Sunteți pe pagina 1din 18

PROCEDURA INSOLVENTEI

2014
2014

PROCEDURA INSOLVENTEI

I. Participanti la procedura insolventei

Sediul materiei: Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Precizare importanta: Scopul procedurii insolventei este acoperirea pasivului debitorului aflat in insolventa, prin plata creantelor creditorilor.

Procedura insolventei se aplica de anumite organe abilitate de lege:

Instantele judecatoresti

Judecatorul sindic

Administratorul judiciar si lichidatorul

In procedura insolventei au un rol important:

Adunarea generala a creditorilor

Comitetul creditorilor

Administratorul special

II. Organele care aplica procedura insolventei

Instantele judecatoresti

Competenta in aplicarea procedurii insolventei apartine Tribunalului si Curtii de Apel.

1

|

P

a

g e

PROCEDURA INSOLVENTEI

2014
2014

Tribunalul

Principii:

Toate procedurile prevazute de Legea nr. 85/2006, cu exceptia apelului

prevazut de art. 8, sint de competenta tribunalului in a carei raza teritoriala isi are sediul debitorul. Competenta materiala apartine tribunalului sau tribunalului comercial, respectiv sectia de insolventa a acestuia. Competenta teritoriala apartine tribunalului in a carei raza teritoriala se afla sediul debitorului la data formularii cererii de deschidere a procedurii insolventei. Este avut in vedere sediul debitorului astfel cum figureaza acest sediu in registrul comertului sau in registrul societatilor agricole sau in registrul asociatiilor si fundatiilor. Mutarea sediului debitorului intervenita ulterior deschiderii procedurii insolventei nu determina schimbarea competentei teritoriale a tribunalului.

Toate procedurile prevazute de Legea nr. 85/2006, cu exceptia apelului prevazut de art. 8, respectiv toate cererile, actiunile si operatiunile care isi au originea in procedura insolventei, sint de competenta tribunalului.

Toate procedurile prevazute de Legea nr. 85/2006 sint exercitate de judecatorul sindic judecator al tribunalului specializat in aplicarea procedurii insolventei.

2

|

P

a

g e

PROCEDURA INSOLVENTEI

2014
2014

Reguli procedurale:

Citarea partilor si comunicarea actelor de procedura, a convocarilor si

notificarilor se realizeaza prin Buletinul Procedurilor de Insolventa.

Creditorii care au inregistrat cereri de admitere a creantelor sint prezumati ca au in cunostinta termenele prevazute de art. 62 si art. 107-109, si nu vor mai fi citati.

Exceptii:

Comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii procedurii si notificarea deschiderii procedurii se realizeaza conform Codului de procedura civila,

Prima citare si comunicare a actelor de procedura catre persoanele impotriva carora se introduce o actiune conform Legii nr. 85/2006, ulterior deschiderii procedurii insolventei se va realiza potrivit Codului de procedura civila si prin Buletinul Procedurilor de Insolventa.

Comunicarea citatiilor, convocarilor si a notificarilor fata de participantii la proces, al caror sediu, domiciliu sau resedinta se afla in strainatate se realizeaza confrom Codului de procedura civila.

In procedurile contencioase reglementate de Legea nr. 85/2006 vor fi citate ca parti, persoanele ale caror drepturi sau interese sint supuse spre solutionare judecatorului sindic.

Curtea de Apel

Curtea

de

Apel

este

competenta

sa

solutioneze

apelul

impotriva

hotaririlor judecatorului sindic in cadrul procedurii insolventei.

3

|

P

a

g e

PROCEDURA INSOLVENTEI

2014
2014

Apelul

Pot

exercita

apel

impotriva

hotaririlor

judecatorului

participanti la procedura insolventei.

sindic

numai

Termenul de apel este de 30 de zile de la data comunicarii hotaririi judecatorului sindic.

Regula: Exercitarea apelului nu suspenda hotaririle judecatorului sindic.

Exceptie: Exercitarea apelului suspenda:

Sentinta de respingere a contestatiei debitorului la cererea

introductiva a creditorilor, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale;

Sentinta prin care se decide intrarea in procedura simplificata

Sentinta prin care se decide intrarea in faliment conform art. 107

Sentinta de solutionare a contestatiei la planul de distribuire a fondurilor obtinute din lichidare si incasarea creantelor, introdusa in temeiul art. 122 alin. (3) din LPI

Judecatorul sindic

Judecatorul sindic organizeaza si conduce intreaga procedura a insolventei, de la deschidere si pina la inchiderea ei.

