Sunteți pe pagina 1din 36

- Proiect -

TITLUL VII
Impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni
i impozitul pe reprezentanele firmelor strine nfiinate n Romnia
CAPITOLUL I
Impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni
Contribuabili
Art. 234. - Nerezidenii care obin venituri impozabile din Romnia au obliaia de a
pl!ti impozit con"orm prezentului capitol #i $unt denumii %n continuare contribuabili&
fera de !uprindere a impozitului
Art. 23"& - Impozitul $tabilit prin prezentul capitol' denumit %n continuare impozit pe
veniturile obinute din Romnia de nerezideni' $e aplic! a$upra veniturilor brute impozabile
obinute din Romnia&
#enituri impozabile obinute din Romnia
Art. 23$. - ()* Veniturile impozabile obinute din Romnia' indi"erent dac! veniturile
$unt primite %n Romnia $au %n $tr!in!tate' $unt+
a* dividende de la un rezident,
b* dobnzi de la un rezident,
c* dobnzi de la un nerezident care are un $ediu permanent %n Romnia' dac! dobnda
e$te o c-eltuial! a $ediului permanent.a $ediului permanent de$emnat,
d* redevene de la un rezident,
e* redevene de la un nerezident care are un $ediu permanent %n Romnia' dac!
redevena e$te o c-eltuial! a $ediului permanent.a $ediului permanent de$emnat,
"* comi$ioane de la un rezident,
* comi$ioane de la un nerezident care are un $ediu permanent %n Romnia' dac!
comi$ionul e$te o c-eltuial! a $ediului permanent.a $ediului permanent de$emnat,
-* venituri din activit!i $portive #i de diverti$ment de$"!#urate %n Romnia' indi"erent
dac! veniturile $unt primite de c!tre per$oanele care particip! e"ectiv la a$emenea activit!i $au
de c!tre alte per$oane,
/00
- Proiect -
i* venituri din pre$tarea de $ervicii de manaement $au de con$ultan! din orice
domeniu' dac! ace$te venituri $unt obinute de la un rezident $au dac! veniturile re$pective $unt
c-eltuieli ale unui $ediu permanent %n Romnia,
1* venituri reprezentnd remuneraii primite de per$oane 1uridice $tr!ine care acioneaz!
%n calitate de admini$trator' "ondator $au membru al con$iliului de admini$traie al unei
per$oane 1uridice romne,
2* venituri din $ervicii pre$tate %n Romnia' e3clu$iv tran$portul internaional #i
pre$t!rile de $ervicii acce$orii ace$tui tran$port,
l* venituri din pro"e$ii independente de$"!#urate %n Romnia - doctor' avocat' ininer'
denti$t' ar-itect' auditor #i alte pro"e$ii $imilare -' %n cazul cnd $unt obinute %n alte condiii
dect prin intermediul unui $ediu permanent $au %ntr-o perioad! $au %n mai multe perioade care
nu dep!#e$c %n total )40 de zile pe parcur$ul oric!rui interval de )/ luni con$ecutive care $e
%nc-eie %n anul calendari$tic vizat,
m* venituri din premii acordate la concur$uri oranizate %n Romnia,
n* venituri obinute la 1ocurile de noroc practicate %n Romnia' de la "iecare 1oc de
noroc' obinute de la acela#i oranizator %ntr-o $inur! zi de 1oc,
o* venituri realizate de nerezideni din lic-idarea unei per$oane 1uridice romne& Venitul
brut realizat din lic-idarea unei per$oane 1uridice romne reprezint! $uma e3cedentului
di$tribuiilor %n bani $au %n natur! care dep!#e#te aportul la capitalul $ocial al per$oanei
"izice.1uridice bene"iciare,
p* venituri realizate din tran$"erul ma$ei patrimoniale "iduciare de la "iduciar la
bene"iciarul nerezident %n cadrul operaiunii de "iducie&
(/* Urm!toarele venituri impozabile obinute din Romnia nu $unt impozitate potrivit
prezentului capitol #i $e impoziteaz! con"orm titlului II $au V' dup! caz+
a* veniturile unui nerezident' care $unt atribuibile unui $ediu permanent.$ediu
permanent de$emnat %n Romnia,
b* veniturile unei per$oane 1uridice $tr!ine obinute din propriet!i imobiliare $ituate %n
Romnia #i din tran$"erul titlurilor de valoare emi$e de rezideni romni,
c* venituri obinute din Romnia de per$oana 1uridic! rezident! %ntr-un $tat cu care
Romnia are %nc-eiat! o convenie de evitare a dublei impuneri din activit!i de$"!#urate de
arti#ti #i $portivi,
d* venituri ale unei per$oane "izice nerezidente' obinute dintr-o activitate dependent!
de$"!#urat! %n Romnia,
/05
- Proiect -
e* venituri primite de per$oane "izice nerezidente care acioneaz! %n calitatea lor de
admini$trator' "ondator $au membru al con$iliului de admini$traie al unei per$oane 1uridice
romne,
"* veniturile din pen$ii primite de la "ondurile %n"iinate din contribuiile $ociale
obliatorii "!cute c!tre un $i$tem de a$iur!ri $ociale' inclu$iv cele din "onduri de pen$ii
"acultative #i cele "inanate de la buetul de $tat' %n m!$ura %n care pen$ia lunar! dep!#e#te
pla"onul prev!zut la art& )67,
* veniturile unei per$oane "izice nerezidente obinute din %nc-irierea $au din alt! "orm!
de cedare a dreptului de "olo$in! a unei propriet!i imobiliare $ituate %n Romnia' din
tran$"erul propriet!ilor imobiliare $ituate %n Romnia' din tran$"erul titlurilor de participare'
deinute la o per$oana 1uridic! romn!' #i din tran$"erul titlurilor de valoare,
-* venituri obinute din Romnia de per$oane "izice rezidente %ntr-un $tat cu care
Romnia are %nc-eiat! o convenie de evitare a dublei impuneri %n calitate de arti#ti $au
$portivi&
(0* Tratamentul "i$cal al veniturilor realizate din admini$trarea ma$ei patrimoniale de
c!tre "iduciar' altele dect remuneraia ace$tuia' e$te $tabilit %n "uncie de natura venitului
re$pectiv #i $upu$ impunerii con"orm prezentului titlu' re$pectiv titlului II #i V' dup! caz&
Obliaiile "i$cale ale con$tituitorului nerezident vor "i %ndeplinite de "iduciar&
Reinerea impozitului din veniturile impozabile obinute din Romnia de
nerezideni
Art. 23%. - ()* Impozitul datorat de nerezideni pentru veniturile impozabile obinute
din Romnia $e calculeaz!' $e reine' $e declar! #i $e pl!te#te la buetul de $tat de c!tre
pl!titorii de venituri&
(/* Prin plat! a unui venit $e %nelee %ndeplinirea obliaiei de a pune "onduri la
di$poziia creditorului %n maniera $tabilit! prin contract $au prin alte %neleeri convenite %ntre
p!ri care conduc la $tinerea obliaiilor contractuale& Nu $unt con$iderate pl!i operaiunile de
ce$iune' $ubroare' preluare a datoriei #i novaie' a#a cum $unt de"inite %n Codul Civil&
(0* Impozitul datorat $e calculeaz! prin aplicarea urm!toarelor cote a$upra veniturilor
brute+
a* /89 pentru veniturile obinute din 1ocuri de noroc' prev!zute la art& /0: alin& ()*
lit&n*,
b* 869 pentru veniturile prev!zute la art& /0: alin& ()* lit& b* - *' i*' 2*' l* #i o*' dac!
veniturile $unt pl!tite %ntr-un $tat cu care Romnia nu are %nc-eiat un in$trument 1uridic %n baza
c!ruia $! $e realizeze $c-imbul de in"ormaii& Ace$te prevederi $e aplic! numai %n $ituaia %n
/08
- Proiect -
care veniturile de natura celor prev!zute la art& /0: alin& ()* lit& b* - *' i*' 2*' l* #i o* $unt pl!tite
ca urmare a unor tranzacii cali"icate ca "iind arti"iciale con"orm art& )) alin& (0* #i (5*,
c* ):9 %n cazul oric!ror altor venituri impozabile obinute din Romnia' a#a cum $unt
enumerate la art& /0:&
(5* Impozitul $e calculeaz!' re$pectiv $e reine %n momentul pl!ii venitului' $e declar!
#i $e pl!te#te la buetul de $tat pn! la data de /8 inclu$iv a lunii urm!toare celei %n care $-a
pl!tit venitul& Impozitul $e calculeaz!' $e reine' $e declar! #i $e pl!te#te' %n lei' la buetul de
$tat' la cur$ul de $c-imb al pieei valutare comunicat de ;anca Naional! a Romniei' valabil %n
ziua reinerii impozitului pentru nerezideni& <n cazul dividendelor di$tribuite' dar care nu au
"o$t pl!tite acionarilor $au a$ociailor pn! la $"r#itul anului %n care $-au aprobat $ituaiile
"inanciare anuale' impozitul pe dividende $e declar! #i $e pl!te#te pn! la data de /8 ianuarie a
anului urm!tor&
(8* Pentru veniturile $ub "orm! de dobnzi la depozitele la vedere.conturi curente' la
depozitele la termen' certi"icate de depozit #i alte in$trumente de economi$ire la b!nci #i la alte
in$tituii de credit autorizate #i $ituate %n Romnia' impozitul $e calculeaz! #i $e reine de c!tre
pl!titorii de a$t"el de venituri la momentul %nrei$tr!rii %n contul curent $au %n contul de depozit
al titularului' re$pectiv la momentul r!$cump!r!rii' %n cazul certi"icatelor de depozit #i al
in$trumentelor de economi$ire& Plata #i declararea impozitului pentru veniturile din dobnzi $e
"ace lunar' pn! la data de /8 inclu$iv a lunii urm!toare %nrei$tr!rii.r!$cump!r!rii&
(:* Re%nnoirea depozitelor.in$trumentelor de economi$ire va "i a$imilat! cu con$tituirea
unui nou depozit.ac-iziionarea unui nou in$trument de economi$ire&
(=* Impozitul a$upra dobnzilor capitalizate $e calculeaz! de pl!titorul ace$tor venituri
%n momentul %nrei$tr!rii %n contul curent $au %n contul de depozit al titularului' re$pectiv %n
momentul r!$cump!r!rii %n cazul unor in$trumente de economi$ire $au %n momentul %n care
dobnda $e tran$"orm! %n %mprumut ori %n capital' dup! caz&
(4* >odul de determinare #i.$au de declarare a veniturilor obinute din tran$"erul
titlurilor de participare la o per$oan! 1uridic! romn!' re$pectiv a va "i $tabilit prin norme&
(7* Pentru orice venit impozitul care trebuie reinut' %n con"ormitate cu prezentul
capitol' e$te impozit "inal&
Reinerea impozitului din veniturile obinute din Romnia de persoane rezidente
ntr&un stat !u !are Romnia are n!'eiat o !onvenie de evitare a dublei impuneri din
a!tiviti desfurate de artiti i sportivi
Art. 23(. ? ()* Veniturile obinute de arti#ti $au $portivi' per$oane "izice $au 1uridice'
rezideni intr-un $tat cu care Romania are %nc-eiat! o Convenie de evitare a dublei impuneri'
/0:
- Proiect -
pentru activit!ile de$"!#urate %n acea$t! calitate %n Romnia #i %n condiiile prev!zute %n
convenie $e impun cu o cota de ):9' aplicat! a$upra veniturilor brute&
Impozitul $e calculeaz!' re$pectiv $e reine %n momentul pl!ii venitului' $e declar! #i $e
pl!te#te la buetul de $tat pn! la data de /8 inclu$iv a lunii urm!toare celei %n care $-a pl!tit
venitul& Impozitul $e calculeaz!' $e reine' $e declar! #i $e pl!te#te' %n lei' la buetul de $tat' la
cur$ul de $c-imb al pieei valutare comunicat de ;anca Naional! a Romniei' valabil %n ziua
reinerii impozitului pentru nerezideni&
Obliaia calcul!rii' reinerii' declar!rii #i pl!ii la buetul de $tat revine oranizatorului
evenimentului arti$tic $au $portiv& <n cazul %n care ace$ta nu e$te rezident romn' obliaiile
menionate revin arti$tului de $pectacol $au $portivului' direct $au prin %mputernicit&
(/* Per$oana 1uridic! rezident! %ntr-un $tat cu care Romnia are %nc-eiat! o convenie
de evitare a dublei impuneri care obine venituri din activit!i de$"!#urate %n Romnia de arti#ti
de $pectacol $au $portivi poate opta pentru declararea #i plata impozitului pe pro"it pentru
pro"itul impozabil a"erent ace$tor venituri' con"orm reulilor $tabilite %n titlului II' pe baza unei
declaraii care $e depune pn! pe data de /8 aprilie a anului urm!tor celui de realizare a
venitului& >odelul #i coninutul declaraiei $e aprob! prin ordin al mini$trului "inanelor
publice' de c!tre Aenia Naional! de Admini$trare @i$cal!' potrivit Codului de procedur!
