Sunteți pe pagina 1din 33

COMUNA GAVOJDIA, JUDETUL TIMIS

COMISIA DE EVALUARE
Executie lucrari pentru obiectivul de investitie:
CE!RU DE I"ORMARE !URIS!ICA #AVO$DIA%
PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL PNDR MASURA 313
COMUA #AVO$DIA AE&A LA '(C(L( R()*+,(+-(-+./
$UDE UL !IMI0
Nr. 111 din 31.01.2013
Aprobat
Conduc1torul autorit12ii
contractante
3RIMAR
S!OICA DAU! !OMA
RA3OR!UL 3ROCEDURII
de atribuire a contractului de achiziie public
EXECUTIE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE:
CENTRU DE INFORMARE TURISTICA GAVOJDIA
cod CPV:
452!!!!"2 L#c$%$& d' co()*$#c*&& d' c+%d&$& ,R'-.2/
OPINIA
Ministeruui Fin!n"e#r Pu$i%e & Unit!te! 'entru C##rd#n!re! (i )eri*i%!re!
A%+i,i"ii#r Pu$i%e -MFP & UC)AP./Dire%"iei Gener!e ! Fin!n"e#r Pu$i%e
-DGFP. Ti0i & C#0'!rti0entu de )eri*i%!re ! A%+i,i"ii#r Pu$i%e -C)AP.
re,ut!t1 2n ur0! !%ti3it1"ii de 3eri*i%!re 'r#%edur!14 %#n*#r0 Ord#n!n"ei de
ur5en"1 ! Gu3ernuui nr. 30/2006 'ri3ind *un%"i! de 3eri*i%!re ! !s'e%te#r
'r#%edur!e !*erente 'r#%esuui de !tri$uire ! %#ntr!%te#r de !%+i,i"ie 'u$i%14 !
%#ntr!%te#r de %#n%esiune de u%r1ri 'u$i%e (i ! %#ntr!%te#r de %#n%esiune de
ser3i%ii4 !'r#$!t1 %u 0#di*i%1ri (i %#0'et1ri 'rin Le5e! nr. 227/20084 %u
0#di*i%1rie (i %#0'et1rie uteri#!re
Dire%t#r 5ener!/Dire%t#r e9e%uti3
-nu0ee (i 'renu0ee4 se0n1tur! (i (t!0'i!.
:;: F1r1 #$ser3!"ii :;: Cu #$ser3!"ii
1
RA3OR!UL 3ROCEDURII
Re4erin2e:
3ROCEDURA A3LICA!5 CERERE DE OFERTA
O<IECTUL CONTRACTULUI
=I CODUL CP)
EXECUTIE LUCRARI PETRU O!IECTI"UL DE
I"E#TITIE$ %CETRU DE IFOR&ARE TURI#TICA
'A"O(DIA)
%#d CP)>
?@210000&2 Lu%r!ri de %#nstru%tii de %!diri -Re3.2.
NR. IN)ITAAIE DE
PARTICIPARE BN SEAP
3?0@36 / 0?.12.2012
NR. ANUNA DE INTENAIE
-du'1 %!,.
Nu este %!,u
SURSA DE FINANAARE &Fin!nt!re> FEADR PNDR M!sur! 313 CBn%ur!D!re!
!%ti3it!ti#r turisti%eE4 in $!,! %#ntr!%tuui de *in!nt!re
C3130111@3800021/ 2@.11.20114 2n%+ei!t 2ntre APDRP si
C#0un! G!3#Ddi!4 Dud. Ti0is.
&C#*in!nt!re> <u5etu L#%! ! C#0unei G!3#Ddi!
Con2inutul raportului 6cuprins7:
1 C!'it#u 1 & In*#r0!"ii 5ener!e '!5. 3
1.1. Le5is!"i! !'i%!$i1 '!5. 3
1.2. C!end!ru 'r#%edurii de !tri$uire '!5. 3
1.3. O$ser3!t#ri UC)AP/C)AP '!5. ?
2 C!'it#u 2 & M#du de des*1(ur!re ! 'r#%edurii de !%+i,i"ie 'u$i%1 '!5. @
2.1. S#i%it1ri/r1s'unsuri ! %!ri*i%1ri 'Fn1 ! ter0enu&i0it1 de de'unere '!5. @
2.2. =edin"! de des%+idere ! #*erte#r '!5. @
2.3. Pr#%esu de e3!u!re '!5. 6
& C!i*i%!re!/see%"i! #*ert!n"i#r/%!ndid!"i#r '!5. 6
& E3!u!re! 'r#'uneri#r te+ni%e '!5. 28
& E3!u!re! 'r#'uneri#r *in!n%i!re '!5. 2G
& A'i%!re! %riteriuui de !tri$uire '!5. 31
3 C!'it#u 3 & C#n%u,ii (i se0n1turi '!5. 32
Ane9e
1 Pr#%esu&3er$! ! (edin"ei de des%+idere ! #*erte#r
2 Bns%risurie (edin"e#r de e3!u!re uteri#!re (edin"ei de des%+idere4
dup caz
3 R!'#!rtee de s'e%i!it!te !e e9'er"i#r %##'t!"i4 dup caz
2
CA3I!OLUL .:
In4or8a2ii 9enerale
.(.( Le9isla2ia aplicabil1:
1. Ord#n!nt! de ur5ent! ! Gu3ernuui nr. 3?/2006 'ri3ind !tri$uire! %#ntr!%te#r de
!%+i,itie 'u$i%!4 ! %#ntr!%te#r de %#n%esiune de u%r!ri 'u$i%e si ! %#ntr!%te#r de
%#n%esiune de ser3i%ii4 !'r#$!t! %u 0#di*i%!ri si %#0'et!ri 'rin Le5e! nr. 338/20064
%u 0#di*i%!rie si %#0'et!rie uteri#!reH
2. I#t!r!re! Gu3ernuui nr. G2@/2006 'entru !'r#$!re! n#r0e#r de !'i%!re !
're3ederi#r re*erit#!re ! !tri$uire! %#ntr!%te#r de !%+i,itie 'u$i%! din Ord#n!nt! de
ur5ent! ! Gu3ernuui nr. 3?/2006 'ri3ind !tri$uire! %#ntr!%te#r de !%+i,itie 'u$i%!4 !
%#ntr!%te#r de %#n%esiune de u%r!ri 'u$i%e si ! %#ntr!%te#r de %#n%esiune de
ser3i%iiH
3. JJJ.!nr0!'.r#
?. Ordin nr. @0G din 1?.0G.2011 ! Presedinteui ANRMAP4
@. IG nr. 27 din G i!nu!rie 20074
6. Le5e! Nr. 28G din 8 de%e0$rie 20114
8. Le5e! nr. 287/20104
7. Ord#n!nt! de ur5ent! ! Gu3ernuui nr. 30/12.0?.20064
G. I#t!r!re! de Gu3ern nr. G?2/20064
10. I#t!r!re! de Gu3ern nr. 872/20064
11. Ord#n!nt! de ur5ent! Nr.8? din 2G iunie 200@4
12. I#t!r!re! de Gu3ern nr. 7G@ din ? !u5ust 200@4
13. Le5e! nr. @@?/200? ! %#nten%i#suui !d0inistr!ti34
1?. Le5e! nr. 21@/20014
1@. Ordinu Presedinteui ANRMAP nr. 26/20084
16. Le5e! nr.10/1GG@4
18. IG 866/1GG84
17. IN nr. 1082/20034
1G. Le5e! nr. 161/20034
20. IG nr. G2@/1GG@4
21. Pr#%eduri MLPAT 'ri3ind !ut#ri,!re! 'ers#n!uui din !$#r!t#!ree de in%er%!ri si
CK4
22. Le5e! nr. ?01/20034
23. Le5e! nr. 138/1GG@4
2?. IOTARLRE nr. 22? din @ 0!rtie 2007.
.(-( Calendarul procedurii de atribuire
C!end!ru deru1rii 'r#%edurii de !tri$uire D!t!/#r! L#%u
Anun"/in3it!"ie de '!rti%i'!re 0?.12.2012 SEAP
Pu$i%!re! d#%u0ent!"iei 0?.12.2012 SEAP
S#i%it1ri de %!ri*i%1ri 08.12.20124
11.12.2012
Sediu !ut#rit1"ii
%#ntr!%t!nte
Ter0enu&i0it1 de de'unere ! %!ndid!turi#r & &
Ter0enu&i0it1 de de'unere ! #*erte#r 21.12.2012/
10>00
Sediu !ut#rit1"ii
%#ntr!%t!nte
3
=edin"! de des%+idere ! #*erte#r 21.12.2012/
11>00
Sediu !ut#rit1"ii
%#ntr!%t!nte
=edin"! de e3!u!re nr. 1 17.01.2013/
12>00
Sediu !ut#rit1"ii
%#ntr!%t!nte
=edin"! de e3!u!re nr. 2 31.01.2013/
12>00
Sediu !ut#rit1"ii
%#ntr!%t!nte
R!'#rtu 'r#%edurii se0n!t de %#0isi! de e3!u!re 31.01.2013 Sediu !ut#rit1"ii
%#ntr!%t!nte
Co8isia de evaluare :i exper2ii coopta2i; d#01 c%2:
a* Decizia de de+e,nare a per+oanelor re+pon+abile pentru e-aluarea o.ertelor$
& I.C.L. nr. 1? din d!t! 23.07.2012
Nr.
%rt.
Nu0ee (i 'renu0ee C!it!te!
1. SA)A TEODOR Pre(edinte %u dre't de 3#t
2. MOICA LENUTA&DANIELA Me0$ru
3. MITRAN MARIAN&DORU Me0$ru
?. ANDREI DANUT Me0$ru
@. LAMARESCU DIANA Me0$ru
b* Decizia de de+e,nare a e/perilor cooptai$
& Dis'#,iti! Pri0!ruui C#0unei G!3#Ddi! inre5istr!t! su$ nr. 73 din 1?.0G.2012
Nr.
%rt.
Nu0ee (i 'renu0ee Atri$u"ii (i res'#ns!$iit1"i M#ti3!re! ne%esit1"ii
1. GIERGA ADRIAN C#n*. Dis'#,itie C#n*. Re*er!t
2. TAUTU LA)INIA
DANIELA
C#n*. Dis'#,itie C#n*. Re*er!t
.(/( Observatori UCVA3*CVA3:
Nr.
%rt.
Nu0ee (i 'renu0ee
Pre,ent ! 2ntFnirie
%#0isiei de e3!u!re
din ,iee>
Stru%tur! MFP/DGFP & Nr./d!t!
de%i,iei de 3eri*i%!re
1. & & &
2. & & &
?
CA3I!OLUL -:
Modul de des41:urare a procedurii de ac<i=i2ie public1
-(.( Solicit1ri*r1spunsuri la clari4ic1ri p>n1 la ter8enul?li8it1 de depunere a
candidaturilor*o4ertelor
D#%u0ent!"i! de !tri$uire
:&: ! *#st 'u$i%!t1 inte5r! 2n SEAP
:;: nu ! *#st 'u$i%!t1/'u$i%!t1 inte5r! 2n SEAP din ur01t#!ree 0#ti3e .........................
S&!u s#i%it!t %!ri*i%!ri 'ri3ind d#%u0ent!ti! de !tri$uire !st*e>
& S.C. STARETO S.R.L. & %u !dres! nr. 80 din 08.12.2012H
& S.C. STARETO S.R.L. & %u !dres! nr. 83 din 11.12.2012H
Aut#rit!te! %#ntr!%t!nt1 ! r1s'uns ! %!ri*i%1rie s#i%it!te !st*e>
& L! !dres! nr. 80 din 08.12.2012 'rin !dres! nr. 81 din 11.12.2012H
& L! !dres! nr. 83 din 11.12.2012 'rin !dres! nr. 8? din 12.12.2012H
R!s'unsurie ! s#i%it!rie de %!ri*i%!ri !u *#st 'u$i%!te in Siste0u ee%tr#ni% de
!%+i,itii 'u$i%e -SEAP. intr&un d#%u0ent !t!s!t in3it!tiei de '!rti%i'!re.
C#ntest!tii de'use ! d#%u0ent!tie/%!ri*i%!ri ! d#%u0ent!tie/r!s'unsu !ut#rit!tii !
s#i%it!rie de %!ri*i%!ri 'ri0ite de ! #'er!t#rii e%#n#0i%i> U E#TE CA0UL
& Denu0ire! %#ntest!t!ruui> U E#TE CA0UL
& M#ti3e> U E#TE CA0UL
& De%i,ie/De%i,ii> U E#TE CA0UL
-(-( 0edin2a de desc<idere a o4ertelor
Des%+idere! #*erte#r ! !3ut #% ! +ediul autoritii contractante -Pri0!ri! C#0unei
G!3#Ddi!4 #%. G!3#Ddi!4 nr. 2G@4 Dud. Ti0is.1 2n ,iu! de 21.12.20124 #r! 11
00
4 2n 're,en"!
0e0$ri#r %#0isiei de e3!u!re4 ! e9'erti#r %##'t!ti4 ! #$ser3!t#ruui dese0n!t i !
re're,ent!n"i#r 20'uterni%i"i !i #*ert!n"i#r2
Au depu+ o.ert ur,torii operatori econo,ici$
Nr. de 2nre5istr!re ! #*ertei
D!t!/#r!/#%u
Denu0ire! #*ert!ntuui/Re're,ent!ntu
20'uterni%it
O$ser3!"ii
8@/?0?1 din 21.12.20124 #r! 7
00
sediu !ut#rit1"ii %#ntr!%t!nte
S.C. DATECO S.R.L./
ADLER LADISLAU&MARCEL
I.M.M.
86/?0?2 din 21.12.20124 #r! 7
00
sediu !ut#rit1"ii %#ntr!%t!nte
S.C. OAS COM IMPEN S.R.L./
FAUR SA<INEL DORIN
I.M.M.
88/?0?3 din 21.12.20124 #r! 7
10
sediu !ut#rit1"ii %#ntr!%t!nte
S.C. TECINOCER S.R.L./
TOTI FRANCISC IOAN
I.M.M.
87/?0?7 din 21.12.20124 #r! G
20
sediu !ut#rit1"ii %#ntr!%t!nte
S.C. STARETO S.R.L./
OSTOIN LIU<OMIR
I.M.M.
@
O.erte re+pin+e 3n cadrul 4edinei de de+chidere$ nu e+te cazul
Denu0ire!
#*ert!ntuui
L#tO M#ti3u res'in5erii O$ser3!"ii
& & & &
Preurile 4i1 dup caz1 alte ele,ente principale ale o.ertelor citite 3n cadrul 4edinei de
de+chidere a o.ertelor$
ELEMENTELE PRINCIPALE ALE OFERTELOR>
r(
crt(
Denu8ire
S(C( DA!ECO
S(R(L(
S(C( OAS COM
IM3E& S(R(L(
S(C(
!EC'OCER
S(R(L(
S(C( S!ARE!O
S(R(L(
1.
Pretu #*ertei
-*1r1 T)A.
602.G0?4?6 ei ??2.060400 ei 36G.367417 ei 31?.8?1433 ei
2.
Ter0enu de
e9e%utie ! u%r!rii
6 uni 6 uni 6 uni 6 uni
3.
Ter0enu de
5!r!ntie ! u%r!rii
10 !ni 10 !ni 10 !ni 10 !ni
"aloare e+ti,at$ @.A(@./ lei(
C#0isi! de e3!u!re ! %#nse0n!t e9isten"! d#%u0ente#r 're,ent!te de %1tre #*ert!n"i 2n
5Li+ta docu,entelor depu+e de o.ertani5 -Ane9! 1. din %!dru Pr#%esuui&3er$! de
des%+idere nr. 8G din 21.12.2012.
#6au +olicitat clari.icri operatorilor econo,ici$
& S(C( DA!ECO S(R(L(
& S.C. OAS COM IMPEN S.R.L.
& S.C. TECINOCER S.R.L.
& S.C. STARETO S.R.L.
-(/( 3rocesul de evaluare
.( Cali4icarea*selec2ia o4ertan2ilor*candida2ilor
Cerin2e 8ini8e de cali4icare
S(C( DA!ECO
S(R(L(
S(C( OAS COM
IM3E& S(R(L(
S(C(
!EC'OCER
S(R(L(
S(C( S!ARE!O
S(R(L(
Situatia personala a candidatului sau o4ertantului
De%. 'ri3ind %!it!te! de '!rti%i'!nt ! 'r#%edur! & F#r0u!r 3H
Certi*i%!t de '!rti%i'!re ! i%it!tie %u #*ert! inde'endent!4 %#n*#r0 Ord.
'resedinteui ANRMAP nr. 31?/2010 & F#r0u!r 37H
De%. 'ri3ind ne2n%!dr!re! 2n 're3ed. !rt. 170 din OUG nr. 3?/20064
!'r#$!t! %u 0#di*i%!ri si %#0'et!ri & F#r0u!r 6H
C!,ieru *is%!4 C!,ier Dudi%i!r ! #'er!t#ruui4 din %!re s! rei!s! %!
!d0inistr!t#rii nu !u *#st %#nd!0n!t/i4 2n uti0ii %in%i !ni4 'rin +#t!rFre
de*initi3! ! unei inst!nte Dude%!t#resti.
De%. 'ri3ind ne2n%!dr!re! 2n 're3ed. !rt. 171 din OUG nr. 3?/20064
!'r#$!t! %u 0#di*i%!ri si %#0'et!ri %#0'et!rie uteri#!re
F#r0u!ru @H
De%. 'ri3ind ne2n%!dr!re! 2n 're3ed. !rt. 6G indi%.1 din OUG nr.
Cerinte
inde'inite
S?au solicitat
clari4icari
Cerinte
inde'inite
S?au solicitat
clari4icari
6
3?/20064 !'r#$!t!4 %u 0#di*i%!rie si %#0'et!rie uteri#!re4 F#r0u!r 8.
F#r0u!ru 3! *i se0n!t si de '#tenti!ii su$%#ntr!%t!nti /'#tenti!ii terti
sustin!t#ri. Pers#!nee %!re detin *un%tii de de%i,ie in %!dru !ut#rit!tii
%#ntr!%t!nte 2n %ee! %e 'ri3este 're,ent! 'r#%edur!4 sunt> STOICA
DANUT TOMA4 M#i%! Lenut!4 Mitr!n D#ru4 M5i$! I#!n4 L!,!res%u
Di!n!4 Andrei D!nut4 Andrei C#rne4 A3r!0 Petru4 <id!riu E0i&
Ni%#!e4 <re$!n M!ri! O!n!4 C#nst!ntin Cristi!n L!urentiu4
En%+es%u D#ru4 G!s'!r I#!n4 I!%#$ Di0itrie Ni%#!e4 P#'! Petru
Tr!nd!*ir4 T2ru Petri%! C#ri#!n4 M5ri$! I#!n4 S!3! Te#d#r.
Certi*i%!t de !test!re *is%!! ei$er!t de Min. Fin!nte#r Pu$i%e 'e r!,!
%!rei! isi !re sediu #'er!t#ru e%#n#0i%4 %!re s! !teste '!t! #$i5!tii#r
*!t! de $u5etu de st!t 2n un! !nteri#!r! %eei 2n %!re se de'un #*ertee.
Certi*i%!t 'ri3ind '!t! i0'#,ite#r si t!9e#r #%!e4 e0is de Pri0!ri! 2n
! %!rui r!,! de %#0'etent! 2si !re #*ert!ntu sediu 'rin%i'!4 %!re s!
!teste '!t! #$i5!tii#r *!t! de $u5etu de st!t 2n un! !nteri#!r! %eei 2n
%!re se de'un #*ertee.
Pentru #*ert!ntii nere,identi 2n R#0Fni! se 3#r !'i%! 're3ederie !rt.
172 din O.U.G. nr. 3?/20064 %u 0#di*i%!rie si %#0'et!rie uteri#!re.
De'unere! d#%u0ente#r s#i%it!te 2n %!dru !%estei se%tiuni se '#!te
re!i,! 2n #ri%!re din *#r0ee> #ri5in!/%#'ie e5!i,!t!/%#'ie i,i$i! %u
0entiune! C%#n*#r0 %u #ri5in!uE.T#ti 0e$rii !s#%ierii 3#r 're,ent!
!%este d#%u0ente. Su$%#ntr!%t!ntii nu sunt #$i5!ti s! 're,inte !%este
d#%u0ente.&T#ti #*ert!nti 3#r 're,ent! d#%u0entee de %!i*i%!re si
see%tie %#n*#r0 ANENAEI II din Ordinu nr. @0G ! 'resedinteui
A.R.M.A.P. Pri3ind *#r0u!re! %riterii#r de %!i*i%!re si de see%tie4
'u$i%!t in M#nit#ru O*i%i! ! R#0!niei in d!t! de 27 se'te0$rie 2011
Capacitatea de exercitare a activitatii pro4esionale
Certi*i%!t C#nst!t!t#r ei$er!t de ORC din %!re s! re,ute %! d#0eniu de
!%ti3it!te ! #*ert!ntuui %#res'unde #$ie%tuui 'r#%edurii.
O*ert!ntu isi 3! !su0! r!s'undere! %u 'ri3ire ! *!'tu %! in*#r0!tiie
're,ent!te in Certi*i%!tu C#nst!t!t#r sunt re!e/ !%tu!e ! d!t! i0it!
de de'unere ! #*erte#r. Se 3! 're,ent! in #ri5in!/%#'ie e5!i,!t!/%#'ie
i,i$i! %u 0entiune! C%#n*#r0 %u #ri5in!uE. O*ert!ntu %!s!t 'e
'ri0u #%4 in!inte de tr!ns0itere! %#0uni%!rii 'ri3ind re,ut!tu
'r#%edurii4 !ut#rit!te! %#ntr!%t!nt! 3! s#i%it! 're,ent!re! %erti*i%!tuui
%#nst!t!t#r in %#'ie e5!i,!t! /#ri5in!. Bn %!,u unei !s#%ieri4 *ie%!re
!s#%i!t tre$uie s! 're,inte !%est d#%u0ent.Pentru Pers#!ne Duridi%e
/*i,i%e str!ine se 3#r 're,ent! C#n*. Art. 173 din OUG 3?/2006 %u 0#di*.
si %#0'et!ri uteri#!re.
