Sunteți pe pagina 1din 9

Instructiuni Proprii de Securitate si Sanatate in Munca pentru

MECANIC AGRICOL
CUPRINS:
1. SCOP
2. DOMENIU
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
1. DEFINITII SI PRESCURTARI
2. RESPONSABILITATI
3. DESCRIEREA INSTRUCTIUNILOR
4. REVIZUIRI
1. SCOP
Art. 1. Lucrator !" ca!ru# EVARIS CONSULTIN$ S.R.L.% a"&a'at ca mecanici
agricoli% (ot )a *+ +,(u)% " t-(u# "!+(#"r )arc" !+ -u"ca% actu" *actor#or !+ r)c !+
acc!+"tar+ ) -.o#"a/r+ (ro*+)o"a#a !+"t*cat " #ucrar+a 0E/a#uar+a "/+#u#u !+ r)c !+
acc!+"t+ )au -.o#"a/r+ (ro*+)o"a#a (+"tru #ocur#+ !+ -u"ca !" ca!ru# S.C. EVARIS
CONSULTIN$ S.R.L.1
Art. 2. Pr+/+!+r#+ (r+2+"tu#u ca(to# )ta.#+)c r+&u##+ !+ co"!uta (+ car+ tr+.u+ )a #+
r+)(+ct+ #ucrator a)t*+# "cat )a +/t+ actu"+a *actor#or !+ r)c +/!+"tat #a artco#u# (r+c+!+"t.
2. DOMENIU DE APLICARE
Art. 3. I")tructu"#+ )+ a(#ca tuturor #ucrator#or a"&a'at ca mecanici agricoli% !" ca!ru#
EVARIS CONSULTIN$ SRL.
3. DOCUMENE DE RE!ERINA
Art. ". Lucrar#+ !+)*a)urat+ !+ mecanicii agricoli% )+ /or +*+ctua " co"*or-tat+ cu
(r+/+!+r#+ cu(r")+ ":
3 L+&+a 31452667 8 #+&+a )+curtat ) )a"atat " -u"ca9
3 :otarar+a !+ $u/+r" "r. 142;52667 (r/"! Nor-+#+ -+to!o#o&c+ !+ a(#car+ a (r+/+!+r#or
L+& )+curtat ) )a"atat " -u"ca "r. 314526679
3 :otarar+a !+ $u/+r" "r. 1147 !" 3656<52667 (r/"! c+r"t+#+ -"-+ !+ )+curtat+ ) )a"atat+
(+"tru ut#2ar+a " -u"ca !+ catr+ #ucrator a +c=(a-+"t+#or !+ -u"ca9
3 :otarar+a !+ $u/+r" "r. 1641 !" 1756<52667 (r/"! c+r"t+#+ -"-+ !+ )+curtat+ ) )a"atat+
(+"tru #ocu# !+ -u"ca9
3 :otarar+a !+ $u/+r" "r. 16;154.6<.2667 (r/"! c+r"t+#+ -"-+ !+ )+curtat+ ) )a"atat+ (+"tru
-a"(u#ar+a -a"ua#a a -a)+#or car+ (r+2"ta r)cur (+"tru #ucrator% " )(+ca# !+ a*+ctu"
!or)o#o-.ar+9
3 :otarar+a !+ $u/+r" "r. 164< !" 6456<52667 (r/"! c+r"t+#+ -"-+ !+ )+curtat+ ) )a"atat+
(+"tru ut#2ar+a !+ catr+ #ucrator a +c=(a-+"t+#or "!/!ua#+ !+ (rot+ct+ #a #ocu# !+ -u"ca9
3 :otarar+a !+ $u/+r" "r. 4>1527.6>.2667 (r/"! c+r"t+#+ -"-+ (+"tru )+-"a#2ar+a !+
)+curtat+ )5)au !+ )a"atat+ #a #ocu# !+ -u"ca9
3 Sta"!ar!+ co"+,+9
(r+cu- ) cu r+)(+ctar+a (r+2+"t+#or ")tructu".
". DE!INIII SI PRESCURARI
Art. #. I" (r+2+"t+#+ ")tructu"% t+r-+" ) +,(r+)#+ !+ -a 'o) au )+-"*cata r+!ata "
co"t"uar+:
3 Accident de munca /ata-ar+a /o#+"ta a or&a")-u#u% (r+cu- ) "to,cata acuta
(ro*+)o"a#a% car+ au #oc " t-(u# (roc+)u#u !+ -u"ca )au " "!+(#"r+a "!atorr#or !+ )+r/cu%
) car+ (ro/oaca "ca(actat+ t+-(orara !+ -u"ca !+ c+# (ut" 3 2#+ ca#+"!ar)tc+% "/a#!tat+ or
!+c+).
3 Angajator 8 (+r)oa"a *2ca )au 'ur!ca c+ )+ a*#a " ra(ortur !+ -u"ca )au !+ )+r/cu cu
#ucratoru# r+)(+ct/ ) car+ ar+ r+)(o")a.#tat+a "tr+(r"!+r )5)au u"tat.
3 Distanta de securitate 8 !)ta"ta -"-a a!-)a "tr+ +,+cuta"t ) )ur)a !+ r)c% "+c+)ara (+"tru
a)&urar+a )+curtat ac+)tua.
