Sunteți pe pagina 1din 3

ULTIMUL VIS AL LUI EINSTEIN:

UNIFICAREA SPATIO-TEMPORALA A FORTELOR FUNDAMENTALE


As dori sa incep prin a preciza ca n-a exisa !n o"
care sa se co"pare c! Einsein#a!nci cand e $or%a de &izica'In
"od cer n-a exisa ni"eni ca sa &ie e( sin)!r rasp!nzaor penr!
aa de "!(e idei re$o(!ionare in &izica'
Si! ca din ce(e "ai $ec*i i"p!ri#$is!( oa"eni(or a
&os sa ine(ea)a co"p(exiaea na!rii in er"enii a ca "ai p!ine
concepe !ni&icaoare'
In aces conex#in isoria &izicii#sa! a(a!ri rei
n!"e:ce(e a(e (!i NE+TON#MA,+EL si EINSTEIN#cei "ai
"ari oa"eni de sineza si !ni&icaori din oae i"p!ri(e'
NE+TON a indeni&ica si a !ni&ica )ra$iaia eresra
c! cea cereasca'
MA,+EL a !ni&ica &ore(e e(ecriciaii c!
"a)neis"!('
EINSTEIN si-a p!s inre%area daca s-ar p!ea !ni&ica
e(ecro"a)neis"!( (!i MA,+EL c! -RAVITATIA (!i
NE+TON'
A!nci e(ecro"a)neis"!( (!i MA,+EL ar &i (a
rand!( sa!#"ani&esarea !nei a(e proprieai )oe"erice a $arieaii
spaio-e"pora(e#exac d!pa c!" )ra$iaia ne.oniana ese o
consecina a c!r%!rii'Acesa a &os !(i"!( $is a( (!i EINSTEIN'
Se sie ca "aeria din /!r!( nosr! ese consr!ia din
par! parico(e de %aza 0
-do!a parico(e n!c(eare:-PROTONUL1P2
-NEUTRONUL1N2

-do!a parico(e asa n!"ie !soare : -ELECTRONUL1e2
-NEUTRINUL12
Exisa par! &ore &!nda"ena(e care deer"ina co"porarea
acesor parico(e#a!nci cand e(e se a&(a aproape !na de a(a'Acese
par! &ore s!n !r"aoare(e:
3' FORTA -RAVITATIONALA # care diri/eaza "iscarea
p(anee(or #a se(e(or si a )a(axii(or si care deer"ina aspece(e
)(o%a(e a(e UNIVERSULUI in care rai"'
4'FORTA ELECTROMA-NETICA
Fora de aracie dinre proon si ne!ron ine (e)a ao"!('
Fora e(ecro"a)neica )!$erneaza in "od esenia( oae
&eno"ene(e %ine c!nosc!e a(e $ieii#pe pa"an'
5'FORTA NUCLEARA SLA6A pro$oaca &eno"ene ca
radioaci$iaea 1 2 si ese ca!za care a prod!s e(e"ene(e )re(e
a&(ae pe pa"an sa! in a(e pari a(e Uni$ers!(!i'
7.FORTA NUCLEARA TARE asi)!ra (a)area i"pre!na a
ne!roni(or si prooni(or in n!c(ee(e ao"ice'
Feno"en!( de &!zi!ne care pro$oaca sra(!cirea Soare(!i#si ce( de
&isi!ne #care asi)!ra s!rsa de p!ere reacori(or n!c(eari din ac!a(a
)eneraie#s!n &or"e de "ani&esare a(e acesei &ore'
EINSTEIN pres!p!nea ca acese &ore po &i !ni&icae si in)(o%ae
in sr!c!ra spai!(!i-i"p'
Fizicienii cred ca sarcina e(ecro"a)neica #i"pre!na c! sarcinii(e
n!c(eare s(a%e si ari#s!n aa de inr!die inre e(e#inca pri"!(
sadi! a( !ni&icarii p!ne (ao(a(a e(ecro"a)neis"!( c! &ore(e
n!c(eare'
D!pa acesa !ni&icare#o a do!a eapa $a conopi &ora !ni&icaa
precedena c! )ra$iaia si as&e( se rea(izeaza FORTA !ni&icaa
&ina(a c! a/!or!( )eo"eriei spai!(!i-i"p'
Foare "!(e din eorii(e (!i Einsein a! &os ransp!se in pracica#
as&e( ca &izica a pro&ia de !n!( dinre cei "ai "ari &izicieni ai
(!"ii'
Fizicienii de asazi #din Ro"ania si din a(e pari a(e )(o%!(!i
8ca!a9 in conin!are de ce-!ri(e ce(e "ai adanci#proprii &izicii de
asazi si de "aine '
6I6LEO-RAFIE:
3'-Siina#%!n a( inre)ii o"eniri de A%d!s Sa(a"'

4'-Dr!"!ri(e speranei de Consanin Maxi"i(ian'
5'-Fi(oso&ia &izicii de Ioan-Io$i Popesc! si A(exandrina Par$!'

IVAN EMANOIL