Sunteți pe pagina 1din 20

CILE DE CONDUCERE ALE SNC

GENERALITI
Cile de conducere ale SNC reprezint tracturi sau ascicule de i!re ner"oase cu
aceea#i unc$ie #i acela#i traiect% dar cu ori&ini #i destina$ii dierite' E(ist trei
cate&orii de ci% #i anu)e* ci ascendente +centripete% aerente,% ci descendente
+centriu&e% eerente, #i ci de asocia$ie% care lea& -ntre ele dieri$i centrii ner"o#i'
CILE ASCENDENTE
Acestea trans)it spre scoar$a cere!ral inor)a$ii recep$ionate la perieria
or&anis)ului sau la ni"elul "iscerelor' Ele se -)part -n ci destinate trunc.iului #i
)e)!relor #i ci destinate capului #i &/tului'
Cile destinate trunchiului i membrelor sunt reprezentate de ci e(terocepti"e%
propriocepti"e #i interocepti"e +Ta!el nr' 0 1IG' 0 2I 3,'
TA4ELUL 0 CI ASCENDENTE DESTINATE TRUNC5IULUI 2I
6E64RELOR
Conducere 7e.iculeaz Reprezentate de
Cile e(terocepti"e
Lent Sensi!ilitatea
e(terocepti" tactil
protopatic #i
sensi!ilitatea
ter)oal&ezic
8tractul spinotala)ic
anterior
8tractul spinotala)ic
posterior
Cile
propriocepti"e
con#tiente
Rapid 8inor)a$ii pri)ite de la
proprioceptorii din
)u#c.i% tendoane% oase #i
articula$ii
8trans)it sensi!ilitatea
e(terocepti"% tactil in
8asciculele Goll #i
4urdac.
Cile
propriocepti"e
incon#tiente
8 Sensi!ilitatea
propriocepti"
incon#tient
8tract spinocere!los
posterior
8tract spinocere!elos
anterior
Cile interocepti"e
8 Inor)a$ii captate la
ni"elul "iscerelor
Dou coloane
"e&etati"e din zona
inter)ediolateral a
)du"ei
Cile exteroceptive sunt ci de conducere lent% care "e.iculeaz sensi!ilitatea
e(terocepti" tactila protopatic +&rosier, #i sensi!ilitatea ter)oal&ezic' Ele sunt
reprezentate de cele dou tracturi spinotala)ice% anterior +tactil, #i posterior
+ter)o8al&ezic,' La ni"elul trunc.iului cere!ral cele dou tracturi urc
-ndeprt/ndu8se -ntre ele' Tractul anterior urc -n a(ul )edian al trunc.iului%
-napoia le)niscului )edial% iar cel lateral se &rupeaz cu tracturile ru!rospinal%
spinocere!elos anterior si spinotectal pentru a or)a asciculul .etero&en' 9n eta:ul
)ezencealic cele dou tracturi spinotala)ice se re&rupeaz% apoi a:un& -n nucleul
"entral posterior de tala)us% aici &sindu8se al treilea neuron al cii' A(onul acestui
neuron tra"erseaz !ra$ul posterior al capsulei interne #i se ter)in -n ariile 3% 0 #i ;
4rod)an din &irusul parietal ascendent'
Cile proprioceptive ac #i ele parte din cile destinate trunc.iului #i )e)!relor% #i
"e.iculeaz inor)a$ii pri)ite de la proprioceptorii din )u#c.i% tendoane% oase #i
articula$ii'
Cile propriocepti"e con#tiente trans)it #i sensi!ilitatea e(terocepti" tactil in
+epicritic,% #i sunt ci rapide de conducere' A(onii deutoneuronilor din nucleii Goll
#i 4urdac. trec de partea opus la ni"elul decusa$iei senziti"e Spitz<a #i or)eaz -n
traiectul lor ascendent spre tala)us le)niscul )edial' Al treilea neuron al cii se
&se#te -n nucleul "entral% posterior de tala)us% a(onii si a:un&/nd prin !ra$ul
posterior al capsulei interne -n &irusul parietal ascendent% )ai e(act -n ariile 3% 0 #i ;
4rod)an'
Cile propriocepti"e incon#tiente "e.iculeaz sensi!ilitatea propriocepti"
incon#tient #i sunt reprezentate de i!re ner"oase intens )ielinizate cu "itez de
conducere oarte )are' Ele se &rupeaz -n ; tracturi* tractul spinocere!elos
posterior +tractus spinocere!ellaris posterior= direct% 1lec.si&, #i tractul
spinocere!elos anterior +tractus spinocere!ellaris anterior= Go>ers% -ncruci#at,
Deutoneuronul acestor ci este situat -n nucleul coloanei Stillin& Clarc<e% respecti"
nucleul lui 4ec.tere>' A(onii neuronilor din coloana lui Stillin& Clarc<e urc prin
