Sunteți pe pagina 1din 18

Documentaie pentru obinerea autorizaiei Acumularea piscicol LILIECI

de gospodrire a apelor martie 201 amplasat pe r!ul "ericu# com$ "ili%tea# &ud$ 'eleorman
DOCUMENTAIE TEHNIC PENTRU OBINEREA
AUTORIZAIEI DE GOSPODRIRE A APELOR
PRIVIND ACUMULAREA PISCICOL LILIECI
AMPLASAT PE RUL SERICU (VALEA LILIECILOR),
AFL. GLAVACIOC, B.H. ARGE, COMUNA SILITEA, JUDEUL TELEORMAN
Vo. I. MEMORIU TEHNIC
I!"#o$%&'#'
Prezenta documentaie s-a elaborat n conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului
Mediului i Pdurilor nr. 779 din 6 februarie !" privind aprobarea #$ormativul de coninut al
documentaiilor te%nice de fundamentare necesare obinerii avizului de &ospodrire a apelor i a
autorizaiei de &ospodrire a apelor' i se refer strict la autorizarea folosinelor acumulrii
piscicole ()()*+), amplasat pe r-ul .ericu, afl. r. /lavacioc, b.%. 0r&e, comuna .ilitea, 1udeul
2eleorman, n domeniul &ospodririi apelor.
3ocumentaia cuprinde volume, respectiv 4ol. ). 5 Memoriu te%nic i 4ol. )). 5
6e&ulamentul de e7ploatare.
(. G'!'#)*"+,*
(.(. O-*'&"% $o&%.'!"),*'*
3ocumentaia se refer la prezentarea principalelor date necesare obinerii autorizaiei de
&ospodrire a apelor pentru folosinele acumulrii piscicole (ilieci, amplasat pe r-ul .ericu 84alea
(ilecilor9, afl. al r-ului /lavacoic, din b.%. 0r&e, pe raza administrativ a comunei .ilitea, 1udeul
2eleorman. 3ocumentai faca obiectul contractului de prestri servicii perfectat ntre S.C. SAN
PROSPER S.R.L., cu sediul social n comuna .ilitea, 1ud. 2eleorman, +:) 6O ";<9<;=!>!!6,
$r. 6e&istrul +omerului ?@=>=!>!!6, reprezentat de domnul 0ndrei Ao&dan, mobil
!76<.=<".=@7 i S.C. ASA ENERG/ PROIECT S.R.L., cu sediul n oraul .inaia, b-dul
Berdinand nr. "7 +, 1udeul Pra%ova, reprezentana din Aucureti, b-dul +orneliu +oposu nr. =, bl.
"!<0, parter, sector @, +:) 6O<6!""9>!!9, $r. 6e&istrul +omerului ?9>9">!!9,
reprezentat de domnul director +risti $eculai, tel. !@"".!=!.=99, fa7. !".@.!!."=!. ..+. 0.0
*$*6/C P6O)*+2 ..6.(. este atestat de Ministerul Mediului i PDdurilor cu nr. +ertificatul de
atestare nr 7@7>= mai !"" pentru competena te%nic si profesional de elaborare a
documentaiilor necesare obinerii autorizaiei de &ospodrire a apelor.
1
Documentaie pentru obinerea autorizaiei Acumularea piscicol LILIECI
de gospodrire a apelor martie 201 amplasat pe r!ul "ericu# com$ "ili%tea# &ud$ 'eleorman
+opiile documentelor 1uridice ale societii beneficiare, ..+. .0$ P6O.P*6 ..6.(. i
+ertificatul de atestare al ..+. 0.0 *$*6/C P6O)*+2 ..6.(., respectiv firma care semneaz,
tampileaz i rspunde de corectitudinea datelor nscrise n documentaie, precum i de respectarea
$ormativului menionat anterior, sunt prezentate n ane7.
(.0. A.1)2).'!"% (&o$% &)$)2"#), 3., !#. $' 2"o&)#' 4! '5*$'!,) &)$)2"#)+)
Lucrarea hidrotehnic ce face obiectul prezentei documentaii este
amplasat pe cursul superior al rului Sericu (Valea Liliecilor), cod cadastral X -
1!"11#", ru ce face parte din bazinul hidro$ra%c al rului &r$e' (ul
Sericu, este a)uent de dreapta al rului *la+acioc care se +ars ,n rul
-lni'tea
&mena.area piscicol Lilieci se a) pe teritoriul satului Sili'tea /ic,
comuna Sili'tea, .udeul 0eleorman &ccesul la bara. se face din 12 341-5, drum
care lea$ localitile Videle 6 5le.e'ti 6 -osme'ti 6 -iuperceni, apoi din
-iuperceni, spre nord 6 +est, pe drumul spre satul Sili'tea /ic, spre cursul
superior al rului Sericu, denumit pe plan local 'i Valea Liliecilor
&cumularea Lilieci este prima amena.are dintr-o salb de lacuri
amplasate ,n cascad pe rul Sericu 5ara.ul Lilieci nu este ,nre$istrat ,n (75&(
((e$istrul 8aional al 5ara.elor din (omania), respecti+ ,n 9n+entarul
acumulrilor -:1 din Spaiul hidro$ra%c &r$e' 6 Vedea (!44#)
(.6. D',*!+"o#% 7* )$.*!*2"#)"o#% -)#)8%%* 7* )&%%* $' )&%.%)#'
1etinatorul amena.rii hidrotehnice este ;rimaria comunei Sili'tea,
.udeul 0eleorman, care a concesionat acumularea (bara.ul) L9L97-9 de pe
< Valea Liliecilor = ,n suprafa de >,# ha (e?tra+ilan), inclusi+ di$ul de pmnt,
cu clu$r 'i de+ersor, pentru o perioada de !@ ani, S- S&8 ;(AS;7( S(L
Sili'tea, .ud 0eleorman, conform < -ontractului de concesiune = nr B1B din
1@41!44>, ane?at &dministratorul amena.rii este S- S&8 ;(AS;7( S(L
Sili'tea, .ud 0eleorman, reprezentat le$al de domnul 5o$dan &ndrei, mobil C
4>3@B@1B">
(.9. F%!&,*%!*' )&%.%+#** (&)2) 7* &)"':o#*) $' *.1o#")!,+)
;rincipala folosinta a lacului de acumulare era piscicultura si crearea unui
rezer+or arti%cial de apa pentru animale in perioada de +ara
!
