Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE BARTER

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ....................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social in (localitatea) ..............................., str. ............................................. nr. .............,
bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament ..........., judet/sector ......................................,
inregistrata la Oiciul Registrului Comertului ............................................, sub nr. ........................
din ................................., cod iscal nr. ......................... din ....................................., a!and contul
nr. ....................................................., desc"is la ........................................................., e#istand si
unctionand potri!it legislatiei statului ............................ repre$entata de ....................................., cu
unctia de ............................................................., cetatean .................................. posesor act de
identitate/pasaport ......................, in calitate de exportator, si
1.%. S.C. ...................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu
sediul social in (localitatea) .............................., str. ............................................. nr. .............,
bloc ............., scara ..........., etaj ........, apartament .........., judet/sector .....................................,
inregistrata la Oiciul Registrului Comertului ..........................................., sub nr. ........................
din ................................., cod iscal nr. ........................... din ................................., a!and contul
nr. ................................................, desc"is la .............................................................,e#istand si
unctionand potri!it legislatiei statului ............................ repre$entata de ...................................., cu
unctia de ..................................................., cetatean ...................................... posesor act de
identitate/pasaport .................................................., in calitate de importator,
au con!enit sa inc"eie pre$entul contract de barter, in urmatoarele conditii&
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
%.1. Obiectul pre$entului contract il repre$inta sc"imbul de maruri dintre e#portator si importator, astel&
e#portatorul !a li!ra importatorului produsele ce sunt mentionate in ane#a nr. 1 pct. 1 la pre$entul
contract, iar importatorul !a li!ra, in contrapartida, produsele mentionate si descrise in ane#a nr. 1 pct. %
la pre$entul contract.
%.%. Raportul de sc"imb con!enit intre partile contractante stabilite in ba$a preturilor e#istente pe piata
mondiala, a caracteristicilor marurilor, a loturilor de produse li!rate in a!ans, a termenelor de li!rare, se
stabileste dupa cum urmea$a&
(se trece unitatea de masura) ............................ buc./'g/tone, cu li!rare in lunile .........................
anul ......./......... .
%.(. )#portatorul !a li!ra mara ......................................... conorm regulii *NCO+)R,S
1--. ......................................... .
%./. *mportatorul !a li!ra mara ......................................... conorm regulii *NCO+)R,S
1--. ......................................... .
III. DURATA CONTRACTULUI
(.1. +ermenul/termenele de li!rare pentru cantitatea de (se trece unitatea de masura) ........................
buc./'g/tone este/sunt .............., incepand cu data de .............................. pana la data
de ........................... .
IV. VALOAREA CONTRACTULUI
/.1. *mportatorul se obliga sa desc"ida o garantie bancara ire!ocabila in !aloare de ......................... din
!aloarea marurilor care ormea$a obiectul pre$entului contract plus ......................... 0 din
contra!aloarea doban$ilor aerente.
/.%. *n ca$ul in care importatorul nu !a eectua li!rarile de maruri cu!enite e#portatorului, acesta din urma !a
putea incasa garantia bancara, ara acordul importatorului si isi !a acoperi dierenta pe riscul si
c"eltuiala importatorului, potri!it clau$elor pre$entului contract.
V. CALITATEA MARFURILOR
1.1. Calitatea marurilor este cea pre!a$uta in ane#a nr. ................................... la pre$entul contract,
determinata prin ........................ (eectuarea unor anali$e de laborator, demonstratii te"nice etc.).
1.%. Calitatea marurilor a ost atestata pentru iecare parte contractanta in parte, de catre o comisie ormata
din persoane competente. 2ocumentele de atestare a calitatii marurilor
sunt& ...................................................................................................................................................... .
1.(. Neconcordanta li!rarilor cu calitatea marurilor speciicata in contract conduce la reu$ul acesteia de
catre partea le$ata.
VI. CONDITII DE LIVRARE
3.1. ,arurile !or i li!rate conorm conditiei *NCO+)R,S 1--. ........................................................ .
3.%. 4iecare parte contractanta !a comunica celeilalte termenul prealabil al sosirii marii la granita, precum si
greutatea neta a marii.