cordonul lateral al )du"ei de aceea#i parte or)/nd tractul spinocere!elos direct
al lui 1lec.si& +spinocere!elos posterior,% str!ate !ul!ul #i a:un&e prin pedunculul
cere!elos inerior -n scoar$a paleocere!eloas de aceea#i parte'A(onii neuronilor din
nucleul lui 4ec.tere> str!at su!stan$a cenu#ie a )du"ei spinrii% trec de partea
opus #i urc -n cordonul lateral al )du"ei su! or)a tractului spinocere!elos
-ncruci#at al lui Go>ers +spinocere!elos anterior,' Acest tract are un traiect )ai
lun& dec/t precedentul' Tractul spinocere!elos -ncruci#at str!ate trunc.iul
cere!ral% iar la ni"elul )ezencealului trece de partea opus #i prin inter)ediul
pedunculului cere!elos superior se "a ter)ina la n"elul corte(ului paleocere!elos de
partea opus'
Figura 1: Calea exteroceptiv i proprioceptiv, din teritoriul trunchiului i al membrelor
(dup Albu)
0'Nucleul lui "on 6ona<o> cu eeren$e cere!eloase= ;' ?an&lica lui Reil cu
i!re e(tero #i propriocepti"e= 3' A(onii deutoneuronilor )edulari% or)/nd
ascicule spinotala)ice= @' ?rotoneuronii de la ni"elul &an&lionului spinal= A'
1asciculele lui Goll #i 4urdac.'
Cile interoceptive "e.iculeaz inor)a$ii captate la ni"elul "iscerelor% )ai ales
durerea' De la acest ni"el inor)a$iile a:un& pe calea ner"ilor "iscerali la lan$urile
&an&lionilor si)patici latero"erte!rali% pe unde trec direct sau ac sinaps% apoi prin
ra)uri co)unicante a:un& la &an&lionii spinali de pe rdcinile posterioare ale
ner"ilor spinali' 6ai departe prin cele ; coloane "e&etati"e din zona
inter)ediolateral a )du"ei ur)eaz o cale polisinaptic )ultineuronal
ascendent la tala)us #i se ter)in la ni"elul scoar$ei cere!rale -n ariile "e&etati"e%
li)!ic % neuro"e&etati" #i ariile B #i C 4rod)an' Aeren$ele "iscerale -)pru)ut
calea spinotala)ic sau ur)eaz prin su!stan$a cenu#ie periependi)ar o cale
polisinaptic% )ultineuronal'
Toate cile descrise )ai sus au protoneuronul situat -n &an&lionul spinal ane(at
rdcinii posterioare a ner"ului spinal'
Cile destinate capului i gtului sunt reprezentate de cile sensi!ilit$ii #i de cile
senzoriale% din cele din ur) c/nd parte cile optic% auditi"% "esti!ular%
&ustati" #i olacti"'
Cile sensi!ilit$ii &enerale destinate capului #i &/tului sunt ci care au
protoneuronul -n &an&lionii ane(a$i ner"ilor cranieni' Acesta se "a situa -n
&an&lionul Gasser ane(at perec.ii 7 de ner"i cranieni% -n &an&lionul &eniculat
ane(at perec.ii 7II !is% &an&lionii Andersc. #i E.renritter ane(a$i &losoari&ianului
#i -n &an&lionii :u&ular #i ple(ior) ane(a$i ner"ului "a&'
Deutoneuronul cii se &se#te -n nucleii senziti"i ai ner"ilor cranieni din trunc.iul
cere!ral' De la acesta i!rele pleac pe dou ci dierite% con#tient #i incon#tient'
9n cadrul cii con#tiente% a(onii deutoneuronului trec de partea opus pe toat
-ntinderea trunc.iului cere!ral% pe care -l str!at -n traiectul lor ascendent spre
tala)us unde se &se#te cel de al 38lea neuron' A(onul acestuia a:un&e prin !ra$ul
posterior al capsulei interne spre scoar$a cere!ral din 0DA inerioar a &irusului
parietal ascendent' Calea incon#tient este reprezentat de i!rele sensi!ilit$ii
propriocepti"e de la )u#c.ii )asticatori #i de la articula$ia te)poro)andi!ular 'Se
orienteaz spre scoar$a cere!eloas de aceea#i parte'
Cile senzoriale sunt reprezentate de*
0'Calea olacti" Aparatul de recep$ie este reprezentat de celulele )ucoasei
olacti"e din por$iunea superioar a oselor nazale' 6ucoasa din zona olacti"% a#a
nu)ita zon sau pat &al!en este alctuit din celule olacti"e% celule de sus$inere #i
din celule !azale' Celulele olacti"e -n or) de us reprezint protoneuronul cii
