Sunteți pe pagina 1din 21

AUDITUL FINANCIAR CONTABIL PRIVIND STOCURILE

1
AUDITUL FINANCIAR CONTABIL PRIVIND STOCURILE
Cuprins:
1. Prezentarea Cadrului legislativ privind stocurile
2. Prezentarea obiectivelor misiunii de audit financiar contabil privind stocurile
3. Sistemul de documente primare si fluxul lor informational
4. Monografia contabila
. !plicarea procedeelor si te"nicilor de audit
#. Prezentarea probelor de audit financiar contabil
$. %iscul de audit
&. 'mportanta relativa a riscului de erori si pragul lor de semnificatie
(. Prezentarea opiniei de audit
1). Prezentarea raportului de audit statutar
11. *ibliografie

2
1. Prezentarea Cadrului legislati !riind st"#urile
+ ,M-P 3). 2))( pentru aprobarea %eglementarilor contabile conforme cu /irectivele
0uropene
+ 1egea contabilitatii2 legea nr. &2.1((12 republicata in in Monitorul ,ficial2 Partea ' nr. 44 din
1&.)#.2))&
+ 1egea nr.$1 din 22 decembrie 2))3 privind Codul fiscal
+ 3.4. nr. ($ din 1(.)3.1((4 pentru modificarea 3.4. nr. &.1((4 privind reglementarea
diferentelor favorabile din reevaluarea stocurilor de valori materiale la unele produse ale caror
preturi se stabilesc sub supraveg"erea Ministerului -inantelor2 precum si a diferentelor favorabile
de curs valutar rezultate ca urmare a deprecierii cursurilor in lei ale valutelor la unele banci
comerciale cu capital ma5oritar de stat2 publicata in M.,f. nr. &) din 2(.)3.1((4
+ '!S 2: Stocuri
$. Prezentarea "%ie#tiel"r &isiunii de audit 'inan#iar #"nta%il
!riind st"#urile
1. 0valuarea la intrare a stocurilor de materii prime
2. 'dentificarea stocurilor la nivelul patrimoniului entit67ii. !sigurarea faptului c6 stocurile exist6
8i sunt de7inute de societate.
3. 0valuarea corect6 la ie8ire a stocurilor 2 conform metodei -'-,. !sigurarea faptului c6 ie8irile
de stocuri au fost corect contabilizate conform -'-,.
4. 9rm6rirea consecven7ei :n aplicarea metodei contabile de evaluare la ie8ire a stocurilor. Se
urm6re8te exactitatea :n aplicarea metodei contabile privind stocurile.
. ;erificarea reflect6rii tranzac7iilor derulate :n perioada corect62 urm6rind respectarea
principiului independen7ei exerci7iului.
#. Se verific6 ex"austivitatea informa7iei privind stocurile de materii prime.
$. Prezentarea informa7iei :n situa7iile financiare :n conformitate cu cerin7ele contabile.
&. 'dentificarea stocurilor depreciate 8i greu vandabile 8i verificarea constituirii de provizioane
necesare.
(. Se verifica daca stocurile cu o mi8care lent6 sau f6r6 mi8care au fost corect evaluate2 la
valoarea net6 realizabil6.
1). !naliza 8i urmarirea dreptului de proprietate asupra bunurilor de natura stocurilor :n cadrul
entit67ii.
3
(. Siste&ul de d"#u&ente !ri&are si 'lu)ul l"r in'"r&ati"nal
+-actura de cumparare + *alanta de ;erificare
+ -actura de vanzare + *on de primire
+<urnal Cumparari + *on de predare transfer restituire
+ <urnal vanzari + *on de predare a materialelor
refolosibile la magazie
+ =ota 'ntrare %eceptie + *on de predare a semifabricatelor la
magazie
+ decont >;! + *on de transfer
+ %egistru <urnal + *on de consum

4
Factura
cumparare
NIR
Bon de primire
Factura de vanzare
Bon de predare
Bon de consum
Jurnal
Cumparar
i
Registru
l jurnal
Jurnal
vanzari
Bon de
transfer
Bon de predare materiale /
semifabricate
Decont
T!
Balanta de
veri"care
*. +"n"gra'ia #"nta%ila
Aplicatia 1
Societatea ? are in stoc la inceputul lunii iulie 2)1) materii prime in valoare de 2))) lei. 'n
cursul lunii iulie 2)1) au loc urmatoarele operatii: ac"izitie materii prime in valoare de 1))) lei
>;! 24@A consum de materii prime in valoare de 1)) lei. 1a sfarsitul lunii are loc
inventarierea in urma careia se stabileste stocul final faptic de materii prime in valoare de 1$))
lei.
'nventarierea se face prin metoda inventarului permanent.
