Sunteți pe pagina 1din 16

Emitent: Ministerul Agriculturii

Ordin nr. 978 din 12/02/2003


Regulamentul de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaoreaza studii de e!aluare a impactului asupra
mediului si ilanturi de mediu
Monitorul Oficial nr. 3 din 01/0"/200#
$n temeiul dispozitiilor art. 12 din %egea protectiei mediului nr. 137/199"& repulicata& cu modificarile si
completarile ulterioare&
in aza '.(. 739/2003 pri!ind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii& )adurilor& Apelor si Mediului&
a!and in !edere pre!ederile '.(. 918/2002 pri!ind stailirea procedurii*cadru de e!aluare a impactului asupra
mediului si pentru aproarea listei proiectelor pulice sau pri!ate supuse acestei proceduri& ale '.(. "73/2002 pentru
aproarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor&
tinand cont de pre!ederile +rdinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 8,0/2002 pentru aproarea
)rocedurii de e!aluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu& ale +rdinului ministrului
apelor& padurilor si protectiei mediului nr. 18#/1997 pentru aproarea )rocedurii de realizare a ilanturilor de mediu&
cu modificarile si completarile ulterioare& si ale +rdinului ministrului agriculturii& padurilor& apelor si mediului nr.
818/2003 pentru aproarea )rocedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu&
ministrul agriculturii& padurilor& apelor si mediului emite urmatorul ordin-
Art. 1.
.e aproa Regulamentul de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaoreaza studii de e!aluare a impactului
asupra mediului si ilanturi de mediu& pre!azut in ane/a care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2.
Regulamentul pre!azut la art. 1 se pune la dispozitia celor interesati pe pagina de 0e a Ministerului Agriculturii&
)adurilor& Apelor si Mediului& la adresa 000.mappm.ro& de catre 1irectia de pre!enire si management al
fenomenelor periculoase.
Art. 3.
)rezentul ordin se pulica in Monitorul +ficial al Romaniei& )artea $& si intra in !igoare la 30 de zile de la pulicare.
Art. 4.
%a data intrarii in !igoare a prezentului ordin se aroga +rdinul ministrului apelor& padurilor si protectiei mediului
nr. 278/199,& pulicat in M.+f. 12, din 18 iunie 199,& si orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.
Art. 5.
1irectia generala de protectia mediului !a duce la indeplinire pre!ederile prezentului ordin.
ANEXA
R2(3%AM245
de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaoreaza studii de e!aluare a impactului asupra mediului si ilanturi
de mediu
1. )re!ederi generale
Art. 1.
617 )rezentul regulament se emite in conformitate cu pre!ederile art. 12 si ale art. ," lit. f7 din %egea protectiei
mediului nr. 137/199"& repulicata& cu modificarile si completarile ulterioare& denumita in continuare %)M& de catre
autoritatea centrala pentru protectia mediului& denumita in continuare A8)M& si in aza pre!ederilor '.(. "73/2002
pentru aproarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor& ale '.(. 918/2002 pri!ind stailirea
procedurii*cadru de e!aluare a impactului asupra mediului si pentru aproarea listei proiectelor pulice sau pri!ate
supuse acestei proceduri& ale +rdinului ministrului apelor& padurilor si protectiei mediului nr. 18#/1997 pentru
aproarea )rocedurii de realizare a ilanturilor de mediu& cu modificarile ulterioare& ale +rdinului ministrului apelor
si protectiei mediului nr. 8,0/2002 pentru aproarea )rocedurii de e!aluare a impactului asupra mediului si de
emitere a acordului de mediu si ale +rdinului ministrului agriculturii& padurilor& apelor si mediului nr. 818/2003
pentru aproarea )rocedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu. )rezentul regulament poate fi modificat
numai de catre A8)M prin ordin al ministrului.
627 Acest regulament staileste procedura pentru atestarea persoanelor juridice si a persoanelor fizice& denumite in
continuare parti& in !ederea efectuarii e!aluarii impactului asupra mediului& denumita in continuare 2$M& si a
ilanturilor de mediu& denumite in continuare 9M& in conformitate cu pre!ederile %)M.
Art. 2.
8u!intele si e/presiile folosite in prezentul regulament !or a!ea intelesul lor comun si oisnuit& daca nu sunt definite
altfel in 8odul ci!il& in %)M sau in prezentul regulament-
a7 atestare * certificarea partilor pentru e/ecutarea 2$M si a 9M& conform prezentului regulament:
7 certificat de atestare * un certificat !alail o perioada de 2 ani& care se acorda ca do!ada a atestarii conform
prezentului regulament:
c7 ni!el de competenta * una dintre cele trei categorii de atestare a persoanelor fizice sau juridice care e/ecuta
e!aluarea impactului asupra mediului sau ilantul de mediu:
d7 parte * o persoana juridica sau fizica ce solicita atestarea in aza prezentului regulament:
e7 8A * 8omisia de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaoreaza studii de e!aluare a impactului asupra
mediului si ilanturi de mediu:
f7 .5 * .ecretariatul te;nic al 8omisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaoreaza studii de e!aluare a
impactului asupra mediului si ilanturi de mediu.
Art. 3.
617 $n !ederea autorizarii in domeniul mediului in conformitate cu %)M& numai 2$M si 9M efectuate de parti atestate
!or fi luate in considerare de catre autoritatile de mediu din Romania.
627 )artile care e/ecuta 2$M si 9M treuie sa fie independente din punct de !edere juridic atat fata de proiectant& cat
si de titularul proiectului si/sau al acti!itatii.
637 )artile care e/ecuta 2$M sau 9M pot fi si din afara Romaniei& daca sunt atestate conform prezentului regulament
sau daca prezinta un certificat de atestare emis intr*o tara memra a 3niunii 2uropene sau in tari cu legislatie
armonizata cu a acesteia si recunoscut de catre 8omisia de atestare. )artile din afara Romaniei !or respecta legislatia
in !igoare pri!ind regimul strainilor in Romania.
Art. 4.
Metodologia care se !a folosi in e/ecutarea 2$M si 9M si continutul lor general !or respecta cerintele metodologice
si de continut pre!azute de legislatia rele!anta in !igoare.
Art. 5.
617 5itularul acti!itatii raspunde de autenticitatea informatiilor pe care le furnizeaza pentru elaorarea 2$M sau a
9M. Responsailitatea pentru corectitudinea 2$M si a 9M !a re!eni partii care a inc;eiat contractul de e/ecutare a
2$M sau a 9M cu titularul acti!itatii.
627 Responsailitatea pentru realizarea studiilor de e!aluare a impactului si a ilanturilor de mediu si pentru
corectitudinea interpretarii informatiilor prezentate in rapoartele intocmite re!ine persoanei fizice sau persoanei
responsaile desemnate din cadrul colecti!ului persoanei juridice atestate care coordoneaza lucrarea. 2/pertii
coordonatori treuie sa fie atestati la cel mai inalt ni!el de competenta si raspund su semnatura de calitatea studiilor
si a rapoartelor intocmite.
637 Responsailitatea pentru corectitudinea documentelor furnizate autoritatilor competente de protectia mediului
re!ine titularului proiectului sau al acti!itatii.
Art. 6.
8ertificatul de atestare !a fi elierat de 8A conform regulamentului de functionare pre!azut la cap. # si !a reprezenta
actul juridic do!editor al atestarii conform prezentului regulament.
2. Atestarea persoanelor fizice pentru elaorarea ilanturilor de mediu/studiilor de impact asupra mediului
2.1. .istemul de atestare
Art. 7.
