Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAI

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX


UNIVERSITATEA AL.I.CUZA IAI
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX
ADMITERE
coala Doctoral
!"#$!"%
Direcii de cercetare doctorat:
L&t'r(&c
)&*l&c
S&+t,-at&c .S/&r&t'al&tat, Orto0o12
S&+t,-at&c .M&+&olo(&,2
S&+t,-at&c .Moral2
N'-r loc'r& /ro/'+,3
Loc'r& la *'(,t3 " loc'r&
Loc'r& c' ta13 # loc'r&
Cal,40ar'l a0-&t,r&& la 0octorat /,4tr' a4'l
'4&5,r+&tar !"#$!"%3
Sesiunea septembrie 2014:
- nscrierea candidailor: 1-12 septembrie
- selecia candidailor: 15-17 septembrie
- afarea rezultatelor: 1 septembrie
- contestaii : 20 septembrie
2
6ro*, 0, co4c'r+:
- !eolo"ia Do"matic# $rtodo%# &oral'(
- prob# la ale"ere) n *uncie de direcia de cercetare ce se
dorete a se urma pe parcursul colii doctorale &scris'+
,iecare prob# de concurs se noteaz# cu note de la 1 la 10 de
c#tre fecare e-aluator i se calculeaz# media probei+ .edia de la
admitere este media aritmetic# a mediilor de la probele de
concurs+
For-a cu frecven dureaz# / ani i se or"anizeaz# n
re"im cu burs#) *#r# burs# sau cu ta%#+
TAXE
Ta1a 0, 74+cr&,r, la ,1a-,4'l 0, a0-&t,r,3
!! LEI
Ta1a a4'al 0, 8colar&9ar,3
%.!!! LEI0an uni-ersitar 2014-2015+
!a%ele de nscriere i colarizare se ac1it# la orice sucursal#
23D+ !rebuie precizat: 4umele i prenumele titularului) 546-ul)
codul specifc operaiunii &cod 2 7 ta%# de nscriere admitere')
,acultatea de !eolo"ie $rtodo%#) studii Doctorat+
Ca40&0at'l 0,clarat a0-&+ ar, o*l&(a:&a:
- de a confrma locul pe care a *ost admis prin actitarea ta%ei de
nmatriculare &50 lei pentru cei admii la bu"et' sau /08 din ta%a de
colarizare &50 lei pentru cei admii la ta%#'
- nc1eierea) n luna octombrie 2014) a 5ontractului de studii
- ridicarea 5arnetului de Doctorand dup# nc1eierea contractului de
studii+
3
ACTE NECESARE
/,4tr' 4+cr&,r, a0-&t,r,
COALA DOCTORAL
dosar plic
fa de nscriere tip &9ne%a :+1') n care se -or meniona opiunile pentru
tutore) cu a-izul acestuia(
curriculum -itae(
lista lucr#rilor tiinifce ale candidatului(
atestat de cunoatere a unei limbi str#ine) eliberat de c#tre ,acultatea de
;itere a <ni-ersit#ii =9le%andru :oan 5uza> :ai) nainte de susinerea
e%amenului de admitere) cu cel mult doi ani( e%cepie *ac cei care au
absol-it o specializare simpl# sau dubl#) n titulatura c#reia apare o limb#
str#in#) a unei *acult#i aprobate de 54??9) au testul D9;,) !$?,?; sau
alte certifcate internaionale recunoscute+
scrisoare de moti-aie
copie le"alizat# dup# certifcatul de natere(
copie 5+:+
copie le"alizat# dup# certifcatul de c#s#torie 0 de sc1imbare a numelui)
dac# este cazul(
copie le"alizat# dup# diploma de bacalaureat sau un act ec1i-alent(
copie le"alizat# dup# diploma de licen# i *oaia matricol#(
diploma de masterat sau un act ec1i-alent i *oaia matricol#) n ori"inal
&pentru absol-enii de masterat din anul uni-ersitar curent) ade-erina de
absol-ire i *oaia matricol# n ori"inal'(
alte acte specifce domeniului !eolo"ie
1
:
o )&4,c'5;4tar,a <4alt/r,a+=4:&t'l'& TEOFAN> .itropolitul
.oldo-ei i 2uco-inei+ 6entru aceasta candidatul se -a adresa
sectorului @n-##mAnt al 9r1iepiscopiei :ailor i -a ndeplini
condiiile ce se -or impune &e%: a-iz psi1olo"ic) binecu-Antarea
51iriar1ului locului de care aparine candidatul etc+'+
o 3ecomandare de la preotul din paro1ia n care candidatul are
domiciliul stabil+ 6r,o:&& 5or /r,9,4ta r,co-a40ar, 0, la
/roto/o/&at'l 0, car, a/ar:&4> -o4a?&& 0, la +tar,:'l
1
Co4@or- ?otr;r&& S@;4t'l'& S&4o0 al )&+,r&c&& Orto0o1,
Ro-;4,> +, /ot 74+cr&, la co4c'r+'l 0, a0-&t,r, la coala Doctoral
0oar a*+ol5,4:&& car, a' -,0&a 0, a*+ol5&r, a +t'0&&lor 0, l&c,4: 8&
-a+t,r 0, -&4&- A.%".
