Sunteți pe pagina 1din 68

Ordin nr. 161 din 16/02/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă

     

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

Ordin nr. 161 din 16/02/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă Publicat in Monitorul Oficial nr. 511 din 13/06/2006

În baza prevederilor art. 21 alin. (1) şi ale art. 110 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 şi 10 din Programul de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 351/2005, în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Referatul de aprobare nr. 826/S.B./2006, ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Normativul privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. ___________ *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Art. 2. – Prevederile normativului menţionat la art. 1 se aplică la toate apele de suprafaţă, inclusiv apele marine de coastă. Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1.146/2002 pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, şi "STAS 4706/1988 – Ape de suprafaţă – Categorii şi condiţii de calitate" referitor la standardele de calitate pentru caracterizarea apelor marine costiere. Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor, Sulfina Barbu ANEXĂ NORMATIV privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă

Art. 1 (1)Se aprobă lista de elemente de calitate biologice, hidromorfologice, chimice şi fizico-chimice în vederea stabilirii stării ecologice a ecosistemelor acvatice continentale – râuri şi lacuri, naturale şi artificiale sau modificate ireversibil, prevăzută în tabelul nr. 1.

(2)Se aprobă lista de elemente de calitate microbiologice, chimice şi fizico-chimice şi standardele de calitate în vederea stabilirii stării ecologice a ecosistemelor acvatice marine, prevăzută în tabelul nr.

2.

(3)Stabilirea stării ecologice a ecosistemelor acvatice continentale trebuie să se facă pe baza elementelor de calitate biologice, ţinând cont şi de indicatorii hidromorfologici, chimici, fizico- chimici şi de poluanţi specifici care influenţează indicatorii biologici. Evaluarea acestor elemente poate arăta prezenţa condiţiilor naturale, alterări minore ale acestora sau amploarea impactului antropic si, respectiv, starea calităţii corpurilor de apă într-o anumită perioadă de timp. (4)Elementele biologice care stau la baza evaluării stării ecologice pentru Dunăre şi râurile mari vor fi luate în considerare conform următoarei ierarhizări:

1.fitoplacton;

2.fitobentos;

3.macrozoobentos;

4.macrofite/angiosperme;

5.peşti

(5)Se stabilesc 5 stări ecologice pentru râuri şi lacuri naturale: foarte bună (I), bună (II), moderată (III), slabă (IV) şi proastă (V), pe baza elementelor de calitate biologice, hidromorfologice, chimice şi fizico-chimice prevăzute la alin. (1); pentru lacuri se va ţine seama şi de gradul de trofie, celor 5 stări ecologice corespunzându-le 5 grade de trofie: ultraoligotrof, oligotrof, mezotrof, eutrof, şi hipertrof;

(6)Pentru ecosistemele acvatice artificiale sau modificate ireversibil se stabilesc: potenţialul ecologic foarte bun (E), bun (B), sau moderat (M).

Art. 2 (1)În procesul de stabilire a stării ecologice sau a potenţialului ecologic a ecosistemelor acvatice, naturale sau artificiale, evaluarea elementelor biologice se face:

a)pentru râuri – pe baza listei de bioindicatori prevăzută în tabelul nr. 3; b)pentru lacuri pe baza listei de bioindicatori prevăzută în tabelul nr. 4;

 

c)calcularea indicelui saprob – pe baza listei de indicatori cu valori saprobe prevăzută în tabelul nr.

5.

(2)Listele prevăzute în tabelele 3-5 vor fi modificate şi completate pe măsura identificării de noi bioindicatori şi vor fi aprobate prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor; (3)Lista de elemente biologice prevăzută la art. 2 alin. (1) se referă la ecosisteme acvatice lotice sau lentice, fără includerea torenţilor, lacurilor glaciare şi lacurilor sărate.

Art. 3 (1)Evaluarea elementelor de calitate chimice şi fizico-chimice, pe baza standardelor de calitate prevăzute în tabelul nr. 6, se face în sprijinul procesului de stabilire a stării ecologice a diferitelor tipuri de ecosisteme acvatice, naturale sau artificiale. (2)Standardele de calitate pentru elementele de calitate chimice şi fizico-chimice prevăzute la art. 3 alin. (1) asigură încadrarea în cele 5 stări ecologice şi atingerea valorilor elementelor biologice de calitate aferente fiecărei stări. (3)Stabilirea stării de calitate a diferitelor categorii de ape se face numai pe baza indicatorilor de calitate corelaţi cu diferitele utilizări ale apei, din legislaţia în vigoare, prevăzuţi în tabelul nr.7; (4)Elementele de calitate chimică şi fizico-chimică din grupa "Salinitate", respectiv calciu, magneziu, sodiu, potasiu, reprezintă substanţe de origine naturală şi nu indică poluare. (5)Acolo unde poluarea chimică este responsabilă pentru deteriorarea stării ecologice, şi nu lucrările care modifică elementele hidromorfologice, trebuie să se stabilească poluantul sau poluanţii de natură chimică care constituie cauza deteriorării, în vederea acţionării asupra nivelului poluantului pentru reducerea impactului, evidenţiat de depăşirea standardului de calitate. (6)Indicatorii de microbiologie din tabelul nr. 6, grupa D, se vor analiza numai în cazul apelor brute destinate potabilizării, a apelor de îmbăiere şi a apelor care formează sau traversează frontiera de stat monitorizate în cadrul convenţiilor internaţionale; evaluarea calităţii acestor ape se va face în conformitate cu standardele de calitate prevăzute pentru aceste utilizări ale apei;