VII. GARANTII
5.1. 6artile contractante se obliga sa garante$e mara, in unctie de speciicul acesteia, eliberand certiicate
de garantie in care se !or indica&
a) inceperea termenului de garantie si durata lui7
b) ca$urile de incetare sau prelungire a termenului de garantie7
c) documente de atestare a calitatii marii.
5.%. *nauntrul termenului de garantie, iecare parte contractanta se obliga sa acorde asistenta te"nica pentru
mara li!rata si urni$area de piese de inlocuire, aceste operatiuni eectuandu8se gratuit.
5.(. Atat importatorul, cat si e#portatorul sunt raspun$atoare, de !iciile ascunse si !iciile marurilor li!rate.
VIII. MODUL DE EFECTUARE A TRANSPORTULUI
9.1. )#portatorul !a transporta mara
:)
................................... .
9.%. *mportatorul !a eectua transportul marii
:)
................................... .
;;;;;;;;;;;;;;;;;;
:) ,odul de eectuare a transportului este in unctie de speciicul marurilor ce trebuie li!rate. Astel
!or i stipulate in contract& caile de transport, necesitarea corelarii ambalajelor e#terioare sau containerelor
cu speciicul mijloacelor de transport, tran$itorii etc.
IX. RECLAMATII
-.1. Atat e#portatorul, cat si importatorul au dreptul sa reclame, unul celuilalt, in urma constatarii, abaterile
cantitati!e, calitati!e sau deectiunile marurilor ce ac obiectul pre$entului contract, determinate de !icii
ascunse sau alte cau$e generate de parti.
-.%. Reclamatiile !or i acute in scris, in termen de ................................... $ile/luni de la preluarea marii si
!or cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele&
a) obiectul reclamatiei7
b) termenul in care au ost ormulate7
c) do!e$ile abaterilor reclamate7
d) metoda de !eriicare ce trebuie olosita7
e) cau$ele care au determinat deectele reclamate7
f) necesitatea pastrarii marii reclamate in depo$it, pe un termen contractual determinat7
g) modul de stingere a reclamatiilor.
-.(. 2eectiunile constatate de parti, in urma transportului deectuos, se !or regasi in reclamatii adresate
carausului, cu instiintarea si a celeilalte parti de catre partea contractanta care le8a descoperit.
X. INVALIDAREA PARTIALA
1..1. Re$ilierea totala sau partiala a clau$elor contractului nu are nici un eect asupra obligatiilor deja
scadente intre parti.
1..%. 6re!ederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din !ina sa, a
determinat incetarea contractului.
XI. DIVIZAREA CONTRACTULUI
11.1. *n ca$ul in care una sau mai multe clau$e ale pre$entului contract !or i declarate nule, clau$a/clau$ele
!alide isi !or produce, in continuare, eectele, cu e#ceptia ca$urilor in care clau$a/clau$ele anulate
repre$inta o obligatie esentiala.
11.%. *n conditiile pre!a$ute la alineatul precedent sunt considerate esentiale urmatoarele
obligatii& .................................................................................................................................................:).
;;;;;;;;;;;;;;;
:) )#& obligatia !an$atorului de a li!ra produsele, obligatia cumparatorului de a plati pretul etc.
XII. RENUNTAREA LA DREPTURI
1%.1. 4aptul ca (una dintre parti) .............................. nu insista pentru indeplinirea stricta a clau$elor
pre$entului contract sau nu8si e#ercita !reuna dintre optiunile la care are dreptul in ba$a pre$entului
contract nu inseamna ca renunta la drepturile pe care urmea$a sa le dobandeasca in temeiul
pre!ederilor sale.
XIII. CESIUNEA CONTRACTULUI
1(.1. 6artile contractante nu !or putea cesiona drepturile si obligatiile pre!a$ute de pre$entul contract unei
terte persoane ara acordul e#pres, dat in scris de cedent.
1(.%. Acordul pre!a$ut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesionar in termen de ................. $ile de
la data cand cedentul i8a cerut acest acord7 in ca$ contrar se pre$uma ca cesionarul nu a consimtit
cesiunea contractului.
XIV. FORTA MAORA
1/.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de nee#ecutarea la termen sau/si de e#ecutarea in
mod necorespun$ator 8 total sau partial 8 a oricarei obligatii care ii re!ine in ba$a pre$entului contract,
daca nee#ecutarea sau e#ecutarea necorespun$atoare a obligatiei respecti!e a ost cau$ata de orta
majora, asa cum este deinita de lege.