D&4 ac,a+t -,0&,> B!C r,/r,9&4t -,0&a a4&lor 0, +t'0&& 0,
l&c,4: 8& 4ota o*:&4'ta la ,1a-,4'l 0, l&c,4: 8& D!C r,/r,9&4t -,0&a
a4&lor 0, +t'0&& 0, -a+t,r .a/ro@'40at,2 8& 4ota o*:&4't la ,1a-,4'l 0,
0&+,rta:&,.
For-'la 0, calc'l ,+t, 'r-toar,a3
BC&an 1 ;icen# D anul 2 ;icen# D anul / ;icen# D anul 4 ;icen# D
.edie e%amen de ;icen#'05EF708 D Canul 1 masterDanul 2 master D medie
disertaie'0/EF/08 G H +51
4
-4+t&r&& 74 car, 5&,:'&,+c> &ar +tar,:&& 0, la ,1ar?'l
loc'l'&.'(
o 5ertifcat sau ade-erina de botez &n ori"inal'
c1itana de ac1itare a ta%ei de nscriere+
4 *oto"rafi color tip 2+:+
TEMATIC ADMITERE
COALA DOCTORAL
!"#E!"%
TEOLOGIA DOGMATIC ORTODOX
T,-,3
1+ A+/,ct,l, r+c'-/rr&& o-'l'& 74 Fr&+to+ 0'/ 745:t'ra
r+r&t,a4.
2+ Sfntele !aine n -iaa 2isericii+
/+ C'4oa8t,r,a cata@at&c 8& a/o@at&c 74 )&+,r&ca R+r&t,a4.
4+ 9ntropolo"ia n "Andirea teolo"ic# a 6r+ 6ro*+ Dumitru St#niloae+
5+ 6reacinstirea .aicii Domnului n 2iserica 3#s#ritean#+
I+ 3aionalitatea creaiei i unitatea ei n ;o"osul di-in dup# S*Antul
.a%im .#rturisitorul+
7+ <45:t'ra )&+,r&c&& 0,+/r, Fr&+to+ @or-'lat la S&4o0'l IV
Ec'-,4&c 0, la Calc,0o4+
+ 2iserica) trupul tainic al Domnului n Du1ul S*Ant+ 5onstituia
2isericii+
J+ 3aportul dintre natur# i 1ar dup# n-##tura r#s#ritean#+
10+ 2iserica) Scriptura i !radiia+
)&*l&o(ra=,3
I. Cr:&3
". 6r+ 6ro*+ Dr+ Dumitru St#niloae) Teologia Dogmatic Ortodox) -ol+ 1)
2) /) ediia a 2-a) 2ucureti) &1JJI') 1JJ7+
2+ :dem) Spiritualitatea ortodox) 2ucureti) 1JJ2+
/+ :dem) Iisus Hristos sau restaurarea omului) ediia a 2-a) 5raio-a)
1JJ/+
4+ :dem) Studii de Teologie Dogmatic) 5raio-a) 1JJ0+
5+ Teologia Dogmatic i Simbolic. Manual pentru Facultile de
Teologie -ol+ 1) ediia a 2-a) 5luK-4apoca) 2005+
I+ Lladimir ;ossMN) Teologia mistic a !isericii de "srit) trad+ de 6r+
Lasile 3#duc#) 2ucureti) 1JJ/+
7+ Oeor"e ,loro-sMN) !iserica Scriptura Tradiia) trad+ de ,l+ 5ara"ue
i O+ .Andril#) 2ucureti) 2005+
5
+ S*Antul .a%im .#rturisitorul) "spunsuri ctre Talasie) n Filocalia)
-ol+ /) trad+ de 6r+ 6ro*+ Dumitru St#niloae) Sibiu) 1J4+
II. St'0&&3
1+ 6r+ 6ro*+ Dumitru St#niloae) De#niia Dogmatic de la $alcedon) n
Ortodoxia) nr+ 2-/) &1J51') p+ 2J5-/40+