617 )entru persoanele fizice care sunt atestate ca e/perti in 9M !or e/ista trei ni!eluri de competenta.
)ersoanele fizice atestate pentru ni!elul cu cea mai mica competenta se !or numi auditori asociati. )ersoanele fizice
atestate pentru ni!elul de competenta medie& clasificate astfel de 8A& se !or numi e/perti auditori in 9M.
)ersoanele fizice atestate pentru ni!elul cu cea mai mare competenta& clasificate astfel de 8A& se !or numi e/perti
auditori principali in 9M.
627 )entru persoanele fizice care sunt atestate ca e!aluatori ai impactului asupra mediului !or e/ista trei ni!eluri de
e/pertiza. )ersoanele fizice atestate pentru ni!elul cu cea mai mica competenta se !or numi e!aluatori asociati.
)ersoanele fizice atestate in ni!elul mediu de competenta se !or numi e/perti e!aluatori de mediu& iar cele atestate la
ni!elul superior de competenta se !or numi e/perti e!aluatori principali in 2$M.
Art. 8.
617 <iecare persoana fizica care solicita certificat de atestare pentru 9M sau 2$M !a treui sa indeplineasca conditiile
minime de !ec;ime si e/perienta inscrise in ane/a 2.1 si !a fi repartizata initial unuia dintre cele trei ni!eluri
mentionate in art. 7& pe aza calificarilor sale te;nice si profesionale& a apartenentei la organisme profesionale& a
instruirii in domenii legate de 9M/2$M si a e/perientei personale legate de 9M/2$M inscrise in sectiunile A*2 ale
formularului de inscriere prezentat in ane/a 1. 8alificarile si e/perienta profesionala !or fi punctate dupa sistemul
descris in ane/a 2.2& iar punctajul adunat de la toate cele patru elemente !a defini ni!elul initial de competenta la
care persoana este repartizata de catre 8A.
627 Repartizarea initiala a persoanelor fizice pe un anumit ni!el& conform alin. 617 si ane/ei 2.2& !a fi supusa
modificarii sau confirmarii& in functie de rezultatele e/aminarilor care !or a!ea caracter oligatoriu. 2/aminarile !or
fi diferite pentru fiecare dintre cele trei ni!eluri de atestare& a!and forma mai simpla pentru ni!elul mai mic si forma
mai comple/a pentru cel mai inalt ni!el.
637 .tructura si continutul e/aminarilor !or fi stailite de 8A si se !or aplica tuturor persoanelor fizice care solicita
atestarea pentru 9M/2$M. 2/aminarile scrise !or fi de tip grila. )entru otinerea ni!elului superior& dupa
promo!area e/aminarii scrise !a a!ea loc un inter!iu in prezenta memrilor 8A.
6#7 Rezultatele e/aminarilor !or fi folosite de 8A pentru a modifica e!aluarea initiala a persoanelor fizice care
solicita atestarea& acolo unde rezultatele otinute nu corespund cerintelor minime de promo!are mentionate in ane/a
2.3.
6"7 $n urma promo!arii e/aminarii scrise pentru ni!elurile inferioare de competenta si a e/aminarii orale pentru
ni!elul de e/pert auditor principal& 8A !a alcatui punctajul final prin insumarea a 7"= din punctajul atriuit in etapa
de precalificare si 2"= din punctajul atriuit la e/aminarea propriu*zisa si !a staili daca persoana fizica poate fi
atestata de 8A si la ce ni!el de competenta.
2.2. )rocedura pentru atestarea e/pertilor in 9M/2$M
Art. 9.
617 .olicitantul !a transmite la 8A formularul de inscriere insotit de documente do!editoare ale celor declarate& care
!or include urmatoarele-
a7 formularul de cerere semnat& cu toate sectiunile completate corespunzator si in totalitate:
7 copii ale tuturor certificatelor/diplomelor de studii mentionate in formularul completat:
c7 copii ale certificatelor sau ale altor documente care atesta aceasta apartenenta la organizatii te;nice ori
profesionale:
d7 copii ale certificatelor sau ale altor documente care demonstreaza frec!entarea de catre solicitant a cursurilor de
instruire mentionate in formularul de cerere& precum si ni!elul te;nic si durata acestor cursuri de instruire:
e7 acolo unde este posiil& documente care sa do!edeasca finalizarea 9M/2$M si a studiilor cone/e mentionate in
sectiunea din formularul de cerere referitoare la e/perienta anterioara:
f7 acte do!editoare pri!ind statutul de angajat permanent& pentru memrii colecti!ului de lucru al persoanei juridice
solicitante:
g7 do!ada ac;itarii tarifului de e!aluare initiala.
627 8A& prin .5& !a inregistra cererea in aza de date pri!ind atestarea si !a atriui solicitantului un numar de cod
care !a fi e!identiat in aceasta. 8A& prin .5& !a !erifica formularul de cerere pentru a se asigura ca toate sectiunile
rele!ante sunt completate. 1aca e/ista proleme pri!ind informatiile furnizate in formular& .5 !a returna
solicitantului formularul si !a solicita informatii suplimentare asupra sectiunilor respecti!e.
637 1aca formularul a fost completat corect& 8A& prin .5& !a aloca solicitantilor punctajul initial rezultat& pe aza
unui sistem care ia in considerare calificarile& apartenenta la organizatii profesionale& cursuri de instruire asol!ite de
solicitant si e/perienta anterioara in domeniul 9M/2$M sau in acti!itatile colaterale inscrise in notele ane/ate la
formularul de inscriere. )unctele alocate fiecarui solicitant !or fi introduse in aza de date pri!ind atestarea. 8and
punctajul calculat de .5 este insuficient precalificarii solicitantului pentru oricare dintre ni!elurile de atestare pentru
9M/2$M& acesta !a informa solicitantul asupra acestui fapt si ii !a solicita sa re!ina cu cererea la o data ulterioara&
dupa ce !a fi acumulat e/perienta suplimentara.
6#7 8A& prin .5& !a precalifica solicitantul& daca punctajul calculat este suficient pentru a aprecia ca indreptatita
considerarea solicitantului pentru un anumit ni!el de competenta. )e aceasta aza& .5 !a fi/a pentru solicitant o data
pentru e/aminarea propriu*zisa. 1aca solicitantul nu se prezinta la data de e/aminare con!enita sau nu a otinut
punctajul necesar promo!arii& se poate relua aceasta etapa cu inca o ree/aminare. $n cazul in care nici dupa aceasta
e/aminare solicitantul nu a realizat punctajul necesar pentru promo!are in etapa finala& procedura de atestare treuie
reluata de la inceput. 8A !a puncta rezultatele e/aminarii si !a introduce punctajul in aza de date pri!ind atestarea.
6"7 8A !a calcula punctajul cominat ce !a fi alocat solicitantului& adunand 7"= din punctajul calculat conform art.
8 si 2"= din punctajul realizat de solicitant la e/aminare. )unctajul cominat rezultat !a staili ni!elul la care !a fi
atestat solicitantul si !a fi introdus de .5 in aza de date pri!ind atestarea.
6,7 1aca solicitantul nu a reusit sa realizeze punctajul cominat necesar atestarii& 8A& prin .5& !a instiinta
solicitantul in acest sens si ii !a solicita sa re!ina cu cererea la o data ulterioara& dupa ce !a fi acumulat e/perienta
suplimentara in domenii cone/e 9M/2$M.
Art. 1.