Art. 4 (1)Stabilirea stării chimice a ecosistemelor acvatice continentale, râuri

şi lacuri, naturale şi

artificiale sau modificate, se face pe baza standardelor de calitate pentru apă şi sedimente ale indicatorilor prevăzuţi în tabelul nr.8; standardele de calitate pentru biota sunt cele prevăzute în OM 44/2004 pentru aprobarea Regulamentului pentru realizarea monitoringului calităţii apelor pentru substanţe prioritare/prioritar periculoase. (2)Se stabilesc 2 stări chimice: starea chimică bună – încadrarea în standardele de calitate pentru apa pentru indicatorii prevăzuţi la alin. (1) şi starea chimică proastă depăşirea acestor standarde. (3)In situaţia existenţei, în tabelul nr. 8, a două valori diferite a standardelor de calitate a apei, se consideră:

a)pentru metale – valoarea mai mică se referă la elementul ca atare şi valoarea mai mare se referă la suma metalului şi a compuşilor acestora, în cazul utilizării metodelor de analiza care asigură specierea, respectiv spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS); în cazul utilizării metodei de spectrometrie de absorbţie atomică se ia în considerare valoarea mai mare; b)în cazul substanţelor organice de sinteză – se ia în considerare valoarea mai mică, care reprezintă valoarea de evaluare în cazul existenţei presiunilor punctiforme şi valoarea mai mare este valoarea de evaluare în cazul existenţei presiunilor punctiforme şi difuze;

(4)Standardele de calitate pentru sedimente se referă la sedimente cu conţinut standard de 10% materie organică şi sunt prevăzute în tabelul nr. 8;

(5)Standardele de calitate pentru biota alge, moluşte, peşti trebuie să respecte o 'Valoare constantă" în timp şi să nu depăşească valoarea factorului de bioconcentrare (BCF) pentru respectivul indicator;

(6)Pentru alte substanţe decât cele

din

tabelul nr.

8,

prevăzut la

art.

4 alin.

(1)

sau

pentru

substanţele incluse în tabelul nr. 8 pentru care nu sunt prevăzute standarde de calitate, starea chimică trebuie să se stabilească pe baza metodologiei de evaluare de risc şi de impact pentru apă, sediment, biota, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. (7)Starea chimică bună se atinge în cazul în care toţi indicatorii de calitate care caracterizează starea chimică se înscriu în standardele de calitate pentru apă, sediment sau biota.

Art. 5 (1)Elementele de calitate chimice şi fizico-chimice şi standardele de calitate pentru caracterizarea calităţii apelor marine costiere sunt prevăzute la art. 1 alin. (2). (2)Standardele de calitate prevăzute la alin. (1) au scopul de a conserva şi a asigura condiţiile favorabile resurselor de apa marină de coastă pentru o utilizare normală şi a asigura atingerea stării ecologice bune a ecosistemelor marine de coastă. (3)Standardele de calitate stabilite pentru "zona de impact antropic", prevăzute la art. 1 alin. (2) au scopul de a asigura condiţiile cerute de utilizarea durabilă a ecosistemelor marine costiere în zonele ce suporta impactul apelor uzate evacuate în mediul marin. (4)Standardele de calitate ale substanţelor periculoase şi prioritare/prioritar periculoase pentru atingerea stării chimice bune sunt cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase; încadrarea în standardele de calitate precizate conduce la atingerea stării ecologice

Elemente

de

Râuri

Lacuri naturale

 

calitate

 

Biologice

şi abundenţa

* compoziţia

*

compoziţia,

abundenţa

şi

florei acvatice

biomasa fitoplanctonului

şi abundenţa

* compoziţia

* compoziţia şi abundenţa altei

macronevertebratelor

acvatice (fitobentos

flore

şi

bentonice

macrofite)

 

* compoziţia, abundenţa şi

*

compoziţia

şi

abundenţa

structura pe vârste a faunei

macronevertebratelor

piscicole

*

compoziţia,

abundenţa

şi

structura pe

vârste

faunei

a

piscicole

 

Hidromorfologice

* cantitatea de apă * dinamica curgerii de apă

* cantitatea de apă * dinamica curgerii de apă

* conexiunea subterană * adâncimea râului

cu

apa

* timpul de retenţie * conexiunea cu apa subterană * adâncimea lacului

* variaţia lăţimii * continuitatea râurilor

* cantitatea şi structura substratului

structura

*

substratul

* structura ţărmului lacului

râului * structura zonei de mal

 

Chimice

şi

* condiţiile de temperatură

toate

cu

* transparenţa

 

fizico-chimice

* condiţiile de oxigenare * mineralizarea * acidifierea * nutrienţii *

* condiţiile de temperatură * condiţiile de oxigenare * mineralizarea * acidifierea * nutrienţii

poluarea substanţele descărcate în râu

prioritare

* poluarea cu toate substanţele prioritare descărcate în lac

* poluarea cu alte substanţe

*

poluarea

cu

alte substanţe

periculoase

identificate

periculoase

 

identificate

descărcate

în

cantităţi

descărcate în cantităţi

semnificative în cursul de

semnificative în lac

 

apă

 