2+ :dem) Maica Domnului ca mi%locitoare) n =$rtodo%ia>) nr+ 1) &1J52')
p+ 7J- 12J+
/+ :dem) &atur i 'ar (n teologia bi)antin) n =$rtodo%ia>) nr+ /)
&1J74') p+ /J2- 4/J+
6
TEOLOGIE )I)LIC
T,-,3
I. Exegez i hermeneutic biblic:
1+ ,enomenul pro*etic dup# S*+ Scriptur# &i la alte popoare din
antic1itate') delimitare conceptual#) caracteristicile pro*etismului biblic)
-ocaie) specifcul misiunii+
2+ :deea mesianic# la pro*eii minori &$sea) .i1ea) :oel) Pa1aria) :ona'+
/+ 6ersoana i lucrarea lui Qristos n -iziunile lui :saia) Daniel i Pa1aria+
4+ 6ro*eii biblice -ec1i !estamentare mplinite n 4oul !estament
&ar"umentare biblic#'+
5+ 3aportul dintre cele dou# !estamente &ar"umente biblice'+
I+ 4oiunea de sens) sensul literal-istoric) sensul propriu i cel f"urat n
2iblie+
7+ 9bordarea scrierilor biblice n te%t i conte%t &conte%tul imediat)
conte%tul ntre"ii c#ri) conte%tul istoric) "eo"rafc) cultural i reli"ios'+
+ 2iblio"rafa romAneasc# n domeniul biblic pe ultimii 20 de ani+
II. Testul de limb ebraic biblic:
1+ 5artea 3ut &cap+ 1-2') traducere i analiz# pe te%tul ebraic+
2+ !e%tele mesianice din c#rile 6entateu1ului &,acerea: /) 15( J) 25-27(
12) /( 4J) J-10( 4umeri 24) 15-1J( Deut+ 1) 15-1'+
/+ !e%te mesianice de la pro*eii: :saia & 2) 2-4( 7) 14( J) 5-I( 11) 1-2) I-(
42) 1-4( 4J) 1-4( 50) 4-( 5/) 1-J') $sea &2) 21-2/( 11) 1') .i1ea &4) 1-2(
5) 1-2( :oel /) 1-2( Pa1aria &/) ( I) 12-1/( J) J( 11-1/( 12) 10( 1/) 7'+
)&*l&o(ra=, -&4&-al:
1+ 6ro*+ <ni-+ 6etre Semen) Introducere (n teologia biblic a *ec'iului
Testament ed+ !rinitas) :ai) 200+
2+ :dem) Introducere (n teologia pro+eilor scriitori ?d+ !rinitas) :ai) 200+
/+ :dem) ,xperiena umanului cu di-inul 6er*ormantica) :ai) 2007+
4+ 9t1anasie 4e"oi#) Teologia biblic a *ec'iului Testament) ?d+ RoSia)
2ucureti) 2004+
5+ 6eterc# Lladimir) Mesianismul (n !iblie 6olirom) :ai) 200/+
I+ 4icolae 4ea"a) Hristos (n *ec'iul Testament ?d+ 3enaterea) 5luK-
4apoca) 2004+
7+ Samuel Sc1ultz) $ltorie prin *ec'iul Testament ?d+ 5artea 5retin#)
$radea) 2001+
+ QenrN Q+ QalleN) Manual !iblic trad+ din limba en"lez# de Dorul .otz)
?d+ =Door o* Qope>) 1J/+
J+ :er+ Serafm 3ose) $artea Facerii. $rearea lumii i omul (nceputurilor.