617 1aca solicitantul a realizat un punctaj suficient atestarii la unul dintre ni!eluri& 8A !a emite solicitantului
certificatul de atestare. Acesta !a fi semnat de presedintele 8A si !a fi elierat solicitantului spre a*i folosi drept
do!ada a atestarii. %a primirea certificatului de atestare& solicitantul !a de!eni e/pert atestat in 9M/2$M& denumit in
continuare e/pert atestat& pentru ni!elul corespunzator e/perientei do!edite.
627 2/pertul atestat !a include o copie a certificatului de atestare in toate rapoartele de 9M/2$M pe care le
elaoreaza dupa atestarea sa& in perioada in care certificatul de atestare este in !igoare.
2.3. )rocedura de reinnoire
Art. 11.
617 8and un certificat de atestare a implinit 22 de luni 6si anume& cu doua luni inainte de e/pirare7& persoana fizica
sau juridica atestata are oligatia de a solicita reinnoirea. $n acest scop !a solicita .5 un nou set de formulare de
cerere& pe care !a inscrie numai modificarile aparute fata de situatia prezentata la atestarea/reatestarea anterioara& in
ceea ce pri!este statutul sau profesional si e/perienta acumulata si il !a trimite 8A cu cel putin o luna inainte de data
e/pirarii certificatului de atestare e/istent.
627 8A& prin .5& !a inregistra cererea de reinnoire in aza de date pri!ind atestarea si !a !erifica formularul de
cerere de reinnoire pentru a se asigura ca s*au completat corect toate sectiunile importante ale acestuia. 1aca e/ista
proleme pri!ind informatiile furnizate in formular& .5 !a returna e/pertului atestat formularul& solicitandu*i
informatii suplimentare asupra sectiunilor respecti!e. 2ste de datoria celui care solicita reinnoirea sa completeze
corect si in totalitate formularul de cerere de reinnoire.
637 1aca formularul de cerere de reinnoire este completat corect& 8A il !a lua in considerare pentru reinnoirea
certificatului de atestare. Reinnoirea certificatului de atestare se acorda daca solicitantul a efectuat in aza
certificatului otinut anterior un numar suficient de 9M/2$M necesar pentru otinerea punctajului pre!azut in ane/a
2.3. $n situatia in care nu se considera indreptatita acordarea reinnoirii datorita e/perientei insuficiente in anii
anteriori sau datorita altor aspecte legate de calitatea 9M/2$M e/ecutate de e/pertul atestat& 8A& prin .5& il !a
instiinta pe e/pertul atestat asupra aspectelor rele!ante si asupra deciziei de a nu reinnoi certificatul de atestare a
acestuia.
6#7 8and reinnoirea se considera indreptatita& 8A !a a!ea in !edere ce ni!el sa fie atriuit e/pertului atestat
respecti!& tinand cont de informatiile furnizate. 1upa aceasta 8A !a pregati un nou certificat de atestare. Acesta !a fi
semnat de presedintele 8A si !a fi elierat e/pertului atestat spre a*i folosi drept do!ada a reinnoirii certificatului de
atestare. 8ertificatul de atestare reinnoit !a fi& de asemenea& introdus de .5 in aza de date pri!ind atestarea.
6"7 )rocedura de reinnoire !a fi reinceputa cand certificatul de atestare a implinit 22 de luni de !alailitate& dupa cum
se mentioneaza la alin. 617. $n aceasta maniera& certificatul de atestare !a fi supus reinnoirii la fiecare 2# de luni& in
conditii normale.
Art. 12.
617 1aca certificatul de atestare e/pira sau nu este reinnoit din oricare moti!& e/pertul atestat poate finaliza 9M/2$M
e/istente& care au fost contractate inainte de data e/pirarii !alailitatii& daca 8A nu decide altfel. $n orice situatie&
e/pertul atestat nu !a putea insa contracta lucrari noi de 9M/2$M ulterior e/pirarii !alailitatii certificatului de
atestare.
627 )ersoanele fizice care sunt atestate pentru e/ecutarea 9M/2$M !or treui sa sustina un e/amen de reinnoire a
atestarii in conditiile pre!azute la art. 11& la fiecare , ani 6calculati de la data initiala a atestarii lor7& presupunand ca
atestarea a continuat fara intrerupere.
Art. 13.
)entru otinerea unui ni!el superior de atestare solicitantul !a urma procedura de atestare descrisa la art. 9& facand
do!ada pregatirii si competentelor sale pentru ni!elul la care doreste sa se ateste.
2.#. Atriuirea unor domenii specifice de e/pertiza
Art. 14.
617 1omeniile specifice de e/pertiza care pot fi utilizate sunt prezentate in ane/a # si corespund acti!itatilor inscrise
in legislatia specifica de mediu 62$A& $))8 si %)87.
627 .olicitantul treuie sa faca do!ada e/perientei pentru domeniile pentru care doreste atestarea prin prezentarea in
formularele de inscriere a cel putin unei lucrari rele!ante elaorate.
637 8A staileste domeniile de e/pertiza pentru care se !a acorda atestarea.
6#7 $n cazul in care e/perienta solicitantului se limiteaza numai la anumite componente ale mediului& cuprinse in
ilantul de mediu& si anume-
* terenuri contaminate& inclusi! sol si susol:
* poluarea aerului si domenii cone/e:
* poluarea apei si tratarea/e!acuarea apei uzate:
* gestionarea deseurilor solide si domenii cone/e:
* materiale periculoase si domenii cone/e:
* sanatatea muncii si domenii cone/e:
* pre!enirea si controlul integrat al poluarii:
* alte domenii specifice considerate rele!ante in circumstante specifice.
6"7 8A poate restrange atestarea acelui e/pert la componentele de mediu pentru care solicitantul a facut do!ada
e/perientei in domeniu. 1omeniile si componentele de mediu !or fi incluse in certificatul de atestare si in aza de
date pri!ind atestarea.
3. Atestarea pentru 9M/2$M a persoanelor juridice
Art. 15.
617 .tatutul atestarii persoanelor juridice pentru elaorarea 9M/2$M !a fi definit e/clusi! prin numarul si ni!elul de
competenta al persoanelor fizice angajate permanent in colecti!ele desemnate pentru atestare.
627 Atestarea acordata persoanei juridice nu implica atestarea indi!iduala a nici unuia dintre cei angajati de persoana
juridica.
637 Atestarea persoanelor juridice se face numai colecti!& prin emiterea unui singur certificat de atestare al carui
titular este persoana juridica. $n certificatul de atestare se inscriu numele& domeniul de e/pertiza si ni!elul de
competenta do!edit al memrilor colecti!ului desemnat.
Art. 16.
617 Atestarea persoanelor juridice se face pe 3 ni!eluri& in functie de numarul personalului cuprins in colecti!ul de
lucru si de calificarile si pregatirea profesionala do!edita a memrilor colecti!ului atestat.
627 $n !ederea atestarii& persoanele juridice !or nominaliza colecti!ele specializate pentru aceasta acti!itate si !or
completa sectiunile A& 9& 8 si 2 ale formularului de inscriere din ane/a 19 pentru fiecare dintre memrii acestora.
637 )rocedura de !erificare a realizarii conditiilor de inscriere si precalificare se !a desfasura in mod similar cu cea
pentru persoanele fizice& cu respectarea criteriilor si punctajelor minime inscrise in ane/ele 2.1 si 2.3.
6#7 )entru sustinerea etapei finale de !erificare& persoana juridica !a desemna din cadrul colecti!ului un numar de 1*
2 persoane pentru fiecare domeniu in care se doreste atestarea& pentru reprezentare si sustinere a e/aminarilor scrise
si orale.