"i$cal!&
(0* Per$oanele "izice nerezidente care realizeaz! venituri din Romnia %n calitate de
arti#ti de $pectacol $au ca $portivi' din activit!ile arti$tice #i $portive' inclu$iv veniturile' leate
direct $au indirect de ace$te activit!i' indi"erent dac! ace$tea $unt pl!tite direct arti$tului $au
$portivului $au unei tere p!ri care acioneaz! %n numele acelui arti$t $au $portiv pot opta
pentru $tabilirea impozitului potrivit relement!rilor titlului V&
(5* Oranizatorul evenimentului arti$tic $au $portiv are obliaia raport!rii ace$tuia la
autoritatea "i$cal! pe raza c!reia $e oranizeaz! ace$t eveniment' cu cel puin 0 luni %nainte de
data proramat!' prin completarea unui "ormular& >odelul #i coninutul "ormularului $e aprob!
prin ordin al min$itrului "inanelor publice' de c!tre Aenia Naionala de Admin$itrare @i$cal!'
potrivit Codului de procedura "i$cal!& <n "ormular $e menioneaz! dac! arti$tul de $pectacol $au
$portivul opteaz! %n anul urm!tor de$"!#ur!rii evenimentului pentru aplicarea reulilor $tabilite
la titlul II $au V&
#enituri neimpozabile n Romnia
Art. 23). - Urm!toarele venituri nu $unt impozabile %n Romnia+
a* veniturile obinute de orani$mele nerezidente de pla$ament colectiv "!r!
per$onalitate 1uridic! $au de alte orani$me a$imilate ace$tora' recuno$cute de Autoritatea de
/0=
- Proiect -
Auprave-ere @inanciar! $! de$"!#oare activitate %n Romnia' din tran$"erul titlurilor de
valoare' re$pectiv al titlurilor de participare' deinute direct $au indirect %ntr-o per$oan! 1uridic!
romn!,
b* veniturile obinute de nerezideni pe piee de capital $tr!ine din tran$"erul titlurilor de
participare' a#a cum $unt de"inite la art& =' deinute la o per$oan! 1uridic! romn!' precum #i din
tran$"erul titlurilor de valoare' emi$e de rezideni romni,
c* venitul obinut de la un "iduciar rezident de c!tre un bene"iciar nerezident atunci
cnd ace$ta e$te con$tituitor nerezident' din tran$"erul ma$ei patrimoniale "iduciare %n cadrul
operaiunii de "iducie&
!utiri de la impozitul prevzut n prezentul !apitol
Art. 24*. - Aunt $cutite de impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni
urm!toarele venituri+
a* dobnda a"erent! in$trumentelor de datorie public! %n lei #i %n valut!' veniturile
obinute din tranzaciile cu in$trumente "inanciare derivate utilizate pentru realizarea
operaiunilor de admini$trare a ri$curilor a$ociate obliaiilor de natura datoriei publice
uvernamentale #i veniturile obinute din tranzacionarea titlurilor de $tat #i a obliaiunilor
emi$e de c!tre unit!ile admini$trativ-teritoriale' %n lei #i %n valut!' pe piaa intern! #i.$au pe
pieele "inanciare internaionale' precum #i dobnda a"erent! in$trumentelor emi$e de c!tre
;anca Naional! a Romniei %n $copul atinerii obiectivelor de politic! monetar! #i veniturile
obinute din tranzacionarea valorilor mobiliare emi$e de c!tre ;anca Naional! a Romniei,
b* dobnda la in$trumente.titluri de crean! emi$e de $ociet!ile comerciale romne'
con$tituite potrivit Leii nr& 0).)776 privind $ociet!ile' republicat!' cu modi"ic!rile #i
complet!rile ulterioare' dac! in$trumentele.titlurile de crean! $unt emi$e %n baza unui pro$pect
aprobat de autoritatea de relementare competent! #i dobnd! e$te pl!tit! unei per$oane care nu
e$te o per$oan! a"iliat! a emitentului in$trumentelor.titlurilor de crean! re$pective,
c* premiile unei per$oane "izice nerezidente obinute din Romnia' ca urmare a
particip!rii la "e$tivalurile naionale #i internaionale arti$tice' culturale #i $portive "inanate din
"onduri publice,
d* premiile acordate elevilor #i $tudenilor nerezideni la concur$urile "inanate din
"onduri publice,
e* veniturile per$oanelor 1uridice $tr!ine care de$"!#oar! %n Romnia activit!i de
con$ultan! %n cadrul unor acorduri de "inanare ratuit!' %nc-eiate de Buvernul
Romniei.autorit!i publice cu alte uverne.autorit!i publice $au oranizaii internaionale
uvernamentale $au neuvernamentale,
/04
- Proiect -
"* dividendele pl!tite de o per$oan! 1uridic! romn! $au per$oan! 1uridic! cu $ediul
$ocial %n Romnia' %n"iinat! potrivit lei$laiei europene' unei per$oane 1uridice rezidente %ntr-
un alt $tat membru al Uniunii Curopene ori unui $ediu permanent al unei %ntreprinderi dintr-un
$tat membru al Uniunii Curopene' $ituat %ntr-un alt $tat membru al Uniunii Curopene' $unt
$cutite de impozit' dac! per$oana 1uridic! $tr!in! bene"iciar! a dividendelor %ntrune#te
cumulativ urm!toarele condiii+
)& per$oana 1uridic! rezident! %ntr-un $tat membru al Uniunii Curopene are una dintre
"ormele de oranizare prev!zute %n titlul II ane3a ) DLIATA AOCICTEFILOR la care $e "ace
re"erire %n art& /5 alin& ()* lit& b* pct&)' re$pectiv alin&(5* lit&b* pct&)G,
/& %n con"ormitate cu lei$laia "i$cal! a $tatului membru al Uniunii Curopene' e$te
con$iderat! a "i rezident! a $tatului re$pectiv #i' %n temeiul unei convenii privind evitarea
dublei impuneri %nc-eiate cu un $tat ter' nu $e con$ider! c! e$te rezident %n $copul impunerii %n
a"ara Uniunii Curopene,
0& pl!te#te' %n con"ormitate cu lei$laia "i$cal! a unui $tat membru al Uniunii
Curopene' impozit pe pro"it $au un impozit $imilar ace$tuia' "!r! po$ibilitatea unei opiuni $au
e3cept!ri,
5& deine minimum )69 din capitalul $ocial al %ntreprinderii per$oan! 1uridic! romn!
pe o perioad! ne%ntrerupt! de cel puin ) an' care $e %nc-eie la data pl!ii dividendului&
Hac! bene"iciarul dividendelor e$te un $ediu permanent al unei per$oane 1uridice
rezidente %ntr-un $tat membru al Uniunii Curopene $ituat %ntr-un alt $tat membru al Uniunii
Curopene' pentru acordarea ace$tei $cutiri per$oana 1uridic! $tr!in! pentru care $ediul
permanent %#i de$"!#oar! activitatea trebuie $! %ntrunea$c! cumulativ condiiile prev!zute la pct&
) - 5&
Pentru acordarea ace$tei $cutiri' per$oana 1uridic! romn! care pl!te#te dividendul
trebuie $! %ndeplinea$c! cumulativ urm!toarele condiii+
)& e$te o $ocietate %n"iinat! %n baza leii romne #i are una dintre urm!toarele "orme de
oranizare+ I$ocietate pe aciuniI' I$ocietate %n comandit! pe aciuniI' I$ocietate cu r!$pundere
limitat!I,
/& pl!te#te impozit pe pro"it' potrivit prevederilor titlului II' "!r! po$ibilitatea unei
opiuni $au e3cept!ri&
Pentru acordarea ace$tei $cutiri' per$oana 1uridic! cu $ediul $ocial %n Romnia'
%n"iinat! potrivit lei$laiei europene' care pl!te#te dividendul' trebuie $! pl!tea$c! impozit pe
pro"it' potrivit prevederilor titlului II' "!r! po$ibilitatea unei opiuni $au e3cept!ri&
* veniturile din dobnzi #i redevene' care intr! $ub incidena cap& V din prezentul
titlu,
/07
- Proiect -
-* dobnzile #i.$au dividendele pl!tite c!tre "onduri de pen$ii' a$t"el cum $unt ele
de"inite %n lei$laia $tatului membru al Uniunii Curopene $au %n unul dintre $tatele A$ociaiei
Curopene a Liberului Ac-imb,
i* veniturile obinute de per$oane "izice nerezidente ca urmare a particip!rii %n alt $tat la
un 1oc de noroc' ale c!rui "onduri de c#tiuri provin #i din Romnia&
Coroborarea prevederilor Codului fis!al !u !ele ale !onveniilor de evitare a
dublei impuneri i a le+islaiei ,niunii -uropene
Art. 24.. - ()* <n %nele$ul art& /0=' dac! un contribuabil e$te rezident al unei !ri cu
care Romnia a %nc-eiat o convenie pentru evitarea dublei impuneri' cota de impozit care $e
aplic! venitului impozabil obinut de c!tre acel contribuabil din Romnia nu poate dep!#i cota
de impozit prev!zut! %n convenie care $e aplic! a$upra acelui venit& <n $ituaia %n care $unt cote
di"erite de impozitare %n lei$laia intern! $au %n conveniile de evitare a dublei impuneri' $e
aplic! cotele de impozitare mai "avorabile& Hac! un contribuabil e$te rezident al unei !ri din
Uniunea Curopean!' cota de impozit care $e aplic! venitului impozabil obinut de acel
contribuabil din Romnia e$te cota mai "avorabil! prev!zut! %n lei$laia intern!' lei$laia
Uniunii Curopene $au %n conveniile de evitare a dublei impuneri& Lei$laia Uniunii Curopene
$e aplic! %n relaia Romniei cu $tatele membre ale Uniunii Curopene' re$pectiv cu $tatele cu
care Uniunea Curopean! are %nc-eiate acorduri de $tabilire a unor m!$uri ec-ivalente&
(/* Pentru aplicarea prevederilor conveniei de evitare a dublei impuneri #i a lei$laiei
Uniunii Curopene' nerezidentul are obliaia de a prezenta pl!titorului de venit' %n momentul
pl!ii venitului' certi"icatul de reziden! "i$cal! eliberat de c!tre autoritatea competent! din
$tatul $!u de reziden!' precum #i' dup! caz' o declaraie pe propria r!$pundere %n care $e indic!
%ndeplinirea condiiei de bene"iciar %n $ituaia aplic!rii lei$laiei Uniunii Curopene& Hac!
certi"icatul de reziden! "i$cal!' re$pectiv declaraia ce va indica calitatea de bene"iciar nu $e
prezint! %n ace$t termen' $e aplic! prevederile titlului VII& <n momentul prezent!rii
certi"icatului de reziden! "i$cal! #i' dup! caz' a declaraiei prin care $e indic! calitatea de
bene"iciar $e aplic! prevederile conveniei de evitare a dublei impuneri $au ale lei$laiei
Uniunii Curopene #i $e "ace reularizarea impozitului %n cadrul termenului leal de pre$cripie&
<n ace$t $en$' certi"icatul de reziden! "i$cal! trebuie $! menioneze c! bene"iciarul venitului a
avut' %n termenul de pre$cripie' rezidena "i$cal! %n $tatul contractant cu care e$te %nc-eiat!
convenia de evitare a dublei impuneri' %ntr-un $tat al Uniunii Curopene $au %ntr-un $tat cu care
Uniunea Curopean! are %nc-eiat un acord de $tabilire a unor m!$uri ec-ivalente pentru toat!
perioada %n care $-au realizat veniturile din Romnia& Calitatea de bene"iciar %n $copul aplic!rii
lei$laiei Uniunii Curopene va "i dovedit! prin certi"icatul de reziden! "i$cal! #i' dup! caz'
/56
- Proiect -
declaraia pe propria r!$pundere a ace$tuia de %ndeplinire cumulativ! a condiiilor re"eritoare la+
perioada minim! de deinere' condiia de participare minim! %n capitalul per$oanei 1uridice
romne' %ncadrarea %n una dintre "ormele de oranizare prev!zute %n titlul II $au V' dup! caz'
calitatea de contribuabil pl!titor de impozit pe pro"it $au un impozit $imilar ace$tuia' "!r!
po$ibilitatea unei opiuni $au e3cept!ri& Certi"icatul de reziden! "i$cal! prezentat %n cur$ul
anului pentru care $e "ac pl!ile e$te valabil #i %n primele :6 de zile calendari$tice din anul
urm!tor' cu e3cepia $ituaiei %n care $e $c-imb! condiiile de reziden!&
(0* <n cazul %n care $-au "!cut reineri de impozit ce dep!#e$c cotele din conveniile de
evitare a dublei impuneri' re$pectiv din lei$laia Uniunii Curopene' $uma impozitului reinut %n
plu$ $e re$tituie potrivit prevederilor Codului de procedur! "i$cal!&
(5* Aenii cu$tode' de"inii potrivit leii romne' la care per$oanele nerezidente'
bene"iciari ai veniturilor din tran$"erul titlurilor de valoare emi$e de rezideni romni au
de$c-i$e conturi de cu$todie au urm!toarele obliaii+
a* $! $olicite oranului "i$cal din Romnia codul de identi"icare "i$cal! pentru per$oana
nerezident! care nu deine ace$t num!r,
b* $! p!$treze oriinalul $au copia lealizat! a certi"icatului de reziden! "i$cal! $au un
alt document eliberat de c!tre o alt! autoritate dect cea "i$cal!' care are atribuii %n domeniul
certi"ic!rii rezidenei con"orm lei$laiei interne a acelui $tat' %n$oit. %n$oit! de o traducere
autorizat! %n limba romn!&
c* $! calculeze c#tiul.pierderea la "iecare tranzacie e"ectuat! pentru contribuabilul
per$oan! "izic! nerezident!,
d* $! calculeze totalul c#tiurilor.pierderilor pentru tranzaciile e"ectuate %n cur$ul
anului pentru "iecare contribuabil per$oan! "izic! nerezident!,
e* $! tran$mit! %n "orm! $cri$! c!tre "iecare contribuabil per$oan! "izic! nerezident! a
in"ormaiilor privind totalul c#tiurilor.pierderilor' pentru tranzaciile e"ectuate %n cur$ul
anului' pn! %n ultima zi a lunii "ebruarie a anului curent' pentru anul e3pirat,
"* $! depun! la oranul "i$cal competent a declaraiei in"ormative privind totalul
c#tiurilor.pierderilor' pentru "iecare contribuabil' pn! %n ultima zi a lunii "ebruarie a anului
curent' pentru anul e3pirat&
Per$oana nerezident! nu are obliaia de a declara c#tiurile.pierderile' pentru
tranzaciile e"ectuate %n cur$ul anului' dac! prin convenia de evitare a dublei impuneri
%nc-eiat! %ntre Romnia #i $tatul de reziden! al per$oanei "izice nerezidente nu e$te menionat
dreptul de impunere pentru Romnia #i re$pectiva per$oan! prezint! certi"icatul de reziden!