perspecti- cretin.ortodox. @n romAnete de 5onstantin ,#"eean)
edit+ RTSia) 2ucureti) 2001+
10+ Uo1n 61illips) $omentariu asupra /ene)ei trad+ ?milia S#rac)
?dit+ Step1anus) 1JJ2+
7
11+ 6r+ :oan <sca) *ec'iul Testament (n t0lcuirea s#nilor 1rini
&,acerea) 4umerii) Deuteronomul) etc+') ?d+ 5ristiana) 2ucureti) 2002-
2207+
12+ S*+ Lasile 5el .are) Omilii la Hexaemeron n colecia 6S2) -ol+ 17)
?:2.2$3) 2ucureti) 1JI+
1/+ .ircea 2asarab) Hermeneutica !iblic $radea) 1JJ7+
14+ :dem) Interpretarea S#ntei Scripturi (n !iserica Ortodox ?d+
=9lma .ater>) 5luK-4apoca) 2005+
15+ .oises Sil-a) Valter 5+ Waiser Ur+ Introducere (n Hermeneutic.(n
cutarea (nelesului trad+ ?manuel 5onac) ?d+ ;o"os) 5luK-4apoca)
200I+
1I+ Uo1n 2recM) S+0nta Scriptur (n Tradiia !isericii trad+ :oana
!#m#ian) ?d+ =6atmos>) 5luK-4apoca) 200/+
17+ Oer1ard .aier) Hermeneutica !iblic ?dit+ ;umina lumii) trad+
5osmin 6ricop) Sibiu) 200+
1+ 9l*red Wuen) $um s interpretm !iblia trad+ 5onstantin .oisa)
ed+ Step1anus) 2002+
1J+ 9ndrX ;a5ocYue) 6aul 3icoeur) $um s (nelegem !iblia trad+
.aria 5arpo-) ?d+ 6olirom) :ai) 2002+
20+ $ri"en) Omilii comentarii i adnotri la /,&,23 ediie bilin"-#)
6olirom) :ai) 200I+

5onduc#tor doctorat: 6ro*+uni-+Dr+ 6r+ 6etre S?.?4

8
TEOLOGIE SISTEMATIC .MISIOO!IE2
T,-,3
1+ !emeiuri biblice i principii ale misiolo"iei ortodo%e+
2+ !eolo"ia 3e-elaiei+
/+ 9ntropolo"ie misionar#( omul credinei n 2iblie i 2iseric#+
4+ 2iserica misionar# i teolo"ii misionare con*esionale: :storia misiunilor
cretine+
5+ :storia mic#rii ecumenice i dialo" intercon*esional+
I+ Secte neoprotestante+
7+ 4oi mic#ri reli"ioase cu *undament esoterico-ocultist+
+ 4oi misc#ri reli"ioase de inspiraie oriental#+
J+ .isiunea ca dialo" cu flosofa i tiinele contemporane+
)&*l&o(ra=,3
1+ 4ndrumri misionare) ?ditura :nstitutului 2iblic i de .isiune al 2isericii
$rtodo%e 3omAne) 2ucureti) 1JI+
2+ 9c1imescu) 4icolae) &oile micri religioase) ?ditura ;imes) 5luK-
4apoca) 2002+
/+ 2el) Laler) Misiunea !isericii (n lumea contemporan ?ditura
3enaterea) 5luK-4apoca) 2010+
4+ 2ria) 6r+ 6ro*+ :on) Sensul Tradiiei ecumenice) ?ditura <ni-ersit#ii
=;ucian 2la"a>) Sibiu) 200J+
5+ :dem) Destinul Ortodoxiei ?ditura :nstitutului 2iblic i de .isiune al
2isericii $rtodo%e 3omAne) 2ucureti) 1JJ+
I+ 2roZn) 5olin) Filo)o#a i credina cretin traducerea daniel !omule)
?ditura 5artea cretin#) $radea) 200J+
7+ 5atalan) Uean-,rancois) Omul i religia sa. O perspecti- psi'ologic
traducere de 9ndreea 2ratosin) ?ditura 6olimarM) 2ucureti) 1JJ7+
+ Daid) 6+:+ $lu)a cretin ?ditura ?piscopiei 9radului) 9rad) 1J7+
J+ Oeisler) 4orman) 5pologetica cretin Societatea .isionar# 3omAn#)
V1eaton) :llinois) traduc#tor) ;i-ius 6up 6ercN) 1JJ/+
10+ Qimcinsc1i) 6reot .i1ai) Doctrina trinitar ca +undament
misionar ?ditura 3entre"irea) 9lba :ulia) 2004+
11+ ;a-atori) 3enzo) Dumne)eu i omul traducere din limba italian#)
pr+ 9le%andru 2uzalic) ?ditura Oala%ia Outenber") !Ar"u ;#pu) 200J+
12+ 6etraru) pr+ O1eor"1e Ortodoxie i pro)elitism ?ditura !rinitas)
:ai) 2000)
1/+ :dem) Misiologie Ortodox ?ditura 6anflius) :ai 2002+
14+ :dem) Teologie Fundamental i Misionar ?ditura 6er*ormantica)
:ai) 200I+
15+ 6opescu) 6r+ pro*+ acad+ dr+ Dumitru) 5pologetica raional.
