Comunele, unde nu este practic s$ se prevad$ orice form$ centralizat$ de colectare !i epurare !i
care sunt constituite din sate cu o populaie individual$ echivalent$ de mai puin de 2.000 locuitori, vor
fi prev$zute cu soluii locale corespunz$toare (tancuri septice sau alte soluii);
Comunele care n prezent sunt alimentate cu ap$ de la ci!mele nu vor avea vreo form$ de reea de
canalizare !i de epurare pn$ cnd nu se va mbun$t$i reeaua de ap$ !i conect$rile individuale vor
acoperi de cel puin 80% din gospod$riile din comun$;
Comunele sau satele din cadrul comunelor care n prezent nu au alimentare cu ap$ !i se bazeaz$ pe
puuri de mic$ adncime nu vor fi luate n considerare pentru colectarea !i epurarea apelor uzate pn$
cnd nevoile n ceea ce prive!te apa potabil$ nu sunt asigurate.
Conform Directivei 91/271/CEE, aglomerarea este definit$ ca o zon$ unde populaia !i/sau
activit$ile economice sunt suficient de concentrate pentru ca apa urban$ uzat$ s$ fie colectat$ !i
condus$ la o staie de epurare a apei uzate sau la un punct final de deversare. Conceptul de
aglomerare presupune:
Existena unei aglomer$ri este o stare de facto, reprezentnd efectiv zona n care
populaia/activitatea economic$ este suficient de concentrat$;
criteriile folosite pentru identificarea limitelor unei aglomer$ri pot fi:
a) concentrarea populaiei (ex. densitatea populaiei ntr-un anumit spaiu)
b) concentrarea activit$ilor economice
c) concentrarea suficient$ a criteriului a) sau a) !i b) pentru colectarea !i transportarea apei uzate
urbane. Delimitarea aglomer$rii trebuie s$ reflecte graniele zonei suficient de concentrate.
Termenul de aglomerare nu trebuie confundat cu unit$ile administrative. Delimitarea unei
aglomer$ri poate s$ corespund$ sau nu cu graniele unit$ii administrative-cteva unit$i administrative
pot forma o aglomerare sau o singur$ unitate administrativ$ poate fi compus$ din aglomer$ri distincte
dac$ reprezint$ zone suficient de concentrate, separate n spaiu/teritorial.
Pentru o abordare regional$, au fost analizate:
clusterul de ap$ uzat$ bazat pe staia de epurare de la Sibiu;
clustere de ap$ uzat$ unde epurarea apelor se realizeaz$ de o singur$ staie de epurare care
deserve!te o anumit$ aglomerare.
Nr
crt
Cluster de
ap' uzat'
Aglomerare
(Directiva
91/271/EEC)
Popula+ie
echivalent'
deservit'
1 Sibiu 1) Sibiu -)elimb$r
2) Cisn$die
3) Cisn$dioara
4) Poplaca
5) R$!inari
6) Bungard
7) Mohu
8) Ve!tem
9) )ura Mare
297.452

50
10) Hamba
2 Avrig 1) Avrig
2) Mr!a
3) Porumbacu de Jos
4) Porumbacu de Sus
16.667

3 T$lmaciu 1) T$lmaciu
2) T$lmaciu II
3) T$lm$cel
8.879

4 S$li!te

1) S$li!te
2) Vale
3) Gale!
4) Tili!ca
5.201

5 - Jina 4.368
6 Ocna
Sibiului
Ocna Sibiului 4.326
7 - Cristian 4.049
8 Racovia 1) Racovita
2) Sebe!u de Sus
3.735

9 - Gura Rului 3.763
10 Turnu Ro!u 1) Turnu Ro!u
2) Sebe!u de Jos
3.426
11 - Orlat 3.233
12 - Poiana Sibiului 2.833
13 Miercurea
Sibiului
1) Miercurea Sibiului
2) Dobarca
2.809
14 - Slimnic 2.618
15 - Sadu 2.547
16 - Vurp$r 2.506
Total 368.449

Clusterul de ap' uzat' Sibiu
Municipiul Sibiu, re!edina judeului !i zonele limitrofe formeaz$ un cluster incluznd un num$r de 10
aglomer$ri conform definiiei din cadrul Directivei 91/271/EEC, avnd populaia echivalent$ ata
peste, ct !i sub 2.000 l.e. Se propune ca aceast cluster s$ fie extins pentru a include localit$i care fie
sunt deja sau pot fi conectate n mod eficient din punct de vedere al costurilor, fie direct la staia de
epurare Sibiu.
Principala opiune este un cluster bazat pe staia de epurare Sibiu. Reele noi de canalizare vor fi
realizate n R$!inari (racordate la colectorul Sibiu) !i acele p$ri ale comunei )elimb$r neacoperite n
prezent cu reea de canalizare. Pe viitor, noi infrastructuri de canalizare vor fi realizate n Poplaca
(pentru a se racorda de asemenea la reeaua de canalizare a Sibiului) !i Cisn$dioara (pentru a se
racorda la sistemul de canalizare Cisn$die !i de acolo la staia de epurare Mohu).
Clusterul de ap' uzat' Avrig
Clusterul de ap$ uzat$ este constituit n jurul premisei c$ noua staie de epurare va fi construit$ n sudul
ora!ului Avrig. Localizarea staiei de epurare Avrig, n apropierea ora!ului !i tratarea n cadrul acestei
staii doar a apelor uzate din Avrig !i Mr!a (ca n prezent) a fost determinat$ de poziia exprimat$ de
administraiile locale din Racovia, Turnu Ro!u !i T$lmaciu. Ca rezultat, opiunea principal$ r$mas$
este o aglomerare constituit$ n jurul Avrigului, care s$ includ$ Mr!a. n viitor, comunit$ile din
amonte de Avrig, respectiv Porumbacu de Jos! Porumbacu de Sus ar putea fi racordate la noua staie
de epurare.


51
Clusterul de ap' uzat' Racovi+a
n prezent, nu exist$ reea de canalizare sau facilit$i de epurare n Racovia sau Sebe!u de Sus.
Trebuie menionat c$ opiunea iniial$ luat$ n calcul, considerat$ cea mai bun$ opiune tehnic$
disponibil$, prevedea construirea unei staii de epurare regionale mai jos de Racovia, n apropiere de
Turnu Rou. Aceasta propunere ar fi permis colectarea !i tratarea apei uzate de la o populaie de
aproximativ 40.000 locuitori ntr-o singur$ staie de epurare. Propunere a fost naintat$ n varianta
iniiala a Programului de Investiii Prioritare pentru Sibiu. Comunit$ile din aval de Avrig !i-au
exprimat n mod clar poziia de a adopta o soluie individual$ pentru colectarea !i tratarea apelor uzate.
Poziia de mai sus exprimat$ de Racovia, Turnu Ro!u !i T$lmaciu a determinat ca pentru aceste
localit$i s$ se adopte soluii locale.
Cluster de ap' uzat' Turnu Ro)u
Exist$ n prezent reea de canalizare !i staie de epurare n Turnu Ro!u, cu lucr$ri n curs pentru
introducerea colectoarelor !i conectarea comunei Sebe!u de Jos la staia de epurare. Trebuie menionat
c$ opiunea actual$ este agreat$ de comunit$ile din aval de Avrig care !i-au exprimat n mod clar
poziia pentru soluie individual$ de colectarea !i tratarea apelor uzate.
Clusterul de ap' uzat' T'lmaciu
n prezent, nu exist$ reea de canalizare dect parial sau staie de epurare n T$lmaciu, ns$ ora!ul este
n curs de construire a acestora. Mai mult, satul aparin$tor T$lm$cel va avea canalizare !i se va
conecta la noua staie de epurare. Soluia este realizat$ la dorina administraiei locale.
Aglomerarea Sadu
n prezent, nu exist$ reea de canalizare sau staie de epurare n Sadu, ns$ comunitatea este n curs de
realizare a investiiilor necesare. Trebuie notat c$ cea mai bun$ opiune tehnic$ pentru Sadu ar fi fost
conectarea la staia de epurare regional$ propus$ iniial la Turnu Ro!u. Nemaifiind valabil$ aceast$
opiune, urm$toarea soluie ar fi s$ se considere conectarea la staia de epurare propus$ la T$lmaciu.
Acesta ar avea avantajul oper$rii unei singure staii.
Aglomerarea Gura Raului
Este necesar$ extinderea staiei de epurare de curnd executat$ printr-un proiect SAPARD. Sunt
necesare cteva extinderi de reea.
Aglomerarea Orlat
Lucr$rile pentru executarea staiei de epurare au fost finalizate !i se propun extinderi de reea pentru a
asigura acoperirea 100% a localit$ii pn$ n anul 2018.
Aglomerarea Cristian
Lucr$rile la staia de epurare au fost finalizate !i nu sunt propuse lucr$ri viitoare n afar$ de extinderi
ale reelei de canalizare.
Clusterul de ap' uzat' S'li)te
Este necesar un proiect de finalizare a staiei de epurare !i a reelei de canalizare. Staia de epurare din
S$li!te este construit$ parial. Reeaua de canalizare trebuie de asemenea s$ fie finalizat$. Trebuie
executate reele de canalizare n Vale !i Gale!, iar n Tili!ca trebuie extins$ reeaua !i conectat$ la
staia de epurare S$li!te.
Clusterul de ap' uzat' Miercurea Sibiului
Sunt necesare lucr$ri de construire a unei noi staii de epurare pentru epurarea apelor uzate colectate n
Miercurea Sibiului. Mai mult, apa uzat$ din satul Dobrca poate fi transferat$ la aceast$ staie de
epurare, iar pentru acest lucru sunt necesare reele de canalizare !i staii de pompare de transfer.
Aglomerarea Poiana Sibiului
Sunt necesare att o nou$ staie de epurare, ct !i sistemul de canalizare. Acest lucru este critic pentru a
preveni poluarea n amonte de Rod.


52

Aglomerarea Jina
n prezent, este n derulare un studiu de proiectare !i construcie a staiei de epurare; totu!i, nu sunt
suficiente fonduri pentru a finaliza reeaua de canalizare pentru Jina. Cel mai practic mod este de a
asigura fonduri pentru finalizarea reelei de colectare a apelor uzate.
Aglomerarea Ocna Sibiului
Sunt necesare staie de epurare nou$ !i extinderi ale reelei de canalizare.
Aglomerarea Slimnic
n prezent, se desf$!oar$ un proiect de construire a unei staii de epurare noi !i a reelei de canalizare
pentru Slimnic, proiect finanat prin programul SAPARD.
Aglomerarea Vurp'r
n prezent, este finalizat proiectul tehnic pentru staie de epurare nou$ !i reea de canalizare pentru
Vurp$r, ns! nu sunt disponibile fonduri pentru construire.
Aglomer'ri sub 2.000 locuitori echivalen+i
Au mai fost identificate cteva scheme regionale la scar$ mai redus$ de tratare a apelor uzate care pot
fi finanate din surse locale fie n faza 2 (2013-2018), fie n faza 3 (2018-2023).
De!i nu au fost incluse n programul de investiii, ntruct sunt localit$i sub 2.000 l.e., exist$
posibilitatea de creare a unor scheme regionale la scar$ mai redus$ pentru colectarea !i tratarea apelor
uzate, dup$ cum urmeaz$:
Apoldu de Jos: s$ includ$ comunit$ile Apoldu de Jos !i Singatin,
Loamne!: s$ includ$ comunit$ile Loamne!, Ha!ag !i Mndra,
Ludo!: s$ includ$ comunit$ile Ludo! !i Gusu,
Marpod: s$ includ$ comunit$ile Marpod !i Ilimbav,
Nocrich: s$ includ$ comunit$ile Nocrich !i Hosman,
P$uca: s$ includ$ comunit$ile P$uca !i Presaca,
Ro!ia: s$ includ$ comunit$ile Roia, Daia !i Nou,
Ca!ol: s$ includ$ comunit$ile Ca!ol !i Corn$el,
Amna!: s$ includ$ comunit$ile Amna! !i Aciliu,
Sibiel: s$ includ$ comunit$ile Sibiel, S$cel, Mag !i Fntnele.
Municipiul Media):
Obiectivul acestor m$suri este mbun$t$irea situaiei existente prin:
Evitarea devers$rilor n rul Trnava Mare !i transportul tuturor canaliz$rilor din partea de sud !i
nord c$tre staia de epurare;
Extinderea !i mbun$t$irea st$rii reelei de canalizare pentru a evita infiltraiile, exfiltraiile !i
interconexiunile ntre apele pluviale !i reelele de ape uzate;
Colectarea apelor uzate din zonele f$r$ canalizare;
Extinderea !i reabilitarea staiei de epurare existent$ la Media! prin repararea echipamentelor
existente, cum ar fi rezervoare, filtre etc, dac$ este posibil, !i prin implementarea unor echipamente noi
pentru a garanta epurarea sigur$ !i de calitate a apelor uzate !i a n$molului pentru a fi n concordan$
cu cerinele de concentraie ale efluentului.
Ora)ul Agnita:
Construirea unui nou colector pentru canalizare de-a lungul rului Hrtibaciu;
nlocuire conduct$ canalizare pe un tronson de 5,25 km lungime;
Extinderea reelei de canalizare;
Construirea unei noi staii de epurare mecano-biologic$ a apelor uzate.
Ora)ul Dumbraveni:
Extindere conduct$ n diferite zone ale ora!ului;
nlocuire conducte de canalizare;
53
Construirea unei noi staii de epurare mecano - biologic$ a apelor uzate destinat$ epur$rii sigure !i
de calitate a apelor uzate !i a n$molului pentru a fi n concordan$ cu cerinele de concentraie ale
efluentului.
Ora)ul Cop)a Mic':
Reabilitarea reelei de canalizare;
Extinderea n comuna nvecinat$ Axente Sever racordat$ n partea de sud a ora!ului Cop!a Mic$;
Extinderea canaliz$rii n satele: Agrbiciu, Valea Viilor, Mois,Trnava;
Construirea unei noi staii de epurare mecano - biologic$ a apelor uzate.


3. Gospodarirea de)eurilor
Diagnostic
In cadrul Master Planului de Gestionare a De!eurilor n jud.Sibiu au fost considerate urm$toarele
categorii de de!euri: de!euri municipale (de!euri menajere !i asimilabile din comer, industrie,
instituii) inclusiv fraciile colectate separat, de!euri de ambalaje (inclusiv de!eurile de ambalaje
municipale colectate separat); de!euri din construcii !i demol$ri; n$moluri de la epurarea apelor uzate
or$!ene!ti; de!euri de echipamente electrice !i electronice.
Cantitatea total$ de de!euri menajere !i asimilabile, colectate att n amestec ct !i separat, a fost n
anul 2006 de aproximativ 129.000 t, crescnd cu aproximativ 5.000 t fa$ de anii anteriori. Acest lucru
se datoreaz$ cre!terii gradului de acoperire cu servicii de salubritate, att n mediul urban dar, mai ales,
n mediul rural.
In prezent nu este implementat un sistem de colectare separat$ la nivelul judeului Sibiu. Din aceast$
cauz$ cantit$ile de de!euri municipale reciclabile colectate !i valorificate sunt sc$zute. In jude exist$
ageni economici tip REMAT care realizeaz$ o colectare a de!eurilor n vederea recicl$rii !i o
prelucrare mecanic$ primar$ a lor. In judeul Sibiu exista o staie de compostare la Avrig, capacitate
3600 tone/an, realizata prin proiect PHARE 2005, in procedur$ de autorizare, nefuncional$.
La nivelul judeului Sibiu, nu exist$ o infrastructur$ foarte bine dezvoltat$ pentru gestionarea
corespunz$toare a de!eurilor municipale care s$ poat$ asigura ndeplinirea intelor !i obligaiilor
asumate de Romnia n momentul ader$rii la Uniunea European$. In acest sens autoritati publice
locale din judetul Sibiu au accesat fonduri europene prin Programul PHARE CES. Au fost
implementate cinci proiecte, trei in cadrul Programului PHARE CES 2003 si doua prin Programul
PHARE CES 2005. Prin aceste proiecte se urm$re!te devoltarea infrastructurii de gestionare a
de!eurilor municipale, cre!terea gradului de colectare selectiv$ a de!eurilor menajere !i reducerea
cantit$ii de de!euri municipale, respectiv reducerea cantitatii de de!euri biodegradabile, reciclarea !i
valorificarea fraciei de de!euri de ambalaje din de!eurile menajere.
Gestionarea de!eurilor municipale la nivelul judeului Sibiu nu este efectuat$ ntr-un mod unitar. Nu se
realizeaz$ colectarea de!eurilor municipale din toate localit$ile. Exista un num$r de cca 100.000
locuitori care colecteaza separat de!eurile de ambalaje de la populaie pe mai multe fracii (hartie-
carton, PET, sticla, metal), dupa caz. Sistemul de colectare separata a fost organizat de catre operatori
de salubritate sub coordanarea administratiei publice locale si in colaborare cu ECO ROM Ambalaje
Bucuresti.
Metoda de eliminare a de!eurilor municipale este depozitarea, inclusiv a de!eurilor din gradini !i
parcuri care ar putea fi compostate, n acest fel reducndu-se cantitatea de biodegradabil de la
depozitare. Situaia prezent$ a gestion$rii de!eurilor din judeul Sibiu nu este capabil$ s$ contribuie la
atingerea intelor !i obligaiilor asumate de Romnia n momentul ader$rii la Uniunea European$.
Managementul de)eurilor menajere
Zone urbane, Judetul Sibiu dispune de un depozit conform de de!euri menajere, Depozitul Tracon
SRL Braila situat in localitatea Cristian.
Zone rurale, In Judeul Sibiu de!eurile menajere din zonele rurale sunt depozitate n depozitele rurale
existente. Aceste depozite sunt ni!te locaii n care de!eurile colectate sunt depozitate. Aceste locaii
54
sunt pe terenurile aparin$toare comunelor respective. Conform constrngerilor actuale, rampele rurale
sunt inchise !i ecologizate.
Gradul de acoperire cu servicii de salubritate
n anul 2009, ariile acoperire cu servicii de salubritate n judeul Sibiu !i firmele de salubritate care le
deserveau erau dup$ cum urmeaz$:
Denumirea societ'+ii Zone acoperire
Urban Rural
S.C. GETESIB S.A.
Sibiu
Sibiu,
Ocna
Sibiului

S$li!te, Cristian, )elimb$r, )ura
Mic$, )ura Mare, Mndra,
Loamnes, Al$mor, Armeni,
Rosia, Nou, Casol, Daia, Corn$el,
P$uca, Tilisca, Hasag, Nucet, Rod,
Vurp$r, )ura Mic$
S.C. SCHUSTER &
ECOLOGIC S.R.L.
Sibiu
Miercurea
Sibiuului

