Sunteți pe pagina 1din 1

I

, .H* ---,. I
ft{1ll}fiM,ltt\ I
Direclia GeneralS Mqrlagementul Resurselor Umane si Retea
gcolarS
Nalionali
ltiffi,ffilli
Di recl i a Generati aEEt
-
Fi nanl e
ffi i r
Di recl i a Resurse Umf,ne
gi
Sal ari zare
ffi
I
MINISTERUL
EDUCATIEI
NATIONALE
NR. 146
|
28.02.2013
Inspectoratul
$colar
Judefean/al Municipiului Bucureqti
in vederea clarificdrii unor aspecte salariale in unitdlile de invdldmdntpreuniversitar de
stat, vd facem cunoscut urmdtoarele:
l) Potrivit prevederilor art. 3
,
lit. E.
,
pct.2, din Cap. I
,
Anexa nr. 5 la Legea nr. 6312011,
-
,,Pentrlt
activitatea de diriginte efectuatd de personalul didactic incadrat cu minimum
jumdtate
de
normd, indemnizalia aferentd se va calcula la nivelul prevdzut pentru norma tntreagd". in cantl
Jrelor
didactice care defin fracfiuni de normd la mai multe unitdli de inv6ldmdnt preuniversitar de
stat cu personalitate
juridicS,
pentru constituirea normei didactice de bazd, calculul normei se va
face prin insumarea futuror fracfiunilor de normd efectuate in sistemul de invdJdm6nt.
2) in conformitate cu prevederile art.4 (2), art. 5 (1),(2),(3) si ale art.6 (3) din Ordinul Comun
nr. 4576123012445 din I I iulie 2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de
personal in invdldmdntul preuniversitar de stat, validarea statelor de platd qi a statelor de platd pentru
avansuri concedii de odihnd de citre inspectoratele qcolare se face online. Numai in cantri
excepfionale, din motive obiective, validarea acestor state se va face prin deplasarea. la sediul
inspectoratului a persoanelor responsabile cu intocmirea statelor din unitdJile qcolare.
Toate statele de personaUde platdlavansuri concedii de odihn6, si fie validate prin programul
,,Edusal",
evitdndu-se astfel situaJiile in care sumele din centralizatoruI depus la trezoreiile locale
nu corespunde cu situalia pldfilor din programul
,,Edusal".
tn cazuri excepfionale, din motive
obiective, centralizatorul poate fr avizat de cdtre inspectoratul qcolar cu semndturd si qtampild, cu
obligalia introducerii ulterioare a sumelor in programul
,,Edusal",
in cel mult 30 de zile (pdna la
ndtoare a platd a drepturilor salariale).
3) incepdnd cu anul 2013, plata sumelor prevdzute prin Hotdr6ri Judecitoreqti devenite executorii
se va asigura din bugetul cu aceastd destinafie. Evidenta sumelor in programul
,,Edusal",
se va face
la rubrica pr ev azutd p entru Hot6r6ri Judecdtoreqti.
La finele fiec[rui trimestru Inspectoratele
$colare
vor confrunta sumele obfinute din
,Edusal"
cu cele din Trezorerie qi vor solufiona eventualele diferenle apdrute. Unitdlile de
invifimdnt cu personalitate
juridicd
au obligaJia de a verifica trimestrial corelaliile dintre datele
cuprinse in programul
,,Edusal"
qi sumele efectiv pldtite la trezorerie.
4) Celelalte drepturi salariale se calculeazd similar cu luna ianuarie 2013.
D. G. B. F.
111+,"q-
,'d:;.
.t;',tr.
W
- - - : ' 1 ?
' '
D. G. M. R.
Direct