Cerinte
inde'inite
S"%# )o+&c&*%*
c+%$&3&c%$&
Cerinte
inde'inite
Cerinte inde'inite
Capacitatea econo8ica si 4inanciara
O*ert!ntu tre$uie s! de0#nstre,e %! ! 0#0entu se0n!rii %#ntr!%tuui4
3! !3e! !%%es s!u !re dis'#ni$ie resurse re!e4 ne5re3!te de d!t#rii4 inii
de %redit %#n*ir0!te de $!n%i #ri !te 0iD#!%e *in!n%i!re su*i%iente
'entru ! re!i,! %!s+&*#J u de e9e%utie ! u%r!rii in 3!#!re de
200.000 ei 'entru # 'eri#!d! de ? uni. S%ris#!re din '!rte!
$!n%i#r/s#%iet!ti *in!nt!t#!re / !t d#%u0ent 'r#$!nt de unde s! rei!s!
%! !re !%%es ! *in!nt!re 2n su0! de 200.000 si 'entru # 'eri#!d! de ?
uni.
MODALITATEA DE INDEPLINIRE>
Su0! 3! *i i0#$ii,!t! 'entru re!i,!re! %#ntr!%tuui in %!,u #*ertei
%!sti5!t#!reH S%ris#!re din '!rte! $!n%i#r/s#%iet!ti *in!nt!t#!re / !t
d#%u0ent 'r#$!nt de unde s! rei!s! %! !re !%%es ! *in!nt!re 2n su0! de
200.000 si 'entru # 'eri#!d! de ? uni.
<i!ntu %#nt!$i 'e uti0ii trei !ni 3i,!t si inre5istr!t ! #r5!nee
%#0'etente D.G.F.P / D#%u0ente %!re re*e%t! # i0!5ine *ide! !
situ!tiei e%#n#0i%e si *in!n%i!re ! %!ndid!tuui/ #*ert!ntuui4 De%!r!tie
'ri3ind in%!dr!re! in IMM -d%.Este %!,u.
MODALITATEA DE INDEPLINIRE>
R!'#rt!re! se *!%e ! uti0ii 3 !ni in%+ei!ti> 20114 20104 200G.
Pentru 'ers#!nee Duridi%e str!ine se 3! 're,ent! situ!ti! *in!n%i!r!
!nu!!4 'e uti0ii trei !ni in%+ei!ti4 inre5istr!t! ! #r5!nee *is%!e
%#0'etente din t!r! de #ri5ine4 ins#tite de tr!du%ere! !ut#ri,!t! si
e5!i,!t! ! d#%u0ente#r s#i%it!te 0!i sus.
Bn %#nditiie Art. 176 din OUG 3?/20064 %u 0#di*. si %#0'. uteri#!re4
C#n*#r0 ANENEI 2 din Ordinu ANRMAP nr. @0G din 1?.0G.20114 in
%!,u #*erte#r %u sustinere4 %erint! 'ri3ind %i*r! de !*!%eri s#i%it!t! 3!
*i inde'init! in intre5i0e de %!tre un sin5ur sustin!t#r4 res'e%ti3 %erint!
'ri3ind e9'erient! si0i!r! s#i%it!t! 3! *i inde'init! in intre5i0e de
%!tre un sin5ur sustin!t#r.
Ci*r! 0edie de !*!%eri 5#$!!4 'e uti0ii trei 3! *i de %e 'utin 1.230.000
ei4
De%!r!tie In*#r0!tii Gener!e F#r0 G4 An5!D!0ent *er0 d% este %!,u
Cerinte
inde'inite
S"%# )o+&c&*%*
c+%$&3&c%$&
Cerinte
inde'inite
S"%# )o+&c&*%*
c+%$&3&c%$&
8
MODALITATEA DE INDEPLINIRE>
Se 3! %#0'et! F#r0u!r G In*#r0!tii 5ener!e4 %u'rin,Fnd in*#r0!tii
'ri3ind #'er!t#ru e%#n#0i% si %i*r! 0edie de !*!%eri din uti0ii 3 !niH
C#n3ersi! eu&3!ut! se *!%e 'rin r!'#rt!re! ! %ursu 0ediu !nu!
ei/3!ut! %#0uni%!t de <NR !*erent *ie%!rui !n 2n '!rte. E3entu!i#r
su$%#ntr!%t!nti nu i se i0'une 2nde'inire! %erinte#r de %!i*i%!re
'ri3ind %!'!%it!te! e%#n#0i%#&*in!n%i!r!. Prin uti0ii 3 !ni ! %i*r!
0edie de !*!%eri se intee5 !nii 200G4 2010 si 2011. In %!,u #*ert!nti#r
din %!te5#ri! IMM&uri#r4 3!#!re! 'entru %i*r! 0edie de !*!%eri se
!%e't! in 'r#%ent de @0P din %u!ntu0u 're%i,!t.d!%! *!% d#3!d! in
!%est sens 'rin 're,ent!re! d#%u0ente#r 're3!,ute in Le5e! 3?6/200?.
In %!,u unei !s#%ieri si 3! !n!i,! d!%! *ie%!re 0en$ru ! !s#%ierii se
in%!dre!,!4 in 0#d indi3idu!4 in %!te5#ri! IMM&uri#r2
Capacitatea te<nica si*sau pro4esionala
O*ert!ntu 3! *!%e d#3!d! inde'inirii in uti0ii @ !ni4 ! 0ini0 1 -un.
%#ntr!%t4 0!9i0 2 -d#u!. %#ntr!%te si0i!re #$ie%tuui 're,entei
'r#%eduri4 !3!nd 3!#!re %u0u!t! de 0ini0 61@.000 ei *!r! T)A.
List! ! 'rin%i'!e#r u%r!ri e9e%ut!te in uti0ii @ !ni F#r0 104 F#r0
12 & e9'erient! si0i!r!4 F#r0 13 & %entr!i,!t#r 'entru e9'erient!
si0i!r!4 Certi*i%!ri de $un! e9e%utie ! %#ntr!%te#r 0enti#n!te %! si
e9'erient! si0i!r!.
MODALITATEA DE INDEPLINIRE>
O*ert!ntu in'reun! %u !s#%i!tii -d!%! este %!,u. tre$uie s! 're,inte> &
# ist! ! 'rin%i'!e#r u%r!ri e9e%ut!te in uti0ii @ !ni4 %#ntin!nd 3!#ri4
'eri#!de de e9e%utie4 $ene*i%i!ri4 indi*erent d!%! !%esti! din ur0! sunt
!ut#rit!ti %#ntr!%t!nte s!u %ienti 'ri3!te F#r0u!r 10.
F#r0u!r 12 & e9'erient! si0i!r! se 3! %#0'et! 'entru *ie%!re
%#ntr!%t n#0in!i,!t in '!rte in #ri5in!H F#r0u!r 13 & %entr!i,!t#r
'entru e9'erient! si0i!r! -d!%! este %!,u.H Certi*i%!rie de $un!
e9e%utie 3#r indi%! %e 'utin> $ene*i%i!rii4 indi*erent d!%! !%esti! sunt
!ut#rit!ti %#ntr!%t!nte s!u %ienti 'ri3!ti4 3!#!re!4 'eri#!d! si #%u
e9e%utiei u%r!ri#r si 're%i,e!,! d!%! !u *#st e*e%tu!te 2n %#n*#r0it!te
%u n#r0ee 'r#*esi#n!e din d#0eniu si d!%! !u *#st duse ! $un s*FrsitH
Bn situ!ti! 2n %!re %#ntr!%tee !u *#st se0n!te 2n!inte de 'eri#!d! de @
!ni4 se 3#r u! 2n %#nsider!re u%r!rie e9e%ut!te si duse ! $un s*Frsit 2n
'eri#!d! s#i%it!t! si se 3#r !3e! 2n 3edere d#!r u%r!rie e9e%ut!te 2n
!%e!st! 'eri#!d!. Bn situ!ti! 2n %!re #*ert!ntu ! !3ut %!it!te! de
su$%#ntr!%t!nt/!s#%i!t se 3! 're,ent! %#'i! %#ntr!%tuui de
su$%#ntr!%t!re/!s#%iereHPers#!nee Duridi%e str!ine 3#r !t!s! %#'ii du'!
d#%u0ente si0i!re4 2ns#tite de tr!du%ere %erti*i%!t!.
De%!r!tie 'ri3ind uti!Dee4 inst!!tiie4 e%+i'!0entee te+ni%e de %!re
dis'une 'entru 2nde'inire! %#res'un,!t#!re ! %#ntr!%tuui de u%r!ri&
F#r0. 1@
MODALITATEA DE INDEPLINIRE>
O*ert!ntu 3! *!%e d#3!d! 'rin %#0'et!re! unei de%!r!tii 'e 'r#'ri!
r!s'undere & F#r0u!r 1@ & %! !re d#t!re! ne%es!r! inde'inirii
%#ntr!%tuui in #ri5in!H. O*ert!ntuui %!sti5!t#r i se 3! s#i%it!
're,ent!re! in %#'ie d#3!d! detinerii uti!De#r4 inst!!tii#r4
e%+i'!0ente#r -t!#!ne/ *!%turi/%#ntr!%te de %#0#d!t s!u de e!sin54
%#ntr!%te de in%+iriere 'e 'eri#!d! %#ntr!%tuui de e9e%utie. 'entru
uti!Dee si e%+i'!0entee de %#nstru%tii ne%es!re 'entru inde'inire!
%#ntr!%tuui4 %#n*#r0 %erinte#r 'r#ie%tuui.
De%!r!tie 'ri3ind in*#r0!tii de 'ers#n! F#r0 16HCentr!i,!t#r&F#r0
18 d% este %!,u. Se s#i%it! e9'ertii> 1M!n!5er de 'r#ie%t/ C##rd#n!t#r
de 'r#ie%t0in.3 !ni e9'erient! in d#0eniu u%r!ri#r %e *!% #$ie%tu
!%+i,itiei41 Se* de s!ntier0in. 3 !ni e9'erient! in d#0eniu u%r!ri#r
%e *!% #$ie%tu !%+i,itiei41 Res'#ns!$i te+ni% %u e9e%uti!4 1
Res'#ns!$i %u %!it!te!41 Ins'e%t#r SSM41 In5. !test!t ANRE 't.
inst!!tii ee%tri%eH C) in %!re 3! *i 0enti#n!t! e9'erient!4
Di'#0e de studii4 Atest!te/ !ut#ri,!tii4 De%!r!tie de dis'#ni$iit!te
F#r0. 174 C#ntr!%t de 0un%! inre5istr!te %#*. e5ii/Re3is!/An5!D!0ent/
!%#rd de '!rti%i'!re. E9'ertii %e tre$uie s! 're,inte !test!re4 3#r 're,ent!
!test.2n d#0eiu u%r!ri#r %e ur0e!,! s! *ie e9e%ut!te.
MODALITATEA DE INDEPLINIRE>
In De%!r!ti! 'ri3ind in*#r0!tii de 'ers#n! se 3#r n#0in!i,!
%##rd#n!t#ru de u%r!re si e9'erti 'r#'usi 'entru *ie%!re *un%tie in '!rte
'entru e9e%utie u%r!ri T#!te *#r0u!ree4 de%!r!tiie4 C)&urie se 3#r
're,ent! in #ri5in!uH Atest!tee4 di'#0ee4 %#ntr!%tee4 se 3#r 're,ent!
in %#'ie %erti*i%!t! 'entru %#n*#r0#r0it!te %u #ri5in!uH & Atest!te/
!ut#ri,!tii/ %erti*i%!te ne%es!re %#n*#r0 're3ederi#r e5!e in 0!terie4
'entru 'ers#n!u de s'e%i!it!te n#0in!i,!t 3#r *i 3!!$ie ! d!t!
de'unerii #*erteiH O*ert!ntu de%!r!t %!sti5!t#r4 in!inte de se0n!re!
S"%# )o+&c&*%*
c+%$&3&c%$&
S"%# )o+&c&*%*
c+%$&3&c%$&
S"%# )o+&c&*%*
c+%$&3&c%$&
S"%# )o+&c&*%*
c+%$&3&c%$&
7
%#ntr!%tuui4 d!%! ! 're,ent!t !n5!D!0ent de '!rti%i'!re4 3! 're,ent!
d#3!d! r!'#rturi#r Duridi%e dintre #*ert!nt si 'ers#n!u 'r#'us.Se 3#r
n#0in!i,! 'ers#!ne di*erite si de s'e%i!it!te 'entru *ie%!re din '#,itiie
de 0!i sus. D#%u0entee 'rin %!re se !test! e9'erient! 0enti#n!t! in C)
de %!tre s'e%i!isti4 se 3#r s#i%it! #'er!t#ruui e%#n#0i% %!s!t 'e #%u
int!i. D#%u0entee s#i%it!te 'entru *ie%!re e9'ert in '!rte4 3#r *i
're,ent!te in #ri5in!/ %#'ie4 se0n!te si st!0'i!t! Q%#n*#r0 %u
#ri5in!uQ.
In*#r0!tii 'ri3ind su$%#ntr!%t!ntii Resursee 0!teri!e si u0!ne !e
su$%#ntr!%t!nti#r de%!r!ti se i!u 2n %#nsider!re 'entru '!rte! #r de
i0'i%!re 2n %#ntr!%tu %!re ur0e!,! s! *ie 2nde'init4 2n %!,u 2n %!re se
're,int! d#%u0ente ree3!nte 2n !%est sens4 F#r0. 84 1G si 2?.
MODALITATEA DE INDEPLINIRE>
C#0'et!re! si 're,ent!re! F#r0u!r 1G& In*#r0!tii 'ri3ind 'r#'#rti! in
%!re %#ntr!%tu ur0e!,! s! *ie inde'init de %!tre su$%#ntr!%t!nti si
s'e%i!i,!re! !%est#r!4 F#r0u!ru 8 &De%!r!tie 'ri3ind nein%!dr!re! 2n
situ!tiie 're3!,ute ! !rt.6Gindi%e 1 din OUG3?/20064 A%#rdu de
su$%#ntr!%t!re F#r0u!r 2?. L! %erere! !ut#rit!tii %#ntr!%t!nte4
su$%#ntr!%t!ntii #*ert!ntuui de%!r!nt %!sti5!t#r 3#r *!%e d#3!d! %! !u
in #$ie%tu de !%ti3it!te4 s'e%i!i,!re! in %!re ur0e!,! s! e9e%ute
u%r!rie / 2n %!u,!.
Bn %!,u !s#%ierii d#%u0entee s#i%it!te ! *i 're,ent!te 'rin *is! de d!te
! !%+i,itiei4 3#r *i 're,ent!te de *ie%!re #'er!t#r e%#n#0i% din %!dru
!s#%i!tiei4 ! %!re se !d!u5! A%#rd de !s#%iere4 I0'uterni%ire ider
!s#%iere
MODALITATEA DE INDEPLINIRE>
A%#rduri/%#ntr!%te de !s#%iere -d!%! este %!,u. & se 3#r 're,ent! de
%!tre #*ert!nt F#r0u!r ?4 in #ri5in! s!u %#'ie e5!i,!t! ! n#t!rH &
F#r0u!r CB0'uterni%ire ider !s#%i!tieE. Bn %!,u 2n %!re !%#rdurie de
!s#%iere sunt 2n%+ei!te 2n !t! i0$! de%Ft i0$! r#0Fn!4 se 3! 're,ent!
%#'ie du'! !%#rduri si tr!du%ere e5!i,!t! 2n i0$! r#0Fn! du'! !%este!.
A%#rd&u de !s#%iere tre$uie s! sti'ue,e %! t#ti '!rtenerii sunt
res'#ns!$ii 2n 0#d e5!4 uniti si indi3idu!4 'entru re!i,!re!
%#ntr!%tuui4 %! '!rteneru %#ndu%!t#r 3! *i !ut#ri,!t s! 'ri0e!s%! si s!
tr!ns0it! instru%tiuni 2n nu0ee *ie%!rui! si tutur#r '!rteneri#r si %!
re!i,!re! %#ntr!%tuui4 in%usi3 '!tie4 3#r *i 2n res'#ns!$iit!te!
'!rteneruui %#ndu%!t#r -Lideruui.H T#ti '!rtenerii din %!dru !s#%ierii
tre$uie s! r!0Fn! 2n !%e!st! *#r0! !s#%i!ti3! 'e t#!t! dur!t! de re!i,!re
! %#ntr!%tuuiH Aut#rit!te! %#ntr!%t!nt! s#i%it! e5!i,!re! !s#%ierii/
su$%#ntr!%t!rii nu0!i in %!,u in %!re #*ert! este %!sti5!t#!reH
An5!D!0ent *er0 -d!%! este %!,u. d!%! #*ert!ntu este sustinut %#n*#r0
!rt. 1G0 din OUG 3?/2006
MODALITATEA DE INDEPLINIRE>
An5!D!0ent *er0E in *#r0! !utenti%! d!%! #*ert!ntu este sustinut
te+ni%/'r#*esi#n! in %#n*#r0it!te %u !rt. 1G0 din OUG 3? / 20064 %u
0#di*i%!rie si %#0'et!rie uteri#!re4 in%usi3 Le5e! 28G/08.12.2011
se 3! *!%e d#3!d! resurse#r te+ni%e si/s!u 'r#*esi#n!e in3#%!te4 'rin
de'unere! de d#%u0ente Dusti*i%!ti3e d!%! este %!,u.
Standarde de asi9urare a calitatii si de protectie a 8ediului
St!nd!rde de !si5ur!re ! %!it!tii ISO G001>2001 s!u e%+i3!ent in
d#0eniu !%ti3it!ti#r !*erente #$ie%tuui 'r#%edurii4 3!!$i ! d!t!
de'unerii #*erte#r
MODALITATEA DE INDEPLINIRE>
Certi*i%!t 'ri3ind i0'e0ent!re! si 0entinere! unui Siste0 de
M!n!5e0ent ! C!it!tii4 2n %#n*#r0it!te %u %erintee s'e%i*i%!tiei ISO
G001>2001 s!u e%+i3!ent in d#0eniu !%ti3it!ti#r !*erente #$ie%tuui
'r#%edurii4 in %#'ie %#n*#r0 %u #ri5in!u4 se0n!t! si st!0'i!t! de
!d0inistr!t#ru *ir0eiH
NOTA> In %!,u unei !s#%ieri4 *ie%!re dintre !s#%i!ti 3! 're,ent! un
!st*e de Certi*i%!t s!u e%+i3!ent4 'entru '!rte! s! de i0'i%!re in
%#ntr!%t4 %#n*#r0 Ane9ei 2 ! Ordinu nr. @0G din 1?.0G.2011. Nu se
!d0it #*ert!ntii in %urs de %erti*i%!re. D#0eniu de %erti*i%!re !
#*ert!ntuui tre$uie s! %#res'und! #$ie%tuui 're,entei 'r#%eduri.
St!nd!rde de 'r#te%ti! 0ediuui ISO 1?001>200@ s!u e%+i3!ent4 'entru
d#0eniu !%ti3it!ti#r !*erente #$ie%tuui 'r#%edurii4 3!!$i ! d!t!
de'unerii #*erte#r.
MODALITATEA DE INDEPLINIRE>
Certi*i%!t 'ri3ind i0'e0ent!re! si 0entinere! unui Siste0 de
M!n!5e0ent de Mediu 2n %#n*#r0it!te %u %erintee ISO 1?001>200@ s!u
e%+i3!ent4 'entru d#0eniu !%ti3it!ti#r !*erente #$ie%tuui 'r#%edurii.
Cerinte
inde'inite
Cerinte
inde'inite
Cerinte
inde'inite
S"%# )o+&c&*%*
c+%$&3&c%$&
G
In %!,u unei !s#%ieri !%e!st! %#nditie tre$uie s! *ie inde'init! de unu
dintre !s#%i!ti4 in %#'ie %#n*#r0 %u #ri5in!u4 se0n!t! si st!0'i!t! de
!d0inistr!t#ru *ir0eiH In %!,u unei !s#%ieri4 *ie%!re dintre !s#%i!ti 3!
're,ent! un !st*e de Certi*i%!t s!u e%+i3!ent4 'entru '!rte! s! de
i0'i%!re in %#ntr!%t4 %#n*#r0 Ane9ei 2 ! Ordinu nr. @0G din
1?.0G.20114 ! 'resedinteui Aut#rit!tii N!ti#n!e 'entru Re5e0ent!re!
si M#nit#ri,!re! A%+i,itii#r Pu$i%e 'ri3ind *#r0u!re! %riterii#r de
%!i*i%!re si see%tieH Nu se !d0it #*ert!ntii in %urs de %erti*i%!re.
D#0eniu de %erti*i%!re ! #*ert!ntuui tre$uie s! %#res'und! #$ie%tuui
're,entei 'r#%eduri.
Ad8is*Respins ADMIS RES3IS RES3IS RES3IS
Clari4ic1ri solicitate o4ertan2ilor:
Bn ceea ce prive:te o4ertantul: S(C( DA!ECO S(R(L( :
C# 0$&-&$' +% doc#4'(*'+' d' c%+&3&c%$':
1. In s%#'u ur5ent!rii 'r#%edurii de !tri$uire ! %#ntr!%tuui de !%+i,itie 'u$i%!4
s#i%it!0 're,ent!re! d#3e,ii detinerii uti!De#r4 inst!!tii#r4 e%+i'!0ente#r
0enti#n!te de #*ert!nt in Li+ta cuprinzand cantitatile de utila7e1 in+talatii +i
echipa,ente tehnice 8Ane/a la For,ular 9:*2 D#%u0entee res'e%ti3e 3#r *i u!te in
%#nsider!re in situ!ti! in %!re4 in ur0! !'i%!rii %riteriuui de !tri$uire 're%i,!t in
d#%u0ent!ti! de !tri$uire4 S.C. DATECO S.R.L. se 3! situ! 'e 'ri0u #%.