Principii:

Atributiile judecatorului sindic sint limitate la controlul judecatoresc al activitatii administratorului si/sau lichidatorului si la procesele si cererile de natura judiciara aferente procedurii insolventei.

4 | P a g e

PROCEDURA INSOLVENTEI

2014
2014

Atributiile manageriale apartin administratorului judiciar ori lichidatorului sau, exceptional, debitorului, daca nu i-a fost ridicat dreptul de administrare. Deciziile manageriale pot fi controlate, sub aspectul oportunitatii lor, de creditori, prin organele acestora. Principalele atributii ale judecatorului sindic sint prevazute in art. 11 din LPI.

Administratorul judiciar

Persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, exercita atributiile prevazute de art. 20 din LPI, in perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare. Desemnarea administratorului judiciar se face de catre judecatorul sindic:

- provizoriu prin sentinta de deschidere a procedurii insolventei, cu aprecierea cererilor creditorilor si/sau a debitorului, sau cu aprecierea ofertelor de preluare a pozitiei de administrator judiciar depuse la dosarul cauzei de practicieni in insolventa. Creditorii ce detin cel putin 50% din valoarea totala a creantelor pot decide desemnarea unui alt administrator judiciar/lichidator , cu stabilirea remuneratiei, sau confirmarea administratorului judiciar provizoriu sau, dupa caz a lichidatorului provizoriu.

Administratorul judiciar, la fel ca lichidatorul, este remunerat din averea debitorului sau, dupa caz, din fondurile de lichidare si, inainte de desemnarea sa are obligatia sa faca dovada ca este asigurat pentru raspundere profesionala.

5 |

P

a

g e

PROCEDURA INSOLVENTEI

2014
2014

Contestatiile impotriva masurilor luate de administratorul judiciar pot fi formulate de:

debitorul persoana fizica,

administratorul special al debitorului persoana juridica,

oricare dintre creditori si

orice alta persoana interesata,

Termen

in

termen

de

3

zile

de

la

data

depunerii

-

raportului

administratorului judiciar destinat judecatorului sindic.

Lichidatorul

In cazul in care dispune trecerea la faliment atit in procedura generala cit si in procedura simplificata- judecatorul sindic va desemna un lichidator dupa aceleasi reguli ca si administratorul judiciar. Atributiile administratorului judiciar inceteaza in momentul stabilirii atributiilor lichidatorului de catre judecatorul sindic ce are posibilitatea de a desemna ca lichidator si administratorul judiciar desemnat anterior. Principalele atributii ale lichidatorului sint prevazute de art.25 din Legea nr.85/2006

Statutul judiciar al lichidatorului este asemanator administratorului judiciar conform prevederilor art.24 alin.1 din Legea nr.85/2006 astfel incit, dispozitiile privind obligatiile administratorului judiciar, contestatiile impotriva masurilor luate de administratorul judiciar, auxiliarii administratorului judiciar, remuneratia, cazurile de incompatibilitate, de recuzare si de abtinere si sanctionarea administratorului judiciar sint aplicabile si lichidatorului.

6 | P a g e

PROCEDURA INSOLVENTEI

2014
2014

III. Alti participanti la procedura insolventei

Adunarea creditorilor si comitetul creditorilor

Drepturile creditorilor sint exercitate in principal, in mod colectiv: prin Adunarea creditorilor si Comitetul creditorilor. Adunarea creditorilor este formata din toti creditorii cunoscuti ai debitorului aflat in procedura insolventei si este convocata (si prezidata) in cazurile expres prevazute de lege si ori de cite ori este necesar de regula, de catre administratorul judiciar sau, dupa caz, de lichidator, daca legea sau judecatorul sindic nu dispune altfel. Adunarea creditorilor are urmatoarele atributii principale:

voteaza planul de reorganizare,

alege comitetul creditorilor,

analizeaza situatia debitorului,

aproba rapoartele comitetului creditorilor.

Comitetul creditorilor astfel cum este el desemnat de judecatorul sindic, prin incheiere, dupa intocmirea tabelului preliminar de creante, este format din 3-5 creditori dintre cei cu creante garantate, bugetare si chirografare cele mai mari, prin valoare. Adunarea creditorilor, in cadrul primei sedinte, va putea alege un comitet format din 3 sau 5 creditori dintre cei cu creanţe garantate şi cei chirografari, dintre primii 20 de creditori în ordinea valorii, care se oferă voluntar; comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic. Împotriva acţiunilor, măsurilor şi deciziilor luate de comitetul creditorilor orice creditor interesat poate formula contestaţie la adunarea creditorilor, in termen de 5 zile de la luarea acestora.