"i$cal!&
/5)
- Proiect -
(8* >ac-eta certi"icatului de reziden! "i$cal! pentru per$oane rezidente %n Romnia'
precum #i termenul de depunere de c!tre nerezideni a documentelor de reziden! "i$cal!' emi$e
de autoritatea din $tatul de reziden! al ace$tora' $e $tabile$c prin norme&
(:* >ac-etele IC-e$tionar pentru $tabilirea rezidenei "i$cale a per$oanei "izice la
$o$irea %n RomniaI #i IC-e$tionar pentru $tabilirea rezidenei "i$cale a per$oanei "izice la
plecarea din RomniaI $e $tabile$c prin norme&
/e!laraii anuale privind reinerea la surs
Art. 242. - ()* Pl!titorii de venituri cu reim de reinere la $ur$! a impozitelor' cu
e3cepia pl!titorilor de venituri din $alarii' con"orm prezentului titlu' au obliaia $! depun! o
declaraie privind calcularea #i reinerea impozitului pentru "iecare bene"iciar de venit la
oranul "i$cal competent' pn! %n ultima zi a lunii "ebruarie inclu$iv a anului curent pentru anul
e3pirat& Nu $e depun declaraii pentru veniturile pentru care nu e3i$t! obliaia reinerii la $ur$!
a impozitului la data pl!ii&
(/* Pl!titorii de venituri $ub "orma dobnzilor au obliaia $! depun! o declaraie
in"ormativ! re"eritoare la pl!ile de a$t"el de venituri "!cute c!tre per$oane "izice rezidente %n
$tatele membre ale Uniunii Curopene& Heclaraia $e depune pn! la data de /4' re$pectiv /7
"ebruarie inclu$iv a anului curent' pentru in"ormaii re"eritoare la pl!ile de dobnzi "!cute %n
cur$ul anului precedent& >odelul #i coninutul declaraiei in"ormative' precum #i procedura de
declarare a veniturilor din dobnzile realizate din Romnia de c!tre per$oane "izice rezidente %n
$tatele membre ale Uniunii Curopene $e aprob! prin ordin al mini$trului "inanelor publice' de
c!tre Aenia Naional! de Admini$trare @i$cal!' potrivit Codului de procedur! "i$cal!&
Certifi!atele de atestare a impozitului pltit de nerezideni
Art. 243. - ()* Orice nerezident poate depune' per$onal $au printr-un %mputernicit' o
cerere la autoritatea "i$cal! competent!' prin care va $olicita eliberarea certi"icatului de ate$tare
a impozitului pl!tit c!tre buetul de $tat de el %n$u#i $au de o alt! per$oan!' %n numele $!u&
(/* Autoritatea "i$cal! competent! are obliaia de a elibera certi"icatul de ate$tare a
impozitului pl!tit de nerezideni&
(0* @orma cererii #i a certi"icatului de ate$tare a impozitului pl!tit de nerezident'
precum #i condiiile de depunere' re$pectiv de eliberare $e $tabile$c prin norme&
CAPITOLUL II
Aso!ieri 0-ntiti !are desfoar a!tivitate n Romnia
/5/
- Proiect -
Aso!iere0-ntitate transparent fis!al !are desfoar a!tivitate n Romnia
Art. 244. - ()* A$ocierea.Cntitatea tran$parent! "i$cal $e poate con$titui %ntre unul $au
mai muli rezideni #i.$au nerezideni&
(/* Orice a$ociere.entitate tran$parent! "i$cal care %#i de$"!#oar! activitatea %n Romnia'
trebuie $! de$emneze unul dintre a$ociai. participani $au o alt! per$oan!' dup! caz' care $!
%ndeplinea$c! obliaiile ce %i revin "iec!rui a$ociat.participant potrivit prezentului titlu&
Per$oana de$emnat! e$te re$pon$abil! pentru+
a* %nrei$trarea "iec!rui a$ociat.participant dac! ace$ta nu deine un cod de identi"icare
"i$cal! atribuit de oranul "i$cal din Romnia,
b* conducerea evidenei contabile a a$ocierii.entit!ii #i p!$trarea.ar-ivarea
documentelor 1u$ti"icative a"erente activit!ii a$ocierii,
c* "urnizarea de in"ormaii %n $cri$' c!tre "iecare a$ociat.participant nerezident' per$oan!
1uridic! $au "izic!' care de$"!#oar! activitate %n Romnia prin intermediul unui $ediu
permanent.$ediu permanent de$emnat' precum #i c!tre a$ociatul rezident' per$oan! 1uridic! $au
"izic!' cu privire la partea din veniturile #i.$au c-eltuielile realizate.e"ectuate care %i $unt
repartizate in baza contractului de a$ociere, decontul de a$ociere pe baza c!ruia $e repartizeaz!
veniturile.c-eltuielile reprezint! document 1u$ti"icativ pentru acordarea deductibilit!ii la nivel
de a$ociat.participant,
d* deinerea #i prezentarea pl!titorului de venit #i autorit!ilor competente din Romnia
a contractului de a$ociere care cuprinde date re"eritoare la p!rile contractante' obiectul de
activitate al a$ocierii.entit!ii' cota de participare %n a$ociere.entitate a "iec!rui
a$ociat.participant #i certi"icatul de reziden! "i$cal! al "iec!rui a$ociat.participant nerezident,
e* deinerea #i prezentarea pl!titorului de venit din Romnia a dovezii %nrei$tr!rii la
autoritatea "i$cal! competent! din Romnia a $ediului permanent al a$ociatului.participantului
nerezident&
(0* Obliaiile prevazute la alin& (/* lit& a* - e* pot "i %ndeplinite #i prin %mputernicit&
(5* Pl!titorul de venit din Romnia calculeaz!' reine' pl!te#te la buetul $tatului #i
declar! impozitul datorat potrivit conveniei de evitare a dublei impuneri' re$pectiv a Codului
"i$cal de c!tre+
a* a$ociatul.participantul nerezident care nu "ace dovada rezidenei $ale %ntr-un $tat cu
care Romnia are %nc-eiat! convenie de evitare a dublei impuneri #i care nu "ace dovada
%nrei$trarii $ediului $!u permanent %n Romnia,
b* a$ociatul.participantul nerezident care "ace dovada rezidenei $ale %ntr-un $tat cu care
Romnia are %nc-eiat! convenie de evitare a dublei impuneri #i care nu are %nrei$trat %n
/50
- Proiect -
Romnia un $ediu permanent' numai pentru veniturile pentru care Romnia are drept de
impunere prin reinere la $ur$!&
(8* Impozitul reinut la $ur$! reinut de pl!titorul de venit din Romnia e$te impozit
"inal&
(:* A$ociatul.participantul nerezident' per$oan! 1uridic! $au "izic!' care de$"!#oar!
activitate %n Romnia prin intermediul unui $ediu permanent.$ediu permanent de$emnat'
precum #i a$ociatul.participantul per$oan! 1uridic! $au "izic!' rezident %n Romnia are obliaia
de a calcula' pl!ti #i declara impozitul pe pro"it.venit pentru pro"itul impozabil.venitul net
impozabil din a$ociere' potrivit titlului II $au V' dup! caz&
Aso!iere0-ntitate nerezident !are desfoar a!tivitate n Romnia
Art. 24". - ()* A$ocierea.Cntitatea nerezident! care nu e$te tratat! ca rezident! %n
$copuri "i$cale %n $tatul $tr!in %n care e$te %nrei$trat! e$te con$iderat! tran$parent! din punct de
vedere "i$cal %n Romnia& Ace$teia %i $unt aplicabile prevederile art& /55&
(/* A$ocierea.Cntitatea nerezident! tratat! ca rezident! %n $copuri "i$cale %n $tatul $tr!in
cu care Romnia are %nc-eiat! convenie de evitare a dublei impuneri #i %n care e$te inrei$trat!
nu e$te con$iderat! tran$parent! din punct de vedere "i$cal %n Romnia "iind impu$! pentru
pro"itul.venitul care %i revine ace$tei a$ocieri.entit!i potrivit conveniei de evitare a dublei
impuneri' re$pectiv a titlului II&
(0* Prevederile re"eritoare la per$oana 1uridic! $tr!in! care de$"a#oar! activitate prin
intermediul unui $ediu permanent %n Romnia $e aplic! #i a$ocierii.entit!ii nerezident! tratat!
ca rezident! %n $copuri "i$cale %n $tatul $tr!in cu care Romnia are %nc-eiat! convenie de
evitare a dublei impuneri dac! a$ocierea.entitatea de$"!#oar! activitate %n Romnia printr-un
$ediu permanent&
(5* Pentru a bene"icia de prevederile conveniei de evitare a dublei impuneri %nc-eiate
de Romnia cu $tatul $tr!in a$ocierea.entitatea nerezident! tratat! ca rezident! %n $copuri "i$cale
%n $tatul $tr!in %n care e$te %nrei$trat! trebuie $! prezinte certi"icatul de reziden! "i$cal! emi$
de autoritatea competent! a $tatului $tr!in&
CAPITOLUL III
Impozitul pe reprezentane
Contribuabili
/55
- Proiect -
Art. 24$. - Orice per$oan! 1uridic! $tr!in!' care are o reprezentan! autorizat! $!
"uncioneze %n Romnia' potrivit leii' are obliaia de a pl!ti un impozit anual' con"orm
prezentului capitol&
tabilirea impozitului
Art. 24%& - ()* Impozitul pe reprezentan! pentru un an "i$cal e$te eal cu ec-ivalentul
%n lei al $umei de 5&666 euro' $tabilit! pentru un an "i$cal' la cur$ul de $c-imb al pieei valutare'
comunicat de ;anca Naional! a Romniei' valabil %n ziua %n care $e e"ectueaz! plata
impozitului c!tre buetul de $tat&
(/* <n cazul unei per$oane 1uridice $tr!ine' care %n cur$ul unui an "i$cal %n"iineaz! $au
de$"iineaz! o reprezentan! %n Romnia' impozitul datorat pentru ace$t an $e calculeaz!
proporional cu num!rul de luni de e3i$ten! a reprezentanei %n anul "i$cal re$pectiv&
1lata impozitului i depunerea de!laraiei fis!ale
Art. 24(. - ()* Orice per$oan! 1uridic! $tr!in! are obliaia de a pl!ti impozitul pe
reprezentan! la buetul de $tat' %n dou! tran#e eale' pn! la datele de /8 iunie #i /8 decembrie
inclu$iv&
(/* Orice per$oan! 1uridic! $tr!in! care datoreaz! impozitul pe reprezentan! are
obliaia de a depune o declaraie anual! la autoritatea "i$cal! competent!' pn! la data de /4'
re$pectiv /7 "ebruarie a anului de impunere&
(0* Orice per$oan! 1uridic! $tr!in!' care %n"iineaz! $au de$"iineaz! o reprezentan! %n
cur$ul anului "i$cal' are obliaia de a depune o declaraie "i$cal! la autoritatea "i$cal!