2. In s%#'u ur5ent!rii 'r#%edurii de !tri$uire ! %#ntr!%tuui de !%+i,itie 'u$i%!4
s#i%it!0 're,ent!re! de docu,ente prin care +a +e de,on+treze e/perienta
,entionata in C" de %!tre s'e%i!istii dese0n!ti in F#r0u!ru 16 'entru *un%ti! de
&ana;er de proiect4 res'e%ti3 #e. de +antier2 D#%u0entee res'e%ti3e 3#r *i u!te in
%#nsider!re in situ!ti! in %!re4 in ur0! !'i%!rii %riteriuui de !tri$uire 're%i,!t in
d#%u0ent!ti! de !tri$uire4 S.C. DATECO S.R.L. se 3! situ! 'e 'ri0u #%.
8Te,ei le;al$ art2 <=9 din O2U2'2 nr2 >?@<==A1 coroborat cu art2 >: din B2'2 nr2
C<:@<==A*2
Bn ceea ce prive:te o4ertantul: S(C( OAS COM IM3E& S(R(L( :
C# 0$&-&$' +% doc#4'(*'+' d' c%+&3&c%$':
1. C#ntr!r %erinte#r 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei4 d#%u0entee de %!i*i%!re
're,ent!te de #*ert!ntu S.C. OAS COM IMPEN S.R.L. nu !u *#st +e,nate pe .iecare
pa;ina de reprezentantul@reprezentantii autorizat@autorizati +a an;a7eze o.ertantul 3n
contract. S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%est !s'e%t4 in s%#'u
de0#nstr!rii inde'inirii %erintei 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei.
2. In Certi.icatul de participare la licitatie cu o.erta independenta 8For,ular >D*1 !st*e
%u0 ! *#st 're,ent!t de #*ert!ntu S.C. OAS COM IMPEN S.R.L.4 se 're%i,e!,! %!
'r#%edur! in %!u,! !re ! $!,! anuntul de participare nr. 3?0@36 din d!t! de =:29<2<=9<4
in situ!ti! in %!re 'r#%edur! de *!t! ! *#st initi!t! 'rin 'u$i%!re! unei in-itatii de
participare nr. 3?0@36/=?29<2<=9<. S#i%it!0 're,ent!re! unui Certi*i%!t de '!rti%i'!re !
i%it!tie %u #*ert! inde'endent! %#0'et!t in 0#d %#res'un,!t#r situ!tiei in *!'t.
3. O*ert!ntu S.C. OAS COM IMPEN S.R.L. nu ! 're,ent!t cazierul 7udiciar din care +a
reia+a ca ad,ini+tratorii nu au .o+t conda,nat@i1 3n ulti,ii cinci ani1 prin hotarEre
de.initi-a a unei in+tante 7udecatore+ti4 in situ!ti! in %!re !%e!st! %erint! ! *#st 're%i,!t!
e9'i%it in *is! de d!te ! !%+i,itiei. S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%est
!s'e%t4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! %!,ieru
Dudi%i!r.
?. Din Certi.icatul con+tatator nr. :<D9<<@<C2992<=9<4 !st*e %u0 ! *#st 're,ent!t de
#*ert!ntu S.C. OAS COM IMPEN S.R.L.4 re,ut! %! d#0eniu de !%ti3it!te !
#*ert!ntuui %#res'unde #$ie%tuui 'r#%edurii4 d!r !%est! nu !re !ut#ri,!re! de ! des*!sur!
10
!se0ene! !%ti3it!ti. In .apt1 o.ertantul nu e+te autorizat +a de+.a+oare acti-itatea cod
CAE ?9<= F Lucrari de con+tructii a cladirilor rezidentiale +i nerezidentiale. S#i%it!0
're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%est !s'e%t4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii
%erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! %!'!%it!te! de e9er%it!re ! !%ti3it!tii 'r#*esi#n!e.
@. Certi.icatul con+tatator nr2 :<D9<<@<C2992<=9<4 ei$er!t de O*i%iu Re5istru C#0er"uui
de 'e Fn51 Tri$un!u S!tu M!re ! *#st 're,ent!t 2n %#'ie i,i$i14 %u 0en"iune!
Rcon.or, cu ori;inalul)2 In s%#'u ur5ent!rii 'r#%edurii de !tri$uire ! %#ntr!%tuui de
!%+i,itie 'u$i%!4 s#i%it!0 're,ent!re! !%estui d#%u0ent 2n ori;inal@copie le;alizat2
Certi*i%!tu %#nst!t!t#r in #ri5in!/%#'ie e5!i,!t! 3! *i u!t in %#nsider!re in situ!ti! in
%!re4 in ur0! !'i%!rii %riteriuui de !tri$uire 're%i,!t in d#%u0ent!ti! de !tri$uire4 S.C.
OAS COM IMPEN S.R.L. se 3! situ! 'e 'ri0u #%.
6. Din d#%u0entee 're,ent!te de S.C. OAS COM IMPEN S.R.L. 8Declaratie pe proprie
ra+pundere si E/tra+ de cont*1 nu reiese *!'tu %! la ,o,entul +e,narii contractului1
o.ertantul -a a-ea acce+ +au are di+ponibile re+ur+e reale1 ne;re-ate de datorii1 linii de
credit con.ir,ate de banci ori alte ,i7loace .inanciare +u.iciente pentru a realiza ca+h6
.loG Ful de e/ecutie a lucrarii in -aloare de <==2=== lei pentru o perioada de ? luni1
!st*e %u0 s&! s#i%it!t in *is! de d!te ! !%+i,itiei. De !se0ene!4 din d#%u0entee
're,ent!te nu reiese *!'tu %! +u,a re+pecti-a -a .i i,obilizata pentru realizarea
contractului1 in cazul +tabilirii o.ertei depu+e de S.C. OAS COM IMPEN S.R.L. ca .iind
ca+ti;atoare. S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%este !s'e%te4 in s%#'u
de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! %!s+&*#J.
8. C#ntr!r %erinte#r 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei4 !ilanturile pe ulti,ii > ani -200G4
20104 2011. !u *#st 're,ent!te in %#'ie i,i$i!4 d!r *!r! 0entiune! Hcon.or, cu
ori;inalul). S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%est !s'e%t4 in s%#'u
de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! $i!nt.
7. O*ert!ntu S.C. OAS COM IMPEN S.R.L. nu ! 're,ent!t Declaratia pri-ind li+ta
principalelor lucrari e/ecutate in ulti,ii : ani 8For,ular 9=*4 in situ!ti! in %!re in *is! de
d!te ! !%+i,itiei s&! 're%i,!t e9'i%it %! %o.ertantul i,preuna cu a+ociatii 8daca e+te
cazul* F trebuie +a prezinte$ 6 o li+ta a principalelor lucrari e/ecutate in ulti,ii : ani1
continand -alori1 perioade de e/ecutie1 bene.iciari1 indi.erent daca ace+tia din ur,a +unt
autoritati contractante +au clienti pri-ati F For,ular 9=). S#i%it!0 're,ent!re! de
%!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%est !s'e%t4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de
%!i*i%!re re*erit#!re ! e9'erient! si0i!r!.
G. C#ntr!r %erinte#r 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei4 Contractul de pre+tari +er-icii nr2
>?>@<>2=<2<=99 ! *#st 're,ent!t in %#'ie i,i$i!4 d!r *!r! 0entiune! Hcon.or, cu
ori;inalul). S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%est !s'e%t4 in s%#'u
de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! e9'erient! si0i!r!.
10. C#ntr!r %erinte#r 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei4 Reco,andarea F224 ei$er!t! de
S.C. <EDSS DESIGN S.R.L.4 ! *#st 're,ent!t! in %#'ie i,i$i!4 d!r *!r! 0entiune!
Hcon.or, cu ori;inalul). S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%est !s'e%t4 in
s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! e9'erient! si0i!r!.
11. In Reco,andarea F224 ei$er!t! de S.C. <EDSS DESIGN S.R.L. nu se 're%i,e!,!
-aloarea +i locul e/ecutiei lucrarilor1 re+pecti- nu +e precizeaza daca lucrarile au .o+t
e.ectuate 3n con.or,itate cu nor,ele pro.e+ionale din do,eniu +i daca au .o+t du+e la
bun +.Er+it1 in situ!ti! in %!re4 in *is! de d!te ! !%+i,itiei s&! 're%i,!t e9'i%it %!
Hcerti.icarile de buna e/ecutie -or indica cel putin$ bene.iciarii1 indi.erent daca ace+tia
+unt autoritati contractante +au clienti pri-ati1 -aloarea1 perioada +i locul e/ecutiei
lucrarilor +i precizeaza daca au .o+t e.ectuate 3n con.or,itate cu nor,ele pro.e+ionale
din do,eniu +i daca au .o+t du+e la bun +.Er+it)2 S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u
11
'ri3ire ! !%est !s'e%t4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re
! %erti*i%!rie de $un! e9e%utie.
12. In *#r0u!ru E/perienta +i,ilara4 !st*e %u0 ! *#st 're,ent!t de #*ert!nt se 're%i,e!,! %!
S.C. OAS COM IMPEN S.R.L. ! !3ut %!it!te! de +ubcontractant4 d!r nu ! *#st 're,ent!t
si contractul de +ubcontractare4 desi in *is! de d!te ! !%+i,itiei s&! 're%i,!t e9'i%it %! %in
+ituatia 3n care o.ertantul a a-ut calitatea de +ubcontractant@a+ociat +e -a prezenta copia
contractului de +ubcontractare@a+ociere). S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire
! !%est !s'e%t4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re !
e9'erient! si0i!r!.
13. In *#r0u!ru E/perienta +i,ilara4 !st*e %u0 ! *#st 're,ent!t de #*ert!ntu S.C. OAS
COM IMPEN S.R.L. se 're%i,e!,! %! 3!#!re! %#ntr!%tuui nr. 3?3/23.02.2011 %e ! !3ut
%! #$ie%t %Centru de in.or,are turi+tica)1 ! *#st de 6?@.000 T T)A -*!r! ! se 0enti#n!
0#ned! in %!re ! *#st in%+ei!t %#ntr!%tu.4 d!r !%este in*#r0!tii nu sunt %#n*ir0!te de
d#%u0entee 're,ent!te in sustinere! e9'erientei si0i!re -%#ntr!%t de 'rest!ri ser3i%ii4
re%#0!nd!re.. S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%est !s'e%t4 in s%#'u
de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! e9'erient! si0i!r!.
1?. C#ntr!r %erinte#r 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei4 in Li+ta cuprinzand cantitatile de
utila7e1 in+talatii +i echipa,ente tehnice 8Ane/a la For,ular 9:*4 nu se 0enti#ne!,!
*!'tu %! #*ert!ntu !r detine # serie de uti!De4 inst!!tii4 e%+i'!0ente te+ni%e 're3!,ute in
li+tele de cantitati !*erente %!ietuui de s!r%ini -s're e9e0'u> autobetoniera1 ,ala/or de
,ortar1 ,ai ,ecanic1 popi ,etalici e/ten+ibili1 ;rinzi ,etalice e/ten+ibile.. S#i%it!0
're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%est !s'e%t4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii
%erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! uti!De4 inst!!tii4 e%+i'!0ente te+ni%e.
1@. In s%#'u ur5ent!rii 'r#%edurii de !tri$uire ! %#ntr!%tuui de !%+i,itie 'u$i%!4 s#i%it!0
're,ent!re! d#3e,ii detinerii uti!De#r4 inst!!tii#r4 e%+i'!0ente#r 0enti#n!te de
#*ert!nt in Li+ta cuprinzand cantitatile de utila7e1 in+talatii +i echipa,ente tehnice 8Ane/a
la For,ular 9:*2 D#%u0entee res'e%ti3e 3#r *i u!te in %#nsider!re in situ!ti! in %!re4 in
ur0! !'i%!rii %riteriuui de !tri$uire 're%i,!t in d#%u0ent!ti! de !tri$uire4 S.C. OAS
COM IMPEN S.R.L. se 3! situ! 'e 'ri0u #%.
16. O*ert!ntu S.C. OAS COM IMPEN S.R.L. nu ! 're,ent!t Declaratia pri-ind in.or,atii
de per+onal 8For,ular 9A*4 in situ!ti! in %!re in *is! de d!te ! !%+i,itiei s&! 're%i,!t
e9'i%it #$i5!ti3it!te! 're,ent!rii !%estei de%!r!tii4 %u 0entiune! %! in Declaratia
pri-ind in.or,atii de per+onal +e -or no,inaliza coordonatorul de lucrare +i e/pertii
propu+i pentru .iecare .unctie in parte F pentru e/ecutie lucrari2 S#i%it!0 're,ent!re! de
%!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%est !s'e%t4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de
%!i*i%!re re*erit#!re ! De%!r!ti! 'ri3ind in*#r0!tii de 'ers#n!.
18. In Centralizatorul pri-ind in.or,atii de per+onal 8For,ular 9I*1 !st*e %u0 ! *#st
're,ent!t de #*ert!ntu S.C. OAS COM IMPEN S.R.L. se 0enti#ne!,!> %+ub+e,natul
&arcu+ "a+ile1 lider al a+ocierii #C OA# CO& I&PEX #RL)4 in situ!ti! in %!re4 in %!,u
de *!t!4 S.C. OAS COM IMPEN S.R.L. nu ! '!rti%i'!t in !s#%iere. De !se0ene!4 i n
Centralizatorul pri-ind in.or,atii de per+onal 8For,ular 9I*1 !st*e %u0 ! *#st 're,ent!t
de #*ert!ntu S.C. OAS COM IMPEN S.R.L. nu se 0enti#ne!,!> nu,arul ,ediu de
per+onal an;a7at ce -a .i a+i;urat pentru indeplinirea contractului1 +tudiile de
+pecialitate ale per+oanelor no,inalizate1 res'e%ti3 nu,arul de +er-icii +i,ilare pre+tate
de ace+tea. S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%este !s'e%te4 in s%#'u
de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! e9'erti.
17. C#ntr!r %erinte#r 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei4 d#%u0entee de'use 'entru
d#0nu Fe+er Ae9!ndru 8Contract de pre+tari +er-icii1 Certi.icat de ab+ol-ire1 Diplo,a1
Certi.icat de abilitare* !u *#st 're,ent!te in %#'ie i,i$i!4 d!r *!r! 0entiune! Hcon.or,
cu ori;inalul). De !se0ene!4 se0n!tur! d#0nuui Fe+er Ae9!ndru din Curriculu, -itae
12
este %u t#tu di*erit! de se0n!tur! d#0nuui Fe+er Ae9!ndru din An;a7a,entul in nu,e
per+onal4 res'e%ti3 Declaratia de di+ponibilitate -se0n!tur! din C) este %u 0ut 0!i
%#0'e9!.. M!i 0ut4 din d#%u0entee 're,ent!te de #*ert!nt nu re,ut! *!'tu %! d#0nu
Fe+er Ae9!ndru !re !$iit!re! si %#0'etent! de ! #%u'! *un%ti! de In+pector ##&. Din
For,ularul 9I4 're%u0 si in %ee!te d#%u0ente %#0'et!te de d#0nu Fe+er Ae9!ndru
reiese *!'tu %! !%est! ! *#st dese0n!t 'entru *un%ti! de Re+pon+abil ##& si nu 'entru
*un%ti! de In+pector ##&4 %u0 s&! s#i%it!t in *is! de d!te ! !%+i,itiei. S#i%it!0
're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%este !s'e%te4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii
%erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! e9'erti.
1G. C#ntr!r %erinte#r 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei4 d#%u0entee de'use 'entru
d#0nu <#5d!n Mir%e! D!nie 8Contract indi-idual de ,unca1 Diplo,a de licenta* !u
*#st 're,ent!te in %#'ie i,i$i!4 d!r *!r! 0entiune! Hcon.or, cu ori;inalul). De
!se0ene!4 Curriculu, -itae 're,ent!t de d#0nu <#5d!n Mir%e! D!nie este nese0n!t de
%!tre !%est!. S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%este !s'e%te4 in s%#'u
de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! e9'erti.
20. C#ntr!r %erinte#r 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei4 d#%u0entee de'use 'entru
d#!0n! Ienes#i C!r0en 8Contract de colaborare1 Diplo,a1 Autorizatie* !u *#st
're,ent!te in %#'ie i,i$i!4 d!r *!r! 0entiune! Hcon.or, cu ori;inalul). In Contractul de
colaborare nr2 AID@9=29<2<=9< in%+ei!t %u d#!0n! Ienes#i C!r0en se 're%i,e!,! %!
Rpre+tatorul pre+teaza clientului +er-icii de controlul calitatii)4 d!r nu !u *#st 're,ent!te
si d#%u0ente din %!re s! rei!s! *!'tu %! d#!0n! Ienes#i C!r0en !re dre'tu4 '#tri3it
e5ii4 de ! e*e%tu! !se0ene! !%te de %#0ert4 %! 'ers#!n! *i,i%! !ut#ri,!t!. De !se0ene!4
Curriculu, -itae 're,ent!t de d#!0n! Ienes#i C!r0en este nese0n!t de %!tre !%e!st!.
M!i 0ut4 in situ!ti! in %!re Autorizatia 're,ent!t! 'entru d#!0n! Ienes#i C!r0en este
e9'ir!t!4 !%e!st! *iind de!t*e ei$er!t! 'entru un d#0eniu iree3!nt 'entru #$ie%tu
%#ntr!%tuui si !3!nd in 3edere %! Ordinu nr. 6?6/2008 ! *#st !$r#5!t 'rin Ordinu nr.
3@6/200G4 #*ert!ntu nu ! 're,ent!t d#%u0ente -s're e9. de%i,ie intern!. din %!re s!
re,ute %! d#!0n! Ienes#i C!r0en ! *#st dese0n!t! in *un%ti! de Re+pon+abil cu
calitatea in %!dru S.C. OAS COM IMPEN S.R.L. S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u
'ri3ire ! !%este !s'e%te4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re
re*erit#!re ! e9'erti.
21. C#ntr!r %erinte#r 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei4 d#%u0entee de'use 'entru
d#0nu <#5d!n D!nie&Si0i 8Contract indi-idual de ,unca1 Diplo,a1 Certi.icat de
ab+ol-ire1 Certi.icat de participare* !u *#st 're,ent!te in %#'ie i,i$i!4 d!r *!r! 0entiune!
Hcon.or, cu ori;inalul). De !se0ene!4 #*ert!ntu nu ! 're,ent!t un Curriculu, -itae
'entru d#0nu <#5d!n D!nie&Si0i. S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire !
!%este !s'e%te4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re !
e9'erti.
22. C#ntr!r %erinte#r 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei4 d#%u0entee de'use 'entru
d#0nu Tud#r!%+e Ste*!n 8Contract de colaborare1 Diplo,a de licenta1 Le;iti,atie* !u
*#st 're,ent!te in %#'ie i,i$i!4 d!r *!r! 0entiune! Hcon.or, cu ori;inalul). De
!se0ene!4 #*ert!ntu nu ! 're,ent!t un Curriculu, -itae 'entru d#0nu Tud#r!%+e
Ste*!n. M!i 0ut4 in Contractul de colaborare nr2 I=<@9I29<2<=9< in%+ei!t %u d#0nu
Tud#r!%+e Ste*!n se 're%i,e!,! %! Rpre+tatorul pre+teaza clientului +er-icii de controlul
calitatii)4 ne*iind ins! 're,ent!te si d#%u0ente din %!re s! rei!s! *!'tu %! d#0nu
Tud#r!%+e Ste*!n !re !$iit!te! si %#0'etent!4 '#tri3it e5ii4 de ! e*e%tu! !se0ene! !%te
de %#0ert4 %! 'ers#!n! *i,i%! !ut#ri,!t!. S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire !
!%este !s'e%te4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re !
e9'erti.
13
23. C#ntr!r %erinte#r 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei4 d#%u0entee de'use 'entru
d#0nu Fr!ti! Aure 8Contract de colaborare1 Diplo,a1 Certi.icat de ate+tare1
Le;iti,atie* !u *#st 're,ent!te in %#'ie i,i$i!4 d!r *!r! 0entiune! Hcon.or, cu
ori;inalul). De !se0ene!4 in Contractul de colaborare nr2 AIC@9=29<2<=9< in%+ei!t %u
d#0nu Fr!ti! Aure se 're%i,e!,! %! Rpre+tatorul pre+teaza clientului +er-icii de
controlul calitatii)4 ne*iind ins! 're,ent!te si d#%u0ente din %!re s! rei!s! *!'tu %!
d#0nu Fr!ti! Aure !re !$iit!te! si %#0'etent!4 '#tri3it e5ii4 de ! e*e%tu! !se0ene!
!%te de %#0ert4 %! 'ers#!n! *i,i%! !ut#ri,!t!. S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u
'ri3ire ! !%este !s'e%te4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re
re*erit#!re ! e9'erti.
2?. In s%#'u ur5ent!rii 'r#%edurii de !tri$uire ! %#ntr!%tuui de !%+i,itie 'u$i%!4 s#i%it!0
're,ent!re! de docu,ente prin care +a +e de,on+treze e/perienta ,entionata in C" de
%!tre s'e%i!istii dese0n!ti in F#r0u!ru 18 'entru *un%ti! de &ana;er de proiect4
res'e%ti3 #e. de +antier2 D#%u0entee res'e%ti3e 3#r *i u!te in %#nsider!re in situ!ti! in
%!re4 in ur0! !'i%!rii %riteriuui de !tri$uire 're%i,!t in d#%u0ent!ti! de !tri$uire4 S.C.
OAS COM IMPEN S.R.L. se 3! situ! 'e 'ri0u #%.
2@. In situ!ti! in %!re #*ert!ntu ! de%!r!t %! 3! su$%#ntr!%t! # '!rte din %#ntr!%t %!tre S.C.
<LUCONS GROUP S.R.L.4 su$%#ntr!%t!ntu nu ! 're,ent!t Declaratia pri-ind
neincadrarea 3n +ituaiile pre-zute la art2 AC
9
din O2U2'2 nr2 >?@<==A 8For,ular I* si
Acordul de +ubcontractare 8For,ular <?*1 desi in *is! de d!te ! !%+i,itiei s&! 're%i,!t
e9'i%it %! se s#i%it! 're,ent!re! !%est#r d#%u0ente in %!,u su$%#ntr!%t!rii. S#i%it!0
're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%est !s'e%t4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii
%erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! su$%#ntr!%t!nti.