# !c"izitie materii prime
@ B 4)1 124) lei
3)1 1)))
442# 24)
# Consum materii prime
#)1 B 3)1 1))
# 1a sfarsitul perioadei se inregistreaza diferenta constatata la inventar
Sf scriptic B 2))) C 1))) D 1)) B 1)) lei
Sf faptic B 1$)) lei
Plus la inventar in valoare de 2)) lei
#)1 B 3)1 2)) lei EgresitF
Aplicatia 2
Societatea ? are in stoc la inceputul lunii septembrie 2)1) marfuri in valoare de $)) lei. 'n
cursul lunii au loc urmatoarele operatii: ac"izitie de marfuri in valoare de 2)) lei >;! 24@A
vanzari de marfuri la prGt de vanzare de &)) lei2 >;! 24@2 cost ac"izitie #)) lei. 1a sfarsitul
lunii are loc inventarierea in urma careia se stabileste stocul final faptic de marfuri in valoare de
#)) lei.
'nventarierea se face prin metoda inventarului permanent.
# !c"izitie marfuri
@ B 4)1 24& lei
3$1 2))
442# 4&

# ;anzare marfuri:
aF vz. pr. Hisa : 4111 B $)$ &)) lei EgresitF
bF descarcare de gestiune: #)$ B 3$1 #)) lei
# 1a sfarsitul perioadei se inregistreaza diferenta constatata la inventar
Sf scriptic B $)) C 2)) D #)) B $1)) lei
Sf faptic B #)) lei
Minus la inventar in valoare de #)) lei
#)$ B 3$1 #)) lei
Aplicatia 3
Societatea ? ac"izitioneaza ))) baterii de la furnizorul extern !lfa la un pret de 2 euro
bucata. Cursul de sc"imb de la data ac"izitiei 3. lei.euro . taxa vamala 2@2 comision vamal
).@. Pentru a aduce marfa in unitate ? primeste de la o societate de transport o facture in
valoare de &#& lei E din care >;! 24@ F.
Pretul negociat B ))) buc x 2 I x 3. lei.I B 43$)) lei
C >axa vamala B 43$)) x 2@ B &$) lei
C Comision vamal B 43$)) x ).@ B 21&$. lei
C C"eltuieli de transport B &#& lei
B Cost ac"izitie B 44(3). lei
3$1 B @ 44(3). lei
4)1. !lfa 43$))
44# 1)(3$.
4)1.>ransp &#&
EgresitF
Aplicatia 4
Societatea ? prezinta la inceputul lunii martie urmatoarea situatie a stocului de marfa M1.
#
Si 3$1 B $))) buc J $14 lei.buc B 4((&)))A Si 3$& B $))))) A Si 442& B $(&))) lei
'n cursul lunii are loc o ac"izitie de marfuri ))) buc M1 la costul de #)) lei.buc2 >;! 24@ si
vanzare de marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul Einclusiv >;!F de 2$#))) lei. 0valuarea
stocului de marfuri se face la prGt de vanzare cu amanuntul inclusiv >;!. Cota de adaos B 2)@.
# !c"izitie marfuri:
3$1 B @ 44#4)))
4)1 )))bucJ#))lei B 3 ))) )))
3$& 3)))))) J 2)@ B #)) )))
442& 3#))))) J 24@ B &#4 )))
442# B 4)1 3)))))) J 24@ B $2) )))
# ;anzare de marfuri
aF vanzare pr.zisa : 311 B @ 2$#)))
$)$ 2$#))).1.24 B 2222&)
442$ 3342)
bF descarcarea din gestiune: @ B 3$1 2$#)))
#)$ 1(33#4
3$& 2&&(3
442& 3342)
!daosul comercial aferent iesirilor din stoc B % c $)$ J ESi c 3$& C %c 3$&F . EESid 3$1 C % d 3$1F+E Si c 442&
C %c 442&FF
B 2222&)J).13 B2&&(3
Aplicatia 5
Societatea ? cumpara )) de compresoare in cursul anului 2)1)2 cu scopul de a le revinde.
Costul unitar de ac"izitie este de 3)) lei2 iar pretul general de vanzare de pe piata de 4) lei.
Societatea a inc"eiat un contract pentru vanzarea in anul urmator a 3)) compresoare la un prGt de
3#) lei. Costurile necesare oricarei vanzari pe piata sunt de 12) lei. compresor.
Cost unitar B ))J 3)) B 1)))) lei
;%= B 3)) buc J E3#) +12) F C 2)) buc E 4)+12)F B 13&))) lei
$
/eprecierea stocurilor cu 12)))
#)$ B 3$1 2))) lei EgresitF
Aplicatia 6
Societatea ? obtine produse finite. 'n cursul lunii octombrie se cunosc urmatoarele: la inceputul
lunii2 costul productiei neterminate este de 12$) lei. 'n cursul lunii s+au anga5at urmatoarele
c"eltuieli de productie: c"eltuieli directe 1&24)) leiA c"eltuieli indirescte #$$)) lei din care
2$)) sunt fixe2 c"eltuieli administrative 12))). 4ardul de utilizare a capacitatii de productie a
fost de &)@. 1a sfarsitul lunii costul productiei neterminate a fost de $13) lei.
