Sunteți pe pagina 1din 15

Scoala Gimnaziala Viziru

___________________
Departament
Secretariat

PROCEDURA OPERAIONAL
privind Sanctionarea personalului
didactic,didactic auxiliar si
nedidactic

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 1 din

Cod: P.O. 31

Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a


reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

1.1.
1.2.
1.3

Elemente privind
responsabilii/
Numele si
operatiunea
prenumele

Functia

Data

1
Elaborat
Verificat
Aprobat

3
Secretar sef
Director
Director

4
5
08.09.2013
08.09.2013
08.09.2013

2
Bjnaru Tudoria
Rnoveanu Stelua
Rnoveanu Stelua

Semnatura

Scoala Gimnaziala Viziru


___________________
Departament
Secretariat

PROCEDURA OPERAIONAL
privind Sanctionarea personalului
didactic,didactic auxiliar si
nedidactic

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 2 din

Cod: P.O. 31

Exemplar nr.: 1

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale


Editia/ revizia
in cadrul editiei
2.1.
2.2.
2.3

1
Editia 1
Revizia 1
Revizia 2

Componenta revizuita

Modalitatea
reviziei

1
x

1
x

Data de la care se
aplica prevederile
editiei
sau
reviziei editiei
08.09.2013

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale

Nr.
Crt

Scopul
difuzarii

Exemplar
nr.

3.1.

1
Aplicare

2
1

3.2.

Aplicare

3.3.

Aplicare

3.4

Aplicare

3.5.

Aprobare

3.6.

Evidenta

3.7.

Arhivare

3.8.

Alte
scopuri

Compa
rtiment
3
Secretar
iat
Contabi
litate
Didacti
c

Functia
4
Secretar sef
Contabil sef

Educatoare,
invatatorprofesor
Directiu Director
ne
Directiu
Director
ne
Secretar Secretar
iat
Secretar Secretar
iat
-

Nume
si Data
prenume
primirii

Semnatura

5
Bjnaru
Tudoria
Giol Iuliana

6
7
08.09.2013

Personal
didactic

08.09.2013

Rnoveanu
Stelua
Rnoveanu
Stelua
Bjnaru
Tudoria
Bjnaru
Tudoria

08.09.2013

08.09.2013

08.09.2013
08.09.2013
08.09.2013
-

Scoala Gimnaziala Viziru


___________________
Departament
Secretariat

PROCEDURA OPERAIONAL
privind Sanctionarea personalului
didactic,didactic auxiliar si
nedidactic

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 3 din

Cod: P.O. 31

Exemplar nr.: 1

4. SCOP
Scopul procedurii
Scopul procedurii disciplinare este acela de a defini si reglementa modul in care se
efectueaza cercetarea disciplinara si se aplica sanctiunile disciplinare. Ea se doreste a fi o
sinteza a legislatiei in vigoare integrata in contextul organizational al Scolii Gimnaziale
Viziru, jud Braila, Romania.
5. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic al Scolii gimnaziale
Viziru, Braila indiferent de compartiment sau de forma de angajare.
ntocmirea fiselor de evaluare este facuta de sefii de compartiment, nsusite de directorul
adjunct si aprobate de directorul unitatii.
Procedura se aplica tuturor salariatilor, ori de cate ori se constata fapte care pot fi considerate
abateri discipinare.
DEFINIII I ABREVIERI
Potrivit Art. 247, cap II Raspunderea disciplinara, Alin. (2) abaterea disciplinara este o
fapta in legatura cu munca, care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de
catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul
indiviual de munca sau contractual colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale
ale conducatorilor ierarhici.
Cercetare disciplinara prealabila reprezinta un set de reguli procedurale obligatorii,
necesare aplicarii unei sanctiuni disciplinare.
Potrivit Art. 248, Alin. (1), si Alin (2) in cazul in care salariatul savarseste o abatere
disciplinara, angajatorul poate aplica sanctiuni disciplinare. Acestea reprezinta pedeapsa
angajatorului asupra salariatului ca urmare a savarsirii faptei considerate abatere disciplinara.
- Fia de evaluare (FE) formular tipizat destinat evalurii performanei fiecrui salariat
din categoria didactic, didacti auxiliar, nedidactic pe baz de criterii i indicatori unitari.