26. In s%#'u ur5ent!rii 'r#%edurii de !tri$uire ! %#ntr!%tuui de !%+i,itie 'u$i%!4 s#i%it!0
're,ent!re! de docu,ente prin care +a +e de,on+treze .aptul ca +ubcontractantul #2C2
!LUCO# 'ROUP #2R2L2 are in obiectul de acti-itate +i +pecializarea in care ur,eaza
+a e/ecute lucrarile in cauza2 D#%u0entee res'e%ti3e 3#r *i u!te in %#nsider!re in
situ!ti! in %!re4 in ur0! !'i%!rii %riteriuui de !tri$uire 're%i,!t in d#%u0ent!ti! de
!tri$uire4 S.C. OAS COM IMPEN S.R.L. se 3! situ! 'e 'ri0u #%.
8Te,ei le;al$ art2 <=9 din O2U2'2 nr2 >?@<==A1 coroborat cu art2 >: din B2'2 nr2
C<:@<==A*2
Bn ceea ce prive:te o4ertantul: S(C( !EC'OCER S(R(L( :
C# 0$&-&$' +% doc#4'(*'+' d' c%+&3&c%$':
1. In s%#'u ur5ent!rii 'r#%edurii de !tri$uire ! %#ntr!%tuui de !%+i,itie 'u$i%!4
s#i%it!0 're,ent!re! d#3e,ii detinerii uti!De#r4 inst!!tii#r4 e%+i'!0ente#r
0enti#n!te de #*ert!nt in Li+ta cuprinzand cantitatile de utila7e1 in+talatii +i
echipa,ente tehnice 8Ane/a la For,ular 9:*2 D#%u0entee res'e%ti3e 3#r *i u!te in
%#nsider!re in situ!ti! in %!re4 in ur0! !'i%!rii %riteriuui de !tri$uire 're%i,!t in
d#%u0ent!ti! de !tri$uire4 S.C. TECINOCER S.R.L. se 3! situ! 'e 'ri0u #%.
2. In s%#'u ur5ent!rii 'r#%edurii de !tri$uire ! %#ntr!%tuui de !%+i,itie 'u$i%!4
s#i%it!0 're,ent!re! de docu,ente prin care +a +e de,on+treze e/perienta
,entionata in C" de %!tre s'e%i!istii dese0n!ti in F#r0u!ru 16 'entru *un%ti! de
&ana;er de proiect4 res'e%ti3 #e. de +antier2 D#%u0entee res'e%ti3e 3#r *i u!te in
%#nsider!re in situ!ti! in %!re4 in ur0! !'i%!rii %riteriuui de !tri$uire 're%i,!t in
d#%u0ent!ti! de !tri$uire4 S.C. TECINOCER S.R.L. se 3! situ! 'e 'ri0u #%.
8Te,ei le;al$ art2 <=9 din O2U2'2 nr2 >?@<==A1 coroborat cu art2 >: din B2'2 nr2
C<:@<==A*2
1?
Bn ceea ce prive:te o4ertantul: S(C( S!ARE!O S(R(L( :
C# 0$&-&$' +% doc#4'(*'+' d' c%+&3&c%$':
1. Bn Declaraia pri-ind calitatea de participant la procedura 8For,ular >*4 !st*e %u0 !
*#st 're,ent!t1 de #*ert!ntu S.C. STARETO S.R.L.4 se 're%i,e!,! %! #$ie%tu
%#ntr!%tuui este %Centru de in.or,are turi+tica 'A"O(DIA)4 in situ!ti! in %!re4 in
*is! de d!te ! !%+i,itiei s&! 're%i,!t e9'i%it %! #$ie%tu %#ntr!%tuui %#nst! in E/ecutie
lucrari pentru obiecti-ul de in-e+titie$ %Centru de in.or,are turi+tica 'A"O(DIA)2
S#i%it!0 're,ent!re! unei De%!r!"ii 'ri3ind %!it!te! de '!rti%i'!nt ! 'r#%edur!
%#0'et!t! in 0#d %#res'un,!t#r situ!tiei in *!'t.
2. Bn Declaraia pri-ind neincadrarea in +ituatiile pre-azute la art2 9D9 din O2U2'2 nr2
>?@<==A 8For,ular :*4 !st*e %u0 ! *#st 're,ent!t1 de #*ert!ntu S.C. STARETO
S.R.L.4 se 're%i,e!,! %! #$ie%tu %#ntr!%tuui este %Centru de in.or,are turi+tica
'A"O(DIA)4 in situ!ti! in %!re4 in *is! de d!te ! !%+i,itiei s&! 're%i,!t e9'i%it %!
#$ie%tu %#ntr!%tuui %#nst! in E/ecutie lucrari pentru obiecti-ul de in-e+titie$
%Centru de in.or,are turi+tica 'A"O(DIA)2 S#i%it!0 're,ent!re! unei De%!r! ii
'ri3ind nein%!dr!re! in situ!tiie 're3!,ute ! !rt. 171 din O.U.G. nr. 3?/2006
%#0'et!t! in 0#d %#res'un,!t#r situ!tiei in *!'t.
3. Certi.icatul con+tatator nr2 :II<:D@9<29<2<=9< ei$er!t de O*i%iu Re5istru
C#0er"uui de 'e Fn51 Tri$un!u Ti0is ! *#st 're,ent!t 2n %#'ie i,i$i14 %u
0en"iune! Rcon.or, cu ori;inalul)2 In s%#'u ur5ent!rii 'r#%edurii de !tri$uire !
%#ntr!%tuui de !%+i,itie 'u$i%!4 s#i%it!0 're,ent!re! !%estui d#%u0ent 2n
ori;inal@copie le;alizat2 Certi*i%!tu %#nst!t!t#r in #ri5in!/%#'ie e5!i,!t! 3! *i u!t
in %#nsider!re in situ!ti! in %!re4 in ur0! !'i%!rii %riteriuui de !tri$uire 're%i,!t in
d#%u0ent!ti! de !tri$uire4 S.C. STARETO S.R.L. se 3! situ! 'e 'ri0u #%.
?. Din #cri+oarea bancara nr2 <D<AI@9=29<2<=9< ei$er!t! de <RD Ti0is#!r! nu reiese
*!'tu %! la ,o,entul +e,narii contractului1 #*ert!ntu S.C. STARETO S.R.L. -a
a-ea acce+ +au are di+ponibile re+ur+e reale1 ne;re-ate de datorii1 linii de credit
con.ir,ate de banci ori alte ,i7loace .inanciare +u.iciente pentru a realiza ca+h6.loG
Ful de e/ecutie a lucrarii in -aloare de <==2=== lei pentru o perioada de ? luni4 %u0 s&
! 're%i,!t in *is! de d!te ! !%+i,itiei. De !se0ene!4 din s%ris#!re! $!n%!r! 're,ent!t!
nu reiese *!'tu %! +u,a re+pecti-a -a .i i,obilizata pentru realizarea contractului1 in
cazul +tabilirii o.ertei depu+e de #2C2 #TARETO #2R2L2 ca .iind ca+ti;atoare. S#i%it!0
're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%este !s'e%te4 in s%#'u de0#nstr!rii
inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! %!s+&*#J.
@. !ilantul pe anul <==C4 !st*e %u0 ! *#st 're,ent!t de #*ert!ntu S.C. STARETO S.R.L.4
nu este -izat +i inre;i+trat la or;anele co,petente4 %u0 s&! s#i%it!t in *is! de d!te !
!%+i,itei. S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%est !s'e%t4 in s%#'u
de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! $i!nt.
6. Ci*r! de !*!%eri !*erent! !ni#r 200G4 2010 si 20114 !st*e %u0 ! *#st 're%i,!t! in
For,ularul In.or,atii 'enerale -200G> 2.233.@@0400 ei4 2010> 2.?61.?@0400 ei4
2011> 3.312.?82400 ei. nu este %#n*ir0!t! de $i!nturie 'e !nii 200G4 20104 2011.
S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%est !s'e%t4 in s%#'u de0#nstr!rii
inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! %i*r! de !*!%eri.
8. De(i Declaraia pri-ind li+ta principalelor lucrri e/ecutate 3n ulti,ii : ani
8For,ular 9=*4 ! *#st 're,ent!t1 de #*ert!nt Hpe propria r+pundere1 +ub +anciunile
aplicabile .aptei de .al+ 3n acte publice)1 %u 0en"iune! %1 %datele prezentate 3n
tabelul ane/at +unt reale)4 i!r %in.or,aiile .urnizate +unt co,plete 4i corecte 3n
.iecare detaliu)1 !ne9! ! *#r0u!ru 10 %#ntine in*#r0!tii in%#0'ete si in%#re%te4 in
%ee! %e 'ri3este> #$ie%tu %#ntr!%te#r 're3!,ute ! '#,iti! 1 si 24 %#du CP) !
%#ntr!%te#r 're3!,ute ! '#,iti! 1 si 24 !dres! $ene*i%i!ruui %#ntr!%tuui 're3!,ut !
1@
'#,iti! 14 denu0ire! si !dres! $ene*i%i!ruui %#ntr!%tuui 're3!,ut ! '#,iti! 24
'eri#!d! de deru!re ! %#ntr!%te#r 're3!,ute ! '#,iti! 1 si 2. S#i%it!0 're,ent!re! de
%!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%este !s'e%te4 in s%#'u de0#nstr!rii 3eridi%it!tii %e#r
de%!r!te de #*ert!ntu S.C. STARETO S.R.L. in De%!r!"i! 'ri3ind ist! 'rin%i'!e#r
u%r1ri e9e%ut!te 2n uti0ii @ !ni.
7. In Reco,andarea F224 ei$er!t! de Muni%i'iu Ti0is#!r! nu se 're%i,e!,! 3!#!re!
u%r!ri#r1 in situ!ti! in %!re4 in *is! de d!te ! !%+i,itiei s&! 're%i,!t e9'i%it %!
Hcerti.icarile de buna e/ecutie -or indica cel putin$ bene.iciarii1 indi.erent daca
ace+tia +unt autoritati contractante +au clienti pri-ati1 -aloarea1 perioada +i locul
e/ecutiei lucrarilor +i precizeaza daca au .o+t e.ectuate 3n con.or,itate cu nor,ele
pro.e+ionale din do,eniu +i daca au .o+t du+e la bun +.Er+it)2 S#i%it!0 're,ent!re! de
%!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%est !s'e%t4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de
%!i*i%!re re*erit#!re ! %erti*i%!rie de $un! e9e%utie.
G. In Ane/a nr2 < la Proce+ul6-erbal de receptie la ter,inarea lucrarilor nr2
>?IA@9<29<2<=99 se 0enti#ne!,! # serie de u%r!ri de re0edi!t4 d!r nu !u *#st
're,ent!te si !te d#%u0ente din %!re s! re,ute %! re0ediere! u%r!ri#r s&! si e*e%tu!t4
res'e%ti3 %! u%r!rie re0edi!te !u *#st re%e'ti#n!te de $ene*i%i!r. M!i 0ut4 in
Reco,andarea pri-ind calitatea lucrarilor in con+tructii nr2 ><=@<=2=<2<=9<4 ei$er!t!
de S%#!! de Arte si Meserii G+e#r5+e At!n!siu Ti0is#!r!4 nu se *!%e ni%i# re*erire %u
'ri3ire ! re.aceri partiale +au totale de lucrari4 desi din !ne9! nr. 2 ! 'r#%esu&3er$!
0enti#n!t 0!i sus re,ut! %! !u *#st ne%es!re re*!%eri de u%r!ri. S#i%it!0 're,ent!re!
de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%este !s'e%te4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de
%!i*i%!re re*erit#!re ! e9'erient! si0i!r!.
10. In Reco,andarea pri-ind calitatea lucrarilor in con+tructii nr2 ><=@<=2=<2<=9<4
ei$er!t! de S%#!! de Arte si Meserii G+e#r5+e At!n!siu Ti0is#!r! nu se 're%i,e!,!
-aloarea +i locul e/ecutiei lucrarilor1 in situ!ti! in %!re4 in *is! de d!te ! !%+i,itiei s&!
're%i,!t e9'i%it %! Hcerti.icarile de buna e/ecutie -or indica cel putin$ bene.iciarii1
indi.erent daca ace+tia +unt autoritati contractante +au clienti pri-ati1 -aloarea1
perioada +i locul e/ecutiei lucrarilor +i precizeaza daca au .o+t e.ectuate 3n
con.or,itate cu nor,ele pro.e+ionale din do,eniu +i daca au .o+t du+e la bun
+.Er+it)2 S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%est !s'e%t4 in s%#'u
de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! %erti*i%!rie de $un!
e9e%utie.
11. C#ntr!r %erinte#r 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei4 in Li+ta cuprinzand cantitatile
de utila7e1 in+talatii +i echipa,ente tehnice 8Ane/a la For,ular 9:*4 nu se
0enti#ne!,! *!'tu %! #*ert!ntu !r detine # serie de uti!De4 inst!!tii4 e%+i'!0ente
te+ni%e 're3!,ute in li+tele de cantitati !*erente %!ietuui de s!r%ini -s're e9e0'u>
e/ca-ator pe pneuri1 autobetoniera1 popi ,etalici e/ten+ibili1 ;rinzi ,etalice
e/ten+ibile.. S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%est !s'e%t4 in s%#'u
de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! uti!De4 inst!!tii4
e%+i'!0ente te+ni%e.
12. In s%#'u ur5ent!rii 'r#%edurii de !tri$uire ! %#ntr!%tuui de !%+i,itie 'u$i%!4
s#i%it!0 're,ent!re! d#3e,ii detinerii uti!De#r4 inst!!tii#r4 e%+i'!0ente#r
0enti#n!te de #*ert!nt in Li+ta cuprinzand cantitatile de utila7e1 in+talatii +i
echipa,ente tehnice 8Ane/a la For,ular 9:*2 D#%u0entee res'e%ti3e 3#r *i u!te in
%#nsider!re in situ!ti! in %!re4 in ur0! !'i%!rii %riteriuui de !tri$uire 're%i,!t in
d#%u0ent!ti! de !tri$uire4 S.C. STARETO S.R.L. se 3! situ! 'e 'ri0u #%.
13. C#ntr!r %erinte#r 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei4 in Declaratia pri-ind
in.or,atii de per+onal 8For,ular 9A* nu !u *#st n#0in!i,!ti> coordonatorul de
lucrare +i e/pertii propu+i pentru .iecare .unctie in parte pentru e/ecutie lucrari4 %i #
16
serie de 0un%it#ri4 'ers#n! %!i*i%!t. S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire !
!%est !s'e%t4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re !
e9'erti.
1?. O*ert!ntu S.C. STARETO S.R.L. nu ! n#0in!i,!t in de%!r!ti! Per+oanele
re+pon+abile pentru e/ecutia lucrarilor 8For,ular <D* F 'ers#!nee dese0n!te 'entru
*un%ti! de &ana;er de proiect1 *un%ti! de In+pector ##&1 res'e%ti3 *un%ti! de In;iner
ate+tat ARE pentru in+talatii electrice2 De !se0ene!4 nu !u *#st 0enti#n!te +tudiile
de +pecialitate !e 'ers#!ne#r n#0in!i,!te in !%est *#r0u!r 27. S#i%it!0
're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%este !s'e%te4 in s%#'u de0#nstr!rii
inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! e9'erti.
1@. O*ert!ntu S.C. STARETO S.R.L. nu ! 're,ent!t d#%u0ente -Curiculu, -itae1
diplo,a de +tudii1 ate+tat@le;iti,atie1 Declaratie de di+ponibilitate1 Contract de
,unca@Re-i+al@ An;a7a,ent@ acord de participare. 'entru 3re# 'ers#!n! n#0in!i,!t!
'entru *un%ti! de &ana;er de proiect2 S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire !
!%est !s'e%t4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re !
e9'erti.
16. Curriculu, -itae si Declaratia de di+ponibilitate 're,ent!te de d#0nu Ci#$!nu
)!entin sunt nese0n!te de %!tre !%est!. De !se0ene!4 %#ntr!r in*#r0!tii#r
're,ent!te4 'e 'r#'rie r!s'undere4 in de%!r!ti! Per+oanele re+pon+abile pentru
e/ecutia lucrarilor 8For,ular <D*4 din C" +i Declaratia de di+ponibilitate 're,ent!te
re,ut! %! d#0nu Ci#$!nu )!entin si&! 0!ni*est!t dis'#ni$iit!te! de ! u%r! 'e
'#stu de RTE si nu 'e '#stu de #EF #ATIER4 %u0 se 're%i,e!,! in F#r0u!ru 27.
S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%este !s'e%te4 in s%#'u de0#nstr!rii
inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! e9'erti.
18. C#ntr!r %erinte#r 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei4 #*ert!ntu S.C. STARETO
S.R.L. nu ! 're,ent!t diplo,a de +tudii 'entru d#0nu Mures!n C#rne. De !se0ene!4
%#ntr!r %erinte#r 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei4 Declaratia de e/clu+i-itate +i
di+ponibilitate 're,ent!t! de d#0nu Mures!n C#rne nu res'e%t! F#r0u!ru 17 din
d#%u0ent!ti! de !tri$uire4 !st*e %!4 din !%e!st! de%!r!tie nu reiese4 s're e9e0'u4
%!re este '#stu 'entru %!re !%est! este dis'us s! u%re,e !!turi de S.C. STARETO
S.R.L.4 in %!,u in %!re #*ert! !%estui! 3! *i %!sti5!t#!re. S#i%it!0 're,ent!re! de
%!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%este !s'e%te4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de
%!i*i%!re re*erit#!re ! e9'erti.
17. O*ert!ntu S.C. STARETO S.R.L. ! 're,ent!t4 'entru d#0nu P!'!3! )!eriu4 un
nu0!r de 2 Curriculu, -itae in %!re se 're%i,e!,! %! '#stu 'r#'us in %#ntr!%t este
#EF DE #ATIER4 res'e%ti3 Re+pon+abil tehnic cu e/ecutia4 %ee! %e %#ntr!3ine %e#r
de%!r!te 'e 'r#'rie r!s'undere in F#r0u!ru 27 -in %!re se 're%i,e!,! %! d#0nu
P!'!3! )!eriu 3! *i *##sit 'e *un%ti! de CTC*. De !se0ene!4 in situ!ti! in %!re
Ordinu nr. 6?6/2008 ! *#st !$r#5!t 'rin Ordinu nr. 3@6/200G4 #*ert!ntu nu !
're,ent!t d#%u0ente -s're e9. de%i,ie intern!. din %!re s! re,ute %! d#0nu P!'!3!
)!eriu ! *#st dese0n!t in *un%ti! de Re+pon+abil cu calitatea in %!dru S.C.
STARETO S.R.L. M!i 0ut4 %#ntr!r %erinte#r 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei4
Declaratia de e/clu+i-itate +i di+ponibilitate 're,ent!t! de d#0nu P!'!3! )!eriu nu
res'e%t! For,ularul 9D din d#%u0ent!ti! de !tri$uire4 !st*e %!4 din !%e!st! de%!r!tie
nu reiese4 s're e9e0'u4 %!re este '#stu 'entru %!re !%est! este dis'us s! u%re,e
!!turi de S.C. STARETO S.R.L.4 in %!,u in %!re #*ert! !%estui! 3! *i %!sti5!t#!re.
S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%este !s'e%te4 in s%#'u de0#nstr!rii
inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! e9'erti.
1G. C#ntr!r %erinte#r 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei4 #*ert!ntu S.C. STARETO
S.R.L. nu ! 're,ent!t diplo,a de +tudii 'entru d#0nu G!$#r G+e#r5+e. De !se0ene!4
18
in Declaratia de di+ponibilitate 're,ent!t!4 'e 'r#'rie r!s'undere4 de d#0nu G!$#r
G+e#r5+e4 se 're%i,e!,! %! !%est! este Han;a7at al o.ertantului con.or, contract de
colaborare nr2 222 din data222)4 in situ!ti! in %!re din d#%u0entee 're,ent!te re,ut! %!
!%est! este !n5!D!t ! #2C2 PRI&ORDIAL PROTECTIA &UCII #2R2L2 si nu !
#*ert!ntuui S.C. STARETO S.R.L. S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire !
!%este !s'e%te4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re !
e9'erti.
20. Curriculu, -itae 're,ent!t de d#0nu D#!ndesi Mir%e! este nese0n!t de %!tre !%est!.
C#ntr!r %erinte#r 're3!,ute in *is! de d!te ! !%+i,itiei4 #*ert!ntu S.C. STARETO
S.R.L. nu ! 're,ent!t diplo,a de +tudii 'entru d#0nu D#!ndesi Mir%e!. In
Declaratia de di+ponibilitate 're,ent!t!4 'e 'r#'rie r!s'undere4 de d#0nu D#!ndesi
Mir%e!4 se 're%i,e!,! %! !%est! este Han;a7at al o.ertantului con.or, contract de
colaborare nr2 =D> din data 9A2=:2<=9<)4 in situ!ti! in %!re din d#%u0entee
're,ent!te re,ut! %! !%est! este !n5!D!t ! #*ert!ntuui in $!,! unui %#ntr!%t indi3idu!
de 0un%! si nu de %#!$#r!re. De !se0ene!4 %#ntr!r in*#r0!tii#r 're,ent!te4 'e
'r#'rie r!s'undere4 in de%!r!ti! Per+oanele re+pon+abile pentru e/ecutia lucrarilor
8For,ular <D*4 din C) si De%!r!ti! de dis'#ni$iit!te 're,ent!te de #*ert!nt re,ut! %!
d#0nu D#!ndesi Mir%e! si&! 0!ni*est!t dis'#ni$iit!te! de ! u%r! 'e '#stu de
In+pector ##& si nu 'e '#stu de I'IER RTE4 %u0 se 're%i,e!,! in F#r0u!ru 27.
M!i 0ut4 din %#ntr!%tu de 0un%! si din e5iti0!ti! 're,ent!te de #*ert!nt4 nu reiese
%! d#0nu D#!ndesi Mir%e! !r *i !$iit!t s! #%u'e '#stu de In+pector ##&1 %u0 nu
reiese ni%i %! !r *i !$iit!t s! #%u'e '#stu de I'IER RTE -%i e3entu! In;iner
ate+tat ARE pentru in+talatii electrice.. S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire
! !%este !s'e%te4 in s%#'u de0#nstr!rii inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re !
e9'erti.