Costul productiei neterminate la inceput perioada B 12$) lei
C c"eltuieli directe B 1&24)) lei
C c"eltuieli indirect variabile B 42))) lei
C c"eltuieli indirect fixe B 2$)) J &) @ B 2)#) lei
EgresitF
BK Costul productiei finite B 3$)$1) lei
34 B $11 3$)$1) lei
Aplicatia 7
Societatea ? vinde produse finite la pretul de 3) ))) lei2 >;! 24@2 costul de productie al
acestor produse finite fiind de 2$)))) lei
aFvanzare pr.zisa: 4111 B @ 434))) lei
$)1 3))))
442$ &4)))
bF descarcare din gestiune: $11 B 34 2$)))) lei
Aplicatia 8
Societatea ? are in stoc la inceputul perioadei de gestiune : Si34 EProduse -initeF B 2)) lei A Si331E Productie
in curs FB 1))) lei. 'n cursul perioadei a avut loc obtinerea si predarea la deposit a produselor finite
cf. bon de predare la cost de productie ))) lei si vanzare de produse finite2 prGt de vanzare
&
4))) lei >;! 24@2 costul productiei vandute 3)) lei. 1a sfarsitul perioadei de face
inventarierea si se constata Sff34B 4) leiA Sff331B &)) lei.
Se foloseste metoda inventarului intermitent.
# ,btinere produse finite D =9 se inregistreaza in ctb.
# vanzare produse finite : aF vanzare pr. Hisa : 4111 B @ 4(#) lei
$)1 4)))
442$ (#)
bF descarcare de gestiune : =u se contabilizeaza
# 1a sfarsitul perioadei: aF se anuleaza Si : $11 B @ 3)) lei
34 2))
331 1)))
bF se preiau Sf faptice : @ B $11 3) lei
34 4)
331 &))
Aplicatia 9
Se cunosc urmatoarele informatii cu privire la produsele finite P-12 P-22 P-3 ale societatii ?2 in
anul 2)1). Societatea evalueaza stocurile in bilant conform '!S2 .
Produs Cost ;aloarea realizabila
neta
;aloarea de inventar
P-1
P-2
P-3
1)))))
1))))
2#))))
11))))
1$))))
1$))))
1)))))
1))))
1$))))
total 1)))) 4)))) 42))))
'n bilant B min E cost A valoarea de inventarF
;aloarea de inventar B min E cost2 valoarea realizabila netaF
Min E 1)))) A 42))))F B42)))) BK ()))) B depreciere
#&14 B 3(4 ())))
(
Aplicatia 10
Se cunosc urmatoarele informatii privind un stoc de marfa al societatii ?:
#1a )1.1).2)1) se aflau in stic 1))) bucati2 evaluate la costul de ac"izitie de 1) lei.bucA
#1a )3.1).2)1) are loc o ac"izitie de 2))) buc. la cost de 1# lei.buc.2 >;! 24@A
#1a 12.1).2)1) are loc o vanzare de 2)) buc2 prGt 2) lei.buc2 >;! 24@A
#1a 21.1).2)1) are loc o ac"izitie de 1))) buc2 prGt 3) lei. buc2 >;! 24@.
Care este valoarea iesirilor din stoc si a stocului final daca se utilizeaza metoda -'-,L
-isa stocului
data intrari iesiri stoc
Cantit. Cost
unitar
Cost
total
Cantit. Cost
unitar
Cost
total
Cantit. Cost
unitar
Cost
total
)1.1) 1))) 1) 1))))
)3.1) 2))) 1# 32))) 1)))
2)))
1)
1#
1))))
32)))
12.1) 1)))
1))
1)
1#
1))))
24))) )) 1# &)))
21.1) 1))) 23 23))) ))
1)))
1#
23
&)))
23)))
2$.1) ))
$))
1#
23
&)))
1#1)) 3)) 23 #())
31.1) 3)) 23 #())
;aloarea iesirilor B &1)) lei.
Stoc final B #()) lei
,. A!li#area !r"#edeel"r si te-ni#il"r de audit
5.1. Scrisoare de angajament
C6tre Consiliul de !dministra7ie sau reprezentan7ilor adecva7i ai conducerii la vMrf:
/umneavoastr6 a7i cerut ca noi s6 efectu6m auditul situa7iilor financiare ale societ67ii S.C. !1-!
S.!. care con7in bilan7ul la data de 31.12.2)1)2 contul de profit 8i pierdere2 situa7ia modific6rilor
capitalului propriu 8i situa7ia fluxurilor de trezorerie pentru exerci7iul financiar care se :nc"eie la
aceast6 dat62 precum 8i un rezumat al politicilor contabile semnificative 8i alte note explicative.
Suntem :ncMnta7i s6 v6 confirm6m acceptarea 8i :n7elegerea noastr6 :n ce prive8te acest
anga5ament prin con7inutul acestei scrisori. !uditul pe care :l vom efectua va avea ca obiectiv
exprimarea unei opinii din partea noastr6 asupra situa7iilor financiare.
1)
!uditul nostru va fi efectuat :n conformitate cu Standardele 'nterna7ionale de !udit.
