Sunteți pe pagina 1din 22

1

11
ANALIZA DE SIT ANALIZA DE SIT ZONE CONSTRUITE PROTEJATE ZONE CONSTRUITE PROTEJATE
pr prof.dr.arh of.dr.arh. . Sergiu Sergiu NISTOR NISTOR
Zone Zone istorice istorice, , protejare protejare i i conservare conservare
integrata integrata. . Convenii Convenii, , recomandari recomandari si si
practic practic internaional internaional
22
I. APARIIA I DEZVOLTAREA I. APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPTU CONCEPTULUI DE LUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
Sintagma conservare integrat definete modalitatea de asigurare a Sintagma conservare integrat definete modalitatea de asigurare a
proteciei patrimoniului construit prin proteciei patrimoniului construit prin: :
a) a) integrarea sa n viaa contemporan a colectiviti integrarea sa n viaa contemporan a colectivitii i
i i
2
33
I. APARIIA I DEZVOLTAREA I. APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
... ...
b) integrarea i corelarea mecanismelor i instrumentelor protective n b) integrarea i corelarea mecanismelor i instrumentelor protective n procesele procesele
de dezvoltare de dezvoltare urban i teritorial. urban i teritorial.
44
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPTU CONCEPTULUI LUI DE DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
Primul document internaional cu referire la protejarea patrimoniului prin integrare n Primul document internaional cu referire la protejarea patrimoniului prin integrare n
viaa social viaa social--economic a economic a c colectivitilor umane olectivitilor umane: : procedurile procedurile Conferinei Conferinei
Societii Societii de de Cooperare Cooperare
In Intelectual a Ligii telectual a Ligii
Naiunilor Naiunilor (Conferina de (Conferina de
la la Atena, Atena, 1931 1931))
Nu se pune problema Nu se pune problema
punerii punerii monumentelor n monumentelor n
afara afara vieii...trebuie s vieii...trebuie s
tim s le tim s le nelegem i s nelegem i s
le oferim le oferim ntotdeauna ntotdeauna
o o soart vie ntr soart vie ntr--o o
aezare aezare v vie ie
3
55
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
Recomandarea UNESCO privitoare la salvgardarea frumuseii i Recomandarea UNESCO privitoare la salvgardarea frumuseii i
caracterului peisajelor i siturilor, 11 Decembrie 1962 caracterului peisajelor i siturilor, 11 Decembrie 1962
Cap. III, Msuri de protecie: Cap. III, Msuri de protecie:
12. Salvgardarea peisajelor i 12. Salvgardarea peisajelor i
siturilor trebuie asigurat prin siturilor trebuie asigurat prin
urmtoarele metode: urmtoarele metode:
... ...
(b) Cuprinderea sarcinilor (b) Cuprinderea sarcinilor
n n planurile de dezvoltare planurile de dezvoltare
urban i teritorial: urban i teritorial:
regional, rural i urban regional, rural i urban
66
I. I.APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
Recomandarea UNESCO privind protecia la nivel naional a Recomandarea UNESCO privind protecia la nivel naional a
patrimoniului cultural i natural, 16 Noiembrie 1972 patrimoniului cultural i natural, 16 Noiembrie 1972
Preambul: a Preambul: acordarea unei cordarea unei
funciuni active n societate funciuni active n societate
patrimoniului cultural i patrimoniului cultural i
natural i integrarea lor ntr natural i integrarea lor ntr--
o politic global: o politic global:
(...) (...) o astfel de o astfel de integrare integrare n n
viaa social i economic viaa social i economic
trebuie s fie unul dintre trebuie s fie unul dintre
aspectele aspectele fundamentale ale fundamentale ale
dezvoltrii dezvoltrii regionale i regionale i
planificri planificrii t i teritoriale eritoriale la toate la toate
nivelurile. nivelurile.