Scoala Gimnaziala Viziru


___________________
Departament
Secretariat

PROCEDURA OPERAIONAL
privind Sanctionarea personalului
didactic,didactic auxiliar si
nedidactic

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 4 din

Cod: P.O. 31

Exemplar nr.: 1

7. DOCUMENTE DE REFERIN
Legea 1/2011.
Contractul colectiv de munca.
Contractul individual de munca.
Legea nr. 284/2010, Lege cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice.
Regulamentul de organizare interna al unitatii revizuit( art 65 si 66).
Legea 53/2003-Codul muncii actualizat si republicat.
8. DESCRIEREA ACTIVITILOR
Potrivit Art. 251 si 252, sub sanctiunea nulitatii absolute, nici o masura nu poate fi dispusa
inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
Mecanismul procedurii descrie etapele cercetarii disciplinare prealabile si impune regulile de
aplicare.
Important : Nici o sanctiune nu poate fi dispusa inainte de efectuarea unei cercetari.
1. Constatarea abaterilor disciplinare:
Orice fapta asupra careia exista suspiciunea ca este abatere disciplinara, va fi comunicata
sefului direct al persoanei implicate. Acesta are obligatia de a analiza situatia si in cazul in care
considera ca poate fi incadrata ca abatere disciplinara, va comunica constatarea Comisiei de
disciplina, in scris, conform formularului din Anexa 1. Termenul de comunicare a abaterii
disciplinare este de maxim 2 zile.
Sunt considerate abateri disciplinare urmatoarele fapte:
- Nerespectarea obligatiilor legale ale salariatului (Ex.: nerespectarea secretului de serviciu,
nerespectarea normelor de protectie a muncii, nerespectarea prevederilor fisei de post, etc.)
- Incalcarea unor dispozitii din regulamentul intern aplicabil in unitate (Ex.: absenta nemotivata
de la serviciu, intarzierea la programul de lucru, etc.)
- Incalcarea unor prevederi ale contractului individual de munca (Ex.: nerespectarea preavizului
de 15/20 de zile calendaristice, etc.)
- Incalcarea ordinelor si dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici.
2. Emiterea deciziei de constituire a comisiei de cercetare disciplinara:
Conducerea unitatii emite decizia de numire a comisiei de cercetare disciplinara pentru
realizarea cercetarii disciplinare prealabile, in maxim 2 zile de la data primirii constatarii
abaterii disciplinare/ sau constatarii faptei. Comisia disciplinara este formata din 5 persoane: 1
presedinte, 3 membri- din care cel putin 1 sa fie membru al CA si liderul organizatiei sindicale
din unitate.
3. Convocarea salariatului:
Presedintele comisiei convoaca in scris salariatul in vederea efectuarii cercetarii disciplinare
prealabile, precizandu-se obiectul cercetarii, data, ora si locul intervievarii, conform
formularului
din Anexa 2 , in maxim 3 zile de la data emiterii deciziei de numire a comisiei.
Convocarea se preda personal salariatului, sau prin scrisoare recomandata cu confirmare
4

Scoala Gimnaziala Viziru


___________________
Departament
Secretariat

PROCEDURA OPERAIONAL
privind Sanctionarea personalului
didactic,didactic auxiliar si
nedidactic

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 5 din

Cod: P.O. 31

Exemplar nr.: 1

de primire, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.