olacti"e' Sunt neuroni !ipolari incla"a$i printre celulele epiteliale de sus$inere% iind
-n acela#i ti)p receptori #i celule de sus$inere' ?relun&irea dendritic a celulelor
olacti"e se ter)in cu ni#te u)lturi -n or) de co#ule$ nu)ite "ezicule olacti"e
pre"zute cu cili scur$i #i su!$iri nu)i$i cili olacti"i care se proiecteaz la supraa$a
)ucoasei nazale' A(onii celulelor olacti"e sunt -n"eli$i de teaca lui Sc.>ann #i
or)eaz ner"ii olacti"i +drept% respecti" st/n&, ce str!at la)a ciuruit a
et)oidului% apoi ptrund -n !ul!ul olacti" unde ac sinaps cu dendritele celulelor
)itrale' Celulele )itrale reprezint deutoneuronul cii olacti"e' A(onii celulelor
)itrale alctuiesc tracturile olacti"e care )er& la ariile olacti"e de la ni"elul
scoar$ei cere!rale ce apar$in co)ple(ului rinencealic' Este de )en$ionat c
tala)usul pri)e#te aeren$e de la toate cile senziti"osenzoriale )ai pu$in calea
olacti"'
Centrii olacti"i pot i clasiica$i -n centrii olacti"i pri)ari% secundari #i ter$iari'
Figura : Calea ol!activ (dup Fran" #$ %etter)
0'Girusul corpului calos= ;' Girusul parater)inal= 3%@' Aeren$e #i eeren$e ale
!ul!ului olacti"= A' Co)isura anterioar= B' Stria olacti" )edial= E' Girusul
.ipoca)pic= C' Girusul dentat= F' 1i)!ria .ipoca)pului= 0G' Uncus= 00' Girusul
a)!iens= 0;' Corpul a)i&dalian= 03' Su!stan$a perorat anterioar= 0@' Nucleul
tractului olacti" lateral= 0A' Stria olacti" lateral= 0B' Tri&onul olacti"= 0E'
Tractul olacti"= 0C' Nucleul olacti" anterior= 0F' Et)oid% la)a ciuruit= ;G' 4ul!ul
olacti"= ;0' Ner"ii olacti"i= ;;' Celule olacti"e= ;3' Celule !azale'
Centrii olacti"i pri)ari de la ni"elul !ul!ilor olacti"i pri)esc inor)a$ia olacti"
!rut #i o trans)it apoi centrilor olacti"i secundari' Senza$ia olacti" o!$inut la
ni"elul centrilor olacti"i secundari se asociaz prin centrii olacti"i ter$iari +situa$i
-n lo!ul te)poral #i corte(ul prerontal, cu alte unc$ii +"izual% tactil% "e&etati"e,
c/#ti&/nd atri!utele unei senza$ii olacti"e con#tiente% a&rea!ile sau deza&rea!ile' 9n
inte&rarea senza$iilor olacti"e inter"in de ase)enea nu)eroase eno)ene rele(e #i
psi.ice le&ate de educa$ie% )e)orie #i e(perien$ olacti"'
E(ist o str/ns interdependen$ -ntre analizatorul olacti" #i cel &ustati"' Olac$ia
inluen$eaz siste)ul ner"os "e&etati"% siste)ul "ascular% co)porta)entul e)o$ional
#i se(ual' Un o) o!i#nuit poate distin&e -ntre ;GGG #i @GGG de )irosuri' 9n &eneral
!r!a$ii au o sensi!ilitate olacti" )ai )ic dec/t e)eile'
Figura &: Calea sensibilit'ii exteroceptive (dup (a)othes)
0'1asciculul spinotala)ic lateral= ;' 1i!re tala)ocorticale* 3' Tala)us= @'
?an&lica lui Reil= A' 1asciculul spinotala)ic anterior= B' ?rotoneuronul +la
ni"elul &an&lionului spinal,'
;'Calea &ustati" Si)$ul &ustului este asi&urat de un aparat neuronal co)ple(
or)at din celulele &ustati"e de la ni"elul )u&urilor &ustati"i% calea de conducere #i
centrii &ustati"i' Calea &ustati" ur)eaz ur)torul traseu' ?ri)ul neuron
+protoneuronul, are corpul celular situat -n &an&lionul &eniculat +ane(at ner"ului
7II !is,% &an&lionul lui Andersc. #i E.renritter +ata#a$i ner"ului IH, #i &an&lionul
ple(ior) +ata#at ner"ului H,' Dendritele protoneuronului cule& inor)a$ii
recep$ionate de celulele senzoriale din )u&urii &ustati"i situa$i la ni"elul papilelor
lin&uale astel*
8 i)pulsurile de la ni"elul celor ; D3 anterioare ale li)!ii iau calea ner"ului
lin&ual #i ner"ului coarda ti)panului'
8 i)pulsurile de la ni"elul 0D3 posterioare a li)!ii iau calea ner"ului
&losoarin&ian
8 i)pulsurile de la !aza li)!ii iau calea ner"ului "a&'