4
77
I. I.APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
Recomandarea UNESCO privind protecia la nivel naional a Recomandarea UNESCO privind protecia la nivel naional a
patrimoniului cultural i natural, 16 Noiembrie 1972 patrimoniului cultural i natural, 16 Noiembrie 1972
Definirea extins a Definirea extins a
patrimoniului patrimoniului -- obiectul obiectul
conservrii integrate: conservrii integrate:
Patrimoniul cultural i Patrimoniul cultural i
natural trebuie considerat n natural trebuie considerat n
totalitatea sa ca un totalitatea sa ca un intreg intreg
omogen, compus nu doar omogen, compus nu doar
din opere de mare valoare din opere de mare valoare
instrinsec, dar i din altele instrinsec, dar i din altele
mai modeste i care au mai modeste i care au
acumulat n timp valoare acumulat n timp valoare
cultural sau natural. cultural sau natural.
Cap. III Principii generale, Art. 5 Cap. III Principii generale, Art. 5
88
I. I.APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
Recomandarea UNESCO privind protecia la nivel naional a Recomandarea UNESCO privind protecia la nivel naional a
patrimoniului cultural i natural, 16 Noiembrie 1972 patrimoniului cultural i natural, 16 Noiembrie 1972
7. ntruct 7. ntruct scopul final al scopul final al
protejrii, conservrii i protejrii, conservrii i
prezentrii patrimoniulu prezentrii patrimoniului i
cultural i natural este cultural i natural este
dezvoltarea uman dezvoltarea uman (...) (...)
patrimoniul cultural i patrimoniul cultural i
natural nu este o frn natural nu este o frn
pentru dezvoltare ci mai pentru dezvoltare ci mai
degrab un factor degrab un factor
determinant al acesteia. determinant al acesteia.
5
99
I. I.APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
Recomandarea UNESCO privind protecia la nivel naional a Recomandarea UNESCO privind protecia la nivel naional a
patrimoniului cultural i natural, 16 Noiembrie 1972 patrimoniului cultural i natural, 16 Noiembrie 1972
8. Protejarea, conservarea 8. Protejarea, conservarea
i punerea n valoare a i punerea n valoare a
patrimoniului cultural i patrimoniului cultural i
natural trebuie privite ca natural trebuie privite ca
unul dintre unul dintre aspectele aspectele
fundamentale fundamentale ale amenajrii ale amenajrii
teritoriului teritoriului i planificrii la i planificrii la
nivel naional, regional i nivel naional, regional i
local. local.
10 10
I. I.APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
Recomandarea UNESCO privind protecia la nivel naional a Recomandarea UNESCO privind protecia la nivel naional a
patrimoniului cultural i natural, 16 Noiembrie 1972 patrimoniului cultural i natural, 16 Noiembrie 1972
Legtura dintre protejarea Legtura dintre protejarea
patrimoniului i patrimoniului i
planificarea planificarea urban i urban i
tteritorial, de la eritorial, de la instrument instrument
la politic: la politic:
9. Trebuie dezvoltat o 9. Trebuie dezvoltat o
politic politic activ de activ de
conservare conservare i integrare a patrimoniului i integrare a patrimoniului
cultural i natural n viaa cultural i natural n viaa
colectivitilor colectivitilor (...) (...)
6
11 11
I. I.APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
Convenia Convenia Patrimoniului Patrimoniului Mondial Mondial Cultural Cultural i i Natural Natural a a UNESCO UNESCO
Convenia Convenia de de la la Paris Paris din din 16 16 Noiembrie Noiembrie 1972 1972. .