du'o-niceasc a Ortodoxiei ?ditura 5artea $rtodo%#) 2ucureti) 200J+
1I+ 3a1ner) Warl) Tratat +undamental despre credin. Introducere (n
conceptul de cretinism) ?ditura Oala%ia Outenber") !Ar"u ;#pu)
2005+
9
17+ SArbu) 6r+pro*+ 5orneliu) Teologia FundamentalOrtodox
rom0neasc ?ditura 6elerinul 3omAn)$radea) 2001+
1+ St#niloae) 6r+ pro*+ dr+ $omuniune i spiritualitate (n 6iturg'ia
ortodox 5raio-a) 1JI+
1J+ !ia) 9r1im+ !eofl) "e(ncretinarea ,uropei. Teologia "eligiei (n
1astorala i Misiologia occidental contemporan ?ditura 3entre"irea)
9lba-:ulia) 200/+
20+ Villaime) Uean-6aul) Sociologia religiilor traducere de ,elicia
Dumas) ?ditura :nstitutul ?uropean) :ai) 2001+
21+ Vilson 2rNan) "eligia din perspecti- sociologic traducere din
limba en"lez# de Dara .aria str#inu) ?ditura !rei) 2ucureti) 2000+
5onduc#tor doctorat: 6ro*+uni-+Dr+ 6r+ O1eor"1e 6?!393<
10
TEOLOGIE SISTEMATIC .S"I#IT$%IT%TE O#TO&O'(2
T,-,3
1+ 5aracterul 1ristolo"ic-pne-matolo"ic-bisericesc al spiritualit#ii
ortodo%e+
2+ Onoseolo"ia ortodo%#+
/+ ?lemente de antropolo"ie du1o-niceasc#+
4+ .arile etape ale -ieii du1o-niceti+
5+ 9sceza ne"ati-#+
I+ 9sceza poziti-#+
7+ .istica r#s#ritean#+
+ @ndumnezeirea $ :&4t a +/&r&t'al&t:&& orto0o1,.
)&*l&o(ra=, (,4,ral:
1+ )il*calia sau culegere din scrierile S+nil*r "rini care ne
arat cum se ,*ate *mul curi- lumina i desv.ri+ Lol+ :-[::+
!raducere de 6r+ 6ro*+ Dr+ Dumitru St#niloae) Sibiu-2ucureti) 1J4I-
1JJ2+
2+ 5rainic) 4ic1i*or) S+nenia/0m,linirea umanului 12urs de te*l*gie
mistic3 14567/45683) ?diie n"riKit# de :erod+ !eodosie 6arasc1i-)
?ditura .itropoliei .oldo-ei i 2uco-inei) :ai) 1JJ/+
/+ St#niloae) 6reot 6ro*esor Dr+ Dumitru) S,iritualitatea *rt*d*x.
%scetica i mistica) ?:2.2$3) 2ucureti) 1JJ2+
4+ .ladin) 4icolae) "relegeri de mistic *rt*d*x) ?ditura Leritas)
!Ar"u-.ure) 1JJI+
5+ Sa-in) :oan O1+) Mistica i ascetica *rt*d*x) Sibiu) 1JJI+
I+ 9ndreZ ;out1) Originile tradiiei mistice cretine. &e la "lat*n la
&i*nisie %re*,agitul) !raducere: ?lisabeta Loic1ia Sita) cu-Ant
nainte: diac+ :oan :+ :c# Kr) ?ditura Deisis) Sibiu) 2002+
7+ ;ossMN) Lladimir) Te*l*gia mistic a 9isericii de #srit+ !raducere)
studiu introducti- i note 6r+ Lasile 3#duc#) ?ditura 9nastasia) *+a+
+ :dem) :ederea lui &umnezeu) @n romAnete de .aria 5ornelia $ros)
studiu introducti- diac+ :oan :+ :c# Kr+) ?ditura Deisis) Sibiu) 1JJ5+
J+ SpidliM) !omas) S,iritualitatea #sritului cretin. I. Manual
sistematic+ !raducere i prezentare: diac+ :oan :+ :c Kr+) 5u-Ant nainte:
6+ .arMo :+ 3upniM S+U+) ?ditura Deisis) Sibiu) 1JJ7+
10+ :dem) S,iritualitatea #sritului cretin. II. #ugciunea+
!raducere: diac+ :oan :+ :c#) ?ditura Deisis) Sibiu) 1JJ+
11+ :dem) S,iritualitatea #sritului Ort*d*x. III. M*nahismul+
!raducere: diac+ :oan :+ :c#+ Kr+) ?ditura Deisis) Sibiu) 2000+
12+ .eNendor\) Uo1n) Sf.ntul !rig*rie "alama i mistica
*rt*d*x+ !raducere de 9n"ela 6a"u) ?ditura ?nciclopedic#) 2ucureti)
1JJ5+
1/+ ?-doc1imo-) 6aul) :.rstele vieii s,irituale+ 5u-Ant nainte i