21. In s%#'u ur5ent!rii 'r#%edurii de !tri$uire ! %#ntr!%tuui de !%+i,itie 'u$i%!4
s#i%it!0 're,ent!re! de docu,ente prin care +a +e de,on+treze e/perienta
,entionata in C" de %!tre s'e%i!istii dese0n!ti in F#r0u!ru 27 'entru *un%ti! de
&ana;er de proiect4 res'e%ti3 #e. de +antier2 D#%u0entee res'e%ti3e 3#r *i u!te in
%#nsider!re in situ!ti! in %!re4 in ur0! !'i%!rii %riteriuui de !tri$uire 're%i,!t in
d#%u0ent!ti! de !tri$uire4 S.C. STARETO S.R.L. se 3! situ! 'e 'ri0u #%.
22. Certi*i%!tu ISO 1?001 're,ent!t de #*ert!nt in %#'ie4 %u 0entiune! %#n*#r0 %u
#ri5in!u4 nu este i,i$i4 !st*e %! nu se '#!te distin5e d!t! 3!!$iit!tii !%estui!.
S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%est !s'e%t4 in s%#'u de0#nstr!rii
inde'inirii %erintei de %!i*i%!re re*erit#!re ! st!nd!rde de 'r#te%tie ! 0ediuui.
23. O*ert!ntu S.C. STARETO S.R.L. ! 're,ent!t # Declaratie initiala pri-ind
indeplinirea cerintelor de cali.icare4 in situ!ti! in %!re !%e!st! de%!r!tie se 're,int!
d#!r in %!,u si %u res'e%t!re! 're3ederi#r !rt. 11 !in. -?. din I.G. nr. G2@/2006.
S#i%it!0 're,ent!re! de %!ri*i%!ri %u 'ri3ire ! !%est !s'e%t4 in 3edere! 're%i,!rii
s%#'uui ur0!rit de #*ert!nt 'rin 're,ent!re! !%estei de%!r!tii.
8Te,ei le;al$ art2 <=9 din O2U2'2 nr2 >?@<==A1 coroborat cu art2 >: din B2'2 nr2
C<:@<==A*2
MOTIVELE PENTRU CARE OFERTA DEPUS5 DE S.C. DATECO S.R.L. A
FOST ADMIS5 ,OFERTANT CALIFICAT/:
& O.ertantul #2C2 DATECO #2R2L2 a prezentat docu,ente care de,on+treaz
3ndeplinirea cerinelor ,ini,e de cali.icare +tabilite 3n docu,entaia de atribuire2
17
MOTIVELE CARE AU STAT LA BA6A DECI6IEI DE RESPINGERE A
OFERTEI DEPUSE DE S.C. OAS COM IMPEX S.R.L. :
1. O*ert!ntu S.C. OAS COM IMPEN S.R.L. nu ! tr!ns0is r1s'uns ! %!ri*i%1rie
s#i%it!te de %#0isi! de e3!u!re 8,oti- de re+pin;ere a o.ertei1 con.2 pre-ed2 art2 IC
coroborat cu art2 D9 din B2'2 nr2 C<:@<==AJ cali.icati- 6 o.ert necon.or,*.
2. Prin *!'tu %! nu ! tr!ns0is r1s'uns ! %!ri*i%1rie s#i%it!te de %#0isi! de e3!u!re4
#*ert!ntu S.C. OAS COM IMPEN S.R.L. nu ! *!%ut d#3!d! %! inde'ineste
ur0!t#!ree %erinte de %!i*i%!re st!$iite in *is! de d!te ! !%+i,itiei 8,oti- de
re+pin;ere a o.ertei1 con.2 pre-ed2 art2 >A1 alin2 91 lit2 b* coroborat cu art2 D9 din B2'2
nr2 C<:@<==AJ cali.icati- F o.ert inacceptabil*$
6 HCerti.icat de participare la licitatie cu o.erta independenta1 con.or, Ord2 pre+edintelui
AR&AP nr2 >9?@<=9= 6 For,ular >D)2
6 HCazierul .i+cal1 Cazier 7udiciar al operatorului1 din care +a reia+a ca ad,ini+tratorii
nu au .o+t conda,nat@i1 3n ulti,ii cinci ani1 prin hotarEre de.initi-a a unei in+tante
7udecatore+ti)2
6 HCerti.icat Con+tatator eliberat de ORC din care +a rezulte ca do,eniul de acti-itate al
o.ertantului core+punde obiectului procedurii2 O.ertantul i+i -a a+u,a ra+punderea cu
pri-ire la .aptul ca in.or,atiile prezentate in Certi.icatul Con+tatator +unt reale@
actuale la data li,ita de depunere a o.ertelor2 #e -a prezenta in ori;inal@copie
le;alizata@copie lizibila cu ,entiunea Hcon.or, cu ori;inalul)2 O.ertantul cla+at pe
pri,ul loc1 inainte de tran+,iterea co,unicarii pri-ind rezultatul procedurii1
autoritatea contractanta -a +olicita prezentarea certi.icatului con+tatator in copie
le;alizata @ori;inal2 Kn cazul unei a+ocieri1 .iecare a+ociat trebuie +a prezinte ace+t
docu,ent)2
&HO.ertantul trebuie +a de,on+treze ca la ,o,entul +e,narii contractului1 -a a-ea acce+
+au are di+ponibile re+ur+e reale1 ne;re-ate de datorii1 linii de credit con.ir,ate de
banci ori alte ,i7loace .inanciare +u.iciente pentru a realiza ca+h6.loG Ful de e/ecutie
a lucrarii in -aloare de <==2=== lei pentru o perioada de ? luni2 #cri+oare din partea
bancilor@+ocietati .inantatoare @ alt docu,ent probant de unde +a reia+a ca are acce+
la .inantare 3n +u,a de <==2=== +i pentru o perioada de ? luni)2
6 H!ilantul contabil pe ulti,ii trei ani -izat +i inre;i+trat la or;anele co,petente
D2'2F2P @ Docu,ente care re.lecta o i,a;ine .idela a +ituatiei econo,ice +i .inanciare
a candidatului@ o.ertantului1 Declaratie pri-ind incadrarea in I&& 8dc2E+te cazul*)2
6 HO.ertantul -a .ace do-ada indeplinirii in ulti,ii : ani1 a ,ini, 9 8un* contract1 ,a/i,
< 8doua* contracte +i,ilare obiectului prezentei proceduri1 a-and -aloare cu,ulata de
,ini, A9:2=== lei .ara T"A2 Li+ta a principalelor lucrari e/ecutate in ulti,ii : ani F
For, 9=1 For, 9< 6 e/perienta +i,ilara1 For, 9> 6 centralizator pentru e/perienta
+i,ilara1 Certi.icari de buna e/ecutie a contractelor ,entionate ca +i e/perienta
+i,ilara)2
6 HDeclaratie pri-ind utila7ele1 in+talatiile1 echipa,entele tehnice de care di+pune pentru
3ndeplinirea core+punzatoare a contractului de lucrari6For,2 9:)2
6 HDeclaratie pri-ind in.or,atii de per+onal F For, 9AJCentralizator6For, 9I dc e+te
cazul2 #e +olicita e/pertii$ 9&ana;er de proiect@ Coordonator de proiectF,in2> ani
e/perienta in do,eniul lucrarilor ce .ac obiectul achizitiei19 #e. de +antierF,in2 > ani
e/perienta in do,eniul lucrarilor ce .ac obiectul achizitiei19 Re+pon+abil tehnic cu
e/ecutia1 9 Re+pon+abil cu calitatea19 In+pector ##&19 In;2 ate+tat ARE pt2 in+talatii
electriceJ C" in care -a .i ,entionata e/perienta1 Diplo,e de +tudii1 Ate+tate@
autorizatii1 Declaratie de di+ponibilitate For,2 9D1 Contract de ,unca inre;i+trate
co.2 le;ii@Re-i+al@ An;a7a,ent@ acord de participare2 E/pertii ce trebuie +a prezinte
ate+tare1 -or prezenta ate+t23n do,eiul lucrarilor ce ur,eaza +a .ie e/ecutate)2
1G
6 HIn.or,atii pri-ind +ubcontractantii Re+ur+ele ,ateriale +i u,ane ale
+ubcontractantilor declarati +e iau 3n con+iderare pentru partea lor de i,plicare 3n
contractul care ur,eaza +a .ie 3ndeplinit1 3n cazul 3n care +e prezinta docu,ente
rele-ante 3n ace+t +en+1 For,2 I1 9C +i <?)2
MOTIVELE CARE AU STAT LA BA6A DECI6IEI DE RESPINGERE A
OFERTEI DEPUSE DE S.C. TEC7NOCER S.R.L. :
92 O*ert!ntu S.C. TECINOCER S.R.L. ! tr!ns0is r1s'uns ! %!ri*i%1rie s#i%it!te de
%#0isi! de e3!u!re4 d!r nu ! r!s'uns ! %!ri*i%!rie s#i%it!te de %#0isi! de e3!u!re
%u 'ri3ire ! d#%u0entee de %!i*i%!re4 %i d#!r ! %!ri*i%!rie re*erit#!re ! 0#du de
*#r0!re ! 'retuui 8,oti- de re+pin;ere a o.ertei1 con.2 pre-ed2 art2 IC coroborat cu
art2 D9 din B2'2 nr2 C<:@<==AJ cali.icati- 6 o.ert necon.or,*.
<2 Prin *!'tu %! nu ! tr!ns0is r1s'uns ! %!ri*i%1rie s#i%it!te de %#0isi! de e3!u!re %u
'ri3ire ! d#%u0entee de %!i*i%!re4 #*ert!ntu S.C. TECINOCER S.R.L. nu ! *!%ut
d#3!d! %! inde'ineste ur0!t#!ree %erinte de %!i*i%!re st!$iite in *is! de d!te !
!%+i,itiei 8,oti- de re+pin;ere a o.ertei1 con.2 pre-ed2 art2 >A1 alin2 91 lit2 b* coroborat
cu art2 D9 din B2'2 nr2 C<:@<==AJ cali.icati- F o.ert inacceptabil*$
6 HDeclaratie pri-ind utila7ele1 in+talatiile1 echipa,entele tehnice de care di+pune pentru
3ndeplinirea core+punzatoare a contractului de lucrari6For,2 9:)2
6 HDeclaratie pri-ind in.or,atii de per+onal F For, 9AJCentralizator6For, 9I dc e+te
cazul2 #e +olicita e/pertii$ 9&ana;er de proiect@ Coordonator de proiectF,in2> ani
e/perienta in do,eniul lucrarilor ce .ac obiectul achizitiei19 #e. de +antierF,in2 > ani
e/perienta in do,eniul lucrarilor ce .ac obiectul achizitiei19 Re+pon+abil tehnic cu
e/ecutia1 9 Re+pon+abil cu calitatea19 In+pector ##&19 In;2 ate+tat ARE pt2
in+talatii electriceJ C" in care -a .i ,entionata e/perienta1 Diplo,e de +tudii1
Ate+tate@ autorizatii1 Declaratie de di+ponibilitate For,2 9D1 Contract de ,unca
inre;i+trate co.2 le;ii@Re-i+al@An;a7a,ent@ acord de participare2 E/pertii ce trebuie
+a prezinte ate+tare1 -or prezenta ate+t23n do,eiul lucrarilor ce ur,eaza +a .ie
e/ecutate)2
MOTIVELE CARE AU STAT LA BA6A DECI6IEI DE RESPINGERE A
OFERTEI DEPUSE D E S.C. STARETO S.R.L. :
O3'$*%(*#+ S.C. STARETO S.R.L. (# % $%)0#() +% *o%*' c+%$&3&c%$&+' )o+&c&*%*' d'
co4&)&% d' '-%+#%$', $')0'c*&- '80+&c%9&&+' 0$'2'(*%*' :( $1)0#()#+ +% c+%$&3&c1$& (# )#(*
co(c+#d'(*', d#01 c#4 #$4'%21 8,oti- de re+pin;ere a o.ertei1 con.2 pre-ed2 art2 IC
coroborat cu art2 D9 din B2'2 nr2 C<:@<==AJ cali.icati- 6 o.ert necon.or,*$
.( R!s'unsu #*ert!ntuui %u 'ri3ire ! #cri+oarea bancara nr2 <D<AI@9=29<2<=9<
ei$er!t! de <RD Ti0is#!r! este neconcludent( In 4apt; contrar solicitarii co8isiei de
evaluare; o4ertantul nu a de8onstrat &(d'0+&(&$'% c'$&(*'& d' c%+&3&c%$' $'3'$&*o%$' +%
c%);"3+o<. Ca raspuns la solicitarea co8isiei de evaluare o4ertantul S(C( S!ARE!O
S(R(L( a pre=entat o D'c+%$%*&' in care se 8entionea=a ca =)oc&'*%*'% %$' 4&>+o%c'+'
('c')%$' 0'(*$# % $'%+&2% #( c%);"3+o< d' '8'c#*&' % +#c$%$&& &( -%+o%$' d' 2!!.!!! +'& '8%c*
c#4 )"% 0$'c&2%* &( 3&)% d' d%*' % %c;&2&*&'&; 4acandu?se; de ase8enea; re4erire la o cerere
4or8ulata catre CRD 6atasata la raspuns7; respectiv la un docu8ent eliberat de CRD
6pre=entat la o4erta7( Din docu8entele pre=entate de o4ertant reiese 4aptul ca S(C(
S!ARE!O S(R(L( a solicitat CRD '+&?'$%$'% #(#& &()c$&) d&( c%$' )% $'&%)% c% 0o%*'
$'%+&2% #( c%);"3+o< d' '8'c#*&' % +#c$%$&+o$ d' &(-')*&*&&, &( -%+o%$' d' 4&(&4 2!!.!!! +'&,
c# o -%+%?&+&*%*' d' 4&(&4#4 4 +#(& c%+'(d%$&)*&c', &( )co0#+ 0%$*&c&0%$&& +% +&c&*%*&'( CRD s?
a con4or8at solicitarii S(C( S!ARE!O S(R(L( si a eliberat Sc$&)o%$'% ?%(c%$% ($.
2@2ABC!.2.2!2, in care se preci=ea=a ca ?%(c% ')*' d&)0o(&?&+% )% %)&D#$' S.C.
20
STARETO S.R.L. ('c')%$#+ d' 3&(%(*%$' ,)#? 3o$4% d' +&(&' d' c$'d&* )%# c$'d&* d' co(*%c*/
&( )#4% d' 2!!.!!! +'& 0'(*$# d'$#+%$'% co(*$%c*#+#& &( c%#2%, c%$%c*'$&)*&c&+', *'$4'(&& )&
co(d&*&&+' 3&(%(*%$&& #$4%(d )% 3&' )*%?&+&*' (#4%& &( ?%2% doc#4'(*%*&'& 3&(%+' 0$'2'(*%*'
d' S.C. STARETO S.R.L., )#4'+' 0#*%(d 3& 0#)' +% d&)0o2&*&% &40$#4#*%*#+#& (#4%& d#0%
0$'2'(*%$'% +% ?%(c% % co(*$%c*#+#& &(c;'&%* c# %c;&2&*o$#+ )& d#0% )'4(%$'% co(*$%c*#+#&
d' c$'d&* c# ?%(c%, 0' ?%2% %(%+&2'& '3'c*#%*' d' ?%(c% &( %c'+ 4o4'(*. O4ertantul S(C(
S!ARE!O S(R(L( a o8is insa 4aptul ca cerinta preci=ata in 4isa de date a ac<i=itiei a
constat in =O3'$*%(*#+ *$'?#&' )% d'4o()*$'2' c% +% 4o4'(*#+ )'4(%$&& co(*$%c*#+#&, -%
%-'% %cc') )%# %$' d&)0o(&?&+' $')#$)' $'%+', ('D$'-%*' d' d%*o$&&, +&(&& d' c$'d&* co(3&$4%*'
d' ?%(c& o$& %+*' 4&>+o%c' 3&(%(c&%$' )#3&c&'(*' 0'(*$# % $'%+&2% c%);"3+o< E#+ d' '8'c#*&' %
+#c$%$&& &( -%+o%$' d' 2!!.!!! +'& 0'(*$# o 0'$&o%d% d' 4 +#(&. Sc$&)o%$' d&( 0%$*'%
?%(c&+o$C)oc&'*%*& 3&(%(*%*o%$'C%+* doc#4'(* 0$o?%(* d' #(d' )% $'&%)% c% %$' %cc') +%
3&(%(*%$' :( )#4% d' 2!!.!!! )& 0'(*$# o 0'$&o%d% d' 4 +#(&; 8odalitatea de indeplinire a
acesteia 4acandu?se prin =S#4% -% 3& &4o?&+&2%*% 0'(*$# $'%+&2%$'% co(*$%c*#+#& &( c%2#+
o3'$*'& c%)*&D%*o%$'F Sc$&)o%$' d&( 0%$*'% ?%(c&+o$C)oc&'*%*& 3&(%(*%*o%$' C %+* doc#4'(*
0$o?%(* d' #(d' )% $'&%)% c% %$' %cc') +% 3&(%(*%$' :( )#4% d' 2!!.!!! )& 0'(*$# o
0'$&o%d% d' 4 +#(&E( Cu alte cuvinte; pentru indeplinirea cerintei preva=uta in 4isa de date
a ac<i=itiei cu privire la cas<?4loD trebuia indeplinite; in 8od cu8ulativ; o serie de
conditii; printre care si cea a de8onstrarii 4aptului ca accesul sau disponibilitatea la
4onduri va 4i valabila LA MOMENTUL SEMNARII CONTRACTULUI si nu la 8o8entul
eliberarii scrisorii bancare sau ulterior se8narii contractului de lucrari( De ase8enea; o
alta conditie ce trebuia indeplinita consta in &4o?&+&2%$'% )#4'& d&)0o(&?&+', 0'(*$#
$'%+&2%$'% co(*$%c*#+#&, &( c%2#+ )*%?&+&$&& o3'$*'& d'0#)' d' S.C. STARETO S.R.L. c% 3&&(d
c%)*&D%*o%$'. Ori S(C( S!ARE!O S(R(L( nu a solicitat bancii si; ca ur8are; CRD
!i8isoara nu a 8entionat in scrisoarea bancara nr( -E-@)*.+(.-(-+.- 4aptul ca
disponibilitatea de a asi9ura necesarul de 4onduri se raportea=a l% 4o4'(*#+ )'4(%$&&
co(*$%c*#+#& de ac<i=itie publica; cu8 nu a 8entionat nici ca su8a respectiva va 4i
&4o?&+&2%*% 0'(*$# $'%+&2%$'% co(*$%c*#+#&, &( c%2#+ )*%?&+&$&& o3'$*'& d'0#)' d' S.C.
STARETO S.R.L. c% 3&&(d c%)*&D%*o%$'.