Documentaie pentru obinerea autorizaiei Acumularea piscicol LILIECI
de gospodrire a apelor martie 201 amplasat pe r!ul "ericu# com$ "ili%tea# &ud$ 'eleorman
5ara.ul este incadrat la clasa 9V-a de importanta conform S0&S-B!>"-#",
a+nd debitele de +eri%care de 1D de !3,# mcEs si de calcul de @D de 1B,@
mcEs si in cate$oria F1G-importanta redusa, cu coe%cientul de risc (5 H 4,4#B,
conform pre+ederilor 80LI-4!1
(.;. B'!'<*&*)#% )%"o#*=),*'* $' :o21o$+#*#' ) )1'o#
:nitatea beneficiar a autorizaiei de &ospodrire a apelor at-t pentru e7ploatarea acumulrii
(ilieci privind principale folosine, c-t i pentru folosina piscicol este ..+. .0$ P6O.P*6
..6.(., cu sediul social n comuna .ilitea, 1ud. 2eleorman, +:) 6O ";<9<;=!>!!6, $r. 6e&istrul
+omerului ?@=>=!>!!6, reprezentat de domnul 0ndrei Ao&dan, mobil !76<.=<".=@7.
(.>. S&%#" *2"o#*& ) ).'!)8+#**
5ara.ul Lilieci a fost construit intre anii 1J3@-1J>4 de catre -&; Sili'teni
cu ;9K ,n 1J>4
;rimaria Sili'tea 'i actualul concesionarEadministrator nu detine
documente ce pri+esc proiectarea, e?ecutia si e?ploatarea pana in prezent a
amena.arii
1in datele culese la fata locului a rezultat ca nu s-au inre$istrat
e+enimente deosebite de natura sa puna in pericol si$uranta in e?ploatare a
bara.ului 9n perioada anului !44@, cnd s-au inre$istrat debite ce au atins
+alori apropiate de cele de +eri%care 1D, circa- !B,44 mcEs, bara.ul nu a fost
de+ersat, lacul %ind $ol iar descarcatorul de ape mari, betonat, e+acund
corespunztor apele mari Ln a+al de acumulare, +iitura s-a amli%cat prin
aportul a)uenilor, ,n special Valea ;orcului, situat ,n zona amonte de
acumulrile -iuperceni 9 'i -osme'ti
0. D)"', $o&%.'!"' 7* $o&%.'!"),** )!)*=)"'
- +ertificat de nre&istrare la Oficiul 6e&istrului +omerului al ..+. .0$ P6O.P*6 ..6.(.
cu seria A nr. ""="9!, cu sediul n satul .ilitea, comuna .ilitea, 1udeul 2eleorman, mobil.
!76<.=<".=@7, +:) 6O ";<9<;=!>!!6, $r. 6e&istrul +omerului ?@=>=!>!!6.
- +ontract de concesiune nr. ="= din "<.!".!!7 ntre +onsiliul (ocal al comunai .ilitea,
1udeul 2eleorman, cu sediul n comuna .ilitea, 1udeul 2eleorman, n calitate de concendent i ..+.
"
Documentaie pentru obinerea autorizaiei Acumularea piscicol LILIECI
de gospodrire a apelor martie 201 amplasat pe r!ul "ericu# com$ "ili%tea# &ud$ 'eleorman
.0$ P6O.P*6 ..6.(., cu sediul social n comuna .ilitea, 1ud. 2eleorman, +:) 6O
";<9<;=!>!!6, $r. 6e&istrul +omerului ?@=>=!>!!6, reprezentat de domnul 0ndrei Ao&dan,
mobil !76<.=<".=@7.
- 3ocumentaia E*valuarea strii de si&uran n e7ploatare a bara1ului i lacului de
acumulare (ilieci, amplasat pe r-ul .ericu, afl. /lavacioc, b.%. 0r&e, comuna .ilitea, 1udeul
2eleorman', elaborat n anul !".
- 0vizul nr. <<" din "@.".!" privind documentaia de e7pertizD a si&uranei bara1ului
(ilieci, amplasat pe r-ul .ericu, b.%. 0r&e, comuna .ilitea, 1udeul 2eleorman, emisD de +omisia
2eritorialD Muntenia 4est de avizare a documentaiilor de evaluarea a stDrii de si&uranD n
e7ploatare a bara1elor, or&anizatD pe l-n&D 0.$.0.6. 5 0.A.0. 0r&e-4edea, Piteti.
- 0utorizaia nr. ==7 din "@.".!" de funcionare n condiii de si&uranD pentru bara1ul
(ilieci 8cod cadastral F-".@."".;.@9, afluent de dreapta al r-ului /lavacioc, b.%. 0r&e, pe teritoriul
comunei .ilitea, 1udeul 2eleorman, pentru o perioadD de apte ani, respectiv p-na la "@.".!"9.