!cele standarde cer ca noi s6 respect6m cerin7ele de etic6 8i s6 planific6m 8i s6 efectu6m
auditul astfel :ncMt s6 ob7inem o asigurare rezonabil6 c6 situa7iile financiare nu con7in denatur6ri
semnificative. 9n audit implic6 aplicarea de proceduri :n vederea ob7inerii de probe de audit cu
privire la valorile 8i prezent6rile de informa7ii din situa7iile financiare. Procedurile selectate
depind de ra7ionamentul auditorului2 inclusiv evaluarea riscului existen7ei de denatur6ri
semnificative :n situa7iile financiare provenite din fraud6 sau eroare. 9n audit include2 de
asemenea2 evaluarea conformit67ii politicilor contabile folosite 8i a rezonabilit67ii estim6rilor
contabile efectuate de c6tre conducere2 precum 8i evaluarea prezent6rii generale a situa7iilor
financiare.
/atorit6 caracteristicii de test 8i a altor limit6ri inerente ale oric6rui sistem contabil 8i de
control intern2 exist6 un risc inevitabil ca unele denatur6ri semnificative s6 r6mMn6 nedescoperite.
!tunci cMnd am efectuat evaluarea riscului2 am considerat controlul intern relevant pentru
:ntocmirea situa7iilor financiare de c6tre societate pentru a putea defini procedurile de audit care
sunt corespunz6toare :n circumstan7ele date2 dar nu :n scopul exprim6rii unei opinii asupra
eficacit67ii controlului intern din cadrul societ67ii. >otu8i2 v6 vom furniza o scrisoare separat6
referitoare la orice deficien7e semnificative :n structurarea sau implementarea controlului
intern :n raportarea financiar6 de care am luat cuno8tin76 pe parcursul audit6rii situa7iilor
financiare.
;6 reamintim c6 responsabilitatea pentru :ntocmirea situa7iilor financiare care prezint6 :n
mod corect pozi7ia financiar62 performan7ele financiare 8i fluxurile de trezorerie ale societ67ii :n
conformitate cu Standardele 'nterna7ionale de %aportare -inanciar6 este a conducerii societ67ii.
%aportul nostru de audit va explica faptul c6 responsabilitatea pentru :ntocmirea 8i corecta
prezentare a situa7iilor financiare :n conformitate cu cadrul de raportare financiar6 aplicabil
revine conducerii societ67ii2 iar aceast6 responsabilitate include:
+ Structurarea2 implementarea 8i men7inerea controlului intern relevant pentru :ntocmirea
situa7iilor financiare care nu con7in denatur6ri provenite din fraud6 sau eroareA
+ Selectarea 8i aplicarea politicilor contabile corespunz6toareA 8i
+ 0fectuarea de estim6ri contabile care sunt conforme cu circumstan7ele.
Ca parte a procesului nostru de audit2 vom solicita din partea conducerii confirm6ri scrise
cu privire la declara7iile ce ne+au fost date :n leg6tur6 cu auditul.
!8tept6m cu ner6bdare o colaborare deplin6 cu ec"ipa dumneavoastr6 8i credem c6
aceasta ne va pune la dispozi7ie orice :nregistr6ri2 documenta7ii 8i alte informa7ii care ne vor fi
necesare :n efectuarea auditului.
;6 rug6m s6 semna7i 8i s6 returna7i exemplarul ata8at acestei scrisori pentru a ne ar6ta c6
scrisoarea este conform6 cu :n7elegerea dumneavoastr6 :n leg6tur6 cu organizarea auditului pe
care :l vom efectua asupra situa7iilor financiare.
S.C. !9/'> S0%; S.%.1
S+a luat la cuno8tin76 :n numele societ67ii S.C. !1-! S.! de c6tre
. . . . . . . . . . . . . .
=umele 8i func7ia
/ata
11
,.$. Pr"#eduri de audit 'inan#iar #"nta%il
Procedurile poart6 de regul6 amprenta auditorului2 personalitatea lui2 stilul 8i
profesinonalismul acestuia. Nn acest scop2 formularea procedurilor are deseori forma unor
:ntreb6ri pe care 8i le pune auditorul 8i la care2 prin mi5loace specifice2 stabile8te r6spunsul
adecvat: da sau nu. Sintetizate2 procedurile de audit ce vizeaz6 stocurile sunt urm6toarele:
,biective Proceduri de audit
Certitudinea 8i
validitatea
mi8c6rii stocurilor
:nregistrate
indentificarea procedurilor de :nregistrare a intr6rilor 8i ie8irilor din stoc
Edocumente de intrare.ie8ireA persoane+servicii :mputerniciteF
sunt respectate numerotarea 8i cronologia documentelor de eviden76
contabil6L
Se elaboreaz6 zilnic2 s6pt6mMnal2 lunar o situa7ie centralizatoare a mi8c6rii
stocurilorL Ce calitate 8i fiabilitate prezint6 documentele de eviden76 8i
centralizatoareleL