3 Echipament de munca 8 orc+ -a)"a% a(arat% u"+a#ta )au ")ta#at+ *o#o)ta " -u"ca.
3 Evaluare risc 3 Proc+) !+ +)t-ar+ a r)cu#u car+ r+2u#ta !"tr3u" (+rco#% t"a"! )+a-a !+
caract+ru# cor+)(u"2ator a# orcaror co"troa#+ +,)t+"t+% ) !+ #uar+ a !+c2+ a)u(ra *a(tu#u ca
r)cu# +)t+ )au "u +)t+ acc+(ta.#.
3 Eveniment 8 acc!+"tu# car+ a a"tr+"at !+c+)u# )au /ata-ar a#+ or&a")-u#u% (ro!u) " t-(u#
(roc+)u#u !+ -u"ca )au " "!+(#"r+a "!atorr#or !+ )+r/cu% )tuata !+ (+r)oa"a !ata !)(aruta
)au acc!+"tu# !+ tra)+u or !+ crcu#at+% " co"!t#+ " car+ au *o)t -(#cat+ (+r)oa"+ a"&a'at+%
"c!+"tu# (+rcu#o)% (r+cu- ) ca2u# )u)c+(t.# !+ .oa#a (ro*+)o"a#a )au #+&ata !+ (ro*+)u"+.
3 Lucrator 8 (+r)oa"a a"&a'ata !+ catr+ u"tat+% (otr/t #+&% "c#u)/ )tu!+"t ) +#+/ "
(+roa!a +*+ctuar )ta&u#u !+ (ractca% (r+cu- ) a#t (artc(a"t #a (roc+)u# !+ -u"ca.
3 Operatie 8 acto"ar+a !+ta#ata !+ catr+ (+r)o"a#u# !+ !+)+r/r+ o(+rat/a a +#+-+"t+#or u"u
+c=(a-+"t ?+,: "c=!+r+a )au !+)c=!+r+a or&a"+#or !+ "c=!+r+% cu(#ar+a )au !+cu(#ar+a
-otoar+#or% .#ocar+a or&a"+#or !+ "c=!+r+ +tc.@.
3 Pericol 8 )ur)a% )tuat+ )au actu"+ cu (ot+"ta# !+ a (ro!uc+ o /ata-ar+% " t+r-+" !+ ra"r+
)au -.o#"a/r+ (ro*+)o"a#a% )au o co-."at+ a ac+)tora.
3 Identificare pericol 3 Proc+) !+ r+cu"oa)t+r+ a *a(tu#u ca +,)ta u" (+rco# ) !+ !+*"r+ a
caract+r)tc#or ac+)t+a
3 Post de lucru 8 +#+-+"t a# )tructur or&a"2atorc+ c+ co")ta " a")a-.#u# o.+ct/+#or%
)arc"#or% autortat ) r+)(o")a.#tat#or car+% " -o! r+&u#at% r+/" )(r+ +,+rctar+ u"u #ucrator.
3 Prevenire 8 a")a-.#u# !+ !)(o2t )au -a)ur #uat+ )au (r+/a2ut+ " toat+ +ta(+#+ (roc+)u#u !+
-u"ca " )co(u# +/tar5!-"uar r)cur#or (ro*+)o"a#+.
3 Protectie 8 actu"+% act !+ a(arar+% !+ ocrotr+ ?co"cr+ta@ *ata !+ u" (+rco#9 a")a-.#u !+ -a)ur
?co"cr+t+% -at+ra#2at+@ car+ (rot+'+a2a ) r+2u#tatu# #or9 !)(o2t/% ))t+- t+="c +tc. car+ )+r/+)t+
#a (rot+'ar+.
3 Risc acceptabil 3 R)c car+ a *o)t r+!u) #a u" "/+# car+ (oat+ * acc+(tat !+ catr+ or&a"2at+ "
ra(ort cu o.#&at#+ )a#+ #+&a#+ ) (ro(ra )a (o#tca O:AS.
3 Securitate si sanatate in munca 8 a")a-.#u# !+ act/tat ")ttuto"a#2at+ a/a"! ca )co(
a)&urar+a c+#or -a .u"+ co"!t " !+)*a)urar+a (roc+)u#u !+ -u"ca% a(arar+a /+t% "t+&rtat
*2c+ ) ()=c+% )a"atat #ucrator#or ) a#+ a#tor (+r)oa"+ (artc(a"t+ #a (roc+)u# !+ -u"ca.
3 Incident 3 E/+"-+"t #+&at !+ -u"ca car+ a &+"+rat )au ar * (utut )a &+"+r+2+ o ra"r+ )au
-.o#"a/r+ (ro*+)o"a#a )au !+c+).
3 Echipament individual de protectie 3 orc+ +c=(a-+"t !+)t"at a * (urtat )au -a"ut !+ u"
#ucrator (+"tru a31 (rot+'a -(otr/a u"ua or -a -u#tor r)cur car+ ar (ut+a )a (u"a " (+rco#
)+curtat+a ) )a"atat+a #a #ocu# !+ -u"ca% (r+cu- ) orc+ )u(#-+"t )au acc+)oru (ro+ctat (t. a
"!+(#" ac+)t o.+ct/9
3 E.C. 8 EVARIS CONSULTIN$ SRL.
3 EIP 8 Ec=(a-+"t I"!/!ua# !+ Prot+ct+.
3 IPSSM 8 I")tructu" (ro(r !+ )+curtat+ ) )a"atat+ " -u"ca.
#. RESPONSA$ILIAI
Art. %. R+)(o")a.#tat#+ ) atr.ut#+ -a"a&+r#or ) #ucrator#or (+"tru IPSSM 3 61 !"
ca!ru# E.C.:
3 Directoru& Genera& a(ro.a ")tructu"#+ (ro(r !+ )+curtat+a -u"c9
3 Se'u& $irou&ui Securitate si Sanatate in Munca /+r*ca ")tructu"#+ (ro(r +#a.orat+% #+
a/2+a2a ) "u-+)t+ (+r)oa"a car+ +#a.or+a2a% /+r*ca ) "ta2a ")tructu"#+.