6. Co!$*,**' ).1)2).'!"%%*
6.(. R':*.% &*.)"'#*& 7* $)"' 3*$#oo:*&'
1in punct de +edere $eomorfolo$ic, amplasamentul bara.ului Lilieci este
situat in -ampia (omana, subunitatea *a+anu-5urdea,delimitata de raul
-ilnistea,raul &r$es si lunca 1unarii la sud 7ste o campie alu+io-prolu+iala,
acoperita cu depozite leossoide, fra$mentata de +ai paralele (r -alnistea, r
1ambo+nic, r *la+acioc si r 8ea.lo+ la nord), orientate 88M-SS7 si 8M-S7
(e$imul climatic $eneral se caracterizeaza prin +eri calduroase, cu
precipitatii moderate si ierni aspre /edia anuala a temperaturii aerului este de
14,>
4
-,in care lunile cele mai calduroase sunt Ciulie si au$ust, a+and medii de
!!,>N- si !!,1N-, iar lunile cu temperatura medie cea mai scazuta %ind ianuarie
si februarie, care inre$istreaza -",!N- si respecti+ - 4,JN-
;rimul in$het apare in medie in .urul datei de !@ octombrie, dar poate
a+ea oscilatii intre !B septembrie si 1B noiembrie Oltimul in$het are loc in .urul
datei de # aprilie, dar poate a+ea +ariatii de la > martie la > mai
1urata medie a inter+alului de zile fara in$het este de apro?imati+ !44
zile 0emperaturi absolut minime intalnim in ianuarie cand temperatura scade
sub -"4,!N- P temperaturi ma?ime absolute se inre$istreaza in cursul lunii iulie
cand se a.un$e la B!,!N-
(e$imul plu+iometric se caracterizeaza astfel C
B
Documentaie pentru obinerea autorizaiei Acumularea piscicol LILIECI
de gospodrire a apelor martie 201 amplasat pe r!ul "ericu# com$ "ili%tea# &ud$ 'eleorman
- precipitatiile medii anuale sunt de @B@ mmP repartizata aceasta
cantitate pe luni se constata ca lunile cu cantitatile medii cele mai mici sunt
cele din anotimpul de iarna, adica ianuarie-februarieP cantitatile medii lunare
cele mai mari cad in inter+alul aprilie-septembrie (ma?ima se inre$istreaza in
lunile iunie-iulie)
Se subliniaza faptul ca tocmai in aceasta perioada se inre$istreaza
si temperaturile cele mai ridicate, precipitatiile a+and caracter de a+erse
*rosimea stratului de zapada in lunile decembrie-martie au +alori
reduse, media pe acest inter+al %ind de @-> cm
(e$imul eolian se caracterizeaza prin dominarea +antului de est si
nord-est (cri+atul) care au intensitatea cea mai mare Krec+ente si intensitati
mari au si +anturile de +est si sud-+est (&ustrul) care in timpul +erii este foarte
secetos
9n concluzie zona de amplasament al bara.ului prezinta un climat
boreal cu precipitatii in tot timpul anului, cu temperatura lunii celei mai reci sub
-"N-, cu temperatura lunii celei mai calde peste !!N, cu ma?imum de
precipitatii la inceputul +erii
1in punct de +edere hidrolo$ic rul Sericu, cod cadastral X- 1!"11#",
face parte din bazinul hidro$ra%c al raului &r$es, are urmatoarele caracteristici
$eomorfolo$ice C
Lun$imeQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ"44 Rm P
&ltitudine amonteQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ1"!4
m P
&ltitudine a+alQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQJ@4 m P
;antaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ1
4E
44
P
-oe%cient sinuozitateQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ1"3P
SuprafataQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ14"4 Rm
!
P
&ltitudinea medieQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ11@4 m
1ebitele ma?ime in sectiunea bara.ului calculate prin corelare cu cele
calculate de 1&&V ;itesti sunt prezentate mai .os 9n cadrul e?pertizei au fost
efectuate calcule hidrolo$ic pana in sectiunea bara.ului, datele rezultate
con%rma +alorile debitelor cu asi$urarile de @D si 1D
1ate hidrolo$ice de calcul si +eri%care in sectiunea bara.ului LilieciC
;D 1 @
Sma? (mcEs) !3,# 1B,@
@
Documentaie pentru obinerea autorizaiei Acumularea piscicol LILIECI
de gospodrire a apelor martie 201 amplasat pe r!ul "ericu# com$ "ili%tea# &ud$ 'eleorman
Suprafata bazinului hidro$ra%c al raului Sericu pana in sectiunea bara.ului
Lilieci este de #,@4 Rm
!,
%ind prima amena.are hidrotehnic de pe rul Sericu
;arametrii de%nitori ai undei de +iitura suntC
-timp crestere---------------------------------------------------------------------------------
1>44 hP
-timp total-------------------------------------------------------------------------------------
B#44 hP
-coe%cientul de forma
T-------------------------------------------------------------------------4"1P
-+olum +iitura 1D----------------------------------------------------------------------
1B44 mil mcP
-+olum +iitura @D-------------------------------------------------------------------------
#@4 mil mc
Se mentioneaza ca debitele sunt calculate in re$im natural de scur$ere si
nu contin sporul de si$uranta pre+azut de S0&S-uri
6.0. D)"' :'oo:*&' 7* 3*$#o:'oo:*&'
Uona de amplasament a bara.elor, din punct de +edere morfolo$ic este
situata in -ampia (omana,subunitatea 5urnas delimitata de de p -lnistea,
&r$es si Lunca 1unarii la sud, dominand prin +ersanti abrupti ai unitatilor
in+ecinate
1in punct de +edere $eolo$ic, formatiunile care apar in perimetrul de
amplasament al bara.ului apartin pleistocenului inferior si mediu-stratele de
KratestiP pleistocenului-depozitele terasei inferioare a r *la+aciocP holocenul
superior caracterizat prin alu+iunile actuale ale paraului
;leistocenul inferior si mediu-este reprezentat prin stratele de Kratesti, alcatuit
din marne nisipoase, cenusii, ar$ile nisipoase $albui, cu concretiuni si
intercalatii de nisipuri $rosiere, $rosimea acestora +ariind intre 1@-!@m, cu
$rosimi mai mari inspre nord ;leistocenul superior este reprezentat de