Important :
Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile de mai sus fara un motiv obiectiv,
da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea fara efectuarea cercetarii disciplinare
prealabile.
4. Cercetarea disciplinara:
Comisia disciplinara se va intalni cu salariatul fata in fata, conform coordonatelor comunicate in
convocare. Modul de desfasurare a anchetei disciplinare, precum si rezultatele acesteia se
consemneaza intr-un proces verbal care va fi semnat de toti participantii la intalnire (Anexa 3).
Procesul verbal se trimite imediat dupa terminarea discutiei conducerii unitatii( prin fax/ prin c
urier, inmanare directa).
In cursul discutiilor cu salariatul se va insista asupra:
Motivelor care au stat la baza savarsirii abaterii disciplinare;
Inprejurarile in care s-a savarsit fapta;
Gradul de vinovatie a salariatului;
Consecintele abaterii disciplinare;
Daca salariatul a fost constient de urmarile abaterii sale;
Alternativa pe care a avut-o salariatul la dispozitie, fata de savarsirea abaterii;
Motivul pentru care nu a cerut ajutorul colegilor sau sefului direct,
Orice alt aspect relevant.
5. Emiterea deciziei de sanctionare
Conducerea unitatii emite decizia de sanctionare, dupa discutarea si aprobarea in CA, care
se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de
la data comunicarii. Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire sau
prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente
in termen de 30 zile calendaristice de la data comunicarii.
Important :
Decizie de sanctionare trebuie emisa in termen de 30 zile calendaristice de la data luarii la
cunostinta despre savirsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tirziu de 6 luni de la data savirsirii
faptei.
6. Sanctiuni disciplinare
Potrivit Art. 249, Alin. 2, pentru aceeasi abatere se poate aplica o singura sanctiune disciplinara.
Potrivit Art. 250 sanctiunile disciplinare se stabilesc in raport cu gravitatea abaterii disciplinare
savarsite de salariat, avand in vedere urmatoarele:
Imprejurarile in care fapta a fost savarsita (cand?, unde?, cum?, de ce?)
Gradul de vinovatie a salariatului
Consecintele abaterii disciplinare (producerea unui prejudiciu, afectarea procesului instructiveducativ,sustragerea bunurilor material sau patrimoniale,etc.)
Comportarea generala la serviciu a salariatului (calitatea muncii, indeplinirea atributiilor din
fisa postului,relatia cu colegii si sefii etc.)
Eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta (vor fi luate in considerare
numai la stabilirea comportamentului general al salariatului)
Sanctiunile disciplinare prevazute de Codul Muncii sunt:
5

Scoala Gimnaziala Viziru


___________________
Departament
Secretariat

PROCEDURA OPERAIONAL
privind Sanctionarea personalului
didactic,didactic auxiliar si
nedidactic

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 6 din

Cod: P.O. 31

Exemplar nr.: 1

1. Avertismentul scris;
2. Suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10
zile lucratoare. Potrivit Art. 52 din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi
suspendat din
initiativa angajatorului, fara consimtamantul salariatului. Pe perioada
suspendarii, salariatul nu este salarizat si nu are obligatia de a munci.
3. Retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus
retrogradarea, pe o durata ce nu poate depasi 60 de zile. Aceasta sanctiune consta in trecerea
efectiva la alta pozitie si diminuarea salariului, in cadrul aceleiasi profesii, astfel ea nu poate fi
aplicata debutantilor in profesie sa u persoanelor care nu au in subordine alti salariati.
Potrivit Art.48 din Codul muncii, angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii,
fara consimtamantul salariatului, cu titlu de sanctiune disciplinara. Aceasta sanctiune are un
caracter moral si pecuniar.
4. Reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%.
5. Reducerea salariului de baza si, dupa caz, a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3
luni cu 5-10%.
7. Suspendarea contractului de munca pe o perioada de cel mult10 zile lucratoare
6. Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca . Aceasta sanctiune este cea mai
aspra, singura cu caracter permanent, reglementata prin Art. 61, lit. a) din Codul Muncii.