3 Directorii de directii(se'ii de departa)ente(ser*icii(+irouri(sectii a#+ caror act/tat au *o)t
!+"t*cat+ ca "+c+)ta"! r+)(+ctar+a ")tructu"#or ra)(u"! (+"tru "*or-ar+a #ucrator#or cu
(r/r+ #a toat+ -a)ur#+ !+ )+curtat+ ) )a"atat+ #uat+ ) )a *+ ")trut cu (r/r+ #a -o!a#tat#+ !+
ut#2ar+ a (o)tu#u !+ #ucru "a"t+ !+ a "c+(+ ac+)t t( !+ act/tat+ ) or !+ cat+ or )+ -o!*ca
or&a"2ar+a )au !otar+a #ocur#or !+ -u"ca9
3 Lucratorii car+ !+)*a)oara act/tat (+"tru car+ )3a !+"t*cat "+c+)tat+a !+ a )+ +#a.ora
(r+2+"t+#+ ")tructu" (ro(r !+ )+curtat+a -u"c ra)(u"! !+ cu"oa)t+r+a ) a(#car+a ac+)tora.
%. DESCRIEREA INSRUCIUNILOR
Art. ,. I" co"*or-tat+ cu r+2u#tat+#+ +/a#uar +*+ctuat+% #ucrator u"tat S.C. EVARIS
CONSULTIN$ S.R.L. a"&a'at (+ (o)tu# !+ M+ca"c A&rco# (ot )a *+ +,(u)% " t-(u# ) !"
cau2a "!+(#"r )arc" !+ -u"ca )(+c*c+% actu" ur-ator#or *actor !+ r)c !+ acc!+"tar+ )
-.o#"a/r+ (ro*+)o"a#a% cu co")+c"t+#+ -a,-+ (r+/2.#+ -+"to"at+:
3 Pr"!+r+% a"tr+"ar+ !+ catr+ (a#+t+#+ /+"t#atoru#u )au !+ catr+ tra")-)#+ car!a"c+% tra")-)
(r" cur+#+ ?" t-(u# "t+r/+"t#or@ cu car+ #ucr+a2a.
3 Lo/r+% co#2u"+ cu a#t+ -'#oac+ !+ tra")(ort auto " "c"ta )au (+ !ru-u# (u.#c.
3 Auto!+c#a")ar+a -)car (r2+ !+ (ut+r+ " r+&- )"cro".
3 Ra)tur"ar+a ut#a'u#u #a (+r!+r+a a!+r+"t+ )au !+(#a)ar+a " )o#+ cu &aur !+ =!ra"t
"+-arcat+.
3 Ro)to&o#r !+ (+)+% -at+ra#+ !+ *or-a c#"!rca )au a rot#or.
3 Ra)tur"ar+ !+ (+)+ "+a)&urat+ -(otr/a !+(#a)ar#or "+co"tro#at+
3 Ca!+r+ #.+ra !+ (+)+% )cu#+ ?!+ (+ .a"cur% !" !)(o2t/+% !" .+"+ +tc.@
3 Scur&+r+ #.+ra !+ a(a% u#+% car.ura"t 8 " )(+ca# #a #ucru# )u. -'#ocu# !+ tra")(ort
3 Pro+ctar+ !+ a)c= !+ #a (o#2or ) -a)"a !+ &aurt )au #a #ucru# cu !a#ta% -at+ra# a.ra2/ #a
o(+rat#+ !+ (r+#ucrar+ (r" a)c=+r+% #a )(ar&+r+a acc!+"ta#a a ?(+tr+ a.ra2/+@ !+ #a -a)"a !+
(o#2at *,a.
3 B+t !+ u#+ ?(C166 .ar.@ #a *)urar+a acc!+"ta#a a ")ta#at+ =!rau#c+
3 Ta+r+% "t+(ar+ #a co"tactu# cu )u(ra*+t+ (+rcu#oa)+.
3 R+c(+"t+ )u. (r+)u"+ ?.ut+#a !+ a+r% c#"!r r+-orc#or@.
3 V.rat +,c+)/+ a#+ ut#a'+#or #a !+(#a)ar+a (+ t+r+" !+"/+#at ?#()a )u)(+")+@.
3 Ar)ura t+r-ca (ro/ocata !+ co"tactu# +(!+r-+ cu )tro(% )ca"t+% 2&ura% )u(ra*+t+ cu
t+-(+ratura r!cata ?cor!oa"+ !+ )u!ura% (+)+ r+c+"t )u!at+ +tc.@.
3 T+-(+ratura co.orata a (+)+#or cu car+ /"+ " co"tact #a #ucru# " a+r #.+r " a"ot-(u# r+c+.
3 F#acar% *#a-+ 8 ar)ura t+r-ca% arc +#+ctrc.
3 E#+ctrocutar+ (r" at"&+r+ "!r+cta #a o(+rat#+ !+ r+(arat ?!+ #a !)(o2t/+#+ acto"at+
+#+ctrc@.