depozitele $rosiere al raului, format din pietris si nisip $rosier cenusiu, a+and la
partea superioara intercalatii subtiri de ar$ila nisipoasa cenusie
Iolocenul superior este reprezentat de alu+iunile actuale ale raului,
sunt constituite din nisipuri, pietrisuri si bolo+anisuri, constituite din elemente
de cristalin din -arpatii /eridionali (cuartite, $naise, micasisturi) si cu totul
3
Documentaie pentru obinerea autorizaiei Acumularea piscicol LILIECI
de gospodrire a apelor martie 201 amplasat pe r!ul "ericu# com$ "ili%tea# &ud$ 'eleorman
e?ceptional cu elemente balcanice (calcare) ;este aceste alu+iuni $rosiere se
$aseste un mataerial prafos, ar$ilo-nisipos cu caracter loessoid a+and $rosimi
de cca B m 1in punct de +edere $eotehnic strati%catia terenului pusa in
e+identa este speci%ca depunerilor de lunca, cu depuneri de sedimente
FincrucisatG in functie de perioadele de +iituri9n ansamblul suprafetei se
constata predominanta pamanturilor ar$iloase-prafoase, uneori cu caracter
malos Stratele de nisip apar in comple?ul ar$ilo-prafos, +ariind intre !4-BB4
m, adancime de la ni+elul terenului
Strati%catia terenului se prezinta astfel C
-sol +e$etal ar$ilos cu pietris QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
4-114m P
-ar$ile cenusie cu concretiuni de calcar QQQQQQQQQQQQQ
114-!@4m P
-ar$ila $albuie QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ !@4-
B44m P
-nisip mediu si $rosier cu liant ar$ilos QQQQQQQQQQQQQQ
B44-@!4m P
-pietris cu nisip si bolo+anisQQQQ QQQQQQQQQQQQQQ
@!4-1"44m
-onform S0&S 1!B"-## pri+ind criteriile pentru clasi%carea si identi%carea
pamanturilor care alcatuiesc bara.ul acestea sunt constituite din pamanturi
coezi+e alcatuite din ar$ile slabe cu amestec de nisip putin permeabile cu
urmatoarele caracteristici $eotehnice ale umpluturilor din amplasamentC
-oeziuneaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ -H4,""
da8EcmpP
;ermeabilitateaQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
VH14
-3
cmEsP
On$hiul de frecare
interioaraQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ fH1!NP
-oe%cientul de permeabilitateQQQQQQQQQQQQQQQQ
QQQ RH@?14
->
P
9ndicile de plasticitateQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
9pH"4D
Kormatiunile $eolo$ice din amplasamentul iazurilor piscicole au fost
descrise in capitolul anterior, stratul ac+ifer de Kre'ti are un aport substantial
la asi$urarea apei pe raul Sericu
>
Documentaie pentru obinerea autorizaiei Acumularea piscicol LILIECI
de gospodrire a apelor martie 201 amplasat pe r!ul "ericu# com$ "ili%tea# &ud$ 'eleorman
1in punct de +edere hidro$eolo$ic zona apartine -ampiei (omane,
subunitatea *a+anu-5urdea, $eolo$ic in -ampia (omana
&pele freatice sunt cantonate in depozite ar$ilo-nisipoase,alcatuit dintr-o
alternanta de nisipuri,pietrisuri marunte,pietrisuri cu elemente de bolo+anis cu
$rosimi de "-1" m,si ar$ile a+and $rosimi de "-B m-operisul stratului ac+ifer
constituit din depozite loessoide are o $rosime de cca14-!4 m
0al+e$ul +aii incepand de la bara. inspre amonte prezinta o coperta
ar$iloasa foarte impermeabila&ceasta impermeabilizare se pastreaza peste tot
in zona
6.6. S'*2.*&*")"') =o!'*
Uona in care este amplasat bara.ul in conformitate cu S( 11144E1-
1JJ" este 9H>
1
cu perioada de re+enire de @4 ani si minimum 144 ani
-onform normati+ului ;144-J!, amplasamentul se a)a in zona de
seismicitate WD", careia ,i re+ine un coe%cient de intesitate seismica K
S
=0.16
si o perioada de colt a spectrului de proiectare T
C
=1.5 sec
;rincipalele cutremure produse din 1JB4 pana in anul !44B sunt
prezentate in $ra%cul urmatorC
8r
crt
1&0& h
Rm
/
s
(ichter
9
o
/SV
1 2 3 4 5
1 10.11.1940 (01:39:07) 133 7.4 9.0
2 04.03.1977(21:22:00) 79 6.5 7.7
3 04.03.1977- replica
(21:22:08)
93 6.5 7.7
4 04.03.1977-
replica(21:22:15)
109 7.2 8.5
@ "44#1J#3 (!"C!#C">) 1"" >4 #4
3 "44@1JJ4 (1!CB4C43) J1 3> #4
> "14@1JJ4 (4!C1>CB#) J4 31 >4
# 434B!444 1"3 @@ @J
J !B4@!441 1@" @@ @J
14 !44>!441 1"4 @B @#
11 4"4@!44! 134 - @!
1! "411!44! 13# - @#
1" !J14!44B (!"C"BC44) 144 @# >4
h H adancimea cutremuruluiP
/
s
H ma$nitudineaP
9
o
H intensitatea epicentrala
-utremurele inre$istrate nu au produs distru$eri structurale ale
bara.ului
#
Documentaie pentru obinerea autorizaiei Acumularea piscicol LILIECI
de gospodrire a apelor martie 201 amplasat pe r!ul "ericu# com$ "ili%tea# &ud$ 'eleorman
6.9. C)#)&"'#*2"*&*' &)*")"*5' )' )1'* $' )*.'!")#' 7* $' '5)&%)#' 1'!"#% 1*2&*&%"%#+
n &eneral, pe r-ul .ericu 8n special n zona superioar unde este amplasat acumularea
(ileci9 se observ o ncrcare relativ sczut a apei n nutrieni i materii or&anice de&radabile.
0ctivitatea de piscicultur este prezent la toate micile amena1ri piscicole e7istente.
2otui activitatea folosinei piscicole trebuie monitorizat n vederea respectrii re&imului de
fura1are i de asi&urare a condiiilor optime pentru dezvoltarea populaiei piscicole, pentru
prevenirea repercursiunilor ne&ative asupra calitii apei din acumularea piscicol i implicit a
ecosistemelor.
9. S&3'.) :'!'#)+ ) %&#+#*o#, &o!2"#%&,**o#, *!2")),**o#
Principalele lucrri componente ale amena1rii, sunt G
a9 Aara1ul din pm-nt de tip omo&enH
b9 /olirea de fund de tip clu&rH
c9 3escrctorul de ape mari de tip canal lateral din betonH
d9 (acul de acumulare.
9.(. D)"' &o!2"#%&"*5'

N?C D)"' &)#)&"'#*2"*&' U.M. L**'&*
(. +ota coronament mdM (0(.@@
0. )naltime bara1 m ;.@@
6. (un&ime la coronament m ""=.!!
9. $ivel normal de retentie-$$6 mdM ((A.(@
;. 4olum la $$6 mii mc "<!
>. 4olum la $ma7. mii mc <!