Toate aceste i)pulsuri a:un& la ni"elul nucleului solitar din !ul! care
reprezint cel de8al doilea neuron al cii &ustati"e'+deutoneuronul, De la
neuronii nucleului tractului solitar pornesc a(onii care dup ce se
-ncruci#eaz pe linia )edian se altur le)niscului )edial care urc spre
tala)us unde se &se#te cel de8al 38lea neuron al cii situat -n nucleul "entral
posterolateral al tala)usului' A(onul nucleului tala)ocortical a:un&e ie la
e(tre)itatea celui de8al A8lea &irus te)poral +TA, ie la ni"elul &irusului
parietal ascendent +?A, pe !uza superioar a scizurii lui SIl"ius, -n aria @3
4rod)an'
3'Calea auditi" este o cale senzorial alctuit din succesiunea a 3 neuroni ce plea8
c de la ni"elul urec.ii interne unde sunt captate inlu(urile auditi"e produse de
"i!ra$iile sonore ale )ediului e(tern #i care a:un& la ni"elul corte(ului co.lear unde
are loc interpretarea #i analiza senza$iilor auditi"e' ?ri)ul neuron +protoneuronul,
este reprezentat de celula !ipolar situat -n &an&lionul spiral Corti din canalul
spiral Rosent.al al colu)elei' Dendritele protoneuronului ac sinaps cu celulele
senzoriale ale or&anului lui Corti' A(onii protoneuronului str!at conductul auditi"
intern #i se &rupeaz pentru a or)a ner"ul co.lear +co)ponent a ner"ului
"esti!uloco.lear, ce se ter)in -n trunc.i' Al ;8lea neuron +deutoneuronul, se
&se#te -n nucleii co.leari anterior #i posterior al trunc.iului cere!ral% ni"el de la
care pleac )ai )ulte contin&ente de i!re*
a,i!re pro"enind din nucleul co.lear anterior ce se -ncruci#eaz pe linia )edian la
ni"elul corpului trapezoid% trec de partea opus #i -#i continu traiectul ascendent
prin trunc.iul cere!ral de"enind le)nisc lateral +pan&lica lui Reil lateral,
!,i!re pro"enind din nucleul co.lear posterior ce se -)part -n dou*
!0, o :u)tate din i!re r)/n de aceea#i parte #i urc -n trunc.iul cere!ral su!
or)a le)niscului lateral #i
!;, o :u)tate or)eaz la ni"elul plan#eului "entriculului I7 striile )edulare
+acustice, care trec de partea opus #i intr -n co)ponen$a le)niscului lateral de
partea opus
Se desprinde concluzia c -n cadrul trunc.iului cere!ral ansa)!lul de i!re
or)eaz -n plan orizontal corpul trapezoid ce con$ine o serie de nuclei ce pot
constitui relee accesorii' De la ni"elul corpului trapezoid i!rele urc pe calea celor
dou le)niscuri laterale% se distri!uie par$ial coliculilor ineriori ca ulterior s
a:un& prin !ra$ele con:uncti"ale inerioare la corpul &eniculat )edial de partea
respecti"' Al 38lea neuron este situat la ni"elul corpului &eniculat )edial' A(onii lui
constituie i!rele tala)ocorticale ce se ter)in la ni"elul &irusului T0 -n ariile @0
+pri)ar, @; +psi.osenzorial, #i aria ;; cu rol &nozic +prelucrarea inte&rati" #i
interpretati" a sunetelor,'
Figura *: Calea gustativ (dup Fran" #$ %etter)
0'Nucleul tala)ic postero)edial= ;' Corte( senziti"= 3' Re&iunea .ipotala)ic
lateral= @' Corpul a)i&dalian= A' Sinapse pontine= B' Ner"ul tri&e)en= E'
Gan&lionul tri&e)en +se)ilunar Gasser,= C' Ner"ul otal)ic= F' Ner"ul )a(ilar= 0G'
Ner"ul )andi!ular= 00' Gan&lionul pteri&opalatin= 0;' Ner"ul canalului
pteri&oidian= 03' Gan&lionul otic= 0@' Ner"ul lin&ual= 0A' Coarda ti)panic= 0B'
?apilele un&ior)e= 0E' ?apilele oliate= 0C' ?apilele circu)"alate= 0F' Epi&lota= ;G'
Larin&e= ;0' Ner"ul larin&eu superior= ;;' Ner"ul "a&= ;3' Gan&lionii ineriori ai
ner"ilor "a&i= ;@' Gan&lionii ineriori ai ner"ilor &losoarin&ieni= ;A' 6du"a
spinrii= ;B' Ner"ul &losoarin&ian= ;E' Nucleul #i tractul solitar +nucleul &ustati",=
;C' Ner"ul inter)ediar= ;F' Ner"ul acial= 3G' Gan&lion &eniculat= 30' Ner"ul pietros