Ce proceduri se folosesc pentru confruntarea existen7ei stocurilor cu
:nregistr6rile primare2 cu cele din contabilitatea analitic6 8i din
contabilitatea financiar6L
;alorificarea
stocurilor
Sunt precizate reguli pentru eviden7a valorific6rii stocurilorEemiterea
facturilor2 a avizelor de expedi7ie2 a c"eltuielilor de expedi7ie 8i transportL
Se verific6 periodic Es6pt6mMnal2 c"enzinal2 lunarF eviden7ele de facturare
Dexpedi7ie+ transport cu eviden7a contabil6 analitic6.sintetic6L
Se efectueaz6 teste de conformitate cu un prag de semnifica7ie cMt mai
ridicatL
Sunt stabilite reguli de eviden76 8i urm6rire a produc7iei :n curs Estoc la
:nceputul 8i sfMr8itul perioadeiFL
0ste stabilit6 o eviden76 a rota7iei stocurilor 8i a vec"imii acestoraL
Stocurile cu rota7ia lent6 sunt reevaluate din punct de vedere calitativL
0ficacitatea 8i
fiabilitatea
inventarierii
stocurilor
Procedura inventarierii 7ine seama de urm6toarele cerin7e:
+ separarea func7iilor de eviden76.control
+ semn6turile persoanelor autorizate pe documentele de eviden76 8i mi8care a
stocurilor
+ inventarierea separat6 a stocurilor proprii de cele ale ter7ilor
+ interdic7ia oric6rei mi8c6ri a stocurilor :n perioada de inventariere
+ constatarea de stocuri deteriorate
+ controlul repetat 8i tratamentul diferen7elor :ntre rezultatele inventarierii 8i
eviden7a contabil6
-iabilitatea
gestiunii
stocurilor
existen7a 8i fiabilitatea fi8ierului stocuri
persoana care a primit responsabilitatea gestiunii stocurilor
au fost efectuate studii sau :ncerc6ri de optimizare a stocurilorL
Se efectueaz6 un test de control privind:
+ stocul minim permanent
+ cantit67ile obi8nuite de aprovizionare
+ num6rul de defec7iuni2 opriri inopinate datorate diferen7elor de m6rime intre
stocurile de produse finite.comenzi primite sau.8i stocurile de materii
prime.comenzi de ac"izi7ii neonorate la timp
+ num6rul de rota7ii ale stocurilor pe s6pt6mMn6 2lun62 an A costurile stoca5uluiA
12
procedurile de reaprovizionare
M6suri de
protec7ie a
stocurilor
sunt adoptate m6suri de protec7ie :mpotriva furturilorL Se efectueaz6 teste
de conformitateL
!ccesul limitat al persoanelor autorizate
Sunt asigurate condi7iile necesare p6str6rii materialelor 8i produselor finite
pe durata stoc6riiL
Principiul
independen7ei
exerci7iilor este
respectat
'ntr6rile de stoc sunt reflectate :n perioada contabil6 corespunz6toareL
Se 7ine cont de alocarea costurilor indirecte 8i cu manopera asupra
produc7iei :n curs sau a produc7iei finiteL
;erificarea documenta7iei 5ustificative 8i inspec7ie fizic6 pentru asigurarea
c6 independen7a exerci7iior din punct de vedere scriptic coincide 8i este
respectat6 faptic
Politicile de
evaluare a
stocurilor sunt
aplicate 8i
prezentate
corespunz6tor :n
sit. financiare
;erificarea evalu6rii stocurilor
+ examinarea facturilor emise de furnizori pentru stocurile ac"izi7ionate
+ examinarea modului de determinare a costului :n cazul produselor fabricate
precum 8i a tratamentului varia7iilor costului efectiv fa76 de costul standard
+ aplicarea principiului general de prezentare a stocurilor :n bilan7 la valoarea
minim6 dintre cost 8i valoarea net6 de realizare
.. Prezentarea !r"%el"r de audit 'inan#iar #"nta%il
Proba 1
'n urma verificarii inregistrarii 1 s+a constatat ca societatea a inregistrat plusul la inventar in
valoare de 2)) de lei astfel :
#)1 B 3)1 2)) lei
;arianta corecta este: 3)1 B #)1 2)) lei
Proba 2
'n urma verificarii inregistrarii 2 s+a constat ca societatea a inregistrat vanzarea de marfuri
astfel:
4111 B $)$ &)) lei
;arianta corecta este: vz. pr. Hisa : 4111 B @ ((2 lei
$)$ &))
442$ 1(2
Proba 3
13
'n urma verificarii inregistrarii 3 s+a constat ca societatea a calculat c"eltuielile de transport si
a inregistrat ac"izitia de marfuri astfel:
C"eltuieli de transport B &#& lei
3$1 B @ 44(3). lei
4)1. !lfa 43$))
44# 1)(3$.
4)1.>ransp &#&
;arianta corecta este:
Pretul negociat B ))) buc x 2 I x 3. lei.I B 43$)) lei
C >axa vamala B 43$)) x 2@ B &$) lei
C Comision vamal B 43$)) x ).@ B 21&$. lei
C C"eltuieli de transport B &#& . 1.24 B $)) lei
B Cost ac"izitie B 44(13$. lei
3$1 B @ 44(13$. lei
4)1. !lfa 43$))
44# 1)(3$.