6"7 )rocedura de sustinere a e/aminarilor este identica cu cea pentru persoanele fizice descrisa la art. 9. )unctajul
cominat se calculeaza pentru fiecare reprezentant& considerand punctajul de precalificare indi!idual al acestora si
rezultatele la e/aminari otinute de fiecare reprezentant.
)unctajul atriuit persoanei juridice pentru fiecare domeniu !a fi cel realizat de reprezentantul sau ori de media
aritmetica a rezultatelor otinute& daca sunt mai multi reprezentanti pentru un domeniu. +tinerea atestarii persoanei
juridice pentru fiecare domeniu se face pe aza rezultatului realizat de reprezentantii sai la e/aminarile scrise si
orale& cu atingerea punctajului cumulat prezentat in ane/a 2.3.
6,7 $n cazul in care in urma e/aminarilor reprezentantii persoanei juridice nu intrunesc punctajul minim necesar
ni!elului de competenta atriuit in urma precalificarii& persoana juridica se !a atesta pentru un ni!el de competenta
inferior& pentru care a realizat punctajul minim& sau !a relua procedura de atestare dupa realizarea unui grad de
performanta corespunzator.
Art. 17.
617 )entru realizarea 9M/2$M intr*un anumit domeniu de acti!itate conform ane/ei 3& persoana juridica treuie sa
aia in colecti!ul de lucru cel putin un memru cu calificarea si e/perienta necesare pentru atestarea ca e/pert
auditor/e!aluator principal. Acesta !a raspunde pentru calitatea lucrarilor efectuate in conformitate cu pre!ederile
art. ".
627 )ersoanele juridice care nu au in colecti!ul de lucru o astfel de persoana nu !or putea efectua 9M/2$M decat in
colaorare cu o persoana fizica sau juridica atestata ca e/pert auditor/e!aluator principal.
#. Regulamentul de functionare a 8omisiei de atestare
Art. 18.
Regulamentul de functionare a 8omisiei de atestare 68A7 a persoanelor fizice si juridice pentru e/ecutarea 9M si a
2$M din Romania se modifica prin ordin al ministrului autoritatii pulice centrale de mediu in aza pre!ederilor
%)M.
#.1. .tatutul si structura 8A
Art. 19.
617 8A functioneaza su coordonarea te;nica a A8)M si !a fi stailita prin ordin al acesteia.
627 8A !a cuprinde-
a7 8omisia de atestare propriu*zisa 68A7 este formata din " pana la 7 memri& e/perti in domeniul protectiei
mediului si/sau cadre te;nice uni!ersitare& iar presedintele 8A este secretarul de stat pentru protectia mediului din
cadrul A8)M. Acesta conduce 8A si o reprezinta in relatiile cu alte parti:
7 .5 suordonat 8A& format din minimum , persoane cu cunostinte in domeniu si un numar adec!at de personal
administrati! care sa nu depaseasca o treime din totalul personalului .5:
c7 e/perti colaoratori din sectoare te;nice 6287 selectionati de 8A& care !or sprijini 8A in analizarea cererilor de
atestare& cand este necesar.
637 1imensionarea 8A se staileste de catre A8)M si poate fi modificata la propunerea 8A& pentru a asigura
functionarea prompta si eficienta a sistemului de atestare.
6#7 Ma/imum o treime dintre memrii 8A !or fi din directia de specialitate a A8)M care analizeaza 2$M si 9M in
!ederea emiterii actelor de reglementare.
#.2. Modul de functionare a 8A
Art. 2.
617 8A se intruneste lunar sau ori de cate ori frec!enta si numarul solicitarilor impun aceasta.
627 1eciziile 8A se !or adopta prin !ot cu majoritate simpla& in prezenta oligatorie a cel putin jumatate plus unu din
totalul memrilor sai. 1ezaterile si deciziile 8A se !or consemna intr*un registru de procese*!erale special
constituit.
637 8A& atunci cand e/ista pareri diferite ale memrilor acestuia& poate in!ita la discutii e/perti consultanti. $n!itatii
nu au drept de !ot.
#.3. .arcinile 8A
Art. 21.
617 )rincipala sarcina a 8A este de a asigura functionarea corecta& eficienta si prompta a sistemului de atestare.
627 8A analizeaza& modifica si/sau !alideaza recomandarile .5 pri!ind atestarea si ni!elurile de atestare a
persoanelor fizice pentru e/ecutarea 9M si 2$M.
637 8A analizeaza cererile de contestatie ale solicitantilor& prezentate de .5& si ia masurile necesare conform
pre!ederilor pct. ".1& in termen de 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei.
6#7 8A a!izeaza si prezinta conducerii A8)M spre aproare-
* raportul anual intocmit de .5 cu pri!ire la acti!itatea desfasurata si rezultatele otinute. 8and se considera necesar&
raportul anual poate include propuneri de re!izuire a prezentului ordin& a aremului de punctaj si a grilei de
e/aminare: si
* ugetul anual.
6"7 8A staileste aremul de punctaj pentru atestarea persoanelor fizice.
6,7 8A selectioneaza e/pertii consultanti care sprijina 8A in procesul de atestare si mentine o lista actualizata a
acestora.
#.#. .arcinile .5
Art. 22.
.5 raspunde de administrarea sistemului de atestare& prin e/ecutarea tuturor actiunilor necesare aplicarii corecte a
prezentului ordin& dupa cum urmeaza-
a7 ar;i!eaza toate materialele referitoare la atestare pentru o perioada de cel putin , ani:
7 primeste si !erifica toate cererile pentru a se asigura ca au fost furnizate toate informatiile necesare derularii
procesului de atestare:
c7 inregistreaza in aza de date pri!ind atestarea persoanelor fizice si juridice toate cererile de atestare primite:
d7 calculeaza punctajul initial pentru a staili daca solicitantii s*au precalificat sau nu pentru tipul si& unde este cazul&
ni!elul de atestare solicitat prin cerere:
e7 !erifica referintele pentru calificarile profesionale sau de alta natura declarate de solicitanti& atunci cand se
considera necesar:
f7 eliereaza formularele de inscriere si certificatele de atestare/reatestare:
g7 contacteaza solicitantii pentru a le comunica optiunile pentru datele de sustinere a e/amenelor:
;7 asigura si supra!eg;eaza desfasurarea e/aminarilor si inter!iurilor:
i7 calculeaza punctajele otinute in urma e/aminarilor si punctajul cominat sau modificat& otinut de solicitant:
j7 solicita& cand se considera necesar& sprijinul e/pertilor din lista 28 in procesul de e!aluare a calificarilor
profesionale ale solicitantilor atestarii:
>7 prezinta presedintelui 8A spre semnare certificatul de atestare si informeaza solicitantii asupra rezultatelor
otinute:
l7 pregateste materialele necesare in !ederea delierarii 8A:
m7 pregateste si inainteaza spre a!izare 8A raportul anual specificat in art. 21 alin. 6#7:
n7 actualizeaza lunar lista persoanelor fizice si juridice atestate& inclusi! domeniile acordate in conformitate cu
prezentul ordin& precum si a celor care nu si*au reinnoit sau carora li s*au anulat certificatele de atestare pe pagina de
0e a A8)M:
o7 raspunde la solicitarile de informatii cu pri!ire la procesul de atestare in conformitate cu pre!ederile pct. #.":
p7 alte sarcini primite din partea 8A.
#.". 2lierarea de informatii
Art. 23.
617 %a cerere& 8A& prin .5& furnizeaza fiecarui solicitant informatii din aza de date referitoare la punctajul pe care l*
a otinut in procesul de atestare.