7 | P a g e

PROCEDURA INSOLVENTEI

2014
2014

Administratorul special

Administratorul special este reprezentantul persoana fizica sau juridica- desemnat de adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor debitorului, persoană juridică, să efectueze în numele şi pe seama acestuia actele de administrare 1 necesare în perioadele de procedură când debitorului i se permite să-şi administreze activitatea şi să le reprezinte interesele în procedură pe perioada în care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare.

IV. Continutul si desfasurarea procedurii insolventei

Procedura insolventei se deschide in temeiul cererilor introductive formulate de debitor sau de catre creditorii indreptatiti ai debitorului.

Cererile introductive

Cererea debitorului

i) Debitorul aflat in insolventa este obligat sa solicite deschiderea procedurii insolventei, in termen de 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.

ii) Debitorul aflat in insolventa iminenta are dreptul, nu obligatia de a cere sa fie supus procedurii insolventei.

Cerere debitorului se solutioneaza in 5 zile, in camera de consiliu, fara citarea partilor.

1 Acte de dispozitie, de conservare si de administrare a patrimoniului debitorului;

8 | P a g e

PROCEDURA INSOLVENTEI

2014
2014

Sanctiunea neintroducerii de catre debitor, in termen, a cererii de aplicare a procedurii insolventei:

- Infractiune de bancruta simpla

Obiectul cererii debitorului:

- Aplicarea procedurii simplificate

- Aplicarea procedurii generale, prin modalitatea reorganizarii judiciare.

Cererea creditorului

Creditorul indreptatit poate formula cerere de aplicare a procedurii insolventei - creditorul ce are impotriva patrimoniului debitorului o creanta certa, lichida si exigibila de mai mult de 90 de zile si a carei valoare are un cuantum superior valorii de 45.000 lei sau echivalentul a 6 salarii medii pe economie.

Creditorul trebuie sa dovedeasca:

Existenta uneia sau mai multor creante certe, lichide si exigibile cu o valoare cumulata superioara valorii de 45.000 lei

Trecerea a 90 de zile de la scadenta

ca a solicitat debitorului sa-si achite datoria,

Principiu: LPI instituie in favoarea creditorilor urmatoarea prezumtie:

neplata unei creante certe, lichide si exigibile in cuantum superior valorii de 45.000 lei in termen de 90 de zile de la scadenta reprezinta insolventa vadita a debitorului.

Debitorul poate rasturna prezumtia insolventei sale prin proba contrara.

9 | P a g e

PROCEDURA INSOLVENTEI

2014
2014

Prin cererea de deschidere a procedurii insolventei, creditorul poate solicita:

- deschiderea procedurii simplificate

- deschiderea procedurii generale

Pentru valoarea prag va fi avuta in vedere valoarea cumulata a a creantelor tuturor creditorilor debitorului ce au formulat cereri de aplicare a procedurii insolventei. Tribunalul are obligatia de a verifica, din oficiu, existenta pe rol a altor cereri de deschidere a proceduri insolventei.

V. DESHIDEREA PROCEDURII INSOLVENTEI SI EFECTELE DESCHIDERII PROCEDURII

1. Nominalizarea judecatorului sindic

2. judecatorului

Hotarirea

sindic

privind

deschiderea

procedurii

 

insolventei

i) Asupra cererii de deschidere a procedurii insolventei formulate de

catre debitor, daca debitorul este in insolventa si sint indeplinite toate celelalte conditii judecatorul sindic se pronunta printr-o incheiere prin care

hotarareste:

- deschiderea procedurii simplificate sau deschiderea procedurii generale; - desemnarea provizorie a administratorul judiciar sau lichidatorul. - si dispune ca administratorul judiciar sau lichidatorul sa notifice creditorii privind deschiderea procedurii insolventei si posibilitatea acestora de a inregistra cereri de admitere a creantelor la tabelul creantelor debitorului.

Creditorii

insolventei.

pot

face

opozitie

la

deschiderea

procedurii

10 | P a g e

PROCEDURA INSOLVENTEI

2014
2014

In privinta opozitiei creditorilor, judecatorul sindic:

- poate admite opozitia, caz in care revoca hotararea de deschidere a procedurii - respinge opozitia si procedura insolventei se continua ii) In cererea introductiva a creditorilor de deschidere a procedurii insolventei, judecatorul sindic analizeaza starea de insolventa in functie de cererea creditorilor si contestatia debitorului. Cerere introductiva a creditorului este comunicata debitorului care are posibilitatea de a recunoaste starea de insolventa sau de o contesta.

