Sunteți pe pagina 1din 3

Comisia CNATDCU de Informatic!

Standarde de evaluare a tezelor de doctorat1. Perspective

Perspectivele de evaluare a tezelor de doctorat sunt:
a) respectarea normelor de bun! conduit! n activitatea de cercetare-dezvoltare;
b) relevan"a #tiin"ific!;
c) impactul poten"ial al rezultatelor;
d) originalitatea #i caracterul inovativ sau creativ;
e) adecvarea metodologiei utilizate la cercetarea prezentat! n cadrul tezei;
f) adecvarea modalit!"ii de prezentare a informa"iilor n cadrul tezei #i claritatea acestora;
g) m!sura n care rezultatele prezentate n tez! au fost publicate sau acceptate spre
publicare, n urma evalu!rii de c!tre evaluatori externi (prin peer review), sau m!sura n
care rezultatele prezentate n tez! au poten"ialul de a fi publicate (au fost acceptate spre
publicare).

2. Metodologie

Evaluarea se realizeaz! dup! criterii specifice, din perspectivele enun$ate, $innd cont de
recomand!rile enun$ate mai jos. Pentru a putea fi acceptat!, teza trebuie s! ndeplineasc!
simultan urm!toarele condi$ii:
- s! respecte normele de etic! (perspectiva a);
- s! ndeplineasc! criteriul global calitativ minim (satisf!c!tor) precizat n sec$iunea 4;
- s! nu con$in! gre%eli %i s! nu dovedeasc! caren$e grave de abordare, chiar dac! ea
ndepline#te criteriile de acceptare (formulate n sec$iunea 3);
- calificativul acordat de c!tre Comisia de analiz! %i sus$inere s! fie n concordan$! cu
criteriile minimale de acordare a calificativelor (descrise n sec$iunea 3).

3. Criterii de evaluare

Normele de etic! (perspectiva a). Teza se invalideaz! n cazurile n care exist! eviden$e care
probeaz! c! autorul %i atribuie (implicit sau explicit) rezultate (teoretice sau empirice), texte
sau imagini care nu-i apar$in, ori care probeaz! c! n publica$iile sale candidatul a inclus p!r$i
copiate din literatur! sau din alte surse (inclusiv manuscrise nepublicate ale altor autori)

Fiecare dintre perspectivele b) g) se evalueaz! cu unul din calificativele: nesatisf!c!tor,
satisf!c!tor, bine, foarte bine, excelent, dup! cum urmeaz!:

Relevan"a #tiin"ific! (perspectiva b) se cuantific! prin: ncadrarea tezei n domeniul
Informatic!, ncadrarea temei n tendin$ele actuale ale cercet!rii din Informatic!, analiza
critic! %i comparativ! a rezultatelor de interes pentru tema investigat! etc.

Impactul poten$ial al rezultatelor (perspectiva c) se cuantific! prin: crearea de artefacte
destinate comunit!$ii %tiin$ifice (instrumente / sisteme / resurse), cit!rile (exceptnd
autocit!rile) etc.

Originalitatea %i caracterul inovativ sau creativ (perspectiva d) se cuantific! prin: brevete,
inven$ii, deschiderea de noi direc$ii de cercetare teoretic! etc.

Adecvarea metodologiei utilizate la cercetarea prezentat! n cadrul tezei (perspectiva e)
se cuantific! prin: cunoa%terea %i utilizarea de instrumente %tiin$ifice de nivel nalt etc.

Adecvarea modalit!$ii de prezentare a informa$iilor n cadrul tezei %i claritatea acestora
(perspectiva f) se cuantific! prin: eviden$ierea clar! a lucr!rilor publicate, includerea unei
declara$ii c! n tez! nu au fost reproduse par$ial sau total lucr!ri publicate/nepublicate ale altor
autori, eviden$ierea contribu$iilor originale (cu precizarea contribu$iei proprii n lucr!rile cu
mai mul$i autori), relevan$a publica$iilor raportate pentru tema cercetat! n tez!, limba curat!
etc.