627 8omisia pentru contestatii !a a!ea acces la toate punctajele si detaliile rele!ante pentru solicitantii care fac
contestatii.
637 %a cerere& 8A& prin .5& !a furniza celor interesati lista actualizata a persoanelor fizice atestate in conformitate cu
prezentul ordin& precum si a celor care nu si*au reinnoit sau carora li s*a anulat certificatul de atestare.
6#7 5oate celelalte aspecte legate de atestare !or fi tratate confidential de catre 8A.
#.,. 5arife si finantare
Art. 24.
617 5arifele de atestare sunt prezentate in ane/a ". 5arifele pentru solicitarea atestarii sunt diferite in functie de
fiecare ni!el de competenta si categorie de atestare si !or reflecta costurile totale ale acti!itatii respecti!e de atestare.
627 8uantumul tarifelor de atestare !a fi propus de .5& a!izat de 8A si aproat de conducerea A8)M la inceputul
fiecarui an ugetar in aza numarului de cereri care se anticipeaza ca !or fi primite in anul urmator& fiind suficient
pentru a permite autofinantarea sistemului de atestare si functionarea operati!a si eficienta a acestuia.
637 5arifele pentru solicitarea atestarii nu sunt ramursaile.
Art. 25.
617 Acti!itatea 8A !a fi in totalitate autofinantata dintr*o cota*parte din tarifele incasate de la solicitanti pentru
diferitele componente ale procesului de atestare.
627 8A !a elaora prin .5 un uget anual pentru anul urmator& care !a include estimari ale numarului anticipat de
cereri de atestare pe categorii si alte sarcini administrati!e.
Acest raport !a fi inaintat conducerii A8)M spre aproare cu 3 luni inainte de sfarsitul anului ugetar.
". 1ispozitii finale
".1. Mecanismul contestatiilor
Art. 26.
617 )rezentul regulament permite persoanelor fizice sau juridice care au solicitat atestarea de catre 8A sau a caror
atestare a fost anulata de 8A si care considera ca nu au fost tratate corect sa faca contestatie.
$ntr*un astfel de caz persoana poate face contestatie conform unui sistem de contestatii in doua etape.
627 )rima dintre aceste doua etape implica inaintarea la 8A a unei cereri scrise de catre persoana fizica sau juridica
care doreste sa depuna o contestatie. Aceasta cerere treuie sa e!identieze in mod clar moti!ele pentru care se
doreste contestarea& precum si cauzele pentru care persoana apreciaza ca nu s*a acordat atentia cu!enita cazului sau.
637 1upa primirea unei astfel de cereri scrise 8A !a reanaliza cazul si decizia sa anterioara. 1aca 8A considera ca
este intemeiata modificarea deciziei sale anterioare& aceasta se !a concretiza prin reincluderea persoanei fizice sau
juridice in momentul rele!ant 6adica in momentul anterior deciziei contestate7. 5oate deciziile de acest fel treuie
sustinute integral prin documente de catre 8A si procesul de atestare !a continua. 9aza de date pri!ind atestarea !a fi
actualizata in mod corespunzator.
6#7 1aca 8A considera ca nu este justificata modificarea deciziei sale anterioare& solicitantul !a fi informat in scris
asupra acestui fapt& cu e/plicarea moti!elor care au stat la aza deciziei anterioare.
6"7 $n cazurile in care partea ramane nemultumita de decizia 8A& se poate face o contestatie finala catre 8omisia
pentru contestatii. 8omisia pentru contestatii !a fi compusa din 3 persoane cu inalta e/perienta in 2$M si 9M&
independente de 8A. 8omisia pentru contestatii !a fi stailita de A8)M& iar cele 3 persoane din 8omisia pentru
contestatii !or indeplini aceasta functie pe perioade de 2 ani.
6,7 8omisia pentru contestatii !a analiza cazul prezentat de catre persoana fizica sau juridica nemultumita si& in cazul
in care este necesar& poate programa un inter!iu la o data stailita de comun acord& pentru a clarifica moti!ele
contestatiei. 8omisia pentru contestatii !a sustine cu documente recomandarea sa asupra cazului si o !a transmite
atat la 8A& cat si la conducatorul A8)M.
677 $n cazul in care 8omisia pentru contestatii este de acord cu decizia anterioara a 8A& contestatia se considera
respinsa. $n aceste conditii 8A !a informa persoana fizica sau juridica asupra respingerii definiti!e a contestatiei.
687 %a primirea unei recomandari a 8omisiei pentru contestatii& contrara deciziei anterioare a 8A& conducatorul
A8)M !a solicita o declaratie scrisa de la 8A asupra moti!elor deciziei sale anterioare. Aceasta !a analiza apoi
amele moti!atii scrise si !a decide solutia finala.
697 1ecizia conducatorului A8)M pri!ind contestatia !a fi adusa la cunostinta 8A si 8omisiei pentru contestatii& iar
aceasta decizie !a fi finala si oligatorie pentru toate partile implicate. 1aca conducatorul A8)M este de acord cu
decizia anterioara a 8A& 8A !a informa contestatarul& transmitand acestuia o copie de pe documentatia rele!anta.
1aca ministrul agriculturii& padurilor& apelor si mediului este de acord cu recomandarea facuta de catre 8omisia
pentru contestatii& care este contrara deciziei anterioare a 8A& 8A !a duce la indeplinire recomandarea facuta de
catre 8omisia pentru contestatii si !a informa persoana care a facut contestatia asupra acestui fapt. $n aceasta situatie
persoana fizica sau juridica !a intra din nou in procedura de atestare in momentul rele!ant 6adica in momentul in
care a fost luata decizia anterioara a 8A supusa contestarii7. 5oate aceste decizii !or fi sustinute cu atentie de catre
8A prin documente& dupa care !or fi luate masurile necesare pentru atestare& aza de date pri!ind atestarea fiind
actualizata in mod corespunzator.
".2. Anularea certificatelor de atestare
Art. 27.
8ertificatul de atestare elierat poate fi anulat in situatii e/ceptionale pe perioada lui de !alailitate de 2 ani.
.ituatiile e/ceptionale cand se poate face anularea certificatului de atestare !or fi decise de catre 8A& de la caz la
caz& dar pot include una sau mai multe dintre urmatoarele situatii-
a7 efectuarea de catre o parte atestata a unui numar de 2$M sau 9M din care un procent mai mare de 1"= a fost
refuzat sau cand un numar important de 2$M si/sau 9M e/ecutate de catre partea atestata nu s*a conformat cerintelor
stailite prin +rdinul ministrului apelor& padurilor si protectiei mediului nr. 18#/1997& cu modificarile ulterioare& sau
prin +rdinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 8,0/2002:
7 e/ecutarea de catre o parte atestata a unor 2$M sau 9M in afara sferei de e/pertiza atestate a partii respecti!e:
c7 cand o parte atestata a realizat pentru aceeasi acti!itate/instalatie atat proiectul sau faze din proiect& cat si 2$M
si/sau 9M:
d7 cand o parte a incalcat clauze confidentiale sau a folosit in orice alt mod incorect date luate din 2$M sau 9M:
e7 in cazurile in care& la e/ecutarea 2$M sau 9M& partea nu respecta legislatia romana in !igoare: sau
f7 in cazurile in care au fost produse concluzii eronate de o parte atestata& conducand la emiterea unei autorizatii de
mediu care nu ar fi treuit data.
".3. 1ispozitii tranzitorii
Art. 28.