Tabel nr. 2 Elemente şi standarde de calitate pentru apa marină costieră

Tabel nr. 1 Elemente de calitate pentru evaluarea stării ecologice a râurilor şi lacurilor

ANEXĂ

(2)Datele utilizate în evaluarea stării ecologice şi chimice trebuie să provină din probe compozite, cu respectarea recomandărilor minime privind prelevarea probelor compozite, transportul şi conservarea acestora cuprinse în seria SR ISO 5667 2002; în cazul utilizării altor standarde de prelevare, conservare şi transport, acestea trebuie să atingă cel puţin aceleaşi performanţe de precizie şi acurateţe cu standardul recomandat.

b)pe baza valorii tipice de 90 percentile, respectiv 10 percentile pentru "oxigenul dizolvat", în situaţia unui volum de selecţie de date mai mare sau egal cu 30.

30;

a)pe baza mediei aritmetice şi a deviaţiei standard, în cazul unui volum de selecţie de date mai mic de

Art. 6 (1)Evaluarea elementelor de calitate biologice, chimice şi fizico-chimice în vederea stabilirii stării de calitate biologice şi chimice a apei, se va face:

vigoare. (7)Valorile indicatorilor prevăzuţi la art. 1. alin.(l) vor fi stabilite prin analize şi măsurători, efectuate de laboratoare acreditate în domeniul mediului, utilizând metode standard naţionale sau europene recomandate pentru respectivul indicator.

corespund normelor în

(6)Standardele de calitate de radioactivitate pentru apele marine de coastă

"bune"; valoarea "zero" a standardelor de calitate sau sub limita de detecţie a celor mai bune tehnice utilizate în majoritate conduc la încadrarea în starea ecologică 'Toarte bună". (5)În cazul unei evacuări constante sau periodice în mediul marin a unei substanţe pentru care nu este stabilit standard de calitate în tabelul prevăzut la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru gospodărirea apelor va stabili standardul de calitate, pe baza metodologiei de evaluare de risc şi de impact prevăzută în OM 245/2005 şi procedura de monitorizare; metodologia de evaluare de risc şi de impact pentru substanţe noi este realizată de institute de cercetare acreditate în domeniu, pe baza unui contract cu evacuatorul respectivei substanţe.

Nr.

 

Unitate

Stare

Zona de impact

 

crt.

Indicator

de măsura

ecologică

a activităţii antropice

Observaţii

1

2

3

 

456

 
 

A. Indicatori fizico-chimici generali

 

1

Amestecuri

   

Fără substanţe

Fără substanţe

 

plutitoare

plutitoare sau

plutitoare sau

 

materiale

 

materiale

neobişnuite

neobişnuite

pentru

apa

pentru

apa

marină

în

marină

în

stratul de apă de suprafaţă. Fără opalescenţă de

stratul de apă de suprafaţă. Fără opalescenta de

la

pete

la

pete

plutitoare de

plutitoare de

petrol

sau

petrol

sau

alta origine.

alta origine.

2

Culoare

   

Naturală; fără

Naturală; fără

 
 

diferenţă

 

diferenţă

vizibilă faţă

vizibilă faţă

de

culoarea

culoarea

de

naturală

 

naturală

obişnuită

a

obişnuită

a

apei marine.

apei marine.

3

Gust şi miros

 

Natural.

Fără

Natural.

Fără

Fructele de

mare

gust şi miros

gust şi miros

fără

gust

sau

anormale faţă de apa marină.

anormale faţă de apa marină

miros anormale.

4

Transparenţa

 

m

2,0

2,0

 

Disc Secchi

5

pH

 

6,5-9,0

 

6,5-9,0

 

6

Azot amoniacal

mg/dm 3

0,1

0,1

 

7

Azot

din

mg/dm 3

 

0,03

0,03

 

azotat

8

Azot

din

mg/dm 3

 

1,5

1,5

 

azotit

9

Fosfor Total

 

mg/dm 3

0,1

0,1

 

10

Toxicitate

   

Interzisă

 

Interzisă

Fără

afectarea

   

vieţii

sau

viabilităţii

organismelor

marine.

 

B.

Indicatori ai poluării organice

 

11

Oxigen dizolvat

mg/dm 3

6,2

nu

mai

6,2

 

puţin

80%

saturaţie

în

oxigen.

12

 

CBO 5

mg/dm 3

6,0

6,0

 

13

Substanţe

 

mg/dm 3

0,15

0,20

 

extractibile

 

C.

Substanţe de origine industrială

 

14

Detergenţi

 

mg/dm 3

0,1

0,1

 

anionici activi

15

Fenoli

 

mg/dm 3

0,005

0,005

 

16

Petrol

şi

 

Fără peliculă

Fără peliculă

 

produse

vizibilă

la

vizibilă

la

petroliere

suprafaţă apei şi fără miros.

suprafaţă apei şi fără miros.

17

Pesticide

 

mg/dm 3

 

0,01

0,01

 

(total)

 

D.