Atentie! : Ca efect al respingerii contestatiei debitorului, acesta pierde dreptul de a propune un plan de reorganizare a activitati sale.

3. Informare asupra starii de insolventa a debitorului

i) Dupa raminerea irevocabila a hotaririi de deschidere a procedurii

insolventei, toate actele si corespondenta debitorului vor cuprinde in mod obligatoriu si cu caractere vizibile, in limba romana, franceza si engleza mentiunea in insolventa, respectiv in reorganizaresau in faliment.

4. Depunerea de catre debitor a actelor si furnizarea

informatiior

 

necesare desfasurarii procedurii insolventei

temei:

desfasurarea

procedurii insolventei reclama cunoasterea situatiei debitorului, pentru a putea fi luate masurile care se impun.

11 | P a g e

PROCEDURA INSOLVENTEI

2014
2014

5. Efectele deschiderii procedurii insolventei:

Ridicarea dreptului debitorului de a-si administra averea ridicarea

dreptului debitorului de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile din avere si de a dispune de acestea daca nu si-a declarat intentia de reorganizare. Dreptul de administrare al debitorului inceteaza de drept la data la care se dispune inceperea procedurii falimentului.

Suspendarea actiunilor judiciare si extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau a bunurilor sale ope legis-

Suspendarea cursului prescriptiei privind actiunile pentru realizarea creantelor impotriva debitorului;

Suspendarea curgerii dobinzilor, majorarilor si penalitatilor. Legea excepteaza creantele garantate, in anumite conditii.

Suspendarea tranzactionarii pe pietele reglementate a actiunilor emise de debitor.

VI. PERIOADA DE OBSERVATIE

Perioada de observatie este perioada cuprinsa intre data deschiderii procedurii involventei si data confirmarii planului de reorganizare sau, dupa caz, a intrarii in faliment. Conform legii, perioada de observatie exista in procedura generala si este facultativa in procedura simplificata a falimentului.

12 | P a g e

PROCEDURA INSOLVENTEI

2014
2014

In aceasta perioda, se stabilesc:

cauzele insolventei,

persoanele vinovate de ajungerea in insolventa,

posibilitatea de reorganizare a activitatii debitorului,

se stabileste activul patrimonial al debitorului prin inventarierea bunurilor sale si pasivul acestuia prin realizarea tabelului de creante.

VII. Primele masuri

1. Masurile necesare realizarii procedurii insolventei:

Notificarea deschiderii procedurii - În urma deschiderii procedurii,

administratorul judiciar sau, dupa caz, lichidatorul, va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor sau intocmita conform legii, debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea menţiunii.

Declararea creantelor creditorilor. Toate creantele creditorilor vor fi

verificate de catre administratorul judiciar sau lichidator si, pe baza acestor verificari, se realizeaza tabelul preliminar al creantelor ce se inregistreaza la grefa tribunalului, se afiseaza la sediul tribunalului, se comunica debitorului si se publica in BPI.

Intocmirea si prezentarea unor rapoarte privind situatia debitorului.

Administratorul sau lichidatorul intocmeste un raport, prezentat judecatorului sindic- prin care propune, fie intrarea in procedura simplificata, fie

continuarea perioadei de observatie din procedura generala.

13 | P a g e

PROCEDURA INSOLVENTEI

2014
2014

Un al doilea raport al administratorului judiciar sau, dupa caz,

lichidatorului,

priveste

cauzele

si

imprejurarile

care

au

dus

la

aparitia

insolventei

debitorului

aflat

in

perioada

de

observatie,

cu

mentionarea

persoanelor carora le-ar fi imputabila. In acest raport administratorul judiciar trebuie sa indice daca activitatea debitorului poate fi redresata pe baza unui plan de reorganizare, daca debitorul , creditorii sau administratorul judiciar realizeaza planul de reorganizare.

VIII. Planul de reorganizare

Principiu:

Reorganizarea se aplica numai debitorului, persoana juriidca, in vederea achitarii datoriilor acestuia conform unui program de plata al creantelor.

aprobarea,

implementarea si realizarea planului de reorganizare.

Procedura

reorganizarii

presupune

intocmirea,

Planul poate stabili:

restructurarea si continuarea activitatii debitorului,

lichidarea unor bunuri din averea acestuia sau

o combinatie a acestor doua metode.