(...) Statele pri ale prezentei Convenii se vor strdui ca n msura (...) Statele pri ale prezentei Convenii se vor strdui ca n msura
posibilului s: posibilului s:
(a) adopte o politic general n vederea alocrii unei utilizri (a) adopte o politic general n vederea alocrii unei utilizri
patrimoniului cultural i natural n cadrul vieii colectivitilor i patrimoniului cultural i natural n cadrul vieii colectivitilor i s s
integreze protejarea patrimoniului n programele de planificare integreze protejarea patrimoniului n programele de planificare
generale; generale;
12 12
I. I.APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
Recomandri referitoare la protejarea i rolul contemporan al Recomandri referitoare la protejarea i rolul contemporan al
zonelor istorice zonelor istorice -- UNESCO, 1976 UNESCO, 1976
Preambul (protecia i integrarea [zonelor istorice] n viaa Preambul (protecia i integrarea [zonelor istorice] n viaa
colectivitilor este colectivitilor este un factor esenial n urbanism i amenajarea un factor esenial n urbanism i amenajarea
teritoriului teritoriului) )
Legislaia de protecie a patrimoniului arhitectural nu este Legislaia de protecie a patrimoniului arhitectural nu este
conectat de cea a urbanismului i amenajrii teritoriului, conectat de cea a urbanismului i amenajrii teritoriului,
Recomandarea cere statelor Recomandarea cere statelor adoptarea cu caracter de urgen a adoptarea cu caracter de urgen a
unor politici unor politici de revitalizare a zonelor istorice ca parte a celor de de revitalizare a zonelor istorice ca parte a celor de
amenajare a teritoriului i urbanismului. amenajare a teritoriului i urbanismului.
7
13 13
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
Declarai Declaraia a Congresului de la Amsterdam Congresului de la Amsterdam--1975 1975, i , i
Cart Carta a Europe Europea ann a Patrimoniului Arhitectural a Patrimoniului Arhitectural-- ((1975 1975 , , rezoluie a rezoluie a
Comitetului de minitri al Consiliului Europei Comitetului de minitri al Consiliului Europei ) ) prin care prin care
(...) declar hotrrea sa (...) declar hotrrea sa
de a promova o politic de a promova o politic
european european comun i o comun i o
aciune concertat aciune concertat
pentru protecia pentru protecia ppatrimoniului atrimoniului
arhitectural, arhitectural, bazate pe bazate pe
principiile principiile conservrii conservrii
integrate; integrate;(...) (...)
14 14
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
Carta de la Torremolinos (20 Mai 1983) , Conferina minitrilor Carta de la Torremolinos (20 Mai 1983) , Conferina minitrilor
responsabili cu amenajarea teritoriului (Carta Europeana a Amenajarii responsabili cu amenajarea teritoriului (Carta Europeana a Amenajarii
Teritoriului) : Teritoriului) :
reabilitarea patrimoniului arhitectural, a monumentelor i siturilor reabilitarea patrimoniului arhitectural, a monumentelor i siturilor --
obiectiv specific urbanismului obiectiv specific urbanismului ca parte integrant a unei politici ca parte integrant a unei politici
globale de amenajare a oraelor i satelor. globale de amenajare a oraelor i satelor.
8
15 15
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
Convenia pentru protecia patrimoniului arhitectural al Europei: Convenia pentru protecia patrimoniului arhitectural al Europei:
(...) (...) se angajeaz s adopte politici de conservare se angajeaz s adopte politici de conservare integrat care : integrat care :
1. 1. includ includ protecia patrimoniului arhitectural protecia patrimoniului arhitectural ca ca un un obiectiv obiectiv
esenial al esenial al urbanismului i amenajrii teritoriului urbanismului i amenajrii teritoriului i ale crei i ale crei
cerine cerine sunt de luat n sunt de luat n
considerare att considerare att n faza n faza
trasrii planurilor de trasrii planurilor de
dezvoltare ct i n cea dezvoltare ct i n cea
a procedurilor de a procedurilor de
autorizare a autorizare a lucrrilor lucrrilor
(...); (...);
16 16
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
Convenia pentru protecia patrimoniului arhitectural al Europei: Convenia pentru protecia patrimoniului arhitectural al Europei:
Fiecare Parte se angajeaz s adopte politici de conservare Fiecare Parte se angajeaz s adopte politici de conservare
integrat care : integrat care : (...) (...)