Indicatori biologici

 

18

Chlorofila "A"

mg/dm 3

3,0

5,0

 

19

Coliformi

 

MPN b 0,1

1000

10000

 

totali

dm 3

20

Coliformi

 

MPN

în

200

2000

 

fecali

0,1 dm 3

21

Indicatori

de

bp/dm 3

 

Interzis

 

Interzis

 

boli

 

infecţioase la

 

nivel

 

intestinal.

Lista

de

Microflora

Pseudomonas sp

 

Caulobacter sp

bioindicatori

bacteriană

Acromonas sp.

Siderocapsa sp

Flavobacterium sp

 

Leptohtrix sp

Microccocus sp

 

Crenohtrix.sp

Corynebacterium sp

 

Zooglea ramigera

Caulobactersp

Sphaerotilus natans

 

Fitoplancton

   

şi fitobentos

CYANOBACTERIA

CYANOBACTERIA

Coelosphaerium

 

Merismopedia

glauca

kuetzingianum Nagely

Ehrenberg

Oscillatoriaformosa Bory

Microcistys

aeruginosa

Kutzing

Phormidium

retzii

Phormidium

tenue

(Agardh) Gomont

 

(Menegh) Gomont

Synechoccus

elongatus

 

Naeg.

EUGLENOPHYTA

EUGLENOPHYTA

Euglena granulata(Klebs)

Phacus

orbicularis

Schmit

Hubner

 

Trachelomonas

hispida

Perty

DINOPHYTA

DINOPHYTA

-

Peridinium bipes Stein

 

Peridinium

umbonatum

Stein

XANTOPHYCEAE

 

Tribonema viride Pascher

XANTOPHYCEAE

Vaucheria

sessilis

De

-

Candolle

BACILLARIOPHYCEAE

 

BACILLARIOPHYCEAE

Achnanthes

minutissima

Amphipleura

pelucida

Kutzzing

Kutz

Amphora ovalis Kutzing

 

Cymatopleura

solea

 

(Brebbisson)

Anomoeoneis sphaerophora (Kutzing)

Smith

Pfitzer

Cymbella

prostrata

(Berkeley) Cleve

Cymbella

helvetica

Ceratoneis arcus Ehr.

Kutzzing

Cymbella laevis

 

Coconeis

pediculusEhernberg

Cymbella

naviculiformis

Cyclotella

comta

Auerswald

(Ehrenberg)

Cymbella

ventricosa

Kutzing

Kutzing

Gomphonema

acuminatum

Diatoma vulgare Bory

(Ehr.)W.Smith

 

E.

Indicatori radiologici

 

22

Radioactivitate

 

Conform

   

normelor

naţionale

în

vigoare

 

F.

Metale

23

 

Fier

mg/dm 3

0,1

0,1

 

24

Cadmiu

mg/dm 3

0,005

0,005

 

25

Crom total

mg/dm 3

0,1

0,1

 

26

Nichel

mg/dm 3

0,1

0,1

 

27

 

Zinc

mg/dm 3

0,05

0,05

 

28

Mercur

mg/dm 3

0,001

0,001

 

29

Arsen

mg/dm 3

0,05

0,05

 

30

Plumb

mg/dm 3

0,01

0,01

 

31

Cupru

mg/dm 3

0,03

0,03

 

Tabel nr. 3 Lista de bioindicatori caracteristice zonelor ecologice ale unui râu

 

Gomphonema

olivaceum

hiemale (Roth)

Diatoma

Hornemann

Heiberg

 

Melosira italica Kutz

 

crotonensis

Fragilaria

   

Kitton

Navicula

cryptocephala

constrictum

Gomphonema

Kutz.

 

(Ehr.)

Nitzschia

dissipata

acuminatum

Gyrosigma

(Kutzing) Grun

   

(Kutz.

Rivularia

sp.

(Roth)

Rabenh)

 

Agardh

 

Synedra

ulna

Hantzschia

amhioxys

(Nitzsch)Ehrenberg

(Krutz.)Gun

 
 

Melosira

varians

(Agardh)

 
 

circulare

Meridian

(Greville) Agardh

 
 

cryptocephala

Navicula

(Kutz.)

 
 

Nitzschia

linearis

W.

 

Smith

 

Pinnularia

viridis

(Nitzsch)

 
 

Ehrenberg

 
     

Rhizosolenia

longiseta

 

(Zach)

 

Rhoicosphaenia

curvata

(Kutz) Grun.

 
 

Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Muller

 

Stauroneis

anceps

 

(Ehrenberg)

 

Surirella

ovalis

 

Brebbison

 

biseriata

Surirella

Brebisson

 
 

Stephanodiscus

astraea

(Ehr)

 

Stephanodiscus hantzschii (Grunow)

 
 

Synedra actinastroides

 
 

(Lemmermann)

 
 

Tabellariafenestrata

 

(Lyngb.)

CHRYSOPHYCEAE

 

CHRYSOPHYCEAE

 

Hydrurus

vaucherii

C.

-

Agardh

RHODOPHYTA

RHODOPHYTA

 

Audouinella

chalybea

Hildenbrandia rivularis

(Lyngb.) Freis

 

(Lieben) J.

Batrachospermum

 

Ag

moniliforme Roth

Batrachospermum

vagum

fluviatilis

Lemanea

(Roth) CA.

(L

Aghardt.