traducere 6r+ 6ro*+ :on 2u"a) 51ristiana) 2ucureti) 1JJ/+
11
14+ :dem) 2un*aterea lui &umnezeu ;n tradiia rsritean)
!raducerea) pre*aa i note 6r+ ;ect+ uni-+ Dr+ Lasile 3#duc#) 9sociaia
flantropic# medical# cretin# 5Q3:S!:949) 2ucureti) 1JJ5+
15+ 4iMos .atsouMas) Intr*ducere ;n !n*se*l*gia Te*l*gic)
!raducere de .aricel 6opa) ?ditura 2izantin#) 2ucureti) 1JJ7+
1I+ 6reot Dr+ Lasile 3#duc#) %ntr*,*l*gia Sf.ntului !rig*rie de
<=ssa) ?:2.2$3) 2ucureti) 1JJI+
17+ 4ellas) 6anaNotis) Omul / animal ;ndumnezeit. "ers,ective
,entru * antr*,*l*gie *rt*d*x+ ?diia a ::-a+ Studiu introducti- i
traducere: diac+ :oan :+ :c# Kr+) ?ditura Deisis) Sibiu) 1JJJ+
1+ Uean-5laude ;arc1et) Tera,eutica b*lil*r s,irituale+ @n
romAnete de .arinela 2oKin) ?ditura Sofa) 2ucureti) 2001+
1J+ 9r1iepiscopul 2asile Wri-oc1eine) 0n lumina lui >rist*s)
!raducere din limba *rancez# de 6reot con*+ dr+ Lasile ;eb i :erom+
O1eor"1e :ordan) ?:2.2$3) 2ucureti) 1JJ7+
20+ .itropolit Qierot1eos Llac1os) "sih*tera,ia *rt*d*x. ?iina
S+nil*r "rini+ !raducere n limba romAn# de :rina ;uminia
4iculescu) ?ditura @n-ierea 7 9r1iepiscopia !imioarei) 1JJ+
21+ :dem) "sih*tera,ia *rt*d*x. 2*ntinuare i dezbateri+
!raducere din limba "reac#: pro*+ :on Diaconescu i pro*+ 4icolae
:onescu) ?ditura Sofa) 2ucureti) 2001+
22+ !eu) 6reot :oan 5+) Te*l*gia necazuril*r) 51ristiana) 2ucureti)
1JJ+
2/+ :dem) &in iadul ,atimil*r s,re raiul virtuil*r) ?ditura
51ristiana) 2ucureti) 2000+
24+ :dem) :irtuile cretine- crri s,re fericirea venic)
?ditura !rinitas) :ai) 2001+
5onduc#tor doctorat: 6ro*+uni-+Dr+ 6r+ :oan 5+ !?]<
12
TEOLOGIE LITURGIC
T,-,3
1+ 6iturg'ia (n primele 7 secole cretine
2+ Dipticele (n cardul 5na+oralei (n di+erite rituri liturgice
/+ Tainele iniierii cretine la &icolae $abasila
4. S+0nta 6iturg'ie (n interpretarea liturgic a lui &icolae $abasila
)&*l&o(ra=,3
1+ 2ranite) 6ro*+dr+pr+) ?ne) 6iturgica special) ?D+ :2.2$3) 2ucureti)
1J0+
2+ Lintilescu) 6ro*+dr+pr+) 6etre) Istoria 6iturg'iei (n primele trei -eacuri)
?d+ 4emira) 2ucureti) 2001( i n =Studii !eolo"ice>) an+ :) 1J2J) nr+
1) p+ 17-20( 1J/0) nr+ 2) p+100-140 i nr+ /) p+ 0-100+
/+ Uuan) .ateos) $u-0ntul (n liturg'ia bi)antin) ?d+ 3enaterea) 5luK-
4apoca) 2007+
4+ !a*t) 3obert ,+) Dipticele) trad+ 5ezar ;o"in) ?d+ 3enaterea) 5luK-
4apoca) 200+
5+ ,elmN) Warl 51ristian) De la $ina de Tain la Dumne)eiasca 6iturg'ie
a !isericii Ortodoxe - un comentariu istoric) ?d+ Deisis) Sibiu) 2004+
I+ 5abasila) 4icolae) Despre -iaa (n Hristos) trad+ 6r+pro*+dr+ !eodor
2odo"ae) ?d+ 9r1iepiscopiei 2ucuretilor) 2ucureti) 1JJ+
7+ 5abasila) 4icolae) T0lcuirea Dumne)eietii 6itug'ii) trad+ 6r+pro*+dr+
?ne 2ranite) ?d+ 9r1iepiscopiei 2ucuretilor) 2ucureti) 1JJ+
+ Streza) Dr+) ;aureniu) Tainele de iniiere cretin) ?d+ !rinitas) :ai)
2002+
J+ Sa-a) 6ro*+dr+pr+) Liorel) ,-'olog'ionul lui Serapion de T'muis 8 locul
i importana lui (n istoria i e-oluia 6iturg'iei i a 6iturg'ierului n
=9nalele ]tiinifce ale <ni-ersit#ii ^9l+:+ 5uza_ :ai) &serie nou#'>)
!eolo"ie $rtodo%#) tom+ [:::) 200) p+ 5J-0.