competent!' %n termen de 06 de zile de la data la care reprezentana a "o$t %n"iinat! $au
de$"iinat!&
(5* Reprezentanele $unt obliate $! conduc! evidena contabil! prev!zut! de lei$laia
%n vioare din Romnia&
CAPITOLUL IV
2odul de impozitare a veniturilor din e!onomii obinute din Romnia de
persoane fizi!e rezidente n state membre i apli!area s!'imbului de informaii n
le+tur !u a!east !ate+orie de venituri
/efiniia benefi!iarului efe!tiv
Art. 24). - ()* <n $en$ul prezentului capitol' prin bene"iciar e"ectiv $e %nelee orice
per$oan! "izic! ce prime#te o plat! de dobnd! $au orice per$oan! "izic! pentru care o plat! de
/58
- Proiect -
dobnd! e$te arantat!' cu e3cepia cazului cnd acea$t! per$oan! dovede#te c! plata nu a "o$t
primit! $au arantat! pentru bene"iciul $!u propriu' re$pectiv atunci cnd+
a* acioneaz! ca un aent pl!titor' %n %nele$ul art& /8) alin& ()*, $au
b* acioneaz! %n numele unei per$oane 1uridice' al unei entit!i care e$te impozitat! pe
pro"it' con"orm reimului eneral pentru impozitarea pro"iturilor' al unui orani$m de
pla$ament colectiv %n valori mobiliare' autorizat con"orm Hirectivei Con$iliului nr&
48.:)).CCC' din /6 decembrie )748' privind coordonarea di$poziiilor leale' de relementare
#i admini$trare privind orani$mele de pla$ament colectiv %n valori mobiliare (OPCV>*' $au %n
numele unei entit!i la care $e "ace re"erire la art& /8) alin& (/*' iar %n ace$t din urm! caz'
dezv!luie numele #i adre$a acelei entit!i operatorului economic care e"ectueaz! plata dobnzii
#i operatorul tran$mite ace$te in"ormaii autorit!ii competente a $tatului membru %n care e$te
$tabilit! entitatea, $au
c* acioneaz! %n numele altei per$oane "izice care e$te bene"iciarul e"ectiv #i dezv!luie
aentului pl!titor identitatea acelui bene"iciar e"ectiv' %n con"ormitate cu art& /86 alin& (/*&
(/* Atunci cnd un aent pl!titor are in"ormaii care arat! c! per$oana "izic! ce prime#te
o plat! de dobnd! $au pentru care o plat! de dobnd! e$te arantat!' poate $! nu "ie
bene"iciarul e"ectiv' iar atunci cnd nici prevederile alin& ()* lit& a*' nici cele ale alin& ()* lit& b*
nu $e aplic! acelei per$oane "izice' $e vor lua m!$uri rezonabile pentru $tabilirea identit!ii
bene"iciarului e"ectiv' con"orm prevederilor art& /86 alin& (/*& Hac! aentul pl!titor nu poate
identi"ica bene"iciarul e"ectiv' va con$idera per$oana "izic! %n di$cuie drept bene"iciar e"ectiv&
Identitatea i determinarea lo!ului de reziden a benefi!iarilor efe!tivi
Art. 2"*. - ()* Romnia va adopta #i va a$iura aplicarea pe teritoriul $!u a
procedurilor nece$are' care $! permit! aentului pl!titor $! identi"ice bene"iciarii e"ectivi #i
locul lor de reziden!' %n $copul aplic!rii prevederilor art& /88 - /87& Ace$te proceduri trebuie
$! "ie %n con"ormitate cu cerinele minime prev!zute la alin& (/* #i (0*&
(/* Aentul pl!titor va $tabili identitatea bene"iciarului e"ectiv %n "uncie de cerinele
minime care $unt con"orme cu relaiile dintre aentul pl!titor #i primitorul dobnzii' la data
%nceperii relaiei' a$t"el+
a* pentru relaiile contractuale %nc-eiate %nainte de data de ) ianuarie /665' aentul
pl!titor va $tabili identitatea bene"iciarului e"ectiv' re$pectiv numele #i adre$a $a' prin utilizarea
in"ormaiilor de care di$pune' %n $pecial con"orm relement!rilor %n vioare din $tatul $!u de
$tabilire #i di$poziiilor Hirectivei 7).064.CCC' din )6 iunie )77)' privind prevenirea utiliz!rii
$i$temului "inanciar %n $copul $p!l!rii banilor,
/5:
- Proiect -
b* %n cazul relaiilor contractuale %nc-eiate $au al tranzaciilor e"ectuate %n ab$ena
relaiilor contractuale' %ncepnd cu data de ) ianuarie /665' aentul pl!titor va $tabili
identitatea bene"iciarului e"ectiv' con$tnd %n nume' adre$! #i' dac! e3i$t!' num!rul "i$cal de
identi"icare' atribuit de c!tre $tatul membru de reziden! pentru $copurile "i$cale& Ace$te detalii
vor "i $tabilite pe baza pa#aportului $au a cardului de identitate o"icial' prezentat de bene"iciarul
e"ectiv& Hac! adre$a nu apare nici %n pa#aport' nici %n cardul de identitate o"icial' atunci va "i
$tabilit! pe baza oric!rui alt document doveditor de identitate prezentat de bene"iciarul e"ectiv&
Hac! num!rul "i$cal de identi"icare nu e$te menionat %n pa#aport' %n cardul de identitate o"icial
$au %n oricare alt document doveditor de identitate' incluznd' po$ibil' certi"icatul de reziden!
"i$cal! eliberat pentru $copuri "i$cale' prezentate de bene"iciarul e"ectiv' identitatea $a $e va
completa prin menionarea datei #i a locului na#terii' $tabilite pe baza pa#aportului $au a
cardului de identitate o"icial&
(0* Aentul pl!titor $tabile#te rezidena bene"iciarului e"ectiv' pe baza cerinelor
minime care $unt con"orme cu relaiile dintre aentul pl!titor #i primitorul dobnzii la data
%nceperii relaiei& Aub rezerva prevederilor de mai 1o$' $e con$ider! c! rezidena $e a"l! %n ara
%n care bene"iciarul e"ectiv %#i are adre$a permanent!+
a* %n cazul relaiilor contractuale %nc-eiate %nainte de data de ) ianuarie /665' aentul
pl!titor va $tabili rezidena bene"iciarului e"ectiv pe baza in"ormaiilor de care di$pune' %n
$pecial ca urmare a relement!rilor %n vioare %n $tatul $!u de $tabilire #i a prevederilor
Hirectivei nr& 7).064.CCC,
b* %n cazul relaiilor contractuale %nc-eiate $au al tranzaciilor e"ectuate %n ab$ena
relaiilor contractuale' %ncepnd cu data de ) ianuarie /665' aentul pl!titor va $tabili rezidena
bene"iciarului e"ectiv pe baza adre$ei menionate %n pa#aport' %n cardul de identitate o"icial $au'
dac! e$te nece$ar' pe baza oric!rui alt document doveditor de identitate' prezentat de
bene"iciarul e"ectiv' #i %n concordan! cu urm!toarea procedur!+ pentru per$oanele "izice care
prezint! pa#aportul $au cardul de identitate o"icial emi$ de c!tre un $tat membru #i care declar!
ele %n$ele c! $unt rezidente %ntr-o ar! ter!' rezidena lor va "i $tabilit! prin intermediul unui
certi"icat de reziden! "i$cal!' emi$ de o autoritate competent! a !rii tere %n care per$oana
"izic! a declarat c! e$te rezident& <n lip$a prezent!rii ace$tui certi"icat' $e con$ider! c! rezidena
e$te $ituat! %n $tatul membru care a emi$ pa#aportul $au un alt document de identitate o"icial&
/efiniia a+entului pltitor
Art. 2".& - ()* <n $en$ul prezentului capitol' $e %nelee prin aent pl!titor orice
operator economic care pl!te#te dobnda $au aranteaz! plata dobnzii pentru bene"iciul
imediat al bene"iciarului e"ectiv' indi"erent dac! operatorul e$te debitorul creanei care produce
/5=
- Proiect -
dobnd! $au operatorul %n$!rcinat de c!tre debitor $au de c!tre bene"iciarul e"ectiv cu plata
dobnzii $au cu arantarea pl!ii de dobnd!&
(/* Orice entitate $tabilit! %ntr-un $tat membru c!tre care $e pl!te#te dobnd! $au pentru
care plata e$te arantat! %n bene"iciul bene"iciarului e"ectiv va "i' de a$emenea' con$iderat!
aent pl!titor' la momentul pl!ii $au arant!rii unei a$t"el de pl!i& Prezenta prevedere nu $e va
aplica dac! operatorul economic are motive $! cread!' pe baza dovezilor o"iciale prezentate de
acea entitate' c!+
a* e$te o per$oan! 1uridic!' cu e3cepia celor prev!zute la alin& (8*, $au
b* pro"itul $!u e$te impozitat prin aplicarea reimului eneral re"eritor la impozitarea
pro"iturilor, $au
c* e$te un orani$m de pla$ament colectiv %n valori mobiliare' autorizat con"orm
Hirectivei nr& 48.:)).CCC& Un operator economic care pl!te#te dobnd! $au aranteaz! plata
dobnzii pentru o a$t"el de entitate $tabilit! %n alt $tat membru #i care e$te con$iderat! aent
pl!titor' %n temeiul prezentului alineat' va comunica numele #i adre$a entit!ii #i $uma total! a
dobnzii pl!tite $au arantate entit!ii autorit!ii competente a $tatului membru unde e$te
$tabilit' care va tran$mite mai departe ace$te in"ormaii autorit!ii competente din $tatul
membru unde e$te $tabilit! entitatea&
(0* Cntitatea prev!zut! la alin& (/* poate totu#i $! alea! $! "ie tratat!' %n $copul aplic!rii
prezentului capitol' ca un orani$m de pla$ament colectiv %n valori mobiliare' a#a cum ace$ta
e$te prev!zut la alin& (/* lit& c*& C3ercitarea ace$tei po$ibilit!i "ace obiectul unui certi"icat emi$
de $tatul membru %n care entitatea e$te $tabilit!' certi"icat care e$te prezentat operatorului
economic de c!tre entitate& Romnia va elabora norme %n ceea ce prive#te acea$t! opiune ce
poate "i e3ercitat! de entit!ile $tabilite pe teritoriul $!u&
(5* Atunci cnd operatorul economic #i entitatea vizate la alin& (/* $unt $tabilii %n
Romnia' Romnia va lua m!$urile nece$are pentru a da a$iur!ri c! acea entitate %ndepline#te
prevederile prezentului capitol atunci cnd acioneaz! ca aent pl!titor&
(8* Per$oanele 1uridice e3ceptate de la prevederile alin& (/* lit& a* $unt+
a* %n @inlanda+ avoinJ-tio (J* #i 2ommandiittiJ-tio (2J*.oppet bola #i
2ommanditbola,
b* %n Auedia+ -andel$bola (K;* #i 2ommanditbola (L;*&
/efiniia autoritii !ompetente
Art. 2"2. - <n $en$ul prezentului capitol' $e %nelee prin autoritate competent!+
a* pentru Romnia - Aenia Naional! de Admini$trare @i$cal!,
/54
- Proiect -
b* pentru !rile tere - autoritatea competent! de"init! pentru $copul conveniilor
bilaterale $au multilaterale de evitare a dublei impuneri $au' %n lip$a ace$tora' oricare alt!
autoritate competent! pentru emiterea certi"icatelor de reziden! "i$cal!&
/efiniia plii dobnzilor
Art. 2"3. - ()* <n $en$ul prezentului capitol' prin plata dobnzii $e %nelee+
a* dobnda pl!tit! $au %nrei$trat! %n cont' re"eritoare la creanele de orice natur!' "ie c!
e$te arantat! $au nu de o ipotec! ori de o clauz! de participare la bene"iciile debitorului' #i' %n
$pecial' veniturile din obliaiuni uvernamentale #i veniturile din obliaiuni de $tat' inclu$iv
primele #i premiile leate de a$t"el de titluri de valoare' obliaiuni $au titluri de crean!,
penalit!ile pentru plata cu %ntrziere nu $unt con$iderate pl!i de dobnzi,
b* dobnzile capitalizate $au capitalizarea prin ce$iunea' rambur$area $au
r!$cump!rarea creanelor' prev!zute la lit& a*,
c* venitul provenit din pl!ile dobnzilor "ie direct' "ie prin intermediul unei entit!i
prev!zute la art& /8) alin& (/*' di$tribuit prin+
- orani$me de pla$ament colectiv %n valori mobiliare' autorizate %n con"ormitate cu
Hirectiva nr& 48.:)).CCC,
- entit!i care bene"iciaz! de opiunea prev!zut! la art& /8) alin& (0*,
- orani$me de pla$ament colectiv $tabilite %n a"ara $"erei teritoriale prev!zute la
art&/85,
d* venitul realizat din ce$iunea' rambur$area $au r!$cump!rarea aciunilor ori unit!ilor
%n urm!toarele orani$me #i entit!i' dac! ace$te orani$me #i entit!i inve$te$c direct $au
indirect' prin intermediul altor orani$me de pla$ament colectiv $au entit!i la care $e "ace
re"erire mai 1o$' mai mult de 569 din activele lor %n creane de natura celor prev!zute la lit& a*'
cu condiia ca ace$t venit $! core$pund! c#tiurilor care' direct $au indirect' provin din pl!ile
dobnzilor care $unt de"inite la lit& a* #i b*& Cntit!ile la care $e "ace re"erire $unt+
- orani$me de pla$ament colectiv %n valori mobiliare' autorizate %n con"ormitate cu
Hirectiva nr& 48.:)).CCC,
- entit!i care bene"iciaz! de opiunea prev!zut! la art& /8) alin& (0*,
- orani$me de pla$ament colectiv $tabilite %n a"ara $"erei teritoriale prev!zute la
art&/85&
(/* <n ceea ce prive#te alin& ()* lit& c* #i d*' atunci cnd un aent pl!titor nu di$pune de
nicio in"ormaie cu privire la proporia veniturilor care provin din pl!i de dobnzi' $uma total!
a venitului va "i con$iderat! plat! de dobnd!&
/57
- Proiect -
(0* <n ceea ce prive#te alin& ()* lit& d*' atunci cnd un aent pl!titor nu di$pune de nicio
in"ormaie privind procentul activelor inve$tite %n creane' %n aciuni $au %n unit!i' ace$t
procent e$te con$iderat a "i $uperior celui de 569& Atunci cnd nu $e poate determina $uma
venitului realizat de bene"iciarul e"ectiv' venitul e$te con$iderat ca "iind rezultatul ce$iunii'
rambur$!rii $au r!$cump!r!rii aciunii ori unit!ilor&
(5* Atunci cnd dobnda' a#a cum e$te prev!zut! la alin& ()*' e$te pl!tit! $au creditat!