617 )ersoanele fizice si juridice care au fost atestate conform +rdinului ministrului apelor& padurilor si protectiei
mediului nr. 278/199, pot continua sa e/ecute 2$M si 9M in masura competentei lor& definite in acel ordin& pana la
e/pirarea atestarii curente a acestora.
627 $n cazul in care atestarea persoanelor fizice si juridice e/pira inainte de intrarea in !igoare a prezentului
regulament& acestea !or putea continua sa e/ecute 2$M si 9M in masura competentei& de la data e/pirarii
certificatului de atestare pana la data intrarii in !igoare a prezentului regulament.
637 8ertificatele de atestare emise conform +rdinului ministrului apelor& padurilor si protectiei mediului nr. 278/199,
nu se supun reinnoirii. )ersoanele fizice si juridice atestate in aza acestui ordin !or solicita atestarea in conformitate
cu pre!ederile prezentului regulament.
Art. 29.
Ane/ele 1*"?7 fac parte integranta din prezentul regulament.
?7 Ane/ele 1*" sunt reproduse in facsimil.
ANEXA 1!A
la re"ulament
<+RM3%AR 12 82R2R2 )245R3 A52.5AR2A 2@)2R5$%+R A31$5+R$/2AA%3A5+R$ 12 M21$3
)2R.+A42 <$B$82
1etalii personale %ocul de munca
5itlul 61*l& 1*na& 1*ra& 1r. etc.7 +cupatia/<unctia
4umele 4umele societatii
)renumele
1ata nasterii
Adresa personala Adresa locului de munca
.tr.& nr.& loc& sc.& et.& ap. .tr.& nr.& loc& sc.& et.& ap.
+ras +ras
Cudet Cudet
8od postal 8od postal
5elefon 5elefon
<a/ <a/
2*mail 2*mail
9ifati
4i!elul de competenta
solicitat
Atestare
initiala
Reinnoi
re
1omenii de e/pertiza
solicitate
Auditor de mediu asistent
2/pert auditor de mediu
2/pert auditor de mediu
principal
2!aluator de mediu asistent
2/pert e!aluator de mediu
2/pert e!aluator de mediu
principal
ANEXA 1!#
la re"ulament
<+RM3%AR 12 82R2R2 )245R3 A52.5AR2A 2@)2R5$%+R A31$5+R$/2AA%3A5+R$ 12 M21$3
)2R.+A42 C3R$1$82
.ocietatea )ersoana de contact
4ume
%ocalitatea +cupatia/<unctia
Adresa 6.tr.& nr.& loc& sc.& et.& ap.7 8ompartimentul/ser!iciul
5elefon
<a/
Cudet 2*mail
8od postal
5elefon 8olecti!ul de lucru
<a/ 4umar total de memri
2mail Auditori/e!aluatori asistenti
4r de inregistrare 88$R 2/perti auditori/e!aluatori de mediu
8od fiscal 2/perti auditori/e!aluatori principali
1omeniile de e/pertiza solicitate- ...
6se completeaza numerele corespunzatoare domeniului din Ane/a #7
9ifati
4i!elul de competenta solicitat 6nr.
persoane7
Atestare
initiala
Reinn
oire
1omenii de e/pertiza
solicitate
Auditor de mediu asistent
2/pert auditor de mediu
2/pert auditor de mediu
principal
2!aluator de mediu asistent
2/pert e!aluator de mediu
2/pert e!aluator de mediu
principal
.ectiunea A-
8alificari profesionale 6incepand de la pregatirea uni!ersitara de aza7
4r.8r
t.
1ata
inceperii
1ata
asol!irii
8urs Bi / .eral /
<<
1enu
mire
$nstituti
a
5itlul
otinut
1escrierea domeniilor de
studiu
* Atasati copii dupa certificatele de asol!ire.
.ectiunea 9-
Apartenenta atestata la organisme profesionale
4r.
8rt.
+rganizati
a
profesional
a
)rescurta
re
oficiala
4i!elul
apartene
ntei
1ata de la
otinerea
ni!elului curent
1escrierea instruirilor
si e/aminarilor
rele!ante
8um a fost otinuta
apartenenta curenta 6nr.
8ertificat atestare7
.e !or considera la punctaj-
Apartenenta la organisme profesionale direct rele!ante in termeni de contriutie generala sau de specialitate pentru
e/ecutarea 9M sau 2$M.
Atestatele profesionale rele!ante pentru e/ecutarea 9M/2$M 6auditor de mediu& e/pert autorizat& !erificator de
proiect& etc.7.
)articipare in calitate de instructor la instruiri organizate in domeniul protectiei mediului.
.ectiunea 8-
8ursuri de instruire rele!ante pentru realizarea ilanturilor de mediu/studiilor de e!aluare a impactului asupra
mediului
A8)M 6$nstruiri aproate7
4r.
8rt.
+rga
nizato
r
1ata
inceper
ii
1ata
termina
rii
5itlul cursului / detalii ale
calificarii la locul de munca
1omenii
acoperite
1etalii contact pentru !erificare
6nume& adresa& tel.& fa/ si e*mail7
Alte instruiri * 8ursuri sau calificari la locul de munca
4r.
8rt.
+rga
nizato
r
1ata
inceper
ii
1ata
termina
rii
5itlul cursului / detalii ale
calificarii la locul de munca
1omenii
acoperite
1etalii contact pentru !erificare
6nume& adresa& tel.& fa/ si e*mail7
Atunci cand au fost finalizate cursuri de instruire multipla de natura diferita& se !or acorda puncte pentru fiecare
dintre acestea. $n cazul finalizarii mai multor cursuri de instruire care contin elemente ce se suprapun sau cu suiect
similar& se !or acorda puncte numai pentru unul dintre asemenea cursuri.
.ectiunea 1-
2/perienta rele!anta
4
r.
8
rt.
)
er
io
a
d
a
4umar
zile
afectat
e
lucrarii
Rol /
respo
nsai
litate
.uc
oord
onar
e
1a/
4u
4r.
Memri
in ec;ipa
de
studiu /
ilant
1escrie
rea
lucraril
or
efectuat
e
5ipurile
de
acti!itati
6conf.
Ane/ei 37
.ursa pt. !erificarea informatiilor
furnizate *nume& adresa& tel& fa/ si email *
al persoanelor pt.care au fost efectuate
lucrarile& e/. client& persoana de contact
pe amplasament& reprezentantul autoritatii
locale/centrale 6nu dintre cei care
furnizeaza referinte7
.ector
industr
ial
6Ane/
a #7
)
u
n
ct
aj
8and solicitantul prezinta un caz pentru alocarea de puncte pentru e/perienta care nu deri!a direct din e/ecutarea
9M sau 2$M& 6nu sunt inscrise in Ane/a 37 treuie furnizate detalii ale acti!itatii respecti!e& astfel incat 8A sa*i
poata e!alua rele!anta.
.ectiunea 2-
)rezentarea e/perientei de munca
4r.
8rt.
)eri
oada
1escrierea
muncii efectuate
)ozitia
detinuta
1omeniul de
acti!itate
.ursa pt. !erificarea informatiilor furnizate * nume&
societate& adresa& tel& fa/& email
.ectiunea <-
1eclaratie
Alte informatii in sprijinul solicitarii
...
...
1eclaratie
.usemnatul& ... 6reprezentant al .ocietatii7 ... declar pe propria raspundere ca toate informatiile continute in acest
formular sunt corecte si furnizate in deplina cunostinta a lor.
.emnatura- ...
1ata- ...