5onduc#tor doctorat: 6ro*+uni-+Dr+ 6r+ Liorel S9L9
13
TEOLOGIE MORAL
T,-,3
I. T,olo(&, -oral @'40a-,4tal
1+ Fundamentele teologice i coordonatele 'ermeneutice
2+ Identitate alteritate i dialog. Importana studiului interdisciplinar
(n mediul uni-ersitar actual
/+ 6egea moral i contiina moral. Instituirea ordinii morale i
constituirea subiectului moral
4+ 5utonomie libertate i responsabilitate. Importana cunoaterii
principiilor i normelor etice (n luarea deci)iilor i +ormarea
%udecilor morale
5+ *irtuile teologice i -irtuile cardinale. $aracterul lor edi#cator
pentru +ormarea caracterului moral cretin
I+ 1catul9 expresie a (nstrinrii omului de Dumne)eu i alienrii
sinelui moral
II. T,olo(&, -oral a/l&cat
1+ Mistagogia S+0ntului Maxim Mrturisitorul i importana ei pentru
-iaa moral cretin
2+ !ioetica i drepturile omului. Dileme morale contemporane i
rspunsul teologiei morale
)&*l&o(ra=, +,l,ct&53
1+ Daniel) 6atriar1ul 2isericii $rtodo%e 3omAne) Teologie i
Spiritualitate) ?ditura 2asilica) 2ucureti) 2010+
2+ St#niloae) 6r+pro*+dr+) Dumitru) Iisus Hristos sau "estaurarea Omului)
?ditura $mniscop) 5raio-a) 1JJ/+
/+ Pizioulas) :oannis) Fiina eclesial) trad+ 9urel 4ae) ?ditura
2izantin#) 2ucureti) 1JJI+
4+ Oaleriu) 6#rintele) :ert+ i "scumprare) ?ditura Qarisma)
2ucureti) 1JJ1+
5+ ;out1) 9ndreZ) Desluirea Tainei. Despre natura teologiei) ?ditura
Deisis) Sib iu) 1JJJ+
I+ `annaras) 51ristos) 6ibertatea Moralei) trad+ .i1ai 5ontuniari)
?ditura 9nastasia) 2ucureti) 2004+
7+ QenMel) Uar"en) 4ndumne)eire i etic a iubirii (n opera printelui
Dumitru Stniloae) ?ditura Deisis) Sibiu) 200/+
+ Teologia Ortodox (n secolul al ;;.lea i la (nceputul secolului al
;;I.lea) coordonator 6r+pro*+dr+ Liorel :oni#) ?ditura 2asilica)
2ucureti) 2011+
J+ 6opa) 6r+) O1eor"1e) $omuniune i (nnoire spiritual (n contextul
seculari)rii lumii moderne) ?ditura !rinitas) :ai) 2000+
14
10+ 6opa) 6r+) O1eor"1e) Teologie i demnitate uman) ?ditura
!rinitas) :ai) 200/+
11+ 6opa) 6r+) O1eor"1e) 6ege i iubire. $oordonate biblice i
'ermeneutice pentru Teologia moral) &ediia a ::-a') ?ditura
Do%olo"ia) :ai) 2011+
12+ :loaie) ]te*an) "esponsabilitatea moral personal i comunitar.
O perspecti- teologic) ?ditura 3enaterea) 5luK-4apoca) 200J+
1/+ S*Antul .a%im .#rturisitorul) M<stagogia. $osmosul i su=etul
c'ipuri ale !isericii) trad+ 6r+pro*+dr+ Dumitru St#niloae) ?ditura
:nstitutului 2iblic i de .isiune al 2isericii $rtodo%e 3omAne)
2ucureti) 2000+
14+ !1unber") ;ars) Omul i $osmosul (n -i)iunea S+0ntului Maxim
Mrturisitorul ?ditura :nstitutului 2iblic i de .isiune al 2isericii
$rtodo%e 3omAne) 2ucureti) 1JJJ+
15+ /0ndirea social a !isericii. Fundamente 8 documente 8 anali)e 8
perspecti-e) coordonator :oan :+ :c# Kr+ i Oermano .arani) ?ditura
Deisis) Sibiu) 2002+
1I+ 2reM) 6r+pro*+dr+) Uo1n) Darul sacru al -ieii) trad+ 6+S+ Dr+ :rineu
6op) ?ditura 6atmos) 5luK-4apoca) 2001+
17+ !ioetica i Taina persoanei. 1erspecti-e Ortodoxe) trad+ 4icoleta
6etu1o-) ?ditura 2izantin#) 2ucureti) 200I+
1+ ?n"el1ardt) Q+ !ristram Kr+) Fundamentele !ioeticii cretine.