%ntr-un cont deinut de o entitate prev!zut! la art& /8) alin& (/*' acea$t! entitate ne"iind
bene"iciara opiunii prev!zute la art& /8) alin& (0*' dobnda re$pectiv! va "i con$iderat! ca plat!
de dobnd! de c!tre acea$t! entitate&
(8* <n ceea ce prive#te alin& ()* lit& b* #i d*' Romnia cere aenilor pl!titori $ituai pe
teritoriul ei $! anualizeze dobnda pe$te o anumit! perioad! de timp' care nu poate dep!#i un
an' #i $! trateze ace$te dobnzi anualizate ca pl!i de dobnd!' c-iar dac! nicio ce$iune'
r!$cump!rare $au rambur$are nu intervine %n decur$ul ace$tei perioade&
(:* Prin deroare de la prevederile alin& ()* lit& c* #i d*' Romnia va e3clude din
de"iniia pl!ii dobnzii orice venit menionat %n prevederile leate de orani$me $au entit!i
$tabilite pe teritoriul lor' unde inve$tiia ace$tor entit!i %n creanele prev!zute la alin& ()* lit& a*
nu dep!#e#te )89 din activele lor& <n acela#i "el' prin deroare de la alin& (5*' Romnia va
e3clude din de"iniia pl!ii dobnzii prev!zute la alin& ()* plata dobnzii $au creditarea %ntr-un
cont al unei entit!i prev!zute la art& /8) alin& (/*' care nu bene"iciaz! de opiunea prev!zut! la
art& /8) alin& (0* #i e$te $tabilit! pe teritoriul Romniei' %n cazul %n care inve$tiia ace$tei entit!i
%n creanele prev!zute la alin& ()* lit& a* nu dep!#e#te )89 din activele $ale& C3ercitarea ace$tei
opiuni de c!tre Romnia implic! le!tura cu alte $tate membre&
(=* <ncepnd cu data de ) ianuarie /6))' procentul prev!zut la alin& ()* lit& d* #i la alin&
(0* va "i de /89&
(4* Procentele prev!zute la alin& ()* lit& d* #i la alin& (:* $unt determinate %n "uncie de
politica de inve$tiii' a#a cum e$te de"init! %n reulile de "inanare $au %n documentele
con$titutive ale orani$melor ori entit!ilor' iar %n lip$a ace$tora' %n "uncie de componenta real!
a activelor ace$tor orani$me $au entit!i&
fera teritorial
Art. 2"4. - Prevederile ace$tui capitol $e aplic! dobnzilor pl!tite de c!tre un aent
pl!titor $tabilit %n teritoriul %n care Tratatul de in$tituire a Comunit!ii Curopene $e aplic! pe
baza art& /77&
Informaiile !omuni!ate de un a+ent pltitor
/86
- Proiect -
Art. 2"". - ()* Atunci cnd bene"iciarul e"ectiv e$te rezident %ntr-un $tat membru' altul
dect Romnia' unde e$te aentul pl!titor' in"ormaiile minime pe care aentul pl!titor trebuie
$! le comunice autorit!ii competente din Romnia $unt urm!toarele+
a* identitatea #i rezidena bene"iciarului e"ectiv' $tabilite con"orm art& /86,
b* numele #i adre$a aentului pl!titor,
c* num!rul de cont al bene"iciarului e"ectiv $au' %n lip$a ace$tuia' identi"icarea creanei
eneratoare de dobnd!,
d* in"ormaii re"eritoare la plata dobnzii' %n con"ormitate cu alin& (/*&
(/* Coninutul minim de in"ormaii re"eritoare la plata dobnzii' pe care aentul pl!titor
trebuie $! le comunice' va "ace di$tincia dintre urm!toarele cateorii de dobnd! #i va indica+
a* %n cazul unei pl!i de dobnd!' %n %nele$ul art& /80 alin& ()* lit& a*+ $uma dobnzii
pl!tite $au creditate,
b* %n cazul unei pl!i de dobnd!' %n %nele$ul art& /80 alin& ()* lit& b* #i d*+ "ie $uma
dobnzii $au a venitului prev!zut la re$pectivul alineat' "ie $uma total! a venitului din ce$iune'
r!$cump!rare $au rambur$are,
c* %n cazul unei pl!i de dobnd!' %n %nele$ul art& /80 alin& ()* lit& c*+ "ie $uma venitului
prev!zut la re$pectivul alineat' "ie $uma total! a di$tribuiei,
d* %n cazul unei pl!i de dobnd!' %n %nele$ul art& /80 alin& (5*+ $uma dobnzii care
revine "iec!rui membru din entitatea prev!zut! la art& /8) alin& (/*' care %ndepline#te condiiile
prev!zute la art& /57 alin& ()*,
e* %n cazul unei pl!i de dobnd!' %n %nele$ul art& /80 alin& (8*+ $uma dobnzii
anualizate&
(0* Romnia va limita in"ormaiile care prive$c pl!ile de dobnzi ce urmeaz! a "i
raportate de c!tre aentul pl!titor la in"ormaia re"eritoare la $uma total! a dobnzii $au a
venitului #i la $uma total! a veniturilor obinute din ce$iune' r!$cump!rare $au rambur$are&
!'imbul automat de informaii
Art. 2"$. - ()* Autoritatea competent! din Romnia va comunica autorit!ii competente
din $tatul membru de reziden! al bene"iciarului e"ectiv in"ormaiile prev!zute la art& /88&
(/* Comunicarea de in"ormaii are un caracter automat #i trebuie $! aib! loc cel puin o
dat! pe an' %n decur$ul a : luni urm!toare $"r#itului anului "i$cal' pentru toate pl!ile de
dobnd! e"ectuate %n cur$ul ace$tui an&
(0* Hi$poziiile prezentului capitol $e completeaz! cu cele ale Codului de procedur!
"i$cal!&
/8)
- Proiect -
1erioada de tranziie pentru trei state membre
Art. 2"%. - ()* <n cur$ul unei perioade de tranziie' %ncepnd cu data la care $e "ace
re"erire la alin& (/* #i (0*' Au$tria nu e$te obliat! $! aplice prevederile privind $c-imbul
automat de in"ormaii %n ceea ce prive#te veniturile din economii& Totu#i' ace$t! ar! are dreptul
$! primea$c! in"ormaii de la celelalte $tate membre& <n cur$ul perioadei de tranziie' $copul
prezentului capitol e$te de a aranta un minimum de impozitare e"ectiv! a veniturilor din
economii $ub "orma pl!ilor de dobnd! e"ectuate %ntr-un $tat membru %n "avoarea
bene"iciarilor e"ectivi' care $unt per$oane "izice rezidente "i$cal %n alt $tat membru&
(/* Perioada de tranziie $e va termina la $"r#itul primului an "i$cal %nc-eiat care
urmeaz! dup! de"initivarea ultimului dintre urm!toarele evenimente+
a* data de intrare %n vioare a acordului dintre Comunitatea Curopean!' dup! decizia %n
unanimitate a Con$iliului' #i Con"ederaia Clveian!' Principatul Liec-ten$tein' Republica Aan
>arino' Principatul >onaco #i Principatul Andorra' care prevede $c-imbul de in"ormaii la
cerere' a#a cum e$te de"init %n >odelul Acordului OCCH privind $c-imbul de in"ormaii %n
materie "i$cal!' publicat la data de )4 aprilie /66/' denumit %n continuare >odelul Acordului
OCCH' %n ceea ce prive#te pl!ile de dobnd!' a#a cum $unt de"inite %n prezentul capitol'
e"ectuate de aenii pl!titori $tabilii pe teritoriul ace$tor !ri c!tre bene"iciarii e"ectivi rezideni
pe teritoriul pentru care $e aplic! prezentul capitol' %n plu$ "a! de aplicarea $imultan! de c!tre
ace$te !ri a unei reineri la $ur$! cu o cot! de"init! pentru perioadele core$punz!toare
prev!zute la art& /84,
b* data la care Con$iliul $e %nvoie#te' %n unanimitate' ca Atatele Unite ale Americii $!
$c-imbe in"ormaii' la cerere' %n con"ormitate cu >odelul Acordului OCCH' %n ceea ce prive#te
pl!ile de dobnzi e"ectuate de aenii pl!titori $tabilii pe teritoriul lor c!tre bene"iciarii
e"ectivi rezideni pe teritoriul %n care $e aplic! prevederile re"eritoare la e"ectuarea $c-imbului
automat de in"ormaii privind veniturile din economii&
(0* La $"r#itul perioadei de tranziie' Au$tria e$te obliat! $! aplice prevederile privind
e"ectuarea $c-imbului automat de in"ormaii privind veniturile din economii' prev!zute la
art&/88 #i /8:' #i $! %nceteze aplicarea perceperii unei reineri la $ur$! #i a venitului di$tribuit'
relementate la art& /84 #i /87& Hac!' %n decur$ul perioadei de tranziie Au$tria alee aplicarea
prevederilor privind e"ectuarea $c-imbului automat de in"ormaii privind veniturile din
economii' prev!zut la art& /88 #i /8:' atunci nu $e vor mai aplica nici reinerea la $ur$!' nici
parta1area venitului' prev!zute la art& /84 #i /87&
Reinerea la surs
/8/
- Proiect -
Art. 2"(. - ()* <n decur$ul perioadei de tranziie prev!zute la art& /8=' atunci cnd
bene"iciarul e"ectiv al dobnzii e$te rezident %ntr-un $tat membru' altul dect cel %n care aentul
pl!titor e$te $tabilit' Au$tria va percepe o reinere la $ur$! pe perioada de tranziie de 089&
(/* Aentul pl!titor va percepe o reinere la $ur$! dup! cum urmeaz!+
a* %n cazul unei pl!i de dobnd!' %n %nele$ul art& /80 alin& ()* lit& a*+ la $uma dobnzii
pl!tite $au creditate,
b* %n cazul unei pl!i de dobnd!' %n %nele$ul art& /80 alin& ()* lit& b* $au d*+ la $uma
dobnzii $au venitului prev!zute.prev!zut la ace$te litere $au prin perceperea unui e"ect
ec-ivalent care $! "ie $uportat de primitor pe $uma total! a venitului din ce$iune' r!$cump!rare
#i rambur$are,
c* %n cazul pl!ii de dobnd!' %n %nele$ul art& /80 alin& ()* lit& c*+ pe $uma venitului
prev!zut la re$pectivul alineat,
d* %n cazul pl!ii de dobnd!' %n %nele$ul art& /80 alin& (5*+ pe $uma dobnzii care
revine "iec!rui membru al entit!ii la care $-a "!cut re"erire la art& /8) alin& (/*' care
%ndepline#te condiiile art& /57 alin& ()*,
e* atunci cnd un $tat membru e3ercit! opiunea prev!zut! la art& /80 alin& (8*+ pe $uma
dobnzii anualizate&
(0* <n $copul aplic!rii prevederilor alin& (/* lit& a* #i b*' reinerea la $ur$! e$te perceput!
la pro-rata pentru perioada de deinere a creanei de c!tre bene"iciarul e"ectiv& Hac! aentul
pl!titor nu e$te %n m!$ur! $! determine perioada de deinere pe baza in"ormaiilor de care
di$pune' $e con$ider! c! bene"iciarul e"ectiv a deinut creana pe toat! perioada de e3i$ten!'
dac! bene"iciarul nu "urnizeaz! o dovad! a datei de ac-iziie&
(5* Perceperea unei reineri la $ur$! de $tatul membru al aentului pl!titor nu %mpiedic!
$tatul membru de reziden! "i$cal! a bene"iciarului e"ectiv $! impoziteze venitul' con"orm leii
$ale naionale' prin re$pectarea prevederilor Tratatului de in$tituire a Comunit!ii Curopene&
(8* <n decur$ul perioadei de tranziie' $tatele membre care percep reinerea la $ur$! pot
prevedea ca un aent operator care pl!te#te dobnd! $au aranteaz! dobnda pentru o entitate
prev!zut! la art& /8) alin& (/* lit& c* $tabilit! %n alt $tat membru $! "ie con$iderat ca "iind aent
pl!titor %n locul entit!ii #i va percepe reinerea la $ur$! pentru acea$t! dobnd!' dac! entitatea
nu a acceptat "ormal numele #i adre$a $a #i $uma total! a dobnzii care %i e$te pl!tit! $au
arantat!' care $! "ie comunicat! con"orm ultimului parara" al art& /8) alin& (/* lit& c*&
/istribuirea venitului
/80
- Proiect -
Art. 2"). - ()* Atatele membre care aplic! o reinere la $ur$!' con"orm art&/84 alin& ()*'
vor reine /89 din venitul lor #i vor tran$"era =89 din venit $tatului membru de reziden! al
bene"iciarului e"ectiv al dobnzii&
(/* Atatele membre care aplic! o reinere la $ur$!' con"orm art&/84 alin& (8*' vor reine
/89 din venitul lor #i vor tran$"era =89 altor $tate membre' proporional cu tran$"erurile
e"ectuate ca urmare a aplic!rii prevederilor alin& ()*&
(0* Ace$te tran$"eruri vor avea loc nu mai trziu de : luni de la $"r#itul anului "i$cal al
$tatului membru al aentului pl!titor' %n cazul alin& ()*' $au al $tatului membru al operatorului
economic' %n cazul alin& (/*&
-3!epii de la sistemul de reinere la surs
Art. 2$*. - ()* Atatele membre care percep o reinere la $ur$!' con"orm art&/84' prev!d
una $au dou! dintre urm!toarele proceduri' permind bene"iciarului e"ectiv $! cear! ca o
a$emenea reinere $! nu "ie aplicat!+
a* o procedur! care permite bene"iciarului e"ectiv $! autorizeze %n mod e3pre$ aentul
pl!titor $! comunice in"ormaiile' %n con"ormitate cu art&/88 #i /8:& Acea$t! autorizaie acoper!