)are= 3;' ?unte= 33' Nucleul )otor al ner"ului tri&e)en= 3@' Nucleul )ezencealic'
@'Calea "esti!ular "e.iculeaz inor)a$iile reeritoare la orientarea -n spa$iu%
sta!ilizarea pri"irii #i corectarea pozi$iei corpului% inor)a$ii recep$ionate la ni"elul
aparatului "esti!ular localizat -n urec.ea intern' ?ri)ul neuron +protoneuronul,
este situat -n &an&linul lui Scarpa ane(at ra)urii "esti!ulare a ner"ului 7III'
Dendritele sale ac sinaps cu celulele senzoriale% iar a(onii or)eaz ra)ura
"esti!ular a ner"ului acustico"esti!ular care str!ate conductul auditi" intern #i
ptrunde -n trunc.i unde ace sinaps cu cel de8al doilea neuron situat -n nucleii
"esti!ulari Sc.>al!e% Deiters #i 4ec.tere> de la ni"elul "entriculului I7' A(onii
deutoneuronilor se &rupeaz -n )ai )ulte tracturi ce realizeaz le&turi cu
cere!elul% nucleii oculo)otori #i )du"a spinrii' E(ist #i i!re ascendente care pe
calea asciculului lon&itudinal )edial )er& la tala)us #i de aici spre corte( la
&irusul T0'
A'Calea optic "e.iculeaz inlu(urile ner"oase deter)inate de e(cita$ii
lu)inoase'Razele lu)inoase sunt recep$ionate de celulele senzoriale situate la
ni"elul retinei%celulele cu conuri respecti" celulele cu !astona#e' Celulele cu conuri
sunt responsa!ile de acuitatea "izual #i de percep$ia cro)atic -n ti)p ce celulele
cu !astona#e sunt responsa!ile de percep$ia lu)inoas' ?ri)ul neuron
+protoneuronul, este reprezentat de celula !ipolar de la ni"elul retinei' Dendritele
celulelor !ipolare ac sinaps cu celulele senzoriale% iar a(onii cu dendritele
deutoneuronului reprezentat de celula )ultipolar de la ni"elul retinei' A(onii
celulelor )ultipolare or)eaz ner"ii optici care prsesc oc.iul prin papila
ner"ului optic' Ner"ii optici ptrund -n neurocraniu unde se -ncruci#eaz la ni"elul
c.ias)ei optice' 9ncruci#area intereseaz doar i!rele nazale +)ediale, ale iecrui
ner" -n ti)p ce i!rele te)porale r)/n de aceea#i parte #i dup -ncruci#are'Dup
-ncruci#are se or)eaz tracturile optice or)ate din i!re te)porale de aceea#i
parte #i i!re nazale de partea opus' Al 38lea neuron al cii optice se al -n corpii
&enicula$i laterali' 1i!rele ner"oase plecate de la ni"elul corpilor &enicula$i laterali
intr -n constitu$ia radia$iilor optice ale lui Gratiolet% str!at se&)entul
retrolenticular al capsulei interne% descriu o cur! -n :urul "entriculului lateral #i al
cornului su occipital #i se ter)in la ni"elul corte(ului pe cele dou !uze ale
scizurii calcarine -n aria 0E 4rod)an' Cadranele retiniene superioare se proiecteaz
pe !uza superioar a scizurii calcarine% -n ti)p ce cadranele inerioare se
proiecteaz pe !uza inerioar a scizurii calcarine' 6acula lutea se proiecteaz la
ni"elul e(tre)it$ii posterioare a scizurii calcarine #i -n :urul #an$ului retrocalcarin'
Alturi de aria 0E e(ist ariile psi.osenzoriale ale &noziilor% respecti" aria 0C
4rod)an #i aria 0F 4rod)an cu rol -n -nre&istrarea i)presiilor lu)inoase #i -n
recunoa#terea culorilor #i a or)elor'
Figura +: Calea optic (dup Fran" #$ %etter)
0'C.ias)a optic= ;' Tractul optic= 3' Corpii &enicula$i laterali= @' Radia$iile optice=
A' 2an$ul calcarin= B' 1isura calcarin= E' Radia$iile optice'
CILE DESCENDENTE
Cile descendente realizeaz le&turile centrilor corticali #i su!corticali cu
neuronii )otori din nucleii ner"ilor cranieni din trunc.iul cere!ral sau din coarnele
anterioare ale )du"ei spinrii% #i sunt de dou eluri% #i anu)e pira)idale #i
e(trapira)idale'
CILE ?IRA6IDALE sunt ci !ineuronale% deci "or a"ea doi neuroni% unul central
