Sunteți pe pagina 1din 2

Declararea impozitului pe venit se modifica.

Declaratia 205
preia functia fiselor fiscale
In Monitorul Oficial nr. 0850 din 17.12.2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1913/2012
priind !odificar"a Ordinului pr"s"dint"lui A#"nti"i National" d" Ad!inistrar" Fiscala nr.
52/2012 p"ntru aprobar"a !od"lului si continutului unor for!ular" pr"a$ut" la titlul III
din %"#"a nr. 571/2003 priind &odul fiscal.
A fost astf"l publicata noua proc"dura d" d"pun"r" a '("clarati"i 205' priind i!po$itul
p" "nitul r"ali$at d" p"rsoan"l" fi$ic") p"ntru anul 2012.
Noutatea vine prin faptul ca in Declaratia 205 se declara impozitul anual pe
venitul din salarii aferent anului 2012. In concret, Declaratia 205 preia rolul
fiselor fiscale.
Aduc"! la!uriri supli!"ntar" in c" pri"st" noil" !odificari.
Daca nu se mai depun fisele fiscale, cum se declara impozitul anual pe venitul
din salarii? Nu se declara?
*i bin") rapunsul "st" + ," d"clara prin d"claratia 205 '("clarati" infor!atia priind
i!po$itul p" "nit) cu r"tin"r" la sursa) p" b"n"ficiari d" "nit.' Actualul ordin
r"#l"!"nt"a$a for!atul si instructiunil" d" co!pl"tar" p"ntru ur!atoar"l" doua
d"claratii+
("claratia 205 ' ("clarati" infor!atia priind i!po$itul p" "nit) cu r"tin"r" la sursa)
p" b"n"ficiari d" "nit.'
("claratia 20- ' ("claratia anuala d" "nit) priind asoci"ril" fara p"rsonalitat" .uridica
Depunere declaratie 205 pentru anul 2012
("claratia s" a d"pun" pana in data d" 28 f"bruari" 2013) d" catr" toti platitorii d"
"nituri catr" p"rsoan"l" fi$ic" la car" s/a "f"ctuat r"tin"r"a i!po$itului p" "nitul
r"ali$at d" ac"st"a.
&a si "l"!"nt d" noutat") in d"claratia 205 p"ntru anul 2012 s" or raporta "nituril"
platit" d" an#a.ator si i!po$itul p" "nitul din salarii r"tinut p" stat d" la p"rsoan"l"
fi$ic" salariat". 0ractic) obs"ra! ca d"claratia pr"ia functia fis"lor fiscal".
In ca$ul "niturilor din salarii) s" #"n"r"a$a tab"lul pr"a$ut la ,"ctiun"a 1 '(at"
infor!ati" priind i!po$itul p" "nituril" din salarii') iar p"ntru c"l"lalt" "nituri platit")
s" #"n"r"a$a cat" un tab"l pr"a$ut la ,"ctiun"a I1 '(at" infor!ati" priind i!po$itul
r"tinut la sursa si casti#uril"/pi"rd"ril" r"ali$at") p" b"n"ficiari d" "nit') inscriindu/s"
dat"l" cor"spun$atoar" tipului d" "nit platit.
("tali"! cat"a asp"ct" priind d"clarar"a i!po$itului p" "nitul din salarii+
("claratia s" d"pun" la or#anul fiscal la car" platitorii d" "nituri sunt inr"#istrati in
"id"nta fiscala.
In ca$ul s"diilor s"cundar" inr"#istrat" ca platitori d" i!po$it p" "nituril" din salarii)
d"claratia cor"spun$atoar" actiitatii s"diilor s"cundar") s" d"pun" d" contribuabilul
car" l"/a infiintat) p" codul d" inr"#istrar" fiscala al ac"stuia) la or#anul fiscal in a carui
"id"nta fiscala "st" inr"#istrat contribuabilul.
In ca$ul in car" s"diul p"r!an"nt din 2o!ania al un"i p"rsoan" .uridic" strain" "st"
platitor d" "nituri din salarii) d"claratia s" d"pun" la or#anul fiscal la car" s"diul
p"r!an"nt din 2o!ania "st" inr"#istrat in "id"nta fiscala.
0"ntru salariatii car" au fost d"tasati la o alta unitat") d"claratia s" co!pl"t"a$a d" catr"
unitat"a car" a inc3"iat contract"l" d" !unca cu ac"stia.
In situatia in car") plata "nitului salarial s" fac" d" unitat"a la car" salariatii au fost
d"tasati) an#a.atorul car" i/a d"tasat co!unica an#a.atorului la car" ac"stia sunt
d"tasati dat" r"f"ritoar" la d"duc"r"a p"rsonala la car" "st" indr"ptatit fi"car" salariat)
pr"cu! si ""ntual"l" !odificari al" ac"st"ia aparut" in cursul anului.
0" ba$a ac"stor dat") unitat"a la car" salariatii au fost d"tasati intoc!"st" stat"l" d"
salarii) calcul"a$a i!po$itul si trans!it" lunar unitatii d" la car" au fost d"tasati
infor!atii priind "nitul brut r"ali$at) alt" d"duc"ri) "nitul ba$a d" calcul) pr"cu! si
i!po$itul r"tinut p"ntru an#a.at) in scopul co!pl"tarii d"clarati"i.
0"ntru c" alt" cat"#orii d" "nituri supus" i!po$itului s" !ai d"pun" d"claratia4
," d"clara si ur!atoar"l" cat"#orii d" "nituri i!po$itat" prin stopa.+
a5 "nituri din dr"pturi d" propri"tat" int"l"ctuala6
b5 "nituri din actiitati d"sfasurat" in ba$a contract"lor/con"ntiilor ciil" inc3"iat"
potriit &odului ciil) pr"cu! si a contract"lor d" a#"nt6
c5 "nituri din actiitat"a d" "7p"rti$a contabila si t"3nica) .udiciara si "7tra.udiciara6
d5 "nituri din actiitati ind"p"nd"nt" r"ali$at" intr/o for!a d" asoci"r" cu o p"rsoana
.uridica) !icrointr"prind"r"6
"5 "nituri sub for!a casti#urilor din op"ratiuni d" an$ar"/cu!parar" d" aluta la
t"r!"n) p" ba$a d" contract) pr"cu! si oric" alt" op"ratiuni si!ilar"6f5 "nituri obtinut"
din alorificar"a bunurilor sub for!a d"s"urilor din patri!oniul afac"rii) potriit art. 78
alin.815 lit.f5 din &odul fiscal6
#5 casti#uri din transf"rul titlurilor d" aloar") alt"l" d"cat partil" social" si aloril"
!obiliar" in ca$ul soci"tatilor inc3is"6
35 "nituri din salarii6
i5 "nituri din diid"nd"6
.5 "nituri din doban$i6
95 casti#uri din transf"rul alorilor !obiliar") in ca$ul soci"tatilor inc3is" si a partilor
social"6
l5 "nituri din lic3idar"a p"rsoan"i .uridic"6
!5 "nituri din pr"!ii6
n5 "nituri din .ocuri d" noroc6
:5 "nituri din ar"ndar"6
r5 "nituri din alt" surs".
Data aparitiei: 18 ("c"!bri" 2012