toate dobnzile pl!tite bene"iciarului e"ectiv de c!tre re$pectivul aent pl!titor& <n ace$t caz $e
aplic! prevederile art& /8:,
b* o procedur! care aranteaz! c! reinerea la $ur$! nu va "i perceput! atunci cnd
bene"iciarul e"ectiv prezint! aentului $!u pl!titor un certi"icat emi$ %n numele $au de
autoritatea competent! a $tatului $!u de reziden! "i$cal!' %n concordan! cu prevederile alin&
(/*&
(/* La cererea bene"iciarului e"ectiv' autoritatea competent! a $tatului membru de
reziden! "i$cal! va emite un certi"icat care indic!+
a* numele' adre$a #i num!rul de identi"icare "i$cal! $au alt num!r ori' %n lip$a ace$tuia'
data #i locul na#terii bene"iciarului e"ectiv,
b* numele #i adre$a aentului pl!titor,
c* num!rul de cont al bene"iciarului e"ectiv $au' %n lip$a ace$tuia' identi"icarea
araniei&
(0* Ace$t certi"icat e$te valabil pentru o perioad! care nu dep!#e#te 0 ani& Certi"icatul
va "i emi$ "iec!rui bene"iciar e"ectiv care %l $olicit!' %n termen de dou! luni de la $olicitare&
2suri luate de Romnia pentru efe!tuarea s!'imbului de informaii !u statele
!are au perioad de tranziie la impunerea e!onomiilor
/85
- Proiect -
Art. 2$.. - Procedura admini$tr!rii ace$tui capitol %n relaia cu cele 0 $tate care au
perioad! de tranziie %n aplicarea prevederilor ace$tui capitol $e va $tabili prin -ot!rre a
Buvernului' elaborat! %n comun de >ini$terul @inanelor Publice #i Aenia Naional! de
Admini$trare @i$cal!' cu avizul >ini$terului Inter!rii Curopene #i al >ini$terului A"acerilor
C3terne&
-liminarea dublei impuneri
Art. 2$2. - ()* Romnia a$iur! pentru bene"iciarii e"ectivi rezideni eliminarea oric!rei
duble impuneri care ar putea rezulta din perceperea reinerii la $ur$! %n !rile care au perioad!
de tranziie' prev!zute la art& /8=' %n concordan! cu prevederile alin& (/*&
(/* Romnia re$tituie bene"iciarului e"ectiv rezident %n Romnia impozitul reinut
con"orm art& /84&
4itluri de !reane ne+o!iabile
Art. 2$3. - ()* Pe parcur$ul perioadei de tranziie' prev!zut! la art& /8=' dar nu mai
trziu de data de 0) decembrie /6)6' obliaiunile naionale #i internaionale #i alte titluri de
creane neociabile' a c!ror prim! emi$iune e$te anterioar! datei de ) martie /66) $au pentru
care pro$pectele emi$iunii de oriine au "o$t aprobate %nainte de acea$t! dat! de autorit!ile
competente' %n %nele$ul Hirectivei nr& 46.076.CCC privind cerinele de redactare' veri"icare #i
di$tribuire a in"ormaiilor nece$are li$t!rii ce trebuie publicate pentru admiterea valorilor
mobiliare la cota o"icial! a bur$ei' $au de c!tre autorit!ile competente ale !rilor tere' nu $unt
con$iderate creane' %n %nele$ul art& /80 alin& ()* lit& a*' cu condiia ca niciun "el de emi$iuni noi
ale ace$tor titluri de creane neociabile $! nu "i "o$t realizate %ncepnd cu data de ) martie
/66/& Totu#i' dac! perioada de tranziie $e prelune#te dup! data de 0) decembrie /6)6'
prevederile prezentului alineat vor continua $! $e aplice doar %n ceea ce prive#te ace$te titluri de
creane neociabile+
a* care conin clauzele de $um! brut! #i de re$tituire anticipat!, #i
b* atunci cnd aentul pl!titor' a#a cum e$te de"init la art& /8) alin& ()* #i (/*' e$te
$tabilit %n unul dintre cele trei $tate membre care aplic! reinerea la $ur$! #i atunci cnd aentul
pl!titor pl!te#te dobnda $au aranteaz! dobnda pentru bene"iciul imediat al bene"iciarului
e"ectiv rezident %n Romnia& Hac! o nou! emi$iune pentru titlurile de creane neociabile
menionate mai $u$' emi$e de un uvern $au de o entitate a$imilat!' care acioneaz! ca
autoritate public! $au al c!rei rol e$te recuno$cut de un tratat internaional' %n %nele$ul art& /:5'
e$te realizat! %ncepnd cu data de ) martie /66/' an$amblul ace$tor titluri emi$e' con$tnd %n
/88
- Proiect -
emi$iunea de oriine #i %n oricare alta ulterioar!' e$te con$iderat ca "iind o crean!' %n %nele$ul
art& /80 alin& ()* lit& a*&
(/* Prevederile alin& ()* nu %mpiedic! %n niciun "el Romnia de a impozita veniturile
obinute din titlurile de creane neociabile la care $e "ace re"erire %n alin& ()*' %n con"ormitate
cu lei$laia "i$cal! naional!&
Ane3a referitoare la lista entitilor asimilate la !are se fa!e referire la art. 2$3
Art. 2$4. - Pentru $copurile art& /:0' urm!toarele entit!i $unt con$iderate ca "iind
entit!i care acioneaz! ca autoritate public! $au al c!ror rol e$te recuno$cut de un tratat
internaional+
)& entit!i din Uniunea Curopean!+
5el+ia
- Vlaam$ BeMe$t (Reiunea @lamand!*,
- Reion Mallonne (Reiunea Valon!*,
- Reion bru3elloi$e.;ru$$el$ BeMe$t (Reiunea ;ru3elle$*,
- Communaute "rancai$e (Comunitatea @rancez!*,
- Vlaam$e Bemeen$c-ap (Comunitatea @lamand!*,
- Heut$c-$prac-ie Bemein$c-a"t (Comunitatea vorbitoare de limb! erman!*,
5ul+aria
- municipalit!i,
pania
- Nunta de Balicia (C3ecutivul Reional al Baliciei*,
- Ounta de Andalucia (C3ecutivul Reional al Andaluziei*,
- Ounta de C3tremadura (C3ecutivul Reional C3tremadura*,
- Ounta de Ca$tilla - La >anc-a (C3ecutivul Reional Ca$tilla - La >anc-a*,
- Ounta de Ca$tilla - Leon (C3ecutivul Reional Ca$tilla - Leon*,
- Bobierno @oral de Navarra (Buvernul Reional al Navarrei*,
- Bovern de le$ Ille$ ;alear$ (Buvernul In$ulelor ;aleare*,
- Beneralitat de CatalunJa (Buvernul Autonom al Cataloniei*,
- Beneralitat de Valencia (Buvernul Autonom al Valenciei*,
- Hiputacion Beneral de Araon (Con$iliul Reional al Araonului*,
- Bobierno de la$ I$la$ Canaria$ (Buvernul In$ulelor Canare*,
- Bobierno de >urcia (Buvernul >urciei*,
- Bobierno de >adrid (Buvernul >adridului*,
/8:
- Proiect -
- Bobierno de la Comunidad Autonoma del Pai$ Va$co.Cuz2adi (Buvernul Comunit!ii
Autonome a F!rilor ;a$cilor*,
- Hiputacion @oral de Buipuzcoa (Con$iliul Reional Buipuzcoa*,
- Hiputacion @oral de VizcaJa.;iz2aia (Con$iliul Reional VizcaJa*,
- Hiputacion @oral de Alava (Con$iliul Reional Alava*,
- AJuntamiento de >adrid (Con$iliul Or!#ene$c al >adridului*,
- AJuntamiento de ;arcelona (Con$iliul Or!#ene$c al ;arcelonei*,
- Cabildo In$ular de Bran Canaria (Con$iliul In$ulei Bran Canaria*,
- Cabildo In$ular de Teneri"e (Con$iliul In$ulei Teneri"e*,
- In$tituto de Credito O"icial (In$tituia Creditului Public*,
- In$tituto Catalan de @inanza$ (In$tituia @inanciar! a Cataloniei*,
- In$tituto Valenciano de @inanza$ (In$tituia @inanciar! a Valenciei*,
6re!ia
- Orani$mo$ Teepi2oinonion Cllado$ (Oranizaia Naional! de Telecomunicaii*,
- Orani$mo$ Aiderodromon Cllado$ (Oranizaia Naional! a C!ilor @erate*,
- Hemo$ia Cpi2eire$e Cle2tri$mou (Compania Public! de Clectricitate*,
7rana
- La Cai$$e dPamorti$$ement de la dette $ociale (CAHCA* (@ondul de R!$cump!rare a
Hatoriei Publice*,
- LPAence "rancai$e de developpement (A@H* (Aenia @rancez! de Hezvoltare*,
- Re$eau @erre de @rance (R@@* (Reeaua @rancez! de C!i @erate*,
- Cai$$e Nationale de$ Autoroute$ (CAN* (@ondul Naional al Auto$tr!zilor*,
- A$$i$tance publiQue Kopitau3 de Pari$ (APKP* (A$i$tena Public! a Apitalelor din
Pari$*,
- C-arbonnae$ de @rance (CH@* (Con$iliul @rancez al C!rbunelui*,
- Cntrepri$e miniere et c-imiQue (C>C* (Compania >inier! #i C-imic!*,
Italia
- reiuni,
- provincii,
- municipalit!i,
- Ca$$a Hepo$iti e Pre$titi (@ondul de Hepozite #i <mprumuturi*,
8etonia
- Pa$valdiba$ (uvernele locale*,
1olonia
- minJ (comune*,
/8=
- Proiect -
- poMiatJ (di$tricte*,
- Mo1eModztMa (provincii*,
- zMiaz2i m%n (a$ociaii de comune*,
- poMiatoM (a$ociaii de di$tricte*,
- Mo1eModztM (a$ociaii de provincii*,
- mia$to $toleczne Rar$zaMa (capitala Var#ovia*,
- Aenc1a Re$tru2turJzac1i i >odernizac1i RolnictMa (Aenia pentru Re$tructurare #i
>odernizare a Ariculturii*,
- Aenc1a Nieruc-omo$ci RolnJc- (Aenia Propriet!ilor Aricole*,
1ortu+alia
- Reiao Autonoma da >adeira (Reiunea Autonom! a >adeirei*,
- Reiao Autonoma do$ Acore$ (Reiunea Autonom! a Azorelor*,
- municipalit!i,
Romnia
- autorit!ile admini$traiei publice locale,
lova!ia
- me$ta a obce (municipalit!i*,
- Seleznice Aloven$2e1 Republi2J (Compania Alovac! de C!i @erate*,
- AtatnJ "ond ce$tne-o -o$podar$tva (@ondul de Atat pentru Be$tionarea Hrumurilor*,
- Aloven$2e ele2trarne (Companiile Alovace de Cnerie*,
- Vodo-o$podar$2a vJ$tavba (Compania de Cconomie a Apei*&
/& entit!i internaionale,
- ;anca Curopean! pentru Recon$trucie #i Hezvoltare,
- ;anca Curopean! de Inve$tiii,
- ;anca A$iatic! de Hezvoltare,
- ;anca A"rican! de Hezvoltare,
- ;anca >ondial! - ;anca Internaional! de Recon$trucie #i Hezvoltare - @ondul
>onetar Internaional,
- Corporaia @inanciar! Internaional!,
- ;anca InterAmerican! de Hezvoltare,
- @ondul Aocial de Hezvoltare al Con$iliului Curopei,
- Curatom,
- Comunitatea Curopean!,
- Corporaia Andin! de Hezvoltare (CA@*,
- Curo"ima,
/84
- Proiect -
- Comunitatea Cconomic! a C!rbunelui #i Oelului,
- ;anca Nordic! de Inve$tiii,
- ;anca Caraibian! de Hezvoltare&
Prevederile art& /:0 nu aduc atinere niciuneia dintre obliaiile internaionale pe care
Romnia #i le-a a$umat %n relaiile cu entit!ile internaionale menionate mai $u$&
0& entit!i din $tate tere+
- acele entit!i care %ndepline$c urm!toarele criterii+
a* entitatea care e$te con$iderat! %n mod cert ca "iind o entitate public!' con"orm
criteriilor naionale,
b* o a$t"el de entitate public! e$te un produc!tor din a"ara Comunit!ii' care
admini$treaz! #i "inaneaz! un rup de activit!i' "urniznd %n principal bunuri #i $ervicii din
a"ara Comunit!ii' de$tinate bene"iciului Comunit!ii #i care $unt e"ectiv controlate de uvernul
central,
c* re$pectiva entitate public! e$te un emitent de datorii de mari dimen$iuni #i cu
reularitate,
d* $tatul vizat poate $! aranteze c! o a$emenea entitate public! nu va e3ercita o
r!$cump!rare %nainte de termen' %n cazul clauzelor de re%ntreire a $umei brute&
/ata apli!rii
Art. 2$". - Prevederile prezentului capitol' reprezentnd tran$punerea Hirectivei nr&
/660.54.CC a Con$iliului' din 0 iunie /660' privind impunerea veniturilor din economii $ub
"orma pl!ilor de dobnzi' cu amendamentele ulterioare' $e aplic! %ncepnd cu data ader!rii
Romniei la Uniunea Curopean!&
CAPITOLUL V
Redevene i dobnzi la ntreprinderi aso!iate
fera de apli!are i pro!edura
Art. 2$$. - ()* Pl!ile de dobnzi #i redevene ce provin din Romnia $unt e3ceptate de
la orice impozite aplicate a$upra acelor pl!i %n Romnia' "ie prin reinere la $ur$!' "ie prin
declarare' cu condiia ca bene"iciarul e"ectiv al dobnzilor $au redevenelor $! "ie o
%ntreprindere din alt $tat membru $au un $ediu permanent al unei %ntreprinderi dintr-un $tat
membru $ituat %n alt $tat membru&
/87
- Proiect -
(/* O plat! "!cut! de o %ntreprindere rezident! %n Romnia $au de c!tre un $ediu
permanent $ituat %n Romnia trebuie $! "ie con$iderat! ca provenind din Romnia' denumit! %n
continuare $tat $ur$!&
(0* Un $ediu permanent e$te tratat ca pl!titor al dobnzilor $au redevenelor doar %n
m!$ura %n care acele pl!i reprezint! c-eltuieli deductibile "i$cal pentru $ediul permanent din
Romnia&
(5* O %ntreprindere a unui $tat membru va "i tratat! ca bene"iciar e"ectiv al dobnzilor #i
redevenelor doar dac! prime#te acele pl!i pentru bene"iciul $!u propriu' #i nu ca un
intermediar pentru o alt! per$oan!' cum ar "i un aent' un mandatar $au $emnatar autorizat&
(8* Un $ediu permanent trebuie $! "ie tratat ca bene"iciar e"ectiv al dobnzilor $au
redevenelor+
a* dac! creana $au dreptul de utilizare a in"ormaiei' %n privina c!reia pl!ile de