Orlat, R$sinari, )elimb$r,
Cristian, Apoldu de Jos, Ludos,
Dobrca, Apoldu de Sus
S.C. PRESCOM S.R.L.
Cisn$die
Cisn$die Cisn$dioara
S.C. ACSTAL S.A.
T$lmaciu
T$lmaciu T$lm$cel, Boia
S.C. GOSPODARIRE
OR'1ENEASC' S.A.
Avrig
Avrig Mrsa, Bradu, S$c$date,
Racovia, Turnu- Rosu,
Porumbacu de Jos, Cra
S.C. Eco Valea
Hrtibaciului S.A. Agnita
Agnita Ruja, Coves, Br$deni (Retis,
Leline), Bruiu (Somartin,
Gherdeal),
Chirp$r (Vard, Veseud, S$s$us),
Merghindeal (Dealul Frumos),
Iacobeni (Movile, Noistat, Netus,
Stej$risu)
S.C.Eco-SAL S.A.
Medias
Medias,
Dumbr$veni
Copsa Mic$, Axente Sever,
Agrbiciu, Trnava, )eica
Mic$, Drlos, Valea Lung$, Curci,
Ernea, )arosu pe Trnave, Valea
Viilor, Motis, Hoghilag, Prod,
Valchid, Ael, Dupus, Alma,
Bazna, Boian, Laslea, Noul
S$sesc, M$lngrav, Floresti,
Roadola, Brateiu, Buz, Bl$jel,
Paucea, Romnesti, Micasasa,
Chesler, +apu, V$leni
S.C. Ecomed Reciclare
Ecologic$ S.R.L.
Medias
Cristian , Gura Rului, Slimnic
(Rusi), Poplaca, Brghis (Pelisor)
Nocrich, Altna, Benesti,
Hosman, Marpod, Ghijasa
de Sus, Ilimbav, Nocrich, Mosna,
Alma, Nemsa, )eica Mare, Boarta,
Poiana, Jina, Mih$ileni
Sursa: APM, din raport!rile statistice ale agenilor de salubritate $i administraiei locale
Depozite existente
La nivelul anului 2008 exist$ un num$r de cinci depozite de de!euri municipale, neconforme, n
funciune: Somard Media!, T$lmaciu, Cisn$die, Agnita !i Avrig. Toate aceste depozite trebuiau s$
sisteze depozitarea de!eurilor n anul 2010. Trebuie menionat faptul c$ depozitul Somard Media!
este privatizat 100% !i nu poate fi inclus$ nchiderea lui n prezentul proiect ce va fi finanat prin
fondurile structurale.
55
La nivelul judeului exist$ un depozit conform de de!euri municipale localizat pe teritoriul
administrativ al comunei Cristian. Operatorul depozitului este S.C. TRACON S.R.L. Br$ila. Anul de
punere n funciune a depozitului a fost 2004, iar anul estimat de nchidere este 2034. Depozitul
deserve!te un num$r de 18 localit$i: Sibiu, Cisn$die, Cristian, Gura Rului, Marpod, Nocrich, Ocna
Sibiului, Orlat, P$ltini!, Poplaca, R$!inari, Ro!ia, S$li!te, Slimnic, )elimb$r, )ura Mare, )ura Mic$,
Vurp$r. Capacitatea proiectat$ a depozitului este 2.647.059 m
3
(8 celule), din care etapa I (primele trei
celule) are capacitatea de 992.647 m
3
. Capacitatea total$ de depozitare a celulei actuale este de
330.882 m
3
, din care capacitatea disponibil$ este de 134.084 m
3
.
Depozitele Dumbr$veni, Cop!a Mic$, S$li!te !i Ocna Sibiului au sistat activitatea de depozitare la
sfr!itul anului 2006.
In Tabelul urmator se prezint$ capacitatea disponibil$ a fiec$rui depozit n anul 2006 pn$ la
momentul sist$rii activit$ii !i anul prev$zut pentru sistarea activit$ii.
Depozite neconforme din judeul Sibiu
Depozit neconform
Capacitate
proiectat'
Capacitate disponibil' la
sfr)itul anului 2005
(m
3
)
Anul sistare
depozitare
(cf HG 349/2005)
Depozit de!euri menajere Cop!a Mic$ s-a sistat depozitarea la sfr!itul
anului 2006
2007
Depozit de!euri menajere "Remetea"- Sibiu s-a sistat activitatea de
depozitare din aprilie 2004
2007
Depozit de!euri menajere Ocna Sibiului s-a sistat depozitarea la sfr!itul
anului 2006
2007
Depozit de!euri menajere S$li!te s-a sistat depozitarea la sfr!itul
anului 2006
2007
Depozit de!euri menajere Dumbr$veni s-a sistat depozitarea la sfr!itul
anului 2006
2007
Depozit de!euri menajere Avrig 75.000 38.750 2010
Depozit de!euri menajere Agnita 700.000 34.300 2010
Depozit de!euri menajere Cisn$die 800.000 4.300 2010
Depozit de!euri menajere T$lmaciu 60.000 10.060 2010
Depozit de!euri "Somart"- Media! 800.000 80.100 2010
167.510
Sursa: APM, din raport!rile administraiei locale $i operatorilor de depozite
Depozitul Somard Media! este privatizat 100% !i nu poate fi inclus$ nchiderea lui n prezentul
proiect ce va fi finanat prin fondurile structurale.
In figura de mai jos se prezint$ harta amplas$rii acestor depozite neconforme precum !i cea a
depozitului conform de la Cristian.
Depozite rurale
n mediu rural au fost identificate un num$r de 75 spaii de depozitare care, n general, sunt terenuri
neamenajate, dispuse prin Hot$rrea Consiliului Local, administrate de c$tre prim$rii. Conform
prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea de!eurilor toate spaiile de depozitare din zona rural$
urmaau s$ se reabiliteze pn$ la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei !i reintroducerea acesteia
n circuitul natural sau prin nchidere. Aceste spaii de depozitare a de!eurilor din Judeul Sibiu
nsumeaz$ o suprafa$ estimat$ de aproximativ 50 ha, avnd un volum estimat de de!euri depozitate de
175.000 m.

56
Depozite municipale cu activitatea sistata
Depozite municipale in functiune (2010)
Depozite municipale conforme
Dc 16
Dc 17
Dc 17
D c 19
Dc 17A
Dc 7 0A
Dc 23
Dc 2 0
Dc 22
D c 2 4
D c 24 Dc 14
Dc 2 4A
Dc 25
Dc 26
Dc 24
Dc 22
Dc 13
Dc 1 0 Dc 8 D c 78
Dc 6
Dc 5
Dc 5A
Dc 4
D c 3
Dc 76
D c 1 2
D c 3 3
Dc 33
Dc 5A
Dc 2 9
Dc 32
D c 27
Dc 28
Dc 38
Dc 35
Dc 31
Dc 5A
Dc 37
Dc 3 4
D c 39
Dc 35
Dc 36
Dc 2
D c 74
D c 67
Dc 73A
Dc 72
D c 72
Dc 71
Dc 65
Dc 67
Dc 71
Dc 67
Dc 62
D c 6 2
Dc 67
Dc 58 Dc 5 9
D c 5 8
D c 60
D c 4 9
Dc 6 1
Dc 5 5
Dc 57
D c 56
Dc 5 4
Dc 1
Dc 44
Dc 40
Dc 42
Dc 46
Dc 50
Dc 4 8
Dc 5 1
Dc 47
D c 4 7
Dc 66
Dc 68
Dc 72A
Dc 64
Dc 73
Dc 73
Dc 73
D c 7 3
Dc 6 3
Dc 10
D j 14 2A D j 14 2 B
Dj 1 42B
Dj 142A
Dj 142B
Dj 14 2C
Dj 151B
D j 14 3 A
D j 14 1 B
D j 1 41 B
D j 14 1B
Dj 143A
Dj 141
D j 1 06 B
Dj 141A
D j 1 06B
Dj 141
Dj 1 41
Dj 141A
D j 14 3
Dj 14 3A
Dj 1 41
Dj 1 04D
Dj 104D
Dj 10 6
D j 1 0 5
Dj 105 Dj 10 5D Dj 10 6
D j 1 05D
Dj 106
Dj 14 1A
Dj 10 6
D j 1 0 6
Dj 1 07B
Dj 107B
Dj 1 0 7B
D j 10 7B
Dj 106B
Dj 107B
D j 1 06 G
Dj 106F
D j 1 06G
Dj 1 06 G
Dj 106 E
Dj 106E
D j 10 5G
D j 1 05 G
Dj 10 6A
D j 10 6D
D j 1 0 6 C
D j 1 0 6 D
Dj 1 06C
Dj 105 G
D j 1 0 6 A
Dj 106D Dj 106A
Dj 1 0 6 D
Dj 106E Dj 106E Dj 1 06D
Dj 1 06 B
Dj 10 6B
Dj 10 5G
DJ 105 N
Dj 10 5 G
Dj 1 0 5 G
Dj 106
Dj 106
Dj 105 A
Dj 1 05A
Dj 105A
Dj 105 A
Dj 105 A
Dj 1 05D
Dj 105D
Dj 10 5H
Dj 105D
Dj 1 05 F
Dj 10 5 J
Dj 10 5J
Dj 1 05 J
Dj 1 0 5J
Dj 106J
Dj 106M
Dj 10 6A
D j 10 6N
D j 10 6N
D j 10 6N
Dj 106 N
Dj 106P
D j 1 42F
Dj 142F
Dj 1 42E
Dj 142E
Dj 1 42E
Dj 1 42E
Dj 142E
Dj 1 42G
Dj 14 2 G
Dj 1 42 G
Dj 14 2 G
Dj 1 42H
Dj 142J
Dj 142 J
Dj 10 6T
Dj 106T
Dj 106T
Dj 143B
Dj 1 43B Dj 143 B
Dj 14 3B
Dj 14 3B
D j 1 41 C
Dj 106R
Dj 106S
Dj 106S
Dj 106S
Dj 10 4E
Dj 104E
Dj 104E
Dj 104F
Dj 104F
Dj 104F
Dj 104F
D j 1 0 4F
Dj 104G
Dj 10 4G
Dj 104G
Dj 104G
Dj 105 K
Dj 141 D
Dj 106 G Dj 105 E
Dj 14 1E
Dj 105 P Dj 105P
DN 14 A
DN 14 A
DN 14
DN 14
DN 1 4
Dn 1 4B
DN 14 B
DN 14
DN 14
DN 1 4
DN 14
DN 1
DN 1
DN 1
DN 1
DN 1 D N 1
DN 7
DN 7
DN 1
D N 14
DN 1
DN 7C
D N 7 C
DN 1
D N 6 7C
DN 6 7C
D N 6 7C
DN 67C
St. Dumbraveni
St. Atel
St. Bratei
St. Medias
H. Tirnava
St. Copsa
Mic a
St. Mic asasa
H. Agirbiciu
St. Seica Mare
H. Veseud
H. Hasag
H. Loamnes
Baile Ocna
Sibiului
St.
Ocna Sibiului
St. Si biu
H. Sibiu-
Grupa Selimbar
H. Casolt
H. Mohu
H. Vesteni
H. Mirsa
St. Talmaciu
St. Turnu Rosu
St. Racovita
St. Valea Marului
St. Avrig
St. Porumbac u
H. Sarata
H. Scoreiu
H. Cirta St. Arpas
H. Hosman
H. Rosia
H. Cornatel
H. Vurpar
H. Noc rich
H. Tichindeal
H. Altina
St. Agnita
H. Benesti
H. Vard
St. Cristian
Sibiu
St. Orlat
H. Sibiel
H. Sac elu Sibiu
H. Aciliu
St. Saliste
H. Tilisca
St. Apoldu
de Sus
H. Apoldude Jos
St. Mierc urea
Sibiului
Velt Romanesti
Paucea
Valea Lunga
BLAJEL
BAZNA
Boian
Bazna-Bai
Curc iu
Giacas
Ernea
Smig
Alma
DIRLOS
Saros
pe Tirnave
HOGHILAG
Prod
LASLEA
Valchid
Floresti Roandola
Copsa Mare
BRATEIU
ATEL
BIERTAN
Dupus
Buzd
TIRNAVA
Colonia
Tirnava
Chesler
Valeni
MICASASA
Tapu
SEICA
MICA
Agirbiciu
Soala
AXENTE
SEVER
IghisuNou
Motis
VALEAVIILOR
MOSNA
Nemsa
Alma Vii
Richis
Nou Sasesc
Malincrav
Stejarisu IACOBENI
Teline
Retis
BRADENI
Netus
Noistat
Movile
Albi
Sorostin
Boarta Petis
Veseud Hasag
Sadinca
Brosteni
SEICAMARE
Mighindoala
PAUCA
LUDOS
LOAMNES
APOLDUDE
JOS
SLIMNIC
Rusi
Presaca
Armeni
Alamor
Singatin
Topircea
Padureni
Bogatu
Roman
Mindra
SURAMARE
SURAMICA
TILISCA
Amnas
Apoldude Sus
Aci liu
Rusciori
Gales
Cabana
Saliste Cabana
Popasul
Marginimii
Mag
Gusu
Cabana
Miercurea Deal
Rod
Sacel
Sibiel
Vale
Fintinele
ORLAT
CRISTIAN
Dobirca
POIANA
SIBIULUI
JINA
GURA
RIULUI Crint Cabana Fintinele
Cabana Gura Torturii
Cabana
Gitul Berbecului
Paltinis
Cabana
Oasa
Cabana Santa
Cabana
Cabana
Tartarau
Sadu V.
Sadurel
Cabana Prejba
Fundul Riului
Lazaret
Paltin
Cabana
Valea Oltului
Lotrioara
SADU
Cabana Valea
Sadului
RIUSADULUI
Ciupari
Beberani Boita
Talmacel
Colonia
Talmaci u
Bradu
Cisnadioara
Prislop
Trainei
Cabana Curmatura
SELIMBAR
Bungard Casolt
Vestem
Cabana
Fintinita
Mohu
TURNUROSU
Sebesu
de Jos Sebesu de Sus
Sacadate
POPLACA
Hamba
Daia
Nou
VURPAR
NOCRICH
ROSIA
Tichindeal
Cornatel
Nucet
Buia
Salcau
Ghijasa de Jos
ALTINA
MIHAILENI
Ghijasa de Sus
Ravasel
Stenea
Moardas
Metis
Vecerd
Pelisor
Zlagna
Benesti
Coves
Ruja
Vard
Veseud
Saraturi Bai
Ighisu Vechi
BIRGHIS
Apos
DealuFrumos
Merghindeal
BRUIU
CHIRPAR
Sasaus
Gherdeal
Nou Roman
Poienita
Ilimbav
Fofeldea Hosman
MARPOD
Somartin
CIRTA
PORUMBACUDEJOS
ARPASU
DEJOS
CIRTISOARA
RACOVITA
Glimboaca
Mirsa
Sarata
Porumbacu de Sus
Cabana
Fata Padurii
Scoreiu
Colun
Cabana
Bilea-Cascada
Cabana
Bilea-Lac
Cabana
Poiana Neamtului
Cabana
Barc aci
Cabana Suru
Cabana Negoiu
Cabana Turnuri
Cabana Podragu
RASINARI
Releu TV
ARPASU
DESUS
Tocile
Glajarie
Baraj Cibin
Coada Lacului
Rozdesti
Curpatul
TALMACIU
SALISTE
MIERCUREA SIBIULUI
AVRIG
DUMBRAVENI
MEDIAS
COPSA
MICA
OCNA SIBIULUI
SIBIU
CISNADIE
AGNITA
Paucea Cu rciu Balta
Banabic
V a l c h id
Lu p o a ia
Radl er
Bi ert an
Hodos
Dupus
Felt a
M alinera v
L aslea
v. C aselor
Bie rtan
Ric hi s
Halmer
C hic er a
Hirtibac iu
Voal u
v. M o rii
Me tis
Bat rin u
v. D up a H ula
S t ea m t
Pelisor
A po su
v. M a r e
St ric at a
v . In f u n d a tu r ii
v. Rorii
Alb ac
Veseud
Coves
M a ie r a n
Hi rt i ba ci u
Zlagna
p. V ese ud
Veseud
v. lu i Tr ifa n
v. Me rin orului
v. Pa pu risului
p. Bumb uia
p. Dosului
v . Rogo azei
v. Cre pelor
v. Glime la
p . Fage tului
Sas aus
p. Nou
Me ld eroil
Fermel or
Fofeldea
Liscov
Por umbacu
Colu nelu
Gl od
Sa ra t a
Sc or ei
O p a t u
p. Vi telor
v. Ne ag ra
p . lui Ion
Ar pa s Pa s ta ia
Gir lat elu
p. Poienitei
Sa ra ta
C irt iso ara
Se a ca
Arpasul M ic
P lav at a
Pla vait a
Ar pa sul M ar e
p. M are
Porumbacu
p . Ma t e i
p. Prisiopului
Steghea
p . Calda rusii
v. Sa dea nu
Ar pa s e l
p. Ve rsu lui
p . cu
Ha lc iu gi
p. Arpa su
p. Podragul
p . P le s a
p. Pop ii
v. Sa r a t ii
p . St i nc i
p . Bo n t ii
p. Serbaru
p . Poru mbac u
Ate l
Mosna
v. C lip ei
Lac de ac umula re
Igh is
Nemsa
Vo rum lo c
Soa la
Calva
M e t is
Andro chiei
Hirta
G hija sa
Al maj an
Vu rpar Z av o i
L a cu l Ro sia
Tichind ea l
Marp odu lui
Hirtibaciu
v. Lung a
v. Daii
v . Re c h ii
Avrig Va lea Carb unarilor
v . Te iu Racovi cioara
p . Lis c o v
p. Valea Lupului
p. Afineu
p. M untea nu
p. Pla iulu i
p. Chei i
p . L i b r i i
p. La Miezuira p. Scorta p. I onic i Izv. Larg
p. Stincos
p. Sindrilei
p . Va l ea Po p ii
v. Racovitei
p. Bo dre anului
v. N isul ui
v. Radtii
Cornilor
v. Jug u lui
v. Prihodistii
p. Mesteacan ului
p . Mag hesul Ma re
Mag hesul Mic
v. Riusorului
Ta lma ciu
v . Ce r b u lu i
v. Pr ejb ei
Dobrita
v. Ca pra retu l
Izv. Comaretului
p. Floa rea
Izv. Gauja
Tom nat ecu lui
v . R e a
v. Savului
U lmi lo r
v. Lotrio ara
Fra sinului
v. Gi rci ului
v. Farcasului D u du r u c u l ui
v. Porcovita
p. M ost era D et u na t ul u i
Pa n tu
p. Sterpului
v. Bra nesti
v. Ursului
v . Po rc u lu i
Tig a n ul ui
v. I zvor ul V ac ii
v. lui Iva n
Purcarel ulu
v. Su lit ei
v. Ci rli gil or
Pla iulu i
V ilce lelo r
v . S tr u ng a ru l ui
v. Mag hesului
v. Saratii
Cibin
V. Tocilelor
Bra d e tu l u i
v. Talmacuta Plopilor
Toci la M ic a
H ir ti ba ci u v . C is n a d i e
Ci bin
Far m andala
v. P op il or
p . St r i m b
Serpuita
C i b in
Ruscior
v. C ap re lor
Sarb a
p . Satu lui
Ripa
Calva
Mighindoa la
Ripa
v. Rusil or
Soa la
v. Ga in ilo r
v. Plopu lui
Ch e sl e r
Ba l ta
v. Rea
Seica Sor ost in
St e mpe a
S e c as
v . V is a
To pirciori c u ap a
r. Strimb
Sura Mica
V. Sa lc ii
M ar aj di a
v . Lup u lu i
p . M oa l e
C i bi n
v . Au r i e T re st ia
v. M ar e
v. Mi ca
v. Pla i u lu i
Sevis
Ri us o ru l
v. Pop ii
v. St up ulu i
v. Lu pu lu i
Pi la M oale
Sasa
v. Mare
San ta
v. Pit ul ui
v . G r o s il or
v. Sib is
S ib i s e l
v . Pr e j b e i
Sezii
p . Bo b es
Bon tea
Batrina Mica
p. D us a
Gitu Berb ec ului
Sad urel
p. Sa sa
v. Tiga nului
p. Serba n
C ant u M ar e
Sa d u
p. Besineu
Su rp at uri i
Buceagu Comenzii
G ir da n
v. Cughii
Pa uca
Tre c a t oa re a
v . Pu s t i e
v. Sa tu lu i
B re sla g
Lu d os
Riura
Sin g ati n
v. M a re
Ruscior
Se cas
v . Bo b i n i i
Girb ova
Ap old v. Red ii
Pote nii Ca ra ma n
v . Pu r c e l
v . Ac i liu v . Vi ilo r
Cremeni
Ti li s c a
Til iscuta
v. Muie rii
R od u l
p. SalisteG recu
Dro jdi ei
p . C u c u ru z u l u i
p . Lunciu Liberi
p. Nede ii
v. N ede iului
p . Dum br av ei
v. Dumb ravei
p. Pe stilo r p . N e g r ii
p. G hio cel
p. Captanului
C a p t a nu lu i
p . C he c i i
Moi se tig rului Si p a t e lu i
Biseri cuta
p . G ra d i n a
Dogarul ui
p. Dusila
Munc elu
p. Sug ag ulu i Pog ana
Izv. Mo cirle lo r p. Magura
p . M o ri lo r
Oncu
Sebes
To m n at e c u l
p. Lebe r
La cului
B a rd is ul ui
Sta uina
Ba ro nu lui
Sa lti ne i
Ung urul
Ma rgine a
v . R us i n os ul ui
I z v . C i u c iu lu i
Bi s t r a
Run cul ui
I zvor as
Paltin
Co liba Ung urului
p . M ar ii
Ciba Izv. Marginea lui Man u
Casii izv. Zanoagei
i zv. M a rg i n e i izv. Gropata Mica
Hurdubacu III
Hurdubac u II
Hurdubacu I
Curp atul
S e be s
Cu rpa tu l Mi c
p. Dintre Stini
Ur iesu
Gra nitei Ce rb i lo r
i zv. U r sul u i
izv. Pr ajei Reci
p. Iu sb ea
izv. Iuzbita
Sura ni
F ru m o a sa
i zv. din Ie ze rul M ic
izv. Mioar elor
v. Foltei
izv. Gaujoarei
v. Ba b e su lu i
Se n t in t a
r. Ma re
p. Daneasa
p. Surd ul ui
r. Mi c
v. Cat orasti lor
Orla t
Oclatel
v. C ar bu na rulu i
v. Si bel us
Pog oa na
r. Doora
Du si la
p. C o m en zi
Ru d ar i lo r
Ard ei
izv. Acc elere sc u
C etati i
izv. Ha ciugi
TIRNAVA MARE
OLT
OLT
OLT
TIRNAVA MARE
L. Laita
lac ul
Do amnei
l. Bile a
l. Pod rag elu
l. Pod rag u
l. Avrig
La cul lui Binde a
L. Riura
La curi
Dumb ra va
Lacu ri
Oc na
La cu l Tau
Lac ul Oasa Mica
Ie ze ru Mare
Ie ze ru Mic
L. Gu ra Riului

