Sunteți pe pagina 1din 3

HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice

pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013 privind


organizarea, adminitrarea i e!ploatarea pa"itilor
permanente i pentru modi#icarea i completarea $egii
#ondului #unciar nr% 1&/1''1% Hotarare 1064/2013
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 24 decembrie 2013
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 18 din Ordonanta de urenta a !u"ernului nr.
34#2013 pri"ind orani$area, administrarea si e%ploatarea pa&istilor permanente si pentru modificarea si completarea
'eii fondului funciar nr. 18#1((1,
!u"ernul Romaniei adopta pre$enta )otarare.
(rticol unic
*e aproba +ormele metodoloice pentru aplicarea pre"ederilor Ordonantei de urenta a !u"ernului nr. 34#2013 pri"ind
orani$area, administrarea si e%ploatarea pa&istilor permanente si pentru modificarea si completarea 'eii fondului
funciar nr. 18#1((1, pre"a$ute in ane%a care face parte interanta din pre$enta )otarare.
(N)*( + NO,-) -).O/O$OG01) pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr%
34/2013 privind organizarea, adminitrarea i e!ploatarea pa"itilor permanente i pentru modi#icarea i
completarea $egii #ondului #unciar nr% 1&/1''1
(rt% 1
In sensul pre$entelor norme metodoloice, termenii si e%presiile de mai &os au urmatoarele semnificatii,
a- amena&ament pastoral . documentatie care cuprinde masurile te)nice, orani$atorice si economice necesare
ameliorarii si e%ploatarii pa&istilor/
b- autoritate competenta . Ministerul 0riculturii si 1e$"oltarii Rurale, prin autoritatile cu atributii in domeniu aflate in
subordinea sa/
c- utili$ator . crescator de animale persoana fi$ica a"and animale inscrise in Reistrul national al e%ploatatiilor 2R+3-
#crescator de animale orice tip de persoana &uridica de drept public sau de drept pri"at, constituita conform
pre"ederilorCodului ci"il, a"and animale proprii sau ale membrilor inscrise in R+3, care desfasoara acti"itati aricole
specifice cateoriei de folosinta pa&isti conform clasificarii statistice a acti"itatilor economice in Comunitatea 3uropeana
pentru productia "eetala si animala/
d- capacitate de pasunat . repre$inta numarul de animale care pot fi )ranite pe suprafata de 1 )a de pa&iste in
intreaa perioada de pasunat, se e%prima in unitati "ita mare 245M- la )ectar si se determina prin raportarea
productiei efecti"e la necesarul de fura&e pentru 1 45M.
(rt% 2
Pa&istile aflate in domeniul public si#sau pri"at al comunelor, oraselor, municipiilor si al municipiului 6ucuresti
administrate de consiliile locale ale acestora, cele aflate in domeniul public si#sau pri"at al statului administrate de
0entia 1omeniilor *tatului, cele aflate in proprietatea publica a statului administrate de Reia +ationala a Padurilor .
Romsil"a, precum si pa&istile aflate in proprietatea pri"ata a persoanelor fi$ice si &uridice, inreistrate in reistrul
aricol ca pasune#faneata la data de 1 ianuarie 2007, alcatuiesc suprafata de pa&isti care trebuie mentinuta la ni"el
national.
(rt% 3
0utoritatea competenta actuali$ea$a anual ba$a de date cu suprafetele de pa&isti scoase din circuitul aricol si cu cele
recuperate si anali$ea$a, la solicitarea directiilor pentru aricultura &udetene, documentatiile pri"ind scoaterea definiti"a
din circuitul aricol a pa&istilor si emite a"i$ul potri"it leislatiei in "ioare.
(rt% 4
0dministrarea pa&istilor aflate in domeniul public si#sau pri"at al comunelor, oraselor, municipiilor si al municipiului
6ucuresti se face de catre consiliile locale, cu respectarea pre"ederilor leale in "ioare.
(rt% 2
21- Primarul, prin aparatul de specialitate, "erifica respectarea masurilor pentru folosinta pa&istilor, in conformitate cu
pre"ederile pre$entelor norme metodoloice.
22- Pentru buna administrare a pa&istilor, secretarul unitatii administrati".teritoriale tine reistrul cu actele de e"identa
a pa&istilor, planul cadastral al suprafetelor concesionate sau inc)iriate, cu respectarea pre"ederilor leale in "ioare.