Produc"ia #tiin"ific! (perspectiva g) se evalueaz! prin publica$ii ap!rute n forumuri (jurnale
%i conferin$e) specifice domeniului Informatic! %i a codomeniilor sale. Comisia CNATDCU
de Informatic! $ine la zi pe adresa Consor$iului de Informatic! (https://informatica-
universitaria.ro/) o list! con$innd 4 categorii de reviste %i conferin$e (notate A, B, C, D) din
domeniul Informatic!, precum %i un serviciu Web cu care pot fi clasificate forumuri nelistate.
Scorurile asociate forumurilor sunt urm!toarele:
A ! 8 pct.
B ! 4 pct.
C ! 2 pct. Aici se vor include %i LNCS-urile care nu sunt n A %i B
D ! 1 pct. Aici intr! reviste %i conferin$e care nu se reg!sesc n categoriile de mai sus
dar sunt indexate SCOPUS, IEEE, ACM, SPRINGER, DBLP, CiteSeerX, Zentralblatt,
MathSciNet, COPERNICUS, EBSCO, ProQuest etc. (nu %i forumuri de genul WSEAS,
IAENG, DAAAM).
Pentru evaluarea perspectivei g) se vor nsuma doar scorurile asociate publica$iilor ce
con$in rezultate originale ale autorului raportate in tez!. Workshopurile asociate
conferin$elor ob$in rangul conferin$ei numai dac! nu sunt cotate separat (caz n care se
evalueaz! ca forumuri independente) %i lucr!rile lor au fost publicate n volumul conferin$ei
principale. Lucr!rile de tip poster %i demonstra$ii de sisteme, publicate n volumul conferin$ei,
precum %i cele prezentate n workshopuri asociate conferin$elor dar publicate n volume
distincte se consider! n categoria imediat inferioar! (cu excep$ia workshopurilor asociate
conferin$elor de categoria D, care r!mn n categoria D) %i primesc punctajul categoriei.
Punctajul publica$iilor se calculeaz! dup! formula:

!
P =
S
i
max(1, n "2)
i
N
#


unde S
i
reprezint! scorul asociat forumului unde a ap!rut publica$ia
1
, iar n este num!rul de
autori al lucr!rii. Se vor considera maximum 2 articole din categoria D, adic! maximum 2 pct.
prin nsumare. O lucrare scurt! sau o lucrare demonstra$ie se evalueaz! la 2/3 din punctaj,
autorul trebuind s! specifice tipul lucr!rii (long/short/demo) n lista de lucr!ri. Autorul trebuie
s! publice minimum trei lucr!ri, din care minimum o lucrare ca singur autor.

1
Comisia CNATDCU de Informatic! $ine la zi pe adresa Consor$iului de Informatic! (https://informatica-
universitaria.ro/) o list! con$innd 4 categorii de reviste %i conferin$e (notate A, B, C, D), precum %i un serviciu
Web cu care pot fi clasificate jurnalele.
4. Calificativul de acceptare al tezei

Teza se evalueaz! global cu un calificativ (satisf!c!tor, bine, foarte bine, excelent) care
trebuie s! fie cel maxim calculat pe baza urm!toarelor reguli (n fiecare caz, ambele criterii
trebuiesc ndeplinite):

Excelent:
- Calificativul perspectivelor b) f): majoritatea perspectivelor sunt evaluate cu
excelent %i restul cu foarte bine;
- Scorul pentru perspectiva g) este de cel pu$in 16 pct. %i autorul are cel pu$in o
lucrare de 8 pct. sau dou! lucr!ri de minimum 4 pct.
Foarte bine:
- Calificativul perspectivelor b) f): majoritatea perspectivelor sunt evaluate cu cel
pu$in foarte bine %i restul cu bine;
- Scorul pentru perspectiva g) este de cel pu$in 10 pct. %i autorul are cel pu$in o
lucrare de minimum 4 pct.
Bine:
- Calificativul perspectivelor b) f): majoritatea perspectivelor sunt evaluate cu cel
pu$in bine %i restul cu satisf!c!tor;
- Scorul perspectivei g) este de cel pu$in 6 pct. %i autorul are cel pu$in o lucrare de
minim 4 pct. sau dou! lucr!ri de 2 pct.
Satisf!c!tor:
- Calificativul perspectivelor b) f): este cel pu$in satisf!c!tor;
- Scorul perspectivei g) este de cel pu$in 4 pct. %i autorul are cel pu$in o lucrare de
minim 2 pct.

5. Responsabilitatea evalu!rii tezei

Comisiei de analiz! %i sus$inere a tezei de doctorat i revine ntreaga responsabilitate de
evaluare a acesteia. Criteriile definite n acest document sunt menite s! furnizeze o orientare
general! %i un ghid pentru validarea calificativului acordat la sus$inerea public!.