3 Lucru# cu )u.)ta"t+ "*#a-a.#+ 3 car.ura"t ?-otor"a@% u#+ur% u")or.
3 T+-(+ratura r!cata a a+ru#u " a"ot-(u# ca#!uro).
3 T+-(+ratura )ca2uta a a+ru#u " a"ot-(u# r+c+.
3 Cur+"t !+ a+r 3 "++ta")ar+ ca."a ?U 7;6@.
3 Z&o-ot co")ta"t cu u"+#+ !+(a)r !+ )curta !urata a /a#or !+ <> !B?A@.
3 Pu#.+r ("+u-oco"o&+"+ ?(ra*@ #a !+(#a)ar+a (+ !ru-% #a .a)cu#ar+ +tc.
3 D+&a'ar+a !+ &a2+% /a(or to,c r+2u#tat " ur-a *o#o)r (ro!u)+#or *to)a"tar+.
3 $a2+% /a(or to,c )(+c*c !+)*a)urar (roc+)u#u !+ )u!ar+ +tc.
3 Mcroor&a")-+ " )u)(+")+ " a+r% !+ #a (ro!u)+#+ !+ "atura /+&+ta#a c+ )+ -a"(u#+a2a.
3 Pr+2+"ta a"-a#+#or ) ")+ct+#or (+rcu#oa)+: )o.o#a"% ca"% /+)(
3 E*ort !"a-c #a -a"+/rar+a /o#a"u#u ?)+r/o!r+ct+ "+*c+"ta 8 U 7;6@ ) +*ort )tatc cau2at !+
#()a )u)(+")+.
3 At+"t+ )o#ctata #a -a,-u- (+"tru co"!uc+r+a (+ !ru-u# (u.#c )au !+ acc+)% cu /t+2a r+!u)a
) " r+&- !+ )tr+) ?2&o-ot% /.rat +tc.@.
3 E,+cutar+a !+ -a"+/r+ (+rcu#oa)+: *ara /2.#tat+% cu /t+2a "+a!a(tata #ucrar% #a !+(#a)ar+a
" (a"ta )au (+ cur.a !+ "/+#% #a /ra'+ cu at+#a' !+ cu(#u !+ r+-orc
3 Fo#o)r+a !+ *#tr+ !+ #u-"a "+a!+c/at+ )au )(art+% o(ac2at+ +tc.
3 R+&#ar+a "+cor+)(u"2atoar+ a r+&-u#u !+ #ucru% a#+&+r+a "a!+c/ata a t(u#u !+ +#+ctro! +tc.
3 D+)*a)urar+a o(+rat#or !+ )u!ar+ *ara a)&urar+a co"!t#or !+ (r+/+"r+ a "c+"!u#u )au a
+,(#o2+
3 Lucru# *ara ra.atar+a +cra"+#or ) !)(o2t/+#or !+ (rot+ct+ co"tra a)c=#or
3 Para)r+a -a)"#or " t-(u# *u"cto"ar
3 E*+ctuar+a !+ o(+rat !+ r+-+!+r+ a ")ta#at#or +#+ctrc+ a#+ -a)"#or3u"+#t+
3 Stato"ar (+ !r+cta !+ !+&a'ar+ a )ca"t+#or
3 E,+cutar+a !+ #ucrar #a (ro*#+ #u"& *ara .#ocar+a cu a'utoru# (a(u) -o.#+.
3 Po2to"ar "cor+ct+ *ata !+ o.#oa"+#+ r+-orc#or #a !+)c=!+r+.
3 Fo#o)r+a !+ )cu#+ cu !+*+ctu" ?c=+ !+ta#o"at+% coca" "+-(a"at@
3 F,ar+a u"or (+)+% )u.a")a-.#+ *ara r+)(+ctar+a (r+/+!+r#or t+="o#o&c+
3 E,+cutar+a !+ a)a-.#ar *ara r+)(+ctar+a -o-+"t+#or (r+)cr)+ !+ )tra"&+r+ )au *ara ut#2ar+a
tuturor +#+-+"t+#or !+ a)a-.#ar+
3 Por"r+a +c=(a-+"t+#or t+="c+ ?(o#2or% -a)"a !+ &aurt@ *ara ")(+ctar+a (r+a#a.#a a
co"!t#or !+ )+curtat+
3 A!o(tar+a u"or )o#ut t+="c+ "+autor2at+ !+ )u)(+"!ar+
3 N+ut#2ar+a !)(o2t/u#u !+ (rot+ct+ #a o(+rata !+ u-*#ar+ a ("+ur#or
3 F,ar+a cu -'#oac+ -(ro/2at+ a o.#oa"+#or )au "+a)&urar+a ac+)tora.
3 For-ar+a at+#a'+#or *ara *o#o)r+a cu(#+#or% a ")ta#at+ !+ *ra"ar+% ")ta#at+ !+ )+-"a#2ar+ ) a
ca.#ur#or !+ )&ura"ta.
3 Por"r+a tractoru#u " (a"ta.
3 D+(a)r+a )arc" -a,-+ a!-).#+ ) "+a)&urar+a "carcatur.
3 N+r+)(+ctar+a )+-"*cat+ "!catoar+#or !+ (+ !ru-ur#+ (u.#c+.
3 D+(#a)ar% )tato"ar " 2o"+ (+rcu#oa)+: (+ ca#+ !+ acc+) a#+ -'#oac+#or auto ) CF% )u. .+"+#+
r+-orc#or "+a)&urat+ ?#a r+(arat )au "t+r/+"t@% )u. )arc"a -'#oac+#or !+ r!cat
3 Ca!+r+ #a ac+#a) "/+# (r" a#u"+car+% !+2+c=#.rar+% -(+!car+.
3 Ca!+r+ !+ #a "a#t-+ 8 !+ (+ ut#a' )au r+-orc
3 O-t+r+a a)&urar tractoru#u ) a r+-orc#or -(otr/a !+(#a)ar#or "+co"tro#at+ #a )tato"ar+
)5)au #a "t+r/+"t+.