)C

Agardth

Lemanea nodosa Kutzing

 

Lemanea fluviatilis (L.) C. Aghardt

 

Lemanea nodosa Kutzing

 

CHLOROPHYCEAE

 

CHLOROPHYCEAE

 

Draparnaldia

glomerata

Actinastrum

hantzschii

(Vauch.) Agardh

 

Lagerheim

 

Cladophora

glomerata

Crucigenia rectangularis

(Kutzing)

(Naegeli)

Oedogonium undulatum A. Braun

Gay

Ulothrix

zonata

(Weber

Eudorina

elegans

si Mohr) Kutzing

Ehrenberg

 
 

Hydrodictyon reticulatum

(L)

 

Lageheim

 
Cosmarium regnelii Wille (Hassall) Kuetz varians Spirogyra Mougeotia quadrangulare Hassall Ralfs – Micrasterias crux melitensis Ehr.
Cosmarium regnelii Wille
(Hassall) Kuetz
varians
Spirogyra
Mougeotia quadrangulare
Hassall
Ralfs
Micrasterias
crux
melitensis Ehr. ex.
Breb.
meneghinii
Cosmarium
Spirogyra
Elfv.
impressulum
Cosmarium
Ralfs
Kutz. ex.
lanceolatum
Closterium
Breb.
praelongum
Closterium
Chara
Salvinia natans (L.) AII
-
PTERIDOPHYTA
PTERIDOPHYTA
Ferigi
lacuri de deal
Muşchi
Chara vulgarisL.
la
si
vulgarisL.
Closterium gracile Breb.
ex. Ralfs
Macrofite
CHAROPHYCEAE
CHAROPHYCEAE
Alge verzi,
Ralfs
Kuetz. ex.
tetracerum
Staurastrum
(Dillwyn) Link
nitida
morum
Pediastrum
Pediastrum duplex(Meyen)
Meneghini.
(Turpin)
boryanum
Pediastrum
Meyen
biradiatum
Pediastrum
Muller
O.F.
muticum
Pandorina
Lemmermann
marsoni
Oocystis
Komarkova – Legnerova
Monoraphidium griffithii
(Berk)
Collins
Langerheimia citriformis
(Snow)
(Visch) Hindak
longiseta
punctatum
Ralfs
Menegh. ex.
ehrenbergii
Closterium
Closterium acutum Breb.
ex. Ralfs
ZIGNEMATOPHYCEAE
Rabenhorst.
subtilissima
Ulothrix
Ahlstr. et Tiffany
(Schmidle)
Kolietta
Tetrastrum
Kutzing
tenue
Stigeoclonium
Brebisson
Scenedesmus quadricauda
(Turpin)
(Ehrenberg) Ralfs
tetras
Pediastrum
Kutzing
Azolla caroliniana Willd. Plante cu flori ANGIOSPERMAE Lemna minor L. Spirodela polyrrhiza l., Schleiiden + lac
Azolla
caroliniana
Willd.
Plante
cu
flori
ANGIOSPERMAE
Lemna minor L.
Spirodela polyrrhiza l.,
Schleiiden +
lac
Wolffia arrihizaL., Wimm
lac
Ceratophyllum
demersum
L.
Elatine hungarica Moezs.
Hydrocharis
ranae L.
Myriophyllum demersum L.
Myriophyllum
verticillatum L.
morus
Ranunculus aquatilis L,
Dumort
Polygonum amphibium L.
Potamogeton lucens L.
Potamogeton gramineus L.
Potamogeton
nodosus
Poir.
Potamogeton acutifolius
Link, Syn. P.
cuspidatus Schrod.
Potamogeton
trichoides
Cham. Syn.
P.
monogynus J. Gay
Ranunculus trichophyllum
Choix.
Sagittaria sagittifolia
L.
Sparganium
Rehman
Utricularia vulgaris L.
emersum
Zooplancton
CNIDARIA
ROTATORIA
CNIDARIA
Chlorohydra viriddisima
Pallas
Hydra attenuate Pallas
Hydra Vulgarii Pallas
ROTATORIA
Anuraeopsis fissa Gosse Brachionus calyciflorus
Pallas,
Brachionus urceus L.
Keratella valga Ehrb
Trichocerca
cylindrica
Imhof
Filinia
terminalis
Skorikow
CLADOCERA
CLADOCERA
-
Daphnia
curvirostris
Eylmann
Leydigia
Schoedler
Atona guttata Sars
COPEPODA
leydigi
COPEPODA
-
Eucyclpps
serrulatus
Fischer
Macrocyclops
albidus
Jjurine
aracyclops qffinis
P
Sars
Macrozoobentos PLATHELMINTHES
PLATHELMINTHES
Bdhtrioplana semperi M. Dugesia
gonocephala
Braun
Duges
Crenobia alpina alpina Polycelis
nigra
O.F.
Dana
Muller
Dendrocoelium lacteum O.F. Muller, Dugesia eretica Meixner Fonticola albissima dalmatica Microdalyellia brevimana Beklemychev Opisthocystis goettei Bresslau
Dendrocoelium
lacteum
O.F. Muller,
Dugesia eretica Meixner
Fonticola
albissima
dalmatica
Microdalyellia brevimana
Beklemychev
Opisthocystis
goettei
Bresslau
Prorhynchus
aplinus
Steinbock
Rhynchomesostoma
rostratum O.F. Muller
NEMATOMORPHA NEMATOMORPHA
Gordius aquaticus L.
Gordius alpertris Villot
Gordius
sinareolatus
Havlik
aragordius
tricuspidatus Dufour
P
MOLLUSCA
MOLLUSCA
GASTROPODA GASTROPODA
Ancylus
fluviatillis
O.F. Mulle
Bithynia
leachi
Sckeppard
Bithtynia tentaculata L.
Esperiana
esperi
Ferussac
Esperiana
acicularis
Ferussac
Galba
truncata O.F.
Muller
Lithoglyphus naticoides
C. Pfeiffer
Planorbarius corneusL.
Planorbis carinatus O.F.
Muller
Physafontinalis L.
Pkysa acuta (Draparnaud)
Radix ovata
Teodoxus
danubius
C.
Pfeiffer
Viviparus
acerosus
Bourguignat
Valvata piscinalis O.F.
Muller
BIVALVIA
Anodonta cygnaea L.
OLIGOCHAETA
Dreissena polymorpha P
alias
Pisidium casertanum Poli
Pseudanodonta complanata
Ziegle
Sphaerium corneum L.
Unio crasus Philipsson
Unio pictorum L
Unio tumidus Philipsson
OLIGOCHAETA
Eiseniella
Savign.
tetraedra Aelosoma
Vejdovsky
tenebrarum
Dero obtuse Udekem
Ophidonais
serpentine
O.F. Muller
Nais
elinguis
O.F.
Muller
Nais communis Piguet
Nais variabilis Piguet
     