B. .uprafata la $$6 %a 7.;
A. (atime la coronament m =.!!
(@. Panta taluz amonte>aval I "G
Barajul din pamant este un bara. din umpluturi de pamant, cu
sectiunea omo$ena 9n planurile ane?ate sunt prezentate sectiunea
trans+ersala a bara.ului, sectiunea %ind trapezoidala, la coronament are o
latime de B,4 m ;anta taluzului amonte este de 1 C!4 iar a+al de 1 C!0aluzele
amonte si a+al ale bara.ului sunt inierbate La contactul cu apa s-a dez+oltat
stuf
-ota nominala a coronamentului este de 1!144 md/8, cota
$eneratoarei inferioare a conductei $olirii de fund este 113@4 md/8, inaltimea
J
Documentaie pentru obinerea autorizaiei Acumularea piscicol LILIECI
de gospodrire a apelor martie 201 amplasat pe r!ul "ericu# com$ "ili%tea# &ud$ 'eleorman
bara.ului este de @4 m, latimea amprizei bara.ului este de !J@4 m
-oronamentul bara.ului nu este carosabil
Golirea de und de tip calu$ar, este o constructie din beton armat cu
dimensiunile in plan ale turnului de mane+r de 1B@ ? 1B@ m si o inaltime de
@4 m 7ste pre+azuta la partea inferioara cu fereastra de acces la cota 113@4
md/ 9n interiorul -alu$arului sunt practicate nise in structura de beton a
calu$arului pentru batardou, $ratare si +anei -alu$arul este pozitionat ,n
corpul bara.ului, depa'ind in ele+atie cota coronamentului cu @444 cm, cota de
referinta este 11344 md/8 7+acuarea apelor se face prin conducta ;(7/A cu
1n 1444 mm, cu lun$imea de !4,@ m
De!"ar"atorul de ape mari #etonat e!te ampla!at pe malul drept
7ste de tip "anal$ are un pra$ de+ersor la cota 11J,1# md/8 'i se continua cu
un canal de e+acuare de forma trapezoidala, 1escarcatorul nu este pre+azut
cu disipator de ener$ie, zona a+al este ,necat des de ni+elul apelor aferente
blii din a+al 3escarcatorul de ape mari are urmatoarele date te%nice G
-cota radier zona accesJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.JJJ."";.7" mdM$H
-latime canal zona accesJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.JJ..J.JJ7.9 m H
- lime canal zona deversorului JJJJJJJJJJJJJJJJJJ..JJ..=,@ m H
Clatime canal zona debusareJJJJJJJJJJJJJJJJ..JJJ..J"!.!-".! m .
- lun&ime totala a canalului betonat JJJJJJJJJJJJJJJJ..JJ..... =;.! m.
-cota pra& deversorJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.JJ.""9."; mdM$H
-panta canalJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ".I.
%a"ul de a"umulare are urmatoarele date tehnice C
-suprafata lacului la 88( (11J43 md/)QQQQQQQQQQ
QQQQ># ha P
-lun$ime
lacQQQQQQQQQQQQQQQQQ134444 m P
-latime lacQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ@444-
>444m P
-+olum la 88(QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ1@444 mii
mcP
-+olum la ni+el coronament (1!144md/)QQQQQQQQQQ
QQ!@444 mii mc
14
Documentaie pentru obinerea autorizaiei Acumularea piscicol LILIECI
de gospodrire a apelor martie 201 amplasat pe r!ul "ericu# com$ "ili%tea# &ud$ 'eleorman
9.0. L%&#+#* $' '")!7)#' 7* $#'!)8
*lementul de etanare al bara1ului este c%iar corpul acestuia alctuit din pm-nturi coezive
cu permeabilitate redus, a crui seciune trapezoidal este prote1at prin nierbare. .e menioneaz
c bara1ul nu a fost prevzut cu un sistem de drena1 i are ambele taluzuri udate.
9.6. E5)&%)"o#* $' )1' .)#*, '&3*1).'!" 3*$#o.'&)!*& 7* $*2*1)"o#*
Aara1ul este prevzut cu un evacuator de ape mari de tip canal lateral din beton, amplasat n
zona de ncastrare a bara1ului cu malul drept, care nu este prevzut cu ec%ipamente %idromecanice.
+analul de racord aval debueaz n lacul +iuperceni )), fr a avea disipator.
9.9. A1+#+#* $' .)
(acul nu are lucrri de aprare a malurilor.
;. D)"' &)#)&"'#*2"*&' )' ).'!)8+#**
Principalii parametrii de e7ploatare ai bara1ului i lacului de acumulare (ilieci sunt nivelul
normal de retentie 8$$69, nivelul ma7im de e7ploatare, nivelul minim de e7ploatare, nlimea de
&ard, suprafaa la $$6, volumul util i volumul de atenuare i protecie, inclusiv capacitile de
evacuare ale descrctorilor.
3escrctorii bara1ului (ilieci pot tranzita viitura propa&at de debitul ma7im de verificare cu
o &ard de @ cm fa de cota minim a coronamentului "",!! mdM$, n condiiile n care se va
realiza completarea de terasamente la coronamentul bara1ului, conform recomandrilor din
e7pertiza de evaluare a si&uranei bara1ului.
Principalii parametrii ai barajului UM valoarea
$ivel normal de retenie mdM$ ""9,"!
$ivel ma7 e7ploatare $0Ma7 "I mdM$ "!,7!
$ivel ma7 e7ploatare $0Ma7 <I mdM$ "!,<!
$ivel min e7ploatare mdM$ ""7,<!
$ivel min &olire 8radier &olire9 mdM$ ""6,<!
.uprafaa la $$6 %a 7,;!
4olumul la $$6 mc "<<
4olumul de protectie mii mc 9<
4olumul total la coronament mii mc <!
11
Documentaie pentru obinerea autorizaiei Acumularea piscicol LILIECI
de gospodrire a apelor martie 201 amplasat pe r!ul "ericu# com$ "ili%tea# &ud$ 'eleorman
Principalele probleme n e7ploatare sunt fenomenele curente de eroziune a malurilor datorit
aciunii valurilor, de colmatare, stufizare i eutrofizare favorizate de debitele reduse de umplere i
primenire din perioadele clduroase.
Principalele elemente caracteristice i constructive ale lacului de acumulare (ilieci sunt
prezentate n ane7e, respsctiv Planul &eneral de situaie, Ortofoto&rama i Planul cadastral, Profilul
lon&itudinal prin amena1are, +urba de capacitate i +urba suprafeei lacului din 6e&ulamentul de
e7ploatare.
Aara1ul nu a fost prevzut cu lucrri speciale de etanare i drena1, dar corpul omo&en al
bara1ului construit din pm-nturi ar&iloase asi&ur o bun comportare a lucrrilor i fr fenomene
de e7filtraii n aval.