1erspecti-a ortodox) trad+ .i1ail 4eamu) 5ezar ;o"in i diac+ :oan
:+ :c# Kr+) ?ditura Deisis) Sibiu) 2005+
1J+ 3adu) 6r+pro*+dr+) O1+ Dumitru) "epere morale pentru omul
contemporan) ?ditura .itropoliei $lteniei) 5raio-a) 2007+
20+ Solo-io-) Lladimir) 4ndreptirea binelui) trad+ 4ina 4icolae-a)
?ditura Qumanitas) 2ucureti) 1JJ4+
21+ 4esteruM) 9le%ei) >ni-ersul (n comuniune. $tre o sinte)
neopatrsitic a teologiei i tiinei) trad+ .i1ai-Sil-iu 51iril#) ?ditura
5artea Lec1e) 2ucureti) 200J+
5onduc#tor doctorat: 6ro*+uni-+Dr+ 6r+ O1eor"1e 6$69
15
Co40'ctor& 0, 0octorat G Dat, 0, co4tact
6ro*+uni-+dr+pr+ 6etre S?.?4 7 !eolo"ie biblic#
!el: 02/2 201102 interior 2417
?mail: psemen at Na1oo punct com
6ro*+uni-+dr+pr+ Liorel S9L9 7 !eolo"ie 6ractic# &;itur"ic#'
!el: 02/2 201102 interior 241J
?mail: sa-a-i at "mail punct com
6ro*+uni-+dr+pr+ :oan 5ristinel !eu 7 !eolo"ie sistematic# &Spiritualitate'
!el: 02/2 201102 interior 2414
?mail: tesubi at Na1oo punct com
6ro*+uni-+dr+pr+ O1eor"1e 6?!393< 7 !eolo"ie sistematic# &.isiolo"ie'
!el: 02/2 201102 interior 2422
?mail: petraru"eor"e at Na1oo punct *r
6ro*+uni-+dr+pr+ O1oer"1e 6$69 7 !eolo"ie Sitematic# &.oral#'
!el: 02/2 201102 interior 2415
?mail: "t+popa at "mail punct com
16
T,-, /ro/'+, /,4tr' c,rc,tr& 0octoral,:
6ro*+uni-+dr+pr+ 6etre S?.?4 7 !eolo"ie biblic#
1+ :deea de Nom-Na1Ze la pro*eii antee%ilici si poste%ilici
2+ :deea de !euba la pro*ei
/+ 3#zboiul i pacea din perspecti-e biblic#
6ro*+uni-+dr+pr+ Liorel S9L9 7 !eolo"ie 6ractic# &;itur"ic#'
1+ 6ro*esorul litur"ist !eodor !arna-sc1i 7 omul i opera+
2+ 5ruce i n-iere n cultul di-in ortodo%+ Studiu de teolo"ie i
spiritualitate litur"ic#+
/+ 6raznicul 2unei Lestiri n tradiia litur"ic# ortodo%#+ ?lemente de istorie
i teolo"ie litur"ic#+
4+ $pera teolo"ic# a 6#rintelui 6ro*esor 6etre Lintilescu+ ;ocul i
importana ei n conte%tul cercet#rii litur"ice romAneti i europene din
secolul al [[-lea+
6ro*+uni-+dr+pr+ :oan 5ristinel !eu 7 !eolo"ie sistematic# &Spiritualitate'
1+ 5ontribucia 6#rintelui 6ro*esor D+ St#niloae n domeniul 9sceticii di
.isticii ortodo%e+
2+ 6#cate di patimi ale lumii contemporane+
/+ :nim#) minte) sueet+ Spre o neuroteolo"ie+
4+ Des#-Ardirea credtin#+ 6erspecti-# psi1olo"ic# di du1o-niceasc#+
5+ 2oala - dudman sau prietenf 9bordare 1olistic#+
6ro*+uni-+dr+pr+ O1eor"1e 6?!393< 7 !eolo"ie sistematic# &.isiolo"ie'
6ro*+uni-+dr+pr+ O1e$r"1e 6$69 7 !eolo"ie Sitematic# &.oral#'
17