-( R!s'unsu #*ert!ntuui %u 'ri3ire ! Declaraia pri-ind li+ta principalelor lucrri
e/ecutate 3n ulti,ii : ani 8For,ular 9=* este neconcludent( In 4apt; contrar solicitarii
co8isiei de evaluare; o4ertantul nu a de8onstrat veridicitatea celor declarate; pe propria
raspundere; in Declara2ia privind lista principalelor lucr1ri executate Fn ulti8ii A ani. Ca
raspuns la solicitarea co8isiei de evaluare o4ertantul S(C( S!ARE!O S(R(L( a pre=entat
aceeasi D'c+%$%*&' 0$&-&(d +&)*% 0$&(c&0%+'+o$ +#c$1$& '8'c#*%*' :( #+*&4&& 5 %(& 6datata
-+(.-(-+.-7; dar la care este atasata o noua anexa 6datata -.(+.(-+./7 ce contine
in4or8atii di4erite de cea pre=entata initial( Solicitarea co8isiei de evaluare nu a constat
insa Fn pre=entarea unei noi anexe 6corectata si co8pletata7 la declaratia privind lista
principalelor lucrari executate in ulti8ii A ani; ci in de8onstrarea veridicitatii celor
declarate; in D'c+%$%9&% 0$&-&(d +&)*% 0$&(c&0%+'+o$ +#c$1$& '8'c#*%*' :( #+*&4&& 5 %(&
,Fo$4#+%$ !/, pe considerentul ca aceasta declaratie a 4ost pre=entat1 de o4ertant =0'
0$o0$&% $1)0#(d'$', )#? )%(c9&#(&+' %0+&c%?&+' 3%0*'& d' 3%+) :( %c*' 0#?+&c', cu 8en2iunea
c1 d%*'+' 0$'2'(*%*' :( *%?'+#+ %('8%* )#(* $'%+'; iar &(3o$4%9&&+' 3#$(&2%*' )#(*
co40+'*' G& co$'c*' :( 3&'c%$' d'*%+&#. Ca ur8are a pre=entarii unei noi anexe la
"or8ularul .+; ne a4l18 Fn situa2ia Fn care s?a depus o D'c+%$%9&' 0$&-&(d +&)*%
0$&(c&0%+'+o$ +#c$1$& '8'c#*%*' :( #+*&4&& 5 %(& ,Fo$4#+%$ !/, datata -+(.-(-+.-;
pre=entata =0' 0$o0$&% $1)0#(d'$', )#? )%(c9&#(&+' %0+&c%?&+' 3%0*'& d' 3%+) :( %c*'
0#?+&c'; Fn care se declar1 c1 =&(3o$4%9&&+' 3#$(&2%*' )#(* co40+'*' G& co$'c*' :( 3&'c%$'
d'*%+&#, dar care are doua anexe 6una depusa initial G datata -+(.-(-+.- si cealalta
pre=entata in raspunsul la clari4icari G datata -.(+.(-+./7; cu un con2inut di4erit; una
21
4a21 de cealalt1; ceea ce Fnsea8n1 c1 una dintre ele con2ine in4or8a2ii neadev1rate(
!rec>nd peste aspectul penal al 3%0*'& d' 3%+) :( %c*' 0#?+&c', aceast1 situa2ie este
sanc2ionat1 de prevederile art( .E. lit( e7 din O(U(#( nr( /,*-++@ cu excluderea
o4ertantului de la procedur1( Mai 8ult; anali=and pe 4ond noua Anexa la "or8ularul .+
6datata -.(+.(-+./7; pre=entata in raspunsul la clari4icari; se constata ca si aceasta
contine in4or8atii incorecte si inco8plete( Ast4el: in ceea ce priveste contractul
8entionat la po=itia .: in Anexa se preci=ea=a Cod#+ CPV E 45; in situatia in care este
indeobste cunoscut ca aceste coduri C3V sunt 4or8ate din H ci4re 6si nu din - ci4re7;
pri8ele doua ci4re indicand divi=iunea din care aceste coduri 4ac parte si nu codul C3VI
in Anexa nu se preci=ea=a %d$')% bene4iciarului*clientuluiI in Anexa se preci=ea=a ca
P'$&o%d% d' d'$#+%$' % co(*$%c*#+#& s?a 4inali=at in data de 2.2.2!2, &n situatia in
care procesul verbal de receptie a 4ost inc<eiat in data de 2.2.2!F in ceea ce priveste
contractul 8entionat la po=itia -: in Anexa se preci=ea=a ca D'(#4&$'%C(#4'+'
?'('3&c&%$#+#& Cc+&'(*#+, Ad$')%% este P$&4%$&% M#(&c&0&#+#& T&4&)o%$%; 4ara a se preci=a
insa si %d$')%; in ti8p ce din actele pre=entate de o4ertant reiese ca acest bene4iciar este
M#(&c&0&#+ T&4&)o%$%, c# )'d&#+ &( T&4&)o%$%, B-. C.D. LoD%, ($. F in Anexa se preci=ea=a
Cod#+ CPV E 45; in situatia in care este indeobste cunoscut ca aceste coduri C3V sunt
4or8ate din H ci4re 6si nu din - ci4re7; pri8ele doua ci4re indicand divi=iunea din care
aceste coduri 4ac parte si nu codul C3VI in Anexa se preci=ea=a ca P'$&o%d% d'
d'$#+%$' % co(*$%c*#+#& a inceput in data de !@..2!; in situatia in care contractul de
lucrari la care se 4ace re4erire a 4ost inc<eiat in data de 24.!.2! 6s?a con4undat
0'$&o%d% d' d'$#+%$' % co(*$%c*#+#& cu 0'$&o%d% d' '8'c#*&' % +#c$%$&+o$7(
/( Raspunsul o4ertantului cu privire la R'co4%(d%$'% 0$&-&(d c%+&*%*'% +#c$%$&+o$
&( co()*$#c*&& ($. H2!C2!.!2.2!2; eliberata de Scoala de Arte si Meserii #<eor9<e
Atanasiu !i8isoara G este neconcludent( In 4apt; contrar solicitarii co8isiei de evaluare;
o4ertantul nu a de8onstrat indeplinirea cerintei de cali4icare re4eritoare la certi4icarile
de buna executie. Ca raspuns la solicitarea co8isiei de evaluare o4ertantul S(C(
S!ARE!O S(R(L( a pre=entat o noua R'co4%(d%$' 6neinre9istrata si nedatata7;
eliberata de Scoala de Arte si Meserii #<eor9<e Atanasiu !i8isoara; cu un continut
restrans 4ata de reco8andarea pre=entata initial; in care; de aceasta data; se preci=ea=a
valoarea lucrarilor executate; dar nu se preci=ea=a si locul executiei acestor lucrari(
Aceasta in situatia in care in 4isa de date a ac<i=itiei s?a preva=ut explicit ca =c'$*&3&c%$&+'
d' ?#(% '8'c#*&' -o$ &(d&c% c'+ 0#*&(: ?'('3&c&%$&&, &(d&3'$'(* d%c% %c')*&% )#(* %#*o$&*%*&
co(*$%c*%(*' )%# c+&'(*& 0$&-%*&, -%+o%$'%, 0'$&o%d% )& +oc#+ '8'c#*&'& +#c$%$&+o$ )& 0$'c&2'%2%
d%c% %# 3o)* '3'c*#%*' :( co(3o$4&*%*' c# (o$4'+' 0$o3')&o(%+' d&( do4'(&# )& d%c% %# 3o)*
d#)' +% ?#( )3I$)&*.
,( Raspunsul o4ertantului cu privire la L&)*% c#0$&(2%(d c%(*&*%*&+' d' #*&+%>',
&()*%+%*&& )& 'c;&0%4'(*' *';(&c' ,A('8% +% Fo$4#+%$ 5/ G este neconcludent( In 4apt;
solicitarea co8isiei de evaluare a constat in pre=entarea de clari4icari cu privire la 4aptul
ca; in contradictie cu cerintele preva=ute in 4isa de date a ac<i=itiei; in L&)*% c#0$&(2%(d
c%(*&*%*&+' d' #*&+%>', &()*%+%*&& )& 'c;&0%4'(*' *';(&c' ,A('8% +% Fo$4#+%$ 5/; nu se
8entionea=a 4aptul ca o4ertantul ar detine o serie de utilaJe; instalatii; ec<ipa8ente
te<nice preva=ute in +&)*'+' d' c%(*&*%*& a4erente caietului de sarcini 6spre exe8plu:
'8c%-%*o$ 0' 0('#$&, %#*o?'*o(&'$%, 0o0& 4'*%+&c& '8*'()&?&+&, D$&(2& 4'*%+&c' '8*'()&?&+'7(
Ca raspuns la solicitarea co8isiei de evaluare o4ertantul S(C( S!ARE!O S(R(L( a
pre=entat o noua L&)*% c#0$&(2%(d c%(*&*%*&+' d' #*&+%>', &()*%+%*&& )& 'c;&0%4'(*' *';(&c'
6datata -.(+.(-+./7 ce contine in4or8atii di4erite de cea pre=entata initial 6in 8od
surprin=ator; utilaJele 8entionate in lista pre=entata initial au 4ost inlocuite cu alte
utilaJe; preva=ute in caietul de sarcini ca 4iind necesare pentru executia lucrarilor7( Din
raspunsul pre=entat de S(C( S!ARE!O S(R(L( reiese; 4ara ec<ivoc; 4aptul ca D'c+%$%*&%
22
0$&-&(d #*&+%>'+', &()*%+%*&&+', 'c;&0%4'(*'+' *';(&c' d' c%$' d&)0#(' o0'$%*o$#+ 'co(o4&c
0'(*$# &(d'0+&(&$'% co$')0#(2%*o%$' % co(*$%c*#+#& ,Fo$4#+%$ 5/; ast4el cu8 a 4ost
pre=entata initial de catre o4ertantul S(C( S!ARE!O S(R(L(; desi a 4ost data =0' 0$o0$&%
$1)0#(d'$', )#? )%(c9&#(&+' %0+&c%?&+' 3%0*'& d' 3%+) :( %c*' 0#?+&c', cu 8en2iunea c1
d%*'+' 0$'2'(*%*' :( *%?'+#+ %('8%* )#(* $'%+'; iar &(3o$4%9&&+' 3#$(&2%*' )#(* co40+'*' G&
co$'c*' :( 3&'c%$' d'*%+&#, aceasta contine &(3o$4%*&& ('%d'-%$%*'. !rec>nd peste aspectul
penal al 3%0*'& d' 3%+) :( %c*' 0#?+&c', aceast1 situa ie este sanc2ionat1 de prevederile
art( .E. lit( e7 din O(U(#( nr( /,*-++@ cu excluderea o4ertantului de la procedur1( Mai
8ult; anali=and noua L&)*% c#0$&(2%(d c%(*&*%*&+' d' #*&+%>', &()*%+%*&& )& 'c;&0%4'(*'
*';(&c' 6datata -.(+.(-+./7; ast4el cu8 a 4ost pre=entata in raspunsul la clari4icari; se
constata ca aceasta contine in4or8atii &(co40+'*' 6nu s?a preci=at c%(*&*%*'% si nici 3o$4%
d' d'*&('$' a utilaJelor; instalatiilor si ec<ipa8entelor te<nice 8entionate in cuprinsul
acesteia7(
A( Raspunsul o4ertantului cu privire la 0$'2'(*%$'% do-'2&& d'*&('$&& #*&+%>'+o$,
&()*%+%*&&+o$, 'c;&0%4'(*'+o$ 4'(*&o(%*' d' o3'$*%(* &( L&)*% c#0$&(2%(d c%(*&*%*&+' d'
#*&+%>', &()*%+%*&& )& 'c;&0%4'(*' *';(&c' ,A('8% +% Fo$4#+%$ 5/ G este neconcludent( In
4apt; contrar solicitarii co8isiei de evaluare; o4ertantul nu a pre=entat dovada detinerii
utilaJelor; instalatiilor; ec<ipa8entelor 8entionate de o4ertant in L&)*% c#0$&(2%(d
c%(*&*%*&+' d' #*&+%>', &()*%+%*&& )& 'c;&0%4'(*' *';(&c' ,A('8% +% Fo$4#+%$ 5/; ast4el cu8 a
4ost pre=entata la o4erta( Ca raspuns la solicitarea co8isiei de evaluare o4ertantul S(C(
S!ARE!O S(R(L( a pre=entat un contract 6denu8irea contractului si nr( de inre9istrare
sunt ili=ibile ca ur8are a xeroxarii de4ectuoase7 inc<eiat cu S.C. P.A. B#d%# J P%$*('$
SRL, contract ce are ca obiect inc<irierea de utilaJe; dar utilaJele 8entionate in
cuprinsul acestuia nu se re9asesc in Lista cuprin=and cantitatile de utilaJe; instalatii si
ec<ipa8ente te<nice 6Anexa la "or8ular .A7; ast4el cu8 a 4ost pre=entata la o4erta( Mai
8ult; in Lista cuprin=and cantitatile de utilaJe; instalatii si ec<ipa8ente te<nice 6Anexa
la "or8ular .A7; ast4el cu8 a 4ost pre=entata la o4erta; se 8entionea=a ca o4ertantul
detine; cu titlu de 0$o0$&'*%*' o serie de utilaJe; pentru care dovada detinerii nu se putea
reali=a prin contracte de inc<iriere; ci prin alte tipuri de docu8ente 6spre exe8plu
4acturi 4iscale7(
@( Raspunsul o4ertantului cu privire la 4aptul ca nu s?au pre=entat docu8ente
pentru vreo persoana no8inali=ata pentru 4unctia de M%(%D'$ d' 0$o&'c* G este
neconcludent( In 4apt; solicitarea co8isiei de evaluare a constat in pre=entarea de
clari4icari cu privire la 4aptul ca o4ertantul S(C( S!ARE!O S(R(L( nu a pre=entat
docu8ente 6C#$&c#+#4 -&*%', d&0+o4% d' )*#d&&, %*')*%*C+'D&*&4%*&', D'c+%$%*&' d'
d&)0o(&?&+&*%*', Co(*$%c* d' 4#(c%CR'-&)%+C A(D%>%4'(*C %co$d d' 0%$*&c&0%$'7 pentru vreo
persoana no8inali=ata pentru 4unctia de M%(%D'$ d' 0$o&'c*( Ca raspuns la solicitarea
co8isiei de evaluare o4ertantul S(C( S!ARE!O S(R(L( a pre=entat; pentru do8nul
Radulescu Marius 6persoana no8inali=ata pentru 4unctia de Coo$do(%*o$ 0$o&'c*7 o serie
de docu8ente; dupa cu8 ur8ea=a: C#$&c#+#4 -&*%', D'c+%$%*&' d' d&)0o(&?&+&*%*',
respectiv D&0+o4% d' )*#d&&. Contrar prevederilor 4isei de date a ac<i=itii; o4ertantul nu a
pre=entat insa nici in raspunsul la clari4icari docu8ente 6atestat*certi4icat7 din care sa
re=ulte ca do8nul Radulescu Marius are co8petenta si abilitatea; potrivit le9ii; de a
ocupa 4unctia de M%(%D'$ d' 0$o&'c*CCoo$do(%*o$ d' 0$o&'c* si nici docu8ente din care sa
reiasa relatia de 8unca pe care acesta o are cu o4ertantul 6co(*$%c* d' 4#(c%CR'-&)%+C
%(D%>%4'(*C %co$d d' 0%$*&c&0%$'/( Desi in 4isa de date a ac<i=itiei se preci=ea=a explicit ca
8ana9erul*coordonatorul de proiect trebuie sa aiba '80'$&'(*% &( do4'(&#+ +#c$%$&+o$ c'
3%c o?&'c*#+ %c;&2&*&'&; 4apt ce presupune ca acea persoana sa aiba studii in specialitatea
lucrarilor in cau=a 6(.(. co()*$#c*&& c&-&+'7; din D&0+o4% d' &(D&('$ pre=entata de do8nul
Radulescu Marius re=ulta ca acesta este speciali=at in Co()*$#c*&& ;&d$o*';(&c' si nu in
23
constructii civile( Mai 8ult; in D'c+%$%*&% d' d&)0o(&?&+&*%*' pre=entata de do8nul
Radulescu Marius 0' 0$o0$&' $%)0#(d'$', )#? )%(c*&#('% '8c+#d'$&& d&( 0$oc'd#$% %
o3'$*%(*#+#& SC S*%$'*o SRL )& )#? )%(c*&#(&+' %0+&c%?&+' 3%0*'& d' 3%+) &( %c*' 0#?+&c'
acesta declara ca este %(D%>%* %+ o3'$*%(*#+#& co(3o$4 co(*$%c* d' co+%?o$%$'CA('8 Ac*
%d&*&o(%+ ($. BC2!.2.2!2 +% co(*$%c*#+ d' 0$')*%$& )'$-&c&& ,$'c$#*%$'/ ($. TM
H@C2B.!A.2!2. Din docu8entele pre=entate pentru do8nul Radulescu Marius nu re=ulta
insa ca acesta este %(D%>%* ,&(c%d$%*/ +% o3'$*%(*#+ S.C. STARETO S.R.L., iar in Ac*#+
%d&*&o(%+ ($. BC2!.2.2!2 +% co(*$%c*#+ d' 0$')*%$& )'$-&c&& ,$'c$#*%$'/ ($. TM
H@C2B.!A.2!2 6intoc8it in vedere participarii la o alta procedura decat cea in cau=a E
=REPARATII..., A#*o$&*%*' co(*$%c*%(*% M#(&c&0&#+.../, (# ')*' (o4&(%+&2%*% -$'o
0'$)o%(% c# (#4'+' d' R%d#+')c# M%$&#)( !rec>nd peste aspectul penal al 3%0*'& d' 3%+)
:( %c*' 0#?+&c', aceast1 situa2ie este sanc2ionat1 de prevederile art( .E. lit( e7 din O(U(#(
nr( /,*-++@ cu excluderea o4ertantului de la procedur1(
)( Raspunsul o4ertantului cu privire la C#$$&c#+#4 -&*%' pre=entat pentru do8nul
3apava Valeriu 6persoana no8inali=ata pentru 4unctia de CTC*R')0o()%?&+ CTC7 G este
neconcludent( In 4apt; solicitarea co8isiei de evaluare a constat in pre=entarea de
clari4icari cu privire la 4aptul ca; o4ertantul a pre=entat; pentru do8nul 3apava Valeriu;
un nu8ar de - C#$$&c#+#4 -&*%' in care se preci=ea=a ca postul propus in contract este
SEF DE SANTIER; respectiv R')0o()%?&+ *';(&c c# '8'c#*&%; ceea ce contravine celor
declarate pe proprie raspundere in "or8ularul -E 6in care se preci=ea=a ca do8nul
3apava Valeriu va 4i 4olosit pe 4unctia de CTC/. Ca raspuns la solicitarea co8isiei de
evaluare o4ertantul S(C( S!ARE!O S(R(L( a pre=entat un C#$$&c#+#4 -&*%' 6se8nat de
do8nul 3apava Valeriu7 in care se preci=ea=a ca 0o)*#+ 0$o0#) &( co(*$%c* este acela de
R.T.E. E R')0o()%?&+ *';(&c c# '8'c#*&% si nu de CTC 6cu8 s?a declarat pe proprie
raspundere in "or8ularul -E depus initial7 si nici de R')0o()%?&+ CTC 6cu8 s?a declarat
pe proprie raspundere in "or8ularul .@ pre=entat in raspunsul la clari4icari7( De
ase8enea; o4ertantul a pre=entat din nou D'c+%$%*&% d' '8c+#)&-&*%*' )& d&)0o(&?&+&*%*'
6se8nata de do8nul 3apava Valeriu7; insa in continutul acesteia do8nul 3apava Valeriu
d'c+%$% 0' 0$o0$&' $%)0#(d'$' c% ')*' c%0%?&+ )& d&)0o(&?&+ )% +#c$'2' 0' 0o2&*&% 0'(*$# c%$'
&"% 3o)* &(c+#) CV"#+ 6in ca=ul de 4ata R.T.E. E R')0o()%?&+ *';(&c c# '8'c#*&%7; ceea ce
contravine atat celor declarate pe proprie raspundere in "or8ularul -E depus initial 6in
care se preci=ea=a ca do8nul 3apava Valeriu va 4i 4olosit pe 4unctia de CTC/, cat si celor
declarate; tot pe proprie raspundere; in "or8ularul .@ pre=entat in raspunsul la
clari4icari 6in care se preci=ea=a ca do8nul 3apava Valeriu va 4i 4olosit pe 4unctia de
R')0o()%?&+ CTC7( Cu alte cuvinte; ne a4la8 in situatia pre=entarii unor declaratii pe
proprie raspundere cu un continut contradictoriu una 4ata de cealalta; ceea ce insea8na
ca una dintre ele contine in4or8atii neadevarate( !rec>nd peste aspectul penal al 4aptei
de 4als Fn declaratii; aceast1 situa ie este sanc2ionat1 de prevederile art( .E. lit( e7 din
O(U(#( nr( /,*-++@ cu excluderea o4ertantului de la procedur1(
E( Raspunsul o4ertantului cu privire la D'c+%$%*&% d' d&)0o(&?&+&*%*' pre=entata; pe
proprie raspundere; de do8nul #abor #<eor9<e 6persoana no8inali=ata pentru 4unctia
de I()0'c*o$ SSM7 G este neconcludent( In 4apt; solicitarea co8isiei de evaluare a constat
in pre=entarea de clari4icari cu privire la 4aptul ca in D'c+%$%*&% d' d&)0o(&?&+&*%*'
pre=entata; pe proprie raspundere; de do8nul #abor #<eor9<e; se preci=ea=a ca acesta
este =%(D%>%* %+ o3'$*%(*#+#& co(3o$4 co(*$%c* d' co+%?o$%$' ($. ... d&( d%*%...; in situatia
in care din docu8entele pre=entate re=ulta ca acesta este an9aJat al S.C. PRIMORDIAL
PROTECTIA MUNCII S.R.L. si nu al o4ertantului S(C( S!ARE!O S(R(L( Ca raspuns la
solicitarea co8isiei de evaluare o4ertantul S(C( S!ARE!O S(R(L( a pre=entat o
D'c+%$%*&' d' d&)0o(&?&+&*%*' 6se8nata de do8nul #abor #<eor9<e7 in care acesta d'c+%$%
0' 0$o0$&' $%)0#(d'$', )#? )%(c*&#('% '8c+#d'$&& d&( 0$oc'd#$% % o3'$*%(*#+#& SC S*%$'*o
2?
SRL )& )#? )%(c*&#(&+' %0+&c%?&+' 3%0*'& d' 3%+) &( %c*' 0#?+&c' ca este %(D%>%* %+
o3'$*%(*#+#& co(3o$4 co(*$%c* d' co+%?o$%$' ($. @!4 d&( d%*% !B.!.2!2. Din docu8entele
pre=entate pentru do8nul #abor #<eor9<e re=ulta insa ca acesta este %(D%>%* ,&(c%d$%*/
+% S.C. PRIMORDIAL PROTECTIA MUNCII S.R.L. 6si nu la o4ertantul S(C( S!ARE!O
S(R(L(7; aceasta societate inc<eind cu o4ertantul un Co(*$%c* d' co()#+*%(*% )& 0$')*%$&
)'$-&c&& &( do4'(&#+ 0$'-'(&$&&, 0$o*'c*&'&, )'c#$&*%*&& )& )%(%*%*&& &( 4#(c% inre9istrat sub
nr( ,*+)(+.(-+.. 6si nu un contract de colaborare nr( E+, din data +)(+.(-+.-7( !rec>nd
peste aspectul penal al 3%0*'& d' 3%+) :( %c*' 0#?+&c', aceast1 situa ie este sanc2ionat1 de
prevederile art( .E. lit( e7 din O(U(#( nr( /,*-++@ cu excluderea o4ertantului de la
procedur1(
H( O4ertantul S(C( S!ARE!O S(R(L( nu a raspuns la solicitarea de clari4icari cu
privire la do8nul Doandesi Mircea 6persoana no8inali=ata pentru 4unctia de I(D&('$
A*')*%* ANRE7( In 4apt; solicitarea co8isiei de evaluare a constat in pre=entarea de
clari4icari cu privire la: C#$$&c#+#4 -&*%' 0$'2'(*%* d' do4(#+ Do%(d')& M&$c'% ')*'
(')'4(%* d' c%*$' %c')*%. Co(*$%$ c'$&(*'+o$ 0$'-%2#*' &( 3&)% d' d%*' % %c;&2&*&'&,
o3'$*%(*#+ S.C. STARETO S.R.L. (# % 0$'2'(*%* d&0+o4% d' )*#d&& 0'(*$# do4(#+ Do%(d')&
M&$c'%. I( D'c+%$%*&% d' d&)0o(&?&+&*%*' 0$'2'(*%*%, 0' 0$o0$&' $%)0#(d'$', d' do4(#+
Do%(d')& M&$c'%, )' 0$'c&2'%2% c% %c')*% ')*' =%(D%>%* %+ o3'$*%(*#+#& co(3o$4 co(*$%c* d'
co+%?o$%$' ($. !@H d&( d%*% A.!5.2!2, &( )&*#%*&% &( c%$' d&( doc#4'(*'+' 0$'2'(*%*'
$'2#+*% c% %c')*% ')*' %(D%>%* %+ o3'$*%(*#+#& &( ?%2% #(#& co(*$%c* &(d&-&d#%+ d' 4#(c% )&
(# d' co+%?o$%$'. D' %)'4'('%, co(*$%$ &(3o$4%*&&+o$ 0$'2'(*%*', 0' 0$o0$&' $%)0#(d'$', &(
d'c+%$%*&% P'$)o%('+' $')0o()%?&+' 0'(*$# '8'c#*&% +#c$%$&+o$ ,Fo$4#+%$ 2@/, d&( CV )&
D'c+%$%*&% d' d&)0o(&?&+&*%*' 0$'2'(*%*' d' o3'$*%(* $'2#+*% c% do4(#+ Do%(d')& M&$c'% )&"%
4%(&3')*%* d&)0o(&?&+&*%*'% d' % +#c$% 0' 0o)*#+ d' I()0'c*o$ SSM )& (# 0' 0o)*#+ d'
INGINER RTE, c#4 )' 0$'c&2'%2% &( Fo$4#+%$#+ 2@. M%& 4#+*, d&( co(*$%c*#+ d' 4#(c% )&
d&( +'D&*&4%*&% 0$'2'(*%*' d' o3'$*%(*, (# $'&')' c% do4(#+ Do%(d')& M&$c'% %$ 3& %?&+&*%* )%
oc#0' 0o)*#+ d' I()0'c*o$ SSM, c#4 (# $'&')' (&c& c% %$ 3& %?&+&*%* )% oc#0' 0o)*#+ d'
INGINER RTE ,c& '-'(*#%+ I(D&('$ %*')*%* ANRE 0'(*$# &()*%+%*&& '+'c*$&c'/%( Contrar
insa solicitarii co8isiei de evaluare; o4ertantul nu a raspuns la aceste clari4icari;
nepre=entand niciun docu8ent cu privire la do8nul Doandesi Mircea 6persoana
no8inali=ata pentru 4unctia de I(D&('$ A*')*%* ANRE7(
.+( Raspunsul o4ertantului cu privire la solicitarea co8isiei de evaluare de a se
pre=enta doc#4'(*' 0$&( c%$' )% )' d'4o()*$'2' '80'$&'(*% 4'(*&o(%*% &( CV de catre
specialistii dese8nati in "or8ularul -E pentru 4unctia de M%(%D'$ d' 0$o&'c*; respectiv
S'3 d' )%(*&'$ G este neconcludent( In 4apt; raspunsul o4ertantului a constat in
pre=entarea ur8atoarelor docu8ente: pentru do8nul R%d#+')c# M%$&#) 6persoana
no8inali=ata pentru 4unctia de Coo$do(%*o$ 0$o&'c*7: D'c+%$%*&'F pentru do8nul
C&o?%(# V%+'(*&( 6persoana no8inali=ata pentru 4unctia de S'3 )%(*&'$7: D'c+%$%*&',
D'c&2&% ($. !!@5CH!.!K.2!, D'c&2&% ($. !!KC.!@.2!!, Co(*$%c* d' '8'c#*&' d' +#c$%$& ($.