.ectiunea (-
Rezumat
1escrieti& in cel mult 100 de cu!inte 6"0 de cu!inte pentru ni!elul de competenta de e/pert auditor de mediu
asistent7& e/perienta d!. rele!anta in domeniul efectuarii ilanturilor de mediu& responsailitati si e/perienta
anterioara.
...
...
5ransmiteti formularul completat la adresa-
8omisia de atestare
9ule!ardul 8AR+% $ nr. 2#& .ector 3& 9383R2.5$
1$R285$A 12 $4<+RMAR2 .$ R2%A5$$ )39%$82
ANEXA 2.1
la regulament
8erinte minime pe fiecare ni!el de competenta al e/pertilor auditori/e!aluatori de mediu
)ersoane fizice
4i!el $nstruire de specialitate 2/perienta profesionala
1
Auditor/e!alua
tor de mediu
asociat
* )regatire uni!ersitara de specialitate sau
pregatire uni!ersitara si acti!itate de min. "
ani in domeniul protectiei mediului
<ara cerinta
2/pert
auditor/e!aluat
or de mediu
* )regatire uni!ersitara de specialitate /
pregatire uni!ersitara si acti!itate de min. "
ani in domeniul protectiei mediului
2 ani e/perinta de munca in domenii rele!ante
pentru realizarea ilanturilor de mediu/studiilor
2$M
* )articiparea la cel putin " zile de instruire
de specialitate organizata
2/pert
auditor/e!aluat
or de mediu
principal
* )regatire uni!ersitara de specialitate /
pregatire uni!ersitara si acti!itate de min. "
ani in domeniul protectiei mediului
2 ani e/perinta de munca in domenii rele!ante
pentru realizarea ilanturilor de mediu/studiilor
2$M2 ani e/perinta de munca cu efectuarea
9M/2$M
* )articiparea la cel putin 1" zile de instruire
de specialitate organizata in ultimii 2 ani
8erinte minime pe fiecare ni!el de competenta al e/pertilor auditori/e!aluatori de mediu
)ersoane juridice
4i!el 4r. personal $nstruire de specialitate 2/perienta profesionala
1 2 3 #
Auditor/e!a
luator de
mediu
asociat
min. 3 memri din
care cel putin 1 sa
indeplineasca
conditiile din col. 3 si
#
)regatire uni!ersitara de
specialitate sau pregatire
uni!ersitara si acti!itate de min. "
ani in domeniul protectiei mediului
<ara cerinta
2/pert
auditor/e!al
uator de
mediu
min. 7 memri din
care cel putin 2 sa
indeplineasca
conditiile din col. 3 si
#
* )regatire uni!ersitara de
specialitate sau pregatire
uni!ersitara si acti!itate de min. "
ani in domeniul protectiei mediului
2 ani e/perinta de munca in domenii
rele!ante pentru realizarea ilanturilor
de mediu/studiilor 2$M
* )articiparea la cel putin" zile de
instruire de specialitate organizata
2/pert
auditor/e!al
uator de
mediu
principal
min. 10 memri din
care cel putin 2 sa
indeplineasca
conditiile din col. 3 si
#
* )regatire uni!ersitara de
specialitate sau pregatire
uni!ersitara si acti!itate de min. "
ani in domeniul protectiei mediului
2 ani e/perinta de munca in domenii
rele!ante pentru realizarea ilanturilor
de mediu/studiilor 2$M2 ani e/perinta
de munca cu efectuarea 9M/2$M
* )articiparea la cel putin1" zile de
instruire de specialitate organizata
in ultimii 2 ani
ANEXA 2.2
la re"ulament
.istemul de punctaj pentru persoanele fizice si juridice care fac cerere pentru atestarea ca 2/perti in 9ilanturi de
Mediu sau 2!aluatori de impact asupra mediului in domeniile solicitate
Aspect
)ersoane
fizice
)ersoane
juridice
)ersoane
fizice
)ersoane
juridice
1iploma uni!ersitara rele!anta " " " "
Masterat rele!ant in stiinte 1" 1" 1" 1"
1octorat rele!ant in domeniul protectiei mediului 30 30 30 30
sau in domenii colaterale
Apartenenta ca asociat # # # #
Apartenenta la plen , , , ,
Apartenenta la consiliul de 10 10 10 10
8onducere sau ec;i!alent
8ursuri de 1*# zile 1 1 1 1
8ursuri de "*7 zile 2 2 2 2
8ursuri de 8*1# zile # # # #
8ursuri mai mari de 1" zile 10 10 10 10
Alte studii in domenii legate de acti!itatea de protectie a
mediului conf. ane/ei 3
8 8 8 8
2!aluare risc 20 20 * *
2laorare a unor componente ale 2$M * * 10 10
2laorare 2$M * * 20 20
2laorare a unor componente ale 9M 8 8 * *
2laorare 9M ni!el $ 1" 1" * *
2laorare 9M ni!el $$ 20 20 * *
2laorare 9M ni!el $ si ni!el $$ pt. acelasi oiecti! 30 30 * *
ANEXA 2.3
la re"ulament
)unctajul minim necesar pentru atestare
)unctaj necesar pentru atestare * persoane fizice / )unctaj minim
Auditor/e!aluator asociat / "0 pct.
2/pert auditor/e!aluator de mediu / 200 pct.
2/pert auditor/e!aluator principal / #00 pct.
)unctaj necesar pentru atestare persoane
juridice
)unctaj general
.u "
memri
,*12
memri
13*2"
memri
)este 2,
memri
)unctaj minim realizat de
reprezentant
Auditor/e!aluator asociat 100 2"0 "00 900 "0 pct.
2/pert auditor/e!aluator de mediu * 800 1000 1200 200 pct.
2/pert auditor/e!aluator principal * 1000 1200 1"00 #00 pct.
)unctajul minim necesar pentru reinnoire 6se considera numai acti!itatea efectuata in aza certificatului de
atestare/reinnoire anterior7
)unctaj necesar pentru atestare * persoane fizice / )unctaj minim
Auditor/e!aluator asociat / "0 pct.
2/pert auditor/e!aluator de mediu / 100 pct.
2/pert auditor/e!aluator principal / 200 pct.
)unctaj necesar pentru atestare persoane
juridice
)unctaj general
.u "
memri
,*12
memri
13*2"
memri
)este 2,
memri
)unctaj minim realizat de
reprezentant
Auditor/e!aluator asociat 100 1"0 300 #00 "0 pct.
2/pert auditor/e!aluator de mediu * #00 "00 ,00 100 pct.
2/pert auditor/e!aluator principal * "00 ,00 800 200 pct.
ANEXA 3
la re"ulament
Acti!itati rele!ante pentru elaorarea 9M/2$M
* )rezentarea in seminarii/instruiri/conferinte a te;nicilor de realizare a ilanturilor de mediu& a studiilor de e!aluare
a impactului asupra mediului& a sistemelor de management de mediu sau a altor suiecte rele!ante pentru realizarea
ilanturilor/auditurilor
* $mplicare in elaorarea/scrierea de literatura si g;iduri metodologice pentru 2$M
* 2!aluarea impactului pentru planuri si programe si alte decizii cu caracter strategic
* 2!aluarea alternati!elor pe considerente de mediu
* 2laorarea de strategii de reducere a impactului asupra mediului
* 2laorarea programelor de monitorizare de mediu post*proiect
* Analiza calitati!a sau e/pertizarea rapoartelor la studiile 2$M
* 9ilanturi de punere in functiune
* Managementul intregului program de mediu al unei societati
* Audituri cominate de mediu& siguranta si sanatate
* Audituri cominate ale sistemelor de calitate si management de mediu
* 1ez!oltarea sau scrierea g;idurilor& manualelor& listelor de !erificare& normelor& regulamentelor si procedurilor
* Realizarea de audituri pentru e!aluarea $.+ 1#001
* Realizarea de auditori pentru e!aluarea 2MA.