Proiecte existente n Jude+ul Sibiu. n judeul Sibiu au fost implementate mai multe proiecte
finanate prin intermediul programului Phare CES 2003-2005.
- Colectare selectiv$ !i transfer a de!eurilor menajere n Media!,
- Sistem integrat de colectare a de!eurilor de ambalaje provenite din de!euri menajere solide n
vederea valorific$rii acestora, n Municipiul Media! - Proiect ECOROM Ambalaje
- Proiect pentru implementarea unui sistem simplu, eficient !i durabil de gestionare a de!eurilor locale
Ora!ul Agnita,
- Colectarea selectiv$ a de!eurilor menajere, n scopul reducerii de!eurilor nedegradabile de pe raza
ora!ului Cisn$die.
- Gestionarea integrat$ a de!eurilor menajere n 20 de localit$i ale zonei M$rginimea Sibiului,
- Proiect pentriu implementarea uni sistem eficient de gestionare a de!eurilor municipale al Ora!ului
Avrig
- Sistem zonal de gestionare de!euri urbane, Consiliul Local al Ora!ului Cop!a Mic$ - Proiect Zone
defavorizate Min. Mediului

Analiza op+iunilor
In acest capitol sunt prezentate principalele optiuni tehnice disponibile pentru fiecare etapa a
sistemului de gestionare a de!eurilor: colectare, transport si transfer, tratare, eliminare. Sunt prezentate
nchiderea gropilor de gunoi rurale existente !i a depozitelor de de!euri neconforme. Pe baza acestora,
alternativele pentru viitorul management al de!eurilor au fost identificate si detaliate.
TAPPP - Asistenta Tehnica pentru Pregatire de Proiecte PHARE 2005- a dezvoltat un sistem de
evaluare in vederea compararaii Alternativelor in termeni ai criteriilor de acceptare economici (costuri
totale si de investitii), tehnici, de mediu si sociali/legali/publici. In scopul evaluarii criteriilor
economice, TAPPP a dezvoltat un program complet de calcul, utilizat pentru a calcula de investiiile
necesare !i costurile totale anuale, precum !i costurile unitatilor.
Concluziile acestei alternative de evaluare, au fost identificarea celei mai fiabile alternative care m,ai
apoi va fi propusa de TAPPP ca fiind cea mai buna pentru judet.
57
Optiuni tehnice pentru gestionarea de)eurilor municipale
In principiu, exista doua opiuni principale privind statiile de transfer:
Transferul de!eurilor municipale solide utilizand containere sau semi-remorca cu compactare
Transferul de!eurilor municipale utilizand un sistem de compactare.
Pentru staii mici din mediul rural de <20,000 t/an, se utilizeaza staii de transfer cu container (statii de
transport mobile).
Analiza optiunii privind eliminarea in cadrul depozitelor de de)euri
In judeul Sibiu exista un singur depozit conform, situat pe terioriul comunei Cristian - S.C. TRACON
S.R.L. Braila. Acest operator si-a declarat disponibilitatea de a accepta de!eurile municipale si
asimilabile din intreg teritoriul judetului Sibiu.
Celelalte cinci depozite municipale neconforme au sistat activitatea de depozitare incepand cu 2010,
in conformitate cu HG 349.
Luand in considerare cele mentionate mai sus, nu exista alte optiuni mai fezabile in vederea depozitarii
de!eurilor reziduale afara de depozitul conform din comuna Cristian.
Optiuni tehnice pentru inchiderea depozitelor neconforme )i a gropilor de gunoi din mediul
rural
Depozitele municipale si gropile de gunoi din zona rurala ce urmeaza a fi inchise sunt localizate in
orase si comune ce reprezinta masura beneficiarilor. Acestea au fost infiintate fara nici o facilitate cu
privire la controlul levigatului sau de!eurilor, asadar aceste depozite nu intrunesc cerintele unor
depozite conforme.
In perioada Martie-Aprilie 2008 s-a efectuat un inventar al tuturor gropilor de gunoi din judetul Sibiu
si s-au inventariat 75 de gropi. Luand in considerare riscurile asupra mediului, gropile de gunoi din
zonele rurale din judetul Sibiu au fost clasificate dupa cum urmeaza:
a. Gropile de gunoi ce prezinta un grad minim de risc
Aceste situri sunt la o distanta considerabila de apele de suprafata si locuinte si vor fi restaurate in situ.
b. Riscul mediu al gropilor de gunoi asupra mediului
Gropile de gunoi, amplasate langa surse de apa trebuie desfiintate. Activitatile ce vizeaza reabilitarea
trebuie sa includa: curatarea zonei de de!euri si transportul acestora catre depozite neconforme din
zona respectiva, aflate la cea mai mica distanta, restaurarea terenului ce a fost acoperit cu de!euri prin
nivelarea solului, aplicarea unui strat de pamant din zona acolo unde este necesar si insamantare cu
iarba.
Depozitele de de!euri minicipale neconforme vor fi inchise in conformitate cu HG 349/2005 ca
depozite de tip b. Gropile de gunoi rurale trebuie inchise in conformitate cu evaluarea lcatiei efectuata
in perioada Martie-Aprilie 2008. Unele din ele ar trebui inchise, altele trasnportate la depozitul
conform din Cristian,iar locatia reabilitata.
Alternativa 1: Compostarea )i un depozit de de)euri conform n jude+
Alternativa 1 se concentreaza pe compostarea si depozitarea, ca prima metoda de tratare a de!eurilor
municipale !i nepericuloase. Strategia de tratare a de!eurilor biodegradabile !i eliminarea
reziduurilor include:
- Reciclarea ambalajelor pentru a se implini tintele macar pana in 2013;
- Tratarea de!eurilor biodegradabile n instalatiile de compostare;
Alternativa 1 considera un prezent folosirea statiilor de transfer planificate in proiectele PHARE CES.
Statia de transfer Medias:
De!eurile reziduale provenite din Medias si zonele limitrofe vor fi colectate si transportate catre statia
de transfer. Capacitatea proiectata pentru statia de transfer Medias necesita aproximativ 22.000 t/an.
Reziduurile vor fi apoi transferate la depozitul conform al comunei Cristian spre a fi depozitate.
58
Statia de transfer Avrig:
De!eurile reziduale provenite din Avrig si zonele limitrofe vor fi colectate si transportate catre statia de
transfer, folosind vehicule pentru colectarea de!eurilor. Capacitatea proiectata pentru statia de transfer
Avrig necesita aproximativ 3600 t/an. Reziduurile, rezultate n urma trat$rii de!eurilor, vor fi apoi
transferate la depozitul conform al comunei Cristian spre a fi depozitate. Celelalte doua zone
(Cisnadie-marcata cu portocaliu si Marginimea Sibiului cu verde) nu necesita statie de transfer
deoarece sunt situate la o distanta foarte mica de depozitul conform al comunei Cristian.
Pentru de!eurile municipale reziduale, Alternativa 1 are scopul de a indeplini cerintele Directivei
privind depozitarea, reducerea cantitatii de de!euri municipale biodegradabile prin colectarea separata
si compostarea de!eurilor biodegradabile, asa cum s-a specificat mai sus. Pe baza acestei Alternative,
reziduurile ce raman in urma procesului de compostare !i colectare separat$ a de!eurilor de ambalaje
de la populatie, etc vor fi depozitate la depozitul conform al comunei Cristian.
Alternativa 2: Reciclare, compostare si un depozit regional conform n Cristian
Alternativa 2 se concentreaza pe reciclarea, compostarea tratamentul mecanico-biologic al de!eurilor
biodegradabile si depozitarea ca prima metoda de tratare pentru de!eurile solide municipale si
industriale nepericuloase. Strategia de tratare a de!eurilor biodegradabile si eliminarea reziduurilor
include:
- Reciclarea ambalajelor in vederea atingerii tintelor (pana in 2016);
- Tratarea de!eurilor biodegradabile in cadrul instalatiilor planificate de compostare si a celor de
tratarea mecanico-biologic$;
Capacitatea de reciclare si sortare este aceeasi ca in Alternativa 1. Capacitatile de sortare s-au stabilit
prin proiectul SMID Sibiu care prevede !i organizarea unui sistem de colectare separate la nivelul
intregului judet.

Colectarea separata a de!eurilor biodegradabile
Zona urbana, In cadrul acestei Alternative doar de!eurile biodegradabile provenite de la gospodariile
individuale vor fi colectate separat si trimise catre instalatiile de compostare. In blocurile de locuinte
de!eurile biodegradabile se vor colecta alaturi de cele reziduale si trimise catre o instalaie de
compostare.
Zona rurala, In zona rurala se va promova compostarea individuala.
Pentru de!eurile municipale biodegradabile Alternativa 2 isi propune sa realizeze cerintele Directivei
Depozitelor de de!euri prin colectarea separata a de!eurilor biodegradabile de la gospodariile
individuale din zonele urbane si compostarea individuala in zonele rurale, asa cum s-a precizat si in
Alternativa 1, plus tratarea mecanico-biologica a de!eurilor reziduale.
Alternativa 2 considera folosirea statiilor de transfer planificate prin proiectele PHARE CES:
Statia de transfer Media!: De!eurile reziduale din Media! !i zonele limitrofe vor fi colectate !i
transportate la staia de transfer cu ajutorul unor vehicule pentru transportatea de!eurilor. Capacitatea
proiectata pentru statia de transfer Medias este de aproximativ 20.000 t/an. Reziduurile vor fi apoi
transferate la depozitul conform din comuna Cristian pentru a fi depozitate.
Statia de transfer Avrig: De!eurile reziduale din Avrig si zonele limitrofe vor fi colectate si
transportate la statia de transfer cu ajutorul unor vehicule pentru transportatea de!eurilor. Capacitatea
proiectata necesara pentru statia de transfer Agnita va avea aproximativ 5,000 t/a. Reziduurile vor fi
apoi transferate la depozitul conform din comuna Cristian. Celelalte doua zone (Cisnadie Marginimea
Sibiului) nu necesita statie de transfer deoarece sunt situate la o distanta foarte mica de depozitul
conform al comunei Cristian.59
Alternativa 3: Reciclare, Compostare si un depozit conform in comuna Cristian
Alternativa 3 se concentreaza pe reciclarea, compostarea, tratarea mecanico-biologica a de!eurilor
biodegradabile si depozitare ca metode primare de tratare a de!eurilor solide municipale si industriale
nepericuloase. Strategia de tratare a de!eurilor biodegradabile si eliminarea reziduurilor include:
- Reciclarea ambalajelor in vederea atingerii tintelor (pana in 2016);
- Tratarea de!eurilor vegetale in cadrul instalatiilor de compostare planificate;
- Tratarea de!eurilor biodegradabile in cadrul instalatiilor planificate de compostare si a celor de
tratarea mecanoico-biologica ;
- Eliminarea reziduurilor din depozitul regional conmform din comuna Cristian aria de acoperire
intregul judet.
In cadrul acestei alternative doar de!eurile biodegradabile provenite din zona Avrig vor fi colectate
separat si trimise catre instalatiile de compostare construita printr-un proiect PHARE CES. Pentru
celelate zone, doar de!eurirle vegetale (din parcuri, gradini si piete) cor fi colectate separat si
compostate.
Tratarea de!eurilor biodegradabile
Pentru de!eurile municipale biodegradabile Alternativa 3 isi propune sa realizeze cerintele Directivei
Depozitelor de de!euri prin colectarea separata a de!eurilor biodegradabile de la gospodariile
individuale din zonele urbane si compostarea individuala in zonele rurale, asa cum s-a precizat si in
Alternativa 1, plus tratarea mecanico-biologica a de!eurilor reziduale.
Alternativa 3 considera un prezent folosirea statiilor de transfer planificate in proiectele PHARE CES
este in faza de implementare. Spatiile proiectate pentru statii de transfer, aceolo unde de!eurile
colectate sunt transferate in containere si vehicule mari de compactare, economisind costurile globale
de transport, sau reducand necesitatea de a construi mai multe depozite mai mici dar mult mai
costisitoare
Staia de transfer Medias: De!eurile reziduale din Medias si zonele limitrofe vor fi colectate si
transportate la Staia de transfer cu ajutorul unor vehicule pentru transportatea de!eurilor. Capacitatea
proiectata pentru Staia de transfer Medias va avea aproximativ 20.000 t/an. Reziduurile vor fi apoi
transferate la depozitul conform din comuna Cristian pentru a fi depozitate.
Staia de transfer Agnita: De!eurile reziduale din Agnita si zonele limitrofe vor fi colectate si
transportate la Staia de transfer cu ajutorul unor vehicule pentru transportatea de!eurilor. Capacitatea
proiectata necesara pentru Staia de transfer Agnita va avea aproximativ 5,000 t/a Reziduurile vor fi
apoi transferate la depozitul conform din comuna Cristian pentru a fi depozitate.
Staia de transfer Avrig: De!eurile reziduale din Avrig si zonele limitrofe, vor fi colectate si
transportate la Staia de transfer cu ajutorul unor vehicule pentru transportatea de!eurilor. apacitatea
proiectata necesara pentru Staia de transfer Agnita va avea aproximativ 5,000 t/a. Reziduurile vor fi
apoi transferate la depozitul conform din comuna Cristian pentru a fi depozitate.Celelalte doua zone
(Cisnadie si Marginimea Sibiului) nu necesita statie de transfer deoarece sunt situate la o distanta
foarte mica de depozitul conform al comunei Cristian.
Evaluarea Alternativelor
Urmatoarele doua Alternative au fost selectate, specificate, descrise, analizate si evaluate in
urmatoarele sectiuni:
1. Alternativa 1: Compostarea intensiva a de!eurilor biodegradabile si a celor vegetale din parcuri
(proiecte in curs de derulare plus capacitati suplimentare)si un depozit de de!euri conform in
judet, in comuna Cristian (~9 km de Sibiu);
2. Alternativa 2: Compostarea neintensiva a de!eurilor biodegradabile si a celor vegetale din
parcuri (proiecte in curs de derulare plus capacitati suplimentare), tratarea de!eurilor reziduale
60
in Instalatia de tratare mecanico-biologica si depozitarea de!eurilor reziduale tratate in
depozitul conform al judetului, in comuna Cristian (~9 km de Sibiu);
3. Alternativa 3: Doar compostarea de!eurilor vegetale (proiecte in curs de derulare plus
capacitati suplimentare), tratarea de!eurilor reziduale in Instalatia de tratare mecanico-biologica
si depozitarea de!eurilor reziduale tratate in depozitul conform al judetului, in comuna Cristian
(~9 km de Sibiu).
Alternativa propusa )i recomandari
- Alternativa 1 cu compostarea de!eurilor biodegradabile si vegetale si depozitarea de!eurilor
reziduale in depozitul regional conform din comuna Cristian (~9 km de Sibiu), si
- Alternativa 3 doar compostarea de!eurilor vegetale, tratarea de!eurilor reziduale in TMB si
depozitarea reziduurilor tratate in depozitul regional conform din comuna Cristian (~9 km de
Sibiu).
Din punctul de vedere al punctajului total si al criteriilor economice (investitie si costuri totale), de
mediu, tehnice, sociale, acceptarea publicului !i criterii instituionale ca rezultat la evalu$rii opiunilor,
Alternativa 1 se claseaza mai sus fata de Alternativa 3.
Alternativa 3 va cauza costuri suplimentare judetului cu aproximativ 800.000 euro/an fata de
Alternativa 1, ce trebuie acoperiti din sistemul de tarifare. In acelasi timp, din punctul de vedere al
atingerii tintelor de!eurilor municipale biodegradabile in 2016 si al eventualelor schimbari ale
reglementarilor UE (tinte mai puternice pentru tratarea de!eurilor biodegradabile), Alternativa 3 va fi
mai sigura pentru judet, in consecinta TAPPP recomanda Alternativa 3.
Strategia jude+ean' privind gestionarea de)eurilor
Procesul de definire a strategiei judeului, respectiv a m$surilor care trebuie realizate pentru
implementarea unui sistem eficient pentru gestionarea de!eurilor municipale care nu s$ nu afecteze
mediul !i s$n$tatea populaiei, reprezint$ un foarte important aspect pentru determinarea investiiilor
viitoare care vor fi realizate la nivelul Judeului Sibiu, pentru perioada de planificare 2008-2038.
In Capitolul 2 al acestui document a fost analizat !i descris sistemul existent pentru gestionarea
de!eurilor municipale, !i au fost identificate att aspectele instituionale ct !i principalele deficiene.
Lund ca punct de plecare situaia existent$ a fost determinat$ evoluia populaiei judeului Sibiu,
precum !i principalii indicatori economici !i generarea de!eurilor municipale pentru o perioad$ de 30
de ani.
n Capitolul 4 au fost identificate obiectivele !i intele care trebuiesc ndeplinite de sistemul de
gestionare a de!eurilor municipale din Judeul Sibiu, lund in considerare urm$toarele documente
strategice: legislatia romana si europeana din domeniul gestionarii de!eurilor; prevederile Tratatului de
aderare a Romaniei la Uniunea Europeana; prevederile Strategiei si Planului National de Gestionare a
De!eurilor; prevederile Prgramului Operational Sectorial de Mediu; prevederile Planului Regional de
Gestionare a De!eurilor Regiunea 7 Centru - revizuit in anul 2011; prevederile Planului Judetean de
Gestionare a De!eurilor pentru Judetul Sibiu.
Pe baza obiectivelor definite pentru jude !i a deficienelor identificate n sistemul existent de
gestionare a de!eurilor municipale, au fost analizate opiuni tehnice pentru fiecare component$ a
sistemului astfel nct s$ se asigure ndeplinirea intelor legislative. Astfel, cele mai bune tehnici au
fost selectate pentru: colectarea !i transportul de!eurilor; transferul de!eurilor; sortarea/reciclarea
de!eurilor; tratarea de!eurilor biodegradabile; eliminarea de!eurilor municipale; inchiderea depozitelor
municipale neconforme !i a spaiilor de depozitare din mediul rural.
Strategia de gestionare a de!eurilor la nivelul judetului trebuie sa aiba in vedere, la fel ca si Strategia
nationala, respectarea principalelor principii care stau la baza gestionarii de!eurilor, si anume:
principiul poluatorul plateste si principiile autonomiei si proximitatii. De asemenea, Strategia trebuie
sa respecte urmatoarea ierarhie a de!eurilor, ca ordine prioritara in cadrul sistemului de gestionare a
61
de!eurilor: prevenirea; pregatirea pentru reutilizare; reciclarea; alte operatii de valorificare, de exemplu
valorificarea energetica; eliminarea.
In tabelul de mai jos sunt sintetizate principalele obiective tehnice, care constituie Strategia Generala a
Judetului Sibiu. Obiectivele generale ale judetului sunt cele prezentate in tabelul de mai jos.
OBIECTIV TERMEN OBSERVATII
Promovarea si aplicarea principiului prevenirii
la consumator !i la produc$tor
permanent Prevedere a Strategiei Nationale
de Gestionare a De!eurilor
Asigurarea unui grad de acoperire cu servicii
de salubrizare de 100 % in mediul urban
Cf. PRGD
2011

