Sunteți pe pagina 1din 10

Metode i instrumente de evaluare a

performanelor colare
Material realizat de
Olimpius Istrate
coordonator proiect educaional - AEC Romania
www.1educat.ro
Resurse pentru furnizorii de educaie
www.1educat.ro
Formele i metodele de evaluare a rezultatelor colare pot fi grupate din
perspectiva unor criterii variate (Radu, 2000, pg. 203-204)
!. "in perspectiva circumstan#elor $n care se realizeaz% evaluarea
- evalu%ri $n situa#ii specifice de e&aminare (c'estionarea elevilor, aplicarea
unor pro(e, e&amenul .a.))
- evalu%ri $n afara situa#iilor specifice de e&aminare, cum sunt o(servarea
curent% a activit%#ii elevilor) diverse forme de activitate de instruire*$nv%#are
(efectuarea unor e&erci#ii de fi&are, fie de lucru etc.), alte lucr%ri de crea#ie)
- rezultatele o(#inute $n ac#iuni e&tracolare (concursuri, olimpiade))
- prin consultarea altor cadre didactice, a p%rin#ilor asupra performan#elor
elevilor.
2. "up% natura pro(ei verific%ri orale, scrise, practice.
3. +u( raportul dimensiunii secven#ei de instruire ale c%rei efecte sunt evaluate i al
func#iei pro(ei
- pro(e curente)
- pro(e de (ilan# (semestriale, finale))
- pro(e aplicate la $nceputul unui segment de activitate.
4. ,n func#ie de factorii*persoanele care evalueaz%
- evalu%ri interne)
- evalu%ri e&terne.
-ele mai frecvente metode utilizate $n evaluarea performan#elor colare sunt
pro(ele orale, scrise i practice.
.agina 2 * !0
Aceste materiale sunt distribuite gratuit i sunt destinate utilizrii de ctre instituiile educaionale. Folosirea n
scopuri comerciale este interzis.
Resurse pentru furnizorii de educaie
www.1educat.ro
!. /etode tradi#ionale de evaluare
1.1. Examinarea oral
0&aminarea oral% const% $n realizarea unei conversa#ii prin care profesorul
urm%rete identificarea cantit%#ii i calit%#ii instruc#iei. -onversa#ia poate fi
individual%, frontal% sau com(inat%. 1vanta2ele constau $n aceea c% se realizeaz% o
comunicare deplin% $ntre profesori i clasa de elevi, iar feed-(ac3-ul este mult mai
rapid. /etoda favorizeaz% dezvoltarea capacit%#ilor de e&primare ale elevilor. "e
multe ori $ns% o(iectivitatea ascult%rii orale este periclitat%, datorit% interven#iei unei
multitudini de varia(ile starea de moment a educatorului, gradul diferit de dificultate
al $ntre(%rilor puse, starea psi'ic% a evalua#ilor etc. ,n acelai timp, nu to#i elevii pot fi
verifica#i, ascultarea fiind realizat% prin sonda2.
1.2. Probele scrise
4erificarea scris% apeleaz% la anumite suporturi scrise, concretizate $n lucr%ri de
control sau teze. 0levii au ansa s%-i prezinte ac'izi#iile educa#iei f%r% interven#ia
profesorului, $n contact direct cu acesta. 1nonimatul lucr%rii, uor de realizat $ng%duie
o diminuare a su(iectivit%#ii profesorului. -a avanta2e, pot fi consemnate posi(ilitatea
verific%rii unui num%r mare de elevi $ntr-un interval de timp determinat, raportarea
rezultatelor la un criteriu unic de validare (-uco, !556, pg. !62), avanta2area unor
elevi timizi sau care se e&prim% defectuos pe cale oral%, etc. 4erificarea scris% implic%
un feed-(ac3 mai sla(, $n sensul c% unele erori sau ne$mpliniri nu pot fi eliminate
operativ, prin interven#ia profesorului.
Elaborarea probei scrise este un proces comple&, ce se presupune a fi realizat
$n urm%toarele etape, consacrate unor demersuri specifice (Radu, 2!2) -uco, !67)
a) .recizarea scopului pro(ei
() +ta(ilirea con#inuturilor supuse verific%rii i a o(iectivelor pedagogice
corespunz%toare
.agina 3 * !0
Aceste materiale sunt distribuite gratuit i sunt destinate utilizrii de ctre instituiile educaionale. Folosirea n
scopuri comerciale este interzis.