(rt% 6
21- Pentru mentinerea suprafetelor, punerea in "aloare, folosirea optima a pa&istilor si protectia mediului, se pot inc)eia
contracte de inc)iriere sau concesiune, cu asiurarea incarcaturii optime de animale, calculata conform pre"ederilor
leale in "ioare.
22- 0utoritatea contractanta are obliatia de a include in cadrul documentatiei de concesiune sau inc)iriere a pa&istilor
amena&amentele pastorale si conditii speciale de indeplinire a contractului, cu respectarea pre"ederilor leale in
"ioare.
23- 4tili$area pa&istilor aflate in domeniul public#pri"at al comunelor, oraselor, respecti" al municipiilor se face de catre
membrii colecti"itatii locale, proprietari de animale inreistrate in R+3.
24- In "ederea inc)eierii contractelor de inc)iriere sau concesiune a pa&istilor aflate in domeniul public#pri"at al
comunelor, oraselor, respecti" al municipiilor, crescatorii de animale din cadrul colecti"itatii locale "or depune la
compartimentul functional din cadrul primariei unitatii administrati".teritoriale documente care atesta ca animalele din
speciile bo"ine, o"ine, caprine si ec"idee pentru care solicita suprafete de pa&isti sunt inscrise in R+3.
28- Capacitatea de pasunat se stabileste de catre persoane imputernicite de catre primar si se aproba de consiliul local,
cu respectarea pre"ederilor leale in "ioare, si se transmite la consiliul &udetean si Consiliul !eneral al Municipiului
6ucuresti.
29- Pretul mediu#tona de masa "erde obtinuta de pe pa&iste se stabileste, in conditiile leii, prin )otarari ale consiliilor
&udetene si Consiliului !eneral al Municipiului 6ucuresti, conform pre"ederilor art. 92 alin. 22:2- din 'eea nr.
871#2003pri"ind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si se comunica consiliilor locale sau consiliilor
sectoarelor municipiului 6ucuresti, dupa ca$.
27- Pretul pre"a$ut in contractele de concesiune#inc)iriere pe )ectar se aproba, in conditiile leii, de catre consiliile
locale, in functie de capacitatea de pasunat si de pretul mediu al masei "er$i comunicat de consiliile &udetene si
Consiliul !eneral al Municipiului 6ucuresti.
(rt% 3
In conformitate cu pre"ederile art. 8 alin. 23- lit. a- din Ordonanta de urenta a !u"ernului nr. 34#2013 pri"ind
orani$area, administrarea si e%ploatarea pa&istilor permanente si pentru modificarea si completarea 'eii fondului
funciar nr. 18#1((1, pe pa&isti se pot amplasa constructii care deser"esc acti"itati aricole, cu respectarea leilor in
"ioare, respecti",
a- adaposturi pentru animale, ane%e ospodaresti ale e%ploatatiilor aricole pentru mulsul sau tunsul animalelor, pentru
masini aricole si utila&e, pentru depo$itarea fura&elor, precum si adaposturi temporare si umbrare pentru animale/
b- surse de apa potabila, puturi, aductii de apa pentru e%ploatatie/
c- in"estitii pentru producerea si utili$area eneriei reenerabile, e%clusi" in scopul asiurarii eneriei pentru consumul
propriu al e%ploatatiei, sub re$er"a neafectarii e%ploatarii pa&istilor.
(rt% &
21- Modul de estionare a pa&istilor se stabileste prin amena&amente pastorale, in conditiile leii.
22- Proiectele de amena&amente pastorale se intocmesc de catre specialistii din cadrul primariilor, al directiilor &udetene
pentru aricultura si din cadrul camerelor aricole &udetene aflate in subordinea consiliului &udetean si al Consiliului
!eneral al Municipiului 6ucuresti sau de catre specialistii din cadrul inspectoratelor teritoriale de reim sil"ic si de
"anatoare, dupa ca$, pana la data de 1 noiembrie 2014, si se aproba de autoritatea competenta, dupa care acestea se
transmit detinatorilor#administratorilor pa&istilor, dupa ca$. 0ctuali$area proiectelor de amena&amente pastorale se
reali$ea$a la o perioada de 10 ani.
23- Pana la elaborarea amena&amentelor pastorale, estionarea pa&istilor aflate in domeniul public si#sau pri"at al
comunelor, oraselor, respecti" al municipiilor administrate de consiliile locale ale acestora si al municipiului 6ucuresti
administrat de consiliul eneral, precum si a celor aflate in domeniul public si#sau pri"at al statului administrate de
0entia 1omeniilor *tatului se face conform reulamentului de pasunat intocmit de catre administratorii acestora.