3 O-t+r+a a)&urar .+"+#or% r+-orc#or #a "t+r/+"t#+ #a ")ta#ata =!rau#ca.
3 O-t+r+a u"or o(+rat car+ )a3 a)&ur+ (ro(ra )+curtat+
3 N+ut#2ar+a -'#oac+#or !+ (rot+ct+ !" !otar+.
Art. -. Co"!uc+r+a ) !+)+r/r+a tractoar+#or ) -a)"#or a&rco#+ )+ *ac "u-a !+ catr+
(+r)oa"+ car+ (o)+!a ca#*car+a "+c+)ara ) car+ cu"o)c r+&u##+ !+ t+="ca a )+curtat -u"c.
Art. .. S+ "t+r2c+ co"!uc+r+a tractoar+#or% -a)"#or a&rco#+ ) a a#tor ut#a'+ a&rco#+ !+
catr+ (+r)oa"+ a*#at+ " )tar+ !+ o.o)+a#a )au )u. "*#u+"ta a#coo#u#u.
Art. 1/. ?1@ E#+/ ) t"+r )u. /ar)ta !+ 1< a" (ot * "ca!rat #a +,+cutar+a #ucrar#or
a&rco#+ -+ca"2at+% "u-a " t-(u# 2#+ ) cu r+)(+ctar+a (r+/+!+r#or !" co!u# -u"c.
?2@ E)t+ "t+r2) +#+/#or ) t"+r#or )u. 1< a" !+ a co"!uc+ ut#a'+ a&rco#+ ?tractoar+% co-."+
auto(ro(u#)at+ +tc.@.
Art. 11. La +,+cutar+a #ucrar#or a&rco#+ -+ca"2at+ !+ catr+ co"!ucator !+ tractoar+ )
-a)" a&rco#+ cu /+c=-+a " -u"ca )u. u" a"% )+ /a a/+a " /+!+r+ ca ac+)ta )a +,+cut+ #ucrar#+
-a u)oar+% *+rt+ !+ (+rco#% (+ t+r+"ur (#a"+ ) )u. )u(ra/+&=+r+a (+r-a"+"ta a u"u )a#arat cu
+,(+r+"ta " !o-+"u.
Art. 12. I"a"t+ !+ (u"+r+a -otoru#u " *u"ctu"+% -a a#+) cu a'utoru# -a"/+#+% )+ a)&ura
ca )c=-.atoru# !+ /t+2+ )a *+ #a (u"ctu# -ort.
Art. 13. P+"tru r+-orcar+ )+ /or *o#o) .ar+ r&!+ !" t+a/a. La r+-orc#+ (+ !oua rot%
oc=u# !+ r+-orcar+ /a * (#a)at (+ cat !+ 'o) (o).#% )u. (u"t+a !" )(at+% (+"tru +/tar+a ca.rar.
Art. 1". Atu"c ca"! tractoru# tra&+ o )arc"a &r+a )au )+ a*#a "a"t+a urcar u"+ (a"t+%
a-.r++r+a )+ /a *ac+ cu (r+caut+% *ara )ocur% (+"tru (r+/+"r+a ca.rar.
Art. 1#. Co"!ucatoru# tractoru#u /a co"!uc+ cu at+"t+% (+"tru a +/ta (+rco#+#+ c+ )+ (ot
/ " !ru-u# !+ (arcur)% cu- ar *: &ro(% (a"t+ )au ra-(+% -ar&" ")ta.#+ !+ !ru-% (+r+t !+
tra")++% )#+aur ) toat+ o.)taco#+#+ car+ (ot !+t+r-"a tractoru# )a )+ ra)toar"+.
Art. 1%. P+"tru +/tar+a acc!+"t+#or% co"!ucatoru# tractoru#u )+ /a !+(#a)a cu /t+2a
cor+)(u"2atoar+ )tar !ru-u#u ) a t+r+"u#u " car+ +,+cuta #ucrar+a a&rco#a. Ac+a)ta r+&u#a )+
-(u"+ " )(+ca# " ca2u# t+r+"u#u acc!+"tat )au " a(ro(+r+a )a"tur#or.
Art. 1,. I"a"t+ !+ a /ra )au a *ra"a% tot!+au"a )+ /a r+!uc+ /t+2a !+ "a"tar+.
Art. 1-. I" t-(u# +,+cutar #ucrar#or a&rco#+% )+ /or +,+cuta "toarc+r )u*c+"t !+ #ar& )
"co!ata -a -c !+ < - (+"tru a&r+&at+ cu -a)" (urtat+ ) 16 - (+"tru c+#+ tractat+.
Art. 1.. E)t+ o.#&ator+ *o#o)r+a /t+2+ I "a"t+ !+ a "c+(+ co.orar+a )au urcar+a u"+
(a"t+ or a u"u ta#u2 *oart+ "c#"at% -a a#+) !aca tractoru# tra&+ o )arc"a &r+a.
Art. 2/. E)t+ o.#&atoru )a )+ *o#o)+a)ca ca#+a !+ ru#ar+ c+a -a #ar&a cu (ut"ta% -a a#+)
ca"! co"!t#+ )u"t (+rcu#oa)+% cu- +)t+ ca2u# (a"t+#or acc!+"tat+% a# !+c#/tat#or (ro"u"tat+ )au
atu"c ca"! tractoru# +)t+ -u#t (r+a "carcat.