Restructuarea activitatii debitorului poate consta in restructurarea oeprationala si/sau financiara si restructurarea corporativa prin modificarea structurii capitalului social. Executarea planului de reorganizare nu va putea depasi 3 ani, socotiti de la data confirmarii planului; Durata planului poate fi extinsa cu cel mult o perioda de un an.

14 | P a g e

PROCEDURA INSOLVENTEI

2014
2014

Planul de reorganizare trebuie aprobat de creditori si confirmat de judecatorul sindic.

IX. Reorganizarea judiciara

Daca un plan de reorganizare a fost confirmat de catre judecatorul sindic, acest plan trebuie pus in aplicare in scopul redresarii activitatii debitorului si a platii creantelor creditorilor. In cazul nerealizarii planului de reorganizare, judecatorul sindic va dispune inceperea procedurii falimentului.

X. Falimentul

Scopul procedurii:

Procedura falimentului are ca scop prefacerea in bani a bunurilor din averea debitorului, in vederea satisfacerii creantelor creditorilor. Procedura falimentului este procedura de insolventa concursuala colectiva si egalitara, care se aplica debitorului in vederea lichidarii averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmata de radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat.

XI. Inchiderea procedurii insolventei

Cazurile de inchidere a procedurii insolventei:

i) Nedepunerea niciunei cereri de admitere a creantelor

ii) Inexistenta unor bunuri in averea debitorului

15 | P a g e

PROCEDURA INSOLVENTEI

2014
2014

Cazurile de inchidere a procedurii reorganizarii judiciare si a procedurii falimentului:

i) Inchiderea procedurii reorganizarii judiciare

ii) Inchiderea procedurii falimentului

Consecintele inchiderii procedurii:

i) Descarcarea judecatorului sindic de indatoririle si

responsabilitatile sale.

ii) Descarcarea debitorului de obligatiile anterioare. Doar debitorul

persoana fizica va fi descarcat de obligatiile pe care le-a avut inainte de intrarea

in faliment.

XII. Raspunderea membrilor organelor de conducere

La cererea adminsitratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns in insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului. Astfel, conform prevederilor art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006: În cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. (1) din Legea nr.85/2006 sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:

16 | P a g e

PROCEDURA INSOLVENTEI

2014
2014

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în

cel al unei alte persoane;

b) au făcut acte de comerţ în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;

c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod

vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi;

d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile

sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea;

e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit

în mod fictiv pasivul acesteia; f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi;

g) în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cu

preferinţă unui creditor, în dauna celorlalţi creditori” Faptele pentru care se poate atrage raspunderea patrimoniala a persoanelor responsabile pentru starea de insolventa a persoanei juridice, sunt limitativ prevazute de lege. Asadar, nu poate fi atrasa raspunderea acestor categorii de persoane si pentru alte fapte decit cele expres si limitativ indicate de art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 ! Raspunderea patrimoniala a persoanelor vinovate pentru cauzarea starii de insolventa a persoanei juridice poate fi cumulata cu raspunderea penala a acestora. Daca administratorul judiciar, respectiv lichidatorul nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolventa a debitorului si/sau a hotarit ca nu este cazul sa introduca actiunea in raspundere a acestor persoane, aceasta poate fi introdusa de presedintele comitetului creditorilor in urma hotaririi creditorilor ori, daca nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea ceditorilor. Poate introduce aceasta actiune , in aceleasi conditii, si

17 | P a g e

PROCEDURA INSOLVENTEI

2014
2014

crediotrul care detine mai mult de 50% din valaorea creantelor inscrise la masa credala. ”În caz de pluralitate, răspunderea persoanelor prevăzute la alin. (1) este solidară, cu condiţia ca apariţia stării de insolvenţă să fie contemporană sau anterioară perioadei de timp în care şi-au exercitat mandatul ori în care au deţinut poziţia care ar fi putut cauza insolvenţă. Persoanele în cauză se pot apăra de solidaritate dacă, în organele colegiale de conducere ale persoanei juridice, s- au opus la actele ori faptele care au cauzat insolvenţă sau au lipsit de la luarea deciziilor care au cauzat insolvenţă şi au făcut să se consemneze, ulterior luării deciziei, opoziţia lor la aceste decizii” – art. 138 alin. (4) din Legea nr. 85/2006. Cererea de atragere a raspunderii persoanelor ce se fac vinovate de starea de insolventa a persoanei juridice se judeca separat, formindu-se un dosar care la purta acelasi numar ca al dosarului de fond, cu mentiunea ”bis”

18 | P a g e