Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

GRUPA:Mic
DOMENIUL DE ACTIVITATE:Domeniul stiine
CATEGORIA DE ACTIVITATE:Activitate matematic
MILOC DE REALI!ARE:oc "i"actic
#U$IECTUL ACTIVIT%&II:'Un"e se a(l mulimea "e )isici*'
#COPUL:
+o,ma,ea ,e),e-ent,ilo, "es),e )o-iia )e ca,e o ocu) mulimea "e o.iecte /n
s)aiu0
Consoli"a,ea "e),in"e,ii "e a asculta cu atenie ce,inele e"ucatoa,ei 1i "e a aciona
co,ect /n ,a)o,t cu ce,inele acesteia0
O$IECTIVE OPERA&IONALE
a2Co3nitiv in(o,maionale
4s i"enti(ice )o-iiile s)aiale 1i s )lase-e mulimea "e o.iecte /n )o-iia s)aial
in"icat5
4s ,ecunoasc 1i "enumeasc ,elaiile )o-iionale /nt,e elementele aceleia1i
mulimi:(a /n (a6s)ate /n s)ate6"e)a,te unul "e altul6a),oa)e unul "e altul5
4s utili-e-e co,ect cuv7ntul 8mulime' 1i s ve,.ali-e-e aciunile e(ectuate5
.2Psi9omot,ice
4s m7nuiasc /n mo" o,3ani-at mate,ialul5
4s se "e)lase-e /n tim) util )ent,u a ,e-olva sa,cini ),o)use /nt,4un s)aiu "at5
c2A(ectiv motivaionale
4s ,ece)te-e a(ectiv tema ),o)us5
4s a,3umente-e ,eali-a,ea unei sa,cini "e :oc5
4s motive-e ,e-olva,ea unei situaii ),o.lem0
#ARCINA DIDACTIC%
Recunoa1te,ea 1i "enumi,ea co,ect a )o-iiilo, s)aiale0
REGULILE OCULUI
Co)ilul c9emat "e )isicu sc9im. )o-iiile s)a1iale0
La semnalul e"ucatoa,ei6co)iii /nc9i" 1i "esc9i" oc9ii0
ELEMENTELE OCULUI
;nc9i"e,ea 1i "esc9i"e,ea oc9ilo,6sc9im.a,ea )o-iiei mulimii "e )isici6a)lau-e0
#TRATEGIA DIDACTIC%
METODE <I PROCEDEE
Conve,saia6o.se,vaia6e=)licaia6"emonst,aia6e=e,ciiul6:ocul6su,),i-a6munca
in"ivi"ual0
MATERIAL DIDACTIC
O mulime "e )isici "in )lu16eta:e,6o :uc,ie6ecusoane cu )isici al.e 1i ne3,e0
RE#UR#E DE TIMP:>?4@A MINUTE
$I$LIOGRA+IE
P,o3,ama activitatilo, inst,uctiv4e"ucative in 3,a"inita "e
co)ii5E"itu,a VBI Inte3,al6 $ucu,esti 6@AA?0
Ileana Li.otean6Ma,iana #elin36ocu,i "i"actice matematice
)ent,u 3,a"inita6E"itu,a VBI Inte3,al6 $ucu,esti6>CCD0
Ma3"alena Dumit,a6Activitati matematice in 3,a"inita439i"
),actic6E"itu,a Com)ania6$ucu,esti6@AA@0
G9i" )ent,u ),oiecte tematiceEActiviti inte3,ate )ent,u
),e1cola,i F4? ani26Di"actica Pu.lis9in3 Gouse @AAD
EVENIMENTUL
DIDACTIC
CON&INUTUL
<TIIN&I+IC
#TRATEGIA
DIDACTIC%
EVALUARE
MOMENT
ORGANI!ATORIC
4ae,isi,ea slii "e 3,u)5
4a,an:a,ea scunelelo, /n
(o,m "e semice,c5
conve,saia
CAPTAREA
ATEN&IEI
#e va ,eali-a cu a:uto,ul
mate,ialului su. (o,m "e
su,),i- 0 #e va solicita
"esc,ie,ea mate,ialului
),e-entat
conve,saia
o.se,vaia
A),ecie,i
)o-itive asu),a
,s)unsu,ilo,0
ENUN&AREA
O$IECTIVELOR
Voi anuna titlul :ocului:
4Co)ii aceste )isici au venit
s se :oace cu voi0ocul se
nume1te:'Un"e se a(l
mulimea "e )isici*'
#e nume1te a1a )ent,u c
)isicile /1i vo, sc9im.a
me,eu locul6ia, voi va t,e.ui
s le 3sii0
Voi anuna sco)ul 1i
o.iectivele :ocului /n
te,meniaccesi.ili 1i )e
/nelesul co)iilo,0
conve,saia
o.se,vaia
O.se,va,ea
com)o,tamentul
ui co)iilo,0
OCUL DE PRO$% Voi (ace "emonst,a,ea
:ocului 1i voi e=)lica ,e3ulule
:ocului0
Pisica va c9ema un co)il la
ea6iat ceilali /nc9i"
oc9ii0Co)ilul a1ea- 3,u)a
"e )isici su. masEa:utat "e
e"ucatoa,e26.ate "in
)alme6co)iii "esc9i" oc9ii 1i
el /i /nt,ea.:'Un"e se a(l
mulimea "e )isici*'0
e=)licaia
"emonst,aia
conve,saia
e=e,ciiul
A),ecie,i
)o-itive asu),a
aciunilo, 1i
,s)unsu,ilo,
co)iilo,0
EHECUTAREA
OCULUI
PROPRIU !I#
Alt co)il este c9emat "e
)isic 1i a1ea-6a:utat "e
e"ucatoa,e6mulimea "e
)isici/n alte )o-iii
s)aiale0ocul continu )7n
se ocu) toate )o-iiile
s)aiale ),o)use0Aceea1i
)o-iie )oate (i ocu)at "e
mai multe o,i0
e=e,ciiul A),ecie,i
ve,.ale0
REALI!AREA
+EED4$ACI4ULUI
<I A
PER+ORMAN&EI
Com)lica,ea :ocului:
Co)iii vo, (i /m),ii /n
"ou ec9i)e:)isici al.e 1i
ne3,e 1i se vo, a1e-a /n
)e,ec9i0La coman"a
mea:(a /n (a6s)ate /n
s)ate6unul l7n3 altul6unul
"u) altul6"e)a,te unul "e
altul6co)iii vo, e=ecuta
)o-iiile s)aiale
in"icate0ocul )oate
continua ),in sc9im.a,ea
)e,ec9ii "e :oc sau a
ecusoanelo,0
e=)licaia
e=e,ciiul
:ocul
A),ecie,i
ve,.ale
EVALUAREA
PER+ORMAN&EI
Co)iii vo, ),imii (i1e "e
munc in"ivi"ual cu
u,mtoa,ele ce,ine:
4"esenea- )isicua a(lat )e
mas5
4/nce,cuie1te )isicua a(lat
su. mas5
conve,saia
e=e,ciiul
munca
in"ivi"ual

Dac au ,e-olvat
co,ect ce,inele 0
;NCGEIEREA
ACTIVIT%&II
Voi (ace a),ecie,i asu),a
"es(1u,,ii activitii6a
,e-ultatelo, 1i mo"ul "e
com)o,ta,e al co)iilo,0
conve,saia A),ecie,i
ve,.ale