iar altul perieric% #i sunt ci care trans)it rapid inlu(ul ner"os' Acestea sunt de
dou eluri% corticonucleare #i corticospinale'
Cile piramidale corticonucleare sau geniculate -si au ori&inea -n scoar$a cere!ral%
-n 0DA inerioar a &irusului rontal ascendent' 1i!rele sale str!at centrul o"al #i
a:un& la &enunc.iul capsulei interne% iind a#ezate su! or)a a dou tracturi% unul
anterior% iar altul posterior% care se dispun -ntr8un traiect descendent spre trunc.iul
cere!ral% la ni"elul cruia i!rele se "or distri!ui nucleilor )otori ai ner"ilor
cranieni de partea opus +1i&' B,'
9n )ezenceal% co)ponenta anterioar +i!rele propriuzise, este situat )edial% iar
i!rele acesteia se -ncruci#eaz pe linia )edian #i se distri!uie succesi" nucleilor
)asticator% ata#at tri&e)enului% nucleului ner"ului acial% nucleului ner"ului
.ipo&los #i nucleului a)!i&uu +IH% H% HI,' 1i!rele co)ponentei posterioare se
distri!uie nucleilor )otori ai ner"ilor cranieni III% I7 #i 7I de partea opus #i se
ter)in -n nucleul spinal al ner"ului accesor de partea opus'
Cile piramidale corticospinale sunt #i ele constituite din doi neuroni'+i&ura B #i
Ta!elul nr' ;, ?ri)ul neuron are ori&ine cortical% -n aria @ 4rod)an de la ni"elul
&irusului rontal ascendent' De la ori&ine i!rele se orienteaz -n :os #i )edial% trec
prin centrul o"al #i capsula intern pentru a a:un&e la trunc.iul cere!ral' La ni"elul
centrului o"al i!rele se torsioneaz astel -nc/t cele cu ori&ine -n por$iunea
inerioar a &irusului postcentral ocup e(tre)itatea anterioar a !ra$ului posterior
al capsulei interne% iar cele cu ori&ine la ni"elul lo!ulului paracentral ocup
e(tre)itatea posterioar a !ra$ului posterior' 9n por$iunea inerioar a eta:ului
!ul!ar se dispun su! or)a a dou contin&ente% #i anu)e tractul pira)idal direct #i
tractul pira)idal -ncruci#at' Acestea a:un& -n coarnele anterioare ale )du"ei pe
dou ci dierite' 1i!rele -ncruci#ate% care reprezint CGJ din i!re% trec de partea
opus prin decusa$ia )otorie% a lui 6istic.elli str!at )du"a -n cordonul lateral%
apoi se ter)in la ni"elul nucleilor )otori din coarnele anterioare' 1i!rele directe
a:un& -n cordonul anterior al )du"ei spinrii #i se ter)in -n neuronii )otori din
coarnele anterioare de partea opus ale )du"ei' 9ncruci#area se produce -n eta:ele
)edulare la iecare ni"el'
TA4ELUL ; CI DESCENDENTE DESTINATE TRUNC5IULUI 2I
6E64RELOR
1ASCICUL ORIGINE DESTINAIE ROL
CI ?IRA6IDALE
?ira)idal direct Scoar$a cere!ral 6du"a spinrii 6otilitate
"oluntar
?ira)idal
-ncruci#at
Scoar$a cere!ral 6du"a spinrii 6otilitate
"oluntar
CI EHTRA?IRA6IDALE
1i!re diencealo8
spinale
Dienceal 6du"
Ru!rospinal 7on
6ona<o"
?or$iunea )a&no8
celular a nucleu8
lui ro#u
6du"a cer"ical 8Control )i#cri
auto)ate
8Control tonus
)us8
cular
Tectospinal lateral
Tectospinal
anterior
Coliculii c"adri8
&e)eni
6du" Oculocealo&iria
7esti!ular anterior
7esti!ular lateral
Nucleii "esti!ulari
Sc.>al!e%Deiters #i
4ec.tere>
6du"a cer"ical 6en$inerea
ec.ili!rului
Oli"ospinal Oli"ele !ul!are 6du" Sta!ile#te rela$ia
-ntre oli" #i )8
du"
1asc'reticulospinal
lateral
1or)atia
reticulat
6du" Control tonus
)usc'
1aciliteaz rele8
(ele )edulare de
e(tensie #i cele
polisinaptice
Reticulospinal
anterior
1or)a$ia
reticulat
6du" Control )usc
In.i! rele(ele
)edulare
De la ni"elul neuronilor )otori din coarnele anterioare pleac o sin&ur cale spre
or&anele eectoare nu)it calea inal co)un a lui S.errin&ton'
CILE EHTRA?IRA6IDALE sunt ci ale )otricit$ii auto)ate #i se)i"oluntare'
Datele de neuroiziolo&ie atest c siste)ul e(trapira)idal este o cale )otorie
secundar ce asi&ur% re&leaz #i controleaz tonusul postural !azal +pe care #i prin