Resurse pentru furnizorii de educaie
www.1educat.ro
c) Redactarea pro(ei, $n concordan#% cu con#inuturile de verificat i cu
o(iectivele corespunz%toare lor
Tipuri de itemi. -alitatea pro(ei este dependent% de mai multe condi#ii, dar $n
primul r8nd de calitatea itemilor. ,n sens restr8ns, itemii reprezint% elementele
componente ale unui instrument de evaluare. .rincipalele tipuri de itemi sunt
reprezentate de itemii o(iectivi, semio(iectivi i su(iectivi.
a.) Itemi obiectivi
R%spunsul corect al fiec%rui item o(iectiv este unul singur, iar elevul tre(uie s%-l
aleag% dintr-o list% de variante plauzi(ile i paralele (+toica, a pg. 7). 9temii o(iectivi
pot avea forma de
- itemi cu alegere dual%
- itemi cu alegere multipl%
- itemi de asociere (de tip perec'e)
Exemplu: Itemi obiectivi
Test geografie
I. Citete urmtoarele afirmaii. ac su!t adevrate" #!cercuiete litera $ di! dreapta"
iar dac su!t false" #!cercuiete litera %.
1. A F Cei mai veci muni din !om"nia se afl n #obrogea.
$. A F %ltul i &omeul izvorsc din 'maul (are.
). A F *idraru este un lac de acumulare.
+. A F *"rful (oldoveanu se afl n Carpaii (eridionali.
,. A F -cinociile au loc primvara i toamna.
.. A F #unrea se vars n (area /eagr prin estuar.
II. &sii varia!ta corect de rspu!s i #!cercuii litera corespu!ztoare acesteia.
.agina 4 * !0
Aceste materiale sunt distribuite gratuit i sunt destinate utilizrii de ctre instituiile educaionale. Folosirea n
scopuri comerciale este interzis.
Resurse pentru furnizorii de educaie
www.1educat.ro
1. 0durile de conifere se gsesc n regiuni de1
a.2 c"mpie b.2 deal c.2 podi d.2 munte
$. #unrea izvorte din1
a.2 !om"nia b.2 3ermania c.2 Ceia d.2 4ngaria
). Fa de !om"nia5 (area /eagr se afl la1
a.2 /6* b.2 /6- c.2 &6* d.2 &6-
+. Care dintre urmtoarele orae sunt situate n zone carbonifere 7
a.2 &uceava b.2 (edgidia c.2 &latina d.2 0etroani
,. 3r"narul rii se gsete n1
a.2 (oldova b.2 #obrogea c.2 (untenia d.2 Transilvania
.. Care dintre urmtoarele orae este reedin de 8ude 7
a.2 9otoani b.2 9"rlad c.2 (angalia d.2 T"rgovite
I. $sociai oraele di! prima coloa! cu 'udeele #! care se afl" scrii!d cifra
corespu!ztoare #! casuele libere(
1. Focani a2 (aramure
$. Craiova b2 #ol8
). !egin c2 *rancea
+. (angalia d2 (ure
,. 9aia6(are e2 9ior
.. %radea f2 Constana
g2 &uceava
2 %lt
b.) Itemi semiobiectivi
.rincipala caracteristic% a itemilor semio(iectivi const% $n faptul c% elevul este
pus $n situa#ia de a construi r%spunsul i nu de a-l alege dintr-o list% de op#iuni ca $n
cazul itemilor o(iectivi. 1cest lucru permite evaluatorului s% identofoce natura
eventualelor greeli pe care elevul le face) deci pot fi utiliza#i $n scop diagnostic. ,n
.agina : * !0
Aceste materiale sunt distribuite gratuit i sunt destinate utilizrii de ctre instituiile educaionale. Folosirea n
scopuri comerciale este interzis.
Resurse pentru furnizorii de educaie
www.1educat.ro
plus, acetia testeaz% o gam% mai larg% de capacit%#i intelectuale la un nivel de
dificultate varia(il i o comple&itate dorit%.
9temii semio(iectivi se $mpart $n
- itemi cu r%spuns scurt
- $ntre(%ri structurate
Exemplu: Itemi semiobiectivi (cu rspuns scurt)
Test gramatic
1. #ai definiia verbului1
$. !ecunoatei persoana i numrul pentru urmtoarele forme verbale5 scriindu6le
n csua din dreapta fiecreia1
(erse
*oi fi a8uns
1. #ai patru e:emple de verbe5 c"te unul din fiecare con8ugare1
1. ).