Prevedere PRGD, PJGD
Asigurarea unui grad de acoperire cu servicii
de salubrizare de 100 % in mediul rural
Cf. PRGD
2011

Prevedere PRGD, PJGD,
coroborat cu faptul ca in anul
2009 vor fi inchise si ecologizate
toate spatiile de depozitare in
mediul rural
Implementarea sistemului de colectare separata
a de!eurilor reciclabile astfel incat sa se asigure
atingerea tintelor privind valorificarea
de!eurilor de: hrtie !i carton, sticl$, plastic !i
metal !i de!euri reziduale
2009 - 2012 Prevedere PRGD, PJGD-
funcionarea la capacitatea
proiectat$ a staiilor de sortare !i
compostare realizate prin
proiecte PHARE CES !i sisteme
de management integrat al
de!eurilor
Finalizarea si realizarea de noi statii de sortare
pentru de!eurile reciclabile colectate separat
2009-2010 -
2016
Prevedere PRGD, PJGD
Implementarea colectarii separate a fluxurilor
speciale de de!euri (DEEE, de!euri periculoase
din de!eurile municipale, de!euri voliminoase)
2009 Prevedere PRGD, PJGD
Pregatirea pentru reutilizare si reciclarea
de!eurilor menajere si asimilabile hartie, metal,
plastic si sticla) la un nivel minim de 50 % din
masa totala
2020 Prevedere in propunerea de
revizuire a Directivei cadru
privind de!eurile
Gestionarea corespunzatoare a de!eurilor din
constructii si demolari astfel incat sa se asigure
un grad minim de valorificare de 70 % din
cantitatea totala a de!eurilor din C&D
nepericuloase
2020 Prevedere in propunerea de
revizuire a Directivei cadru
privind de!eurile
Promovarea tratarii namolului rezultat de la
epurarea apelor uzate orasenesti in vederea
valorificarii
permanent Prevedere PRGD, PJGD
Asigurarea de capacitati de tratare a de!eurilor
biodegradabile municipale (compostare,
fermentare, tratare mecano-biologica etc.)
astfel incat sa se asigure atingerea intelor
privind reducerea cantit$ii de de!euri
biodegradabile depozitate
2009, 2012,
2015
Prevedere PRGD, PJGD
Promovarea valorificarii energetice in instalatii
cu randament energetic ridicat in cazul in care
valorificarea materiala nu este fezabila din
punct de vedere tehnico-economic,
permanent Prevedere din Strategia
Nationala, PRGD si PJGD
Sistarea activitatii de depozitare in depozitele 2010, cf.HG Prevedere PRGD si PJGD
62
OBIECTIV TERMEN OBSERVATII
de de!euri municipale neconforme 349/2005
Inchiderea depozitelor neconforme conform
prevederilor avizelor de inchidere emise de
APM Sibiu
Pn$ n anul
2012
Prevedere PRGD si PJGD
Salubrizarea zonelor si reintroducerea in
circuitul natural sau inchiderea conform
prevederilor legale a tuturor spatiilor de
depozitare din mediul rural
16.07.2009 Prevedere PRGD si PJGD

Contextul de planificare
Sistemul integrat de gestionare a de!eurilor din judetul Sibiu a fost proiectat pentru o perioada de 30
de ani (2008-2038), iar toate investitiile si reinvestirile necesare pentru aceasta perioada au fost
determinate pe baza strategiei judetene si a optiunilor tehnice recomandate pentru fiecare componenta
de de!euri din cadrul alternativei 1.
Strategia judeteana a fost definita potrivit obiectivelor si tintelor judetene ce sunt in conformitate cu
toate documentele strategice referitoare la gestionarea de!eurilor.. Fara investitii suplimentare
consistente, tintele nu pot fi atinse. De aceea, in capitolele anterioare au fost stabilite toate masurile
necesare pentru atingerea tintelor judetene:
- Cresterea gradului de acoperire cu servicii de salubrizare pentru colectarea de!eurilor reziduale si
transportul acestora, atat in zona urbana cat si in cea rurala;
- Extinderea colectarii separate a de!eurilor de ambalaje pentru a se atinge tintele de reciclare si
valorificare cerute de legislatie;
- Implementarea colectarii separate pentru de!eurile voluminoase si pentru cele periculoase
menajere;
- Extinderea sistemului de colectare separata a de!eurilor biodegradabile in urban si promovarea
compostarii individuale a de!eurilor biodegradabile in zona rurala pentru a se respecta cerintele
legislative legate de reducerea de la depozitare a de!eurilor biodegradabile;
- Tratarea si valorificarea de!eurilor;
- Folosirea depozitului conform existent n judet pentru ntregul jude, in conformitate cu cerintele
tehnice, financiare si de mediu;
- Inchiderea si ecologizarea tuturor spatiilor de depozitare neconforme atat in urban cat si in rural.
- Solutiile tehnice si graficul pentru implementarea masurilor propuse au fost detaliate in capitolele
anterioare (capitolele5 si 6).

4. Alimentarea cu energie
Alimentare cu energie termic'
n cea mai mare parte, sistemele centralizate de distribuie a energiei termice nu au mai putut face fa$
necesit$ilor existente din cauza uzurii fizice !i morale a echipamentelor !i conductelor de transport

Situa+ia serviciilor publice de alimentare cu energie termic' n jude+ul Sibiu la data de 30.09.2009
Operator
Valoarea
reviziilor !i
reparaiilor
planificate
pentru 2009
Valoarea
reviziilor !i
reparaiilor
realizate
Gradul de
realizare a
reparaiilor
planificate
Total
bran!amente
existente n
funciune
Gradul de contorizare a
bran!amentelor
Total
apartamente
racordate la
sistemul
centralizat
nc$lzire
Ap$ cald$
de consum
mii lei mii lei % % %
S.C. Energie
Termic$ S.A.
Sibiu
0 0 0 30 50 50 424
S.P. Cop!a Mic$ 0 0 0 1 100 100 30
S.C. Nuonsib
S.R.L. Sibiu
462,91 24 5,19 968 95 95 965
Autoritatea Naional$ de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit$i Publice

63
Alimentare cu gaze naturale
Rezervele de gaze naturale se afl$ n jum$tatea de nord a judeului Sibiu. Unul din punctele tari ale
judeului este existena unei reele de distribuie a gazelor naturale ampl$ !i bine dezvoltat$. n prezent,
106 localit$i au alimentare cu gaze n funciune iar la nivelul ntregului jude este n derulare un
program de extindere a reelei de gaze c$tre noi localit$i.
Anul Localit'+i
*

Lungimea simpl' a
conductelor (km)
Volumul gazelor naturale distribuite (mii m
3
)
Total Uz casnic
1995 65 936,9 546.405 291.295
2000 88 1.120,1 431.924 251.665
2001 92 1.143,3 425.412 230.234
2002 96 1.189,6 351.235 186.733
2003 99 1.220,0 322.919 175.437
2004 103 1.274,4 330.647 141.377
2005 103 1.264,6 305.880 148.923
2006 104 1.377,9 244.661 136.443
2007 48
**
1.365,2 224.426 126.005
*Municipii, ora!e, comune, sate http://www.sibiu.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=474
**Municipii, ora!e, comune (re!edine ale unit$ilor administrativ teriroriale) Direcia Judeean$ de Statistic$ Sibiu

n ianuarie 2009 situaia reelei de alimentare cu gaze naturale se prezenta astfel:
Re+eaua de gaze naturale
Existent' Reabilitat' Extindere
923,97 km 116,97 km 9,45 km
situatia_utilitatilor_09.pdf CJS
Alimentare cu energie electric'
Programul Electrificare 2007-2009 a asigurat cofinanarea proiectelor de investiii pentru
electrificarea localit$ilor, prin acordarea de transferuri c$tre bugetele locale din bugetul Ministerului
Internelor !i Reformei Administrative (ulterior redenumit Ministerul Administraiei !i Internelor), n
limita fondurilor alocate de la bugetul de stat cu aceast$ destinaie. Pn$ la 30 iunie 2009, termenul
limit$ de depunere a proiectelor pentru acest program, au ntocmit documentaiile urm$toarele
administraii locale: Porumbacu, Jina, S$li!te, T$lmaciu, Cristian, Orlat, )ura Mare, Loamne!.
Energia electric$ livrat$ clienilor la nivelul anului 2008 de c$tre Filiala de Distribuie !i Furnizare a
Energiei Electrice Transilvania Sud prin Sucursala de Distribuie !i Furnizare a Energiei Electrice
Sibiu se clasific$ dup$ tipul consumatorilor astfel:
- Mari consumatori 44%
- Consumatori casnici 35%
- Mici consumatori 21%
Teritoriul judeului Sibiu este str$b$tut de urm$toarele magistrale de transport a energiei electrice:
LEA 400 kV
simplu-circuit
+n$reni Sibiu
Sibiu Bra!ov
Iernut Sibiu
Mintia Sibiu
Volumul de instalaii 247,8 km
LEA 220 kV
dublu-circuit
Lotru Sibiu
Volum de instalaii 217,1 km
LEA 110 kV Sibiu Cop!a Mic$ Media! Aurel Vlaicu - Dumbr$veni Dane!
Aurel Vlaicu Agnita
Aurel Vlaicu Trn$veni Iernut
Sibiu Ucea Victoria F$g$ra! Hoghiz
Sibiu S Cisn$die Mr!a Crti!oara
Sibiu CHE Sadu CHE Lotru
Blaj Mic$sasa Trn$veni
Sibiu S SRA Independena
Sibiu S Sibiu N
Volum de instalaii 499 km
64
n judeul Sibiu sunt amenajate microhidrocentrale pe urm$toarele amplasamente:
Beneficiar Amplasament
Denumire
Sit Natura 2000
Observa+ii
S.C.
HIDROART
S.R.L.
Rul Lotrioara, comuna
Boia
Proiectul se desf$!oar$ n
interiorul sitului SCI
Frumoasa !i SPA Frumoasa
Proiect n procedura
de avizare
Prim$ria Gura
Rului
Ru Mare Cibin, amonte
de lacul de acumulare
Gura Rului
Proiectul se desf$!oar$ n
interiorul sitului SCI
Frumoasa !i SPA Frumoasa
Proiect n procedura
de avizare
A.F. KLINGEIS
FRANT )I
REGINA
Rul Cri!oara aval
cascada Blea pn$ n aval
Cabana Blea Cascad$
Piemontul F$g$ra! Proiect avizat
S.C.
HIDROCLEAR
S.R.L.
Porumbacu de Sus, Valea
Rului Mare, jud. Sibiu
SCI M-ii F$g$ra! !i n
vecin$tatea SPA Piemontul
F$g$ra!
Proiect n procedura
de avizare
ICPE
ELECTROCOND
TECHNOLOGIES
S.A.
Rul Sadu, intravilan !i
extravilan Sadu !i Cisn$die
Proiectul se desf$!oar$ n
interiorul sitului SCI
Frumoasa !i SPA Frumoasa
Proiect avizat
Agenia pentru Protecia Mediului Sibiu, adresa 7887/15.10.2009

5. Infrastructura de comunicare )i mass-media
Modernizarea sistemului de telefonie !i asigurarea serviciilor de specialitate n localit$i cu peste 1000
de locuitori situeaz$ judeul Sibiu pe un loc avansat ca num$r de abonamente telefonice !i ca num$r de
abonai particulari. La ora actual$ o serie de localit$i dispun de unit$i de po!t$, centrale telefonice !i
echipamente digitale !i s-au creat condiiile tehnice necesare conect$rii la internet a !colilor !i
prim$riilor din localit$ile n care s-au instalat aceste centrale digitale.

Activitatea de po)t' )i telecomunica+ii
Denumire UM 2005 2006 2007
3520 Unit$i de po!t$ Unit. 175 175 175
5706 Coresponden$ !i imprimat$ Mii buc. 2.360 2.310 3.100
5707 Colete po!tale Mii buc. 35 30 25
5708 Trimiteri recomandate Mii buc. 695 582 665
5709 Trimiteri cu valoare declarat$ Mii buc. 18 11 15
3554 Abonamente telefonice reea fix$ total Nr. 98.625 86.731 113.711
5710 Convorbiri tehnice interne interurbane Mii min. 19.550 17.100 19.143
5711 Convorbiri telefonice interne locale Mii min. 138.400 121.346 112.434
5712 Convorbiri telefonice internaionale Mii min. 4.860 430 14.922
5713 Convorbiri telefonice fix mobil Mii min. 15.646 15.196 32.996
5714 Convorbiri telefonice fix fix Mii min. 1.150 3.730 79.871
5715 Convorbiri telefonice acces special internet Mii min. 43.411 37.496 12.602
Direcia Judeean$ de Statistic$ Sibiu
n ceea ce prive!te piaa operatorilor de telecomunicaii, aceasta este n prezent destul de matur$ !i este
reprezentat$ !i n judeul Sibiu !i n Regiunea Centru de marii furnizori naionali, ca de exemplu RDS -
Romania Data Systems, Astral, Sobis, Verena, Romtelecom !.a.
Gradul de acces la informaie poate fi pus n eviden$ !i prin existena n anul 2007 a 110.868 de
abonamente la TV !i 104.031 la radio, n contextul n care exist$ 19 staii de televiziune !i 22 de staii
de radioemisie. Curba ascendent$ pe care a urmat-o activitatea de radio !i televiziune este evideniat$
n urm$torul tabel, pus la dispoziie de c$tre Direcia Judeean$ de Statistic$ Sibiu.


65
Cap. II. ELEMENTE SOCIO-DEMOGRAFICE $I INFRASTRUCTURA
SOCIAL
- studiu de fundamentare -

Evolu+ia fenomenelor demografice n jude+ul Sibiu
Populaia judeului Sibiu cunoa!te la ora actual$ un proces de regres accentuat datorat mb$trnirii,
sc$derii fertilit$ii !i a migraiei, fenomene demografice care se pot constata n toate $rile dezvoltate.
n perspectiv$, aceste fenomene vor cre!te n intensitate !i vor genera efecte multiple n societate.
Populaia stabil$ a judeului, la 1 iulie 2012, a fost de 425.906 locuitori , n sc$dere cu 215 persoane fa$ de
1 iulie 2011. Ponderea populaiei feminine reprezenta 51,4 % din totalul populaiei, iar populaia urban$
respectiv 66,4 % din totalul populaiei judeului.
Pentru judeul Sibiu este proiectat$ cea mai mic$ reducere a populaiei (5,2%), n intervalul 2003-
2025, situaie care se datoreaz$ soldului migrator pozitiv, datorit$ n special unui grad mare de
urbanizare, dezvoltare economic$ !i social$. Aceasta se constituie ntr-un factor de atracie pentru
populaia altor judee, f$cnd astfel declinul demografic este mai puin accentuat (se prognozeaz$ sold
migrator pozitiv).