Scoala Gimnaziala Viziru


___________________
Departament
Secretariat

PROCEDURA OPERAIONAL
privind Sanctionarea personalului
didactic,didactic auxiliar si
nedidactic

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 7 din

Cod: P.O. 31

Exemplar nr.: 1

9.Grila aplicare sanctiuni disciplinare Grila de aplicare a sanctiunilor disciplinare constituie o


recomandare de aplicare a sanctiunilor pentru cele mai frecvente abateri disciplinare. Ea se va
folosi tinand cont de conditiile de stabilire a sanctiunilor (punctul 4.6)
Nr. Crt
Abatere disciplinara
Frecventa constatarii
Sanctiune disciplinara
A.Intarzierea la programul de lucru
1 data pe luna Avertisment scris
3 ori pe luna Reducerea salariului de baza cu 5% pe o perioada de 1-3 luni
5 ori pe luna Reducerea salariului de baza cu 10% pe o perioada de 1-3 luni
8 ori pe luna Suspendarea contractului de munca pe o perioada de 10 zile lucratoare
B Absenta nemotivata de la programul de lucru
1 data pe luna Reducerea salariului de baza cu 5% pe o perioada de 1-3 luni
2 ori pe luna Reducerea salariului de baza cu 10% pe o perioada de 1-3 luni
3 ori in pe luna Desfacerea contractului individual de munca
C Refuzul salariatului de a indeplini sarcinile ce ii revin conform fisei postului
1 data pe luna Suspendarea contractului de munca pe o perioada de cel mult10 zile lucratoare
2 ori pe luna Desfacerea contractului individual de munca
D Refuzul salariatului de a schimba zona de munca in cadrul locului de munca
Prima data Reducerea salariului de baza cu 10% pe o perioada de 1-3 luni
A doua oara Suspendarea contractului de munca pe o perioada de 10 zile lucratoare
A treia oara Desfacerea contractului individual de munca
E Refuzul salariatului de a accepta un alt program de lucru
Prima data Reducerea salariului de baza cu 10% pe o perioada de 1-3 luni
A doua oara Suspendarea contractului de munca pe o perioada de 10 zile lucratoare
A treia oara Desfacerea contractului individual de munca
F Refuzul salariatului de a purta echipamentul de protectie si de a respecta regulile SSM
1 data pe luna Reducerea salariului de baza cu 10% pe o perioada de 1-3 luni
2 ori in 3 luni Suspendarea contractului de munca pe o perioada de 10 zile lucratoare
3 ori in 3 luni Desfacerea contractului individual de munca
G Indeplinirea partiala sau necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu
Prima data Avertisment scris
A doua oara Reducerea salariului de baza cu 5% pe o perioada de 1-3 luni
A treia oara Reducerea salariului de baza cu 10% pe o perioada de 1-3 luni
A patra oara Desfacerea contractului individual de munca
H Scoaterea din unitate a documentelor/bunurilor confidentiale/patrimoniale
Prima data Desfacerea contractului individual de munca
I Prezentarea la locul de munca sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor
interzise
Prima data Desfacerea contractului individual de munca
J Comportament neadecvat: folosirea unui vocabular necorespunzator, atitudine
jignitoare fata de colegi sau terte persoane,
1 data in 3 luni Avertiment scris
7

Scoala Gimnaziala Viziru


___________________
Departament
Secretariat

PROCEDURA OPERAIONAL
privind Sanctionarea personalului
didactic,didactic auxiliar si
nedidactic

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 8 din

Cod: P.O. 31

Exemplar nr.: 1

2 ori in 3 luni Reducerea salariului de baza cu 5% pe o perioada de 1-3 luni


3 ori in 3 luni Reducerea salariului de baza cu 10% pe o perioada de 1-3 luni
4 ori in 3 luni Suspendarea contractului de munca pe o perioada de 10 zile lucratoare
5 ori in 3 luni Desfacerea contractului individual de munca
K Nerespectarea obligatiilor privind raspunderea patrimoniala:
utilizarea necorespunzatoare/deterioarare bunurilor din dotare(clase/Sali de clasa/anexe
ale scolii)
1 data pe luna Reducerea salariului de baza cu 10% pe o perioada de 1-3 luni
2 ori in 3 luni Suspendarea contractului de munca pe o perioada de 10 zile lucratoare
3 ori in 3 luni Desfacerea contractului individual de munca
L Nerespectarea obligatiilor privind raspunderea patrimoniala: sustragerea bunurilor
scolii
Prima data Desfacerea contractului individual de munca

10.ANEXE
8

Scoala Gimnaziala Viziru


___________________
Departament
Secretariat

PROCEDURA OPERAIONAL
privind Sanctionarea personalului
didactic,didactic auxiliar si
nedidactic

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 9 din

Cod: P.O. 31

Exemplar nr.: 1

Anexa nr. 1
Date de contact:
Institutia:
CATRE,
Instiintare abatere disciplinara
Instiintare cu privire la abaterea disciplinara savarsita

Numele, prenumele si functia salariatului care a savarsit abaterea disciplinara


...........................................................................