$. +.
1. #ai patru e:emple de verbe tranzitive1
1. ).
$. +.
1. Con8ugai verbul a coace la perfectul simplu1
-u /oi
Tu *oi
-l;-a -i;-le
,. #ai patru sinonime pentru verbul a fi5 subliniindu6le pe cele care cer nume
predicativ1
c) Itemi subiectivi
.agina ; * !0
Aceste materiale sunt distribuite gratuit i sunt destinate utilizrii de ctre instituiile educaionale. Folosirea n
scopuri comerciale este interzis.
Resurse pentru furnizorii de educaie
www.1educat.ro
9temii su(iectivi completeaz% spectrul de itemi. 1cetia testeaz%, printre altele, i
o(iective ale $nv%#%rii care vizeaz% originalitatea, creativitatea i caracterul personal al
r%spunsurilor.
Exemplu: Itemi subiectivi
<. =ncipuii6v situaia n care Ale:andru <oan Cuza n6ar fi fost ales simultan domn
al (oldovei i >rii !om"neti i nu s6ar fi fcut 4nirea. =ncercai s descriei
consecinele.
.agina 7 * !0
Aceste materiale sunt distribuite gratuit i sunt destinate utilizrii de ctre instituiile educaionale. Folosirea n
scopuri comerciale este interzis.
Resurse pentru furnizorii de educaie
www.1educat.ro
2. /etode complementare de evaluare
/etodele complementare de evaluare reprezint% o alternativ% via(il% la formele
tradi#ionale de m%surare i apreciere a performan#elor colare, av8nd dou%
caracteristici
- pe de o parte, realizeaz% evaluarea rezultatelor $n str8ns% leg%tur% cu
instruirea*$nv%#area, de multe ori concomitent cu aceasta)
- pe de alt% parte, privesc rezultatele colare o(#inute pe o perioad% mai
$ndelungat%, care vizeaz% formarea unor capacit%#i, do(8ndirea de
competen#e i mai ales sc'im(%ri $n planul intereselor, atitudinilor, corelate
cu activitatea de $nv%#are.
.rincipalele metode complementare de evaluare sunt (+toica, ( :!)
- o(servarea sistemic% a activit%#ii i comportamentului elevilor
- investiga#ia
- proiectul
- portofoliul
- autoevaluarea.
.agina 6 * !0
Aceste materiale sunt distribuite gratuit i sunt destinate utilizrii de ctre instituiile educaionale. Folosirea n
scopuri comerciale este interzis.
Resurse pentru furnizorii de educaie
www.1educat.ro
Exemplu: Investigaia
<. %bservai i descriei procesul de maturizare al fluturelui de mtase.
Exemplu: Portofoliul
0siologie
1. ?ucrri scrise semestriale.
$. Tem de lucru individual1 Alctuirea profilului psiologic propriu.
). Tem de lucru individual1 #escriei succint un e:periment pe care l6ai realiza
pentru a evidenia legtura dintre motivaie i nvare.
+. Tem de lucru n ecip1 Alctuirea profilului psiologic posibil al unei
personaliti politice 6 la alegere.
.agina 5 * !0
Aceste materiale sunt distribuite gratuit i sunt destinate utilizrii de ctre instituiile educaionale. Folosirea n
scopuri comerciale este interzis.
Resurse pentru furnizorii de educaie
www.1educat.ro
9ibliografie1
Radu, 9. <. Evaluarea n procesul didactic. =ucureti "idactic% i .edagogic%, 2000.
+toica, 1drian. a). Metodologia elaborrii testelor de progres colar. -olegiul >niversitar
-redis, !555-2000.
(.) Metode i instrumente de evaluare. =ucureti, 2000.
-uco, --tin. Probleme de docimologie didactic, $n Psihopedagogie pentru examenele de
deinitivare i grade didactice. 9ai .olirom, !556
Trimitei un mail la editor@1educat.ro, n care s propunei i alte materiale de
acest tip.
Pentru alte informaii, abonai- la reista electronic !ratuit "#$%T, pe situl
www.1educat.ro, sectiunea "#$T&R.
.agina !0 * !0
Aceste materiale sunt distribuite gratuit i sunt destinate utilizrii de ctre instituiile educaionale. Folosirea n
scopuri comerciale este interzis.