Art. 21. E)t+ "t+r2)a (#a)ar+a !+ )ca"!ur )au -at+ra#+ )-#ar+ " *ata rot#or !" )(at+%
(+"tru a !+&a'a tractoru# -(ot-o#t.
Art. 22. "a"t+ !+ a )+ "c+(+ #ucru# )+ /+r*ca *ra"+#+ (+"tru ca ac+)t+a )a *+ ."+ r+&#at+.
Art. 23. Nu +)t+ (+r-)a urcar+a (+ .ara )au tru"&=u# !+ r+-orcar+% or (+ ut#a'u# tractat
atu"c ca"! tractoru# )+ !+(#a)+a2a.
Art. 2". S+ "t+r2c+ urcar+a (+ tractor a (+r)oa"+#or " /+!+r+a tra")(ortar #or% "!*+r+"t
!+ !)ta"ta. Ac+a)ta )+ /a (+r-t+ " )tuat#+ ca"! tractoru# ar+ #ocur a-+"a'at+ )(+ca# !"
co")truct+.
Art. 2#. Nu (u"+t tractoru# " *u"ctu"+ ) "u #ucrat !aca (r2a !+ (ut+r+ ) tra")-)a
car!a"ca "u )u"t " "tr+&-+ (rot+'at+ cu a(arator !+ (rot+ct+ at+)tat+ !+ u" ")ttut !+
)(+ca#tat+.
Art. 2%. S+ "t+r2c+ co.orar+a )au urcar+a (+ tractoru# " -+r).
Art. 2,. Nu "trat "tr+ tractor ) -a)"a a&rco#a !+cat !u(a o(rr+a -otoru#u ) !+cu(#ar+a
(r2+ !+ (ut+r+.
Art. 2-. Nu )+ /a "!+(arta .u)o"u# ra!atoru#u atu"c ca"! -otoru# t+r-c +)t+ *+r."t+.
A)t+(tat ca -otoru# )a )+ rac+a)ca% )#a.t .u)o"u# #+"t #a (r-a cr+)tatura (+"tru a (+r-t+
+/acuar+a (r+)u" ) "u-a !u(a ac++a )coat+t .u)o"u#.
Art. 2.. Z#"c )+ /a +,+cuta "tr+t"+r+a t+="ca a tractoru#u. S+ /or +,+cuta% !+ a)+-+"+a%
"tr+t"+r#+ t+="c+ (+ro!c+. S+ /or /+r*ca *u"cto"ar+a "or-a#a a -otoru#u% a a(aratur !+ .or!
) a ")ta#at+ +#+ctrc+% co-+"2#+ ) +ta")+tat+a ))t+-+#or !+ a#-+"tar+% racr+% u"&+r+ )
")ta#ata =!rau#ca.
Art. 3/. Nu *ac+t (#"u# #a"&a c#a!r )au " t-( c+ -otoru# +)t+ " *u"ctu"+ )au "ca +)t+
ca#!. E/tat /ar)ar+a car.ura"tu#u (+ tractor% ar !aca ac+a)ta )3a (ro!u) totu)% )t+r&+t car.ura"tu#
) a)t+(tat )a )+ +/a(or+2+ "a"t+ !+ a (or" -otoru#.
Art. 31. Ut#2ar+a !)(o2t/u#u ?o-o#o&a@ !+ ca(tar+ a )ca"t+#or #a t+a/a !+ +)a(a-+"t
+)t+ o.#&ator+9 ac+)ta tr+.u+ )a *+ )&ur% ar )tar+a #u t+="ca )+ /a co"tro#a #a "t+r/a#+ r+&u#at+.
Art. 32. Mu #a)at co( )a )+ a(ro(+ !+ tractor.
Art. 33. I-(otr/a (artcu#+#or !+ (ra*% "oro% (+tr+ c+ (ot )a )ara " t-(u# !+(#a)ar%
tractoar+#+ (+ rot /or * (r+/a2ut+ cu a(arator #a rot#+ !" *ata ) a(arator )u(#-+"tar+ #a rot#+
!" )(at+.
Art. 3". I" )co(u# +/tar acc!+"t+#or !atorat+ !+)(r"!+r " t-(u# -+r)u#u a -a)"#or
a&rco#+ tractat+ )au (urtat+ ) a r+-orc#or% )+ /or a)&ura ur-atoar+#+ -a)ur !+ )&ura"ta:
a 3 "t"2ator #at+ra# /or * -o"tat (+ tra"t #at+ra#9
. 3 r&!2ar+a ))t+-u#u !+ cu(#ar+ " t-(u# tra")(ortu#u -a)"#or a&rco#+ ?-(+!car+a
(+"!u#ar #at+ra#+ a -a)"#or " t-(u# tra")(ortu#u@9
c 3 (rot+ct+ -(otr/a !+)(r"!+r )au ca!+r (+ )o# a -a)"#or a&rco#+ cu(#at+ #a tractor
?-+ca")- !+ )u)(+"!ar+ " tr+ (u"ct+@9
! 3 .ara !+ r+-orcar+ ) cu(#a !+ r+-orcar+9
+ 3 .o#tur auto.#oca"t+ ) /a#/a !+ )&ura"ta a ")ta#at+ =!rau#c+ (+"tru (+r!+r !+ (r+)u"+
=!rau#ca " ")ta#at+9
* 3 +c=(ar+a tractoru#u cu (r2a +#+ctrca ) (r2a =!rau#ca (+"tru (o).#tat+a *ra"ar r+-orc#or
cu(#at+ #a tractor.