* $mplementare de sisteme de management de mediu
* $ntocmirea manualelor sau formularea programelor/strategiilor de management de mediu
* <ormularea sau scrierea politicilor/codului de practici/declaratiei de mediu a unei societati
* <ormularea oiecti!elor de mediu cuantificate si a scopurilor& ca aza pentru strategii si programe ulterioare de
auditare
* Analiza performantelor e/istente& a politicilor de mediu si a practicilor managementului de mediu
* Aerificare e/terna/independenta a ilanturilor de mediu/declaratiilor de mediu/rapoartelor de la societati
* 2!aluarea impactului de mediu
* .upra!eg;erea ecosistemelor terestre
* .upra!eg;erea ecosistemelor ac!atice/ape curgatoare
* )eisaj/e!aluare !izuala
* %ucrari pri!ind conser!area naturii
* %ucrari pentru planificarea teritoriului
* 2!aluari pri!ind- praf& zgomot& !iratii& miros
* Modelarea/monitorizarea dispersiei poluarii atmosferice
* Monitoring microiologic/to/icologic& audituri p!. %egionella sau azest
* Audituri/e!aluari cu multe aspecte de sanatate si siguranta in e/ploatare
* )oluari accidentale/in!estigarea scurgerilor/remedierea poluarii
* .tudii p!. )oluarea solurilor/a apelor de suprafata sau suterane
* .tudii pri!ind gazele de depozite de deseuri& monitorizarea scaparilor
* Managementul deseurilor si deseurilor periculoase
* )roiectare te;nologica& studii de fezailitate& proiectarea si constructia instalatiilor
* .tudii pentru reducerea poluarii 69A5/9A54228/9)2+7
* )unerea in aplicare a masurilor de reducere/comatere a poluarii
* .tudii pri!ind reciclarea materialelor
* 2!aluarea constructiilor/studii de rezistenta/stailitate
* 5e;nologia informatiei de mediu
* 1ez!oltarea de Dsoft0areD pentru ilant/audit
* 1ez!oltarea sistemelor de management al calitatii 6$.+ 90007
* Audituri/certificare $.+ 9000
* 2/pert in proleme legale pentru ec;ipe de auditori
* Alte lucrari 6cu a!izul 8A7
ANEXA 4
la re"ulament
4r. crt. 68od7 / 1omeniu de e/pertiza
1. / Agricultura& sil!icultura si piscicultura
2. / $ndustria e/tracti!a a petrolului& gazelor naturale& carunelui si turei
3. / $ndustria energetica
#. / )roducerea si prelucrarea metalelor
". / $ndustria mineralelor si a materialelor de constructii
,. / $ndustria c;imica& petroc;imica si a cauciucului
7. / $ndustria alimentara
8. / $ndustria te/tila& a pielariei& a lemnului si ;artiei
9. / (estiunea deseurilor
10. / )roiecte de infrastructura
11. / 5urism si recreere
12. / Alte tipuri de proiecte
ANEXA 5
la regulament
5arife pentru atestarea persoanelor fizice si juridice in !ederea efectuarii studiilor de e!aluare a impactului asupra
mediului si a ilanturilor de mediu
4i!elul de
atestare
.copul lucrarii sau al ser!iciului care se
presteaza
5ipul lucrarii sau al
ser!iciului care se presteaza
8uantumul in lei al
tarifelor care se
incaseaza?7
)ersoane juridice
6in functie de
numarul
specialistilor
atestati angajati7
.u
"
me
m
ri
,*
12
me
m
ri
13*
2"
me
m
ri
)e
ste
2,
me
m
ri
)e
rs
oa
ne
fiz
ic
e
0 1 2 3 # " , 7
2!aluator /
auditor de mediu
asociat si grupuri
de auditori
asociati
Atestarea sau promo!area pe un ni!el
superior de competenta a persoanelor
fizice si juridice pentru efectuarea studiilor
de e!aluare a impactului asupra mediului
si a ilanturilor de mediu
Aerificarea si inscrierea
dosarelor pentru atestare
1."
00.
00
0
2."
00.
00
0
".0
00.
00
0
8.0
00.
00
0
1.
00
0.
00
0
Analiza documentatiei care
se depune pentru atestare&
!erificarea surselor de
referinta si e!aluarea initiala
2/aminare scrisa
1.0
00.
00
0
2.0
00.
00
0
2.0
00.
00
0
2.0
00.
00
0
1.
00
0.
00
0
2/aminare orala * * * * *
Reinnoirea certificatului de atestare
Analiza documentatiei
pentru reinnoire
1."
00.
00
0
2."
00.
00
0
".0
00.
00
0
8.0
00.
00
0
2.
00
0.
00
0
2/pert e!aluator /
auditor de mediu
si grupuri de
auditori
Atestarea sau promo!area pe un ni!el
superior de competenta a persoanelor
fizice si juridice pentru efectuarea studiilor
de e!aluare a impactului asupra mediului
si a ilanturilor de mediu
Aerificarea si inscrierea
dosarelor pentru atestare
6inclusi! furnizarea
formularelor7
2."
00.
00
0
#.0
00.
00
0
,.0
00.
00
0
8.0
00.
00
0
2.
00
0.
00
0
Analiza documentatiei care
se depune pentru atestare&
!erificarea surselor de
referinta si e!aluarea initiala
2/aminare scrisa
1.0
00.
00
0
2.0
00.
00
0
2.0
00.
00
0
2.0
00.
00
0
1.
00
0.
00
0
2/aminare orala * * * * *
Reinnoirea certificatului de atestare
Analiza documentatiei
pentru reinnoire
2."
00.
00
0
#.0
00.
00
0
,.0
00.
00
0
8.0
00.
00
0
3.
00
0.
00
0
2/pert e!aluator /
auditor de mediu
principal
Atestarea sau promo!area pe un ni!el
superior de competenta a persoanelor
fizice si juridice pentru efectuarea studiilor
de e!aluare a impactului asupra mediului
si a ilanturilor de mediu
Aerificarea si inscrierea
dosarelor pentru atestare
6inclusi! furnizarea
formularelor7
3.0
00.
00
0
".0
00.
00
0
8.0
00.
00
0
10.
00
0.0
00
3.
00
0.
00
0
Analiza documentatiei care
se depune pentru atestare&
!erificarea surselor de
referinta si e!aluarea initiala
2/aminare scrisa si orala
2.0
00.
00
0
#.0
00.
00
0
#.0
00.
00
0
#.0
00.
00
0
2.
00
0.
00
0
Reinnoirea certificatului de atestare
Analiza documentatiei
pentru reinnoire
3.0
00.
00
0
".0
00.
00
0
8.0
00.
00
0
10.
00
0.0
00
".
00
0.
00
0
?7 1. 5ariful pentru !erificarea& inscrierea& analiza dosarelor/documentatiei pentru atestare se ac;ita la depunerea
dosarelor pentru atestare& in contul special desc;is la A8)M.
2. 5ariful pentru e/aminarile scrise/orale se ac;ita de catre solicitant la elierarea certificatului de atestare.
3. 5ariful pentru analiza documentatiei pentru reinnoire si/sau promo!are pe un ni!el superior de competenta se
ac;ita la depunerea documentatiei.