Tipurile de nevoi resimite !i determinate, prin ancheta realizat$ n jude, sunt ntr-un raport
proporional cu tipurile de venituri, iar 82% dintre beneficiari declar$ c$ veniturile le sunt
insuficiente. Frecvena cea mai mare a veniturilor este reprezentat$, n ordine descresc$toare:

Tipuri de venit ale beneficiarilor/ poten+ialilor beneficiari din jud. Sibiu
C!tigul salarial mediu net n jude, pe luna noiembrie 2012, a fost de 1685 lei(RON), mai mare dect
cel de la nivelul $rii cu 110 lei (RON).
C!tiguri salariale medii nete peste media judeului s-au nregistrat n domeniul industrie )i
construc+ii (1807 lei/persoan$ ) n timp ce sub media pe jude s-au situat salariile din domeniul
serviciilor (1571 lei/persoan$) !i cele din agricultur$ vn$toare !i servicii anexe, silvicultur$ !i
piscicultur$ (1546 lei/persoan$).
Num$rul !omerilor nregistrai la finele lunii noiembrie 2012, n judeul Sibiu a fost de 8.443 persoane,
cu o rat$ a !omajului de 4,6 %, fa$ de 5,4 % ct era media pe ar$.
Num$rul mediu al pensionarilor de asigur$ri sociale de stat din jude, n trimestrul III - 2012, era de
96.383 persoane, mai mic cu 2050 dect n acea!i perioad$ din 2011.
Pensia medie lunar$ a pensionarilor de asigur$ri sociale de stat a fost de 805 lei(RON)/persoan$, fa$
de 778 lei(RON)/persoan$, media pe ar$.
Analiza comparativ$ a datelor cu privire la principalele surse de venit n funcie de regiune !i mediul
de reziden$ (tab. A.1.5.1, A.1.5.2, A.1.5.3 anexa 1.5) arat$ urm$toarea frecven$:
- Zona Seca!elor- salarii (13,2%), ajutor social (6,6%)
- Sibiu- salarii !i pensii (7,5%),
- Valea Hrtibaciului- alocaii de stat pentru copii (5,7%), pensii (5,3%), salarii (4,8%)
- M$rginimea Sibiului- pensii (4,8%), alocaii de stat pentru copii (2,2%)
66
- Valea Oltului- salarii (6,1%), ajutor social (1,8%)
Se observ$ faptul c$ alocaiile de stat pentru copii reprezint$ o principal$ surs$ de venit n mediul rural,
iar ajutorul social o principal$ surs$ de venit pentru familiile cu copii.
Principala surs' de venit n rndul beneficiarilor la nivelul jud. Sibiu

Respondenii argumenteaz$ c$ veniturile insuficiente numai uneori acoper$ cerinele minime de hran$,
mbr$c$minte, nc$l$minte !i de ad$post (tab. A.1.6.1, A.1.6.2, A.1.6.3 anexa 1.6) n special pentru
familiile cu copii din regiunile: Zona Seca!elor, M$rginimea Sibiului, Valea Oltului !i unde principale
surse de venit sunt: ajutorul social, muncile ocazionale, salariile, alocaiile familiale !i alocaiile de stat
pentru copii.
Analiza ponderii veniturilor necesare pentru asigurarea nevoilor familiei (fig. 1.4) evideniaz$ c$
suficiena veniturilor pentru condiiile minime de supravieuire este pentru 38,6% dintre respondeni,
dar 43,4% dintre subieci reclam$ insuficiena veniturilor necesare nevoilor familiale.
Nivelul veniturilor actuale necesare familiei

Lipsa sau insuficiena veniturilor a determinat apariia numeroaselor situaii de dificultate n rndul
respondenilor - persoane care tr$iesc singure, familii de vrstnici sau familii cu copii, preponderent
din regiunile Zona Seca!elor !i Valea Oltului (tab. A.1.7.1 anexa 1.7). Din totalul familiilor cu
copii, 77,8% au trecut prin situaii dificile cum ar fi: restane la plata utilit$ilor; mprumuturi pentru a
cump$ra alimente, mbr$c$minte, nc$l$minte; amenin$ri cu nchiderea apei, curentului electric, gaze
naturale, din cauza nepl$ii facturilor, evacuarea din locuin$ din cauza datoriilor, etc.
Analiza datelor rezultate din interviuri, n raport cu grupa de vrst$ arat$ c$ cele mai frecvente situa+ii
de dificultate sunt suportate de persoane cu vrste cuprinse ntre 41-50 ani, dar valori semnificative
sunt ntlnite !i la celelalte categorii de vrst$.
Nevoia de protecie !i securitate se realizeaz$ nu numai prin asigurarea unei venit suficient ci !i prin
accesul la bunuri (cas$, asigur$ri, etc.) !i stabilitatea locului de munc$. La persoanele/ familiile
vulnerabile aceste cerine sunt deficitare, exprimate n condiiile de locuit, dotarea locuinei, loc de
munc$. Din totalul persoanelor investigate, 54,4% au locuine n regim de proprietate personal$ cu
67
dot$rile corespunz$toare (ap$, canalizare, electricitate, gaze naturale), 21,9% au locuine - proprietatea
p$rinilor, 12,3% au locuine cu chirie sau locuine sociale, unde cele mai multe dot$ri sunt:
electricitate, nc$lzire cu lemne, f$r$ canalizare, acces la ap$, echipare sumar$ cu mobilier !i aparate
electrocasnice. Un procent de 11,4 % din respondeni locuiesc n regim de persoane tolerate.
Percep+ia popula+iei din jud. Sibiu privind calitatea rela+iei p'rinte - copil

Importan+a rela+iilor familiale rezid' )i din dinamica )i complexitatea violen+ei domestice - o
problem' individual', familial' )i comunitar' deoarece sunt afectate rela+iile intra )i
extrafamiliale )i prin consecin+ele ei directe )i indirecte impune interven+ie specializat'.
Analiza datelor arat$ c$ tensiunile/violena n familie se manifest$ ntr-o m$sur$ medie de: 32% la
nivelul judeului, 37% n regiunea Zona Seca!elor, 18,4% n regiunea Sibiu, 34,7% n regiunea Valea
Hrtibaciului, 47,8% n regiunea M$rginimea Sibiului !i 23,8% n regiunea Valea Oltului
La nivelul comunit$ii, persoanele aflate n situa+ii de dificultate sunt cunoscute n raporturi diferite
n funcie de vrsta respondenilor. Din graficul 1.9, observ$m c$ 36% din totalul respondenilor din
grupa de vrst$ 31 - 40 ani !i 17,1% din grupa 18 - 30 ani,
Ponderea popula+iei cu probleme/ dificult'+i sociale din jud. Sibiu

respectiv grupa 41 - 50 ani, au r$spuns afirmativ la ntrebarea Dac$ au informaii despre persoane
care se afl$ n situaii de dificultate?.
Tabloul problemelor sociale ale beneficiarilor !i potenialilor beneficiari este ntr-o mic$ m$sur$
asem$n$tor cu tabloul nevoilor de asisten+' social' considerate prioritare de c$tre respondeni, n
ordine descresc$toare: financiare, s$n$tate, dizabilit$i, ocuparea unui loc de munc$, ngrijire
personal$, alte nevoi, lipsa unui ngrijitor, comunicare, gospod$rire, educaionale, protecie, acces la
serviciile sociale, adaptare/ integrare profesional$68
Ponderea nevoilor prioritare ale beneficiarilor din jud. Sibiu

Analiza datelor arat$ c$ nevoile de s$n$tate, ngrijiri personale !i dizabilit$i modific$ ierarhia
problemelor sociale identificate ca fiind mai reduse n importan$. Analiza comparativ$ a datelor
privind problemele principale ale populaiei vulnerabile n raport cu grupa de vrst$ se constat$ c$
ierarhia problemelor respect$ n general tabloul problemelor individuale !i familiale n funcie de
regiuni !i este ntr-un raport direct cu caracteristicile vrstei clientului
Nevoi resim+ite )i exprimate de beneficiari / poten+iali beneficiari n urma cercet'rii efectuate:
Lipsa sau insuficiena veniturilor a determinat apariia numeroaselor situaii de dificultate n rndul
respondenilor - persoane care tr$iesc singure, familii de vrstnici sau familii cu copii,
preponderent din regiunile Zona Seca!elor Valea Oltului !i M$rginimea Sibiului.
Condiiile economico-sociale !i culturale caracteristice societ$ii actuale influeneaz$ satisfacerea
deficitar$ a nevoile sociale ale beneficiarilor, care se reflect$ n modul de via$ familial$ !i social$.
Profilul nevoilor sociale ale beneficiarului se contureaz$ astfel:
- Nevoile fiziologice (hran$, mbr$c$minte, nc$l$minte !i de ad$post) sunt deficitar asigurate datorit$
lipsei sau insuficienei resurselor financiare;
- Nevoia de protec+ie )i securitate este exprimat$ n condiiile de locuit, dotarea locuinei,
stabilitatea locului de munc$.
Dac$ tipurile de locuine ale respondenilor sunt majoritar n regim de proprietate personal$ cu
dot$rile corespunz$toare sau locuine n care persoanele sunt tolerate, totu!i beneficiarii ntmpin$
dificult$i la plata utilit$ilor;
Dreptul la s$n$tate se exprim$ n serviciile primare de s$n$tate (medicin$ de familie) acordate
pentru 95,6% din populaia intervievat$, dar care invoc$ !i motive de nemulumire fa$ de:
- limitarea accesului la asisten+' medical' (lipsa contribuiei la plata asigur$rilor de s$n$tate !i/
sau a medicului de familie, refuzul nscrierii la medicul de familie)
- calitatea serviciilor prestate
Nevoia de identitate, afeciune se reflect$ n caracteristicile vieii de familie;
Nevoile de stim' !i de autorealizare se evideniaz$ n capacit$ile familiei de a ndeplini una din
cele mai importante funcii, socializarea copiilor.
Rezolvarea sau atenuarea problemelor sociale din jude ine n egal$ m$sur$ de mediul economic, de
locuire !i de nivelul de dotare !i calitatea infrastructurilor sociale ce stau la dispoziia populaiei pentru
satisfacerea diverselor nevoi.


69
Infrastructuri sociale
Educa+ie
nv'+'mnt preuniversitar
Situaia ratei de !colarizare pe categorii de vrst$ !i ratei de cuprindere a elevilor pe tipuri de
nv$$mnt, n nv$$mntul preuniversitar (primar, gimnazial !i liceal), pe perioada 2006-2008, a fost
urm$toarea:
Rata de )colarizare pe categorii de vrst'
A/V 0-4 ani 5-9 ani
Total $colariza+i % Total $colariza+i %
2006 22078 6941 31,44 22128 21343 96,45
2007 22193 7361 33,17 22231 21088 94,86
2008 22512 7404 32,89 22122 20966 94,77

10-14 ani 15-19 ani
A/V Total $colariza+i % Total $colariza+i %
2006 23582 17129 72,64 33148 19396 58,51
2007 22380 16797 75,05 31275 18028 57,64
2008 22085 16276 73,70 29057 16529 56,88
Sursa: Direcia Judeean$ de Statistic$ Sibiu date prelucrate 2009


Rata de cuprindere a elevilor pe tipuri de nv'+'mnt

A/TI
Pre)colar [%] Primar [%] Gimnazial [%] Liceal I + SAM [%]
SB RO SB RO SB RO SB RO
2006/07 92,40 76,20 97,34 103,80 94,54 96,70 86,41 82,00
2007/08 83,10 77,60 92,17 97,80 98,42 100,50 80,40 87,80
2008/09 92,40 92,17 98,36 81,91
Sursa: I.S.J. Sibiu - Raportul privind starea nv$$mntului din judeul Sibiu pe anii 2006-2009 !i la nivel naional date prelucrate

Situaia efectivelor de elevi pe perioada 2006-2008, a fost urm$toarea:
Evolu+ia efectivelor de elevi pe tipuri de nv'+'mnt
A/TI Pre)colar Primar Gimnazial Liceal SAM
2006/2007 14.449 18.498 17.595 14.779 5.877
2007/2008 14.514 17.491 17.405 14.687 4.992
2008/2009 14.645 17.529 16.814 14.174 4.382
Sursa: I.S.J. Sibiu, date prelucrate - Raportul privind starea nv$$mntului din judeul Sibiu pe anii 2006-2009
Conform prognozei, n Regiunea Centru dar !i la nivelul judeului Sibiu, num$rul persoanelor cu vrste
cuprinse ntre 7 !i 14 ani dar nu numai, va sc$dea drastic nct o serie de !coli existente la ora actual$
nu vor mai fi necesare.
Prognoza evolu+iei popula+iei de vrst' pre)colar' )i )colar'
L baza acestei prognoze stau prognozele pe grupe de vrst$, avnd ca baz$ de pornire anul 2005 !i
repere viitoare anii 2015, respectiv 2025.
Prognoza evolu+iei popula+iei de vrst' pre)colar' )i )colar'
3 6
ani
7 10 ani 11 14 ani
Romnia
Regiunea
Centru
Sibiu Romnia
Regiunea
Centru
Sibiu
2005 867381 103061 17705 885380 102467 17386
2015 831338 102601 17714 857043 106164 18137
2025 663047 81475 14190 739595 91056 15806
11 14 ani 15 18 ani
Romnia
Regiunea
Centru
Sibiu Romnia
Regiunea
Centru
Sibiu
2005 987371 114547 19908 1398034 164024 27847
2015 835429 101207 17417 880680 103874 17737
2025 805673 99523 17262 845285 105162 18192
Sursa: Planul Local de Aciune pentru nv$$mntul Profesional !i Tehnic 2007-2013
Tendina general$ de diminuare a populaiei de vrst$ pre!colar$ !i !colar$ va continua ntr-un ritm
accentuat pn$ n 2015, urmnd ca aceast$ variaie negativ$ s$ se ncetineasc$ (f$r$ a nceta sau a-!i
inversa cursul) pe palierul 2015-2025.

70
nv'+'mntul special
n judeul Sibiu exist$ un num$r de 655 pre!colari !i elevi cu nevoi crescute de asisten$ educaional$
complex$ !i servicii de sprijin specializate, n vederea amelior$rii, compens$rii !i recuper$rii
deficienelor, incapacit$ilor, handicapurilor !i/sau dizabilit$ilor lor.
Pentru a veni n sprijinul copiilor cu c.e.s. n judeul Sibiu exist$ cinci centre !colare pentru educaie
incluziv$: C.S.E.I. nr. 1 Sibiu, C.S.E.I. nr. 2 Sibiu, C.S.E.I. Media!, C.S.E.I. Dumbr$veni, C.S.E.I.
Turnu-Ro!u, subordonate Consiliului Judeean Sibiu !i un Centru Judeean de Resurse !i Asisten$
Educaional$ Sibiu, finanat de C.J.S.
Toate cele cinci centre !colare de educaie incluziv$ sunt n subordinea C.J.S. !i finanate de acesta.
Situaia centralizat$ privind repartiia pe clase a elevilor cu c.e.s. din cadrul C.S.E.I. din judeul Sibiu
se poate consulta ca material bibliografic.
Selecia copiilor pentru a fi !colarizai n cadrul centrelor se face de c$tre Serviciul de Evaluare
Complex$ din cadrul Direciei Generale de Asisten$ Social$ !i Protecia Copilului (D.G.A.S.P.C.)
Sibiu .
Formarea profesional' continu' a adul+ilor
Instituiile care realizeaz$ formare profesional$ sunt: A.J.O.F.M. Sibiu prin Centrul de Formare
Profesional$ a Adulilor, Agenia Judeean$ pentru Prestaii Sociale Sibiu, Casa Corpului Didactic
Sibiu !i Centrul pentru Formarea Continu$ n Limba German$, cu sediul la Media!.
A.J.O.F.M. Sibiu a considerat oportun$ crearea unui Centru de Formare Profesional$ a Adulilor
(CFPA) cu scopul de a cre!te gradul de preg$tire al persoanelor aflate n c$utarea unui loc de munc$.

S'n'tate
Indicatori sintetici ai st'rii de s'n'tate
Morbiditatea general$ (incidena) a fost n anul 2008: 969 locuitori (410.465 total cazuri noi de
boal$).
Indicele de morbiditate general$ (incidena) manifest$ o tendin$ de cre!tere n ultimii 10 ani de la
778,7 cazuri noi de mboln$vire la 1.000 loc. n 1990 la 969 cazuri noi la 1.000 loc. n 2008, cre!terea
fiind mai accentuat$ n mediul urban 1.263 cazuri noi la 1.000 loc, fa$ de mediul rural: 968 la 1.000
loc.
Ierarhizare pe primele cinci cauze de boal$:
a. bolile aparatului respirator (203.373 cazuri noi; 480 loc.);
b. bolile aparatului digestiv (32.497 cazuri noi; 77 loc.);
c. bolile aparatului osteoarticular (28.786 cazuri noi; 68 loc.);
d. bolile aparatului genitourinar (25.434 cazuri noi; 60 loc.);
e. bolile pielii !i esutului subcutanat (21.320 cazuri noi; 50 loc.).
Incidena (cazuri noi) prin afeciuni care constituie probleme de s$n$tate public$:
- Boli aparat circulator: 31 (12.974 cazuri noi);
- Tumori maligne: 2,5 (1.289 cazuri noi);
- Diabet zaharat: 5 (2.162 cazuri noi);
- Leziuni traumatice, accidente: 24 (10.111 cazuri noi).
Prevalena (r$ma!i n eviden$):
- Bolile aparatului cardiovascular: boli hipertensive: 12,49 %; cardiopatie ischemica:7,17 %;
- Diabet zaharat: 3,67 %;
- Tumori maligne: 2,43 %;
- Dializai: 234 (0,06 %);
- HIV/SIDA: 97 (0.03 %).
Rata brut$ a mortalit$ii prezint$ n judeul Sibiu (ca !i n ntreaga ar$) o tendin$ de cre!tere lent$ n
ultimii 10 ani, de la 9,0 decese la 1.000 locuitori n 1990, la 10,7 decese la 1.000 locuitori n 2008.

Utilizarea serviciilor spitalice)ti
n judeul Sibiu funcioneaz$ 7 spitale publice, din care 4 spitale generale (Spitalul Clinic Judeean de
Urgen$ Sibiu, Spitalul Municipal Media!, Spitalul Or$!enesc Cisn$die !i Spitalul Or$!enesc Agnita) !i
71
3 spitale de specialitate (Spitalul Clinic de Pediatrie, Spitalul de Pneumoftiziologie !i Spitalul de
Psihiatrie Dr. Gh. Preda, toate n municipiul Sibiu), precum !i 3 clinici private.
n spitale, la sfr!itul anului 2008, num$rul paturilor de spitalizare continu$ a fost de 2.650, cu un
num$r de 101.501 pacieni spitalizai, o rat$ de ocupare a paturilor de 80%, la o durat$ medie de
spitalizare de 8 zile !i rata intern$rilor de 23% locuitori
n anul 2008 au fost autorizai 12 furnizori, reu!ind astfel s$ se ofere populaiei un num$r mai mare de
servicii de ngrijiri la domiciliu.
Asistena medical$ ambulatorie de specialitate a fost asigurat$ n anul 2007 de un num$r de 145 de
medici speciali!ti din diferite specialit$i clinice, num$rul acestora m$rindu-se n cursul anului 2008 la
264.