2. 2. promoveaz promoveaz
programe de programe de
restaurare i restaurare i
ntreinere a ntreinere a
patrimoniului patrimoniului
arhitectural arhitectural
9
17 17
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
Convenia pentru protecia patrimoniului arhitectural al Europei: Convenia pentru protecia patrimoniului arhitectural al Europei:
Fiecare Parte se angajeaz s adopte politici de conservare Fiecare Parte se angajeaz s adopte politici de conservare
integrat care : integrat care : (...) (...)
3. 3. fac din conservarea, promovarea i mbuntirea patrimoniului fac din conservarea, promovarea i mbuntirea patrimoniului
arhitectural o arhitectural o trstur esenial a politicilor culturale, ale trstur esenial a politicilor culturale, ale
ambientului i de amenajare a teritoriului ambientului i de amenajare a teritoriului ;;
18 18
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
Convenia pentru protecia patrimoniului arhitectural al Europei: Convenia pentru protecia patrimoniului arhitectural al Europei:
Fiecare Parte se angajeaz s adopte politici de conservare integrat Fiecare Parte se angajeaz s adopte politici de conservare integrat
care : care : (...) (...)
4. 4. faciliteaz de cte ori faciliteaz de cte ori este este
posibil n cadrul posibil n cadrul procesului de procesului de
planificare planificare urban i urban i
teritorial teritorial conservarea i conservarea i
utilizarea unor utilizarea unor c construcii a onstrucii a
caror importan caror importan i intrinsec nu ntrinsec nu
justific protecia n justific protecia n sensul sensul
Art Art. . 3, 3, ppar ar. .1 al 1 al CConveniei, dar onveniei, dar
care sunt care sunt i interesante nteresante din din
punct de punct de vedere al aezrii n vedere al aezrii n
mediul lor urban sau rural i al mediul lor urban sau rural i al
calitii calitii vieii ; vieii ;
10
19 19
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
Convenia pentru protecia patrimoniului arhitectural al Europei: Convenia pentru protecia patrimoniului arhitectural al Europei:
Fiecare Parte se angajeaz s adopte politici de conservare integrat Fiecare Parte se angajeaz s adopte politici de conservare integrat
care : care : (...) (...)
5. 5. ntresc, ca un element ntresc, ca un element esenial esenial viitorului viitorului ppatrimoniulu atrimoniului i arhitectur arhitectural, al,
folosirea folosirea i i dezvoltarea meseriilor i materialelor tradiionale. dezvoltarea meseriilor i materialelor tradiionale.
20 20
1. 1. obiectiv esenial al urbanismului obiectiv esenial al urbanismului
i amenajrii teritoriului i amenajrii teritoriului
2. 2. sprijinirea pe sprijinirea pe programe de programe de
restaurare restaurare
3. 3. trstur esenial a politicilor trstur esenial a politicilor
culturale, ambientului i de culturale, ambientului i de
amenajare a teritoriului amenajare a teritoriului
4. 4. conservarea conservarea nu doar a MI, ci i a nu doar a MI, ci i a
construciilor importante pentru construciilor importante pentru
calitatea vieii calitatea vieii
5. 5. folosirea i dezvoltarea meseriilor folosirea i dezvoltarea meseriilor
i materialelor tradiionale. i materialelor tradiionale.
I. APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPTULUI DE
CONSERVARE INTEGRAT
cele 5 dimensiuni care definesc conservarea patrimoniului drept
conservare integrat n Convenia de la Granada (1985):
11
21 21
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPTU CONCEPTULUI DE LUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT
Recomandarea R(95)9 a CM Recomandarea R(95)9 a CM ai CoE ai CoE asupra conservrii integrate a asupra conservrii integrate a
arealelor de peisaj cultural ca parte a politicilor peisajului arealelor de peisaj cultural ca parte a politicilor peisajului
Recomandarea R(98)4 a CM Recomandarea R(98)4 a CM ai CoE ai CoE asupra conservrii integrate a asupra conservrii integrate a
complexelor istorice compuse din bunuri culturale mobile i imobile complexelor istorice compuse din bunuri culturale mobile i imobile
22 22
I. I. CONCLUZII: CONCLUZII: APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPTULUI CONCEPTULUI DE DE
CONSERVARE INTEGRAT CONSERVARE INTEGRAT
Revitalizarea monumentelor (Atena 1931) Revitalizarea monumentelor (Atena 1931)
Conservarea integrata instrumental (UNESCO, R 1962) Conservarea integrata instrumental (UNESCO, R 1962)
Conservarea ca partener al urbanismului (UNESCO R 1972) Conservarea ca partener al urbanismului (UNESCO R 1972)
Conservarea, sursa de politici integrate urbanismului (UNESCO, Conservarea, sursa de politici integrate urbanismului (UNESCO,
C 1972) C 1972)
Conservarea ca resursa a cresterii calitatii vietii (UNESCO, R Conservarea ca resursa a cresterii calitatii vietii (UNESCO, R
1972) 1972)
Conservarea extinsa la toate constructiile de valoare culturala Conservarea extinsa la toate constructiile de valoare culturala
(UNESCO, R 1972) (UNESCO, R 1972)
Conservarea ca resursa a dezvoltarii (UNESCO, R 1972) Conservarea ca resursa a dezvoltarii (UNESCO, R 1972)
Conservarea ca sursa de politici globale integrate (UNESCO, R. Conservarea ca sursa de politici globale integrate (UNESCO, R.
1976) 1976)
Politica de conservare integrata (CoE, C. Granada 1985) Politica de conservare integrata (CoE, C. Granada 1985)
12
23 23
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT: : NOI PERSPECTIVE NOI PERSPECTIVE
Conventia cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului Conventia cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului
cultural pentru societate (Conventia de la Faro, 2005) cultural pentru societate (Conventia de la Faro, 2005)
definirea definirea extins extins a a patrimoniului patrimoniului
cultural cultural drept drept resurs resurs
24 24
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT: : NOI PERSPECTIVE NOI PERSPECTIVE
Conventia cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului Conventia cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului
cultural pentru societate (Conventia de la Faro, 2005) cultural pentru societate (Conventia de la Faro, 2005)
a a unei unei comuniti comuniti patrimoniale patrimoniale, ,
13
25 25
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT: : NOI PERSPECTIVE NOI PERSPECTIVE
Conventia cadru a Consiliului Europei privind valoarea Conventia cadru a Consiliului Europei privind valoarea
patrimoniului cultural pentru societate (Conventia de la Faro, 2005) patrimoniului cultural pentru societate (Conventia de la Faro, 2005)
relaionarea relaionarea patrimoniului patrimoniului cultural cu cultural cu obiectivele obiectivele dezvoltrii dezvoltrii umane umane
i i calitii calitii vieii vieii
26 26
APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT: : NOI PERSPECTIVE NOI PERSPECTIVE
Conventia de la Faro, 2005 Conventia de la Faro, 2005
RRolul olul patrimoniului patrimoniului cultural cultural nu nu mai mai este este a a ilustra ilustra pentru pentru erudii erudii evoluia evoluia
artelor artelor i i succesiunea succesiunea marilor marilor evenimente evenimente ori ori personaliti personaliti istorice istorice ci ci, ,
mai mai degrab degrab acela acela de de a a contribui contribui la la dezvoltarea dezvoltarea uman uman i i creterea creterea calitii calitii
vieii vieii. .
14
27 27
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT: : NOI PERSPECTIVE NOI PERSPECTIVE
Conventia de la Faro, 2005 Conventia de la Faro, 2005
Un proces de continu Un proces de continu
extindere a cmpului extindere a cmpului
patrimonial patrimonial i a conservrii i a conservrii
sale integrate. sale integrate.