3escrctorul de ape mari este de suprafa, cu deversare liber i nu a fost prevzut cu
ec%ipamente %idromecanice, dec-t cu &rtar piscicol din metal.
.e menioneaz c sin&urele ec%ipamente sunt la &olirea de fund de tip clu&r, care este
prevzut cu @ r-nduri de nie pentru vanei din lemn i &rtare piscicole din metal.
*lementul de etanare al bara1ului este c%iar corpul acestuia alctuit din pm-nturi coezive
cu permeabilitate redus, a crui seciune trapezoidal este prote1at prin nierbare. .e menioneaz
c bara1ul nu a fost prevzut cu un sistem de drena1 i are ambele taluzuri udate.
>. P#*!&*1)'' )21'&"' )' <oo2*!,'* 1*2&*&o'
G'!'#)*"+,*
+onform documentelor ane7ate obiectul principal de activitate al ..+. .0$ P6O.P*6
..6.(. .ilitea, 1ud. 2eleorman, l reprezint piscicultura a&ementul i pescuitul recreativ - sportiv.
Pro&ramul de funcionare al amena1rii piscicole este preconizat a se desfura <! zile pe
an, respectiv cu c-te < zile pe saptam-n, av-nd un pro&ram zilnic de ; -"! ore>zi, cu e7cepia
asi&urrii pazei n re&im propriu, activitate ce se efectueaz pe ntre&a perioad a unui an
calendaristic.
.uprafaa contractat pe care se efectueaz activitatea de piscicultur i pescuit este de K 7,;!
%a 8la $$69, mpreun cu mi1loacele fi7e din ane7a " la contract 5 bara1, clu&r, deversor.
0mena1area piscicol (ilieci are ca surs de alimentare cu ap at-t apele de suprafa din
bazinul superior al r-ului .ericu 84alea (iliecilor9 c-t i izvoarele naturale.
*vacuarea debitelor defluente din lacul de acumulare piscicol (ilieci se face astfel G
- debitele de ape mici i medii prin manevrele cu vaneii de la cminul &olirii de fund de tip clu&rH
- debitele de viitur prin descrctoriul de ape mari de tip canal lateral i prin &olirea de fund cu
vaneii complet scoi.
1!
Documentaie pentru obinerea autorizaiei Acumularea piscicol LILIECI
de gospodrire a apelor martie 201 amplasat pe r!ul "ericu# com$ "ili%tea# &ud$ 'eleorman
(acul de acumulare (ilieci este populat cu fond piscicol conform planului de producie pe
"an al prevzut n re&im nefura1at, conform tabel de calculaie a produciei piscicole. 3ac se vor
aplica procedee de fura1are, acestea se vor efectua numai cu fura1e ce s nu vor afecta calitatea apei,
respectiv numai cu fura1e de provenien ve&etal sau altele care sunt biode&radabile.
Ln anotimpul rece fondul piscicol ierneaz fr a fi %rnit 8%iberneaz9, apoi primvara
odat cu desc%iderea sezonului de pescuit ncepe s fie valorificat, iar recoltarea industrial se face
n perioada de toamn.
Po1%)#') -)=*!%%*D 0cumularea piscicol va fi populat anual cu puiet, adus de la fermele
profilate pentru producerea de puiet 8de obicei toamna9.
$orma de populare a lacurilor cu puiet este de ;! M"!!.!!! e7emplare>%a.
(acul va fi populat cu un total de =.<! N& de material piscicol, cu urmtoarele specii de "
an G crap rom-nesc vara ) 5 .!!! N& si fitofa& vara ) 5 .<! N&.
(ansarea puilor se va face n mai multe puncte la ad-ncimea de minim !,< m. Periodic se va
efectua controlul sporului de cretere al puietului, cunoscut fiind faptul
ca in perioada iunie - au&ust este produce cel mai ridicat ritm de cretere.
3eterminarea sporului de cretere se va efectua bilunar prin pescuitul de control al
materialului piscicol.
(a efectuarea pescuitului de control se vor stabiliG numrulul de e7emplare, aprecierea
cantitii de puiet e7istent, &reutatea medie, starea sanitar, s.a.
6ealizarea indicilor de cretere va fi le&at de msurile aplicate n procesul de e7ploatare
desfurat, i anumeG
o asi&urarea nivelurilor de apa la cote optime 8minim !,; - " m9H
o controlul dezvoltrii biomasei planctonice si stimularea dezvoltriiH
o controlul o7i&enului care nu trebuie sa scad sub 6 m&>lH
o controlul temperaturii apei de @ ori pe zi i nre&istrarea in caietul de temperaturi a tuturor
fenomenelor meteorolo&iceH
o densitatea ve&etaiei submerse.
T'3!oo:*) $' <%#)8)#'. Pentru realizarea produciei de pete planificat anual de <".!!!
N&, din care =.!!! N& crap rom-nesc i 7.!!! N& fitofa&, nu sunt necesare proceduri de fura1are,
iar pierderile estimate sunt de !I din cantitatea de puiet populat. 3ac totui se va considera
necesar i oportun aplicarea unei proceduri de fura1are, aceasta se va face printr-o te%nolo&ie de
fura1are caracterizat prin fura1e de &r-u i porumbG cca. @!! N& > lun > %a, ac%iziionate de la
productorii a&ricoli din zon. 0stfel, av-nd n vedere c baza trofic a lacului este bun, bo&at n
fitoplancton, zilnic, se va putea administra o cantitate relativ mic de fura1e - "! N&>zi.
Bura1ele pot fi alctuite din sprturi de cereale care nu influeneaz considerabil parametrii
fizico-c%imici ai apei. 3istribuia acestora se face dup un anumit &rafic care are ca factor principal
1"
Documentaie pentru obinerea autorizaiei Acumularea piscicol LILIECI
de gospodrire a apelor martie 201 amplasat pe r!ul "ericu# com$ "ili%tea# &ud$ 'eleorman
temperatura apei, care la r-ndul su influeneaz perioada de ve&etaie ma7im. Ln acest sistem de
populare, fura1area i creterea petelui nu va conduce sub nici o form la poluarea apei.
Pe malurile lacului nu au fost prevzute spaii speciale de depozitare, dar acestea se vor
amena1a prin platforme amplasate n zonele de racord ale bara1ului cu malurile i n orice caz fr
s depeasc zona de protecie a lucrrilor %idrote%nice.