Clasa/Scoala/Post ......................................................
.....................

Data la care a avut loc abaterea disciplinar


................................

Abaterea disciplinar
: ...........................................................................

Descrierea modului cum s-a produs abaterea disciplinara :


........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Prezenta instiintare a fost intocmita de :
Numele si prenumele ..................................................
Functia ......
............................................
Semnatura ..................................................
Data intocmirii : ...................

Anexa nr. 2
Scoala Gimnaziala Viziru
9

Scoala Gimnaziala Viziru


___________________
Departament
Secretariat

PROCEDURA OPERAIONAL
privind Sanctionarea personalului
didactic,didactic auxiliar si
nedidactic

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 10 din

Cod: P.O. 31

Exemplar nr.: 1

In temeiul deciziei nr ......../ data ..........


Catre:
Doamna/Domnul..................................................,
avand
functia
de.................................... in cadrul( institutia) ..,
domiciliata in ................................, Str..........
..................................,
bl.........,
ap............,
jud...................................,
CNP ...................................
Prin prezenta va convocam in data de ..........................................
................................, la ora .........., la ......................... .(sediul )
din.....................nr...........,
jud...................., pentru lamurirea situatiei privind .................................................................
.......................................................................................................................................................
......
Neprezentarea dumneavoastra la convocarea facuta prin prezenta adresa duce la aplicarea
sanctiunii disciplinare fara a mai efectua cercetarea disciplinara, conform art
alin. 3 din
Codul
Muncii.
Responsabil comisia de cercetare disciplinara,
.....................................
(numele si prenumele)
Semnatura
...............................

Anexa nr. 3
PROCES VERBAL nr. ....................data ........................
10

Scoala Gimnaziala Viziru


___________________
Departament
Secretariat

PROCEDURA OPERAIONAL
privind Sanctionarea personalului
didactic,didactic auxiliar si
nedidactic

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 11 din

Cod: P.O. 31

Exemplar nr.: 1

ncheiat astzi ................. la sediul . din localitatea .........................


str. .................................. nr. ... judet ................... cu ocazia cercetrii disciplinare prealabile cu
privire la abaterea svrsit de salariatul .................................................................
Au fost prezenti urmtorii:
Comisie disciplinara:
- .............................................
- .............................................
- .............................................
-
-
Salariati cercetati - .............................................
- .............................................
- .............................................
In cursul cercetarii s-a formulat urmatoarea acuzatie:
..............................................................................................................................
......................................................................................................
..............................................................................................................................
Descrierea pe scurt a situatiei:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Motivele care au deteminat performantele/comportamentul cercetat:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..........................................
Performanta/comportamentul asteptat la locul de munca:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...........................................................................................................................
...
Impactul asupra activitatii:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
11

Scoala Gimnaziala Viziru


___________________
Departament
Secretariat

PROCEDURA OPERAIONAL
privind Sanctionarea personalului
didactic,didactic auxiliar si
nedidactic

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 12 din

Cod: P.O. 31

Exemplar nr.: 1

.....................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Datele discutiilor precedente privind abaterile disciplinare (cand este cazul):
...................................................
...................................................
Actiunile pe care angajatul/angajatii le va/vor lua pentru a corecta situatia/ termene:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Alte comentarii:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..........................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..........................................................................................
Angajatul/Angajatii a/au formulat si a/au sustinut in apararea sa/lor urmatoarele probe si
motivatii:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
In
urma
celor
discutate
Comisie
disciplinara
propune:
:

.Se va lua o decizie, care va fi comunicata angajatului/angajatilor in termen


legal.
Comisie disciplinara:
.............................................
.............................................
- ................................................
Salariati : .......................................
........................................................
Anexa 4
Proces -Verbal
Privind desfasurarea procedurii disciplinare prealabile.
12

Scoala Gimnaziala Viziru


___________________
Departament
Secretariat

PROCEDURA OPERAIONAL
privind Sanctionarea personalului
didactic,didactic auxiliar si
nedidactic

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 13 din

Cod: P.O. 31

Exemplar nr.: 1

Incheiat astazi, _____________ la Scoala Gimnaziala Viziru, din Localitatea Viziru, Str.
Brailei, nr 117 in urma intrunirii comisiei de cercetare disciplinara.
In scopul desfasurarii procedurii de cercetare disciplinara prealabila in conformitate cu
dispozitiile art. 251 Codul Muncii
Comisia de cercetare disciplinara formata din urmatoarele persoane:
Nume prenume -Presedinte
Nume prenume Membru
Nume prenume Membru
Nume prenume Membru
Nume prenume Membru
1. Sesizarea cu privire la savarsirea abaterii disciplinare a fost formulata de
Director,prof................................, prin referatul inregistrat sub nr. .........................
2. Subiectul abaterii disciplinare este ........................... , avand functia de ........................ in
cadrul colii Gimnaziale Viziru
3. Sesizarea s-a facut in legatura cu savarsirea urmatoarelor
fapte:..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4 In urma sesizarii Domnul Nume prenume salariat a fost invitat prin Comunicarea nr ___ /
______ pentru a fi ascultat in legatura cu abaterea respectiva. Adresa a fost comunicata
personal salariatului, pe baza de semnatura de primire / prin posta cu confirmare de primire, la
data de _________.
5. Domnul Nume prenume salariat nu s-a prezentat la data mentionata prin convocare,
respectiv in data de ____, astfel incat nu a fost posibila ascultarea salariatului cu privire la
constatarile cuprinse in referatul de sesizare al conducerii.
6 In legatura cu abaterea sesizata comisia a retinut urmatoarele:
Salariatul

,
cand a fost emisa adresa de convocare nr. ___/ __________, continuand
sa ..................................
Fapta a fost savarsita cu vinovatie prin care s-au incalcat prevederile Art. xx si Art. xx din
Regulamentul de Ordine Interioara al scolii,atributiilor din fisa postului, precum si prevederile
Art.xx din Contractul Colectiv de Munca incheiat la Nivel de ramura
7. Avand in vedere aceste constatari comisia propune sanctionarea d-lui Nume prenume CNP
xxxxxxxxxxxxx
cu...................................................................................................................../.............................
.......................................................................................................................................................
13

Scoala Gimnaziala Viziru


___________________
Departament
Secretariat

PROCEDURA OPERAIONAL
privind Sanctionarea personalului
didactic,didactic auxiliar si
nedidactic

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 14 din

Cod: P.O. 31

Exemplar nr.: 1

/......................................................................................................................................................
desfacerea disciplinara a contractului individual de munca in temeiul Art . 248 alin (1) lit (e)
din Codul Muncii
Membri comisiei:
Nume prenume ,
Nume prenume,
Nume prenume,
Braila la,
xx.xx.xxxx

11.Cuprins
Numarul
Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale
componentei
in cadrul

Pagina

14

Scoala Gimnaziala Viziru


___________________
Departament
Secretariat

PROCEDURA OPERAIONAL
privind Sanctionarea personalului
didactic,didactic auxiliar si
nedidactic

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina 15 din

Cod: P.O. 31

Exemplar nr.: 1

procedurii
operationale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si
editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei
operationale
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor
operationale
Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul procedurii operationale
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in
operationala
Documente de referinta
Descrierea procedurii operationale
Grila de aplicare sanctiuni
Anexe, inregistrari, arhivari
Cuprins

aprobarea 1
procedurii
procedurii 2
sau, dupa, 3
4
5
procedura 6
7
8
13
14
15

15