Drept ultim consecin o Drept ultim consecin o
extindere i extindere i redefinire a redefinire a
responsabilitilor responsabilitilor pe care pe care
protejarea patrimoniului o protejarea patrimoniului o
presupune presupune..
28 28
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT: : NOI PERSPECTIVE NOI PERSPECTIVE
Historic Urban Historic Urban
Landscape (HUL) Landscape (HUL)
Recomandarea UNESCO Recomandarea UNESCO
2011 2011
Definitii:
Peisajul urban istoric este arealul
urban neles ca un rezultat al
stratificrii istorice a valorilor i
atributelor culturale i naturale,
extins dincolo de noiunile de
centru istoric sau ansamblu
pentru a include contextul urban
larg i aezarea sa geografic.
15
29 29
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT: : NOI PERSPECTIVE NOI PERSPECTIVE
Conceptul de Historic Urban Landscape (HUL) Conceptul de Historic Urban Landscape (HUL) UNESCO 2011 UNESCO 2011
1. 1. Acest context lrgit include Acest context lrgit include
topografia sitului, geomorfologia, hidrologia i trsturile topografia sitului, geomorfologia, hidrologia i trsturile
naturale; naturale;
30 30
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT: : NOI PERSPECTIVE NOI PERSPECTIVE
Conceptul de Historic Urban Landscape (HUL) Conceptul de Historic Urban Landscape (HUL) UNESCO 2011 UNESCO 2011
1. 1. Acest context lrgit include Acest context lrgit include
mediul su construit, att istoric ct i contemporan; mediul su construit, att istoric ct i contemporan;
16
31 31
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT: : NOI PERSPECTIVE NOI PERSPECTIVE
Conceptul de Historic Urban Landscape (HUL) Conceptul de Historic Urban Landscape (HUL) UNESCO 2011 UNESCO 2011
1. 1. Acest context lrgit include Acest context lrgit include
infrastructura sa de deasupra i de dedesubtul solului; infrastructura sa de deasupra i de dedesubtul solului;
32 32
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT: : NOI PERSPECTIVE NOI PERSPECTIVE
Conceptul de Historic Urban Landscape (HUL) Conceptul de Historic Urban Landscape (HUL) UNESCO 2011 UNESCO 2011
1. 1. Acest context lrgit include Acest context lrgit include
spaiile sale deschise i spaiile sale verzi, spaiile sale deschise i spaiile sale verzi,
17
33 33
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT: : NOI PERSPECTIVE NOI PERSPECTIVE
Conceptul de Historic Urban Landscape (HUL) Conceptul de Historic Urban Landscape (HUL) UNESCO 2011 UNESCO 2011
1. 1. Acest context lrgit include Acest context lrgit include
texturile funcionale teritoriale i organizarea sa spaial; texturile funcionale teritoriale i organizarea sa spaial;
34 34
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT: : NOI PERSPECTIVE NOI PERSPECTIVE
Conceptul de Historic Urban Landscape (HUL) Conceptul de Historic Urban Landscape (HUL) UNESCO 2011 UNESCO 2011
1. 1. Acest context lrgit include Acest context lrgit include
perceperile i relaiile perceperile i relaiile
vizuale, ct i alte elemente vizuale, ct i alte elemente
ale structurii urbane. ale structurii urbane.
18
35 35
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT: : NOI PERSPECTIVE NOI PERSPECTIVE
Conceptul de Historic Urban Landscape (HUL) Conceptul de Historic Urban Landscape (HUL) UNESCO 2011 UNESCO 2011
El include de asemenea practicile i valorile sociale i culturale, El include de asemenea practicile i valorile sociale i culturale,
procesele economice i dimensiunea intangibil a patrimoniului, procesele economice i dimensiunea intangibil a patrimoniului,
n relaiile lor cu diversitatea i identitatea. n relaiile lor cu diversitatea i identitatea.