4)1.>ransp $))
442# B 4)1.>ransp 1#& lei
Proba 4
'n urma verificarii inregistrarii nr. am costatat ca societatea a inregistrat o depreciere de
stocuri cu o suma eronata2 astfel:
#)$ B 3$1 2))) lei
;arianta corecta este : #)$ B 3$1 12))) lei
Proba
'n urma verificarii inregistrarii nr # am constatat ca societatea a inregistrat costul productiei
finite astfel: 34 B $11 3$)$1) lei
;arianta corecta este: 34 B $11 2((3#) lei. Se scade costul productiei neterminate la
sfarsitul perioadei in valoare de $13) lei.
Proba #
'n urma verificarii inregistrarii nr & se constata ca societatea a folosit evaluarea si inregistrarea
prin metoda inventarului intermitent. Conform notelor explicative inventarierea s+a stabilit a se
14
face prin metoda inventarului permanent. !sadar nu s+a folosit in mod consecvent metoda
contabila de inventariere.
Proba $
'n urma inventarierii fizice realizata de catre noi auditorii2 s+a constatat urmatoarea diferenta:
=r
crt
0xplicatii /ata Cantitate
-aptic Scriptic /iferente
2. ;erificare existenta
tabla groasa
1.)2.
2)11
2(.((# buc 3).))) buc + 4 buc
Proba &
'n urma verificarii ex"austivitatii informatiilor2 plecMnd de la fisa de cont s+a urmarit dac6 exist6
documentul aferent. =u au fost gasite un numar de documente contabile E factura O 12(4& .
23.)(.2)1)A factura O 2##&( . 1$.)$.2)1)A factura O2&&(44 .)2.1).2)1)A factura O$$$&4 .
13.1).2)1)A *C O41 . 1.)&.2)1) F . Suma totala a facturilor : $2) lei. *C: # lei.
Proba (
Se verific6 dac6 bunurile identificate fizic 8i care se reg6sesc in contabilitate apar7in sau nu
firmei2 pornind de la documentele 5uridice inclusiv contracte. S+au constatat urmatoarele
=r
crt.
!rticol stoc
31.12.2))&
/oc.
verificat
Statut Cantitate Pret ;aloare ,bservatii
1. !gregatoare Contract
O2#.
1.1).)&
Cu rezerva
asupra dreptului
de proprietateJ
2) buc 14)
lei.buc
3)))
lei
;alori
nesemnificativeA
fara probleme
2. 0lice Contract
O$112.
12.)(.)&
Cu rezerva
asupra dreptului
de proprietateJ
$) buc 1))
lei.buc
1))))
lei
;alori
nesemnificativeA
fara probleme
3. >evi otel Contract
O(##2.
1.)&.)&
Cu rezerva
asupra dreptului
de proprietateJ
1))) m 43
lei.m
#4)))
lei
;al.semnificativaA
notata in notele de
conturi
Jfurnizorul are dreptul s6 reintre :n posesia bunurilor dac6 acestea nu sunt pl6tite :n :ntregime la
data stabilit6
Proba 1)
'n urma verificarii prin sonda5 dac6 se respect6 sau nu metoda -'-, pentru toate stocurile s+au
constatat erori in ceea ce priveste iesirea stocurilor de tabla 2 in 3 operatiuni Ecf. *on Consum
O3A *C O 42 si *C O14# Fa fost folosita metoda 1'-,2 diferenta totala fiind e (&)) lei.

1
/. Ris#ul de audit
1.Calculul riscului de audit E%!F.
%!B%' x %C x %==0 x %/0
%! trebuie s6 fie :ntotdeauna mai mic sau egal cu @. -irma de audit este preg6tit6 s6 accepte un
risc de audit nu mai mare de @.
2.Calculul riscului inerent E%'F
2.a. Calculul riscului inerent general
!cesta este stabilit prin completarea listei de verificare a riscului inerent general E sectiunea -1 D
=ormele minimale de auditF pentru sec7iunea stocuri.
%ezultat: !cest factor de risc atrage aten7ia cu privire la o poten7ial6 manipulare a conturilor2
dar nu direct :n beneficiul personal al conducerii. !vem o rela7ie de lung6 durat6 cu clientul 8i nu
exist6 nicio dovad6 c6 au ap6rut probleme :n trecut. !8adar2 consider6m riscul ca fiind sc6zut.
2.b. Calculul riscului inerent specific
Conform sectiunii -12 :n cadrul societa7ii2 coloana relevant6 este cea cu %isc Sc6zut. 1a o
sec7iune din -2 unde r6spunsurile pozitive la intreb6ri au fost maxim dou62 procentul de risc
inerent este de )@. 9nde avem 3 r6spunsuri pozitive2 procentul devine $)@.
3. Calculul riscului de control E%CF
!cesta se introduce :n ecua7ie deoarece auditorul se bazeaz6 pe sistemele de control ale
clientului. Se completeaza sectiunea -3 din =ormele Minimale de audit.
4. Calculul riscului de nedetectare prin nee8antionare E %==0F
!cest risc intr6 :n ecua7ie :n momentul :n care auditorul se bazeaz6 pe procedurile analitice :n
faza de planificare 8i :n munca de fond. !stfel se completeaz6 coloana corespunz6toare din -3 :n
func7ie de valorile din tabelul de mai 5os:
4%!/ /0 S'49%!=PQ !