Cultur', recreere
Analiznd rolul celor !apte instituii de cultur$ din subordinea Consiliului Judeean Sibiu
au fost identificate urm$toarele domenii de activitate:
Complexul Naional Muzeal ASTRA - una din problemele identificate la nivelul instituiei este
lipsa spaiilor necesare bunei funcion$ri, care n momentul de fa$ sunt insuficiente;
Centrul Judeean pentru Conservarea !i Promovarea Culturii Tradiionale Cindrelul Junii
Sibiu. Un obiectiv ar putea constitui revitalizarea mi!c$rii de amatori, a evenimentelor culturale
locale !i zonale;
Biblioteca Judeean$ ASTRA are ca activitate punerea lecturii publice la dimensiunile de
vectori de cultur$ !i civilizaie. Pentru succesul unui astfel de demers se impune regndirea
compartimentului pentru ndrumarea bibliotecilor publice din jude;
)coala Popular$ de Arte !i Meserii Ilie Micu- !i poate face mai simit$ prezena n
promovarea meseriilor tradiionale, n salvarea patrimoniului cultural imaterial !i promovarea
industriilor culturale;
Teatrul pentru Copii !i Tineret "Gong". Se remarc$ faptul c$ !i la aceast$ instituie activitatea
editorial$ lipse!te, de!i n spaiul educaiei !i form$rii copiilor exist$ resurse neexploatate de
exprimare !i mediatizare.
Filarmonica de Stat Sibiu - care, la fel ca !i celelalte instituii de spectacole ar trebui s$ activeze
n peisajul cultural, adesea dezolant, din multe localit$i n care pe plan cultural nu se ntmpl$
mai nimic. O alt$ activitate de baz$ a Filarmonicii ar trebui s$ fie elaborarea de monografii !i
lucr$ri de educaie muzical$ !i informare a publicului;
Centrul Cultural Interetnic Transilvania. Printr-o regndire de perspectiv$ a funciilor sale, ar
putea deveni un catalizator al unor proiecte de anvergur$, n parteneriat public-privat, centrate
pe multiculturalitate.
n vederea asigur$rii spaiilor de destindere !i recreere, pe plan naional, va trebui s$ se asigure n
mediul urban o suprafa$ de spaiu verde de minimum 20 m
2
/locuitor pn$ la data de 31-12- 2010 !i de
minimum 26 m
2
/locuitor pn$ la 31-12-2013, elabornd un program cu etapele de realizare a acestor
obiective. n prezent, situaia spaiilor verzi n judeul Sibiu se prezint$ astfel:
Municipiu / Ora)
Suprafa+a de spa+iu verde m
2
/ locuitor
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Municipiul Sibiu 3,52 8,39 9,67 24,8 24,8 24,8
Municipiul Media! 10,2 10,18 4,58 15,3 15,3 15,3
Agnita 25,3 22,91 23,8 23,86 23,86 23,86
Avrig 7,9 7,9 - 20 20 20
Cop!a Mic$ 13 12,96 12,9 13 12,9 12,9
Cisn$die 9,4 16,5 17,7 19,55 19,55 19,55
Dumbr$veni 24,3 24,3 21,4 32,44 32,44 32,44
Miercurea Sibiului - 4,7 4,6 40 40 40
Ocna Sibiului 96,5 40,47 32,4 181,1 181,1 181,1
S$li!te 7 7 5,1 7,8 7,8 7,8
T$lmaciu 4,2 2,6 2,6 3,8 3,8 3,8
Raport privind starea mediului n judeul Sibiu, n perioada Ianuarie Iunie 2009
72
Strategia infrastructurii sociale
Educa+ie
nv'+'mnt preuniversitar
Obiectivul general:
Cre!terea calit$ii !i eficienei educaiei, n vederea preg$tirii tinerilor pentru o societate bazat$ pe
cunoa!tere.
Obiective specifice:
1. mbun't'+irea infrastructurii )colare prin lucr'ri de consolidare, reabilitare )i dotare
2. Cre)terea gradului de participare la educa+ie, reducerea abandonului )colar prin
derularea de programe de sprijin
3. Realizarea unor cursuri de perfec+ionare pentru cadrele didactice care s' acopere
necesit'+ile sistemului )i s' duc' la cre)terea nivelului de preg'tire al elevilor
4. Realizarea unor parteneriate ntre unit'+ile de nv'+'mnt )i mediul economic pentru
sus+inerea tinerilor capabili de performan+e
5. Asigurarea unui climat de ordine public', siguran+' public' )i s'n'tate public' n )coli
nv'+'mnt special
Obiectivul general:
Cre!terea calit$ii procesului educaional !i a serviciilor specializate, n vederea mbun$t$irii
activit$ilor de nv$are, instruire, compensare, recuperare !i protecie special$ a copiilor / elevilor /
tinerilor cu cerine educative speciale

S'n'tate
Obiective generale:
1. Cre!terea calit$ii vieii prin cre!terea calit$ii serviciilor medicale
Obiectiv specific:
Cre!terea calit$ii structurii sistemului de s$n$tate, a calit$ii actului medical !i a ngrijirilor
furnizate n cadrul serviciilor de s$n$tate

#inte propuse:
-mbun$t$irea calit$ii infrastructurii unit$ilor publice cu paturi !i dotarea acestora cu aparatur$ /
echipamente medicale, informatizarea sistemului;
-mbun$t$irea acoperirii cu personal medical prin planificare !i alocare adecvat$ a resurselor umane n
concordan$ cu nevoile populaiei;
-reducerea variabilit$ii practicii medicale prin implementarea !i utilizarea ghidurilor de practic$ !i a
protocoalelor clinice elaborate de Ministerul S$n$t$ii;
-preg$tirea unit$ilor sanitare cu paturi din judeul Sibiu n vederea intr$rii n procesul de acreditare.
2. Optimizarea serviciilor de s$n$tate din judeul Sibiu; Planul judeean de dezvoltare a serviciilor de
s$n$tate
Obiectiv specific:
Optimizarea spitalelor pentru ngrijiri acute
#inte propuse:
-cre!terea ratei de ocupare a paturilor de la 80 % la 85 %;
atingerea intei de 4,5 paturi /1000 loc;
-reducerea ratei de internare de la 23 % la 20 %.
3. Planificarea serviciilor spitalice!ti de lung$ durat$ (spitalele de bolnavi cronici, UAMS-uri)
Obiective specifice:
Dirijarea cazurilor care necesit$ ngrijire de lung$ durat$ spre unit$ile medicale de cronici /
medico sociale n care s-au identificat posibilit$i de oferire a acestor servicii;
Evaluarea necesarului de paturi pentru cronici, fa$ de nivelul existent n 2008;
#inte propuse:
- durata medie de spitalizare planificat$ = 21 zile;
- rata de ocupare a paturilor = 85 %.
73
4. mbun$t$irea managementului sistemului public de intervenii n situaii de urgen$
Obiective specifice:
Eficientizarea managementului sistemului public de intervenii n situaii de urgen$ prin
protocoale de colaborare ntre I.S.U., Serviciul Judeean de Ambulan$, SMURD, 112, Serviciul
Public Salvamont, operatori privai;
Crearea bazei operaionale judeene de coordonare a interveniilor integrate la nivelul judeului
Sibiu.
5. Dezvoltarea reelelor comunitare de asisten$ medical$: centre de permanen$, centre de s$n$tate
multifuncionale, centre de s$n$tate mintal$
Obiective specifice:
Identificarea zonelor n care este necesar$ funcionarea centrelor de s$n$tate multifuncionale
/centrelor de s$n$tate mintal$;
ntocmirea listei cu serviciile existente !i serviciile de baz$ propuse: cardiologie, medicin$
intern$, pediatrie, O-G, PF, ecografie, laborator;
Studiu de fezabilitate privind nfiinarea centrelor de s$n$tate mintal$ aduli !i copii la Media!;
nfiinarea centrelor de s$n$tate multifuncionale la Avrig / Cop!a Mic$, S$li!te / Miercurea
Sibiului;
6. Dezvoltarea sistemului de ngrijiri medicale la domiciliu
7. Planul judeean pentru echipamente medicale
8. Redresarea !i dezvoltarea asistenei medicale n mediul rural
Obiective specifice:
Dezvoltarea reelelor de asisten$ comunitar$;
#inte propuse:
- cre!terea num$rului de asisteni medicali comunitari !i a num$rului de mediatori sanitari
angajai de c$tre autorit$ile publice locale;
- formarea echipelor medicale comunitare: medic de familie, asistent medical comunitar,
mediator sanitar, asistent social !.a.;
- cre!terea num$rului de comunit$i deservite de asistentul comunitar !i / sau mediatorul
sanitar;
- dezvoltarea reelei de ngrijiri la domiciliu.
9. Dezvoltarea serviciilor de asistena medical$ n mediul rural
Obiectiv specific:
Dezvoltarea reelei de supraveghere a s$n$t$ii mamei !i copilului; dezvoltarea sistemului de
asisten$ comunitar$ pentru ngrijirea gravidei, mamei !i copilului;
#inte propuse:
- nfiinarea reelei de supraveghere medical$ activ$ a bolilor cardio vasculare;
- deschiderea de puncte farmaceutice n mediul rural.
10. Prevenirea !i controlul bolilor cu impact major asupra st$rii de s$n$tate a populaiei din judeul
Sibiu !i implementarea programelor naionale de prevenie !i de depistare precoce a bolilor
Obiectiv specific:
mbun$t$irea st$rii de s$n$tate a populaiei judeului Sibiu

Cultur'
Obiectiv general:
Cre!terea calit$ii vieii n judeul Sibiu prin mbun$t$irea accesului !i particip$rii cet$enilor la
cultur$.
I. mbun't'+irea managementului institu+iilor de cultur' prin Compartimentul Cultur',
Educa+ie Sport )i Turism (C.C.E.S.T.):
I.1. nt$rirea capacit$ii administrative !i consolidarea cadrului legislativ judeean
Inventarierea, evaluarea !i punerea n valoare a patrimoniului cultural din judeul Sibiu
Cre!terea rolului social educativ al cultelor
ncurajarea parteneriatelor n domeniul turismului cultural
74
Organizarea de spectacole !i concerte ale instituiilor de cultur$ n spaii publice ce valorific$
patrimoniul cultural !i natural
Promovarea voluntariatului n domeniul culturii !i sportului
Valorificarea spaiilor din instituiile publice prin galerii expoziionale !i activit$i culturale
Promovarea parteneriatului instituiilor de cultur$ cu Inspectoratul )colar Judeean, respectiv
!colile din jude.
III. Dezvoltarea industriilor culturale, prin:
Crearea bazei de date cu creatorii !i furnizorii de servicii culturale
ntemeierea unui One Stop Shop pentru produsele din industria cultural$ judeean$
Coordonarea dezvolt$rii !i promov$rii culturii prin instituiile subordonate C.J.
Dezvoltarea de parteneriate de marketing pentru diseminarea produciilor culturale proprii !i
ale I.C. din subordine;
Sprijinirea O.N.G.-urilor care au drept obiective promovarea ocupaiilor !i me!te!ugurilor
tradiionale, ncurajarea parteneriatelor cu instituiile proprii
Protec+ia peisajului natural )i cultural )i promovarea imaginii jude+ului Sibiu, n sensul
Conven+iei Europene a Peisajului de la Floren+a
Coordonarea dezvolt$rii !i promov$rii n cadrul Agendei culturale a festivalurilor !i
manifest$rilor culturale legate de p$strarea !i valorificarea tradiiilor la nivel judeean
Dezvoltarea de parteneriate de marketing !i colaborare cu societatea civil$ pentru promovarea
imaginii judeului
Implementarea unui program de regenerare a parcurilor, p$durilor limitrofe drumurilor
naionale !i judeene, a rurilor !i lacurilor !i a perdelelor de protecie a localit$ilor
Regenerarea spaiilor de loisir a comunit$ilor
Implementarea Planurilor de gestiune a monumentelor nscrise n Lista Patrimoniului Mondial
(Biertan !i Valea Viilor)
Elaborarea unui Ghid privind protecia !i punerea n valoare a peisajului


Cap. III. STRUCTURA ACTIVIT#ILOR $I ZONIFICAREA TERITORIULUI
studiu de fundamentare -
Diagnoz', probleme )i priorit'+i
Economia jude+ului
Judeul Sibiu se situeaz$ pe locul trei, avnd un procent de 19% din totalul contribuiei PIB-ului
Regiunii Centru, n anul 2006. Raportat la nivelul $rii, jud Sibiu deine 2,2%, situndu-l pe poziia a
15-a din totalul judeelor, o poziie bun$, raportat$ la num$rul populaiei.
PIB
(mil. lei)
2002 2003 2004 2005 2006
Romnia 152.017,0 197.427,6 247.368,0 288.954,6 344.650,6
Reg. Centru 18.671,9 23.990,4 29.095,8 33.143,2 40.291,2
Sibiu 3.357,0 4.121,4 5.169,7 6.103,1 7.637,5
Anuarul Statistic al Romniei 2008
PIB-ul jude+ului Sibiu pe cap de locuitor a fost de 18.050,5 lei, n anul 2006, comparativ cu
15.920,2 pentru Regiunea Centru !i cu 15.967,6 pentru Romnia. Aceste valori subliniaz$ poziia
solid$ a economiei judeului nostru la nivel de ar$. Conform trendului !i a surselor nc$ nepublicate
oficial, Sibiul !i-a p$strat poziia bun$ n statistici !i n anii 2007 !i 2008.
n completarea acestor date oficiale, ata!$m tabelul Comisiei Naionale de Prognoz$, realizat n anul
2009, care prezint$ date pn$ n anul 2012:
PIB (mil. lei) 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Romnia 412.761,6 503.958,7 531.300,0 568.500 612.000 664.700
Reg. Centru 48.681,9 60.54,2 63.287,0 67.730,8 72.775,3 78.927,5
Sibiu 9.205,7 11.392,3 12.125,8 12.984,0 13.969,2 15.169,9
75
n anul 2007, n Sibiu existau 11.494 ntreprinderi/unit$i economice, dintre care 9.991
microntreprinderi, 1.158 ntreprinderi mici, 285 mijlocii !i 60 mari. Urm$torul tabel, furnizat de
Direcia Judeean$ de Statistic$ Sibiu, prezint$ num'rul ntreprinderilor active, pe activit$i ale
economiei naionale, clase de m$rimi !i evoluia acestuia din 2000 pn$ n 2007:
Activit'+i 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 6.411 6.415 6.701 7.734 8.827 9.755 10.463 11.494
Agricultur', vn'toare )i silvicultur' 201 196 211 222 216 242 267 281
Pescuit )i piscicultur' 1 4 4 5 6 7 3 6
Industria extractiv' 3 5 6 11 18 19 16 20
Industria prelucr'toare 1.194 1.239 1.294 1.455 1.584 1.640 1.661 1.671
Energie electric' )i termic', gaze )i ap' 13 14 15 17 13 14 14 16
Construc+ii 307 368 402 520 647 796 960 1257
Comer+ 3.396 3.110 2.857 3.006 3.229 3.434 3.552 3.664
Hoteluri )i restaurante 270 295 390 451 516 546 588 645
Transporturi, depozitare )i comunica+ii 326 374 426 501 610 695 794 965
Intermedieri financiare : : 82 83 92 110 113 126
Tranzac+ii imobiliare )i alte servicii 390 521 720 1098 1471 1752 1961 2261
nv'+'mnt inclusiv cursuri profesionale diverse 13 12 15 23 24 37 52 61
S'n'tate )i asisten+a social' 124 120 130 169 195 227 246 255
Alte activit'+i ale economiei na+ionale 173 157 149 173 206 236 236 266

n economia judeului predomin$ microntreprinderile, cu un procent de 87% !i ntreprinderile mici cu
10% din total. Comerul (32%), tranzaciile imobiliare (20%), industria prelucr$toare (15%) !i
construciile (11%) sunt ramurile cele mai bine reprezentate, n totalul activit$ilor economice din
jude.
Comparativ cu CA pe ar$, Sibiul deine 2,4% din total, ocupnd locul !apte, !i 23% din ponderea
Regiunii Centru, n 2007, ocupnd locul doi, dup$ Bra!ov. Pe lng$ evoluia ascendent$ a acesteia, se
observ$ c$ ponderea cea mai mare din CA, la nivel judeean, o deine domeniul comerului, cu 35%
din total, pentru anul 2007, fiind urmat de industria prelucr$toare, cu 28% din total.
Denumire 2005

2006 2007
Cifra de afaceri din unit'+ile locale active 11.060 14.120 18.502
- Industria extractiv$ 1.521 2.050 1.991
- Industria prelucr$toare 2.959 3.765 5.256
- Energie electric$ !i termic$, gaze !i apa 328 - 234
- Construcii 743 1.216 1.802
- Comer 3.928 5.073 6.553
- Hoteluri !i restaurante 117 179 225
- Transport, depozitare !i po!ta 1.002 1.225 1.489
- Tranzacii imobiliare 364 499 778
- nv$$mnt 3 4 7
- S$n$tate !i asisten$ social$ 24 29 52
- Alte activit$i 71 80 115
Cifra de afaceri la nivel naional 514.070 625.275 772.262
Cifra de afaceri la nivelul Regiunii Centru 53.884 66.109 81.065
Direcia Judeean$ de Statistic$ Sibiu
Pe lnga cre!terea din industria prelucr$toare, n perioada 2005 - 2008, s -a nregistrat !i o cre!tere
important$ a sectorului construciilor, n special a celor de locuine.
n graficul de mai jos este redat$ dinamica sectorului construciilor n relaie cu cea a num$rului total
de salariai !i a cifrei de afaceri a firmelor existente n jude.