Art. 3#. R!car+a ) co.orar+a -a)" a&rco#+ )u)(+"!at+ )+ *ac !u(a c+ )3a /+r*cat ca "u
+,)ta "c u" (+rco# ca c"+/a )a *+ #o/t.
Art. 3%. "a"t+ !+ "c+(+r+a #ucru#u cu -a)" )u)(+"!at+% tr+.u+ /+r*cat ca tra"tu#
c+"tra# a# -+ca")-u#u !+ )u)(+"!ar+ )a "u *+ !+t+rorat ?)a "u a.a cra(atur% "co/o+r +tc.@.
Ru(+r+a tra"tu#u c+"tra# " t-(u# #ucru#u (oat+ (ro/oca aru"car+a -a)" a&rco#+ (+)t+
co"!ucatoru# tractoru#u.
Art. 3,. Toat+ o(+rat#+ #+&at+ !+ "tr+t"+r#+ t+="c+% !+ "#aturar+ a !+ra"'a-+"t+#or%
curatar+a !+ "oro a -otoru#u ) a tractoru#u% (r+cu- ) (r+&atr+a tractoru#u (+"tru #ucru# cu (r2a
!+ (ut+r+% )+ +,+cuta "u-a cu -otoru# o(rt.
Art. 3-. S+ "t+r2c+ "trar+a )u. tractor (+"tru +,a-"ar+a #u "a"t+ !+ a o(r -otoru# ) !+
a .#oca *ra"+#+ #a (o2ta *ra"at.
Art. 3.. I"a"t+ !+ a co.or !+ (+ tractor% co"!ucatoru# /a o(r -otoru#% /a *ra"a ) /a
"tro!uc+ (ar&=a )c=-.atoru#u !+ /t+2+ "tr3o tr+a(ta "*+roara !+ /t+2a )au -+r) "a(o. Daca
tractoru# ur-+a2a )a *+ o(rt t-( -a "!+#u"&at% -a)"a a&rco#a "u tr+.u+ #a)ata " (o2t+
)u)(+"!ata. S+ "t+r2c+ urcar+a (+ -a)"a r+-orcata !aca ac+a)ta "u +)t+ (r+/a2uta cu u" #oc
)(+ca# co")trut (+"tru #ucratoru# !+ !+)+r/r+.
Art. "/. Daca )+ *ac !+(#a)ar #a !)ta"ta% "!*+r+"t !aca -a)"a a&rco#a )u)(+"!ata ar+ )au
"u )cau" (+"tru #ucratoru# !+ !+)+r/r+% urcar+a #u (+ -a)"a +)t+ "t+r2)a.
Art. "1. I"a"t+ !+ +*+ctuar+a -a"+/r+ !+ "toarc+r+ a tractoru#u% tr+.u+ /+r*cat ca "-+"
)a "u )+ a*#+ " ra2a !+ actu"+ a -a)" a&rco#+ )u)(+"!at+.
Art. "2. La )u)(+"!ar+a -a)" a&rco#+ !+ tractor )+ "t+r2c+ "trar+a " )(atu# !"tr+
tra"t #at+ra# a -+ca")-u#u !+ )u)(+"!ar+.
Art. "3. Cu(#ar+a ) "tro!uc+r+a .o#tur#or !+ cu(#ar+ ) a .o#tur#or auto.#oca"t+ )+ /or *ac+
"u-a (r" (art#+ #at+ra#+.
Art. "". S+ "t+r2c+ "trar+a )u. ut#a'+#+ a&rco#+ " t-(u# r+&#ar -+ca")-u#u !+
)u)(+"!ar+ ) a# curatr or&a"+#or !+ #ucru.
Art. "#. P+"tru a "u !)tru&+ a(aratoar+a !+ (rot+ct+ a tra")-)+ car!a"c+% "a"t+ !+
+*+ctuar+a /ra'+#or cu ra2a -ca% !+cu(#at (r2a !+ (ut+r+ " -o! o.#&atoru.
Art. "%. Nu *o#o)t cur+#+ u2at+9 +#+ )+ (ot ru(+ " t-(u# #ucru#u ) (ot (ro/oca acc!+"t+.
Art. ",. F,at ."+ crcu# =!rau#c ?)+ /a (u"+ #+-" u)cat "tr+ crc ) tractor@ " (u"ctu# !+
)u)(+"!ar+% (+"tru a )+ (r+/+" a#u"+car+a ) (ro/ocar+a u"or acc!+"t+ &ra/+9 !u(a r!car+a
tractoru#u "tro!uc+t )u(ort -+ta#c r+2)t+"t.
Art. "-. La tractoru# artcu#at +)t+ "t+r2) acc+)u# "tr+ c+#+ !oua ca!r+ artcu#at+ a#+ )a)u#u%
" t-( c+ -otoru# *u"cto"+a2a. A/a"! " /+!+r+ !-+")u"#+ ) &r+utat+a -ar+% crca 16 to"+% )+
/a )ta.# t"+raru# !+ !+(#a)ar+ (+ rut+ car+ (+r-t acc+)u# ac+)tu t( !+ tractor.
Art. ".. La #ucrar#+ cu tractoru# (+ t+r+"ur#+ " (a"ta "u au /o+ )a #ucr+2+ !+cat
co"!ucator cu +,(+r+"ta ) /+c=-+ " -u"ca.