dobnzi $au redevene iau na#tere' e$te e"ectiv leat! de acel $ediu permanent, #i
b* dac! pl!ile de dobnzi $au redevene reprezint! venituri cu privire la care acel $ediu
permanent e$te $upu$' %n $tatul membru %n care e$te $ituat' unuia dintre impozitele menionate
la art& /:4 lit& a* pct& (iii* $au' %n cazul ;eliei' Iimpozitului nerezidenilor.bela$tin der niet-
verbli1"-ouder$I ori' %n cazul Apaniei' Iimpozitului a$upra venitului nerezidenilorI $au unui
impozit care e$te identic $au %n mod $ub$tanial $imilar #i care e$te aplicat dup! data de intrare
%n vioare a prezentului capitol' $uplimentar $au %n locul acelor impozite e3i$tente&
(:* Hac! un $ediu permanent al unei %ntreprinderi a unui $tat membru e$te con$iderat ca
pl!titor $au ca bene"iciar e"ectiv al dobnzilor ori redevenelor' nicio alt! parte a %ntreprinderii
nu va "i tratat! ca pl!titor $au ca bene"iciar e"ectiv al acelor dobnzi ori redevene' %n $en$ul
prezentului articol&
(=* Prezentul articol trebuie $! $e aplice numai %n cazul %n care %ntreprinderea care e$te
pl!titor $au %ntreprinderea al c!rei $ediu permanent e$te con$iderat pl!titor al dobnzilor ori
redevenelor e$te o %ntreprindere a$ociat! a %ntreprinderii care e$te bene"iciarul e"ectiv $au al
c!rei $ediu permanent e$te tratat ca bene"iciarul e"ectiv al acelor dobnzi ori al acelor
redevene&
(4* Prevederile prezentului articol nu $e aplic! dac! dobnzile $au redevenele $unt
pl!tite de c!tre ori c!tre un $ediu permanent $ituat %ntr-un $tat ter al unei %ntreprinderi dintr-un
$tat membru #i activitatea %ntreprinderii e$te' %n %ntreime $au parial' de$"!#urat! prin acel
$ediu permanent&
(7* Prevederile prezentului articol nu %mpiedic! Romnia $! ia %n con$iderare' la
determinarea impozitului pe pro"it' atunci cnd aplic! lei$laia $a "i$cal!' dobnzile $au
/:6
- Proiect -
redevenele primite de c!tre %ntreprinderile rezidente' de $ediile permanente ale %ntreprinderilor
rezidente %n Romnia $au de c!tre $ediile permanente $ituate %n Romnia&
()6* Prevederile prezentului capitol nu $e vor aplica unei %ntreprinderi a altui $tat
membru $au unui $ediu permanent al unei %ntreprinderi a altui $tat membru' atunci cnd
condiiile $tabilite la art& /:4 lit& b* nu au "o$t meninute pentru o perioad! ne%ntrerupt! de cel
puin / ani&
())* <ndeplinirea cerinelor $tabilite de prezentul articol #i de art& /:4 va "i dovedit! la
data pl!ii dobnzilor $au redevenelor printr-o ate$tare& Hac! %ndeplinirea cerinelor $tabilite %n
prezentul articol nu a "o$t ate$tat! la data pl!ii' $e va aplica reinerea impozitului la $ur$!&
()/* <n $en$ul alin& ())*' ate$tarea care va "i prezentat! %n le!tur! cu "iecare contract de
plat! trebuie $! "ie valabil! pentru un an de la data emiterii ace$tei ate$t!ri #i va conine
urm!toarele in"ormaii+
a* dovada rezidenei' %n $copul impozit!rii' pentru %ntreprinderea care prime#te dobnzi
$au redevene din Romnia #i' cnd e$te nece$ar' dovada e3i$tenei unui $ediu permanent
ate$tat de autoritatea "i$cal! a $tatului membru %n care %ntreprinderea care prime#te dobnzi $au
redevene e$te rezident! pentru $copuri "i$cale $au %n care e$te $ituat $ediul permanent,
b* deinerea dreptului de bene"iciar e"ectiv al dobnzilor $au redevenelor de c!tre
%ntreprinderea care prime#te a$t"el de pl!i' %n con"ormitate cu prevederile alin& (5*' $au
e3i$tena condiiilor %n con"ormitate cu prevederile alin& (8*' cnd un $ediu permanent e$te
bene"iciarul pl!ii,
c* %ndeplinirea cerinelor' %n con"ormitate cu prevederile art& /:4 lit& a* pct& (iii*' %n
cazul %ntreprinderii primitoare,
d* o deinere minim!' %n con"ormitate cu prevederile art& /:4 lit& b*,
e* perioada pentru care deinerea la care $e "ace re"erire la lit& d* a e3i$tat&
Ae poate $olicita %n plu$ 1u$ti"icarea leal! pentru pl!ile din cadrul contractului' de
e3emplu $e poate $olicita contractul de %mprumut $au contractul de licen!&
()5* Hac! cerinele pentru acordarea $cutirii %nceteaz! $! "ie %ndeplinite' %ntreprinderea
primitoare $au $ediul permanent va in"orma imediat %ntreprinderea pl!titoare $au $ediul
permanent pl!titor&
()8* Hac! re$pectiva %ntreprindere pl!titoare $au $ediul permanent a reinut impozitul la
$ur$! a$upra venitului ce urma $! "ie $cutit de impozit' con"orm prezentului articol' acea$ta
poate "ace o cerere pentru re$tituirea ace$tui impozit reinut la $ur$!& <n ace$t $en$ $e va $olicita
in"ormaia $peci"icat! la alin& ()0*& Cererea pentru re$tituirea impozitului trebuie $! "ie
tran$mi$! %n cadrul termenului leal de pre$cripie&
/:)
- Proiect -
():* Impozitul reinut la $ur$! %n plu$ va "i re$tituit %ntr-un interval de un an de la
primirea cererii de re$tituire a impozitului #i a in"ormaiilor doveditoare pe care le poate
$olicita %n mod rezonabil& Hac! impozitul reinut la $ur$! nu a "o$t re$tituit %n perioada
menionat!' %ntreprinderea primitoare $au $ediul permanent va "i %ndrept!it' la e3pirarea anului
%n cauz!' $! $olicite dobnda a$upra $umei reprezentnd impozitul care trebuie re$tituit&
Hobnda $olicitat! $e va calcula core$punz!tor prevederilor Codului de procedur! "i$cal!&
/efiniia dobnzii i a redevenelor
Art. 2$%. - <n $en$ul prezentului capitol+
a* termenul dobnd! %n$eamn! venitul din creane de orice "el' %n$oite $au nu de
aranii ipotecare ori de o clauz! de participare la pro"iturile debitorului #i' %n $pecial' venitul
din e"ecte publice' titluri de crean! $au obliaiuni' inclu$iv primele #i premiile leate de
a$emenea e"ecte' titluri de crean! $au obliaiuni, penalit!ile pentru plata cu %ntrziere nu vor
"i con$iderate dobnzi,
b* termenul redevene %n$eamn! pl!ile de orice "el primite pentru "olo$irea $au
conce$ionarea oric!rui drept de autor a$upra unei opere literare' arti$tice $au #tiini"ice' inclu$iv
a$upra "ilmelor de cinematora" #i $o"tMare' orice patent' marc! de comer' de$en ori model'
plan' "ormul! $ecret! $au procedeu de "abricaie' ori pentru in"ormaii re"eritoare la e3periena
%n domeniul indu$trial' comercial ori #tiini"ic, pl!ile pentru "olo$irea $au dreptul de "olo$ire a
ec-ipamentului indu$trial' comercial ori #tiini"ic vor "i con$iderate redevene&
/efiniia ntreprinderii9 ntreprinderii aso!iate i a sediului permanent
Art. 2$(& - <n $en$ul prezentului capitol+
a* termenul %ntreprindere a unui $tat membru %n$eamn! orice %ntreprindere+
(i* care %mbrac! una dintre "ormele enumerate %n acea$t! privin! %n li$ta prev!zut! la
art& /=5, #i
(ii* care' %n con"ormitate cu lei$laia "i$cal! a unui $tat membru' e$te con$iderat! ca
"iind rezident! %n acel $tat membru #i nu e$te con$iderat!' %n %nele$ul unei convenii de evitare
a dublei impuneri pe venit #i pe capital %nc-eiat! cu un $tat ter' ca "iind rezident %n $copul
impozit!rii %n a"ara Comunit!ii, #i
(iii* care e$te $upu$! unuia dintre urm!toarele impozite' "!r! a "i $cutit! de impozit' $au
unui impozit care e$te identic ori' %n e$en!' $imilar #i care e$te $tabilit dup! data de intrare %n
vioare a prezentului articol' %n plu$ $au %n locul acelor impozite e3i$tente+
- impozitul $ociet!ilor.vennoot$c-ap$bela$tin' %n ;elia,
- $el$2ab$$2at' %n Hanemarca,
/:/
- Proiect -
- Lorper$c-a"t$teuer' %n Bermania,
- p-dro$ ei$odemato$ uomi2ou pro$opon' %n Brecia,
- impue$to $obre $ociedade$' %n Apania,
- impot $ur le$ $ociete$' %n @rana,
- corporation ta3' %n Irlanda,
- impo$ta $ul reddito delle per$one iuridic-e' %n Italia,
- impot $ur le revenu de$ collectivite$' %n Lu3embur,
- vennoot$c-ap$bela$tin' %n Olanda,
- Lorper$c-a"t$teuer' %n Au$tria,
- impo$to $obre o rendimento da pe$$oa$ colectiva$' %n Portualia,
- v-tei$oien tulovero.%n 2om$t$2atten' %n @inlanda,
- $tatl%n %n 2om$t$2att' %n Auedia,
- corporation ta3' %n Reatul Unit al >arii ;ritanii #i Irlandei de Nord,
- dan z pri1mu pravnic2Jc- o$ob' %n Republica Ce-!,
- tuluma2$' %n C$tonia,
- p-dro$ ei$odemato$' %n Cipru,
- uznemumu iena2uma nodo2li$' %n Letonia,
- pelno mo2e$ti$' %n Lituania,
- tar$a$ai ado' %n Unaria,
- ta33a "uQ l-income' %n >alta,
- todate2 doc-odoMJ od o$ob praMnJc-' %n Polonia,
- dave2 od dobic2a prazni- o$eb' %n Alovenia,
- dan z pri1mov pravnic2Jc- o$ob' %n Alovacia,
- impozitul pe pro"it' %n Romnia,
- 2orporativen dan!2T* %n ;ularia,
- porez na dobit' %n Croaia,
b* o %ntreprindere e$te o %ntreprindere a$ociat! a unei alte %ntreprinderi dac!' cel puin+
(i* prima %ntreprindere are o participare minim! direct! de /89 %n capitalul celei de-a
doua %ntreprinderi, $au
(ii* cea de-a doua %ntreprindere are o participare minim! direct! de /89 %n capitalul
primei %ntreprinderi, $au
(iii* o %ntreprindere ter! are o participare minim! direct! de /89 att %n capitalul
primei companii' ct #i %n al celei de-a doua&
Particip!rile %n capitalul $ocial trebuie $! "ie deinute numai la %ntreprinderile rezidente
pe teritoriul Comunit!ii Curopene,
/:0
- Proiect -
c* termenul $ediu permanent %n$eamn! un loc "i3 de a"aceri $ituat %ntr-un $tat membru'
prin care $e de$"!#oar! %n %ntreime $au %n parte activitatea unei %ntreprinderi rezidente %ntr-un
alt $tat membru&
-3!eptarea plilor de dobnzi sau de redevene
Art. 2$). - ()* Nu $e vor acorda bene"iciile prezentului capitol %n urm!toarele cazuri+
a* atunci cnd pl!ile $unt tratate ca o di$tribuire de bene"icii $au ca o re$tituire de
capital' con"orm lei$laiei romne,
b* pentru pl!ile rezultate din creane care dau dreptul de participare la pro"iturile
debitorului,
c* pentru pl!ile rezultate din creane care dau dreptul creditorului $! %#i $c-imbe
dreptul de a primi dobnda contra unui drept de participare %n pro"iturile debitorului,
d* pentru pl!ile rezultate din creane care nu conin niciun "el de prevederi re"eritoare
la re$tituirea datoriei principale $au dac! re$tituirea e$te datorat! pentru o perioad! mai mare de
86 de ani dup! data emi$iunii&
(/* Cnd datorit! relaiilor $peciale e3i$tente %ntre debitor #i bene"iciarul e"ectiv al
dobnzii $au redevenelor ori %ntre unul dintre ei #i o alt! per$oan!' $uma dobnzilor $au
redevenelor dep!#e#te $uma care $-ar "i convenit %ntre debitor #i bene"iciarul e"ectiv' %n lip$a
unor a$t"el de relaii' prevederile prezentului articol $e aplic! numai %n acea$t! ultim! $um!
menionat!' dac! e3i$t! o a$t"el de $um!&
7raud i abuz
Art. 2%*. - ()* Prevederile prezentului capitol nu e3clud aplicarea prevederilor
lei$laiei naionale $au a celor bazate pe tratate' la care Romnia e$te parte' care $unt nece$are
pentru prevenirea "raudei $au abuzului&
(/* Romnia poate' %n cazul tranzaciilor pentru care motivul principal $au unul dintre
motivele principale e$te "rauda' evaziunea "i$cal! $au abuzul' $! retra! bene"iciile $tabilite
prin prezentul capitol $au poate $! re"uze aplicarea lui&
Re+uli tranzitorii pentru Republi!a Ce'9 6re!ia9 pania9 8etonia9 8ituania9
1olonia9 1ortu+alia i lova!ia
Art. 2%.. - ()* Brecia' Letonia' Polonia #i Portualia $unt autorizate $! nu aplice
prevederile privind $cutirea pl!ilor de dobnzi #i redevene %ntre %ntreprinderi a$ociate pn! la
data de ) iulie /668' iar pe durata perioadei de tranziie de 4 ani' %ncepnd cu data de ) iulie
/668' cota impozitului aplicat! %n ace$te !ri pl!ilor de dobnd! $au redevene' care $e "ac
/:5
- Proiect -
c!tre o %ntreprindere a$ociat! rezident! %n alt $tat membru $au c!tre un $ediu permanent al unei
%ntreprinderi a$ociate a unui $tat membru' $ituat %n alt $tat membru' nu trebuie $! dep!#ea$c!