36 36
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT: : NOI PERSPECTIV NOI PERSPECTIVEE
Conceptul de Historic Urban Landscape (HUL) Conceptul de Historic Urban Landscape (HUL) UNESCO 2011 UNESCO 2011
Peisajul urban istoric ca abordare este orientat spre Peisajul urban istoric ca abordare este orientat spre
pstrarea calitii ambientului urban, pstrarea calitii ambientului urban,
dezvoltarea productiv i durabil a folosinei spaiilor dezvoltarea productiv i durabil a folosinei spaiilor
urbane (recunoscnd urbane (recunoscnd caracterul caracterul lor dinamic) lor dinamic)
promovarea diversitii social i funcional a acestora. promovarea diversitii social i funcional a acestora.
El integreaz El integreaz
obiectivele conservrii patrimoniului urban i obiectivele conservrii patrimoniului urban i
cele ale dezvoltrii sociale i economice. cele ale dezvoltrii sociale i economice.
19
37 37
I. I. APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE APARIIA I DEZVOLTAREA TERMENULUI DE CONSERVARE CONSERVARE
INTEGRAT INTEGRAT: : NOI PERSPECTIV NOI PERSPECTIVEE
Conceptul de Historic Urban Landscape (HUL) Conceptul de Historic Urban Landscape (HUL) UNESCO 2011 UNESCO 2011
Este fondat pe o echilibrat i durabil relaie ntre mediul urban Este fondat pe o echilibrat i durabil relaie ntre mediul urban
i cel natural, ntre nevoile prezentului, cele ale generaiilor i cel natural, ntre nevoile prezentului, cele ale generaiilor
viitoare, i motenirea trecutului. viitoare, i motenirea trecutului.
38 38
a pstra peste timp un a pstra peste timp un
patrimoniu istoric activ, patrimoniu istoric activ,
complet utilizat prin restaurare complet utilizat prin restaurare de de
ctre societatea ctre societatea c contemporan, ontemporan,
prin reabilitarea funcional, prin reabilitarea funcional,
conservnd tiinific prin forma conservnd tiinific prin forma
i materialele originale mrturia i materialele originale mrturia
[istoric], i [istoric], i
n acelai timp intervenind pentru n acelai timp intervenind pentru
adaptarea acestuia la modul de adaptarea acestuia la modul de
via modern, aa cum este el via modern, aa cum este el
exprimat de cultura actual, fr exprimat de cultura actual, fr
imitaii sau falsificri stilistice. imitaii sau falsificri stilistice.
DEFINIREA TERMENULUI DE CONSERVARE INTEGRAT
Curs ICCROM, Carlo Cesari : Curs ICCROM, Carlo Cesari :
20
39 39
APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPTULUI CONCEPTULUI DE DE ZON PROTEJAT ZON PROTEJAT
CEHOSLOVACIA CEHOSLOVACIA 1950 (1958) REZERVATII DE ARHITECTURA 1950 (1958) REZERVATII DE ARHITECTURA
Rezervatii Rezervatii urbane (40) urbane (40), , Rezervatii Rezervatii vernaculare vernaculare (61) (61)
Zone urbane Zone urbane protejate protejate (254) (254), , Zone Zone rurale rurale protejate protejate (211) (211)
Peisaje Peisaje culturale culturale (19) (19)
40 40
APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPTULUI CONCEPTULUI DE DE ZON PROTEJAT ZON PROTEJAT
Naiunile nu mai sunt sensibile exclusiv la capodopere, ci chiar Naiunile nu mai sunt sensibile exclusiv la capodopere, ci chiar
la simpla prezen a trecutului lor. Aici se gsete punctul forte: la simpla prezen a trecutului lor. Aici se gsete punctul forte:
ele au descoperit c sufletul acestui trecut nu este fcut doar din ele au descoperit c sufletul acestui trecut nu este fcut doar din
capodopere, i c n cazul arhitecturi o capodoper izolat risc capodopere, i c n cazul arhitecturi o capodoper izolat risc
s fie o capodoper moart; c dac Palatul de la Versailes ori s fie o capodoper moart; c dac Palatul de la Versailes ori
Catedr Catedra ala din Chartres aparin celor mai nobile procese mentale la din Chartres aparin celor mai nobile procese mentale
ale omenirii, acest palat i aceast catedral nconjurate de ale omenirii, acest palat i aceast catedral nconjurate de
zgrie zgrie--nori n nori n--ar aparine dect arheologiei; pentru c dac am ar aparine dect arheologiei; pentru c dac am
lsa s se distrug aceste vechi cheiuri ale Senei asemntoare lsa s se distrug aceste vechi cheiuri ale Senei asemntoare
unor litografii romantice, ar fi ca i cum am goni din Paris geniul unor litografii romantice, ar fi ca i cum am goni din Paris geniul
lui Daumier i umbra lui Baudelaire. lui Daumier i umbra lui Baudelaire.