%0;'H9'%'' !=!1'>'C0
'nexistent 1))@
Moderat #@
%idicat 31@
. 9ltimul risc2 care rezult6 din ecua7ia riscului2 odat6 ce toate celelalte riscuri au fost
identificate2 este riscul de nedetectare prin e8antionare E %=0F. !cesta este invers propor7ional cu
m6rimea e8antionului
!stfel avem:
1#
%isc
inerent
E%'F:
sursa -2
%==0
%iscul
de
control
E%CF
Calculul
en!ii de
risc
%' x %==0
x %C
/imensiun
ea
e8antionul
ui la o
populatie
K4))
Stocuri 8i produc7ie :n curs de
execu7ie D cantit67i
)@ #@ 1))@ 2&@ 3
Stocuri 8i produc7ie :n curs de
execu7ie D evaluare
$)@ #@ 1))@ 3(.2@ 44
0. I&!"rtanta relatia a ris#ului de er"ri si !ragul l"r de
se&ni'i#atie
Stabilirea pragului de semnifica7ie:
Situa7ii
financiare
0xerci7iul curent
2)1)
*uget
0xerci7iul
curent
0xerci7ii
anterioare
2))& 2))(
!ctive totale E:nainte de
sc6derea datoriilorF
1@ 1
2@ 2
14#)4 lei
2(2)(lei
1)#4lei
213)& lei
($ lei
1(1) lei
Cifra de afaceri
).@ 3
1@ 4
#2(& lei
12(# lei
43#& lei
&$3$ lei
3(1 lei
$&33 lei
Profit :nainte de
impozitare
@
1)@ #
()&lei
1()1$lei
4123lei
&24$ lei
41)& lei
&21# lei
Prag de semnifica7ie
0tapa de planificare
0tapa exprim6rii opiniei
#
+

+
#
1$
;aloarea total6 a stocurilor :n 2))& este de 4#.&)4 lei . Pentru stocuri auditorul a stabilit un prag
de semnifica7ie de 1) @ din valoarea soldului adic6 4.#&)lei. Nn cadrul misiunii se vor verifica de
c6tre auditor acele tranzac7ii referitoare la stocuri2 care dep68esc valoarea pragului de
semnifica7ie.
1. Prezentarea "!iniei de audit
Prin probele de audit ob7inute2 auditorul trebuie s6 furnizeze un nivel moderat de
asigurare2 potrivit c6reia informa7iile financiar+contabile nu con7in denatur6ri semnificative.
Nn ceea ce prive8te stocurile2 :n urma auditului efectuat2 vom exprima o opinie cu rezerve2
cu eviden7ierea unor aspecte :ntr+un paragraf explicativ. Consider6m c6 probele de audit pe care
le+am ob7inut sunt suficiente 8i adecvate pentru a forma o baz6 pentru opinia noastr6 de audit
strict :n legatur6 cu stocurile. !nalizand probele de audit colectate am constatat urmatoarele:
+ potrivit probelor de audit numarul 2 si 32 datorita inregistrarii gresite a >;!+ului s+a
constatat intocmirea si inregistrarea eronata a decontului de >;!
+ potrivit probelor de audit nr # si 1) am constatat ca societatea nu a aplicat in mod
consecvent metodele contabile
+ potrivit probei de audit nr s+a constatat ca societatea nu a determinat si inregistrat in
mod corect costul productiei finite.
Nn opinia noastr62 situa7iile financiare nu prezint6 cu fidelitate2 sub toate aspectele
semnificative2 pozi7ia financiar6 a societ67ii R S.C !1-! S!S2 a8a cum se prezint6 aceasta la
data de 31 decembrie 2)1)2 :n conformitate cu Standardele 'nterna7ionale de %aportare
-inanciar6.
12. Prezentarea ra!"rtului de audit statutar al audit"rului 'inan#iar inde!endent #u !riire la
situatiile 'inan#iare anuale si&!li'i#ate int"#&ite de S.C. ALFA S.A. la data de (1
DECE+BRIE $212
S.C. !9/'> S0%; S.%.1
+'= !>0=>'!+
!/9=!%'' 40=0%!10 ! !C>',=!%'1,%
!uditul statutar al situa7iilor financiare anuale simplificate ale S.C. !1-! S.!.2 la data de 31
decembrie 2)1) formate din bilan7 D -1)2 cont de profit 8i pierdere D -2)2 date informative -+3)2
situa7ia activelor imobilizate D -4)2 si notele explicative 1+1)2 s+a efectuat in baza contractului de
audit financiar nr. ?.1.12.2)1)2 de catre S.C. !9/'> S0%; S.%.12 membru activ al Camerei
!uditorilor -inanciari din %omania2 cu autorizatia nr. T.2))&.
S.C. !1-! S.!. intra sub incidenta ,rdinului ministerului finantelor publice nr.1$2.2)) pentru
aprobarea %eglementarilor contabile conforme cu directivele europene2 cu modificarile si
completarile ulterioare2 art.3 alin.2.
1&
"esponsailitatea conducerii pentru situa#iile $inanciare
%esponsabilitatea pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale anului 2)1)
revine d+lui 'onescu 'on in calitate de administrator.