AKKC.!@.2!!, P$oc') -'$?%+ d' $'c'0*&' +% *'$4&(%$'% +#c$%$&+o$ ($. !C2H.!@.2!,
R'co4%(d%$' 0$&-&(d c%+&*%*'% +#c$%$&+o$ &( co()*$#c*&& ($. 2@C2!.!2.2!2. Contrar
cerintelor preva=ute in 4isa de date a ac<i=itiei; reiterate de co8isia de evaluare prin
solicitarea de clari4icari; o4ertantul nu a pre=entat doc#4'(*' 0$&( c%$' )% )' d'4o()*$'2'
'80'$&'(*% 4'(*&o(%*% &( CV de catre do8nul Radulescu Marius; respectiv do8nul
Ciobanu Valentin( Ast4el; in ceea ce il priveste pe do8nul R%d#+')c# M%$&#), Declaratia
pe proprie raspundere pre=entata de S(C( COS!RUC! RAMA!I S(R(L( 4ace dovada
experientei 8entionata in CV pentru perioada in care do8nul Radulescu Marius a 4ost
an9aJat la S(C( COS!RUC! RAMA!I S(R(L(; dar nu si pentru perioadele in care
acesta a 4ost an9aJat la alti operatori econo8ici 6S(C( LO#'ERSI S(R(L(; S(C(
COS!RUC!II "EROVIARE S(A(; S(3(I( CARME!A3LAS! S(A(; S(C( ICIM ARAD
2@
S(A(7( In ceea ce?l priveste pe do8nul C&o?%(# V%+'(*&(; Declaratia pe proprie
raspundere pre=entata de S(C( S!ARE!O S(R(L( 4ace dovada experientei 8entionata in
CV pentru perioada in care do8nul Radulescu Marius este an9aJat la S(C( S!ARE!O
S(R(L(; dar nu si pentru perioadele in care acesta a 4ost an9aJat la alti operatori
econo8ici 6S(C( DUEL S(R(L(; S(C( IE#ALACIL IS!AL S(R(L(; S(C( KIDUL S(R(L(;
S(C( I!AL ROM COS!RUC!II S(R(L(; !RUS!UL DE COS!RUC!II
IDUS!RIALE !IMISOARA7( Re4eritor la celelalte docu8ente pre=entate pentru
do8nul Ciobanu Valentin 6D'c+%$%*&', D'c&2&% ($. !!@5CH!.!K.2!, D'c&2&% ($.
!!KC.!@.2!!, Co(*$%c* d' '8'c#*&' d' +#c$%$& ($. AKKC.!@.2!!, P$oc') -'$?%+ d'
$'c'0*&' +% *'$4&(%$'% +#c$%$&+o$ ($. !C2H.!@.2!, R'co4%(d%$' 0$&-&(d c%+&*%*'%
+#c$%$&+o$ &( co()*$#c*&& ($. 2@C2!.!2.2!27; acestea sunt irelevante in ca=ul de 4ata
intrucat; pe de?o parte; in 4isa de date nu s?a solicitat sa se de8onstre=e experienta
do8nului Ciobanu Valentin ca S'3 d' )%(*&'$; ci '80'$&'(*% &( do4'(&#+ +#c$%$&+o$ c' 3%c
o?&'c*#+ %c;&2&*&'& 6n(n( Constructii civile7; iar pe de alta parte; in C#$$&c#+#4 -&*%'
pre=entat de do8nul Ciobanu Valentin nu s?a 8entionat ca acesta ar 4i ocupat; in
perioada in care este an9aJat la S(C( S!ARE!O S(R(L(; 4unctia de S'3 d' )%(*&'$; ci
4unctia de S#?&(D&('$ co()*$#c*o$, S'3 0#(c* d' +#c$#(
..( Raspunsul o4ertantului cu privire la D'c+%$%*&% &(&*&%+% 0$&-&(d &(d'0+&(&$'%
c'$&(*'+o$ d' c%+&3&c%$' G este neconcludent( In 4apt; solicitarea co8isiei de evaluare a
constat in pre=entarea de clari4icari; in vederea preci=arii scopului ur8arit de o4ertant
prin pre=entarea D'c+%$%*&'& &(&*&%+% 0$&-&(d &(d'0+&(&$'% c'$&(*'+o$ d' c%+&3&c%$'; in
situatia in care aceasta declaratie se pre=inta doar in ca=ul si cu respectarea prevederilor
art( .. alin( 6,7 din '(#( nr( H-A*-++@( Ca raspuns la solicitarea co8isiei de evaluare
o4ertantul S(C( S!ARE!O S(R(L( preci=ea=a ca =)oc&'*%*'% % 0$'2'(*%* %c'%)*% d'c+%$%*&'
d'o%$'c' 4%>o$&*%*'% %#*o$&*%*&+o$ co(*$%c*%(*' +' )o+&c&*% )& )% (' 3&' d' 3o+o) &( )&*#%*&% &(
c%$' %4 o4&) )% 0$'2'(*%4 #( doc#4'(* )%# 3o$4#+%$( Dupa cu8 se poate cu usurinta
constata; autoritatea contractanta Co4#(% G%-o>d&% nu a solicitat un ase8enea
docu8ent; acest drept 4iind con4erit o4ertantilor prin le9e 6art( .. alin( 6,7 din '(#( nr(
H-A*-++@7( 3otrivit art( .. alin( 6,7 din '(#( nr( H-A*-++@; 0'(*$# d'4o()*$%$'%
:(d'0+&(&$&& c$&*'$&&+o$ d' c%+&3&c%$' 0$'-12#*' +% %$*. BA d&( o$do(%(9% d' #$D'(91,
o3'$*%(*#+ %$' d$'0*#+ d' % 0$'2'(*% &(&9&%+ do%$ o d'c+%$%9&' 0' 0$o0$&% $1)0#(d'$',
)'4(%*1 d' $'0$'2'(*%(*#+ )1# +'D%+, 0$&( c%$' co(3&$41 c1 :(d'0+&('G*' c'$&(9'+' d'
c%+&3&c%$' %)*3'+ c#4 %# 3o)* )o+&c&*%*' :( doc#4'(*%9&% d' %*$&?#&$'. D'c+%$%9&% -% 3& :()o9&*1
d' o %('81 :( c%$' o3'$*%(*#+ *$'?#&' )1 4'(9&o('2' )#cc&(*, d%$ 0$'c&), 4od#+ co(c$'* d'
:(d'0+&(&$' % $')0'c*&-'+o$ c'$&(9' " &(c+#)&-, d%c1 %# 3o)* )o+&c&*%*', d&-'$)' -%+o$&, c%(*&*19&
)%# %+*'+' %)'4'('%( Cu alte cuvinte; aceasta declaratie 6insotita de anexa7 se pre=inta
doar in situatia in care o4ertantul nu depune docu8entele de cali4icare solicitate in 4isa
de date a ac<i=itiei; nu si in co8pletarea acestora( In ca=ul in care o4ertantul u=ea=a de
dreptul con4erit prin art( .. alin( 6,7 din '(#( nr( H-A*-++@ 60$'2&(*% do%$ o d'c+%$%*&' 0'
0$o0$&% $%)0#(d'$' 0$&( c%$' co(3&$41 c1 :(d'0+&('G*' c'$&(9'+' d' c%+&3&c%$' %)*3'+ c#4 %#
3o)* )o+&c&*%*' :( doc#4'(*%9&% d' %*$&?#&$'7; co8pletarea docu8entelor de cali4icare se
reali=ea=a in con4or8itate si cu respectarea prevederilor art( .. alin( 6A7 si 6@7 din '(#(
nr( H-A*-++@( In situatia in care o4ertantul nu u=ea=a de dreptul con4erit prin art( .. alin(
6,7 din '(#( nr( H-A*-++@ si depune docu8entele de cali4icare solicitate in 4isa de date a
ac<i=itiei; co8pletarea acestora se reali=ea=a in con4or8itate si cu respectarea
prevederilor art( -+. din O(U(#( nr( /,*-++@; coroborate cu prevederile art( /A din '(#(
nr( H-A*-++@( 3e lan9a 4aptul ca o4ertantul S(C( S!ARE!O S(R(L( nu avea dreptul de a
pre=enta o ase8enea D'c+%$%*&' &(&*&%+% 0$&-&(d &(d'0+&(&$'% c'$&(*'+o$ d' c%+&3&c%$' in
situatia in care a pre=entat si docu8ente de cali4icare solicitate in 4isa de date a
ac<i=itiei; in Anexa la aceasta declaratie; ast4el cu8 a 4ost pre=entata de catre o4ertant;
26
(# )' 4'(*&o('%2% )#cc&(* )& 0$'c&), 4od#+ co(c$'* d' :(d'0+&(&$' % c'$&(*'+o$ d' c%+&3&c%$'
)& (&c& d&-'$)' -%+o$&, c%(*&*19& )%# %+*'+' %)'4'('%, 4apt ce contravine prevederilor art( ..
alin( 6,7 te=a 4inala din '(#( nr( H-A*-++@(
.-( Contrar prevederilor 4isei de date a ac<i=itiei si solicitarii co8isiei de
evaluare; C#$$&c#+#4 -&*%' pre=entat de o4ertantul S(C( S!ARE!O S(R(L( la pa9( /E?,.
din raspunsul la clari4icari este se8nat de catre do8nul Ciobanu Valentin; dar este
(')'4(%* ,)& (')*%40&+%*/ d' c%*$' 0'$)o%(% &40#*'$(&c&*% )% %(D%>'2' o3'$*%(*#+ &(
co(*$%c*( De ase8enea; o4ertantul S(C( S!ARE!O S(R(L( nu a pre=entat in exe8plarul
ori9inal al raspunsului la clari4icari G D'c+%$%*&% data de S(C( COS!RUC! RAMA!I
S(R(L( si C#$$&c#+#4 -&*%' intoc8it si se8nat de do8nul Radulescu Marius 6pa9( EE?H.
din raspunsul la clari4icari7; aceste docu8ente re9asindu?se doar in exe8plarele
pre=entate in copie; respectiv cel trans8is prin e?8ail(
D' %)'4'('%, #$4%$' % c'+o$ 4'(9&o(%*' 4%& )#), $'&')' 3%0*#+ c1 o3'$*%(*#+ (# %
0$'2'(*%* doc#4'(*' $'+'-%(*' 0'(*$# d'4o()*$%$'% :(d'0+&(&$&& #$41*o%$'+o$ c'$&(9' d'
c%+&3&c%$' )*%?&+&*' :( doc#4'(*%9&% d' %*$&?#&$' 8,oti- de re+pin;ere a o.ertei1 con.2 pre-ed2
art2 >A1 alin2 91 lit2 b* coroborat cu art2 D9 din B2'2 nr2 C<:@<==AJ cali.icati- F o.ert
inacceptabil*$
. HO.ertantul trebuie +a de,on+treze ca la ,o,entul +e,narii contractului1 -a a-ea
acce+ +au are di+ponibile re+ur+e reale1 ne;re-ate de datorii1 linii de credit con.ir,ate de
banci ori alte ,i7loace .inanciare +u.iciente pentru a realiza ca+h6.loG Ful de e/ecutie a
lucrarii in -aloare de <==2=== lei pentru o perioada de ? luni2 #cri+oare din partea
bancilor@+ocietati .inantatoare @ alt docu,ent probant de unde +a reia+a ca are acce+ la
.inantare 3n +u,a de <==2=== +i pentru o perioada de ? luni)2
2. HO.ertantul -a .ace do-ada indeplinirii in ulti,ii : ani1 a ,ini, 9 8un* contract1
,a/i, < 8doua* contracte +i,ilare obiectului prezentei proceduri1 a-and -aloare cu,ulata de
,ini, A9:2=== lei .ara T"A2 Li+ta a principalelor lucrari e/ecutate in ulti,ii : ani F For,
9=1 For, 9< 6 e/perienta +i,ilara1 For, 9> 6 centralizator pentru e/perienta +i,ilara1
Certi.icari de buna e/ecutie a contracetelor ,entionate ca +i e/perienta +i,ilara)2
H. HDeclaratie pri-ind utila7ele1 in+talatiile1 echipa,entele tehnice de care di+pune
pentru 3ndeplinirea core+punzatoare a contractului de lucrari6For,2 9:)2
4. HDeclaratie pri-ind in.or,atii de per+onal F For, 9AJCentralizator6For, 9I dc
e+te cazul2 #e +olicita e/pertii$ 9&ana;er de proiect@ Coordonator de proiectF,in2> ani
e/perienta in do,eniul lucrarilor ce .ac obiectul achizitiei19 #e. de +antierF,in2 > ani
e/perienta in do,eniul lucrarilor ce .ac obiectul achizitiei19 Re+pon+abil tehnic cu e/ecutia1
9 Re+pon+abil cu calitatea19 In+pector ##&19 In;2 ate+tat ARE pt2 in+talatii electriceJ C" in
care -a .i ,entionata e/perienta1 Diplo,e de +tudii1 Ate+tate@ autorizatii1 Declaratie de
di+ponibilitate For,2 9D1 Contract de ,unca inre;i+trate co.2 le;ii@Re-i+al@An;a7a,ent@acord
de participare2 E/pertii ce trebuie +a prezinte ate+tare1 -or prezenta ate+t23n do,eiul
lucrarilor ce ur,eaza +a .ie e/ecutate)2
-( Evaluarea propunerii te<nice
CERILE
S(C( DA!ECO
S(R(L(
S(C( OAS COM
IM3E& S(R(L(
S(C(
!EC'OCER
S(R(L(
S(C( S!ARE!O
S(R(L(
Pr#'unere! te+ni%! 3! %#ntine>
1. Me0#riu te+ni% %!re s! de0#nstre,e %#res'#ndent! 'r#'unerii te+ni%e %u
s'e%i*i%!tiie din C!ietu de s!r%iniH
A%est! 3! det!i! ur0!t#!ree> des%riere! su%%esi3! ! e9e%utiei u%r!ri#r
#*ert!te si te+n##5iie !'i%!te4 ist! %u e%+i'!0entee4 uti!Dee si
Cerinte
inde'inite
C'$&(*'
('&(d'0+&(&*'
Cerinte
inde'inite
C'$&(*'
('&(d'0+&(&*'
28
'ers#n!u *##site 'entru *ie%!re 'r#%es te+n##5i% de re!i,!re ! u%r!ri#r4
'r#5r!0 de e9e%utie de det!iu4 des%riere! #r5!ni,!rii de s!ntier -$ir#uri4
0!5!,ii4 de'#,ite4 %!'!%it!ti de 0!ni'u!re4 et%.. si !si5ur!re! utiit!ti#r
-!i0ent!re %u ener5ie ee%tri%!4 %!i de !%%es ! #$ie%ti3ee de in3estitii si
du'! %!, !i0ent!re %u !'!4 5!,e si %!n!i,!re.H .H O*ert!ntii !u de'in!
i$ert!te de !&si 're3ede! in #*ert! 'r#'riie %#nsu0uri si te+n##5ii de
e9e%utie4 %u res'e%t!re! %erinte#r %!it!ti3e si %!ntit!ti3e 're3!,ute in !%tee
n#r0!ti3e in 3i5#!re4 %!re re5e0ente!,! e9e%uti! u%r!ri#r.
& 2. F#r0u!r & Gr!*i% *i,i% si 3!#ri% de e9e%utie ! u%r!rii -%#n*#r0
F#r0u!r F6 din Ordinu MDLPL nr. 763/20073.
Fise te+ni%e
?. Pr#5r!0u %!it!tii 'r#'us 'entru e9e%uti! u%r!ri#r
!. Des%riere! siste0uui %!it!tii !'i%!t ! u%r!re4 in%usi3 istee %u'rin,Fnd
'r#%edurie !*erente siste0uui %!it!tiiH
$. Listee %u'rin,Fnd 'r#%edurie te+ni%e de e9e%utie ! 'rin%i'!e#r
%!te5#rii de u%r!ri4
%. P!nu de %#ntr# ! %!it!tii4 3eri*i%!rii si 2n%er%!riiH
@. P!n de 0!n!5e0ent ! 0ediuui
6. Ori%e !te in*#r0!tii ree3!nte
8. In*#r0!tii 'ri3ind 'r#te%ti! 0un%ii> Se 3! %#0'et! & RDe%!r!tie 'e
'r#'ri! r!s'undere 'ri3ind res'e%t!re! e5is!tiei de se%urit!te si s!n!t!te in
0un%!E. In %!,u unei !s#%ieri !%e!st! %#nditie tre$uie s! *ie inde'init! de
*ie%!re dintre !s#%i!ti.
Se 3#r 're,ent! de !se0ene!>
& F#r0u!r 28 & !si5ur!re! te+ni%! 'r#'us! 'entru e9e%uti! u%r!rii
& F#r0u!r 27 & 'ers#!nee res'#ns!$ie %u e9e%uti! u%r!ri#r
& F#r0u!r 2G& 5r!*i% *i,i% si 3!#ri% de e9e%utie ! u%r!rii
& F#r0u!r 30 & 'ers#n! 0un%it#r de s'e%i!it!te
O*ert!ntu 3! e!$#r! 'r#'unere! te+ni%! !st*e 2n%Ft !%e!st! s! res'e%te 2n
t#t!it!te %erintee 're3!,ute 2n C!ietu de s!r%ini. Bn %!,u 2n %!re4 'e
'!r%ursu 2nde'inirii %#ntr!%tuui4 se %#nst!t! *!'tu %! !nu0ite ee0ente !e
'r#'unerii te+ni%e sunt in*eri#!re s!u nu %#res'und %erinte#r 're3!,ute 2n
%!ietu de s!r%ini4 're3!e!,! 're3ederie %!ietuui de s!r%ini. Nu sunt
!%%e't!te i0it!ri !e #$i5!tii#r #*ert!ntuui *!t! de %erintee 're,ent!te in
d#%u0ent!ti! de !tri$uire.
Pr#'unere! te+ni%! 3! 0enti#n! #$i5!ti3it!te! e9e%utiei u%r!ri in
inte5r!it!te! #r.
Neres'e%t!re! s#utii#r te+ni%e din Pr#ie%tu te+ni% %#nstituie 0#ti3 de
res'in5ere ! #*ertei %! in!%%e't!$i! in %#n*#r0it!te %u !rt. 36 din IG nr.
G2@ /2006.
Pe dur!t! e9e%utiei4 !si5ur!re! si '!,! s!ntieruui %!d 2n s!r%in!
Antre'ren#ruui. S#utiie !d#'t!te tre$uie s! r!s'und! situ!tiei re!e din
teren.
Con4or81*econ4or81 Con4or81 econ4or81 Con4or81 econ4or81
MO!IVELE 3E!RU CARE O"ER!A DE3US5 DE S(C( DA!ECO S(R(L( A
"OS! DECLARA!5 ADMISICIL5 6CO"ORM5 CU 3REVEDERILE
CERILELOR DI CAIE!UL DE SARCII7:
O.erta prezentat de #2C2 DATECO #2R2L2 core+punde cerintelor caietului de +arcini2
MOTIVELE CARE AU STAT LA BA6A DECI6IEI DE RESPINGERE A
OFERTEI DEPUSE DE S.C. OAS COM IMPEX S.R.L. :
O3'$*% d'0#)1 d' S.C. OAS COM IMPEX S.R.L. (# )%*&)3%c' :( 4od co$')0#(21*o$
c'$&(9'+' c%&'*#+#& d' )%$c&(& 8,oti- de re+pin;ere a o.ertei1 con.2 pre-ed2 art2 >A alin2
8<* lit2 a* coroborat cu art2 D9 din B2'2 nr2 C<:@<==AJ cali.icati- 6 o.ert necon.or,*$
1. Me0#riu te+ni% nu %#n"ine des%riere! #r5!ni,!rii de (!ntier (i !si5ur!re! utiit1"i#r.
2. O*ert!ntu nu ! 're,ent!t istee %u'rin,!nd 'r#%edurie te+ni%e de e9e%utie !
'rin%i'!e#r %!te5#rii de u%r!ri.