Nais pardalis Piguet

 
 

Nais barbata O.F. Muller

 

Ophidonais

serpentine

O.F. Mull

 

Pristina

longiseta

Ehrenberg

 

Stylaria lacustris L.

 

Tubifex

tubifex

O.F.

Muller

 

himnodrillus udekemianus Claparede

 

Limnodrillus hoffmeisteri Claparede

   

HIRUDINEA

HIRUDINEA

-

Erpobdella octoculata L.

   

ARTHROPODA

ARTHROPODA

HYDRACHNIDIA

HYDRACHNIDIA

(HYDRACARINA

(HYDRACARINA)

Atractides gibberipalpis Piersig

Arrenurus (Truncaturus) fontinalis

Aturus crinitus Thor.

Viets,

Feltria minuta Koenike

Limnesia fulgida Koch

Hydrovohia

placophora

Limnochares aquatica L.

Monti

Lebertia violacea Viets

 

Panisopsis

curvifrons

 

Walter

Panisus michaeli Koenike

 

Partunia

steinmanni

 

Walt.

Protzia eximia Protz

 

Torenticola

elliptica

 

Maglio

CRUSTACEA

CRUSTACEA

Gammarusfossarum Koch

DECAPODA

Gammarus kischineffensis Schellenbberg

Astacus astacus L.

Pseudogammarus balcanicus Schaferna

 
     

AMPHIPODA

Corophium

curvispinum

Sars

Dikerogammarus

bispinosus

Martynov

Echinogammarus

ischnus

Stebbing

Ewcinia sarsi Sowinsky

Gammarus roeselli Gerv

Obesogammarus

obesus

Sars

Orchestia

cavimana

Heller

   

TRICHOPTERA

TRICHOPTERA

Drusus discolor Rabbur

Agraylea

sexmaculata

Curtis

Glossosoma boltoni urtis

Berea pullata Curtis

Mycropterna

nycterobia

Hydroptilaforcipata

Mclachlan

Curtis

Odontocentrum

albicorne

Goera pilosa Fabricius

Scopoli

Philopotamus

montanus

Hydropsyche

Donovan

angustipennis Curtis

Plectrocnemia

conspersa

Hydropsyche

instabilis

Curtis

Curtis

P

olycentropus

Limnephilus

lunatus

flavomaculatus Curtis

Curtis

Rhyacophilafasciata

 

Hagen

 

Hydropsyche pellucidulla Curtis

 

Sericostoma

flavicorne

 

Schne ider

Silo pallipes Fabricius

 
   

COLEOPTERA

COLEOPTERA

-

Elmis latreillei Bedel

 

Limnius

volckmari

Spanzer

   

DIPTERA

DIPTERA

Atherix ibis Fabricius

Ablabesmya monilisL.

Atalanta

appendiculata

Beckidia

zabolotzkii

Broch.

Kieffer

Blepharocerafasciata

Cricotopus

sylvestris

West.

Fabricius

Cnephia

trigonia

Chironomus plumosus L.

Lundstr.

Diamesa

insignipes

Chironomus thumi Kieffer

Kieff.

Dasyhelea

bistriata

Cryptochironomus

Kieff.

deffectus Kieffer

Eukiejferiella

Demicryiptochironomus

clavipennis Lundbeck

vulneratus

Liponeura

cinerascens

Zetter

Lloew

Orthocladius

saxicola

Eristalis bastardi Joh.

Kieff.

Rheotanytarsus curtistilus Goetgh

Procladius choreusMeigen

Weidemannia

onedorum

Psiychoda alternate Sat.

Vall.

 

Tipula lunulata L

 

Tabanus

spodapterus

Meigen

 

Tanytarsus

usmaensis

Pagast

     

ZONA MRENEI

 

Esox ucius L.