23 iulie 1962 , Andre Malraux, Camera deputailor, prezentarea i 23 iulie 1962 , Andre Malraux, Camera deputailor, prezentarea i
promovarea proiectului de lege al sectoarelor protejate promovarea proiectului de lege al sectoarelor protejate
21
41 41
APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE ZON PROTEJAT ZON PROTEJAT
PPrezentarea proiectului de lege al sectoarelor protejate rezentarea proiectului de lege al sectoarelor protejate, , 23 23.07. .07.1962: 1962: (...) (...)
2013 2013 -- 102 sectoare protejate 102 sectoare protejate
(11 ha (11 ha Uzes, 235 ha Uzes, 235 ha-- Beziers) Beziers)
Restaurarea conciliaz dou Restaurarea conciliaz dou
imperative ce preau pn acum imperative ce preau pn acum
opuse: opuse:
s conservm patrimoniul nostru s conservm patrimoniul nostru
arhitectural i istoric i arhitectural i istoric i
s ameliorm condiiile de via s ameliorm condiiile de via
ale francezilor. ale francezilor.
Att unul ct i cellalt par a fi Att unul ct i cellalt par a fi
simple, mpreun ns pot s simple, mpreun ns pot s
se arate destul de dificil de se arate destul de dificil de
realizat realizat
, , Andre Malraux Andre Malraux
42 42
APARIIA I DEZVOLTAREA APARIIA I DEZVOLTAREA CONCEPT CONCEPTULUI DE ULUI DE ZON PROTEJAT ZON PROTEJAT
Conservation Areas (CA) Conservation Areas (CA) UK (Civic Amenities Act, 1967) > 8,000 CA UK (Civic Amenities Act, 1967) > 8,000 CA
22
43 43
II. CONSERVAREA INTEGRAT CA EXPRESIE METODOLOGIC I TEHNIC A II. CONSERVAREA INTEGRAT CA EXPRESIE METODOLOGIC I TEHNIC A
UNEI POLITICI PUBLICE UNEI POLITICI PUBLICE
Politici ale reabilitrii patrimoniului arhitectural Politici ale reabilitrii patrimoniului arhitectural
INSTITUII
LEGISLAIE INTERESE
44 44
II. CONSERVAREA INTEGRAT CA EXPRESIE METODOLOGIC I II. CONSERVAREA INTEGRAT CA EXPRESIE METODOLOGIC I
TEHNIC A UNEI POLITICI PUBLICE TEHNIC A UNEI POLITICI PUBLICE
Reabilitarea Reabilitarea zonelor zonelor istorice istorice, , pentru pentru cine? cine?
Autoritile locale Autoritile locale -- creterea produsului lor economic in vederea creterea produsului lor economic in vederea
taxarii sale corespunzatoare. taxarii sale corespunzatoare.