1/.%. 6artea care in!oca orta majora este obligata sa notiice celeilalte parti, in termen de ................... ($ile,
ore), producerea e!enimentului si sa ia toate masurile posibile in !ederea limitarii consecintelor lui.
1/.(. 2aca in termen de .................. ($ile, ore) de la producere, e!enimentul respecti! nu incetea$a, partile
au dreptul sa8si notiice incetarea de plin drept a pre$entului contract ara ca !reuna dintre ele sa
pretinda daune8interese.
XV. CLAUZA PENALA
11.1. *n ca$ul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod
necorespun$ator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune8interese in !aloare
de ................................., astel& ..................................................................................... .
XVI. NOTIFICARI
13.1. *n acceptiunea partilor contractante, orice notiicare adresata de una dintre acestea celeilalte este
!alabil indeplinita daca !a i transmisa la sediul pre!a$ut in partea introducti!a a pre$entului contract.
13.%. *n ca$ul in care notiicarea se ace pe cale postala, ea !a i transmisa, prin scrisoare recomandata, cu
conirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oiciul postal
primitor pe aceasta conirmare.
13.(. 2aca notiicarea se trimite prin tele# sau telea#, ea se considera primita in prima $i lucratoare dupa
cea in care a ost e#pediata.
13./. Notiicarile !erbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt conirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitatile pre!a$ute la alineatele precedente.
XVII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
15.1. *n ca$ul in care re$ol!area neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele !or i supuse spre
solutionare Curtii de Arbitraj Comercial *nternational de pe langa Camera de Comert si *ndustrie a
Romaniei, conorm regulamentului sau.
XVIII. INCETAREA CONTRACTULUI
19.1. 6re$entul contract incetea$a de plin drept, ara a mai i necesara inter!entia unui/unei tribunal
arbitral/instante judecatoresti, in ca$ul in care una dintre parti&
- nu isi e#ecuta una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ............., din pre$entul contract7
- este declarata in stare de incapacitate de plata sau a ost declansata procedura de lic"idare
(aliment) inainte de inceperea e#ecutarii pre$entului contract7
- cesionea$a drepturile si obligatiile sale pre!a$ute de pre$entul contract ara acordul celeilalte parti7
- isi incalca !reuna dintre obligatiile sale, dupa ce a ost a!erti$ata, printr8o notiicare scrisa, de catre
cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora !a duce la re$olutiunea/re$ilierea pre$entului
contract.
!a"
- in termen de ........ $ile de la data primirii notiicarii prin care i s8a adus la cunostinta ca nu si8a
e#ecutat ori isi e#ecuta in mod necorespun$ator oricare dintre obligatiile ce8i re!in.
19.%. 6artea care in!oca o cau$a de incetare a pre!ederilor pre$entului contract o !a notiica celeilalte parti,
cu cel putin ......... $ile inainte de data la care incetarea urmea$a sa8si produca eectele.
19.(. Re$ilierea pre$entului contract nu !a a!ea nici un eect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
19./. 6re!ederile pre$entului (capitol, articol, alineat) ............................................................................ nu
inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cau$at incetarea contractului.
XIX. CLAUZE FINALE
1-.1. ,odiicarea pre$entului contract se ace numai prin act aditional inc"eiat intre partile contractante.
1-.%. 6re$entul contract, impreuna cu ane#ele sale care ac parte integranta din cuprinsul sau, repre$inta
!ointa partilor si inlatura orice alta intelegere !erbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara inc"eierii
lui.
1-.(. *n ca$ul in care partile isi incalca obligatiile lor, nee#ercitarea de partea care suera !reun prejudiciu a
dreptului de a cere e#ecutarea intocmai sau prin ec"i!alent banesc a obligatiei respecti!e nu inseamna
ca ea a renuntat la acest drept al sau.
1-./. 6re$entul contract a ost inc"eiat intr8un numar de ............... e#emplare, din care ......................
asta$i ........................., data semnarii lui.
)<6OR+A+OR,
............................................
R)6R)=)N+AN+* L)>AL*,
.........................................................
*,6OR+A+OR,
............................................
R)6R)=)N+AN+* L)>AL*,
.........................................................

S-ar putea să vă placă și