 

Pelecus cultratus L.

 

Rutilus rutilus L.

ZONA CRAPULUI

ZONA CRAPULUI

Cyprinus carpio L.

Cyprinus carpio L.

_

Acipenser stellatus L.

 

Acipenser guldenstaedti Brandt

 

Acipenser ruihenusL.

 

Alosa pontica Eichwald

 

Alosa caspia nordmanni Antipa

 

Abramis brama L.

 

Aspins aspinsL.

 

Benthophilus

stellatus

Sauvage

 

Carasisius

auratus

gibelio Bloch

 

Carassius carassius L.

 

Clupeonella cultrventris Nordmann

 

Ictalurus nebulosus Le Sueur

 

Huso huso L.

 

Leuciscus idus L.

 

Leucaspius

delineatus

Heckel

 

Misgurniis fossilis L.

 

Neogobius

fluviatilis

Pallas

 

Pelecus cultratus L.

 

Perca fluviatilis L.

Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L.
Umbra krameri Walbau
Vimba vimba L.
Tinca tinca L.
L.
Stizostedion lucioperca
Scardinius
erythtophthalmus L.
Rhodeus sericeus Pallas
Schlegel
Pseudorasbora
parva
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius

Tabel nr. 4 Lista de bioindicatori caracteristici lacurilor naturale şi de baraj, bălţilor, iazurilor şi mlaştinilor

biologice Elemente calitate de
biologice
Elemente
calitate
de
Microflora
Microflora
bacteriana
bacteriana
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Fitoplancton
Fitoplancton
şi fitobentos
şi fitobentos
(alge bentice,
(alge bentice,
perifiton)
perifiton)
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius

Lista de bioindicatori

Aquaspirilium sp
Aquaspirilium sp
Caulobactersp
Caulobactersp
Siderocapsa sp
Siderocapsa sp
Leptohtrix sp
Leptohtrix sp
Crenohtrix. sp
Crenohtrix. sp
Zooglea ramigera
Zooglea ramigera
Siderocapsa sp
Siderocapsa sp

Sphaerotilus natans

Spirilum sp
Spirilum sp
CYANOBACTERIA
CYANOBACTERIA

Anabaena cylindrica Lemmermann

Anabaena circinalis Rabenh. Bornet et Flahaut

Anabaena flos aquae Breb. Bornet et Flahaut

Aphaqnizomenonflos aquae Ralfs ex. Bornet et Flahaut

Aphanotece clathrata W et G.S. West

Cylindrospermum stagnate (Kutzing.) Bornet et Flahaut

Gloeocapsa minima (Keissl.) Hollerbach

Gloeocapsa turgida (Kutzing.) Hollerbach

Gloeitrichi echinulata (Sckmitk) Rickter

Gomphosphaeria aponina Kutzing

Gomphosphaeria lacustris Chodat

Lyngbia aestuari Liebm. Ex. Gomont

Lyngbia contorta Lemmermann

Lyngbia limnetica Lemmermann

Oscillatoria limosa Agard. ex Gomont

Merismopedia tenuissima Lemmerman

Microcistys pulverea (Wood) Forti emend. Elenkin

Microcistys aeruginosa (Kutzing) Kutzing

Nostoc paludosum Kutzing. ex. Bornet et Flahaut

Nostoc pruniforme Agardh ex. Bornet et Flahaut

Oscillatoria chalybea (Mert.) Grev. Ex. Gomont

Oscillatoria limosa Agard. ex Gomont

Oscillatoria rubescens (D.C.) Gomont

Oscillatoria tenuis Agard. ex Gomont

Oscillatoria splendida Grev ex. Gomont

Phormidium tenue (Menegh) Gomont

Phormidium undnatum (Agardh) Gomont

Spirulina major Kutzing ex. Gomont

EUGLENOPHYTA
EUGLENOPHYTA

Euglena ehrenbergi Klebs

Euglena texta (Dujardin) Hubner

Euglena spirogyra Ehrenberg

Euglena viridis Ehrenberg

Lepocinclis ovum Ehrenberg Lemmermann

Phacus acuminatus Stokes

Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin

Phacus pleuronectes Dujardin

Trachelomonas oblogna Lemmermann

Trachelomonas volvocina Ehrenberg

Trachelomonas volvocinopsis Swirenko

Strombomonas verrucosa (Daday) Deflandre

Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
Silurus glanis L. Umbra krameri Walbau Vimba vimba L. Tinca tinca L. L. Stizostedion lucioperca Scardinius
   

Strombomonas gibberosa (Playfaur) Deflandre

 

Fitoplancton

CRYPTOPHYTA

şi fitobentos

Cryptomonas curvata Ehr

(alge bentice,

Cryptornonas erosa Ehr

penfiton)

Cryptomonas marssoni Skuja

Cryptomonas pyrenoidifera Geitler

Cryptomonas tetrapyrenoidosa Skuja

DINOPHYTA

Ceratium cornutum (Ehr.) Clapadete et Lachmann

Peridinium acicuhferum Lemm.

Peridinium cinctum O. F. Muller

Peridiniumwillei (Huiţfeld – Ksaas) umbonatum Stein

XANTOPHYCEAE

BACILLARIOPHYCEAE

Achnanthes minutissima (Nitzsch.) Ehr.

