Sunteți pe pagina 1din 2

PROBA DE EVALUARE CUNOSTINTE

DISCIPLINA: FIZICA
SESIUNEA
Varianta 1
MECANIC
1. Mrimea fizic ce msoar iner ia corpri!or es"e:
A) for a B) #i"eza C) acce!era ia D) masa
2. Vi"eza nei a!pe care se $ep!aseaz $e%a !n&! ni r'( msra" $e n o)ser#a"or af!a" pe
ma!! aces"ia es"e
m*s +,
s+
= v
- La $ep!asarea a!pei .n sens con"rar( #i"eza aces"eia( msra" .n
rapor" c ace!a i o)ser#a"or( $e#ine
m*s /
s,
= v
- Vi"eza $e cr&ere a apei r'!i es"e:
A)
+
s m ,0

B)
+
s m +0

C)
+
s m 1

D)
+
s m ,

3. O !ocomo"i# care se $ep!aseaz c #i"eza cons"an"


m*s +2 = v

$ez#o!" p"erea
34- 5000 = P
Va!oarea for ei $e "rac ine ce ac ioneaz aspra !ocomo"i#ei es"e:
A)
N +0 ,
6

B)
N +0 ,
2

C)
N +0 ,
1

D)
N +0 ,
5

4. Consi$er'n$ acce!era ia &ra#i"a iona!


,
m*s +0 & =
( ener&ia po"en ia! a ni corp $e mas
3& , = m
care se af! !a .n! imea
m +0 = h
$easpra so!!i are #a!oarea:
A)
7 ,00
B)
7 +20
C)
J +00
D)
7 20
5. O sni8 a!nec !i)er( pe n p!an .nc!ina" $e n&9i
0
50 = - Consi$er'n$ frecri!e ne&!i:a)i!e(
acce!era8ia sni8ei are #a!oarea:
A)
,
s m 6

B)
,
s m 2

C)
,
s m ,

D)
,
s m 2 ( 0

6- No"a8ii!e fiin$ ce!e fo!osi"e .n mana!e!e $e fizic( e;presia ma"ema"ic a !cr!i mecanic efec"a"
$e o for cons"an" <

( pen"r $ep!asarea ni corp pe $is"an a ; =

es"e:
A)
; = < L

=
B)
; = < L

+ =
C)
; = < L

=
D)
; *= < L

=

ELECTRICITATE
7. >ase srse( a#'n$
V +, = E
?i
= 1 r
fiecare( sn" conec"a"e .n serie !a )orne!e ni rezis"or-
In"ensi"a"ea cren"!i prin aces"a es"e
A , +, = I
- Va!oarea rezis"en8ei rezis"or!i es"e:
A)
= /1 R
B)
= 21 R
C)
,1
D)
1
8. Conser#area sarcinii e!ec"rice .n"r%n circi" e!ec"ric are $rep" consecin8 !e&ea:
A) !i O9m B) I a !i @irc99off C) !i 7o!e D) II a !i @irc99off
9. P"erea "o"a! $e)i"a" $e n acm!a"or c "-e-m- E i rezis"en a in"ern r pe n circi" $e
rezis"en R es"e e&a! c:
A)
r R
E
+
B)
,
rA BR
E
+
C)
r R
E
,
+
D)
r
ER
10. Crafic! care e;prim $epen$en8a p"erii $isipa"e .n"r%n rezis"or o9mic $e in"ensi"a"ea cren"!i
prin aces"a es"e:
A)
A + B
B)
A , B
C)
A 5 B
D)
A 1 B

11. Dac no"a8ii!e sn" ce!e "i!iza"e .n mana!e!e $e fizic( a"nci ni"a"ea $e msr .n S-I- a
mrimii $escrise $e re!a8ia /R U
,
es"e:
A) V*D B) A V C) 7*D D) 4*D
12. La fnc8ionarea .n &o! a nei srse Bcirci" $esc9isA( "ensinea !a )orne es"e $e
V +0
( iar !a
fnc8ionarea .n scr"circi"( cren"! are #a!oarea $e
A 10
- Rezis"en8a in"ern a srsei are #a!oarea
$e:
A)
,2 ( 0
B)
2 ( 0
C)
E2 ( 0
D) +
TERMODINAMIC
13. Sim)o!ri!e fiin$ ce!e "i!iza"e .n mana!e!e $e fizic( ni"a"ea $e msr a mrimii fizice
$escrise prin e;presia RT es"e:
A) 4 B) Pa C) 7 D) mo!
14. Trip!'n$ !a #o!m cons"an" presinea ?i "empera"ra nei mase $e &az( $ensi"a"ea &az!i:
A) rm'ne cons"an" B) cre?"e $e "rei ori C) sca$e $e "rei ori D) n se poa"e preciza
15. O )ar $e cpr are masa
& 100 = m
- C!$ra specific a cpr!i are #a!oarea
@ 7*@& 5/2 = c
- Capaci"a"ea ca!oric a )arei $e cpr es"e e&a! c:
A)
7*@ +21
B)
7*@ 50/
C)
7*@ ,2 ( 1/+
D)
37*@ +21
16. Consi$er'n$ c no"a8ii!e sn" ce!e "i!iza"e .n mana!e!e $e fizic( re!a8ia $e ca!c! a ener&iei
in"erne a &az!i i$ea! )ia"omic es"e:
A)
RT U
,
+
=
B)
T R U =
C)
T R U
,
5
=
D)
RT U
,
2
=

17. Tempera"ra ni sis"em "ermo$inamic cre?"e $e !a C ,0
0
+
= t !a C 50
0
,
+ = t - Varia8ia $e
"empera"r T es"e:
A)
@ 50
B)
@ 20
C)
@ ,25
D)
@ 505
18. Fn"r%o "ransformare izo)ar parame"r! $e s"are care rm'ne cons"an" es"e:
A) #o!m! B) "empera"ra C) presinea D) ener&ia in"ern
NOT: Tat! "#$i!%t!&! "#nt $&i'atrii.
Ti() *! &#%r#: 2 r!
Fi!%ar! "#$i!%t ar! "in'#r+ ,ariant+ %r!%t+ *! r+")#n".