24- 0mena&amentul pastoral se intocmeste in doua e%emplare, unul pentru detinator#administrator si unul pentru
directiile &udetene pentru aricultura, respecti" a municipiului 6ucuresti.
28- Modul de implementare a amena&amentului pastoral se stabileste prin contractul de concesiune sau inc)iriere,
conform pre"ederilor leale in "ioare.
(rt% '
21- 0mena&amentul pastoral cuprinde,
a- actele care stau la ba$a dreptului de proprietate, inclusi" sc)ita pa&istii sau planul cadastral/
b- determinarea suprafetei pa&istii sau a portiunilor din care se compune pa&istea, cu pre$entarea denumirii, suprafetei,
"ecinatatilor si a )otarelor/
c- descrierea situatiei eorafice si toporafice a pa&istii sau a diferitelor unitati in ca$ul in care pa&istea se compune din
mai multe portiuni/
d- descrierea solului pa&istii/
e- descrierea florei pa&istii/
f- calitatea pa&istii/
- determinarea partilor de pa&iste care sunt oprite de la pasunat/
)- perioada de pasunat/
i- capacitatea de pasunat si incarcatura optima/
&- stabilirea cailor de acces/
;- stabilirea surselor si a locurilor de adapat/
l- locurile de adapost pentru animale si oameni/
m- impartirea pa&istii pe unitati de e%ploatare si tarlale pentru diferite specii/
n- lucrarile care se e%ecuta in fiecare an pentru intretinerea si cresterea fertilitatii solului/
o- lucrarile de imbunatatire anuala si pe termen lun/
p- lucrarile te)nice si instalatiile care se utili$ea$a, cu indicarea locului de amplasare.
22- Incarcatura optima de animale, stabilita conform pre"ederilor leale in "ioare, se pre"ede in amena&amentul
pastoral.
23- Controlul implementarii amena&amentelor pastorale se reali$ea$a de inspectori din cadrul 0entiei +ationale pentru
0meliorare si Reproductie in <oote)nie =Prof. 1r. !. >. Constantinescu= prin oficiile &udetene pentru ameliorare si
reproductie in $oote)nie.
(rt% 10
Introducerea animalelor pe pa&isti este permisa doar in perioada de pasunat pre"a$uta in amena&amentul pastoral.
(rt% 11
21- Pentru insamantarea#suprainsamantarea pa&istilor se utili$ea$a semintele de plante pre"a$ute in amena&ament.
22- *pecialistii din unitatile de cercetare stiintifica din domeniul pa&istilor, cresterii animalelor ierbi"ore si sil"icultura, cei
din cadrul 0cademiei de *tiinte 0ricole si *il"ice =!)eor)e Ionescu.*isesti=, la solicitarea directiilor &udetene pentru
aricultura, stabilesc formulele de amestecuri de raminee si leuminoase perene pentru suprainsamantarea si
reinsamantarea pa&istilor, in functie de conditiile naturale, modul de folosire si ni"elul de intensi"i$are a productiei
pa&istilor.
(rt% 12
Responsabilitatea pentru respectarea bunelor conditii aricole si de mediu re"ine e%clusi" utili$atorilor.
(rt% 13
21- Controlul mentinerii, intretinerii si utili$arii fondului pastoral national se asiura de autoritatea competenta care
raspunde de estionarea si mentinerea suprafetelor de pa&isti, prin personalul propriu si prin personalul structurilor
teritoriale de specialitate, pentru,
a- controlul mentinerii suprafetelor de pa&isti inreistrate la data de 1 ianuarie 2007 in Reistrul aricol/
b- controlul modului in care se aplica si se respecta pre"ederile din amena&amentele pastorale/
c- modul de atribuire a pa&istilor aflate in administrarea consiliilor locale.
22- Primarul, prin aparatul de specialitate, asiura controlul cu pri"ire la respectarea pre"ederilor contractuale stabilite
pentru pa&istile concesionate sau inc)iriate.
23- Pentru controlul respectarii reimului pastoral si a pre"ederilor amena&amentelor pastorale, utili$atorii de pa&isti "or
permite accesul personalului imputernicit, dupa instiintarea prealabila a acestora, cu respectarea pre"ederilor leale in
"ioare.