care se e(ecut )i#crile "oluntare,% atitudinile auto)ate% )i#crile se)i"oluntare%
)i#crile auto)ate #i asociate cu )ersul% "or!irea% scrisul% -)!rcarea% ali)entarea
#i unele stri aecti"o8e)o$ionale' Tot prin acest siste) sunt in.i!ate )i#crile
in"oluntare'
Centrii cilor e(trapira)idale sunt situa$i la dierite ni"ele' La ni"el cortical
centrii se &sesc -n ariile B #i C 4rod)an din corte(ul prerontal% 0% ;% 3 #i A
4rod)an din &irusul parietal ascendent% aria ;0 4rod)an te)poral #i aria 0F
4rod)an occipital' ?e l/n& ace#tia )ai a"e) centrii tectali% centrii de la ni"elul
nucleilor !azali% de la ni"elul nucleilor su!tala)ici% de la ni"elul nucleilor din
trunc.iul cere!ral #i centrii de la ni"elul cere!elului'
Din cile e(trapira)idale corticale ace parte calea )otorie cere!eloas' Aceasta
prezint patru neuroni #i se ter)in la ni"elul nucleilor so)ato)otori din coarnele
anterioare ale )du"ei% cei patru nuclei iind reprezenta$i de nucleul corticopontin%
nucleul ponto8cere!elos% nucleul cere!elodentat #i de nucleul dentoru!ric'
Cile e(trapira)idale su!corticale -si au ori&inea -n nucleii trunc.iului cere!ral #i
sunt reprezentate de tractul tectospinal% tractul ru!rospinal% tractul "esti!ulospinal%
tractul oli"ospinal #i de tractul reticulospinal'
Tractul tectospinal pro"ine din coliculii c"adri&e)inali% trece de partea opus% la
ni"elul decusa$iei lui 6eInert #i co!oar spre )du"a spinrii su! or)a a dou
tracturi% unul anterior #i altul posterior'
Figura ,: Cile motorii voluntare (dup (a)orthes)
0'1asciculul pira)idal= ;' 1asciculul pira)idal= 3' Scoar$a cere!ral )otorie=
@' Torsionarea i!relor )otorii= A' 1asciculul corticonuclear +&eniculat,= B Ter)ina$ii
corticonucleare pentru nucleul perec.ii III= E' Ter)ina$ii corticonucleare pentru
nucleii !ul!ari IH% H= C' 1asciculul pira)idal -ncruci#at= F' 1asciculul pira)idal
direct'
Tractul ru!rospinal -si are ori&inea -n nucleul ro#u' La ni"elul )ezencealului
acesta trece de partea opus% la ni"elul decusa$iei lui 1orel pentru a se ter)ina -n
)du"a cer"ical'
Tractul "esti!ulospinal porne#te de la nucleul "esti!ular #i str!ate trunc.iul
cere!ral su! or)a unui ascicul anterior #i unul lateral #i se ter)in la ni"elul
)du"ei lo)!are'
Tractul oli"ospinal -#i are ori&inea -n oli"a !ul!ar #i se ter)in la ni"elul
)du"ei cer"icale'
Tractul reticulospinal porne#te de la ni"elul or)a$iei reticulate a trunc.iului
cere!ral% apoi co!oar su! or)a a dou tracturi% anterior #i posterior% p/n -n
)du"a cer"ical'
Toate aceste ci a:un& la )otoneuronii din coarnele anterioare% de unde pleac
spre or&anele eectoare calea inal co)un a lui S.errin&ton'
Centrii de releu su!cortical inclu#i -n circuitele e(trapira)idale sunt* nucleii
pun$ii% striatul% palidul% tala)usul% nucleii su!tala)ici% su!stan$a nea&r% nucleul
ro#u% or)a$ia reticulat a trunc.iului cere!ral' 1i!rele de ori&ine cortical ac releu
-n corpii stria$i apoi -n palid% de unde se redistri!uie prin asciculul lenticular%
asciculul tala)ic #i ansa lenticular spre ceilal$i nuclei ce constituie al doilea releu
su!cortical' Nucleii care or)eaz al doilea releu tri)it eeren$e spre nucleii
trunc.iul cere!ral reprezenta$i de locus ni&er% nucleul lui Dar<sc.e>itsc.% nucleul
intersti$ial Ca:al% or)a$ia reticulat% nucleul ro#u% nucleii "esti!ulari% nuclei ce
reprezint cel de al 38lea releu' 9n inal de la ni"elul trunc.iului cere!ral pleac
eeren$e destinate )du"ei* asciculele ru!rospinal% tectospinal% "esti!ulospinal%
reticulospinal'
Eeren$ele palidale #i cere!eloase pot pune -n circuit nucleii laterro"entrali