)69 %n timpul primilor 5 ani #i 89 %n timpul urm!torilor 5 ani&
Lituania e$te autorizat! $! nu aplice prevederile privind $cutirea pl!ilor de dobnzi #i
redevene %ntre %ntreprinderi a$ociate' pn! la data de ) iulie /668& Pe durata unei perioade de
tranziie de : ani' %ncepnd de la ) iulie /668' cota de impozit aplicat! %n acea$t! ar! a$upra
pl!ilor de redevene "!cute c!tre o %ntreprindere a$ociat! rezident! %n alt $tat membru $au c!tre
un $ediu permanent al unei %ntreprinderi a$ociate a unui $tat membru' $ituat %n alt $tat membru'
nu trebuie $! dep!#ea$c! )69& <n timpul primilor 5 ani din perioada de tranziie de : ani' cota
de impozit aplicat! a$upra pl!ilor de dobnzi "!cute unei %ntreprinderi a$ociate din alt $tat
membru $au unui $ediu permanent $ituat %n alt $tat membru nu va dep!#i )69, pentru urm!torii
/ ani' cota de impozit aplicat! a$upra unor a$t"el de pl!i de dobnzi nu va dep!#i 89&
Apania #i Republica Ce-! $unt autorizate' doar pentru pl!ile de redevene' $! nu aplice
prevederile privind $cutirea pl!ilor de redevene %ntre %ntreprinderi a$ociate' pn! la data de )
iulie /668& <n timpul unei perioade de tranziie de : ani' %ncepnd cu data de ) iulie /668' cota
impozitului aplicat! %n ace$te !ri pl!ilor de redeven! "!cute c!tre o %ntreprindere a$ociat! din
alt $tat membru $au c!tre un $ediu permanent al unei %ntreprinderi a$ociate a unui $tat membru'
$ituat %n alt $tat membru' nu va dep!#i )69& Alovacia e$te autorizat!' numai pentru pl!ile de
redevene' $! nu aplice prevederile privind $cutirea de impozit pentru o perioad! de tranziie de
doi ani' %ncepnd cu data de ) mai /665&
Totu#i' ace$te reuli tranzitorii $unt $upu$e aplic!rii permanente a oric!ror cote de
impozit' mai $c!zute dect cele la care $e "ace re"erire mai $u$' %n condiiile unor acorduri
bilaterale %nc-eiate %ntre Republica Ce-!' Brecia' Apania' Letonia' Lituania' Polonia' Portualia
$au Alovacia #i alte $tate membre&
(/* Cnd o %ntreprindere rezident! %n Romnia $au un $ediu permanent al unei
%ntreprinderi a unui $tat membru' $ituat %n Romnia+
a* prime#te dobnzi $au redevene din partea unei %ntreprinderi a$ociate din Brecia'
Letonia' Lituania' Polonia $au Portualia,
b* prime#te redevene din partea unei %ntreprinderi a$ociate din Republica Ce-!' Apania
$au Alovacia,
c* prime#te dobnzi $au redevene din partea unui $ediu permanent $ituat %n Brecia'
Letonia' Lituania' Polonia $au Portualia' al unei %ntreprinderi a$ociate a unui $tat membru, $au
d* prime#te redevene de la un $ediu permanent $ituat %n Republica Ce-!' Apania $au
Alovacia al unei %ntreprinderi a$ociate a unui $tat membru&
/:8
- Proiect -
Romnia acord! la calculul impozitului pe pro"it o $um! eal! cu impozitul pl!tit %n
Republica Ce-!' Brecia' Apania' Letonia' Lituania' Polonia' Portualia $au Alovacia' %n
con"ormitate cu alin& ()*' $tabilit! a$upra acelui venit& Auma $e acord! ca o deducere din
impozitul pe pro"itul obinut de %ntreprinderea $au de $ediul permanent care a primit acel venit&
(0* Heducerea prev!zut! la alin& (/* nu poate $! dep!#ea$c! acea $um! mai mic!+
a* "a! de impozitul de plat! din Republica Ce-!' Brecia' Apania' Letonia' Lituania'
Polonia' Portualia $au Alovacia' pentru un a$t"el de venit' pe baza alin& ()*, $au
b* a p!rii de impozit pe pro"itul %ntreprinderii $au al $ediului permanent care prime#te
dobnda $au redevenele' a$t"el cum e$te calculat! %nainte ca deducerea $! "ie acordat!' care
e$te atribuibil! acelor pl!i' con"orm lei$laiei naionale a Romniei&
Clauza de delimitare
Art. 2%2. - Prevederile prezentului capitol nu e3clud aplicarea prevederilor naionale
$au celor bazate pe tratatele la care Romnia e$te parte #i ale c!ror prevederi au %n vedere
eliminarea $au evitarea dublei impozit!ri a dobnzilor #i a redevenelor&
2suri luate de Romnia
Art. 2%3. - Procedura admini$tr!rii ace$tui capitol $e va $tabili prin -ot!rre a
Buvernului' elaborat! %n comun de >ini$terul @inanelor Publice #i Aenia Naional! de
Admini$trare @i$cal!' cu avizul >ini$terului Inter!rii Curopene #i al >ini$terului A"acerilor
C3terne&
8ista so!ietilor a!operite de prevederile art. 2$( lit. a: p!t. ;iii:
Art. 2%4. - Aociet!ile acoperite de prevederile art& /:4 lit& a* pct& (iii* $unt urm!toarele+
a* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia belian! ca+ Inaamloze vennoot$c-ap.$ociete
anonJme' commanditaire vennoot$c-ap op aandelen.$ociete en commandite par action$'
be$loten vennoot$c-ap met beper2te aan$pra2eli12-eid.$ociete privee a re$pon$abilite limiteeI
#i acele entit!i publice lei$lative care de$"!#oar! activitate con"orm dreptului privat,
b* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia danez! ca+ Ia2tie$el$2abI #i Ianpart$$el$2abI,
c*$ociet!i cuno$cute %n lei$laia erman! ca+ IA2tiene$ell$c-a"t'
Lommandite$ell$c-a"t au" A2tien' Be$ell$c-a"t mit be$c-ran2ter Ka"tunI #i Iberrec-tlic-e
BeMer2$c-a"tI,
d* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia recea$c! ca+ Ianonume etairiaI,
/::
- Proiect -
e* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia $paniol! ca+ I$ociedad anonima' $ociedad
comanditaria por accione$' $ociedad de re$pon$abilidad limitadaI #i acele entit!i publice leale
care de$"!#oar! activitate con"orm dreptului privat,
"* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia "rancez! ca+ I$ociete anonJme' $ociete en
commandite par action$' $ociete a re$pon$abilite limiteeI #i entit!i publice #i %ntreprinderi
indu$triale #i comerciale,
* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia irlandez! ca $ociet!i pe aciuni $au pe aranii'
$ociet!i private pe aciuni $au pe aranii' entit!i %nrei$trate con"orm lei$laiei $ociet!ilor
indu$triale #i prudeniale $au $ociet!i de con$trucii %nrei$trate con"orm leii $ociet!ilor de
con$trucii,
-* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia italian! ca+ I$ocieta per azioni' $ocieta %n
accomandita per azioni' $ocieta a re$pon$abilita limitataI #i entit!i publice #i private care
de$"!#oar! activit!i indu$triale #i comerciale,
i* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia lu3embur-ez! ca+ I$ociete anonJme' $ociete en
commandite par action$ #i $ociete a re$pon$abilite limiteeI,
1* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia olandez! ca+ Inoomloze vennoot$c-apI #i Ibe$loten
vennoot$c-ap met beper2te aan$pra2eli12-eidI,
2* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia au$triac! ca+ IA2tiene$ell$c-a"tI #i IBe$ell$c-a"t
mit be$c-ran2ter Ka"tunI,
l* $ociet!i comerciale $au $ociet!i %n"iinate con"orm leii civile' avnd "orm!
comercial!' #i cooperative #i entit!i publice %nrei$trate con"orm leii portu-eze,
m* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia "inlandez! ca+ Io$a2eJ-tio.a2tiebola'
o$uu$2unta.andel$la' $aa$topan22i.$parban2I #i Iva2uutu$J-tio."or$a2r%n $bolaI,
n* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia $uedez! ca+ Ia2tiebolaI #i I"or$a2rin $a2tiebolaI,
o* $ociet!i %nrei$trate con"orm lei$laiei >arii ;ritanii,
p* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia ce-! ca+ Ia2ciova $polecno$tI' I$polecno$t $ rucenim
omezenJmI' Ivere1na obc-odni $polecnno$tI' I2omanditni $polecno$tI' Idruz$tvoI,
Q* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia e$tonian! ca+ Itai$u-in I' Iu$aldu$u-in I' Io$au-in
I' Ia2t$ia$elt$I' Itulundu$u-i$tuI,
r* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia cipriot! ca $ociet!i %nrei$trate %n con"ormitate cu
leea companiilor' entit!i publice corporati$te' precum #i alte entit!i care $unt con$iderate
$ociet!i' con"orm leii impozitului pe venit,
$* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia leton! ca+ Ia2ci1u $abiedribaI' I$abiedriba ar
ierobezotu atbildibuI,
#* $ociet!i %nrei$trate con"orm lei$laiei lituaniene,
/:=
- Proiect -
t* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia unar! ca+ I2oz2ere$eti tar$a$aI' Ibeteti tar$a$aI'
I2ozo$ vallalatI' I2orlatolt "elelo$$eu tar$a$aI' Ire$zvenJtar$a$aI' IeJe$ule$I' I2oz-a$znu
tar$a$aI' I$zovet2ezetI,
* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia maltez! ca+ ILumpani1i taP Re$pon$abilitaPLimitataI'
IAoc1eta1iet %n a22omandita li l-2apital ta--om maQ$um "Pazz1onit1ietI,
u* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia polonez! ca+ I$pol2a a2cJ1naI' I$pol2a z o"raniczona
odpoMiedzialno$ciaI,
v* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia $loven! ca+ Idelni$2a druzbaI' I2omanditna delni$2a
druzbaI' I2omanditna druzbaI' Idruzba z ome1eno odovorno$t1oI' Idruzba z neome1eno
odovomo$t1oI,
M* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia $lovac! ca+ Ia2ciova $polocno$I' I$polocno$tP$
rucenim obmedzenJmI' I2omanditna $polocno$I' Ivere1na obc-odna $polocno$I' Idruz$tvoI,
3* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia romn! ca+ I$ociet!i %n nume colectivI' I$ociet!i %n
comandit! $impl!I' I$ociet!i pe aciuniI' I$ociet!i %n comandit! pe aciuniI' I$ociet!i cu
r!$pundere limitat!I,
J* $ociet!i cuno$cute %n lei$laia bular! ca+ IA2ionerno dru1e$tvoIT*' ILomanditno
dru1e$tvo $ a2iiIT*' IHru1e$tvo $ oranicena otovorno$tIT*&
z* $ociet!i a"late $ub incidena lei$laiei croate' denumite Idionic2o dru$tvoI'
Idru$tvo $ oranicenom odovorno$cuI #i alte $ociet!i con$tituite %n con"ormitate cu lei$laia
croat! #i care $unt $upu$e impozitului pe pro"it %n Croaia&
/ata apli!rii
Art. 2%". - Prevederile prezentului capitol' reprezentnd tran$punerea Hirectivei
/660.57.CC a Con$iliului' din 0 iunie /660' privind un $i$tem comun de impozitare aplicabil
pl!ilor de dobnzi #i redevene e"ectuate %ntre $ociet!i a$ociate din $tate membre di"erite' cu
amendamentele ulterioare' $e aplic! %ncepnd cu data de ) ianuarie /6))&
/:4