E!"#',*!'#') )&%%* 4! 5'$'#') )2*:%#+#** 1#o$%&"*5*"+,**
(acul piscicol va fi suprave&%eat permanent, asi&ur-ndu-se urmtoarele condiii de e7ploatareG
o nivelurile de apa planificate8mormal, minim,s.a9H
o control zilnic al o7i&enului n perioadele n care temperatura apei depete 6O+H
o coninutul dezvoltrii bazei trofice naturale respectiv al planctonuluiH
o respectarea instruciunilor privind fura1areaH
o pentru fura1are sunt stabilite puncte fi7e de distribuie 8mese9, consumul de fura1e se
controleaz permanentH
o bilunar se vor e7ecuta pescuiri de control pentru determinarea ritmului de cretere i
stabilirea strii de sntate a puietului piscicol.
>.(. D'"'#.*!)#') !'&'2)#%%* $' )1+ 1'!"#% )&%.%)#') 1*2&*&o+. S")-**#')
&o!2%.%%* $' )1+ 1'!"#% 1*2&*&%"%#+
.tabilirea consumului de ap pentru nevoi i&ienico - sanitare s-a efectuat n baza prevedrilor
.20. "@=@><>77 #3eterminarea cantitilor de alimentare cu ap pentru amena1ri piscicole'.
$ecesarul de ap pentru amena1area piscicol include apa pentru umplerea, primenirea i
compensarea pierderilor prin fenomenelor de evapo - transpiraie i e7finfiltraie.
Pentru stabilirea consumului de ap s-a avut n vedere activitatea planificat n perspectiva
urmtorilor doi ani.
Pentru stabilirea necesarului de ap de umplere s-au luat n considerare urmtoarele dateG
- .uprafaa lacului la $$6, 7,;! %aH
- .uprafaa bazinului piscicol conf. contract . K 7,;! %aH
- .uprafaa de aclcul mediu a necesarului de ap K <.6! %aH
- 4olumul lacului la suprafaa contractat, 4
$$6
K "<<.!!! m
@
.
- 0d-ncimea medie a apei n procesul de cretere a petelui este de cca. ",<! m.
$ecesarul de ap se stabilete n fiecare sezon, funcie de debitul afluent de alimentare i de
timpul de umplere. 3ebitul afluent de alimentare este dependent de condiiile meteorolo&ice i de
modul de e7ploatare al bara1ului, se poate estima ca fiind debitul mediu multianual al r-ului .ericu
n zona bazinului superioar Pmed m.a. K !," m
@
>s.
6ezult un debit de ap suplimentar necesarG
s m ha s l ha Q
s
> !!<6 . ! > ! , " 6! , <
@
= =
.
1B
Documentaie pentru obinerea autorizaiei Acumularea piscicol LILIECI
de gospodrire a apelor martie 201 amplasat pe r!ul "ericu# com$ "ili%tea# &ud$ 'eleorman
$ecesarul de ap pentru ntreinere 8primenire Q e7filtraii Q evaporaie9 pe perioada unui an
calendaristic, este prezentat n tabelul urmtorG
0cumularea
piscicol Perioada
3urata
RzileS
.uprafata estimata
R%aS
3ebit normat
Rl>s >%aS
P
s
Rl>sS
4olum ntreinere
Rm
@
S
(ilieci iun 5sept. !9 <,6! ",! <,6! ""7.!!!
:mplerea respectiv &olirea bazinului este estimat ca fiind posibil la cca. = I din volumul
bazinului, corespunztor diferenei dintre nivelul normal de e7ploatare a amena1rii piscicole la
cota ""9,"! mdM$ i nivelul de &olire piscicol a lacului necesar pentru pescuit la cota ""6,<!
mdM$, respectiv "<<.!!! mc 5 7<.!!! mc K @!.!!! mc. 4olumul K @!.!!! mc 7 !,= K ".6!! mc.
$ecesarul de ap pentru umplerea lacului piscicol este prezentat n tabelul urmtorG
0cumularea
piscicol
Perioada
3urata
RzileS
.uprafata estimata
R%aS
4olum estimat
Rm
@
S
3ebit
Mediu Rl>sS
(ilieci Mart. 5 0pr. 6! <,6! ".6!! @,7
3ebitul necesar pentru umplere, rezultG PnK ".6!! mc G 6! zile G = % G @.6!!s K
!,!!@7mc>s K @,7 l>s
$ecesarul de ap pentru primenire i compensarea pierderilor din e7filtraii i evapo -
transpiraie se calculeaz funcie de producia de pete, de condiiile climatice i natura solului, dar
nu mai mult de < l>s la %a, conform .20. "@=@><>77.
(u-nd n considerare c amena1area lacului piscicol (ilieci este amplasat pe r-ul .ericu,
unde nivelul apei subterane este ridicat, aportul debitelor de suprafa este sczut, iar pierderile prin
infiltraie sunt neimportante, necesarul de ap poate fi considerat minim.
.e apreciaz necesarul minim de ap pentru primenire i acoperirea pierderilor prin evapo -
transpiraie i e7filtraie la ",! l >s > %a.
3urata necesara primeniri apei din bazin este de un an calendaristic 8@6< zile9, dar fr
anotimpul fri&uros 8"! zile9 i perioada de umplere, deoarece prin umplere se realizeaz i
primenirea 86! zile9, K !9 zile. 4ntr. K !97=%7@6!!s7!,!!<6 K "!"."! mc.
>.0. S%#2) $' )*.'!")#' &% )1+
0limentarea acumulrii piscicole se face n principal din debitele tranzitate prin lacurile de
acumulre de pe r-ul .ericu i din cele provenite din p-nza freatic.
B. E5)&%)#') )1'o# $*! )&%.%)#') 1*2&*&o+
*vacuarea debitelor din acumularea piscicol se face prin descrctorii bara1ului (iliec n
coada lacului de acumulare +iuperceni )).
1@
Documentaie pentru obinerea autorizaiei Acumularea piscicol LILIECI
de gospodrire a apelor martie 201 amplasat pe r!ul "ericu# com$ "ili%tea# &ud$ 'eleorman
$ivelul de &olire pentru pescuit a lacului (ilieci i &olirea acestuia sunt condiionate de
funcionarea i e7ploatarea lacului +iuperceni )).