Art. #/. Lucrar#+ a&rco#+ -+ca"2at+ (+ t+r+"ur#+ " (a"ta )+ /or +*+ctua "u-a 2ua )
"u-a !u(a c+ )3a *acut !+"t*car+a tar#a#+ ) )3au -arcat #ocur#+ (+rcu#oa)+. I"a"t+ !+
"c+(+r+a #ucru#u )+ /a /+r*ca )tar+a t+="ca a tractoru#u ) -a)" a&rco#+ (+"tru ca ac+a)ta )a
*+ cor+)(u"2atoar+. S+ "t+r2c+ #a #ucrar#+ (+ (a"ta *o#o)r+a )+(arata a (+!a#+#or !+ *ra"a car+
tr+.u+ )a *+ (+r-a"+"t cu(#at+.
Art. #1. Urcar+a (+ tractoar+#+ +c=(at+ cu ca!r+ !+ r+2)t+"ta ) ca."+ )+ /a *ac+ cu at+"t+%
(+"tru a (r+"ta-("a acc!+"tar#+ (r" a#u"+car+a (coru#u. Urcar+a ) co.orar+a )+ /or *ac+ cu
at+"t+ ) "u-a (+ (art+a #at+ra#a.
Art. #2. Daca% " t-(u# #ucru#u% a(ar+ (+rco#u# !+ ra)tur"ar+ a tractoru#u% +)t+ "t+r2) a )+
)ar a*ara !" ca."a% ca!ru# !+ r+2)t+"ta )au arcu# ra.ata.#% " ac+a)ta )tuat+% co"!ucatoru#
tractoru#u tr+.u+ )a )+ t"a (ut+r"c !+ /o#a"% )a )+ )(r'"+ ."+ " )cau" ) " (coar+% ar
")ottor )+ /or t"+ !+ -a"+r+. R+)(+ctar+a cu )trct+t+ a ac+)tor r+&u# +/ta acc!+"t+#+.
Art. #3. La co.orar+a (+ (a"ta% +)t+ "t+r2)a )coat+r+a tractoru#u !" /t+2a% "trucat "
ac+)t ca2 tractoru# ca(ata o /t+2a -ar+ ) "u -a (oat+ * *o#o)ta *ra"a !+ -otor.
Art. #". D+ r+&u#a% co.orar+a (a"t+#or tr+.u+ )a )+ *aca cu ac++a) /t+2a cu car+ )+ urca
(a"ta.
Art. ##. La #ucrar#+ cu -a)" (urtat+ (+ tractor )+ /a !a o at+"t+ !+o)+.ta tra"t#or
#at+ra#% car+ )+ /or *,a (+"tru a "u (+r-t+ !+(#a)ar#+ #at+ra#+ a#+ ac+)tora.
Art. #%. P+"tru +,+cutar+a #ucrar#or (+ tar#a#+#+ )tuat+ " t+r+"ur cu (a"ta% )+ #a)a "tr+
-ar&"+a #ocu#u car+ (r+2"ta (+rco# !+ acc!+"tar+% " 2o"a "+c+)ara "toarc+r a&r+&atu#u% o
(ortu"+ !+"u-ta 2o"a !+ (rot+ct+ ?I@% (+ car+ "u )+ /a #ucra. Ac+a)ta /a * -arcata cu (#ac !+
a/+rt2ar+ ?A@ /2.#+ !+ #a !)ta"ta 3 ATENTIED PERICOL DE RASTURNARE. Zo"a !+
"toarc+r+ ?II@ +)t+ !+#-tata (r" .ra2!a !+ a/+rt2ar+ ?III@ ) .ra2!a !+ co"tro# ?IV@. Lat-+a 2o"+
!+ "toarc+r+ )+ /a a#+&+ " *u"ct+ !+ ra2a !+ "toarc+r+ a a&r+&atu#u .
Art. #,. P+ t+r+"ur#+ " (a"ta "u )+ /or cu(#a rot#+ (r" .#ocar+a !*+r+"ta#u#u% "trucat #a
"toarc+r#+ !+ #a ca(+t+ /ra'u# "u )+ (oat+ *ac+ )% " ac+)t ca2% acc!+"tu# +)t+ "+/ta.#.
Art. #-. Co"!uc+r+a tractoru#u (+ !ru-ur " (a"ta )+ /a *ac+ cu -u#ta (ru!+"ta ) cu /t+2a
a!a(tata " ca2ur#+ ca"! !ru-u# +)t+ "-uat !u(a (#oa+% (+ "&=+t )au (o#+% (+ (ortu"#+ cu ar.a
u-+!a% (+ t-( cu /2.#tat+ r+!u)a +tc.% ca"! (+rco#u# !+ !+ra(ar+ ) ra)tur"ar+ +)t+ c+# -a -ar+.
,. RE0I1UIRI
Art. #.. Pr+2+"t+#+ ")tructu" )+ r+/2u+)c (+ro!c ) )+ -o!*ca or !+ cat+ or +)t+ "+c+)ar%
ca ur-ar+ a -o!*car#or !+ "atura #+&)#at/a% a )c=-.ar#or "t+r/+"t+ " t+="o#o&a !+ *a.rcat+
) a (artcu#artat#or -+to!+#or !+ #ucru c+ ur-+a2a a * r+&#+-+"tat+ !" (u"ct !+ /+!+r+ a#
)+curtat -u"c.
Nr.
Crt.
Capito&u& Continutu& )odi'icarii
Autoru&
re*i2uirii
Se)natura Data0i2at3 Data Se)natura

0eri'icat3 Data Se)natura

E&a+orat3 Data Se)natura