!ceast6 responsabilitate include:
+ conceperea2 implementarea 8i men7inerea unui control intern relevant pentru :ntocmirea 8i
prezentarea fidel6 a acestor situa7ii financiare ce nu con7in denatur6ri semnificative datorate fie
fraudei2 fie eroriiA
+ selectarea 8i aplicarea politicilor contabile adecvateA
+ realizarea unor estim6ri contabile rezonabile pentru circumstan7ele date.
"esponsailitatea auditorului
%esponsabilitatea noastr6 este s6 exprim6m o opinie asupra acestor situa7ii financiare anuale2 pe
baza auditului efectuat. !m efectuat auditul :n conformitate cu Standardele 'nterna7ionale de
!udit E'S!F elaborate de 'nternational -ederation of !ccountants E'-!CF 8i adoptate de Camera
!uditorilor -inanciari din %omMnia EC!-%F. !ceste Standarde cer ca noi s6 ne conform6m
cerin7elor etice 8i s6 planific6m 8i s6 realiz6m auditul :n vederea ob7inerii unei asigur6ri
rezonabile c6 situa7iile financiare nu con7in erori semnificative.
%escrierea unui audit&
9n audit implic6 realizarea procedurilor necesare pentru ob7inerea probelor de audit referitoare la
sume 8i alte informa7ii publicate :n situa7iile financiare.
Procedurile selectate depind de ra7ionamentul auditorului2 inclusiv evaluarea riscurilor ca
situa7iile financiare s6 prezinte denatur6ri semnificative datorate fie fraudei2 fie erorii. Nn
respectiva evaluare a riscurilor2 auditorul analizeaz6 sistemul de control intern relevant pentru
:ntocmirea 8i prezentarea fidel6 a situa7iilor financiare ale entit67ii cu scopul de a planifica
proceduri de audit adecvate :n circumstan7ele date2 dar nu :n scopul exprim6rii unei opinii cu
privire la eficacitatea sistemului de control intern al Societ67ii. Nn cadrul unui audit se evalueaz62
de asemenea2 gradul de adecvare a politicilor contabile folosite 8i m6sura :n care estim6rile
contabile elaborate de conducere sunt rezonabile2 precum 8i prezentarea global6 a situa7iilor
financiare. Consider6m c6 probele de audit pe care le+am ob7inut sunt suficiente 8i adecvate
pentru a forma o baz6 pentru opinia noastr6 de audit.
'pinie
Nn opinia noastr62 situa7iile financiare anuale simplificate ale Societatii Comerciale !1-! S.!. la
data 31.12.2)1) ofera sub toate aspectele semnificative o imagine fidela :n conformitate cu
prevederile 1egii contabilit67ii nr. &2.1((1 8i ale ,rdinului ministrului finan7elor nr. 1$2.2))
pentru aprobarea reglement6rilor contabile conforme cu directivele europene2 cu modific6rile 8i
complet6rile ulterioare.
1(
0xprimandu+ne o opinie cu rezerve2 atragem aten7ia asupra faptului c6 am constat
urmatoarele nereguli : intocmirea si inregistrarea eronata a decontului de >;!A societatea nu a
aplicat in mod consecvent metodele contabile A societatea nu a determinat si inregistrat in mod
corect costul productiei finite.
Alte aspecte
!tragem aten7ia asupra faptului c6 :n exerci7iul financiar :nc"eiat la 31 decembrie 2))&
Societatea nu avea organizat6 activitatea audit intern care s6 se fi materializat prin rapoarte
adecvate adresate managementului Societ67ii2 fapt care antreneaz6 existen7a unor posibile riscuri
asupra activit67ii desf68urate.
!cest raport este :ntocmit exclusiv pentru uzul intern al Societ67ii 8i al ac7ionarilor 8i
pentru depunerea la /irec7ia 4eneral6 a -inan7elor Publice2 8i nu poate fi folosit :n nici un alt
scop f6r6 acordul auditorului.

!9/'>,% -'=!=C'!%2
S.C. !9/'> S0%; S.%.1
/ata: 12.)1.2)11
*ucure8ti


(iliogra$ie
1. Camera auditorilor din %omMnia2 >itlu: =orme minimale de audit2 0ditura economica 2))1
2. !utori: *er"eci MariaA -lorea 'on A -lorea %aduA Macovei 'onela CorinaA
2)
>itlu: 'ntroducere :n expertiza contabil6 8i :n auditul financiarA editia a 2+a revizuit6 8i ad6ugit6
0ditura C0CC!%2 *ucuresti2 2))&
3. !utor: Caloian -lorentin2 >itlu: Sisteme de contabilizare a stocurilor2 %evista finante publice
si contabilitate v. 1$2 nr. 2 p. #+&2 2))#
4. !utor: Petre 4eorgetaA
>itlu: =oi reglementari privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si consolidateA
%evista -inante Publice si Contabilitate v. 1(2 nr. 11+ 122 p. 4+#2 2))&
"ttp:..UUU.cafr.ro.
"ttp:..UUU.financiarul.com.articolV(&1&.auditul+financiar+si+serviciile+conexe."tml
21