anterior #i inter)ediar al tala)usului cu -nc.iderea unor circuite de re-ntoarcere
cortical
Siste)ul e(trapira)idal realizeaz circuite )ultineuronale co)ple(e care
ac$ioneaz at/t asupra acti"it$ii )otorii c/t #i asupra strii de "i&ilen$% cortical'
CILE OCULO6OTORII Se su!-)part -n ci oculocealo&ire #i ci ale
)otricit$ii intrinseci'
0'Cile oculoce!alogire asi&ur asocierea )i#crilor &iratorii ale capului + rota$ia
capului pentru -ndreptarea pri"irii -ntr8o anu)e direc$ie, cu )i#crile con:u&ate ale
&lo!ilor oculari'
6i#crile &lo!ilor oculari sunt eectuate de )u#c.ii e(trinseci ai &lo!ului ocular
+drept superior% drept inerior% drept )edial% drept lateral% o!lic superior #i o!lic
inerior, iner"a$i de ner"ul a!ducens +pentru )u#c.iul drept lateral,% ner"ul
tro.lear +pentru )u#c.iul o!lic superior, #i de ner"ul oculo)otor +pentru ceilal$i
)u#c.i,' Aceste )i#cri constau -n ridicarea &lo!ilor oculari +)' drept superior,%
co!or/rea lor +)' drept inerior,% a!duc$ie +)' drept lateral,% adduc$ie +)'drept
)edial,% rota$ie e(tern +)'o!lic inerior, #i rota$ie intern +)' o!lic superior,'
6i#crile de rota$ie ale capului sunt realizate de )u#c.ii trapez #i
sternocleido)astoidian iner"a$i de rdcina spinal a ner"ului accesor'
Neuronul central se &se#te -n ariile C 4rod)an% ce asi&ur unc$ia oculo)otorie
"oluntar #i aria 0F 4rod)an de la ni"elul :onc$iunii occipitoparietale ce asi&ur
oculo&iria se)i"oluntar sau rele(' De la acest ni"el i!rele ur)eaz calea
&eniculat pentru a se distri!ui nucleilor ner"ilor cranieni III% I7% 7I #i HI' Siner&ia
)i#crilor &lo!ilor oculari se realizeaz prin inter)ediul i!relor intercalare% iar
coordonarea lor prin inter)ediul i!relor co)isurale ale corpului calos' Corte(ul
drept co)and le"o&iria -n ti)p ce corte(ul st/n& co)and de(tro&iria' 6i#crile
de ridicare #i de co!or/re a pri"irii sunt coordonate de centrii situa$i -n coliculii
c"adri&e)eni% -n ti)p ce con"er&en$a este diri:at de nucleul con"er&en$ei lui ?erlia
alat -n le&tur cu coliculii superiori'
$Cile motricit'ii intrinseci sunt ci rele(e destinate aco)odrii la distan$ #i
irido)otricit$ii' Aco)odarea la distan$ se realizeaz prin )odiicarea cur!urii
cristalinului% )odiicare ce se produce su! ac$iunea )u#c.iului ciliar'
Irido)otricitatea presupune )ic#orarea pupilei +)ioz, respecti" dilatarea pupilei
+)idriaz,'
Aco)odarea parcur&e un traseu or)at din @ neuroni* pupilar% tectonuclear +situat
-n coliculii superiori,% pre&an&lionar parasi)patic +situat -n &an&lionii "e&etati"i ai
ner"ului oculo)otor, #i post&an&lionar parasi)patic +situat la ni"elul &an&lionului
ciliar,' De la ni"elul &an&lionului ciliar i!rele se -ndreapt spre )u#c.iul ciliar pe
calea ner"ilor ciliari scur$i'
6ioza parcur&e ur)torul traseu neuronal* pupilar% tectonuclear +situat -n
coliculii superiori,% pre&an&lionar parasi)patic +ai crui a(oni ur)eaz calea
trunc.iului ner"ului oculo)otor #i lea& nucleii )ezencealici8Edin&er Kestp.al8de
&an&lionul ciliar, #i post&an&lionar ai crui a(oni )er& de la &an&ionul ciliar la
)usculatura irisului pe calea ner"ilor ciliari scur$i'
6idriaza parcur&e ur)torul traseu neuronal* pupilar% tectospinal +situat -n
coliculul superior de la care pleac i!re ner"oase ce a:un& pe calea asciculului
lon&itudinal )edial la ni"elul centrului ciliospinal 4ud&e din coloana
inter)ediolateral corespunztoare se&)entelor )edulare CC% T0% T; #i T3,%
pre&an&lionar si)patic +situat -n coarnele laterale ale )du"ei spinrii -n
se&)entele CC% T0% T;, #i neuronul post&an&lionar si)patic' De aici i!rele a:un& la
)u#c.iul dilatator al pupilei'