Dinamica construciei de locuine n perioada 2007 - 2011 n raport cu cifra de afaceri !i num$rul
desalariai al firmelor din jude:
76
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2007 2008 2009 2010 2011
Salariati Cifra de afaceri (mil Ron) Nr. locuinte


Sibiul este considerat un jude cu o for+' de munc' bine preg$tit$ !i calificat$. n 2007, populaia ce
compunea fora de munc$ a judeului era de 179.700 persoane.
Popula+ia ocupat' pe ramuri ale economiei
mii persoane
2005 2006 2007
Total jude+ 165,1 172,2 179,7
Agricultur$, silvicultur$, exploatare forestier$ !i economia vnatului 30,5 28,8 28,2
Industrie 54 55 58,3
Industrie extractiv$ 1,8 2,0 2,1
Industrie prelucr'toare 49,3 50,2 53,5
Energie electric$,termic$ gaze !i ap$ 2,9 2,8 2,7
Construc+ii 9,9 10,7 12,2
Comer 22,9 26,6 26,8
Hoteluri !i restaurante 4,7 4,8 5,3
Transporturi, po!t$ !i telecomunicaii 10,7 11,9 12
Activit$i financiare, bancare !i de asigur$ri 2,0 2,2 2,8
Tranzacii imobiliare !i alte servicii 5,7 6,9 7,8
Administraie public$ !i ap$rare; asisten$ social$ obligatorie 2,7 2,8 3,2
nv$$mnt 9,2 9,2 9,6
S$n$tate !i asisten$ social$ 7,6 8,3 8,3
Celelalte ramuri ale economiei naionale 5,2 5,0 5,2
Direcia Judeean$ de Statistic$ Sibiu
Se observ$ c$ judeul Sibiu are n aproape fiecare an cea mai mic$ rat$ de !omaj, comparativ cu media
pe ar$, precum !i cu celelalte judee componente ale Regiunii Centru.
Rat' )omaj 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Romnia 5,9 5,2 4,0 4,4 6,8 6,4 6,0 6,6
Reg. Centru 7,3 6,1 4,8 5,2 7,4 7,0 6,4 6,0
Sibiu 6,0 5,1 3,1 3,1 6,3 6,0 5,8 5,1
Anuarul Statistic al Romniei 2008 !i Comisia Naional$ de Prognoz$

Balana comercial$ a activit$ii de comer internaional, cumulat pe 9 luni 2012, are un excedent de
doar 26.313 mii euro, n special datorit$ importurilor de gaze naturale (aferente ntregii $ri).
Excluznd importurile de combustibili, uleiuri minerale !i produse din distilarea acestora, balana
nregistreaz$ un excedent de 200.556 mii euro.
Ponderi cele mai importante, n structura exporturilor/importurilor din 2012 sunt deinute de:
Exporturi % Importuri %
- ma!ini aparate !i echipamente electrice. 48,6 % - ma!ini aparate !i echipamente electrice 35,2 %
- materii textile !i articole din acestea 13,0 % - metale comune !i articole din acestea 13,0 %
- mijloace de transport 10,0 % - materii textile !i articole din acestea 10,6 %
- metale comune !i articole din acestea 7,5 % - materiale plastice, cauciuc !i artic din acestea 7,4 %
- piei, bl$nuri !i alte produse din acestea 5,9 % - produse ale ind.chimice !i ale ind. conexe 6,3 %
77

Activit'+i economice
1 Agricultura
Suprafaa agricol$ a judeului Sibiu reprezint$ 16% din suprafaa agricol$ a Regiunii Centru situndu-
se pe locul 4 dup$ judeele: Mure!, Harghita !i Alba. Dinamica fondului funciar agricol prezint$
repartiia terenurilor agricole pe categorii de folosin$. Din studiul comparativ se constat$ o sc$dere a
produciei principalelor culturi n anul 2008 fa$ de anul 2006 cum ar fi cultura r$d$cinoaselor pentru
nutre, a cartofilor, a cerealelor pentru boabe, observndu-se n acela!i timp cre!terea produciei la
legume, la gru, secar$ !i fructe.
Pe suprafeele agricole ale judeului Sibiu se practicat$ cultura mixt$ a cerealelor, viticultura,
pomicultura !i cre!terea animalelor, activit$ile avnd ponderi diferite n producia agricol$
determinate de relief !i baza pedologic$. Zona de sud-est a judeului este caracterizat$ prin cre!terea
animalelor bovine, ovine !i porcine, a culturilor cerealiere n principal a porumbului !i a pomiculturii.
Partea central estic$ de pe valea Hrtibaciului, este zon$ de cultur$ cerealier$ !i de cre!tere a
animalelor.
n ceea ce prive!te num$rul de animale n anul 2008 se constat$ o sc$dere fa$ de anul 2006 la bovine,
porcine, p$s$ri !i o cre!tere a num$rului de cabaline !i oi. Din datele Direciei pentru Agricultur$ !i
Dezvoltare Rural$ Sibiu se constat$ o cre!tere a num$rului de animale n anul 2009 fa$ de anul 2008
la ovine !i porcine !i o sc$dere a num$rului de cabaline, p$s$ri, familii de albine, !.a.
Num$rul de unit$i n funciune n anii 2006, 2007 !i 2008 precum !i capacit$ile de producie pe 11
domenii principale sunt prezentate n Situaia unit!ilor agro-alimentare n funciune $i capacit!ile de
producie, Direcia pentru Agricultur$ !i Dezvoltare Rural$ Sibiu, 2009.
Localit$ile care se remarc$ prin producii mai importante la principalele culturi sunt:
porumb Media!, Avrig, Ael, Bazna, Hoghilag, Laslea, Loamne!, P$uca, Porumbacu de Jos, )eica
Mare, Slimnic, )ura Mare;
cartofi Avrig, Arpa!u de Jos, Cra, Cri!oara, Gura Rului, Porumbacu de Jos, Ro!ia, Sadu, S$li!te,
)eica Mare, )elimb$r, Slimnic;
gru )i secar' Sibiu, Avrig, Ocna Sibiului, Loamne!, P$uca, Slimnic, )ura Mic$, Miercurea
Sibiului.

2. Silvicultura
Fondul forestier
P$durile sunt administrate prin cele 8 ocoale silvice respectiv: Sibiu, Agnita, Arpa!, Avrig,
Dumbr$veni, Media!, Miercurea Sibiului, Valea Cibinului S$li!te. n judeul Sibiu, gradul de
mp$durire a judeului Sibiu este de 37% din suprafaa total$ comparativ cu cel al Romniei de 27%
din suprafaa total$
Jude+ul Sibiu UM 2006 2007 2008
Suprafaa fondului forestier - total mii ha 186,781 198,268 190,037
din care: sector privat mii ha 10,889 11,447 14,421
Suprafaa p$durilor mii ha 183,666 192,874 187,755
R$!inoase mii ha 68,103 72,327 70,443
Foioase mii ha 115,463 120,547 117,312
Suprafaa mp$duririi ha 362,56 512 668
Volumul de mas$ lemnoas$ pus n circuitul economic mii mc 452,2 468,3 160,7
R$!inoase mii mc 204 211,1 94,3
Fag mii mc 121,3 112,4 39,6
Stejar mii mc 63,7 64,3 15,1
Diverse specii tari mii mc 65,6 74,6 11,3
Diverse specii moi mii mc 7,6 6 0,4
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic !i de Vn$toare Bra!ov, adresa nr.7472/16.10.2009
Activitatea Direciei Silvice Sibiu se desf$!oar$ pe o suprafa$ de 120477,7 ha, din care 63656,4 ha
fond proprietate public' a statului, 51607,4 ha fond forestier proprietate a persoanelor juridice
(unit$i teritorial administrative, composesorate, biserici, !coli), 948,0 ha fond forestier proprietate a
persoanelor fizice !i 4265,9 ha p$suni mp$durite. Acest fond forestier este repartizat pe zone
78
geografice dup$ cum urmeaz$: 40545,4 ha situate n zona de munte, 69032,4 ha situate n zona de deal
!i 10899,9 ha situate n zona de cmpie.
Posibilitatea anual$ a p$durilor proprietate public' a statului n anul 2008, este de 235.9 mii mc.
Volumul masei lemnoase destinate t$ierii, aferent anului de producie 2008, a fost de 230 mii mc, 97 %
din posibilitatea anual$. n 2008 s-au pus n circuitul economic 209 mii mc, reprezentnd 91% din
volumul masei lemnoase destinat$ t$ierii !i 89% din posibilitatea anual$. Pentru anul 2009 s-a alocat
un volum de mas$ lemnoas$ destinat t$ierii de 204 mii mc, adic$ 87% din posibilitatea anual$.
Posibilitatea anual$ a suprafeelor forestiere aparinnd altor de+in'tori, administrate de c$tre D S
Sibiu pe baz$ de contract, este de 143,4 mii mc, din care unit$i teritorial administrative 112,3 mii
mc, composesorate 21,0 mii mc, instituii de cult !i nv$$mnt 1,5 mii mc, persoane fizice 0,2 mii mc
!i p$!uni mp$durite 8,4 mii mc. n 2008 s-a dat n producie volumul de 101,0 mii mc, reprezentnd
70% din posibilitatea anual$. Din volumul total de mas$ lemnoas$ valorificat, 46,5% din masa
lemnoas$ s-a valorificat prin vnzarea pe picior iar 53,5% s-a exploatat n prest$ri servicii exploatate
sau regie proprie de c$tre ocoalele silvice
Productivitatea medie a p$durii este de 5,8 mc/an/ha, dep$!ind media pe ar$ de 5,4 mc /an /ha.
Produc+ia fizic' u.m. planificat realizat %
Masa lemnoas$ total mii mc 230,0 205,6 89,4%
Carne de vnat tone 7,0 10,6 151,4%
P$str$v de consum tone 40,0 11,5 28,6%
Fructe de p$dure tone 50 183,8 367,6%
Ciuperci comestibile tone 50 21,7 43,4%
Cifra de afaceri propus$ a se realiza n anul 2009 este de 33.000 mii lei, din care masa lemnoas$
reprezint$ aproximativ 70 %, diferena din vn$toare, produse piscicole (p$str$v de consum, puiet
pentru popul$ri !i repopul$ri, icre), !i alte produse ale p$durii. Pe termen mediu D S Sibiu !i propune
o cre!tere a CA cu 4-5 % n fiecare an, urmnd ca n anul 2012 s$ realiz$m o CA de 37.000 mii lei.

Probleme
- resurse nepuse n valoare din cauza lipsei de accesibilitate a fondului forestier din unele zone;
- meninerea n producie a unor utilaje care sunt dep$!ite tehnic !i/sau moral !i de productivitate slab$;
- dotarea insuficient$ cu mijloacele de producie moderne, necesare n desf$!urarea obtim$ a
activit$ilor silvice legate de producerea puieilor forestieri, exploat$rile forestiere, transportul masei
lemnoase, ntreinerea drumurilor forestiere, etc.;

Vn'toarea )i pescuitul
Direcia Silvic$ gestioneaz$ un num$r de 17 fonduri de vn$toare situate n zona de deal !i de munte,
cu o suprafa$ total$ de 211.476 ha din care p$dure 96.968 ha.
n judeul Sibiu exist$ un num$r de 37 fonduri de pescuit n apele de munte din care 25 sunt ruri ce
nsumeaz$ 806,5 km iar 12 sunt lacuri cu o suprafa$ total$ de 652,7 ha.
Direcia Silvic$ Sibiu gospod$re!te un num$r de 15 fonduri de pescuit, ruri cu o lungime de 475,5 km
!i un num$r de 11 fonduri de pescuit, lacuri cu o suprafa$ de 592,7 ha.
n administrarea Ageniei Domeniilor Statului Sibiu sunt inventariate 479,45 ha luciu de ap$
reprezentnd amenaj$ri piscicole aflate n perimetrul localit$ilor Ocna Sibiului, Loamne!, S$cel !i
Br$deni.
Situatia principalilor indicatori din program la 31 decembrie 2008
Indicatorul u.m. plan realizat %
Regenerarea p$durilor total,
din care:
ha 264 283,0 107,2%
regener$ri naturale ha 50 67,0 134,0%
mp$duriri ha 214 216,0 100,9%
Evaluarea masei lemnoase mii mc 177 201,0 113,6%
Lucr$ri de ngrijire n
arborete tinere:
ha 2.291 2.557,4 111,6%
degaj$ri ha 367 376,4 102,6%
79
cur$iri ha 499 507,4 101,7%
r$rituri ha 1.425 1.673,6 117,4%
elagaj ha 0 0,0
Cifra de afaceri mii lei 32.000 33.788,0 105,6%
Investiii - total, din care: lei 5.525 4.215,4 76,3%
fonduri bugetare lei 701 562,5 80,2%
fonduri extrabugetare lei 2.438 1.590,0 65,2%
fonduri proprii lei 2.386 2.062,9 86,5%
Livrari pe piaa intra !i
extracomunitar$ (export)
mii euro 250 282,0 112,8%
Profit brut mii lei 2.860 2.860,5 100,0%
Situatia principalilor indicatori din programlul anului 2009
Indicatorul U.M. Propuneri
2009
Sarcini sintetice
Regener$ri total, din care: ha 320
regenerari naturale ha 120
mp$duriri ha 200
Evaluarea masei lemnoase mii mc 185
Lucr$ri de ngrijire n
arborete tinere, STAT, din
care:
ha 2.031
degaj$ri ha 289
cur$iri ha 321
r$rituri ha 1.421
elagaj ha 0
Cifra de afaceri mii lei 30.000,00
Investiii - total, din care: mii lei 1.800,00
fonduri bugetare mii lei 0
fonduri extrabugetare mii lei 0
fonduri proprii mii lei 1.800,00
Livr$ri pe piaa intra !i
extracomunitar$
mii euro 350
Profit brut mii lei 3.300
Produc+ia fizic'
Masa lemnoas$ total mii mc 204
Carne de vnat tone 18
Vnat viu tone 0
P$str$v de consum tone 15
Fructe de p$dure tone 190
Ciuperci comestibile tone 40
Al+i indicatori
Num$r mediu de personal permanent 425
Num$r mediu de personal sezonier 15
Fond salarii personal
permanent
mii lei 9.400
Fond salarii personal
sezonier
mii lei 99

3. Dezvoltarea rural'
PNDR este un program de dezvoltare al spaiului rural romnesc care se adreseaz$ nevoilor mediului
rural !i vizeaz$ reducerea ct mai rapid$ a disparit$ilor de dezvoltare socio-economic$ a Romniei
fa$ de celelalte state membre ale UE.
Implementarea Programului Naional de Dezvoltare Rural$ 2007-2013 se va realiza printr-o serie de
m$suri grupate n patru priorit$i:
80
- cre!terea competitivit$ii sectorului agricol !i forestier (Axa 1);
- mbun$t$irea calit$ii mediului !i a zonelor rurale (Axa 2);
- mbun$t$irea calit$ii vieii n zonele rurale !i diversificarea economiei rurale (Axa 3);
- promovarea iniiativelor locale de tip LEADER (Axa 4).
Pentru perioada 2008-2009, n judeul Sibiu au depus proiecte integrate pe Axa III, M$sura 322
,,Renovarea, dezvoltarea satelor, mbun$t$irea serviciilor de baz$ pentru economia !i populaia rural$
!i punerea n valoare a mo!tenirii rurale", un num$r de 45 comune, 5 asociaii de dezvoltare
intercomunitar$ !i o fundaie. n urma evalu$rii, au fost aprobate 5 proiecte ale comunelor Cra, Alma,
Tili!ca, Bl$jel, Loamne! !i proiectul Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar$ Marpod-Nocrich.
Consiliul Judeean Sibiu a ncurajat iniiativele locale de creare a structurilor asociative, n scopul
realiz$rii n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional acordnd un sprijin
financiar pentru cofinanarea proiectelor selectate.

4. Turism
Resurse turistice naturale majore
Caracteristicile principale ale ansamblului resurselor turistice din judeul Sibiu sunt diversitatea !i
valoarea ridicat$ raportat$ la oferta turistic$ a Romniei. Resursele turistice naturale variaz$ de la
peisaj alpin la forme de relief speciale, n timp ce resursele turistice antropice cuprind mai multe
subcategorii principale (etno-folclorice, istorico-arhitecturale, religioase), a c$ror importan$ este
amplificat$ !i de caracterul multicultural din zon$.
Inventarierea resurselor turistice s-a bazat n principal pe analize $i valid!ri de informaii din
urm!toarele surse:
- Liste oficiale cu diverse categorii de resurse turistice (de exemplu lista elementelor de patrimoniu
cultural, lista monumentelor UNESCO, lista siturilor Natura 2000 etc.)
- Cataloage $i portaluri cu informaii turistice
- Chestionarele completate de c!tre prim!rii (r!spunsurile la ntreb!ri privind resursele turistice)
- R!spunsuri relevante n cadrul interviurilor semi-structurate
Pornind de la inventarierea cadrului natural din judeul Sibiu particularit$i ale reliefului, pitorescul
peisajelor, zone protejate cu accent pe valenele turistice (exploatate sau poteniale) ale diverselor
elemente identificate !i analizate, consider$m ca reprezentnd principalele resurse turistice naturale din
jude obiectivele de mai jos:
1 Zona Blea
2 Peisajul submontan !i montan al zonei R$!inari P$ltini! (elemente naturale de interes ridicat:
Curm$tura )tezii, P$ltini!)
3 Factorii terapeutici de la Ocna Sibiului
4 Factorii terapeutici de la Bazna
5 Zona Avrigului
Resurse turistice naturale secundare au fost considerate urm$toarele obiective:
ZONA munilor Cindrel !i Lotru
(vrfuri )i puncte de belvedere: Vf. Cindrel (6), Vf. Frumoasa (7), Vf. )tefle!ti (8), Vf. )erbota (9),
Vf. Oa!a Mare (10), Vf. Once!ti (11); lacuri: Iezerul Mic (6), Iezerul Mare (7); cursuri de ap' / v'i /
chei: Valea Frumoasei (12), Valea Sadului (13), Cheile Cibinului (14), Defileul Oltului (15); zone de
biodiversitate floristic' / faunistic': SPA-SCI Frumoasa (16); zone protejate: Parcul Natural (PN)
Cindrel (17), Rezervaia Natural$ (RN) )uvara Sa!ilor (18), Calcarele cu hippurii de la Cisn$dioara
(19), Monument al Naturii (MN) Masa Jidovului (20), La Grumazi (20), Pintenii din Coasta Jinei (21);
alte zone: Platoul Diavolului (22), Crin (23), Fntnele (24))
ZONA munilor F$g$ra!
(vrfuri )i puncte de belvedere: Vf. Negoiu (25), Vf. Vn$toarea lui Buteanu (26), Vf Laia (27), Vf.
Scara (28), Vf. Suru (29), Vf. Paltinu (30); lacuri: Avrig (31), Podragu (32), Podr$gel (33), Doamnei
(34),
C$lun (35); cursuri de ap' / v'i / chei: cursul !i valea Laia (36), Arpa!ul Mare (37), Podragu (38);
zone de biodiversitate floristic' / faunistic': SPA - Piemontul F$g$ra! (39); SPA Avrig Scorei
81
F$g$ra! (40), SCI F$g$ra! (41), SCI Mlaca T$tarilor (42), SCI Oltul mijlociu Cibin Hrtibaciu
(43); zone protejate: PN Golul Alpin F$g$ra! (44), RN Arp$!el (45), RN Lacul T$tarilor (46), RN
Calcare Eocene Turnu Ro!u (47); alte zone: Chica Petrilor - Vf. T$taru (48), Muchia Albotei (49),
Muchia Buteanului (50), Muchia Blei (51))
ZONA Podi!ului Hrtibaciului
(zone de biodiversitate floristic' / faunistic': SPA - Podi!ul Hrtibaciului (52), SCI Insulele stepice
de lng$ Slimnic (53); SCI P$duri de Stejar Pufos de la Peti! (54); zone protejate: MN Canionul de la
Mih$ileni (55), RN Dealul Zackel (56); alte zone: Hele!teele de la Br$deni (57))
ZONA Podi!ului Trnavelor
(zone de biodiversitate floristic' / faunistic': SPA Podi!ul Hrtibaciului (51), SCI Sighi!oara (58)
SCI P$duri de Stejar Pufos de pe Trnava Mare (59), SCI Movilele de la P$ucea (60))
ZONA Podi!ului Seca!elor
(zone protejate: RN Hele!teele de la Mndra (62), MN Vulcanii noroio!i de Ha!ag (63))

SPA Sit de Protectie Avi-faunistic$ reeaua Natura 2000, SCI Sit de Importan$ Comunitar$ reeaua Natura 2000, PN Parc Natural,
MN Monument al Naturii, N Rezervaie Natural$

Resurse turistice antropice majore
Principalele atracii turistice antropice ale judeului Sibiu sunt enumerate mai jos (au fost excluse din
aceste reprezent$ri staiunile Ocna Sibiului, P$ltini! !i Bazna, dar !i zona Blea Lac datorit$
puternicului caracter natural al acestora):
- Municipiul Sibiu
- Zona M'rginimii Sibiului (elemente de interes ridicat !i cel mai bine exploatate turistic sunt S$li!te
Sibiel Gura Rului, Respectiv Cisn$die Cisn$dioara)
- Satul Biertan
- Municipiul Media)
Resurse turistice antropice secundare au fost considerate urm$toarele obiective:
- Zonele etno-folclorice - categorii de resurse:
Meserii / Activit'+i: M$rginimea Sibiului (oierit, cojoc$rit, piel$rie, es$torie, p$l$rieri, iconari), +ara
Oltului (sticl$rie, cre!terea animalelor), Valea Hrtibaciului (mpletituri din nuiele), Valea Trnavelor
(tmpl$rie, dog$rie, c$ld$r$rit, feronerie).
Tradi+ii )i s'rb'tori: M$rginimea Sibiului (obiceriuri de Cr$ciun, obiceiuri de nunt$, Udatul
Ionilor), Valea Hrtibaciului (S$rb$toarea Lolelor), Podi!ul Seca!elor (Butea Feciorilor, Boul
nstruat).

