Sunteți pe pagina 1din 38

REABILITAREA, MOOERNIZAREA 0 RUMULUI JUDETEAN DJ136, MAGHERANI.

sARATENI
1.2.11. Curatenia pe santier
Executantul se va ingriji de mentinerea curateniei pe santier, de adunarea zilnica a
resturilor de materiale, transportarea depozitarea acestora.
Caile de acces vor fi Iibere pentru a nu se produce accidente de munca. De asemenea va
asigura intretinerea in conditii igienice corespunzatoare a grupului sanitar, va asigura surse de
apa potabila.
1.2.12. Serviciile sanitare
va fi dotat cu un post de prim ajutor prevazut cu medicamente necesare unei
interventii de prim ajutor. Prestatorul din santier va fi instruit din punct de vedere al masurnor
sanitare. De asemenea se va asigura un mijloc de comunicatie rapida pentru cazuri de
necesitate.
1.2.13. Relatia dintre contractant, consultant investitor
Cei trei factori vor colabora in vederea realizani investitiel . Eventualele neintelegeri intre
parti vor fi negociate pe cale amiabila.
1.2.14. Durata de executie
.
Durata de realizare a investitiei, conform graficului realizat este de 25 luni.
1.2.15. Controlul calltatll lucrarllor
PROGRAM DE CONTROL AL EXECUTIEI LucRARILOR LA FAZA DE CONTROL $1
LA FAZE DETERMINANTE ALE EXECUTIEI
PENTRU OBIECTIVUL:
" REABILITAREA, MODERNIZAREA DRUMULUI JUDETEAN DJ 135
MAGHERANI- SARATENI" -Iucrari de drum consolldari
in baza Legii nr.10 din 1995 privind calitatea in constructii Hotararea Guvernului
Romaniei nr.456/1994, nr.354/1995, nr.70/1996, ord. MLPAT nr.31/N/1998 precum a
normativelor tehnice in vigoare, stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul
calitatii lucrarilor la lucrarea mai sus mentionata.
Nr. Fazele detenninante ce se controleazi, Documentul scris Cine Intocmeste Numirul
crt se verifici sau se receptioneaza calitativ care se incheie: !1i semneazi: !1i data
!1i pentru care trebuie intocmite *P.V.F.D. *I(ISCLPUAT) actului
documente scrise *P.V.R.C. *B(Beneficiar)
*P.V.L.A. *E(Executant)
*P(Proiectant)
*V(responsabil
verificare
executie)
0 1 2 3 4
1 Predare primire amplasament borne de P.V. E,B,P, (toPO),V
reoer
REABILITAREA, MODERNIZAREA0 RUMULUIJUDETEANDJ135,
2 Trasarealucrarii(inclusivconsolldarf)
3 Evidenta lncercarilorfizice a cornpozittei
granulometrice a agregatelor naturale
neprelucratefolosite
4 P/atforma de /ucru(c%ane)
Se verificacotelede nivel dimensiunilein
plan+amenaianpentruutilaje
5 Executie( cotoene)
Se verfica se receptioneaza conform
normativNE012199:
- cota de fundare;
- recepfielacarcaselede arrnatura;
- armareradier
- armareelevatie
- executladrenuluidin spatelezidului
6. Cota fundare ziduri de sprijin Ifundatii
adancite
7 Inainte de turnarea betonului din elevatia
ziduluide sorilin
8 Verificareapatuluidrumului
9 Receptionarea materialelor de constructs
sositeindepozite
10 Calitateamaterialelorlivrate
11 Inainte de pozare elemente prefabricate
podetenoi/podeteexistente
12 Cota fundare podete norpodete existente
(racordartcuterasamentele)
13 Armareinfrastructurapodetenoilexistente
14 Armaresuorastrucnirapodetenoilexistente
15 Verificarea stratde balast;ibalaststabilizat
cu ciment
16 Verificarea stratului de baza(anrobat
bituminos)
17 Verificareastratuluide legatura(binder)
18 Verificarea calitatii lucrarilor
executatefuzura):
- elementelegeometrice
- calitatea, aspectul,
- grosimeaimbracamintilor
19 Receptiepreliminaralaterminarealucrarf
20 Recepflefinala
Nota:
P.V.
P.V.
p.v.
P.v.L.A - teren
fundare
-P.V.calitate
armatura
-P.V.L.A.pentru
carcasearmature
-buletine de tncercan
preliminare

pe
probe recoltate din
betonul ce urmeazaa
fipusinopera
P.V.L.A.
P.V.L.A
P.V.L.A
P.V.
Certificate
P.v.L.A
P.V.L.A
P.V.L.A
P.V.L.A
P.v.L.A
P.V.F.D.
P.V.L.A
P.V.
P.V.R.
P.V.R.
E,B
Laborator,E,B
E,B
E,B,P,V,I
E,B,P,V
E,B,P,V
E,B,V
Laborator, E,B
E
E,B,V
E,B,P,V
E,B,P,V
E,B,P,V,I
E,B,P,V
E,B,P,V,I
E,B,P,V,I
E,B,P.V
E,B,P,V,I
E,B,P,V,J
1.Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesaf pentru participare cu minimum 7 zile inaintea
dateilacare urmeazaasefaceverificarea
2. La receptialucrarilorse voraveain vedereatat prevederiledocumentatieicat prescriptiiletehnicein
domeniu,invigoareladatarespectiv8
REABIUTAREA, MOOERNIZAREA 0 R':'MULUI JUDETEAN DJ135. MAGHERANI-SARATENJ
3.Documentele anexate care stau la baza verificarilor efectuate de comisie (copii dupa certificatele de
calitate, probe de laborator etc.) se vor anexa la procesele respective
4.Coloana4 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2
5. Un exemplar din prezentul program, completat cu coloana4 i procesele verbale anexate, se vor
anexa la cartea constructiel, ce se va prezenta la receptia preliminara i definitiva a lucrarii
6. Prezentul program de inspeqie pe faze determinante nu exclude respectarea conditiilor prezentate in
caietul de sarcini i documentana de executie.
BENEFICIAR, EXECUTANT, PROIECTANT,
/.3Masuri de slquranta circulatiei
Pe perioada executiei se vor lua rnasuri de semnalizare a locurilor de rnunca in
conformitate cu prevederile lnstructiunilor nr.112/411/2000 a M.1. M.T.Tc. msfructiunilor
nr.63012330/1985 privind instituirea restrictiilor de circulatie pe drumurile publica.
I f Masuri de protectia muncii P.S.!.
Societatea executanta are obligatia de a lua toate rnasurile necesare pentru instruirea
muncitorilor i pentru prevenirea accidentelor de rnunca conform prevederilor din Normele
generale de protectia muncii Normele departamentale de protectia muncii - specifice
activitatii in ceuza.
Executantul va lua toate masurile prevazute in normele de vigoare referitoare la
prevenirea i stingerea incendiilor, facand instructajul cu personalul de ssntier.
La executla lucrarllor se vor respecta prevederile urrnatoarelor acte normative:
a. Legea Protectiei MuncH Nr.90/1996
b. Norme de protectia muncii privind activitatea de constructii montaj pentru transporturi
rutiere(1982)
Partea I, Capitolele 1,3,4,7,8
Partea II, Capitolul 13
Partea III, Capitolul 16
Partea VI, Capitolul32
Partea VIII, Capitolele 43-52
Partea IX, Capitolul 55