4olumele de ap evacuate sunt prezentate n tabelul urmtorG
4olumul de ap i debitul mediu pentru &olirea lacului sunt prezentate n tabelul urmtorG
0cumularea
piscicol
Perioada 3urata
RzileS
.uprafaa estimat
R%aS
4olum &olire
Rm
@
S
3ebit mediu
Rl>sS
(ilieci Oct. - $ov. @! <,6! ".6!! @,!!
4 K ".6!! mc7@!zile7=%7@6!!s K !,!!< mc>s K < l>s
F. I!2")),** $' .+2%#+ ) $'-*"'o# 7* 5o%.'o#
Msurarea volumelor i debitelor caracteristice se realizeaz prin citirile nivelurilor pe
mirele %idrometrice, prin coresponden cu curba de capacitate a lacului i c%eile limnimetrice ale
&olirii de fund de tip clu&r i descrctorului de ape mari.
A. O-*:),** 1#*5*!$ <oo2*!,) 1*2&*&o+
..+. .0$ P6O.P*6 ..6.(. .ilitea, 1udeul 2eleorman se obli& s respecte urmtoareleG
6e&ulamentul de e7ploatare al acumulrii piscicole (ilieci, care face parte inte&rant din
documentaia de obinere a autorizaieiH
Planul de prevenire i combatere a polurilor accidentaleH
Planul de aprarea mpotriva inundaiilorH
Planul de prevenire i combatere a efectelor fenomenelor meteorolo&ice periculoase i a
accidentelor la constructiile %idrote%nice, inclusiv asi&urarea stocului de materiale prevzutH
. ntrein i s repare construciile %idote%niceH
. nu e7ecute construcii n cuveta bazinul sau n zona de protecie a acestuia, dec-t cu
avizul or&anului teritorial de &ospodrire a apelorH
. asi&ure ntreinerea i i&ienizarea bazinului pe toat suprafaa de ap i a malurilor,
inclusiv a zonelor de protecie conform prevederilor le&islativeH
. transmit anticipat planurile de e7ploatare lunar
0cumularea piscicol
4olume &olire
Rm
@
S
4olume intretinere
Rm
@
S
4olumul total evacuat
Rm
@
S
(ilieci ".6!! "!"."! ""@.7!
13
Documentaie pentru obinerea autorizaiei Acumularea piscicol LILIECI
de gospodrire a apelor martie 201 amplasat pe r!ul "ericu# com$ "ili%tea# &ud$ 'eleorman
. nu efectueze manevre la bara1 fr s anune i s obin aprobarea dispeceratului ./0
)lfov - Aucureti, iar n cazul viiturilor s desc%id i s asi&ure neobturarea seciunilor de evacuare
ale descrctorilorH
. se ac%ite de toate obli&aiile le&ale privind folosina piscicol.
0cumularea piscicol (ilieci deine 0utorizaia nr. =77 din "@.".!" de funcionare n
condiii de si&uranD valabil pentru o perioadD de apte ani, emisD de 0dministraia $aionalD
'0pele 6om-ne' - 0dministraia AazinalD de 0pD 5 T0r&e 5 4edeaU.
Ln urma e7pertizei privind evaluarea strii de si&uran n funcionare a bara1ului i lacului
de acumulare (ilieci, s-a specificat ca la eliberarea autoriaiei de &ospodrire a apelor trebuie s se
impun realizarea unor lucrri pentru e7ploatarea n bune condiii, respectivG
- completDri de terasamente la nivelul coronamentului conform cotelor de referin stabilite
pentru bara1H
- nierbarea paramentului avalH
- stin&erea zonelor erodate prin completri de terasamenteH
- curirea de mrcini a paramentului amonte i nierbarea sa corespunztoareH
- ntrirea activitii de suprave&%ere prin montarea de mire %idrometrice, reperi de nivelmentH
- urmrirea precipitaiilor i a temperaturilor medii zilniceH
- ntocmirea cu re&ularitate a rapoartelor periodice asupra comportrii construciei i
analizarea lor.
Pentru activitatea de e7ploatare piscicol vor fi e7ecutate construcii pentru e7ploatare,
precum i alte construcii i dotDri necesare dezvoltDrii e7ploatDrii.
3e asemenea, pentru desfurarea activitilor de a&rement privind pescuitul sportiv 5
recreativ, se vor instala n mod or&anizat pe conturul lacului puncte cu couri de &unoi, pubele i
toalete ecolo&ice.
Ln baza 0utorizaiei de /ospodrire a 0pelor pentru activitile ce se vor desfura la
acumularea (ilieci privind piscicultura i pescuitul sportiv sau de a&rement, se va obine (icena de
acvacultur i apoi 0utorizaia de Mediu.

(@. Co!&%=**
Prezenta documentaie a fost elaborat conform cerinelor coninutului cadru n vi&oare i
care mpreun cu 6e&ulamentul de e7ploatare, fundamenteaz obinerea 0utorizaiei de
/ospodrirea 0pelor pentru obiectivul #0cumularea piscicol (ilieci amplasat pe r-ul .erciu, b.%.
0r&e, comuna .ilitea, 1udeul 2eleorman'.
1>
Documentaie pentru obinerea autorizaiei Acumularea piscicol LILIECI
de gospodrire a apelor martie 201 amplasat pe r!ul "ericu# com$ "ili%tea# &ud$ 'eleorman
3ocumentaia este verificatD i avizatD de ..+. 0.0 *$*6/C P6O)*+2 ..6.(., .inaia,
reprezentana din Aucureti, b-dul +orneliu +oposu nr. =, bl. "!<0, parter, sector @, reprezentat de
domnul director +risti $eculai. Birma are +ertificatul de atestare nr. 7@7 din = mai !"" emis de
Ministerul Mediului i Padurilor pentru domeniul #elaborarea documentaiilor pentru obinerea
avizului>autorizaiei de &ospodrire a apelor', valabil p-n la data de = mai !"@.
V'#*<*&)" 7* )5*=)", E!"o&.*",
S.C. ASA ENERG/ PROIECT S.R.L., S*!)*),
R'1#'='!")!,) B%&%#'7"*, -C$% Co#!'*% Co1o2% !#. 9, $#. *!:. M*3)* TNSESCU
-. (@;A, 1)#"'#, 2'&"o# 6,
D*#'&"o#,
*!:. C#*2"* NECULAI

1#