- Bisericile fortificate (pe Valea Hrtibaciului: Alna, Br$deni, Dealu Frumos -Hosman,
Merghindeal, Movile, Slimnic, Stej$ri!u, )ura Mare; pe Valea Trnavelor: Agrbiciu, Alma Vii,
Axente Sever Ael, Bazna, Br$teiu, Biertan, Cop!a Mare, Curciu, Drlos, Ighi!u Nou, M$lncrav,
Mo!na, )eica Mic$, Valchid, Valea Viilor, Vel;
n zona M!rginimii Sibiului: Cristian)
- Palate / castele / fortifica+ii (n zona M!rginimii Sibiului: Cetatea Salgo, Conacul Barcianu, Cet$ile
de laTili!ca; n 'ara Oltului: Palatul de var$ Brukenthal, Cetatea Landskrone, Cetatea Turnu Ro!u,
ansamblul fostei M$n$stiri Cisterciene de la Cra; pe Valea Trnavelor: Castelul Apafi, Conacul Apafi,
Castelul Bolyai; n Podi$ul Seca$elor: Palatul Brukenthal de la Mic$sasa)
, GASTRONOMIA )I VITICULTURA
, MUZEELE
, LACURILE: Negovanu Sadu pe rul Sadu, Gura Rului pe rul Cibin, Br$deni I !i Br$deni
II pe rul Hrtibaciu !i Ighi! pe rul Ighi! !i alte acumul$ri (iazuri, hele!tee)
, ALTE ORA)E (Agnita, T$lmaciu, Avrig, Dumbr$veni)
, DOMENIUL SCHIABIL
, EVENIMENTE / FESTIVALURI: Festivalul Internaional de Teatru Sibiu, Sibiu Jazz Festival,
ArtMania, Trgul Olarilor, Festivalul Brnzei !i +uicii, Festivalul Naional al Tradiiilor Populare,
82
Festivalul Bujorului de Munte, Festivalul Sus pe Muntele din Jina, Trgul Creatorilor Populari,
Festivalul medieval Cet$i Transilvane, Raliul Sibiului, Redbull Romaniacs
, MOC'NI+A de pe Valea Hrtibaciului (resurs! turistic! latent!, cu potenial de dezvoltare)

Conform datelor rezultate n urma inventarierii structurilor de cazare din judeul Sibiu, acesta dispune
de un num$r de 518 unit$i de cazare, dintre care cele mai multe sunt de tip pensiune turistic$ rural$
(159), urmate fiind de categoria generic$ de pensiune turistic$ (124) !i cea de pensiune turistic$ urban$
(66).

n privina locurilor de cazare disponibile, capacitatea de cazare a pensiunilor turistice rurale reprezint$
mai puin de o cincime din total (18%), cea mai mare capacitate avnd-o hotelurile (aproximativ 28%).
Cumulativ ns$, structurile de tip pensiune reunesc aproape jum$te din totalul locurilor de cazare
disponibile din jude (44,6%); ponderi importante mai dein !i cabanele !i hostelurile, cu 9% !i
respectiv 7,6% din total. Peste 30% din capacitatea de cazare inventariat$ nu este clasificat$ conform
standardelor Ministerului Turismului.
Capacit'+ii de cazare
Tipuri unit$i
Clasificate Inventariate (total n circuit turistic)
Num'r
unit'+i
% din
total
unit$i
Num'r
locuri
(capacitate)
% din total
capacitate
Num'r
unit'+i
% din
total
unit$i
Num'r
locuri
(capacitate)
% din total
capacitate
Apartamente
de nchiriat
1 0,3% 2 0,02% 18 3,5% 117 0,9%
Caban$ 11 3,3% 464 5,2% 36 7,0% 1.173 9,1%
Camere de
nchiriat
14 4,2% 152 1,7% 17 3,3% 176 1,4%
Camping 2 0,6% 120 1,3% 2 0,4% 120 0,9%
Hostel 8 2,4% 389 4,3% 18 3,5% 984 7,6%
Hotel 32 9,5% 3.107 34,6% 39 7,5% 3.584 27,8%
Motel 7 2,1% 257 2,9% 8 1,5% 281 2,2%
Pensiune
turistic$
69 20,6% 1.218 13,6% 124 23,9% 2.144 16,6%
Pensiune
turistic$ rural$
125 37,3% 1.865 20,8% 159 30,7% 2.332 18,1%
Pensiune
turistic$
urban$
61 18,2% 1.173 13,0% 66 12,7% 1.278 9,9%
Vil$ 5 1,5% 236 2,6% 31 6,0% 704 5,5%
TOTAL 335 100% 8.983 100% 518 100% 12.893 100%
Niveluri de
confort
Clasificate Inventariate (total n circuit turistic)
Num'r
unit'+i
% din
total
unit$i
Num'r
locuri
(capacitate)
% din total
capacitate
Num'r
unit'+i
% din
total
unit$i
Num'r
locuri
(capacitate)
% din total
capacitate
F$r$ categorie - - - - 65 12,5% 1.745 13,5%
1 floare / stea 16 4,8% 593 6,6% 21 4,0% 673 5,2%
2 flori / stele 171 50,7% 3.459 38,5% 213 40,9% 4.081 31,7%
3 flori / stele 121 35,9% 3.088 34,4% 179 34,3% 4.334 33,6%
4 flori / stele 25 7,4% 1.481 16,5% 38 7,3% 1.674 13,0%
5 flori / stele 4 1,2% 362 4,0% 5 1,0% 386 3,0%
TOTAL 337 100 8.983 100 521 100 12.893 100

Cererea turistic' n jude+ul Sibiu )i n zona de sud a Transilvaniei
n general, interesele turi!tilor pentru zona de sud a Transilvaniei se concentreaz$ n ultimii ani pe axa
Bra)ov Sibiu Sighi)oara, cu toate posibilit$ile de practicare a turismului pe care le ofer$ !i zonele
adiacente acestor centre urbane.
Interese ale turi!tilor n judeul Sibiu:
83
Cadrul natural preponderent zon$ de podi!, m$rginit$ la sud de Munii Carpai; atraciile generice
sunt legate de pitorescul peisajelor, roadele agriculturii tradiionale, care s-a putut p$stra de-a lungul
timpului, respectiv de turismul montan !i anumii factori curativi (ap$, n$mol, aer ozonat).
Turi)ti interesa+i: n special turi!ti romni din jum$tatea de sud a $rii, incluznd ca piee importante
Bucure!tiul, al$turi de Constana, Craiova sau Ploie!ti, dar !i din judeele limitrofe !i apropiate (de
exemplu, Alba, Mure!, Cluj) sau chiar din Moldova (Galai, Ia!i). Un profil de turist ntlnit adesea
sunt persoanele peste 40 de ani, cu venituri medii, aflai n concediu de odihn$ (sejur de 6-7 zile), iar
pentru turismul de weekend segmentele cele mai importante par a fi bucure!tenii !i tinerii din Sibiu.
Destina+ii reprezentative din jude+: M$rginimea Sibiului, Valea Avrigului, P$ltini!, Zona
Cisn$dioara Sadu, zona Blea !i perimetrul Valea Avrigului Porumbacu Cri!oara Arpa!,
staiunea P$ltini!, Gura Rului, Ocna Sibiului, Bazna.
Tezaurul cultural cu accent pe arhitectur$, religie, istorie; principalele repere sunt cet$ile,
- bisericile fortificate !i castelele medievale, bisericile din lemn, reminescenele cet$ilor dacice,
- muzeele.
Turi)ti interesa+i: Larg$ diversitate a categoriilor de turi!ti practic, produsul cultural cu faetele
sale diverse este una din sursele de interes pentru marea majoritate a celor ce sosesc n Sudul
Transilvaniei. De menionat ca segmente distincte sunt str$inii (Germania, Austria, Olanda, Frana,
Asia, Statele Unite, Anglia, etc.) de vrstele a doua !i a treia venii n circuite culturale ale Romniei
sau Transilvaniei, respectiv tinerii (mai ales romni) amatori de atmosfer$ medieval$ sau de muzic$ n
cazul evenimentelor cultural-artistice.
Destina+ii reprezentative din jude+: Ora!ele Sibiu !i Media! (cu toate atraciile lor culturale
arhitectur$, muzee, etc.); Bisericile fortificate cele mai reprezentative !i bine p$strate (bisericile-cet$i):
Biertan, Valea Viilor, M$lncrav, Mo!na, Dealu Frumos, Bazna, Axente Sever, Cop!a Mare, Alma
Vii; Muzeul de icoane pe sticl$ de la Sibiel
Leag'nul tradi+iilor o particularitate a axei culturale o reprezint$ p$strarea vie a tradiiilor, a
me!te!ugurilor !i n general a vieii tradiionale !i aspectului str$vechi (sate unde se menine atmosfera
patriarhal$).
Turi)ti interesa+i: n general, turi!ti str$ini din Germania, Frana, Anglia, Statele Unite o prim$
categorie sunt cei cu venituri medii !i peste, cu nclinaie spre cultur$, cu o anumit$ preg$tire, de vrsta
a doua !i a treia, iar o alt$ categorie ar fi turi!tii activi, mai tineri, adepii unei vacane de educaie
cultural$, cu rucsacul n spate sau pe biciclet$
Destina+ii reprezentative din jude+: M$lncrav, Biertan, Flore!ti, Alma Vii, Valea Viilor, Mo!na,
Alna, Gura Rului, Jina, Sibiel, S$li!te, Tili!ca, Rod (cu meniunea c$ n unele sate din M$rginimea
Sibiului factorul modern este mai prezent).
Alte interese ale turi!tilor:
- Turismul de business: seminarii, conferine, training, team building
- Turismul de weekend !i turismul de s$rb$tori
- Turismul pentru elevi !i tineri
- Silvoturism, vn$toare !i pescuit, echitaie
- Turismul gastronomic
- Interese combinate
Cumulat pe 11 luni din 2012, num$rul turi!tilor sosii n jude, a fost de 266.699 persoane, cu 23.482
mai mare dect n perioada corespunz$toare din 2011. Pentru aceea!i perioad$, num$rul nnopt$rilor n
unit$ile de cazare turistic$ a fost de 456.058 superior celui din anul trecut cu 9,0 %.
Indicele de utilizare net$ a locurilor de cazare, la nivelul jud. Sibiu, s-a situat, n noiembrie 2012 la
18,2 % , n sc$dere cu 4,3 % fa$ de noiembrie 2011.
Preferina turi!tilor sosii n judeul Sibiu (cca 325 mii/an) a fost concentrat$ pe structurile de cazare de
tip hotel, peste 60% dintre turi!tii romni alegnd acest tip de cazare; ponderea turi!tilor str$ini care au
optat pentru cazarea ntr-un hotel a fost mai mare (76%), n detrimentrul unor tipuri de cazare precum
motelurile, cabanele !i pensiunile. Procente asem$n$toare din totalul turi!tilor (aproximativ 20%), att
romni, ct !i str$ini, s-au nregistrat pentru structurile de tip pensiune turistic$ urban$ !i rural$.

84
Un alt parametru important al activit$ii turistice l reprezint$ echiparea zonelor turistice cu
infrastructuri care s$ faciliteze accesul turi!tilor !i desf$!urarea n bune condiii a programelor. Acest
parametru trebuie pus n relaie cu densitatea !i valoarea resurselor aflate n zonele turistice, care
impun o ordine de prioritate pentru echiparea localit$ilor din aceste arii.
PATN seciunea VIII Turism, aprobat prin Legea 190 / 2009 stabile!te pentru fiecare jude densitatea
resurselor !i tipul de probleme de infrastructur$ existente n unit$ile administrative cu vocaie
turistic$.
Unit'+i administrativ-teritoriale cu concentrare mare a resurselor turistice cu probleme ale
infrastructurii (cf. Legii 190 / 2009)
UAT cu concentrare
mare de resurse
turistice
Resurse
naturale
Resurse
antropice
cu probleme ale
infrastructurii
specific turistice
cu probleme ale
infrastructurii
tehnice
Or. Agnita x x
Or. Cisn'die x x
Or. Miercurea
Sibiului
x x
x
Or. Dumbraveni x x
Alma x x x
Al+ina x x x
Apoldu de Jos x x x
Arpa)u de Jos x x x
A+el x x
Axente Sever x x x
Brateiu x x x
Br'deni x x x
Cr+a x x x
Cristian x x
Drlos x x
Gura Rului x x
Iacobeni x x x
Jina x x x
Laslea x x x
Merghindeal x x x x
Mo)na x x x x
Nocrich x x
Orlat x x
Poiana Sibiului x x x x
Porumbacu de Jos x x x
Ru Sadului x x x
Ro)ia x x x
Slimnic x x
$eica Mare x x x
$eica Mic' x x x x
Turnu Ro)u x x x
Vurp'r x x x x

Unit'+i administrativ teritoriale cu concentrare foarte mare a resurselor turistice care au
probleme ale infrastructurii ANEXA 1-7 (cf. Legii 190 / 2009)
UAT cu
concentrare foarte
mare de resurse
turistice
Resurse
naturale
Resurse
antropice
cu probleme
ale
infrastructurii
specific
turistice
cu probleme
ale
infrastructurii
tehnice
Mun. Sibiu x
Mun. Media) x x
85
Or. Avrig x x
Or. Ocna Sibiului x x
Or. S'li)te x x
Or. T'lmaciu x x
Bazna x x x x
Biertan x x x
Boi+a x x x
Cr+i)oara x x
R')inari x x
Sadu x x
Tili)ca x x x
Valea Viilor x x x
1. ZONE CU POTEN#IAL TURISTIC COMPLEX $I DE MARE VALOARE
Municipii Sibiu
Ora!e Avrig, Cisn$die, T$lmaciu, S$li!te,
Comune Arpa!u de Jos, Cra, Cri!oara, Gura Rului, Jina,
Orlat, Poplaca, Porumbacu de Jos, Racovia,
R$!inari, Ru Sadului, Sadu, Turnu Ro!u
2. ZONE CU POTEN#IAL TURISTIC RIDICAT
Municipii Media!
Ora!e Dumbr$veni, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului,
Comune Ael, Apoldu de Jos, Bazna, Biertan, Bl$jel,
Br$deni, Brateiu, Drlos, Hoghilag, Iacobeni,
Laslea, Merghindeal, Mo!na,
Nocrich, Poiana Sibiului, Slimnic, )ura Mare,
Tili!ca, Valea Viilor
Pe baza acestor date s-a realizat o sintez$ a gradului de atractivitate !i ale problemelor de
infrastructur$ tehnic$ !i specific$:

Zone cu concentrare mare )i foarte mare a resurselor turistice cu probleme ale infrastructurii
UAT cu
concentrare mare
Resurse
naturale
Resurse
antropice
cu probleme ale
infrastructurii
specific turistice
cu probleme ale
infrastructurii
tehnice
Sibiu )i M'rginime
Indici atractivitate =1,8 probleme inf. = 1,73
#ara Oltului
Indici atractivitate =1,6 probleme inf. = 1,8
Valea Trnavelor
Indici atractivitate =1,64 probleme inf. = 2,27
Valea Hrtibaciului
Indici atractivitate =1,25 probleme inf. = 1,75
Podi)ul Seca)elor
Indici atractivitate =1,5 probleme inf. = 1,5

86
Bibliografie
- Planul de Amenajarea a Teritoriului National
- Planul Naional de Dezvoltare 2007 2013
- Planul Regional de Dezvoltare 2007 2013 - Reg. Centru
- Programul Naional de Dezvoltare Rural$ 2007-2013
- Planul de Amenajare a Teritoriului Naional (PATN) - sectiunile I-XIII
- Strategia Naional$ de Gestionare a De!eurilor 2003 2013
- Strategia Naional$ pentru Dezvoltare Durabil$ a Romniei Orizonturi 2013-2020-2030
- Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, Raport privind starea mediului pe anul 2006 in judetul
Sibiu
- Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, Raport privind starea mediului pe anul 2007 in judetul
Sibiu
- Agentia pentru Protectia Mediului Sibiu, Raport privind starea mediului pe anul 2008 in judetul
Sibiu
- Strategia de dezvoltare a judetului Sibiu pentru perioada 2010 2013 si directiile de dezvoltare
pentru perioada 2014 2020
- Legea nr. 47/2006 privind sistemul naional de asisten$ social$;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
- Legea nr. 515/2003 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;
- O.G. nr. 86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonanei Guvernului 68/2003 privind
serviciile sociale;
- Ordinul nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii !i cultelor nr.
2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizat$, i a Listei monumentelor
istorice disp$rute
- Legea nr. 488/2004 de aprobare O.G. 86/2004 pentru modificarea si completarea Ordonanei
Guvernului 68/2003 privind serviciile sociale;
- H.G. nr. 1826/2006 pentru aprobarea strategiei naionale de dezvoltare a serviciilor sociale;
- Legea nr. 272/2004 privind protecia !i promovarea drepturilor copilului;
- Legea nr. 448/2006 privind protecia !i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Legea nr. 17/2000 privind asistena social$ a persoanelor vrstnice;
- Legea nr. 16/2000 privind nfiinarea, organizarea !i funcionarea Consiliul Naional al Persoanelor
Vrstnice
- Masterplan cultur$ judeul Sibiu;
- Masterplan turism judeul Sibiu;
- Masterplan asisten$ social$ judeul Sibiu;
- Masterplan infrastructur$ rutier$ judeul Sibiu;