3. P!nu de %#ntr# ! %!it!tii4 3eri*i%!ri si in%er%!ri nu %#res'unde %erin"e#r %!ietuui
de s!r%ini4 'r!%ti% este 're,ent!t d#!r un 'r#5r!0 de %#ntr# ! u%r1ri#r.
?. P!n de 0!n!5e0ent ! 0ediuui nu este %#0'et4 *iind 're,ent!t d#!r ! 0#du
5ener!. A%est! nu %#ntine> D!te de identi*i%!re ! u%r!rii & denu0ire! u%r!rii4
$ene*i%i!r4 !ntre'ren#r 5ener!4 !ntre'ren#ri de s'e%i!it!te4 su$!ntre'ren#ri4
27
des%riere! su0!r! ! u%r!rii4 're%u0 si ! e9e%utiei u%r!ri#rH S%#' si d#0eniu de
!'i%!reH I0'!%tu u%r!ri#r e9e%ut!te4 et%.
@. F#r0u!ru 28 'ri3ind !si5ur!re! te+ni%1 'r#'us1 'entru e9e%u"i! u%r1rii nu este
det!i!t. Nu sunt det!i!te uti!Dee *##site.
6. O*ert!ntu nu ! 're,ent!t de%!r!"i! 'ri3ind #$i5!ti3it!te! e9e%utiei u%r!ri#r in
inte5r!it!te! #r.
MOTIVELE CARE AU STAT LA BA6A DECI6IEI DE RESPINGERE A
OFERTEI DEPUSE DE S.C. STARETO S.R.L. :
O3'$*% d'0#)1 d' S.C. STARETO S.R.L. (# )%*&)3%c' :( 4od co$')0#(21*o$ c'$&(9'+'
c%&'*#+#& d' )%$c&(& 8,oti- de re+pin;ere a o.ertei1 con.2 pre-ed2 art2 >A alin2 8<* lit2 a*
coroborat cu art2 D9 din B2'2 nr2 C<:@<==AJ cali.icati- 6 o.ert necon.or,*$
1. Me0#riu te+ni% nu %#n"ine des%riere! #r5!ni,!rii de (!ntier (i !si5ur!re! utiit1"i#r.
2. O*ert!ntu nu ! 're,ent!t istee %u'rin,!nd 'r#%edurie te+ni%e de e9e%utie !
'rin%i'!e#r %!te5#rii de u%r!ri.
3. P!nu de %#ntr# ! %!it!tii4 3eri*i%!rii si in%er%!rii !re 2 '!5ini (i nu %#res'unde
%erin"e#r %!ietuui de s!r%ini -2n !*!r1 de titu4 ni%i %!'u de t!$e (i ni%i %#n"inutu
!%estui! nu este s!tis*1%1t#r..
?. P!n de 0!n!5e0ent ! 0ediuui nu este %#0'et4 *iind 're,ent!t d#!r ! 0#du
5ener!. A%est! nu %#ntine> D!te de identi*i%!re ! u%r!rii & denu0ire! u%r!rii4
$ene*i%i!r4 !ntre'ren#r 5ener!4 !ntre'ren#ri de s'e%i!it!te4 su$!ntre'ren#ri4
des%riere! su0!r! ! u%r!rii4 're%u0 si ! e9e%utiei u%r!ri#rH S%#' si d#0eniu de
!'i%!reH I0'!%tu u%r!ri#r e9e%ut!teH P!nu de !tenu!re ! i0'!%tuui de 0ediu4 et%.
@. O*ert!ntu ! 're,ent!t # de%!r!"ie 'ri3ind #$i5!ti3it!te! e9e%utiei u%r!ri#r in
inte5r!it!te! #r4 d!r 2n %#n"inutu !%estei! nu se 0en"i#n!,1> E...#$i5!ti3it!te!
e9e%u"iei u%r1ri#r 2n inte5r!it!te! #rE.
/( Evaluarea propunerii 4inanciare
CERILE
S(C( DA!ECO
S(R(L(
S(C( OAS COM
IM3E& S(R(L(
S(C(
!EC'OCER
S(R(L(
S(C( S!ARE!O
S(R(L(
PROPUNEREA FINANCIARA se e!$#re!,! %#n*#r0 F#r0u!ruui #*ert!
si Ane9! ! *#r0u!ru de #*ert!4 din d#%u0ent!ti! de !tri$uire. L!
2nt#%0ire! 'r#'uneri#r *in!n%i!re4 #*ert!ntii 3#r !3e! 2n 3edere si 3#r
're,ent! ur0!t#!ree> & 'retu 0!teri!e#r4 uti!De#r4 e%+i'!0ente#r
3! *i %#res'un,!t#r des%rieri#r !%est#r! din istee %u %!ntit!ti de u%r!ri
det!i!te din 3#u0u PT.
& t!ri*u 0ediu $rut !'i%!t 'entru #r! de 0!n#'er! 3! tre$ui s! *ie
de0#nstr!te 'rin !%te d#3edit#!reH
& d#%u0ente Dusti*i%!ti3e 'ri3ind t!ri*ee !'i%!te 'entru uti!Dee de
%#nstru%tii si 0iD#!%ee de tr!ns'#rtH O*ert!ntu 2si 3! 're5!ti 'r#'unere!
*in!n%i!r! tinFnd %#nt de ur0!t#!ree> !. O*ert!ntu 3! e!$#r! 'r#'unere!
*in!n%i!r! !st*e 2n%Ft !%e!st! s! *urni,e,e t#!te in*#r0!tiie s#i%it!te
-3!#!re! t#t!! ! u%r!rii %e ur0e!,! s! *ie e9e%ut!t!4 in%usi3 t!9! 'e
3!#!re! !d!u5!t!4 %!re 3! *i e3identi!t! distin%tH 3!#!re! 'e *ie%!re
%!te5#rie de u%r!ri %e ur0e!,! ! *i e9e%ut!t!H 3!#!re! uti!De#r si
e%+i'!0ente#r te+n##5i%e %u 0#nt!D. 'entru re!i,!re! u%r!ri#r de
e9e%utie %e *!% #$ie%tu 're,entei D#%u0ent!tii de !tri$uire. $. C#sturie
e5!te e9e%uti! %!te5#rii#r de u%r!ri 're3!,ute 2n Listee de %!ntit!ti4
2nt#%0ire! Instru%tiuni#r de 2ntretinere si e9'#!t!re4 're%u0 si C!rte!
te+ni%! ! %#nstru%tiei. %. C#sturie e5!te de 'r#teD!re! 0ediuui4 %#n*#r0
Cerinte
inde'inite
C'$&(*'
('&(d'0+&(&*'
Cerinte
inde'inite
C'$&(*'
('&(d'0+&(&*'
2G
N#r0e#r Le5!e4 're%u0 si %ee e5!te de re*!%ere! %!druui n!tur! du'!
*in!i,!re! u%r!ri#rH d. C#sturie e5!te de e!$#r!re! Instru%tiuni#r de
e9'#!t!re si 2ntretinere si ! C!rtii te+ni%e ! C#nstru%tieiH e. C#sturie e5!te
de 'r#%ur!re!4 tr!ns'#rtu si de'#,it!re! 0!teri!e#r si e%+i'!0ente#r
ne%es!re *un%ti#n!rii #$ie%tuui %#ntr!%tuui4 %#n*#r0 %erinte#r i0'use 'rin
C!ietu de s!r%ini. )!#!re! #*ertei *in!n%i!re 'entru e9e%uti! de u%r!ri nu
tre$uie s! de'!se!s%! su'us! !%+i,itiei de 61@.613 ei4 *!r! T)A.
Pr#'unere! *in!n%i!r! 3! %#ntine *#r0u!ru de #*ert! %#n*#r0 F#r0u!ruui
314 %entr!i,!t#r %u u%r!rie e9e%ut!te de !s#%i!ti4 su$%#ntr!%t!nti
F#r0u!r 32 si 'r#'unere! de %#ntr!%t se0n!t si st!0'i!t. Pr#'unere!
*in!n%i!r! 'entru u%r!ri se 3! 're,ent! %#n*#r0 Ordinuui MDLPL nr.
763/2007. O*ert! tre$uie s! %u'rind! t#!te ee0entee ne%es!re %u!nti*i%!rii
3!#ri%e ! u%r!ri#r si 3! %#ntine> F#r0u!r 33 & ist! 'ri3ind %#nsu0urie %u
tr!ns'#rturie F#r0u!r 3? ist! 'ri3ind %#nsu0urie %u 0Fn! de u%ru
F#r0u!r 3@ ist! 'ri3ind %#nsu0urie de #re de *un%ti#n!re ! uti!De#r de
%#nstru%tii F#r0u!r 36 ist! 'ri3ind %#nsu0urie de resurse 0!teri!e
Centr!i,!t#ru %+etuiei#r 'e #$ie%ti3 -%#n*#r0 F#r0u!r F1 din Ordinu
MDLPL nr. 763/2007.H Centr!i,!t#ru %+etuiei#r 'e %!te5#rii de u%r!ri>
Re,istent!4 Ar+ite%tur!4 Inst. Ee%tri%e4 Inst. ter0i%e T s!nit!re -%#n*#r0
F#r0u!r F2 din Ordinu MDLPL nr. 763/2007.H Listee de %!ntit!ti
de u%r!ri 'e %!te5#rii de u%r!ri -%#n*#r0 F#r0u!r F3 din Ordinu MDLPL
nr. 763/2007.H List! %u %!ntit!ti de uti!De si e%+i'!0ente te+n##5i%e4
-%#n*#r0 F#r0u!r F? din Ordinu MDLPL nr. 763/2007.H Listee %u
%!ntit!ti de u%r!ri 'entru %#nstru%tii 'r#3i,#rii OS -#r5. de s!ntier. -%#n*#r0
F#r0u!r F3 din Ordinu MDLPL nr. 763/2007.H Fie%!re #*ert!nt !re
#$i5!ti! de ! 're%i,! 2n %!dru #*ertei *in!n%i!re 0#du de %#nstituire !
5!r!ntiei de $un! e9e%utie. In %!ietu de s!r%ini sunt in%use Listee
#rient!ti3e %u %!ntit!tie de u%r!ri %!re se s#i%it! ! *i e9e%ut!te. O*ert!ntu
!re #$i5!ti! de ! int#%0i 'r#'riie iste %u %!ntit!ti de u%r!ri %u res'e%t!re!
Pr#ie%tuui Te+ni%. In s%#'u 0#nit#ri,!rii 'r#%eduri#r 'entru !tri$uire!
%#ntr!%te#r de !%+i,itie 'u$i%!4 #*ert!ntu !re #$i5!ti! de ! e9'ri0! 'retu
t#t! #*ert!t !tFt 2n ei4 %!t si 2n Eur#. D!t! 'entru %!re se deter0in!
e%+i3!ent! RON/EURO> %ursu 0ediu *urni,!t de <NR din d!t! 'u$i%!rii
in3it!tiei de '!rti%i'!re. T#!te d#%u0entee Dusti*i%!ti3e 3#r *i %erti*i%!te de
#*ert!nt 'rin se0n!re si st!0'i!re. Nu se !d0it ne5#%ieri de %!u,e
%#ntr!%tu!e %!re nu !u *#st #$ie%t!te 'rin #*ert! *in!n%i!r!. Bn %!,u 2n %!re
'r#'unerie *#r0u!te ! %#ntr!%t sunt 2n 0#d e3ident de,!3!nt!D#!se 'entru
!ut#rit!te! %#ntr!%t!nt! #*ert! este %#nsider!t! ne%#n*#r0!.
Con4or81*
econ4or81*Inacceptabil1
Con4or81 econ4or81;
Inacceptabila
Con4or81 econ4or81
C#0isi! de e3!u!re ! !n!i,!t 'r#'unerie *in!n%i!re su$ !s'e%tu e9isten"ei
%#re%"ii#r !d0ise de e5e4 ! 2n%!dr1rii 2n 3!#!re! esti0!t1 ! %#ntr!%tuui4 ! 're"uui !'!rent
ne#$i(nuit de s%1,ut 2n r!'#rt %u %ee! %e ur0e!,1 ! *i e9e%ut!t.
Ur,toarele o.erte au .o+t declarate inacceptabile$
Denu8irea
o4ertantului
LotM Motivul respin9erii Observa2ii
S.C. OAS COM
IMPEN S.R.L.
& O*ert!ntu S.C. OAS COM IMPEN
S.R.L. nu ! tr!ns0is in*#r0!tiie
s#i%it!te de %#0isi! de e3!u!re 'ri3ind
Dusti*i%!re! 0#duui de *#r0!re ! 'retuui
Te0ei e5!> art2 >A
9
1
alin2 8?*1 art2 >A1 alin2
89*1 lit2 .* 4i art2 D9 din
B2'2 C<:@<==A
MO!IVELE 3E!RU CARE O"ER!A DE3US5 DE S(C( DA!ECO S(R(L( A
"OS! DECLARA!5 ADMISICIL5:
Preul o.ertat 8A=<2C=?1?A lei* +e 3ncadreaz 3n -aloarea .ondurilor care pot .i
di+ponibilizate pentru contractul 3n cauz 8A9:2A9> lei*J
Preul o.ertat nu e+te neobi4nuit de +czut 3n raport cu ceea ce ur,eaz a .i e/ecutat1
reprezentEnd ,ai ,ult de D:L din -aloarea e+ti,at a contractuluiJ
30
Preurile unitare1 a+t.el cu, au .o+t o.ertate de #2C2 DATECO #2R2L21 +e 3ncadreaz
3n li,itele pre urilor practicate 3n ra,ura de con+trucii la ora actual J
O.ertantul 4i6a 3n+u4it 4i e+te de acord cu clauzele contractuale propu+e de autoritatea
contractant2
MOTIVELE CARE AU STAT LA BA6A DECI6IEI DE RESPINGERE A
OFERTEI DEPUSE DE S.C. OAS COM IMPEX S.R.L. :
O3'$*% d'0#)1 d' S.C. OAS COM IMPEX S.R.L. (# )%*&)3%c' :( 4od co$')0#(21*o$
c'$&(9'+' c%&'*#+#& d' )%$c&(& 8,oti- de re+pin;ere a o.ertei1 con.2 pre-ed2 art2 >A alin2
8<* lit2 a* coroborat cu art2 D9 din B2'2 nr2 C<:@<==AJ cali.icati- 6 o.ert necon.or,*$
92 Pre"u #*ertei *in!n%i!re este de ??2.060400 ei *1r1 T)A. A%est 're" CUPRINDE 2n%1
# Eist! %u 0!teri! dendr# & *#ri%#E4 2n%1 # *#s1 se'ti%14 %!re nu !u *#st s#i%it!te 2n
%!ietu de s!r%ini. Bn %#n%u,ie #*ert! *in!n%i!r1 este er#n!t1 (i nu %#res'unde %!ietuui
de s!r%ini.
<2 In %!dru #*ertei *in!n%i!re !'!re # di*eren"1 2ntre 3!#!re! 0!teri!e#r din EList!
%#nsu0uri#r de resurse 0!teri!e -3!#!re de 2@6.316403 ei. (i 3!#!re! #$"inut1 din
su0! 0!teri!e#r *ie%1rui #$ie%t -22@.8@146 ei.. Di*eren"! este de 30.@6?4?3 ei. Bn
%!,u unei #*erte %#re%t e!$#r!te4 3!#!re! 0!teri!e#r tre$ui! s1 *ie identi%1.
MOTIVELE CARE AU STAT LA BA6A DECI6IEI DE RESPINGERE A
OFERTEI DEPUSE D E S.C. STARETO S.R.L .:
O3'$*% d'0#)1 d' S.C. STARETO S.R.L. (# )%*&)3%c' :( 4od co$')0#(21*o$ c'$&(9'+'
c%&'*#+#& d' )%$c&(& 8,oti- de re+pin;ere a o.ertei1 con.2 pre-ed2 art2 >A alin2 8<* lit2 a*
coroborat cu art2 D9 din B2'2 nr2 C<:@<==AJ cali.icati- 6 o.ert necon.or,*$
.( Pre"u #*ertei *in!n%i!re este de 31?.8?1433 ei *1r1 T)A. A%est 're" NU CUPRINDE
Eist! %u 0!teri! dendr# & *#ri%#E s#i%it!t1 2n %!ietu de s!r%ini. Bn %#n%u,ie #*ert!
*in!n%i!r1 nu este %#0'et1 (i nu %#res'unde %!ietuui de s!r%ini.
-( Bn *i(! de d!te %!'. I).?.2. M#du de 're,ent!re ! 'r#'unerii *in!n%i!re se s'e%i*i%1>
Et!ri*u 0ediu $rut !'i%!t 'entru #r! de 0!n#'er1 3! tre$ui s1 *ie de0#nstr!t 'rin !%te
d#3edit#!reE. Ni%i 2n #*ert! *in!n%i!r1 (i ni%i 2n r!s'unsu ! s#i%it!re! de %!ri*i%1ri
nu este det!i!t !%est t!ri* 0ediu $rut !'i%!t 'entru #r! de 0!n#'er1. Bn %#n%u,ie
r1s'unsu nu este %#n%udent4 nu %#res'unde %!ietuui de s!r%ini.
/( Bn *i(! de d!te %!'. I).?.2. M#du de 're,ent!re ! 'r#'unerii *in!n%i!re se s'e%i*i%1 >
EL! 2nt#%0ire! 'r#'unerii *in!n%i!re4 #*ert!n"ii ..... 3#r 're,ent! ur01t#!ree> & 're"u
0!teri!e#r4 uti!De#r ... E. Bn #*ert! *in!n%i!r1 nu este 're,ent!t1 ni%i # #*ert1 de 're"
de 0!teri!e de ! *urni,#ri. Bn r1s'unsu ! s#i%it!re! de %!ri*i%1ri 'ri3ind #*ertee de
're" de ! *urni,#ri 'entru 0!teri!ee *##site este 're,ent!t1 # ist1 de 0!teri!e -d#!r
# '!rte din %ee *##site 2n ist! %#nsu0uri#r de resurse 0!teri!e.4 (t!0'i!t1 de *ir0!
S.C. OLINSERA S.R.L. Ni%i 2n #*ert! *in!n%i!r1 (i ni%i 2n r1s'unsu ! s#i%it!re! de
%!ri*i%1ri nu este 're,ent!t1 # #*ert1 de 're" 'entru uti!Dee *##site. Bn %#n%u,ie
r1s'unsu nu este %#n%udent4 nu %#res'unde s#i%it1ri#r %!ietuui de s!r%ini.
,( Aplicarea criteriului de atribuire
Criteriu de !tri$uire s&! !'i%!t nu0!i #*erte#r !d0isi$ie.
C!s!0entu #*ert!n"i#r %!re !u de'us #*erte !d0isi$ie este ur01t#ru>
31
Ele8entele criteriului de atribuire
O4ertant
S(C( DA!ECO S(R(L(
3unctaJ 3unctaJ total Clasa8ent
Pre"u #*ertei 602.G0?4?6 ei 80 'un%te
100 'un%te L#%u 1 Ter0enu de e9e%utie ! u%r!rii 6 uni 1@ 'un%te
Ter0enu de 5!r!ntie ! u%r!rii 10 !ni 1@ 'un%te
C!s!0entu !re ! $!,1 Fi(! %entr!i,!t#!re ! C#0isiei de e3!u!re %u'rin,Fnd 'un%t!Dee
indi3idu!e !e 0e0$ri#r !%estei!.
COCLUKII 0I SEM5!URI
C#0isi! de e3!u!re4 !3Fnd ! $!,1 'r#%esu de e3!u!re des*1(ur!t (i re!t!t4
'O!5R50!E:
O*ert! de%!r!t1 %F(ti51t#!re ! %#ntr!%tuui de !%+i,i"ie 'u$i%1 !3Fnd %! #$ie%t
EXECUTIE LUCRARI PETRU O!IECTI"UL DE I"E#TITIE$ %CETRU DE
IFOR&ARE TURI#TICA 'A"O(DIA) este %e! de'us1 de #*ert!ntu S.C. DATECO S.R.L.
-I.M.M..4 %u # 'r#'unere *in!n%i!r14 *1r1 T)A4 de 602.G0?4?6 ei4 e%+i3!ent ! 133.0??4@0
eur#.
O*ert!ntu %Fsti51t#r S.C. DATECO S.R.L. ! de%!r!t %1 nu 3! su$%#ntr!%t! #
'!rte/'1r"i din %#ntr!%tu 2n %!u,1.
Dre't 'entru %!re s&! 2n%+ei!t 're,entu R!'#rt ! 'r#%edurii de !tri$uire !st1,i4
31.01.20134 ! sediu !ut#rit1"ii %#ntr!%t!nte.
S'!"iu destin!t #$ser3!t#ri#r MFP &
UC)AP/DGFP Ti0is4 C)AP dese0n!"i 'rin
De%i,i! de 3eri*i%!re
nr. ........./...............
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
8de+crierea ob+er-aiilor rezultate din acti-itatea de
-eri.icare*
C#0isi! de e3!u!re
Presedinte
SA)A TEODOR
..........................................
8+e,ntura*
Me0$ru
MOICA LENUTA&DANIELA
...........................................
8+e,ntura*
Me0$ru
MITRAN MARIAN&DORU
...........................................
8+e,ntura*
Me0$ru
ANDREI DANUT
...........................................
8+e,ntura*
Me0$ru
O$ser3!t#ri dese0n!"i
......................................
8nu,ele1 prenu,ele 4i +e,ntura*
..................................
8nu,ele1 prenu,ele 4i +e,ntura*
32
LAMARESCU DIANA
...........................................
8+e,ntura*
33