Amphipleura pelucida Kutz

Asterionellaformosa Hass

Amphora ovalis (Kutz)

Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve

Cymatopleura solea (Brebbisson) Smith

Cymbella prostrata (Berkeley) Cleve

Ceratoneis arcus Ehr.

Coconeis pediculus Ehr

Coscinodiscus lacustris Grun

Cyclotella comta (Ehrenberg) Kutzing

Cyclotella meneghiniana Kutz

Diatoma vulgare Bory

Diatoma hiemale (Roth) Heiberg

Epithemia turgida (Ehr.) Kutz.

Fragilaria crotonensis Kitt

Gomphonema constrictum Ehr.

Gyrosigma acuminatum Kutz. Rabenh

Hantzschia amphyoxis (Ehr.)Gun

Melosira varians (Agardh)

Melosira granulata (E.r) Ralfs

Meridian circulare (Greville) Agardh

Navicula cryptocephala Kutz.

Navicula laceolata Agardh.

Navicula rhinchocephala Kutz

Navicula viridula Kutz.

Nitzschia linearis W. Smith

Nitzsckia palea Kutz.

Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehr.

Rhizosolenia longiseta Zach

Rhoicosphaenia curvata (Kutz) Grun.

Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Muller

Stauroneis anceps Ehr.

Surirella ovalis Brebbison

Surirella biseriata Brebisson

Stephanodiscus astraea Ehr.

Stephanodiscus hantzschii Grunow

Synedra actinastroides Lemmermann

Synedra acus Kutz

Synedra ulna Nitzsch.

Synedra vaucherie Kutz

Tabellaria fenestrata Lyngb.

Fitoplancton

CHRYSOPHYCEAE

şi fitobentos

Chromulina vagans C. Agardh

(alge bentice,

Chrysococcus rufescens Klebs

perifiton)

Dinobryon sertulariaEhr.

 

Mallomonas elongata Reverdin

Synura petersenii Korshikov

Synura uvella Korshikov

RHODOPHYTA

Lemanea torulosa Roth

   

CHLOROPHYCEAE

 

Actinastrum hantzschii Lagerheim

Carteria multifilis Fresenius Dill

Characium pringsheimii A. Braun

Characium falcatum Schroedert

Chlamidomonas angulosa Dill

Chlamidomonas braunii Goroschankin

Chlamidomonas incerta Pascher

Cklamidomonas media Klebs

Chlamidomonas renhardtii Dangeard

Chlamidomonas simplex Pascher

Chlorella vulgaris Beyerinck

Chloromonas vulgaris (Anachin) Gerloff

Chlorogonium elongatum (Dangeard) Dangeard

Coelastrum microsporum Naegeli 1849 in A. Braun

Coelastrum sphaericum Naegeli

Crucigeniella rectangularis (Naegeli) Gay

Eudorina elegans Ehrenberg

Gonium pectorale O.F. Muller

Hydrodictyon reticulatum (L) Lageheim

Koliella longiseta (Visch) Hindak

Langerheimia citriformis (Snow) Collins

Monoraphidium grijfithii (Berk) Komarkova – Legnerova

Oocystis marsoni Lemmermann

Fitoplancton

CHLOROPHYCEAE

şi fitobentos

Pandorina morum (O.F. Mulle)r Bory

Pediastrum simplex (Meyen) Lemmermann

Pediastrum borianum (Turpin) Meneghini

Pediastrum tetras (Ehrenberg) Ralfs

Pediastrum duplex Meyen

Pedistrum muticum Kutzing

Phacotus lenticularis (Ehr.) Stein

Pyraminomonas fasciata Ettl

Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brebisson

Sphaerellopsis fluviatilis (Stein) Pascher

Stigeoclonium tenue Kutzing

Tetraedron trigonum (Nageli) Hansgirg

Tetrastrum punctatum (Schmidle) Ahlstr. Et Tiffany

Ulothrix subtilissima Rabenhorst.

Volvox aureus Ehr.

Volvox globatorL.

 

ZIGNEMATOPHYCEAE

Closterium acutum Breb. Ex. Ralfs

Closterium ehrenbergii Menegh. Ex. Ralfs

Closterium gracile Breb. Ex. Ralfs

Closterium praelongum Breb.

Closterium lanceolatum Kutz. Ex. Ralfs

Cosmarium impressulum Elfv.

Cosmarium regnelii Wille

Cosmarium meneghinii Breb.

Micrasterias crux – melitensis Ehr. Ex. Ralfs

Mougeotia quadrangulare Hassall

Spirogyra varians (Hassall) Kuetz

Spirogyra nitida (Dilhvyn) Link

Staurastrum tetracerum Kuetz. Ex. Ralfs

Alge verzi,

CHAROPHYCEAE

Macrofite

Chara vulgarii L.

Ferigi

PTERIDOPHYTA

Salvinia natans (L.) All.

Azolla caroliniana Willd.

Plante

cu

ANGIOSPERMAE

flori

Lemna minor L.

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleiiden

Wolffia arrihiza (L.) Wimm

Ceratophyllum submersum L.

Elatine hungarica Moezs.

   

Hydrocharis morus – ranae L.

 

Myriophyllum demersum L.

Myriophyllum verticillatum L.

Ranunculus aquatilis (L.) Dumort

Polygonum amphibium L.